HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014."

Átírás

1 HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: MUNKATERV 2013/2014.

2 Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok Helyzetelemzés Tanulói létszám ( i állapot szerint) Személyi feltételek Tárgyi feltételek Főbb célkitűzések és feladatok a 2013/2014. tanévre Munkarend A tanév rendje Az iskolai tanítás nélküli munkanapok Az óvodai nevelés nélküli munkanapok Nemzeti múltunk emlékét őrző emléknapok megemlékezésének rendje Megemlékezések nemzeti ünnepeinkről Fogadóórák rendje Ügyeleti rend Szülői értekezletek rendje Az iskolai nyílt napok időpontja Vezetők épületben tartózkodásának rendje óráig Értekezletek rendje Nevelési-oktatási, szervezési feladatok (feladatok felelősök) Eseménynaptár Ellenőrző munka A 2012/2013. tanévre szóló megbízatások Záradék Versenynaptár... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

3 Ezt a munkatervet az felsorolt dokumentumok, a nevelőtestületi értekezleten elhangzottak és a munkaközösségek, valamint a nevelőtestület tagjai által benyújtott javaslatok alapján állítottuk össze. 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok A többször módosított évi LXXIX. törvény a közoktatásról még hatályos rendelkezései A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a 2013/2014. tanév rendjéről A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 326/2013.(VIII:30.)Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai programja 2. Helyzetelemzés 2.1. Tanulói létszám ( i állapot szerint) Osztály Tényleges Létszám Számított Osztályfőnök 1.a Szalainé Sinka Edit 2.a Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina 3.a Molnárné Hürkecz Karolina 4.a Révész Júlia 5.a Bagimé Dorogi Anikó 6.a Szabó Józsefné 7.a Balláné Tóth Krisztina 7.b Szitó Mónika 8.a Fazekas Stefánia Sni Brád Ágnes Összesen: Személyi feltételek

4 Név Végzettség 1. Molnár Imre Zoltán Tanító (rajz szk), tanár (technika), közoktatási vezető 2. Gere Éva helyettes Tanár (biológia-technika), tanügyigazgatási sz. 3. Baginé Dorogi Anikó Tanár (magyar-orosz) 4. Balláné Tóth Krisztina Tanító, tanár (ének), nyelv-és beszédfejlesztő pedagógus 5. Aszódi Márta Tanító (magyar műveltségterület) 6. Brád Ágnes Tanító, gyógypedagógus 7. Debreceni Józsefné Tanító (testnevelés szk.) 8. Fabóné Pálinkás Ibolya Tanár (magyar-orosz) 9. Fazekas Stefánia Tanító (technika mt.), tanár (magyar) 10. Fekete-Rekényi János Tanító (magyar, termism. mt.), tanár (földrajz), közoktatási vezető 11. Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina Tanító (matematika mt.) 12. Kerekes Olga Óvodapedagógus, tanító, gyógytestnevelő 13. Kötelesné Horváth Györgyi Óvodapedagógus, nevelőtanár 14. Molnár Józsefné Tanár (matematika-fizika-számítástechnika) 15. Molnárné Hürkecz Karolina Tanító (könyvtár műveltségterület) Tanügyigazgatási ism. 16. Rábáné Fazekas Erika Tanító, tanár (angol) 17. Révész Júlia Óvodapedagógus, tanító, közoktatási vezető 18. Sinka Imre Tanító, tanár (történelem, etika szak) 19. Szabó Józsefné Tanár (matematika-fizika), közoktatási vezető 20. Szalainé Sinka Edit Tanító (könyvtár műveltségterület) 21. Szitó Mónika Tanár (történelem-német) 22. Sztankovits Lászlóné Óvodapedagógus, tanár (testnevelés, gyógytestnevelés) 23. Varsányi Gyuláné Tanár (matematika-fizika), közoktatási vezető Óraadók 1. Biacsné Bajusz Szílvia Tanár (kémia) 2. Majorosné Murányi Viktória Tanár (rajz-médiaismeret szak)

5 Sinka Imre kolléga a polgármesteri teendők ellátása miatt fizetés nélküli szabadságon van Tárgyi feltételek Az intézmény valamennyi telephelyén a szükséges karbantartási, felújítási, állagmegóvási munkálatok elvégzésre kerültek, a tanév folyamán szükséges további munkálatokat a közoktatási megállapodás alapján az Önkormányzat, a napi karbantartásokat az intézmény végzi. A nevelő-oktató munka tárgyi feltételei nagyrészt rendelkezésre állnak, a hiányzóak illetve meghibásodottak pótlását folyamatosan végezzük.

