Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek Honlapkészítés A Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) internetes szolgáltatások (domain név- regisztrációs, fenntartási és weboldalcsomagok készítése) tárgykörben. A Szerződés elfogadásával partnerünk elfogadja szolgáltatási feltételeinket, amely alapján a Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.)-val a Szolgáltatási Keretszerződés (Keretszerződés) létrejön. 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen ASZF hatályos január 1. napjától Az ÁSZF kiterjed a Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) minden internetes szolgáltatás tárgykörben megkötött Szolgáltatási Szerződésre (Továbbiakban: Igénylőlap és Megrendelőlap) Az ÁSZF szabályozza - a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit Az Igénylőlap, Megrendelőlap tartalmazza a Megrendelő által - megrendelt szolgáltatásokat, - választott szolgáltatások tartalmát, - választott fizetési módot A Keretszerződés az Igénylőlap Megrendelő általi aláírásával határozatlan vagy határozott időre jön létre A Szolgáltatási Szerződés módosítása - felek előzetesen történt, közös megállapodása alapján - írásban történik. A módosítás az új Igénylőlap aláírásával lép hatályba A Szolgáltatási Szerződés megszűnik, amennyiben azt valamelyik fél felmondja A Szerződés Szolgáltató általi felmondása akkor hatályos, ha azt a Szolgáltató kézbesítője útján közvetlenül, vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette a Megrendelőhöz. A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza Ha a Szolgáltatás sajátosságai következtében a Szolgáltató nem rendelkezik az Előfizető írásban (levélben) történő értesítéséhez szükséges információkkal, akkor a Szolgáltató a Megrendelőt a Szerződés felmondásáról egyéb módon is értesítheti A Megrendelő a Megrendelői Szerződést írásban (levélben) megküldött felmondással, illetve a Szolgáltató ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel.

2 A felmondásnak tartalmaznia kell: - a felmondás indokát (ha a Fél a felmondás indokolására köteles), a Szolgáltató felmondása esetén - a felmondási időt - a felmondási idő lejártának napját A rendes felmondási idő mindkét fél részéről 30 nap. 2. Az ÁSZF alanyai 2.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.)-ra, mint szolgáltatóra (továbbiakban: Szolgáltató), másrészről a szolgáltatást igénybe vevő, az Igénylőlapot aláíró Megrendelőre (továbbiakban: Megrendelő) Szolgáltató: Csillanas.net (képviselő: Kovács Sándor e.v.) 9024 Győr, Lajta u.3. Adószám: Megrendelő: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Szolgáltatóval megkötött Keretszerződés és Igénylőlap alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője. 3. Az ÁSZF tárgya 3.1. A Szolgáltató vállalja, hogy az Igénylőlapon, Megrendelőlapon részletezett internetes szolgáltatásokat biztosítja a Megrendelő számára. A Szolgáltató - amennyiben erre a Megrendelő megrendelése kiterjed - a Megrendelő oldalait az Interneten elérhetővé teszi és a Szerződés teljes időtartama alatt az oldalhoz állandó jellegű hozzáférési lehetőséget biztosít. 4. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1. A Megrendelő kötelezettséget vállal az Igénylőlapon, Megrendelőlapon megjelölt szolgáltatások díjának megfizetésére Kizárólag a Megrendelő jogosult a jelen Szerződés tárgyát használni, hasznosítani, azzal rendelkezni. Ha ezen jogok gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely enélkül nem következett volna be. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult - de nem köteles - a Szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására A Megrendelő vállalja, hogy minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az általa telepített szoftverek csakis kontrollált szolgáltatást működtetnek. Amennyiben valamilyen rendellenes változást észlel (vírusfertőzés, honlap feltörése, stb.) köteles haladéktalanul megtenni mindent a rendeltetésszerű működés visszaállításáért, valamint köteles haladéktalanul értesíteni az eseményről a szolgáltatót. A Megrendelő tudomásul veszi és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rendeltetésszerű joggyakorlás ezen

3 követelményének szándékos vagy súlyosan gondatlan megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek az azonosításhoz szükséges adatait a károsult fél részére átadni A Megrendelő az Igénylőlapon megtalálható adatainak (pl. kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének megváltozása) köteles a Szolgáltatót a változástól számított 8 naptári napon belül írásban (levélben) értesíteni. E kötelezettségeinek elmulasztásából eredő minden kárért az Előfizető felelőséggel tartozik A Szolgáltató az Igénylőlapon megjelölt és részletezett szolgáltatások díjáról az Igénylőlapon meghatározott fizetési mód alapján számlát állít ki a Megrendelő részére, amelyet a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határidőre köteles megfizetni Fizetési határidő a Szolgáltató által kiállított számla kiállításától számított 8 naptári nap Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult, de nem köteles - külön értesítés nélkül - a szolgáltatást felfüggeszteni és a Szolgáltatási Szerződést azonnali hatállyal felmondani a felfüggesztés időpontjáig. A szolgáltatás felfüggesztése nem jelenti a felmerült pénzügyi követelések törlése nélkül A díjfizetés választható módozatai: - banki átutalás, - csekk, - készpénz Amennyiben a Megrendelő a Szerződést a lejárat előtt felmondja, a már megfizetett fenntartási díj időarányos részére nem tarthat igényt Ha a Megrendelő nem kap számlát az esedékes időben (új megrendelés esetén legkésőbb a megrendeléstől számított 8. nap, vagy a már meglévő előfizetés esetén legkésőbb az évfordulót megelőző 15. nap), ennek tényét az címen köteles bejelenteni Amennyiben a Megrendelő a 4.5 pontban megjelölt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a Szolgáltató egyszeri 5.000,- Ft + ÁFA és a késedelmes összeg 2 ezrelékét kitevő, de minimálisan 1000,- Ft + ÁFA összegű napi késedelmi pótdíjat jogosult felszámítani. A Szolgáltató nem számít fel késedelmi díjat 30 napos késedelemig, abban az esetben, ha a Megrendelő a késedelem előtt írásban fizetési halasztást kért és azt a Szolgáltató írásban jóváhagyta. 5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 5.1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az Igénylőlapon, Megrendelőlapon részletezett szolgáltatásokat a Megrendelő számára biztosítja a Szerződés teljes időtartama alatt A Szolgáltató magára nézve kötelező erővel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan rendelkező alábbi jogszabályokat és ajánlásokat: - az évi LXIII. törvény - A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

4 nyilvánosságáról, - az évi VI. törvény - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során (Strasbourg január 28.), évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről), - az "Online Privacy Alliance" ajánlásait 5.3 A Szolgáltató köteles szolgáltatásait karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül kijavítani, a Megrendelő számára a Szerződés tárgyát képező szolgáltatással kapcsolatos technikai felvilágosítást telefonon vagy útján - az Előfizető által felhatalmazott személyek számára - térítés nélkül megadni azzal a megszorítással, hogy a felvilágosítási kötelezettség kizárólag a szolgáltatás igénybevételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges információkra terjed ki A Szolgáltató az igényelt szolgáltatások aktiválásának időpontjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a Szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség a Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a Szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló Szerződés esetén a következő esedékes szolgáltatási díjból levonásra kerül A Szolgáltató jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megrendelésének napján a nyilvános árlistájában (meghirdetés helye:csillanas.net) érvényben lévő szolgáltatási díjat a Megrendelő felé számlába állítani A Megrendelő részéről történt késedelmes fizetés esetén a számla fizetési határidejének lejártát követően a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások nyújtását felfüggeszteni és a felfüggesztés okát nyilvánosságra hozni A Szolgáltató esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. 5.8 A Szolgáltató kiköti, hogy a csomagokban meghirdetett weboldalak dizájnja és felépítése saját tulajdonát képezi, az csak a Szerződés fennállása alatt használható a Megrendelő részére. Továbbá a szolgáltató kiköti, hogy a weboldalt alatt üzemelő szoftver a saját tulajdonát képezi, az csak a szerződés fennállása alatt használható a megrendelő részére Amennyiben a weboldal elkészítése nem havidíjas rendszerben történik, és a megrendelő el kívánja vinni a jelenlegi szolgáltatótól a szolgáltató tulajdonát képező szoftvert, úgy annak a forráskódja titkosítva kerül kiadásra DVD lemezen. A titkosított állományú weboldal beüzemeléshez szükséges feltételeket a megrendelő biztosítja. A szolgáltató Ft egyszeri díjazás fejében elvégzi az új helyre történő telepítést, feltéve ha a szoftver üzemeltetéséhez adottak a feltételek. A szolgáltató a megrendelőt tájékoztatja a szoftver üzemeltetésének a szerveroldali feltételeiről. A szoftveren kívül a grafikai elemek ebben az esetben a megrendelő tulajdonát képezik és az szerkeszthető (XCF) formában átadásra kerül A megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyösszegű díjfizetéssel megrendelt weboldalak forráskódja titkosítva van és ebben a formában kerül átadásra (ha igény van

5 rá), ha nem igénylik hozzá az üzemeltetést Az egyösszegű díjfizetéssel megrendelt weboldalakhoz nem jár ingyenes webdesign elkészítés. Amennyiben erre sor kerül úgy az a megrendelő tulajdonát képezi A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be A Szolgáltató bármely szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez jogosult alvállalkozót vagy más közreműködőt igénybe venni A Szolgáltató fenntartja a jogot szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles a Megrendelőt értesíteni A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szerződés azonnali hatállyal történő felbontására, amennyiben bizonyítható, hogy az ügyfél számára biztosított tárterületen az elhelyezett programkód - a Szolgáltató vagy harmadik személy számára kárt okozhat vagy; - nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra vagy; - futtatását biztosító web szervert számottevően lassítja vagy üzemszerű működését gátolja vagy ; - által megjelenített tartalom jogszabályba ütközik vagy; - működése során jogszabályba ütköző tevékenységet valósít meg (különös tekintettel a kéretlen levelek küldésére) Az ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, ha a módosítás hatályba lépése előtt 15 nappal a módosítás lényegi elemeit honlapjának nyitóoldalán (Csillanas.net) jól látható módon elhelyezi. 6. Vegyes rendelkezések 6.1. A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék A Szolgáltató vállalja, hogy az általa Szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 98%-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 180 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban ( , fax, posta) az előfizető felé jelezni A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag a Megrendelő felelőssége A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló Szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre

6 szóló Szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles ( vagy hagyományos levél útján) A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Győri Városi Bíróságon (Cím: 9021 Győr, Szent István u. 3. Postacím: 9002 Győr, Pf. 112.) keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a Szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban a békés úton történő megoldást részesítik előnyben. 6.8 A hűségidőszakkal lejráta előtt felmondott akciós weblap terheit (havidíj vagy éves díjfizetés) a hűségidőszak lejártáig fizetni kell. A szerződés felmondása nem mentesít ez alól, a szerződött időszakra a csomag díja ki lesz számlázva Jelen ÁSZF csak az Igénylőlappal, Megrendelőlappal együtt érvényes. 7. Vis Major esemény 7.1. Egyik fél sem felel a Szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés Ha Vis Maior esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani Vis Maior Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a másik Felet írásban értesíteni A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

7 Általános Szerződési Feltételek Tárhely és Domain szerződések I. Megrendelő jogai és kötelezettségei 1. A Megrendelő a szolgáltatásokat a hét minden napján, a nap 24 órájában szabadon felhasználhatja a saját vagy cége számára. 2. A Megrendelő a szolgáltatásokat nem használhatja törvényileg tiltott, provokatív, vagy személyiségi jogokat sértő tevékenység folytatására. Az ilyen tevékenységből eredő minden következményt Megrendelő viseli. 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a jogszabályba ütköző tartalmú információt haladéktalanul eltávolítja. A jogszabályba ütköző tartalmú információ következtében keletkezett kárt az azt elhelyező személy viseli, Szolgáltató azért nem áll helyt. 4. A Szolgáltató nem felel a szolgáltatás során továbbított, illetve tárolt, vagy hozzáférhetővé tett jogszabályba ütköző tartalmú információval okozott jogsérelemért az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatásokról szóló évi CVIII. Tv. Rendelkezései alapján, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás igénybevétele során nem Szolgáltató kezdeményezi az információ továbbítását, nem Szolgáltató választja ki a továbbítás címzettjét, és nem Szolgáltató választja ki a továbbításra kerülő információt. 5. Szolgáltató az olyan tartalmú információt eltávolítja, amely szerzői jogi oltalom alatt áll, és az információ 3. személy jogát sérti. Ebben az esetben Szolgáltató a jogosult értesítését követő 12 órán belül az információt eltávolítja, azzal, hogy Megrendelőt erről 3 munkanapon belül írásban értesíti. 6. Megrendelő az értesítés átvételétől számított 8 napon belül teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal kifogással élhet az eltávolítás ellen. A kifogásnak tartalmaznia kell a az információ azonosítását, ideértve azt a hálózati címet ahol az korábban hozzáférhető volt, és a Megrendelőt azonosító adatokat. A kifogásnak tartalmaznia kell indokolt nyilatkozatot arról, hogy a Megrendelő által biztosított információ nem sérti a bejelentő szerzői jogosultságát. 7. A kifogás átvételekor Szolgáltató az információ hozzáférését ismét biztosítja, kivéve akkor, ha az információ közzétételét bíróság, vagy más hatóság rendelte el. Szolgáltató a Megrendelő által elhelyezett információ által okozott kárért felelősséget nem vállal. Az információ eltávolítására vonatkozó szabályokra a továbbiakban a évi. CVIII. Tv Rendelkezési az irányadóak. 8. Megrendelő köteles betartani a Szolgáltatói felületen elhelyezett felhasználási feltételekben foglaltakat. A felhasználási feltételek megsértése esetén Szolgáltató jogosult a szolgáltatási szerződést felmondani, és a szolgáltatást felfüggeszteni. 9. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a felhasznált szolgáltatás Szolgáltató tulajdona, illetve jogszerű felhasználási jog alapján üzemelteti és szerzői jogi védelem alatt áll. Illetéktelen felhasználás, illetve továbbadás esetén Megrendelő viseli a jogsértő magtartás következményeit.

