Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u.17-23.)"

Átírás

1 Balmazújvárosi Általános Iskola (4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u ) Szervezeti és Működési Szabályzata március OM azonosító:

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető 1.Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályok 4 2. A szervezeti és Működési Szabályzatot meghatározó jogszabályok 5 II. Az intézmény jogállása, az iskola adatai. 6 III. Az intézmény szervezeti rendje, irányítása Intézményvezető Igazgatóhelyettes Tagintézmény-vezetők 15 4.Az intézményvezető helyettesítésének rendje Az intézmény kibővített vezetősége Az operatív iskolavezetőség tagjai. 17 IV. A telephelyekkel való kapcsolattartás formái. 17 V. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje. 16 VI. Pedagógus továbbképzés 20 VII. Az intézményi közösségek kapcsolata az intézmény vezetésével Iskolai alkalmazottak közössége Nevelők közössége Szakmai munkaközösségek Alkalmi feladatra alakult munkacsoportok Szülők közössége szülői szervezet Diákönkormányzat Intézményi közösségek kapcsolattartása Nevelők és szülők közötti kapcsolattartás Nevelők és tanulók közötti kapcsolattartás Alkalmazottak közreműködése a tanulók védelmében 25 VIII. A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája 26 IX. A nevelőtestület jogkörébe tartozó ügyek átruházásának lehetősége 27 X Az intézmény külső kapcsolatai Fenntartóval való kapcsolat Más nevelési intézményekkel való kapcsolattartás Támogató szervekkel való kapcsolattartás Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás Egészségügyi szolgáltatói kapcsolattartás Iskola egyéb kapcsolatai 30 XI. Az intézmény működési rendje Nyitva tartás Tanév helyi rendje 3. Vezetők intézményben tartózkodásának rendje Pedagógusok munkarendje A nevelő-oktató munkát segítők munkarendje Tanulók munkarendje Tájékoztatás, a szülők behívása, értesítése. 8. Intézmény helyiségeinek és létesítményeinek rendje Belépés és benntartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban álló személyek részére Iskolai hagyományok ápolása A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 37 2

3 12.Intézményi védő-óvó előírások Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők 38 XII. Iskolai könyvtár működésének rendje Iskolai tankönyvellátás rendje 39 XIII. Tanórán kívüli foglalkozások 40 XIV. Egyéb tanórán kívüli foglalkozások vonatkozó szabályok 42 XV. A dokumentumok szabályosságának rendje, a tájékoztatás formái, a tájékoztatás kérésének módja. 44 XVI. Az intézményben folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok 45 XVII. Rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje 46 XVIII. Záró rendelkezések 48 3

4 I. Bevezető A közoktatásról szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 25. (1) bekezdése alapján és a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 4. -a alapján a szervezeti és működési szabályzat meghatározza az iskola szervezeti felépítését az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó legfontosabb szabályokat. Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézmény fenntartójának jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Rendelkezéseinek betartása az intézmény valamennyi dolgozójára, tanulójára nézve kötelező. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK A Balmazújvárosi Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatának legfontosabb feladata, hogy a magasabb szintű jogszabályok előírásainak megfelelően az iskolaszervezet működését segítse elő, a pedagógiai programban kitűzött célok elérése, valamint az ott meghatározott feladatok végrehajtása érdekében. A szervezeti és működési szabályzat fő szabályai alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az intézmény vezetője további igazgatói utasításokat (belső szabályzatokat) készíthet. Az így készült szabályzatok önálló utasítások, amelyek korrekciója nem igényel az SZMSZ-hez hasonló legitimációs eljárást. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb közalkalmazottjának, az iskola tanulóinak. E kötelezettség azokkal szemben is fennáll, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. Az e szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, egyben kötelessége, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg az illetékes helyettese munkáltatói jogkörében eljárva hozhat intézkedést. b) A tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetve fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség. c) Az idegen személyek figyelmét fel kell hívni a szabályzat betartására, s ha ez nem vezet eredményre, fel kell szólítani az iskola épületének elhagyására. 2. A szervezeti és működési szabályzatot meghatározó jogszabályok: Az államháztartásról rendelkező jogszabályok - 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről 4

5 Ágazati (Közoktatási) jogszabályok az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. Törvény o a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.), o évi CLXXXVIII. törvény A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről, o a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) o 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról o évi CXXIV. Törvény A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról, o évi CXXV. Törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról, o 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról o 11/2012. (VII. 30.) EMMI rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról o 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről o 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai1szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai1szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai1szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, 5/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről, 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról Egyéb ágazati jogszabályok a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Törvény (a továbbiakban: Mt a munkavédelemről szóló évi XCII. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. (Gyvt.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII.tv. 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről az elektronikus információszabadságról szóló évi XC.tv. 5

6 24/2004. (IX.16.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról Az iskola-egészségügy ellátásáról szóló 26/1997.(IX.13.) NM rendelet A munkaköri, szakmai illetve személyi higiénés alkalmassági orvosi vizsgálatról és véleményezésről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendelet II. Az intézmény jogállása, az iskola adatai 1. 6

7 7

8 8

9 9

10 Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata Az intézménynek db körbélyegzője van az alábbiak szerint: Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Hosszú bélyegző: db. Kerek bélyegző: db. Lenyomata: Kinek a kezelésében van? Kicsi kerek : db. Balmazújvárosi Általános Iskola 4060 Balmazújváros, Dózsa Gy. u Megegyezik az előzőekben leírtakkal. iskolatitkárok: telephelyenként A bélyegzők használatának rendje, aláírási jogok Az intézményre és bármely tagintézményére vonatkozó pénzügyi, gazdálkodási kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumot a banki aláírási címpéldányon szereplő 1. számú körbélyegzővel kell hitelesíteni. Az intézményre és bármely tagintézményre vonatkozó pénzügyi gazdálkodási kötelezettségvállalást tartalmazó dokumentumok aláírására az intézményvezető, akadályoztatása esetén az általános helyettes, illetve a tagintézmény vezetők jogosultak, ebben a sorrendben. Tanügyi dokumentumok hitelesítésére bármilyen sorszámú intézményi körbélyegző használható a fejbélyegzővel együtt. A tanügyi dokumentumok és egyéb pénzügyi, gazdálkodási kötelezettség vállalást nem tartalmazó dokumentumok aláírására az intézmény vonatkozásában az intézményvezető, a tagintézményeket érintően pedig a tagintézmény vezetők jogosultak. A tanügyi dokumentumok hitelesítésére, másodlatok kiadására aláírási joguk van az iskolatitkároknak is. Bélyegzőt az intézmény vezetőin kívül az iskolatitkárok, személyek is használhatnak: Bizonyítványok, naplók, anyakönyvek, ellenőrzők hitelesítése esetén az osztályfőnökök. Vásárlások, ügyintézés esetén megbízott személynek pecsétet csak átvételi elismervény ellenében lehet kiadni. Használaton kívül a bélyegzőt el kell zárni. Az intézményi gazdálkodási státusza: Az intézmény fenntartási és működési költségeit a naptári évenként összeállított és a fenntartó által jóváhagyott költségvetésben irányozza elő. A fenntartó szervnek kell gondoskodnia az alapfeladatok ellátásához szükséges pénzeszközökről, melynek alapját a költségvetési törvény által garantált normatív támogatás, az önkormányzat által biztosított kiegészítő támogatás és az intézmény bevételei biztosítják. 10

11 Az intézmény számlaszáma KIK Balmazújvárosi Tankerület számlaszáma: III. Az intézmény szervezeti rendje, irányítása Az intézmény vezetését az intézményvezető, mint magasabb vezető és vezető beosztású munkatársai látják el. Az iskolavezetés a munkáját az SZMSZ, a pedagógiai program és az éves munkaterv szerint végzi, legalább kéthetente megbeszélést tart. Az intézményvezetés tagjai: Magasabb vezető: vezetői: intézmény vezető, 1 intézményvezető helyettes 2 tagintézmény vezetők 3 tagintézmény-vezető helyettes Az intézményvezető döntési hatáskörébe tartozó ügyekben az iskolavezetés többi tagja tanácskozási jogkörrel rendelkezik. Megbízatásukat az intézményvezető adja, munkájukat munkaköri leírásuk valamint az intézményvezető közvetlen irányítása alapján végzik. Az intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, jogkörét esetenként átruházhatja a munkáltató jogkör kivételével a vezető beosztású munkatársaira vagy az intézmény más pedagógus alkalmazottjára is. 1. Az intézményvezető 1. Az intézmény felelős vezetője: A közoktatási intézmény vezetője a felelős a Köznevelési törvény 69. -a alapján felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, önálló költségvetéssel nem rendelkező intézmény esetében a működtetővel kötött szerződésben foglaltak végrehajtásáért, működtető hiányában a fenntartó által rendelkezésére bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért. b) A nevelési-oktatási intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. c.) A közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt. Jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyettesére, a tagozatvezetőkre vagy az intézmény más alkalmazottjára átruházhatja. Az intézmény felelős vezetője felel az iskola szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. Kialakítja az iskola vezető testületét, megbízza vezető munkatársait. Az intézményvezető heti két órában tart fogadóórát, az éves munkatervben megjelölt és kihirdetett időpontban. a mindenkor érvényes jogszabályok szerint szervezi az ügyviteli munkát; 11

12 folyamatosan figyelemmel kíséri a központi és helyi oktatáspolitikai intézkedéseket, ezekről naprakészen tájékozott, intézkedik a jogszabályok megismertetéséről, végrehajtásáról; betartja és betartatja az iratkezelési szabályokat; biztosítja az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését, ellenőrzi az oktató-nevelőmunkát, a gazdálkodást, irányítja a pedagógusok és vezetők teljesítményértékelését. Ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok Az intézmény vezetése körében az intézményvezető: szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését; döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskorába; előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet; kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét; gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett; tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről; teljesíti a KLIK illetékes tankerületi igazgató által kért adatszolgáltatást; szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából. Az intézményvezető kiadmányozási jogot a jogszabályokban, illetve a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (I.15.) KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja. A fent hivatkozott utasításban az intézményvezető számára meghatározottak szerint kiadmányozza: a jogviszony létesítése, a jogviszony megszüntetése kivételével, az intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait; a tankerületi igazgatóval történt előzetes egyeztetést követően, az intézményben helyettesítés céljából, határozott időre történő jogviszony létesítésére irányuló munkáltató intézkedést; a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás, utalványozás eljárásrendjéről szóló szabályzata szerint az intézmény jogi személyiségéhez kapcsolódó kötelezettségvállalásokat; az intézmény napi működéséhez kapcsolódó döntéseket, tájékoztatókat megkereséseket, egyéb leveleket; az intézmény szakmai feladatai ellátásához kapcsolódó azon döntéseket, amelyek kiadmányozási jogát az elnök maga vagy a KLIK központi szervezeti egysége, illetve a tankerületi igazgató számára nem tartotta fenn; a közbenső intézkedéseket; a rendszeres statisztikai jelentéseket, érdemi döntést nem igénylő továbbítandó iratokat, a központi, illetve területi szerv által kért adatszolgáltatásokat. 12

13 Az intézményvezető kötelezettségvállalási jogosultságát a KLIK kötelezettségvállalás, ellenjegyzés teljesítés igazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről szóló szabályzata tartalmazza, amelyet, a gazdasági elnökhelyettes által a tankerület személyi állományából, írásban kijelölt személy ellenjegyzése mellett, az alábbiak szerint gyakorol: o a személyi juttatások tekintetésben a kiadmányozás rendjében szabályozottak szerint; o pályázatok benyújtása és támogatási szerződések megkötése kizárólag szakmai együttműködésre, képzésen való részvételre, valamint az 5 millió Ft támogatási összeget meg nem haladó, 100%-os támogatás intenzitású projektek esetében. Az egységes hivatali működés az intézményvezetők fent vázolt szakmai feladatellátásához szükséges önállóság biztosítása mellett megköveteli a külső és belső kommunikációs rend kialakítását. Ennek megfelelően az intézményvezető o a szakmai feladatai ellátása során kapcsolatot tart az illetékes tankerület munkatársaival, o az intézmény fenntartása, működtetése kérdésében a tankerület munkatársaival, o az intézmény működtetése kérdésében az illetékes települései önkormányzat képviselőjével. A médiában, illetve a nyilvánosság előtt a központi szerv kommunikációért felelő szervezeti egységével történt előzetes egyeztetést követően o az intézményt érintő szakmai kérdésekben, illetve személyével kapcsolatban az intézményvezető, o a projektek végrehajtásával kapcsolatban a projektvezető jogosult a médiában nyilatkozni. Ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok Az igazgató belső ellenőrzési szabályzat és az éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzi az intézményben folyó munkát, ezen belül a szakmai munkát, a gazdálkodást. Közvetlen kapcsolatok Az igazgató vezetési feladatait helyetteseivel együtt gyakorolja. A munka és a felelősség megosztásáról munkaköri leírásban rendelkeznek. Helyetteseivel közösen elkészített munkarend szerint tartózkodik az intézményben. Együttesen felelősek azért, hogy intézkedéseiket összehangolják, egymás tekintélyét megóvják, minden lényeges eseményről, ügyről egymást kölcsönösen tájékoztassák. Az igazgató szoros kapcsolatot tart fenn az intézményen belül a diákönkormányzattal, iskolai sportkörrel a szakmai munkaközösségekkel, a munkáltatói érdekvédelmi szervezetekkel; az intézményen kívül a Balmazújvárosi Tankerület igazgatójával és munkatársaival, Balmazújváros Önkormányzatának illetékes vezetőivel, bizottságaival, a polgármesteri hivatal irodáival, a szülői szervezettel, a szülőkkel, az iskolaorvossal, a szakmai és szakszolgáltatást végző intézményekkel, a helyi iskolákkal, óvodákkal, az intézményt támogató szervezetekkel, 13

14 civil szervezetekkel, külföldi és hazai partnerintézményekkel. Kizárólagos jogkörébe tartozik: az iskola munkavállalói feletti egyéb munkáltatói jogkör, a KLIK által szabályozott módon a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, kiadványozási jogkör, utalványozási jogkör, a tanulók felvétele, a nevelőtestület vezetése, a nevelő-oktató munka tervezése, irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való együttműködés, a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányítása, a tanórán kívüli tevékenység szervezése, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése, az intézmény belföldi és külföldi kapcsolatainak ápolása. 2. Intézményvezető helyettes Az igazgatóhelyettesek megbízását a nevelőtestület véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás kölcsönös megállapodás alapján határozatlan időre is szólhat a feladat visszavonásáig. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területre kiterjed, amelyet munkakörük tartalmaz. Az intézményvezetőt annak akadályoztatása, tartós távolléte esetén helyettesíti. Segíti az intézményvezető gazdálkodásra és ellenőrzésre vonatkozó munkáját. Az intézményvezetővel együtt: gondoskodik a gazdálkodás feladatkörébe tatozó belső és külső adatszolgáltatásokról felügyeli a KLIK tulajdonát képező valamennyi vagyontárgy kezelését, leltározását Segíti és ellenőrzi a munkaközösségeket, a pályaorientációs tevékenységet. Gondoskodik a felsős és alsós napközi és tanulószoba működéséről, szervezi, ellenőrzi a foglalkozásokat. Részt vesz a belső ellenőrzésben, a pedagógusok és vezetők teljesítményértékelésében, koordinálja azt. Véleményt formál a pedagógusok tanítási módszereiről konzultációk, óralátogatások során. Elkészíti a tantárgyfelosztást. 14

15 Figyelemmel kíséri az iskolai taneszközök állapotát, a könyvtár működését. Összegzi a statisztikai jelentéseket, koordinálja a dolgozók munkabeosztását, változásjelentését, szabadságolási tervét. Vezeti a tanulói nyilvántartásokat Az alsó tagozat és az eltérő tantervű osztályok tanításának koordinálója. Napi kapcsolatot tart a tanítók munkaközösségeinek vezetőivel és a kollégákkal. A pedagógiai program alapján szervezi, irányítja és felügyeli a kötelező és választható tantárgyak óraszámainak kialakítását, az egyéb foglalkozások rendjét. Tájékozódik a tanítás színvonaláról, a pedagógusok tanítási módszereiről konzultációk, óralátogatások során. Ellenőrzi, elemzi az oktatás hatékonyságát, szükség esetén méréseket kezdeményez. Figyelemmel kíséri a szertárak fejlesztését, a szakkönyvállomány gyarapítását. Javaslatot tesz szakmai tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételre. Összefogja, irányítja, ellenőrzi a szakkörök tevékenységét, a foglalkozások dokumentálását. Felügyeli az iskolaotthonos és napközi otthonos oktatás, nevelés megvalósítását. Figyelemmel kíséri a kiemelkedően tehetséges, a lemaradó, a speciális foglalkozást igénylő gyerekek részére szervezett foglalkozási formák, módszerek alkalmazását (fejlesztő foglalkozások, házi versenyek, stb.). Gondoskodik az 1-8. osztályban, és az eltérő tantervű 1-8. osztályokban tanító nevelők helyettesítéséről hiányzás esetén. Elvégzi a túlórák és helyettesítések elszámolását, irányítja az időszaki statisztikák, kimutatások készítését. Figyelemmel kíséri az 1-8. osztályok osztálynaplóinak vezetését, a szöveges értékelések, érdemjegyek alakulását, ellenőrzi a törzslapokat. Rendszeresen ellenőrzi az osztályokban az igazolatlan mulasztásokat, figyelmeztetéseket, felszólításokat, feljelentéseket. Segíti a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkáját. Összefogja a tantárgyi felmentések, áthelyezések kezdeményezését, lebonyolítását. Részt vesz a tantárgyfelosztás elkészítésében. Szervezi az iskolai ünnepélyek, rendezvények előkészítését, megvalósítását. Felel az aula, folyosók, szekrények, udvarok szép, esztétikus megjelenéséért. Kapcsolatot tart az iskolaorvossal, védőnővel, fogorvossal, s egyéb egészségügyi feladatot ellátó képviselőkkel. Fogadóóra: munkatervben Egyéb munkatársak: diákönkormányzat vezetője, közalkalmazotti tanács elnöke, szakszervezeti vezető, munkaközösség-vezetők, gyermek és ifjúságvédelmi felelős, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, munka- és tűzvédelmi felelős 3. A tagintézményvezetők 15

16 A tagintézmény felelős vezetője, aki az igazgató által felhatalmazott jogkörökben eljárhat. A tagintézmény-vezető kiemelt feladatai: A tagintézmény nevelési-oktatási tevékenységének irányítója, szervezője, ellenőrzője. A tagintézményi nevelői közösség vezetése, irányítása. A nevelőközösség jogkörébe tarozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése. Javaslatot tesz a tagintézmény tantárgyfelosztására, majd elkészíti azt. Elkészíti a tanárok napi munkabeosztását, a helyettesítést, szervezi és ellenőrzi a tanári ügyeleteket. Konzultációk, óralátogatások során tájékozódik a tanítás színvonaláról, a pedagógusok tanítási módszereiről. Ellenőrzi, elemzi a nevelő-oktató munka hatékonyságát, szükség esetén méréseket kezdeményez. Gondoskodik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról, a rendelkezésre álló költségvetés alapján. Javaslatot tesz a pedagógus továbbképzés keretében szervezett tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvételre, az intézményi továbbképzési program figyelembevételével. Figyelemmel kíséri a szakmai munkaközösségek és teamek munkáját. Irányítja a tagintézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi munkát, valamint a tanuló- és gyermekbaleset megelőzését. Biztosítja az együttműködést a szülői szervezetekkel, munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a szülők és a diákok képviselőjével, a diákönkormányzattal, egészségügyi szolgálattal, szakszolgálatokkal. Képviseli az igazgató által leadott határkörök alapján a tagintézményt. A tagintézmény tárgyi feltételeinek jobbítása, a pedagógusok szakmai képzése, tanulók esélyének növelése érdekében közreműködik pályázatok elkészítésében. Gondoskodik a nemzeti és intézményi ünnepek munkarendhez igazodó, méltó szervezéséről. Irányítja a tagintézménnyel kapcsolatos adminisztrációt, ügyvitelt, adatszolgáltatást, vezeti a tanuló nyilvántartást. Döntésre jogosult az intézményvezetővel történő egyeztetés alapján a tagintézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. A tagintézmény-vezető felelőssége: A tagintézmény-vezető felelős: a szakszerű és törvényes működésért. az ésszerű és takarékos gazdálkodásért. a pedagógiai munkáért. a nevelő- és oktatómunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért. a tanuló- és gyermek, illetve munkahelyi balesetek megelőzéséért. Fogadóóra: munkatervben 4. Az intézményvezető helyettesítésének rendje 16

17 Az intézményvezetőt akadályoztatása esetén azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel a felsős igazgatóhelyettes helyettesíti. Az intézményvezető tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogkörként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes folyamatos távollét. A felsős igazgatóhelyettes távolléte esetén az alsós igazgatóhelyettes, az ő akadályoztatása esetén a tagintézmény-vezetők látják el a vezetői teendőket. A vezető akadályoztatása esetén megbízott pedagógus látja el a vezetői teendőket a munkáltatói jogok gyakorlása kivételével. Az igazgatóhelyettesek és tagintézményvezetők az átruházott hatáskörökön kívül a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető helyett. A helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek halaszthatatlanok, döntéseiről köteles az intézményvezetőt három napon belül tájékoztatni. 5. Az intézmény kibővített vezetősége a) Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenység) középvezetők segítik, meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. az intézményvezető, intézményvezető helyettes, tagintézmény-vezetők, tagintézmény-vezető helyettesek a szakmai munkaközösség-vezetők, a diákönkormányzat képviselői, a közalkalmazotti tanács elnöke. Az iskola kibővített vezetősége az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkező testület. Legalább kéthavonta tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A megbeszélésről írásos emlékeztető készül. A szakmai ellenőrzésben a munkaközösségek vezetői is rendszeresen és tevékenyen részt vesznek. b) Az iskola vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen (általában kéthavonta egyszer) megbeszélést tart, melyről szükség szerint - írásban emlékeztető feljegyzést készít. 6. Az operatív iskolavezetőség tagjai 1. intézményvezető 2. vezetők intézményvezető helyettes tagintézmény-vezetők tagintézmény-vezető helyettesek Az iskolavezetés hetente, a kibővített iskolavezetőség (munkaközösség vezetők, Közalkalmazotti Tanács vezetője, szakszervezet vezetője, DÖK patronáló tanár, gyermek és ifjúságvédelmi vezető) pedig kéthavonta ülésezik, a tanévre vonatkozó munkaterv által meghatározott időpontokban. A kibővített iskolavezetőség (törzskar) az intézmény valamennyi egységét reprezentáló, operatív döntés-előkészítő, tanácsadó testület. 17

18 Az iskola vezetősége felelős:- intézményi stratégia, intézményi célok, feladatok folyamatos fejlesztéséért, - a belső információáramlás hatékonyságáért, - a pedagógiai szakmai munka ellenőrzéséért, - az intézmény pedagógia programjának, minőségirányítási programjának és munkatervének megvalósításáért. IV. A telephelyekkel való kapcsolattartás formái A tagintézményekkel való kapcsolattartás felelőse az intézményvezető. Minden tanítási héten lehetőség szerint egy munkanapot a tagintézményekben tölt. Vezetői döntéseinél, vezetői jogkörében eljárva különös hangsúlyt fektet arra, hogy a tagintézményeket, illetve annak dolgozóit hátrányos megkülönböztetés ne érje. Az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy szervezi meg, hogy a tagintézmények is megfelelő hangsúlyt kapjanak. A tagintézmények vezetői kötelesek minden intézményvezetői jogkörrel kapcsolatos fontos eseményt, körülményt, tényt időben jelezni az intézményvezető felé. Az iskolavezetés szükség szerint tart megbeszélést az aktuális feladatokról. A székhelyintézmény és a telephelyek tantestülete félévenként legalább egy alkalommal közös értekezletet tart. A telephelyekkel való kapcsolattartás napi rendszerességgel történik. Formái: személyes megbeszélések, telefonon történő információcsere, levél vagy elektronikus levél. A kapcsolattartás egyéb formái: közös programok, ellenőrzés, értekezlet. Az intézmény szervezeti egységei munkájukat egymás mellé rendelten, szoros együttműködésben, közvetlenkapcsolatot tartva kötelesek elvégezni. V. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az intézményben folyó pedagógiai munka belső ellenőrzésének megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése az intézményvezető, az általános igazgatóhelyettes és tagintézmény-vezetők feladata, kötelessége és felelőssége. A hatékony és jogszerű működéshez azonban rendszeres és jól szabályozott ellenőrzési rendszer működtetése szükséges. E rendszer alapjait az e szabályzatban foglaltak mellett az intézmény vezetőinek és pedagógusainak munkaköri leírása teremti meg. Az egyes tanévekre vonatkozó ellenőrzési feladatokat, ezek ütemezését, az ellenőrzést végző, illetve az ellenőrzött dolgozó kijelölését a munkaterv részét képező belső ellenőrzési terv határozza meg. A belső ellenőrzési terv elkészítéséért az intézményvezető, illetve az igazgatóhelyettesek a felelősek. 18

19 A pedagógiai (nevelő és oktató) munka belső ellenőrzésének feladatai Biztosítsa az intézmény pedagógiai munkájának jogszerű (a jogszabályok a NAT, a kerettantervek, valamint az iskola pedagógiai programja szerint előírt) működését. Segítse elő az intézményben folyó nevelő és oktató munka eredményességét, hatékonyságát. A vezetőség számára megfelelő mennyiségű információt szolgáltasson a pedagógusok munkavégzéséről. Szolgáltasson megfelelő számú adatot és tényt az intézmény nevelő és oktató munkájával kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez. A nevelő-oktató munka, a pedagógiai program, a helyi tanterv belső ellenőrzésének megszervezéséről és működtetéséről az intézményvezető gondoskodik. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak köre intézményvezető, igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetők tagintézmény-vezető helyettesek munkaközösség-vezetők. Az intézményvezető az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A tagintézmény-vezetők és az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból következő területeken végzik. A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggő területeken látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják a vezetőket az intézmény szervezeti felépítésének megfelelően. A tanév során végrehajtandó ellenőrzési területeket a feladatokkal adekvát módon kell meghatározni. A területek kijelölésekor a célszerűség és az integráció legyen a meghatározó elem. Elsősorban azokra a területekre kerüljön sor az ellenőrzés folyamán, amelyeken probléma mutatkozik. Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő-oktató munka belső ellenőrzése során a pedagógusok munkafegyelme, a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása, a nevelő-oktató munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága, a tanterem rendezettsége, tisztasága, dekorációja, a tanár-diák kapcsolat, a tanuló személyiségének tiszteletben tartása. a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon: a) az órára történő előzetes felkészülés, tervezés, b) a tanítási óra felépítése és szervezése, c) a tanítási órán alkalmazott módszerek, d) a tanulók munkája és magatartása, valamint a tanár egyénisége, magatartása a tanítási órán, e) az óra eredményessége, a helyi tanterv kereteinek teljesítése, 19

20 a tanórán kívüli nevelőmunka, az osztályfőnöki munka eredményei, a közösségformálás, az éves munkatervben meghatározott kiemelt területek,a tanügyi dokumentumok kezelése, iratkezelési szabályok betartása. Az ellenőrzés módszerei kötelező, választható tanórai, tanórán kívüli foglalkozások látogatása írásos dokumentumok vizsgálata értekezletek, munkaközösségi foglalkozások tanulói munkák vizsgálata beszámoltatás szóban, írásban részvétel szülői értekezleten, nevelők által szervezett rendezvényeken osztályprogramokban. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség vezetőkkel meg kell beszélni. Az általánosítható tapasztalatokat testületi értekezleten értékelni, összegezni kell, a feladatokat ezzel egyidejűleg kell meghatározni. VI. Pedagógus továbbképzés Az intézményvezető a 277/1997(XII.22 ) Kormány rendelet alapján öt évre szóló továbbképzési programot készít, melyet a nevelőtestület fogad el. A program végrehajtására évente beiskolázási tervet készít. Az intézmény az alábbi képzéseket, továbbképzéseket támogatja kiemelten: o közoktatás vezetők képzése, o gyógypedagógus- tanulásban akadályoztatott tanulók nevelése o fizika szakos o etikát tanítók o mérés- értékelési szakember o másod diplomák megszerzése, amely a pedagógiai programban megfogalmazottak megvalósítását segítik elő. VII. Az intézményi közösségek kapcsolata az intézmény vezetésével 1. Az iskolai alkalmazottak közössége Az intézményi alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, valamint munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Az alkalmazotti közösség az iskola nevelőiből, a pedagógiai munkát segítő technikai, adminisztratív dolgozókból áll. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint az iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok (elsősorban a Munka Törvénykönyve, a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a Közoktatásról szóló törvény, a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti illetve az ezekhez kapcsolódó rendeletek) szabályozzák. 20