6 3. Főbb célkitűzések és feladatok a 2013/2014. tanévre A tanév kiemelt feladatai: 1. Katolikus iskolává válás a fokozatosság betartásával 2. A keresztény hitben gyökerező, általános emberi értékekre nevelés 3. Nemzeti és keresztény hagyományaink ápolása és élővé tétele 4. A tanulók felkészítése a testnevelés órákon és sport foglalkozásokon a fizikai állapot és edzettség vizsgálatára a mérés eredményes végrehajtása A tudás, mint alapvető érték, fontosságának közvetítése tanulóink és szüleik felé. A nevelés hangsúlyos megjelenítése a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola keresztény szellemiségének megfelelő iskolán kívüli viselkedésre orientálás. Az olvasás ismeretszerző, elsődleges esztétikai élményszerző, és a gondolkodásban betöltött szerepének hangsúlyozása A kompetencia alapú oktatás lehetőségeinek kihasználása. Az iskola és a család kapcsolatának erősítése, családi nap szervezésével a hit éve programjához kapcsolódva. A napközis és tanulószobai foglalkozások szerepének és rendjének erősítése. Az intézményi információáramlás, kommunikáció naprakészségének megteremtése munkaközösség-vezetői értekezletek által. Kapcsolattartás, kölcsönös együttműködés a helyi civil szervezetekkel. Részvétel a községi rendezvényeken, a gyermekek bevonásával. Megfelelő módon és a lehetőségeinkhez mérten megbecsüljük és elismerjük az eredményeket elérő tanulókat, és a velük foglalkozó pedagógusokat. Felzárkóztatás, tehetséggondozás biztosítása (szakkörök, csoportbontás). Egységes értékelési rendszer működtetése magatartásból és szorgalomból. Az iskolai közösségi élet sokszínűségének biztosítása a tanulók, a nevelőtestület és a szülők bevonásával

7 A kishegyesi (délvidéki) Ady Endre Kísérleti Általános Iskola (testvériskolánk) és intézményünk közötti kapcsolat elmélyítése. Megjelenés a médiumokban. Az intézményi honlap naprakész frissítése, üzemeltetése. Napi munkakapcsolat a Körös Művelődési Házzal és a Könyvtárral. Az intézményben működő munkaközösségek közötti mindennapos munkakapcsolat megteremtése, a munkaközösségek kölcsönös együttműködésének kialakítása közös feladatmegoldásokkal A tantermek, a folyosók, illemhelyek és az udvar tisztaságának biztosítása és megóvása, a kulturált környezet megteremtése és megvédése. 4. Munkarend 4.1. A tanév rendje A 2013/2014-es tanév rendjét az emberi erőforrás miniszter 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete határozta meg. A 2012/2013. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A szorgalmi idő első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 28-től október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő).

8 A tavaszi szünet április 17-tól április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). A köznevelésről szóló törvény 80. (1.) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasás-szövegértés és a matematika alapképességek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően. Emellett a negyedik évfolyamra vonatkozóan az alapkészségek és képességek mérésére alkalmas tesztanyagokat a Hivatal a honlapján közzéteszi, azok szabadon felhasználhatóak és az eredmények az interneten hozzáférhető értékelő szoftver alkalmazásával értékelhetők. Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 2. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján Az iskolai tanítás nélküli munkanapok 1. nap: december 7. Nevelési értekezlet 2. nap: január 31. Félévi értekezlet 3. nap: május 9. Madarak és fák napja 4. nap: május 10. Nevelési értekezlet 5. nap: június 2. Hunyadi-nap Diákönkormányzat javaslata alapján 4.3. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok 1.nap: október 28. Szakmai tapasztalatcsere 2.nap: február nap: április nap: május nap: május 31. Nevelési értekezlet A Föld napja Madarak és fák napja Gyermeknap

9 4.4.Nemzeti múltunk emlékét őrző emléknapok megemlékezésének rendje Az Aradi Vértanúk Emléknapja október 4. A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja február 25. A Holokauszt Áldozatainak Emléknapja április 16. A Nemzeti Összetartozás Napja június Megemlékezések nemzeti ünnepeinkről Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe október 22. Az 1848 as forradalom és szabadságharc ünnepe március Fogadóórák rendje Igazgató: hétfő Igazgatóhelyettes: kedd Pedagógusok: a szülői értekezletek előtt 1 órával Ügyeleti rend Reggel től ig a beosztott ügyeletessel a 11. számú tanteremben, tól ig, valamint az óraközi szünetekben (az első szünet kivételével) a napi ügyeletesekkel az udvarokon, től a tanulók a tanteremben, az ügyeletes nevelők a folyosón tartózkodnak. (Rossz idő esetén a tanulók7 30 -tól a tanteremben, az ügyeletes nevelők a folyosón tartózkodnak.) Szünetekben az első szünet kivételével a tantermeket zárva tartjuk Szülői értekezletek rendje A tanév folyamán 4 szülői értekezletet tartunk az alábbiak szerint. 1. Szeptember között. 2. December 2. Pályaválasztási szülői értekezlet 3. Február 3-7.

10 4. Április A szülői értekezletek kezdési időpontja: vagy : alsó tagozat : évfolyam : évfolyam A megjelölt szülői értekezleteken kívül rendkívüli szülői értekezlet szükség szerint tartható. Erről az osztályfőnöknek értesítenie kell az iskolavezetést és az osztályban tanító kollégákat Az iskolai nyílt napok időpontja március ig Vezetők épületben tartózkodásának rendje óráig Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Molnár Imre Zoltán Gere Éva Molnár Imre Zoltán Molnár Imre Zoltán/Gere Éva Molnár Imre Zoltán/Gere Éva Értekezletek rendje Szeptember 12. (szerda) Október 1. (hétfő) November 11. (hétfő) December 2. (hétfő) December 7. (szombat) 8 00 Január 17. (péntek) Január 17. (péntek) Január 31. (péntek) 9 00 Február 24. (hétfő) Március 17. (hétfő) Április 7. (hétfő) Május 10. (szombat) 9 00 Május 26. (hétfő) Június 16. (hétfő) 9 00 Június 25. (szerda) 9 00 Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Nevelési értekezlet Felsős osztályozó értekezlet Alsós osztályozó értekezlet Félévi értekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Munkaértekezlet Nevelési értekezlet/lelki nap Munkaértekezlet Osztályozó értekezlet Tanévzáró értekezlet

11 5. Nevelési-oktatási, szervezési feladatok (feladatok felelősök) Tanulmányi versenyek koordinálása Felelős: Molnár Józsefné, Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina, Molnárné Hürkecz Karolina Pályázatok figyelése Felelős:, helyettes Tantermek díszítése, iskolai környezet esztétikussá tétele Felelős: osztályfőnökök, Fabóné Pálinkás Ibolya, Debreceni Józsefné Iskolai könyvtár működtetése Felelős: Szalainé Sinka Edit Pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos feladatok Felelős: Gere Éva helyettes, Fazekas Stefánia osztályfőnök Iskolai sportrendezvények lebonyolítása Felelős: Sztankovits Lászlóné, Fekete-Rekényi János Iskolai tankönyvrendelés Felelős: Gere Éva Gyermek-és ifjúságvédelmi teendők ellátása Felelős: Kötelesné Horváth Györgyi Megjelenés az írott és elektronikus sajtóban Felelős:, helyettes Megjelenés a helyi televízióban Felelős:, helyettes Informatikai rendszer zavartalan működtetése Felelős: Tanászi János Az iskolai honlap tartalmi elemeinek aktualizálása Felelős a tartalomért:, helyettes,rábáné Fazekas Erika, Révész Júlia; feltelepítésért: Tanászi János A versenyeredmények összegyűjtése, nyilvánosságra hozása Felelős: Molnár Józsefné Színházlátogatások szervezése Felelős: Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Molnárné Hürkecz Karolina Ünnepélyek megszervezése, lebonyolítása Felelős: munkaközösség-vezetők, kijelölt pedagógusok Nevelő-oktató munkához kapcsolódó tanügyigazgatási dokumentumok elkészítése, naprakészsége Felelős: Mucha Nikoletta iskolatitkár

12 Az iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata Felelős:, nevelőtestület tagjai

13 Eseménynaptár A nevelő-oktató munka feladatai hónapokra bontva Augusztus Időpont Esemény Felelősök Megbeszélés a munkaközösség-vezetőkkel Munkaértekezlet A természettudományi-, a humán-, és az alsós munkaközösség alakuló foglalkozása Javító vizsga Tankönyvosztás 29. Naplók, ellenőrzők átvétele, adminisztrációs feladatok Tanévnyitó értekezlet Molnár Imre Zoltán Molnár Imre Zoltán munkaközösség-vezetők, szaktanárok Gere Éva, osztályfőnökök iskolatitkár, osztályfőnökök Szeptember Tanévnyitó ünnepély alsós munkaközösség 2. Első tanítási nap 2. Osztálylétszámok, tanulócsoportok végleges egyeztetése, adategyeztetés, adminisztrációs feladatok Felelős: helyettes, iskolatitkár, osztályfőnökök 4. Reggeli áhítat minden hónap első szerdáján év végéig Naplók ellenőrzése Szülői értekezletek (kiírás szerint) osztályfőnökök

14 Tanmenetek, munkatervek leadási határideje, ellenőrzése 16. SZMK választmányi értekezlet Veni Sancte Szegeden a Fogadalmi Templomban 27. Benevezések a levelezős tanulmányi versenyekre munkaközösség- vezetők Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal 1-re Statisztikai adatszolgáltatás Október, helyettes 2. Reggeli áhítat 4. Zene világnapja Balláné Tóth Krisztina ig Iskolai megemlékezés október 6., az aradi vértanúk emléknapja alkalmából Felsős iskolai kirándulás Nyíregyháza Az első osztályosok felmérése (DIFER) Szabó Józsefné, (6.o.) Fekete-Rekényi János elsős osztályfőnök Hulladékgyűjtés 11. A Magyar Diáksport Napja Sztankovits Lászlóné 22. Október 23. Nemzeti ünnep iskolai megemlékezés Balláné Tóth Krisztina (7.o) ig 31-ig Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap DIFER által érintett tanulók létszámának közlése az OH felé Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről Gere Éva, Fazekas Stefánia Őszi szünet

15 Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal November 4. Az őszi szünet utáni első tanítási nap 6. Reggeli áhítat Egészségnevelési hét. 16. Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány bálja 22-ig Az országos kompetenciaméréshez szükséges adatok megküldése az OH részére Bibliai hét: Szent Andrástól Szent Miklósig Gere Éva, Sztankovics Lászlóné, Molnár Józsefné alapítvány, az iskola valamennyi dolgozója helyettes, iskolatitkár Aszódi Márta- Szalainé Sinka Edit, Baginé Dorogi Anikó- Rábáné Fazekas Erika- Molnár Józsefné Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal 2. Advent 1. December Szalainé Sinka Edit 2. Pályaválasztási szülői értekezlet Gere Éva, Fazekas Stefánia 4. Reggeli áhitat 6. Szent Miklós napja Mikulás- járás Mikulás mulatságok osztálykeretben Suli-buli Szitó Mónika osztályfőnökök 7.o. Szitó Mónika 6-ig Az iskolák a kiválasztott tanulókkal elvégzik a DIFER mérést elsős osztályfőnök

16 7. Tanítás nélküli munkanap: Nevelési értekezlet 10-ig 9. A nyolcadik osztályosok jelentkezése írásbeli felvételi vizsgára Advent 2. Gere Éva, Fazekas Stefánia Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina 16. Advent 3. Molnárné Hürkecz Karolina Iskolai Betlehem és az iskola karácsonyfájának felállítása Advent 4. Fabóné Pálinkás Ibolya, Szitó Mónika Révész Júlia Karácsonyi ünnepség Fekete-Rekényi János, Szabó Józsefné 21. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap Játszóház, Karácsonyi kupa Fabóné Pálinkás Ibolya. Sztankovits Lászlóné Téli szünet Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Január 6. A téli szünet utáni első tanítási nap 8. Reggeli áhítat 17. Alsós osztályozó értekezlet 17. Felsős osztályozó értekezlet 17. Az I. félév utolsó tanítási napja 18. Írásbeli felvételi a nyolcadik osztályosoknak (Pótfelvételi: jan ) 22. A magyar kultúra napja 24. Ellenőrzők kiosztása Gere Éva, Fazekas Stefánia Baginé Dorogi Anikó osztályfőnökök

