HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014."

Átírás

1 HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: MUNKATERV 2013/2014.

2 Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok Helyzetelemzés Tanulói létszám ( i állapot szerint) Személyi feltételek Tárgyi feltételek Főbb célkitűzések és feladatok a 2013/2014. tanévre Munkarend A tanév rendje Az iskolai tanítás nélküli munkanapok Az óvodai nevelés nélküli munkanapok Nemzeti múltunk emlékét őrző emléknapok megemlékezésének rendje Megemlékezések nemzeti ünnepeinkről Fogadóórák rendje Ügyeleti rend Szülői értekezletek rendje Az iskolai nyílt napok időpontja Vezetők épületben tartózkodásának rendje óráig Értekezletek rendje Nevelési-oktatási, szervezési feladatok (feladatok felelősök) Eseménynaptár Ellenőrző munka A 2012/2013. tanévre szóló megbízatások Záradék Versenynaptár... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

3 Ezt a munkatervet az felsorolt dokumentumok, a nevelőtestületi értekezleten elhangzottak és a munkaközösségek, valamint a nevelőtestület tagjai által benyújtott javaslatok alapján állítottuk össze. 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról még hatályos rendelkezései A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013.(VIII:30.)Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja 2. Helyzetelemzés 2.1. Tanulói létszám ( i állapot szerint) Osztály Tényleges Létszám Számított Osztályfőnök 1.a Szalainé Sinka Edit 2.a Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina 3.a Molnárné Hürkecz Karolina 4.a Révész Júlia 5.a Bagimé Dorogi Anikó 6.a Szabó Józsefné 7.a Balláné Tóth Krisztina 7.b Szitó Mónika 8.a Fazekas Stefánia Sni Brád Ágnes Összesen: Személyi feltételek

4 Név Végzettség 1. Molnár Imre Zoltán Tanító (rajz szk), tanár (technika), közoktatási vezető 2. Gere Éva helyettes Tanár (biológia-technika), tanügyigazgatási sz. 3. Baginé Dorogi Anikó Tanár (magyar-orosz) 4. Balláné Tóth Krisztina Tanító, tanár (ének), nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus 5. Aszódi Márta Tanító (magyar műveltségterület) 6. Brád Ágnes Tanító, gyógypedagógus 7. Debreceni Józsefné Tanító (testnevelés szk.) 8. Fabóné Pálinkás Ibolya Tanár (magyar-orosz) 9. Fazekas Stefánia Tanító (technika mt.), tanár (magyar) 10. Fekete-Rekényi János Tanító (magyar, termism. mt.), tanár (földrajz), közoktatási vezető 11. Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina Tanító (matematika mt.) 12. Kerekes Olga Óvodapedagógus, tanító, gyógytestnevelő 13. Kötelesné Horváth Györgyi Óvodapedagógus, nevelőtanár 14. Molnár Józsefné Tanár (matematika-fizika-számítástechnika) 15. Molnárné Hürkecz Karolina Tanító (könyvtár műveltségterület) Tanügyigazgatási ism. 16. Rábáné Fazekas Erika Tanító, tanár (angol) 17. Révész Júlia Óvodapedagógus, tanító, közoktatási vezető 18. Sinka Imre Tanító, tanár (történelem, etika szak) 19. Szabó Józsefné Tanár (matematika-fizika), közoktatási vezető 20. Szalainé Sinka Edit Tanító (könyvtár műveltségterület) 21. Szitó Mónika Tanár (történelem-német) 22. Sztankovits Lászlóné Óvodapedagógus, tanár (testnevelés, gyógytestnevelés) 23. Varsányi Gyuláné Tanár (matematika-fizika), közoktatási vezető Óraadók 1. Biacsné Bajusz Szílvia Tanár (kémia) 2. Majorosné Murányi Viktória Tanár (rajz-médiaismeret szak)

5 Sinka Imre kolléga a polgármesteri teendők ellátása miatt fizetés nélküli szabadságon van Tárgyi feltételek Az intézmény valamennyi telephelyén a szükséges karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatok elvégzésre kerültek, a tanév folyamán szükséges további munkálatokat a közoktatási megállapodás alapján az Önkormányzat, a napi karbantartásokat az intézmény végzi. A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei nagyrészt rendelkezésre állnak, a hiányzóak illetve meghibásodottak pótlását folyamatosan végezzük.

6 3. Főbb célkitűzések és feladatok a 2013/2014. tanévre A tanév kiemelt feladatai: 1. Katolikus iskolává válás a fokozatosság betartásával 2. A keresztény hitben gyökerező, általános emberi értékekre nevelés 3. Nemzeti és keresztény hagyományaink ápolása és élővé tétele 4. A tanulók felkészítése a testnevelés órákon és sport foglalkozásokon a fizikai állapot és edzettség vizsgálatára a mérés eredményes végrehajtása A tudás, mint alapvető érték, fontosságának közvetítése tanulóink és szüleik felé. A nevelés hangsúlyos megjelenítése a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola keresztény szellemiségének megfelelő iskolán kívüli viselkedésre orientálás. Az olvasás ismeretszerző, elsődleges esztétikai élményszerző, és a gondolkodásban betöltött szerepének hangsúlyozása A kompetencia alapú oktatás lehetőségeinek kihasználása. Az iskola és a család kapcsolatának erősítése, családi nap szervezésével a hit éve programjához kapcsolódva. A napközis és tanulószobai foglalkozások szerepének és rendjének erősítése. Az intézményi információáramlás, kommunikáció naprakészségének megteremtése munkaközösség-vezetői értekezletek által. Kapcsolattartás, kölcsönös együttműködés a helyi civil szervezetekkel. Részvétel a községi rendezvényeken, a gyermekek bevonásával. Megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten megbecsüljük és elismerjük az eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó pedagógusokat. Felzárkóztatás, tehetséggondozás biztosítása (szakkörök, csoportbontás). Egységes értékelési rendszer működtetése magatartásból és szorgalomból. Az iskolai közösségi élet sokszínűségének biztosítása a tanulók, a nevelőtestület és a szülők bevonásával

7 A kishegyesi (délvidéki) Ady Endre Kísérleti Általános Iskola (testvériskolánk) és intézményünk közötti kapcsolat elmélyítése. Megjelenés a médiumokban. Az intézményi honlap naprakész frissítése, üzemeltetése. Napi munkakapcsolat a Körös Művelődési Házzal és a Könyvtárral. Az intézményben működő munkaközösségek közötti mindennapos munkakapcsolat megteremtése, a munkaközösségek kölcsönös együttműködésének kialakítása közös feladatmegoldásokkal A tantermek, a folyosók, illemhelyek és az udvar tisztaságának biztosítása és megóvása, a kulturált környezet megteremtése és megvédése. 4. Munkarend 4.1. A tanév rendje A 2013/2014-es tanév rendjét az emberi erőforrás miniszter 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete határozta meg. A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 28-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő).

8 A tavaszi szünet április 17-tól április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). A köznevelésről szóló törvény 80. (1.) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasás-szövegértés és a matematika alapképességek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatóak és az eredmények az interneten hozzáférhető értékelő szoftver alkalmazásával értékelhetők. Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 2. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján Az iskolai tanítás nélküli munkanapok 1. nap: december 7. Nevelési értekezlet 2. nap: január 31. Félévi értekezlet 3. nap: május 9. Madarak és fák napja 4. nap: május 10. Nevelési értekezlet 5. nap: június 2. Hunyadi-nap Diákönkormányzat javaslata alapján 4.3. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok 1.nap: október 28. Szakmai tapasztalatcsere 2.nap: február nap: április nap: május nap: május 31. Nevelési értekezlet A Föld napja Madarak és fák napja Gyermeknap

9 4.4.Nemzeti múltunk emlékét őrző emléknapok megemlékezésének rendje Az Aradi Vértanúk Emléknapja október 4. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja február 25. A Holokauszt Áldozatainak Emléknapja április 16. A Nemzeti Összetartozás Napja június Megemlékezések nemzeti ünnepeinkről Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe október 22. Az 1848 as forradalom és szabadságharc ünnepe március Fogadóórák rendje Igazgató: hétfő Igazgatóhelyettes: kedd Pedagógusok: a szülői értekezletek előtt 1 órával Ügyeleti rend Reggel től ig a beosztott ügyeletessel a 11. számú tanteremben, tól ig, valamint az óraközi szünetekben (az első szünet kivételével) a napi ügyeletesekkel az udvarokon, től a tanulók a tanteremben, az ügyeletes nevelők a folyosón tartózkodnak. (Rossz idő esetén a tanulók7 30 -tól a tanteremben, az ügyeletes nevelők a folyosón tartózkodnak.) Szünetekben az első szünet kivételével a tantermeket zárva tartjuk Szülői értekezletek rendje A tanév folyamán 4 szülői értekezletet tartunk az alábbiak szerint. 1. Szeptember között. 2. December 2. Pályaválasztási szülői értekezlet 3. Február 3-7.

10 4. Április A szülői értekezletek kezdési időpontja: vagy : alsó tagozat : évfolyam : évfolyam A megjelölt szülői értekezleteken kívül rendkívüli szülői értekezlet szükség szerint tartható. Erről az osztályfőnöknek értesítenie kell az iskolavezetést és az osztályban tanító kollégákat Az iskolai nyílt napok időpontja március ig Vezetők épületben tartózkodásának rendje óráig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Molnár Imre Zoltán Gere Éva Molnár Imre Zoltán Molnár Imre Zoltán/Gere Éva Molnár Imre Zoltán/Gere Éva Értekezletek rendje Szeptember 12. (szerda) Október 1. (hétfő) November 11. (hétfő) December 2. (hétfő) December 7. (szombat) 8 00 Január 17. (péntek) Január 17. (péntek) Január 31. (péntek) 9 00 Február 24. (hétfő) Március 17. (hétfő) Április 7. (hétfő) Május 10. (szombat) 9 00 Május 26. (hétfő) Június 16. (hétfő) 9 00 Június 25. (szerda) 9 00 Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Nevelési értekezlet Felsős osztályozó értekezlet Alsós osztályozó értekezlet Félévi értekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Nevelési értekezlet/lelki nap Munkaértekezlet Osztályozó értekezlet Tanévzáró értekezlet

11 5. Nevelési-oktatási, szervezési feladatok (feladatok felelősök) Tanulmányi versenyek koordinálása Felelős: Molnár Józsefné, Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina, Molnárné Hürkecz Karolina Pályázatok figyelése Felelős:, helyettes Tantermek díszítése, iskolai környezet esztétikussá tétele Felelős: osztályfőnökök, Fabóné Pálinkás Ibolya, Debreceni Józsefné Iskolai könyvtár működtetése Felelős: Szalainé Sinka Edit Pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos feladatok Felelős: Gere Éva helyettes, Fazekas Stefánia osztályfőnök Iskolai sportrendezvények lebonyolítása Felelős: Sztankovits Lászlóné, Fekete-Rekényi János Iskolai tankönyvrendelés Felelős: Gere Éva Gyermek-és ifjúságvédelmi teendők ellátása Felelős: Kötelesné Horváth Györgyi Megjelenés az írott és elektronikus sajtóban Felelős:, helyettes Megjelenés a helyi televízióban Felelős:, helyettes Informatikai rendszer zavartalan működtetése Felelős: Tanászi János Az iskolai honlap tartalmi elemeinek aktualizálása Felelős a tartalomért:, helyettes,rábáné Fazekas Erika, Révész Júlia; feltelepítésért: Tanászi János A versenyeredmények összegyűjtése, nyilvánosságra hozása Felelős: Molnár Józsefné Színházlátogatások szervezése Felelős: Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Molnárné Hürkecz Karolina Ünnepélyek megszervezése, lebonyolítása Felelős: munkaközösség-vezetők, kijelölt pedagógusok Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tanügyigazgatási dokumentumok elkészítése, naprakészsége Felelős: Mucha Nikoletta iskolatitkár

12 Az iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata Felelős:, nevelőtestület tagjai

13 Eseménynaptár A nevelő-oktató munka feladatai hónapokra bontva Augusztus Időpont Esemény Felelősök Megbeszélés a munkaközösség-vezetőkkel Munkaértekezlet A természettudományi-, a humán-, és az alsós munkaközösség alakuló foglalkozása Javító vizsga Tankönyvosztás 29. Naplók, ellenőrzők átvétele, adminisztrációs feladatok Tanévnyitó értekezlet Molnár Imre Zoltán Molnár Imre Zoltán munkaközösség-vezetők, szaktanárok Gere Éva, osztályfőnökök iskolatitkár, osztályfőnökök Szeptember Tanévnyitó ünnepély alsós munkaközösség 2. Első tanítási nap 2. Osztálylétszámok, tanulócsoportok végleges egyeztetése, adategyeztetés, adminisztrációs feladatok Felelős: helyettes, iskolatitkár, osztályfőnökök 4. Reggeli áhítat minden hónap első szerdáján év végéig Naplók ellenőrzése Szülői értekezletek (kiírás szerint) osztályfőnökök

14 Tanmenetek, munkatervek leadási határideje, ellenőrzése 16. SZMK választmányi értekezlet Veni Sancte Szegeden a Fogadalmi Templomban 27. Benevezések a levelezős tanulmányi versenyekre munkaközösség- vezetők Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal 1-re Statisztikai adatszolgáltatás Október, helyettes 2. Reggeli áhítat 4. Zene világnapja Balláné Tóth Krisztina ig Iskolai megemlékezés október 6., az aradi vértanúk emléknapja alkalmából Felsős iskolai kirándulás Nyíregyháza Az első osztályosok felmérése (DIFER) Szabó Józsefné, (6.o.) Fekete-Rekényi János elsős osztályfőnök Hulladékgyűjtés 11. A Magyar Diáksport Napja Sztankovits Lászlóné 22. Október 23. Nemzeti ünnep iskolai megemlékezés Balláné Tóth Krisztina (7.o) ig 31-ig Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap DIFER által érintett tanulók létszámának közlése az OH felé Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről Gere Éva, Fazekas Stefánia Őszi szünet

15 Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal November 4. Az őszi szünet utáni első tanítási nap 6. Reggeli áhítat Egészségnevelési hét. 16. Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány bálja 22-ig Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az OH részére Bibliai hét: Szent Andrástól Szent Miklósig Gere Éva, Sztankovics Lászlóné, Molnár Józsefné alapítvány, az iskola valamennyi dolgozója helyettes, iskolatitkár Aszódi Márta- Szalainé Sinka Edit, Baginé Dorogi Anikó- Rábáné Fazekas Erika- Molnár Józsefné Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal 2. Advent 1. December Szalainé Sinka Edit 2. Pályaválasztási szülői értekezlet Gere Éva, Fazekas Stefánia 4. Reggeli áhitat 6. Szent Miklós napja Mikulás- járás Mikulás mulatságok osztálykeretben Suli-buli Szitó Mónika osztályfőnökök 7.o. Szitó Mónika 6-ig Az iskolák a kiválasztott tanulókkal elvégzik a DIFER mérést elsős osztályfőnök

16 7. Tanítás nélküli munkanap: Nevelési értekezlet 10-ig 9. A nyolcadik osztályosok jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára Advent 2. Gere Éva, Fazekas Stefánia Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina 16. Advent 3. Molnárné Hürkecz Karolina Iskolai Betlehem és az iskola karácsonyfájának felállítása Advent 4. Fabóné Pálinkás Ibolya, Szitó Mónika Révész Júlia Karácsonyi ünnepség Fekete-Rekényi János, Szabó Józsefné 21. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap Játszóház, Karácsonyi kupa Fabóné Pálinkás Ibolya. Sztankovits Lászlóné Téli szünet Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Január 6. A téli szünet utáni első tanítási nap 8. Reggeli áhítat 17. Alsós osztályozó értekezlet 17. Felsős osztályozó értekezlet 17. Az I. félév utolsó tanítási napja 18. Írásbeli felvételi a nyolcadik osztályosoknak (Pótfelvételi: jan ) 22. A magyar kultúra napja 24. Ellenőrzők kiosztása Gere Éva, Fazekas Stefánia Baginé Dorogi Anikó osztályfőnökök

17 Magyar nyelv hete SZMK választmányi értekezlet Magyar nyelvi verseny az alsó tagozaton Félévi értekezlet Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fabóné Pálinkás Ibolya Molnárné Hürkecz Karolina, helyettes Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Február 3-7. Szülői értekezletek osztályfőnökök 14. Alsós farsang ( az iskolában) munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 14. Jelentkezési lapok továbbítása 15. Felsős farsang 25. A Kommunizmus áldozatainak emléknapja helyettes, iskolatitkár, osztályfőnökök munkaközösségvezetők, Szító Mónika, Fazekas Stefánia Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Március 5. Reggeli áhitat Alsós mese és versmondó verseny Nemzeti ünnep március 15. iskolai ünnepség Molnárné Hürkecz Karolina Baginé Dorogi Anikó (5.o.) Nyílt órák, nyílt napok munkaközösségvezetők, osztályfőnökök,, helyettes

18 A szülők értesítése iskolai beíratásról kormányhivatal, Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Április 2. Reggeli áhítat Iskolai beíratás 11. Költészet napja Könyvjelző irodalmi vetélkedő Hulladékgyűjtés, iskolatitkár, kormányhivatal, Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fabóné Pálinkás Ibolya 16. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 16. A Holokauszt áldozatainak emléknapja Tavaszi szünet 23. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap Szülői értekezletek osztályfőnökök Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Anyák napja a templomban Paraszt Lajos matematika verseny Május Révész Júlia Molnár Józsefné 5. Paraszt Lajos kis matematikusok versenye Molnárné Hürkecz Karolina 7. Reggeli áhitat

19 9. Madarak és fák napja (akadályverseny) 10. Nevelési értekezlet, tanári kirándulás tapasztalatcserével, 28. Országos kompetenciamérés 31. Sulivarázs Egységes fizikai állapotfelmérés 1-8. osztály Természettudományos munkaközösség-vezető, Sztankovits Lászlóné, Rábáné Fazekes Erika Molnárné Hürkecz Karolina, munkaközösségvezetők, osztályfőnökök Sztankovits Lászlóné Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Elsőáldozás, bérmálás Június de. Cziglédszky- kupa Hunyadi-nap; hagyományőrző bemutató Történelmi verseny Sztankovics Lászlóné, Szító Mónika 4. Reggeli áhitat 4. Nemzeti összetartozás napja Molnár Imre Zoltán 13. Utolsó tanítási nap Ballagás Alsós osztályozó értekezlet Felsős osztályozó értekezlet Balléné Tóth Krisztina, Szitó Mónika Te Deum Szegeden Tanévzáró ünnepély Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina

20 Tanévzáró értekezlet Tanévnyitó ünnepély Vitamin-és sportnap Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal, helyettes Molnárné Hürkecz Karolina Rábáné Fazekas Erika

21 7. Ellenőrző munka A 2013/2014. tanévben az iskola vezetősége belső ellenőrzési tevékenységét az alábbi tervezés szerint végzi. Tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése (minimálisan megállapított óraszám, amely az időegységek között átcsoportosítható) havi 2 alkalommal az havi 2 alkalommal az -helyettes évi 2 alkalommal a munkaközösség-vezetők évi 1 alkalommal az osztályban tanító szaktanároknál az osztályfőnökök bemutató órák alkalmával minden pedagógus, akinek órarendje lehetővé teszi Az iskola ja és helyettese vizsgálják, ellenőrzik: A munkafegyelmet, az órakezdés és befejezés pontosságát, az ügyelet ellátását. A teremrend betartását, az óra- és teremcserék indokoltságát, előre jelzését. A neveléssel-oktatással lekötött (24 óra) és a kötött munkaidő (32 óra) pontos betartását és nyilvántartását, az intézményben tartózkodást. Az adminisztrációs munka naprakész végzését (naplóvezetés, osztályzatok beírása, ellenőrzők beírása, tanulói mulasztások igazolása, a jutalmazási és fegyelmezési intézkedések fokozatok szerinti betartása és alkalmazása, munkaidő-nyilvántartás vezetése). A tanítási órák felkészült megtartását, annak szervezését, levezetését, a tantárgy-pedagógiai szempontok betartását, a szemléltetést, a tanulók munkájának ellenőrzését és értékelését, az objektivitást a tanulói munka elbírálásánál. A tanügyi nyilvántartások vezetését. Az iratkezelési szabályok betartását. A tantermek, folyosók és mellékhelyiségek tisztaságát. A karbantartási tevékenység naprakészségét. 8. A 2013/2014. tanévre szóló megbízatások

22 Baginé Dorogi Anikó a humán munkaközösség vezetője az 5. a osztály osztályfőnöke kulturális műsorok szervezője színházlátogatások szervezője Balláné Tóth Krisztina az 7.a osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja kulturális műsorok szervezője az iskolai énekkar vezetője a 10. számú tanterem felelőse Aszódi Márta tanító az alsós munkaközösség tagja a 4. számú tanterem felelőse Brád Ágnes az Sni. csoport osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja az Sni. szakterület felelőse a 16. számú tanterem felelőse Debreceni Józsefné a 3. számú tanterem felelőse az alsós munkaközösség tagja Fabóné Pálinkás Ibolya a humán munkaközösség tagja a kézműves szakkör vezetője Fazekas Stefánia a 8.a osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja kulturális műsorok szervezője színházlátogatások szervezője a 6. számú tanterem felelőse Fekete-Rekényi János a természettudományi munkaközösség tagja a földrajz szertár felelőse Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina az 2.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja az alsós szertár felelőse

23 az 1. számú tanterem felelőse Gere Éva az intézmény helyettese a természettudományi munkaközösség tagja a természettudományi szertár felelőse tankönyvfelelős a 12. számú tanterem felelőse Kerekes Olga az alsós munkaközösség tagja az 1. számú tanterem felelőse Kötelesné Horváth Györgyi az alsós munkaközösség tagja gyermek-és ifjúságvédelmi felelős a 15. számú tanterem felelőse Molnár Imre Zoltán az intézmény ja Molnár Józsefné a természettudományi munkaközösség vezetője a természettudományi szertár felelőse a 9. és 12. számú tanterem felelőse Molnárné Hürkecz Karolina a 3.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség vezetője az alsós színházlátogatások felelőse a 3. számú tanterem felelőse Rábáné Fazekas Erika a humán munkaközösség tagja az idegen nyelvi szertár felelőse Révész Júlia a 4.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja a 2. számú tanterem felelőse Szabó Józsefné az 6.a osztály osztályfőnöke a természettudományi munkaközösség tagja az osztályfőnöki munkaközösség tagja a 8. számú tanterem felelőse

24 Szalainé Sinka Edit az 1.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja a 4. számú tanterem felelőse Szitó Mónika a 7.b osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja a DÖK patronáló tanára az idegen nyelvi szertár felelőse a 7. számú tanterem felelőse Sztankovits Lászlóné a humán munkaközösség tagja a tornaterem és szertár felelőse sportprogramok szervezője Varsányi Gyuláné a természettudományi munkaközösség tagja a matematika tantárgy felelőse a természettudományi szertár felelőse

25 Záradék A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2012/2013-as tanévre vonatkozó munkatervét a nevelőtestület szeptember 12 -én tartott nevelőtestületi értekezletén egyhangúlag elfogadta. Békésszentandrás, szeptember 12. Molnár Imre Zoltán A munkatervet a szülői munkaközösség véleményezte: Egriné Kovács Andrea SZMK képviselője Békésszentandrás, szeptember 12.

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994 (VI.8) rendelet

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016.

A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon: 42/512-330 Fax: 42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu A TANÉV RENDJE és az ISKOLA MUNKATERVE

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév

MUNKARENDJE. 2014/2015-ös tanév KT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA Wattay Középiskola és Szakiskolája MUNKARENDJE 2014/2015-ös tanév Nevelőtestület által jóváhagyva: 2014. augusztus 28. Franczia László igazgató 2 I. félév 2014. szeptember

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola. Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár u. 24. OM azonosító: 031815 Tel/Fax: 06 33 411 545 E mail: titkar@babitsiskola.hu 2014/2015 ös TANÉV MUNKATERVE Készítette: Kotz István igazgató

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET

A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A 2013/2014. tanév rendje TERVEZET A szorgalmi idő: 2013. szeptember 2-től 2014. június 13-ig Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. hétfő Az utolsó tanítási nap: 2014. június 13. péntek Az utolsó,

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben