A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve"

Átírás

1 A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve ös tanév

2 Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési, értékelés tevékenység... 7 Együttműködés a diákönkormányzattal... 8 Együttműködés a szülőkkel... 8 Tanórán kívüli tevékenységek... 9 Eseménynaptár Az alsós munkaközösség munkaterve A felső tagozatos munkaközösség munkaterve A gimnáziumi munkaközösség munkaterve Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program munkaterve Testnevelés munkaközösség munkaterve A humán munkaközösség munkaterve A német nyelvi munkaközösség munkaterve Az angol munkaközösség éves munkaterve Természettudományos munkaközösség éves munkaterve

3 A tanév kiemelt feladatai 1. A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 3. A pedagógus életpálya modell követelményeinek megfelelően portfoliók készítése, a portfolió készítésének segítése. 4. Intézményi és egyéni önértékelés, partneri elégedettségmérés. 5. A mindennapos testnevelés bevezetése a 3., 7. és a 11. évfolyamon, a tapasztalatok leszűrése a következő évek tervezéséhez. 6. Kiemelt célkitűzések: - állagmegóvás - szociális érzékenység fejlesztése - fegyelem erősítése és a tanulás értékének erősítése. - illem és viselkedéskultúra, - tehetséggondozás, 7. Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése (osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkájával). 8. A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése. 9. A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása. 10. Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése. A tanári mentori hálózat erősítése. 11. A gyakornoki rendszer működtetése a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően. 3

4 12. Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése 13. Az iskolai fegyelem további erősítése: Különös tekintettel: A tanárok felé: - az adminisztratív fegyelem terén az ellenőrzők naprakészségére, az alsó tagozaton az osztálynaplók, a felső és gimnáziumi tagozaton a digitális napló, valamint az ellenőrzők egyezésére, - a pontos órakezdésre és befejezésre - a tanórák közti szünetek ügyeletének ellenőrzésére A diákok felé: - a magatartás kultúra szintjének emelésére - folyosói közlekedésre - káromkodásmentes beszédre - köszönésre - társak tiszteletére 14. Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl; 15. A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése eszköztárunkba; 16. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése; 17. Folyamatos kapcsolattartás a jól működő szülői munkaközösséggel. 18. Pályázatfigyelés írás iránti igény növelése 4

5 A tanulók teljesítményének mérése 1. A nyelvi előkészítő osztálynál csoportbontás kialakításához. Határidő: szeptember 5. Felelős: szaktanárok 2. A 9.ny osztálynál csoportbontás kialakításához mindkét idegen nyelvnél. Határidő: szeptember 5. Felelős: szaktanárok 3. Az alsós testnevelés óráknál csoportbontás kialakításához Határidő: szeptember 5. Felelős: tanítók, testnevelők 4. Az első osztályos tanulók DIFER mérése Határidő: szeptember Felelős: tanítók, fejlesztő pedagógusok 5. A 6.; 8.; 10. évfolyamokon Országos Kompetenciamérés (szövegértés és matematika) Határidő: május 27. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok 6. A 7.évfolyam évzáró vizsgája német nyelvből Határidő: május Felelős: Koppányné Dienes Mariann 7. Tanévzáró vizsgák a évfolyamokon Határidő: május 4-6. írásbeli, szóbeli Felelős: Balla Enikő, szaktanárok 8. Tanulói teljesítmények mérése osztályonként, témakörönként Határidő: témakörök lezárásakor, folyamatosan Felelős: tanítók, szaktanárok 9. Nyelvi mérés a 6., 8. évfolyamon Határidő: június 11. Felelős: Koppányné Dienes Mariann, Mandják Gertrúd 5

6 Pedagógusképzés, továbbképzés A képzések tekintetében prioritást kell kapniuk a modernizációs pedagógiai, tanfolyamoknak, illetve a törvény által támasztott új tantárgyak (pl. erkölcstan) tanításához szükséges tanfolyamoknak. A központi továbbképzési keret nullára redukálása behatárolja az intézmény lehetőségeit. 1. A KLIK fenntartása alatt álló intézmények által szervezett tanári továbbképzéseken való részvétel Határidő: folyamatos Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 2. Bemutatóórák, foglalkozások tartása kollégák részére, óralátogatások Határidő: folyamatos Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 3. A pedagógus életpálya modell által megkövetelt óralátogatások belső vizsgák. 4. Havonkénti értekezleteken aktuális pedagógiai kérdések megbeszélése Határidő: Kibővített vezetőségi értekezlet minden hónap első keddjén, Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet minden hónap harmadik keddjén, Alsós munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó keddjén, Nyelvi munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó keddjén, Felsős munkaközösségi értekezlet minden hónap második keddjén 5. Tantestületi értekezlet minden hónap első keddjén Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 6. Szülők számára nyílt napok szervezése félévenként egyszer Határidő: november és március 2-4. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók 7. Főiskolai hallgatók fogadása, szakmai gyakorlatok helyszínének biztosítása Határidő: október november, február - május 6

7 Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók Ellenőrzési, értékelés tevékenység 1. A tanulóknál a Pedagógiai Program értékelési részében foglaltak szerint történik az ellenőrzési, értékelési tevékenység. Határidő: folyamatos Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, tanítók 2. A pedagógusok munkájának folyamatos figyelemmel kisérése a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek kapcsán: - Adminisztratív fegyelem ellenőrzése, tanügyi dokumentumok pontos vezetése, ellenőrzők, naplók egyezése Határidő: folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek - Tanmenetek elkészítése az eltervezettek szerinti haladás illetve az eltérés okainak vizsgálata Határidő: október 1. ill. folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők - Szabadidős tevékenységek, iskolai rendezvények értékelése Határidő: a rendezvények után, összegzés a félévi ill. tanévzáró értekezleten Felelős: Rósa Viktor, szabadidő szervező - Az iskolavezetés óralátogatásai Határidők: Október: 1.,5.,9. évfolyam órái November: 2.,6. évfolyam órái December: 10. évfolyam órái Január: 3., 13. évfolyam órái Február: 4., 7. évfolyam órái Március: 2., 8., 11. évfolyam órái Április: 3., 12. évfolyam órái Május: 1., 5. évfolyam órái - A munkaközösség vezetők óralátogatásait a munkaközösségek éves munkaterve tartalmazza 7

8 Együttműködés a diákönkormányzattal 1. Tagozatgyűlés keretében a felmerülő kérdések, problémák megbeszélése Határidő: szeptember október, március- április Felelős: Takács Krisztina 2. Gyermeknap, DÖK nap megszervezése (1 tanítás nélküli munkanap a DÖK szervezésében) Határidő: június 1. Felelős: Takács Krisztina, osztályfőnökök Együttműködés a szülőkkel 1. Találkozás a szülői munkaközösség tagjaival, az év feladatainak, programjainak megbeszélése Határidő: szeptember 25. Felelős: Rósa Viktor 2. Szülői értekezletek osztályszinten Határidő: szeptember 1-12-ig. január ig. május ig. Felelős: osztályfőnökök 3. A leendő kilencedik és első osztályos tanulók szülei számára tájékoztató és bemutató órák tartása. Szülői nyílt tanórák szervezése Határidő: november 13. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók 4. A nyolcadik osztályosok pályaválasztási tájékoztatója Határidő: november második felében Felelős: pályaválasztási felelős, 8. osztályok osztályfőnökei. Harisné P. Zsuzsa 5. Fogadóórák: minden pedagógus hetente, egyénileg meghatározott időben, előzetes egyeztetés után fogadóórát tart. A tanév során két alkalommal az iskola valamennyi pedagógusa közös fogadóórát tart. Határidő: november 25. illetve március 17. Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek 6. Év végi bográcsos főzőverseny a szülői közösségek részére az iskola udvarán 8

9 Határidő: május 29. Felelős: SZMK 7. A szülők folyamatos tájékoztatása az iskola web oldalán (www.klebi.hu) Tanórán kívüli tevékenységek 1. Gólyatábor Határidő: augusztus Felelős: Pálffyné Tornai Dorottya, Matusné Németh Eszter 2. Tanulószoba, napközi megszervezése, beindítása Határidő: szeptember 2. Felelős: 3. Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások, színjátszó körök megszervezése, beindítása Határidő: szeptember 2-ig Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség - vezetők 4. Iskolai versenyek szervezése, részvétel a kerületi, fővárosi, országos versenyeken Határidő: folyamatos Felelős: munkaközösség vezetők 5. A gimnazista tanulók tehetséggondozásának lehetőségei, a tehetséggondozás megszervezése Határidő: szeptember 5. Felelős: Rósa Viktor, Balla Enikő 6. Felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkezők részére Központi írásbeli vizsga: január 17. Pót írásbeli vizsga: január 22. Szóbeli vizsga: február Pót szóbeli vizsga: március Érettségi vizsgára való felkészítés Határidő: folyamatos Felelős: osztály osztályfőnöke, szaktanárok 8. Szalagavató bál Határidő: január 23. Felelős: a 12. és 13. osztály osztályfőnöke 9

10 9. Osztálykirándulások Határidő: június 8-9-ig Felelős: osztályfőnökök 10. Ballagás a 13. és a 8. évfolyamon Határidő: április 30. illetve június 12. Felelős: a 12. illetve a 7. osztályos osztályfőnökök 11. Nyári táborok megszervezése Határidő: június Felelős:, Harisné Pintér Zsuzsa 13. Kerületi úszásoktatás Határidő: 5.a, 5.gy I. félév, 5.b II. félév 10

11 Eseménynaptár Augusztus: 25. Alakuló értekezlet 25. Javító osztályozó vizsgák 26. A nyáron jelentkező tanulók felvételi vizsgáztatása 29. Tanévnyitó értekezlet Gólyatábor Szeptember: 1. Tanévnyitó ünnepség, az első tanítási nap Szülői értekezletek osztályszinten DIFER mérések 3. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 5-ig Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások szervezése 5. Felső tagozat kirándul 8. Gyermekek Háza értekezlet(minden páratlan hétfő: ig) 9. Felsős munkaközösségi értekezlet (minden hónap második keddjén) 10. Az 5.a osztály úszásoktatásának kezdete. 12. Az 5.gy osztály úszásoktatásának kezdete. 12. Gimis nyelvparádé ( évf.) A 13. évfolyam osztálykirándulása 16. Alsós munkaközösségi értekezlet 16. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet (minden hónap 3. keddjén) 19-ig Helyettesítési rend elkészítése 19-ig Ügyeleti beosztások elkészítése 30. Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó keddjén) 25. A Szülői Munkaközösség alakuló ülése 28. Kerületi Kaptató 30. Törzslapok megírása Sportláz - labdarúgás Október: 1-ig Tanmenetek és munkaközösségi tervek elkészítése 1. OÁTV és OKTV jelentkezések lezárásának határideje 5. Kegyeleti Futás (Fel: A. ZS.) 6. Iskolai szintű megemlékezés az aradi vértanúkról (F.: 7. évf.) Őszi papírgyűjtés 8. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 14. Felsős munkaközösségi értekezlet 18. Országos munkanap 11

12 21. Alsós munkaközösségi értekezlet 21. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 21. Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó keddjén) 22. Iskolai ünnepély okt. 23. tiszteletére (F.: GyH és 10. évfolyam) ig A 7-8. évfolyamosok tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap 23-2-ig Őszi szünet Sportláz - kosárlabda November: 3. A szünet utáni első tanítási nap 4. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) Nyílt napok nyílt tanórák a szülők számára a 2.,3.,6.,8.,10.,12.,13. évfolyamokon 11. Felsős munkaközösségi értekezlet 13. Gimnáziumi bemutatkozó nap a környékbeli ált. iskolások részére.(f.: Sz.Z.T.) Tájékoztató a leendő 9. osztályos tanulók szülei számára (F.: R.V.) 18. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 19. Kerületi angol műfordító verseny a gimnáziumi tagozat részére 25. Alsós munkaközösségi értekezlet 25. Közös fogadóóra ig 25. Nyelvi munkaközösségi értekezlet Sportláz: Floorball December 1-13-ig Cipősdoboz akció az egész iskola részére 5. Mikulás ünnepségek az alsó tagozaton 6. Karácsonyi vásár az SZMK és a tantestület szervezésében 9. Alsós munkaközösségi értekezlet osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbelire 17. Bécsi kirándulás a gimnáziumi tagozat részére 19. Rövidített órák ig, utána karácsonyi ünnepség osztálykeretben, majd tanári karácsony ig Téli szünet Január első hét Sítábor (tanítás van) 12

13 5. A szünet utáni első tanítási nap 6. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 13. Felsős munkaközösségi értekezlet 16. Félévzárás 16-ig Tantárgyfelosztás és órarendkészítés a második félévre 17. Központi középiskolai írásbeli felvételi 20. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 20. Osztályozó értekezlet az alsó tagozat (14.00) és a gimnázium (14.00) részére 21. Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére (14.00) 22. Pót központi felvételi vizsga (14.00) 23. Félévi értesítők kiosztása 23. Szalagavató bál ig Szülői értekezletek 27. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 27. A központi írásbeli eredményhirdetése ig Február Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 6. GYH farsang 10-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok küldése a középiskolákhoz, adatlapok küldése 13. Alsós (F.: tanítók), felsős farsang(f.: 8. évfolyam) 10. Felsős munkaközösségi értekezlet 17. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 13-ig Jelentkezés az érettségi vizsgára 13-ig Érettségizők továbbtanulási lapjainak elküldése 18. Angol nyelvű színházi látogatás a gimnáziumi haladó csoportoknak 25. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól osztályszinten (F.: M.N.E.) a gimnáziumban ig. Szóbeli felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkező tanulóknak Alsós munkaközösségi értekezlet 24. Nyelvi munkaközösségi értekezlet Sportláz - röplabda Március 3. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 2-4. Nyílt napok nyílt tanórák a szülők számára az 1.,4.,5.,7.,9.,11. évf. számára 4. Pót szóbeli vizsga a gimnáziumba jelentkező külsős tanulók részére (14.00) 5. Nyílt órák és tájékoztató a leendő első osztályos szülők részére 13

14 9. Szakmai nap 10. Felsős munkaközösségi értekezlet , Március 15-i ünnepély (F.: 9.ny ) 17. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet évfolyamosok számára tanulói adatlapok módosításának lehetősége 17. Közös fogadóóra óráig 20. Gimnáziumi projektnap 24. Alsós munkaközösségi értekezlet 24. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 26. Tavaszi Fesztivál Tanítás nélküli munkanapok Sportláz: tollaslabda, falmászás Április 2-7-ig Tavaszi szünet 8. A szünet utáni első tanítási nap 14. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 14. Felsős munkaközösségi értekezlet 16. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól (Holocaust emléknap, M.N.E., kiállítás) 21. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 21. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 28. Alsós munkaközösségi értekezlet osztály - osztályozó értekezlet 30. Gimnáziumi ballagás 13 óra Sportláz kézilabda Május 4-től Írásbeli érettségi kezdete a 13. évfolyamon évfolyamok vizsgái (írásbeli) tól 5. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) Szülői értekezletek Tavaszi papírgyűjtés 12. Felsős munkaközösségi értekezlet 19. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 26. Felkészülési nap a évfolyamnak az év végi vizsgákra 26. Alsós munkaközösségi értekezlet 26. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 14

15 27. Országos kompetenciamérés a 6, 8, 10. évf. (szövegértés és matematika) évfolyam szóbeli vizsgái 2-3.hét Angliai nyelvi tábor Június 1. DÖK nap, gyermeknap az alsó, a felső és a gimnáziumi tagozat részére 3. Osztályozó értekezlet a gimnáziumi tagozat részére Osztályozó értekezlet az alsó tagozat részére Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére A Nemzeti Összefogás Napja (F.: 9. évf.) 5. Pedagógus napi rendezvények (F.: 6. évfolyam) 8-9. Osztálykirándulások 11. Nyelvi mérés a 6., 8. évfolyamon osztályok ballagása (11.00-kor) 15. Az osztálytermek rendbe rakása, szükség esetén festése 19. Tanévzáró ünnepély (F.: 5. évfolyam), bizonyítványok kiosztása kor ig Érettségi vizsgák Gimnáziumi beiratkozás 26. Tanévzáró tantestületi értekezlet 9.00-kor A tanév során rendezett házi, kerületi, fővárosi és országos versenyek részletezése a munkacsoportok éves munkatervében található. Bp., szeptember igazgató a tantestület nevében. az SZMK nevében. a DÖK nevében 15

16 MUNKATERVEK Az alsós munkaközösség munkaterve Készítette: Csőgör Ilona a munkaközösség közreműködésével A munkaközösség tagjai: 1. Jakab Katalin 2. Varga Róbertné 3. Kántor Zsuzsa 4. Mayer Nikolett 5. Mészáros Katalin 6. Csizmadia Krisztina 7. Hizsnyai Zsuzsa 8. Mezei Orsolya 9. Payer Zsuzsa 10. Kertész Bernadett 11. Kováts Krisztina 12. Szebediné Mérő Eszter 13. Korpás Márta 14. Juhász Ottóné 15. Csőgör Ilona 16. Patyi Sándorné 17. Robotkáné Buzánszky Éva 18. Jakab Olivér 19. Bakiné Szolnoky Monika 20.Bertalanné Kovács Tímea Betanítók névsora: 1. Gledura Katalin 2. Szőllősi Emese 3. Aranyi Zsolt 4. Koppányné Dienes Mariann 5. Szirmai Ágnes 6. Heinekné Vereckei Mária 7. Varga Zoltánné 8. Fejlesztés: 1.Dóczi Veronika 2.Kovács Klára 16