17 Magyar nyelv hete SZMK választmányi értekezlet Magyar nyelvi verseny az alsó tagozaton Félévi értekezlet Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fabóné Pálinkás Ibolya Molnárné Hürkecz Karolina, helyettes Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Február 3-7. Szülői értekezletek osztályfőnökök 14. Alsós farsang ( az iskolában) munkaközösség-vezető, osztályfőnökök 14. Jelentkezési lapok továbbítása 15. Felsős farsang 25. A Kommunizmus áldozatainak emléknapja helyettes, iskolatitkár, osztályfőnökök munkaközösségvezetők, Szító Mónika, Fazekas Stefánia Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Március 5. Reggeli áhitat Alsós mese és versmondó verseny Nemzeti ünnep március 15. iskolai ünnepség Molnárné Hürkecz Karolina Baginé Dorogi Anikó (5.o.) Nyílt órák, nyílt napok munkaközösségvezetők, osztályfőnökök,, helyettes

18 A szülők értesítése iskolai beíratásról kormányhivatal, Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Április 2. Reggeli áhítat Iskolai beíratás 11. Költészet napja Könyvjelző irodalmi vetélkedő Hulladékgyűjtés, iskolatitkár, kormányhivatal, Baginé Dorogi Anikó, Fazekas Stefánia, Fabóné Pálinkás Ibolya 16. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 16. A Holokauszt áldozatainak emléknapja Tavaszi szünet 23. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap Szülői értekezletek osztályfőnökök Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Anyák napja a templomban Paraszt Lajos matematika verseny Május Révész Júlia Molnár Józsefné 5. Paraszt Lajos kis matematikusok versenye Molnárné Hürkecz Karolina 7. Reggeli áhitat

19 9. Madarak és fák napja (akadályverseny) 10. Nevelési értekezlet, tanári kirándulás tapasztalatcserével, 28. Országos kompetenciamérés 31. Sulivarázs Egységes fizikai állapotfelmérés 1-8. osztály Természettudományos munkaközösség-vezető, Sztankovits Lászlóné, Rábáné Fazekes Erika Molnárné Hürkecz Karolina, munkaközösségvezetők, osztályfőnökök Sztankovits Lászlóné Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal Elsőáldozás, bérmálás Június de. Cziglédszky- kupa Hunyadi-nap; hagyományőrző bemutató Történelmi verseny Sztankovics Lászlóné, Szító Mónika 4. Reggeli áhitat 4. Nemzeti összetartozás napja Molnár Imre Zoltán 13. Utolsó tanítási nap Ballagás Alsós osztályozó értekezlet Felsős osztályozó értekezlet Balléné Tóth Krisztina, Szitó Mónika Te Deum Szegeden Tanévzáró ünnepély Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina

20 Tanévzáró értekezlet Tanévnyitó ünnepély Vitamin-és sportnap Diákmise: A főesperes úr által jóváhagyott beosztás alapján havi 1 alkalommal, helyettes Molnárné Hürkecz Karolina Rábáné Fazekas Erika

21 7. Ellenőrző munka A 2013/2014. tanévben az iskola vezetősége belső ellenőrzési tevékenységét az alábbi tervezés szerint végzi. Tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése (minimálisan megállapított óraszám, amely az időegységek között átcsoportosítható) havi 2 alkalommal az havi 2 alkalommal az -helyettes évi 2 alkalommal a munkaközösség-vezetők évi 1 alkalommal az osztályban tanító szaktanároknál az osztályfőnökök bemutató órák alkalmával minden pedagógus, akinek órarendje lehetővé teszi Az iskola ja és helyettese vizsgálják, ellenőrzik: A munkafegyelmet, az órakezdés és befejezés pontosságát, az ügyelet ellátását. A teremrend betartását, az óra- és teremcserék indokoltságát, előre jelzését. A neveléssel-oktatással lekötött (24 óra) és a kötött munkaidő (32 óra) pontos betartását és nyilvántartását, az intézményben tartózkodást. Az adminisztrációs munka naprakész végzését (naplóvezetés, osztályzatok beírása, ellenőrzők beírása, tanulói mulasztások igazolása, a jutalmazási és fegyelmezési intézkedések fokozatok szerinti betartása és alkalmazása, munkaidő-nyilvántartás vezetése). A tanítási órák felkészült megtartását, annak szervezését, levezetését, a tantárgy-pedagógiai szempontok betartását, a szemléltetést, a tanulók munkájának ellenőrzését és értékelését, az objektivitást a tanulói munka elbírálásánál. A tanügyi nyilvántartások vezetését. Az iratkezelési szabályok betartását. A tantermek, folyosók és mellékhelyiségek tisztaságát. A karbantartási tevékenység naprakészségét. 8. A 2013/2014. tanévre szóló megbízatások

22 Baginé Dorogi Anikó a humán munkaközösség vezetője az 5. a osztály osztályfőnöke kulturális műsorok szervezője színházlátogatások szervezője Balláné Tóth Krisztina az 7.a osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja kulturális műsorok szervezője az iskolai énekkar vezetője a 10. számú tanterem felelőse Aszódi Márta tanító az alsós munkaközösség tagja a 4. számú tanterem felelőse Brád Ágnes az Sni. csoport osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja az Sni. szakterület felelőse a 16. számú tanterem felelőse Debreceni Józsefné a 3. számú tanterem felelőse az alsós munkaközösség tagja Fabóné Pálinkás Ibolya a humán munkaközösség tagja a kézműves szakkör vezetője Fazekas Stefánia a 8.a osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja kulturális műsorok szervezője színházlátogatások szervezője a 6. számú tanterem felelőse Fekete-Rekényi János a természettudományi munkaközösség tagja a földrajz szertár felelőse Fekete-Rekényiné Gábor Krisztina az 2.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja az alsós szertár felelőse

23 az 1. számú tanterem felelőse Gere Éva az intézmény helyettese a természettudományi munkaközösség tagja a természettudományi szertár felelőse tankönyvfelelős a 12. számú tanterem felelőse Kerekes Olga az alsós munkaközösség tagja az 1. számú tanterem felelőse Kötelesné Horváth Györgyi az alsós munkaközösség tagja gyermek-és ifjúságvédelmi felelős a 15. számú tanterem felelőse Molnár Imre Zoltán az intézmény ja Molnár Józsefné a természettudományi munkaközösség vezetője a természettudományi szertár felelőse a 9. és 12. számú tanterem felelőse Molnárné Hürkecz Karolina a 3.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség vezetője az alsós színházlátogatások felelőse a 3. számú tanterem felelőse Rábáné Fazekas Erika a humán munkaközösség tagja az idegen nyelvi szertár felelőse Révész Júlia a 4.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja a 2. számú tanterem felelőse Szabó Józsefné az 6.a osztály osztályfőnöke a természettudományi munkaközösség tagja az osztályfőnöki munkaközösség tagja a 8. számú tanterem felelőse

24 Szalainé Sinka Edit az 1.a osztály osztályfőnöke az alsós munkaközösség tagja a 4. számú tanterem felelőse Szitó Mónika a 7.b osztály osztályfőnöke a humán munkaközösség tagja a DÖK patronáló tanára az idegen nyelvi szertár felelőse a 7. számú tanterem felelőse Sztankovits Lászlóné a humán munkaközösség tagja a tornaterem és szertár felelőse sportprogramok szervezője Varsányi Gyuláné a természettudományi munkaközösség tagja a matematika tantárgy felelőse a természettudományi szertár felelőse

25 Záradék A Hunyadi János Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2012/2013-as tanévre vonatkozó munkatervét a nevelőtestület szeptember 12 -én tartott nevelőtestületi értekezletén egyhangúlag elfogadta. Békésszentandrás, szeptember 12. Molnár Imre Zoltán A munkatervet a szülői munkaközösség véleményezte: Egriné Kovács Andrea SZMK képviselője Békésszentandrás, szeptember 12.