J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Õ K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének augusztus 27- én órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth u.7. Jelen vannak: 8 képviselõ-testületi tag: Tinyó Ottó polgármester Bukovenszki Józsefné képviselõ Dudás Józsefné képviselõ Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ Dr. Proczner Vilmos képviselõ Váncza Györgyné képviselõ Csorba Tibor képviselõ Tanácskozási joggal jelenlévõ meghívottak: - az ülés egész tartamára: Dr. Herczeg Tibor jegyzõ - az 1. napirendi ponthoz: Bazsó Bertalanné Dr. Illés Pálné Gergely Judit intézményvezetõ intézményvezetõ tagóvoda-vezetõ - jegyzõkönyvvezetõ: Pollákné Nagy Beáta ügykezelõ Tinyó Ottó polgármester joggal megjelenteket. köszöntötte a képviselõ-testület tagjait, a tanácskozási Megállapította, hogy a képviselõ-testület 8 tagja jelen van, a képviselõ-testület ülése határozatképes. Javaslatot tett a meghívóban feltüntetett napirendi pontok alapján, az ülés napirendjének meghatározására. Indítványozta, hogy az SZMSZ-ben rögzítettektõl eltérõen, a polgármesteri jelentés tárgyalására, a fõ napirendi pontokat követõen, az indítványok, javaslatok elõtt kerüljön sor. Kezdeményezte, hogy az indítványok, javaslatok közé, tárgyalásra vegye fel a képviselõ-testület, az áramszolgáltatók extrabevételeibõl származó energiatámogatásra irányuló pályázaton való,

2 2 önkormányzati résztvétel kérdését, valamint 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe vételére vonatkozó ajánlat elbírálását. Az elhangzott napirendi javaslatokkal a képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal egyetértett. A képviselõk részérõl az alábbi napirendi javaslatok hangzottak el: Dr. Proczner Vilmos képviselõ az indítványok, javaslatok között javasolta tárgyalni, az önkormányzati utak közlekedési tábláinak felülvizsgálatát. A napirendi javaslatot a képviselõ-testület 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Bukovenszki Józsefné képviselõ jelezte, hogy az indítványok, javaslatok között a sajókazai hulladéklerakással kapcsolatos kérdésben kívánja tájékoztatni a képviselõtestületet. A napirendi javaslatot a képviselõ-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadta. Az ülés napirendjét összességében a képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal fogadta el. N A P I R E N D : Npr. Tárgy Elõterjesztés módja Elõterjesztõ 1. A közoktatási intézményfenntartó társulás mûködésérõl, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelõ tevékenységérõl tájékoztató, a 2008/2009. tanév tapasztalatai alapján. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester Bazsó Bertalanné intézményvezetõ 2. A közoktatási intézményfenntartó társulás mûködésérõl, a Zöld Titkok Tagóvoda nevelési tevékenységérõl tájékoztató, a 2008/2009. tanév nevelési év tapasztalatai alapján. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvezetõ 3. Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, 1/2009.(II.19.) sz. rendelet módosítása. (elõterjesztés módja: írásban) I. félévi költségvetési beszámoló. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester Tinyó Ottó polgármester

3 /2010. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. (elõterjesztés módja: írásban) Tinyó Ottó polgármester 7. Indítványok, javaslatok: Javaslat a Polgármesteri Hivatal vagyonbiztonsági rendszerének kiépítésére; struktúrált informatikai hálózat és elektronikus adatarchiváló rendszer létesítésére; 089/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi ajánlat; 051/10, 051/24, 051/25 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbeadása; Pályázat Szuhakálló község Egészségtervének elkészítésére, döntés a pályázathoz kapcsolódó megbízásokról; Áramszolgáltatók extrabevételeibõl származó energiatámogatásokra irányuló pályázaton való résztvétel; Képviselõi javaslat ónkormányzati utak közlekedési tábláinak felülvizsgálatára; Képviselõi tájékoztató a Sajókazai Hulladékkezelõ Centrum mûködésével kapcsolatban. Tinyó Ottó polgármester I. N A P I R E N D Tárgy: A közoktatási intézményfenntartó társulás mûködésérõl, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelõ tevékenységérõl tájékoztató, a 2008/2009. tanév tapasztalatai alapján. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ a beszámolót kiegészítve elmondta, hogy igyekeztek azt úgy összeállítani, hogy az az intézményi élet minden területére kiterjedjen. A tagintézmény eredményes évet zárt, a rendelkezésre álló mutatók, eredmények arról tanúskodnak, hogy kiemelkedõ munkát végzett a nevelõ-testület. A beszámolóban szereplõ tantárgyankénti átlageredményekrõl szóló összegzés, azt a tanúságot vonja le, hogy meglepõ az, hogy a közismereti tárgyak közül matematikából, fizikából és magyar nyelvbõl születtek a leggyengébb eredmények. Elmondta, hogy ez a következtetés téves, hiszen nem csak a Gárdonyi Tagiskolában, hanem valamennyi tagintézményben, ugyanez a tény áll fenn, azokból a

4 4 tantárgyakból születnek a leggyengébb eredmények, amelyek tanulás igényesek. Megköszönte a képviselõ-testület, a polgármester, a jegyzõ segítségét, együttmûködését, mellyel hozzájárultak a 2008/2009-es tanév zökkenõmentes lebonyolításához. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezett a nem szakrendszerû oktatás tartalmáról és arról, hogy az igazgatóhelyettes munkáját hány fõ munkaközösség vezetõ segíti. Felvetette, hogy a 14 pedagógus álláshelyen, csak 13 fõ kerül foglalkoztatásra és hogy nem lenne-e célszerû még egy pedagógust alkalmazni. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ alábbiak szerint válaszolt: az elhangzott kérdésekre, felvetésekre az Ismertette a nem szakrendszerû képzés bevezetésének lényegét, a képzésre vonatkozó szakmai elõírásokat. Elmondta, hogy a nem szakrendszerû képzés célja, elsõsorban a tanulók készségfejlesztése, mely során nem kifejezetten tárgyi tudást szereznek a gyermekek, hanem az alapkészségek (olvasás, szövegértés, helyesírás, matematikai- és logikai alapismeretek) gyakorlására kerül sor az adott tantárgy keretei között. Elmondta, hogy nem szakrendszerû képzésre magyar nyelv és irodalomból, matematikából és angol nyelvbõl került sor, a múlt tanévben. Nem szakrendszerû képzést csak az a tanár végezhet, aki vagy tanítói végzettséggel rendelkezik, vagy erre irányuló szakképesítést szerzett. A nem szakrendszerû képzés felmenõ rendszerben, az új tanévben a 6. osztályban tovább folytatódik. Elmondta, hogy az igazgatóhelyettes munkáját, a különbözõ feladatokkal megbízott intézményi felelõsök segítik, így az alsós- és felsõs munkaközösségi vezetõk, a diákönkormányzat vezetõi. Õk önállóan látják el feladatukat a munkaterv szerint, elsõsorban a vezetõ által számukra meghatározott területeken. A szabad álláshely betöltésével kapcsolatban elmondta, hogy az új tanévtõl már teljes egészében meg kell felelni, a szakos ellátottság követelményének. A Gárdonyi Géza Tagiskolából hiányzik a fizika, testnevelés és technika szakos végzettségû pedagógus. Ezeknek a tantárgyaknak a heti óraszáma önmagában annyira kevés, hogy oktatásukra pedagógust felvenni nem lehet. Intézményen belüli áttanítással próbálja megoldani a kérdést. A fizika, technika és testnevelés szakos pedagógus a kazincbarcikai tagintézményekbõl jár ki Szuhakállóba, melyet a 14. álláshelyhez tartozó óraszámok tesznek lehetõvé. Dr. Proczner Vilmos képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a beszámolóban kimunkálásra kerültek az intézményi eredmények, melyek összehasonlíthatóak az országos átlaggal, s ez ellentmondást tükröz. Elmondta, hogy bízik benne, hogy a 2009/2010-es tanévben az intézmény eredményei javulni fognak. Kérdezte, hogy a 163 gyermeknek milyen az összetétele, mert a pedagógusok szívesen hivatkoznak arra, hogy a gyerekek képességei miatt nem érnek el megfelelõ eredményeket. Véleménye szerint, ez nem igaz. Elmondta, hogy rendkívül magasnak tartja az intézményben az igazolt és igazolatlan mulasztások számát. Kifogasolta az ehhez kapcsolódó hatósági intézkedések elmaradását. Elmondta, hogy médiahírbõl értesült arról, hogy pedagógus nap alkalmából több kazincbarcikai tanár, tanító is önkormányzati elismerésben részesült. Igaz, hogy a Gárdonyi Géza Tagiskola szuhakállói tagintézmény, de az itt dolgozó pedagógusokat sem érheti hátrány, nekik is tartozniuk kell valahová. Elmondta, hogy errõl már tárgyalt a szuhakállói képviselõtestület és megbízta a polgármestert, hogy a kérdésben vegye fel a kapcsolatot

5 5 Kazincbarcika város polgármesterével. Elmondta, továbbá, hogy a tagintézményt érintõ beszámoló kapcsán, szívesen látta volna az ülésen a tagintézmény vezetõjét, aki nincs jelen. Kérdezte, hogy hívta-e õt akár az intézményvezetõ, akár a polgármester az ülésre. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ az alábbiak szerint válaszolt: a hozzászólásokra, felvetésekre, kérdésekre Elmondta, hogy a kompetenciamérés eredményeit, nem lehet összevetni a tantárgyi átlagokkal. A kompetenciamérés, készségmérésrõl szól, míg a tantárgyi átlagok az adott területen megszerzett tárgyi tudást tükrözik. A kompetenciamérésben sincs azonban szégyenkezni valója a tagintézménynek. A beszámoló része a mérések elemzése, melyet az azzal foglalkozó kollégák részletesen elkészítették. A Gárdonyi Géza Tagiskola eredményei megközelítik, vagy elérik az országos, illetve községi intézményi átlagát, sõt nem egy esetben meg is haladják azt. Elmondta, hogy valóban nagy az iskolai mulasztások száma. A házirend szerint a szülõ 5 nap hiányzást igazolhat a gyermekének. Ezt követõen elsõsorban, orvosi igazolással lehet a távolmaradás okát alátámasztani. A háziorvosok legtöbbször kiállítják ezeket az igazolásokat. Pedagógus Nap alkalmából, nagyon szûk keretek között került sor elismerések adományozására. Az Ádám Jenõ Általános Iskolából ideértve, mind a négy tagintézményt, egy nevelõ kiemelésére, elismerésére volt lehetõség. Az elmúlt évek alatt ugyanakkor, már megvalósult a vidéki tagintézmények alkalmazottjainak is az elismerése. Erre került sor, 2007-ben és 2008-ban is a Kultúra Napja alkalmából szervezett ünnepségen. A testület ülésére, mint a tárgyban érintett vezetõ õ kapott meghívást, azon megjelent. A testületi ülés nyilvános, azon bárki résztvehet. Ez a lehetõség a tagiskola vezetését ellátó igazgatóhelyettes részére is adott. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy a képviselõ-testület ülését, az SZMSZ-ben rögzített módon kell összehívnia. Az SZMSZ rögzíti, hogy kiket kell a testületi ülésre meghívnia, ennek minden esetben eleget tesz. Az igazgatóhelyettessel folyamatos kapcsolatot tart, egyeztet, a tagiskola mûködésével kapcsolatos helyi kérdésekben. Legutóbb a mai nap délelõttjén tárgyaltak, ekkor kérdezte az igazgatóhelyettes asszonyt, hogy részt vesz-e a testületi ülésen. Kérdésére azt a választ kapta, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem kíván a képviselõ-testületi ülésen részt venni és arra egyébként sem kapott meghívást. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt évek alatt, úgy amikor még önállóan mûködött az intézmény, illetve amióta tagintézményi státuszban van, egyetlen szabálysértési feljelentést sem kapott a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megsértése miatt. Elmondta, hogy ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az intézmény nem is tett ilyen jellegû intézkedést. Hiszen a 163 tanulóból, több mint 70 bejáró gyermek. Lehet, hogy az igazolatlan mulasztások csak az õ esetükben jelentkeznek és az intézmény a gyermek lakóhelye szerint illetékes szabálysértési hatóság felé eljárt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nevelési oktatási intézmények mûködési rendjérõl szóló MKM rendelet szerint a 10. igazolatlan óra után, az intézmény köteles a szabálysértési feljelentést megtenni. Ez nem mérlegelhetõ, hanem jogszabályban elõírt kötelezettség. Suga László alpolgármester a tagintézmény pedagógusa a mulasztásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az intézményben a szükséges intézkedéseket, igazolatlan mulasztás esetén megteszik az osztályfõnökök, az ifjúság védelemért felelõs pedagógusok családlátogatásokat szerveznek. Elmondta, hogy az új

6 6 tanévben csökkeni fog a mulasztások száma; hat múcsonyi gyerek, ugyanis Múcsonyban folytatja tovább tanulmányait és a mulasztások nagy száma elsõsorban, hozzájuk köthetõ. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ a kérdés kapcsán elmondta, hogy minden nevelõ figyelmét felhívta tanévkezdéskor az igazolatlan mulasztások kezelésével kapcsolatos eljárási kötelezettségre. Utána fog nézni, hogy a Gárdonyi Tagiskolában betartották-e a jogszabályi elõírásokat. Bukovenszki Józsefné képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a beszámolót nagyon jó tartalmas anyagnak találja, az iskolában jó eredmények születnek, amely a felkészítõ pedagógusok és diákok munkájának köszönhetõ. Elmondta, hogy õ is szívesen vette volna, ha az igazgatóhelyettes résztvesz a testület ülésén. Ugyanis az iskola belsõ életével, a nevelõtestülettel, nevelõkkel kapcsolatos dolgok tejednek a községben és azon kívül is. Véleménye szerint, egy munkahely belsõ dolgait a munkahelyen belül kell megoldani. A vezetõnek az a dolga, hogy megoldást találjon, a belsõ konfliktusok, esetleges személyi ellentétek feltárására, megoldására. Nem elfogadható az, hogy kibeszélik az intézmény ügyes-bajos dolgait egyesek. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ az elmondottakra reagálva elmondta, hogy nincs tudomása arról, hogy a tagintézmény nevelõtestületén belül, pedagógusok között probléma, olyan ellentét lenne, amely munkáltatói beavatkozást tesz szükségessé, de ennek utána fog érdeklõdni. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy a képviselõtestület ülésén munkáltatói jogkörbe tartozó személyes dolgokat nem lehet tárgyalni. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4 9 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Közoktatási intézményfenntartó társulás mûködésérõl, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelõ tevékenységérõl tájékoztató, a 2008/2009. tanév tapasztalatai alapján. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az iskolai közoktatási intézményfenntartó társulás mûködésérõl, a Gárdonyi Géza Tagiskola oktató-nevelõ tevékenységérõl szóló tájékoztatót, a 2008/2009. tanítási év tapasztalatai alapján megismerte, megvitatta, azt elfogadja. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ, igazgatóhelyettes Határidõ: értelemszerûen II. N A P I R E N D Tárgy: A közoktatási intézményfenntartó társulás mûködésérõl, a Zöld Titkok Tagóvoda nevelési tevékenységérõl tájékoztató, a 2008/2009. tanév nevelési év tapasztalatai alapján. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester

7 7 A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ a beszámoló kiegészítéseként elmondta, hogy nagyon dicséretesnek tartja azt, hogy a tagóvoda pedagógusai résztvesznek a helyi és kistérségi továbbképzéseken, az intézményi munkaközösségek életében. A tagóvodában csupán négy óvodapedagógus dolgozik, akik napi munkaidejük után vesznek részt ezekben a tevékenységekben. Elmondta, hogy nagyon jól sikerülnek és nagyon pozitív visszhanggal bírnak az óvodai rendezvények, azok sok szülõt vonzanak. A Kazincbarcikán megrendezett eseményeken mindig sikerrel képviseltetik magukat. A nyári idõszakban is tevékenykedtek az óvoda alkalmazottjai, elvégezték a munkaterv szerint meghatározott feladatokat. A beiratkozott gyerekek létszáma most válik véglegessé, jelenleg 54 fõ, így ebben a tanévben is be kell szerezni az OKÉV engedélyt, a maximális csoportlétszám túllépésére. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy az intézmény érintésvédelmi felülvizsgálata megtörtént-e és a nyárra tervezett munkálatok, felújítások megvalósultak-e. Gergely Judit tagóvoda-vezetõ elmondta, hogy minden tervezett karbantartási, felújítási munkálat hiánytalanul, idõben megvalósult. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ elmondta, hogy külsõ támogatásból úszómedence kialakítására is sor került a nyáron; az önkormányzat elvégezte a szokásos karbantartási, felújítási munkálatokat. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a nyári szünetben mindkét tagintézményben a karbantartási, felújítási munkálatai elkészültek. Így az iskolában megvalósult a tornaterem, a folyosók, az ajtók festése, mázolása, az udvar rendbetétele. A nyári szünet elõtt a tagóvoda-vezetõtõl írásban megkapta, hogy melyek azok a munkálatok, amelyeket a közfoglalkoztatás keretei között el lehet végeztetni. Ezek mind maradéktalanul idõben-, és bízik benne, hogy az intézmény elégedettségére megvalósultak. Gondot okozott, hogy az iskola részérõl nem kapott ilyen jellegû megkeresést, így még most, a tanévkezdés elõtt pár nappal is, azzal kell szembesülni, hogy újabb intézményi igények merülnek fel, pl.: táblafestés. Bukovenszki Józsefné képviselõ elmondta, hogy az intézményi beszámolóból is kitûnik, hogy mennyire mozgalmas az óvodai élet, az intézményi rendezvények mindig nagy sikerrel zajlanak. Megköszönte az elvégzett munkát az elkészített beszámolót. Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy örül annak, hogy az óvodában megvalósultak az igényelt munkálatok. Elmondta, hogy a tagóvoda-vezetõ részérõl van egy megkeresés a képviselõk irányába, melynek a tárgyalására a költségvetési kérdéseknél majd rátérnek. Igaz, hogy át kell gondolni az óvodai, iskolai fejlesztéseket, hiszen ahogy a testületi ülés elõtt a jegyzõtõl kérte az elmúlt évek pályázati eredményeit, abból kiderült, hogy 4-5 éve csak az óvoda, iskola fejlesztésére nyújtott be- és nyert pályázatot az önkormányzat. Az intézmények lettek kistafírungozva, most már a falunak kell következnie. Az intézményben fokozott

8 8 figyelmet kell fordítani minden potenciális balesetveszély feltárására és megszüntetésére, így pl.: a járdában megbotlott a közelmúltban, azt el kell hárítani. Kérdezte a tagintézmény-vezetõt, hogy nincs-e arra igénye, hogy a közcélú állományból egy fõ kifejezetten csak az óvodában lássa el a feladatokat, karbantartóként, gondnokként. Kérdezte továbbá, hogy helyi vezetõként hogyan tudja érvényesíteni az intézmény a saját elképzeléseit, a tagintézményi mûködésbõl adódó rendszerben. Dr. Illés Pálné intézményvezetõ elmondta, hogy véleménye szerint, az intézményi társulás ellenére jól sikerült megtartani a helyi tagintézményi sajátosságokat. A pedagógiai program egységes, ebbe a tagóvoda nevelési programja jól illeszkedik. Ezen keretek között a kollégái megfelelõ szabadsága adott. Tinyó Ottó polgármester véleménye szerint, semmi nem indokolja külön egy fõ óvodánál történõ munkáltatását, sokkal hatékonyabban mûködik a rendszer, ha a felmerülõ feladatokat egyszerre több ember kivezénylésével oldják meg. Gergely Judit tagóvoda-vezetõ elmondta, hogy az áprilistól szervezett közfoglalkoztatással, az intézményben jól érezhetõen megváltozott a karbantartási, felújítási munkák rendje, hatékonysága, arról csak teljes elégedettséggel tud nyilatkozni. Minden idõben és úgy valósult meg, ahogyan kérték, ahogyan szükséges volt. Reméli, hogy az továbbra is úgy marad. Fontos feladat lenne a mosdók felújítása és csúszásmentes burkolattal történõ ellátása. Mertusné Varga Katalin képviselõ, a tagóvoda pedagógusa hozzászólásában elmondta, hogy az áprilisi testületi ülésen a logopédiai foglalkozás továbbvitelérõl, illetve további helyi lebonyolításáról született állásfoglalás. Kérdezte, hogy sikerült-e ebben az ügyben elõrelépni. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta, hogy az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatójánál kezdeményezte, hogy az óvodás gyerekeket ne Múcsonyba kelljen a szülõknek lehordani, hanem az óvodában kerüljenek lebonyolításra ezek az alkalmak. Az igazgató asszony tájékoztatása szerint, erre akkor van lehetõség, ha az iskolával együtt, az iskolában történõ helybiztosítással kerülhet a foglalkozás megszervezésre. Váncza Györgyné képviselõ kérdezte, hogy a tagóvoda milyen idõtartamban volt zárva a nyáron, és volt-e a szülõk részérõl igény az óvodai ellátásra ebben az idõszakban. Gergely Judit tagóvoda-vezetõ tájékoztatta, hogy a tagintézmény július 4-tõl, augusztus 24-ig volt zárva. Errõl az igények elõzetes felmérésével, jogszabályban elõírt módon, február 25-ig tájékoztatásra kerültek a szülõk. Egyetlen szülõ sem kérte gyermeke óvodai ellátását a nyári zárvatartás alatt, erre egyébként a kijelölt kazincbarcikai óvodában mindenkinek lehetõséget biztosítottak. Elmondta, hogy május második felétõl egyébként is annyira lecsökkent a gyermeklétszám, hogy 5-6 gyerek volt csak a csoportokban, jelenleg is csak 7-8 gyerek jár az óvodába. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

9 9 5 0 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Közoktatási intézményfenntartó társulás mûködésérõl, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda oktató-nevelõ tevékenységérõl tájékoztató, a 2008/2009. nevelési év tapasztalatai alapján. Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az óvodai közoktatási intézményfenntartó társulás mûködésérõl, a Zöld Titkok Kastély Tagóvoda oktató-nevelõ tevékenységérõl szóló tájékoztatót, a 2008/2009. nevelési év tapasztalatai alapján megismerte, megvitatta, azt elfogadja. Felelõs polgármester, intézményvezetõ, tagóvoda-vezetõ Határidõ: 15 napon belül, értelemszerûen. III. N A P I R E N D Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények I. félévi költségvetésének végrehajtásáról. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy a tagintézmények elsõ félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatók a jóváhagyott költségvetés végrehajtásának tükrében tényadatokat tartalmaznak. Egyértelmû, hogy a tagintézmények mûködtetése jelen finanszírozási rendben nem okoz gondot. Az intézményvezetõkkel, a gazdasági vezetõkkel szükség szerint, valamennyi problémás kérdésben egyeztetnek. A tagiskola estében, problémaként jelentkezhet az iskolabusz szolgáltatáshoz kapcsolódó normatíva felhasználásának idõarányos alulteljesítettsége. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az iskolabusz szolgaáltatásra átadott kistérségi normatíva csak erre a célra használható fel. A szolgáltatás biztosítása mellett, az nem okoz gondot, ha a kiadási oldal teljesítése arányosan kisebb. Probléma akkor keletkezne, ha az iskolabusz mûködtetését a költségvetési bevétel nem fedezné. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy hány fõ foglalkoztatása után kap a Munkaügyi Központtól támogatást az iskola. Bazsó Bertalanné intézményvezetõ elmondta, hogy 1 fõ pedellus foglalkoztatása után részesült foglalkoztatáspolitikai támogatásban az intézmény. Az iskolabusz szolgáltatás kapcsán elmondta, hogy szeptembertõl változtattak a szállítást végzõ vállalkozó személyében; a Borsod Volán helyett egyéni vállalkozóval kötöttek

10 10 szerzõdést. Megvizsgálják, hogy az évben még rendelkezésre álló fedezet lehetõvé teszi-e az iskolabusz Izsófalvára történõ közlekedtetését. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5 1 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Tájékoztató a közös fenntartásban mûködõ tagintézmények költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 1. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Gárdonyi Géza Tagiskola évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. 2. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Kazincbarcika város Önkormányzatával közös fenntartásban mûködõ Zöld Titkok Kastély Tagóvoda évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi. Felelõs: polgármester, jegyzõ, intézményvezetõk Határidõ: értelemszerûen IV. N A P I R E N D Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló, 1/2009.(II.19.) sz. rendelet módosítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2009.(VIII.31.) rendelete az Önkormányzat 2009.évi költségvetésérõl szóló 1/2009.(II.9) rendeletének módosításáról Szuhakálló községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv.65. -ában biztosított felhatalmazás alapján, figyelembe véve az Áht ának rendelkezéseit, valamint a Magyar Köztársaság évi költségvetésérõl szóló évi. CII. törvényt, az Önkormányzat évi költségvetésérõl szól 1/2009.(II.9) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

11 11 (1) A Rendelet 2. (1). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (1) 1. A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetését E Ft bevétellel, ebbõl E Ft forráshiánnyal E Ft kiadással állapítja meg. (2) A Rendelet 2. (3). bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 2. (3) /3/ A 2. -ban megállapított kiadási elõirányzatból - személyi kiadások E Ft - munkaadót terhelõ járulékok E Ft - mûködési, fenntartási kiadások E Ft - támogatások, pénzbeli juttatások E Ft - mûködési célú pénzeszköz átadás 907 E Ft - felhalmozási célú pénzeszköz átadás 999 E Ft - felhalmozási jellegû kiadás E Ft - felhalmozási hitel E Ft (3) A Rendelet 1-5; 8-9.;12-13 sz. mellékletinek módosulásait, jelen rendelet mellékletei tartalmazzák. 2.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 01- tõlkell alkalmazni. k.m.f. Tinyó Ottó sk. polgármester Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ Kihirdetve:Szuhakálló,2009. augusztus 31. Dr.Herczeg Tibor sk. jegyzõ

12 12 V. N A P I R E N D Tárgy: I. félévi költségvetési beszámoló. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a Családsegítõ Szolgálat normatívájából Szuhakálló önkormányzat kap-e vissza valamilyen részt. Dudás Józsefné képviselõ elmondta, hogy véleménye szerint, Sajókaza nem biztosítja a társulási megállapodásban rögzített személyi feltételeket. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ válaszolt: az elhangzott kérdésekre, felvetésekre az alábbiak szerint A Családsegítõ Szolgálat intézményfenntartó társulás keretei között mûködik sajókazai székhellyel. A normatív támogatást a székhely önkormányzat igényli, melybõl társulási megállapodás szerint, fedezi a szolgálat mûködtetésével kapcsolatos kiadásokat. Sajókaza biztosítja a társulási megállapodásban rögzített személyi feltételként Szuhakállóban egy fõ családsegítõ, egy fõ gyermekjólétis és egy fõ házigondozó tevékenykedését, a megállapodásban rögzített idõtartamban. Amennyiben az oktatási intézmények nem tartják elegendõnek a családsegítõvel fennálló kapcsolatot, az intézményi megjelenés rendszerességét, akkor a tagintézmény-vezetõk ezt jelezzék a Szolgálat vezetõje részére. Dr. Proczner Vilmos képviselõ kérdezte, hogy a közalapítvány által átadott 700 E Ft, milyen célra került felhasználásra. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy a Szuhakálló Községért Közalapítvány javára az Ormosszén Kft., az ABER Mérnökiroda Kft., az ÉHG Zrt. teljesített befizetést. Írásbeli kérelmére, az alapítvány céljával összhangban, a közintézmények akadálymentesítésének önrészéhez és a falunap lebonyolításához kapott az önkormányzat támogatást. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan teljesült-e kifizetés az elsõ félévben. Érdeklõdött arról, hogy az átmeneti segély egyszeri vagy többszöri alkalommal nyújtható-e. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a Transdowell Zrt.- vel kötött megállapodás alapján, elsõ félévben a szennyvízberuházás elõkészítéséhez kapcsolódóan, nem történt kifizetés. Ismertette az átmeneti segélyre vonatkozó helyi rendeletben rögzített szabályokat. Elmondta, hogy alkalmanként Ft nagyságú segélyt állapít meg a polgármester, rászorultság estén, átruházott hatáskörében eljárva. A jegyzõ felhívta a képviselõ-testület figyelmét, hogy a második félévben a kiadási elõirányzatokat mindenképpen módosítani kell. Az elõterjesztésben jelzett személyi

13 13 juttatások (polgármester jubileumi jutalma, jutalom), a fennálló hitelek kamatainak növekedése, valamint az áfa július 1-vel bekövetkezett változása miatt. Dr. Proczner Vilmos képviselõ megállapította, hogy a kiadások teljesítése 65 %-os és a térítési díj bevétel idõarányos elmaradásáról kérdezett. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ a kiadási oldal idõarányos túlteljesítésénél, felhívta a figyelmet az elõterjesztésben foglaltakra. Megismételve azt, hogy a teljesítést olyan egyszeri kiadások jelentik, amelyek az elsõ félévben jelentkeztek. A térítési díjak tervezése óvatos becslés alapján, az igénybevevõk várható számának ismeretében az étkezési napok figyelembevételével történik. A teljesítést az elõterjesztésben részletesen leírtak szerint, befolyásolta a nyári gyermekétkeztetés hiánya és a konyhai zárva tartás, térítési díj elmaradás egyébként nincs. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5 2 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Az önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról szóló, beszámolót a jkv. melléklete szerint elfogadja. Felelõs: polgármester, jegyzõ Határidõ: értelemszerûen VI. N A P I R E N D Tárgy: 2009/2010. tanévre tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Elõadó: Tinyó Ottó polgármester A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Tinyó Ottó polgármester az elõterjesztéshez kapcsolódva elmondta, hogy nagyon jó dolog, hogy az önkormányzat immár negyedik alkalommal dönthet ebben a kérdésben, változatlan formában. Véleménye szerint, esetleg a középiskolások és felsõoktatásban résztvevõk pénzbeli támogatásán lehet változtatni. Suga László alpolgármester elmondta, hogyha emel is az összegeken a képviselõ-testület, az csak 1000 forintos nagyságrend lehet, mely nem érdemi, de ugyanakkor plussz 80 E Ft kiadást eredményezhet.

14 14 Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint, a diákoknak Ft is pénz. Felhívta arra a figyelmet, hogy van egyfajta igazságtalanság ebben a rendszerben, hiszen az a középiskolás, aki gyermekvédelmi kedvezményben részesül, eleve ingyen kapja a tankönyvet. Ugyanakkor az elmúlt év gyakorlata kapcsán, támadás érte a képviselõket, hogy azok a középiskolások, akik tanulmányaikat érettségi után középiskolai szinten folytatják, miért nem kapnak támogatást. Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy valóban érdemes lehet átgondolni egy differenciált támogatási rendszer bevezetését. Felvetette, hogy elõfordulhat az is, hogy bejáró gyermekek, a szuhakállói támogatás mellett, lakóhelyük önkormányzatától további pénzbeli támogatásban részesülnek. A közép- és fõiskolások esetében, egyetért azzal, hogy intézménytípusonként, csak az elsõ végzettség megszerzéséig nyújtson az önkormányzat anyagi támogatást. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy a képviselõtestület hatásköre a támogatási rendszer feltételeinek meghatározása tól az önkormányzat tudatosan nyújt - lehetõségének keretei - között többlettámogatásokat, a Gárdonyi Géza Tagiskolába járó bejáró gyermekeknek. Így az ingyen tankönyv, illetve az iskolabusz szolgáltatás bevezetése, a megváltozott infrastrukturális feltételek, a magas szintû oktatás mellett valószínûleg ez is szerepet játszott abban, hogy 3 év alatt a bejáró tanulók száma több, mint 30 fõvel növekedett. Tinyó Ottó polgármester kérdezte, hogy van-e konkrét, az elõterjesztéstõl eltérõ javaslata a képviselõknek, a differenciált beiskolázási támogatási rend bevezetésére, a 2009/2010-es tanévre. Ilyen javaslat a képviselõk részérõl nem hangzott el. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5 3 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: 2009/2010. tanévre, a tankönyvtámogatás rendjének megállapítása. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2009/10. tanév kezdéshez kapcsolódóan, a tankönyvtámogatás helyi rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1/ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, a szuhakállói Gárdonyi Géza Tagiskolában tanulói jogviszonnyal rendelkezõ valamennyi gyermek részére, a térítésmentes tankönyvellátáshoz, a tagintézményi költségvetésben a szükséges forrást biztosítja. 2./ Az Önkormányzat Képviselõ-testülete, költségvetése terhére Ft támogatást nyújt a középiskolai tanulmányaikat nappali tagozaton végzõ, elsõ középiskolai végzettség megszerzésére irányuló jogviszonnyal rendelkezõ tanulóknak; Ft támogatást az elsõ diploma megszerzésére irányuló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató fõiskolai hallgatóknak. Felelõs: polgármester, intézményvezetõ Határidõ: értelemszerûen, okt.15-ig Ezt követõen Tinyó Ottó polgármester 10 perc szünetet rendelt el.

15 15 Polgármesteri jelentés tárgyalása: A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Tinyó Ottó polgármester tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a 2000 fõ egyenérték alatti településeken, a szennyvízberuházás megvalósítására, nincs pályázati lehetõség. Jelenleg egyetlen forrásforma foglalkozik ezzel a kérdéssel. A határokon átnyúló kapcsolat keretei között lehetséges a szennyvízberuházás pályázat benyújtása. Errõl a Transdowell Zrt. is tartott egy tájékoztatót az érintett települések polgármestereinek. A pályázati forrásra elkülönített pénzügyi alapot hoztak létre, 10 millió euróval. Szlovák, illetve magyar oldalról pályázhatnak a települések közösen, településenként 1-1 millió euró értékhatárig. Ez azt jelenti, hogy 5 pályázat támogatására nyílik valószínûleg lehetõség. A pályázat benyújtásához a települések között együttmûködési megállapodás szükséges. Közös mûszaki tartalom nem feltétel, de elõnyt jelent. A beruházást közös pénzügyi elszámolással kell megvalósítani, minden dokumentációt magyar és szlovák nyelven is el kell készíteni, illetve pályázati elõírások szerint sok mindent angolul is. A pályázati forrással kapcsolatban az alábbi gondnok merülnek fel: jelenleg Szuhakálló nem rendelkezik partnertelepüléssel; az elõnyt jelentõ közös mûszaki tartalom értelemszerûen nem megvalósítható; az 1 millió euró 265.-Ft-os árfolyamon számolva, Szuhakálló esetében nem elegendõ, ugyanis ennek csak bizonyos része fordítható kivitelezésre. A támogatás 90 %-os, utófinanszírozott, Szuhakálló ilyen mértékig nem hitelképes. A Transdowel Zrt. tájékoztatása szerint, a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó pályázathoz szükséges tervezés Szuhakálló vonatkozásában készen van, a vízjogi engedély pár hónap alatt beszerezhetõ, partnertelepülés felkutatásában a Transdowel Zrt. segítséget nyújt. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy az Észak-Magyarországi Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázatok szakmai szempontból a pályázati feltételeknek mindenben megfeleltek, de forrás hiányában nem részesültek támogatásban, tartaléklistára kerültek. Elmondta, hogy a pályázatok sikertelensége kapcsán lehet okokat keresni. Véleménye szerint, a bírálati rendszerben a politika domináns, polgármesterként ebben nem tud szerepet vállalni. A kistérségbõl egyébként is nagyon kevés önkormányzat részesült támogatásban. A TEUT pályázat keretében szinte, kizárólag városok kaptak támogatást, akik minden pénzt elvittek. Tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy a játszótér létesítésére benyújtott pályázat hamarosan elbírálásra kerül. Elmondta, hogy az elkerülõ úthoz kapcsolódó ingatlan adásvétele, a képviselõ-testületi határozatnak megfelelõen idõben realizálódott. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Dr. Proczner Vilmos képviselõ kérdezte, hogy az adásvételbõl származó bevétel, elkülönített számlára került-e, mert annak a rendeltetésérõl dönteni kellett volna a képviselõ-testületnek, ez azonban nem történt meg. Véleménye szerint, ez a pénz kötött felhasználású. Tinyó Ottó polgármester a hozzászólásra reagálva elmondta, hogy nem érti és nem ért egyet ezzel a fajta gondolkodással. Nem fogadja el, hogy a 7 M forintos folyószámlahitel havi 100 E Ft kamata mellett, a másik oldalon több millió forint zárolt anyagi eszközzel rendelkezik az önkormányzat. Az önkormányzat nem pénzforgalmi

16 16 szemléletû gazdálkodást végez, hanem költségvetésében határozza meg a bevételekhez rendelt kiadásokat. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy az év közben keletkezõ bevételek felhasználásáról, a költségvetési rendelet módosításával a képviselõ-testület jogosult dönteni. Ennek során határozza meg, hogy mûködési, vagy felhalmozási célhoz rendeli-e a bevétel összegét. Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy bízik benne, hogy majd a költségvetési beszámolókor kiderül, hogy hol vannak ezek a pénzek, mire lettek felhasználva. A sikertelen RFT pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy meg kell nézni, hogy annak mi az oka. Ki kell vizsgálni, hogy mi az oka annak, hogy Szuhakálló kimarad mindenbõl, ha egyébként jó a pályázat. Ha nem jó a pályázat, akkor profi pályázatírót kell keresni. Az elmúlt hónapok alatt, mióta képviselõ, mást se hallott, csak azt, hogy ilyen pályázat, olyan pályázat, ide pályáznak, oda pályáznak és ezek a pályázatok mind elutasításra kerültek. Meg kell nézni, el kell gondolkozni azon, hogy a pályázatok sikere érdekében meg tett-e mindenki mindent, akinek módjában és lehetõségében áll használni kell a kapcsolatait a község érdekében. A közös szlovák szennyvízberuházás pályázattal nem szabad foglalkozni, ilyen feltételek mellett nincs semmilyen értelme. Más úton, módon kell a szennyvízberuházást megvalósítani, de végre csinálni kell valamit, az nem fogadható el, hogy nem történik semmi. A lakosság felé nem tudnak felmutatni semmit, pedig nagyon nagy az igény a beruházásra, de az önkormányzat még ezt sem tudja. Nem készült semmilyen felmérés arról, hogy a lakosság hány százaléka igényli ezt a fejlesztést. Az önkormányzat megbízott egy céget a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével, abból sincs semmi. Felkérte a polgármestert, hogy a következõ ülésen mutassa be ezeket a dokumentációkat. Ha ez nem áll rendelkezésére, fel kell bontani a tárgyban kötött szerzõdést és másik céget kell keresni. A szennyvízberuházásra most már nagyon kedvezõ lehetõségek, hitelkonstrukciók vannak. A szennyvízberuházásnak kiemelt kérdésnek kell lennie Szuhakállóban, rá kell szánni egy ciklust, félre kell tenni a politikát és nem szabad hagyni, hogy a beruházás ne valósuljon meg. Kérdezte a polgármestertõl, hogy az Észak-Magyarország címû napilapban újra megjelent egy tudósítás a Múcsony-Sajókaza-Szuhakálló pályázati együttmûködésérõl. Kérdezte, hogy ez újabb területet érint-e, vagy a Múcsony székhellyel mûködõ képzésrõl van szó. Tinyó Ottó polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a három önkormányzat között egyetlen együttmûködés van, mely az álláskeresõk képzésére irányul. Dudás Józsefné képviselõ az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy az önkormányzat pályázatainak sikeressége érdekében, együtt kell cselekedni a képviselõ-testületnek, nem lehet külön-külön utakon járni. A kis pályázatokon a sikeres szereplés érdekében meg kell mozgatni az összeköttetéseket, de az egyértelmû, hogy a kazincbarcikai kistérség többi települése, sem tud most jelentõs eredményeket elérni. Sokáig azt mondták, hogy lesz 2009-ben szennyvízberuházásra pályázat kiírva, de tudomásul kell venni, hogy nincs és nem is lesz. Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy egyetért azzal, hogy a pályázatok sikeressége érdekében együtt kell lépniük. Az óvodát és iskolát, most már hagyni kell,

17 17 nem lehet mindig az ott elért pályázati eredményeket felhozni. Csorba Tibor képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy nem érti képviselõtársa felvetéseit. Aki ismeri a települést, az nagyon jól tudja, hogy 1991-tõl a megvalósult fejlesztések mind pályázati támogatással készültek. Tinyó Ottó polgármester az elhangzottak kapcsán elmondta, hogy az 1991-ben önállóvá vált településnek, sok mindent meg kellett csinálnia, szinte a semmibõl kellett a falu infrastruktúráját, az intézmény hálózatát kiépítenie. Mindig a képviselõtestület határozta meg, hogy melyek azok a kiemelt célok, amelyeket fontosnak tart. Így került sor az utak építésére, felújítására, gázhálózat kiépítésére, az iskola bõvítésére, felújítására. Szuhakállónak nincs szégyenkeznivalója a környezõ településekhez képest, semmivel nem ért el kisebb, kevesebb eredményeket, mint a szomszédos községek, sõt ellenkezõleg. Tudomásul kell venni, hogy amikor 2005-ben az iskola beruházás mellett döntött a képviselõ-testület, meghatározta az elkövetkezõ évek fejlesztési lehetõségeit. Többször több alkalommal elmondta már, hogy a szennyvízberuházás érdekében, milyen társulásokban vett részt, az önkormányzat milyen pályázatokat nyújtott be, milyen tevékenységet végzett. Tudomásul kell venni, hogy megfelelõ pályázati lehetõség, külsõ támogatás nélkül Szuhakálló a lakosság, vagy az önkormányzat önerejére számítva nem tudja a szennyvízberuházást megvalósítani. Az önkormányzat soha nem rendelkezett olyan pénzügyi kapacitással, hogy érdemi pályázatírókat tudott volna megbízni. Dudás Józsefné képviselõ vélemény szerint, a térségben nem sok település dicsekedhet azzal, hogy különb az óvodája, iskolája, orvosi rendelõje, hivatala, mint Szuhakállónak. A pályázatoknak az a sajátossága, hogy nem mindig és nem mindegyik nyer. Az önkormányzatnál volt olyan, hogy a jegyzõ írta a pályázatokat, volt olyan, hogy külsõ cég és azok mindig változó sikerûek voltak. Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy továbbra sem érti, hogyha jó a pályázat, ha lobbiznak a sikere érdekében, akkor miért kerül mindegyik elutasításra. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ tájékoztatta a képviselõ-testületet, hogy 1999-tõl nyilvántartást vezet az általa írt és nyertes pályázatokról. Jegyzõként nem munkaköre a pályázatok írása, menedzselése meg fõként nem. Ennek ellenére 2005-ig minden megyei, illetve kisebb hazai pályázatot õ írt és ezek a pályázatok nagy százalékban nyertek is. Az iskola beruházás során kialakult ellentmondások, konfliktusok miatt évben nem vállalta a regionális pályázatok elkészítését. Ennek ellenére jelentõs szerep hárult rá, hogy a pályázatok egyáltalán el tudjanak készülni tól már újra õ írja a képviselõ-testület által meghatározott célokhoz kapcsolódó pályázatokat. Ezek a pályázatok a NORDA, illetve az Államkincstár visszaigazolása alapján, szakmai szempontból mindig megfeleltek a pályázati kiírásban foglaltaknak, olyan pontszámot értek el, amely alapján támogathatók lettek volna. Ezekhez a pályázatokhoz nem kellenek profi pályázatírók, akik esetenként többszázezer forintot elkérnek a pályázat írásért, nyertes pályázat esetén pedig sikerdíjat; ugyanakkor a pályázat tényleges elkészítése pedig a helyi alkalmazottakra hárul. Szuhakálló esetében egyértelmû, hogy politikai háttere van a pályázati sikertelenségnek, azt ki kell mondani. Szakmai oldalról a pályázatok megfelelõségérõl egyértelmû bizonyíték, a visszaigazolások mellett az, hogy Serényfalván az általa készített évi, mindhárom RFT pályázat, a pályázatokban foglalt támogatási igények változatlanságával, nyert. A régióban, községkategóriában Serényfalva kapta a legtöbb támogatást összesen, 44 M forintot.

18 18 Suga László alpolgármester véleménye szerint, a szennyvízberuházás pályázati támogatás nélkül nem valósítható meg. Ha mind a 350 szuhakállói családot figyelembe vennék, önerõbõl akkor is több mint 1 millió forint hozzájárulás kellene. Az önkormányzat költségvetését fennállása óta hiánnyal fogadja el, ha van is bármennyi pályázati önrésze, az csak kisebb beruházáshoz pl.: útfelújításhoz elegendõ. 5-6 millió forint léte, vagy nem léte, több százmillió forintos beruházásnál nem számottevõ. Az évben szennyvízberuházásra irányuló pályázati lehetõség nincs. Dr. Proczner Vilmos képviselõ véleménye az, hogy valahogy akkor is el kell kezdeni valamit, mert hónapok óta nem történik semmi. Szomorú, hogy 9 év alatt nem tudták megcsinálni és felmerül benne, hogy a most megrendelt terv is, nem-e fölösleges így. A szlovákokkal közös pályázattal nem szabad foglalkozni, annak semmi értelme. Tinyó Ottó polgármester kezdeményezte, hogy a képviselõ-testület döntsön a határon átnyúló együttmûködés keretei között beadandó szennyvíz-pályázat ügyében. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5 4 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében, szennyvízberuházás megvalósítására irányuló pályázati formán való önkormányzati résztvétel. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a Magyarország- Szlovákia Határon Átnyúló Együttmûködési Program keretében, szennyvízberuházás megvalósítására irányuló pályázati formán, a pályázati feltételek kedvezõtlensége miatt, nem kíván részt venni. Felelõs: polgármester Határidõ: azonnal, értelemszerûen A képviselõ-testület az elhangzott kiegészítésekkel, a kérdésekre adott válaszokkal együtt, a polgármesteri jelentést 7 igen és 1 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 5 5 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t : Tárgy: Polgármesteri jelentés Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete megtárgyalta a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, az ülések között történt fontosabb eseményekrõl készített jelentést, a tájékoztatást tudomásul vette és azt elfogadta. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen

19 19 Indítványok, javaslatok: Javaslat a Polgármesteri Hivatal vagyonbiztonsági rendszerének kiépítésére; struktúrált informatikai hálózat és elektronikus adatarchiváló rendszer létesítésére; A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet. Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Dr. Proczner Vilmos képviselõ hozzászólásában elmondta, hogy a vagyonvédelmi rendszer és az informatikai hálózat kiépítését mindenképpen támogatja. Erre irányuló döntés esetén, részletes felmérésen alapuló költségvetést kell kérni. A munkák ellentételezését a jegyzõ által kimutatott költségvetésen belüli átcsoportosítással, illetve megfelelõ pénzügyi ütemezéssel meg lehet oldani. Dudás Józsefné képviselõ véleménye szerint is, mindenképpen támogatni kell a beruházások megvalósítását, azokra 1-2 hónap múlva sor kerülhet. Bukovenszki Józsefné képviselõ is elmondta, hogy támogatja a fejlesztéseket, költségvetésen belüli átcsoportosításokhoz, nem sokat kell pótolni. Tinyó Ottó polgármester javasolta, hogy a képviselõ-testület az elvégzendõ fejlesztésekre kérjen konkrét árajánlatot. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5 6 / ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: Javaslat a Polgármesteri Hivatal vagyonbiztonsági rendszerének kiépítésére; struktúrált informatikai hálózat és elektronikus adatarchiváló rendszer létesítésére. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal vagyonbiztonsági rendszerének kiépítésére; struktúrált informatikai hálózat és elektronikus adatarchiváló rendszer létesítésére vonatkozó javaslatot, és a megvalósítandó fejlesztések szükségességével egyetértett. A képviselõ-testület felhatalmazza a jegyzõt, a fejlesztések magvalósításához szükséges konkrét árajánlatok beszerzésére. Felelõs: jegyzõ Határidõ: soron következõ testületi ülésig 089/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi ajánlat; A képviselõ-testület a jegyzõkönyv mellékletét képezõ elõterjesztés szerint tárgyalta a napirendet.

20 20 Az elõterjesztéssel kapcsolatban az alábbi kérdések, hozzászólások, vélemények hangzottak el: Dr. Proczner Vilmos képviselõ véleménye szerint, az érintett ingatlan kis területnek számít, a 150 E Ft-os vételár soknak tûnik, maximum 100 E Ft-ot ajánljon érte az önkormányzat. Felvetette, hogyha megtörténik a terület rekultivációja, az illegális hulladéklerakó hely felszámolása, hogyan fogja az önkormányzat megakadályozni az újabb szemétlerakást. Tinyó Ottó polgármester elmondta, hogy ehhez elõször a feltételeket meg kell teremteni. A jelenlegi pályázati forma lehetõségét nyújt az illegális hulladéklerakók térítésmentes felszámolására, ha ez nem valósul meg, az ezzel kapcsolatos kötelezettség a tulajdonost, illetve az önkormányzatot terheli. Bukovenszki Józsefné képviselõ kérdezte, hogy Szuhakállóban átlagosan aranykoronánként milyen vételár értékkel bírnak a szántóföldek. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ elmondta, hogy jó minõségû, szántó mûvelési ágú termõföldek esetén, E Ft/AK vételár, az ismert gyakorlat. Suga László alpolgármester vételár is sok. véleménye szerint, az érintett területért a 100 E Ft Dr. Proczner Vilmos képviselõ elmondta, hogy a terület értéke 0,97 AK, bár ez most nem lehet hasonlítási alap. Tinyó Ottó polgármester javasolta a terület megvásárlására vonatkozó adásvételi ajánlat elfogadását, úgy, hogy azért az önkormányzat 100 E Ft vételárat fizessen a vevõnek. A képviselõ-testület egyhangú (8 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 57/ ( V I I I ) s z á m ú K é p v i s e l õ - t e s t ü l e t i h a t á r o z a t Tárgy: 089/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi ajánlat. Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete, Silye László miskolci lakos adásvételi ajánlatára, a 089/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó adásvételi szándékát kinyilvánítja, maximum Ft vételáron. A képviselõ-testület felhatalmazza a polgármestert, az elõvásárlási jog gyakorlására vonatkozó hirdetmény-közzétételi eljárás lefolytatását követõen, az adásvételi szerzõdés megkötésére. Felelõs: polgármester Határidõ: értelemszerûen Suga László alpolgármester elhagyta a képviselõ-testület ülését, ezzel a képviselõtestület létszáma határozatképesség szempontjából 7 fõre változott.

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. február 25-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. szeptember 3- án 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Dr. Herczeg Tibor jegyzõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. május 14-én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés)

Jegyzőkönyv. 1. Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének módosítása (Írásbeli előterjesztés) Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 10 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Zöldág János alpolgármester Borsik Imre képviselő

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 8/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete 9/2015. (VIII.13.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 26/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. AUGUSZTUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete 12/2015. (VIII.07.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet

Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné. Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi költségvetés-tervezet 1 1. a.) Tárgy. Gárdonyi Géza Tagiskola 2008. évi költségvetéstervezete Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor Sáfrányos Józsefné Jegyzõ GESZ vezetõje Az elõterjesztés melléklete: tagintézményi

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. augusztus 06-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2015.(VIII..07.) önkormányzati rendelet 10/2015.(VIII..07.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 25-én órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 15 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Nagy András polgármester Patyi Norbert alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 3-án, 8:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 11-én, 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza,

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Gárdonyi Géza Tagiskola. Bevételi források és azok teljesülése. viszonyítva 53%-os teljesülést mutat.

Gárdonyi Géza Tagiskola. Bevételi források és azok teljesülése. viszonyítva 53%-os teljesülést mutat. Gárdonyi Géza Tagiskola Szuhakálló 2008. I. félévi Költségvetési Beszámoló szöveges értékelése Bevételi források és azok teljesülése A tagintézmény mûködési bevétele félévi záráskor a módosított hoz viszonyítva

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dorkó György képviselő Kelemen Tünde képviselő Pallagi László képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. június 25. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. július 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. július 31-én 11.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Intézményfenntartó Társulása 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. Száma: 3117-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Intézményfenntartó Társulása 2013. október 30-án /szerdán/ 18.05 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete

1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete 1. b.) Tárgy: Zöld Titkok Kastély Tagóvoda 2008.évi tagintézményi költségvetéstervezete Elõterjesztõ: Tinyó Ottó polgármester Dr. Illés Pálné intézményvez. Az elõterjesztést készítette: Dr. Herczeg Tibor

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vadna Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 31-én, 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Vadna 3636 Vadna,

Részletesebben

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Pedagógiai szakmai szolgáltatáshoz kapcsolódó programok megvalósítása Támogatás mértéke: 1.497.500 Ft. A program célja a pedagógusok továbbképzése, szakmai munkaközösségek mûködtetése a kistérségi tanulmányi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselő-testület ülésén. Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. november 29-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2013. JANUÁR 30. ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ JEGYZŐKÖNYV, b./ TÁRGYSOROZATA c./ HATÁROZATA 1-5/2013.(I.30.) ÖK. sz. d./ RENDELETE 1 /2013. (II.6.) ÖK.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 3-án 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: 5 fő képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./

/Németh Rita képviselő távolmaradása okát előre jelezte./ 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 120-34/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. május 19-én 19.05 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Az ülés helye: Bazsi Község

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 29-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. november 27. napján 15.30 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/ /2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 3.) Határozatok: 17/2012. - 19/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 22-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben