A Liebner gazdaság népe és szeszgyára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Liebner gazdaság népe és szeszgyára"

Átírás

1 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS 3 Helytörténet Újabb, helytörténetünk számára igen értékes fotót postázott Makóról dr. Kedvessy Tamás, a kakucsi Liebner család távoli hozzátartozója. A Liebner-könyv bemutatóján megígérte, hogy bármilyen kakucsi vonatkozású képanyagra bukkan, azt elküldi nekünk. Így kaptuk a mellékelt képes üdvözlôlapot is, mely 1910 körül készült, s amely szeszgyárat és mellette a korabeli kakucsiakat ábrázolja. Köszönjük! A képhez a 2009-ben kiadott könyv tanulmányaiból idézünk: A Liebner gazdaság népe és szeszgyára A gazdaság gépparkja is jelentôsen fejlôdött. Jóllehet a szûzföldet fôként Hortobágyról hozott magyar szürke ökrökkel törték fel, ekkor már 2 gôzgépet (lokomobilt) is mûködtettek, melyekkel hatékony mélyszántást végezhettek és cséplôgépet hajthattak. A földbéli munka zömét mindemellett továbbra is állati erôvel (a 18 igáslóval) hajtott eszközökkel és gépekkel végezték (60 eke, 6 borona, 1 henger, 4 vetôgép, 2 rosta, 1 trieur állt a raktárban), késôbb egy 8 lóerôs cséplôgépet is üzembe állítottak. Még fontosabb, hogy két na- gyobb feldolgozó üzemet: gôzmalmot és szeszgyárat létesítettek, melyek az agrártermékek feldolgozott állapotban történô értékesítését tették lehetôvé. A Liebner-féle gôzmalom, melyet a két világháború között Kirtyán Sámuel bérelt, két hengerrel és két pár kôvel mûködött, a szeszgyárban napi 4 hl szeszt állítottak elô Mivel a Liebner-gazdaság is közel félszáz (1895-ben 43) gazdasági cselédet alkalmazott, a volt kakucsi úrbéresek elszegényedô része helyben jutott munkalehetôséghez. De újabb gazdasági munkások is megtelepültek mellettük, tehát a gazdaságfejlesztés a falu népességmegtartó erejét is növelte. (Idézet a könyv 50. oldaláról Czagányi László tanulmányából.) Az uradalom állandó cselédszükséglete a kakucsi Liebner-majorban 60 fô volt. Sokuknak hamar fölmondtak, mert nem végeztek jó munkát, vagy egyéb okok miatt nem tetszettek az uraságnak Voltak, akik negyedévkor vagy félévkor azért mondtak fel, mert túl nehéznek tartották a munkát, és nagyon kevésnek a fizetést. A cselédek decemberben szerzôdést kötöttek az urasággal, amelynek értelmében ott dolgoztak az uradalomban januártól decemberig. Az uraság a fizetést, az ellátást szavatolta, amit nem tartott be mindig pontosan, mert ha lehetett, megrövidítette cselédeit. A felnôtt, állandó cselédeken kívül voltak kisbéresek, kiscselédek, kb fô, akiket állandóra alkalmaztak. Ezeket a szerencsétleneket mindenre felhasználtak: felnôtt cselédek helyettesítésére, borjúk etetése, itatása, tisztítása volt többek között a feladatuk. Így összesen cselédre volt szükségük. Ebben a létszámban benne vannak a csôszök, a bandagazdák, a szakácsok, a lovászok is. Aki az uraságnál állt alkalmazásban, egyformán cseléd volt, lehetett az bandagazda, csôsz vagy szakács. Fizetésnél azonban megkülönböztették ôket: az egyik többet kapott, a másik kevesebbet. (Idézet a könyv 32. oldaláról Horváth Márton írásából.) Húsvét másodnapján, régi szokás szerint, fogadják szívesen az öntözô legényt. Én még a legénységhez igaz, kicsi vagyok, de azért öntözô legénynek mégiscsak felcsapok. Esztendô ilyenkor megint csak itt vagyok, ha e locsolásért piros tojást kapok.

2 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI Változások az adózás szabályaiban Dolgoztam, mint akáctörzs a homokon, Égre emelve a munka termô ágát! /Váci Mihály/ Kollégáktól búcsúzunk június 1-jétôl a Polgármesteri Hivatal két kedves kollégája vonul elôrehozott nyugdíjba: Oláhné Tóth Borika 1988-óta dolgozik az 1990-ben önállóvá vált Kakucs Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának pénzügyi csoportjában mint képesített könyvelô. Köztisztviselôi 40 éves jubileumát, a közösség szolgálatában eltöltött hivatásának közel fél évszázadát 2010-ben ünnepelte. Szorgalmas, megbízható, végtelenül segítôkész kollégától búcsúzunk. Precizitása, türelme, tapasztalata alapkô volt az önkormányzat pénzügyi mûködésénél. Nem volt olyan kérés, amit ne teljesített volna szó nélkül. Szabadidejét sokszor feláldozva fáradhatatlanul dolgozott, hogy az Önkormányzat határidôs feladatai elkészüljenek. Mindezekért hálával tartozunk neki. Sztanyó Lajosné, Erzsike Szintén 1988-óta dolgozik a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportjában mint mérlegképes könyvelô. Majd fél évszázad közösségért végzett munka után idén ünnepli köztisztviselôi 40 éves jubileumát. Munkájára mindenben számíthattak a mindenkori vezetôik, a kollégáik, de az önkormányzati képviselôk és az intézmények vezetôi is. Nem volt olyan kérés, amit ne teljesített volna szó nélkül. Szabadidejét sokszor éjszakába nyúlóan feláldozta egy-egy költségvetési év nyitásakor és zárásakor annak érdekében, hogy munkája határidôre elkészüljön. Mindezt türelemmel, az ügyek megoldását szem elôtt tartva. Pontos, megbízható, munkájukra igényes kollégákat búcsúztatunk. Kívánjuk, hogy nyugdíjas éveiket jó erôben, egészségben, nyugalomban töltsék. Éljenek megérdemelt szabadidejükkel családjuk körében szeretetben, békességben. A Polgármesteri Hivatal dolgozói Tisztelt Adózók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy január 1-jétôl a gépjármûadó és a helyi iparûzési adó az alábbiak szerint változott: Gépjármûadó A gépjármûadóról szóló évi LXXXII. törvény alapján mentes az adó alól: a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvôképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élô szülô ideértve a nevelô-, a mostoha- vagy örökbefogadó szülôt is (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érô, nem személytaxiként üzemelô személygépkocsija után legfeljebb forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményû személygépkocsi után jár. Az Alkotmánybíróság 22/2010. (II. 25.) sz. határozata december 31-i hatállyal a gépjármûadó törvény mentességi szabályából hatályon kívül helyezte a tulajdonába lévô szövegrészt. Azaz, az AB által megállapított törvényi mentességi szabály alapján január 1-jétôl a súlyos mozgáskorlátozott üzemben tartó adóalany is mentesül az adófizetés alól. Az adómentesség csak a súlyos mozgáskorlátozottak által üzemeltetett személygépkocsik átlagos ( Ft/év) adóterhéig jár, tehát az a feletti adóösszeget meg kell fizetni. Gépjármû tulajdonjogának változása A 304/2009. (XII. 22.) Kormányrendelet 2. (1) bekezdésében foglaltak szerint az eladó a gépjármû tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentését a változástól számított 5 munkanapon belül a tulajdonjog változásról készült okirat (adásvételi szerzôdés) Okmányirodában történô benyújtásával (megküldésével) teljesíti. A vevô az évi LXXXIV. törvény alapján 15 napon belül a jármû tulajdonjogában bekövetkezett változást bejelenti a bejegyzésre jogosult hatóságnál (Okmányiroda). Helyi Iparûzési Adó Az adózó adóelôleg-fizetési kötelezettséget önadózás útján teljesíti, nem kap fizetési meghagyást az adóelôleg-fizetési kötelezettségére január 1-tôl megszûnik a piaci vásározó kiskereskedelmi tevékenység ideiglenes jellegû adókötelezettsége. Iparûzési adó alapjának megosztása is változott a helyi adókról szóló évi C. törvény melléklete alapján. Magánszemélyek kommunális adója Az Adózónak az adókötelezettséget érintô változást (pl. ingatlanvétel, -eladás, adózó halála, mentességre való jogosultság) annak bekövetkezésétôl számított 15 napon belül az elôírt nyomtatványon közvetlenül az önkormányzati adóhatóságnál be kell jelentenie. Kérelemre mentességet élvez: a., az adóévet megelôzô évben a 70. életévét betöltött egyedülálló, amennyiben ô az ingatlan tulajdonosa, haszonélvezôje és egyedüli, kizárólagos használója, b., az adóévet megelôzô évben a 70. életévét betöltött házaspár, amennyiben ôk az ingatlan tulajdonosai, haszonélvezôi és egyedüli, kizárólagos használói, és a háztartásukban az egy fôre jutó jövedelem nem haladja meg a tárgyévi minimálbér (2011. évben: ,-Ft) összegét. Adóügyi számlaszámok Egyéb bevételek besz. szla: Gépjármûadó besz. szla: Iparûzési adó besz.szla: Magánszemélyek kommunális adója besz. szla Talajterhelési díj besz. szla: Illeték beszedési szla: Késedelmi pótlék besz. szla: Mulasztási bírság besz. szla: Termôföld besz. szla: Idegen bevétel besz. szla: Amennyiben az adózással kapcsolatban bármilyen problémájuk, kérdésük merül fel, úgy a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézôjét kereshetik személyesen vagy a sz. telefonon.

3 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS 5 Az alábbiakban közöljük a Képviselôtestület által a korábbi újság megjelenése óta hozott határozatok lényegét és a rendeletek címét. A teljes anyag megtekintésére lehetôség van a Polgármesteri Hivatalban. XIX. ülés: december 6. 20/2010. (XII. 07.) számú Rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, egyúttal a 13/2006. (XII. 15.) sz. Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezése. 21/2010. (XII. 07.) számú Rendelet a Bursa Hungarica Felsôoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról, egyúttal a 14/2007. (IX. 28.) sz. Önkormányzati Rendelet hatályon kívül helyezése. 22/2010. (XII. 07.) számú Rendelet a lakások és helyiségek bérletérôl, valamint elidegenítésükrôl szóló 16/2002. (III. 19.) sz. rendelete hatályon kívül helyezésérôl. 131/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület a CSER-KER Kft-vel a Könyvtárépület részleges felújítására megkötött generál-kivitelezési szerzôdést módosítja /2010. sz. Kt. Határozat: A Testület döntött a nyugdíjasok karácsonyának megrendezésérôl és feltételeirôl. 134/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület meghatározta a hivatal köztisztviselôinek a évi teljesítménycéljait. 135/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület a Temetô utcában épített két ingatlan után engedélyezte az épületfeltüntetési díjak és illetékek kifizetését. 136/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület hozzájárul a Kakucs 0132/82. hrsz-ú ingatlan megosztásához. 137/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület értékesíti a Kakucs 0132/89. hrsz-ú és a Kakucs 0132/92. hrsz-ú ingatlanok közötti területet /2010. sz. Kt. Határozat: Önkormányzat és magánszemélyek közötti telekcsere ügyek. 141/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület visszatérítendô támogatást nyújt a CKÖ-nek. 142/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület hozzájárul a Dr. Kabáczy Angelika gyermekorvossal az alapellátásra kötött szerzôdés felbontásához. 143/2010. sz. Kt. Határozat: Az Önkormányzat január 1-tôl Dr. Vágány Valériát bízza meg a gyermekorvosi szolgálat helyettesítésével. 144/2010. sz. Kt. Határozat: Az Önkormányzat intézményeinek biztosítására az AEGON Zrt-vel kötendô szerzôdéshez kapcsolódó döntés. XX. ülés: december /2010. (XII. 17.) számú Rendelet Kakucs község évi költségvetésérôl szóló 2/2010. (II. 16.) sz. Rendelet módosításáról. 24/2010. (XII. 17.) számú Rendelet a Kakucs község közigazgatási területén érvényes hálózati ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatás lakossági és közületi díjáról szóló 6/1996. (XII. 20.) sz. Rendelet módosításáról. 25/2010. (XII. 17.) számú Rendelet a helyi szemétszállítás kötelezô igénybevételérôl szóló 7/1997. (V. 27.) sz. Rendelet módosításáról. 26/2010. (XII. 17.) számú Rendelet a Kakucs község intézményeiben alkalmazott étkezési térítési díjakról, egyúttal a 7/2010. (III. 23.) sz. Rendelet hatályon kívül helyezése. 27/2010. (XII. 17.) számú Rendelet a közbeszerzési szabályzatról, egyúttal a 8/2007. (V. 22.) sz. Rendelet hatályon kívül helyezése. 28/2010. (XII. 17.) számú Rendelet a helyi szemétszállítás kötelezô igénybevételérôl, egyúttal a 7/1997. (V. 27.) sz. Rendelet hatályon kívül helyezése. 29/2010. (XII. 17.) számú Rendelet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20/2010. (XII. 07.) sz. Rendelet módosításáról 30/2010. (XII. 17.) számú Rendelet a Szervezeti és Mûködési Szabályzatról szóló 6/1999. (V. 04.) sz. Rendelet módosításáról 145/2010. sz. Kt. Határozat: A évi költségvetés módosításához elôirányzat-módosítások elfogadása. 146/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület elfogadja az Önkormányzat III. negyedévi költségvetési beszámolóját. 147/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület elfogadja az Önkormányzat évi költségvetési koncepcióját. 148/2010. sz. Kt. Határozat: A évi költségvetés elôterjesztési anyagába plusztételek betervezésérôl döntés. 149/2010. sz. Kt. Határozat: A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására vonatkozó megállapodások módosítása. 150/2010. sz. Kt. Határozat: A települési kommunális hulladék összegyûjtésére vonatkozó megállapodás módosítása. 151/2010. sz. Kt. Határozat: A munkavédelmi és tûzvédelmi tevékenység elvégzésére vonatkozó megbízási szerzôdés módosítása. 152/2010. sz. Kt. Határozat: A honlap karbantartásra, frissítésre és a webtárhely szolgáltatójával való kapcsolattartásra vonatkozó vállalkozási szerzôdés módosítása. 153/2010. sz. Kt. Határozat: Az informatikai rendszer karbantartására kötött korábbi megbízási szerzôdésben foglaltak változatlanul hagyása. 154/2010. sz. Kt. Határozat: A gyepmesteri tevékenység elvégzésére kötött korábbi megbízási szerzôdésben foglaltak változatlanul hagyása. 155/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület az ivóvízhálózaton, szennyvízcsatorna-hálózaton, valamint mûtárgyakon tervezett fenntartási munkákról egy késôbbi ülésen kíván dönteni. 156/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület döntött arról, hogy január 1. napjától a Hivatal köztisztviselôi létszámkeretét 9 fôrôl 10 fôre emeli. 157/2010. sz. Kt. Határozat: A Testület döntött arról, hogy január 3. napjától az Óvoda létszámkeretét 10 fôrôl 11 fôre emeli. I. ülés: január 24. 1/2011. (I. 25.) számú Rendelet a helyi iparûzési adóról, egyúttal hatályon kívül helyezve a 16/1997. (XI. 25.) sz. Rendelet. 1/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület módosítja a SZIGÜ-vel a kegyeleti közszolgáltatási szerzôdést. 2/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület felkéri a jegyzô asszonyt, hogy vizsgálja felül a köztemetôre vonatkozó nyilvántartásokat. 3/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület módosítja az Általános Iskola Alapító Okiratát. 4/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület a sportépület részleges felújítására egy helyi vállalkozóval szerzôdést köt. 5/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület módosítja a szelektív hulladékgyûjtô konténerek elszállítására vonatkozó szerzôdést. 6/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület támogatja a Dabas és Környéke Üdülôtábor Alapítványt (Révfülöpi tábort). 7/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület döntött a Tûzoltóság által vásárolandó gépjármûfecskendô támogatása ügyében. 8/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület az Általános Iskola felújítására 2010-ben kötött generálkivitelezôi szerzôdésben foglalt határidôket módosítja. 9/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület létrehozta az Önkormányzat új Közbeszerzési Bíráló Bizottságát. 10/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület döntött a település esélyegyenlôségi tervének megrendelésérôl. 11/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület hozzájárul a Társult Önkor- (Folytatás a következô oldalon.)

4 törd-apr 4/18/11 14:29 Page 8 6 mányzatok Együtt Segítôszolgálata intézményfenntartó társulás jogutódlással történô megszüntetéséhez. 12/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület hozzájárul az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás azon szándékához, hogy átveszi a Társult Önkormányzatok Együtt Segítôszolgálatai Intézményt az Intézményfenntartó Társulástól. 13/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület hozzájárul, hogy az Örkényi Takarékszövetkezet javára 5 db belterületi, önkormányzati tulajdonú telekre jelzálogjog kerüljön bejegyzésre. 14/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület feladatellátási szerzôdést köt a Dr. Vágány és Társa Egészségügyi Szolgáltató BT-vel a helyi gyermekorvosi alapellátás biztosítására. 15/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület módosítja a Kökörcsin Óvoda Alapító Okiratát. 16/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület megbízási szerzôdést köt a szemétszállítási számlák elkészítésére és a díj beszedésére. 17/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület a logopédusi feladatok ellátásával kapcsolatban döntött a január és február hónapokra járó összeg átutalásáról. 18/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület új szerzôdést köt az önkormányzat és intézményeinek vagyon- és felelôsségbiztosítására vonatkozóan. 19./2011. sz. Kt. Határozat: A Testület hozzájárul, hogy egy helyi lakos - a korábban saját tulajdonában lévô - cserépkályhát lebonthassa és elszállíthassa az egyik önkormányzati tulajdonú ingatlanból. II. ülés: február 14. 2/2011. (II. 15.) számú Rendelet: Kakucs Község évi költségvetésérôl. 3/2011. (II. 15.) számú Rendelet: a helyi önszervezôdô közösségek, civil szervezetek pénzügyi támogatásáról. 20/2011. sz. Kt. Határozat: A Bárdos Lajos Kamarakórus támogatásban részesítése. 21/2011. sz. Kt. Határozat: A társadalmi szervezetek, öntevékeny csoportok támogatására pénzösszeg elkülönítése, melyet pályázati úton lehet elnyerni. 22/2011. sz. Kt. Határozat: A Roma Baráti Kör futballcsoportjának támogatásban részesítése. 23/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület további költségvetés-módosító tételeket fogad el, úgymint: a Kökörcsin Óvoda, a védônôi szolgálat, a gyermekorvosi szolgálat, a polgármesteri hivatal, a körzeti megbízott, a Községi Sportegyesület, a rendezvények, az Igazgyöngy Alapítvány vonatkozásában, illetve módosítja az Egészségház épületenergetikai fejlesztése tárgyában benyújtott pályázathoz kapcsolódó költségeket. 24/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület felkéri a Társadalmi Ügyek Bizottságát, hogy a következô ülésre készítse elô a médiaszerkesztôség megalakítására vonatkozó javaslatot. 25/2011. sz. Kt. Határozat: Az Önkormányzat nevére elszámolási számlanyitás az Örkényi Takarékszövetkezetnél. 26/2011. sz. Kt. Határozat: A TEUT-pályázattal kapcsolatos technikai jellegû módosítás. 27/2011. sz. Kt. Határozat: Bírósági népi ülnökök jelölése. III. ülés: március 17. 4/2011. (III. 18.) számú Rendelet: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 20//2010. (XII. 07.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról. 5/2011. (III. 18.) számú Rendelet: a gyermekvédelem helyi rendszerérôl szóló 5//2010. (II. 16.) számú Önkormányzati Rendelet módosításáról. 28/2011. sz. Kt. Határozat: Ügyrendi döntés szavazásról. 29/2011. sz. Kt. Határozat: A sportpálya és az óvoda által határolt, önkormányzati tulajdonú, külterületi ingatlan hasznosítására javaslattételre felkérés. 30/2011. sz. Kt. Határozat: Az INKA 21. Mg. Kft. vezetôségével - a Fecske utca mögötti lakókertnek a Kft. gyümölcsösével határolt részén fa- vagy cserjesor telepítésének ügyében - tárgyalás lefolytatására felhatalmazás. 31/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület nem kívánja módosítani a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/1999. (XII. 14.) sz. Önkormányzati Rendeletében foglaltakat. 32/2011. sz. Kt. Határozat: A Képviselô-testület nem kíván javaslatot tenni az új magyar alkotmány szövegére. 33/2011. sz. Kt. Határozat: 2011 ÁPRILIS A könyvvizsgálatra vonatkozóan új megbízási szerzôdést kötése a Rekord 96 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.-vel. 34/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület elfogadja a sportöltözô felújításához kapcsolódó többletmunkák ellenértékére benyújtott összeget /2011. sz. Kt. Határozatok: Döntés az INKA 21. Mg. Kft. tulajdonában lévô, sportpálya melletti terület lehetséges cseréjével, megvásárlásával kapcsolatban /2011. sz. Kt. Határozatok: Döntés az Egészségház épületenergetikai fejlesztéséhez kapcsolódó mûszaki ellenôrzési, projektmenedzseri, logisztikai tevékenységekre vonatkozó megbízási szerzôdésekrôl /2011. sz. Kt. Határozatok: Döntés a Pergel-közi külterületi út felújításához kapcsolódó közbeszerzési eljárási, mûszaki ellenôrzési, projektmenedzseri, logisztikai tevékenységekre vonatkozó megbízási szerzôdésekrôl. 45/2011. sz. Kt. Határozat: A Társadalmi Ügyek Bizottsága újbóli felkérése a helyi médiaszerkesztôség létrehozásával kapcsolatos döntési javaslat megtételére. 46/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület döntött a Kakucs az Otthonunk Közhasznú Egyesület faluszépítési terveirôl. 47/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület nem fogadja el a Telenor Zrt.-nek a Kakucs, külterület 524/6. hrsz.- ra vonatkozó bérleti szerzôdésre irányuló módosítási javaslatát. 48/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonát képezô, Kakucs 072/55 hrsz-ú ingatlanból 465 m2-t egy helyi lakos megvásároljon. 49/2011. sz. Kt. Határozat: A Testület elfogadja az Educatio Bene Kft. ajánlatát, melyet a települési sportkoncepció elkészítésére tettek. IV. ülés: március /2011. sz. Kt. Határozat: A hulladéklerakó rekultivációs munkálataira kiírt pályázat nyertese az.a.s.a. Kft. 51/2011. sz. Kt. Határozat: A hulladéklerakó rekultivációs munkáinak mûszaki ellenôre a Körte Kft /2011. sz. Kt. Határozat: A Társult Önkormányzatok Együtt Segítôszolgálata intézményi társulás módosított társulási megállapodásának elfogadása, a Szolgálat június 30-al történô megszüntetése és az intézmény irányítási jogának átadása az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás számára. Önkormányzati képviselôi tiszteletdíjakról - Összehasonlítás a szomszédos Inárcs községgel - Az alábbi adatok publikusak, helyi lapokban közzé lettek téve, most egy csokorba foglaljuk ôket, hogy szembesüljünk ezzel a valósággal is. Inárcs polgármesterének fizetése: Ft plusz 20% költségátalány = Ft durván Ft, Kakucs polgármesterének fizetése: Ft, plusz Ft költségátalány, összesen: Ft. Inárcson az alpolgármesteri tiszteletdíj: Ft. Kakucson Balogh János lemondott a tiszteletdíjról! (Folytatás a következô oldalon.)

5 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS 7 Inárcson a képviselôk az alábbi juttatásokban részesülnek: Képviselôi alap tiszteletdíj: Ft, Bizottsági elnöki tiszteletdíj: Ft, Bizottsági tag tiszteletdíja: Ft, Külsô tag díja: Ft. Az alpolgármester, a képviselôk, a külsôsök évi 11,290 millió Ft-ba kerülnek Inárcson. Ez Kakucson 0 Ft! A választásokon egy hozzászóló felvetette azt a kérdést, hogyan lehet számonkérni valakinek a munkáját, ha nem kap érte fizetést. Tudnunk kell, hogy Kakucson az elsô önkormányzati választásoktól kezdve mindmáig egy képviselô sem kapott tiszteletdíjat. A jelen választáson mandátumot nyert képviselôk csatlakoztak a korábbi gyakorlathoz, azonban többségünk a nyitóülésen felvetette, hogy úgy szeretne élni a tiszteletdíj lehetôségével, hogy azt közcélra, az általa jónak tartott közjóra ajánlja fel, hiszen tisztában vagyunk, milyen nehéz anyagi helyzetben van a falu. Errôl a kérdésrôl az elsô felvetést követôen többet nem esett szó. A október 3-i választásokon megalakultak községünk kisebbségi önkormányzatai Kakucs Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnök: Oláh József, Kakucs, Petôfi Sándor u. 55. Képviselôk: Radics János, Kakucs, Temetô u. 796/12. hrsz. Radics Jenô, Kakucs, Dózsa György u. 6. ifj. Radics Jenô, Kakucs, Sastelep u. 30. Kakucs Német Kisebbségi Önkormányzata Elnök: Fajt Antalné, Kakucs, Petôfi u. 20. Képviselôk: Kleineiselné Kálvin Anita, Kakucs, Fô u. 93. Stégner László, Kakucs, Fô u. 67. Tóth Istvánné, Kakucs, Rónay György u. 57. Kedves Lakosok! Hétköznapi életük során sokféle problémával fordulnak a Hivatalhoz. A legtöbb esetben maradéktalanul ki tudjuk elégíteni az igényeiket. Hatósági eljárásban jogosultságokat állapítunk meg, több ezret egy év alatt, szabálysértési eljárásokat folytatunk, közterület-használati engedélyt adunk, gyámügyekben járunk el, esketünk és lakcímeket rendezünk, stb. Vannak azonban olyan ügyek, amelyekben nem áll módunkban segíteni. Ennek a legtöbbször az az oka, hogy vagy nem hatósági problémáról van szó, vagy a jog eszközével a probléma megragadhatatlan. A polgárok egymás közötti viszonyait elsôsorban a magánjog rendezi, mely a felek megegyezésén alapul, és csak végsô esetben kikényszeríthetô bíróság által. Ilyenek a szerzôdéses ügyletek, családjogi kérdések nagy része, magántulajdonnal kapcsolatos jogviták. Ezekben az ügyekben sajnos a költségesebb és hosszadalmasabb bírósági út az egyetlen lehetôség a kölcsönös megegyezés mellett. A közjog alapvetôen az állam és az állampolgár viszonyát rendezi. A közérdeket érvényesíti a magánérdekkel szemben. A közösségi életre és közösségi magatartásra szorítja rá az állampolgárt, a közrendet igyekszik fenntartani. De ebben az esetben is a közösség és az azt alkotó emberek magatartásán múlik az állami aktus sikeressége. Abban a néhány esetben, amikor hozzánk fordulnának, de eszköztelenek vagyunk, rendszerint a jogkövetô magatartásra való alapvetô készség hiányzik. Nincs az a törvény és az a rendelkezés, amely olyan részletes, mindenre kiterjedô, de emellett átlátható és egyszerû, amit rosszhiszemûen ne lehetne kijátszani. Nem lehet a jog eszközeivel pótolni a jó szomszédi viszonyt, egymás megértését, tiszteletét, a toleranciát és a közösségi felelôsségvállalást. Olyan kis településen, mint a miénk, felbecsülhetetlen kincs a megismerhetô közösség, az emberléptékû élet, a másik ember természetes közelsége. Éljünk ezzel a lehetôséggel! Tegyük jobbá egymás és a falu életét azzal, hogy tudunk a másikhoz szólni, ha panaszunk, kérésünk van! Tudjuk a másik ember, szomszéd, rokon kérését nyitottan fogadni! Saját portáján, saját magatartását mindenki mérje meg a közösség mércéjével is! Ha engem bánt, hogy a szomszéd túl közel tartja a komposztot a kerítéshez, gondoljam meg: vajon az én kutyám csaholása nem zavarja a szomszédot a pihenésben? Legyünk sokoldalúak és viseljük el egymást, ahogy lehet, vagy igyekezzünk a békés együttélést elôsegíteni. A közjog is csupán ilyen szándékú állampolgárok együtt élését tudja segíteni. A magunk eszközeivel továbbra is állunk a közösség szolgálatában és igyekszünk az elvárásoknak megfelelni. dr. Fekete Borbála jegyzô Lakossági fórumot tartottunk Tisztelt Kakucsi Lakótársaim! A falut érintô gondok megbeszélése végett a KAOKE fórumot szervezett, ahol mindenki elmondhatta véleményét a polgármester úrnak, hiszen ô volt az a meghívott, aki érdemben válaszolni tudott a kérdésekre. Tôlem is azt kérdezték, amikor a találkozóra hívtam az embereket: mit akarunk mi ezzel a fórummal? A válaszom: feleletet a kérdéseinkre, mert azt szeretnénk, hogy a falu ügyeit közösen beszéljük meg, és keressük a jó megoldásokat. Megtudtuk, hogy sajnos nagyon nehéz körülmények között kell gazdálkodni az Önkormányzatnak, noha a legmesszebbmenôkig segítene, ha tudna. A tôle telhetô dolgokat azért megteszi. Sok olyan problémáról beszéltünk, amikrôl sem az újságban, sem a gyûléseken nem hallhattunk eddig, ezért is sajnálom, hogy kevesen vették a fáradságot, hogy eljöjjenek közénk Hiányoljuk, hogy rendezvényeinken kevesen vesznek részt, mindig egy aktív mag van jelen, miért nem fogunk össze? Bizony ezen a fórumon sem láttam egykét vezetônkön túl olyan személyt, akinek illett volna érdeklôdni. Akkor ez milyen összefogás? Én úgy látom, hogy az összefogás csak a templomban van, amikor egymást köszöntjük, hogy béke legyen veled, és megfogjuk egymás kezét. Igen, az összefogás, de más nem. Elnézést kérek mindenkitôl, de néha ki kell mondani az igazat. Köszönöm, ennyit szerettem volna: B.Gy.né Tüdôszûrés Ebben az évben is megtartottuk a tüdôszûrést, melyre csak a 40 éven felüliek kaptak értesítést, de jöhetett bárki, aki úgy gondolta. A helyet az INKA Mg. Kft. biztosította számunkra, melyet ezúton is nagyon megköszönünk. Érdeklôdésünkre az itt dolgozó orvosok és asszisztensek meg voltak elégedve a körülményekkel. Köszönettel tartozunk azoknak az asszonyoknak, akik ezeken a napokon besegítettek nekünk az adminisztrációban. Név szerint: Fajt Antalné, Horváth Andrea, Gombár Andrásné, Lakatos Imréné, Strupka Borbála. Mellettük megköszönjük még mindazoknak, akik a tüdôszûrést elôkészítô munkákban segítséget nyújtottak. B.Gy.né

6 törd-apr 4/18/11 14:29 Page 12 8 Miért? Mi a baj? avagy a kutyasétáltatás szabályai Miért? Mi a baj? Tette fel nekem flegmán, foghíjról a kérdést az a kutyáit sétáltató úriember, amikor a Székesi úton járva szóvá mertem tenni, hogy miért nincs szájkosár a rám rontó, fogvicsorgató két vérebén? Engem a Vissza!, Ide gyere!, és az erre sem hallgató kutyák nem nyugtatnak meg, hiszen közben felém loholnak! Talán a lélekjelenlétemnek köszönhettem, és örültem, hogy nem volt velem kisgyerek, aki biztosan lelki traumát is kapott volna a gazdája szerint barátságos, vérben forgó szemû, habzó szájú, acsarkodó két kutyától. Szerintem a kutyatartás és sétáltatás nem csak státusz! Felelôsséggel is jár! Ennek is vannak írott és íratlan szabályai! Természetesen találkoztam már olyan, a kutyáját sétáltató gazdival is, aki már messzirôl visszaparancsolta kutyáját, és azt pórázon fogva sétáltunk el egymás mellett. ô tisztában volt ezekkel a szabályokkal, és nem csak a Szaladj, majd visszajössz! módon indult el sétáltatni! Remélem, lesz értelme, hogy leírtam a fentieket, és a kutyát tartók a szabályokat betartva sétáltatják kedvenc állataikat Kakucson is. Kérjük, így tegyék! Zsé-Gé.. A gyepmesteri tevékenységrôl Községünkben a gyepmesteri tevékenység végzését - megbízási szerzôdéssel - Aranyi János, gyömrôi vállalkozó végzi. A megbízás alapján Kakucs közigazgatási területén kóborló ebeket havi egy alkalommal - minden hónap elsô hétfôjén - befogja és a befogástól számított 8 napig telephelyén tartja, a tartási költségeket fedezi. A befogott ebekrôl a lakosságnak felvilágosítást nyújt. Azokat az ebeket, amelyekért a tulajdonosa jelentkezik, a tartási költség megtérítése és az eb oltását igazoló kiskönyv bemutatása után, az átvétel igazolása mellett, tulajdonosának kiadja. Amennyiben az eb tulajdonosa az oltást igazolni nem tudja, akkor a tulajdonos költségére beoltatja. A megbízott a magánszemély által kérelmezett ebek, macskák, egyéb állatok háztól történô elszállítását térítés ellenében a tulajdonos terhére teljesíti, ide értve az embert mart állatok karanténozását is. A fentiek értelmében a szolgáltatásért a kérelmezônek fizetnie kell. Kutyák esetében pld. 2000,-Ft-ot ebenként, valamint az esetlegesen felmerülô pluszköltségek, pld. nyugtató, egyéb gyógyszer is a tulajdonost terheli. A megbízott a Polgármesteri Hivatal, illetve lakos kérésére esetenkénti megbízást is teljesít. Ennek értelmében a település területén az ebeket befogja, ennek esetenkénti darab díja ,-Ft/db + ÁFA. Bejelentéseiket továbbra is az es telefonszámon, személyesen pedig Halmi Pálné igazgatási fôelôadónál tehetik meg. Polgármesteri Hivatal Mit tegyek, ha robbanóanyagot találok? Úgy tûnik, az idei hosszú télnek már nem csak csillagászatilag van vége. Erre utal a megpezsdült természet is. Reggelente madarak csicsergésére ébredhetünk, a kora tavaszi napsütés lágy melegében jólesô örömmel fürdik arcunk és lelkünk. Csalhatatlan jele 2011 ÁPRILIS a virágzó évszak megjöttének a kertészeti, mezôgazdasági munkák megkezdése nem csak a házak kertjeiben, de a gazdálkodók földjein is. Ebbôl eredôen hívom fel a tisztelt Olvasó figyelmét a követendô magatartásra, ha a földmûvelés vagy egyéb más talajmunkából kifolyólag robbanó eszközt, illetve annak vélt tárgyat találnak. A robbanóanyagok és eszközök illetéktelen személyek általi tartása a törvény erejébôl kifolyólag büntetendô. Emellett a saját, illetve mások életét, testi épségét, és a környezetet is súlyosan veszélyeztetô hatásokkal kell számolni, ha bekövetkezik egy nem várt robbanás. Ilyen tragédia történt a közelmúltban Zalaegerszegen is, ahol a családi háznál bekövetkezett robbanóeszköz detonációjában az apa meghalt, és fia súlyos sérüléseket szenvedett otthonuk romjai között. A robbanóanyagok és eszközök által okozott veszélyek csökkenthetôk az alábbi szabályok megtartásával: - Kerülni kell azon területek megközelítését, illetve az azokra való belépést, amelyekrôl feltehetô, hogy ott elhagyott robbanószerek találhatók. Ilyenek a használaton kívüli, vagy ma is használatban lévô lôterek, gyakorlóterek, egyéb elhagyott katonai létesítmények. Ha az oda történô belépés mégis szükséges, semmilyen ismeretlen eredetû és rendeltetésû tárgyat, eszközt nem szabad megközelíteni, megérinteni, vagy helyérôl elmozdítani. - A földben lévô robbanóanyagok és eszközök felismerése általában nem könnyû. Ezek felületét szinte kivétel nélkül vastag rozsda és talajréteg borítja. Közös jellemzôik: alakjuk általában hengeres, egyik végén gömbölyded vagy kúpos; hosszuk néhánytól több tíz centiméterig terjedhet, esetleg a méteres nagyságot is elérheti, vagy meghaladhatja azt; átmérôjük általában másfél-két centiméter és több tíz centiméter között van; ritkábban ettôl eltérô formájú eszközök vagy robbanóanyagok is elôfordulhatnak (korong, henger, hasáb alakúak). Soha nem szabad a gyanús tárgyakat teljesen kiásni, helyükrôl elmozdítani, megtisztítani annak érdekében, hogy méreteiket, alakjukat pontosabban meghatározhassuk! A földben talált, gyanúsnak tûnô tárgy esetében azonnal be kell szüntetni minden további munkát, és a munkaterületet el kell hagyni. Haladéktalanul le kell állítani a közelben esetleg mûködô munkagépek motorját. A megbolygatott robbanóeszközök ugyanis az enyhe talajrezgés hatására is mûködésbe léphetnek. A munkaterület környékét jól látható módon körül kell határolni, és meg kell akadályozni, hogy azt bárki megközelíthesse. Szükség esetén egy vagy több személyt kell a helyszínen hagyni azzal a feladattal, hogy az illetéktelenek behatolását megakadályozzák. Bárki, aki valahol ilyen, gyanúsnak tûnô tárgyat talál, köteles azt a lehetô legrövidebb idôn belül bejelenteni. Ennek leggyorsabb útja a rendôrségre (telefonszám: 107) tett bejelentés. Polgárvédelem Düh! április 11-én hétfôn reggel, mikor munkába jöttem, megláttam, hogy a hivatal elôtti szép kis barkabokor ágait valaki tôbôl levágta, megcsonkította. Vajon ki lehetett? Végigkérdeztem mindenkit, de választ senkitôl nem kaptam. Hogyan lehetett hozzá mersze? Milyen jogon? A kis fát mindig szépen gondoztuk és nagyon tetszett mindenkinek. Most barkás ágaitól megfosztva, tar ágakkal áll a helyén. A másik dühöm, hogy a felújított könyvtár utcai csatornáját valakik szétverték. Milyen jogon? Milyen dolgok ezek? Ez mind a község vagyona, így valamennyiünk kára ez. Hát, hogyne lennék dühös az ilyen romboló emberekre. Ha már valamit megszépítünk, azt becsüljük meg, vigyázzunk rá! Valamennyien! B.Gy.né

7 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS 9 Tájékoztatás a hatósági eljárási illetékekrôl Az elsô fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha törvény másként nem rendelkezik forint illetéket kell fizetni (általános tételû eljárási illeték). Az elsô fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5000 forint. Végzés elleni fellebbezésért - ha törvény másként nem rendelkezik forint illetéket kell fizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntetô végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri. Az egyes közigazgatási hatósági eljárások külön illetéke tekintetében e törvény melléklete eltérôen rendelkezhet. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke: 1./ elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha - a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények (építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál, forint, - a mûemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tûzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a mûszaki követelményeket elôzetesen tisztázó - az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott elôírásaitól eltérô - mûszaki megoldások alkalmazhatóságára szolgál, forint, 2./ építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték 5000 forint, melyen felül - új egylakásos lakóépület építése és bôvítése esetén forint, egyéb új épület építése és bôvítése esetén lakásonként forint, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bôvítése esetén - önálló rendeltetési egységenként 250 m2 hasznos alapterületig forint, - a 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületû önálló rendeltetési egységenként forint, - meglévô épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése esetén az építési tevékenységgel érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m2-ként forint, vagy az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként forint, - mûtárgy építése esetén, ha mérete jellemzôen alapterületben kifejezhetô, akkor minden megkezdett 100 m2-ként forint, ha jellemzôen hosszban kifejezhetô, akkor folyóméterenként 1000 forint, - meglévô mûtárgy bôvítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerûsítése esetén az építési tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett 100 m2-ként forint, vagy ennek hiányában az érintett felület minden megkezdett 200 m2-ként forint, - egyéb építési tevékenység esetén 50 m2-ként forint, - bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m2-ként forint, vagy folyóméterenként 1000, vagy darabonként forint, - bármely építésügyi hatósági engedély érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése esetében forint, n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében forint, A hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több hatósági bizonyítványt kérnek, az elsô példány után 2000 forint, minden további, az elsô példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után 600 forint illetéket kell fizetni. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke - kivonatonként forint. Az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha a) a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követôen az érdekelt részére elsô ízben; b) az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez; c) az január 1-je elôtti bejegyzésrôl a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki, és ca) a születési anyakönyvbôl a bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az örökbefogadó részére, cb) a házassági anyakönyvbôl a házastárs részére, cc) a halotti anyakönyvbôl a házastárs vagy a meghalt személy egyenesági rokona részére, d) a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban június 20-án kelt nemzetközi egyezmény kihirdetésérôl szóló évi 53. tvr. alapján folyó eljárás céljára, e) a szülôk házassági anyakönyvi kivonatának a gyermek születésének anyakönyvezéséhez, f) az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatának a haláleset anyakönyvezéséhez, g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján kijavított anyakönyvi adatokról az érdekelt részére elsô ízben történik a kiállítása. (A különbözô illetékekrôl részletesen az évi XCIII. törvény rendelkezik.) Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje: HÉTFÔ: KEDD: - SZERDA: CSÜTÖRTÖK: - PÉNTEK: Ebédidô: Kérjük a tisztelt Ügyfeleket, hogy tartsák be ügyfélfogadási rendünket! A Hivatal telefonszámai: Dolgozó neve, besorolása: Telefonszáma: Szalay István polgármester , Dr. Fekete Borbála jegyzô Bárányné Benkovics Edina pénzügyi ügyintézô Dinnyés Jánosné adóügyi ügyintézô Farkasné Szabó Mária igazgatási ügyintézô Halmi Pálné igazgatási ügyintézô (fax) Berki Eszter pénzügyi ügyintézô Horváth Renáta igazgatási ügyintézô Oláhné Tóth Borbála pénzügyi ügyintézô Sztanyó Lajosné pénzügyi ügyintézô Tóth Mihályné igazgatási ügyintézô Családgondozói, illetve cigány kisebbségi önkormányzati szoba

8 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS

9 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS 11

10 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS Falunapi tervek június , szombat-vasárnap június 25. a szombat délután programja: 17 órától - a Sztana Károly által szervezett Zajacz Tamás, bôrképeket alkotó mûvész önálló kiállításának ünnepélyes megnyitója órától - Dalos találkozó, mely egyben a csarnoki kiállítás megnyitója is Az iskola udvarán: A sátor- és fôzôhelyek elfoglalása. A június 26-i, vasárnapi program: Délelôtt: 8 órakor ünnepi szentmise és úrnapi körmenet kb. 11 óráig 11 órától a vásárosok kipakolnak, a fôzôk elôkészülnek 11 órától. a sportcsarnok udvarán: polgármesteri megnyitó, galambröptetés A fôzô- és borverseny kezdete Kézmûves foglalkozások 13 óráig A szabadtéri színpadon és elôtte: - dabasi hagyományôrzôk, hip-hop táncosok, óvodások, tátikások stb. bemutatója Ebédszünet óráig óráig: - A Mazsorettek és a Kálvin Zenekar mûsora - Magyarkakucsi köszöntô óráig: A fôzô- és sütô- és borverseny eredményhirdetése óráig: Népi mûsor (magyar, német, cigány táncok) óráig: Operett és musical összeállítás óráig: Tombolasorsolás óráig: A Pro Jazz Big Band és a - Jazz Pers mûsora óráig: Az Abba Sisters mûsora órától Tûzzsonglôrök hastáncos, gólyalábas, dobos hangulatkeltéssel órától kb. éjfélig A Silver Együttessel bál A nap folyamán: - megtekinthetô a festménykiállítás a Polgármesteri Hivatalban, - A tornacsarnok kiállításának megtekintése, melynek alaptémája: Kakucs virágoskertje - a nap folyamán könyvvásár helytörténeti könyvekbôl, dísznövényekbôl, teaház - szabadtéri vásár és ugrálóvár, állatsimogatás, lovaglás a gyermekeknek A tombolákat vasárnap a kijelölt helyen vásárolhatják meg darabonként 200,-Ft-ért. Szép napot, tartalmas szórakozást, jó baráti együttlétet kívánunk mindenkinek! A falunappal kapcsolatos közérdekû hírek, felhívások: - Az idei versenyen is két kategóriában lehet a borokat indítani. Egyik kategória lenne a Kakucson termelt szôlôkbôl készült boroké, a másikban pedig azok a borok versenyeznének egymással, amelyeket messzirôl hozott szôlôbôl készítettek. Annak érdekében, hogy a borokat a legjobb minôségi állapotában tudjuk elbírálni, kérjük, hogy azokat pénteken készítsék elô. A nedûket szombaton óráig Klauz Dénes várja az iskolában. - Szeretettel várjuk a fôzôversenybe nevezôket az idén is! Kérjük, hogy az ételek 13 órára legyenek készen, és az iskola 2-es termébe hozzák. A zsûri pontozni fogja az esztétikus tálalást is! - Sütemény versenyünkre elsôsorban az egykori lakodalmak édes süteményeibôl a zserbót várjuk. A sós, töltetlen sütemények egy másik versenykategóriában indulnak majd. Már most jelezzük, hogy az eredményhirdetésen a tárgyi jutalmakat osztjuk ki, az okleveleket késôbb postázzuk a díjazottaknak. - A tornacsarnoki kiállításra ebben az évben cserepes virágokat, évelô dísz- és örökzöld növényeket várunk a falunap hetében, melyet a könyvtáros vesz át. A növényeket a falunapot követô héten kapják vissza a tulajdonosok. - Fotóversenyt hirdetünk két témában: Virágom, virágom és Virágos udvar és kert témakörben. A nyerteseket díjazzuk. A kerttulajdonosok kapujukra kitehetô Kakucs virágoskertje táblát nyernek - Ne feledjék eljuttatni a házukat szimbolizáló patchwork-virágot, hogy idôre elkészüljön a Kakucs virágoskertjét, összefogását szimbolizáló hatalmas terítô. Leadási határidô: május 14. Helye: az óvoda családi, kézmûves napi rendezvénye. - Simogatást tûrô állataikat szeretettel fogadjuk vasárnap délután a csarnok mögötti téren a gyerekek örömére (cica, kutyus, bárány, kecske stb.). - Az év sportolója címre írásban várjuk javaslatukat május 16-ig Önkormányzatunkhoz, illetve könyvtárunkba. - Megkérjük tisztelt Támogatóinkat, hogy a falunap segítségére felajánlott anyagi támogatásukat a Kakucs Község Tömegsportjáért Közalapítvány számlájára fizessék be a helyi takarékszövetkezetben. Számlaszámuk: NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNJÜK!

11 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS 13 A Kökörcsin óvoda hírei Farsangi kavalkád Kakucson Február elején ismét nagy izgalommal készült a falu apraja nagyja a farsangi mulatságokra. Az óvodában már a farsangi bált megelôzô héten változatos programokkal hangolódtak a szombati forgatagra. Öröm volt látni a gyerekek fokozódó türelmetlenségét a szombati szereplés elôtt. Ez a kellemes izgalom ránk, szülôkre is átragadt, hiszen a készülôdésbôl mi is kivettük a részünket a jelmezek készítésével, sôt a szülôk egy csoportja egy meglepetés produkció megtanulásával és gyakorlásával is. A jó hangulat megalapozásához már a pénteken délután megtartott iskolai farsangi rendezvény is hozzájárult, ahol minden osztály ötletes mûsorral készült, de mint minden évben, az idén is a nyolcadikosok tánca tette fel az i-re a pontot. Az elôadások színvonala az összehangolt csapatmunkát dicsérte. Az osztályok bemutatói után került sor az igazi bulira, ahol kicsik és nagyok is önfeledten táncolhattak. Szülôként meghatottan figyeltem, amikor az óvodás, az alsó tagozatos, a felsô tagozatos gyerekek, a szülôk és pedagógusok is együtt táncoltak. Manapság ritkán látható hogy a gyerekek különbözô korosztályai együtt, egymásra figyelve és nem egymástól félrevonultan táncolnak, szórakoznak. Ilyen elôzmények után nagy várakozással tekintettünk az óvodások farsangja felé. Nem hiába, hiszen szombat délután az óvodások és a tornászlányok elôadása is remekül sikerült. Meghatódottan szemlélhettük az óvodás csoportok bemutatóját, figyelhettük a mi nagy lányunkat, nagy fiunkat, aki magabiztosan, felhôtlen örömmel adta elô táncát, közben pedig a kicsik szereplését látva elgondolkodhattunk, hogy egy-két éve még bátortalan, megszeppent kisgyerekként vettek részt a mûsorban. Az óvodások elôadása után következett, és nagy sikert aratott az óvoda dolgozóinak hagyományos zárómûsora, amely most egy TV-Maci elôadás volt. A bemutatót különösen a szülôk értékelték igazi csemegeként és kerültek nosztalgikus hangulatba a saját gyermekkoruk megidézése által. A kisebbek is élvezték a vidám, pörgôs elôadást, még ha nem is volt ismert számukra minden elôadott mese. A két délutánt is betöltô mozgalmas programok hatására kicsit megfáradtan, de a könnyed kikapcsolódás reményében készültünk a szombat esti jótékonysági bálra, amely be is váltotta a hozzá fûzött reményeket. A kezdeti, zene nélküli gyülekezô lehetôséget adott a megfelelô asztal és társaság megtalálására egy kis ismerkedésre, barátkozásra, hiszen a nagy asztalok mellett szûk baráti társaságok és távolabbi ismerôsök is helyet foglaltak. A kötetlen csevejt követôen, amikor már a zenekar is túl volt az összehangoláson a hangulat is egyre fokozódott, a táncparkett sem maradt üresen. Pihenés gyanánt a szervezôk egy rövid idôre megszakították a táncos forgatagot. Ekkor Gene Kelly mozdulatait idézô fergeteges elôadás tanúi lehettünk, amit az anyukák és az óvodai dolgozók mutattak be. Az Ének az esôben címû amerikai filmmusical legismertebb betétdalára egy látványos koreográfiát tanított be a társaságnak Spanyielné Elek Györgyi óvó néni, amit a közönség vastapssal követelt vissza. A produkció után zenével, tánccal, vacsorával és tombolasorsolással folytatódott a bál. Az est végén mindenki élményekkel telve, kellemes kikapcsolódás után tért haza a farsangi bálból. Köszönjük az óvoda dolgozóinak, a szervezôknek, a támogatóknak és minden közremûködônek ezt a felejthetetlen farsangi programsorozatot, és reméljük, hogy a jótékonysági gyûjtés eredményeként az óvodában is hasznos fejlesztések valósulhatnak meg! Tóthné Kis Piroska F a r s a n g a z o v i b a n Az idei farsang elôtti napok nagy várakozással teltek el. A gyerekek nagyon izgatottak voltak. Az óvó nénik is kitettek magukért. Nagyon kreatívak voltak a jelmezek és a mûsorok. Minden csoportban egyforma jelmezeket öltöttek, és táncukkal szórakoztatták a közönséget. Az óvó nénik és dadusok tánca különösen tetszett, ötletes volt és nagy sikert aratott, mint minden évben. Az esti bál is nagyon jól sikerült, Különösképpen a szülôk tánca aratott nagy sikert. Remélem, jövôre is ilyen jól fog sikerülni mind a délutáni, mind az esti program. Dinnyés Lászlóné szülô Farsang Az influenza járvány kellôs közepén tartottuk az idei farsangi bált, farsangi hetet az óvodában. Szerencsére a felnôttek estek elôször ágynak, a gyerekek jól bírták a farsangi elôkészületeket. A hagyományos bevételes bálra nagyon készültek az óvodások és az óvó nénik is. Ismét színvonalas mûsort láthattak vendégeink. A Katica csoport kicsinyei pilótáknak öltöztek. A Csiga csoport hópehely jelmezt öltött. A középsôs pillangók cicák voltak és a Süni csoport nagyjai igazi farsangi kavalkádot vonultattak fel. Az óvó nénik is kitettek magukért. Mûsorukban visszatekintettek az elmúlt 15 év kedvenc jelmezeire, táncaira és ezeket kötötték csokorba. Nagyon ügyesek voltak tornászaink, aki heti 1 alkalommal külön tornán vesznek részt, a foglalkozásokat Kucsákné Zsákai Mária tartja. Vendégünk volt az idén is Gecserné Varró Erika gyermekcsoportja, ahol szintén voltak kakucsi tornászok. Estére visszavártuk a szülôket egy kellemes gyermek nélküli kikapcsolódásra. Az idei évben rengetegen éltek a lehetôséggel. Ez is bizonyítja, van értelme a bálnak. Vágynak a báli zenére a fiatalok. Az idén is a 8. osztályosok keringôjével nyitottuk meg a bált. Köszönjük, hogy minden évben színesítik mulatságunkat. Az est fénypontja az anyukák tánca volt. Az Ének az esôben slágerre mutattak be esernyôs táncot, melyhez szivárványszínû esernyôket használtak. Nagyon látványos volt, és nagyon jó hangulatot adott az estének. A férjek büszkék voltak párjaikra, és hatalmas tapssal jutalmazták az elôadást, majd megjegyezték, hogy jövôre ôk lépnek fel. Nem felejtjük el! Hajnalig tartott a mulatság. Köszönjük ezt a Kálvin zenekarnak, akik a kezdetektôl húzzák a talpalávalót báljainkon, természetesen ingyen. Hogy ne maradjunk éhesen, Nagy Pál finom pörköltje töltötte meg hasunkat - köszönjük. A falu vállalkozói és a szülôk ismét támogatták adományaikkal (Folytatás a következô oldalon.)

12 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS óvodánkat. Nagyon jó érzés, hogy minden évben számíthatunk rájuk, hiszen ezekbôl a támogatásokból szépülünk. Az, hogy évrôl évre ilyen színvonalasak báljaink, a rengetek munkának és belefektetett idônek köszönhetô. Sok idôt elvesz családjainktól. Az ô segítségük nélkül nem tudnánk ezt véghezvinni. A gyermekeink, a férjeink szombat reggeltôl vasárnap délutánig segítenek pakolni, árulni a tombolát, és természetesen táncolni. De ez így jó, így természetes számunkra, és maradjon is így még jó pár évig! Az idei bevételnek is van már helye. Játéktároló, sószoba stb.. Mindez a terveink között szerepel. Az Önök segítségével lassan mindent meg is valósítunk! Köszönjük! Spanyielné Elek Györgyi óvó néni Támogatóink: Kálvin zenekar, Bábel László, Bednárikné Kucsera Tünde, Beliczki Györgyné, Bobo-Ker Kft., Bóta Aranka, Bukovszki Melinda, Bundik Kornélia, Csernák Attila kômûves, Csernák Ferencné, ifj.csenák István, Csiszárik Pál, Csordás Tamás, Daköv Kft, Ezüstpatkó Csárda, Faragó Pál, Faragó Tamás, Farkas István, Farkasné Csenák Szilvia, Fa-Ros-Kó Kft, Fekete Nándor, Fojtáné Greman Éva, id.gavló Jánosné, Gálik Miklós, Gecserné Varró 30 év a kakucsi kicsikért Greman Lászlóné Éva óvó néni több évtizedes pedagógiai munkájából 30 évét töltötte a kakucsi óvoda falai között. Bizony, ez nem kevés. Lehet, hogy a mai fiataloknak ez lehetetlennek tûnik. Ez alkalomból kiváló pedagógiai munkásságáért Tanácsosi címben részesítette ôt a Képviselôtestület. Ô az, aki igazán a saját csoportjában érzi jól magát. Akik a kezei közül kerültek ki, azok biztosan közel érzik magukhoz a népdalokat, a népi játékokat, hisz nevelési módszereit a néphagyományok hatják át. Mindig szem elôtt tartja, hogy az egyes gyerek milyen értéket hoz magával a családból, tudja, érzi, hogy kitôl mit várhat el. Csoportjából mindig énekszó hallatszik. Átélt már munkássága során több programot, igyekezett mindig megújulni. Bármi változás is történt, elsôdlegesen a gyerekek érdekeit tartotta szem elôtt. 20 éve az óvoda gyermekvédelmi felelôse, ebbôl adódóan is a hátrányos helyzetû családok sorsát szívügyének tekinti. Remélem, ez az elismerés újabb erôt, feltöltôdést ad neki a további pedagógusi munkájához, melyben - hisszük - nagyon sok vidámságot talál majd, mint eddig is. A magam és az óvoda dolgozói nevében kívánok neki még sok erôt, kitartást, örömet, és gratulálunk ehhez az anyagi- és erkölcsi elismeréshez. Hegyiné Kovács Margit óvodavezetô Kolléganômmel Éva óvó nénivel egy éve dolgozom együtt. Tudom, ez nem olyan hosszú idô, de ez alatt az idô alatt egy remek embert ismertem meg. Munkáját odaadással és nagy szeretettel végzi. A gyerekek nagy ámulattal figyelnek minden kedves szavára, és érdeklôdve követik, mint kiscsibék a tyúkanyójukat. Erika, Gedai Patika, Gelle Nikolett, Gogolák Mária, Golda Gábor, Gremanné Nagy Henrietta, Guriga bababolt, Györgyövics-Elek Tünde, Györgyövics József, Györkös István, Hajas Levente, Halmi Pál, Her-Trade Kft., Hollenbergné Bencze Anikó, Hornyák Krisztián, Horváth Zoltán, Iker Bt., Izabella-Trade Kft., Jilk Zsolt, JSP 97 Kft., Juhász-Hegyi Rita, Kakucsi Csernák Zoltán, Kaldenecker Beatrix, Kaldeneczker Eszter, Kári-Ker Kft., Kárpáti Jánosné, dr.kende Károly, Kiss ABC, Kiss Márta, Kiss Róbertné, Kloczka Mihály, Kocsis Istvánné, Konyha dolgozói, Krizsán Pál, Konczikné Kaldenecker Rozália, Kószó Ildikó, Kovács Antal, Kovács Mihály, Kovács Róbert, Körmöczi Bendegúz, dr.körtvélyessy Zsolt, Kucsera Attila, Maczák János, Méhész János, Misák Istvánné, Miterli Miklós, Molnár Lászlóné, Nagy József, Nagy Pál, Nádor Adrienn, Nagy Zsuzsanna, Oláh József, Park ABC, Pálinkás Tibor, Pelikán Emese, Perutek István, Rádi Zoltán, Rollandné Balogh Annamária, Sashegyi János, Sinkó Pál, Siracusa Kft., Spanyiel István, Spanyiel Kriszta, Spanyiel Lili, Surman Antal, Surman Edina, Surman János, Surman Kitti, Szalay István, Szamosi Tímea, Száraz Márta, Szele Éva, Szeleczki Krisztina, Takács József, Tarka-barka bolt, Tóth Istvánné, Ungvári Mária, Varró és Varró Kft., Varróné Elek Anita, Vásáreczki Nóra, Vidra Zsoltné, Zalaváriné Misák Éva, valamint az óvoda valamennyi dolgozója és a férjek. Harminc év tapasztalata segíti ôt egy-egy váratlan és nehéz helyzet megoldásában, és mosolyogva figyeli, mivé válnak kis emberpalántái. Gratulálok az elismeréshez neki, és további sikerekben gazdag éveket kívánok a munkájához. Szûcsné Szabó Bernadett, Betti dadus Kisfiam a télen kezdte az óvodát a Katica csoportban, Éva óvó néni védôszárnyai alatt. Mint minden kiscsoportos gyerek anyukája, így én is szorongással gondoltam az ovikezdésre, fôleg mert magam is óvodában dolgozom, de félelmeim alaptalannak bizonyultak. Éva néni személyében egy olyan nagyszerû óvónôt ismerhettem meg, akire jó érzés rábízni a gyermekemet. Mindig kedves és mosolygós, végtelen a türelme, és közben mégis határozott kézzel igazgatja a kicsiket maga körül. Sôt, még ránk szülôkre is mindig jut ideje, amikor aggódó kérdéseinkkel a legnagyobb hajtás közepén zaklatjuk. Nagyon tetszik, hogy az átlag budapesti óvodával ellentétben itt valós munka folyik. Kisfiam minden nap boldogan mesél az élményeirôl, szinte naponta hazahoz valami kézmûves munkát. Éva néni kreativitását dicséri az ötletes farsangi koreográfia is, ami minket, szülôket lenyûgözött. Örülök, hogy munkáját szakmai berkekben is elismerik. Sz.Tímea szülô Családi nap a Kökörcsin Óvodában! Szeretettel várjuk a falu apraját-nagyját Családi napunkra, melyet én, szombaton 9 órától tartunk az óvodában! Programjaink: - Lovas rendôrök bemutatója, - Gézengúz együttes mûsora - Kézmûves foglalkozások - Ugrálóvár Az ebédet a szülôk készítik, délelôtt palacsintasütés! Mivel tudnunk kell, hogy mennyi fôre készítsünk ebédet, ezért kérjük, jelezzék szándékukat az óvoda felé, ha szívesen részt vesznek rendezvényünkön. Töltsék velünk ezt a napot!

13 törd-apr 4/18/11 14: ÁPRILIS Page Kedves Kakucsi Lakosok! Fôzzünk mi is játszóteret! Itt az ideje, hogy a falunak legyen egy új játszótere. A Delikát minden évben meghirdeti a Fôzzünk játszóteret címû programját, amelyben kis összefogással mi is nyerhetünk. Kérek szépen mindenkit: aki teheti, vagy van már neki delikátos papírja, vonalkódja, juttassa el az óvodába! Köszönettel: Roskóné Erôs Mária óvónô A Kakucs Község Tömegsportjáért Közalapítvány híre Alapítványunk számlájára megérkezett a tavalyi évben felajánlott adók 1%-a. Az idei évben kb forinttal gazdálkodhatunk. Szeretnénk ismét támogatni az intézményeket, valamint a falu rendezvényeit. Új színfolt az óvoda és alsó tagozatosok életében a gyermekfoci, melyet Kajári János és Kiss István tart heti két alakalommal a gyermekeknek. Bár a gyermek hamar beteg, ennek ellenére a két vezetô nem hagy ki egy alkalmat sem. Van, amikor csak 2-3 gyerek tud menni, mégis megtartják a foglalkozásokat. Nagyon lelkesek, és látnak valamit a kakucsi kicsikben. Így az ô csoportjukat is támogatja alapítványunk. Ha valaki bármely szervezetet, megmozdulást szeretne támogatni, megteheti az alapítványon keresztül, csak jelezze, mely csoportnak szánja a támogatást. Reméljük, az idei évben is számíthatunk adójuk 1%-ára. Ne hagyják elveszni, és ne küldjék messzire, amikor itthon is van helye! Adószámunk: Köszönettel: Spanyielné Elek Györgyi Az Új Inárcsi Hírmondóból értesültünk, hogy a Kakucsi Liebner József emlékére állított kopjafa alkotóját, Varga László fafaragó mûvészt a Dabas Kultúrájáért Takács Éva-díjjal jutalmazták január 22én, a Magyar Kultúra Napján. Mi is szeretettel csatlakozunk a gratulálókhoz. Kívánunk a Mesternek még hosszú, jó egészséggel, megvalósított tervekkel gazdag éveket! Kakucs helytörténetét tisztelôi nevében: a szerkesztôség

14 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS Az Általános iskola hírei A negyedikesek szombatja A negyedik osztály mármint mi moziban voltunk egy decemberi szombaton. Néhányan a Harry Potter 4. részét nézték, néhányan pedig az új mesét, az Aranyhajat. Nagyon örültünk, hogy megint busszal mehetünk. Az egyik osztálytársammal versenyeztünk, hogy aki a buszhoz gyorsabban odaér, az ül hátul, de nem én nyertem. Miután a Lurdy Házba értünk, körülnéztünk és megnéztük a filmeket. Izgalmas volt. Amikor kijöttünk, volt ott egy LEGO kiállítás és egy fantasztikusat legóztunk. Utána elmentünk a Mc Donald s-ba és egy jót ettünk. Mikor kiértünk, esett a hó. Alig várom, hogy megint elmehessünk. Varró Tamás 4. osztály A VÍZ VILÁGNAPJÁN Örömmel vettük, hogy a DAKÖV Kft. által megrendezett VÍZ VILÁGNAPJA internetes versenyen, alsó tagozatos kategóriában : Babai Bernadett 4. osztályos tanulónk II. helyezést, felsô tagozatos kategóriában: Takács Nikolett 7. osztályos tanulónk III. helyezést ért el. A díjakat március 22-én, a Víz világnapján a DAKÖV Kft. dísztermében vették át. Szívbôl gratulálunk a szép eredményekhez! Serfelné Szaller Edit tanító néni Mesélnek az elsôsök! Az országos szavalóverseny 5. helyezettjeként Szilágyi Tibor színmûvésszel (Tamara a jobb szélen) Bukodi Tamara mesét mond Ebben az évfolyamban szerencsére csupa olyan elsô osztályos tanuló van, akik nagyon szeretik a meséket. Kettô kislány azonban nemcsak hallgatni, hanem mondani is szereti a magyar népmesék gyöngyszemeit. Már szép helyezéseket is értek el mesemondó versenyeken. Kedves, bájos, de azért határozott fellépésükkel mindig sikerült elnyerniük a közönség és a zsûri tetszését. Eredményeik: Bukodi Tamara Örkény: I. helyezés, Abony: különdíjas, Tárnok: I. helyezés, Budapest /országos/: V. helyezés. Klauz Virág Örkény: II. helyezés, Tárnok: III. helyezés, Hernád: II. helyezés, Dabas: I. helyezés. Gratulálunk mindkettôjüknek! További munkájukhoz kitartást és sok sikert kívánunk. Kálvin Jánosné osztályfônök Klauz Virág mesemondás közben Virág édesanyjával és felkészítô tanítójával, Kálvin Jánosnéval

15 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS 17 Egy emlékezetes téli kirándulás december 5-én az elsô és második osztályos tanulókkal és szüleikkel Budapestre kirándultunk. Elôször a Planetáriumhoz buszoztunk, melynek épületét ben adták át, s már több mint 30 éve a tudományos ismeretterjesztést szolgálja. A szabad szemmel látható égitestek, így a csillagok, a Nap, a Hold, valamint az öt fényes bolygó megjelenésére hivatott, körfolyosóján érdekes állandó csillagászati-ûrkutatási kiállítással. A látványról a különleges vetítômûszer a planetárium-gép gondoskodott. Ez a berendezés a pontosan félgömb alakú, fehérre festett kupola belsô felületére a valódi égbolthoz megtévesztésig hasonló minôségben vetítette ki az égitesteket, valamint ezek Földrôl látszó mozgásait. Úgy érezhettük magunkat a Planetárium közel 1000 m2-es kupolája alatt, mintha a csillagos égbolt alatt ültünk volna. A Nap családja elôadást tekintettük meg, mely kimondottan 6-10 éves gyerekeknek készült. A Napocska Halász Judit hangján szólt hozzánk, és bemutatta távoli testvéreit, a csillagokat, gyermekeit, a bolygókat és unokáit, a holdakat. Mindezeken túl meteorokat és üstököst is láthattunk, sôt egy látványos Holdra szállásban, majd a Földre való visszatérésben is részt vehettünk. Az Univerzummal való találkozás csodálatos és emlékezetes élményében volt részünk. Ezt követôen a Közép-Európában is egyedülálló Duna-parti létesítménybe, a Mûvészetek Palotájába látogattunk el, ahol a Cifra palota elnevezésû interaktív programon vettünk részt. Szívesen hallgattuk a mesemondókat, népdalénekeseket, a gyermekeknek szóló koncerteket. Érdeklôdve néztük meg a mesés színdarabokat, a fénykép- és bábkiállítást. Örömmel kapcsolódtunk be a népdaltanulásba, a játékos tánctanulásba. Nagyszerû kézmûves foglalkozásokon vettünk részt, melyeken a közelgô ünnepekhez kapcsolódóan készíthettünk Mikulásos díszt, ajtódíszt, önthettünk gyertyát, díszíthettünk mézeskalácsot. Emlékezetes volt találkoznunk a Mikulással és krampuszával is, és mivel énekeltünk, verset mondtunk neki, egyetlen tanulónk sem távozott ajándék nélkül. Mielôtt még hazatértünk volna, bemerészkedtünk a Mûvészetek Palotája melletti sövénylabirintusba, ahonnan nem is volt olyan egyszerû kitalálni, majd a jeges feljáró ellenére felmentünk a Bábel torony tetejére, ahonnan a Dunának és hídjainak, Budapestnek csodálatos képe tárult elénk. Ez a kép és a nap során szerzett rengeteg élmény örökre megmarad emlékezetünkben. Kálvin Jánosné, Klauzné Keresztes Ágota osztályfônökök Az elsô és második osztályosok tavaszi kirándulása március 11-én, pénteken szülôk és gyerekek nagy-nagy kíváncsisággal indultunk útnak egy cirkuszi elôadásra. A 40 éves Fôvárosi Nagycirkusz nosztalgikus mûsorral ünnepelte az elmúlt évtizedek sikereit. Elefánt, tigris, párduc és lovak kíséretében világhírû komikusok és bohócok is szerepeltek a cirkuszi hagyományt és évszázados tradíciót tükrözô mûsorban. Ebbôl az alkalomból egy nosztalgikus mûsorral emlékeztek vissza múlt tapsaira és a cirkuszmûvészet több évszázados hagyományára. Zsonglôrök, artisták, bûvészek ejtették ámulatba a közönséget, köztük bennünket is. Soha nem látott ügyességrôl, bátorságról, kitartásról és a közönség tiszteletérôl, szeretetérôl adtak példát a fellépô mûvészek. Nehéz lenne sorrendet felállítani, hogy melyik mûsorszám tetszett a legjobban, mert mindegyik lebilincselte figyelmünket, elnyerte tetszésünket. Csodálatos délutánt töltöttünk el a Fôvárosi Nagycirkuszban, ahol sikerült bennünket elvarázsolni egy olyan világba, ahol minden szép és jó. Kálvin Jánosné, Klauzné Keresztes Ágota osztályfônökök Zöldikék téli napjai Kis csapatunk a hideg ellenére is rendszeresen útrakel, hogy meglátogassa a környezô erdôket. Szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre távolabb kell mennünk, mire a fák közé érünk. Fák, erdôk tûnnek el, kedvenc helyeink közül sokat nem találunk. Igaz, láttunk kis csemetéket is, de mikor adnak majd azok árnyékot, búvóhelyet! Téli túráinkon kevés hó, de annál több élmény várt ránk. Egy magasles közelében vaddisznó dagonyát, megrágott fatörzseket, sôt állati csontokat is találtunk. Egyesek még hangokat is hallottak s látni vélték a kocát csíkos kis malackáival. Természetesen építettünk manókerteket, kunyhókat, tündérházakat. Útközben pedig ismerkedtünk a környék növényeivel (csipkebogyó, kökény, boróka), gombáival (ôzláb, rókagomba, taplógomba). Nagyon örülünk, hogy egyre több gyerek érdeklôdését sikerül felkelteni a környezetvédelem, a természet megismerése iránt. Jó látni, milyen felszabadultak, kíváncsiak kint a természetben. Vannak tanulóink, akik szívesen vesznek részt ilyen témájú tanulmányi versenyeken is. Ebben a tanévben a harmadik és negyedik osztályosok jelentkeztek a Zöld béka levelezô versenyre, a negyedikesek részt vettek a Víz világnapja alkalmából rendezett kétfordulós vetélkedôn. Gratulálunk Babai Bernadettnek, aki második helyezést ért el! Gratulálunk Takács Nikolett 7. osztályos (volt Zöldikés) tanulónak is a harmadik helyezéséhez! Szeretettel várunk minden kis Zöldikést tavaszi kirándulásainkra! Edit néni, Ági néni

16 törd-apr 4/18/11 14:29 Page Színházban jártunk február 26-án szombaton a Madách Színházban voltunk mi, a 4.-esek és a 3.-osok. A Ludas Matyit néztük meg. Amikor beértünk a színházba, elôször letettük a kabátunkat, utána felmentünk egy kicsit a büfébe, mert csak ott ehettünk. Mikor mindenki elfoglalta a helyét, egyszer csak a színpadon a függöny alól kilátszott egy libaláb, majd kettô, három és végre elkezdôdött az elôadás. Nagyon sokat nevettünk. Nekem az különösen tetszett, amikor a díszlet az egyik liba azt mondta: Na, és ennek a háznak persze van még egy fontos kelléke, én! Na, és én vagyok természetesen a legszebb, és mindenki engem fog nézni. És jól megjárta, mert Döbrögi mindig ôt ölelte át! De Galiba, a fôliba, ô fenomenális volt! Olyan vicces dolgokat csinált, hogy elkapott a nevetés. (Pöppl Barbara 4. osztály) A második felvonásban nekünk kellett számolni, amikor Matyi elverte Döbrögit. Nekem is legjobban Galiba aki egy lúd volt és Ludas Matyi tetszett, akit Puskás Peti játszott. Amikor vége lett az elôadásnak, összeszedtük a ruhánkat, felszálltunk a buszra és hazaindultunk. Nagyon jó és élvezetes élmény marad a színház. Szeretnék máskor is elmenni, mert vicces és mókás volt. (Lukatsik Panna 4. osztály) Körzeti matematika verseny Az ócsai Bolyai János Gimnázium körzeti matematika versenyt hirdetett, melyre iskolánkból 4 fô nevezett be. Több forduló után a döntôbe mind a négy tanulónk, Bábel Kriszta 8., Takács Nikolett 7., Rapcsák Fanni 7. és Volf Petra 7. osztályos tanulónk bejutott. Volf Petra a döntôben 3. helyezést ért el. Felkészítô tanára: Volfné Németh Noémi Gratulálunk a verseny résztvevôinek, szorgalmas munkájukhoz további kitartást, erôt kívánunk! Deák Ildikó ig.h ÁPRILIS Merjünk nagyok lenni Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében történelembôl 3 fordulós versenyt hirdettek. A márciusi ünnepkörhöz igazodva és a legnagyobb magyar, Széchenyi István születésének 220. és halálának 150. évfordulója tiszteletére az ô életéhez, munkásságához, a reformkor kiemelkedô alakjaihoz kapcsolódott a verseny. Közel 1 hónapos, alapos felkészülés elôzte meg az elsô fordulót, a belépô feladatsor megoldása után a 6 fôs csapatunkból 4 fô bejutott a középdöntôbe. Március 14-én a gyóni iskolában zajlott a verseny, 17 iskola /körzeti és határon túli/ vetélkedett. A 198 pontos, 2 órás verseny után a legjobb 8 csapat jutott a döntôbe. A csapatunk neve kendönmag volt, hisz Széchenyi használta az Ön megszólítást elôször a kend és a maga helyett. Nagy örömünkre bejutottunk a legjobb 8 csapat közé. A döntôben szóbeli vetélkedô keretében sok érdekes feladatot kellett megoldani. Izgalommal vártuk az eredményhirdetést. III. helyezést értünk el, ami ilyen nehézségû versenyen nagyon szép eredménynek számít. Barót csapata /erdélyi/ és a /dabasi/ Kossuth iskola után mi következtünk, megelôzve a környék iskoláit. Gratulálunk a csapat tagjainak, büszkék vagyunk rájuk, hisz a kitartó, szorgalmas munka meghozta gyümölcsét! Csapattagok: Iványi Martina 6., Rapcsák Fanni 7., Volf Petra 7., Pribék Mihály 8. osztályos tanulók voltak. Felkészítô tanáruk a beszámolót író: Deák Ildikó igazgatóhelyettes volt. Pályázati siker Indultunk a Betlehemi jászol címmel meghirdetett pályázaton az agyagszakkörös tanulók munkáival. A beküldött munkák nyertek a pályázaton. Jutalomként, a Vajdahunyad várban lévô Mezôgazdasági Múzeum dísztermében bemutatásra kerültek az alkotások. Ünnepség keretein belül díszoklevélben részesültünk. Színvonalas helyen, színvonalas kiállításon, nagyon jó minôségû népi iparmûvészeti tárgyak és alkotók munkái közé kerültek munkáink. Büszkék vagyunk ügyes kezû tanítványainkra: Boldizsár Fanni, Takács Nikolett, Volf Petra, Szabó Martin 7. osztályos tanulókra. Gratulálunk a szép sikerhez! Képek a kiállításról a oldalon láthatók. Deák Ildikó szakkörvezetô FELHÍVÁS! FRISS DIPLOMÁSOK, FIGYELEM! Következô lapunkban szeretnénk bemutatni falunk friss diplomásait. Kérjük, tiszteljenek meg bennünket írásukkal. Örömmel adjuk közre tehetséges fiataljaink eredményeit, terveit, kérjük, legyenek partnereink ebben a törekvésünkben augusztus 1-jéig várjuk szerkesztôségünkbe vagy a Polgármesteri Hivatalba fényképmelléklettel együtt a bemutatkozó írásukat. Köszönjük! December 4-én, szombaton lezajlott az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás adventi koncertje a Kossuth Zsuzsanna Szakképzô Iskola tornatermében. A kistérség tíz településének 200 diákja énekelt együtt ezen az eseményen. A gyerekek felkészítôje és karmestere Street Gábor volt. E rendezvény résztvevôi voltak iskolánk dalosai is. A mûsor próbáit több ízben fogadta iskolánk a sportcsarnokban.

17 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS év szolgálat után Az iskolai március 15-i ünnepségen, az iskola közössége elôtt búcsúztatta Marton Ilona igazgató Ordasiné Terézkét Négy évtizednyi szorgos munka után munkatársunk, Ordasi Jánosné Terézke - megkezdte kiérdemelt nyugdíjas éveit. A hirtelen jött lehetôség és döntés váratlanul ért bennünket még akkor is, ha titkon már mindenki készült erre. Kedves, ôszinte személyisége naponta hiányzik a Tornacsarnok mindennapjaiból, hiszen ô biztonsággal és alázattal törôdött a község házával és annak lakóival. Köszönjük a több évtizedes fáradságot. ôszintén kívánjuk, hogy jó egészségben töltött, tartalmas nyugdíjas években legyen részed, Terézke! Marton Ilona igazgató Interjú egy volt kollégával, Ordasi Jánosné Terézzel Számára a legszebb ünnepen, március 15-én nyugdíjba vonult a tornacsarnok tisztaságáért felelôs kollégám, és kérdéseimre örömmel válaszolt. Úgy hiszem, sok tanulságot tartalmazhat a nyitott szívû olvasónak mindaz, amit tôle ez alatt a rövid beszélgetés alatt megtudtam. - Hány éves korodtól dolgozol? - Az általános iskola befejezése óta. Alig vártuk a barátnômmel, hogy kijárjuk a nyolc osztályt, máris munkába álltunk. Szerencsésnek mondhatom magam, mert az elballagásom óta egy napig sem maradtam munka nélkül. Az az igazság, hogy az olvasási nehézségeim miatt nem szerettem iskolába járni, bár nem voltam rossz tanuló, mert az órákon hallottakból jó közepes eredményem volt. Dolgozni szerettem volna mielôbb. Az elsô munkahelyem az inárcsi csemetekert volt, majd 1969-tôl a Vattagyárban dolgoztam fizikai munkásként. Fiam születését követôen hét évig bedolgozóként kerestem a kenyeret, majd 1985-tôl a helyi konyhán kaptam állást. Itt nagyon szerettem dolgozni, mert igen jó kollektívába kerültem. A konyhához tartozó óvodai dolgozókkal, az óvónôkkel együtt ünnepeltük névnapjainkat, de minden örömünket, bánatunkat megosztottuk egymással. - Hogyan, mikor kerültél a tornacsarnokba? - Balla igazgató úr hívott, és én örömmel jöttem, mert egy szép, új intézmény dolgozója lehettem, és persze örültem a bizalomnak, hogy ezt a feladatot rám bízták november 20-án, a születésnapomon kezdtem itt a munkát. - Hogyan illeszkedtél be ebbe az új munkakörbe, hiszen eddig nem a takarítás volt a legfôbb feladatod? - Könnyen, hiszen az új, a sportos környezet nagyon tetszett, örültem, hogy az itt folyó munka helyszínének tisztaságáért én felelek. - Te magad sportoltál gyermekkorodban? - Nem, versenysportot sosem ûztem, de a családomban testvérem, édesapám voltak sportolók, sportbarátok, és én is mind a mai napig szeretek mozogni. Egyébként is szeretem nézni a gyerekeket, ahogy ügyesen tornáznak, örültem minden olyan közösségnek, rendezvénynek, akiket-amiket a sportcsarnok fogadott. - Mely csoportokra, rendezvényekre emlékezel jó szívvel? - A csarnokban korábban fogadtunk versenytáncosokat, baletteseket, teniszezôket, asztaliteniszezôket, röplabdásokat, karatézókat, de nagyon szerettem a Gecserné Varró Erika által vezetett gyermek aerobicosokat is. Sok munkát adtak a nagyrendezvények, így az iskola Katalin báljai is, de a végén együtt örültem a sikereknek, elfelejtettem minden plusz gondot. - Kik voltak a fônökeid? - A nagyfônök mindig az iskola igazgatója volt: Balla Ferenc, majd Marton Ilona. Elmondhatom, hogy mindkettô igen rendes volt hozzám. A kisfônökök: elôször Horváth István tanár úr, majd Prohászka Csaba voltak, 2000-tôl pedig te. - Nem okozott számodra gondot, hogy a könyvtár is a csarnokba került? - Nem, sôt. Úgy érzem, jól együttmûködtünk ez alatt a 11 év alatt, hiszen kölcsönösen számíthattunk egymás segítô munkájára. - Ez így igaz. Utolsó kérdéseim egyike: miért éppen március 15-e a kedves ünneped? - Valóban a legszebb ünnepnek tartom. Úgy hiszem, ezt az egész magyar nép a magáénak vallja. Ez minden magyar ünnepe. Ráadásul ettôl kezdve vége a télnek, beköszönt a tavasz, és mindig valami újra, szépre várunk. Nem is tudom igazán megfogalmazni, de valóban örömünnep számomra ez a nap. - Hogyan tervezed a nyugdíjas éveidet? - Végre kicsit lazábbak lesznek a napjaim, kevesebb fizikai munkát végzek majd. Több idôm jut a családomra, akiknek nagyon sokat köszönhetek, hiszen nagyon sokszor besegítettek nekem egy-egy nagyobb csarnoki rendezvény után, hogy hétfôn tisztán fogadja a terem az iskola óráit. Többet lehetek velük, tehetek értük, és ezt nagyon várom. Volt munkatársaimra mindig szeretettel gondolok, kívánok nekik sok erôt, egészséget a további életükhöz. - Kedves Teréz! Megköszönöm az együtt töltött éveket, és kérlek, tudd, hogy a terem és sportos foglalkozásai visszavárnak, hiszen ide úgy jössz ezentúl is, mintha második otthonodba jönnél, csak most már sokkal szabadabban, minden kötöttség nélkül.várunk szeretettel: Tóth Istvánné könytáros-tanár Okmányiroda - Dabas Elérhetôségek: Cím: 2371 Dabas, Szent János u Telefon: 06/29/ Fax: 06/29/ Nyitvatartás: Hétfô: Kedd: nincs ügyfélfogadás Szerda: és Csütörtök: és Péntek: nincs ügyfélfogadás Idôpontra történô bejelentkezés: 06/29/ (31-es mellék)

18 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS A KÖZMÛVELÔDÉS HÍREI A évi rendezvények tervezete Január 29-én 14 órától községi Ki Mit Tud? Helye: Polgármesteri Hivatal díszterme Felelôs: Tóth Istvánné ig - Díszgalamb-kiállítás Helye: Sportcsarnokban Felelôs: Prohászka Csaba Február 11-én pénteken 14 órától: iskolai farsang Helye: Sportcsarnok Felelôse: Marton Ilona 12-én szombaton 16 órától óvodai farsang Helye: Sportcsarnok Felelôse: Hegyiné Kovács Margit Március 15-én kedden - községi ünnepély Helye: Templomunk, Hôsök Emlékmûve, Sportcsarnok Felelôse: KATÜB 26-án szombaton: Kutyafrizbi Felelôse: Kosibáné Makai Hajnalka Április 1-jén Klauz Dénes elôadása a magyar himnuszokról 19-én kor Irodalmi Kávéház Láng Józseffel, Roger Moore magyar hangjával Felelôs: Tóth Istvánné 24-én húsvét vasárnapja egyházi ünnepség Felelôse: Katolikus Egyházközség Középiskolai ballagás Május 1-jén 17 óra - Kápolnánk búcsúja, búzaszentelés Felelôse: Katolikus Egyházközség 7-én szombat - katolikus jótékonysági bál Helye: Sportcsarnok Felelôse: Katolikus Egyházközség 14-én KAOKE-bál Felelôse: KAOKE 22-én, vasárnap - Elsôáldozás Felelôse: Katolikus Egyházközség 29-én, vasárnap - óvodai ballagás Felelôse: Hegyiné Kovács Margit Június 5. vasárnap. Nosztalgiamérkôzés a sportpályán Felelôse: Balogh János 11. szombat Romanap a sportpályán Felelôse: Oláh József 18. szombat általános iskolai ballagás Felelôse: Marton Ilona szombat-vasárnap Falunap Helye: Sportcsarnok és az iskolai sportpálya Felelôse: KATÜB 26. vasárnap Úrnap Felelôse: Katolikus Egyházközség Július Egyik hétvégéjén egyházi Családi nap Felelôse: Katolikus Egyházközség Táborozás Szécsényben Felelôse: Katolikus Egyházközség Július 28 augusztus 4. Révfülöpi táborozás Felelôse: Nagy Jánosné Augusztus 20. szombat Szent István ünnepe Helye: Szent Kereszt Templom tere Felelôse: KATÜB Szeptember 18. vasárnap kakucsi búcsú Felelôse: Katolikus Egyházközség Október 9. vasárnap szüreti felvonulás Helye: Községünk utcái, Sportcsarnok Felelôse: Tóth Istvánné 22. szombat az ünnep elôestéjén megemlékezés Helye: Templomunk, Hôsi Emlékmû, Sportcsarnok Felelôse: KATÜB Utcáink, tereink November 5. szombat a Zene Világnapja emlékezés Liszt Ferencre Mûsor és bál a könyvtár javára Helye: Sportcsarnok Felelôse: Tóth Istvánné Iskolai ôszi napok 11- péntek Irodalmi Kávéház Helye: Polgármesteri Hivatal díszterme Felelôse: Tóth Istvánné 27. vasárnap IV. fúvószenekari találkozó advent elsô vasárnapja Helye: Sportcsarnok Felelôse: Fajt Antalné 28. hétfô községi nyugdíjasok napja Helye: Polgármesteri Hivatal díszterme Felelôse: KATÜB és a Sportcsarnok December 17. szombat adventi vásár Helye: Polgármesteri Hivatal elôtti tér Felelôse: KATÜB 18. vasárnap adventi koncert Helye: Szent Kereszt Templom, P. M. Hivatal Felelôse: KATÜB (KATÜB = Kakucsi Társadalmi Ügyek Bizottsága) A rendezôk a mûsorváltoztatás jogát fenntartják! Kakucskák Versikék falunkról Tamkó Sirató Károly: Egyszer voltam... Egyszer voltam - Inárcs-Kakucson... Elvesztettem a piros papucsom! Piros papucsomat nem is sajnálom, újat veszünk a nyáron Konyáron vagy Martonvásáron! Ha valaki Tamkó Sirató Károly jelen mûvét olvassa, joggal gondolhatja: csupán egy butuska versikével találkozott, aminek semmi köze falunkhoz. Pedig a kérdéshez másként is közelíthetünk. Tamkó Sirató Károly egyike volt azoknak, akik a hetvenes megújították a magyar gyermeklírát: a hagyományhoz szorosan kötôdô mûfajt ô is új témákkal, új formanyelvvel és látásmóddal gazdagította. Ebben a korszakban jelentek meg azok versei, amelyekben jelentôs szerep jutott a lírai mû hangzásvilágának és a szójátékoknak is. Érdekes módon ekkor élték reneszánszukat a falunevekbôl írt versek is. (Weöres Sándor: Két magyar falunév dobra és cintányérra, Egybeírt falunevek; Tamkó Sirató Károly: Gyál) A lokálpatrióták számára különösen érdekes lehet, hogy Kakucs (illetve Inárcs-Kakucs) nevét maga Weöres Sándor is beválogatta a legérdekesebb nevû falvak közé: van is egy olyan verse kizárólag ilyen földrajzi nevekbôl áll Weöres Sándor: A legfurcsább magyar falunevek Csempeszkopács Kajászószentpéter Taktaszada Szentbékálla Pornóapáti Borszörcsök Inárcs-Kakucs Ukk Sé Tegyük fel újra a kérdést, kicsit más szemszögbôl: érdekes lehet-e az, hogy ismert verseskötetekbôl több ezer ember szerezhetett tudomást arról, hogy létezik egy Kakucs nevû község? Fontos lehet-e, hogy nagy költôink tetszéssel, szeretettel, mókázva ízlelgették falunk nevét? Érdemes elgondolkodni a válaszokon! Maczák Ibolya (PhD)

19 törd-apr 4/18/11 14:29 Page ÁPRILIS 21 Örömhír a Magyar Kultúra Napján, január 22-én E napon négy kakucsi tanuló szerzett örömet mindenekelôtt szüleiknek, felkészítô tanáraiknak, de nekünk, Kakucs jó hírnevét ápoló közembereknek, kultúrmunkásoknak is. Az Örkényen megrendezett ünnepi mesemondóversenyen az elsô osztályos korosztályban Bukodi Tamara elsô, Klauz Virág második helyezést ért el. Az ötödik osztályosok közül Spanyiel Tibor lett az elsô, míg Zsigár Tímea a második. Nagy öröm ez nekünk! Szeretettel gratulálunk tanulóinknak, büszkék vagyunk rájuk! A Szerkesztôség VII. kakucsi Ki mit tud? Februári felhívásunkban a Ki mit tud?-ok helyi történetében elsô ízben bemutatkozásra hívtunk nem csupán szavalókat, egyéni és csoportos énekeseket, de községünk ügyes kézmûveseit is. Hiszen ôk ezt tudják: legyen az goblein, fazekasság, kovácsoltvas, kardmûvesség, szalmafonás vagy egyéb kézi ügyességet kívánó mesterség, szabadidôs elfoglaltság. Örömmel állítottuk ki az elhozott mûveket hivatalunk dísztermében iskolánk vezetôinek segítségével, Marton Ilona igazgató nôvel és helyettesével, Deák Ildikóval. Ez a kiállítás mintegy hátteréül szolgált a január 29-én megtartott kulturális seregszemlénknek, ahol a község felnôtt korosztálya mutathatta be: ki, mit tud. Verset mondtak, énekeltek, meséltek a mellékelt fotón látható résztvevôk. Ismét nyugdíjasaink voltak a legaktívabbak. Köszönet érte! Meglepetés produkcióként fogadtuk a díszgalamb-kiállításra érkezett Gézu bohócot is, aki ingyenesen felajánlotta mûsorát (ha már Kakucson van, s amúgy is kevesen érdeklôdnek a sportcsarnoki kiállításra elhozott mágneses galambocskái iránt, hát átnéz a hivatali rendezvényre is), és megnevettette a közönséget a lufi figurákkal színezett produkciójával. Programunkat hirdettük honlapunkon, sôt, a Dabas Rádióban is. Nagyon jól esett, hogy egy dabasi médiában dolgozó kolléga elismerését fejezte ki, hogy immár hetedik éve létezik ez, a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó rendezvény, ha nem túl nagy érdeklôdô közönséggel és nem túl sok résztvevôvel is. Hûséges közönségünkkel várunk minden szerepelni, bemutatkozni vágyót a évi rendezvényünkre is a Magyar Kultúra Napjához közeli hétvégen. Addig is a fellépni vágyók tanuljanak új verseket, énekeket, a kiállításra készítsenek kézmûves remekeket, hogy ismét örömet szerezhessenek minden érdeklôdô kakucsinak. Már most köszönjük fáradozásukat! A rendezvény résztvevôirôl készült fotók, melyeket Dr. Kendéné Toma Mária készített, a 2. oldalon láthatóak. (Tóthné szervezô) Május elsô vasárnapján a mellékelt verssel köszöntjük az édesanyákat: Dsida Jenô: Mamuska nevenapján Tudod-e, hogy milyen Nagy a csillagtábor? Tudod-e, hogy hány kis cseppbôl Áll a nyári zápor? Hány homokszem fekszik Tenger messzi tájon? Ezeknél már nem lehet több Csak a kívánságom: Ahány csepp esôje Van a fellegeknek Annyi legyen azok száma, Kik Téged szeretnek! Fenn a magas égen Ahány csillag fénylik, Annyi öröm legyen társad Az életen végig! Ahány homokszem van Tenger messzi tájon Édesanyám, a jó Isten Annyiszor megáldjon! 9 évesek lettünk! A február 23-án megalakult kamarakórusunk, amely 2007 falunapján vette fel Bárdos Lajos nevét, ebben az évben is megünnepelte születésnapját, a kilencediket. Köszönjük Nits Mártának, a kórus vezetôjének ezt a kilenc tartalmas esztendôt, hogy fáradhatatlanul oktat bennünket, humorával felpezsdíti az órák hangulatát, valamint újabb és újabb énekmûvekkel ismerteti meg a tagságot. A mellékelt képen látható emeletes tortát Konczikné Kaldenecker Rózsika sütötte az ünnepi alkalomra, amit ezúton is nagyon szépen megköszönünk neki. A tortát jóízûen elfogyasztottuk a családias, baráti légkörben zajlott összejövetelen. Köszönetünket fejezzük ki Klauz Dénes tanár úrnak is, aki megörökítette örömünnepünket. Végezetül a kamarakórus megköszöni Önkormányzatunknak, hogy ebben az évben is támogatja munkánkat. Reméljük, énekünkkel megszolgáljuk majd ezt, és innen is üzenünk az énekelni vágyóknak: körünk nyitott, szeretettel várjuk az új énekeseket, bátorodjanak, lépjenek be közénk, hisz: Dalolva szép az élet, s dallal lesz egyre vidámabb! A Kakucsi Bárdos Kamarakórus tagsága

20 törd-apr 4/18/11 14:29 Page február 24-én Pest megye ajándékaként fogadtuk Sarkadi Bence bábmûvész elôadását sportcsarnokunkban. A Dabas Rádió képviseletében Prohászka Petra is megnézte a mûsort, és azt követôen az alábbi interjút készítette a mûvésszel: Interjú egy marionett játékossal 2011 ÁPRILIS Egy fiatal és igazán tehetséges mûvész járt nem is olyan régen falunkban. Eddig szégyen, nem szégyen, nem igazán tudtam, mi is az a marionett. Természetesen tisztában voltam azzal, hogy bábjáték, de ezen kívül semmi más információ nem állt a birtokomban Egészen idáig. Sarkadi Bence elôadása után rádöbbentem, ez nem csupán egy egyszerû bábozás. Ez egy életérzés. A mûvész bemutató-játéka teljesen lenyûgözött. Sajnálhatja, aki nem vett részt az elôadáson A következô sorokban Sarkadi Bencével készített interjúmat olvashatják, ahol megismerkedhetnek a mûvésszel: P: Szeretném, ha elmondanád nekünk, hogy mi is az a marionett játék? B: A marionett az egy olyan típusú báb, amit felülrôl zsinórokkal mozgatnak. Két fajtája létezik: az egyik, amin csak zsinórok vannak, a másik, amin merev pálca is. Én általában azzal dolgozom, amin csak zsinórok vannak. Ez az, ami kicsit technikásabb. P: Mikor kerültél közel ehhez a mûvészeti ághoz? B: 1999-ben láttam elôször egy komolyabb marionett elôadást, még a Diák-szigetnek nevezett szigetfesztiválon. Ott egy prágai társulat lépett fel, akik egy hihetetlenül jó marionett elôadást csináltak, és ott gondoltam elôször arra, hogy ezzel kéne foglalkoznom, és nagyjából abban az évben el is kezdtem a marionettezést. P: Hol tanultad ezt? Magyarországon van erre lehetôség? B: Komolyabban marionettet tanulni? Erre nincs lehetôség, azt nem tanítják sehol. Most gyakorlatilag én tanítok a különbözô bábszínész-képzôkben. De ezek csak rövid kurzusok annak érdekében, hogy a bábszínészek kapjanak minden technikából valami kis képzést. Egyébként én a Budapest Bábszínház Bábszínész Képzô Stúdiójában végeztem, de mint mondtam, marionettet csak futólag tanultunk. Prágában dolgoztam egy ideig, pont azzal a társulattal, akiket láttam még annak idején a Diák-szigeten. Ott sikerült igazából minden fortélyt megtanulnom, nagyon sokat segítettek. Ezt követôen rengeteget utaztam a világban, és próbáltam ezt-azt ellesni. Ezzel most sem vagyok másképp, bárhova is megyek, mindenhol igyekszem az újdonságokat keresni. P: Hogy fogadják az elôadásaidat, hiszen úgy vélem, hogy Magyarországon a bábszínházba járás nem igazán elterjedt tevékenység. Mit gondolsz errôl? B: Magyarországon egy bizonyos típusú bábszínház nagyon elterjedt, a gyerekeknek szóló úgynevezett kesztyûs-, botos-, pálcás bábjáték. Ez az, ami az 50-es 60-as évek óta itthon elterjedt. A marionettet nem sorolom a népszerû bábjátékok közé, egyébként a világon máshol sem túl gyakori ez a technika, elég kevesen csinálják, ahhoz képest, hogy a többi bábtechnikát milyen sokan mûvelik. De mindemellett úgy tûnik, hogy nagyon pozitívan fogadják mindenhol. Afrikán kívül, elmondhatom, hogy az összes kontinensen jártam már, és az eddigi visszajelzések mindig örömmel töltöttek el. P: A kakucsi elôadásodon láttam különleges és szép figurákat, amikkel játszol. Ezeket te készíted, vagy készítteted valakivel? B: Ezeket én készítem saját kezûleg, de tervezôvel dolgozom, mert én nem tudok jól rajzolni. Kell valaki, aki egy figurát megrajzol, de utána én faragom ki, én találom ki a technikáját, én készítem el a mozgatókeresztet hozzá, tehát ezek saját készítésû bábok. Ilyeneket venni nem lehet. P: Mik a jövôbeni céljaid? B: Most dolgozom éppen egy vadonatúj elôadáson, aminek májusra kell elkészülnie. Természetesen ez is marionett elôadás lesz, egy szövegnélküli, egyszemélyes Hamlet-feldolgozás felnôtteknek. Most az a legfôbb tervem, hogy ezzel az elôadással járjam a világot, ha lehetôséget kapok rá. Mellette a Kakucson bemutatott játékkal is folytatom a turnézást. P: Bence, kérlek, engedd meg nekem, hogy Kakucs község nevében gratuláljak a színvonalas és igazán különleges elôadásodhoz, és mindemellett további sok sikert kívánok neked! Egészségügy Kedves Kakucsi Polgárok! Kedves Mindenki! Férjével egy rendezvényen Aki ismer, tudja, nem szeretek szerepelni, a központban lenni. Ennek a bemutatkozó felkérésnek mégis illik eleget tennem ban születtem Szolnokon. A gyermekkorom egy Szolnokhoz közeli kis faluban töltöttem a Tisza partján. Már 14 évesen Szolnokra kerültem gimnáziumba, majd 1984-ben felvételt nyertem az akkor még Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemre ben az egyetem elvégzése után a szolnoki Hetényi Géza Kórház gyermekosztályán kezdtem a munkát. Itt ismerkedtem meg a férjemmel, aki pszichológus, jelenleg tanácsadóként dolgozik Budapesten. Gyermekeink születése után rövid ideig Budán laktunk, majd 1999-ben Ócsára költöztünk ig a Szent Rókus Kórházban dolgoztam, itt szereztem meg a csecsemô-és gyermekgyógyász szakvizsgát, majd a háziorvosi licence vizsgát tôl Ócsán iskolaorvosként tevékenykedtem. Közben a gyerekeim nagyobbak lettek (Peti fiam 17, Enikô 16 éves), mindketten Pestre járnak gimnáziumba. Elérkezettnek láttam a váltást és azt gondolom, soha jobbkor nem jöhetett volna a kakucsi önkormányzat felkérése. Bizakodva tekintek kakucsi jövôm felé. Szeretnék megfelelni az elvárásoknak. Eddig még csak pozitív benyomások értek. A kezdeti nehézségek leküzdésében számíthattam munkatársaim segítségére is. A bizalmat megköszönve, üdvözlettel: dr. Vágány Valéria

Önkormányzatunk nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánunk Kakucs Lakóinak! Dr. Kendéné Toma Mária polgármester, Farkasné Szabó Mária jegyzô

Önkormányzatunk nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánunk Kakucs Lakóinak! Dr. Kendéné Toma Mária polgármester, Farkasné Szabó Mária jegyzô kakucs_2015-husvet 3/30/15 23:37 Page 1 XXV. évfolyam 1. szám 2015 HÚSVÉTJÁN Önkormányzatunk nevében áldott, szép húsvéti ünnepeket kívánunk Kakucs Lakóinak! Dr. Kendéné Toma Mária polgármester, Farkasné

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja

Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja Lakásügyeink különszám Bankó Az OTP Bank ügyfélmagazinja XiX. Évfolyam, 4. szám, 2011. augusztus www.otpbank.hu Mentôöv az adósoknak Mi az az Otthonvédelmi Akcióterv? Futamidô hosszabbítás, törlesztéscsökkentés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó adózással kapcsolatos feladatok ellátásáról behajtások helyzetéről a Képviselő-testület 2010. december 14-én 14 órától tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt évben

Részletesebben

Meghívó. Szeretettel meghívjuk Kakucs Község Lakosságát a 2010. augusztus 20-i ünnepségünkre, melynek programját az alábbiak szerint tervezzük:

Meghívó. Szeretettel meghívjuk Kakucs Község Lakosságát a 2010. augusztus 20-i ünnepségünkre, melynek programját az alábbiak szerint tervezzük: boritos01 8/10/10 11:36 Page 2 XX. évfolyam 2. szám 2010. AUGUSZTUS Meghívó Szeretettel meghívjuk Kakucs Község Lakosságát a 2010. augusztus 20-i ünnepségünkre, melynek programját az alábbiak szerint tervezzük:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám

Adóvilág 2010. június XIV. Évfolyam 07. szám Az eljárási költségek, a költségek viselése és a költségmentesség szabályai a hatósági eljárásban 2 A közigazgatási hatósági eljárásban, így az adóigazgatási eljárásban, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések

Részletesebben

H Í R L E V É L ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2009. SZEPTEMBER 15.

H Í R L E V É L ÓBAROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2009. SZEPTEMBER 15. H Í R L E V É L 2009. SZEPTEMBER 15. DÖNTÉSEKRŐL RÖVIDEN: Döntött a Képviselő-testület arról, hogy Óbarok Község kilép a Móri Kistérséggel közösen működtetett, egyes honvédelmi tárgyú feladatok végzésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 2013. október 30-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 10 Határozatai: 198-205 T á r g y s o r o z a t a 1.) Tsp: Előterjesztés az 1/2013. (II.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. június 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XVII. évf. 11. szám 2008. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XVII. évf. 11. szám 2008. november 2 PÁTYI KURÍR 2008. november PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község Önkormányzata 2071

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz

Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz Lakás és Szabadidô Biztosítás Plusz A 2013. február 1. után bekövetkezô villámcsapás kockázatvállalásra vonatkozóan a Vagyonbiztosítás különös feltételeinek VI.1.3. pontja helyett az alábbi szabályozás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

I A KISEBBSÉGI OMBUDSMAN MEGÁLLAPÍTÁSAI A ZÁMOLYI HAJLÉKTALANNÁ VÁLT ROMA CSALÁDOK ÜGYÉBEN

I A KISEBBSÉGI OMBUDSMAN MEGÁLLAPÍTÁSAI A ZÁMOLYI HAJLÉKTALANNÁ VÁLT ROMA CSALÁDOK ÜGYÉBEN I A KISEBBSÉGI OMBUDSMAN MEGÁLLAPÍTÁSAI A ZÁMOLYI HAJLÉKTALANNÁ VÁLT ROMA CSALÁDOK ÜGYÉBEN I. AZ OMBUDSMANI VIZSGÁLAT MEGINDÍTÁSA A Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke 1998. április 30-án beadvánnyal

Részletesebben

Komróczkiné Tóth Katalin

Komróczkiné Tóth Katalin GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai - Friderics Cecília polgármester (7 fő) - Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai - Friderics Cecília polgármester (7 fő) - Csizmadiáné dr. Kiss Ildikó jegyző Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 9-én Nagyszentjánoson, a Polgármesteri Hivatal dísztermében 17. 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1992. (XII. 17.) Ör. sz. Rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetbe) Mátramindszent Község Képviselő-testülete a

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 6. szám 2005. június. Ballagó nyolcadikosaink PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 6. szám 2005. június Ballagó nyolcadikosaink 2 PÁTYI KURÍR 2005. június PÁTYI PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY Alapító: Páty Község

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 14-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF)

genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) genertel casco ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (ÁVF) 2. oldal GENERTEL CASCO BIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCKF) 8. oldal GENERTEL CASCO ASSISTANCE SZOLGÁLTATÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI (GCAKF) 21. oldal

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tószeg község önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 12-i soron következő testületi üléséről. M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ Napirenddel kapcsolatos döntés 5/2014.(II.12.)

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. november 24-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 145/2015.(XI.24.) számú határozata

Részletesebben

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

11/2014. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről szóló 17/2001.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 11/2014. 2014. november 19-én megtartott ülése jegyzőkönyve, rendelete, határozata mutatója. 11/2014.(XI.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az útépítési együttműködésről

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára

Ügymenetleírások melléklete. Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára Ügymenetleírások melléklete Kiskunmajsa Város Polgármesteri Hivatala számára I ADÓÜGYEK... 6 I.1 ÉPÍTMÉNYADÓ ÜGYINTÉZÉS... 6 I.2 TELEKADÓ ÜGYINTÉZÉS... 9 I.3 TARTÓZKODÁS UTÁNI IDEGENFORGALMI ADÓ ÜGYINTÉZÉS...

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző,

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Uhrin Anna jegyző, Megyeri László aljegyző, GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 24/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. október 29-i üléséről a Városháza

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 932-19/2011.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 932-19/2011. 195/2011.(X.11.) KT. Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testülete a 287/2010.(XII.21.),299/2010.(XII.21.),181/2010.(IX.21.), 204/2010.(IX.21.),223/2010.(X.20.),227/2010.(X.20.),238/2010.(XI.03.), 291/2010.(XII.21.),

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. AEGON MOTOR CASCO BIZTOSÍTÁS SZABÁLYZAT AEGON Motor Casco biztosítás szabályzat Tartalomjegyzék 1. MOTOR CASCO SZERZÔDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI... 5 1.1. A biztosítási

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Farsangi buli az óvodában

Farsangi buli az óvodában PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 2. szám 2005. február A TARTALOMBÓL: Önkormányzati hírek Az adóiroda tájékoztatója Járõrszolgálat indulhat Pátyon Keksz helyett Boróka játszóház

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

a helyi adójogszabályok alkalmazásához

a helyi adójogszabályok alkalmazásához BUDAPEST FÔVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA ERZSÉBETVÁROSI INFORMÁCIÓS FÜZET a helyi adójogszabályok alkalmazásához INFORMÁCIÓS füzet kedves erzsébetvárosi ADÓZÓ! Információs kiadványunkkal

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT 1/34 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-3/15/2010. KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg,

életutat bejárt, nagy tudású és széles körben elismert kollegánk egész életútját, engedjék meg, Dr. Kardos János ügyvéd emléktáblájának avató beszéde a Budapesti Ügyvédi Kamarában 2006. november 10-én Tisztelt Püspök és Elnök Urak, kedves Családtagok és Meghívottak, Kollegák! I. Nemrég az október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Az iráni nagykövet látogatása településünkön

Az iráni nagykövet látogatása településünkön Jászkiséri Tudósító A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA Az iráni nagykövet látogatása településünkön XI.évfolyam 5.szám AZ Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete, Szaid Szejed Agha Banihasemi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket.

Jegyzıkönyv. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan meghívott vendégeket és a lakosság részérıl megjelenteket. Jegyzıkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 14-én 17 órakor megtartott Falugyőlésérıl. Berente Imréné polgármester köszönti a napirendhez kapcsolódóan

Részletesebben

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 17/2005. (IV.20.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről * A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság

Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 14-én megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József alpolgármester, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl

Kivonat Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. január 3-i ülése jegyzıkönyvébıl 2008. január 3-i ülése könyvébıl 1/2008. (I. 3.) Kt. határozata KEOP pályázat benyújtásáról: 1. Tolna Város Önkormányzata Fadd Nagyközség és Bogyiszló Község Önkormányzataival együttmőködve, Tolna város

Részletesebben