A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve"

Átírás

1 A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve ös tanév

2 Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési, értékelés tevékenység... 7 Együttműködés a diákönkormányzattal... 8 Együttműködés a szülőkkel... 8 Tanórán kívüli tevékenységek... 9 Eseménynaptár Az alsós munkaközösség munkaterve A felső tagozatos munkaközösség munkaterve A gimnáziumi munkaközösség munkaterve Gyermekek Háza Alternatív Alapozó Program munkaterve Testnevelés munkaközösség munkaterve A humán munkaközösség munkaterve A német nyelvi munkaközösség munkaterve Az angol munkaközösség éves munkaterve Természettudományos munkaközösség éves munkaterve

3 A tanév kiemelt feladatai 1. A Pedagógiai Program folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend folyamatos felülvizsgálata, esetleges átdolgozása a törvényi változások mindennapi életbe történő beiktatásának függvényében. 3. A pedagógus életpálya modell követelményeinek megfelelően portfoliók készítése, a portfolió készítésének segítése. 4. Intézményi és egyéni önértékelés, partneri elégedettségmérés. 5. A mindennapos testnevelés bevezetése a 3., 7. és a 11. évfolyamon, a tapasztalatok leszűrése a következő évek tervezéséhez. 6. Kiemelt célkitűzések: - állagmegóvás - szociális érzékenység fejlesztése - fegyelem erősítése és a tanulás értékének erősítése. - illem és viselkedéskultúra, - tehetséggondozás, 7. Az ötödik osztály zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése (osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkájával). 8. A folyamatos készség és képességfejlesztés, a kulcskompetenciák fejlesztésének előtérbe helyezése. 9. A nyolcadik osztályosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása. 10. Az új pedagógusok szakmai irányítása, segítése. A tanári mentori hálózat erősítése. 11. A gyakornoki rendszer működtetése a közoktatási törvényben foglaltaknak megfelelően. 3

4 12. Az egy osztályközösségben tanító szaktanárok együttműködésének erősítése 13. Az iskolai fegyelem további erősítése: Különös tekintettel: A tanárok felé: - az adminisztratív fegyelem terén az ellenőrzők naprakészségére, az alsó tagozaton az osztálynaplók, a felső és gimnáziumi tagozaton a digitális napló, valamint az ellenőrzők egyezésére, - a pontos órakezdésre és befejezésre - a tanórák közti szünetek ügyeletének ellenőrzésére A diákok felé: - a magatartás kultúra szintjének emelésére - folyosói közlekedésre - káromkodásmentes beszédre - köszönésre - társak tiszteletére 14. Biztos alapkészségek kialakítása, tehetséggondozás és felzárkóztatás tanórai keretek között és azon túl; 15. A cselekvéses, aktív tanulás, a differenciáló tanulás szervezési módok folyamatos alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezés beépítése eszköztárunkba; 16. Az új tanulók beilleszkedésének nyomon követése; 17. Folyamatos kapcsolattartás a jól működő szülői munkaközösséggel. 18. Pályázatfigyelés írás iránti igény növelése 4

5 A tanulók teljesítményének mérése 1. A nyelvi előkészítő osztálynál csoportbontás kialakításához. Határidő: szeptember 5. Felelős: szaktanárok 2. A 9.ny osztálynál csoportbontás kialakításához mindkét idegen nyelvnél. Határidő: szeptember 5. Felelős: szaktanárok 3. Az alsós testnevelés óráknál csoportbontás kialakításához Határidő: szeptember 5. Felelős: tanítók, testnevelők 4. Az első osztályos tanulók DIFER mérése Határidő: szeptember Felelős: tanítók, fejlesztő pedagógusok 5. A 6.; 8.; 10. évfolyamokon Országos Kompetenciamérés (szövegértés és matematika) Határidő: május 27. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok 6. A 7.évfolyam évzáró vizsgája német nyelvből Határidő: május Felelős: Koppányné Dienes Mariann 7. Tanévzáró vizsgák a évfolyamokon Határidő: május 4-6. írásbeli, szóbeli Felelős: Balla Enikő, szaktanárok 8. Tanulói teljesítmények mérése osztályonként, témakörönként Határidő: témakörök lezárásakor, folyamatosan Felelős: tanítók, szaktanárok 9. Nyelvi mérés a 6., 8. évfolyamon Határidő: június 11. Felelős: Koppányné Dienes Mariann, Mandják Gertrúd 5

6 Pedagógusképzés, továbbképzés A képzések tekintetében prioritást kell kapniuk a modernizációs pedagógiai, tanfolyamoknak, illetve a törvény által támasztott új tantárgyak (pl. erkölcstan) tanításához szükséges tanfolyamoknak. A központi továbbképzési keret nullára redukálása behatárolja az intézmény lehetőségeit. 1. A KLIK fenntartása alatt álló intézmények által szervezett tanári továbbképzéseken való részvétel Határidő: folyamatos Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 2. Bemutatóórák, foglalkozások tartása kollégák részére, óralátogatások Határidő: folyamatos Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 3. A pedagógus életpálya modell által megkövetelt óralátogatások belső vizsgák. 4. Havonkénti értekezleteken aktuális pedagógiai kérdések megbeszélése Határidő: Kibővített vezetőségi értekezlet minden hónap első keddjén, Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet minden hónap harmadik keddjén, Alsós munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó keddjén, Nyelvi munkaközösségi értekezlet minden hónap utolsó keddjén, Felsős munkaközösségi értekezlet minden hónap második keddjén 5. Tantestületi értekezlet minden hónap első keddjén Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők 6. Szülők számára nyílt napok szervezése félévenként egyszer Határidő: november és március 2-4. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók 7. Főiskolai hallgatók fogadása, szakmai gyakorlatok helyszínének biztosítása Határidő: október november, február - május 6

7 Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók Ellenőrzési, értékelés tevékenység 1. A tanulóknál a Pedagógiai Program értékelési részében foglaltak szerint történik az ellenőrzési, értékelési tevékenység. Határidő: folyamatos Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, tanítók 2. A pedagógusok munkájának folyamatos figyelemmel kisérése a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek kapcsán: - Adminisztratív fegyelem ellenőrzése, tanügyi dokumentumok pontos vezetése, ellenőrzők, naplók egyezése Határidő: folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek - Tanmenetek elkészítése az eltervezettek szerinti haladás illetve az eltérés okainak vizsgálata Határidő: október 1. ill. folyamatos Felelős: igazgatóhelyettesek, munkaközösség vezetők - Szabadidős tevékenységek, iskolai rendezvények értékelése Határidő: a rendezvények után, összegzés a félévi ill. tanévzáró értekezleten Felelős: Rósa Viktor, szabadidő szervező - Az iskolavezetés óralátogatásai Határidők: Október: 1.,5.,9. évfolyam órái November: 2.,6. évfolyam órái December: 10. évfolyam órái Január: 3., 13. évfolyam órái Február: 4., 7. évfolyam órái Március: 2., 8., 11. évfolyam órái Április: 3., 12. évfolyam órái Május: 1., 5. évfolyam órái - A munkaközösség vezetők óralátogatásait a munkaközösségek éves munkaterve tartalmazza 7

8 Együttműködés a diákönkormányzattal 1. Tagozatgyűlés keretében a felmerülő kérdések, problémák megbeszélése Határidő: szeptember október, március- április Felelős: Takács Krisztina 2. Gyermeknap, DÖK nap megszervezése (1 tanítás nélküli munkanap a DÖK szervezésében) Határidő: június 1. Felelős: Takács Krisztina, osztályfőnökök Együttműködés a szülőkkel 1. Találkozás a szülői munkaközösség tagjaival, az év feladatainak, programjainak megbeszélése Határidő: szeptember 25. Felelős: Rósa Viktor 2. Szülői értekezletek osztályszinten Határidő: szeptember 1-12-ig. január ig. május ig. Felelős: osztályfőnökök 3. A leendő kilencedik és első osztályos tanulók szülei számára tájékoztató és bemutató órák tartása. Szülői nyílt tanórák szervezése Határidő: november 13. Felelős: igazgatóhelyettesek, szaktanárok, tanítók 4. A nyolcadik osztályosok pályaválasztási tájékoztatója Határidő: november második felében Felelős: pályaválasztási felelős, 8. osztályok osztályfőnökei. Harisné P. Zsuzsa 5. Fogadóórák: minden pedagógus hetente, egyénileg meghatározott időben, előzetes egyeztetés után fogadóórát tart. A tanév során két alkalommal az iskola valamennyi pedagógusa közös fogadóórát tart. Határidő: november 25. illetve március 17. Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek 6. Év végi bográcsos főzőverseny a szülői közösségek részére az iskola udvarán 8

9 Határidő: május 29. Felelős: SZMK 7. A szülők folyamatos tájékoztatása az iskola web oldalán (www.klebi.hu) Tanórán kívüli tevékenységek 1. Gólyatábor Határidő: augusztus Felelős: Pálffyné Tornai Dorottya, Matusné Németh Eszter 2. Tanulószoba, napközi megszervezése, beindítása Határidő: szeptember 2. Felelős: 3. Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások, színjátszó körök megszervezése, beindítása Határidő: szeptember 2-ig Felelős: Rósa Viktor, igazgatóhelyettesek, munkaközösség - vezetők 4. Iskolai versenyek szervezése, részvétel a kerületi, fővárosi, országos versenyeken Határidő: folyamatos Felelős: munkaközösség vezetők 5. A gimnazista tanulók tehetséggondozásának lehetőségei, a tehetséggondozás megszervezése Határidő: szeptember 5. Felelős: Rósa Viktor, Balla Enikő 6. Felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkezők részére Központi írásbeli vizsga: január 17. Pót írásbeli vizsga: január 22. Szóbeli vizsga: február Pót szóbeli vizsga: március Érettségi vizsgára való felkészítés Határidő: folyamatos Felelős: osztály osztályfőnöke, szaktanárok 8. Szalagavató bál Határidő: január 23. Felelős: a 12. és 13. osztály osztályfőnöke 9

10 9. Osztálykirándulások Határidő: június 8-9-ig Felelős: osztályfőnökök 10. Ballagás a 13. és a 8. évfolyamon Határidő: április 30. illetve június 12. Felelős: a 12. illetve a 7. osztályos osztályfőnökök 11. Nyári táborok megszervezése Határidő: június Felelős:, Harisné Pintér Zsuzsa 13. Kerületi úszásoktatás Határidő: 5.a, 5.gy I. félév, 5.b II. félév 10

11 Eseménynaptár Augusztus: 25. Alakuló értekezlet 25. Javító osztályozó vizsgák 26. A nyáron jelentkező tanulók felvételi vizsgáztatása 29. Tanévnyitó értekezlet Gólyatábor Szeptember: 1. Tanévnyitó ünnepség, az első tanítási nap Szülői értekezletek osztályszinten DIFER mérések 3. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 5-ig Szakkörök, tanfolyamok, sportfoglalkozások szervezése 5. Felső tagozat kirándul 8. Gyermekek Háza értekezlet(minden páratlan hétfő: ig) 9. Felsős munkaközösségi értekezlet (minden hónap második keddjén) 10. Az 5.a osztály úszásoktatásának kezdete. 12. Az 5.gy osztály úszásoktatásának kezdete. 12. Gimis nyelvparádé ( évf.) A 13. évfolyam osztálykirándulása 16. Alsós munkaközösségi értekezlet 16. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet (minden hónap 3. keddjén) 19-ig Helyettesítési rend elkészítése 19-ig Ügyeleti beosztások elkészítése 30. Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó keddjén) 25. A Szülői Munkaközösség alakuló ülése 28. Kerületi Kaptató 30. Törzslapok megírása Sportláz - labdarúgás Október: 1-ig Tanmenetek és munkaközösségi tervek elkészítése 1. OÁTV és OKTV jelentkezések lezárásának határideje 5. Kegyeleti Futás (Fel: A. ZS.) 6. Iskolai szintű megemlékezés az aradi vértanúkról (F.: 7. évf.) Őszi papírgyűjtés 8. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 14. Felsős munkaközösségi értekezlet 18. Országos munkanap 11

12 21. Alsós munkaközösségi értekezlet 21. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 21. Nyelvi munkaközösségi értekezlet (minden hónap utolsó keddjén) 22. Iskolai ünnepély okt. 23. tiszteletére (F.: GyH és 10. évfolyam) ig A 7-8. évfolyamosok tájékoztatása a felvételi eljárás rendjéről 22. A szünet előtti utolsó tanítási nap 23-2-ig Őszi szünet Sportláz - kosárlabda November: 3. A szünet utáni első tanítási nap 4. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) Nyílt napok nyílt tanórák a szülők számára a 2.,3.,6.,8.,10.,12.,13. évfolyamokon 11. Felsős munkaközösségi értekezlet 13. Gimnáziumi bemutatkozó nap a környékbeli ált. iskolások részére.(f.: Sz.Z.T.) Tájékoztató a leendő 9. osztályos tanulók szülei számára (F.: R.V.) 18. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 19. Kerületi angol műfordító verseny a gimnáziumi tagozat részére 25. Alsós munkaközösségi értekezlet 25. Közös fogadóóra ig 25. Nyelvi munkaközösségi értekezlet Sportláz: Floorball December 1-13-ig Cipősdoboz akció az egész iskola részére 5. Mikulás ünnepségek az alsó tagozaton 6. Karácsonyi vásár az SZMK és a tantestület szervezésében 9. Alsós munkaközösségi értekezlet osztályosok jelentkezési határideje a központi írásbelire 17. Bécsi kirándulás a gimnáziumi tagozat részére 19. Rövidített órák ig, utána karácsonyi ünnepség osztálykeretben, majd tanári karácsony ig Téli szünet Január első hét Sítábor (tanítás van) 12

13 5. A szünet utáni első tanítási nap 6. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 13. Felsős munkaközösségi értekezlet 16. Félévzárás 16-ig Tantárgyfelosztás és órarendkészítés a második félévre 17. Központi középiskolai írásbeli felvételi 20. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 20. Osztályozó értekezlet az alsó tagozat (14.00) és a gimnázium (14.00) részére 21. Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére (14.00) 22. Pót központi felvételi vizsga (14.00) 23. Félévi értesítők kiosztása 23. Szalagavató bál ig Szülői értekezletek 27. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 27. A központi írásbeli eredményhirdetése ig Február Félévzáró nevelőtestületi értekezlet 6. GYH farsang 10-ig Továbbtanulási jelentkezési lapok küldése a középiskolákhoz, adatlapok küldése 13. Alsós (F.: tanítók), felsős farsang(f.: 8. évfolyam) 10. Felsős munkaközösségi értekezlet 17. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 13-ig Jelentkezés az érettségi vizsgára 13-ig Érettségizők továbbtanulási lapjainak elküldése 18. Angol nyelvű színházi látogatás a gimnáziumi haladó csoportoknak 25. Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól osztályszinten (F.: M.N.E.) a gimnáziumban ig. Szóbeli felvételi vizsga a gimnáziumba jelentkező tanulóknak Alsós munkaközösségi értekezlet 24. Nyelvi munkaközösségi értekezlet Sportláz - röplabda Március 3. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 2-4. Nyílt napok nyílt tanórák a szülők számára az 1.,4.,5.,7.,9.,11. évf. számára 4. Pót szóbeli vizsga a gimnáziumba jelentkező külsős tanulók részére (14.00) 5. Nyílt órák és tájékoztató a leendő első osztályos szülők részére 13

14 9. Szakmai nap 10. Felsős munkaközösségi értekezlet , Március 15-i ünnepély (F.: 9.ny ) 17. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet évfolyamosok számára tanulói adatlapok módosításának lehetősége 17. Közös fogadóóra óráig 20. Gimnáziumi projektnap 24. Alsós munkaközösségi értekezlet 24. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 26. Tavaszi Fesztivál Tanítás nélküli munkanapok Sportláz: tollaslabda, falmászás Április 2-7-ig Tavaszi szünet 8. A szünet utáni első tanítási nap 14. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) 14. Felsős munkaközösségi értekezlet 16. Megemlékezés a Holocaust áldozatairól (Holocaust emléknap, M.N.E., kiállítás) 21. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 21. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 28. Alsós munkaközösségi értekezlet osztály - osztályozó értekezlet 30. Gimnáziumi ballagás 13 óra Sportláz kézilabda Május 4-től Írásbeli érettségi kezdete a 13. évfolyamon évfolyamok vizsgái (írásbeli) tól 5. Kibővített vezetőségi, vagy tantestületi értekezlet (minden hónap első keddjén 15.00) Szülői értekezletek Tavaszi papírgyűjtés 12. Felsős munkaközösségi értekezlet 19. Gimnáziumi munkaközösségi értekezlet 26. Felkészülési nap a évfolyamnak az év végi vizsgákra 26. Alsós munkaközösségi értekezlet 26. Nyelvi munkaközösségi értekezlet 14

15 27. Országos kompetenciamérés a 6, 8, 10. évf. (szövegértés és matematika) évfolyam szóbeli vizsgái 2-3.hét Angliai nyelvi tábor Június 1. DÖK nap, gyermeknap az alsó, a felső és a gimnáziumi tagozat részére 3. Osztályozó értekezlet a gimnáziumi tagozat részére Osztályozó értekezlet az alsó tagozat részére Osztályozó értekezlet a felső tagozat részére A Nemzeti Összefogás Napja (F.: 9. évf.) 5. Pedagógus napi rendezvények (F.: 6. évfolyam) 8-9. Osztálykirándulások 11. Nyelvi mérés a 6., 8. évfolyamon osztályok ballagása (11.00-kor) 15. Az osztálytermek rendbe rakása, szükség esetén festése 19. Tanévzáró ünnepély (F.: 5. évfolyam), bizonyítványok kiosztása kor ig Érettségi vizsgák Gimnáziumi beiratkozás 26. Tanévzáró tantestületi értekezlet 9.00-kor A tanév során rendezett házi, kerületi, fővárosi és országos versenyek részletezése a munkacsoportok éves munkatervében található. Bp., szeptember igazgató a tantestület nevében. az SZMK nevében. a DÖK nevében 15

16 MUNKATERVEK Az alsós munkaközösség munkaterve Készítette: Csőgör Ilona a munkaközösség közreműködésével A munkaközösség tagjai: 1. Jakab Katalin 2. Varga Róbertné 3. Kántor Zsuzsa 4. Mayer Nikolett 5. Mészáros Katalin 6. Csizmadia Krisztina 7. Hizsnyai Zsuzsa 8. Mezei Orsolya 9. Payer Zsuzsa 10. Kertész Bernadett 11. Kováts Krisztina 12. Szebediné Mérő Eszter 13. Korpás Márta 14. Juhász Ottóné 15. Csőgör Ilona 16. Patyi Sándorné 17. Robotkáné Buzánszky Éva 18. Jakab Olivér 19. Bakiné Szolnoky Monika 20.Bertalanné Kovács Tímea Betanítók névsora: 1. Gledura Katalin 2. Szőllősi Emese 3. Aranyi Zsolt 4. Koppányné Dienes Mariann 5. Szirmai Ágnes 6. Heinekné Vereckei Mária 7. Varga Zoltánné 8. Fejlesztés: 1.Dóczi Veronika 2.Kovács Klára 16

17 A tanév kiemelt feladatai Integráció Új kerettanterv Állagmegóvás,tartós tankönyvek Szakkörök A tanulók teljesítményének mérése 1. osztályban Di-fer mérés szeptemberben és májusban Tanórán kívüli tevékenységek Színházlátogatások: Táncszínház, Bábszínház, Klebelsberg Kúria bérletes előadásai, illetve az év közben kiválasztott előadások Múzeumok látogatása: Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Közlekedési Múzeum, Mezőgazdasági Múzeum, ill. éppen aktuális kiállítások megtekintése Tanulmányi kirándulások szervezése a tananyagokhoz rendelve A kerület nevezetességeinek, emlékhelyeinek meglátogatása válogatva a tananyaghoz Dekorációs-és tisztasági verseny füzetszépségverseny Együttműködés a szülőkkel, más partnerekkel Bemutató órák tartása minden évfolyamon nyílt hét keretében Bemutató órák tartása a leendő első osztályos tanulók szülei számára Óvodások fogadása Látogatás a környező óvodákban Fogadóóra Szülői értekezlet Egyéni megbeszélések Eseménynaptár Augusztus Faliújság : 1. osztályosok Felelősök 4. osztályosok felkészítése az évnyitón való szereplésre 4.évfolyam 17

18 Termek berendezése, dekorálása osztályfőnökök Szeptember Tanévnyitó műsor negyedikesek részvételével 4.évfolyam tanítói Tankönyvek kiosztása Szülői értekezletek Tanmenetek elkészítése-leadása szept. 17. Tanmenetek áttekintése Éves munkaterv elkészítése, leadása szept.17. Di-fer mérés végzése, leadása Jeles napok-szüret szept.27. Munkaközösségi megbeszélés osztályfőnökök osztályfőnökök a tantárgyat tanítók Csőgör Ilona Csőgör Ilona Dóczi Veronika Szebedi Vajk Istvánné Kovács Klára Juhász Ottóné Csőgör Ilona iskolavezetés Október Őszi faliújság:2.évfolyam Tűzriadó Első osztályok látogatása Házi szépolvasási verseny Csőgör Ilona Bakiné Sz. Monika Patyi Sándorné Csőgör Ilona 18

19 Törzslapok megnyitása Táncszínház Ünnepi faliújság készítése Megemlékezés: Aradi vértanúkról Megemlékezés: okt. 23. Papírgyűjtés Munkaközösségi megbeszélés November Második osztályok látogatása osztályfőnökök 2. osztályos of. osztályfőnökök Csőgör Ilona Csőgör Ilona Jeles napok-márton-napi felvonulás szervezése Klebelsberg emléknap és koszorúzás Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi vásár szervezése Nyílt hét Fogadóórák Karácsonyi vásár Juhász Ottóné osztályfőnökök Csizmadia Krisztina Mezei Orsolya Payer Zsuzsa Csőgör Ilona osztályfőnökök 2. és 3. of. Betanítók osztályfőnökök betanító tanárok osztályfőnökök SZMK December Téli faliújság:3.évfolyam 19

20 Tankönyvrendelés Herrné Ladányi M. osztályfőnökök Mikulás ünnep szervezése Osztálykarácsony szervezése Cipősdoboz akció(?) Juhász Ottóné osztályfőnökök osztályfőnökök Január Harmadik osztályok látogatása Félévzárás Osztályozó értekezlet Bizonyítványok kiosztása Szülői értekezlet Csőgör Ilona osztályfőnökök osztályfőnökök osztályfőnökök Félévzáró tantestületi értekezlet Házi rajzverseny Patyi Sándorné Február Negyedik osztályok látogatása Mesevilág Meseismereti Verseny Farsang szervezése Munkaközösségi megbeszélés Katona Ilona 4.évfolyam tanítói Juhász Ottóné Robotkáné B. Éva Csőgör Ilona Március Tavaszi faliújság :4.évfolyam Házi vers- és prózamondó verseny Kertész Bernadett 20

21 B.né Kovács Tímea Csőgör Ilona Második osztályok látogatása Házi helyesírási verseny Csőgör Ilona Varga Róbertné Mayer Nikolett Nyílt hét Leendő elsősök szüleinek óralátogatása of Betanítók 4.évfolyam tanítói Tájékoztató a leendő elsős szülők számára Jeles napok-húsvét Munkaközösségi megbeszélés Juhász Ottóné napközis tanítók Csőgör Ilona Április Harmadik osztályok látogatása Csőgör Ilona Házi matematika verseny Szakmai nap Mezei Orsolya Jakab Katalin Hizsnyai Zsuzsa B.né Kovács Tímea Di-fer mérés Juhász Ottóné Szebedi Vajk Istvánné 21

22 Május Év végi faliújság:1.évfolyam Kovács Klára Dóczi Veronika Tavaszi Fesztivál Első osztályok látogatása Első osztályosok beíratása Gyermeknap szervezése Munkaközösségi megbeszélés Iskolánk 50. éves Csizmadia Kriszta Hizsnyai Zsuzsa Szebedi V.Istvánné Csőgör Ilona Juhász Ottóné Osztályfőnökök Napközis tanítók Csőgör Ilona Papírgyűjtés Június Erdei iskola, osztálykirándulás szervezése Osztályozó értekezlet Tanév lezárása-alsós munkacsoport kirándulása osztályfőnökök Csőgör Ilona 22

23 Hónap Augusztu s Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok 4. osztályosok felkészítése az évnyitón való szereplésre Kováts Kriszta Juhász Ottóné Szebediné Mérő Eszter Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Szeptem ber Szülői értekezlet Termek berendezése, dekorálása Tanévnyitó műsor negyedikesek részvételével Tankönyvek kiosztása Of. Kováts Kriszta Juhász Ottóné Szebediné Mérő Eszter Of. osztályfőnökök Csizmadia Krisz 17. Tanmenetek elkészítése, leadása 17. Éves munkaterv elkészítése, leadása Tanmenetek áttekintése Of. Adott tantárgyat tanítók Csőgör Ilona Payer Zsuzsanna Juhász Ottóné osztályfőnökök 30. Törzslapok Di-fer mérés végzése, leadása Dóczi Veronika Kovács Klára Szebedi Vajk Istvánné Alakuló kerületi alsós Istvánné 23

24 Hónap Szeptem ber Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is megnyitása Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Munkaközösségi megbeszélés 27. Jeles napok:szüret Csőgör Ilona Juhász Ottóné Szebedi Vajk Istvánné mcs.vez. értekezlet Áldás u.ált.isk. osztályfőnökök Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Korpás Márta Istvánné Október óra Kibővített vezetői értekezlet óra Tűzriadó 04. Aradi vértanúk óra Könyvtár Házi Szépolvasási Verseny (3 fő osztályonként) Első osztályok látogatása Ünnepi faliújság készítése Megemlékezés: Aradi vértanúkról Bakiné Sz.Monika Csőgör Ilona Patyi Sándorné CsőgörIlona 2.évfolyam Ker. szépolvasási verseny (évfolyamonként 1-1 fő)jelentkezés okt.3-ig Megemlékezés: 1956 okt. 23. Osztályfőnökök 24

25 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Papírgyűjtés Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Munkaközösségi megbeszélés Csőgör Ilona Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Őszi faliújság készítése 2. o. osztályfőnökök November 22. Megemlékezés: 56. okt. 23. okt 28.- nov.04. őszi szünet Második osztályok látogatása Csőgör Ilona 21.Fővárosi Szépolvasó Verseny 5. kibővített vezetőségi ért. 11. Márton-napi felvonulás szervezése Juhász Ottóné osztályfőnökök Nyílt hét páros évfolyamok 26. fogadóóra 30. Karácsonyi 13.Klebelsberg koszorúzás Munkaközösségi megbeszélés Karácsonyi vásár szervezése 3.évfolyam tanítói Csőgör Ilona SZMK osztályfőnökök 25

26 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is vásár Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont December Cipősdoboz akció Tankönyvrendelés Osztályfőnökök Herrné Ladányi Mária 3. kibővített vezetőségi ért. Osztálykarácso ny szervezése 20. Tanári karácsony Téli faliújság készítése 06. Mikulás ünnep szervezése (Klebelsberg Kúria) 20. osztálykarácsony 3. of. Juhász Ottóné osztályfőnökök Január Téli szünet dec.23-jan kibővített vezetőségi ért. Harmadik osztályok látogatása Csőgör Ilona 17. Félévzárás 24. Bizonyítványok kiosztása Osztályozó értekezlet osztályfőnökök 26

27 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Szülői értekezletek 29.Rajzverseny Patyi Sándorné Február Félévzáró tantestületi értekezlet 7. Farsang Negyedik osztályok látogatása 06. Mesevilág vetélkedő a 4. évfolyam számára /6 fős csapatok/ Munkaközösségi megbeszélés Csőgör Ilona 4.évfolyam tanítói Csőgör Ilona óra Kerületi Mesevilág meseismereti verseny I.forduló Marczibányi tér óra Mesevilág döntő Marczibányi tér Március Március Nyílt hét Páratlan évfolyamok évfolyam óra márc.15. Emlékműsor Második osztályok látogatása 06. Leendő elsősök szüleinek óralátogatása Megemlékezés 12. Házi vers-és prózamondó verseny Csőgör Ilona Leendő elsős tanítók Csőgör Ilona B.né Kovács Tímea Kertész Bernadett Kerületi vers- és Prózamondó verseny Marcibányi Téri Műv. Közp Kerületi helyes- 27

28 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is 14.Munkaszüne ti nap Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont írási verseny Fillér u. Ált.Isk. 18. Fogadóóra 19. Házi helyesírási verseny Mayer Nikolett Varga Róbertné Április 14. Szakmai Nap Tavaszi faliújság Harmadik osztályok látogatása 4.évfolyam Csőgör Ilona 24.Fővárosi Helyesírási Verseny ig Tavaszi Szünet Di-fer mérés Kovács Klára Dóczi Veronika Szebedi Vajk Istvánné 09.Házi matematika verseny Jakab Katalin Hizsnyai Zsuzsa Mezei Orsolya B.né Kovács Tímea 30. Gimnáziumi ballagás 29. munkaközösségi megbeszélés Első osztályosok beíratása Csőgör Ilona 28

29 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Május Szülői értekezlet 10. szombat tanítási nap ( ledolgozása) Papírgyűjtés Munkaközösségi megbeszélés Faliújság 1.évfolyam 23.Tavaszi Fesztivál és Klébi 50. Június 30. Pedagógusnap 04.Nemzeti Összetartozás Napja 29

30 Hónap Iskolai program, időpontok, melyek érintik az alsót is osztálykirándul ás, erdei iskolai oszt. ballagás Alsós programok, időpontok felelős Kerületi munkacsoport program, időpontok Erdei iskola, osztálykirándulás szervezése Osztályozó értekezlet osztályfőnökök osztályfőnökök Kerületi és fővárosi alsós versenyek Hely, időpont Munkacsoport kirándulása Csőgör Ilona Tanévzáró értekezlet Tanévzáró ünnepség 30

31 A felső tagozatos munkaközösség munkaterve Összeállította: Némethné Szabó Andrea A tagozat osztályai és osztályfőnökei 5.a Borsos Krisztina, Szabóné Borbély Rita 5.b Aranyi Zsolt 5.c Jákóiné Szirota Ilona 6.a Dénesné Mike Imola, Horváthné Vass Ildikó 6.b Takács Krisztina 7.a Némethné Szabó Andrea 7.b Rozsnyói Zsuzsanna 8.a Tamás Georgina 8.b Manninger Márta Tagozatunk munkájában részt vesz: Dénes Sándor Heinekné Vereckei Mária Herrné Ladányi Mária Varga Zoltánné Vonyik Lászlóné A tanév kiemelt feladatai - A tavaly kialakított felsős szokásrend megőrzése, erősítése. Osztályfőnöki órákon a gyerekekkel, szülői értekezleteken a szülőkkel való megismertetése. - Team-munka rendszerének működtetése, erősítése. Kéthavi, szükség esetén gyakoribb értekezletek, esetmegbeszélések az egy osztályban tanító kollégák együttműködésével. Problémafeltáró megoldó team-értekezletek osztályonként es átmenet megkönnyítése / elkészült az átvételi protokoll / 31

32 - Környezetkultúra fejlesztése; nagy hangsúlyt kap az állagmegóvás o Dekorációs- és tisztasági verseny havi fordulókkal o Bútorzat felcímkézése, mindenki felelős a saját padjáért, székéért o A tagozat folyosóinak rendbetétele - Szociális érzékenység erősítése o Bekapcsolódunk a decemberi cipősdoboz akcióba o Osztályfőnöki órák témája legyen a fogyatékkal élők sorsa, helyzete o Láthatatlan kiállítás megtekintése További feladatok - Fejlesztőpedagógusokkal való kapcsolattartás, együttműködés erősítése - Osztályfőnökök és szaktanárok munkájának még erősebb összehangolása - Egészségnevelés. Egészségnapot szervezünk, évfolyamonként változó témával - Pályaválasztás, beiskolázás - Az iskola és a szülők közötti kapcsolat további erősítése Teljesítménymérés Osztályfőnökként részt veszünk a szövegértés és matematika méréseken a 6. és 8. évfolyamon, szükség esetén segédkezünk az idegen nyelvi mérés lebonyolításában a 6. évfolyamon. Ellenőrzés, értékelés Tagozatunk osztályainak haladását óralátogatásokkal igyekszem követni. Szükség esetén felkérem a kollégákat egymás óráinak megtekintésére. Október 5.a 5.b osztály November 5.c, 6.a osztály December 6.b 7.b osztály Január Február 8.a 8.b osztály Március 5.a 5.b osztály Április 5.c osztály Május osztály A látogatások tapasztalatait elsősorban az osztályfőnökökkel, szükség esetén a szaktanárokkal is elemző beszélgetéseken vesszük számba. A tanév során minden osztály kapcsán tartunk team-értekezletet, hirtelen felmerülő probléma esetén soron kívüli alkalommal is. Az osztályok munkáját a negyedévenkénti tagozatgyűléseken értékeljük. Programokat, eredményeket a tagozat faliújságán közzétesszük. 32

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2015-2016-os tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd)

Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) IGAZGATÓI UTASÍTÁS A TANÉV RENDJÉRE VONATKOZÓAN: Nappali oktatás: Első tanítási nap: 2009. 09.01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2010. 06. 15. (kedd) Tanítási napok száma: 183 általános iskolában 182 Szakiskolában

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2015/2016-os tanévre Hét Hónap, nap szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. kedd Eseménytervezet Elsı tanítási nap a nappali munkarend szerinti osztályokban Tanévnyitó ünnepség Munkavédelmi oktatás

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat összesen 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő SZEPTEMBER (22) 1. - évnyitó, 3 of. óra - nevelőtest. ért. 2. 3. - felsős matematika szintfelmérő 4. 5. 6. A - szülői értekezlet, 1. és 5. o. - szülői értekezlet 7. - szülői értekezlet 6-7- 8. osztályok

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2013/2014 2013 36. hét B hét Szeptember 9:00 02. Tanévnyitó ünnepély 02. Első tanítási nap 3-4-5. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 8:00-tól 9:00-14:00 Bokor Fekete Lászlóné 6-8. Nyelvparádé

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete

A 2015/2016-os tanév eseményei. Éves munkatervének melléklete A 2015/2016-os tanév eseményei A Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Éves munkatervének melléklete 181 tanítási nap 1 Időpont Esemény, helyszín Feladat Felelős

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév ütemterve

A 2015/2016-os tanév ütemterve A 2015/2016-os tanév ütemterve Augusztus: - nyári gyakorlat szervezése a 12.évfolyam számára - KÖSSZ- tábor - javító-osztályozó vizsgák szervezése - Kollégiumi szokásrend kialakítása, szülői értekezlet,

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

A 2015/2016 tanév helyi rendje

A 2015/2016 tanév helyi rendje Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda A 2015/2016 tanév helyi rendje Szeptemberi programok Dátum, időpont Esemény, rendezvény Felelős(ök) Szeptember 1. 8 óra Szeptember 2. 16.30 óra

Részletesebben

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév

Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. Intézményi Munkaterv 2013/2014-es tanév Debrecen, 2013. szeptember 23. dr. Cserpák

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 02. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 18. 19. - diagnosztizáló mérés nemzetiségi nyelvből SZEPTEMBER (21) 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. A - évnyitó, 3 szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 2-8. o. A, E - szülői értekezlet, 1. osztály, A, E, F - tanmenetek leadása a mkv.-nek 09. - tanmenetek leadása

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET. Éves munkaterv formalap Tanév: 2014/2015 2014 36. hét B hét Szeptember 01. Tanévnyitó ünnepély 9:00 01. Első tanítási nap 8:00-tól 01-05. Gólyahét 02-05. Tankönyvek kiosztása, tanmenetek áttekintése 9:00-14:00, Bokor Fekete Lászlóné,

Részletesebben

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31.

Dátum. Szeptember. t.n.s.sz. 08. 31. 08. 31. Dátum H s.sz. 1. K 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet Szeptember 8 00 17 00 17 30 17 00 W.I.A., K.S.E., M. E.

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre

A humán munkaközösség munkaterve a. 2013 2014-es tanévre A humán munkaközösség munkaterve a 2013 2014-es tanévre Összeállította: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mk. vezet Zalaszentgrót, 2013. szeptember 29. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig.

Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. Munkaterv 2013-2014. Kelebia, 2013. szeptember 2. Szádeczki Dezsőné ig. SZEPTEMBER Kiemelt feladatok Feladatok FELELŐS Szakmai tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői

Munkaterv 2015/2016. Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői Dátum Idő Program szeptember 1. 8:00 Évnyitó szeptember 1. 16:30 Zeneiskolai szülői szeptember 2. Tűzvédelmi oktatás szeptember 2. 16:30 Szülői ért. szeptember 3. 14:00 Hip-hop bemutató szeptember 4. Szakköri

Részletesebben

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE

A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE A 2015/2016-OS TANÉV IDŐTERVE IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS AUGUSZTUS Tanév beindításával kapcsolatos Alakuló ért. előkészítése Kinevezések módosítása, elkészítése Tanévi munkaterv elkészítése 5 éves intézményi

Részletesebben

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola

MUNKATERV 2014-15. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola MUNKATERV 2014-15 Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 2014. SZEPTEMBER H 1 8 15 22 29 Évnyitó + 3. of óra Enapló ellenőrzése szept. 14-19. lengyel diákcsere

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal

SZEPTEMBER. 36. hét. Kapcsolat TSC Geotech atlétika szakosztállyal ESEMÉNYNAPTÁR SZEPTEMBER 03. 1. évfolyam szülői értekezlet 3-4-5. Létszámfelmérés - osztály, menza, napközi Folyamatos Dekorációk elkészítése az osztálytermekben, folyosókon folyamatos frissítése 36. hét

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

2012-2013. tanév. I. félév

2012-2013. tanév. I. félév 2012-2013. tanév I. félév Szeptember 3. Veni Sancte, Főplébánia 3. Első osztályosok szülői értekezlete 4. kedd Alsós szülői értekezlet: 4. a, 4. b 5. szerda Alsós szülői értekezlet: 2. a, 2. b. 10. Alsós

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013-2014 08. 26. hétfő Az első munkanap 08. 27 kedd Munkaközösségi értekezlet 08. 28 szerda Pótvizsgák 08. 29. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 30. péntek Tanévnyitó értekezlet 08.31.

Részletesebben

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE

A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 2012/2013-AS TANÉV RENDJE A 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelete, a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programja alapján A tanév 2012. szeptember 3-től 2013. június 14-ig tart (182 tanítási nap). 1.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2015/16. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2015/16. tanév Szeptember 2015.09.01 Tanévnyitó ünnepély Lebek Ildikó 2015. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2015.09.08 Évfolyam-értekezlet a 6. osztályokban tanítóknak Krisztikné

Részletesebben

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013

Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Általános Iskola Pereszteg MUNKATERV 2012-2013 Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. A tanév rendje - Első tanítási nap: 2012. szept. 03. - Utolsó tanítási nap: 2013. június 14. Szünetek: - Őszi szünet:

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév

Feladatellátási terv Móra Ferenc Általános Iskola 2014/15. tanév Szeptember 2014.09.01 Tanévnyitó ünnepély Vukman Andrea 2014. 09. 1. hete Tanulói és tanári órarend elkészítése Dr. Gyopárné Barzsó Margit 2014.09.08-11. Szülői értekezletek (Sorrend: 4., 3., 2., 1. évfolyam)

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA

HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA HANSÁGI FERENC VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA SZEGED A 2010/2011-ES TANÉV PROGRAMJA A KAPCSOLATTARTÁS FÓRUMAI - az iskolavezetıség ülései: minden héten kedden - a nevelıtestület

Részletesebben