Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és működési szabályzat"

Átírás

1 Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzat Solymár,

2 Az Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatályossága és nyilvánossága Személyi hatálya A működési szabályzatába foglaltak az iskolával közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók, a tanulói jogviszonyban álló diákok, az iskolai közösség szervezetei, az iskola működésében érdekelt szervek számára kötelező érvényűek, és a szabályok betartásában elvárt az együttműködés. Területi hatálya 2083 Solymár, József Attila utca 26.: székhely, feladat-ellátási hely, 1-4. évfolyam Solymár, Madách utca 6.: feladat-ellátási hely, 5-8. évfolyam Piliscsaba, József Attila u. 2.: feladat-ellátási hely, évfolyam Solymár PEMÜ Sportcsarnok, feladat-ellátási hely, évfolyam. Időbeli hatálya: Jelen szabályzat március 31-től hatályos. Az SZMSZ nyilvánossága Az érvényes Szervezeti és Működési Szabályzatot minden érintett és illetékes személynek a rendelkezésére kell bocsátani, hozzáférhetővé kell tenni. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvánosságra hozataláról az iskola igazgatója a jóváhagyástól számított 5 munkanapon belül gondoskodik. Igény esetén bármely érdeklődőnek a Szervezeti és Működési Szabályzat egy példányát rendelkezésre kell bocsátani. Hozzáférés Tanári szoba (nyomtatott példány) Irattár (nyomtatott példány + CD) Igazgatóhelyettesi iroda (nyomtatott példány) Könyvtár (nyomtatott példány + CD) Az iskola honlapja Az intézmény adatai Az intézmény neve: Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: 2083 Solymár József Attila u. 26. Postacím: 2083 Solymár, Pf. 60 Telefon: 26/ , 06/20/ , 06/20/ Fax: 26/ Azonosító: OM Az alapító okirat kelte: november 07. 2

3 Az intézmény képviselője: Karkus Ottó Telephelyei: 2083 Solymár, József Attila utca Solymár, Madách utca Piliscsaba, József Attila u. 2. Az intézmény alapítója és fenntartója Neve: Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány Székhelye: 2083 Solymár, Bocskai u. 23. Telefon: 26/ , Fax: 26/ A fenntartó képviselője: Mezei Mihály Az intézmény felügyeleti szervei A szakmai és törvényességi felügyeletet a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány kuratóriuma látja el. A fenntartói tevékenység törvényességi felügyeletét Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya látja el. Az intézmény alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezése a) általános iskolai nevelés-oktatás (Knt c) pont) b) gimnáziumi nevelés-oktatás (Knt g) pont) c) alapfokú művészetoktatás (Knt o) pont) d) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása (Knt r) pont) fogyatékosság típusának megjelölése a Knt pontja alapján: mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Az intézmény bélyegzőinek feliratai és lenyomatai 3

4 Az iskola alapelvei, működésének általános szabályai A solymári Fészek Waldorf Iskola a Waldorf pedagógia szerint működő, civil és társadalmi igény és kezdeményezés által létrehozott oktatási-nevelési intézmény. Ugyanakkor a Waldorf iskola a szülők, pedagógusok és fenntartó közösségi együttműködése a gyermekek érdekében. A Waldorf pedagógiai modell egy olyan oktatási-nevelési koncepció, amely Rudolf Steiner ( ) által lefektetett antropozófiai megalapozottságú metodikai és didaktikai elveken alapul. A gyermekek nevelése a szülőkkel egyetértésben, azok akaratával összhangban a Waldorf iskolák közös elveit követi. Az iskola pedagógiai célja a gyermekek optimális, harmonikus fejlődésének biztosítása. A pedagógiai célokon túl az iskola tanárai a neveléssel és az osztályok életével, közösségformálásával kapcsolatos feladatokra is koncentrálnak. Iskolánk törekszik arra, hogy a szociális hármas tagozódás, önigazgatás, demokratikusrepublikánus elv intézményi keretek között meg tudjon valósulni. A szellemi életben a szabadság, a jogban az egyenlőség, a gazdaságban a testvériség. A szociális élet e három területe egymás mellé rendelt, független, önállóan működő szférák. A közösségi élet ily módon való hármas tagoltságában valósulhat meg a Waldorf pedagógia célja, hogy szabad döntésekre képes, önállóan cselekvő emberekké váljanak tanulóink, akik ki tudják bontakoztatni magukkal hozott képességeiket önmaguk és a világ javára. Iskolánk gyermek- és személyiség központú, képességfejlesztő iskola, melyben a művészeti oktatás és a gyakorlati készségtárgyak tanítása a közismereti képzéssel azonos értékű helyet foglal el. A közismereti tárgyak tanítása epochális, azaz időszakos struktúrájú. Éves munkájukról a gyerekek a tanév végén szöveges értékelést és bizonyítványverset kapnak. Az elsőtől a nyolcadik osztályig lehetőleg egy tanár, az osztálytanító kíséri végig a gyerekeket. Kilencediktől tizenkettedik osztályig osztálykísérő segíti a diákokat. A 13. osztályban a gimnáziumi érettségire készülnek fel a tanulók. Iskolánk felmenő rendszerben kiépülő, a Waldorf Kerettanterv alapján kidolgozott Pedagógiai Programmal rendelkező 12+1 évfolyamos egységes iskola (általános iskola és gimnázium). A gazdasági és fenntartó személyzet a működés közvetlen tárgyi feltételeit biztosítja. A fenntartó a törvényben meghatározott jogait és kötelességeit, ezek közül kiemelten: biztosítja a fenntartáshoz szükséges anyagi és adminisztratív hátteret. A megfelelő nevelés érdekében az iskola pedagógiai környezetének az iskolaépületeknek, a tantermeknek és az udvaroknak meg kell felelnie az egészséges környezet feltételeinek, az iskola szellemiségének és a hatályos jogszabályoknak. A fenntartáshoz szükséges munkák végzése, valamint a működtetés anyagi alapjainak biztosítása nem lehet ellentétes az iskola szellemiségével. Az iskola fenntartója és a fenntartói kuratórium működése A fenntartó 4

5 A solymári Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, továbbiakban Fészek Iskola fenntartója a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány (továbbiakban: SzWNA). Az Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. Tagjai az alapítvány képviselői és az alapítvány kuratóriuma. Az SzWNA alapítói Makovecz Imre építész, Szederkényi Sándor gépészmérnök, alapító szülő, Pusztai Judit, villamosmérnök, alapító szülő, Waldorf pedagógus. A fenntartó által jóváhagyott, ezen intézményi SZMSZ alapján a fenntartó kapcsolatai az általa fenntartott intézménnyel: Mint az intézmény jogszabály szerinti fenntartója. Mint az intézmények működését szolgáltatásaival támogató intézmény. Az intézmény és a fenntartó közötti kapcsolat meghatározója a Waldorf-pedagógia szellemisége és annak antropozófiai alapja. Az alapítók által kinevezett kuratórium önálló Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezik. Az alapítvány kuratóriuma és az intézmény közötti együttműködési megállapodás áll fenn. Az Alapítvány a pedagógiai kollégiummal közösen koordinálja az iskola működését, valamint közösséget. Továbbá a fenntartó biztosítja az Fészek Iskola működéséhez és továbbfejlődéséhez szükséges alapvető feltételeket és forrásokat. E tevékenységnek része az állami szervekkel való, törvényileg előírt kapcsolattartás is. Kapcsolattartás formái Az alapítvány a szülők, és tanárok közül kinevezett kurátorokon (kuratórium), továbbá az alapítvány képviselőjén keresztül tart fenn kapcsolatot az intézményvezetővel, a pedagógusokkal és a szülőkkel. Az intézmény fenntartója közvetlen kapcsolatban áll az alapítvány munkatársaként tevékenykedő beruházási vezetővel, az intézmény gazdasági vezetőjével, a szülők által működtetett gazdasági csoporttal. A kuratóriumi üléseken a mindenkor intézményvezető és a mindenkori kuratórium felügyelő bizottságának tagjai, a mindenkori beruházási vezető, valamint a fenntartót képviselő ügyvéd vesznek részt rendszeresen. A kuratórium feladatai Összehangolja intézményeinek működését, mérlegeli az intézmény vagyoni, beruházási helyzetét és a tanári kollégiummal egyeztetve a szülői közösség segítségével bővíti azokat. A fenntartó rendszeresen tart kuratóriumi üléseket, határozatokat, döntéseket hoz, melyről tájékoztatja a nevelőtestületet az intézmény vezetőjén keresztül. 5

6 Közös szülői esteken tájékoztatja a szülőket beruházási, finanszírozási terveiről, meghallgatja az észrevételeket és beszámol az elvégzett munkáról. Figyelemmel kíséri az intézményben folyó pedagógiai és gazdasági vezetés munkáját. Munkáltatói jogokat gyakorol az intézmény vezetője és a beruházási megbízott felett. A gazdasági vezető, az iskolatitkár-irodavezető személyének kiválasztásában képviselteti magát a személyes beszélgetéseken, a felvételre jogosult kiscsoport munkájában ugyanolyan döntési joga van, mint a kiscsoport más tagjainak (ld. gazdasági vezető, iskolatitkár- irodavezető). A fenntartó a szülői körből gazdasági tanácsadói kört hívhat életre. Évente legalább kétszer az intézmény vezetője és a gazdasági vezetője beszámolót tartanak a pedagógiai, illetve a gazdasági munkáról. A fenntartó és az intézmény vagyoni, finanszírozási kapcsolatait szerződések határozzák meg melyeket a gazdasági igazgató dokumentál és tesz hozzáférhetővé. A fenntartó évente két alkalommal közös szülői esten beszámol a tapasztalatairól, összegző és a jövő terveit felvázoló beszámolót tart. Esetenként közvetlen levél útján fordul a szülőkhöz. Az intézmény bővítésének kérdéseiben a Gazdasági csoporton és az Intézményi konferencián keresztül, továbbá összevont szülői esteken, osztályok szülői estjein, levelezés útján és más fórumokon a szülőkkel egyeztet. A fenntartó eseti megbízásokat adhat, engedélyeztetési folyamatok, szakhatóságoknál való eljárás, bérleti szerződések, pályázatírásokra vonatkozólag a nevelőtestület megbízott tagjának vagy külső szakértőnek. A fenntartó köt együttműködési szerződéseket az alapítvány céljaihoz kapcsolódó alapítványokkal, egyéb szervezetekkel. A fenntartó kutatási ösztöndíjat adhat a Waldorf-pedagógia alkalmazásának és módszertanának kidolgozására, fejlesztésére az intézmény előremutató működésének támogatásaként. A fenntartó az intézmény önálló ingatlanbérleti megállapodásairól előzetesen tájékoztatást kell, kapjon. A fenntartó az alapítvány beruházási és egyéb költségvetését, gazdasági folyamatait külön kezeli az intézménytől. Az intézmény költségvetése a fenntartó által történő elfogadással lép érvénybe. Felelős az intézmény törvény szerinti működéséért, és az alapító okiratban meghatározott oktatási tevékenység működéséért. A fenntartó egyetértési és javaslattevési jogkörei Az SzMSz és Házirend elfogadásával kapcsolatban egyetértési joga van. Az osztálytanító pedagógiai munkatársak felvételével kapcsolatban egyetértési joga van. Az iskolai költségvetés módosítására (költségcsökkentő, takarékoskodást segítő eljárások, stb.) szükség esetén javaslatot tesz. A vezetők és a szervezeti egységek Vezetési szerkezet Az Fészek Iskola önálló jogi személy, melyet az iskolavezetőség (intézményvezető, gazdasági vezető, ügyvivői csoport), a tanári kollégiummal együttműködésben irányít. Hosszú távú stratégia kialakításában, és az intézmény működését alapvetően befolyásoló döntések meghozatala a 6

7 fenntartói kuratórium nélkül nem történhet. Az iskola saját költségvetésének keretein belül önállóan gazdálkodik. Az intézmény képviseletére az intézmény vezetője jogosult. Az Fészek Iskola intézményvezetőjét a tanári kollégium, a fenntartóval egyetértésben közösen javasolja, határozatlan időre a fenntartó nevezi ki. Az intézményvezető viseli a Fészek Iskola képviseleti jogkörét, az iskola meghatározott ügyeiben átruházhatja a gazdasági vezetőre, a Tanári Konferencia vezetőjére, beosztott pedagógusra. Az igazgató az iskola képviseletével olyan személyt bízhat meg, akit erre az ügy jellegét és fontosságát figyelembe véve alkalmasnak tart. A megbízott személy, minden esetben az igazgató nevében és utólagos beszámolási kötelezettséggel képviseli az iskolát. Az egymás mellé rendelt vezetési szintek Kuratórium: a Fészek Iskola sorsával kapcsolatos hosszú távú döntések. Intézményvezetés: gazdasági és működési ügyvitel, adminisztráció, a napi feladatok koordinálása, stratégiai tervezés-fejlesztés, külső kapcsolattartás az irodai dolgozókkal. Intézményvezetés személyi tagjai: intézményvezető, gazdasági vezető. Intézményvezetés testületi tagjai: ügyvivői csoport, tagjai: gazdasági vezető, intézményvezető, igazgatási asszisztens, személyi csoport egy tagja. Ügyvivői csoport feladata az iskola működésének gondozása, a működési folyamatok figyelemmel kísérése, feladattal való megbízás. Tanári kollégium: a tanmenetek tartalmi és időbeni összehangolása, tantervi innováció. Együttműködés a Tanári Kollégiumon belül, amely munka- és feladatcsoportokra tagolódik. Gyógypedagógia-felelősök: felvételben való részvétel, diagnosztizálás, fejlesztőfoglalkozások, konzultáció. Gyermek és ifjúságvédelmi felelős: a családokkal, önkormányzatokkal, társintézményekkel való kapcsolattartás, gyermekvédelem, egyes vonatkozó pályázatok figyelemmel kísérése. Aláírási jogosultság A cégjegyzési illetve képviseleti jogkör szabályozása kiterjed az iskolából kibocsátásra kerülő, minden olyan szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatra, amelynek megtétele, illetve kiadása az iskola részére jogok megszerzését vagy kötelezettség vállalását eredményezi (például szerződés megkötése, módosítása, megrendelés-cégjegyzési jogosultság). Valamint minden olyan szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatra (pl. levél, jegyzőkönyv stb.), amely nem eredményez jogsértést, joglemondást, vagy kötelezettségvállalást, hanem az iskola részéről az adott nyilatkozó feladatkörébe tartozó ügyek intézését célozza (képviseleti jog). Cégjegyzési jogosultság A cégjegyzés akként történik, hogy az iskolabélyegzővel előnyomott vagy nyomdatechnikával nyomtatott, kézzel vagy géppel előírt neve alá a jogosult(ak) az aláírási nyilatkozat(uk) szerinti aláírását (együttesen) csatolja (háromszázezer) forintos értékhatárig (ha a költségvetés tartalmazza az adott tételt) az iskola vezetője (távollétében az általa megbízott tanár) és a gazdasági vezető (távollétében az általa megbízott személy) együttesen jegyzik az iskolát. 7

8 (háromszázezer) forintos értékhatár felett (vagy költségvetésen kívül eső tétel esetén) az iskola vezetője (távollétében a gazdasági vezető vagy az egyik iskolavezető által megbízott) és a fenntartó alapítvány meghatalmazott képviselője közösen jegyzik az iskolát. Képviseleti jog Az iskola vezetője valamennyi, az iskola működésével összefüggő ügyben általános képviseletre jogosult. Az iskola vezetője vagy a Tanári Kollégium esetenként szóban vagy írásban megbízhatnak más, az iskolai közösségbe tartozót is az iskola képviseletével. A bélyegző használatára az alábbi személyek jogosultak az igazgató az igazgatóhelyettes a gazdasági vezető az iskolatitkár A munkáltatói jogkör gyakorlása Az intézmény vezetőjét a fenntartó nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. Az intézményvezető kinevezésekor a fenntartó a tanári kolégium véleményét is figyelembe veszi. Az intézmény igazgatója feletti valamennyi munkáltatói jogot a fenntartó gyakorolja a nevelőtestület véleményének figyelembe vételével. A gazdasági vezető munkáltatója az intézmény vezetője. A gazdasági vezetői és az iskolatitkári munkakörök betöltésére a fenntartó képviselője és a nevelőtestület, ill. az intézmény bármely alkalmazottja javaslatot tehet. Személyének kiválasztásában az intézmény vezetője, a fenntartó képviselője, a Személyi Csoport és a tanári kollégium dönt. A gazdasági asszisztens a fenntartó és/vagy az intézmény alkalmazásában áll. Személyének kiválasztásában, a javaslatok mérlegelése után, az intézmény vezetője, a fenntartó képviselője, a Személyi Csoport és a tanári kollégium dönt. A beruházási vezető munkáltatója a fenntartó A pedagógiai és a pedagógiai munkát támogató nem pedagógus alkalmazottak munkáltatója az intézményvezető. Az iskolatitkári, a háziasszonyi, igazgatási asszisztensi munkakörökben a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója és a Tanári Kollégiumot képviselő Személyi Csoport együtt gyakorolja. Munkaszerződést az intézmény vezetője köt velük és hosszabbítja meg. Felvételükben a javaslatok mérlegelése után az intézményvezető és a Tanári Kollégiumot képviselő Személyi Csoport dönt. Munkaköri leírásukat a megbízott az intézményvezető készíti. A takarítói, ill. a gondnoki munkakörökben a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja felette. Személyének kiválasztásában, munkájának figyelemmel kísérésében a háziasszony a felelős. A munkaköri leírásukat a háziasszony készíti. Az iskolaorvos, iskolai fogorvos, valamint a védőnő a Fészek Iskolával áll szerződéses viszonyban. Munkájukat e szerződés és a tanári kollégiummal egyeztetett munkaköri leírás alapján végzik. 8

9 Személyének kiválasztásában a megbízott Személyi Csoport javaslati, a Tanári Kollégium és az intézményvezetés felhatalmazásával pedig döntési jogkörrel rendelkezik a munkáltatói jogkör keretébe tartozó jogosítványokkal, a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése kapcsolatban. Bérekkel kapcsolatos döntésekben, a bércsoporttal (pedagógusokból az intézmény vezetőjéből és a gazdasági vezetőből álló csoport) közösen döntenek, besorolás módosításáról, az alapbér megállapításáról, felmentési és felmondási idő törvény adta kereteken belüli meghatározásáról, bérpótlék megállapításáról és esetlegesen jutalom odaítéléséről Munkaidővel kapcsolatos döntések, amelyeket a munkáltatói jogkörhöz tartoznak túlmunka elrendelése, ill. engedélyezése rendkívüli szabadság engedélyezése fizetés nélküli szabadság engedélyezése fizetett, indokolt távollét engedélyezése főálláson kívüli foglalkoztatásra irányuló jogviszony tudomásulvétele képzésen, továbbképzésen való részvétel biztosítása Vegyes jellegű döntések Külföldi kiküldetés engedélyezése. Magán gépkocsi térítés ellenében történő szolgálati használatának engedélyezése. Beiskolázás engedélyezése és elrendelése. Szociális juttatás. A képviselet szabályai A intézmény képviseletére az intézményvezető jogosult, aki ezt a jogát meghatározott esetekben átruházhatja más személyre vagy szervezetre. Az intézmény képviseletéről a fenntartó indokolt esetben meghatározott ügyek tekintetében saját döntése alapján rendelkezhet. Az intézményvezető a képviseleti jogát aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatában az általa kijelölt személyre ruházhatja át, kivéve a jogviszony létesítésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatok megtételét. A képviseleti jog átruházásáról szóló nyilatkozat hiányában amennyiben az ügy elintézése azonnali intézkedést igényel a nyilatkozattételre az a személy jogosult, akit erre a szervezeti és működési szabályzat helyettesítésről szóló rendelkezései az intézményvezető helyett történő eljárásra feljogosítanak. A képviseleti jog az alábbi területekre terjed ki: o jognyilatkozatok megtétele az intézmény nevében o tanulói jogviszonnyal kapcsolatban o az intézmény és más személyek közötti szerződések megkötésével, módosításával és felbontásával, o munkáltatói jogkörrel összefüggésben; o az intézmény képviselete személyesen vagy meghatalmazott útján o hivatalos ügyekben o települési önkormányzatokkal való ügyintézés során o állami szervek, hatóságok és bíróság előtt o az intézményfenntartó és az intézmény működtetője előtt 9

10 o intézményi közösségekkel, szervezetekkel való kapcsolattartás során o a nevelési-oktatási intézményben működő egyeztető fórumokkal, így a nevelőtestülettel, a szakmai munkaközösségekkel, a szülői szervezettel, a diákönkormányzattal, az óvodaszékkel, iskolaszékkel és kollégiumi székkel, az intézményi tanáccsal o más köznevelési intézményekkel, szakmai szervezetekkel, nemzetiségi önkormányzatokkal, az intézmény fenntartásában és működtetésében érdekelt gazdasági és civil szervezetekkel o az intézmény belső és külső partnereivel o megyei, helyi gazdasági kamarával o az intézmény székhelye szerinti egyházakkal o munkavállalói érdekképviseleti szervekkel o sajtónyilatkozat megtétele az intézményről a nyomtatott vagy elektronikus média részére kifejezett rendelkezéssel arról, hogy mit és hogyan hozhatnak a nyilatkozatból nyilvánosságra; o az intézményben tudományos kutatás vagy szépirodalmi művek elkészítésének céljából történő információgyűjtés engedélyezéséről szóló nyilatkozat megtétele. Az anyagi kötelezettségvállalással járó jogügyletekben való jognyilatkozat-tételről, annak szabályairól fenntartói, működtetői döntés vagy külön szabályzat rendelkezik. Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a jognyilatkozat érvényességéhez két képviseleti joggal rendelkező személy nyilatkozata szükséges, azon az intézmény igazgatója és valamelyik magasabb vezetői beosztásban lévő alkalmazottjának együttes aláírását kell érteni. Az intézmény vezetője Az Intézményvezető képviseli hivatalosan a Fészek Iskolát, az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Joga és feladata a nevelő-oktató munka tervezése, szervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése. Az érvényes törvények és jogszabályok szerinti jogok és kötelezettségek gyakorlása során, valamint minden más esetben a tanári kollégium és fenntartói képviselettel történt egyeztetések szerint jár el. Joga van döntéseket hozni, azonban, mint a pedagógiai konferencia tagja, döntései nem térhetnek el a hetente összeülő pedagógiai konferencia határozataitól. Joga van helyettesítéshez. Feladatainak ellátásban tartós akadályoztatás esetén az Intézményvezető helyettesítésével a fenntartó a tanári kollégium erre alkalmasnak tartott tagját írásban hatalmazza meg, a tanári kollégium egyetértésével. Az intézmény gazdálkodásában felmerülő kötelezettségeket (utalványozás, ellenőrzés) a fenntartóval és a tanári kollégiummal való egyeztetés után a gazdasági igazgatóra átruházhatja, erről írásban rendelkezik. Feladatai Felelős az intézmény működéséért, az intézmény egész pedagógiai tevékenységének irányításáért, a szakképzésből adódó feladatok teljesítéséért. Feladata az iskolában zajló munkák figyelemmel kísérése. Felelős az intézmény általános pedagógiai munkájáért. Munkatervek, helyi tantervek jóváhagyása. Vezeti a nevelőtestületet pedagógiai és szellemi értelemben. Felelősen viszonyul a nevelőtestület fejlődésének gondozásához. 10

11 A munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottai felett a tanári kollégium és Személyi Csoport és a kuratórium tagjainak javaslatainak elfogadásával és egyetértésével együtt gyakorolja. Az iskolában folyó pedagógiai munkáról minden munkatársat, szülőt, hozzáforduló érintettet köteles tájékoztatni, vagy a megfelelő fórumhoz irányítani, illetve az észrevételeket meghallgatni. Minderről a megfelelő fórumokon beszámol. A tanári konferenciák vezetésének megszervezése. A nevelőtestületben felmerült problémamegoldásokhoz kialakítja a megfelelő körülményeket, a problémák kezelésének módjában, megoldásában segítséget nyújt. Irányítja és ellenőrzi nevelő és oktatómunkát a tanári kollégiummal együtt. Felel a költségvetés határidőre történő elkészítéséért és megteremti a feltételeket annak elfogadására. Felelős az intézmény éves költségvetésének rendeltetésszerű felhasználásáért. Felelős az iskola vagyonának megőriztetéséért. Az intézmény működéséhez szükséges tárgyi és személyi szervezési feltételek biztosítása. Az intézményt érintő tartalmi és gazdasági ügyekben dönt, utalványozási jogkörrel rendelkezik (lásd a kapcsoló szakaszt az intézményvezető jogkörénél). Dolgozók munkájának értékelése, minősítése. Munkáltatói, fegyelmi és kártérítési jogkör gyakorlása, személyzeti munka irányítása. Bérgazdálkodási feladatok ellátása. Minőségi pótlék odaítélése és ellenőrzése. Napi munkakezdésének ideje az ügyeleti beosztás, az órarend, illetve az éves munkaterv szerint. Az intézményvezető kapcsolatot tart fenn a fenntartó kuratóriumával, részt vesz a kuratóriumi üléseken. Figyelemmel kíséri az intézmény, különböző szervezeti egységeinek működését. Felel azért, hogy ezek együttes működése a kitűzött pedagógiai célok megvalósulását szolgálja. A tanári kollégium jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakmai megszervezése, ellenőrzése. A gazdasági vezető A gazdasági vezető az intézmény igazgatójának gazdasági ügyekben felelős helyettese. Munkáját tekintve az intézmény munkájához kapcsolódó gazdasági, pénzügyi, számviteli feladatok egyszemélyi felelős vezetője. Munkaköri leírását, döntési jogkörét az intézményvezető, a tanári kollégium és a fenntartó alapítvány közös konszenzus alapján határozza meg. Közvetlen döntésekben felelős munkatársai az intézményvezető, a könyvelő, a kuratórium tagjai. Joga és feladata távolléte esetén helyettesítését megszervezi. Ellenőrzési joga és kötelezettsége kiterjed különös tekintettel: az intézmény pénzgazdálkodásának és költségvetésének elkészítése terén a jogszabályok, tervezési előírások és egyéb utasításokban kiadott rendelkezések betartására, az intézményi gazdálkodással kapcsolatos valamennyi munka ellenőrzésére, az intézmény fizetőképességének folyamatos figyelemmel kísérésére, az érvényes könyvviteli-elszámolási vagyonvédelmi rend, ezen belül a vagyonbiztonság ellenőrzésére, naprakész vezetésére, munkaerő- és bérgazdálkodás terén a szabályok megtartásának és a feladatok ellátásának ellenőrzésére, felülvizsgálatára, anyaggazdálkodás ellenőrzésére, műszaki ellátás ellenőrzésére, a gazdálkodás ellátásának folyamatos ellenőrzésére a hatékonyság, az ésszerű takarékosság biztosítása érdekében, a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehatásának az ellenőrzésére, az elfekvő készletek feltárásának és hasznosításának évenkénti ellenőrzésére, a pénzkezelés 11

12 ellenőrzésére, az intézmény működőképességéhez szükséges tárgyi feltételek biztosítására, az ezzel kapcsolatos munkafolyamatok ellenőrzésére. Biztosítja a gazdasági, a bér- és a munkaügyi tevékenységgel összefüggő jogszabályok betartását. Utalványozásokat és kötelezettségvállalásokat ellen jegyzi, a pénzügyi kötelezettségek teljesítéséhez és a követelések érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megteszi. Gondoskodik a gazdaságilag releváns leltározás megszervezéséről és a selejtezés szabályszerű lebonyolításáról. A gazdasági tevékenységekkel kapcsolatos szabályzatok naprakész állapotáért felelős. Feladatai Elkészíti az intézmény költségvetését az igazgatóval közösen. Elkészíti a féléves és éves beszámolót. Irányítja, felügyeli és bonyolítja az intézmény és az intézményt fenntartó alapítvány gazdálkodásának egészét. A gazdasági vezető felelős a jogszabályoknak megfelelő anyag- és könyvvitel, továbbá a nyilvántartások vezetése egészéért. Felelős az intézmény adatszolgáltatási kötelezettségeinek teljesítéséért. Minden gazdálkodással, működtetéssel és szervezéssel kapcsolatos kérdésekben együttműködik a szakirányú és testületileg illetékes hatóságokkal, hivatalokkal. Kapcsolatot tart és beszámolási kötelezettségével él a fenntartó felé. A minisztériumokkal, szakhatóságokkal, helyi önkormányzattal kapcsolatot tart az iskola működésének nem szoros értelemben vett pedagógiai kérdésekkel kapcsolatos ügyeiben. Előkészíti és lebonyolítja az intézmény működésével kapcsolatos különböző gazdasági megállapodásokat, szerződéseket, közoktatási-, támogatási megállapodásokat és a fenntartó, illetve intézmény vezetője elé terjeszti, mérlegelve az illetékességet. Lebonyolítja az intézmény és alapítvány számláinak kifizetését az érvényes utalványozási rend szerint. Nagyobb zavar esetén a fenntartó képviselőjét, az intézmény vezetőjét és a gazdasági csoportot értesíti, konzultálja. Gondoskodik a bérszámfejtésről, könyvelési, utalási, köztartozási, társadalombiztosítási, számviteli munkák elvégzéséről, átutalja a béreket a megállapodottak szerint. Összeállítja a költségvetést a bekért tételek alapján, a tanári kollégium költségvetési csoportjával és a gazdasági csoporttal együttműködve. Rendszeres kapcsolatot tart fenn a könyvelővel és visszajelzéseket kér tőle. Kezeli a különféle szakhatósági engedélyeztetéssel kapcsolatos dokumentumokat, nyomon követi a határidők betartását, a kérvényezést és eljár az engedélyek ügyében, együttműködve a fenntartó, beruházási vezető és a tanári kollégium megbízottjával. Felelős a pályázati munkáért. Megszervezi külső és belső munkatársakkal. Képes önállóan mérlegelni, hogy munkájának mely területein dolgozhat önállóan és mely területek kívánnak konzultációt. Felméri az intézmény különböző vezetői oldalának együttműködésében rejlő lehetőségeket és határokat. Intézi az alapítvány aktuális megbízásait, kezeli az alapítvány pénztárát. A gazdasági ügyintéző funkciók feladatait is betölti, vagy részben átruházza, amennyiben a Döntési kör módosít más munkakört, illetve új dolgozót vesz fel gazdasági ügyintézőnek. Megszervezi, és részt vesz a szülők által létrehozott gazdasági csoportban. Gondoskodik az Ügyviteli és Iratkezelési szabályzat és a Házipénztár kezelési szabályzat, valamint az intézmény dolgozóinak szerződésiről, munkaköri leírások elkészítéséről. A költségvetést nyomon követi és tájékoztat róla negyedévente. Levelezéseket bonyolít le nem pedagógiai kérdésekben. Gazdasági ügyekben nyilvántartásokat vezet. 12

13 A fenntartóval adminisztratív kapcsolatot alakít ki és működtet. Megbízásokat, szerződéseket készít elő. Bizalmas gazdasági dokumentumokat kezel. Az intézmény dokumentációját nyilvántartja az iskolatitkár- irodavezetővel együttműködve. Eseti, elsősorban gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzése az intézményvezető vagy fenntartó megbízásából. Folyamatosan kapcsolatot tart fenn a beruházási vezetővel (gazdasági vezetővel amennyiben külön funkció). Együttműködik az új beruházások tekintetében a beruházási vezetővel, figyelemmel kíséri a szülői vállalásokat, felhívja a figyelmet az osztályok gazdaságisánál az elmaradásokra. Évközi és éves beszámolást végez. Kezeli a bevételek, adományok, alapítványi támogatások (és adójóváírások) pénzügyitechnikai folyamatait. A hiteltörlesztéseket figyelemmel kíséri. Kifizeti a bérleményeket és bevételezteti a bérbeadásokat. Szervezi, és részt vesz a heti egy alkalommal a nem pedagógiai dolgozók munkamegbeszélésén. Szorosan együttműködik a többi nem pedagógiai munkatárssal. Tagsága a Fészek Iskolán belüli munkacsoportokban: A gazdasági vezető tagja a költségvetési tanári csoportnak, a szülői gazdasági csoportnak és részt vesz a kuratórium munkájában. Tagja az intézményi konferenciának és vendége a tanári konferenciának. Együttműködik a tanári kollégiummal és folyósítja: A jóváhagyott továbbképzési támogatást, és egyéb járandóságokat (könyvpénz) Összehangolja a pályázatírás tartalmi kérdéseit A bérezésről megállapodik, szerződést köt, a tanári kollégiummal együttműködve munkaköri leírást ad A vezetők és a fenntartó közötti kapcsolattartás formája, rendje A helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamara és az intézményfenntartó tagjaiból alakult fenntartói kuratórium a nevelési-oktatási intézménynek a működését érintő valamennyi kérdésben véleményt nyilvánító egyeztető fóruma. Az iskola fenntartói kuratórium való kapcsolattartásáért az intézményvezető és/vagy a gazdasági vezető a felelős. Az fenntartói kuratóriumot működési rendjében meghatározott tisztségviselője, illetve tagja képviseli az iskolával való kapcsolattartás során. Az intézményvezető és/vagy a gazdasági vezető félévenként egy alkalommal beszámol az fenntartói kuratóriumnak az iskola működéséről. Az fenntartói kuratórium elnöke számára a nevelőtestület félévi és a tanévi pedagógiai munkájának hatékonyságáról szóló elemzését elvégző értekezletéről készített jegyzőkönyvet a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott határidőn belül az intézményvezető és/vagy a gazdasági vezető elküldi. Az fenntartói kuratórium képviselőjét meg kell hívni a diákönkormányzat vezetősége részére tartandó tájékoztató értekezletre, melyet az iskola igazgatója és igazgatóhelyettesei évente három alkalommal (tanév elején, félév végén és a tanév szorgalmi időszakának végén) hívnak össze. Az értekezleten az az intézményvezető és/vagy a gazdasági vezető 13

14 véleményezteti az éves iskolai munkatervet, a tanév helyi rendjéről szóló nevelőtestületi javaslatot, szól a tanév kiemelt feladatairól, valamint a tanulmányi munka értékeléséről, a munkatervi feladatok teljesítéséről. Szükséges esetben az fenntartói kuratórium képviselője az iskolavezetőség, valamint a nevelőtestület értekezleteire is meghívhatók. Az fenntartói kuratórium és az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás egyéb szabályait az éves iskolai munkaterv és az fenntartói kuratórium szmsz-e, valamint munkaprogramja határozza meg. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes helyettesítése Feladatainak ellátásban ideiglenes akadályoztatás esetén az intézményvezető helyettesítését a gazdasági vezető és az igazgatási asszisztens közösen látja el. Az intézményvezető tartós akadályoztatása esetén a fenntartó a tanári kollégium jóváhagyásával az intézményvezetési feladat ellátására alkalmasnak tartott tagját írásban hatalmazza meg, a tanári kollégium egyetértésével. A gazdasági vezető ideiglenes akadályoztatása esetén a gazdasági vezető helyettesítést a gazdasági asszisztens az intézményvezetővel közösen látja el. A gazdasági vezető tartós akadályoztatása esetén a fenntartó a tanári kollégium jóváhagyásával a gazdasági vezetési feladat ellátására alkalmasnak tartott tagját írásban hatalmazza meg, a tanári kollégium egyetértésével. A kiadmányozás szabályai Az intézményben bármilyen területen kiadmányozásra, a kiadványok továbbküldhetőségének és irattárazásának engedélyezésére az intézményvezető jogosult. Kimenő leveleket csak az intézmény vezetője írhat alá. Az intézményvezető akadályoztatása esetén a kiadmányozási jog gyakorlója az intézményvezető által aláírásával és az intézmény bélyegzőjével ellátott írásos nyilatkozatban megjelölt magasabb vezető beosztású alkalmazottja az intézménynek. Az intézmény ügyintézésével kapcsolatban keletkező ügyiratoknak az alábbiakat kell tartalmazniuk: o az intézmény adatai (név, cím, irányítószám, telefonszám, faxszám, cím) o az irat iktatószáma o az ügyintéző neve o az ügyintézés helye és ideje A kiadvány jobb felső részében a következőket kell feltüntetni: o az irat tárgya o az esetleges hivatkozási szám o a mellékletek száma A kiadványokat eredeti aláírással vagy hitelesített kiadványként lehet elküldeni. Ha a kiadványozó eredeti aláírására van szükség, a kiadvány szövegének végén, a keltezés alatt, a kiadványozó nevét, alatta pedig a hivatali beosztását kell feltüntetni. A hitelesítést a kiadvány jobb oldalán kell elvégezni. A keltezés alatt a kiadványozó nevét s.k." toldattal valamint alatta a hivatali beosztását kell szerepeltetni. Baloldalon A kiadvány hiteles" záradékkal kell ellátni. A hitelesítést végző a záradékot aláírásával és az intézmény körbélyegzőjével hitelesíti. 14

15 Az iskola működési rendje és a nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 07:30-tól délután 16:00 óráig tart nyitva. A tanári kollégium előzetes rendelkezése alapján az épület ettől eltérő időpontban, illetve szombaton is nyitva tartható. Az iskolába a tanulóknak reggel 07:35 08:00 között van lehetőségük megérkezni! Jó idő esetén, az udvaron, rossz idő esetén az iskola épületének aulájában és folyosóján van lehetőségük gyülekezni. A felső tagozaton a tanulók a tantermükben várakozhatnak. Hétfőn reggel a közös köszönés időpontjában az udvaron kell gyülekezni. Az iskolában a tanítási órákat a helyi tanterv alapján 08:00 és 14:30 óra között kell megszervezni. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: Alsó és középső tagozaton (1-8. osztályok) Idő intervallum Téma Egyéb 08:10-10:15 Főoktatás 2,5 tanóra 10:15-10:45 Szünet 30 perc 10:45-11:30 1. szakóra :35 szünet 11:35-12:20 2. szakóra A napközi 12:00-kor nyit ki 12:20-12:45 Szünet ebéd szünet lásd ebédeltetési rendet 12:45-13:30 3. szakóra 13:30-14:15 4. szakóra Felső tagozat (9-13. osztályok) Idő intervallum Téma 1 Egyéb 08:10-09:30 művészeti sáv 2 osztálynak főoktatással kezdődik a tanítás! 09:30-09:40 szünet 09:40-11:20 főoktatás 2 osztálynak művészeti sáv! 11:20-11:35 szünet 11:35-12:20 1. szakóra 12:20-12:45 szünet 12:45-13:30 2. szakóra 13:30-13:40 szünet 13:40-14:25 3. szakóra 11 és 12. osztályoknak heti két alkalommal 15 óráig tart a tanítás! A tanítás az alsó és középső tagozaton 8:10-kor, a felső tagozaton 8:10-kor kezdődik, mely időpontok előtt 5 (felső tagozaton 3) perccel csengetés szólítja fel sorakozóra a diákokat. Az osztálytanítók egyenként kezet fognak diákjaikkal. Az iskola köteles minden év szeptember elején megszerveznie és biztosítania az ügyeleti rendet és felügyeletet. 15

16 Az iskolában reggel 07:35-től és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes tanárok kötelesek a rájuk bízott épületben, épületrészben, udvaron a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. A tanulóknak reggel, valamint az óraközi szünetekben kivéve a második szünetet lehetőség szerint az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelők egyöntetű utasítása alapján járnak el. A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnök engedélyével hagyhatja el, rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az intézményvezető vagy az illetékes pedagógus adhat engedélyt. Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 09:00 13:00 óra között az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskolatitkár határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak tanári felügyelet mellett használhatják. Ez alól felmentést csak az intézményvezető adhat. Az iskola helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. A szülőnek a gyermek távozásával kapcsolatos változásokról a tanárokat írásban (levélben aláírva) vagy telefonon kell értesítenie. Tanulók benntartózkodására vonatkozó szabályok A tanórán kívüli foglalkozások rendjét a tanulók életkori sajátosságainak figyelembe vételével a szaktanár határozza meg. Szünetben és tanítás után csak tanári engedéllyel lehet a termekben tartózkodni. Becsengetés után az órarendtől függően vagy saját tantermükben, csendben várják a tanárt, vagy a szakterem előtt sorban állva. A tanítás befejeztével a tanulók elköszönnek, és/vagy a napközibe, vagy felelősi feladatuk elvégzése után hazamennek. A nem napközis tanulók a szülő előzetesen, írásban megtett állandó vagy alkalmi kérésére tartózkodhatnak az iskolában. Az alsó és középső tagozaton, 15:00 óra után csak azok a tanulók tartózkodhatnak az iskola terültén, akik különórákra, szakkörökre várakoznak, és erről a szülő külön kérvényt nyújtott be. Ezeknek a tanulóknak ügyeletet nem tud biztosítani az iskola. Ottlétük alatt a házirend minden pontja érvényes rájuk nézve. Az iskola területe tanítási idő alatt csak osztálytanítói vagy osztálykísérői engedéllyel, a szülő tudtával hagyható el, előzetes írásbeli kérésre. Minden más esetben csak tanári felügyelettel. Alkalmazottak benntartózkodására vonatkozó szabályok A pedagógusok kötelező óraszámaiknak megfelelősen az órarend szerint folytatnak oktatási nevelési munkát. Az iskola adminisztratív és gazdasági feladatait ellátó iroda 08:00-tól 16:00-ig tart nyitva, az irodában dolgozók ennek megfelelően folytatják tevékenységüket. Vezetők 16

17 Szorgalmi időben hétfőtől péntekig, az irodai nyitva tartással összhangban 08:00-tól, 16:00-óráig, az iskola gazdasági igazgatójának, intézményvezetőjének és/vagy az igazgatási munkáért felelős, a tanári kollégiumot képviselő pedagógusnak az iskolában kell tartózkodnia. A délutáni foglalkozások rendje Napközi A napközis foglalkozások az iskola 1-4 évfolyamán vehetők igénybe írásbeli kérelem alapján. A kérelem elbírálása az osztálytanítók és a napközis tanár feladata a családi hátteret figyelembe véve. A tanóra befejeztével a napközis tanuló köteles jelentkezni a napközis tanárnál. A napközi ideje a tanítás befejeztével 16 óráig tart, rendjét (a Napközi rendje ) a nevelő év elején közli a szülőkkel és a tanulókkal. A napközis tanárnak naplót kell vezetnie. A tanulók elbúcsúznak tőle a napköziből való eltávozáskor. A napköziből való távozás folyamatos, mivel függ a szülők időbeosztásától, különóráktól, szakköröktől. A szülők az előzetesen kiadott jelentkezési lapokon tájékoztassák a napközis tanárokat arról, hogy mikor, hova és kivel távozik a gyermek az adott tanítási évben. Fontos, hogy az ettől való ideiglenes vagy hosszú távú változásokról, a távozást megelőző napokon, írásban (vagy rendkívüli, indokolt esetben) értesítsék a napközis tanárokat. Tanulószoba A tanulószoba az évfolyamokon hétfőn, kedden, szerdán kérhető, ill. kötelezhető a tanárok által. A tanulószobán a tanári felügyelet van, és amennyiben mód van rá, szaktanári konzultációt is biztosít az iskola. Tanulószobai pótlásra a szaktanárok kötelezhetik a tanulót. Ebben az esetben a mulasztás tanórai mulasztásnak felel meg. Tanulószobára jelentkezés: a diákok szülei az osztálytanítóknál vagy az iskola családgondozójánál tanév végén előzetesen, tanév elején megerősítve ezt, egyébként év közben is lehet. A tanulószobából való távolmaradás: betegség miatt, aki délelőtt is hiányzik, illetve akik az iskola délutáni tanórán kívüli foglalkozásain vesznek részt. A tanulószobában való tanulás megkezdéséig az udvaron, a közös helyiségben, vagy az erre kijelölt teremben lehet tartózkodni tanári felügyelettel. Az iskola területét a tanulószobában tanulóknak csak a tanulószobát vezető tanár engedélyével lehet elhagyni. A tanulószobáról előzetes szülői (gondviselői) telefonos vagy írásos bejelentés alapján lehet távol maradni. A belépés és benntartózkodás rendjét azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az intézmény vezetőségétől engedélyt kaptak. Az iskola területére azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel engedély nélkül az iskola területére belépni tilos. 17

18 Azok számára, akik nem állnak jogviszonyban az oktatási-nevelési intézménnyel és az iskola területére szeretnének belépni vagy az irodai alkalmazottakat vagy az iskola háziasszonyát kell megkeresniük. Az iskola helyiségeit, elsősorban a hivatalos nyitvatartási időn túl és a tanítási szünetekben, külső igénylőknek, külön megállapodás alapján át lehet engedni, ha ez az iskolai foglalkozásokat, rendezvényeket nem zavarja, valamint az iskola szellemiségével nem összeegyeztethetetlen. Az iskola létesítményeit, helyiségeit használó külső igénybe vevő csak a megállapodás szerinti időben és helyen (iskolai területen) tartózkodhat. Az iskola helyiségeinek használói felelősek az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért az iskolai SZMSZ-ben és a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje Tanórán kívüli foglalkozásokat az iskolában csak a kötelező tanítási órák után lehet tartani, az ezzel megbízott pedagógus szervezésével és vezetésével. Tanórán kívüli foglalkozások szervezését a tanulók, a tantestület, az iskolavezetés, illetve más iskolai vagy iskolán kívüli szervezet kezdeményezheti. A tanórán kívüli foglalkozások szervezésének és működésének szabályait a jogszabályi előírások, valamint az iskola pedagógiai program vonatkozó előírásait figyelembe vételével kell meghatározni A tanulók részvétele a tanórán kívüli foglalkozásokon, önkéntesen vállalt feladat, ezért jelentkezés után az aktív részvétel már kötelező. A tanuló iskolán kívüli, más intézmény, szervezet vagy egyesület által szervezett, tanítási időt is érintő foglalkozásokon, tevékenységekben csak az osztályfőnök javaslata alapján megadott, igazgatói engedéllyel vehet részt. Tanórán kívüli foglalkozás szervezésének igényével meg kell keresni az Fészek Iskola irodájában az igazgatási asszisztenst. Aki a kérés továbbítja a gazdasági vezetőnek és a háziasszonynak. Tanári korrepetálás A korrepetálási igényeket és szükségleteket a tanév során folyamatosan és dinamikusan az osztálytanítóknak, osztálykísérőknek és a szaktanároknak fel kell mérni. Igény szerint a szaktanár vagy az osztálytanító korrepetálja a tanulót. Ha erre nincs, mód akkor tanulószobai ellátást biztosít az iskola. A tanulószobát megbízott és felelős pedagógus szervezi meg. Szakkörök A szakkör az iskola pedagógiai programjával összhangban, a szabadidő alatt megvalósítható nevelő célú tevékenység. Az iskolai szakkörök célja, hogy segítsék az iskolai nevelési célok megvalósítását, illetve járuljanak hozzá a tehetséggondozás és a tananyagot kiegészítő ismeretek elsajátításához. A szakkörök ezen SzMSz-vel összhangban és éves munkaterv alapján folytatják munkájukat. A szakkörök működését a szükséges információk birtokában az intézményvezető hagyja jóvá. A szakkörök jellegegének, tartalmi munkájának, működési rendjének kialakításánál a szülők és a 18

19 Diákönkormányzat javaslatait, véleményét figyelembe kell venni. A szakköri foglalkozások tartalmát lehetőség szerint a tanulók érdeklődési köréhez, igényeihez valamint az iskola pedagógiai céljaival és szellemiségével összhangban kell megszervezni. A szakkör működéséhez szükséges helyiséget az iskola biztosítja. A szükséges anyagok és az elkészült szakköri termékek nyilvántartása és kezelése a szakkörvetető pedagógus feladata. Törekedni kell a szakköri munka eredményeinek megismertetésére kiállítások, versenyek, bemutatók szervezésére és a szakkör népszerűsítésére. Szakkörök szervezésének igényével meg kell keresni az Fészek Iskola irodájában az igazgatási asszisztenst. Aki a kérést továbbítja a gazdasági vezetőnek és a háziasszonynak. Sport rendezvények A sport rendezvények a testnevelés tantervi feladatok, illetve a mindennapi testedzés megvalósításának biztosítását szolgálja, tanulók érdeklődési körének, igényeinek figyelembe vételével. A sport rendezvények keretében kerül sor az iskolai sportnapok lebonyolítására és Waldorf-olimpiára való felkészülésre. A sport rendezvények foglalkozásokat a tanári kollégium által megbízott testnevelő tanár szervezi és vezeti. A sport rendezvények foglalkozásain való részvétel önkéntes. Kirándulás, színház- és múzeumlátogatás Kirándulás, színház- és múzeumlátogatás, oktatási időben vagy azon túl, csak a tanári kollégium és az érintett szaktanárok tudtával szervezhető. A tanulmányi kirándulásokat, üzemlátogatásokat, kulturális intézmények látogatását az iskolai munkatervben, az osztályfőnöki és szaktanári tanmenetekben kell megtervezni, illetve rögzíteni. A kirándulásokat a tanulók és a szülők kéréseinek és javaslatainak figyelembe vételével kell megtervezni és megszervezni. Két vagy több napos kirándulás a pedagógiai programmal összhangban munkanapokon, vagy tanítási szünetekben szervezhetők. Az iskola által szervezett kirándulásokra, látogatásokra annyi felügyelő tanárt kell biztosítani, amennyit a zavartalan lebonyolítás igényel, de 20 fő tanulónként legalább két pedagógust. A kirándulást úgy kell megszervezni, hogy a szülőket a költségekkel csak a legszükségesebb mértékben terheljük. A szociális rászorultság alapján a tanulók a tanulmányi kirándulások, üzemlátogatások, kulturális létesítmények látogatása kapcsán felmerülő költségek finanszírozásának támogatására az osztálytanítónak vagy osztálykísérőnek és az osztálygazdasági felelős szülőnek tett jelzéssel pénzügyi segítséget kaphatnak. Az osztálytanító vagy osztálykísérő az osztálygazdasági felelős szülő figyelembe veheti az ifjúságvédelmi felelős javaslatát, illetve az iskola mindenkori pénzügyi lehetőségeit. A tanuló által kezdeményezett és szervezett rendezvények A tanuló által kezdeményezett és szervezett rendezvények, programok tartását, a tanulók kérelme alapján, az igazgató engedélyezi. A kérelmet a tervezett időpont, a tartalom és a részvevők körének feltüntetésével, írásban vagy szóban, legalább 7 nappal a program tervezett időpontja 19

20 előtt kell benyújtani a tanári kollégiumhoz. A tanulók által szervezett programok lebonyolításához szükséges helyiségeket /osztályterem/ illetve a berendezések, eszközök használatát / bútorok, magnetofon, CD lejátszó / az iskola térítésmentesen biztosítja. A rendezvény lebonyolításának egyéb költségeinek fedezéséhez az iskola a mindenkori pénzügyi lehetőségeinek függvényében járul hozzá. A rendezvények és programok csak az arra kijelölt tanteremben, legfeljebb 22 óráig, legalább egy felügyelő tanár részvételével tarthatók. Elvárjuk a fegyelmezett, kulturált magatartást, az alkalomhoz illő viselkedést. Az iskolai rendezvényeken a vendégekre is vonatkoznak a Házirend előírásai. Aki vendéget hoz, az felel annak magatartásáért. A rendezvények során és az iskola egész területén az alkohol fogyasztása szigorúan tilos. Az intézményi védő, óvó előírásokat, a gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend és iskolai viselkedési szabályok A tanév első tanítási napján az osztálytanítók a balesetmegelőző, védő-óvó eljárásokat ismertetik a tanulókkal. A tanév során folyamatosan felelevenítik és aktualizálják ezeket a szaktanárokkal együtt. A tanév elején tűzriadó próbát tartunk az intézményben tartózkodó személyekkel. Az egyes tantárgyak (fizika, kémia, technika, háztartási ismeretek, testnevelés) által megkívánt balesetelhárítási szabályokat a szaktanárok rendszeresen ismertetik és kérik számon. A szabadidős foglalkozásokat (napközi, tanulószoba, sportkör, tanfolyam, szakkör) vezető pedagógusok feladata a balesetek megelőzéséről gondoskodni. A tanév során szervezett kirándulások, táborok megkezdése előtt a pedagógusok felhívják a figyelmet az előfordulható balesetekre, ismertetik a szabályokat, amik lehetővé teszik a balesetek elkerülését. Az osztályfőnöki órákon a tömegközlekedési eszközökön való helyes viselkedés, magatartás témáról beszélgetnek a tanulók a pedagógussal. A járványok megelőzésére az alapvető higiéniai szabályok ismertetése és betartása minden pedagógus feladata. A balesetet azonnal jelenteni kell a foglalkozást vezető pedagógusnak vagy az ügyeletes tanárnak. A pedagógus értesíti az iskolavezetést. Súlyos baleset, illetve súlyos heveny fellépésű betegség esetén haladéktalanul a mentőszolgálat segítségét kell kérni a 104-es telefonszámon. Helyben ellátható sérülés esetén az ügyeletes tanár és / vagy a háziasszony látja el a sérüléseket. Amennyiben a nem súlyos sérülés vagy rosszullét akadályozza a tanulót a további munkájában, abban az esetben a tanuló elkülönítendő. Valamint a tanuló szülője vagy gondviselője haladéktalanul értesítendő. Ha a sérülés, rosszullét olyan mértékű, hogy orvosi ellátásra van szükség, az irodában lévő ügyeletes hívja a mentőket és értesíti a szülőket. Súlyos baleset, illetve súlyos heveny fellépésű betegség esetén haladéktalanul a mentőszolgálat segítségét kell kérni a 104-es telefonszámon. A tanuló ideiglenes ellátását a korábban említett alkalmazott végzi el. Baleseti jegyzőkönyvet készít az iskolatitkár. Ha a tanuló rendszeresen veszélyezteti a saját és mások testi épségét, egészségét akkor a Tanári Kollégium érintett részének kezdeményeznie kell az esetek kivizsgálását. Valamint szükség esetén az a további kockázatok elkerülésére tett pedagógiai lépéseket kell kezdeményezni és a kialakult helyzetet jelezni kell a szülőknek. Amennyiben a pedagógiai erőfeszítések nem vezetnek 20

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzat 1 Solymár, 2013 Az Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) hatályossága és nyilvánossága

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ALMÁSI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005 I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.1! " # $ % & ' ( ) * % $ +, -.

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

LázárErvin Általános Iskola

LázárErvin Általános Iskola LázárErvin Általános Iskola Szülői szervezet működési szabályzata 5.sz melléklet Budapest 1043 Erzsébet utca 31 OM-azonosítója: 034862 Intézmény fenntartója:klebersberg Intézményfenntartó Központ Intézmény

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola

Andreetti Károly Általános Iskola és Művészeti Iskola A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE AZ NKT. 73. (4) BEKEZDÉSE ALAPJÁN LÉTREHOZANDÓ INTÉZMÉNYI TANÁCSRA VONATKOZÓ NORMÁKKAL 5. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE 5.1. A VEZETŐI STRUKTÚRA 1 5.

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére

Előterjesztés. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltót, Zrínyi M. u. 2. Ügyiratszám: /2013 Előterjesztés Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 27-i ülésére Napirend: Előadó:

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága

Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Gazdasági vezető képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az igazgatóság elnökének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat

2./ A Képviselő-testület megbízza dr. Kelemen Henrietta jegyzőt a további feladatok ellátásával. Alapító okiratot módosító okirat 216/2015. (IV. 30.) Tárgy: VDÁMK alapító okiratának módosítása Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Lesi Árpád előterjesztését és a következő

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata

TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 62. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvoda szervezeti és működési szabályzata E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. augusztus 24-i

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér

A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér A Szent István Egyházi Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 6900 Makó, Szent István tér 14-16. A L A P Í T Ó O K I R A T Á N A K M Ó D O S Í T Á S A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE

Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatal ÜGYRENDJE I. A hivatal szervezete 1.) A hivatalt Kozármisleny Város Polgármestere által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 2.) A hivatal személyi állománya:

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1

Szabóné Tóth Erika. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Szabóné Tóth Erika Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálat 1 Mi is az a Házirend? Jogi forrás Intézményi belső normatív szabály. Jogi szabály, amelynek szükségszerű és nélkülözhetetlen tartalmi és eljárásbeli

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

Kormányhivatali ellenőrzések

Kormányhivatali ellenőrzések Kormányhivatali ellenőrzések Az elmúlt évek kormányhivatali ellenőrzései alapján készült az alábbi összefoglaló, melyben összegyűjtésre került, hogy milyen céllal, milyen módon és mit vizsgál az illetékes

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata

A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda. Alapító Okirata A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Alapító Okirata 2014 1 A Tiszta Forrás Waldorf Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az intézmény

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg 9400 Sopron, Feny tér 1. SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Sopron, 2013. március Barilichné Tóth Rita igazgató Tartalom

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának október 26-i rendes ülésére Hu/1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Humán Bizottságának 2016. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzati fenntartású óvodákat érintő, bizottsági

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZEKSZÁRDI SZC MAGYAR LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE SZERVEZÉSI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dunaföldvár, 2016. szeptember 20. 1. Általános rendelkezések 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre

A tankönyvrendelés helyi rendje. 2014/2015-ös tanévre A tankönyvrendelés helyi rendje 2014/2015-ös tanévre Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény A tankönyvvé nyilvánítás,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /545/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Szín-Vonal Alapfokú

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az intézmény neve és székhelye Tevékenységi köre Működési

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV

201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV I. A tanév rendje Stábok: 201 2 /2013. tanév ÉVES MUNKATERV Operatív stábok hétfőnként 13.00-16.00 Esetmegbeszélő stábok szerdánként 13.00-16.00 Diákstábok szorgalmi időszakonként szerdán 10.30-11.00 Nyitóstáb

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben