ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSÁNAK KIVONATA A HELLO HD Kft. a mai nappal az alábbiak szerint módosítja az integrált Általános Szerződési Feltételeit: (A változott részek dőlt betűvel kiemelve, a tartalomjegyzék hozzá igazítva.) Az ÁSZF pontja a következőképpen módosul: A felek az Előfizetői Szerződést írásban, távollévők között szóban, vagy ráutaló magatartással - így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybevételével köthetik meg. A felek az Egyedi Előfizetői Szerződésben az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaktól az Előfizető javára egyező akarattal eltérhetnek. Az Előfizetői Szerződés a) jelenlévők között különösen ügyfélszolgálati helyiségben tett szerződéses jognyilatkozatok esetében az Egyedi Előfizetői Szerződés aláírásával, b) írásban a Szolgáltatóhoz beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződés megküldésével, c) amennyiben a Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlatban szereplő Szolgáltatás nyújtását műszaki lehetőség hiányában a Szolgáltató a szerződéskötéstől számított 15 napon belül nem tudja biztosítani, de az ajánlatot elfogadja, akkor az ezen értesítésben a szolgáltatásnyújtás megkezdésére meghatározott időpont Előfizető általi elfogadásáról szóló nyilatkozat megküldésével, d) ráutaló magatartás esetében a ráutaló magatartás tanúsításával jön létre. A Szolgáltatóhoz írásban beérkezett ajánlat esetében a Szolgáltató által aláírt Egyedi Előfizetői Szerződés megküldése időpontjában jön létre. A távollévők között szóban megkötött szerződés esetén az előfizető a szerződés megkötésétől számított 5 napon belül hátrányos jogkövetkezmények nélkül elállhat a szerződéstől. Az előfizető elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltató az előfizetői szerződésnek megfelelően a szolgáltatás nyújtását megkezdte Az üzleti Előfizetői Szerződés aláírására a képviselet szabályai szerint a cégjegyzési jogosultsággal rendelkező jogosult. Az Egyéni Előfizetői Szerződést az igénylő Előfizetőnek kell aláírnia. Az Előfizetői szerződés írásban történő megkötése alkalmával az igénylőnek a Szolgáltató által biztosított Egyedi Előfizetői Szerződés nyomtatványt kell kitöltenie és aláírnia. Az Előfizetői Szerződés nyomtatvány, amíg azt mindkét fél alá nem írja Igénylőlapnak minősül. Az ÁSZF pontja a következőképpen módosul: Írásban kötött szerződésnek minősül, ha az Előfizető személyesen rendeli meg a Szolgáltatást vagy nyújtja be az igényét a Szolgáltatónak a megrendelés feltételeinek a fennállására irányuló vizsgálatot követően, amennyiben a megrendelés rögzíthető, illetve valószínűleg teljesíthető s a megrendelés Szolgáltató általi helyszíni elfogadásával a szerződés létrejön. Amennyiben a vizsgálat alapján a megrendelés teljesítéséhez a Szolgáltató további intézkedése szükséges, a szerződés létrejöttére pont szerinti, igénybejelentéssel induló, írásbeli szerződéskötés szabályai vonatkoznak; Írásban történő szerződéskötés esetén a Szolgáltató köteles a szerződés létrejöttével egyidejűleg az Egyedi Előfizetői Szerződés 1 példányát, az Előfizető kérése és választása alapján, az általa igényelt módon és formában, tartós adathordozón, elektronikus levélben vagy nyomtatott formában az Előfizető rendelkezésére bocsátani. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit tartós adathordozón vagy elektronikus levélben térítésmentesen, illetve az Előfizető kérésére nyomtatott formában térítés ellenében bocsátja az Előfizető rendelkezésére, amelynek díját az 1.sz. melléklet tartalmazza. Ráutaló magatartással létrejön a szerződés, amennyiben az igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért előfizetői szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása (vagy létrejöttének elhúzódása) esetén is teljesítette, az igénylő az előfizetői szolgáltatást bizonyítható módon igénybe vette. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés létrejöttének a szolgáltatás átadás/átvételének, vagy a szolgáltatás ellenértékét tartalmazó számla megfizetésének napja tekintendő. Amennyiben az Előfizetői Hozzáférési Pont üzembe helyezésére valamely okból a szerződés a Szolgáltatóhoz történő visszaérkezése előtt kerül sor, a szerződés ráutaló magatartással jön létre a Szolgáltatás igénybevételével, illetőleg a számla befizetésével. A határozott idejű szerződést annak lejáratát követően a Szolgáltató és az Előfizető ráutaló magatartással meghosszabbíthatják az eredeti szerződés határozott idejével azonos, újabb határozott időre, amennyiben a határozott idő lejártát követően az Előfizető továbbra is igénybe veszi a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást, annak ellenértékét továbbra is számlázza az Előfizető felé, mely ellenértéket az Előfizető megfizet.

2 Nem tekinthető ráutaló magatartásnak a szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele. Az ÁSZF pontja a következőképpen módosul: Előfizetői Hozzáférési Pont (Eht pont) azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető vagy felhasználó egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. Az Előfizetői Hozzáférési Pont helye az ajánlattevő által ajánlatában megjelölt létesítési helynek megfelelő ingatlanon belüli azon hely - kivéve a mobilinternet szolgáltatást -, ameddig a Szolgáltató a hálózatot kiépíti és a csatlakoztatáshoz szükséges előfizetői interfészt biztosítja. A Szolgáltató az Előfizetői Hozzáférési Pont kiépítését, az előfizetői szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szolgáltatói tulajdonú eszközök és berendezések telepítését és üzembe helyezését, és a műszaki megvalósíthatóság vizsgálatát a hiánytalan igénybejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül biztosítja a jelen Általános Szerződési Feltételek 2.1. és 3.1. pontjaiban foglalt feltételekkel, kiemelten a szerződéskötési feltételek teljesülése és a szükséges műszaki feltételek rendelkezésre állása feltételeivel. A jelen pontban meghatározott feltételek szerinti szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő, illetve a 2.1. pontban meghatározott, igény beérkezésétől számított 15 napos értesítési határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató által fizetendő kötbér összege minden késedelmes nap után a belépési díj egy tizenötöd része, belépési díj hiányában az Előfizetői Szerződés alapján az adott Szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve az előre fizetett szolgáltatások esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének nyolcszorosa. Amennyiben az Előfizetői Szerződésben foglalt határidő teljesítésére a Szolgáltató műszaki okból nem képes, és ezért az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszünteti, a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig fizetendő kötbér összege a fenti bekezdés szerinti kötbér fele. Amennyiben a Szolgáltató vagy a Szolgáltatóval a műszaki teljesítésben együttműködő társszolgáltató műszaki előminősítő rendszere adatai alapján a megrendelt Szolgáltatás létesíthető vagy vélhetően létesíthető a Szolgáltató az Előfizetővel szerződést köt. Amennyiben a helyszíni telepítés során valamilyen előre nem látható körülmény miatt műszaki okból a Szolgáltatás teljesítése az Előfizetői Szerződésben meghatározott feltételekkel nem biztosítható, a felek a Szolgáltatás létesítése előtt elállhatnak a szerződéstől, vagy a felek megegyezésének értelmében, közös megegyezéssel módosíthatják az Előfizetői Szerződést. Több Szolgáltatás egyidejű megrendelése esetén az egyes előfizetői szolgáltatások aktiválása időben eltér(het) egymástól. Amennyiben a Szolgáltató és az Előfizető megegyezik, hogy Szolgáltató több szolgáltatási tétel megrendelését lépcsőzetesen teljesíti, akkor a Szolgáltatás megkezdésére vállalt határidő teljesítésének szempontjából minden egyes jóváhagyott teljesítési időpont külön megrendelésnek számít. Szolgáltató vállalja, hogy a szerződéskötés napjától számított legkésőbb 3 hónapon belül több szolgáltatás megrendelése esetén az összes megrendelt előfizetői szolgáltatást aktiválja, amennyiben annak nincs műszaki akadálya. Határozott idejű szerződéskötés esetén a szerződés futamidejének kezdete az utolsó Szolgáltatás aktiválásának napja. Több Szolgáltatás megrendelésekor, határozott idejű szerződés esetén, az utolsó Szolgáltatás aktiválásáig a határozott idejű szerződés futamidejének kezdetéig az egyes szolgáltatásokat Szolgáltató a csomagárban meghatározott kedvezményes díjon biztosítja. Az ÁSZF pontja a következőképpen módosul: A Hello HD Kft., mint Szolgáltató ADSL kapcsolaton keresztül Internet alapú helyhez kötött távbeszélő szolgáltatást biztosít (SIP/VoIP) Előfizetői számára, amelyet a Magyar Telekom NyRt. és a UPC Magyarország Kft., a Business Telecom Kft. közreműködésével nyújt. Ennek megfelelően a távbeszélő szolgáltatást a Hello HD Kft. közvetített szolgáltatásként saját nevében, saját kereskedelmi név alatt értékesíti tovább az Előfizető részére, a Magyar Telekom NyRt, a UPC Magyarország Kft. és a Business Telecom Kft. által nyújtott berendezésekkel. A Szolgáltató a távbeszélő szolgáltatás igénybevételét a Nagykereskedelmi Értékesítési és Szolgáltatás-Együttműködési Szerződés keretében biztosítja. A Nagykereskedelmi Értékesítési és Szolgáltatás-Együttműködési Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadók. A Szolgáltatás igénybevehetőségének földrajzi területét jelen Általános Szerződési Feltételek 3.2. pontja szabályozza. A Szolgáltató a nyilvánosság számára hozzáférhető helyhez kötött távbeszélő szolgáltatást nyújt, amelyet az előfizetők az Előfizetői Szerződés hatálya alatt bármikor igénybe vehetnek a hálózaton biztosított interfészhez csatlakoztatott távközlő végberendezéssel. A helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás nyújtása során beszéd valós idejű, közvetlen átvitele és kapcsolása történik úgy, hogy e szolgáltatás bármely előfizetője helyhez kötött hálózati végponthoz kapcsolt távközlő

3 végberendezésről indított vagy fogadott hívással kommunikálhat egy másik hálózati végponttal, amelynek elérése az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervében meghatározott választási eljárás útján lehetséges. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevevőinek publikus (PSTN hálózatból elérhető) behívószámot biztosít, amelyet/amelyeket a saját rendelkezésre álló számmezőből oszt ki vagy az Előfizető írásos nyilatkozata alapján a mindenkor hatályos törvényi rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a számhordozás lehetőségét azon társszolgáltatók tekintetében, amelyekkel erre összekapcsolási szerződést kötött és amennyiben ennek feltételei fennállnak. A számhordozással kapcsolatos részleteket jelen Általános Szerződési Feltételek 8. pontja tartalmazza. Az előfizetők helyhez kötött telefonállomása telefonszámmal rendelkezik, a belföldi és nemzetközi helyhez kötött vagy mobil rádiótelefon állomásokról hívható. A helyhez kötött telefonállomás azon belföldi helyhez kötött és mobil rádiótelefon állomásokról hívható, amelyek szolgáltatójával a Szolgáltató összekapcsolási szerződést kötött, vagy valamely harmadik szolgáltatóval kötött tranzit megállapodás keretében a hálózata elérhető. Az előfizetői számokon különleges díjazású (díjmentes, osztott díjas, emeltdíjas, illetve emeltdíjas megkülönböztetett) szolgáltatás, mobil telefon illetve helyhez kötött telefonszolgáltatás nem nyújtható. A Szolgáltatás alkalmas telefonbeszélgetések lebonyolítására és fax készülékek közötti adatátvitelre. A hívás létrejön akkor is, ha tényleges beszélgetés nem történik, azonban a hívott oldalon lévő végberendezés (pl. üzenetrögzítő, fax, alközpont, modem) fogadja a hívást. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hangposta szolgáltatást nem foglal magában. A Szolgáltatás keretében az Előfizető belföldi (helyi, helyközi I., helyközi II. és távolsági), nemzetközi és mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívást kezdeményezhet a végponthoz csatlakozott végberendezésről. Helyi hívás az azonos előhívószámmal rendelkező (azonos prefixen belüli) helyhez kötött telefonállomások közötti hívás. Belföldi távolsági hívás a két különböző földrajzi számozási területen lévő helyhez kötött telefonállomások közötti hívás, a helyközi II. díjzónába tartozó hívások kivételével. Nemzetközi hívás a külföldi helyhez kötött telefonállomásra, valamint a külföldi mobil rádiótelefon állomásra irányuló hívás. Belföldi mobil rádiótelefon hálózatba irányuló hívás a belföldi mobil rádiótelefon szolgáltatók kapcsolási számainak hívása. A Szolgáltató biztosítja előfizetői számára a segélyhívó szolgálatok elérését, valamint a jelentős piaci erővel rendelkező és az egyetemes telefon szolgáltatók által működtetett országos, minden helyhez kötött és mobil rádiótelefon kapcsolási számára kiterjedő tudakozó szolgáltatás igénybevételét. A helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás az alábbi irányokba hívások kezdeményezését és kezdeményezett hívások végződtetését teszi lehetővé: Helyi hívás előtét nélkül (azonos prefixen belül) Belföldi távolsági hívás* 06-előtéttel Belföldi mobil hívások 06-20, 06-30, előtéttel Nemzetközi hívás 00-előtéttel Egyéb (nem földrajzi) hívásirányok: Belföldi tudakozó (198) Nemzetközi tudakozó (199) Tudakozó Plusz (197) Belföldi kékszám hívás (06-40) Belföldi zöldszám hívás (06-80) Autóklub segélyszolgálat (188) Pontos idő szolgáltatás (180) Kormányzati ügyféltájékoztató vonal (189) Segélyhívók (112, 104, 105, 107) Emelt díjas hívások (06-81, 06-90, 06-91) *Kizárások: A szolgáltatás nem biztosítja - a el hívható Internet elérést; - a híváskezdeményezéssel történő közvetítőválasztás lehetőségét. Helyi hívás: egy adott település közigazgatási határán belüli telefonállomások egymás közötti telefonkapcsolata. Ide soroljuk az osztott díjas hívások (06-40) vagy szolgáltatói kék típusú rövid hívószámok -ra induló hívások (Pl:1266) kezdeményezését. Belföldi távolsági hívás: minden olyan hívás, amelyet az előfizető belföldön kezdeményez és a hívás belföldön végződik. Kivéve: 06-81, 06-90, 06-91, 06-71, és előtéttel kezdeményezhető hívásokat, illetve a rövid kódok (1xxx, stb), valamint az egyéb emelt díjas telefonszámok hívását.

4 Belföldi mobil rádiótelefon hívás: magyarországi mobil rádiótelefon szolgáltató által kiadott előfizetői számra (06-20, 06-30, 06-70) irányuló hívásokat. Nemzetközi hívás: az előfizető által kezdeményezett nemzetközi számra irányuló hívást jelent, 00 előtéttel. A Szolgáltatás az Előfizetői Szerződés szerinti előfizetési és forgalmi illetve egyéb díjak megfizetése esetén vehető igénybe. A havi előfizetési díj a tárgyhóban fizetendő, az Előfizető a hívás kezdeményezésével a hívás forgalmi díjának illetve a mindenkori Általános Szerződési Feltételek szerinti, a hívás révén vagy azzal kapcsolatban igénybevett szolgáltatásra érvényes egyéb díjaknak az utólagos megfizetését is vállalja. Az előfizetési díjak nem tartalmazzák a Szolgáltató ügyfélkörébe tartozó Előfizetők egymás közötti díjmentes kommunikációjának biztosítását. Az előfizetési díj nem tartalmazza továbbá a szolgáltatáshoz szükséges (Szolgáltató által telepített és a Szolgáltató tulajdonában lévő) eszközök áramellátási, tárolási és vagyonvédelmi költségét, ezen költségek és feladatok teljes mértékben az Előfizető érdekkörébe soroltak. Az előfizetési díj tartalmazza a Szolgáltató folyamatos rendelkezésre állását, a kiosztott vagy hordozott számok folyamatos hívhatóságát és az arról történő hívásindítás lehetőségét, valamint a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök (átalakítók) üzemeltetési költségét. A Szolgáltatás előfizetési, forgalmi és egyéb díjait a 3 sz. melléklet tartalmazza. A Szolgáltatások minőségi célértékeit, a minőségi célértékek értelmezését és teljesítésük ellenőrzésének mérési módszerét a 13.sz. melléklet tartalmazza. Az ÁSZF 3.3. pontja a következőképpen módosul: A segélyhívó szolgáltatások az alábbiakban felsorolt hívószámokon, a Szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási időben díjmentesen érhetők el. Hívószámok: Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 Európai egységes segélyhívó: 112 A segélyhívót körzetszám tárcsázása nélkül, közvetlenül hívhatja az Előfizető akkor is, ha díjtartozás miatt a Szolgáltatás korlátozás alatt áll. A hívó helyére vonatkozó információk a Szolgáltató által mindenkor hozzáférhetők, tekintettel arra, hogy kizárólag a szolgáltatás vételi helyén vehetők igénybe, ezt a Szolgáltató csak célhoz kötötten, az Egyedi Előfizetői Szerződésben az Előfizető által tett nyilatkozatokkal összhangban kezelheti és használhatja fel. Az ÁSZF 5.2. pontja a következőképpen módosul: Az Előfizető köteles a Szolgáltatást rendeltetésszerűen, az Előfizetői Szerződésben foglaltak szerint a Szolgáltatás Előfizető általi személyes igénybevétele céljából használni. A Szolgáltató az Előfizető előzetes, vagy egyidejű értesítése mellett az Előfizető által indított, vagy az Előfizetőnél végződtetett forgalmat korlátozhatja, illetve a szolgáltatás minőségi vagy más jellemzőit csökkentheti, ha a) az Előfizető akadályozza, vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha - a Szolgáltatást nem rendeltetésszerűen használja, vagy - megfelelőségi tanúsítással nem rendelkező vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott az Előfizetői Hozzáférési Ponthoz, vagy - a Szolgáltatás nyújtását részben vagy teljesen megszakítja, akadályozza, a minőségét hátrányosan befolyásolja, vagy egyéb módon csorbítja, vagy - a Szolgáltatás műszaki paramétereit, és egyéb jellemzőit megváltoztatja és/vagy azt részekre bontja, vagy - mobilinternet szolgáltatás esetében az Előfizető a részére átadott SIM-kártyán bármilyen beavatkozást végez, és ezzel befolyásolja a Szolgáltatás minőségét vagy a Szolgáltatónak egyéb módon kárt okoz. b) A Szolgáltató nem rendeltetésszerű felhasználásnak tekinti a Szolgáltatás olyan módon történő használatát, ahol az Előfizető - a műsorjelet jogosulatlanul vételezi, vagy a műsorjelet jogosulatlanul dekódolja, - a beérkező műsorjelet vagy a Szolgáltató tulajdonában álló eszközt (pl. Dekódert) harmadik személynek jogellenesen továbbítja, - az Előfizető a Szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja, - A mobilinternet szolgáltatás esetében a Szolgáltató rendeltetésszerű használatnak azon felhasználási módokat tekinti, melyekre a mobilinternet szolgáltatás az alkalmazott technológiai megoldások alapján általánosságban alkalmas, így például: weboldalak böngészése, kisebb méretű fájlok továbbítása, on-line internetes kommunikációs eszközök (pl. chat-alkalmazások), játékok hálózati futtatása, on-line vásárlás, banki átutalás, on-line felületen megjelenő multimédiás tartalom alkalomszerű megtekintése. A mobilinternet szolgáltatás fájlcserélő, fájlmegosztó,

5 vagy egyéb, nagy mennyiségű adat továbbítására szolgáló alkalmazás használatára nem alkalmas, az ilyen felhasználást Szolgáltató nem rendeltetésszerű felhasználásnak tekinti; c) bármely ADSL vagy mobilinternet végpont vonatkozásában a Szolgáltató olyan, nagy mennyiségű automatikus bejelentkezési kísérletet észlel, amely nem rendeltetésszerű használatra utal. Ilyen esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali korlátozására és a szolgáltatás rendkívüli felmondására. A Szolgáltató a hálózata, valamint az Előfizetői védelme érdekében az Internet Szolgáltatók Tanácsának (www.iszt.hu) iránymutatása alapján köteles a kéretlen levelek továbbításának megakadályozására. A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételét korlátozni abban az esetben, ha az általa kezelt forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy az Előfizetői az ADSL szolgáltatás végpontjáról vagy mobil eszközről az átlagos felhasználási szokásokhoz képest olyan jelentős mennyiségű elektronikus küldemény vagy egyéb adat (így különösen kéretlen elektronikus levél vagy üzenet SPAM) továbbítása történt, mely a Szolgáltató, vagy a címzett által üzemeltetett rendszerek működését korlátozza vagy akadályozza. A Szolgáltató a fenti cél elérése érdekében korlátozhatja az internet kapcsolaton keresztül küldött, de nem a Szolgáltató (SMTP) szerverén át folytatott kommunikációt annak tartalmi vizsgálata és rögzítése nélkül; d) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt de legalább 30 napos határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott vagyoni biztosítékot, vagy ha adott, de az nem, vagy a jóváírások következtében már nem fedezi a díjtartozás összegét. Szolgáltató a korlátozás alatt is jogosult a korlátozott szolgáltatásnak megfelelő mértékű vagy arányos előfizetői díj számlázására, és az Előfizető köteles a díj kifizetésére. Előfizető a hátralékának egyösszegű megfizetése és visszakapcsolási díj megfizetése után veheti ismételten igénybe a Szolgáltatást, amely összegeket Szolgáltató a korlátozás feloldását követő első számlával számlázza ki Előfizető részére. Helyhez kötött távbeszélő szolgáltatás díjtartozás miatti korlátozásának megszüntetése esetén a Szolgáltató jogosult visszakapcsolási díjat is felszámítani; e) mobilinternet szolgáltatás esetén az Előfizető által igényelt adatforgalmi csomagban szereplő maximális (összesített leés feltöltési) forgalmat az Előfizető az adott hónapban elérte meghaladta. Ebben az esetben az Előfizetőnek többletköltség nem kerül felszámításra és a Szolgáltató a következő naptári hónap első napján a korlátozást (forgalomlassítást) feloldja. A Szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének módszerét a Szolgáltató ez esetben nem alkalmazza. A korlátozásról az Előfizető elektronikus üzenetben kap egyidejű értesítést; f) helyhez kötött telefon szolgáltatás esetén amennyiben erről felek előzetesen megegyeztek - biztonsági forgalmi limit került beállítására (limitfigyelés), mely során az Előfizető hívásindítása hangüzenet figyelmeztetés mellett - korlátozásra kerül, ha a hívások havi összesített díja túllépte a forgalmi díj felső korlátjaként meghatározott összeget; g) ADSL internet hozzáférés szolgáltatás esetében, amennyiben forgalom korlátos díjcsomag előfizetése esetén az Előfizető havi letöltési forgalma elérte a forgalmi korlátot. Ebben az esetben az Előfizetőnek többletköltség nem kerül felszámításra és a Szolgáltató a következő naptári hónap első napján a korlátozást (forgalomlassítást) feloldja. A Szolgáltatás minőségi vagy más jellemzői csökkentésének módszerét a Szolgáltató ez esetben nem alkalmazza. A korlátozásról az Előfizető elektronikus üzenetben kap egyidejű értesítést; h) jogszabályban meghatározott esetekben a Kormány illetve a miniszter korlátozza a hírközlési szolgáltatásokat. Ha az Előfizető több előfizetéssel is rendelkezik, úgy azok bármelyikével kapcsolatban elkövetett szerződésszegés esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást valamennyi előfizetésnél egyidejűleg korlátozni. Ha az Előfizetőnek egy számlán több szolgáltatásának a díja is szerepel és a számla nem kerül teljesítésre, a Szolgáltató jogosult a számlán szereplő összes szolgáltatás korlátozására. Ezen szabályozás indoka az, hogy a Szolgáltató amennyiben az Előfizető több szolgáltatást rendelt meg a Szolgáltatótól, úgy a Szolgáltató ezen szolgáltatások tekintetében a díjra vonatkozóan összevont, azaz egy darab számlát állít ki, így nemfizetés csak egységesen, minden szolgáltatás tekintetében valósulhat meg. Előfizető magatartása miatt bekövetkezett szolgáltatáskorlátozásnak az Előfizető kérésére történő megszüntetésére csak a 3-4.sz. mellékletben meghatározott korlátozási/kikapcsolási és visszakapcsolási díjak, továbbá valamennyi hátralékos tartozás megfizetése után kerülhet sor, amennyiben az Előfizető a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltató hitelt érdemlően tudomást szerez. Ha az Előfizető a korlátozás okát megszűnteti (kivéve a b) pontot, amely esetben az összes lejárt tartozás kiegyenlítése feltétele a Szolgáltatás visszaállításának), úgy Szolgáltató a Szolgáltatást a korlátozás okának megszűnését követő első munkanapot követő második munkanap 24. órára korlátozást megelőző állapotba visszaállítja. Amennyiben Előfizető az a) vagy b) vagy c) pontokat többször is megsérti, úgy Szolgáltató jogosult Előfizetővel kötött szerződést 15 napos felmondási idővel felmondani, valamint a szolgáltatást megszűntetni. Ez a szerződés felmondás az Előfizető érdekköréből felmerülő rendkívüli felmondásnak minősül. Ha az Előfizető a jelen pont szerinti korlátozás okát megszünteti és erről a Szolgáltató hitelt érdemlő módon tudomást szerez, a Szolgáltató köteles az Előfizető kérésétől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. A korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató minden megkezdett késedelmes nap után kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után a visszakapcsolási díj egyharmada. Amennyiben a Szolgáltató visszakapcsolási díjat nem számít fel, a kötbér mértéke az Előfizetői Szerződés alapján az adott előfizetői

6 szolgáltatással kapcsolatban fizetendő havi előfizetési díj, illetve előre fizetett szolgáltatás esetén az előre fizetett díj egy harmincad részének négyszerese. Szolgáltató a korlátozásból eredő Előfizetői károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltató a fenti okokból történt korlátozás esetén is biztosítja a) műholdas műsorterjesztés esetében a Közszolgálati programcsomag elérhetőségét; b) mikrohullámú sugárzással megvalósított műsorterjesztés esetében a Közszolgálati programcsomag elérhetőségét; c) ADSL internet hozzáférési szolgáltatás esetében a 64 /16 kbit/s forgalmi et; d) a helyhez kötött telefon szolgáltatás esetében - az Előfizető hívhatóságát, - a segélykérő hívások továbbítását, - a Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségét, - hibabejelentőjének elérhetőségét; e) mobilinternet szolgáltatás esetében a 9,6/9,6kbit/s forgalmi et. Az ÁSZF pontja a következőképpen módosul: (a korábbi c) pont kikerült, így a sorolás módosult) Igénylő illetve Előfizető a 1.2. és az 1.3. pontban meghatározott szolgáltatói elérhetőségeken bejelentést tehet. A bejelentést Szolgáltató köteles írásban rögzíteni és nyilvántartásba venni. Hibabejelentés az Előfizető által tett olyan bejelentés, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatás nem Előfizetői Szerződés szerinti teljesítésével (hibás teljesítés), így különösen a szolgáltatás csökkent minőségével vagy igénybevételi lehetőségének megszűnésével kapcsolatos. Nem minősül a Szolgáltató hibás teljesítésének, ha a) a hiba az Előfizető érdekkörében keletkezett, b) a hiba elháríthatatlan külső ok miatt következett be, c) Előfizető a 4.1. pontban vállalt szolgáltatás-minőségétől eltérő szolgáltatás vagy szolgáltatási feltételek teljesítését várja el. A hibabejelentés akkor minősül megtettnek és a határidők számítása szempontjából kezdő időpontnak, amikor abból megállapítható a beazonosítható Előfizetőtől való származása, valamint a hibajelenség megjelölése, leírása. A Szolgáltató köteles a hibabejelentéseket 48 órán belül kivizsgálni és az elvégzett vizsgálat alapján az Előfizetőt értesíteni arról, hogy a) további helyszíni, az Előfizetői Hozzáférési Ponton vagy azt is érintően lefolytatandó vizsgálat szükséges, annak időpontjának megjelölésével (év, hónap, nap, 4 órás időszak megadásával, amely 8 és 20 óra közé eshet), vagy b) a hiba a vizsgálat alatt nem volt észlelhető, vagy a hiba nem a Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból merült fel, vagy c) a hiba kijavítását megkezdte. A Szolgáltató a hibaelhárítás megkezdéséről csak akkor köteles az Előfizetőt előzetesen értesíteni, ha a hiba elhárításához az Előfizető helyiségébe szükséges bejutni. A Szolgáltató az értesítési kötelezettségét a hibaelhárításkor a munkalap Előfizető részére történő átadásával és az átadás Előfizető általi elismerésével is teljesítheti. Az ÁSZF 6.5. pontja a következőképpen módosul: Szolgáltató az Előfizetői által kért adatokat a tudakozó szolgáltatók formátumának megfelelően a tudakozó szolgáltatásokban megjeleníti. A Szolgáltató telefonszolgáltatás nyújtása során a tudakozó szolgáltatásokat elérhetővé teszi. Biztosított tudakozó szolgáltatások Belföldi tudakozó: 198 Nemzetközi tudakozó: 199 Tudakozó Plusz: 197 Számmódosítás esetén az Előfizető a Szolgáltatótól igényelheti, hogy a korábbi előfizetői számát ne ossza ki másnak, valamint az előfizetői számának megváltozásáról ügyfélszolgálatán vagy tudakozó szolgáltatás útján tájékoztasson, amíg az előfizetői számot nem rendeli más Előfizetőhöz. Ezek a szolgáltatások 3 hónapig díjmentesek, majd ezt követően díjfizetési kötelezettség alá esnek, ezekről a Szolgáltató az előfizetői hívószám megváltozásától számított egy évig tájékoztatást nyújt.

7 A Szolgáltató a hívószám megváltoztatásra vonatkozó Előfizetői kérelem benyújtásától számított 6 hónap elteltével az előfizetői hívószámot más előfizetőhöz rendeli. Számhordozás esetén az átvevő szolgáltató köteles az Előfizető hozzájárulásának megfelelően a hordozott előfizetői számnak az előfizetői nyilvántartásban, valamint a tudakozóban való közzétételéről gondoskodni. Az ÁSZF 7.1. pontja a következőképpen módosul: Az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő egyszeri, rendszeres, forgalmi és egyéb díjait a 1-6.melléklet tartalmazza. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató valamely előfizetési szolgáltatását feltételhez kötött kedvezmény igénybevételével veszi igénybe, a kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az Előfizető az előfizetői szerződés hatályba lépésétől számított, és a szolgáltató által megjelölt határozott időtartam alatt a nyújtott szolgáltatás az előfizető oldalán felmerülő okból nem kerül felfüggesztésre, vagy szünetelésre, illetőleg az előfizető ezen időszak alatt az előfizetői szerződést nem mondja fel. Az előfizető oldalán felmerülő oknak számít az előfizetői díjfizetés elmulasztása miatt bekövetkező Szolgáltatói korlátozás vagy szerződés felmondás is. Nem alkalmazható ezen előfizetői felmondási tilalom arra az esetre, ha a Szolgáltató a hibabejelentést követően a hibát 30 napig nem tudja elhárítani. Amennyiben az előfizető a kedvezmény igénybevételét szabályozó feltételeket nem teljesíti, úgy az előfizető által igénybe vett feltételes kedvezményt az előfizető elveszíti, és annak teljes összegét köteles a szolgáltató részére megfizetni. A kedvezményt tartalmazó egyedi előfizetői szerződés aláírása egyben tartozás elismerésnek minősül, amely a polgári peres eljárásban felhasználható. A Szolgáltató eseti kedvezményeket kínálhat valamennyi előfizető, vagy az egyenlő elbánás elvét nem sértve, az előfizetők meghatározott csoportja számára Előfizető jogosult díjcsomag választására, amennyiben az előírt feltételeknek megfelel. A választható díjcsomagokat és a díjcsomagok igénybevételének feltételeit 1-5.számú melléklete tartalmazza. A díjcsomag keretében Szolgáltató jogosult olyan díjakat is képezni, amelyekkel kapcsolatban az egyes távbeszélő szolgáltatási díjelemekkel, illetőleg a szolgáltatás igénybevételének egyes feltételeivel összefüggő díjmértékeket egymásra tekintettel határozza meg. A szolgáltató az esedékes díjakról legalább havonta számlát készít, és azt az előfizető részére tárgyhó 5-ig megküldi. A szolgáltató a havi alapdíjakat az adott hónapra (részben előre) számlázza, míg a telefonos forgalmi díjakat utólag számlázza ki. Az előfizető köteles a szolgáltató által kiállított számla alapján az egyedi szolgáltatási szerződésben megállapított egyszeri és ismétlődő díjakat a számlán meghatározott határidőben megfizetni. A számlák megfizetése átutalással történik. (Magánszemély esetén lehet még beszedési megbízás, postai csekk) Az előfizető a szolgáltató által megküldött számlát a számlában szereplő fizetési határidőben kifogásolhatja meg. A szolgáltató a szolgáltatási díjakat az ÁSZF-ben meghatározott módon jogosult módosítani. A módosításról szóló előfizetői értesítés megküldését követően az előfizetőnek a díjmódosítás elutasítására vonatkozó előfizetői nyilatkozattétel elmulasztása - mint ráutaló magatartás a módosítás előfizető részéről történő elfogadásának minősül. A szolgáltató jogosult a telefon forgalom folyamatos figyelésére és az alábbi korlátozásokra: Új előfizető esetében, amennyiben az első havi számlázást megelőző időszakban a telefon forgalmi díjai elérik a (szolgáltatástól függően Ft-ot, úgy a szolgáltató jogosult előlegszámlát hóközi számlát kiállítani, amely tartalmazza a számlázás időpontjáig felhalmozott forgalmi díjakat. Az előfizető az előlegszámlát 3 munkanapon belül köteles befizetni, ellenkező esetben a szolgáltató a szolgáltatást korlátozhatja. Amennyiben a számla kiállítási időpontját követően, akár a fizetési határidőn belül a számlaforgalom további 25%-al növekedne, úgy a szolgáltató jogosult a telefon egyirányúsítására, mindaddig, míg az előfizető az előlegszámlát ki nem egyenlített és azt hitelt érdemlően nem bizonyította a szolgáltatónak. A szolgáltató a kárenyhítést és az előlegszámla alkalmazását nem csak új előfizetők esetében jogosult alkalmazni, hanem minden olyan előfizetőnél, aki az előző három hónap átlagos telefonforgalmát 30%-al meghaladta a következő számlazárás előtt. A telefon egyirányúsításával a Szolgáltató az Előfizető elérhetőségét azaz a bejövő hívások fogadását - biztosítja, azonban az Előfizető által indított hívásokat - a segélyhívások kivételével- nem teszi lehetővé. Az ÁSZF 7.5. pontja az alábbival egészül ki: Az átírás ászf-ben vállalt határidőn túli teljesítése esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egytizede.

8 Az ÁSZF pontja a következőképpen módosul: A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés esetén a felek megállapodnak, hogy amennyiben a határozott időtartamú Előfizetői Szerződés megszűnését követen az Előfizető továbbhasználja a Szolgáltató által nyújtott előfizetői szolgáltatást, az új Előfizetői Szerződés határozatlan időtartamú lesz, amelynek feltételei megegyeznek az Előfizető által használt díjcsomagnak határozatlan időtartamra vonatkozó változatának igénybevételi feltételeivel. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén, a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. Határozott tartamú szerződés esetén a felek vállalják, hogy az Előfizetői Szerződésben meghatározott határozott tartamon belül az igényelt szolgáltatásra vonatkozó előfizetői szerződését/szerződéseit nem szünteti meg. A kategóriaváltás az előfizetői rendes felmondás körébe esik, erre tekintettel a határozott tartamú Előfizetői Szerződés lejárat előtti felmondásához fűzött jogkövetkezmények alkalmazhatóak, amennyiben erre vonatkozóan jelen Általános Szerződési Feltételek vagy az Előfizetői Szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz. A határozott idő a Szolgáltatás létesítésekor indul, kivéve, ha az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételek a határozott időtartamot megelőzően kipróbálási időszakot biztosítanak. Ez utóbbi esetben a határozott idő a kipróbálási időszak lejártát követő napon indul. Már létesített szolgáltatásra vonatkozó szerződésmódosítás, csomagváltás esetén, amennyiben annak teljesítése nem igényel műszaki létesítést, a határozott idő a megrendelés rögzítésétől kezdődik. Ahol az Előfizetői Szerződés, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely szerződés-kiegészítés, módosítás, nyilatkozat hűségidőt, elkötelezettségi időt tartalmaz, azt a felek határozott tartamú szerződésnek tekintik, s arra a határozott tartamú szerződésre vonatkozó szabályozás vonatkozik. A határozott időtartamú Előfizetői Szerződés a meghatározott idő elteltével megszűnik. A szerződés megszűnését nappal megelőzően a Szolgáltató köteles az Előfizetőt a számlalevél mellékletében, számlalevél hiányában írásban, postai úton tájékoztatni a határozott idejű szerződésből hátralévő napok számáról és a szerződés megszűnésének időpontjáról. A felek a határozott időtartamú Előfizetői Szerződésben szabadon megállapodhatnak a határozott időtartamú Előfizetői Szerződés megszűnését követő új Előfizetői Szerződés szerződéses feltételeiről, amely esetben a létrejövő új szerződés csak határozatlan időtartamú lehet. A felek a határozott idejű szerződés időtartamának meghosszabbításáról a szerződés megkötésekor és az Előfizető kifejezett nyilatkozata esetén a határozott idő elteltét megelőzően szerződésmódosítással dönthetnek. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú Előfizetői Szerződésben kötelezettséget vállalt arra, hogy szolgáltatást vagy a hozzá kapcsolódó terméket igénybe veszi, és a szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést felmondja a határozott időtartam lejárta előtt, a Szolgáltató kizárólag az Előfizető által igénybe vett kedvezményeket követelheti, a felmondáshoz egyéb hátrányos jogkövetkezményt nem fűzhet. Határozott időtartamú szerződésekre vonatkozó speciális szabályok a) Előfizető kérésére a Szolgáltatás határozott időtartamú szerződés esetén is szünetelhet. Amennyiben a Szolgáltatás szüneteltetésére kerül sor, vagy a szolgáltatás korlátozása az Előfizető szerződésszegő magatartásával összefüggő ok miatt következik be, a szüneteltetés, korlátozás időtartama nem számít bele a határozott időtartamba. b) Áthelyezés esetén, az áthelyezés miatti szüneteltetés időtartama sem számít bele a határozott időtartamba. c) Átírás: Amennyiben az átírni kívánt szolgáltatásra illetve díjcsomagra vonatkozó rendszerbeállítások szerint ez lehetséges, az átvállaló Előfizető a szerződés határozott tartamában az átadó Előfizető helyébe lép, a szerződés határozott tartamát folytatja, rendszerbeli képesség hiányában az átvállaló Előfizető új határozott tartamú szerződéssel folytathatja a jogviszonyt a vonatkozó feltételek szerint. Az átírás lehetséges módjairól a Szolgáltató ügyintézője tájékoztatást ad az átírás során. Amennyiben az átvállaló Előfizető a szerződés átadó Előfizető által vállalt határozott tartamának megtartásával lép az átadó Előfizető helyébe, és a lejáratot megelőzően szünteti meg a szerződést, az előfizetői jogviszony megszüntetése esetén az átírás időpontjától igénybe vett kedvezmények megfizetésére köteles kötbérként. d) Az Előfizető rendkívüli felmondással élhet a Szolgáltató alábbiakban meghatározott szerződésszegő magatartása miatt az esetben, ha a Szolgáltató az Előfizető hibabejelentéseit követően, a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, vagy a Szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás csatornakiosztását az Eht (2a) bekezdésbe ütközően módosítja. Ezekben az esetekben a Szolgáltató nem követelheti az igénybevetett kedvezménnyel azonos mértékű kötbért sem. A határozott idejű szerződés Előfizető általi rendkívüli felmondása esetén a szerződés a felmondó nyilatkozat szolgáltatóhoz történő megérkezését követő napon szűnik meg.

9 Az e pont szerinti egyes rendelkezések alkalmazása az üzleti előfizetők esetében nem kötelező, az eltérő szabályozást az Előfizetői Szerződés tartalmazhatja. A jelen pont rendelkezései nem alkalmazhatók akkor, ha az előfizető mondja fel az előfizetői szerződést azon okból, hogy a szolgáltató a hibabejelentéseit követően a hibát 30 napig nem tudja elhárítani, vagy a szolgáltató az igénybe vett szolgáltatás csatornakiosztását az Eht (a) bekezdésébe ütközően módosítja Az ÁSZF pontja a következőképpen módosul: A Szolgáltató jogosult az Egyedi Előfizetői Szerződés és az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására. Erről a Szolgáltató az Előfizetőket a jelen Általános Szerződési Feltételek meghatározott módon és időben értesíti. A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeket és az Egyedi Előfizetői Szerződést az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: a) A gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan változása, amelyek következtében a Szolgáltató az Előfizetőknek nyújtott Szolgáltatást a korábbiakhoz képest megváltozott pénzügyi és/vagy műszaki feltételekkel képes csak nyújtani, de amely nem jelent a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire vagy minőségi célértékeire vonatkozó változtatást; b) Új szolgáltatás bevezetése, műsorterjesztés tekintetében különösen új program elérhetővé tétele, vagy ha a Szolgáltató a kiesett műsorcsatornát más műsorcsatornával pótolja. A műsorválaszték megváltoztatása csak abban az esetben igényli az Egyedi Előfizetői Szerződés kétoldalú módosítását, ha a Szolgáltató a programcsomag jellegét vagy a programcsomagon belül a programok számát jelentősen meg kívánja változtatni. c) Az újonnan bevezetésre kerülő szolgáltatások és a meglévő szolgáltatások megfelelő minőségének biztosítása. d) A társszolgáltatók díjainak illetve szerződési feltételeinek megváltozása. e) Jogszabályváltozás vagy hatósági döntés indokolja. f) A körülményekben bekövetkezett egyéb lényeges változás indokolja, illetve ha a Szolgáltatás műszaki jellege műsorterjesztés tekintetében különösen a kódolás technológiája alapvetően megváltozik. g) Az Általános Szerződési Feltételek szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamatmódosítások. Szolgáltató az ÁSZF 7. pontjában meghatározott Előfizetési díjai évente a novemberben közzétett, az előző év azonos időszakához viszonyított fogyasztói árindex (infláció) mértékével, a következő év január 1-jei hatállyal változik. Amennyiben a díjtérítés alapját képező tényezőkben (műsordíj, jogdíj, piacfelügyeleti díj, frekvencia használati díj, árfolyamváltozás műsordíjra gyakorolt hatása, kódolás rendszertechnikája) változás történik, akkor Szolgáltató jogosult annak megfelelően a díjakat egyoldalúan módosítani. Az Egyedi Előfizetői Szerződés módosításáról Szolgáltató köteles minden esetben írásban is értesíteni az Előfizetőt. A b) pont alapján a Szolgáltató az előfizetői szerződés egyoldalú módosítására az alábbi feltételekkel jogosult: a) az általános szerződési feltételeiben és internetes honlapján az általa kínált díjcsomagokban feltüntette az adott csatorna szerepeltetésének általa vállalt időpontját és ez az időpont letelt, vagy b) az adott médiaszolgáltatás kivételét a kínálatból lakossági felméréseken alapuló nézettségi adatok vagy a médiaszolgáltatóval kötött szerződéses jogviszony indokolják. Az előző bekezdés a) b) c) d) és g) pontjában felsorolt esetekben amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire így különösen a szolgáltatásra vonatkozó alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire vonatkozó változtatás. Nem minősül ugyanakkor lényeges módosításnak a szolgáltatásra vonatkozó nem alapvető díjszabásra, a szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire vonatkozó változtatás. Az ÁSZF pontja a következőképpen módosul: Szolgáltató az Előfizetőt a változás hatálybalépését megelőzően 30 nappal értesíti az egyoldalú szerződésmódosításról. A Szolgáltató nem köteles az értesítési határidőt alkalmazni abban az esetben, ha az Általános Szerződési Feltételek módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződéses feltételeket nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken. Ezen feltételek fennállása esetén az Előfizető nem jogosult a Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítására hivatkozással az azonnali hatályú felmondási jogát gyakorolni.

10 A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételek közzétételi kötelezettségének, valamint ha az Általános Szerződési Feltételek bármely más tájékoztatás közzétételéről rendelkezik, az alábbiak szerint tesz eleget: a) az ügyfélszolgálati helyiségeiben, illetve Internetes honlapján közzéteszi, b) az abban foglaltakról telefonon működtetett ügyfélszolgálatán tájékoztatást ad Ha az Általános Szerződési Feltételek az Előfizető értesítéséről rendelkezik, annak a Szolgáltató az alábbiak szerint tesz eleget: a) az Előfizető közvetlen, írásbeli értesítésével (értesítés levélben), vagy; b) elektronikus levélben, vagy; c) egyéb elektronikus hírközlés útján (telefon, SMS); d) fentiekkel egyidejűleg a Szolgáltató az értesítést az Ügyfélszolgálatán és honlapján is közzéteszi. A fenti b) és c) pontokban meghatározott esetekben, ha az Előfizető nem reagál az értesítésre, a Szolgáltató az Eht 132 (8) bekezdése alapján jár el, melynek értelmében: A nyilatkozattétel elmulasztása mint ráutaló magatartás a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minősül, ha a felek erről az Egyedi Előfizetői Szerződésben előzetesen megállapodtak. Amennyiben a módosítás az Előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az Előfizető az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az Előfizetői Szerződést. Amennyiben Előfizető az Egyedi Előfizetői Szerződését a változásról szóló értesítést követő 15 napon belül nem mondja fel, a módosított Általános Szerződési Feltételek elfogadottnak tekintendők. Az Egyedi Előfizetői Szerződés felmondásának közlésére a 7.1. pontban leírtak irányadók, a felmondást Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiben megadott címére kell megküldeni. Nem mondhatja fel az Előfizető az Előfizetői Szerződést akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az Előfizetői Szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembe vételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményt nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményt érinti, és az Előfizető felmondja az Előfizetői szerződést, a Szolgáltató az Előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét. Az Általános Szerződési Feltételek módosításáról szóló, bármely módon megvalósított értesítésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítások lényegének rövid leírását, a módosítások hatályba lépésének időpontját, a közzétett Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, ha a Szolgáltató az Előfizető által igénybe vett Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, akkor a módosított díj összegét, azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja, az Előfizetőt az Általános Szerződési Feltételek módosítása esetén megillető jogosítványokat. A Szolgáltató az értesítésben köteles az Előfizetők figyelmét felhívni arra, hogy az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül az Előfizető jogosult a határozatlan idejű szerződést azonnali hatállyal felmondani, kivéve azokat az eseteket, amikor a módosítás az érvényben lévő szerződések igénybevételének feltételeit nem befolyásolták. Amennyiben az Előfizető a módosítással érintett Szolgáltatást a rendelkezésére álló 8 napon belül igénybe veszi, nyilatkozattételi joga az igénybevétellel egyidejűleg megszűnik, a Szolgáltató az igénybevételt a rendelkezés ráutaló magatartással történő elfogadásának tekinti. A Szolgáltató jogosult negyedévente egy alkalommal az Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani, ha a Szolgáltatás minőségi javítása érdekében a beérkezett ügyféligények alapján ez szükséges, azzal, hogy a módosítás nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását. Az ÁSZF pontja az alábbival egészül ki:

11 Alapcsomag bruttó szolgáltatási díj: 3.550,- Ft / hó Családi csomag bruttó szolgáltatási díj: 6.000,- Ft / hó Extra csomag bruttó szolgáltatási díj: 8.700,- Ft / hó Induló csomag bruttó szolgáltatási díj: 990,- Ft / hó Az Előfizetői Hozzáférési Pont áthelyezésével kapcsolatosan, a jelen pontban meghatározott határidők be nem tartása esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az áthelyezés díjának egyharmada. Az ÁSZF pontja az alábbival egészül ki: Az átírás ÁSZF-ben vállalt határidőn túli teljesítése esetén a Szolgáltató kötbért köteles fizetni, melynek összege minden késedelmes nap után az átírás díjának egytizede. Az ÁSZF 11. pontja az alábbival egészül ki: Az Előfizető hívásrészletezőt eseti jelleggel, határozott időre, vagy visszavonásig igényelhet. Egyéni előfizetők a hívásrészletezőt havonta egy alkalommal díjmentesen igényelhetik. Előfizető hívásrészletező iránti igényét a Szolgáltató részére írásban köteles benyújtani. Egyéni előfizető a hívásrészletező kiállítását utólag két évre visszamenőleg is igénylheti a Szolgáltatótól. Viszamenőlege igénylés esetén minden, már kiállított számlához egy alkalommal kérhető hívásrészletező díjmentesen. Az ÁSZF 1. melléklet az alábbiban módosul 1.sz. melléklet: Mikrohullámú sugárzás útján történő műsorelosztás díjszabása és csatornakiosztása A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján 2012.december 31. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. 1. FŐCSOMAGOK szolgáltatási díja: 1 Duna World 2 Duna TV 3 m1 4 m2 5 d1 TV 6 HírTV 7 ATV 8 Music Plus 9 Rock TV 10 RTL Klub 11 TV2 12 FilmBox 13 3D Horizont 14 STORY4 15 STORY5 16 CNN 17 Comedy Central 18 Cool 19 DaVinci Learning 20 DIGI Sport 21 DIGI Sport Plus 22 Echo TV 23 Euronews 24 Eurosport 25 Eurosport2 26 FEM3 27 Filmmúzeum 28 Jim-Jam 29 Life Network 30 Muzsika TV 31 Nickelodeon 32 Ozone Network 33 Prizma Tv

12 34 Spektrum 35 TV5 Europe 36 Viasat6 37 Viasat3 38 Film Café 39 Animal Planet 40 AXN 41 AXN Crime 42 AXN Sci-fi 43 Baby TV 44 BOM 45 Cartoon Network/TCM 46 Discovery Channel 47 Disney Channel 48 Film+ 49 FilmBoxPlus 50 KidsCo 51 Mezzo 52 MGM 53 Minimax / Animax 54 Megamax 55 National Geographic Channel 56 Sorozat+ 57 Sport Klub 58 Sport1 59 Sport2 60 Travel Channel 61 Spektrum Home 62 TV Paprika 63 Universal Channel 64 Viasat Explorer 65 Discovery Science 66 Investigation Discovery 67 Discovery World 68 ESPN America 69 Extreme Sport 70 F&H 71 History (tm)* / Private Spice 73 Motors/Hustler 74 National Geographic Wild 75 Viasat History 76 Pro 4 77 Viasat Nature 78 Nautical/ Daring!TV * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját KÖZSZOLGÁLATI csomag m1 m2 Duna TV Duna World mr1 Kossuth Rádió mr2 Petőfi Rádió mr3 Bartók Rádió mr4 Nemzetiségi Rádió Közszolgálati csomag bruttó szolgáltatási díj:730,- Ft / hó

13 mr5 Parlament Rádió 2. KIEGÉSZÍTŐ csomagok díja és tartalma A kiegészítő csomagok kizárólag meglévő Főcsomag előfizetés mellé választhatóak. ALAPCSOMAGHOZ VÁLASZTHATÓ TEMATIKUS CSOMAGOK díjai: Film tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 1.120,- Ft / hó Ifjúsági tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 630,- Ft / hó Aktív tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 850,- Ft / hó AXN Baby TV --- / Private Spice History * Film+ Disney Channel Motors / Hustler Mezzo MGM KidsCo Nautical/daring!TV TV Paprika Kultúra tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 850,- Ft / hó Sorozat+ Minimax/Animax Viasat Explorer AXN Crime Viasat History AXN Sci-fi Viasat Nature Sport Mini tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 510,- Ft / hó Sport Maxi tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 940,- Ft / hó Nagyvilág tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 520,- Ft / hó ESPN America ESPN America Aljazeera PRO TV Sport1 Sport1 ARTE RAI UNO Sport2 Extreme Sport CCTV4 RTL Sport Klub Channel One Russia TVE Int. F&H VOX Sport2 * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját CSALÁDI CSOMAGHOZ VÁLASZTHATÓ TEMATIKUS CSOMAGOK díjai Aktív tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 850,- Ft / hó Ismeretterjesztő tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 1.160,- Ft / hó --- / Private Spice Discovery Science Motors / Hustler Investigation Discovery Nautical/Daring!TV Discovery World History * National Geographic Wild Viasat History Viasat Nature Sport Midi tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 520,- Ft / hó Nagyvilág tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 520,- Ft / hó Extreme Sport Aljazeera PRO TV ESPN America ARTE RAI UNO F&H CCTV4 RTL Channel One Russia TVE Int. VOX * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját EXTRA CSOMAGHOZ VÁLASZTHATÓ TEMATIKUS CSOMAG díjai Aljazeera ARTE CCTV4 Channel One Russia Nagyvilág tematikus csomag bruttó szolgáltatási díj: 520,- Ft / hó PRO TV RAI UNO RTL TVE Int. VOX

14 PRÉMIUM CSOMAG díja A prémium csomagok kizárólag meglévő Főcsomag előfizetés mellé választhatóak HBO Pak (HBO + HBO2+ HBO Comedy) Cinemax Pak (Cinemax ) HBO MaxPak (HBO + HBO2 + HBO Comedy + Cinemax) Ft/hó Ft/hó Ft/hó HD CSOMAGOK díja 1 m1 HD 2 Discovery HD Showcase* 3 Eurosport HD 4 National Geographic Channel HD* 5 History HD* 1 m1 HD 2 MyZen HD 3 iconcerts HD 4 Mezzo HD HBO HD* 1 FilmBox Extra 2 FilmBox Family 3 FilmBox HD* * A csillaggal jelzett csatornák közületi előfizetők számára nem érhetők el. HD1 CSOMAG HD2 CSOMAG HBO HD FilmBox CSOMAG 3. Előfizetési díjak: HD1 csomag: (bruttó) 1.790,- Ft / hó, HD2 csomag: (bruttó) 1.490,- Ft / hó, HD1+HD2 csomag együtt: (bruttó) 2.990,- Ft / hó, FilmBox csomag: (bruttó) 990,- Ft / hó, HBO HD csatorna: (bruttó) 990,-Ft/hó, 4. Egyenként választható csatornák díja Az egyenként választható csatornák kizárólag meglévő főcsomag előfizetés mellé választhatóak bruttó szolgáltatási díj: 140,- Ft / csatorna / hó Aljazeera CCTV4 PRO TV Channel One Russia A Programcsomagok között az átjárhatóságot Szolgáltató biztosítja. 5. A Dekóder használatának díjai Az Előfizető 3 féle díjkonstrukció közül választhat. Az egyes díjfizetési konstrukcióknak 3 meghatározó eleme van: - egyszeri hozzáférési (belépési) díj, amely egy összegben fizetendő a szerződés megkötésekor - Dekóder havi hozzáférési díj, amelyet a szerződés időtartama alatt az Előfizető havonta a tárgyhónapban köteles megfizetni - vállalt szerződéses időtartam, amely Előfizető részére kedvezményt biztosít a Dekóder egyszeri hozzáférési díjaiban, és amely időtartamon belül Előfizető rendes felmondással csak kötbér megfizetése mellett jogosult felmondani az egyedi előfizetői szerződést Bruttó egyszeri hozzáférési díj és hozzáférés bővítési díj Dekóder típusonként

15 Megnevezés AD100 AD200 ADHD CX (PVR képes) Dekóderek egyszeri hozzáférési díjai ,- Ft ,- Ft ,- Ft ,- Ft Előfizetőnek lehetősége van AD100-as dekóderét AD200-as típusú dekóderre cserélni, illetve AD100-as vagy AD200-as dekóderét (kizárólag Családi és Extra csomaggal rendelkező Előfizetőnek) ADHD100-as típusú dekóderre cserélni, ennek egyszeri díja bruttó Ft. Az ADHD100-as és PVR-képes 5800CX dekóderből előfizetésenként maximum egy darab igényelhető Havi hozzáférési díj / Dekóder Dekóder típusa AD100 AD200 ADHD Az összes kedvezményes időtartam esetén 670,- Ft 980,- Ft 1.240,- Ft A kedvezményes díjkonstrukcióhoz vállalt szerződéses időtartam után a Dekóder havi hozzáférési díja változatlan Egyéb vételi eszközök havi hozzáférési díjai: Az Előfizetőnek lehetősége van PVR-képes dekódert, illetve CA modult is igényelni a Szolgáltatás igénybevételéhez, amelynek bérletét a Szolgáltató közvetített szolgáltatásként biztosítja: 5800CX (PVR-képes) dekóder hozzáférési díja: (bruttó) 1.740,- Ft / hó CA-MODUL egyszeri hozzáférési díja: (bruttó) ,- Ft CA-MODUL havi hozzáférési díja: (bruttó) 670,- Ft / hó A második Dekóder díjai: Amennyiben egy Előfizető második Dekódert is igényel, úgy hozzáférés bővítési díj megfizetésére köteles, az előzőekben meghatározott táblázatok szerint. A második Dekóder tekintetében a (bruttó) havi hozzáférési díj az alábbiak szerint alakul: Dekóder AD100 AD200 ADHD CX CA-modul második 570,- Ft 880,- Ft 1.140,- Ft 1.640,- Ft 570,- Ft harmadik 520,- Ft 830,- Ft 1.090,- Ft 1.590,- Ft 520,- Ft 6. Egyéb egyszeri díjak Kiszállási díj A kiszállási díj bruttó 3.700,- Ft Programozási díj A Dekóder beállítása esetén fizetendő összeg: bruttó 1.100,- Ft Programcsomag módosítási díjak * Megnevezés Főcsomag módosítási díj Tematikus csomag módosítási díja Egyenként választható csatornák módosítási díja Prémium csomag és HD csomag módosítási díj * A magasabb havidíjú Programcsomagra történő váltás minden esetben ingyenes. Bruttó díj 1.600,- Ft 520,- Ft 0,- Ft 1.600,- Ft Adminisztrációs díj Kezelési költség fizetési felszólítás, felmondó levél miatt, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb esetekben az adminisztrációs díj (ÁFA mentes): 520,- Ft / esemény A Szolgáltatás korlátozásának megszüntetése estén fizetendő adminisztrációs díj: bruttó 3.100,- Ft. Számlacsekk pótlása (az első csekk díjmentes) esetén fizetendő díj: bruttó 520 Ft/alkalom

16 Rádiók: MR1 Kossuth Rádió, MR2 Petőfi Rádió, MR3 Bartók Rádió, Jazzradio Szüneteltetés esetén fizetendő díjak Szüneteltetés időtartama alatt fizetendő díj: bruttó 520,- Ft/hó A Szolgáltatás Előfizető kérésére történő szüneteltetése, esetén a visszakapcsolási díj bruttó 2.100,- Ft. A szüneteltetés időtartama alatt a Dekóder(ek) havi hozzáférési díja(i) is kiszámlázásra kerül(nek). 7. Műsorvevő rendszer telepítési díjai Szolgáltató a szolgáltatása igénybevételéhez szükséges, az általa támogatott, Antenna műsorvevő rendszert az Egyedi Előfizetői Szerződés keretén belül, annak részét képezve, telepíti. Az antenna szereléséhez szükséges anyagokat (vevőfej, parabola antenna, erősítő, elosztó, kábel, tartó kar/oszlop, árbóc stb.) Szolgáltató saját költségén biztosítja. A telepítési munkadíjak az alábbiak szerint alakulnak: Meglévő rendszerre (adott szolgáltatási címen működő Műsorvevő rendszer van) rákötés: bruttó Ft Új, normál (egy szerelő által, két órán belül telepíthető) Műsorvevő rendszer telepítése: bruttó Ft Új, extra (két szerelő által telepíthető) Műsorvevő rendszer telepítése: burttó Ft A Műsorvevő rendszer telepítési díjai az első havi számlával kerülnek kiszámlázásra. Az ÁSZF 2. melléklet az alábbiban módosul 2. sz. melléklet: Műholdas műsorterjesztés díjszabása és csatornakiosztása A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján december 31. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. 1. Csatornakiosztás Csatorna neve SD HD Csomag megnevezése 1 m m2 HD Duna TV Duna World TV2 6 RTL Klub + 7 Hír TV* + INDULÓ CSOMAG 8 ATV* + 9 BOM + 10 Rock TV + 11 Music Plus + 12 d1tv + 13 National Geographic Channel + 14 Sport Viasat Eurosport + 17 Eurosport Discovery Channel* + 19 Spektrum + 20 COOL + 21 STORY DIGI Sport + 23 Baby TV + ALAPCSOMAG 24 Minimax / Animax + 25 Nickelodeon 26 Animal Planet* + 27 History ** + 28 Film TV Paprika + 30 Sport Comedy Central + 32 Private Spice ( ) 1 Eurosport HD + 2 Eurosport 2 HD + HD1 CSOMAG 3 Trace Sport HD + 1 iconcerts + HD2 CSOMAG

17 2 Mezzo HD + 3 Trace Urban HD + 4 Trace Tropical HD + 1 MyZen HD + 2 NatGeo Wild HD HD3 CSOMAG 3 Fashion TV HD + 1 FilmBox Extra + 2 FilmBox Family + FILMBOX CSOMAG 3 FilmBox HD* + 1 HBO* + 2 HBO 2* + 3 HBO Comedy* + HBO MaxPak CSOMAG 4 Cinemax* + * A csillaggal jelzett csatornák közületi előfizetők számára nem érhetők el. ** A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját KÖZSZOLGÁLATI csomag csatornakiosztása m1 m2 Duna TV Duna World mr1 Kossuth Rádió mr2 Petőfi Rádió mr3 Bartók Rádió mr4 Nemzetiségi Rádió mr5 Parlament Rádió Közszolgálati csomag 2. Előfizetési díjak: Közszolgálati csomag: (bruttó) 730,- Ft / hó vagy 7.300,- Ft / év Induló csomag: (bruttó) 990,- Ft / hó vagy 9.900,- Ft / év Alapcsomag: (bruttó) 3.550,- Ft / hó vagy ,- Ft / év HD1 csomag: (bruttó) 1.790,- Ft / hó vagy ,- Ft / év HD2 csomag: (bruttó) 1.290,- Ft / hó vagy ,- Ft / év HD3 csomag (bruttó) 990 Ft/hó vagy Ft/év HD1+HD2 csomag együtt: (bruttó) 2.880,- Ft / hó vagy ,- Ft / év HD1+HD3 csomag együtt (bruttó) Ft/hó vagy Ft/év HD2+HD3 csomag együtt (bruttó) Ft/hó vagy Ft/év HD1+HD2+HD3 csomag (bruttó) Ft/hó vagy Ft/év FilmBox csomag: (bruttó) 990,- Ft / hó vagy 9.900,- Ft / év HBO MP csomag: (bruttó) 2.600,- Ft / hó (egy év hűséggel)** vagy ,- Ft / év HBO MP csomag: (bruttó) 3.710,- Ft / hó (hűségnyilatkozat nélkül) vagy ,- Ft / év ** A csomagban foglalt csatornák műsorszolgáltatójának döntése szerint a feltüntetett áron csak abban az esetben érhető el a HBO MaxPak csomag, amennyiben az Előfizető egy év hűséget vállal, amely időszak alatt az Előfizetői Szerződését nem mondhatja fel. Az egyes programcsomagok közötti átjárhatóságot a Szolgáltató biztosítja. Az Előfizető bármely csomagra előfizethet, a csomagok nem épülnek egymásra és nem alkotnak hierarchikus rendet. Amennyiben az Előfizető nem fizet elő az Alapcsomagra, a Szolgáltató a műsorterjesztésről és a digitális átállás szabályairól szóló évi LXXIV. törvény 25. (1) bekezdése alapján továbbítási kötelezettség alá eső közszolgálati műsorszolgáltatók műsorait az Előfizetők számára a továbbítási kötelezettségnek megfelelően biztosítja a választott csomagban. 3. Hello HD vételi szett bérleti díjak:

18 PVR-képes Hello HD beltéri egység bérleti díja: (bruttó) 1.490,- Ft / hó (minden egyes használt PVR-képes Hello HD beltéri egység esetében) Nem PVR-képes Hello HD beltéri egység bérleti díja: (bruttó) 990,- Ft / hó, minden további nem PVR-képes Hello HD beltéri egység esetében (bruttó) 490,- Ft / hó 4. Egyéb díjak: Korlátozott szolgáltatásért fizetendő havidíj (bruttó): 1.800,- Ft / hó. Szüneteltetési díj (a szolgáltatásnak az Előfizető kérésére történő szünetelésért a szünetelés nyilvántartásba vétele utáni számlázott díj, bruttó): 1.200,- Ft / hó, minden megkezdett hónap után. A fenti árak a 27%-os áfát tartalmazzák! Adminisztrációs díj Kezelési költség fizetési felszólítás, felmondó levél miatt, valamint az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott egyéb esetekben az adminisztrációs díj (ÁFA mentes) : 520,- Ft / esemény Számlacsekk pótlása (az első csekk díjmentes) esetén fizetendő díj: bruttó 520 Ft/alkalom A Szolgáltató kizárólag abban a formátumban, képfelbontásban és technikai jellemzőkkel nyújtja a televízióműsorok változatlan formájú továbbközvetítését (terjesztését), amilyen felbontásban és technikai jellemzőkkel a műsorszolgáltató az eredeti jelet a rendelkezésére bocsátja. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy speciális, az Igénylők/Előfizetők széles körére vonatkozó általános kedvezményt bármikor adhasson, a fenti díjakból, árakból is. 5. Csatornakiosztás műholdas műsorterjesztés esetén a Business Telekom Kft. hálózatából A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján december 31. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. Csatorna neve SD HD Csomag neve 1 m m Duna TV Duna World ATV (05-24) + 6 Best of Music + 7 d1tv + 8 HírTV + 9 Music Plus + 10 Rock TV + 11 RTL Klub + 12 TV Story Animal Planet + 15 Baby TV + 16 Cool + 17 DIGI Sport + 18 Discovery + 19 Eurosport + 20 Eurosport Film History SD* + 23 Minimax/Animax + 24 Nickelodeon 25 National Geographic Channel + 26 Private Spice (24-05) + 27 Spektrum + BTEL BANG CSOMAG BTEL BUMM CSOMAG

19 28 Sport Viasat3 30 TV Paprika 31 Sport2 32 Comedy Central + 1 Filmbox HD + 2 Filmbox Family + FILMBOX CSOMAG 3 Filmbox Extra + 1 HBO + 2 Cinemax + 3 HBO Comedy + HBO MAXPAK 4 HBO2 + 1 Eurosport HD + 2 Eurosport 2 HD + HD1 CSOMAG 3 Trace Sport HD 1 iconcerts + 2 Mezzo HD + 3 Trace Urban HD HD2 CSOMAG 4 Trace Tropical HD 1 Myzen HD + 2 NatGeo Wild HD HD3 CSOMAG 3 Fashion TV HD + * A History csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 30. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját KÖZSZOLGÁLATI csomag csatornakiosztása m1 m2 Duna TV Duna World mr1 Kossuth Rádió mr2 Petőfi Rádió mr3 Bartók Rádió Közszolgálati csomag 6. Csatornakiosztás műholdas műsorterjesztés esetén a Barcs kistérség és Sopronban Kizárólag a Digitális Átállás Teszt programban résztvevők (szociálisa rászorulók, az NMHH által átadott listán szereplő igénylők) által igénybe vehető csomag A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján szeptember 1. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. 1 m1 2 m2 3 Duna TV 4 Duna World 5 TV2 6 RTL Klub 7 d1 9 Rock TV 10 Music Plus 11 Best of Music* Rádió adók 1 MR1 Kossuth Rádió 2 MR2 Petőfi Rádió 3 MR3 Bartók Rádió 4 MR4 Nemzetiségi Rádió 5 MR5 Parlament Rádió 6 Duna World Rádió Digitális átállás csomag 730 Ft/hó

20 ALAPCSOMAG CSALÁDI CSOMAG MINI CSOMAG * A Best of Music csatorna estében a szolgáltató az Eht a a) pontja alapján október 31. napjában határozza meg a csatorna szerepeltetésének vállalt időpontját Futamidő Egyszeri díj (bruttó) Havi díj (bruttó) Határozatlan Ft 730 Ft/hó 1 éves határozott Ft 730 Ft/hó 2 éves határozott 0 Ft 730 Ft/hó Az Egyszeri díj ellenében a Hello HD Kft. a Digitális átállás programban résztvevők részére biztosít: 1 db MPEG4/DVB-S STB-t beépített Conax kártyaolvasóval, mely eszköz a jogosult tulajdonába kerül 1 db Conax kódkártyát, mely a Hello HD Kft. tulajdonában marad 1 db műholdas vételi szettet, illetve annak telepítését az Eurobird9 műhold vételére. A jogosult részéről elvárt minimum követelmény, hogy az általa használt televízió készülék rendelkezzen alapsávi bemenettel (SCART). A Hello HD Kft. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a jogosultnál fizikailag nem valósítható meg, vagy csak az átlagosnál magasabb telepítési költségszinten megvalósítható a telepítés, akkor elálljon a szerződéskötéstől és a teljesítéstől. A Szolgáltató tulajdonát képező Conax kártya elvesztése, rongálása esetén fizetendő díj: bruttó Ft. A programban részt vevők kizáról egy beltéri egységet igényelhetnek. Szolgáltatás bővítésre csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben Előfizető a Hello HD Kft.-vel a Hello HD Szolgáltatásra új előfizetői szerződést köt a szolgáltatás ÁSZF-ben meghatározott feltételei mellett. A Digitális átállás projektben részt vevők, a szolgáltatással kapcsolatos minden egyéb részletét (pl. átírás, áthelyezés) a Hello HD szolgáltatásnál részletezettek szabályozzák. 7. Csatornakiosztás kábelhálózaton történő műsorterjesztés esetén (Táplánszentkereszt) A szolgáltató az Eht a a) pontja alapján december 31. napjában határozza meg a csatornák szerepeltetésének vállalt időpontját. PROGRAM NEVE 1 m1 2 m2 3 Duna TV 4 Duna World 5 RTL Klub 6 Tv2 7 Szombathelyi Tv 8 Echo Tv 9 Hír Tv 10 ATV 11 Minimax / Animax 12 Muzsika Tv 13 INFO/Private Spice 14 CNN 15 Viasat 3 16 AXN Crime 17 AXN Sci-Fi 18 Universal Channel 19 Best Of Music 20 Animal Planet 21 Discovery Channel 22 d1 TV 23 Spektrum 24 National Geographic Channel 25 Nóta TV 26 Prizma Tv 27 Tv paprika 28 Filmmúzeum 29 Story 4 30 Filmbox CSOMAGMEGNEVEZÉS