Hallgatói Követelményrendszer

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatói Követelményrendszer"

Átírás

1 A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa október 6-i ülése fogadta el. A 2. sz. mellékletet a Szenátus február közötti elektronikus szavazás keretében fogadta el. A szabályzat október 7-vel lép érvénybe. Ezzel egy időben hatályukat vesztik az egyetem szervezeti felépítésére, működésére, a hallgatói követelményrendszerre, a foglalkoztatási követelményrendszerre és a minőségbiztosításra vonatkozó korábbi intézményi szabályzatok. 1

2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat hatálya 1. (1) A Hallgatói Követelményrendszer hatálya a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel (a továbbiakban: Egyetem vagy SZFE) hallgatói (vendéghallgatói vagy felnőttképzési) jogviszonyban álló valamennyi személyre kiterjed, külföldi hallgatókra is, amennyiben jogszabály vagy nemzetközi megállapodás ettől eltérően nem rendelkezik. (2) Az Egyetem doktori (DLA) képzésében résztvevő hallgatók tanulmányi és vizsgarendjét az Egyetem Doktori (DLA) Szabályzata tartalmazza. A doktori képzésben és / vagy fokozatszerzésben részt vevő hallgatókra, illetve a doktori képzés oktatásában és szervezésében közreműködőkre jelen szabályzat hatálya csak kifejezett rendelkezés esetén terjed ki. (3) A jelen szabályzat hatálya kiterjed a képzésben részt vevő valamennyi oktatási szervezeti egységre, oktatóra, illetve az oktatásszervezési feladatokat bármilyen jogviszonyban ellátó személyekre. 2. Azokban a kérdésekben, amelyekre a jelen Hallgatói Követelményrendszer nem tartalmaz előírásokat, a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit, az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Szenátus vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Fogalmak, rövidítések bejelentés: a hallgató nyilatkozata arról, hogy az adott félévben megkezdi, vagy folytatja, illetőleg szünetelteti tanulmányait. A bejelentés történhet regisztrációval. 2. DJB: Diákjóléti Bizottság 3. felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést (Ftv ) 4. félév: öt hónapból álló oktatásszervezési időszak, 5. finanszírozási forma: államilag támogatott vagy költségtérítéses képzési forma 6. Ftv.: felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 7. Hivatal: Oktatási Hivatal 8. Intézményi Tájékoztató: évente aktualizáltan tartalmazza az általános és szakonkénti tudnivalókat. Tartalma a 79/2006.(IV.5.) Korm. Rendelet 22. -ában található 9. ismételt javító vizsga: a jelen szabályzat szerinti keretek között a sikertelen javítóvizsga javítását lehetővé tévő vizsgalehetőség. (Ftv. 59. (1)) 10. javító vizsga: a felsőoktatási intézményben, hogy az adott képzési időszakban a hallgató 2

3 számára az első sikertelen vizsga megismétlését biztosító második vizsgalehetőség. (Ftv. 59. (1)) 11. Ket: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló évi CXL. törvény 12. kredit: egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt tanulmányi pontokban 13. KR_F az I. fejezetben: a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI.27.) számú kormányrendelet 14. KR_T a VI-VII. fejezetekben a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet 15. NEPTUN rendszer: az Egyetem hallgatókat érintő főként tanulmányi és fizetéssel kapcsolatos ügyeinek számítógépes nyilvántartási rendszere, mely lehetőség szerint fokozatosan kiváltja a párhuzamos papír alapú nyilvántartást és ügyintézést. Használatához a hallgatók hallgatói jogviszonyuk létrejötte után egyéni belépő kódot kapnak. Az egyetemen foglalkoztatottak hozzáférését a számítógépes rendszerhez külön szabályzat rögzíti. 16. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony keretében szerez kreditet. 17. szakmai alkalmassági vizsga: a felsőoktatási intézmény által meghatározott vizsga, amely a választott szakképzettség, szakképesítés ellátásához szükséges képességeket méri, azt vizsgálja, hogy rendelkezik-e az egyén a felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéséhez optimálisan kifejleszthető képességekkel, (Ftv ) 18. szakmai főtárgy: az SZMSZ jelen kötetének 4. sz mellékletében az egyes szakokhoz rendelt kiemelt tárgyak, a mintatantervben szereplő szakonként eltérő kiemelt tárgyak melyekből rostavizsga tartható 19. SZFE: Színház- és Filmművészeti Egyetem 20. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), 21. Tájékoztató: Felsőoktatási felvételi tájékozató 22. TB: Tanulmányi Bizottság 23. Tbj.: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény 24. TO: Tanulmányi Osztály 25. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének - értékeléssel egybekötött - ellenőrzési formája, a tárgy első alkalommal megkísérelt teljesítése 26. előadások látogatásának nyilvánossága: az Egyetem meghirdetett előadásai lehetőség szerint nyilvánosak. Az előadótermek kapacitásának függvényében az egyes meghirdetett előadások mellett külön jelzésként szerepel, ha ennek lehetősége ténylegesen megteremthető. Egyéb esetben az előadás az oktató tanár egyedi engedélye alapján látogatható (Ftv. 22. (3)) 27. MAB: Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 3

4 I. FEJEZET A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE A Felsőoktatási felvételi tájékoztató KR_F 3. (1) A felsőoktatási intézmények adatokat szolgáltatnak a Felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) összeállításához, továbbá a felvételi kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyilvántartás létrehozásához az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számára. (2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért a felsőoktatási intézmény vezetője a felelős. (3) Az adatszolgáltatás határideje a) a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelőző év szeptember 1. napja, b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását megelőző év október 15. napja. 4. A Tájékoztató tartalmazza az új belépőknek Kormány által - képzési területenként, a képzés munkarendje szerint - meghatározott államilag támogatott hallgatói létszámkeretét az alapképzésben, az egységes, osztatlan képzésben, valamint a felsőfokú szakképzésben. 5. (2) A Tájékoztató a felsőoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes felsőfokú szakképzésre, alapképzési szakra és egységes, osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza a) az adott szak munkarendjére, a képzés szervezésére, finanszírozási formájára (államilag támogatott vagy költségtérítéses) vonatkozó információkat, b) a képzés időtartamát félévekben kifejezve, c) a képzés helyéül szolgáló települést, d) a képzés során megszerzendő kreditek számát, e) a képzésen belül az önálló szakképzettséghez vezető szakirányokat, f) az államilag támogatott formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat, g) a költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat, h) a jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek felsorolását, i) a jelentkezők rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos információkat, j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar, k) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat. A felvételi eljárás KR_F. 8. (1) Minden évben két felvételi eljárás hirdethető: a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés határideje - minden képzési szintre vonatkozóan - a képzés indítását megelőző év november 15. napja, b) a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja. KR. 27. (1) A jelentkezők a felvételi eljárás során tett egyes cselekményeket elektronikusan is végezhetik. A felvételi kérelem KR_F. 9. (1) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul. (2) A kérelmet a) az erre a célra rendszeresített, a Hivatal által előállíttatott, kitöltött, postai úton beküldött nyomtatványon, vagy b) az Educatio Kht. által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványt ba) kinyomtatva, aláírva, postai úton beküldve, vagy bb) a Ket. X. fejezetében meghatározott azonosítási eljárás (ügyfélkapu) segítségével hitelesítve 4

5 elektronikus úton beküldve lehet benyújtani. A szükséges mellékleteteket - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a jelentkező választása szerint postai vagy elektronikus úton nyújtja be. (3) A kérelem benyújtásakor a készpénz-átutalási megbízás eredeti feladóvevényének vagy a banki átutalás eredeti igazolásának mellékelésével igazolni kell az alapdíj és a kiegészítő díj befizetését. 11. (1) Az adatfeldolgozás során - a kérelem hiányos benyújtása esetén - a Hivatal legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 30. napig - a 8. (1) bekezdésének a) pontja szerinti eljárásban a 20. napig - a jelentkezőt a Ket a szerinti hiánypótlásra szólítja fel. (2) A kérelem hiányos benyújtásának minősül a) a személyazonosító adatok (név, anyja születési neve, születési hely és idő, állampolgárság) hiánya; b) 2005-ben vagy azt követően érettségizett jelentkező esetében a tanulói azonosító hiánya; c) lakcím hiánya; d) alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre valamint felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya; e) a jelentkezési szakok adatainak hiánya, illetve - a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak nem minden adatát tartalmazó - helytelensége. (3) A hiánypótlás határideje a felszólítás kézhezvételétől számított 8. nap. A hiánypótlás elmaradása, elégtelen volta esetén az eljárás megszüntethető. Pontszámítás a felsőfokú szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén KR_F. 17. (3) A művészeti és művészetközvetítő képzési területre történő jelentkezés esetében a ban meghatározottakat e paragrafusban foglalt eltéréssel kell alkalmazni. (4) A felsőoktatási intézmény szabályzatában rendelkezhet úgy, hogy a művészeti és a művészetközvetítő képzési területre jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani. Ekkor a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának - melynek maximális értéke 200 pont - megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni. 19. (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként a) középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra, vagy b) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult. 21. (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1 3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, tagozaton, szakon 480 pont. (2) Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek felvételi összpontszáma 480 pont. Ezeknek a személyeknek a köréről a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket. (3) Fel kell venni költségtérítéses képzésre azt, aki megfelel a felvételi követelményeknek, és akit a felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján gazdálkodó szervezet megjelöl - feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény az adott szakot indítja. Előnyben részesítés KR_F. 22. (1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 25 többletpontra jogosult. (2) További 25 pontra jogosult a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező. (3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 50 többletpontra jogosult. (4) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 50 többletpontra jogosult. (5) Az (1)-(4) bekezdések szerinti jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. (3) bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni. 23. Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot. 5

6 A FELVÉTELI VIZSGÁK MEGSZERVEZÉSE 4. (1) Az Egyetem a felvételi eljárás részeként többfordulós gyakorlati felvételi vizsgát szervez. (2) A felvételi vizsgák leírása, követelményei az Oktatási Hivatal, a és a honlapon megtekinthetők. A felvételi vizsga időpontjának közlésekor a Tanulmányi Osztály írásban és/vagy elektronikus úton is elküldi a tudnivalókat a jelentkezőknek. (3) Az írásbeli felvételi vizsgát úgy kell megszervezni, hogy a vizsgakérdések titkossága a vizsga megkezdéséig biztosított legyen. (4) A szóbeli és írásbeli felvételi vizsgák időpontját úgy kell meghatározni, hogy figyelembe véve a vizsgázók számát több vizsganap biztosítva legyen. (5) Az Egyetem a megállapított és előzetesen közzétett vizsgaidőpontokon kívül további időpontot nem köteles kitűzni. Nem köteles további a jelentkező által kért vizsgaidőpontokat sem figyelembe venni, még akkor sem, ha az egy másik intézmény felvételi vizsgaidőpontjával ütközik. (6) Ha azonban a pályázó önhibáján kívül (pl. betegség miatt) nem tudott megjelenni a vizsgán, s az erről szóló igazolását a Tanulmányi Osztályhoz leadta, a jelentkező kérelmére a rektor/felvételi bizottság elnöke engedélyezheti a felvételi vizsga másik vizsganapon történő letételét. (7) A felvételi vizsga díját vizsgaidőpontok ütközése miatt visszakérni nem lehet. FELVÉTELI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK 5. (1) Az Egyetemen a felvétellel kapcsolatos ügyekben a) a Felvételi Bizottság, b) a szakonkénti vizsgáztató bizottságok, és c) a Fellebbezési Bizottság jár el. (2) A Felvételi Bizottság feladata a felvételhez szükséges ponthatár szakonként történő meghatározása, továbbá határozathozatal arról, hogy a felvétel sikeres vagy sikertelen volt. (3) A Felvételi Bizottság összetétele: a) Elnöke: a rektor b) Elnökhelyettes: a rektorhelyettes(ek egyike) c) Tagjai: az egyetemi tanszékvezetők, az oktatási főigazgató, a tanulmányi osztályvezető, a Hallgatói Önkormányzat által delegált egy tag (4) A szakonkénti vizsgáztató bizottságok feladata a felvételizők tehetségének, szakmai alkalmasságának, felkészültségének pontszámmal történő értékelése. (5) A vizsgáztató bizottságok elnökei az Egyetemen a tanszékvezetők, vagy a majdani osztályvezetők, tagjai a szakmai főtárgyat, illetve a kötelező tárgyakat tanító szaktanárok, valamint a 6

7 Hallgatói Önkormányzat egy-egy képviselője. (6) Az egyetemi vizsgáztató bizottságok tagja lehet meghívott külső oktató is. (7) Az egyetemi vizsgáztató bizottságok elnökeit és tagjait az osztályvezető tanárok javaslatára a rektor bízza meg. (8) A vizsgáztatásban és a felvételről szóló döntésben nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázóval hozzátartozói, függelmi viszonyban van, aki részt vett a vizsgázó felkészítésében, vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. (9) A Fellebbezési Bizottság elnöke a rektor, tagjai a rektor által felkért azon oktatók és a Hallgatói Önkormányzat által delegált azon képviselő, akik a rektoron kívül nem voltak tagjai a Felvételi Bizottságnak. A Fellebbezési Bizottság tagja előbbieken kívül még az Egyetem jogi szakértője is. A besorolási és a felvételi döntés KR_F 25. (1) A Hivatal a besorolási döntést a) a februárban induló szemeszterre történő jelentkezés esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év január 15. napjáig, b) a szeptemberben induló szemeszterre történő jelentkezések esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig hozza meg. A besorolási döntés időpontját a Hivatal állapítja meg. (2) Besorolási döntéskor arról születik döntés, hogy a jelentkező felvehető-e bármely általa a felvételi kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be. 25/B. (1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését a Ket. előírásai szerinti határozatban közli a jelentkezővel. (2) A határozat indokolásának tartalmaznia kell a jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámítást. (3) A Hivatal a besorolásról szóló döntést eljuttatja az érintett felsőoktatási intézményeknek is. 26. (1) A felsőoktatási intézmény a felvételről szóló döntését határozatban a 25. (1) bekezdés a), illetve b) pontjában megadott határidőig írásban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki hozzá lett besorolva. 6. (1) Az Egyetem minden szakra és képzési formára a jelentkező felvételéről rangsorolás alapján dönt. Ennek során kötelezően figyelembe kell venni a jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrendet, valamint a Kormány által meghatározott államilag finanszírozott hallgatók létszámát. (2) A rangsorolást pontszámmal kell kifejezni. A 237/2006. (XI. 27.) kormányrendelet 25. (5)-e szerint. (3) Az Egyetemnek a felvételizők felvételi teljesítményét úgy kell pontszámmal értékelnie, hogy azok összehasonlíthatók legyenek egymással, továbbá hogy biztosítva legyen a differenciált felvételi döntés. (4) Az Egyetemen az államilag finanszírozott képzésre, illetve a költségtérítéses képzésre meghatározott ponthatárok egymástól eltérhetnek. (5) Azt, aki a megállapított ponthatárt elérte az Egyetem köteles felvenni, a ponthatár alatt teljesítők nem vehetők fel. (6) A megállapított ponthatárt nyilvánosságra kell hozni. (7) Az Egyetem a felvételről szóló értesítésben a jelentkezőt tájékoztatja, hogy milyen szakon, milyen képzési és finanszírozási formában kezdheti meg a tanulmányait. 7

8 Fogyatékossággal élőkre vonatkozó rendelkezések KR_F. 30. (1) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási intézmények kötelesek biztosítani a fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit. (2) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint amelyek a közoktatásról szóló jogszabályok alapján megillették. (3) Amennyiben a felsőoktatási intézmény a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések. (4) Az (1)-(3) bekezdések alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes felmentéshez. MESTERKÉPZÉS KR_F 31. (1) A miniszter a felvétel esedékességét megelőző év szeptember 15-éig határozza meg azokat a pályázati feltételeket, amelyek alapján a felsőoktatási intézmények államilag támogatott helyeket igényelhetnek mesterképzésre. (2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot legkésőbb október 1-jéig meghirdeti és a pályázat közzétételétől számított egy hónapon belül határoz arról, hogy az egyes felsőoktatási intézmények képzési területenként hány államilag támogatott helyet hirdethetnek meg mesterképzésre a Tájékoztatóban. Tájékoztatás KR_F 32. (1) A Tájékoztatóban közzé kell tenni az államilag támogatott mesterképzésre felvehető hallgatói létszám - miniszter által meghatározott - intézmények közötti elosztását. (2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett mesterszakokra vonatkozóan tartalmazza a) azon alapszakokon szerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölését, amelyeket az intézmény a mesterszakra történő jelentkezés, illetve felvétel feltételéül meghatároz, b) a felvehető keretszámot, c) az alapképzésben, mesterképzésben, illetve a korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit, d) a tanári mesterszakra történő jelentkezés, illetve felvétel speciális szabályait, e) az intézmény szabályzatában meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek figyelembevételének módját, feltételeit. A jelentkezők rangsorolása KR_F 25. (5) A jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelező besorolni. KR_F 34. A felsőoktatási intézmény a mesterképzésre jelentkezők rangsorolásakor a felsőoktatási törvény 43. (4) bekezdése szerint jár el. Ftv. 43. (4) A mesterképzésre, a szakirányú továbbképzésre és a doktori képzésre történő felvétel további feltételeit a felsőoktatási intézmény határozhatja meg, azzal a megkötéssel, hogy azonos felvételi követelményeket köteles alkalmazni Pontszámítás a mesterképzésben KR_F. 35. (2) A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. (5) A művészeti, művészetközvetítő képzési területre jelentkezők esetében a jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani. 8

9 A felvételi döntés KR_F. 36. (1) a) a Hivatal a mesterképzésre jelentkező besorolásáról szakonként egységes intézményi rangsorolás alapján dönt, b) mesterképzés esetén a Hivatal köteles figyelembe venni a miniszter által meghatározott, az adott intézménybe felvehető államilag támogatott hallgatók létszámkeretét. SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS KR_F. 37. (1) A miniszter a képzés indítását megelőző év szeptember 15-éig határozza meg azokat a pályázati feltételeket, melyek alapján a felsőoktatási intézmények államilag támogatott helyeket igényelhetnek szakirányú továbbképzésre. (2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott pályázatot legkésőbb október 1-jéig meghirdeti és a pályázat közzétételét követő egy hónapon belül határoz arról, hogy az egyes felsőoktatási intézmények képzési területenként hány államilag támogatott helyet hirdethetnek meg szakirányú továbbképzésre a Tájékoztatóban. Tájékoztatás KR_F. 38. (1) A R ban foglaltak szerinti adatszolgáltatás határideje szakirányú továbbképzések tekintetében a képzés indításának időpontját megelőző év szeptember 15. napja. (2) A szakirányú továbbképzésekre vonatkozó Tájékoztatót a Hivatal a képzés indítását megelőző év december 15. napjáig jelenteti meg. Jelentkezési határidő, adatszolgáltatás KR_F. 39. (1) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés határidejét, módját a felsőoktatási intézmény határozza meg. (2) A felsőoktatási intézmény az elindított képzésekről és a felvettekről a Hivatalnak az általa meghatározott formában statisztikai adatot szolgáltat. A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés KR. 40. (1) A szakirányú továbbképzésre jelentkezők eredményeinek összesítését, a jelentkezők rangsorolását a felsőoktatási intézmény végzi el. (2) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg. ELJÁRÁSI DÍJAK KR_F 45. (1) A felvételi eljárás során a jelentkezőnek alapdíjat, kiegészítő díjat, - valamint amennyiben az intézmény szabályzata így rendelkezik - intézményi eljárási díjat, külön eljárási díjat kell fizetnie. (2) Felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, osztatlan, egységes képzésre és mesterképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezőknek felvételi eljárási alapdíjat kell fizetniük, amelynek összege 9000 forint. A felvételi eljárás alapdíja egyidejűleg három képzésre irányuló felvételi kérelem benyújtására jogosít. (3) Az alapdíjból képzésenként forint illeti meg azokat a felsőoktatási intézményeket, ahová a jelentkező kérelme szerint jelentkezik. (4) A (2) bekezdésben meghatározott három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb jelentkezésért további forint kiegészítő díjat kell fizetni, amelyből képzésenként forint az érintett felsőoktatási intézményt illeti. (5) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történő jelentkezés esetén a felsőoktatási intézmény intézményi eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy ennek mértéke jelentkezésenként legfeljebb 9000 forint lehet. (6) Gyakorlati, egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági és nyelvi alkalmassági vizsga, valamint a mesterképzésben szervezett felvételi vizsga esetén a felsőoktatási intézmény a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei fedezésére külön eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy annak 9

10 mértéke jelentkezésenként legfeljebb 4000 forint lehet. (7) A felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat a Hivatalhoz, az intézményi díjat és a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni. (11) A 8. (3) bekezdésében szabályozott pótfelvételi eljárás során 5000 forint eljárási alapdíjat kell fizetni. A pótfelvételi eljárási díjból 1000 forint azt a felsőoktatási intézményt illeti, ahová a jelentkező jelentkezik. (13) A jelentkező a jelentkezési lappal együttesen benyújtott kérelmére, a 22. szerinti többletpontra való jogosultság igazolása esetén a Ket ában szabályozott módon a) a hátrányos helyzetű jelentkező a (2) bekezdésben meghatározott díj 50%-ának, b) a halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a (2) bekezdésben meghatározott díj 100%-ának megfelelő összegű költségmentességben részesül. (14) A (2)-(6) bekezdések alkalmazása során ugyanazon képzés államilag támogatott és költségtérítéses formája egy jelentkezésnek minősül. 7. (1) A gyakorlati vizsga megszervezéséért az Egyetemen induló alap-, mesterképzésre valamint a felsőfokú szakképesítés megszerzéséért a kormányrendelet (KR_F) 45. (6) bekezdésében, a szakirányú továbbképzésre, illetve a doktori képzésre jelentkezők számára ugyanezen kormányrendelet 45. (5) bekezdésében rögzített eljárási díj befizetését írja elő. (2) A díj befizetésére szolgáló csekket az Egyetem a felvételi időpontját tartalmazó levéllel egyidejűleg juttatja el a jelentkezőknek. A befizetést az első felvételi rostavizsga megkezdése előtt a feladóvevénnyel, illetve átutalás esetén az átutaló bank átutalási megbízást tartalmazó kivonatával kell igazolni. (3) A díjat csak abban az esetben fizeti vissza az Egyetem, ha a jelentkező az intézmény hibájából nem tudott részt venni a felvételi vizsgán. JOGORVOSLAT A FELVÉTELI VIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN 8. (1) A felvételiző a felvételi vizsgával kapcsolatos a vizsgaeredményét befolyásoló jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése miatt a pontszáma ismertetésének napját követő harmadik munkanap végéig panaszt tehet írásban a rektornál. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. (2) A jelentkezőnek joga van az írásbeli dolgozat értékelésébe betekinteni. Ennek időpontjáról és helyéről a Tanulmányi Osztály az írásbeli vizsga napján, vagy ben tájékoztatja a jelentkezőket. (3) A jelentkező az írásbeli dolgozata értékelésébe való betekintés napját követő harmadik munkanap végéig a rektornál írásban kérheti az általa észlelt javítási, pontszámítási hiba kivizsgálását. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. (4) A színművész szak felvételi vizsgáján az aktuális fordulót követő harmadik munkanap végéig van mód jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése miatt írásban panaszt tenni a rektornál. A határidő elmulasztása jogvesztő hatályú. (5) A rektor a kérelmet 3 munkanapon belül köteles a Felvételi Bizottsággal kivizsgáltatni, és annak döntéséről a döntést követő 8 napon belül a jelentkezőt írásban értesíteni. 10

11 JOGORVOSLAT A FELVÉTELI DÖNTÉSSEL KAPCSOLATBAN Ftv. 73. (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit - e törvényben, kormányrendeletben és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri - írásban közli a hallgatóval. (2) A hallgató a felsőoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE A FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN 9. (1) A pályázó dolgozatai, illetve írásbeli anyagai és a felvételi eljárás során keletkezett iratok személyes adatokat tartalmaznak. (2) Az okmányok kezeléséért, ezen belül a személyes adatok kezeléséért felelősek mindazok a bizottságok, illetve ezek tagjai, amelyek ezekkel hivatalból foglalkoznak, továbbá a tanulmányi osztályvezető és munkatársai. (3) A jelentkező adatainak kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 11

12 II. FEJEZET A KÉPZÉSI SZERKEZET KÉPZÉSI SZINTEK Ftv 11. (1) A felsőoktatás egymásra épülő, felsőfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusai: a) az alapképzés, b) a mesterképzés, c) a doktori képzés. (2) Az alap- és mesterképzést egymásra épülő ciklusokban, osztott képzésként, illetve jogszabályban meghatározott esetben egységes, osztatlan képzésként lehet megszervezni. A ciklusokra bontott, osztott és az egységes, osztatlan képzések szerkezetét a Kormány határozza meg. (3) A felsőoktatás keretében - az (1) bekezdésben foglaltak mellett - felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzésként a) felsőfokú szakképzés, b) szakirányú továbbképzés is szervezhető. (4) A felsőoktatási intézmények az alapító okiratukban foglaltak alapján - a felnőttképzési törvényben meghatározott intézményi, valamint képzési programjaik esetében program akkreditáció nélkül - vehetnek részt a felnőttképzésben. 10. Az Egyetemen alap-, mester-, egységes, osztatlan és doktori képzés folyik, továbbá felsőfokú végzettséget nem biztosító felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés indítására is lehetőség van. A KÉPZÉS RENDSZERE Ftv 32. (1) A felsőoktatási intézményben a képzés képzési program alapján folyik. A képzési program a szenátus általi elfogadással válik érvényessé. A képzési program részeként a tantervet alap- és mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények alapján, szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsőoktatási intézmény. (2) A felsőfokú szakképzés a felsőoktatási intézmény által készített és a szenátus által elfogadott szakképzési program szerint folyik. A szakképzési program az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott felsőfokú szakképzésre készíthető, a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai és vizsgakövetelmények alapján. A szak a rá vonatkozó képesítési követelményekkel, illetve képzési és kimeneti követelményekkel (a továbbiakban: képzési és kimeneti követelmények) meghatározott, oklevéllel záruló képzési tartalom rendszere, az Egyetem képzési programjának része. Az Egyetemen oktatott szakok típusai: a) alapszak, b) mesterszak, c) egységes osztatlan szak, d) szakirányú továbbképzési szak e) felsőfokú szakképzés KREDITRENDSZER Ftv 58. (1) A felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények teljesítését - az egyes tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt - tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kifejezni. A hallgatónak az adott képzésben történő előrehaladását a megszerzett kreditek összege fejezi ki. (2) Kredit a felsőoktatási intézmény által meghatározott tanulmányi követelmények teljesítésével 12

13 szerezhető. (3) A kredit értéke - feltéve, hogy a hallgató teljesítményét elfogadták - nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott. 11. (1) Az Egyetem valamennyi képzésében valamennyi képzési formában és tagozaton a végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél megszerzésének feltételéül előírt minden, tanulmányi munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi követelmény teljesítését felsőoktatási tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) méri. (2) A kredit azon az összes hallgatói tanulmányi munkaidőn alapul, amely egy átlagos képességű hallgatótól a tanulmányok teljesítése érdekében elvárható. (3) A kreditekkel elismert összes hallgatói tanulmányi munkaidő a tanórákat (kontaktórákat) és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza. (4) Egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. (5) Egy tanév teljesítése átlagosan 60 kredittel egyenértékű, a tanterv egy félévére jutó, egy szemeszternyi munkamennyiség 30 kreditnek felel meg. (6) A hallgatói tanulmányi munkaórák abban az esetben eredményeznek kreditet, ha a követelmények teljesítéséről a hallgató sikeresen számot adott. (7) A kredit értéke nem függ a megfelelés (érdemjegy) fokozatától. SZAKMAI FELELŐSSÉG 12. (1) A Szenátusnak minden szakhoz ki kell jelölnie egy szervezeti egységet (tanszéket) és egy szakfelelős oktatót, aki szakmailag felelős a szakon folytatott képzésért. (2) A szakfelelős oktató kizárólag az Egyetemmel teljes vagy részmunkaidejű közalkalmazotti jogviszonyban álló, oktatói munkakörben foglalkoztatott művészeti/tudományos minősítéssel rendelkező minimum egyetemi docens, kivételesen indokolt esetben egyetemi adjunktus lehet. KÉPZÉSI PROGRAM, TANTERV 13. (1) Az Egyetem ajánlott tanterveket (továbbiakban mintatanterv) ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. (2) A mintatantervet minden szakra, tagozatra és képzési formára meg kell határozni. A tantervek a mindenkori szaklétesítés és szakindítás MAB által jóváhagyott dokumentációjának részét képezik. Az engedélyezett tantervektől általában eltérni nem lehet., kivéve, az engedélyezett mintatantervektől indokolt esetben el lehet térni, pl. más félévben hirdetni a tantárgyat, de a képzési időszak végéig gondoskodni kell arról, hogy minden kötelező tárgy teljesíthető legyen a hallgatók által. A részletes tanulmányi követelményeket a tantárgyi programok tartalmazzák. 13

14 14. (1) A kreditrendszerben a tanterv formája a mintatanterv. A mintatanterveket a Hallgatói Önkormányzat véleményének kikérését követően a Szenátus hagyja jóvá. (2) A mintatanterv az adott szakon egy célszerű lehetőséget kínál arra, hogy a végzettséghez szükséges tantárgyakat milyen időbeosztásban lehet a képzési és kimeneti követelményben előírt képzési idő alatt elvégezni. (3) A mintatanterv tartalmazza oktatási időszakonkénti bontásban valamennyi kötelező és kötelezően választható tantárgyat, e tantárgyak heti óraszáma alapján a félévi, illetve a teljes képzési idő alatt teljesítendő összes tanóra számát, és a hozzájuk rendelt félévi, illetve a teljes képzési idő alatt teljesítendő kreditek számát, a szabadon választható tantárgyak kredit értékét, a kritérium követelményeket és azok teljesítésének határidejét. (4) A Képesítési követelmények alapján a mintatanterv tartalmazza, hogy a tantervi követelmények eredményes teljesítéséhez tantárgyanként hány tanórát és kreditet rendelnek. TANTÁRGYI PROGRAMOK 15. (1) A tantárgyi programokat az oktató készíti el és átadja a tanszékvezetőnek, aki a szakfelelőssel egyeztetve hagyja jóvá. (2) A tantárgyi programok a következőket tartalmazzák: a) az órákon való részvétel előírásait, b) a félévközi ellenőrzések követelményét, számát, időpontját, pótlásuk, valamint javításuk lehetőségeit, illetve ha pótlásra nincs lehetőség az aláírás és a vizsgára bocsátás feltételeit, c) az érdemjegyek (osztályzat, vizsgajegy) kialakításának módját, d) azon írásos anyagok jegyzékét, amelyekből a tananyag elsajátítható, e) a tárgyhoz rendelt krediteket. (3) A tantárgyi programot az oktató köteles közölni a hallgatókkal az adott félév elején. (4) A tanszékvezető által elfogadott és aláírt tantárgyi programot az osztályvezető tanár láttamozását követően a Tanulmányi Osztály őrzi. Az oktatók kötelesek a jóváhagyott programokat a Neptun rendszerben is rögzíteni. NYELVTANULÁS ÉS NYELVVIZSGA Ftv 150. (1) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaiknak első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. 16. (1) Az Egyetemen az oklevél kiadásának feltétele a képzési és kimeneti követelményben meghatározott idegen nyelvből államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga letétele. 14

15 Ahol a mintatanterv szakmai nyelv tanulását írja elő, az egyetem biztosítja ennek ingyenességét, az ott szereplő időtartamra. Minden egyéb nyelvoktatást az egyetem költségtérítés ellenében biztosít, melynek mértékét minden tanév kezdetekor az egyetem szabja meg és a honlapon hirdeti meg. III. FEJEZET A HALLGATÓI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 17. Az Egyetemen háromféle jogi kapcsolat hallgatói jogviszony, vendéghallgatói jogviszony, felnőttképzési jogviszony keretében lehet tanulmányokat folytatni. (1) A hallgatói jogviszony az Egyetem és a hallgató között létrejövő jogi kapcsolat, melyben az Egyetemet és a hallgatót kölcsönösen jogok illetik és kötelezettségek terhelik, a jogszabályokban és az Egyetem szabályzataiban meghatározottak szerint. (2) A hallgatói jogviszony alapján a hallgató jogosult az adott szakon a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen a jelen szabályzat keretei között tanulmányokat folytatni. (3) A hallgatói jogviszony alapján a hallgató köteles a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen a jelen szabályzat, valamint a szak tantervének keretei között tanulmányait megtervezni, és a tanulmányi kötelezettségeknek eleget tenni. (4) Az Egyetem a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen a jelen szabályzat keretei között jogosult a képzés feltételeit és tartalmát az Egyetem oktatóinak szakmai meggyőződése szerint kialakítani. (5) A hallgatói jogviszonyban álló hallgatóval kapcsolatban az Egyetem a jogszabályok, az Egyetem szabályzatai, így különösen e szabályzat, valamint a szak tantervének keretei között a) köteles biztosítani a szak elvégzésének személyi és tárgyi feltételeit, továbbá b) az Egyetem jogosult a hallgatók személyes és tanulmányaikra vonatkozó adatainak kezelésére, tevékenységének ellenőrzésére és értékelésére. A HALLGATÓI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE Ftv 39. (4) Az, aki a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, az adott felsőoktatási intézménnyel - a felvételi döntés évében - hallgatói jogviszonyt létesíthet. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozott hallgatóról a felsőoktatási intézmény törzslapot állít ki. 18. (1) A felvétel feltételeit az SZMSZ jelen kötetének I. fejezetében a Felvételi Eljárás Rendje tartalmazza. (2) A felvételt nyert jelentkező számára az Egyetem köteles felajánlani a beiratkozás lehetőségét. (3) A felvételi döntés a hallgatói jogviszony adott tanulmányi évben történő megkezdésére jogosít. 15

16 ÁTVÉTEL Ftv 39. (4) Az, aki a felsőoktatási intézménybe. átvételt nyert, az adott felsőoktatási intézménnyel - a felvételi döntés évében - hallgatói jogviszonyt létesíthet. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozott hallgatóról a felsőoktatási intézmény törzslapot állít ki. Ftv 40. (4) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg. 19. (1) Az Egyetemre történő átvételt kérelmezni kell, ennek további feltétele az Egyetem gyakorlati alkalmassági vizsgáján történő sikeres teljesítés. A hallgatónak a következő, az átadó felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentumokat kell csatolnia az átvételi kérelemhez: a) igazolást az érvényes hallgatói jogviszonyról és államilag támogatott képzésre történő átvétel kérelmezése esetén a már elvégzett, államilag támogatott félévek számáról, b) a leckekönyv hitelesített másolatát, c) az adott szak(ok)ra vonatkozó tantervi hálót vagy tanegységlistát, továbbá a teljesített tanegységek leírását, d) azon okmányok másolatát, amelyeket a felvételiző hallgatóknak kell leadniuk (érettségi bizonyítvány, oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány). (2) Átvétel esetén a hallgató hallgatói jogviszonya a korábbi felsőoktatási intézménnyel megszűnik. Az átvételről hozott határozatban rendelkezni kell a képzés finanszírozásának kérdéséről. A BEIRATKOZÁS Ftv 39. (4) A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozott hallgatóról a felsőoktatási intézmény törzslapot állít ki. 40. (3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak - a képzési időszak megkezdése előtt - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. 20. (1) A hallgatói jogviszony felvétel vagy átvétel alapján, a beiratkozással jön létre. (2) A beiratkozáskor a hallgató a nyilvántartásához szükséges személyes adatait megadni, a képzettséget igazoló okmányokat, a nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t eredetiben bemutatni köteles. (3) A további tanulmányi félévekben a hallgató a NEPTUN rendszeren keresztül jelenti be, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni. (4) A hallgató köteles minden félévben a regisztrációs időszakban megtenni az előző bekezdés szerinti nyilatkozatot. Ennek elmulasztása esetén külön eljárási díj ellenében a hallgató a nyilatkozatot a regisztrációs időszak lezárultát követő két héten belül teheti meg. Ha a hallgató ezt a határidőt is elmulasztja, akkor az Egyetem úgy tekinti, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyát szünetelteti. Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A részletek a 22. (3) bekezdésben találhatók. 16

17 A hallgató a regisztrációs héten, valamint a félév során haladék nélkül köteles bejelenteni a nyilvántartott személyes adataiban történt változásokat is, a Neptun rendszeren keresztül. A HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE Ftv. 46. (3) A hallgató joga, hogy a felsőoktatási intézményben segítséget kapjon a tanulmányaihoz, a pályakezdéshez, e körben különösen, hogy l) szüneteltesse hallgatói jogviszonyát Ftv. 50. (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik - csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdéseket - beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetőségét - a tanulmányi és vizsgaszabályzat szabályozza. (2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásokat. (3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától [70. (2) bekezdés d) pont]. 21. A hallgatói jogviszony több alkalommal, de alkalmanként legfeljebb két félévre szüneteltethető. (1) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a hallgató tanulmányi kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető. (2) A szünetelés időtartama alatt őt hallgatói juttatások a könyvtárhasználat kivételével ingyenes szolgáltatások és juttatások nem illetik meg. (3) A képzés sajátosságaira tekintettel a hallgatói jogviszonyt nem lehet tetszőlegesen szüneteltetni. Mivel az Egyetem szakjai nem indulnak automatikusan minden évben, a hallgatói jogviszony szüneteltetésére csak bizonyos szakokon, kivételes elbírálás alapján kerülhet sor abban az esetben, ha erre a Tanulmányi Bizottság előzetes engedélyt ad. Az erre vonatkozó kérvényt a Tanulmányi Bizottság Elnökének címezve kell benyújtani a Tanulmányi Osztályon. Az ügyet legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bírája el a Tanulmányi Bizottság. (4) A hallgató szakonként külön-külön is szüneteltetheti a hallgatói jogviszonyát. (5) Ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni, vele szemben nem lehet alkalmazni a tanulmányi kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményeit, feltéve, hogy ezen okok valamelyikét legkésőbb a tanulmányok folytatására történő bejelentkezésekor igazolni tudja. Az Egyetem a képzés sajátosságaira tekintettel az Ftv. 50..(2) bekezdésében szabályozott esetekben is csak akkor tudja biztosítani a hallgató jogviszony folytatását, ha a szünetelés okának megszűnésekor azonos képzés, azonos feltételekkel, azonos évfolyammal folyamatban van. (6) Amennyiben a hallgatót fegyelmi büntetésként meghatározott időre eltiltják a tanulmányai folytatásától, ezen időtartam lejártát követően külön felhívás nélkül köteles bejelentkezni a Tanulmányi Osztályon. (7) A hallgatói jogviszony szünetelését követően a hallgató az időközben esetlegesen bekövetkezett tantervmódosításoknak megfelelően, az új mintatanterv szerint folytathatja tanulmányait. 17

18 (8) A megszakítás után tanulmányait folytató hallgató a korábban megszerzett tanegységek érvényes voltát, a pótlások rendjét (a kredit-egyenértékűségre vonatkozó szabályok szerint) a Kreditátviteli Bizottság határozza meg. A Kredit Átviteli Bizottság működési rendje a szabályzat 8. számú mellékelte, a kredit beszámítás iránti kérelem a 9. számú melléklet. A VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY Ftv 40. (1) A hallgató c) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet. (2) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba (4) a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg. 22. Az Egyetem hallgatója máshol létesít vendéghallgatói jogviszonyt (1) Az Egyetem hozzájárul ahhoz, hogy a hallgató más hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszonyban folytasson résztanulmányokat, ha ezt számára a fogadó intézmény lehetővé teszi. Ennek engedélyezéséről a Tanulmányi Bizottság dönt. (2) A hallgató más felsőoktatási intézményben, vendéghallgatói jogviszonyban teljesített kreditjei elismeréséről a Kreditátviteli Bizottság dönt. (3) A hallgató leckekönyvébe a fogadó intézmény bejegyzést nem tehet. (4) Külföldi felsőoktatási intézményben résztanulmányokat folytató hallgató esetében a kurzusok elvégzéséért járó kreditek, amennyiben a kiutazás előtt megkötött tanulmányi szerződés a teljesítendő krediteket tartalmazza, teljes mértékben beszámításra kerülnek a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségébe. A Tanulmányi Bizottság Ügyrendje a 5. számú melléket, a 6., 7. számú mellékletek iratminták a Tanulmányi Bizottság működéséhez. 23. Más felsőoktatási intézményből érkezett vendéghallgató (1) Amennyiben más felsőoktatási intézmény hallgatója kíván résztanulmányokat folytatni az egyetemen, a fogadás feltételei a következők: a) az intézménynek, amelyben a hallgató a tanulmányait folytatja, van érvényes megállapodása az Egyetemmel a hallgatók kölcsönös fogadásáról, vagy b) az illetékes tanszékvezető, valamint az osztályvezető tanár írásban nyilatkozik arról, hogy a vendéghallgató fogadásának személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. (2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti megállapodásban rögzíteni kell, hogy a fogadó intézmény a 18

19 vendéghallgatói látogatást követően írásban értesíti a küldő intézményt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hallgató által felvett tárgyak nevét, annak félévre szóló programját, a teljesített vizsgamódot és az érdemjegyet. (3) A vendéghallgatás eredményéről szóló, a leckekönyvi bejegyzésekkel megegyező tartalmú igazolást a TO adja ki. (4) A résztanulmányok folytatása iránt a más felsőoktatási intézmény hallgatója a Tanulmányi Osztály vezetőjéhez nyújthatja be kérelmét. A döntést a Tanulmányi Bizottság hozza meg. (5) A résztanulmányokat folytató vendéghallgató által fizetendő költségtérítés kredit, vagy időarányos összegét a Tanulmányi Bizottság határozza meg. (6) Amennyiben más felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem álló személy kíván tanulmányokat folytatni az egyetemen, a fogadás feltétele az illetékes tanszékvezető és osztályvezető tanár írásbeli nyilatkozata arról, hogy a jelentkező fogadásának személyi és tárgyi feltételei biztosítottak. (7) Az ilyen személy a Tanulmányi Osztály vezetőjéhez nyújthatja be kérelmét. A döntést a Tanulmányi Bizottság hozza meg. A jelentkező pozitív döntés esetén sem létesít hallgatói jogviszonyt. (8) Az ilyen formában tanulmányokat folytató személy által fizetendő költségtérítés összegét a felvett tárgyak kredit-értéke alapján szintén az Egyetem Tanulmányi Bizottsága határozza meg. (9) A jelentkezők és a képzésben a Tanulmányi Bizottság engedélye alapján résztvevők a képzés befejezését követően igazolást kapnak a hallgatott tárgyakról, a számonkérés eredményéről és a megszerzett kreditekről. PÁRHUZAMOS JOGVISZONY Ftv. 40. (1) A hallgató d) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet. (2) A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető. 24. (1) Az egyetem hallgatójának jogában áll más felsőoktatási intézménnyel további jogviszonyt létesíteni, de ez az Egyetem hallgatói számára előírt hallgatói követelmények teljesítése alól nem mentesíti. (2) Az Egyetem hallgatójának tanulmányainak időtartama alatt ugyanezen Egyetem másik szakán az ott előírt felvételi követelmények sikeres teljesítése után elkezdett tanulmányai folytán nem keletkezik újabb hallgatói jogviszonya. (3) Más felsőoktatási intézmény hallgatója párhuzamos hallgatói jogviszonyt sikeres felvételi vizsgát követően létesíthet. (4) A párhuzamos képzésben részt vevő hallgató egyidőben más felsőoktatási intézményben, illetve az Egyetem másik szakán folytathat tanulmányokat, és sikeres elvégzésük esetén külön-külön oklevelet kap. (5) Párhuzamos képzés esetén a hallgatónak mindkét felsőoktatási intézményben szakonként külön-külön leckekönyve van, és a külön-külön megszerzett abszolutóriumot követően külön-külön teszi le záróvizsgáit. (6) A párhuzamos képzésben részt vevő hallgatóra is vonatkoznak a hatályos jogszabályok és az 19

20 Egyetem SZMSZ-ének és egyéb előírásainak hallgatókat érintő rendelkezései. A HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE Ftv. 76. (1) Megszűnik a hallgatói jogviszony, a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette, az átvétel napján, b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján, c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben, és költségtérítéses képzésben nem kívánja azt folytatni, d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján, e) felsőfokú szakképzés esetén az első szakmai vizsga utolsó napján, f) felsőfokú szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és a felsőoktatási intézményben nem folyik másik, megfelelő felsőfokú szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, g) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát - fizetési hátralék miatt - a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján, h) a kizárás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján. Ftv (5) A hallgatói jogviszony megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell azok tekintetében is, akik a hallgatói jogviszonyukat e törvény hatálybalépése előtt létesítették. 25. (1) A hallgatói jogviszony megszűnhet a) a hallgató kezdeményezésére, b) a tanulmányok befejeztével, c) az Egyetem kezdeményezésére. (2) A hallgatói jogviszony megszűnéséről az TO minden esetben írásban értesíti a hallgatót. (3) Ha a hallgatót másik intézmény átvette, azt a hallgatónak az Egyetemen 8 napon belül be kell jelentenie. (4) Ha az államilag támogatott féléveket a hallgató kimerítette, erről a TO értesíti, egyidejűleg felhívja a figyelmét, hogy lehetősége van hallgatói szerződéssel tanulmányait költségtérítéses formában folytatni. (5) Ha a hallgató a tanulmányait költségtérítéses formában nem kívánja folytatni, a TO megszünteti. (6) A képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napján megszűnik a hallgatói jogviszony, kivéve, ha a hallgatónak van másik szakos tanulmánya folyamatban. (7) Ha a hallgató a költségtérítési kötelezettségét nem teljesíti, és felszólítása eredménytelen, a rektor a hallgatói jogviszony megszüntetése mellett határozattal dönthet. (8) A Egyetem egyoldalú nyilatkozattal elbocsátással megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha a) a tantervben meghatározott szakmai /főtárgyi/ alapvizsgán elégtelen (nem felelt meg) minősítést kapott, a rektor által kijelölt eseti bizottság előtt is elégtelen teljesítményt nyújtott, (rostavizsga) a) egy a szak tantervében szereplő félévi tantárgyat kivéve a főtárgyat a hallgató háromszori kísérlettel elégtelen (nem felelt meg) minősítéssel zárta le, b) a hallgató által megszerzett kreditek száma az első négy félév elteltével kevesebb, mint 90 kreditpont. (9) Az elbocsátott hallgató csak újabb sikeres felvételi vizsga alapján létesíthet ismét hallgatói jogviszonyt. Az új felvételi eljárással felvett hallgatónak a második felvételt követően a korábbi tanulmányok alapján elismert krediteken túlmenően az első 4 aktív félévben legalább 90 kreditpontot kell megszereznie. Ha 20

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2010.03.09. Határozat száma: 2010/2/12. Hatálybalépés napja: 2010.03.09. Felelős személy: a mindenkori

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2011. október 24-i ülésén. A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA

HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA HELLER FARKAS GAZDASÁGI ÉS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FŐISKOLÁJA AZ ELEKTRONIKUS LECKEKÖNYV BEVEZETÉSÉNEK ÉS ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2009. június 30. 1 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) (a továbbiakban: Szabályzat) TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet - Általános rendelkezések... 4 Értelmező rendelkezések... 4 Képzési szintek... 8 Az osztatlan képzésre vonatkozó átmeneti szabályok... 9 A képzés

Részletesebben

A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK A TANULMÁNYOK SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSEK A KÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL JUTTATÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT ÉS A KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja

237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet. a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A felvételi eljárás célja 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény) 153. (1) bekezdésének

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

A Kormány 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a felsõoktatási felvételi eljárásról

A Kormány 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a felsõoktatási felvételi eljárásról 38252 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 183. szám A Kormány 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelete a felsõoktatási felvételi eljárásról A Kormány a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/ II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1 1. /a Szabályzat 2. -ához/ A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA II. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁLTALÁNOS RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER HATÁLYA 1. (1) A jelen

Részletesebben

1. A felvételi eljárás általános szabályai

1. A felvételi eljárás általános szabályai A Magyar Képzőművészeti Egyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.

Részletesebben

ÁOTK Kari kiegészítés

ÁOTK Kari kiegészítés A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5/C mellékletének a TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATNAK 1. számú melléklete LECKEKÖNYV SZABÁLYZAT ÁOTK Kari kiegészítés Gödöllő, 2014. A felsőoktatásról

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói Fontosabb határidők 2015. február 15. jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben 2015. február 23. hitelesítés 2015. július

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1 FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015.02.02. 2015. A felvételi eljárásról Határidők I. Hivatalos kiegészítés: 2015. január 31. Jelentkezési határidő: 2015. február 15. E-felvételi hitelesítés: 2015.

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE

FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS TAGOZATOS HALLGATÓI RÉSZÉRE 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 7. függelék FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA TÁVOKTATÁS

Részletesebben

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról OptiJus Opten Kft. I. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A 2015.1.1. és 2015.12.14. között hatályos szöveg összehasonlítva a 2013.2.21.

Részletesebben

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat kari kiegészítése 62. (10) Gyakorlati jegy Félévközi jegy/gyakorlati jegy: a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók együttes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2007. 2015.

Részletesebben

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE)

6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) 6. számú függelék A DOKTORI KÉPZÉS TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA (A DOKTORI SZABÁLYZAT 6. SZÁMÚ FÜGGELÉKE) BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYZAT HATÁLYA 1. (1) A jelen Szabályzat hatálya kiterjed: a Liszt

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra ZRÍNYI MIKLÓS sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt.sz.: ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíjra A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pályázatot hirdet

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ

A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ 2. SZÁMÚ MELLÉKLET Az okleveles könyvvizsgálói szakképzési és vizsgaszabályzathoz A KÜLFÖLDI OKLEVELEK, BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK AZ OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI KÉPZÉSI PROGRAMBAN VALÓ

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!!

Felvételi 2013. -finanszírozási formákami ösztöndíjas, állami ösztöndíjas költségtérítéses. - jelentkezés: Jelentkezni legfeljebb 5 helyre lehet!! Felvételi 2013 - érettségi után jelentkezni lehet: alapképzésre, melynek időtartama 6-8 félév, egy szakképzettség szerezhető, de lehetőség van párhuzamos tanulmányok folytatására, a jogszabályok szerinti

Részletesebben

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK)

ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI KAR Szabályzata JAVASLATOK. NYME SzMSz III. rész Hallgatói Követelményrendszer (HK) A Tanulmény és vizsgaszabályzat (TVSZ) és a Juttatási és térítési díjak szabályzat eltérései és megoldásai a 2014. előtt beiratkozott GEO-s hallgatók számára ÓBUDAI EGYETEM Szabályzatai NYME GEOINFORMATIKAI

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály

A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály A felsőoktatási felvételi eljárások 2012-ben Stéger Csilla főosztályvezető Oktatási Hivatal - Felsőoktatási Főosztály XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia. 1. Jogszabályok és a felvételi eljárás

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ SZABÁLYOK HKR V. FEJEZET MEGJEGYZÉS: A PARAGRAFUSOK SZÁMOZÁSA A TELJES HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26

Berzsenyi Dániel Gimnázium. 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Tájékoztató a felsőoktatási felvételi eljárásról Berzsenyi Dániel Gimnázium 2015. január 12. (BDG) Tájékoztató 2015. január 12. 1 / 26 Teendők Továbbtanulás irányának meghatározása Felvételi tájékoztató

Részletesebben

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT MEGILLETŐ TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYEK ÉS AZ EGYETEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TANULMÁNYI TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL Nftv. 41. (1) A Kormány a) hátrányos

Részletesebben

Tantárgyak felvételének, leadásának ellenőrzése, mentése

Tantárgyak felvételének, leadásának ellenőrzése, mentése III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/1.6. Az e-leckekönyvről szóló szabályzat A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2010. február 8-i ülésén, 38.a/2009/10. számú határozatával támogatta az E-leckekönyvről

Részletesebben

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje)

Középfokú iskolai felvételi tájékoztató (A felvételi eljárás rendje) Dunaújvárosi Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 10/A OM azonosító: 201471 Tel: 25/402-192, 25/410-254 Fax: 25/402-192 E-mail cím: igazgato@keri-dunaujvaros.hu

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK SZAKMAI GYAKORLAT KÖVETELMÉNYEI A Gazdálkodási és menedzsment szakon (nappali és levelező tagozaton) egy félév összefüggő szakmai gyakorlat kötelező. A szakmai gyakorlat

Részletesebben

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás Tájékoztató Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető 1 Napirend Tájékoztatás a diákigazolványról Tájékoztatás a nyelvi követelményekről Tájékoztatás a fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeiről Tájékoztatás

Részletesebben

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. fejezet Felvételi Szabályzat egységes szerkezetben a 423/2012 (XII.29.) sz. A felsőoktatási felvételi eljárásól szóló Kormányrendelettel (továbbiakban Fe.). A

Részletesebben

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK

Tanulmányi Tájékoztató. Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Tanulmányi Tájékoztató Előadó: Németh Péter tanulmányi koordinátor Egyetemi Tanulmányi Központ NYME-SEK Mi kell a beiratkozáshoz? Beiratkozási lap aláírva (2 példány) a TAJ, adókártya, személyi fénymásolata

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE

FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE Keszthelyi Közgazdasági Szakközépiskola A KESZTHELYI KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE Az iskola OM azonosítója: 037655 KLIK azonosító: 184038 Érvényes: 2014. szeptember 1-től TARTALOM

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább

Mesterképzési szakok. - tanári mesterképzési szak tovább Mesterképzési szakok - alkalmazott nyelvészet adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - andragógia adatlap mintatanterv: pdf/ htm tantárgyleírások - nemzetközi tanulmányok adatlap mintatanterv:

Részletesebben

KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS. A kreditátviteli eljárás általános szabályai

KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT I. A KREDITÁTVITELI ELJÁRÁS. A kreditátviteli eljárás általános szabályai KREDITÁTVITELI ÉS KREDITELISMERÉSI SZABÁLYZAT A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karának (a továbbiakban Kar) Kari Tanácsa a Hallgatói Önkormányzat egyetértésével, a vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A Csillagász mesterszak felvételi rendje és pontszámítása. A szakra történő jelentkezés szabályai

A Csillagász mesterszak felvételi rendje és pontszámítása. A szakra történő jelentkezés szabályai A Csillagász mesterszak felvételi rendje és pontszámítása az ELTE Hallgatói követelményrendszerének mellékleteként elfogadott Felvételi Szabályzat (továbbikaban HKR), a 2005. évi CXXXIX. törvény (felsőoktatási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 31. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Karalapítási szabályzata Pécs 2007 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a

Részletesebben

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése

38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Rend Kiegészítése 10. sz. melléklete A SZAKMAI GYAKORLATOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő Az előterjesztés a Magyar Rektori Konferencia kezdeményezése alapján a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ

A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTÉSEI A JUTTATÁSI ÉS TÉRÍTÉSI SZABÁLYZATHOZ 1. Jelen fejezet az Egyetemi Juttatási és térítési szabályzattal együtt érvényes. 2. Eljáró testületek 1.) Juttatási és Térítési

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

A Debreceni Egyetem szabályzata a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról

A Debreceni Egyetem szabályzata a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról A Debreceni Egyetem szabályzata a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról egységes szerkezetben az 1. számú módosításokkal DEBRECEN 2008. május 15. A Debreceni Egyetem Szenátusa a

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben