HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014."

Átírás

1 HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: MUNKATERV 2013/2014.

2 Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok Helyzetelemzés Tanulói létszám ( i állapot szerint) Személyi feltételek Tárgyi feltételek Főbb célkitűzések és feladatok a 2013/2014. tanévre Munkarend A tanév rendje Az iskolai tanítás nélküli munkanapok Az óvodai nevelés nélküli munkanapok Nemzeti múltunk emlékét őrző emléknapok megemlékezésének rendje Megemlékezések nemzeti ünnepeinkről Fogadóórák rendje Ügyeleti rend Szülői értekezletek rendje Az iskolai nyílt napok időpontja Vezetők épületben tartózkodásának rendje óráig Értekezletek rendje Nevelési-oktatási, szervezési feladatok (feladatok felelősök) Eseménynaptár Ellenőrző munka A 2012/2013. tanévre szóló megbízatások Záradék Versenynaptár... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

3 Ezt a munkatervet az felsorolt dokumentumok, a nevelőtestületi értekezleten elhangzottak és a munkaközösségek, valamint a nevelőtestület tagjai által benyújtott javaslatok alapján állítottuk össze. 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról még hatályos rendelkezései A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013.(VIII:30.)Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja 2. Helyzetelemzés 2.1. Tanulói létszám ( i állapot szerint) Osztály Tényleges Létszám Számított Osztályfőnök 1.a Szalainé Sinka Edit 2.a Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina 3.a Molnárné Hürkecz Karolina 4.a Révész Júlia 5.a Bagimé Dorogi Anikó 6.a Szabó Józsefné 7.a Balláné Tóth Krisztina 7.b Szitó Mónika 8.a Fazekas Stefánia Sni Brád Ágnes Összesen: Személyi feltételek

4 Név Végzettség 1. Molnár Imre Zoltán Tanító (rajz szk), tanár (technika), közoktatási vezető 2. Gere Éva helyettes Tanár (biológia-technika), tanügyigazgatási sz. 3. Baginé Dorogi Anikó Tanár (magyar-orosz) 4. Balláné Tóth Krisztina Tanító, tanár (ének), nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus 5. Aszódi Márta Tanító (magyar műveltségterület) 6. Brád Ágnes Tanító, gyógypedagógus 7. Debreceni Józsefné Tanító (testnevelés szk.) 8. Fabóné Pálinkás Ibolya Tanár (magyar-orosz) 9. Fazekas Stefánia Tanító (technika mt.), tanár (magyar) 10. Fekete-Rekényi János Tanító (magyar, termism. mt.), tanár (földrajz), közoktatási vezető 11. Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina Tanító (matematika mt.) 12. Kerekes Olga Óvodapedagógus, tanító, gyógytestnevelő 13. Kötelesné Horváth Györgyi Óvodapedagógus, nevelőtanár 14. Molnár Józsefné Tanár (matematika-fizika-számítástechnika) 15. Molnárné Hürkecz Karolina Tanító (könyvtár műveltségterület) Tanügyigazgatási ism. 16. Rábáné Fazekas Erika Tanító, tanár (angol) 17. Révész Júlia Óvodapedagógus, tanító, közoktatási vezető 18. Sinka Imre Tanító, tanár (történelem, etika szak) 19. Szabó Józsefné Tanár (matematika-fizika), közoktatási vezető 20. Szalainé Sinka Edit Tanító (könyvtár műveltségterület) 21. Szitó Mónika Tanár (történelem-német) 22. Sztankovits Lászlóné Óvodapedagógus, tanár (testnevelés, gyógytestnevelés) 23. Varsányi Gyuláné Tanár (matematika-fizika), közoktatási vezető Óraadók 1. Biacsné Bajusz Szílvia Tanár (kémia) 2. Majorosné Murányi Viktória Tanár (rajz-médiaismeret szak)

5 Sinka Imre kolléga a polgármesteri teendők ellátása miatt fizetés nélküli szabadságon van Tárgyi feltételek Az intézmény valamennyi telephelyén a szükséges karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatok elvégzésre kerültek, a tanév folyamán szükséges további munkálatokat a közoktatási megállapodás alapján az Önkormányzat, a napi karbantartásokat az intézmény végzi. A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei nagyrészt rendelkezésre állnak, a hiányzóak illetve meghibásodottak pótlását folyamatosan végezzük.

6 3. Főbb célkitűzések és feladatok a 2013/2014. tanévre A tanév kiemelt feladatai: 1. Katolikus iskolává válás a fokozatosság betartásával 2. A keresztény hitben gyökerező, általános emberi értékekre nevelés 3. Nemzeti és keresztény hagyományaink ápolása és élővé tétele 4. A tanulók felkészítése a testnevelés órákon és sport foglalkozásokon a fizikai állapot és edzettség vizsgálatára a mérés eredményes végrehajtása A tudás, mint alapvető érték, fontosságának közvetítése tanulóink és szüleik felé. A nevelés hangsúlyos megjelenítése a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola keresztény szellemiségének megfelelő iskolán kívüli viselkedésre orientálás. Az olvasás ismeretszerző, elsődleges esztétikai élményszerző, és a gondolkodásban betöltött szerepének hangsúlyozása A kompetencia alapú oktatás lehetőségeinek kihasználása. Az iskola és a család kapcsolatának erősítése, családi nap szervezésével a hit éve programjához kapcsolódva. A napközis és tanulószobai foglalkozások szerepének és rendjének erősítése. Az intézményi információáramlás, kommunikáció naprakészségének megteremtése munkaközösség-vezetői értekezletek által. Kapcsolattartás, kölcsönös együttműködés a helyi civil szervezetekkel. Részvétel a községi rendezvényeken, a gyermekek bevonásával. Megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten megbecsüljük és elismerjük az eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó pedagógusokat. Felzárkóztatás, tehetséggondozás biztosítása (szakkörök, csoportbontás). Egységes értékelési rendszer működtetése magatartásból és szorgalomból. Az iskolai közösségi élet sokszínűségének biztosítása a tanulók, a nevelőtestület és a szülők bevonásával

7 A kishegyesi (délvidéki) Ady Endre Kísérleti Általános Iskola (testvériskolánk) és intézményünk közötti kapcsolat elmélyítése. Megjelenés a médiumokban. Az intézményi honlap naprakész frissítése, üzemeltetése. Napi munkakapcsolat a Körös Művelődési Házzal és a Könyvtárral. Az intézményben működő munkaközösségek közötti mindennapos munkakapcsolat megteremtése, a munkaközösségek kölcsönös együttműködésének kialakítása közös feladatmegoldásokkal A tantermek, a folyosók, illemhelyek és az udvar tisztaságának biztosítása és megóvása, a kulturált környezet megteremtése és megvédése. 4. Munkarend 4.1. A tanév rendje A 2013/2014-es tanév rendjét az emberi erőforrás miniszter 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete határozta meg. A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 28-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő).

8 A tavaszi szünet április 17-tól április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). A köznevelésről szóló törvény 80. (1.) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasás-szövegértés és a matematika alapképességek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatóak és az eredmények az interneten hozzáférhető értékelő szoftver alkalmazásával értékelhetők. Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 2. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján Az iskolai tanítás nélküli munkanapok 1. nap: december 7. Nevelési értekezlet 2. nap: január 31. Félévi értekezlet 3. nap: május 9. Madarak és fák napja 4. nap: május 10. Nevelési értekezlet 5. nap: június 2. Hunyadi-nap Diákönkormányzat javaslata alapján 4.3. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok 1.nap: október 28. Szakmai tapasztalatcsere 2.nap: február nap: április nap: május nap: május 31. Nevelési értekezlet A Föld napja Madarak és fák napja Gyermeknap

9 4.4.Nemzeti múltunk emlékét őrző emléknapok megemlékezésének rendje Az Aradi Vértanúk Emléknapja október 4. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja február 25. A Holokauszt Áldozatainak Emléknapja április 16. A Nemzeti Összetartozás Napja június Megemlékezések nemzeti ünnepeinkről Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe október 22. Az 1848 as forradalom és szabadságharc ünnepe március Fogadóórák rendje Igazgató: hétfő Igazgatóhelyettes: kedd Pedagógusok: a szülői értekezletek előtt 1 órával Ügyeleti rend Reggel től ig a beosztott ügyeletessel a 11. számú tanteremben, tól ig, valamint az óraközi szünetekben (az első szünet kivételével) a napi ügyeletesekkel az udvarokon, től a tanulók a tanteremben, az ügyeletes nevelők a folyosón tartózkodnak. (Rossz idő esetén a tanulók7 30 -tól a tanteremben, az ügyeletes nevelők a folyosón tartózkodnak.) Szünetekben az első szünet kivételével a tantermeket zárva tartjuk Szülői értekezletek rendje A tanév folyamán 4 szülői értekezletet tartunk az alábbiak szerint. 1. Szeptember között. 2. December 2. Pályaválasztási szülői értekezlet 3. Február 3-7.

10 4. Április A szülői értekezletek kezdési időpontja: vagy : alsó tagozat : évfolyam : évfolyam A megjelölt szülői értekezleteken kívül rendkívüli szülői értekezlet szükség szerint tartható. Erről az osztályfőnöknek értesítenie kell az iskolavezetést és az osztályban tanító kollégákat Az iskolai nyílt napok időpontja március ig Vezetők épületben tartózkodásának rendje óráig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Molnár Imre Zoltán Gere Éva Molnár Imre Zoltán Molnár Imre Zoltán/Gere Éva Molnár Imre Zoltán/Gere Éva Értekezletek rendje Szeptember 12. (szerda) Október 1. (hétfő) November 11. (hétfő) December 2. (hétfő) December 7. (szombat) 8 00 Január 17. (péntek) Január 17. (péntek) Január 31. (péntek) 9 00 Február 24. (hétfő) Március 17. (hétfő) Április 7. (hétfő) Május 10. (szombat) 9 00 Május 26. (hétfő) Június 16. (hétfő) 9 00 Június 25. (szerda) 9 00 Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Nevelési értekezlet Felsős osztályozó értekezlet Alsós osztályozó értekezlet Félévi értekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Nevelési értekezlet/lelki nap Munkaértekezlet Osztályozó értekezlet Tanévzáró értekezlet

11 5. Nevelési-oktatási, szervezési feladatok (feladatok felelősök) Tanulmányi versenyek koordinálása Felelős: Molnár Józsefné, Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina, Molnárné Hürkecz Karolina Pályázatok figyelése Felelős:, helyettes Tantermek díszítése, iskolai környezet esztétikussá tétele Felelős: osztályfőnökök, Fabóné Pálinkás Ibolya, Debreceni Józsefné Iskolai könyvtár működtetése Felelős: Szalainé Sinka Edit Pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos feladatok Felelős: Gere Éva helyettes, Fazekas Stefánia osztályfőnök Iskolai sportrendezvények lebonyolítása Felelős: Sztankovits Lászlóné, Fekete-Rekényi János Iskolai tankönyvrendelés Felelős: Gere Éva Gyermek-és ifjúságvédelmi teendők ellátása Felelős: Kötelesné Horváth Györgyi Megjelenés az írott és elektronikus sajtóban Felelős:, helyettes Megjelenés a helyi televízióban Felelős:, helyettes Informatikai rendszer zavartalan működtetése Felelős: Tanászi János Az iskolai honlap tartalmi elemeinek aktualizálása Felelős a tartalomért:, helyettes,rábáné Fazekas Erika, Révész Júlia; feltelepítésért: Tanászi János A versenyeredmények összegyűjtése, nyilvánosságra hozása Felelős: Molnár Józsefné Színházlátogatások szervezése Felelős: Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Molnárné Hürkecz Karolina Ünnepélyek megszervezése, lebonyolítása Felelős: munkaközösség-vezetők, kijelölt pedagógusok Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tanügyigazgatási dokumentumok elkészítése, naprakészsége Felelős: Mucha Nikoletta iskolatitkár

12 Az iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata Felelős:, nevelőtestület tagjai

13 Eseménynaptár A nevelő-oktató munka feladatai hónapokra bontva Augusztus Időpont Esemény Felelősök Megbeszélés a munkaközösség-vezetőkkel Munkaértekezlet A természettudományi-, a humán-, és az alsós munkaközösség alakuló foglalkozása Javító vizsga Tankönyvosztás 29. Naplók, ellenőrzők átvétele, adminisztrációs feladatok Tanévnyitó értekezlet Molnár Imre Zoltán Molnár Imre Zoltán munkaközösség-vezetők, szaktanárok Gere Éva, osztályfőnökök iskolatitkár, osztályfőnökök Szeptember Tanévnyitó ünnepély alsós munkaközösség 2. Első tanítási nap 2. Osztálylétszámok, tanulócsoportok végleges egyeztetése, adategyeztetés, adminisztrációs feladatok Felelős: helyettes, iskolatitkár, osztályfőnökök 4. Reggeli áhítat minden hónap első szerdáján év végéig Naplók ellenőrzése Szülői értekezletek (kiírás szerint) osztályfőnökök

14 Tanmenetek, munkatervek leadási határideje, ellenőrzése 16. SZMK választmányi értekezlet Veni Sancte Szegeden a Fogadalmi Templomban 27. Benevezések a levelezős tanulmányi versenyekre munkaközösség- vezetők Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal 1-re Statisztikai adatszolgáltatás Október, helyettes 2. Reggeli áhítat 4. Zene világnapja Balláné Tóth Krisztina ig Iskolai megemlékezés október 6., az aradi vértanúk emléknapja alkalmából Felsős iskolai kirándulás Nyíregyháza Az első osztályosok felmérése (DIFER) Szabó Józsefné, (6.o.) Fekete-Rekényi János elsős osztályfőnök Hulladékgyűjtés 11. A Magyar Diáksport Napja Sztankovits Lászlóné 22. Október 23. Nemzeti ünnep iskolai megemlékezés Balláné Tóth Krisztina (7.o) ig 31-ig Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap DIFER által érintett tanulók létszámának közlése az OH felé Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről Gere Éva, Fazekas Stefánia Őszi szünet

15 Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal November 4. Az őszi szünet utáni első tanítási nap 6. Reggeli áhítat Egészségnevelési hét. 16. Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány bálja 22-ig Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az OH részére Bibliai hét: Szent Andrástól Szent Miklósig Gere Éva, Sztankovics Lászlóné, Molnár Józsefné alapítvány, az iskola valamennyi dolgozója helyettes, iskolatitkár Aszódi Márta- Szalainé Sinka Edit, Baginé Dorogi Anikó- Rábáné Fazekas Erika- Molnár Józsefné Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal 2. Advent 1. December Szalainé Sinka Edit 2. Pályaválasztási szülői értekezlet Gere Éva, Fazekas Stefánia 4. Reggeli áhitat 6. Szent Miklós napja Mikulás- járás Mikulás mulatságok osztálykeretben Suli-buli Szitó Mónika osztályfőnökök 7.o. Szitó Mónika 6-ig Az iskolák a kiválasztott tanulókkal elvégzik a DIFER mérést elsős osztályfőnök

16 7. Tanítás nélküli munkanap: Nevelési értekezlet 10-ig 9. A nyolcadik osztályosok jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára Advent 2. Gere Éva, Fazekas Stefánia Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina 16. Advent 3. Molnárné Hürkecz Karolina Iskolai Betlehem és az iskola karácsonyfájának felállítása Advent 4. Fabóné Pálinkás Ibolya, Szitó Mónika Révész Júlia Karácsonyi ünnepség Fekete-Rekényi János, Szabó Józsefné 21. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap Játszóház, Karácsonyi kupa Fabóné Pálinkás Ibolya. Sztankovits Lászlóné Téli szünet Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Január 6. A téli szünet utáni első tanítási nap 8. Reggeli áhítat 17. Alsós osztályozó értekezlet 17. Felsős osztályozó értekezlet 17. Az I. félév utolsó tanítási napja 18. Írásbeli felvételi a nyolcadik osztályosoknak (Pótfelvételi: jan ) 22. A magyar kultúra napja 24. Ellenőrzők kiosztása Gere Éva, Fazekas Stefánia Baginé Dorogi Anikó osztályfőnökök

17 Magyar nyelv hete SZMK választmányi értekezlet Magyar nyelvi verseny az alsó tagozaton Félévi értekezlet Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fabóné Pálinkás Ibolya Molnárné Hürkecz Karolina, helyettes Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Február 3-7. Szülői értekezletek osztályfőnökök 14. Alsós farsang ( az iskolában) munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 14. Jelentkezési lapok továbbítása 15. Felsős farsang 25. A Kommunizmus áldozatainak emléknapja helyettes, iskolatitkár, osztályfőnökök munkaközösségvezetők, Szító Mónika, Fazekas Stefánia Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Március 5. Reggeli áhitat Alsós mese és versmondó verseny Nemzeti ünnep március 15. iskolai ünnepség Molnárné Hürkecz Karolina Baginé Dorogi Anikó (5.o.) Nyílt órák, nyílt napok munkaközösségvezetők, osztályfőnökök,, helyettes

18 A szülők értesítése iskolai beíratásról kormányhivatal, Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Április 2. Reggeli áhítat Iskolai beíratás 11. Költészet napja Könyvjelző irodalmi vetélkedő Hulladékgyűjtés, iskolatitkár, kormányhivatal, Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fabóné Pálinkás Ibolya 16. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 16. A Holokauszt áldozatainak emléknapja Tavaszi szünet 23. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap Szülői értekezletek osztályfőnökök Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Anyák napja a templomban Paraszt Lajos matematika verseny Május Révész Júlia Molnár Józsefné 5. Paraszt Lajos kis matematikusok versenye Molnárné Hürkecz Karolina 7. Reggeli áhitat

19 9. Madarak és fák napja (akadályverseny) 10. Nevelési értekezlet, tanári kirándulás tapasztalatcserével, 28. Országos kompetenciamérés 31. Sulivarázs Egységes fizikai állapotfelmérés 1-8. osztály Természettudományos munkaközösség-vezető, Sztankovits Lászlóné, Rábáné Fazekes Erika Molnárné Hürkecz Karolina, munkaközösségvezetők, osztályfőnökök Sztankovits Lászlóné Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Elsőáldozás, bérmálás Június de. Cziglédszky- kupa Hunyadi-nap; hagyományőrző bemutató Történelmi verseny Sztankovics Lászlóné, Szító Mónika 4. Reggeli áhitat 4. Nemzeti összetartozás napja Molnár Imre Zoltán 13. Utolsó tanítási nap Ballagás Alsós osztályozó értekezlet Felsős osztályozó értekezlet Balléné Tóth Krisztina, Szitó Mónika Te Deum Szegeden Tanévzáró ünnepély Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina

20 Tanévzáró értekezlet Tanévnyitó ünnepély Vitamin-és sportnap Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal, helyettes Molnárné Hürkecz Karolina Rábáné Fazekas Erika

21 7. Ellenőrző munka A 2013/2014. tanévben az iskola vezetősége belső ellenőrzési tevékenységét az alábbi tervezés szerint végzi. Tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése (minimálisan megállapított óraszám, amely az időegységek között átcsoportosítható) havi 2 alkalommal az havi 2 alkalommal az -helyettes évi 2 alkalommal a munkaközösség-vezetők évi 1 alkalommal az osztályban tanító szaktanároknál az osztályfőnökök bemutató órák alkalmával minden pedagógus, akinek órarendje lehetővé teszi Az iskola ja és helyettese vizsgálják, ellenőrzik: A munkafegyelmet, az órakezdés és befejezés pontosságát, az ügyelet ellátását. A teremrend betartását, az óra- és teremcserék indokoltságát, előre jelzését. A neveléssel-oktatással lekötött (24 óra) és a kötött munkaidő (32 óra) pontos betartását és nyilvántartását, az intézményben tartózkodást. Az adminisztrációs munka naprakész végzését (naplóvezetés, osztályzatok beírása, ellenőrzők beírása, tanulói mulasztások igazolása, a jutalmazási és fegyelmezési intézkedések fokozatok szerinti betartása és alkalmazása, munkaidő-nyilvántartás vezetése). A tanítási órák felkészült megtartását, annak szervezését, levezetését, a tantárgy-pedagógiai szempontok betartását, a szemléltetést, a tanulók munkájának ellenőrzését és értékelését, az objektivitást a tanulói munka elbírálásánál. A tanügyi nyilvántartások vezetését. Az iratkezelési szabályok betartását. A tantermek, folyosók és mellékhelyiségek tisztaságát. A karbantartási tevékenység naprakészségét. 8. A 2013/2014. tanévre szóló megbízatások

22 Baginé Dorogi Anikó a humán munkaközösség vezetője az 5. a osztály osztályfőnöke kulturális műsorok szervezője színházlátogatások szervezője Balláné Tóth Krisztina az 7.a osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja kulturális műsorok szervezője az iskolai énekkar vezetője a 10. számú tanterem felelőse Aszódi Márta tanító az alsós munkaközösség tagja a 4. számú tanterem felelőse Brád Ágnes az Sni. csoport osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja az Sni. szakterület felelőse a 16. számú tanterem felelőse Debreceni Józsefné a 3. számú tanterem felelőse az alsós munkaközösség tagja Fabóné Pálinkás Ibolya a humán munkaközösség tagja a kézműves szakkör vezetője Fazekas Stefánia a 8.a osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja kulturális műsorok szervezője színházlátogatások szervezője a 6. számú tanterem felelőse Fekete-Rekényi János a természettudományi munkaközösség tagja a földrajz szertár felelőse Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina az 2.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja az alsós szertár felelőse

23 az 1. számú tanterem felelőse Gere Éva az intézmény helyettese a természettudományi munkaközösség tagja a természettudományi szertár felelőse tankönyvfelelős a 12. számú tanterem felelőse Kerekes Olga az alsós munkaközösség tagja az 1. számú tanterem felelőse Kötelesné Horváth Györgyi az alsós munkaközösség tagja gyermek-és ifjúságvédelmi felelős a 15. számú tanterem felelőse Molnár Imre Zoltán az intézmény ja Molnár Józsefné a természettudományi munkaközösség vezetője a természettudományi szertár felelőse a 9. és 12. számú tanterem felelőse Molnárné Hürkecz Karolina a 3.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség vezetője az alsós színházlátogatások felelőse a 3. számú tanterem felelőse Rábáné Fazekas Erika a humán munkaközösség tagja az idegen nyelvi szertár felelőse Révész Júlia a 4.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja a 2. számú tanterem felelőse Szabó Józsefné az 6.a osztály osztályfőnöke a természettudományi munkaközösség tagja az osztályfőnöki munkaközösség tagja a 8. számú tanterem felelőse

24 Szalainé Sinka Edit az 1.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja a 4. számú tanterem felelőse Szitó Mónika a 7.b osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja a DÖK patronáló tanára az idegen nyelvi szertár felelőse a 7. számú tanterem felelőse Sztankovits Lászlóné a humán munkaközösség tagja a tornaterem és szertár felelőse sportprogramok szervezője Varsányi Gyuláné a természettudományi munkaközösség tagja a matematika tantárgy felelőse a természettudományi szertár felelőse

25 Záradék A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2012/2013-as tanévre vonatkozó munkatervét a nevelőtestület szeptember 12 -én tartott nevelőtestületi értekezletén egyhangúlag elfogadta. Békésszentandrás, szeptember 12. Molnár Imre Zoltán A munkatervet a szülői munkaközösség véleményezte: Egriné Kovács Andrea SZMK képviselője Békésszentandrás, szeptember 12.

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

2011/2012. tanév (Munkanapok)

2011/2012. tanév (Munkanapok) Hunyadi János Általános Iskola, Kollégium, Napköziotthonos Óvoda Békésszentandrás Munkaterv 2011-2012. tanév Az olyan ember, aki nem ért a számítógéphez, az a XXI. században analfabétának fog számítani.

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13.

1.3. A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 13. 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012.

Petőfiszállás 1. oldal, összesen: 7. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E. a 2012/2013-as tanévre. Petőfiszállás, 2012. A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2012/2013-as tanévre Petőfiszállás, 2012. augusztus A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. A közoktatásról

Részletesebben

5. A szorgalmi idő rendje

5. A szorgalmi idő rendje 5. A szorgalmi idő rendje A 2013/14. tanév első tanítási napja: utolsó tanítási napja: az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap: az I. félév: a félévi értesítők kiosztása: 2013. szeptember

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17

ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 ARANY JÁNOS GIMNÁZIUMI INTÉZMÉNYEGYSÉG Éves kronológia 2016/17 Augusztus 22-én (hétfő) 8.00 Alakuló értekezlet Helye tanári 23, 24-én 8 óra Javítóvizsga (kedd, szerda) (külön kiírás szerint) 26-án (péntek)

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum:

JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 2013/2014. tanév munkaterve. Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: JÁDNI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014. tanév munkaterve Összeállította: Tóth Zoltán Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2013.09.02. Bevezetés Az idei lesz az első olyan tanév, amely a köznevelési törvény és a hozzá

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

6. Első tanítási nap

6. Első tanítási nap 6. Első tanítási nap 17. Félévi nevelési megbeszélések (alsó tagozat) 16:15 ELMARADT! Félévi osztályozó (felső tagozat) 15:00 AMI félévi osztályozó és nevelőtestületi értekezlet 17:00, szaktanárok tanszakon

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

2013 / tanév programjai

2013 / tanév programjai 2013 / 2014. tanév programjai Augusztus 26. hétfő Alakuló értekezlet 27. kedd Munkaközösségi értekezletek 29. csütörtök Osztályfőnöki értekezlet 30. péntek Nevelőtestületi értekezlet Szeptember 01. vasárnap

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján

Tanítási év helyi rendje 2014/ /2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján Tanítási év helyi rendje 2014/2015 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok száma: 5 nap 1 hónap nap hét napja tanítási nap sorszám feladat óra

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 471/2013. (VII.4.) EMMI rendelet alapján / 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola

Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola neve: Földeáki Návay Lajos Általános Iskola Az iskola címe: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. Az iskola OM azonosítószáma: 029695 Tanév megnevezése: 2015/2016-os tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni

03. szerda 16:30 Első osztályos szülői értekezlet 1.a osztályfőnök és a tanító néni (1-e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait 2014/2015 tanév munkaterve: Szeptember

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István

FELADATOK ÜTEMTERVE. időpont esemény felelősök. 24. Alakuló értekezlet Németh István. 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet Németh István FELADATOK ÜTEMTERVE időpont esemény felelősök augusztus 24. Alakuló értekezlet 24. tankerületi tanévnyitó értekezlet 24-25. Javítóvizsga felkészítés 27. Megyei tanévnyitó értekezlet 26. Javítóvizsga 31.

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap

RENDEZVÉNY. 2016/ szeptember 1 (csütörtök) június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap RENDEZVÉNYTERV 2016/2017. 2016.szeptember 1 (csütörtök) - 2017 június 15 (csütörtök) 182 tanítási nap aug. 5. 11. IDŐPONT RENDEZVÉNY Tankönyvek átvétele FELELŐS/ RÉSZTVEVŐ Nagyné Szabó Cecília aug. 22.

Részletesebben

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN

A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM MUNKATERVE ALAPJÁN A 2016/2017-es tanévre tervezett rendezvények, események A TÓPARTI GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 2016/2017. TANÉV MUNKATERVE ALAPJÁN 1 1. A szorgalmi idő 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. alapján:

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Munkaterve a 2013/2014. tanévre Fehérgyarmat, 2013. szeptember 2. 1 Készült az emberi erőforrások minisztere 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje 2016/2017 Megnevezés Időpont Felelős/program Tanév kezdő napja 2016. szeptember 1. Tanévzáró napja Szorgalmi idő 2016. szeptember 1. Az első félév vége 2017. január 20. Értesítés az

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2016/2017-es tanévben Augusztus Augusztus 15. Augusztus 22. Augusztus 15-24 Augusztus 23-26. Augusztus 29. Augusztus 30. Vezetőségi értekezlet Tantestületi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV

BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV BORSOS MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2012/2013. TANÉV AJKA 2012. LÉTSZÁMADATOK Tanulók összlétszáma: 549 fő Számított létszám: 620 fő SNI 1 tanulók száma: 39 fő BTM 2 tanulók száma: 34 fő. Telephelyenként:

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai

Programterv. 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Programterv 2016/2017. tanév kiemelt feladatai Szorgalmi idő: 2016. IX. 1.(csütörtök)- 2017. VI.15.(csütörtök) Tanítási napok száma: 182 nap Tanítás nélküli munkanap: 5 nap I. félév: 2017. I. 20-ig tart.

Részletesebben

A 2016/2017-os tanév munkarendje

A 2016/2017-os tanév munkarendje A 2016/2017-os tanév munkarendje 1. Tanévnyitó tantestületi értekezlet: 2016. augusztus 30. 8.00 Tanévnyitó: 2016. szeptember 1. tanévnyitó, osztályfőnöki nap 2. A szorgalmi időszak kezdete: 2016. szeptember

Részletesebben

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV

VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV TANÉV VESZPRÉMI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM GÖNCZY PÁL SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2016-17 TANÉV 2016-17-es tanév rendje Első tanítási nap: 2016. szeptember 01. (csütörtök) Utolsó tanítási nap: 2017.

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György

2016/17. aug. 23. szerda Alakuló nevelőtestületi értekezlet Grúber György Tanév előkészítése. aug. 30. kedd Tanévnyitó értekezlet Grúber György 2016/17. tanév Augusztus Napló sorszám Időpontok nap óra 2016/17. RENDEZVÉNYEK 2016 FELELŐS Téma / Szervező / Egyéb aug. 23. szerda 10.00 Alakuló nevelőtestületi értekezlet Tanév előkészítése aug. 27.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben