a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium szervezeti és működési szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium szervezeti és működési szabályzata"

Átírás

1 a Budapest I. Kerületi Szilágyi Erzsébet Gimnázium szervezeti és működési szabályzata 1

2 Tartalomjegyzék 1. általános rendelkezések A szabályzat célja A szabályzat jogszabályi háttere Az intézmény adatai A szabályzat hatálya Az szmsz elfogadása, jóváhagyása, megtekintése A szervezet Szervezeti felépítés a vezetők feladatmegosztása Az iskolai vezetőség A bélyegzők használata A vezető és az általános helyettes helyettesítési rendje A munkaközösségek Kapcsolatrendszer és tájékoztatás Kapcsolattartás a diákönkormányzattal A szülői munkaközösség Kapcsolattartás a szülőkkel A vezető és az iskolaszék kapcsolattartása Külső kapcsolatok rendszere A pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatás Működés, épülethasználat, munkarend Az épület nyitva tartása, belépés, portaszolgálat A termek nyitva tartása A kulcsok helye használata A benntartózkodás rendje Az osztálytermek és szekrények használata A vezetők munkarendje A pedagógusok munkarendje A nem pedagógus munkavállalók munkarendje Ellenőrzés és munkaköri leírások A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Munkaköri leírás minták Biztonság, nyomtatványkezelés

3 6.1. Intézményi védő, óvó előírások, valamint a gyermekek egészségét veszélyeztető helyzetek kezelése Teendők rendkívüli eseményekkor Elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítése, tárolása, kezelése Tanulókkal kapcsolatos ügyek A felvételi és specializációkra történő besorolás A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Tankönyvellátás A tanuló által létrehozott alkotás tulajdonjoga A fegyelmi eljárás szabályai Pedagógiai jellegű rendelkezések Az egyéb foglalkozások célja, formái, időkerete ünnepélyek, hagyományok a könyvtár A könyvtár szervezeti és működési szabályzata, gyűjtőköre, a könyvtáros munkaköri leírása

4 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A SZABÁLYZAT CÉLJA A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban szmsz) határozza meg. Megalkotása a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -a alapján történik. Az szmsz határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE évi CXC. tv a köznevelésről évi CXXIV. tv a köznevelési módosításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi LXXIX. tv. a közoktatásról (2013. augusztus 31-ig.) 20/2012 (VIII.31.)EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról I. törvény a Munka törvénykönyvéről évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról 1.3. AZ INTÉZMÉNY ADATAI neve: Szilágyi Erzsébet Gimnázium oktatási (OM) azonosítója: címe: 1016, Budapest, Mészáros utca 5-7. KSH-azonosítója: PIR-azonosítója: adószáma: törzsszáma: A SZABÁLYZAT HATÁLYA 4

5 A szabályzat hatálya kiterjed az iskolával jogviszonyban lévő tanulókra, illetve vizsgáik alatt a jogviszonyukat szüneteltetőkre, az iskolában bármely alkalmazási formában dolgozó pedagógus és nem pedagógus alkalmazottakra, valamint mindenki másra, aki az iskola területére belép. Jelen szabályzat visszavonásig, illetve új vagy módosított szabályzat kiadásáig érvényes AZ SZMSZ ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE A szabályzatot a nevelőtestület fogadja el, miután kikérte a diákönkormányzat és az iskolaszék véleményét. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. A szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az iskolatitkárságon munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. 2. A SZERVEZET 2.1. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS érdekvédelem: szakszervezet, közalkalmazotti tanács igazgató diákszervezet szülői szervezet igazgatóhelyettesek munkaközösségvezetők tanárok iskolatitkár oktatást segítők: rendszergazda, laboráns, pedagógiai asszisztens 2.2. A VEZETŐK FELADATMEGOSZTÁSA A közoktatási intézmény vezetője, az igazgató a köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gyakorolja a fenntartó által átruházott munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. 5

6 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a külső és nemzetközi kapcsolatok és együttműködések kialakításáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az igazgató dönt a felvételi és átvételi kérelmekről, vagyis a tanulói jogviszony létesítéséről, a tanulók csoportba sorolásáról, a tanuló által választott tantárgy megváltoztatásáról vagy leadásáról, valamint a hozzá intézett szülői, illetve tanulói kérelmekről, különösen hosszabb (3 napot meghaladó) előre látható hiányzás esetében, valamint dönt a mentességi kérelmekről. Az igazgató jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Az intézményben az igazgató munkáját két igazgatóhelyettes segíti. Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírás alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre, öt évre szól. Az igazgatóhelyettesek feladatés hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Feladatuk alapvetően a következőkre terjed ki: a) eseti helyettesítés elrendelése és a túlórák nyilvántartása b) órarendkészítés c) a vizsgák (felvételi, érettségi, javító, osztályozó, különbözeti, belső) szervezése d) továbbképzések koordinálása e) az elektronikus napló adminisztrátori kezelése f) vezetői ügyelet ellátása g) rendezvények koordinálása h) a munkaközösségek munkájának koordinálása, ellenőrzése i) a tanárjelöltek fogadása, kapcsolattartás a küldő intézménnyel j) versenyek koordinálása k) statisztikák, beszámolók készítése l) a tantestület, a diákok és a szülők tájékoztatása a hozzájuk tartozó területekről Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 6

7 2.3. AZ ISKOLAI VEZETŐSÉG Az igazgató munkáját a helyetteseken kívül az alábbi feladatokat ellátó alkalmazottak segítik: a munkaközösség-vezetők szakmai, nevelési-oktatási kérdésekben; a diákönkormányzatot segítő tanár a diákságot érintő intézkedésekben; a közalkalmazotti tanács elnöke a munkaügyi kérdésekben; a szülői munkaközösség választmánya az iskolai életet érintő stratégiai döntésekben, a pénzügyi ügyintéző-gondnok az épület üzemeltetésével és a programok, tevékenységek technikai feltételeinek biztosításával összefüggő kérdésekben A BÉLYEGZŐK HASZNÁLATA Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek minden ügyben, a gazdaságvezető és az iskolatitkár a munkaköri leírásukban szereplő ügyekben, az osztályfőnök és az érettségi vizsgabizottság jegyzője az év végi érdemjegyek törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor, a könyvtáros a tan- és egyéb könyvek rendelésekor, állományba vételekor. Az iskola más dolgozói hivatalos iskolai irataik (pl. versenyre való jelentkeztetés) hitelesítésekor az iskolatitkárhoz fordulnak A VEZETŐ ÉS AZ ÁLTALÁNOS HELYETTES HELYETTESÍTÉSI RENDJE Az igazgatót távollétében (ebben a sorrendben) az általános vagy a második igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor a saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását A MUNKAKÖZÖSSÉGEK A munkaközösségek nem elkülönült szervezeti egységek, hanem szakmai közösségek, amelyeknek célja elsősorban a szakmai munka fejlesztése, összehangolása, ellenőrzése, a pedagógusok támogatása, valamint egymással együttműködve az iskolai képzési kínálat kialakítása és fejlesztése. Iskolánkban az alábbi munkaközösségek működnek: 1) osztályfőnöki 7

8 2) magyar nyelv és irodalom 3) matematika 4) informatika-technika 5) történelem, erkölcstan, etika, filozófia 6) angol-német 7) neolatin (francia, olasz, spanyol) nyelvi 8) természettudományos (biológia, fizika, földrajz, kémia) 9) művészeti (ének-zene, vizuális kultúra, mozgóképkultúra, tánc és dráma) és latin 10) testnevelés A munkaközösség-vezetők akik feladataikat munkaköri leírás szerint végzik alapvetően az alábbi teendőket végzik: segítik az igazgatót a pedagógiai program és a helyi tanterv elkészítésében, megírásában; javaslatot tesznek a tantárgyfelosztásra; segítik a munkaközösség tagjainak szakmai fejlődését; koordinálják a tanulók versenyeztetését; koordinálják a tankönyvválasztást; részt vesznek a pedagógiai munka belső ellenőrzésében és értékelésében; követik a szakterületüket érintő szakmai változásokat, újdonságokat; segítik a tanárjelöltek és a pályakezdők mentorálását; tanévenként legalább három, a teljes munkaközösséget érintő konzultációt, megbeszélést szerveznek; javaslatot tesznek a tanításhoz szükséges beszerzésekre; koordinálják a tanulókra vonatkozó helyi mérési-értékelési eljárásokat. A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség véleményének kikérésével az igazgató bízza meg, legfeljebb 5 évre. A véleménykérés történhet egyenként vagy a teljes munkaközösség együttes jelenlétében, szóban vagy írásban. 3. KAPCSOLATRENDSZER ÉS TÁJÉKOZTATÁS 3.1. KAPCSOLATTARTÁS A DIÁKÖNKORMÁNYZATTAL A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szervezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakorlásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 8

9 A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint választott diákönkormányzati vezető, illetve az iskolai diákbizottság áll. A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit ezzel a feladattal a diákközösség javaslatára az igazgató bíz meg határozott, legfeljebb ötéves időtartamra. A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségei közül a nem szaktantermi státuszú tantermeket, a társalgót és az aulát, az iskola berendezései közül egy fénymásolót és egy számítógépet az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhat. A diákönkormányzat véleményét a hatályos jogszabályok szerint be kell szerezni az iskolai szmsz jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, a tanulói szociális juttatások amennyiben tud az iskola ilyesmit biztosítani elosztási elveinek meghatározása előtt, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadása előtt. A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jogszabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. A diákönkormányzatot segítő tanár rendszeresen, de legalább félévente kétszer egyeztet szóban az iskola igazgatójával vagy valamelyik igazgatóhelyettessel, valamint beszámol a nevelőtestületi értekezleteken a tervekről és a lezajlott programokról A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG Az iskolában működő szülői szervezet a szülői munkaközösség. Döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: saját szervezeti és működési rendjének, munkaprogramjának meghatározása, a képviseletében eljáró személyek megválasztása (pl. a szülői munkaközösség elnöke, tisztségviselői), a szülői munkaközösség tevékenységének szervezése, A szülők véleményezik az iskolai alapdokumentumokat: a pedagógiai programot, az szmsz-t és a házirendet, ezen kívül kéréssel vagy javaslattal fordulhatnak az iskola igazgatója felé. 9

10 3.3. KAPCSOLATTARTÁS A SZÜLŐKKEL A szülők informálása az iskolai folyamatokról, eseményekről, programokról, eredményekről, döntésekről, az egyes tanulókkal kapcsolatos tanulmányi és egyéb kérdésekről, valamint az iskola tájékozódása, a szülői észrevételek és visszajelzések fogadása fontos tevékenység. Ennek érdekében az iskola több fórumot és több lehetőséget is biztosít a szülőkkel való kölcsönös információcserére. Az iskola igazgatója az éves munkatervben meghatározott, szükség esetén pedig egyedi időpontban találkozik a szülői szervezet képviselőivel, illetve a szülőket is tömörítő iskolaszékkel. A találkozó időpontjáról írásban értesíti az érintetteket. Az egyes osztályokba járó diákok szüleivel testületileg az osztályfőnök tart kapcsolatot, ennek fóruma elsősorban a szülői értekezlet. Szülői értekezletet az éves munkatervben meghatározott időpontban tartunk, legalább félévente egyszer, de van lehetőség a rendkívüli előre nem tervezett szülői értekezlet megtartására is. A diákokat érintő legfontosabb teendőkről és programokról tankönyvrendelés, ebédbefizetés, táborok, kirándulások írásban vagy a honlapon is tájékoztatjuk a szülőket. A szaktanárok az általuk tanított diákok szüleivel tartják a kapcsolatot. Lehetőség van a személyes kapcsolatfelvételre is, ennek érdekében az iskola úgy készíti el a tanárok órarendjét, hogy legyen heti egy olyan, tanítási időn belüli órájuk, úgynevezett fogadóóra, amikor a tanár lehetőleg előzetes egyeztetés után alkalmat ad a szülőknek a személyes találkozásra. Félévente egyszer, az éves munkatervben meghatározott időpontban szervezünk fogadóestet, amelyet a hagyományos munkaidő után tartunk. Az osztályfőnök és a szaktanárok az iskolai dokumentumokon keresztül is adnak tájékoztatást. A tanulók előmeneteléről és érdemjegyeiről, hiányzásairól és késéseiről, valamint a tanulókkal kapcsolatos egyéb bejegyzésekről dicséretek, figyelmeztetések, kérések egyrészt a tájékoztató füzeten (ellenőrző), másrészt az elektronikus naplón keresztül. A tájékoztató füzetet a tanuló vezeti. A szülő kérheti, hogy az érdemjegyek közlése céljából az iskola naplókivonatot nyomtasson a tanuló osztályzatairól. A szülőkkel való kommunikáció teljes értékű formája az elektronikus levél, amennyiben a szülő az iskola rendelkezésére bocsátotta címét. Ugyanakkor írásban kell értesíteni a szülőket a félévi és az év végi osztályzatokról a félévi értesítő és az év végi bizonyítvány kiadásával, valamint a tanuló felvételéről, felvételi kérelmének elutasításáról, az írásban beadott kérelmekre születő döntésekről, határozatokról, valamint fegyelmi eljárás megindításáról. 10

11 Általános jellegű, de elsősorban a tanügyi adminisztrációval kapcsolatos tájékoztatás céljából az iskolatitkár is kereshető. Az iskola honlapja is fontos információforrás. Itt van közzé téve a pedagógia program, a házirend, az éves munkaterv, és az úgynevezett aktuális rovatban a mindenkit vagy egyes csoportokat érintő hírek, így különösen az ebédbefizetés időpontja, az iskolai rendezvények helye és ideje A VEZETŐ ÉS AZ ISKOLASZÉK KAPCSOLATTARTÁSA Az iskolaszékbe a szülők, pedagógusok és az iskolai diákönkormányzat azonos számú, 3-3 képviselőt választanak. Az iskolaszék pedagógus tagjait a nevelőtestület választja meg titkos szavazással. Az iskolaszék működési rendjét annak szervezeti és működési szabályzata rögzíti. Az iskolaszékkel való kapcsolattartás az igazgató kötelessége. Az iskolaszék döntési jogkörébe tartoznak az alábbiak: saját működési rendjének és munkaprogramjának megállapítása, tisztségviselőinek megválasztása, az iskolaszék dönt minden olyan kérdésben, amelyben az igazgató, a nevelőtestület vagy a fenntartó döntési jogát az iskolaszékre átruházza. Az iskolaszéknek egyetértési joga van a tankönyvellátás szervezésével kapcsolatos SZMSZszabályok elfogadásakor. Az iskolaszéknek véleményezési joga van a következő kérdésekben: a szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor vagy módosításakor, a jogszabályban meghatározott kérdésekben a házirend elfogadásakor 3.5. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE Az iskola személyes, telefonos és írásbeli kapcsolatot tart a fenntartóval és az üzemeltetővel. Valamennyi hivatalos ügyben a kérések és tájékoztatások iktatott formában, írásban történnek. Iskolánk vezetőtanárai foglalkoznak tanárjelöltek képzésével, így az iskola kapcsolatot tart a küldő felsőoktatási intézménnyel. A kapcsolat részleteit eseti szerződés rögzíti. A gyermekjóléti szolgálattal és a pedagógiai szakszolgálattal az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tartja a kapcsolatot. 11

12 Az iskola életében újdonság a kötelezően megszervezendő közösségi szolgálat. E feladat megvalósítása során számos szervezettel működünk együtt. A közösségi szolgálatról és a partnerintézményekről az iskolatitkárságon, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőstől lehet tájékoztatást kérni. A Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal mivel iskolánk ecdl vizsgaközpont a vizsgáztató tanárok és a koordinátori feladatokat ellátó pedagógiai asszisztens tartja a kapcsolatot. Az ökoiskolai hálózattal a természettudományi munkaközösség kapcsolattartója működik együtt. Az iskolában működik a Szilágyi Erzsébet Gimnázium Sportegyesület. Emelt szintű érettségi vizsgaközpontként a tavaszi vizsgaidőszakban a szervezés kapcsán szoros együttműködésben vagyunk az Oktatási Hivatallal. A nemzetközi kapcsolatokat az egyes nyelveket tanító tanárok szervezik, egyeztetve az iskolavezetéssel. A kolozsvári Báthory Líceummal az igazgató vagy az általa felkért tanár tartja a kapcsolatot A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS A pedagógiai program nyilvános iskolai dokumentum, elérhető az iskola honlapján. A programmal kapcsolatban időpont-egyeztetést követően az igazgató vagy valamelyik helyettese ad tájékoztatást. A pedagógia program nyomtatott változata kikérhető az iskolatitkárságról, és egyeztetést követően olvasható az iskola könyvtárában is. A felvételiző diákoknak és szüleiknek külön felvételi tájékoztatón mutatjuk be az óraszerkezetet és a képzést. 4. MŰKÖDÉS, ÉPÜLETHASZNÁLAT, MUNKAREND 4.1. AZ ÉPÜLET NYITVA TARTÁSA, BELÉPÉS, PORTASZOLGÁLAT Az épületet szorgalmi időben, tanítási napon reggel 6-kor nyitjuk és este 10-kor zárjuk. A nyári szünetben a közzé tett ügyeleti napokon 9-től 13 óráig lehet a titkárságot felkeresni. A szokásos nyitva tartástól való eltérésre például hétvégén zajló rendezvény esetén az igazgató ad engedélyt az üzemeltetővel történt egyeztetés után. 12

13 Az iskola főbejáratánál portaszolgálat működik. Az iskola alkalmazottai és jogviszonnyal rendelkező tanulói a beléptető rendszer használatával lépnek be az iskolába, illetve hagyják el azt. Az 5. évfolyamra beiratkozott tanulók az első szülői értekezleten kapják meg a belépőkártyát, a tanév közben beiratkozók a beiratkozás után a lehető leghamarabb. A kártyát kiiratkozáskor, jogviszony megszűnésekor, illetve a végzősök esetében az érettségi eredményhirdetése előtt le kell adni. Bármely kártyatulajdonos újabb kártyát akkor kaphat, ha azt kifizeti, kivéve a kártyahibából eredő csere esetén. A tanulóink szülei, nagyszülei, akik nem meghirdetett programra (fogadóóra, szülői értekezlet) jöttek, a földszinti aulában várakozhatnak portai regisztráció nélkül. Nem kell regisztrálniuk a portán a felvételiző gyerekeknek és kísérőjüknek, valamint az emelt szintű érettségire érkező tanulóknak. Mindenki más belépéskor a portán regisztrál, ahol feljegyzik a belépő nevét, a keresett személy nevét, valamint a be- és kilépés időpontját A TERMEK NYITVA TARTÁSA Az osztálytermeket (adott osztály adott tanévben otthonául szolgáló terem) a nap elején kinyithatják a diákok, a portáról elkért kulccsal, nevük és osztályuk regisztrálásával. Ezeket a termeket a tanítás végén a takarítók (az ügyeletes vagy az adott területé) bezárják. A szaktantermeket (biológia, fizika, kémia, számítástechnika, nyelvi termek, tornatermek) nap közben is zárva tartjuk, ide csak tanári felügyelettel mehetnek be a tanulók A KULCSOK HELYE HASZNÁLATA A tantermek kulcsából egy példány a portán található, ezt nevük leadásával elvihetik a gyerekek is. A tanárok számára az iskolatitkárságon található a zárva tartott termek (lásd: termek nyitva tartása), és a multimédiás környezetű termek szekrényeinek kulcsa. A tűzkazettában minden helyiséghez található kulcs A BENNTARTÓZKODÁS RENDJE A tanulók a portai nyitás és az első óra kezdete előtt az aulában várakozhatnak, amíg az ügyeletes vezetőségi tag (az igazgató vagy valamelyik helyettese) meg nem érkezik. A tanulók az órarendjük szerinti tanítási időben tartózkodhatnak az épületben. Tanítási időn kívül csak szervezett program (szakkör, tanulószoba, eseti rendezvény, verseny) ideje alatt lehetnek az épületben, a program helyszínén és a kiszolgáló helyiségekben. 13

14 Egyéb személyek (nem tanuló, nem dolgozó, nem tanuló hozzátartozója, így például felvételiző diák, ételszállító, bérlő, egyéb érettségiző, vizsgáztató, külső előadó stb.) az elfoglaltságuk ideje alatt tartózkodhatnak az épületben AZ OSZTÁLYTERMEK ÉS SZEKRÉNYEK HASZNÁLATA Iskolánkban eltérő méretű, adottságú és funkciójú termek vannak. Ezeknek a tulajdonságoknak és az osztálylétszámoknak a figyelembe vételével, az osztályfőnöki munkaközösséggel és az igazgatóhelyettesekkel konzultálva az igazgató dönti el, hogy melyik osztály melyik tantermet kapja meg saját osztályteremként. A tantermek kiosztásának szempontja, hogy az első kettő (5-6. évfolyam) és az utolsó két évben ( évfolyam) az osztályok az iskola védettebb (csendesebb, árnyasabb) termeit használhassák. Ez azt jelenti, hogy egy osztály a nyolc év alatt ha nincs más szempont 3 tantermet használ. Minden osztályteremhez tartozik folyosói szekrény és bizonyos termekhez osztálytermi, egyéni szekrény is. Ahol van egyéni szekrény, a folyosói szekrények száma kevesebb. A folyosói szekrények zárhatóságáról (lakat) a termet használó osztály gondoskodik, az egyéni szekrények el vannak látva két kulccsal. Teremváltáskor a tanév végén az osztályfőnök összeszedi a gyerekektől a szekrénykulcsokat, és átadja annak az osztályfőnöknek, aki osztályával megkapja a szóban forgó termet. E kulcsok elhagyása, megrongálódása esetén a használó gondoskodik a pótlásról. Ha valaki otthon felejti egyéni szekrénye kulcsát, a titkárságról viheti el az úgynevezett mesterkulcsot neve és osztálya megadása mellett A VEZETŐK MUNKARENDJE Az iskola igazgatója és helyettesei vezetői ügyeletet tartanak úgy, hogy tanítási napon tól valamelyikük személyesen elérhető legyen az iskolában. További munkájukat az iskola szükségleteinek és aktuális feladataiknak megfelelő helyen, időben és időtartamban látják el A PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE A pedagógusok munkaköri leírás alapján végzik feladataikat, és a tanévre vonatkozó órarendjük, valamint az elrendelt helyettesítés szerint tartózkodnak az épületben azzal, hogy az első tanítási órájuk előtt 10 perccel meg kell érkezniük. Különleges esetben, rendkívüli órarend elrendelésével lehet délutáni órákat szervezni. A megtartott órákat és foglalkozásokat a tanár aznap, de legkésőbb 24 órán belül könyveli a haladási naplóban. Az 14

15 egyéb feladatokat (pedagógiai asszisztens, szabadidő-szervező) végző pedagógus munkaidőelszámolást is készít. A tanárok ezenkívül részt vesznek a tanítási időn kívüli versenyek felügyeletében, fő szabályként jelentkezés, mellékszabályként elrendelés alapján. Az éves munkatervben rögzített, tanítási időn kívüli rendezvényeken, ha a rendezvény gazdája adott osztály, jelen van az osztályfőnök és helyettese, illetve a rendezvényhez kijelölt felelős. Az éves munkaterv elfogadásakor az iskola kijelöl egy úgynevezett értekezletes napot (az öt munkanap valamelyikét); e napon a pedagógusok a tanítási időn kívül még két órában rendelkezésre állnak, ha szükséges. Speciális munkaidő-beosztás vonatkozik az osztálykirándulások napjaira, valamint a szóbeli érettségi vizsgaidőszakra, ami alatt a tanárok az igazgató által elrendelt vizsgáztatói vagy egyéb feladatokat látnak el. Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettesektől kérhet engedélyt tanítási óra (foglalkozás) elhagyására A NEM PEDAGÓGUS MUNKAVÁLLALÓK MUNKARENDJE Az iskolában nem pedagógusként dolgozók A) a pedagógia munkát segítők, vagyis a rendszergazda, a pedagógiai asszisztensek, a laboráns, az iskolatitkár, valamint B) a működtetésben, üzemeltetésben közreműködők, így a pénzügyi ügyintéző-gondnok, a portások, a takarítók és a konyhások, akik szervezetileg a működtetőhöz tartoznak, de szorosan és szervesen együttműködnek az iskolával. Az A) csoportba tartozók munkaköri leírását, munkaidő-beosztását és a munkaidő elszámolásának módját az iskola igényeinek megfelelően az igazgató készíti el, illetve határozza meg, ezen kívül javaslatot tesz a B) csoportba tartozók munkaidő-beosztására, a zavartalan működés érdekében a napi munkarend összehangolt kialakítására. 5. ELLENŐRZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 5.1. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE Fontos, hogy az iskolavezetés, illetve maguk a tanárok meggyőződjenek arról, hogy a vállalt elvek érvényesülnek-e, illetve a kitűzött célok megvalósítása milyen stádiumban van. Ennek érdekében az iskola tervszerű, illetve eseti ellenőrzést végez, melynek megszervezéséért az igazgató a felelős. A tervszerű ellenőrzés a szakmai munkára és az adminisztrációra terjed ki, alapjai az iskolai dokumentumok és a munkaköri leírások; az ellenőrzés lehetőség szerint értékeléssel párosul. 15

16 A szakmai munka értékelésének egyik fontos része az év végi munkaközösségi megbeszélésen történő önértékelés. Ennek alapja a tanmenet. A tanárok az általuk tanított csoportok számára tanmentet készítenek szeptember 15-ig, melyet a munkaközösség-vezető tekint át, és aláírásával jelzi jóváhagyását. A szakmai munka ellenőrzésének fontos eleme az óralátogatás, melyet alapvetően az iskolavezetés és a munkaközösség-vezetők végeznek, de más pedagógus is bevonható a folyamatba. Az óralátogatás célja a szakmai konzultációt megalapozó információszerzés. A munkaközösség-vezetők törekszenek arra, hogy a tanév során lehetőleg minden szaktársuk óráját legalább kétszer megnézzék. Az igazgató és helyettesei tanévenként legalább nyolc tanár, egyenként legalább két óráján tesznek látogatást. Az óralátogatás hangsúlyosabb lehet új, illetve pályakezdő kollégáknál, vagy olyan esetekben ahol a tanár, vagy diákok, vagy a szülők kérésére ezt a pedagógia helyzet indokolja. Az óralátogatást személyes egyeztetés előzi meg. Az igazgató és helyettesei a pedagógiai asszisztensek bevonásával ellenőrzik a tanügyi adminisztrációt, így a haladási és osztályozó naplót. Ellenőrzik az órák könyvelésének tényét, az óra anyagnak beírását, valamint az érdemjegyek számát és az osztályzás rendszerességét. A félévenként adandó osztályzatok számát tantárgyanként a munkaközösségek határozzák meg és rögzítik minden tanév elején azzal a kitétellel, hogy e szám nem lehet kevesebb, mint az adott tantárgy heti óraszáma, heti egy órás tantárgy esetében a félévenkénti két osztályzatnál, heti két órás tantárgy esetében a három osztályzatnál. Ugyancsak az igazgató és helyettesei ellenőrzik a munkavégzésre vonatkozó, a munkaköri leírásba rögzített elvárások teljesülését, különösen a tanórák kezdését és befejezését, valamint az ügyeletek ellátását. A pedagógiai munka ellenőrzésébe tartozik az évenkénti kompetenciamérések helyi elemzése, és az elemzésből adódó következtetések levonása, illetve az esetleges teendők meghatározása MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTÁK Tanár munkaköri leírása Követelmények Iskolai végzettség, szakképesítés: egyetemi oklevél és szakképzettség Elvárt ismeretek: A közoktatásra és a szakterületre vonatkozó jogszabályok és a belső szabályzati rendszer ismerete. 16