A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve"

Átírás

1 A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve ös tanév

2 Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési, értékelés tevékenység... 7 Együttműködés a diákönkormányzattal... 8 Együttműködés a szülőkkel... 8 Tanórán kívüli tevékenységek... 9 Eseménynaptár Az alsós munkaközösség munkaterve A felső tagozatos munkaközösség munkaterve A gimnáziumi munkaközösség munkaterve Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program munkaterve Testnevelés munkaközösség munkaterve A humán munkaközösség munkaterve A német nyelvi munkaközösség munkaterve Az angol munkaközösség éves munkaterve Természettudományos munkaközösség éves munkaterve

3 A tanév kiemelt feladatai 1. A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 3. A pedagógus életpálya modell követelményeinek megfelelően portfoliók készítése, a portfolió készítésének segítése. 4. Intézményi és egyéni önértékelés, partneri elégedettségmérés. 5. A mindennapos testnevelés bevezetése a 3., 7. és a 11. évfolyamon, a tapasztalatok leszűrése a következő évek tervezéséhez. 6. Kiemelt célkitűzések: - állagmegóvás - szociális érzékenység fejlesztése - fegyelem erősítése és a tanulás értékének erősítése. - illem és viselkedéskultúra, - tehetséggondozás, 7. Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése (osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkájával). 8. A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése. 9. A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása. 10. Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése. A tanári mentori hálózat erősítése. 11. A gyakornoki rendszer működtetése a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően. 3

4 12. Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése 13. Az iskolai fegyelem további erősítése: Különös tekintettel: A tanárok felé: - az adminisztratív fegyelem terén az ellenőrzők naprakészségére, az alsó tagozaton az osztálynaplók, a felső és gimnáziumi tagozaton a digitális napló, valamint az ellenőrzők egyezésére, - a pontos órakezdésre és befejezésre - a tanórák közti szünetek ügyeletének ellenőrzésére A diákok felé: - a magatartás kultúra szintjének emelésére - folyosói közlekedésre - káromkodásmentes beszédre - köszönésre - társak tiszteletére 14. Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl; 15. A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése eszköztárunkba; 16. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése; 17. Folyamatos kapcsolattartás a jól működő szülői munkaközösséggel. 18. Pályázatfigyelés írás iránti igény növelése 4

5 A tanulók teljesítményének mérése 1. A nyelvi előkészítő osztálynál csoportbontás kialakításához. Határidő: szeptember 5. Felelős: szaktanárok 2. A 9.ny osztálynál csoportbontás kialakításához mindkét idegen nyelvnél. Határidő: szeptember 5. Felelős: szaktanárok 3. Az alsós testnevelés óráknál csoportbontás kialakításához Határidő: szeptember 5. Felelős: tanítók, testnevelők 4. Az első osztályos tanulók DIFER mérése Határidő: szeptember Felelős: tanítók, fejlesztő pedagógusok 5. A 6.; 8.; 10. évfolyamokon Országos Kompetenciamérés (szövegértés és matematika) Határidő: május 27. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok 6. A 7.évfolyam évzáró vizsgája német nyelvből Határidő: május Felelős: Koppányné Dienes Mariann 7. Tanévzáró vizsgák a évfolyamokon Határidő: május 4-6. írásbeli, szóbeli Felelős: Balla Enikő, szaktanárok 8. Tanulói teljesítmények mérése osztályonként, témakörönként Határidő: témakörök lezárásakor, folyamatosan Felelős: tanítók, szaktanárok 9. Nyelvi mérés a 6., 8. évfolyamon Határidő: június 11. Felelős: Koppányné Dienes Mariann, Mandják Gertrúd 5

6 Pedagógusképzés, továbbképzés A képzések tekintetében prioritást kell kapniuk a modernizációs pedagógiai, tanfolyamoknak, illetve a törvény által támasztott új tantárgyak (pl. erkölcstan) tanításához szükséges tanfolyamoknak. A központi továbbképzési keret nullára redukálása behatárolja az intézmény lehetőségeit. 1. A KLIK fenntartása alatt álló intézmények által szervezett tanári továbbképzéseken való részvétel Határidő: folyamatos Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 2. Bemutatóórák, foglalkozások tartása kollégák részére, óralátogatások Határidő: folyamatos Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 3. A pedagógus életpálya modell által megkövetelt óralátogatások belső vizsgák. 4. Havonkénti értekezleteken aktuális pedagógiai kérdések megbeszélése Határidő: Kibővített vezetőségi értekezlet minden hónap első keddjén, Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet minden hónap harmadik keddjén, Alsós munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó keddjén, Nyelvi munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó keddjén, Felsős munkaközösségi értekezlet minden hónap második keddjén 5. Tantestületi értekezlet minden hónap első keddjén Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 6. Szülők számára nyílt napok szervezése félévenként egyszer Határidő: november és március 2-4. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók 7. Főiskolai hallgatók fogadása, szakmai gyakorlatok helyszínének biztosítása Határidő: október november, február - május 6

7 Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók Ellenőrzési, értékelés tevékenység 1. A tanulóknál a Pedagógiai Program értékelési részében foglaltak szerint történik az ellenőrzési, értékelési tevékenység. Határidő: folyamatos Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, tanítók 2. A pedagógusok munkájának folyamatos figyelemmel kisérése a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek kapcsán: - Adminisztratív fegyelem ellenőrzése, tanügyi dokumentumok pontos vezetése, ellenőrzők, naplók egyezése Határidő: folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek - Tanmenetek elkészítése az eltervezettek szerinti haladás illetve az eltérés okainak vizsgálata Határidő: október 1. ill. folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők - Szabadidős tevékenységek, iskolai rendezvények értékelése Határidő: a rendezvények után, összegzés a félévi ill. tanévzáró értekezleten Felelős: Rósa Viktor, szabadidő szervező - Az iskolavezetés óralátogatásai Határidők: Október: 1.,5.,9. évfolyam órái November: 2.,6. évfolyam órái December: 10. évfolyam órái Január: 3., 13. évfolyam órái Február: 4., 7. évfolyam órái Március: 2., 8., 11. évfolyam órái Április: 3., 12. évfolyam órái Május: 1., 5. évfolyam órái - A munkaközösség vezetők óralátogatásait a munkaközösségek éves munkaterve tartalmazza 7

8 Együttműködés a diákönkormányzattal 1. Tagozatgyűlés keretében a felmerülő kérdések, problémák megbeszélése Határidő: szeptember október, március- április Felelős: Takács Krisztina 2. Gyermeknap, DÖK nap megszervezése (1 tanítás nélküli munkanap a DÖK szervezésében) Határidő: június 1. Felelős: Takács Krisztina, osztályfőnökök Együttműködés a szülőkkel 1. Találkozás a szülői munkaközösség tagjaival, az év feladatainak, programjainak megbeszélése Határidő: szeptember 25. Felelős: Rósa Viktor 2. Szülői értekezletek osztályszinten Határidő: szeptember 1-12-ig. január ig. május ig. Felelős: osztályfőnökök 3. A leendő kilencedik és első osztályos tanulók szülei számára tájékoztató és bemutató órák tartása. Szülői nyílt tanórák szervezése Határidő: november 13. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók 4. A nyolcadik osztályosok pályaválasztási tájékoztatója Határidő: november második felében Felelős: pályaválasztási felelős, 8. osztályok osztályfőnökei. Harisné P. Zsuzsa 5. Fogadóórák: minden pedagógus hetente, egyénileg meghatározott időben, előzetes egyeztetés után fogadóórát tart. A tanév során két alkalommal az iskola valamennyi pedagógusa közös fogadóórát tart. Határidő: november 25. illetve március 17. Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek 6. Év végi bográcsos főzőverseny a szülői közösségek részére az iskola udvarán 8

9 Határidő: május 29. Felelős: SZMK 7. A szülők folyamatos tájékoztatása az iskola web oldalán (www.klebi.hu) Tanórán kívüli tevékenységek 1. Gólyatábor Határidő: augusztus Felelős: Pálffyné Tornai Dorottya, Matusné Németh Eszter 2. Tanulószoba, napközi megszervezése, beindítása Határidő: szeptember 2. Felelős: 3. Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások, színjátszó körök megszervezése, beindítása Határidő: szeptember 2-ig Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség - vezetők 4. Iskolai versenyek szervezése, részvétel a kerületi, fővárosi, országos versenyeken Határidő: folyamatos Felelős: munkaközösség vezetők 5. A gimnazista tanulók tehetséggondozásának lehetőségei, a tehetséggondozás megszervezése Határidő: szeptember 5. Felelős: Rósa Viktor, Balla Enikő 6. Felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkezők részére Központi írásbeli vizsga: január 17. Pót írásbeli vizsga: január 22. Szóbeli vizsga: február Pót szóbeli vizsga: március Érettségi vizsgára való felkészítés Határidő: folyamatos Felelős: osztály osztályfőnöke, szaktanárok 8. Szalagavató bál Határidő: január 23. Felelős: a 12. és 13. osztály osztályfőnöke 9

10 9. Osztálykirándulások Határidő: június 8-9-ig Felelős: osztályfőnökök 10. Ballagás a 13. és a 8. évfolyamon Határidő: április 30. illetve június 12. Felelős: a 12. illetve a 7. osztályos osztályfőnökök 11. Nyári táborok megszervezése Határidő: június Felelős:, Harisné Pintér Zsuzsa 13. Kerületi úszásoktatás Határidő: 5.a, 5.gy I. félév, 5.b II. félév 10

11 Eseménynaptár Augusztus: 25. Alakuló értekezlet 25. Javító osztályozó vizsgák 26. A nyáron jelentkező tanulók felvételi vizsgáztatása 29. Tanévnyitó értekezlet Gólyatábor Szeptember: 1. Tanévnyitó ünnepség, az első tanítási nap Szülői értekezletek osztályszinten DIFER mérések 3. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 5-ig Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások szervezése 5. Felső tagozat kirándul 8. Gyermekek Háza értekezlet(minden páratlan hétfő: ig) 9. Felsős munkaközösségi értekezlet (minden hónap második keddjén) 10. Az 5.a osztály úszásoktatásának kezdete. 12. Az 5.gy osztály úszásoktatásának kezdete. 12. Gimis nyelvparádé ( évf.) A 13. évfolyam osztálykirándulása 16. Alsós munkaközösségi értekezlet 16. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet (minden hónap 3. keddjén) 19-ig Helyettesítési rend elkészítése 19-ig Ügyeleti beosztások elkészítése 30. Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó keddjén) 25. A Szülői Munkaközösség alakuló ülése 28. Kerületi Kaptató 30. Törzslapok megírása Sportláz - labdarúgás Október: 1-ig Tanmenetek és munkaközösségi tervek elkészítése 1. OÁTV és OKTV jelentkezések lezárásának határideje 5. Kegyeleti Futás (Fel: A. ZS.) 6. Iskolai szintű megemlékezés az aradi vértanúkról (F.: 7. évf.) Őszi papírgyűjtés 8. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 14. Felsős munkaközösségi értekezlet 18. Országos munkanap 11

12 21. Alsós munkaközösségi értekezlet 21. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 21. Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó keddjén) 22. Iskolai ünnepély okt. 23. tiszteletére (F.: GyH és 10. évfolyam) ig A 7-8. évfolyamosok tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap 23-2-ig Őszi szünet Sportláz - kosárlabda November: 3. A szünet utáni első tanítási nap 4. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) Nyílt napok nyílt tanórák a szülők számára a 2.,3.,6.,8.,10.,12.,13. évfolyamokon 11. Felsős munkaközösségi értekezlet 13. Gimnáziumi bemutatkozó nap a környékbeli ált. iskolások részére.(f.: Sz.Z.T.) Tájékoztató a leendő 9. osztályos tanulók szülei számára (F.: R.V.) 18. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 19. Kerületi angol műfordító verseny a gimnáziumi tagozat részére 25. Alsós munkaközösségi értekezlet 25. Közös fogadóóra ig 25. Nyelvi munkaközösségi értekezlet Sportláz: Floorball December 1-13-ig Cipősdoboz akció az egész iskola részére 5. Mikulás ünnepségek az alsó tagozaton 6. Karácsonyi vásár az SZMK és a tantestület szervezésében 9. Alsós munkaközösségi értekezlet osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbelire 17. Bécsi kirándulás a gimnáziumi tagozat részére 19. Rövidített órák ig, utána karácsonyi ünnepség osztálykeretben, majd tanári karácsony ig Téli szünet Január első hét Sítábor (tanítás van) 12

13 5. A szünet utáni első tanítási nap 6. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 13. Felsős munkaközösségi értekezlet 16. Félévzárás 16-ig Tantárgyfelosztás és órarendkészítés a második félévre 17. Központi középiskolai írásbeli felvételi 20. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 20. Osztályozó értekezlet az alsó tagozat (14.00) és a gimnázium (14.00) részére 21. Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére (14.00) 22. Pót központi felvételi vizsga (14.00) 23. Félévi értesítők kiosztása 23. Szalagavató bál ig Szülői értekezletek 27. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 27. A központi írásbeli eredményhirdetése ig Február Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 6. GYH farsang 10-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok küldése a középiskolákhoz, adatlapok küldése 13. Alsós (F.: tanítók), felsős farsang(f.: 8. évfolyam) 10. Felsős munkaközösségi értekezlet 17. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 13-ig Jelentkezés az érettségi vizsgára 13-ig Érettségizők továbbtanulási lapjainak elküldése 18. Angol nyelvű színházi látogatás a gimnáziumi haladó csoportoknak 25. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól osztályszinten (F.: M.N.E.) a gimnáziumban ig. Szóbeli felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkező tanulóknak Alsós munkaközösségi értekezlet 24. Nyelvi munkaközösségi értekezlet Sportláz - röplabda Március 3. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 2-4. Nyílt napok nyílt tanórák a szülők számára az 1.,4.,5.,7.,9.,11. évf. számára 4. Pót szóbeli vizsga a gimnáziumba jelentkező külsős tanulók részére (14.00) 5. Nyílt órák és tájékoztató a leendő első osztályos szülők részére 13

14 9. Szakmai nap 10. Felsős munkaközösségi értekezlet , Március 15-i ünnepély (F.: 9.ny ) 17. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet évfolyamosok számára tanulói adatlapok módosításának lehetősége 17. Közös fogadóóra óráig 20. Gimnáziumi projektnap 24. Alsós munkaközösségi értekezlet 24. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 26. Tavaszi Fesztivál Tanítás nélküli munkanapok Sportláz: tollaslabda, falmászás Április 2-7-ig Tavaszi szünet 8. A szünet utáni első tanítási nap 14. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 14. Felsős munkaközösségi értekezlet 16. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól (Holocaust emléknap, M.N.E., kiállítás) 21. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 21. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 28. Alsós munkaközösségi értekezlet osztály - osztályozó értekezlet 30. Gimnáziumi ballagás 13 óra Sportláz kézilabda Május 4-től Írásbeli érettségi kezdete a 13. évfolyamon évfolyamok vizsgái (írásbeli) tól 5. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) Szülői értekezletek Tavaszi papírgyűjtés 12. Felsős munkaközösségi értekezlet 19. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 26. Felkészülési nap a évfolyamnak az év végi vizsgákra 26. Alsós munkaközösségi értekezlet 26. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 14

15 27. Országos kompetenciamérés a 6, 8, 10. évf. (szövegértés és matematika) évfolyam szóbeli vizsgái 2-3.hét Angliai nyelvi tábor Június 1. DÖK nap, gyermeknap az alsó, a felső és a gimnáziumi tagozat részére 3. Osztályozó értekezlet a gimnáziumi tagozat részére Osztályozó értekezlet az alsó tagozat részére Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére A Nemzeti Összefogás Napja (F.: 9. évf.) 5. Pedagógus napi rendezvények (F.: 6. évfolyam) 8-9. Osztálykirándulások 11. Nyelvi mérés a 6., 8. évfolyamon osztályok ballagása (11.00-kor) 15. Az osztálytermek rendbe rakása, szükség esetén festése 19. Tanévzáró ünnepély (F.: 5. évfolyam), bizonyítványok kiosztása kor ig Érettségi vizsgák Gimnáziumi beiratkozás 26. Tanévzáró tantestületi értekezlet 9.00-kor A tanév során rendezett házi, kerületi, fővárosi és országos versenyek részletezése a munkacsoportok éves munkatervében található. Bp., szeptember igazgató a tantestület nevében. az SZMK nevében. a DÖK nevében 15

16 MUNKATERVEK Az alsós munkaközösség munkaterve Készítette: Csőgör Ilona a munkaközösség közreműködésével A munkaközösség tagjai: 1. Jakab Katalin 2. Varga Róbertné 3. Kántor Zsuzsa 4. Mayer Nikolett 5. Mészáros Katalin 6. Csizmadia Krisztina 7. Hizsnyai Zsuzsa 8. Mezei Orsolya 9. Payer Zsuzsa 10. Kertész Bernadett 11. Kováts Krisztina 12. Szebediné Mérő Eszter 13. Korpás Márta 14. Juhász Ottóné 15. Csőgör Ilona 16. Patyi Sándorné 17. Robotkáné Buzánszky Éva 18. Jakab Olivér 19. Bakiné Szolnoky Monika 20.Bertalanné Kovács Tímea Betanítók névsora: 1. Gledura Katalin 2. Szőllősi Emese 3. Aranyi Zsolt 4. Koppányné Dienes Mariann 5. Szirmai Ágnes 6. Heinekné Vereckei Mária 7. Varga Zoltánné 8. Fejlesztés: 1.Dóczi Veronika 2.Kovács Klára 16

17 A tanév kiemelt feladatai Integráció Új kerettanterv Állagmegóvás,tartós tankönyvek Szakkörök A tanulók teljesítményének mérése 1. osztályban Di-fer mérés szeptemberben és májusban Tanórán kívüli tevékenységek Színházlátogatások: Táncszínház, Bábszínház, Klebelsberg Kúria bérletes előadásai, illetve az év közben kiválasztott előadások Múzeumok látogatása: Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Közlekedési Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, ill. éppen aktuális kiállítások megtekintése Tanulmányi kirándulások szervezése a tananyagokhoz rendelve A kerület nevezetességeinek, emlékhelyeinek meglátogatása válogatva a tananyaghoz Dekorációs-és tisztasági verseny füzetszépségverseny Együttműködés a szülőkkel, más partnerekkel Bemutató órák tartása minden évfolyamon nyílt hét keretében Bemutató órák tartása a leendő első osztályos tanulók szülei számára Óvodások fogadása Látogatás a környező óvodákban Fogadóóra Szülői értekezlet Egyéni megbeszélések Eseménynaptár Augusztus Faliújság : 1. osztályosok Felelősök 4. osztályosok felkészítése az évnyitón való szereplésre 4.évfolyam 17

18 Termek berendezése, dekorálása osztályfőnökök Szeptember Tanévnyitó műsor negyedikesek részvételével 4.évfolyam tanítói Tankönyvek kiosztása Szülői értekezletek Tanmenetek elkészítése-leadása szept. 17. Tanmenetek áttekintése Éves munkaterv elkészítése, leadása szept.17. Di-fer mérés végzése, leadása Jeles napok-szüret szept.27. Munkaközösségi megbeszélés osztályfőnökök osztályfőnökök a tantárgyat tanítók Csőgör Ilona Csőgör Ilona Dóczi Veronika Szebedi Vajk Istvánné Kovács Klára Juhász Ottóné Csőgör Ilona iskolavezetés Október Őszi faliújság:2.évfolyam Tűzriadó Első osztályok látogatása Házi szépolvasási verseny Csőgör Ilona Bakiné Sz. Monika Patyi Sándorné Csőgör Ilona 18

19 Törzslapok megnyitása Táncszínház Ünnepi faliújság készítése Megemlékezés: Aradi vértanúkról Megemlékezés: okt. 23. Papírgyűjtés Munkaközösségi megbeszélés November Második osztályok látogatása osztályfőnökök 2. osztályos of. osztályfőnökök Csőgör Ilona Csőgör Ilona Jeles napok-márton-napi felvonulás szervezése Klebelsberg emléknap és koszorúzás Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi vásár szervezése Nyílt hét Fogadóórák Karácsonyi vásár Juhász Ottóné osztályfőnökök Csizmadia Krisztina Mezei Orsolya Payer Zsuzsa Csőgör Ilona osztályfőnökök 2. és 3. of. Betanítók osztályfőnökök betanító tanárok osztályfőnökök SZMK December Téli faliújság:3.évfolyam 19

20 Tankönyvrendelés Herrné Ladányi M. osztályfőnökök Mikulás ünnep szervezése Osztálykarácsony szervezése Cipősdoboz akció(?) Juhász Ottóné osztályfőnökök osztályfőnökök Január Harmadik osztályok látogatása Félévzárás Osztályozó értekezlet Bizonyítványok kiosztása Szülői értekezlet Csőgör Ilona osztályfőnökök osztályfőnökök osztályfőnökök Félévzáró tantestületi értekezlet Házi rajzverseny Patyi Sándorné Február Negyedik osztályok látogatása Mesevilág Meseismereti Verseny Farsang szervezése Munkaközösségi megbeszélés Katona Ilona 4.évfolyam tanítói Juhász Ottóné Robotkáné B. Éva Csőgör Ilona Március Tavaszi faliújság :4.évfolyam Házi vers- és prózamondó verseny Kertész Bernadett 20

21 B.né Kovács Tímea Csőgör Ilona Második osztályok látogatása Házi helyesírási verseny Csőgör Ilona Varga Róbertné Mayer Nikolett Nyílt hét Leendő elsősök szüleinek óralátogatása of Betanítók 4.évfolyam tanítói Tájékoztató a leendő elsős szülők számára Jeles napok-húsvét Munkaközösségi megbeszélés Juhász Ottóné napközis tanítók Csőgör Ilona Április Harmadik osztályok látogatása Csőgör Ilona Házi matematika verseny Szakmai nap Mezei Orsolya Jakab Katalin Hizsnyai Zsuzsa B.né Kovács Tímea Di-fer mérés Juhász Ottóné Szebedi Vajk Istvánné 21

22 Május Év végi faliújság:1.évfolyam Kovács Klára Dóczi Veronika Tavaszi Fesztivál Első osztályok látogatása Első osztályosok beíratása Gyermeknap szervezése Munkaközösségi megbeszélés Iskolánk 50. éves Csizmadia Kriszta Hizsnyai Zsuzsa Szebedi V.Istvánné Csőgör Ilona Juhász Ottóné Osztályfőnökök Napközis tanítók Csőgör Ilona Papírgyűjtés Június Erdei iskola, osztálykirándulás szervezése Osztályozó értekezlet Tanév lezárása-alsós munkacsoport kirándulása osztályfőnökök Csőgör Ilona 22

23 Hónap Augusztu s Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok 4. osztályosok felkészítése az évnyitón való szereplésre Kováts Kriszta Juhász Ottóné Szebediné Mérő Eszter Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Szeptem ber Szülői értekezlet Termek berendezése, dekorálása Tanévnyitó műsor negyedikesek részvételével Tankönyvek kiosztása Of. Kováts Kriszta Juhász Ottóné Szebediné Mérő Eszter Of. osztályfőnökök Csizmadia Krisz 17. Tanmenetek elkészítése, leadása 17. Éves munkaterv elkészítése, leadása Tanmenetek áttekintése Of. Adott tantárgyat tanítók Csőgör Ilona Payer Zsuzsanna Juhász Ottóné osztályfőnökök 30. Törzslapok Di-fer mérés végzése, leadása Dóczi Veronika Kovács Klára Szebedi Vajk Istvánné Alakuló kerületi alsós Istvánné 23

24 Hónap Szeptem ber Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is megnyitása Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Munkaközösségi megbeszélés 27. Jeles napok:szüret Csőgör Ilona Juhász Ottóné Szebedi Vajk Istvánné mcs.vez. értekezlet Áldás u.ált.isk. osztályfőnökök Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Korpás Márta Istvánné Október óra Kibővített vezetői értekezlet óra Tűzriadó 04. Aradi vértanúk óra Könyvtár Házi Szépolvasási Verseny (3 fő osztályonként) Első osztályok látogatása Ünnepi faliújság készítése Megemlékezés: Aradi vértanúkról Bakiné Sz.Monika Csőgör Ilona Patyi Sándorné CsőgörIlona 2.évfolyam Ker. szépolvasási verseny (évfolyamonként 1-1 fő)jelentkezés okt.3-ig Megemlékezés: 1956 okt. 23. Osztályfőnökök 24

25 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Papírgyűjtés Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Munkaközösségi megbeszélés Csőgör Ilona Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Őszi faliújság készítése 2. o. osztályfőnökök November 22. Megemlékezés: 56. okt. 23. okt 28.- nov.04. őszi szünet Második osztályok látogatása Csőgör Ilona 21.Fővárosi Szépolvasó Verseny 5. kibővített vezetőségi ért. 11. Márton-napi felvonulás szervezése Juhász Ottóné osztályfőnökök Nyílt hét páros évfolyamok 26. fogadóóra 30. Karácsonyi 13.Klebelsberg koszorúzás Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi vásár szervezése 3.évfolyam tanítói Csőgör Ilona SZMK osztályfőnökök 25

26 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is vásár Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont December Cipősdoboz akció Tankönyvrendelés Osztályfőnökök Herrné Ladányi Mária 3. kibővített vezetőségi ért. Osztálykarácso ny szervezése 20. Tanári karácsony Téli faliújság készítése 06. Mikulás ünnep szervezése (Klebelsberg Kúria) 20. osztálykarácsony 3. of. Juhász Ottóné osztályfőnökök Január Téli szünet dec.23-jan kibővített vezetőségi ért. Harmadik osztályok látogatása Csőgör Ilona 17. Félévzárás 24. Bizonyítványok kiosztása Osztályozó értekezlet osztályfőnökök 26

27 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Szülői értekezletek 29.Rajzverseny Patyi Sándorné Február Félévzáró tantestületi értekezlet 7. Farsang Negyedik osztályok látogatása 06. Mesevilág vetélkedő a 4. évfolyam számára /6 fős csapatok/ Munkaközösségi megbeszélés Csőgör Ilona 4.évfolyam tanítói Csőgör Ilona óra Kerületi Mesevilág meseismereti verseny I.forduló Marczibányi tér óra Mesevilág döntő Marczibányi tér Március Március Nyílt hét Páratlan évfolyamok évfolyam óra márc.15. Emlékműsor Második osztályok látogatása 06. Leendő elsősök szüleinek óralátogatása Megemlékezés 12. Házi vers-és prózamondó verseny Csőgör Ilona Leendő elsős tanítók Csőgör Ilona B.né Kovács Tímea Kertész Bernadett Kerületi vers- és Prózamondó verseny Marcibányi Téri Műv. Közp Kerületi helyes- 27

28 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is 14.Munkaszüne ti nap Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont írási verseny Fillér u. Ált.Isk. 18. Fogadóóra 19. Házi helyesírási verseny Mayer Nikolett Varga Róbertné Április 14. Szakmai Nap Tavaszi faliújság Harmadik osztályok látogatása 4.évfolyam Csőgör Ilona 24.Fővárosi Helyesírási Verseny ig Tavaszi Szünet Di-fer mérés Kovács Klára Dóczi Veronika Szebedi Vajk Istvánné 09.Házi matematika verseny Jakab Katalin Hizsnyai Zsuzsa Mezei Orsolya B.né Kovács Tímea 30. Gimnáziumi ballagás 29. munkaközösségi megbeszélés Első osztályosok beíratása Csőgör Ilona 28

29 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Május Szülői értekezlet 10. szombat tanítási nap ( ledolgozása) Papírgyűjtés Munkaközösségi megbeszélés Faliújság 1.évfolyam 23.Tavaszi Fesztivál és Klébi 50. Június 30. Pedagógusnap 04.Nemzeti Összetartozás Napja 29

30 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is osztálykirándul ás, erdei iskolai oszt. ballagás Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Erdei iskola, osztálykirándulás szervezése Osztályozó értekezlet osztályfőnökök osztályfőnökök Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Munkacsoport kirándulása Csőgör Ilona Tanévzáró értekezlet Tanévzáró ünnepség 30

31 A felső tagozatos munkaközösség munkaterve Összeállította: Némethné Szabó Andrea A tagozat osztályai és osztályfőnökei 5.a Borsos Krisztina, Szabóné Borbély Rita 5.b Aranyi Zsolt 5.c Jákóiné Szirota Ilona 6.a Dénesné Mike Imola, Horváthné Vass Ildikó 6.b Takács Krisztina 7.a Némethné Szabó Andrea 7.b Rozsnyói Zsuzsanna 8.a Tamás Georgina 8.b Manninger Márta Tagozatunk munkájában részt vesz: Dénes Sándor Heinekné Vereckei Mária Herrné Ladányi Mária Varga Zoltánné Vonyik Lászlóné A tanév kiemelt feladatai - A tavaly kialakított felsős szokásrend megőrzése, erősítése. Osztályfőnöki órákon a gyerekekkel, szülői értekezleteken a szülőkkel való megismertetése. - Team-munka rendszerének működtetése, erősítése. Kéthavi, szükség esetén gyakoribb értekezletek, esetmegbeszélések az egy osztályban tanító kollégák együttműködésével. Problémafeltáró megoldó team-értekezletek osztályonként es átmenet megkönnyítése / elkészült az átvételi protokoll / 31

32 - Környezetkultúra fejlesztése; nagy hangsúlyt kap az állagmegóvás o Dekorációs- és tisztasági verseny havi fordulókkal o Bútorzat felcímkézése, mindenki felelős a saját padjáért, székéért o A tagozat folyosóinak rendbetétele - Szociális érzékenység erősítése o Bekapcsolódunk a decemberi cipősdoboz akcióba o Osztályfőnöki órák témája legyen a fogyatékkal élők sorsa, helyzete o Láthatatlan kiállítás megtekintése További feladatok - Fejlesztőpedagógusokkal való kapcsolattartás, együttműködés erősítése - Osztályfőnökök és szaktanárok munkájának még erősebb összehangolása - Egészségnevelés. Egészségnapot szervezünk, évfolyamonként változó témával - Pályaválasztás, beiskolázás - Az iskola és a szülők közötti kapcsolat további erősítése Teljesítménymérés Osztályfőnökként részt veszünk a szövegértés és matematika méréseken a 6. és 8. évfolyamon, szükség esetén segédkezünk az idegen nyelvi mérés lebonyolításában a 6. évfolyamon. Ellenőrzés, értékelés Tagozatunk osztályainak haladását óralátogatásokkal igyekszem követni. Szükség esetén felkérem a kollégákat egymás óráinak megtekintésére. Október 5.a 5.b osztály November 5.c, 6.a osztály December 6.b 7.b osztály Január Február 8.a 8.b osztály Március 5.a 5.b osztály Április 5.c osztály Május osztály A látogatások tapasztalatait elsősorban az osztályfőnökökkel, szükség esetén a szaktanárokkal is elemző beszélgetéseken vesszük számba. A tanév során minden osztály kapcsán tartunk team-értekezletet, hirtelen felmerülő probléma esetén soron kívüli alkalommal is. Az osztályok munkáját a negyedévenkénti tagozatgyűléseken értékeljük. Programokat, eredményeket a tagozat faliújságán közzétesszük. 32