Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48."

Átírás

1 Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4625 Záhony, József Attila út 48. ZÁHONYI ÁRPÁD VEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2013) Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2 TARTALOMJEGYZÉK Pedagógiai program 1 Bevezetés... 4 A pedagógiai program törvényi háttere... 5 Az iskola pedagógiai programja meghatározza... 6 Küldetés nyilatkozat... 6 Jövőkép... 6 Intézményi helyzetkép... 7 Az iskola jogállása, tevékenysége... 8 NEVELÉSI PROGRAM Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei Az iskola a nevelés terén alapvető pedagógiai értéknek tekinti az alábbi feladatok megvalósítását: Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai, feladatai A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei, a kulcskompetenciák fejlesztésében A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok megvalósítása A képzés rendje A képzés szakaszai Képzési specialitások Tanórán kívüli foglalkozások Egyéb foglalkozások Alapfokú művészetoktatás A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos alapelvek, célok, feladatok, eljárások, eszközök A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Tehetséggondozás, képességfejlesztés Esélyegyenlőtlenségekből adódó nehézségek enyhítése felzárkóztatás A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere A gyermek- és ifjúságvédelem iskolai feladatai A közösség fejlesztéssel kapcsolatos feladatok Közösségfejlesztés A pedagógusok helyi intézményi feladatai a nevelés-oktatás folyamatában Az osztályfőnöki munka nevelési tartalmai Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok Az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok A szülők, tanulók és pedagógusok együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei... 57

3 Pedagógiai program Kapcsolat a tanulókkal Kapcsolat a nevelésben együttműködő intézményekkel Teljes körű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok Egészségnevelés Az intézményben folyó egészségnevelési szemléletformálás és prevenció Elsősegély - nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Környezeti nevelés A környezettudatosságra nevelés célja Az iskolai környezetvédelemmel összefüggő feladatok Célok, feladatok Módszerek, tanulásszervezési formák A környezeti nevelés színterei A környezeti nevelés tanítási órán kívüli lehetőségei A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok Közlekedési nevelés Társadalmi bűnmegelőzés, áldozattá válás Erőszakmentes, konfliktuskezelő technikák Hagyományok, éves rendezvények HELYI TANTERV Bevezető A helyi tanterv bevezetése felmenő rendszerben a 110/2012.(VI.4.) Korm. rendelet a Nat bevezetéséről és alkalmazásáról a 2013/2014-es tanévtől a 2016/2017-es tanévvel bezárólag A Nat műveltségi területeinek felépítése Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés Egységesség és differenciálás Tantárgyi struktúra és óraszámok Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, felső tagozat, 5 8. évfolyam Célok, feladatok Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés Egységesség és differenciálás Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 5 8. évfolyamon (kerettanterv) Kötelező tantárgyak és óraszámok az 5 8. évfolyamon a helyi tanterv alapján Ellátandó óraszám (heti, éves) a Kt. szerint 2013/2014. tanévtől a 2016/2017-es tanévvel bezárólag (2.,3.,4.,6.,7.,8. évfolyamon) kivezető rendszerben Heti ellátandó óraszám a Kt. szerint 2013/2014. tanév (2.,3.,4.,6.,7.,8. évfolyamon) kivezető rendszerben Heti ellátandó óraszám a Nkt évi CXC tv. 6.sz.mell. 2013/2014. tanév (1. és 5. évfolyamon) felmenő rendszerben Heti ellátandó óraszám a Kt. szerint 2014/2015. tanév (3.,4.,7.,8. évfolyamon) kivezető rendszerben

4 Pedagógiai program Heti ellátandó óraszám az Nkt évi CXC tv. 6.sz.mell. 2014/2015. tanév (1.,2.,5.,6. évfolyamon) felmenő rendszerben Heti ellátandó óraszám a Kt. szerint 2015/2016. tanév (4.,8. évfolyamon) kivezető rendszerben Heti ellátandó óraszám az Nkt évi CXC tv. 6.sz.mell. 2015/2016. tanév (1.,2.,3.,5.,6.,7. évfolyamon) felmenő rendszerben Heti ellátandó óraszám az Nkt évi CXC tv. 6.sz.mell. 2016/2017. tanévben (1-8. évfolyamon) /2014-es tanév A Kt. 52. (7) bek. a nem kötelező (választható) valamint a Nkt. 6.sz. melléklet engedélyezett időkeret különbözetének felhasználása Az alapfokú művészetoktatás előírt tananyaga és követelményei A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Iskolai taneszközök és felszerelések jegyzéke A tanulói jogviszony keletkezése, feltételei Általános iskola 1-8. évfolyam Alapfokú művészetoktatás Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei Általános iskola 1-8. évfolyam Alapfokú művészetoktatás A nevelő-oktató munka értékelési rendszere A tanuló tevékenységének, munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok A tanulmányok alatti vizsgák szabályai A nevelő- oktató munka értékelési rendszere Az értékelés típusai Tantárgyi követelmények és az osztályozás Az értékelés és osztályozás módjai A tanulók magatartásának és szorgalmának követelményei és minősítésének fokozatai A tanulók jutalmazásának elve A jutalmazás formái Fegyelmező intézkedések és büntetések Az otthoni, egyéb foglalkozások (napközi, tanulószobai) felkészüléshez adott írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az intézmény részvétele a TÁMOP Kistérségi összefogással az esélyegyenlőség megteremtéséért a Záhonyi Kistérségben című pályázatban A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása A Pedagógiai program hatálybalépése A Pedagógiai program felülvizsgálata Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai

5 Pedagógiai program 4 1. sz. melléklet (elektronikus adathordozó): Tantárgyak helyi tanterve 1-8. évfolyam (óraszám, tananyag) sz. melléklet: Integrációs Pedagógiai Rendszer A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének pedagógiai rendszere Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere a következő elemeket tartalmazza I. Az alkalmazás feltételei Integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzés az integráció szempontjai, elvárható eredményei alapján Célrendszer megfogalmazása Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően Együttműködések-partnerségi kapcsolatok kiépítése Szülői ház Kapcsolat a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal Iskolán kívüli kapcsolatok, szakmai és szakszolgálatokkal Együttműködés (kapcsolattartás) a középiskolákkal A Roma Kisebbségi Önkormányzattal való kapcsolattartás Együttműködés a civil szervezetekkel II. A tanítást tanulást segítő és értékelő eszközrendszer elemei Kulcskompetenciákat fejlesztő programok és programelemek a következő területekről Az önálló tanulást segítő fejlesztés Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Szociális kompetenciák fejlesztése Kompetencia alapú értékelés rendszere Egyéni értékelési napló Az értékelés módszerei, eszközei III. Várható eredmények Elvárható eredmények IV. Intézményi önértékelés Bevezetés Felértékelődött a kreatív alkotókészség és a gyors reagálás képessége. Nemzeti célkitűzéseink hatékony megvalósítása igényli az iskolai nevelés és oktatás tudatosabb tervezését, az intézményes nevelés elméleti és gyakorlati kérdéseinek újragondolását és aktualizálását. Elemi erővel jelentkezik az a társadalmi szükséglet, hogy az oktatás készítse fel az ifjúságot az Európa Unióban, a versenytársadalomban való helytállásra és az önmegvalósításhoz elengedhetetlen sikerorientált beállítódásra. Az iskolarendszer szelektivitása fokozódott. Erősödött a minőségi verseny, szinte minden iskolafokon, melyben meghatározó az a társadalmi pedagógiai potenciál (környezet, iskola,

6 Pedagógiai program 5 család), amelyben az egyes iskolák élnek és működnek. Az intézménynek folyamatosan alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez. A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével hatékony, szakszerű, korszerű, társadalmi igényeket kielégítő, esélyegyenlőséget teremtő, piacképes tudást, végzettséget biztosító iskolarendszer jön létre. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott pedagógiai értékekkel összhangban az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével és a fenntarthatóság pedagógiájának felhasználásával törekszik az oktatási reform és a kor kihívásainak megfelelni. A pedagógiai program törvényi háttere az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről, a kerettantervek kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 17/2004. (V.20.) OM rendelet, évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 32/2012. (X.8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről.

7 Pedagógiai program évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról Az iskola pedagógiai programja meghatározza - az iskola nevelési programját - ennek keretén belül az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai értékeit, - a helyi tanterv nevelési-oktatási koncepcióját. Küldetés nyilatkozat A tudás megszerzése annak tovább adása nagy tett, de még nagyobb annak megtartása, tovább művelése. Nekünk, pedagógusoknak az a küldetésünk, hogy boldog boldogulni tudó, gondolkodó emberekké neveljük a ránk bízott ifjúságot, mert csak tanult ember sokasága viheti előbbre nemzetünket, s a világot. Jövőkép A világ a változások korát éli. Az ember igyekszik mindig szebbet, jobbat teremteni. Iskolánk nevelési-oktatási koncepciója a felnövekvő nemzedék nevelését új módszerek alkalmazásával, új attitűdök követésével teszi. Alapvető célunk, hogy tanulóinkat az emberiség hasznos polgárává neveljük, kiemelt figyelmet fordítva a keresztény világnézet és az emberi magatartás alapvető

8 Pedagógiai program 7 értékeinek közvetítésére. Szem előtt tartva az egyetemes magyar nemzeti hagyomány megismertetését, a nemzeti öntudat fejlesztését, és Európához tartozásunk erősítését. Kazinczy Ferenc 150 éve megfogalmazott epigrammája örök érvényű a jövőt illetően: Jót, s jól ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted szánts és vess S hagyd másnak az áldozatot. A záhonyi iskola célja sem más, mint jót, korszerűt, hasznosat tanítani. Jóra, szépre, magyarságra nevelni a harmadik évezredbe lépett ifjúságot. Intézményi helyzetkép Záhony határ menti kisváros Észak-kelet - Magyarország csücskében, a Tisza folyó partján. Településünkön egy általános iskola működik, többcélú intézményként fogadja Zsurk, Győröcske és a környező falvakból bejáró gyermekeket. Névadónk történelmi nagysága és szellemisége vezérel bennünket a nevelési- és oktatási tevékenységeinkben, a hagyományok ápolásában, őrzésében. Pedagógiai programunkban fontosnak tartjuk, hogy kialakítsuk tanítványainkban mindazokat az intellektuális emberi és erkölcsi értékeket, amelyek birtokában szűkebb és tágabb közösségük javát szolgálhatják. A nevelés-oktatás preferált területei a matematika, az idegen nyelv (angol, német), valamint az informatika tantárgyak csoportbontásban történő oktatása. A tanítás-tanulási folyamatban különös figyelmet fordítunk a tehetséges tanulókkal való foglalkozásra és a tanulásban lemaradt tanulóink egyéni felzárkóztatására. A korszerű tudás megszerzését garantálja a kompetencia alapú oktatás. Az 1-3. évfolyamon iskolaotthonos nevelés és oktatás folyik. Tanórán

9 Pedagógiai program 8 kívül az ismeretek bővítését szolgálják a szakköri foglalkozások. A sportfoglalkozások jó lehetőséget kínálnak a mozgáskultúra fejlesztésére, a versenysportra való felkészítésre. Az iskola sajátos arculatában mérföldkő volt a 2003/04-es tanév, képzési profilunk művészetoktatással bővült ben elnyertük a minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet. A személyiség sokoldalú fejlesztésének tárháza a művészetoktatás négy ágazata: a zene-, a tánc-, a szín- és a képzőművészet, pedagógiai értéke nevelő-oktató tevékenységünk egyik gyöngyszeme. Lehetőséget biztosít a művészetek iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására. A művészetoktatásban tevékenykedő tanulóink, hasznos, örömteli időtöltésre találnak társaikkal az együttes alkotó munkában. A közös fellépések erősítik az egymáshoz, a településhez való tartozás érzését. Hagyományőrző rendezvényeink színvonalát emelik növendékeink és pedagógusaink fellépései: gálaműsorok, hangversenyek, tárlatok, félévi és év végi vizsgák. A képzőművészeti ág évente szervezett nyári alkotó tábora gazdag személyiségformáló műhely. A Festőpalánták alapítvány támogatja a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulókat. A tantestület innovatív, magasan kvalifikált. Tanítványaink a tanulmányi és művészeti versenyeken elért kimagasló eredményekkel évről évre öregbítik iskolánk hírnevét. Az iskola jogállása, tevékenysége A köznevelési intézményt alapító, fenntartó és működtető szerv neve, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. A köznevelési intézmény hivatalos neve: Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Záhony, József Attila út 48. Az intézmény jogállása: jogi személyiségű szervezeti egység Az intézmény típusa: többcélú, általános iskola és alapfokú művészeti iskola Az intézmény évfolyamainak száma: 8 OM azonosítója: Az intézmény alapfeladata (feladat-ellátási hely szerinti bontásban): Székhely: 4625 Záhony, József Attila út 48. Köznevelési alapfeladatok: - általános iskolai nevelés-oktatás

10 Pedagógiai program 9 - alsó tagozat - felső tagozat - alapfokú művészetoktatás Táncművészeti ág - társastánc tanszak Színművészeti ág - színjáték tanszak - többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai neveléseoktatása Feladat-ellátási hely: 4625 Záhony, Ady Endre út 37. alapfokú művészetoktatás - Zeneművészeti ág Klasszikus zene: - fafúvós tanszak - rézfúvós tanszak - akkordikus tanszak - billentyűs tanszak - vonós tanszak Elektroakusztikus zene: - billentyűs tanszak Feladat-ellátási hely: 4625 Záhony, Ady Endre út 79. alapfokú művészetoktatás - Képzőművészeti ág - képzőművészeti tanszak - grafika és festészet tanszak

11 Pedagógiai program 10

12 NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 1.1 Az iskola a nevelés terén alapvető pedagógiai értéknek tekinti az alábbi feladatok megvalósítását: - a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztését - az egyéni és a csoportos teljesítmény ösztönzését - a közjóra való törekvés megalapozását - a nemzeti közösségi összetartozást és a hazafiság megerősítését. Célunk továbbá, hogy a családdal együttműködve nevelni a felnövekvő nemzedéket az igazság és az igazságosság, a jó és szép iránt, fejleszteni a harmonikus személyiség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi képességeket. Ez által hozzájárulni ahhoz, hogy a tanuló - a haza felelős polgárává váljék, - kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága, - reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert,

13 Pedagógiai program 12 - megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, valamint a munka világában, - törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására, - legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira bízottak sorsát illetően, - váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cselekvésre, - ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelenségeket, folyamatokat, - tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságának megőrzését. 1.2 Az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljai, feladatai 1 4. évfolyam: Célok: óvjuk és fejlesszük tovább az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését, vezessük át a gyermekeket az óvoda játékközpontú tevékenységéből az iskolai tanulás tevékenységeibe, a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során, tegyük fogékonnyá tanulóinkat saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a magasabb társadalom értékei iránt, iskolánk adjon teret és lehetőséget a gyermekek játék és mozgás iránti vágyának kielégítésére, alakítsuk ki az egészséges életmódra való igényt, a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában közvetítsünk elemi ismereteket, fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket, Feladatok: a személyre szóló fejlesztés törekvése álljon pedagógiai munkánk középpontjában, a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ezáltal motivált munkában fejlesszük a kisgyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elő érzelemviláguk gazdagodását, adjunk, mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, alapozzuk meg tanulási szokásaikat, támogassuk az egyéni képességek kibontakozását, működjünk közre a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatában,

14 Pedagógiai program 13 figyeljünk azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek gyermekeink szociáliskulturális környezetéből vagy eltérő ütemű fejlődéséből fakadnak, tudatosítsuk tanulóinkban a szűkebb és a tágabb környezetből megismerhető értékeket, erősítsük meg a humánus magatartásmintákat, szokásokat, formáljuk a gyermekek jellemét, mely szolgálja személyiségük érését évfolyam: Célok: folytassuk és erősítsük az első szakasz (alsó évfolyamok) nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését, a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegyük figyelembe, hogy ez az egységes rendszert képező szakasz két, pedagógiailag elkülöníthető periódusra tagolódik, - a éves tanulóink gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalataikhoz, éves kortól a tanulóink ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi- és elemző gondolkodás, neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket, tanulóinkat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra, a társadalomba való majdani beilleszkedésre, készítsük fel tanulóinkat jogaik, kötelességeik törvényes gyakorlására. Feladatok: fejlesszük tanulóinkban azokat a képességeket, készségeket, amelyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolataikhoz szükségesek, a tanulási tevékenységek közben és a tanulói közösségben való élet során fejlesszük tanulóink önismeretét, együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját, teremtsünk olyan helyzeteket, amelyekben tanulóink gyakorlati módon igazolhatják megbízhatóságuk, becsületességük, szavahihetőségük értékét, tudatosítsuk tanulóinkban a közösség demokratikus működésének értékét és általánosan jellemző szabályait, tisztázzuk az egyéni- és közérdek, a többség és kisebbség fogalmát, fontosságát a közösséghez, illetve egymáshoz való viszonyában, terjesszük ki a tanulói demokratikus normarendszert a természeti és az épített környezet iránti felelősségre, a mindennapi magatartásra,

15 Pedagógiai program 14 fejlesszük tanulóinkban a nemzeti hagyományok és a különböző kultúrák megismerése iránti igényeket, erősítsük tanulóinkban az Európához való tartozás tudatát. Művészetoktatás: Célok: a tanítási-tanulási folyamat során strukturált tudást közvetítünk: az ismeretek megszerzésének, a megértés, az alkalmazás, a magasabb művészeti szintű illetve új körülményekhez való alkalmazkodás képességének kialakításával (kreativitás) pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés törekvése áll, hogy tovább fejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit törekszünk arra, hogy növendékeinkben kialakuljon a reális önértékelés képessége, a teljesítmény és sikerorientált beállítódás, az egészséges önbizalom alapvető célunk, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra. Feladatok: pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, az egyéni képességek kibontakoztatása fejleszteni kell a növendékek felelősségtudatát, a kitartás képességét és az érzelemvilág gazdagodását erősíteni kell a humánus magatartásmintákat, szokásokat, a jellem formálásával szolgálni a gyermek személyiségének érését ki kell alakítani növendékeinkben a közösségi magatartás elemi szabályait fogékonnyá kell tenni gyermekeinket saját környezetük, a természet, a társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt erősíteni kell az Európához való tartozás tudatát és egyetemes értelemben is késztetni más népek hagyományainak, kultúrájának, szokásainak, életmódjának megismerésére, megbecsülésére.

16 Pedagógiai program 15

17 Pedagógiai program A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei, a kulcskompetenciák fejlesztésében ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Iskolánk nevelő oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, Alakítsuk ki az alapvető kulcskompetenciákat a tanulókban: - anyanyelvi, - idegen nyelvi, - matematikai, - természettudományos és technikai, Fejlesszük az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges motívumokat (önfejlesztő elképzelések) és tanulási képességeket (stratégiákat és módszereket) A modern személyközpontú, interaktív, tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek, pedagógiai kultúra általánossá tétele. Az egyes kompetenciaterületekre készített programcsomagok részelemei, tanulói, tanári segédletek, tankönyvek, munkafüzetek, a munkaközösségek által kidolgozott tanmenetek, nemzet, az európai - digitális, SDT anyagok, nemzetek közössége, az - a hatékony önálló A tanulás tervezésében, demonstrációs eszközök emberiség) tanulás, A kulcskompetenciák szervezésében és együttműködésének - szociális és Nat által meghatározott irányításában a kibontakoztatása, a állampolgári rendszere járuljon hozzá tevékenység-központú népek, nemzetek, - kezdeményezőképesség a szükséges ismeretek, tanítási gyakorlatot nemzetiségi, etnikai és vállalkozói képességek és attitűdök honosítjuk meg, mely csoportok és a nemek kompetencia közvetítésével a életszerű helyzetek egyenlősége, a - esztétikai - művészeti kritikusgondolkodás, a teremtésével alkalmat nyújt szolidaritás és a tudatosság és kifejező- kreativitás, konkrét élmények és tolerancia értékei hatják képesség kezdeményezőképesség, tapasztalatok gyűjtésére; át a tanítási-tanulási Minden kompetenciaterület a problémamegoldás, a folyamatokat. tartalmazza a szükséges ismeretek, képességek és attitűdök tárházát a Nat szerint kockázatértékelés, a döntéshozatal és az érzelmek kezelése elsajátításához.

18 Pedagógiai program 17 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A tanulás tanítását és az A tanulási stratégiák, önálló ismeretszerzés módszerek és technikák képességének kialakítását megtanítása minden minden pedagógus tanulónak. tekintse kiemelt feladatának! Felkészítjük tanulóinkat az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása. A mérési, ellenőrzési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerben meghatározott rend szerint funkciójuknak megfelelően elvégezzük a diagnosztikus, a formatív és szummatív méréseket. A diagnosztikus és formatív mérések mérőeszközeit iskolai szinten készítjük el, választjuk ki. A szummatív tesztek elkészítéséhez megyei, országos standardizált mérőeszközöket alkalmazunk. Az egyéni adottságokat figyelembe véve alakítjuk ki tanítványainkban a teljesítmény-központú beállítódást (attitűd), az önálló tanulás képességét. Minden kolléga helyezzen kiemelt hangsúlyt a kreativitás fejlesztésére és a (belső) tanulási motiváció erősítésére! Differenciált nehézségű feladatokkal, testreszabott egyéni és csoportos foglalkoztatással lehetőséget adunk az egyéni haladási ütem kialakítására. Feladatokkal, programokkal és valódi problémák megoldásával alkalmazkodunk a különböző tanulói képességekhez. Egyéni fejlesztő programokkal (felzárkóztató, fejlesztő, versenyre készítő tehetséggondozó), és a modern informatikai eszközök alkalmazásával (CD, videofilmek, SDT, könyvtár) segítjük az egyéni haladási ütem követését.

19 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK A jó képességű tanulóinknak lehetőséget teremtünk tehetségük kibontakoztatására. A képességfejlesztés és tehetséggondozás minden tantárgy keretében legyen kiemelt szempont mind A tehetséges gyermekeket segítsük a saját önfejlesztő stratégiájának A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben, a tanulmányi versenyekre történő felkészítéssel, Az intelligencia és kreativitás fejlesztő egyéni programokkal. A komplex a tanórai és tanórán kialakításában és szerepléssel. személyiségépítés teljes kívüli foglalkoztatási megvalósításában. eszközrendszerével. Iskolánkban két idegen nyelvet (angol és német) oktatunk. Alkotó pedagógiai klímát teremtünk az eredményes nevelő-oktatómunka érdekében. formákban Az idegen nyelvek tanulása iránti igény felkeltése. Jellemezze pedagógiai munkánkat egyfelől a következetesség és az igényesség, másrészt a tanulók jogainak, emberi méltóságának tiszteletben tartása, a velük szemben megnyilvánuló pedagógiai tapintat, bizalom, megértés, türelem, igazságosság, segítőkészség! Minél több tanuló tegyen az általános iskola befejezéséig alapfokú nyelvvizsgát. Demokratikus tanár- diák viszony kialakítása, oldott hangulatú tanítási órák. Az idegen nyelv tanulását, az idegen nyelvi kompetencia kialakítását az adekvát stratégiák megválasztásával és a programok / taneszközök kiválasztásával segítsük, az életkori sajátosságok figyelembe vételével. A tanulók aktív részvételét igénylő ismeretszerzési módok arányának növelése (megfigyelés, kísérlet, új információs és kommunikációs technikákat alkalmazó anyaggyűjtés, modellezés, szerepjáték, drámapedagógia) A modern nyelvoktatási technikák, módszerek és eszköztár alkalmazása, a nyelvi labor, SDT, internet lehetőségeinek kihasználása. Az ismeretek és összefüggések tanulói felfedezése, a szemléltetés, cselekvés, az aktivizáló módszerek alkalmazása jellemzi a tanulási tanítási folyamatokat. Pedagógiai program 18

20 ALAPELVEK CÉLOK FELADATOK ELJÁRÁSOK ESZKÖZÖK Akadályozzuk meg, hogy Hatékony felzárkóztató Differenciált a szociokulturális munka, napközi otthonos foglalkoztatás, egyéni hátrányok tanulási ellátás, tanulószobai haladási ütemhez igazított esélyegyenlőtlenséget foglalkoztatás a rászoruló fejlesztő terhelés. eredményezzenek! gyermekeknek. Támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez. Az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal. A kompetencia alapú oktatás fokozatos kiépítésével alkalmazzuk az SDT programokat. A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése a nevelési célrendszer központi eleme; a konstruktív életvezetésre történő felkészítés feltétele. Ezáltal válhat a fiatal egyénileg sikeressé, és társadalmilag hasznossá. Minden pedagógus tanulja meg és alkalmazza a modern infokommunikációs technikákat, a számítástechnikai informatikai eszközöket a saját tantárgya oktatása során. 8. évfolyam végére minél több tanulónk tegyen ECDL vizsgát. A pozitív tartalmú társas kapcsolatok építése, az egyéni életélés kultúrájának megalapozása, a természeti társadalmi és emberi környezet felelős alakításában való aktív részvétel. Tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon megtanítjuk gyermekeinknek a számítástechnika alapjait. Az általános iskolai oktatásban alkalmazzuk a kerettantervi jellegű műveltségi területeken átívelő hat programcsomag részelemeit, amely lehetőséget kínál a képességek és készségek kialakítására, valamint az attitűdök formálására A fejlesztő programok alkalmazásával lehetővé tesszük minden tanulónak az egyéni tanulási utak érvényesítését. Ezek: Én és a világ Én és a másik Az én dimenziója Polgár a demokráciában Felnőtt szerepek Toleranciára nevelés Felzárkóztató, differenciált csoportos foglalkozás, egyéni felzárkóztató korrepetálás. Kooperatív tanulási-tanítási technikák és módszerek alkalmazása. Már 3. évfolyamtól megismerkednek a számítógéppel, barátkoznak játékos képességfejlesztő programokkal évfolyamon tanórán és tanórán kívül informatikai képzést nyújtunk.. Az egyes kompetenciaterületekre készített programcsomagok tananyaghoz kapcsolódó részelemei, (tanári, tanulói segédletek), kooperatív tanulás-tanítási technikák, drámapedagógiai módszerek, demonstrációs eszközök, SDT- anyagok. Pedagógiai program 19