ADOMÁNYGYŰJÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADOMÁNYGYŰJÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 ADOMÁNYGYŰJÉSI SZABÁLYZAT a VÁRGONDNOKSÁG NONPROFIT KFT. (székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 5-7., cégjegyzékszám: Cg , adószám: , képviseli: Matus István ügyvezető igazgató) mint a Fővárosi Kerületek Földhivatalánál 6452/1 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, a Budai Várpalota Ingatlan-együttes és az ahhoz tartozó területek: Budapest, I. kerület Dísz tér 17. volt HM épület hrsz: 6462; Budapest, I. ker. közpark (Déli kert) hrsz.: 6452/3; Budapest, I. ker. közpark (Nyugati kert, Fehérvári Rondella) hrsz.:6453/2 bejegyzett vagyonkezelője, a Budavári Palota várfalainak és támfalainak veszélytelenítéséhez, helyreállításához kapcsolódó, támogatás és adománygyűjtés céljából az alábbi szabályzatot fogadja el. I. Az adománygyűjtés célja A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kiemelten közhasznú szervezet látja el a Budavári Palota vagyonkezelői feladatait. A Budavári Palota a világörökség részét képező, Magyarország kiemelt jelentőséggel bíró történelmi, kulturális helyszíne. A Budavári Palotát körülölelő várfalak és támfalak az elmúlt években több ponton kritikus állapotba kerültek, a rendszeres karbantartáson felül, komoly anyagi beruházással járó felújítási munkálatok elvégzése vált szükségessé. Úgyszintén a Várgondnokság Nonprofit Kft. a vagyonkezelője a Budapest, I. kerület, Ybl Miklós tér 2-6. szám alatti műemléki védettségű Várkert Bazárnak és csatlakozó épületeinek, amely épületegyüttes kritikus állapota szintén komoly anyagi beruházással járó felújítási munkálatok elvégzését teszi szükségessé. A Várgondnokság Nonprofit Kft. anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a több milliárd forint forrásigényű beruházás megvalósítását, ezért, tekintettel a várfalak és támfalak, valamint az Ybl bazár felújításának fontosságára a Várgondnokság Nonprofit Kft. adománygyűjtési akciót szervez a források egy részének előteremtése érdekében. II. Adománygyűjtés menete A Várgondnokság Nonprofit Kft. téglajegyek árusításával kíván adományokat gyűjteni, azzal, hogy az adományszámlára beérkező bármely összegű adományt téglajegyek igénylése nélkül is köszönettel elfogadja. Az adomány igazolását szolgáló emléklapot (a továbbiakban téglajegy) Ft-os, Ftos és Ft-os címletekben lehet megvásárolni. Amennyiben a téglajegyeket nem személyesen veszi át az adományozó, de az adományozás során megadja postai címét, vagy elérhetőségét, úgy a Várgondnokság Nonprofit Kft. a téglajegyet papír alapon, vagy elektronikus formában eljuttatja az adományozó által megadott postacímre, vagy címre. Dísztéglák igénylése: a) Amennyiben az adományozó által összegyűjtött téglajegyek összege a Ft-ot eléri, úgy az adományozó kérésére a Várgondnokság Nonprofit Kft. a téglajegyeket várlogó rajzolattal ellátott névre szóló dísztégla-párra váltja be. A dísztégla-pár egyik darabja az 1. oldal, összesen: 9

2 adományozót illeti meg, míg a másik darab a várfalba kerül beépítésre, a folyamatban lévő felújítás aktuális helyszínén, széria szerint dokumentálva. b) Amennyiben az adományozó által összegyűjtött téglajegyek összege a Ft-ot eléri, úgy az adományozó kérésére a Várgondnokság Nonprofit Kft. a téglajegyeket részletes vár rajzolattal ellátott névre szóló dísztégla-párra váltja be. A dísztégla-pár egyik darabja az adományozót illeti meg, míg a másik darab a várfalba kerül beépítésre, egyedileg nyilvántartott, jól látható, dokumentált helyszínen. c) Amennyiben az adományozó által összegyűjtött téglajegyek összege a Ft-ot eléri, úgy adományozó kérésére a Várgondnokság Nonprofit Kft. a téglajegyeket az adományozóval egyeztetett, egyedi megjelenésű dísztégla-párra váltja be. Az egyedi megjelenésű dísztégla-pár egyik darabja az adományozót illeti meg, míg a másik darab a várfalba kerül beépítésre, az adományozóval egyeztetett, egyedileg nyilvántartott, jól látható, dokumentált helyszínen (pl. címeres támfal a sikló mellett, Várkert rámpa téglabetétes részei). Az egyedi megjelenésű dísztégla-párokon lehetőség van hosszabb szöveg (pl. évszám, név, cégnév, adományozott összeg) feltüntetésére, egyedi szín és anyag (pl. klinker és kerámia) választására. A dísztéglák (25 x 12 x 6,5 HD II. kategória) az MSZ EN771-1:2005.számú szabvány követelményeinek megfelelnek. A téglapárok egyikét a szabályzat szerinti elhelyezéssel a Várgondnokság Nonprofit Kft. befalazza, felhasználja a várfalak és az Ybl bazár felújítása során, így az adomány közvetlenül is részévé válik a nemzeti műemléknek. A téglapár másik elemével az adományozó szabadon rendelkezhet. Az adományozás keretében készített dísztéglát a Várgondnokság Nonprofit Kft. minden esetben csak és kizárólag a Kulturális Örökségvédelmi Irodával (KÖI) előre egyeztetett helyszínekre falaztatja be. A tégla hosszabb vagy rövidebb oldala látható felületként kerül elhelyezésre. Az elhelyezés a kőműves szakmai és a műemléki előírások szerint történik. A téglajegyeket, valamint a falakba beépített tégla párját az adományozó személyesen átveheti a Budai Várban a Várgondnokság Nonprofit Kft. székhelyén, az 1014 Budapest, Színház u szám alatti MINIGALÉRIÁBAN vagy a Várgondnokság Nonprofit Kft. kipostázza. A téglajegy és a dísztégla megváltoztatásának a jogát Várgondnokság Nonprofit Kft. fenntartja, a változásokról a honlapján történő közzététel útján tájékoztatja az érintetteket. Az adott adomány kategóriánkénti minimum összege tartalmazza a Terebessy L. Föld képzőművész, mint tervező és gyártó valamennyi költségét, továbbá tartalmazza a Várgondnokság Nonprofit Kft-nek az adománnyal, annak nyilvántartásával, a téglajeggyel, a bélyeges téglákkal, téglapárokkal kapcsolatos valamennyi költségét, kivéve a postaköltséget. III. Nyilvánosság és átláthatóság 2. oldal, összesen: 9

3 A Várgondnokság Nonprofit Kft. valamennyi adományt a Magyar Államkincstárnál vezetett számú elkülönített módon kezelt számlán tartja nyilván (adomány számla). Külföldről utalás esetén IBAN: HU kódot is fel kell tüntetni! a beérkezett adományok összegéről és azok felhasználásáról szigorú, naprakész nyilvántartás vezet, a beérkező adományok összegét és az adományozók nevét erre irányuló kérelem esetén a társaság honlapján folyamatosan közéteszi, a felhasznált adományok összegét és a felhasználás módját a társaság honlapján folyamatosan közéteszi, éves közhasznúsági jelentésében részletesen ismerteti az adománygyűjtési akció aktuális állását, eredményeit, a befolyt és felhasznált összegeket. A Várgondnokság Nonprofit Kft. az adományozó személyét és az adomány összegét csak és kizárólag akkor hozza nyilvánosságra, amennyiben ehhez az adományozó írásban hozzájárul,(2. számú melléklet). Bármely személyes adat megadása önkéntes. Adományozó tudomásul veszi, hogy az adomány Várgondnokság Nonprofit Kft. adomány számlájára történő átutalásával hozzájárul megadott adatainak Várgondnokság Nonprofit Kft. által történő kezeléséhez, az adományozáshoz kötődő céllal. A Várgondnokság Nonprofit Kft. csak olyan személyes adatot kezel a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Adományozó tudomásul veszi továbbá, hogy az adomány Várgondnokság Nonprofit Kft. adomány számlájára történő átutalásával hozzájárul ahhoz, hogy a Várgondnokság Nonprofit Kft. adománygyűjtési céllal keresse meg. Adományozó bármikor kérheti személyes adatainak törlését a Várgondnokság Nonprofit Kftnek az adományozással kapcsolatos adatbázisaiból és nyilvántartásaiból. IV. Adóalap kedvezmény A Várgondnokság Nonprofit Kft. a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően erre irányuló kérés esetén társasági adóalap kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást állít ki az adományozó részére. (3. számú melléklet) Az igazolás kiadására irányuló kérelmet írásban kell eljuttatni a Várgondnokság Nonprofit Kft. székhelyére (4. számú melléklet). A Várgondnokság Nonprofit Kft. gondoskodik az adományozók teljes körű tájékoztatásáról, a lehetséges adókedvezményekről és azok igénybevételének módjáról, az aktuális adókedvezményekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket honlapján közzéteszi. V. Az adományok felhasználásának módja Az adományokat kizárólag a jelen szabályzatban lefektetett célra és módon lehet felhasználni. 3. oldal, összesen: 9