8 10. A Megrendelő a szolgáltatásokat harmadik személyre nem ruházhatja át. 11. A Megrendelő köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a Szolgáltatónak bejelenteni. II. Szolgáltató jogai és kötelezettségei 1. A Szolgáltató köteles a Megrendelő felől érkező bejelentésekre 1 munkanapon belül reagálni. 2. A Szolgáltató köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a szolgáltatások folyamatosan elérhetők legyenek. 3. A Szolgáltató köteles a szolgáltatás kiesését okozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítani. 4. A Szolgáltató havonta legfeljebb 8 órán keresztül szerver karbantartást végezhet, miközben a szolgáltatást szüneteltetheti. A szolgáltatás szüneteltetését okozó karbantartásról a Szolgáltató -ben előre értesíti a Megrendelőt. 5. A Szolgáltató a szerveren lefutó PHP script-eket biztonsági okokból átvizsgálhatja. Amennyiben a biztonsági átvizsgálás a script-et a szerver integritására veszélyesnek ítéli, Szolgáltató jogosult a script futtatását megtagadni, és felszólítani a Megrendelőt a script átalakítására. III. A szolgáltatás díja 1. A Szolgáltató a szolgáltatásokat a mindenkor érvényes díjszabása alapján nyújtja, melyet a weblapon tesz közzé. 2. A szolgáltatás díja a díjfizetés gyakoriságától függ. 3. A Megrendelő köteles a Szolgáltató által a díjfizetési gyakoriságnak megfelelő hónapban küldött számla ellenében a szolgáltatás díját 8 napon belül átutalni a megadott bankszámlaszámra. 4. Megrendelő igényei változása esetén a tényleges és a fizetett díj közötti különbséget a Szolgáltató által kiállított különbözeti számla alapján rendezik. 5. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató késedelmi kamatként a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel. 30 napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Szolgáltató a tartozás kiegyenlítéséig a szolgáltatásokat felfüggesztheti. 6. A fizetési késedelem, illetve a felfüggesztés időtartama a szolgáltatás időtartamába beszámít. 7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató által kiállított esedékes számlán feltüntetett és kiszámlázott szolgáltatási időszak megkezdését követően a szolgáltatás a Szolgáltató érdekkörén kívüli okok miatt megszűnik, akkor Szolgáltató jogosult a kiszámlázott teljes összeget követelni. IV. Záró rendelkezések

9 1. Az ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az Elektronikus kereskedelmi Szolgáltatásokról szóló évi CVIII. Tv. rendelkezései az irányadóak. 2. Szerződő felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat megpróbálják békés úton rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, úgy alávetik magukat a Győri Városi Bíróság kizárólagos illetékességének. 3. Szerződő felek jelen szerződést határozatlan időre kötötték. A szerződés megszüntetése esetén a Ptk. Rendelkezései irányadóak. V. További rendelkezések A Csillanas.net (Kovács Sándor) (továbbiakban "Szolgáltató") és a felhasználó ("Felhasználó") közötti szerződés a tárhelybérlet szolgáltatás igénybevételéről. FIGYELEM! A tárhelybérlet szolgáltatást nem áll módunkban kalóz és spam weboldalak számára nyújtani. Ezt a szabályzatot megszegő felhasználói fiókot figyelmeztetés és pénz visszafizetés NÉLKÜL eltávolítjuk. 1) Fizetési határidő: Ön beleegyezik abba, hogy minden számlát a határidőn belül kifizet. Ha a szolgáltatásainkat az esedékesség napjáig nem rendezi, a felhasználói fiókját törölhetjük és erről a problémáról Önt en értesítjük. Az 3 napnál tovább tartó fizetési késedelem esetén, a web oldalát megszüntethetjük. A web oldal újrakapcsolási díja ebben az esetben 5000 Ft. 2) A tárhely bérlési szolgáltatás igénybevétele: Ön elfogadja, hogy a web oldalát az általánosan elfogadott szabályok, törvények szerint üzemelteti, és a web oldal látogatóit, a szolgáltatót, valamint a szolgáltatásunk egyéb használóit károsító tevékenységgel nem foglalkozik. Ön elfogadja, hogy aktív vagy passzív spam-nek minősíthető tevékenységgel nem foglalkozik, beleértve a spam anyag elhelyezését a hálózati konferenciákon, fórumokon, vagy a kéretlen információ tömeges elküldését bármilyen formában. Mindenféle spam tevékenység a web oldala azonnali felszámolásához vezet. Elfogadja, hogy a web oldalán elhelyezett programok nem terhelhetik le, és a szerver összes terhelhetőségének a 10%-os határát nem léphetik át. Az ilyen fajta túlterhelést tömeges üzenetküldési program, nagy terjedelmű videó- és hanganyag feltöltése, stb. okozhatja. 3) Jogi megjegyzések: A szolgáltató mindent megtesz a szerver és a szoftverrendszer megbízhatóságáért. Mindazonáltal Ön beleegyezik abba, hogy a szolgáltató nem vállalja a felelősséget a lehetséges károkért, amik a kapcsolatszakadás, a szerver offline állapotba kerüléséből vagy technikai okokból bekövetkezik. A felelősség elhárítása magába foglalja a szerver elérhetetlensége miatti károkat, az Ön adatbázisa eltorzítását vagy megsemmisülését, valamint lemaradást a nyereségről. 4) A szolgáltatás felmondási ideje és feltétele: A szerződés a megrendeléstől számítva egy hónapig érvényes, kivéve, ha más időtartamban állapodunk meg. A időtartam elteltével a egyezményt azonos időre automatikusan felújítjuk, kivéve ha más időtartamban állapodunk meg, vagy ha lemond a szolgáltatásról. Szerződés felmondás esetén, értesítsen minket 1 héttel előtte. A szolgáltató jogosultnak tekinti magát, hogy a jelen egyezményt egyoldalúan felmondja és a Weboldalát azonnal eltávolítsa abban az esetben ha:

10 a) Ön elmulasztja számlája kifizetését. b) Ön az egyezmény valamelyik cikkét, vagy feltételét, vagy Magyarország valamelyik idevonatkozó törvényét megszegi. c) Ön a web oldalán a bírósági szabályozást sértő anyagot helyez el. d) Ön illegális adatokat helyez el, többek között: kalózmásolatok hacker archívumok és programok kalóz oldalak felnőtteknek szóló, pornografikus tartalmú oldalak licensz nélküli zenét (MP3 fájlokat) tartalmazó és terjesztő oldalak. torrent oldal, vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tracker oldal e) Ön spam tevékenységgel foglalkozik A szolgáltató nem vállalja a felelősséget a szerveren elhelyezett adatok biztonságáért abban az esetben, ha a web oldalát a fent említett okok miatt eltávolítja. 5) A felek felelőssége: Ön elfogadja, hogy minden a web oldalával kapcsolatos költséget kifizet, beleértve a perköltségeket és az ügyvédi költségeket. Az egyezmény tartalma a szolgáltató és Felhasználó között semmiféle társulati viszonyt nem létesít. A felek megerősítik és elfogadják, hogy a szolgáltató semmiféle viszonya nincs a Felhasználó web oldalának adataival és tartalmával, kivéve a web oldal működtetéséhez szükséges tevékenységet. 6) Biztonsági intézkedések/szoftver környezet: Ön megerősíti és elfogadja, hogy teljes felelősséget vállal a szerverén elhelyezett összes adat sértetlenségéért, valamint a felhasználói név és jelszó biztonságáért. Ön elfogadja, hogy sem a szolgáltató tulajdonát nem igyekszik feltörni, sem más kárt nem okoz a szolgáltatónak, valamint a szolgáltató ügyfeleinek. Ön megerősíti és beleegyezik abba, hogy a szolgáltató nem biztosít technikai támogatást az Ön által felállított programrendszer és/vagy a szkriptek számára. 7) web oldal tartalma: A szolgáltató gyakorolja a szólásszabadságot. Az összes szolgáltatásunkat szigorúan legális célokból veheti igénybe. Amíg a web oldala adatai nem ütköznek bele semmiféle törvényekbe, az illető adatokat felteheti a web oldalára. Szigorúan tilos a törvények engedélyezése nélkül bármilyen információt, adatot vagy anyagot közvetíteni, tárolni vagy közölni. Ide tartoznak a többiek között a szerzői jog által védett adatok, fenyegetéseket, illetlenségeket tartalmazó lapok stb. Ön megerősíti és beleegyezik, hogy a web oldalán, az ön által elhelyezett információért teljes felelősséget vállal. Annak ellenére, hogy a szolgáltató soha nem fogja kiadni harmadik félnek, és bizalmasan fogja kezelni az Ön bizalmas információit, szolgáltató együtt fog működni minden törvényes nyomozással, ha Felhasználót a törvények megsértésével gyanúsítják. Felek a kettő példányban készült szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.