A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Kiskunfélegyháza 2011"

Átírás

1 1. Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete április 1-jével létrehozta A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központot Az alapító okirat kelte, június 23. száma: 115/2011. kt. határozat A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IFJÚSÁGI ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyháza 2011 Hatályba lép a jóváhagyását követően: június 23-án ezzel egyidejűleg az előző szabályzat (53/ MOV határozat) hatályát veszíti

2 B E V E Z E T Ő A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata az évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről c. törvény alapján készült. Célja: Rögzíteni az intézmény adatait Szervezeti felépítését A vezetők és az alkalmazottak feladatait és jogkörét Az intézmény működését. E törvényben foglaltak alapján a fenntartó (a tvr a alapján): Meghatározza a könyvtár feladatait és használati szabályzatát Kiadja alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát Biztosítja a könyvtári tevékenység ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket: - a rendeltetésszerű működéshez szükséges megfelelő elhelyezés, - a szakmailag képzett, megfelelő számú személyzet - a könyvtár vezetőjének és dolgozóinak szakmai képzésen, továbbképzéseken, valamint tapasztalatcseréken való részvétel - a könyvtár gyűjteményének, információs adatbázisának folyamatos gyarapodása - a működéshez szükséges korszerű felszerelések, gépek és egyéb szakmai eszközök beszerzése - a szolgáltatások korszerűsítésének folyamatos biztosítása Jóváhagyja a könyvtár fejlesztésére vonatkozó terv(ek)et Az országos könyvtári szakértői névjegyzékben szereplő szakértők közreműködésével értékeli a könyvtár szakmai tevékenységét Biztosítja a könyvtár szakmai önállóságát Ellátja a könyvtár fenntartásával, irányításával kapcsolatos más jogszabályokban meghatározott feladatokat. A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetése az állam és a helyi önkormányzatok feladata. A nyilvános könyvtár alapkövetelményei (a tvr a alapján): Mindenki által használható és megközelíthető Könyvtári szakembert alkalmaz Rendelkezik kizárólagosan könyvtári szolgáltatások céljaira alkalmas helyiséggel Rendszeresen, a felhasználók többsége számára megfelelő időpontban tart nyitva Helyben nyújtott alapszolgáltatásai ingyenesek Statisztikai adatokat szolgáltat. Az intézmény célkitűzéseit nyilatkozatban teszi közzé honlapján és könyvtári tájékoztatók formájában.

3 E törvényben foglaltak alapján a fenntartó (78. -a alapján): kiadja az általa fenntartott közművelődési intézmény alapító okiratát, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, éves munkatervét és költségvetését, biztosítja a feladatok ellátásához és a közművelődési intézmény fenntartásához szükséges szervezeti, személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket, meghatározza az általa fenntartott közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint feladatait. A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1/ Az intézmény jogállása és képviselete A Városi Könyvárat Kiskunfélegyháza Városi Tanács alapította 1949-ben, 1951-ben mint városi könyvtár kezdte meg működését ben a 2042/1952. sz. MT: sz. hat. alapján járási könyvtárrá szervezték ben járási, hálózati alközponti feladatot kapott július 1-jétől működik városi könyvtárként. A Móra Ferenc Művelődési Központ alapításának éve: Alapítója: Járási Városi Tanács. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartói jogkörében eljárva március 31-i ülésén az 51/2011. kt. határozatával úgy döntött, hogy az általa fenntartott Móra Ferenc Művelődési Központ és Ifjúsági Házat beintegrálja a Petőfi Sándor Városi Könyvtárba. Alapító okiratát Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete legutóbb március 31-én, az 51/2011. sz. képviselő-testületi határozattal módosította. (1. sz. melléklet: Az intézmény alapító okirata). A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ közművelődési intézmény önálló jogi személy. mint közgyűjtemény és Az intézmény típusa: nyilvános városi közkönyvtár, közművelődési, közszolgáltató intézmény. Az intézmény működési területe: Kiskunfélegyháza közigazgatási területe. Az intézmény költségvetési törzsszáma: , Az intézmény TEÁOR száma: könyvtári, levéltári tevékenység könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme könyvtári szolgáltatások kulturális szolgáltatás, szórakoztatás közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése az intézmény alaptevékenységén túli szabad kapacitását szellemi és tárgyi hasznosító tevékenységi formák, tanfolyamok szervezése

4 iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés M.n.s. egyéb felnőttoktatás 5914 filmvetítés film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren nyilvános vetítési helyeken nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Szakfeladat száma: PIR azonosító: (költségvetési törzsszáma) Adószám: Az intézmény bankszámlaszáma: GESZ TÁMOP Karrier Iroda / TÁMOP Kun kapocs / HEFOP Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény valamennyi határozatlan és határozott időre kinevezett közalkalmazottjára (vezetőkre, dolgozókra, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevőkre, az intézményben működő testületekre, szervezetekre, közösségekre. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetés alatt álló részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szervet. Az intézményt az igazgató képviseli. Akadályoztatása esetén a szabályzatban meghatározott helyettesítési rend érvényesül. 2/ Az intézmény elnevezése, székhelye, működési feltételei, bélyegzői Az intézmény neve: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház Rövidített neve: Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Székhelye: Magyarország, Bács-Kiskun megye. Kiskunfélegyháza. Levélcíme: Kiskunfélegyháza Szent János tér 9. Telephelyei: Városi Könyvtár. Kiskunfélegyháza Szent János tér 9. Művelődési Központ. Kiskunfélegyháza Petőfi tér 1. Karrier Iroda. Kiskunfélegyháza. Korona u. 4. Városi Mozi. Kiskunfélegyháza Szent János tér 5. Postacím: Kiskunfélegyháza. Pf.: 17. Városi Könyvtár címe: Honlap: Művelődési Központ címe: Honlap: Telefon: Városi Könyvtár: 76/ , 76/ , Telefax: 76/461429, 06/ Művelődési központ, telefon, fax: 76/ , tel.: 76/ Az intézmény alapító és felügyeleti szerve: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata. Kiskunfélegyháza. Kossuth u Ágazati felügyeletét a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NEFMI) látja el.

5 Az összevont intézmény bélyegzői: A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ hivatali bélyegzője kör alakú, amely a Magyar Köztársaság címerét, az intézmény elnevezését tartalmazza. Hosszú (fej) bélyegzője: 1. tartalmazza: az intézmény nevét, címét, telefonszámát. 2. tartalmazza az intézmény nevét, címét, telefonszámát, valamint adószámát: A tulajdon (ovális) bélyegző tartalmazza az intézmény nevét és működési helyét. Valamennyi cégszerű aláírásnál cégbélyegzőt kell használni. Az intézmény bélyegzőit a gazdasági szakalkalmazott köteles naprakész állapotban nyilvántartani. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT FELADATAI A VÁROSI KÖNYVTÁR alaptevékenység keretében végzendő feladatai: nyilvános könyvtár, közszolgáltató intézmény nyilvános könyvtári szolgáltatást biztosit Kiskunfélegyháza és térsége lakosságának folyamatosan gyűjti általános gyűjtőkörének megfelelően a magyar és világnyelven (válogatva) megjelent könyveket, periodikumokat, audiovizuális és elektronikus dokumentumokat. Teljességre törekedve gyűjti Kiskunfélegyháza és térsége helyismereti vonatkozású dokumentumait, kutatómunkát végez és e témakörű kiadványokat ad ki (2. sz. melléklet: Gyűjtőköri szabályzat és állományfejlesztési irányelvek). a beszerzett vagy kapott dokumentumokat nyilvántartásba veszi, feltárja, biztosítja a hozzáférés lehetőségét. Gyűjteményét megőrzi és védi. Az elavult és elhasználódott dokumentumokat folyamatosan kivonja

6 a könyvtár a honlapján elektronikus információszolgáltatást biztosít a város lakossága számára gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja állampolgári jog alapján szolgáltatásaival rendelkezésre áll minden érdeklődőnek (3. sz. melléklet: A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata) Szabadpolcos állományrésszel rendelkezik állományának nagyobb részét kölcsönzi, kisebb részét helyben használatra biztosítja felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenységet végez biztosítja az idős emberek, mozgáskorlátozottak, vakok- és gyengén látók könyvtári ellátását tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól és közvetíti azokat számítógépes adatbázisokat épít: elsődlegesen a könyvtár gyűjteményéről, helyi dokumentumairól, helyi információkról könyvtárközi kölcsönzést és másolatszolgáltatást végez helyi, közéleti, közhasznú információs szolgáltatást nyújt a könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait irodalom- és olvasás népszerűsítő rendezvényeket szervez, kiállításokat rendez, kiscsoportos foglalkozásokat tart, könyvtáron belüli közösségeket működtet, kiadványokat készít a könyvtár gyűjteményét, szolgáltatásait népszerűsítő rendezvények szervezése, kiállítások rendezése, kiscsoportos foglalkozások tartása, használók képzése, könyvtáron belüli közösségek működtetése, kiadványok készítése Kiegészítő tevékenysége helyi kiadványok bizományi értékesítése helyi civil szervezetek, intézmények megismertetésében közreműködik, segítséget ad programjaik lebonyolításában. térség könyvtárainak szakmai segítségnyújtás. Vállalkozási tevékenysége: nincs Az intézmény anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is folytathat. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT feladatai: az iskolán kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása az egyetemes, a nemzeti és kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrának gondozása az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása közreműködés városi ünnepek rendezésében

7 ismeretterjesztés, átképzés, továbbképzés egészséges életmódot népszerűsítő komplex rendezvények, körök, klubok szervezés és működtetése a társadalom- és természettudományokhoz, a mindennapi kultúrához kapcsolódó bemutatók, szakjellegű kiállítások szervezése és befogadása művészeti ismeretterjesztés változatos formáinak megteremtése átképzés, továbbképzés segítése, népfőiskolai formák támogatása közönségtalálkozók, fórumok, szakmai tanácskozások előkészítése és lebonyolítása az alaptevékenységnek megfelelően módszertani tevékenység (fotó, képzőművészet, kistérség segítése) kiállítások, bemutatók szórakoztató tevékenység szaktáborok szervezése mozi, filmművészet művészetpártoló tevékenység hagyományőrzés, folklór humán- és közösségfejlesztő programok gyermekprogramok. A VÁROSI MOZI feladatai: Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése moziban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken. A VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI FELÉPITÉSE, SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA, MŰKÖDÉSÉNEK FŐBB SZABÁLYAI Az összevont intézmény szervezete Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, akit Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg pályázat útján a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az igazgató mellett, igazgatóhelyettes irányítja az egyes szolgáltatási területeken dolgozók munkáját, egyéb területen dolgozók (rendszergazda, gazdasági szakalkalmazott, kisegítő alkalmazott, takarítók) közvetlenül tartoznak az igazgatóhoz. A könyvtári munkakörök a könyvtár közgyűjteményi jellegéből és elhelyezéséből adódóan kerültek kialakításra. A Művelődési Központban közművelődési szakmai egységvezető (csoportvezető) látja el a szakmai feladatok irányítását. (10. sz. mell.: Intézményi létszám- és munkakörök, munkaköri leírások). A dolgozók munkaköri leírásai személyre szólóak, külön dokumentumban kerülnek rögzítésre. Az intézményben a Közalkalmazotti Szabályzat rögzíti a törvények által nem szabályozott eseteket.

8 Az igazgató jogállása és általános feladatai: Az igazgató felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja az egyéb munkáltatói jogok kivételével, amelyeket a polgármester gyakorol. Az igazgató általános feladatai, hatásköre: vezeti az intézményt egyszemélyi felelős vezetőként gyakorolja a jogszabály által megállapított hatásköreit képviseli az intézményt más szervekkel, személyekkel szemben kapcsolatot tart a helyi, megyei intézményekkel, szervezetekkel képviseleti jogát esetenként vagy meghatározott ügyekben átruházhatja munkáltatói, aláírási jogot gyakorol az intézmény valamennyi dolgozója felett megbízza helyettesét, közművelődési szakmai egységvezetőjét (csoportvezető) meghatározza az intézmény szervezeti felépítését kialakítja a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működésének személyi és tárgyi feltételeit gondoskodik az intézmény költségvetési tervezetének elkészítéséről, gazdálkodik az előirányzatokkal gondoskodik az intézmény kezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű, hatékony működtetéséről meghatározza az intézmény SZMSZ-ét, ill. javaslatot tesz a felügyeleti szervnek szükség szerinti módosítására elkészíti a könyvtár és a művelődési központ éves munkatervét, beszámolóját, statisztikáját szervezi a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtását évente munkaértekezleten értékeli az intézmény munkáját irányítja és ellenőrzi az intézmény tevékenységét, gondoskodik a belső ellenőrzésről meghatározza az intézmény fejlesztési koncepcióját irányítja és ellenőrzi a munkavédelmi szabályok betartását meghatározza a tűzvédelmi feladatokat és ellenőrzi azok végrehajtását szükség szerint munkaértekezletet tart gondoskodik a dolgozók munkaköri leírásának és az intézmény belső szabályzatainak elkészítéséről távollétében az igazgatóhelyettes helyettesíti munkája részeként összehangolja és szervezi a két intézmény rendezvényeit, programjait. Az igazgatóhelyettes általános feladatai: felel az irányítása alá tartozó szervezeti egységek (felnőtt és gyermekrészleg, internetes és médiatár) szakmai munkájáért, valamint a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok végrehajtásáért. Emellett alkalmanként bekapcsolódik a művelődési központ feladatainak megvalósításába meghatározza a belső szervezeti egységek ügyrendjét, munkatervét, elkészíti beszámolóját és statisztikáját gondoskodik a csoport részére előirt feladatok, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek kifogástalan minőségű és határidőre történő teljesítéséről

9 gondoskodik a csoport rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközök rendeltetésszerű, hatékony használatáról szervezi és ellenőrzi a feladatok végrehajtását gondoskodik felettese utasításainak végrehajtásáról szükség szerint értekezletet tart gondoskodik a munkarend, a munkafegyelem, a munkavégzésre, munka- és tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról ellátja mindazokat a munkakörébe tartozó feladatokat, amelyekkel az igazgató megbízza távollétében (a költségvetést érintő kérdések kivételével) helyettesíti az igazgatót; távollét esetében aláírási jogosultsággal rendelkezik helyettesének kijelölése szükség szerint történik. Közművelődési szakmai egységvezető (csoportvezető) Feladata: szakterületének megfelelően részt vesz az igazgató és helyettese által meghatározott módon a Művelődési Központ szakmai munkatervének, karbantartási, felújítási, beszerzési, leltározási terveinek és a költségvetésnek az előkészítésében, irányítja az egységre vonatkozó feladatok szakszerű és színvonalas végrehajtását az önálló munkaterületén előírt feladatai elvégzése mellett irányítja és ellenőrzi a csoportja munkáját, ehhez kialakítja a szervezeti kereteket (csoport-értekezletek, feladat-meghatározás, beszámoltatás rendje, stb.) elkészíti a csoport tagjainak munkaköri leírását kapcsolatokat alakít ki (és gondoskodik azok folyamatos továbbfejlesztéséről) a feladatkörükhöz kapcsolódó külső szervezetekkel (intézmények, vállalkozások, szolgáltató szervezetek, szakmai és érdekképviseleti szövetségek, stb.), magánszemélyekkel a természetes és jogi személyekkel való kapcsolattartás során, szükség szerint együttműködési megállapodásokat, szerződéseket készít elő gondoskodik a munka-, tűz-, és balesetvédelmi szabályzatok betartásáról és betartatásáról részt vesz a selejtezési-, leltározási- és belső ellenőrzési feladatok végrehajtásában részt vesz a szervezeti kereteken kívül egy-egy nagyobb intézményi feladat megvalósítására létrehozott alkalmi csoportok munkájában Hatás- és jogköre: a munkatervi-, illetve többletfeladatok megvalósítása során a csoport tagjai részére meghatározott munkafeladatok teljesítését rendszeresen számon kérik szabályozza törvényes keretek között a csoport dolgozóinak munkarendjét, távollétét, a szabadságolások ütemezését, a helyettesítés rendjét javaslatot tesz a csoport tagjaira vonatkozó bér-, munka-, és személyügyi döntésekre az igazgató és helyettese megbízása alapján előzetes konzultáció és utólagos beszámolás kötelezettsége mellett képviseli az intézményt a külső természetes és jogi személyekkel való kapcsolatában Felelős: a csoport munkájának egészéért, a feladatok színvonalas elvégzéséért az intézmény működését szabályozó törvények és egyéb jogszabályok, intézményi szabályzatok betartásáért és betartatásáért, a munkáját irányító igazgatói és igazgatóhelyettesi utasítások, intézkedések végrehajtásáért az intézmény vagyonának védelméért, szakterülete feladatainak takarékos és gazdaságos végrehajtásáért

10 a csoportban dolgozók munkarendjének betartásáért, a munkafegyelemért. A csoportvezetőt az igazgató nevezi ki munkatársai véleményének kikérésével. Az alkalmazott általános feladatai: az előirt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, munkaideje alatt a munkáltató rendelkezésére állni napi 8 órában 8 órai munkát végezni (könyvtár), heti 40 órában munkát végezni (Művelődési Központ) munkáját az elvárható szakértelemmel, a hivatali titok megtartásával és gondossággal végezni munkatársaival együttműködni munkája során tudomására jutott intézményi titkokat, információkat megőrizni kulturált megjelenésével a könyvtárosok: névtábla, munkaruha köteles részt venni a napi szolgálatban a részére kijelölt tanfolyamokon vagy továbbképzéseken saját érdekében részt venni és az előirt vizsgákat letenni megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, testi épségét veszélyezteti ellátni a munkaköri leírásban megállapított, ill. felettese által kiadott feladatokat (a kapott utasítások és határidők betartásával) ellátni mindazokat a munkakörébe tartozó feladatokat, amelyekkel felettese megbízza munkáját személyesen, saját maga ellátni. AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FŐBB FELADATAI A könyvtár szervezeti egységei: 1/ felnőtt szolgálat az intézmény legnagyobb szervezeti egysége, amely az új épület földszintjén található. feladata: gyűjteményével és szolgáltatásaival a város és térsége polgárai igényeinek minél szélesebb körű kielégítése Formái: - helyben használat kölcsönzés előjegyzés könyvtárközi kölcsönzés - általános tájékoztatás szakirodalmi tájékoztatás - rendezvények szervezése kiállítások rendezése kiadványok megjelentetése és egyéb technikai szolgáltatások biztosítása 2/ gyermekbirodalom az intézmény első emeletén található szervezeti egysége főbb feladatai: a város és térsége gyermekolvasóinak ellátása részükre szolgáltatás biztosítása: - helyben használat kölcsönzés előjegyzés - tájékoztatás rendezvények, programok szervezése kiállítások rendezése.

11 3/ gyűjteményszervezés a szolgáltatás alapját biztosítja, két személy végzi az első emeleti irodában. A nagyrészt technikai feladatokat könyvtáros asszisztens látja el. Az adaptálásban, az állomány gondozásában az igazgatóhelyettes vesz részt. főbb feladatok: a könyvtár gyűjteményébe érkező dokumentumok érkeztetése, könyvtári felszereléssel, jelzésekkel ellátása, adaptálása, esetenként analitikus feltárása, eljuttatása a részlegekbe. Nyilvántartások vezetése, katalógusok építése, a gyűjtemény gondozása (selejtezés). Statisztikai adatszolgáltatás. 4/ helyismereti szolgálat egy személy végzi e feladatot a Hattyúházban Kiskunfélegyháza és térsége helyismereti vonatkozású dokumentumainak gyűjtése, rendszerezése, feltárása, katalógusának építése, adaptálása, analitikus feltárása, szolgáltatás biztosítása, kiadványok, készítése, kiállítások rendezése. 5/ internet - médiatár a médiatár és az internet feladatait egy személy látja el a Hattyúházban. a könyvtárban jelentkező internetes és zenei kérések kielégítése, segítség nyújtása a használóknak, használói képzés, technikai feladatok (nyomtatás, másolás) ellátása 6/ rendezvény- és kamaraterem rendezvények szervezése (előkészítés, lebonyolítás), tanfolyamok szervezése, kiállítások rendezése ellátásában az igazgató, a gazdasági szakalkalmazott mellett a felnőtt és a gyermekszolgálat dolgozói vesznek részt. Kiállításfelügyelet a ruhatári, ill. a raktárosi munka részeként látandó el. 7/ gazdasági szakalkalmazotti munka egy személy végzi a könyvtár és a művelődési központ gazdasági feladatait az első emeleti irodában az intézmény gazdálkodásával összefüggő valamennyi adminisztrációs munka végzése a GESZ és az intézményvezető irányításával. 8/ rendszergazdai munka az intézmény számítógépes rendszerének működtetése, adatbázisok felügyelete, karbantartása, az intézményi honlap gondozása, technikai feladatok megoldása. A könyvtár épületének teljes gépészeti és elektronikai rendszerének működtetése. 9/ ügyviteli alkalmazott egy fő segíti a két intézményben jelentkező adminisztratív és gazdasági feladatok ellátását 10/ raktáros: alkalmanként az alagsorban jelentkező technikai feladatok ellátása, valamint a ruhatári és a kiállítás felügyeleti feladatok biztosítása. 11/ takarítói munka az intézmény teljes épületében jelentkező takarító munkák elvégzése (2 fő látja el).

12 12/ ruhatár minden használó számára, aki hosszabb ideig tartózkodik a könyvtárban októbertől május végéig kötelező. Ruhatári feladatot ruhatáros lát el, valamint a raktáros, ill. szükség esetén a takarító lát el. A Művelődési Központ szervezeti egységei: 1/ Művelődésszervezés A közművelődési feladatokat 3 fő közművelődési szakember látja el. Szervezik a felnőttés gyermekrendezvényeket, színházi előadásokat. Segítik az amatőr művészeti csoportok, műhelyek, alkotóközösségek, civil szervezetek munkáját. Elkészítik a rendezvények, programtevékenységek marketingtervét. Vezetik a rendezvények statisztikáját, gondoskodnak a szerzői jogdíjak elszámolásáról. Bonyolítják a bérléseket. Egy fő a művelődési központ uniós pályázatait gondozza. Mellette igény szerint ellát művelődésszervezői feladatot. 2/ Karrier Iroda Pályázatból március 31-ig végzi az irodában jelentkező szolgáltatói, szervezői feladatokat. Szükség szerint bekapcsolódik a Művelődési Központ munkájába. Egy fő felsőfokú végzettségű munkatárs látja el a feladatokat. 3/ Hang- és fénytechnika 2 fő feladata a Művelődési Központ, a városi önkormányzat és egyéb megrendelt feladatok technikai igényeinek ellátása. Gondoskodnak a hang- és fénytechnikai rendszerek folyamatos karbantartásáról. 4/ Portaszolgálat 2 fő biztosítja a művelődési központ információs pontján e feladatokat. Információnyújtás, eligazítás, klubok, körök, tanfolyamok információinak nyilvántartása. Karbantartási és fizikai munka ellátása, technikai eszközök kiadása, kiállításrendezés és az intézményi pranyagok tervezése. 5/ takarító 3 fő közül 2 fő végzi a takarítói munkát. Egy fő prémiuméves. 6/ Városi Mozi 1 fő látja el a mozi üzemeltetés feladatait. A dolgozók részvételi jogát gyakorló szerv: Közalkalmazotti tanács.

13 Az intézmény működésének főbb szabályai I. Az intézmény munkavégzéssel kapcsolatos szabályai 1. A munkaviszony létrejötte Az intézmény az alkalmazottak esetében a belépéskor közalkalmazotti jogviszonyt létesít a munkavállalóval a KJT szabályai szerint. A kinevezés tartalmazza a közalkalmazott besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, illetményét, továbbá munkakörét és a munkavégzés helyét. A kinevezés négyhónapos próbaidőt tartalmaz. 2. A munkavégzés teljesítése, munkaköri kötelezettségek, hivatali titkok megőrzése A munkavégzés teljesítése az intézmény vezetője által kijelölt szervezeti egységekben, illetve munkaterületen, az ott érvényben lévő szabályok, ill. a munkaköri leírás szerint történik. A dolgozó köteles a munkakörébe tartozó munkát képességei kifejtésével, az elvárható szakértelemmel és pontossággal végezni, a hivatali titkot megtartani. Ezen túlmenően nem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott tudomására és amelynek közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következményekkel járhat. A dolgozó munkáját az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, a munkahelyi vezetője utasításainak, valamint a szakmai elvárásoknak megfelelően köteles végezni. Nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, amelyek hivatali titoknak minősülnek és amelyek nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené, amennyiben adott esetben jogszabályban előirt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn. Az intézménynél hivatali titoknak minősülnek a következők: a foglalkoztatott dolgozók személyi anyagai a szolgáltatást igénybe vevő beiratkozó, tanfolyami résztvevők személyi adatai a gazdálkodás adatai a munkáltatással összefüggő adatok, információk a könyvtár és művelődési központ biztonsági, vagyoni- és tűzvédelmi adatai, ezek műszaki, technikai alkalmazásai. A hivatali titok megsértése fegyelmi vétségnek minősül. Az intézmény valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot mindaddig megőrizni, amíg annak közlésére a felettesétől engedélyt nem kap. 3. Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek részére A tömegtájékoztató eszközök munkatársainak tevékenységét az intézmény dolgozóinak az alábbi szabályok betartása mellett kell elősegíteniük:

14 A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A felvilágosítás-adás, nyilatkozattétel esetén be kel tartani a következő előírásokat: Az intézményt érintő kérdésekben a tájékoztatásra, ill. nyilatkozatadásra az intézményvezető vagy az általa esetenként megbízott személy jogosult. Elvárás, hogy a nyilatkozatot adó a tömegtájékoztató eszközök munkatársainak udvarias, konkrét, szabatos válaszokat adjon. A közölt adatok szakszerűségéért és pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel. A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint az intézmény jó hírnevére és érdekeire. Nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az intézmény tevékenységében zavart, az intézménynek anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik. A nyilatkozattevőnek joga van arra, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje. Kérheti az újságírót, riportert, hogy az anyagnak azt a részét, amely az ő szavait tartalmazza, közlés előtt vele egyeztesse. 4. A munkaidő beosztása Az intézmény igazgatójának és valamennyi dolgozójának kötelessége az SZMSZ-ben előírtak betartása, a munkaterv reá vonatkozó részének teljesítése, a szakmai önképzés, a társadalmi tulajdon védelme, a takarékosság és a munkafegyelem betartása. A közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdésekben a közalkalmazottak jogállásáról rendelkező törvényt és a Munka Törvénykönyvét, valamint ezek végrehajtási rendelkezéseit kell alkalmazni. Közalkalmazotti jogviszony létesítésekor az igazgató vagy helyettese, vagy a csoportvezető kötelesek ismertetni az SZMSZ-t, - a munkaköri leírás alapján - az új dolgozó feladatait, a munka- és balesetvédelmi szabályokat. A munkarendre vonatkozó belső szabályok kialakításánál a Munka Törvénykönyvéről szóló, többször módosított évi XXII. törvény (MT), a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény előírásai az irányadók. Az intézmény dolgozóinak munkaidő-beosztását a törvényes munkaidő keretein belül az igazgató, a helyettese, ill. a csoportvezető határozzák meg úgy, hogy az intézmény feladatainak elvégzését lehetővé tegyék. A teljesített munkaidő rögzítésére naponta - jelenléti ívet kell használni. Túlmunkát, továbbá a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon munkát végezni az igazgató és helyettese, ill. a közművelődési szakmai egységvezetővel történt előzetes egyeztetés és rendelkezés alapján lehet. Ilyen esetekben gondoskodni kell a pihenőidő biztosításáról. A könyvtárban a hivatali munkarend igazodik a könyvtár nyitva tartásához. A Művelődési Központban a rendezvényekhez, bérlésekhez igazodva váltott beosztásban látják el a munkatársak feladataikat.

15 5. Szabadság A rendes szabadság kiadásához a dolgozókkal egyeztetett szabadságolási terv készül. A dolgozó szabadságát a munkáltató adja ki, amelyből 1/3-ára van igényjogosultsága. A dolgozók éves rendes szabadságának mértékét a Kjt., valamint a Munka Törvénykönyvében foglalt előírások szerint kell megállapítani. A dolgozókat megillető és kivett szabadságról nyilvántartást vezet az igazgató. A dolgozó köteles megbetegedését, vagy a munkából való távolmaradásának okát közvetlen felettesének haladéktalanul bejelenteni, és felgyógyulása után azonnal munkára jelentkezni. A keresőképtelenséget minden esetben az orvos által kiállított okmánnyal kell igazolni. Kiküldetést, külszolgálatot az igazgató és helyettese, személyi tulajdonú gépkocsi hivatalos célra történő használatát a gazdaságosság figyelembe vételével az igazgató engedélyezheti. Az igazgató kiküldetését, külszolgálatát a Művelődési, Oktatási, Vallásügyi, Ifjúsági és Sport Iroda engedélyezi. 6. Az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók díjazása A munka díjazására vonatkozó megállapodásokat kinevezési okiratban kell rögzíteni. 7. Kártérítési kötelezettség A munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A közalkalmazott vétkességére (fokozatai: elhagyta, elveszítette, ellopták) való tekintet nélkül a teljes kárt köteles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel (pl. szolgáltatási bevételek kezelése). Mentesül a közalkalmazott a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a munkáltató a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította (őrzés feltételei: zárható kassza, zárható fiók). A közalkalmazottat az előzőekben leírtak szerinti teljes anyagi felelősség csak akkor terheli, ha a dolgot (szerszám, termék, áru, anyag, stb.) jegyzék vagy elismervény alapján vette át. A pénztárost vagy értékkezelőt e nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt pénz (szolgáltatási bevételek a felnőtt, a zenei és a gyermekkönyvtárban, a Művelődési Központban: a terembérlések, színházjegyek, foglalkozások), értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében. A gazdasági szakalkalmazottat felelősség terheli az általa kezelt pénz és egyéb értéktárgy tekintetében. Amennyiben az intézménynél a kárt többen együttesen okozták, vétkességük, a megőrzésre átadott dolgokban a bekövetkezett hiány esetében pedig munkabérük arányában felelnek.

16 8. Anyagi felelősség Az intézmény a dolgozó ruházatában, használati tárgyaiban a munkavégzés folyamán bekövetkezett kárért vétkességre tekintet nélkül felel, ha a kár a dolgozó munkahelyén vagy más megőrzésre szolgáló helyen elhelyezett dolgokban keletkezett. A dolgozó a szokásos személyi használati tárgyakat meghaladó mértékű és értékű használati értékeket csak az intézményvezető engedélyével hozhat be munkahelyére, ill. vihet ki onnan. (pl. számítógép, nyomtató, írógép, stb.). Az intézmény valamennyi dolgozója felelős a berendezési, felszerelési tárgyak rendeltetésszerű használatáért, a gépek, eszközök szakkönyvek stb. megóvásáért. 9. A munka tervezésének szabályai Az intézmény vezetője az intézmény feladatainak végrehajtására évente, a költségvetéshez igazodó - intézményi munkatervet készít. A munkaterv összeállításához, annak tervezésekor javaslatot kér az intézmény dolgozóitól. A munkatervnek tartalmaznia kell: a feladatok konkrét meghatározását a feladat végrehajtásáért felelős(ök) megnevezését a feladat végrehajtásának határidejét a végrehajtásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeket. Formái: éves terv, havi program, kiemelt rendezvények terve, éves intézményi költségvetési terv, karbantartási, felújítási, beszerzési terv. A munkatervet az intézmény dolgozóival ismertetni kell, valamint meg kell küldeni a felügyeleti szervnek az előző évi beszámolóval és statisztikával együtt. Az intézmény vezetője a munkaterv végrehajtását folyamatosan ellenőrzi és értékeli. II. Az intézmény gazdálkodása A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési gazdálkodási formája: részben önállóan gazdálkodó részjogkörű költségvetési szervezet. A gazdálkodási feladatok ellátását a GESZ-szel történő megállapodás alapján végzi. A szakmai, dologi kiadások az intézményvezető jogkörében vannak, az egyéb dologi kiadások a GESZ jogkörébe tartoznak. (kivétel a Művelődési Központ: a DAOP pályázat kötelezettségei miatt az egyéb dologi kiadások üzemeltetési területe az intézmény hatáskörébe tartoznak). A Városi Könyvtár és a Művelődési Központ feladatainak ellátásához a feltételeket, a fenntartási és működési költségeket az évente összeállított és a fenntartó önkormányzat által megállapított költségvetésben biztosítja. Egyéb bevételek képződhetnek: szolgáltatási bevételekből (beiratkozási díj, késedelmi, internethasználati és kártérítési díj, másolatszolgáltatásból befolyó összeg, eszköz- és terembérbeadás, stb.)

17 állami támogatásból (érdekeltségnövelő támogatás, felzárkóztató pályázat) adományokból (önkéntes pénz- és dokumentum adomány, SZJA 1 %) pályázatokon elnyert összegekből, amelyek csak az adott feladatra használhatók fel terem- és eszközbérletből. A befizetések a GESZ számlára történnek. (4. sz. melléklet: Pénzkezelési szabályzat). Az intézményben évente selejtezni (5. sz. melléklet: Selejtezési szabályzat) és kétévente leltározni kell (6. sz. melléklet: Leltározási szabályzat). III. Értekezletek Az értekezletek, a megbeszélések a vezetés alapvető módját képezik. Az igazgató évente, szükség szerint összevont értekezletet tart a könyvtár és a Művelődési Központ dolgozói részvételével. Az intézmény egészére vonatkozó rendelkezéseket az intézmény minden dolgozójának meg kell ismerni. Célja: - az intézmény előtt álló feladatok ismertetése, - az elmúlt időszak tevékenységének számbavétele, - a munkakapcsolatok és a dolgozók tevékenységének értékelése. - Az igazgató a könyvtárban évente egyszer, az év első negyedévét követően az éves munka értékelésére és a feladatok meghatározásának céljából értekezletet hiv össze. Lehetőség szerint meghívja az önkormányzat képviselőjét (művelődési irodavezető, művelődési bizottság elnöke, tagja, a képviselő-testület tagja, stb.). Negyedévi rendszerességgel az eltelt negyedévi munka értékelésére és a következő negyedévi feladatok megbeszélésére kerül sor. Az igazgató, az igazgatóhelyettes havonként az időszerű tennivalók megbeszélése érdekében rövid megbeszélést tartanak. Aktuális feladatok és a továbbképzéseken való részvétel is megkívánja a dolgozók esetenkénti összejövetelét. A Művelődési Központban az igazgató és/vagy a szakmai egységvezető vezetésével hetenkénti, kéthetenkénti rendszerességgel tartanak megbeszélést valamennyi dolgozó részvételével. Célja: a soron következő feladatok megbeszélése, kölcsönös tájékoztatás; a feladatok ütemezése, megosztása, értékelés. Az intézmény évente elkészíti beszámolóját, statisztikáját és évi munkatervét, amelyet megküld fenntartó önkormányzatának és a megyei szakmai szervezeteknek.

18 IV. Munkarend A törvényes munkaidő napi 8 óra. A munkarendet a hatályos jogszabályoknak, a könyvtár és a Művelődési Központ nyitva tartási rendjének megfelelően az igazgató állapítja meg. Pontos rögzítése a munkaköri leírásokban történik. A VÁROSI KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA Hétfő: zárva Kedd, péntek: 9-17 óra Szerda-csütörtök: óra Szombat: 8-12 óra Nyári nyitva tartás: Július 1. augusztus 31. Hétfő: zárva Kedd, péntek: 8-17 óra Szerda-csütörtök: óra. Szombat: zárva. Az intézmény vezetője vagy helyettese a hivatali, ill. a nyitva tartási időben elérhetők a könyvtárhasználók és látogatók számára. A szolgáltatást az igazgatóhelyettes, ill. a közművelődési szakmai egységvezető képviseli nyitva tartási időben. A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NYITVA TARTÁSA: Hétfő: Zárva Kedd, péntek: óra Szerda-csütörtök: óra Szombat: Igény szerint Vasárnap: Zárva Nyári időszakban (július-augusztus) a Városi Könyvtár és a Művelődési Központ kétkét hétig részleges nyitva tartással működik (ügyelet). V. Az intézmény ügyiratkezelése, kiadmányozási jog gyakorlása Az iratkezelés szabályozása a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint történik az intézményben, irányításáért és ellenőrzéséért az intézmény igazgatója felelős. A kiadmányozási jog az igazgatót illeti meg. Az igazgatóhelyettest illeti meg a kiadmányozási jog az igazgató távollétében. Cégszerű aláírási jogosultság: igazgató, gazdasági szakalkalmazott vagy igazgatóhelyettes, gazdasági szakalkalmazott. A körbélyegzőt csak az igazgató használhatja, kivételesen átadhatja beosztottjának.

19 VI. A helyettesítés rendje Az igazgató általános helyettese az igazgatóhelyettes. Mindkettőjük távollétében a helyettesítés külön szóbeli megbízás alapján történik. Hosszabb távollét esetében az igazgató a megbízást írásban rögzíti. VII. Kapcsolattartás Az intézmény igazgatója felelős a kapcsolattartásért a minisztériummal, a város polgármesterével, a képviselő-testülettel, művelődési bizottságával, a jegyzővel, a polgármesteri hivatallal, az intézményekkel, a civil szervekkel, a sajtóval. Az igazgató esetenként átruházhatja e feladatot elsősorban az igazgatóhelyettesre (pl. az oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás esetén vagy a rendezvényeket szervező könyvtárosokra, művelődésszervezőkre). Az intézmény működését, tevékenységét érintő tájékoztatás adás az igazgató feladata. Ettől eltérően a dolgozók csak az érvényben lévő Könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak alapján ill. az intézmény által a nyilvánosságnak szánt kiadványokból (rendezvények programjai, tájékoztató füzetek, stb.) adhatnak tájékoztatást az érintettek számára. Az intézmény feladatainak hatékonyabb ellátása érdekében mindkét intézményben a belső szervezeti egységek egymással szoros kapcsolatot tartanak. VIII. Záró rendelkezések Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat keretjellegű, kiegészítését a következő mellékletek képezik: 1. Az intézmény alapító okirata és elfogadásának határozata 2. Gyűjtőköri szabályzat és állományfejlesztési irányelvek 3. Könyvtárhasználati szabályzat 4. Pénzkezelési szabályzat 5. Selejtezési szabályzat 6. Leltározási szabályzat 7. Iratkezelési szabályzat 8. Munkavédelmi szabályzat 9. Tűzvédelmi szabályzat 10. Dolgozói létszám- és munkakörök 11. Internet- és számítógép-használati szabályzat 12. Számítástechnikai és védelmi szabályzat 13. Gyermekbirodalom társasjáték használati szabályzata 14. Riasztórendszer használati szabályzata 15. Gépjármű használati szabályzat 16. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat 17. Fénymásolási szabályzat 18. Tanulmányi szabályzat 19. A szellemi tevékenység szolgáltatási szerződések keretében történő ellátása 20. Dohányzás szabályozása 21. A könyvtári kiadványok készítésének szabályzata 22. Ruhatári szabályzat 23. A Művelődési Központ Házirendje 24. Terem- és eszközhasználati szabályzat

20 A Petőfi Sándor Városi Könyvtár és Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata a jóváhagyás napján lép életbe és visszavonásig érvényes. Kiskunfélegyháza, június 23. Kállainé Vereb Mária igazgató Záradék: Kiskunfélegyháza Város Képviselő-testülete jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a június 23-i 117/2011. sz. képviselőtestületi határozattal hagyta jóvá. Kapus Krisztián Polgármester