4 Az adományokat a Várgondnokság Nonprofit Kft. a Budavári Palota várfalainak és támfalainak, valamint a Budapest, I. kerület, Ybl Miklós tér 2-6. szám alatti műemléki védettségű Várkert Bazárnak a veszélymentesítésére, felújítására, újjáépítésére, karbantartására, valamint ezen munkálatokhoz közvetlenül kapcsolódó egyéb feladatok elvégzésére fordítja. VI. Az adományok felhasználásának felelőssége Az adományok gyűjtésének és felhasználásának felelőse a Várgondnokság Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetője. Az ügyvezető a társaság felügyelőbizottsága és taggyűlése felé beszámolási, tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a társasági szerződés és egyéb belső szabályzatok rendelkezéseinek megfelelően. VII. Egyéb rendelkezések A Várgondnokság Nonprofit Kft. nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A Várgondnokság Nonprofit Kft. nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a Várgondnokság Nonprofit Kft-nek a jelen adománygyűjtési szabályzatban (5. számú melléklet) foglaltak szerinti írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az adománygyűjtéshez kapcsolódó valamennyi nem kizárólagosan a szerző személyéhez fűződő szerzői jog a Várgondnokság Nonprofit Kft-t illeti meg. A Várgondnokság Nonprofit Kft. fenntartja annak jogát, hogy az adománygyűjtési akció során kialakításra kerülő, illetve annak során felhasznált megkülönböztetésre alkalmas árujelzőkre vonatkozó jogi oltalmat jegyeztessen be, továbbá a megkülönböztetésre alkalmas árujelzők használatát, felhasználását a Várgondnokság Nonprofit Kft. engedélyéhez, illetve díjfizetéshez kösse. Az adományozással kapcsolatos bármely hirdetési és reklámtevékenység csak és kizárólag a Várgondnokság Nonprofit Kft. engedélyével végezhető. A Várgondnokság Nonprofit Kft. megköti a jelen szabályzatban rögzített adománygyűjtési akció működtetéséhez, a kitűzött célok eléréséhez szükséges szerződéseket, szükség szerint további belső szabályzatokat, és utasításokat alkot. A megkötött szerződésekről a Várgondnokság Nonprofit Kft. a nyilvánosságot tájékoztatja. 4. oldal, összesen: 9

5 1. számú melléklet tégla típusok a. Részletes vár rajzolattal, ha az adomány összege eléri: ,- Ft-ot Beépítés helyszínei: egyedileg nyilvántartott, dokumentált b. Várlogó rajzolattal, ha az adomány összege eléri: 8.000,- Ft-ot Beépítés helyszínei: a felújítás aktuális helyszíne / széria szerint dokumentált 5. oldal, összesen: 9

6 2. számú melléklet Regisztrációs lap Regisztrációs lap Adománygyűjtés a Várgondnokság Nonprofit Kft. részére a Budavári Palota várfalainak és támfalainak veszélytelenítéséhez, helyreállításához kapcsolódóan Adományozó neve: Lakcíme: címe: Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, 1 hogy nevemet, az adományozás tényét és az adomány összegét a Várgondnokság Nonprofit Kft. nyilvánosságra hozza és honlapján feltüntesse. Megvásárolt téglajegy: Ft -. db Ft -.. db Ft -. db Ft -. db Egyéb összegű adomány:.. Tégla igénylése: Várlogós (8.000 Ft-tól). db Várrajzolatú ( Ft-tól). db Egyedi ( Ft-tól ). db Adományozás időpontja:. Megjegyzés: Adományozó bármikor kérheti személyes adatainak törlését a Várgondnokság Nonprofit Kftnek az adományozással kapcsolatos adatbázisaiból és nyilvántartásaiból! 1 A megfelelő részt kérjük, aláhúzással jelölje! Amennyiben a jelölés hiányos, vagy nem egyértelmű, úgy azt akként értelmezzük, hogy az adományozó az adatok nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá. 6. oldal, összesen: 9

7 3. számú melléklet Adóalap kedvezményhez igazolás GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK RÉSZÉRE TÁRSASÁGI ADÓALAP KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉRE JOGOSÍTÓ HIVATALOS IGAZOLÁS Adományozó: Adományozó adószáma: Adományozó székhelye: Adományozás időpontja: Összadomány: Ft, azaz.... forint Támogatott cél: a Budavári Palota várfalainak és támfalainak veszélytelenítéséhez, helyreállításához Adományozott neve: Várgondnokság Nonprofit Kft. Adományozott adószáma: Adományozott székhelye: 1014 Budapest Színház u Közhasznú minősítés fokozata: Kiemelten közhasznú Közhasznú minősítés bírósági nyilvántartásba vételének száma: Cg /5 A közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: Közhasznú minősítés jogerőre emelkedésének dátuma: Jelen igazolás a társasági adótörvény 1996 évi LXXXI. tv. 7. (1) z) pontja alapján került kiállításra, melyet a társaság adóalap kedvezményéhez vehet igénybe. Matus István Ügyvezető Igazgató 7. oldal, összesen: 9

8 4. számú melléklet Adóalap kedvezmény igénylése Várgondnokság Nonprofit Kft Budapest Színház u részére Társaságunk támogatta Várgondnokság Nonprofit Kft. a Budavári Palota várfalainak és támfalainak veszélytelenítéséhez, helyreállításához kapcsolódóan. A társasági adótörvény 1996 évi LXXXI. tv. 7. (1) z) pontja alapján kérjük, a hivatalos igazolás kiállítását, mellyel a társasági adóalap kedvezményét igénybe tudjuk venni! Adományozó:.. Adományozó adószáma: Adományozó székhelye:... Adományozás időpontja:.. Összadomány: Ft, azaz.... forint Dátum:. Aláírás:.. 8. oldal, összesen: 9

9 5. számú melléklet - Felhatalmazó levél: FELHATALMAZÓ LEVÉL ADOMÁNYGYŰJTÉSRE A Várgondnokság Nonprofit Kft. felhatalmazza -t anyja neve.:. születési helye, ideje:, hogy a Budavári Palota várfalainak és támfalainak veszélytelenítéséhez, helyreállításához kapcsolódóan a Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság nevében és képviseletében adományt/támogatást gyűjtsön, illetve a fenti célból úgynevezett téglajegyeket árusítson. Felhatalmazott a közcélú adománygyűjtését a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény a, és a Várgondnokság Nonprofit Kft., mint kiemelten közhasznú szervezet mindenkor hatályos adománygyűjtési szabályzata alapján végzi. A Várgondnokság Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adatai: székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 5-7. adószáma: közhasznúsági fokozata: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznú minősítés bírósági nyilvántartásba vételének száma: Cg /5 A közhasznú fokozat megszerzésének dátuma: Közhasznú minősítés jogerőre emelkedésének dátuma: Budapest, Matus István ügyvezető igazgató 9. oldal, összesen: 9