tüzolt6ság szervezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tüzolt6ság szervezése"

Átírás

1 -'1,- I I I, tüzolt6ság szervezése ELŐADTA f\ TÜZOLTÓsAG SZER 'IEZÉSÉRE I IKÜLDÖTT BIZOTTSAG :: :: ÜLÉStN :: :: Dfi FEHÉR LŐRINCZ tb. fójegvző. '' B f\ J tl. NVOM. KOlLÁ It KÖNVVN\,OMOÁJABI\N 1910.

2 VÁROSI MUZE.... Szerzésl-naptó! 3 ts J t( J..e1tári napló: --- ly,üzoltóság szervezése ol. f gg1.2.2t w" IIIIIIIIIII I I IIIIIIIIII I\) Ady Endre Wrosi KOI1yvt'r Baja O DLl FEHÉR LŐRINCZ tb. fójegyzó. F()J. 20. l e ( B lu fl, NVOM. KOLLA It KÖNVQN'VOMDAJABI\N 1910.

3 1905. évi május h6 6-án 6riási tüzvész pusztitott Baján. A megrenditő szerencsétlenség után egy érzelembe és egy gondolatba forrt össze az egész törvény at6sági bizottság: az intézményt fejleszteni, hogy hasonl6 szerencsétlenségek elő ne fordulhassanak. E czélb61 a polgármester elnöklete alatt Bajay Péter, Drescher Gyula, Ertl István, dr. Fehér Lőrinc, dr. Lemberger Ármin, Mikolits Ignác, Müller J6zsef, dr. Nyiraty János, dr. Rajk Aladár, Scherer Sándor, Scheibner Gyula, dr. Szirmai Vidor, Tury Mátyás és Willmann János tagokb61 áll6 bizottságot küldötte ki oly utasitással, hogy a tüzolt6ság szervezésére vonatkozó javaslatot annak idején terjesszék be. A bizottság 1905 évi julius hó 21-én ülésezett először. Ez alkalommal Scossa Zoltán szabadkai tüzolt6 parancsnok, mint szakértő terjesztette elő a tüzolt6ság szervezésére vonatkoz6 javaslatát. Inditványára a bizottság Scheibner Gyula elnöklete alatt, Bajai Péter, Ertl J6zsef és Scossa Zoltán szakértőből álló bizottságot lrüldötte ki a részletes programm megállapitása végett.

4 4 Az albizottság javaslat ba hozta, hogy a városi hivatásos tüzoltók létszáma, egy parancsnok vezetése alatt, 16-ra emeltessék fel. Öt,'ennégy pontban felsorolta azon szükségleteket, amelyek a tüzoltói intézmény reorganizaciójához szükségesek. Ezek összesen kor. 86. fill. költséget igényelnek. Ebből az egyszer és mindenkorra szóló beruházás kor. 30 fillér és az évi visszatérő kiadás kor. 46 fillér. Ezen köitségekben azonban az ujabb vizforrások létesitése benn nem foglaltatik. A tervezet, amelyet az albizottság beterjesztett, a legnagyobb szak értelem re vall. A leg. nagyobb részletességgd van kidolgozva. Mindenre provideál, ' csak egyre nem: a város anyagi helyzetére. Nem számol azzal, hogy egy lakosból álló város, ahol a kereskedelem és ipar pang, ahol a polgárok adófi zetés képessége a legnehezebb próbáknak van alávetve, évenkint koronát, a községi pótadó lo% -át, a tüzoltói intézmény fejlesztésére nem fordithat. Az albizottság által felsorolt szükségletek fedezésére és beszerzésére szükséges összeg a város anyagi képességét meghaladta s az intézmény fejlesztése elé akadályokat görditett. Két alternativa eléstt áh a város: vagy az igényeket kell redukálnunk, vagy pedig a fejlesztéssel várnunk addig, mig a város oly anyagi viszonyok közé l erül, hogy a fejleszl 5 téssel járó terheket elviselni képes lesz. Miután ez utóbira belátható időn belül kilátásunk nem lehet, keresnünk kell módot arra, hogy a tüzbiztonság érdeke a város anyagi helyzetével összhangba hozassék. Azt hiszem, hogy kétség nem lehet aziránt, hogy a tüzrendészet és a tüzbiztonság épp olyan fontos ága a városi adminisztrációnak, mint bármely egyéb ága a közigazgatásnak. Ez a meggyőződés azonban akkor, midőn az isteni gondviselés a várost hosszabb időn át az elemek rombolásától megóvja, elhomályosodik. S csak akkor ébred ismét a tüzoltás fontosságának tudatára, ha a lángok megsemmisüléssel fenyegetik az emberi munka gyümölcsét. A hatóságnak tehát kötelessége mindazon intézkedéseket megtenni, amelyek a tüzek megakadályozását és elfojtását célozzák. A hatóság ezen tevékenysége a tüzrendészet. A tüzoltás a tüzrendészetnek csak egyik részét képezi, amellyel egyenlő fontosságu a megelőző és utólagos tüzrendészet is. A megelőző és utó lagos tüzrendészetnek az a hivatása, hogy a tüzek keletkezését megakadályozza, a tüzoltás nak pedig a már keletkezett tüzek elojtása. A megelőző és utólagos tüzrendészetre vo natkozólag külön törvények, illetve szabályrendelet.ek u. m. a tüzrendészeti kormányrendelet a városi tüzrendőri szabályrendelet,

5 6 kéményseprési szabályrendelet és épitésrendöri szab:ílyrendeletek intézkednek. A hat6ság kötelessége oda hatni, hogy a törvényben és a szabályrendelet intézkedései a legpontosabban betartassanak. Évenkint legalább 1-2-szer a tnzolt6ság közbenjöttével tüzrendőri szemlék tartassanak s ez alkalommal e1hárittassék mindaz, ami tüzveszélyes, tüzrend ellenes s ami a tüz keletkezését és terjedését előmozditja. De a hat6ság kötelessége ezzel nem merült ki. Kötelessége gondoskodni a tüzoltás preventivájár61, amely alatt értendő a tüzoltáshoz szükséges szerek beszerzése és célirányos elhelyezése, a vizkészletnek minden ponton és megfelelő mennyiségben való biztositása, a kivonulás előkészitése, a helyi viszonyoknak megfelelő, elég számu, jól felszerelt és fegyelmezett tüzolt6ság szervezése. A tüzoltóság eredményesen csak ugy képes müködni, ha kellő vizmennyiség áll rendelkezésére., Viz nélkül a legjobb tüzoltóság is tehetetlen-. Oly az életből merített igazmondás, melynek már igen sok esetben megadták az árát azok, akik vizkészletről eleve nem gondoskodtak. A legideálisabb vizforrás a vizvezeték. Azonban nálunk a vizvezeték létesitése beláthat6 időn tul nem remélhető, s igy reá vagyunk utalva a kutakra és a természetes vizfo;rásokra. 7 Homok és Szállás városban a város legtüzveszélyesebb részén a vizhiány a legnagyobb. Kutakb61 a tuzojt6szerek segélyével nem képes a tüzoltóság vizet kiemelni, miután a kutak 8-10 méter mélyek. A vizoszlop alig több 1 méternél. A tuzoltóság zavartalan muködése a meglevő közkutak mélyitése és ujabb kutak létesitése és szivó-nyomó szivattyuval való felszerelése által biztositható. J61 tudom, hogy a közkutak átalakitása sok költséget igényel. De ezen beruházás bőségesen megtérül azon vagyon révén, amelyet a tuzoltóság az elemek rombolásától, zavartalan müködés esetén megmenteni képes. A vizforrások létesitésének költségei több év költségvetésében fedezetet találnak. Egyelőre az évben a Homok és Szállás város-részben, a város legtüzveszélyesebb pont jain közkutaknak kimélyitése, továbbá a Szállásváros-részben a Kinizsi utcában, a gyermekmenhely közelében egy ujabb kut létesitése és évenkint öt kutnak sziv6 nyom6 szivattyuval val6 felszerelése lenne kivánatos. Mindaddig, amig az összes kutak a tuzoltás igényeinek megfelelőleg átalakittatnak, szigoruan végrehajtandó az 1888 ik évi tuzrendőri kormányrendeletnek azon intézkedése, hogy minden háztulajdonos könnyen hozzáférhető helyen 3 hektoliter vizet köteles készenlétben tartani. Ezen ugynevezett kapitányi vizzel a tüzolt6ság

