E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének április 23-i testületi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére"

Átírás

1 76/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének április 23-i testületi ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Előterjesztő: Humán Bizottság Előkészítő: Szabóné Czifra Melinda csoportvezető

2 Tisztelt Képviselő-testület! A középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló (II.25.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a Humán Bizottság meghirdette a 2014/2015. tanítási év II. félévére az ösztöndíj pályázatokat. A pályázatokat a március 30-i ülésén bírálta el a Bizottság. A pályázat elbírálása során észleltük, hogy a rendelet szövege és a 2. melléklet egy pontban nincs összhangban, és így az egyébként kifogástalan pályázatot méltánytalanul - el kellene utasítani. A rendelet szövegéből egyértelműen kiderül a Bizottság és a Képviselő-testület azon szándéka, hogy a gimnázium bármely formájában tanuló részesülhessen az ösztöndíjból. ( rendelet 1. (2) bekezdése, 3. a) pont, 6. (4) bekezdés g) pont 8. c-d) pont, 1/A melléklet 1.c-d)pont ) Ezen jogszabályhelyeket azért emeltem ki, mert itt látszik a konkrét megfogalmazásokból, hogy mindenhol utolsó általános iskolai bizonyítványról teszünk említést, kínosan ügyelve arra, hogy a 8. osztályt ne említsük. Ennek megerősítéseként mellékeljük a Képviselő-testület november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből készült kivonatot. A rendelet-tervezet ennek megfelelően állítottuk össze a február 12-i ülésre. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény 11. (1) bekezdése értelmében a gimnázium 4, 6, 8 nyelvi előkészítő évfolyam esetében 5, 7, vagy 9 évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény. Ezzel szemben a rendelet 2. melléklet III/ 5. pontjában a rendelet előkészítése során bekövetkezett változtatás átvezetése hiánya, figyelmetlenség miatt csak az 5 évfolyamos forma felsorolása maradt. Ezen pont értelmezése szerint csak a 9. osztálytól kaphat ösztöndíjat a gimnáziumba járó tanuló. A törvény fenti fogalmának megfelelően javasolja a Bizottság a rendelet 2. mellékletének módosítását az alábbiak szerint (régi szöveg jelölése: áthúzott, az új szöveg vastagon szedett) 5. Milyen típusú iskola, hányadik osztályos tanulója tanév félévében? (Kérjük a megfelelőt karikázza be!) Képzési forma, amelyben tanul: osztály a.) Gimnázium b.) Szakközépiskolai Milyen típusú iskola, hányadik osztályos tanulója tanév félévében? (Kérjük a megfelelőt karikázza be!) Képzési forma, amelyben tanul: osztály a.) Gimnázium b.) Szakközépiskolai E javítással összefüggésben, a rendelet szövegének még egyértelműbbé tétele érdekében javasoljuk a rendelet 1. (1) bekezdése c) pontjának módosítását a következők szerint:

3 1.. (1) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete abból a célból, hogy a) a pétfürdői lakóhellyel rendelkező, b) szociálisan rászoruló, c) általános iskolai tanulmányait befejezve közoktatás (továbbiakban: középfokú oktatás) keretében gimnázium vagy szakközépiskola bármely évfolyamán nappali tagozaton tanulmányokat folytató fiatalokat támogassa,.. tanulmányi ösztöndíjat alapít. A bizottság a április 2-i rendkívüli ülésre előterjesztette már e módosító javaslatot, melyet 3 igen, 3 nem szavazattal nem támogatott a testület. A nemmel szavazók érvei között az hangzott el, hogy a gimnázium 5-8. évfolyamán tanuló gyermek általános iskolai tanulmányokat folytat. A Bizottság április 9-én tartott rendkívüli ülésén megerősítette a rendelet ez irányú módosítási szándékát, változtatás nélkül. az április 2-án elhangzott képviselői véleményekkel ellentétben a Bizottság álláspontja továbbra is az, hogy aki 4. illetve 6. általános iskolai osztály elvégzése után középiskolai felvételi eljárás keretében gimnáziumba nyer felvételt, az középfokú oktatásban vesz részt. Ezt alátámasztandó csatoljuk a KLIK Várpalotai Tankerületének tanügyi-igazgatási referensétől beszerzett, a magyar oktatási rendszert bemutató, az európai unióban használatos oktatási évfolyamokat tanulmányi szintekkel összehasonlító táblázatot. Az ISCED az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere, melyet az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete dolgozott ki annak érdekében, hogy az egységes és nemzetközileg elfogadott meghatározások megkönnyítsék a különböző országok oktatási statisztikáinak és mutatóinak összehasonlítását, az esetleges átjárhatóságot. E táblázatból jól látható, hogy a középfokú oktatás (ISCED 2-3) szintben van meghatározva, ahol a 2. szint - amennyiben nem középiskolába jár a gyerek - az alapfokú oktatás 5-8 osztályának felel meg. (alapfokú oktatás ISCED 1-2) A szöveges magyarázat szerint Középfokú oktatás (ISCED 2-3) : az alapfokú és középfokú oktatás tizenkét évének felosztása egyéb módos is történhet: a tanulók az általános iskola alsó tagozatát követően felvételizhetnek nyolcosztályos gimnáziumokba, vagy hat év általános iskolai oktatást követően hatosztályos gimnáziumban is folytathatják tanulmányikat. A diákok az általános iskolai utolsó két évének érdemjegyei, a központi középiskolai felvételi vizsgán szerzett pontjaik, valamint az egyes középiskolák külön felvételi vizsgáján szerzett pontok alapján nyernek felvételt a középiskolákba. A diákok középiskolai tanulmányaikat érettségi vizsgával fejezik be. (rendelet 1. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából középfokú oktatásnak minősül a gimnáziumban, valamint szakközépiskolában megkezdett és folytatott tanulmány, az első középfokú végzettség (továbbiakban: érettségi) megszerzéséig.) Tisztelt Képviselő-testület! Kérem, hogy fentiekben ismertetett indokok alapján a csatolt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek, arra is tekintettel, hogy a rendelet alapján benyújtott pályázatot a Bizottság jogszerűen elbírálhassa. Pétfürdő, április 16. Dombi Norbert elnök

4 Előzetes hatásvizsgálat A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 17. (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a képviselő testületet tájékoztatni kell. A rendelettervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet-tervezet a rendelet szövegének és a mellékletének egymástól eltérő szabályainak kijavítása céljából készült. A beadott 16 pályázat közül egy gyermek estében nem lehet megállapítani jogszerűen a támogatást. A módosításnak a költségvetésre kihatása nincs. A rendelettervezet környezeti és egészségi következményei: A rendeleti javaslat a környezetre hatással nincs. A rendelettervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelettervezet sem állampolgárok, sem a jogalkalmazók adminisztrációs terheit nem növeli. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a rendeletalkotás elmaradásának várható következményeit: Mivel a rendelet-módosítást a szerkesztési hibás rendelet kijavítása céljából készült, amennyiben a Képviselő-testület a módosítást nem fogadja el, a pályázatot jogszerűen elbírálni nem lehet. Elutasító döntés esetén a törvényes képviselők esetlegesen panasszal élhetnek a Kormányhivatal felé, melynek törvényességi észrevétel lehet a következménye. Amennyiben a Bizottság pozitívan bírálja el a kérelmet a rendelet módosítása nélkül, a Kormányhivatal törvényességi észrevételével számolni lehet. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak. Pétfürdő, április 16. Szabóné Czifra Melinda csoportvezető

5 Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /.. (.) önkormányzati rendelete a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 41. (4) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 19. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a középfokú oktatásban résztvevők tanulmányi ösztöndíjáról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [(1) Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete abból a célból, hogy] c) közoktatás (továbbiakban: középfokú oktatás) keretében gimnázium vagy szakközépiskola bármely évfolyamán nappali tagozaton tanulmányokat folytató fiatalokat támogassa, [tanulmányi ösztöndíjat alapít.] 2.. Az Ör. 2. melléklet III. Oktatási intézmény adatai alcím 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 5. Milyen típusú iskola, hányadik osztályos tanulója tanév félévében? (Kérjük a megfelelőt karikázza be!) Képzési forma, amelyben tanul: osztály a.) Gimnázium b.) Szakközépiskolai

6 3. (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a folyamatban levő 2014/2015. tanév II. félévére meghirdetett pályázatok elbírálása során is alkalmazni kell. Horváth Éva polgármester Jánosiné Izsó Ildikó jegyző