17 A tanév kiemelt feladatai Integráció Új kerettanterv Állagmegóvás,tartós tankönyvek Szakkörök A tanulók teljesítményének mérése 1. osztályban Di-fer mérés szeptemberben és májusban Tanórán kívüli tevékenységek Színházlátogatások: Táncszínház, Bábszínház, Klebelsberg Kúria bérletes előadásai, illetve az év közben kiválasztott előadások Múzeumok látogatása: Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Közlekedési Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, ill. éppen aktuális kiállítások megtekintése Tanulmányi kirándulások szervezése a tananyagokhoz rendelve A kerület nevezetességeinek, emlékhelyeinek meglátogatása válogatva a tananyaghoz Dekorációs-és tisztasági verseny füzetszépségverseny Együttműködés a szülőkkel, más partnerekkel Bemutató órák tartása minden évfolyamon nyílt hét keretében Bemutató órák tartása a leendő első osztályos tanulók szülei számára Óvodások fogadása Látogatás a környező óvodákban Fogadóóra Szülői értekezlet Egyéni megbeszélések Eseménynaptár Augusztus Faliújság : 1. osztályosok Felelősök 4. osztályosok felkészítése az évnyitón való szereplésre 4.évfolyam 17

18 Termek berendezése, dekorálása osztályfőnökök Szeptember Tanévnyitó műsor negyedikesek részvételével 4.évfolyam tanítói Tankönyvek kiosztása Szülői értekezletek Tanmenetek elkészítése-leadása szept. 17. Tanmenetek áttekintése Éves munkaterv elkészítése, leadása szept.17. Di-fer mérés végzése, leadása Jeles napok-szüret szept.27. Munkaközösségi megbeszélés osztályfőnökök osztályfőnökök a tantárgyat tanítók Csőgör Ilona Csőgör Ilona Dóczi Veronika Szebedi Vajk Istvánné Kovács Klára Juhász Ottóné Csőgör Ilona iskolavezetés Október Őszi faliújság:2.évfolyam Tűzriadó Első osztályok látogatása Házi szépolvasási verseny Csőgör Ilona Bakiné Sz. Monika Patyi Sándorné Csőgör Ilona 18

19 Törzslapok megnyitása Táncszínház Ünnepi faliújság készítése Megemlékezés: Aradi vértanúkról Megemlékezés: okt. 23. Papírgyűjtés Munkaközösségi megbeszélés November Második osztályok látogatása osztályfőnökök 2. osztályos of. osztályfőnökök Csőgör Ilona Csőgör Ilona Jeles napok-márton-napi felvonulás szervezése Klebelsberg emléknap és koszorúzás Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi vásár szervezése Nyílt hét Fogadóórák Karácsonyi vásár Juhász Ottóné osztályfőnökök Csizmadia Krisztina Mezei Orsolya Payer Zsuzsa Csőgör Ilona osztályfőnökök 2. és 3. of. Betanítók osztályfőnökök betanító tanárok osztályfőnökök SZMK December Téli faliújság:3.évfolyam 19

20 Tankönyvrendelés Herrné Ladányi M. osztályfőnökök Mikulás ünnep szervezése Osztálykarácsony szervezése Cipősdoboz akció(?) Juhász Ottóné osztályfőnökök osztályfőnökök Január Harmadik osztályok látogatása Félévzárás Osztályozó értekezlet Bizonyítványok kiosztása Szülői értekezlet Csőgör Ilona osztályfőnökök osztályfőnökök osztályfőnökök Félévzáró tantestületi értekezlet Házi rajzverseny Patyi Sándorné Február Negyedik osztályok látogatása Mesevilág Meseismereti Verseny Farsang szervezése Munkaközösségi megbeszélés Katona Ilona 4.évfolyam tanítói Juhász Ottóné Robotkáné B. Éva Csőgör Ilona Március Tavaszi faliújság :4.évfolyam Házi vers- és prózamondó verseny Kertész Bernadett 20

21 B.né Kovács Tímea Csőgör Ilona Második osztályok látogatása Házi helyesírási verseny Csőgör Ilona Varga Róbertné Mayer Nikolett Nyílt hét Leendő elsősök szüleinek óralátogatása of Betanítók 4.évfolyam tanítói Tájékoztató a leendő elsős szülők számára Jeles napok-húsvét Munkaközösségi megbeszélés Juhász Ottóné napközis tanítók Csőgör Ilona Április Harmadik osztályok látogatása Csőgör Ilona Házi matematika verseny Szakmai nap Mezei Orsolya Jakab Katalin Hizsnyai Zsuzsa B.né Kovács Tímea Di-fer mérés Juhász Ottóné Szebedi Vajk Istvánné 21

22 Május Év végi faliújság:1.évfolyam Kovács Klára Dóczi Veronika Tavaszi Fesztivál Első osztályok látogatása Első osztályosok beíratása Gyermeknap szervezése Munkaközösségi megbeszélés Iskolánk 50. éves Csizmadia Kriszta Hizsnyai Zsuzsa Szebedi V.Istvánné Csőgör Ilona Juhász Ottóné Osztályfőnökök Napközis tanítók Csőgör Ilona Papírgyűjtés Június Erdei iskola, osztálykirándulás szervezése Osztályozó értekezlet Tanév lezárása-alsós munkacsoport kirándulása osztályfőnökök Csőgör Ilona 22

23 Hónap Augusztu s Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok 4. osztályosok felkészítése az évnyitón való szereplésre Kováts Kriszta Juhász Ottóné Szebediné Mérő Eszter Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Szeptem ber Szülői értekezlet Termek berendezése, dekorálása Tanévnyitó műsor negyedikesek részvételével Tankönyvek kiosztása Of. Kováts Kriszta Juhász Ottóné Szebediné Mérő Eszter Of. osztályfőnökök Csizmadia Krisz 17. Tanmenetek elkészítése, leadása 17. Éves munkaterv elkészítése, leadása Tanmenetek áttekintése Of. Adott tantárgyat tanítók Csőgör Ilona Payer Zsuzsanna Juhász Ottóné osztályfőnökök 30. Törzslapok Di-fer mérés végzése, leadása Dóczi Veronika Kovács Klára Szebedi Vajk Istvánné Alakuló kerületi alsós Istvánné 23

24 Hónap Szeptem ber Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is megnyitása Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Munkaközösségi megbeszélés 27. Jeles napok:szüret Csőgör Ilona Juhász Ottóné Szebedi Vajk Istvánné mcs.vez. értekezlet Áldás u.ált.isk. osztályfőnökök Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Korpás Márta Istvánné Október óra Kibővített vezetői értekezlet óra Tűzriadó 04. Aradi vértanúk óra Könyvtár Házi Szépolvasási Verseny (3 fő osztályonként) Első osztályok látogatása Ünnepi faliújság készítése Megemlékezés: Aradi vértanúkról Bakiné Sz.Monika Csőgör Ilona Patyi Sándorné CsőgörIlona 2.évfolyam Ker. szépolvasási verseny (évfolyamonként 1-1 fő)jelentkezés okt.3-ig Megemlékezés: 1956 okt. 23. Osztályfőnökök 24

25 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Papírgyűjtés Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Munkaközösségi megbeszélés Csőgör Ilona Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Őszi faliújság készítése 2. o. osztályfőnökök November 22. Megemlékezés: 56. okt. 23. okt 28.- nov.04. őszi szünet Második osztályok látogatása Csőgör Ilona 21.Fővárosi Szépolvasó Verseny 5. kibővített vezetőségi ért. 11. Márton-napi felvonulás szervezése Juhász Ottóné osztályfőnökök Nyílt hét páros évfolyamok 26. fogadóóra 30. Karácsonyi 13.Klebelsberg koszorúzás Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi vásár szervezése 3.évfolyam tanítói Csőgör Ilona SZMK osztályfőnökök 25

26 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is vásár Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont December Cipősdoboz akció Tankönyvrendelés Osztályfőnökök Herrné Ladányi Mária 3. kibővített vezetőségi ért. Osztálykarácso ny szervezése 20. Tanári karácsony Téli faliújság készítése 06. Mikulás ünnep szervezése (Klebelsberg Kúria) 20. osztálykarácsony 3. of. Juhász Ottóné osztályfőnökök Január Téli szünet dec.23-jan kibővített vezetőségi ért. Harmadik osztályok látogatása Csőgör Ilona 17. Félévzárás 24. Bizonyítványok kiosztása Osztályozó értekezlet osztályfőnökök 26

27 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Szülői értekezletek 29.Rajzverseny Patyi Sándorné Február Félévzáró tantestületi értekezlet 7. Farsang Negyedik osztályok látogatása 06. Mesevilág vetélkedő a 4. évfolyam számára /6 fős csapatok/ Munkaközösségi megbeszélés Csőgör Ilona 4.évfolyam tanítói Csőgör Ilona óra Kerületi Mesevilág meseismereti verseny I.forduló Marczibányi tér óra Mesevilág döntő Marczibányi tér Március Március Nyílt hét Páratlan évfolyamok évfolyam óra márc.15. Emlékműsor Második osztályok látogatása 06. Leendő elsősök szüleinek óralátogatása Megemlékezés 12. Házi vers-és prózamondó verseny Csőgör Ilona Leendő elsős tanítók Csőgör Ilona B.né Kovács Tímea Kertész Bernadett Kerületi vers- és Prózamondó verseny Marcibányi Téri Műv. Közp Kerületi helyes- 27

28 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is 14.Munkaszüne ti nap Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont írási verseny Fillér u. Ált.Isk. 18. Fogadóóra 19. Házi helyesírási verseny Mayer Nikolett Varga Róbertné Április 14. Szakmai Nap Tavaszi faliújság Harmadik osztályok látogatása 4.évfolyam Csőgör Ilona 24.Fővárosi Helyesírási Verseny ig Tavaszi Szünet Di-fer mérés Kovács Klára Dóczi Veronika Szebedi Vajk Istvánné 09.Házi matematika verseny Jakab Katalin Hizsnyai Zsuzsa Mezei Orsolya B.né Kovács Tímea 30. Gimnáziumi ballagás 29. munkaközösségi megbeszélés Első osztályosok beíratása Csőgör Ilona 28

29 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Május Szülői értekezlet 10. szombat tanítási nap ( ledolgozása) Papírgyűjtés Munkaközösségi megbeszélés Faliújság 1.évfolyam 23.Tavaszi Fesztivál és Klébi 50. Június 30. Pedagógusnap 04.Nemzeti Összetartozás Napja 29

30 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is osztálykirándul ás, erdei iskolai oszt. ballagás Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Erdei iskola, osztálykirándulás szervezése Osztályozó értekezlet osztályfőnökök osztályfőnökök Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Munkacsoport kirándulása Csőgör Ilona Tanévzáró értekezlet Tanévzáró ünnepség 30

31 A felső tagozatos munkaközösség munkaterve Összeállította: Némethné Szabó Andrea A tagozat osztályai és osztályfőnökei 5.a Borsos Krisztina, Szabóné Borbély Rita 5.b Aranyi Zsolt 5.c Jákóiné Szirota Ilona 6.a Dénesné Mike Imola, Horváthné Vass Ildikó 6.b Takács Krisztina 7.a Némethné Szabó Andrea 7.b Rozsnyói Zsuzsanna 8.a Tamás Georgina 8.b Manninger Márta Tagozatunk munkájában részt vesz: Dénes Sándor Heinekné Vereckei Mária Herrné Ladányi Mária Varga Zoltánné Vonyik Lászlóné A tanév kiemelt feladatai - A tavaly kialakított felsős szokásrend megőrzése, erősítése. Osztályfőnöki órákon a gyerekekkel, szülői értekezleteken a szülőkkel való megismertetése. - Team-munka rendszerének működtetése, erősítése. Kéthavi, szükség esetén gyakoribb értekezletek, esetmegbeszélések az egy osztályban tanító kollégák együttműködésével. Problémafeltáró megoldó team-értekezletek osztályonként es átmenet megkönnyítése / elkészült az átvételi protokoll / 31

32 - Környezetkultúra fejlesztése; nagy hangsúlyt kap az állagmegóvás o Dekorációs- és tisztasági verseny havi fordulókkal o Bútorzat felcímkézése, mindenki felelős a saját padjáért, székéért o A tagozat folyosóinak rendbetétele - Szociális érzékenység erősítése o Bekapcsolódunk a decemberi cipősdoboz akcióba o Osztályfőnöki órák témája legyen a fogyatékkal élők sorsa, helyzete o Láthatatlan kiállítás megtekintése További feladatok - Fejlesztőpedagógusokkal való kapcsolattartás, együttműködés erősítése - Osztályfőnökök és szaktanárok munkájának még erősebb összehangolása - Egészségnevelés. Egészségnapot szervezünk, évfolyamonként változó témával - Pályaválasztás, beiskolázás - Az iskola és a szülők közötti kapcsolat további erősítése Teljesítménymérés Osztályfőnökként részt veszünk a szövegértés és matematika méréseken a 6. és 8. évfolyamon, szükség esetén segédkezünk az idegen nyelvi mérés lebonyolításában a 6. évfolyamon. Ellenőrzés, értékelés Tagozatunk osztályainak haladását óralátogatásokkal igyekszem követni. Szükség esetén felkérem a kollégákat egymás óráinak megtekintésére. Október 5.a 5.b osztály November 5.c, 6.a osztály December 6.b 7.b osztály Január Február 8.a 8.b osztály Március 5.a 5.b osztály Április 5.c osztály Május osztály A látogatások tapasztalatait elsősorban az osztályfőnökökkel, szükség esetén a szaktanárokkal is elemző beszélgetéseken vesszük számba. A tanév során minden osztály kapcsán tartunk team-értekezletet, hirtelen felmerülő probléma esetén soron kívüli alkalommal is. Az osztályok munkáját a negyedévenkénti tagozatgyűléseken értékeljük. Programokat, eredményeket a tagozat faliújságán közzétesszük. 32

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31.

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31. 08. 31. Dátum H s.sz. 1. K 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet Szeptember 8 00 17 00 17 30 17 00 W.I.A., K.S.E., M. E.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

2014-2015-ös tanév ütemterve

2014-2015-ös tanév ütemterve 2014-2015-ös tanév ütemterve Időpont óra Megnevezés Felelős Résztvevők 2014 aug 21 9:00 Vezetői alakuló értekezlet iskolavezetés aug 22 9:00 Kibővített vezetői értekezlet Iskolavezetés+mkvez 11:00 Tantestületi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre

Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Idő és feladatterv a 2014-2015. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. 08 30 Szept. 1. Szülői értekezletek az első 17 00 évfolyamon Elsős osztályfőnökök Szept. 7.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

A 2015-16. tanév rendje

A 2015-16. tanév rendje A 2015-16. tanév rendje tanítási nap száma hónap nap esemény felelős augusztus 24 hétfő 9.00 alakuló értekezlet, javító vizsgák Kayser Veronika augusztus 25 kedd javító vizsgák Kayser Veronika augusztus

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV

FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV FORRAI MŰVÉSZETI ISKOLA A METODISTA EGYHÁZ FENNTARTÁSÁBAN 2015/2016 MUNKATERV SZEPTEMBER 1 5. Évnyitó istentisztelet (aug. 30.) Évkezdet szept. 7 1 Szülői értekezlet szept. 9.17.30 Éves eszközigény leadása

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok A PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2013/2014 -ES TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagyné Baráth Ágnes Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2013. július 15-én OM azonosító: 201781

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2011/2012-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2011/2012-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2011/2012-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2011. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja: 2012. június 15. (péntek) Tanítási napok száma:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés

1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 1. A TANÉV HELYI RENDJE 1.1. Tanév kerete Idő 2014.09.01. Tanév kezdete Első tanítási nap középiskola 1.2. Tanítás nélküli munkanapok Megnevezés 2014.09.04. Első tanítási nap az alapfokú művészetoktatásban

Részletesebben

14 óra: nyitó értekezlet. 2010. augusztus 23.

14 óra: nyitó értekezlet. 2010. augusztus 23. A 2010/2011. tanévi munka menete Az oktatási és kulturális miniszter 22/2010. (V.13.) OKM rendelete a 2010/2011. tanév rendjéről alapján (182 tanítási nap) 2010. augusztus 23. 24-25-26. - 26-27. - 14 óra:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő

TÁMOP 3.1.4 Projektindító Nap Szept. 18. 9 00 ÉDES ANYANYELVÜNK megyei nyelvhelyességi, nyelvhasználati vetélkedő SZEPTEMBER Szept. 1. 8 00 Tanévnyitó tájékoztató a 9. évfolyam és az első szakképző évfolyam részére /Aula/ Szept. 1. 8 15-10 20 Osztályfőnöki órák (4 óra) a 9. évfolyam és az elsős szakképző évfolyam

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE

ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE Pákozdi Nemeskócsag Általános Iskola ÉVES MUNKATERVE A 2015/2016 TANÉVRE Összeállította: Molnár Péter A tantestület elfogadta 2015. szeptember 4-én. Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap)

A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V.28.) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) A 2015/2016. tanévi munkaterv Az emberi erőforrások minisztere 28/20 (V.2) EMMI rendelete alapján (180 tanítási nap) 20 augusztus 20 szeptember 20 október 2 26-2 - 9. 13. vasárnap 1 1 6- - 6. 9 óra: tanévnyitó

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2014/2015.

A tanév helyi rendje 2014/2015. Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. A tanév helyi rendje 2014/2015. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 18 00 tanévnyitó, osztályfőnökök

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

A VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A 2009/2010-ES TANÉVRE

A VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A 2009/2010-ES TANÉVRE A VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKARENDJE A 2009/2010-ES TANÉVRE AUGUSZTUS 08.24. Alakuló értekezlet, Munkaközösség-vezetők választása igazgató

Részletesebben