6 8 fecskendőit minaddig müködésben tarthatja, amig a vizhordó kocsikkal a szükséges viz mennyiségnek a tüzhöz való szállítását biztosithatja. Szükségesnek tartom továbbá, hogy lehetőleg még az évi költségvetés terhére négy darab vízhordó kocsi beszereztessék. Ezen vizhordókocsik Homok és Szállás városrészekben elhelyezendők lesznek oly célból, hogy tüz esetén a vizszáliitást mielőbb megkezdhe!:sék. A tüzoltószerek legfontossabbika a fecskendő. A város kötelessége gondo kodni arról, hogy a tűzoltóság oly oitószerekkel rendelkezzék, amelyek a veszély pillanatában a szolgálatot fel nem mondják, s oly intenziv sugara t adnak amelylyel az elemek kel szemben a küzdelem sikeresen felvehető. Az önkéntes tűzoltóság felszerelése részben elavult, részben a helyi víszonyoknak meg nem felelő. Szükséges tehát, hogy ujabb eszközök szereztessenek be. A legégetőbben szűkséges a létráknak, egy szerkocsinak és egy fecskendőnek a beszerzése. A létra 400 kor., szerkocsi kor. és egy a modern tüzoltás igényeinek megfelelő motoros fecskendő korona költséget igényel. Bár a szerek beszerzése teljesen a hatóság kötelessége, az önkéntes tűzoltóság a szerek beszerzésére hajlandó anyagi erejét meghaladó áldozatot hozni. Hajlandó a szereket beszerezni [ s 9 várostól nem kér egyebet, mint a 10 OOO koronás beruházáshoz egyszer s mindenkorra 2000 koronát és a házipénztári költségelői rányzat II L czim 26 rovata alatt az önkéntes tüzoltóság segélyezésére előirányzott évi 650 kor. segélynek 1000 koronára való felemelését. A tüzoltóság elhelyezése sem felel meg a tuzoltás igényeinek. Szükségesnek tartom, hogy a tüzoltólaktanya megépitésére vonatkozó tárgyalások folyamatba tétessenek. A tuzoltólaktanya épitésére a lagalkalmasabbnak tartom a város tulajdonát képező és a Petőfi Sándor utcában lévő azon telket, a hol a tűzoltóság gyakorlatait tartja. A tüzoltóság csak ugy képes eredményes munkát végezni, ha az őrség a jelzés után a lehető legrövidebb idő alatt kivonul. Jelen. leg a kivonulás akként történik, hogy a tüz jelzése után a bérkocsisok kötelesek a tuzoltó laktanyára hajtani és a szereket a tüzhöz kivontatni. Mig a bérkocsisok elcsigázott lova ikkal a laktanyára hajtanak, mig a bérkocsiból ki és a tüzoltószerekbe átfognak és a tüzszinhelyére érnek: a tüz rendszerint oly stádiumban van, hogy a tüzoltóság eredményes munkát nem végezhet. De megeshetik az is, hogy a bérkocsi állomáson nincs kocsi s a tuzoltóság összetett kezekkel kénytelen várni addig, mig egyik bérkocsis a fuvar és a bér egymáshoz való viszonyának hosszu mér-

7 10 legelése után elhatározza, hogy 10 koronáért mégis csak érdemes a tüzhöz hajtani. Mi sem természetesebb, mint hogy a tüzoit6 ág fogadtatása ilyenkor a tüz szinhelyén nem a legszivélyesebb és nem tartozik a legkellemesebb mulatságok közé. De viszont nem lehet rossz néven venni azon polgártárs elkeseredését, aki verejtéken szerzett filléreit a közterhekre kiszolgáltatja azon reményben, hogy a hat6ság javait kellő védelemben részesiti s a hat6ság segitségét oly időben kénytelen nélkülözni, amidőn a vagyonát megsemmisülés veszélye fenyegeti. A hat6ság kötelessége ezen türhetetlen állapotot megszüntetni. A legkevesebb, mit ezen állapot szanálására javasiok, az, hogy a város egy pár lovat bocsásson kizár6lag a tiizolt6- ság rendelkezésére, amely felszerszámozva éjjel-nappal a szerek elszállitására készen álljon. A nagyobb tüzesetekkel szemben csakis rendszeresen szervezett és feiszereit, fegyelmezett és j61 begyakorolt tüzoit6 csapat képes eredményt felmutatni. A legjobb, a legmegbizhatóbb tüzolt6ság: a hivatásos tüzol t6ság. Ez a tuzoit6ság hivatásának tekinti a tüzoltást, folytonos készenlét és gyakorlat által több eredményt képes elérni, mint az önkéntes és a kötelezett tűzoltóság. Városunk a hivatásos tüzolt6ság költséges volta miatt ezidőszerint nem nélkülözheti az. önkéntes tüzolt6ságot s viszont az önkéntes tüzolt6ság állandó készenlétének hiánya miatt rá van utalva 11 a hivatásos tüzolt6ságra. A hivatásos tüzolt6ság képezi a keretet, a melybe Egy hivatásos tüzörségnek, 2 a kevésbé költséges önkéntes tüzolt6ság beilleszthető. őrparncsnokb61, 1 csővezetőből, 1 segédcsővezetőb8l, 1 kürtösből és legalább 7 tüzolt6ból kell állnia, mely létszámb6l a szabadnaposok levonand6k lévén, a tényleges tüzszolgálatra okvetlenül maradjon: 1 örparancsnok, 1 csővezető és legalább 6 tüzolt6, hogy ezen örség önáll6an fellépve fecskend8t szerelni képes legyen. nem Tudva azt, hogy a város anyagi helyzete engedi meg a városi tüzolt6k létszámának lényeges felemelését, előterjesztésemben csak a minimumra szoritkozom. Feltétlenül szükségesnek tartom egy őrparancsnok i (altiszti) állás szervezését. Ezen altisztnek kötelessége lesz a városi tüzolt6k kiképzése, gyakorlatok megtartása, a szerek és az őrtanya felügyelete, a kutak nyilvántartása, jelentések szerkesztése, sr6val a parancsnok távollétében a tüzőrség felügyelete és müködésének irányitása. Elengedhetetlenül szükségesnek tartom, hogy a városi tüzolt6ság felvétessék a rendőrök, hajduk és szolgák statusába és a városi nyugdijkötelékbe.

8 12 Csak azon esetben várhatunk a városi tűzoltóktól kifogástalan jó munkát, ha részükn: gondtalan megélhetést biztositunk. Ha a tűzoltó nyomorral kűzd s minden pillanatban előtte lebeg a gonddal terhes jövő sötét bizonytalansága: a tűzoltást nem tekinti hivatásának, hanem nyomor elleni menedéknek, amelyet abban a pillanatban hagy olt, midőn nagyobb darab kenyeret képes családja részére megszerezni. Vajjon várhat juk-e az éhezőtől azt, hogy saját életének veszélyezésével mentse meg mások vagyonát? Ezekben foglaltam össze röviden azon elveket, a melyek szerint a tüzoltóságot fejleszteni kivánom. Hangsulyozom azonban, hogy a fent körvonalawtt fejlesztést csak ideiglenesnek tekintem. Hiszem és remélem, hogy a város közönsége nem fogja támogatását meg vonni azon intézménytől, a mely legkifejezettebben emberbaráti czélt szolgál s a melynek tagjal életük veszélyeztetésével iparkodnak. embertársuk életét 6s vagyonát megmenteni és embertárs uk szeméből a pusztulás láttára előtörő könycseppeket kitörülni. Kérem a tekintetes bizottságot, hogy előterjesztésemet elfogadni és a k" zgyülés'rlak hasonló előterjesztést tenni sziv,tts djék. il: U 49 'J,./4 /tl'.... -/

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11

HATVANÖT ESZTENDŐ. Dr. Szakály Sándor: Honvédségi Szemle LÖVÉSZZÁSZLÓALJ AKNAVETŐ- ALEGYSÉGEINEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI 11 Megjelenik évente hat alkalommal, minden páratlan hónapban (január, március, május, július, szeptember, november) Kiadja a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar A kiadásért felel: Orosz Zoltán vezérőrnagy

Részletesebben

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS?

VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? VÁLSÁGBAN VAN-E, A PARLAMENTARIZMUS? AZ INTERPARLAMENTÁRIS UNIÓ MAGYAR CSOPORTJÁNAK ANKÉTJE BERZEVICZY ALBERT ELŐSZAVÁVAL ÍR TÁ Κ ALBRECHT FERENC, BÚZA LÁSZLÓ, FÖLDES BÉLA, GRATZ GUSZTÁV, GYÖMÖREY GYÖRGY,

Részletesebben

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*]

Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] macher gábor Lakhatáshoz való jog egykor és most [*] I. LAKHATÁSHOZ VALÓ JOG NEMZETKÖZI DOKUMENTUMOKBAN, EGYEZ- MÉNYEKBEN Az emberi jogok generációit [1] alapul véve (mely esetben a csoportosítási alap

Részletesebben

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST

AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST V. Évfolyam 1. szám - 2010. március Mórocza Árpád morocza_arpad@hotmail.com Pellérdi Rezső pellerdi.rezso@zmne.hu AZ ÓVÓHELYI VÉDELEM AKTUALITÁSÁNAK VIZSGÁLATA, AVAGY A 4-ES METRÓ ÉS BUDAPEST Absztrakt

Részletesebben

Munkavédelem az Európai Unióban

Munkavédelem az Európai Unióban Munkavédelem az Európai Unióban Bevezetés 2 Visszatekintés a kezdetektõl máig 3 A felelõsség megosztása 8 Irányelvek 10 Intézmények 15 Új trendek az Európai Unióban 17 A jogharmonizáció eddigi eredményei

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3

Kedves Olvasó! Esély 2010/1 3 Kedves Olvasó! Az Esély ez évi első számát az Út a munkához program eddigi tapasztalatai ismertetésének szenteli. A program kezdettől fogva a szakmai, szakpolitikai viták kereszttüzében állt; szociálpolitikusok,

Részletesebben

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga

Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon. A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga Az 50 év feletti korosztály a munkaerõpiacon A Munkáltatók Esélyegyenlõségi Fóruma Egyesület 2014 októberi rendezvényének szakmai anyaga BevezetÔ A Munkáltatók Esélyegyenlôségi Fóruma Egyesület célja,

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...

ELŐ TERJESZTÉS. a Kormány részére. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (... PÉNZÜGYMINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER TERVEZET 4791/2007. ELŐ TERJESZTÉS a Kormány részére a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló.../2007. (...)

Részletesebben

magyar egészségügy Zöld könyv

magyar egészségügy Zöld könyv magyar egészségügy Zöld könyv Tartalomjegyzék Mi a zöld könyv? 4 6+! 4 I. Általános rész 6 Mi valósult meg eddig az egészségügyi reformból 6 Miért? 6 Dilemmák világszerte II. Részletes rész 1 3 1) Valódi

Részletesebben

Az összbüntetés múltja és jövője

Az összbüntetés múltja és jövője Az összbüntetés múltja és jövője dr. Ficsór Gabriella a DIT büntető kollégiumvezetője 2013. március 18. 2 Történeti és nemzetközi jogi kitekintés Az összbüntetésre vonatkozó szabályok értelmezésére utoljára

Részletesebben

Várostervezés, településhálózat 2007 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA

Várostervezés, településhálózat 2007 / 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2007 / 3. Várostervezés, településhálózat KEREKASZTAL: A FEJLESZTÉS ÉS A SZABÁLYOZÁS VISZONYA A VÁROSSÁ NYILVÁNÍTÁS GYAKORLATA TÖRTÉNJEN MÁR VALAMI!

Részletesebben

Projekttervezés Jegyzet

Projekttervezés Jegyzet Projekttervezés Jegyzet Általános áttekintés Tartalom A jegyzet célja projektek tervezésével, előkészítésével, az egyes lépések logikai összefüggéseivel összefüggő tapasztalatok átadása, közérthető, a

Részletesebben

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára

Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban. Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Az egészséges környezethez való jog érvényesülése a modern nagyvárosban Különös tekintettel Budapest, valamint a közlekedés problémájára Készítette: Győri Viktor 2008 2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 3 A modern

Részletesebben

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon

Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon II. évfolyam (2007) 1. szám 37 73. oldal http://www.kormanyzas.hu Versengő egészségbiztosítás megteremtése Magyarországon SZALAI ÁKOS NAGY BALÁZS SZALAI PÉTER Magyarország azon országok közé tartozik,

Részletesebben

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések

CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG. Rendszerváltás az oktatásban. A kezdő lépések CSAK EGY BIZTOS A KÖZNEVELÉSBEN: A BIZONYTALANSÁG "A múltat végleg eltörölni" Rendszerváltás az oktatásban A kezdő lépések Néhány nap van hátra addig az időpontig, 2012. szeptember 1-jéig, amikor megkezdődik

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Csobolyó Eszter. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Kun László Károly. Surányi Tibor képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Dunavarsány Város Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodájában, 2015. február 24-én, 17 40 órai kezdettel megtartott,

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával

Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Az Európai Bizottság Foglalkoztatásért, Ipari Kapcsolatokért és Szociális Ügyekért felelõs Fõigazgatóságának támogatásával Köszönetnyilvánítás Ez a kézikönyv a CoESS (Biztonsági Szolgáltatók Európai Szövetsége)

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

etfejlesztése 3. célterület I.em.

etfejlesztése 3. célterület I.em. Somberek Körjegyzőség Szerveze etfejlesztése ÁROP 1.A.2/A 2008 0228 3. célterület Ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési folyamat átalakítása) Folyamat leírás,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA

SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA SZIGETMONOSTOR ÖNKORMÁNYZATI HAVI LAPJA Ballagó idő (XI. évf. 5.sz.) - Értesítés - Szigetmonostor község Polgármesteri Hivatala ezúton értesíti a lakosokat, hogy a 15%-os közműfejlesztési támogatást 22-től

Részletesebben

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról

Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról m o n o g r á f i a 5 Európát a gyermekekért, a gyermekekkel Építsük Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának iránymutatása a gyermekbarát igazságszolgáltatásról Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben