ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL 1940 1941. A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI"

Átírás

1 1 '. o "i ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL ÖTVENEDIK KÖTET A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR VITÉZ BERDE KÁROLY rs DR. KROMPECHER ISTVÁN KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI KOLOZSVÁR, 1942 SZAKOSZTÁLYA

2 Felelés kiadó: Dr. Krompecher István. Minerva-nyomda Rt. Kolozsvár Felelés vezeté: Major József.

3 BEKÖSZÖNTŐ. Két évi kényszerű szünetelés után új formájában is a régi célkitűzéseivel indul útjára Értesítőnk új sorozata,, mégpedig immár átvert, e d ik kötetéve l. A történelem kerekének napjainkban átélt zökkenése Orvostudományi Szakosztályunk hatvannégy esztendő óta folyamatos munkáját nem tudta megszakítani, csupán e munka eredményeinek nyilvános közzétételét gátolta meg ideig-óráig. Észak-Erdély felszabadulásával és a Ferenc József-Tudományegyetemnek régi székhelyére történt visszatérésével, annak a szent egységnek a jegyében, amiben az egyetem orvosi fakultása 1879-től 1918-ig az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi Szakosztályával élt, a Szakosztály munkájának és az irányításának nagyobbik részét megint az egyetem orvosi fakultásának tagjai vállalták el. Amikor a két testvérintézmény egyöntetű bizalma alapján kitüntetés gyanánt vállaljuk az Értesítő szerkesztését, hálás elismeréssel emlékezünk meg azokról, akik az idegen megszállás évtizedei folyamán nem hagyták kialudni a lángot az orvostudomány müvelésének és népszerűsítésének erdélyi magyar oltárán. Kötelességet rovunk le velük szemben, amidőn új sorozatunk emez első füzetében összegyűjtjük és közreadjuk az ö utolsó és legnehezebb esztendejük törekvéseinek emlékeit, s annak az átmeneti időnek tudományos termékeit, amíg fakultásunk maga vállalta a régi keretekben az új élet megindítását. A múlt iránti tisztelettel, s a termékeny jövőbe vetett bizalommal indítjuk útjára az Értesítőt, ami ma sem kíván más célt szolgálni, mint azt, amit Högyes Endre közel hét évtizeddel ezelőtt Szakosztályunk számára kitűzött: szellemi kapcsolatba egyesíteni Kolozsvárott az orvostudományok különböző ágaival, foglalkozó erőket". Ehhez a munkához hívjuk társul a Ferenc József-Tudományegyetem orvosi karcinak, s Erdély orvosközönségének, minden tudománykedvelő és művelő tagját, és ehhez kérjük az egyetemes magyar orvosi rend érdeklődését és jóindulatát. Kolozsvár, december 6. vitéz BERDE KROMPECHER KAROLY ISTVÁN

4 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának a m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem régi székhelyére, Kolozsvárra tört visszatérése alkalmából 1941 március hó 30-án tartott Ünnepi Díszülés elhangzott beszédek. Dr. Koleszár László, az EME. Orvostudományi Szakosztálya elnökének megnyitó beszéde: Mélyen tisztelt díszközgyűlés! Mondjuk el a magyar imádságot: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, Ámen! Van szerencsém üdvözölni a Ferenc József-Tudományegyetem körünkben megjelent miniszteri biztosát, dr. Szily Kálmán ő excellentiáját, Kolozsvár sz. kir. város és Kolozs várinegye főispánját, Inczédy- Joksman Ödön öméltóságát, a Ferenc József-Tudományegyetem rectorát, Bartók György ö magnificentiáját, tudománykaraink dékánjait, köztük dr. vitéz Berde Károly orvoskari dékán öméltóságát, Kolozs vármegye alispánját, dr. Gaal Elemér öméltóságát, szakosztályunk tiszteletbeli elnökét, Veress Ferenc professzor öméltóságát, az E. M. E. központi választmánya, képviseletében megjelent Kántor Lajos titkár urat, úgyszintén a megjelent hölgyeket és urakat s a díszközgyűlésünket ezennel megnyitom. Van szerencsém bejelenteni, hogy üdvözlő táviratot illetve levelet intéztek szakosztályunkhoz ez alkalomból H ó m a n Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága, a Magyar Tudományos Akadémia, a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem tanácsa, a szegedi egyetem orvosi kara, Korányi Sándor, Grósz Emil, Balogh Ernő, Jeney Endre, Tomcsik József professzor urak, és szakosztályunk legrégibb tagja, Máthé Dénes egyetemi ny. r. tanár úr. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! november 23-án, 82 évvel ezelőtt Erdély Széchenyijének, Mikó Imre grófnak hívó szavára a kolozsvári vigadó nagyterme zsúfolásig megtelt hazafias érzéstől lángoló főurakkal, nemesekkel, polgárokkal. A 48-as szabadságharc leveretése utáni absolutismus korában rendkívüli eset volt, hogy egy nemzeti álom beteljesedhetett: a bécsi udvar^ megengedte, hogy Kolozsvár székhellyel megalakuljon az Erdélyi Múzeum Egyesület, nem hiába fáradott annyit Mikó, nem hiába tűrt annyi éven át a bécsiek részéről oly sok megaláztatást!

5 6 Koleszár: Megnyitó beszéd Nagy volt a lelkesedés, amikor a titkos.szavazás egyöntetű eredményeként az egyesület nyelve a magyar lett, csörögtek a díszes magyar kardok, a kócsagtollas süvegeket magasan lobogtatták, és nem akart szűnni a nemzeti érzésnek e győzedelmes megnyilatkozása. Az erdélyi lélek új utakat talált, s az új élet lehetőségei nyomán fakadó áldozatos munka, céltudatos előretörés a kultúra és a tudomány terén rövid 10 év multán már az országházban is felszínre hozta az erdélyi egyetem alapításának szükségességét. Ebben a döntő tényező az Erdélyi Múzeum-Egyesület volt az ő táraival, melyek a magasabb színvonalú tanítás céljaira igen alkalmasnak kínálkoztak ben a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem első professzorai az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökének. Mikó Imrének kezébe tették le hivatali esküjüket. A Múzeum-Egyesület a tudományos élet nagy fellendülését yarta. az egyetemtől. Ezzel szemben a professzorok intézeteik berendezésével és fölszerelé.-ével voltak elfoglalva és egyiküknek sem tetszett a szakosztályok feletti központi gyámkodás. Az egyesületi tudományos elet megcsappant, meggyérültek "az ülések, megszűntek a közönség koreben igen kedvelt népszerűsítő előadások is, a közművelődés óriási karara. Néhány év múlva az egyetem orvosi karán mozgalom indult egy orvos természettudományi Társulat alapítására, amely Genersich Antal professzor elnöklete alatt három éven át összetartotta Kolozsvár orvosait és természettudományokkal foglalkozó tanárait. Számo.- ülésen referáltak saját kísérletek eredményeiről s érdekesebb betegek bemutatásával nagy vonzóerőt gyakoroltak a gyakorlatot folytató orvosokra. Az E. M. E. elnöksége látva az új Társulat eredményes működését, elhatározta, hogy a maga kebelében újra felállítja a korábban {^ezett? de elsorvadt szakosztályokat ben március 27-ikén tartott Erdélyi Múzeum-Egyesületi közgyűlésen a kolozsvári orvosi természettudományi társulat bejelentette a Múzeum-Egyesület keretén belül újból megalakult orvostermészettudományi szakosztályba való beolvadását. Kis.» elnökké Genersicb professzort választották meg. f Rövid idő alatt az új szakosztály tartalomban es látogatottságban nem remélt eredményeket éri el ben e szakosztály ülésén ismertette Hőgyes Endre a labvrint izgatás és a nystagmus közti összefüggés lefedezését, ami nevét halhatatlanná tette. A szakosztály sulyat emelte, hogvaz üléseken elhangzott előadásokat es hozzászólásokat a.múzeum- Egyesület által kiadott Értesítőben publikálhattak. Ennek első szeikesztője is Hőgyes Endre volt. Az évek hosszú sora alatt megsokasodott úgy az orvosi, mint a természettudományi előadások száma, s az 1906-ban tartott közgyűlés szükségszerűen kimondta az orvosi szakosztály különválását a termeszeitudományitól..,.., - t A szakosztályi élet nagy fellendülését mutatja, hogy mar ^éjenként voltak tudományos ülései. Az orvostudomány rohamos gloflem" anyagot szolgáltatott a dolgozó orvosgenerácionak. A sebeszei inori törése, a Röntgen-sugár térhódítása, a serológia laboratóriumi es l,

6 Koleszár: Megnyitó beszéd agyi alkalmazása s a többi modem klinikai fölfedezés és gyógyító eljárás mind referálás és megvitatás alá került. Szakosztályunkban bangzott el az első vétó a Koch-féle tuberculinkezelés ellen; a Röntgen-sugarak törvényszéki orvostanban való alkalmazásának jelentősége itt került először tárgyalásra, innen indult hódító útjára a tárgyi bizonyítékok jelentőségének óriási fontossága a törvényszéki orvostanban. Itt mutatták be először Magyarországon a spastikus bénulás gyógyítására kieszelt gerinccsatorna föltárással kapcsolatos ideggyök átmetszés sikeresen operált eseteit; szakosztályunkban hangzottak el a malária kóroktanát tisztázó kísérletek eredményei. A tudományos élet 1914-ben hirtelen megtorpant, a szakosztály tagjainak nagyrésze hadbavonult. A tudományos ülések elnéptelenedtek. az előadások a háború követelményeihez simultak. Kezdett a régi rend felbomlani, az itthon maradottak vállaira több munka nehezedett, a megélhetési gondok elvonták az orvosokat a kutató munkától, a laboratóriumok a hadsereg igényeit is alig tudták kielégíteni, elmélyedő kutató munkáról szó sem lehetett többé. Az összeomlás előtt az utolsó szakülés 1918 dec. 18-án volt. Ezután négyévi kényszerszünet következett. A Ferenc József-Tudományegyetemtől elszakadt erdélyi orvosok elzárva az anyaországtól és a müveit nyugattól, megfosztva az egyesületi élet lehetőségétől, tudományos tevékenységük kielégítésére 1920 őszén orvosi lapot alapítottak Erdélyi Orvosi Lap címmel, amely azonban sehogy sem tudta pótolni az elvesztett tudományos fórumot ben összefogtak a Múzeum-Egyesület orvosi szakosztályának itt maradt tagjai, s nagy utánjárással sikerült az összegyülekezésre engedélyt szerezni. Közgyűlést hirdettek, melyen elhatározták, hogy a régi szakosztályi működést nem hagyják feledésbe menni, bár klinikai és intézeti háttérrel nem rendelkeznek, mégis megkísérlik a tudományos munkálkodás megindítását. Veress Ferenc professzor és munkatár>ai vállalták a megszálló hatalom részéről legyőzhetetlennek mutatkozó akadályok leküzdését. Tudományos ülések tartását nem engedélyezték, mert Egyesületünk jogi személyisége nem nyert megerősítést, majd amikor ez rendeződött, a megszálló hadsereg parancsnokló tábornoka azl kívánta, hogy egy egész évre előre mutassuk be az előadások címét. Mennyi utánjárás, mennyi megaláztatás, mennyi előszobázás után kaptunk egy-egy ülésre engedélyt! Nem csoda, ha egy ideig az összegyülekezésre a nem megengedett módot alkalmaztuk: Kávéházak füstös külön termében gyűltünk össze, itt tartottuk tudományos üléseinket, de az államhatalom ébersége miatt csakhamar be kellett látnunk, hogy így Egyesületünk létével játszunk. Újra vállaltuk az ülésrendezés sziszifuszi munkáját. Ezután tudományos előadásainkon az államrendőrségi (szigmanca) detektívek vigyáztak, hogy államellenes kijelentések ott ne hangozzanak el. Jóindulatúlag arra is figyelmeztették az elnökséget, hogy e szó magyar" és Budapest" ne szerepeljen előadásainkon, nehogy a magyar nyelvet nem ismerő regáti detektív rosszindulatú feljelentése kellemetlen következményeket vonjon maga után. Mi azonban ennek a i

7 8 Koleszár: Megnyitó beszéd figyelmeztetésnek ellenére hangosan hirdettük a magvai' orvostudomány eredményeit. _ Üléseinket hol itt, hol ott tartottuk. Egyideig az Iparkamara adott hajlékot, ahol a megszállás első idejében sok magyar tisztviselő volt, ezeknek rohamos elüldözésével nekünk is kiadták az utunkat. Új otthont találtunk a Magyar Kaszinóban, ahol néha, amikor engedélyt nem kaptunk ülés tartására, fehérasztal mellett tartottuk meg tudományos összejöveteleinket, Sajnos, az érdeklődés évről-évre fogyott, a még hivatalos állásban levő kartársak feletteseik szigorú tiltó figyelmeztetése szerint elmaradtak üléseinkről, sőt társaságunkat is kerülték. A megszállás első tíz esztendejében a létért való nehéz küzdelem, a fokozott megélhetési gondok, az új életre való berendezkedésben keresendő az oka annak, hogy a szakosztályi élet nehezen lendült föl. Energiánkat most a népszerűsítő előadások tartására fordítottuk. A nagyközönségben hálás hallgatóságot találtunk, előadásaink alkalmával az unitárius kollégium díszterme zsúfolásig megtelt. Közben szomorúan kellett konstatálnunk, hogy az Erdélyi Orvosi Lapot tovább fenntartani nem tudjuk, egy bástyánk megint összeomlott. Űj célkitűzésekkel igyekeztünk az otthonuktól megfosztott s egykét szobában esaládosté>l meghúzódott orvos tagokat az egyesületi életbe tömöríteni. Továbbképző orvosi kurzusok rendezését helyeztük kilátásba, amit a tagok lelkes örömmel fogadtak. Érdeklődésünkre a budapesti orvosprofesszorok szívesen vállalkoztak egyesületünkben előadás tartására. Sajnos azonban tervünk nem valósulhatott meg, mert a kolozsvári román egyetem professzorai egyöntetűen tiltakozásukat jelentették be az illetékes miniszternél. A továbbképző kurzus bukásából új eszme született. Orvos-nagygyűléseket fogunk rendezni a nagyobb vidéki városokban! 1930-ban a MYizeum-Egyesiilet marosvásárhelyi vándorgyűlésével kapcsolatosan megrendeztük első kongresszusunkat, amelynek -ikerét mindennél fényesebben mutatja, hogy 4 ülésben 46 előadás és 30 hozzászólás hangzott el. A nagygyűlés erkölcsi és tudományos sikerének következménye volt, hogy föllendült a szakosztályi élet. A nagygyűlés munkálatait emlékkönyv alakjában megjelentettük, s a 236 oldalas munkál megküldtük az erdélyi orvosoknak, egy-egy példányt pedig eljuttattunk az anyaországba is. Ezután hirdetett tudományos üléseinken már kezdtek a vidéki kartársak is megjelenni, most már hivatalfőnöki intelemre nem volt szükség, ekkor már magyar orvos állami állásban nem volt. Tudományos törekvéseinkbe az űj programmunk szerint bevontuk az orvosnövendékeket is, ezek közül nagyon kevesen merészkedtek körünkben megjelenni. Az átkos megszállás második évtizedében kezdett fellendülni az egyesületi élet. A közös sors, egymásnak a megbecsülése, eddig még sohasem tapasztalt közelségbe hozta szakosztályunktagjait, általában a kisebbségi orvosokat. A tagok közmegelégedését váltotta ki a választmány ama határozata, hogy díszes ezüst serleget szerezzünk be, hogy azzal, mint szimbo-

8 Koleszár: Megnyitó beszéd 9 lummal, évenként tartandó díszlakomán áldozzunk a Ferenc József- Tudományegyetem elhunyt nagy tanárai emlékének. Serlegavató ünnepségünkön nagy számban jelentek meg a Ferenc József-Tudományegyetemen végzett erdélyi kisebbségi orvosok. Az első serleg vacsorát Purjesz professzor emlékének szenteltük. Ez olyan nagyszabású és fényes sikerű ünnepély volt. hogy ilyent rendezni többé nem volt módunkban, az oláhság irigykedése miatt. A kisebbségi sorsba való beilleszkedéssel, s a gazdasági helyzet javulásával kapcsolatosan az egyesületi élet nem remélt arányokban fejlődött l>en szakosztályunk tudományos előadásainak száma a háború előtti időkre emlékeztet: egy év alatt 22 ülés, amellett 11-ik orvoskongresszusunk 32 előadással. Midőn a jövőre vonatkozóan a legvérmesebb reményeket szőttük, keserű csalódás érte egyesületünket, tagjaink egy része az egyesületi élet konjunktúráját kihasználva, megalapította a Paul Ehrlich orvostudományi társaságot, rést ütve ezzel az eddigi egységen. Aggodalmunk alaptalannak bizonyult. Szakosztályunk hamar kiheverte a hűtlenségnek ezt a formáját. Ezután magyar tagtársaink nemzeti önérzetüktől hajtva, kötelességszerűen sohasem hiányoztak hirdetett tudományos üléseinkről. Az erdély orvosi életnek nagy eseménye volt, amikor 1934-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület központjának az áldozatkészsége folytán életrekeltettük háború előtti tudományos folyóiratunkat, az Értesítőt, mely szakosztályunk üléseinek tudományos súlyát érezhetően emelte. Az "előadóknak nagy segítségére volt az ez évben megszerzett nagy modern Zeiss vetítőgép. Érdekes jelenség, mely Brassóban tartott harmadik nagygyűlésünket jellemzi, hogy arra nemzeti és vallásfelekezeti különbség nélkül özönlöttek az orvosok Erdély minden részéből. Szakosztályunknak ez a nagy népszerűsége volt az oka. hogy a két év múlva Temesváron rendezendő kongresszusunkat a hatóság az utolsó napon tiltotta be. Nagy volt a megdöbbenésünk, 'ü előadót és 300 résztvevőt sürgönvileg kellett értesítenünk, hiába volt minden kilincselés a minisztériumokban, kárbaveszett a megrendezés nagy összegű kiadása. Ez a hajthatatlan-ág és lelketlenség a mind jobban életrekapó kisebbségellenes politika egyik bizonyságtétele volt. Ezzel a sikertelenséggel szakosztályi életünkben újból hanyatló korszak kezdődik. Üléseink megrendezése még az első időknél is nehezebbé vált: megtörtént, hogy amint szokás volt, utolsó pillanatban adta ki a rendőrség a hadtest ülési engedélyét, azért katonai engedélyt, mivel városunkban állandóan ostromállapot volt, de arra is volt példa, hogv az engedélyi nem is kaptuk meg s az ülés utáni nap érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a katonaságnál elveszett a kérvényünk. Az állandóan fokozódó bizonytalanság és a kisebbségi zaklatás folytán a lelkes táltor kezdett megfogyatkozni, de még voltunk olyan erősek, hogy 1938-ban Tordán az E. M. E. vándorgyűlésével kapcsolatosan nagysikerű ly-ik orvoskongresszust rendezhettünk. Ttt már lépten-nyomon detektivekkel voltunk körülvéve, de a 4 ülésben 38 előadás

9 10 Koleszár: Megnyitó beszéd megtartását megakadályozni nem sikerült, azokon csak tudományról volt szó. Az ezután következő idő már az egyesületi élet agóniája volt. Tagjaink nagyrésze mindegyre katonai összpontosításra volt behíya, sokat közülük hónapokig ott felejtettek Beszarábia kulturálatlan zónáin; akik hazajöttek, szétszóródott praxisukat próbálták helyreállítani, mások meg a behívásra való előkészületben fáradtak el: tudományos munkálkodásra sem idő, sem kedv nem jutott. Ilyen viszonyok között még gondolni sem lehetett, hogy az l!»40. évben esedékes vándorgyűlést, illetve orvosi nagygyűlésünket megtartsuk. Ehelyett egyebet értünk meg: Északerdély és vele Kolozsvár boldog felszabadulását! Mélyen tisztelt Közgyűlés! Ha az elmúlt 22 év mérlegét felállítjuk, kitűnik, hogy az elnyomatás nehéz korszakában tartottunk 145 tudományos ülést, azon elhangzott 159 előadás, 164 hozzászólás, 46 betegbemutatás, 20 referátum, 20 emlékbeszéd. A 4 orvoskongresszuson elhangzott 140 előadás. A szakosztály tudományos folyóirata, az Értesítő, megjelent 5 kötetben, 12Ó1 oldalon, a 4 kongresszusi emlékkönyv 608 oldalon. Ami tőlünk telt, mindent megtettünk. Hogy több eredményt nem tudunk fölmutatni, az nem a mi lelkesedésünk hiányán múlott. Ma hálát adunk az Egek Urának, hogy az Erdélyi Múzeum-Egvesület Orvostudományi Szakosztálya meghajthatja lobogóját a hazatért m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem.'lőtt, bízva abban, hogy az a tudományos élet, melynek parazsát a 22 éves elnyomatás idején hamu alatt olyan* féltve megőriztük, az ö segítségével újra lángra lobban és fénye dicsőségesen bevilágítja a magyar orvostudomány egét. Adja Isten, hogy úgy legyen! Dr. vitéz Berde Károly orvostudomány kari dékán üdvözlő beszéde: Tekintetes Díszközgyűlés! Méltóságos Elnök Ür! A Ferenc József-Tudományegyetem orvosi kara nevében megilletődve és tisztelettel üdvözlöm az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudományi szakosztálvát ezen a határmesgyén, ami hátratekintve ket, szenvedésekben gazdag évtizedet, előre nézve pedig egy új virágzás korszakait választja el egymástól. t # f,.,., Testvér üdvözli a testvért, az egymás támogatására es kiegésznesére hivatott egvik antimeron a másikat. A z E. M. E. orvosi szakosztályának és fakultásunknak célkitűzései ugyanazok, csak módszereikben van különbség. Mindketten a magyar orvostudomány messze világit«) fáklyáját kívánják szolgálni. Fakultásunk az elektromos arain, ami az táplálja, a szakosztály pedig a készülék, ami az áram belső energiait a közösség közkincsévé alakítja.

10 vitet Berde: Üdvözlő beszéd 11 Aki a magyar tudományosságot szolgálja Erdélvben, annak tisztában kell lennie azzal, hogy a nyugateurópai, u. n. latin-germán kultúrának keletre tolt legszélsőbb őrhelyén áll. Ettől keletre és délre tőlünk merőben eltérő szellem és más kultúrkör éli a maga külön világát. Az erdélyi magvai' tudományos élet a maga emberi és nemzeti munkája mellett egyúttal azt a nagy eszmét szolgálja, amit általában Európának" szoktunk nevezni. Az orvostudományok európai értelemben vett művelése akkor szökkent merész sudárba íven a helyen, amikor fakultásunk és az E. M. E. erre a célre testvérül összefogott. Az egykori Institutum Medicochirurgicum" tanárai, Laffer József, Keresztes Elek, Eckstein János. Szőcs József egymagukban, társak és szervezetek nélkül még monologizálni sem tudtak a tudomány müvelésének síkján. A XIX. század közepéig kellett várni, hogy Erdélyben is megszülessék az orvos-természettudományok számára a fórum, a tudós számára pedig a rostrum. amelyről akár az egész világ nyilvánossága előtt beszélhet. Az anyaországi példák alapján, a Bugát Pál és a Balassa János teremtő, valamint a Markusovszky Lajos. Poór Imre és id. Szily Kálmán megtartó és fejlesztő munkájával párhuzamosan megtermékenyült az erdélyi lélek is és a Bőgyes Endre, Genersich Antal. Jendrassik Jenő és derék támogatóik kezén megszületett az E. M. E. orvosi szakosztálya. A szükség érzésének sorsközössége a cselekedetek sorsközösségébe kapcsolta az egyesületet és egyetemünket, kettejük együttműködése pedig tiszteletreméltóan magas fokra emelte a tudományok művelését Erdélyben. Hogy müven gazdag volt ennek az együttműködésnek az eredménye, azt az iq1k-évi összeomlással és az oláh megszállással bekövetkezett kényszert'» a szörnyű törésnek a súlya alatt sem estek kétségbe, hanem megragadták azt ami még megmaradt: a messzeröpítő gépek helyett az egyszerű, életmentő evezőlapátot. És haladtak tovább az úton. Nem úgy, ahogy szerették volna, hanem csak úgy, ahogy lehetett. De fenntartották a felszínen a hajót Férfiak voltak a viharban, kicsiny mécsessé zsugorodott egykori hatalmas láng gondos, áldozatos őrzői és megtartói. A Filep Gyula emléke, Veress Ferenc, Gyergyai Árpád, Koleszár László és a köréjük sorakozó erdélyi kartársaink személye előtt tisztelettel állunk meg mi. a hazatértik, és hálánk veszi körűi mindnyájukat, a szent örökség átmentéséért. S most itt állunk egy új virágzás küszöbén. A Ferenc József-Tudományegyetem orvosi kara újból tudományos fórumaid óhajtja az 1'] M. E. orvosi szakosztályát. Mégpedig változatlanul úgy, ahogy az a világháború előtt volt: a szükség sorskózössége által hajtva a cselekedetek sorsközösségében. Hozzuk és felajánljuk képességeink szerinti szellemi erőinket: az idősebbek tapasztalatait, tudását, vezető képességet, kritikáját, s a fiatalok lendületét, célkitűzéseit és munkakedvét. És hozzuk intézeteink és klinikáink anyagát, reméljük, hogy nemsokára gazdagnak mondható felszerelését, bár jól tudjuk Cajal figyelmeztetése

11 12 vitéz Benle: Üdvözlő beszéd szerint, hogy a tudományos munka nem annyira az anyagi eszközökön, mint csaknem kizárólag az emberen múlik", Három lába vagyon az erdélyi széknek" írta negyed évezreddel ezelőtt, az erdélyi három nemzetre célozva, nagyajtai Cserei Mihály üsd ki az egyiket s felborul az szék." Két szárnya van az erdélyi tudományos élet géniuszának legyen szabad képben beszélni nekem is : egyetemünk és az E. M. E. Csak akkor tud ez a géniusz magasan ívelni, ha coordináltan összeműködnek szárnyai. Ehhez a coordinált szárnyaláshoz kívánok új erőt, a korszellem megértését és gazdag sikereket! Dr. Pataki Jenő ünnepi előadása: Orvoslás a régi Erdélyben. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvosi szakosztályának ez évi első ülésén az elnöki megnyitó során szakosztályunk működésének történeti áttekintése keretében egy sötét korszak tudományos törekvéseivel s küzdelmeivel ismerkedtünk meg, melyet egy negyven éves eredményes múlt után mért teánk a végzet. Az orvosi tudomány Erdélyben ekkor már terebélyes fává nőtt s erős gyökerei, melyekből az éltető erői vette, messze ágaztak szét a múlt homályába. Ebbe a múltba kívánok betekintési nyújtani. A múltban való elmerülés nem csak felüdítő, de sok vonatkozásban tanulságos is lebet. Ezt a multat a ma szemüvegén nézve lekicsinyelnünk nem szabad, hiszen a múlt talajából nőtt ki a jelen s bontakozik ki a jövő. Ezt a multat a ma szemüvegén nézve lekicsinyelnünk nem szabad, biszen a múlt talajától nőtt ki a jelen s bontakozik ki a jövő. Ha szép Erdélyünk egészségügyének s orvosi működésének múltjával akarunk megismerkedni, legalább négy századdal kell vk^szamenniink. Körülbelül akkor kapunk egy bár hézagos történeti képet Erdély orvosi világáról. Az azelőtti időkben a testi bajokban szenvedő ember a legfelsőbb hatalomboz fordult esdeklésével. és kapkodott fűhöz-fához; a szó valódi értelmében a füvekhez és fákboz fordult, ezektől várta szenvedése megváltását ösztöne vezette erre s azután a szerzett tapasztalat mutatta a követendő utat. A tapasztalatok összegyűjtése által keletkezett az ú. n. tudós emberek és asszonyok, kik a bozzájuk fordulókon bivatásszerííen^ segíteni próbáltak. Ez volt az orvoslás ébrényi korszaka. Nem csak nálunk, de mindenütt. Majd a papok vették át a hitélet ápolása mellett a testi bajok gondozását is. Ez a kapcsolat sokáig fennállott abban az időben is, amikor maitanult orvosaink voltak; még a XVIII. században is.

12 Pataki: Orvoslás a régi Erdélybet) 13 Tanult orvosokat Erdélyben először a XVI. században találunk. Főleg a szász varosokban s fejedelmeink udvarában, önszántukból telepedtek le egyesek nagyobb városokban, alkalmasnak találván a talajt érvényesülésükre. Az orvosi működés mellett más foglalkozás elöl sem tértek ki. Tanári s tanítói állást foglaltak el. A fejedelmi orvosok hívásra jöttek az udvarokba s diplomáciai küldetésekben is részt vettek. Ezek mind idegenek voltak. Olaszok és németek. De magyar orvos nevével is találkozunk már. A XVI. századból egyet ismerünk. HUNYADI FERENcet, a poétát, ki ékes rigmusokban megírta Trója veszedelmét. Előbb Báthory István lengyel király, utóbb Báthory Zsigmond fejedelem udvari orvosa. Nagyműveltségű s nagytekintélyű orvos, korának kedvelt költőije, kit Bethlen János naplójában igen jocosus embernek mond. A XVII. század gyérszámú orvosai közül felemlítendő PÉTSI ANDRÁS, kit 100 frt. fizetéssel fogadott fel Kolozsvár városa hivatalos orvosának. Ekkor már nagyobb városok orvost szerződtettek amikor kaptak. A városi orvosnak szerződésben kikötött kötelessége volt a szegények gyógyítása s járványok idején a közegészség terén való ténykedés, ezalatt a városról távoznia nem volt szabad. [smert orvosok voltak továbbá: a székelyföld Árkos községéből származott két unitárius vallású Árkosi: ÁRKOSI CELEI BENEDEK és ÁRKOSI THEGZŐ BENEDEK, kiket 1660 körül majdnem egyidőben vitt el ifjan a dühöngő pestis; a sok hányattatást szenvedett BENEDEKI ENYEDI SÁMUEL, egyszersmind az enyedi kollégium tanára s korai halála mint alvinci papot vitt a. sírba; TOLNAI ISTVÁN ref. pap, tanár és orvos egy személyben. Bethlen Miklós.kancellár említi róla önéletiratában, hogy colocynth-kenőcsöt alkalmazott kis lánykájánál külsőleg geleszta elhajtása céljából s oly csillapíthatatlan hasmenést okozott, hogy szegényke belehalt. Többet tudunk KÖPECZI JÁNOS orvosi működéséről. Köpeczit ban fogadta udvari orvosául Apafiné: Bornemisza Anna fejedelemasszony s az udvari személyzet mellett magát a fejedelemasszonyt is több ízben gyógyította. Rendes konvenciója volt, melyet évenként megújítottak. Eszerint évi 200 fr. fizetésén kívül járandósága volt: 10 sing gránátposztó,."> pár kordovány csizma, egy rókabörhát bélés, 30 köböl búza, S0 veder bor, 200 tyúk, húsra 32 frt., 182 font szalonna. 2 makkos verő disznója, továbbá ecet, vaj, méz. köles, borsó, árpakása, sajt, faggvú. 200 káposztafej, széna, fa, fehér és asztali kenyér stb. meghatározott mennyiségben. Egyizben a fejedelemasszonynak, ki súlyos torokfájásban szenvedett, nyelvesapja leereszkedett, külsőleg skorpióolajat rendelt, mi skorpiókból készült; főleg mérges állatok marása ellen használták, de gyulladások ellen is, hogy ezekből kiszíjja a tüzes mérget. Ha őnagysága írtóznék ettől, igen jó a liliomolaj és a mandulaolaj is írja Köpeczi. IV a kenésnél többet ér: 1. a köti"», csak melegen a torkára kössék; 2. A száj mosása Pomagranal héjáitól, galnesböl, isoppal, sállyával s kevés tinisóval készített szájvízzel, melybe egy kis szalmiákot is

13 1t Pataki: Orvoslás a régi Erdélyben bocsát bele az ember; 3. Gyantával kell füstölni a fejet, mert a torokban a nedvesség a főből száll alá." Minden udvar és nagyobi) úri ház u. n. patikaládával volt ellátva. Kezelni rendesen az úrnő szokta. Innen látja el első segéllyel szükség esetén az orvos megérkezéséig háza népét, mi orvosi útmutatásra tortént. Maga az orvos is legtöbb esetben a patikaládát használta, kiválasztván gazdag tartalmából a szükséges patikaszert. Berendezése, a szerek beszerzése, felülvizsgálása az udvari vagy házi orvos kötelességei közé tartozott. A fejedelemasszony udvarában két ilyen patikaláda volt, egy nagyobb s egy kisebb. A nagyobbik egy erre a célra szánt szobában állott, számtalan fiókkal és rekesszel s bennök rengeteg patikaszerrel._ A kisebbik arra szolgált, hogy utazások alkalmával magukkal vigyek. Hogy fogalmunk legyen róla, mutatványul közlök tartalmukból. Gazdag volt olajokban, legalább féle. Volt ott köménymagolaj, narancshéjolaj. kámforolaj, anisolaj, spikinardolaj; a rózsa-, szegfű-, mandulaolaj mellett ott díszeleg a koponyaolaj is, no meg a gilisztaolaj. Sok közülök a szépségápolás szolgálatában állott, vagy illatszerül használták. Sokféle balzsam: balsamum sulphuris, skarlát ellen való balzsam stb. Porok: sárkánypor, szarvas szarvának a pora, drágakövek pora, klárispor, emberkoponyapor, gólya zúzáról levont hártya pora, stb. A különös orvosságok sorában ott foglal helyet a kígyószarv, múmia, sárkányfog, szarvas szívének csontja, márciusi nyúlszem, vérko, öreg és apró bezoár stb.. Ezek a patikaszerek nagy kelendőségnek örvendtek a fejedelmi udvarban. Növényi gyógyszerek nincsenek közöttük, mind az állat- és ásványvilágból valók". Sokukat amulett gyanánt hordták a nyakba akasztva, mint óvszert, így a csukafogat, sárkányfogat, különböző drágaköveket, bezoárkövet. Kz utóbb hatalmas védöszer a pestis ellen. Pedig ekkor már ezek a különös orvosságok és orvosságos kövek csak hamar háttérbe szorultak s helyüket a növényvilágból vett orvosszerek foglalták el.,. Köpeczi is ebből a patikaládából látta el betegeil az udvarnál. * A XVI L század utolsó tizedeiben kezd gyakoribb lenni a külföldre való utazás a tudomány és műveltség megszerzése végett. Kezdett felébredni a magyar nemzeti öntudat, a tudományos kiképzés vagya, mindenki érezte elmaradottságunkat. Érezték ezt a nagybirtokosaink is, Erdélv főurai s azt is. hogy a nagy vagyonnal kötelességek is járnak. \ tudomány forrásai messze voltak. Ilyen nagy útra elbujdosni szegény emberek fiai Bzánták rá magukat, akik jelesen kerültek ki a középiskolákból. Földmívesek, iparosok s legfőképpen protestáns papok fiai. Egveseket városok, eklézsiák, főiskolák küldtek ki. hogy szaporítsak a tanult emberek számát. Ezekhez nagy segítségül.járultak főuraink alapítványai A Wass, Bánffy, Bethlen. Rhédey csaladok mellett mindé-

14 Pataki: Orvoslás a régi Erdélyben Ü> nek felett kiemelendő a Teleki család. Mindenik Teleki grófnak volt egy-két alapítványa (alumniája), még a fösvénynek ismert vagyonszerző Teleki Mihály kancellárnak is. A Teleki-család számtalan magyar tudóst orvost és papot nevelt a hazának. Nem csak a nagy vagyonnal járó kötelességek átérzéséből tették alapítványukat, de a korszellem megértéséből s annak tudatos átgondolásából, hogy a külföldhöz mérten elmaradottságunkon csak úgy segíthetünk, ha minél több tanult embert adunk a hazának s nem engedjük, hogy a mutatkozó tehetségek elkallódjanak csupán az anyagiak hiányában. Méltán meghajthatjuk az elismerés és hála zászlóját a gróf Teleki-családnak a magyar kultúra érdekében a múltban szerzett érdemei előtt, örömmel kapok az alkalmon, hogy erről szót ejthetek s jóleső érzés fogna el mint magyar embert akkor is, ha az egyéni vonatkozások szülte érzéseket egészen kikapcsolni tudnám is. * Az alumniát elnyert ifjú amellett még gyűjtéssel is növelte a peregrinációra szánt pénzét. Ez nem volt szégyen, ellenkezőleg, hisz tudvalevő volt, hogy erre csak a kiválóbb tanulók kaptak engedélyt.* A gazdagok aranya mellett szerényen húzódott meg a szegényebbek éppen olyan jószívvel adott pár dénárja is. A peregrináló, legtöbbször már férfikort elért ifjú, kis ládájával, zsebében az útiköltséggel, lelkében tudományszomjas elszántsággal s azzal a törekvéssel, hogy hazájának minél hasznosabb polgárává váljon lóháton, szekerén, fehérhajón hónapokig szenved és tűr fáradságot, hideget, éhséget míg célját éri. Kísérői: mély vallásos érzése, patrónusa iránti hála s rendíthetetlen hazaszeretet. * Ez időben a hollandiai egyetemeket kereste fel a peregrináló ifjú: Tjtrechtet, Leydát, Franekert. Tanul mindent, amivel ismereteit gyarapíthatja: teológiát, medicinát, filozófiát. Pályát egy része ott választ künn; pap lesz-e vagy orvos, vagy mindakettő. Az orvosi tudományt 2 3 év alatt bárki elsajátíthatta, nem volt az akkor olyan széles, mint most. Nem is volt időhöz kötve. Ha érezte, hogy eleget tud, vizsgára jelentkezett s tarsolyába dughatta jól kiérdemelt diplomáját. Itthon már legtöbbjét állással várták. A fiatal orvos tanái-i állást foglal el s tanít matematikát, fizikát vagy bölcseletet. Avagy a városbírói székbe ültetik. Ritka a tanult ember s a külföldet megjárt fiatal ember mindenütt megállja a helyét. Amellett mint orvos működik. Általában, mint tudjuk, a tudományos pályán az egyetemleges (enciklopédikus) irány uralkodott. Ez irány legkiválóbb képviselője volt PÁPAI PÁRIZ FERENC ( G) Erdély legnagyobb polihisztora, Köpeczi után a fejedelmi udvar orvosa, s a nagyenyedi kollégium tanára. * \ szelekció tehát már itthon megtörtént

15 16 Pataki: Orvoslás a régi Erdélyben Kiváló orvosai voltak még e kornak: DIMIEN PÁL (165Ő 1720) kolozsvári unitárius pap. tanár és orvos, ki egyháza érdekében kétszer járta be a világot. KÖLESÉRI SÁMUEL (1G ) Páriz után Erdély legkedveltebb orvosa, sokoldalú tudós. Az oláh fejedelem is elvitette magához Moldvába, Károlyi Sándorné Nagykárolyba. Károlyiné írja egy levelében róla, hogy,.én bizony nem adnám ezer német doktorért." FOGARASI SÁMUEL (ltitíf 1722), a női betegségek gyógyításában volt híres. E téren szerzett tapasztalatainak könyvet kitevő feljegyzései elvesztek. VÍZAKNAI BERECZK GYÖRGY ( ) Kolozsvár főbírója, a közélet buzgó harcosa. ID. PATAKI SÁMUEL ( Ti ki) kolozsvári gyakorló orvos. Veszprémi szerint: Aesculapius dacicus". K. MÁTYUS ISTVÁN (172") 1802) nagytudományú orvosíró. IFJ. PATAKI SÁMUEL ( ) a kolozsvári ref. kollégiumban a mathematika és fizika tanára, később megyei fizikus. NYULAS FERENC (17.">s 1MW) vegyész, nyelvész és or\ r osíró, a radnai fürdő és borvizei ismertetője. GYARMATI SÁMUEL (17">1 1830) a Bethlen család orvosa, tíz évig Hunyad megye fizikusa, de európai hírnevét nyelvészeti munkáival szerezte. És még többen. * A XVIII. század folyamán élt orvosaink orvosi működése felett egy kis szemlét tartva, megállapíthatjuk, hogy hivatásuk teljesítésében, rendkiviili nehézségekkel, M>k>zor leküzdhetetlen akadályokkal találkoztak. Hivatásuk lelkiismeretes teljesítésére nagy kötelességérzésük, pályájukhoz való ragaszkodó szeretet s nagy emberszereteti érzésük sarkalta. A betegeket túlnyomóan a felsőbb körök szolgáltatták, kikhez vidékre sokszor csak napok multán juthattak el. Az utak hihetetlen iosszak, néha járhatatlanok voltak. A tavaszi és őszi esőzések idején hiában küldtek négy lovas fogatot, az orvosnak lóhátra kellett ülnie. Természetes, hogy ilyen körülmények között hamarjában nem hagyhatta el a beteget, néha betekig vesztegeli ott. Nem bocsátották el. Mikor végre a betegségben javulás állott l>e s nyugodtan távozhatott volna, akkor sem mehetett haza igen sokszor, mert egy másik kocsi mar ott várt reá. Ezért aztán megizenték, vagy megírtak a betegség tüneteit, hogy a tájékoztatott orvos mindjárt orvosságot vihessen magával. Ha pedig már le volt foglalva s a hívásnak nem tehetett eleget az orvos, írásban adta meg utasításait s küldött orvosságot In Nomine Dei (Isten nevében). Ezzel vagy Pro Memoria (Emlékeztetőül) felírással a lábbadozó betegtől való távozáskor is ellátták utasítással a családot minden lehető eshetöségre számítva. Ezek az instrukciók nagy számmal találhatók levéltárainkban, [gy fejlődött aztán ki egy máskülönben eléggé nem kárhoztatandó, de szük.-égparancsolta orvoslási eljárás: a látatlanban, levél útján való gyógyít

16 Pataki: Orvoslás a regi Erdélyben 17 Az orvosi ellátás nehézségeinek s a nagy orvoshiánynak egy másik következménye a kuruzslók elszaporodása. A szükség szülte ezeket is. Tudós emberekkel s tudós asszonvokkal u. n. urrosasssonif okkal Erdély eléggé el volt látva. Ezek mellett'az alsóbbrendű kuruzslók mellett, előszeretettel foglalkoztak gyógyítással nagyúri asszonyaink is. Maga a fejedelemasszony. Bornemissza Anna szerette rokonait s hozzátartozóit orvosi tanáccsal ellátni. Teleki Mihálynak aranyvizet küld, hogy azzal kenesse be n felesége szívetá.jékát, ki valószínűleg, szívbajos volt. Azt is megírja hogyan kell azt elkészíteni. Rózsaecetben töressen egy csupor étekben-valónyi bécsi sáfránt, egy kis szerecsendió virágot és szekfüvet, jól megtörvén keverjék jól az ecetben s veres skállát posztót mindunatalan mártogatván bele, tegyék ő kegyelmének a szíve aránt." Az aranyvíz az Aquae vitae aureae sokat használt híres gyógyszer volt a XVT1. s XV1TT. században. TELEKI MIHÁLYNÉ: VEÉR JUDIT is szeretett doktoroskodni. Különösen n szülést könnyítő szerekről számos feljegyzés található orvosságos könyvében, melybe beírta tapasztalatait, az orvosoktól ajánlott szereket s azok készítési módját. Mi érthető is egy tizenhárom gyermekes aszszonytól, kinek szülései mind nehezen mentek. Behatóbban foglalkozott orvoslással hévízi otthonában ÁRVA BETHLEN KATA. () tudományát orvosoktól nyerte, kik rendszeres tanításban részesítették. A híres KÖLESÉRI SÁMUEL, BOROSNYAI NAGY MÁRTON és SIMONI MÁRTON tanították; ez utóbbi a szembetegségek gyógyítására. Udvarában sereggel keresték fel a szegény betegek, kiknek készséggel szolgált gyógyító tanácsaival. Áldásos működési' messzi földön ismeretes volt. * Ez áldatlan körülmények között elismeréssel kell vennünk Pápai Páriz Ferencnek még^ a XYTI. század utolsóelőtti évtizedében megfogamzott elhatározását, hogy orvoslási könyvet adjon a nép kezébe. Megírta s lf) r 0-ben jelent meg a Pax Corporis első kiadása, az első magyar nyelven írt orvosi könyv. Páriz egyenesen abból a célból írta könyvét, hogy az orvoshoz nem jutó szenvedő) embernek segítségül szolgáljon testi bajában. Hogy milyen nagy szolgálatot tett ez a népszerű könyv, mutatja az, hogy minduntalan kinyomatták, halála után is négyszer, összesen nyolc kiadást ért. Az utolsó 1774-iki kiadás Páriz halála után 58 évvel, első megjelenése után 84 évvel látott napvilágot. A székelv földön nem egy háznál megtalálható a ládafijában most is s a családnak ma is legjobb barátja. Páriz könyve megírásánál nagy gondot fordít arra. hogy a betegségeket a nép által könnyen érthető nyelven írja le, felvilágosítson mindenkit a nyavalyák okairól, következményeiről s arról, hogy miként lehet azokat kikerülni, megelőzni. Az orvosszerek ajánlásánál, ha itt-ott utalja is a beteget a patikába, arra ügyel, hogy azok lehetőleg a házi környezetben feltalálhatók legyenek. A növényvilágból vett gyógyszerek nagy sokaságával bő alkalmat nyújt a választásra. Külsőleg a kenést és meleg borogatást nagy változatossággal alkalmazza. 2

17 18 Pataki: Orvoslás a régi Erdélyben Üssük fel a könyvet pl. a kólikát tárgyaló fejezetnél. Vége-hossza nincs a belső szereknek: katánykóró levelének kifacsart leve, cichoria, manna, mákvíz, rhabarbara, szilvalé, szomjúság ellen görögdinnye stb. A kristélybetétet, káposztalevelet, korpacibrét, dió- és lenmagolajjal vegyítve. Kenésre ajánlja a lúdhájzsírt vagy pedig májusban szárított tehénganét porrá törve liliom-, szekfű- és faolajjal vegyítve. Ami a meleg borogatást illeti, a következőket rendeli: Végy a kemencéből kivett meleg kenyeret, két felé szelvén hintsék meg felét aprón gyömbérrel vagy köménymaggal s jó melegen, amint állhatja kössék a gyomrára." De jó a nagy fájdalmaknál félig meleg tejjel vagy vízzel töltött ökörhóiyagot tenni a hasra. Vagy pedig kövér berbécsnek a faggyát azon melegen, amint kiveszik, terítsék és kössék a beteg hasára. Megjegyzi, hogy némelyek a ilyen kínban gyenge apró kutyakölyköket raknak a hasra, igen használ. Itt az állandó ki nem hűlő meleg mellett a kis állatkák nyugtalansága által kifejtett masszázs is számba jöhet. Pápai Páriz Ferenc ezeknek a népies gyógymódoknak és gyógyszereknek nagy részét magánbetegeinél is alkalmazni szokta. A XVIII. században a belső betegségek körüli ismeretek nem nagy haladást mutatnak. Legfeljebb az egyes gyógynövények elkészítése, adagolása, vagy elegyítése körül történtek változtatások. Főzetek és forrázatok alakjában nyújtották a betegnek az orvosságot hihetetlen nagy mennyiségben. Gyakran rendelték a, növényi gyógyszereknek sacskórol való ivását. A saeskó a zacskó szó módosulata. Zacskóba tették a gyógyfüveket s bort öntöttek reá, A bor egy éjen át állott a gyógyfüveken, kivonta a hatóanyagokat s ezt iddogálta a beteg. Leggyakrabban étrendi hiba következtében betegedtek meg az emberek s az orvos mindenekelőtt laxativát rendelt, a nagyszámú purgáló szerek valanielvikét. vagy klisztért Hánytatok, kőptetők. izzasztók voltak a leggyakoribb orvosságok. Gyakran alkalmaztak az érvágást. Sokan: ha kellett, ha nem, orvosi tanács kikérése nélkül, időnként eret vágattak magukon. Az emberek akkor többet ittak. Xagv volt a termes s a bor olcsó. Többel is ettek, különösen húsféléket. Ezért az étrend megszorítása egyik főgondja volt az orvosnak. Divatban volt az u. n. májusi kúra. Az volt a félfogás, hogy amint a természetnek, ugv a testnek is időnként meg kell újulnia. Ez a megújítás vérbocsatásl*)], hashajtók szedéséből, friss főzelékek fogyasztásából s gyakori fürdésből állott. Tehetősebbek valamelyik kedvenc fürdőjükben vitték véghez ezt a pár hétig tartó májusi kúrát. Téli disznóölések idején a sok szalonna és húsevés, zsíros töitött káposzta fogyasztása után jótékonyan hatott. ha nem hosszasan s mérséklettel végezték, ellenkezőleg a szervezetet elgvengítette.

18 Pataki: Orvoslás a régi Erdélyben 10 A helyes és rendes életmód megtartását tartja az ember legfőbb kötelességének a Székelyföld Kibéd községéből elindults 1758-ban doktori diplomával hazakerült MÁTYUS ISTVÁN. Szerinte az élet a természet munkája. Míg a test és lélek együttes munkája könnyen, minden nehézség nélkül foly, egészségesnek tarthatjuk magunkat. De ha ez a közös munka bármi okból megzavartatik. előállnak a nyavalyák. Megzavartatik pedig ez a közös munka, ha nem folytatunk rendes életmódot, nem tartjuk be mindenben, de főleg az étkezésben a jó és helyes diétát. A nyavalyák a rossz diétából erednek, állapítja meg Mátyus. A jó diéta vagyis helyes életmód mellett megóvhatjuk egészségünket, s távol tarthatjuk magunktól a nyavalyákat. Ha az emberek a természettel megegyező módon kívánnának élni, doktorra és orvosságra szükség nem volna. A természet maga a főorvos. Mátyus betegeit a rendes életmódhoz igyekezett szoktatni s ha mégis kellett gyógyszert rendelni, inkább folyamodott a konyhai vagy házi szerekhez. Megrója, sőt keményen elítéli azokat az orvosokat, akik bármilyen kicsiny dologban szegény embereknek is nem tudnak más tanácsot adni, hanem mindjárt patikákba küldik egy-egy hosszú recepttel. Ez szerinte vagy tudatlanság, vagy csalárd lélek jele. A jő diéta folytatásába vetett erős hitében tovább megy s azt a meggyőződését fejezi ki, hogy a betegségeket kezdetben, míg nem váltak súlyossá, a diéta változtatásával meg lehet orvosolni. Mátyus István a marosvásárhelyi székely orvos a jó egészség megtartásának s az élet meghosszabbításának első magyar apostola. Tanait Dietetica c ben kiadott könyvében közkinccsé tette E század lakóit is, mint az előző századokét, még mindig nagy rémületben tartotta az időnként meg-megújuló pestis. Teljesen tehetetlenül álltak szemben ezzel az emberirtó járvánnyal. Okát nem ismerték. Isten büntető ítéletének tulajdonították. Arra megtanította a tapasztalat, hogy egyik emberről a másikra ragad, s hogy ellene a leghathatósabb védekezés a beteg elkülönítése. Az egyéni védekezés a levegő tisztításából s az emésztési zavarok elkerüléséből állott. A levegő tisztítását fenyőgaj-, kőrisfa-, sálya-. fehér üröm-, ruta-, pápafüvei, ecettel való füstöléssel végezték. Mértékletes és józan élettel kell az emésztési zavarokat elkerülni. Nyers veres hagymát pestises időben nem jó enni, ártalmas a disznóhús és hal evése, mivel a vért sűrítik és nyálasítják. Mértékletes borital hasznos. A hasznos gyógyfüveknek vége-hossza nincs. A nyakba ecet he mártott spongyát, vagy niogvoróliéjban higanyt kell hordani. Gyakori fürdés fölötte kívánatos. A hatóságok is mindent megtettek a járványok elfojtása érdekében. A betegeket elkülönítették, a beteg községeket elzárták, a forgalmat korlátozták. * Tagadhatatlan, hogy a XVIII. században nagy haladás történt a közegészségügy terén. Városi, megyei orvosokról, sebészekről s szülész- 2

19 20 Pataki: Orvoslás a régi Erdélyben nokrol gondoskodott az állam. Nagy gondot fordítottak a járványos betegségek terjedésének meggátlására. Erdélynek külön országos főorvosa volt. Maria Terézia 1775-ben felállíttatta Kolozsvárt az orvossebeszi tanintézetet. Ebben sebészek ú. sz. ehirurgusok képeztettek, kik a kulso betegségekkel foglalkoztak. Sebeket gyógyítottak, fogakat búztak, talyogokat nyitottak meg. köpülyöztek, eretvágtak. Mind olyan műveletek, melyekkel foglakozni a diplomás orvosnak méltóságán alul állott. Az orvos csak rendelte az érvágást s a ebirurgussal, vagy borbéllyal végeztette. Keresettebb orvos a cbirurgust mint segédjét "alkalmazta. A sebészet tanulására az orvostant tamilé ifjak csak a század utolsó éveiben köteleztettek. Nagyobb műtétek végzése ismeretlen terület volt az orvoslás mezején. A szembetegségek gyógyítása céljából vándor szemorvosi állások szerveztettek ben az ország szemgyógyító vándor orvosát a kolozsvári orvos-sebészi tanintézeten a szemészet tanárává nevezték ki s a szembetegségek köriili ismeretek elsajátítására a vidéki borbélyok is berendeltettek. A XIX. század első fele még mindig nem mutat jelentékeny haladást a belsőbetegségek orvoslása terén. Ami javítás és újítás történt, az mind a tapasztalat nyomán született. Hogy ezek az egyéni lapasztalatok közkincscsé váljanak ban megalakult az Erdélyi Orvosegyesület", melynek feladata nemcsak tudományos felolvasások tartása s az orvosok szakismereteinek eszmecserék által való öregbítése volt, hanem a vidékről orvosok által küldött betegek felett ingyenes konzíliumok tartása is. Vidéki orvosok egy s más esetben levélben is kérhettek tanácsot, mi aztán beható megvitatás alá került. ~Égetö kérdéssé vált a szegény betegekről való gondoskadás. Orvosaink magán rendelőjükben ettől akkor sem zárkóztak el. Pataki Dániel országos főorvos a hétfői s csütörtöki hetivásárok napjain lakásán ingyen rendelést tartott egy cliirurgus segítségével. Ezeket a falusi nép százával vette igénybe. Ingyen kaptak orvosságot is. Eleinte úgy. hogy összegyűjtötték a városi magán betegek megmaradt orvosságait; majd e célra gyűjtést rendeztek. így ment ez mindaddig, míg az állami intézkedés azt feleslegessé nem tette. Nagy csapást mért e századra egy eddig csak hírből ismert járványos betegség: a cholera. Az s 32. években jelentkezett nálunk s egész Erdélyben végig sepert. Az állam, város és egyesek felkészültek a védekezésre. Szigorú intézkedéseket foganatosítottak, járványkórházakat állítottak fel. BÁRRA IMRE Kolozsvár város fizikusa nagy buzgalmat fejtett ki. Híressé vált choleraoseppjeit, melyek Tinctura castoreit és opiit. továbbá camphorát tartalmazott, mindenüvé magával i-itte s ingyen osztogatta. A járvány Kolozsvárt hat hétig tartott. E század vívmányai, melyek főleg a sebészetet vitték előre. Erdélyben felfedezésük után mindjárt meghonosodtak.

20 Pataki: Orvoslás a régi Erdélyben 21 A gyermekágyi láz elleni küzdelem tanával s alkalmazásával a nagy Semmehveiss volt asszisztense Maizner János ismertette meg a kartársakat. A narkózist, Bostonban 184(>-ban történt bemutatása után pár hó múlva már alkalmazta P. Ábrahám Bogdán az orv. seb. intézet tanára. A kopogtatás és hallgatózás Skoda fellépése után 1864-ben egész Erdélyben azonnal elterjedt. A Liste)' nevéhez kötött antiszeptikus sebkezelés rövid idő alatt szintén közkinesesé vált. Ez volt a régi korszak. Az erdélyi egyetemnek 1872-ben Kolozsvárt történt felállításával egy új korszak vette kezdetét. Klinikákon és laboratóriumokban megnyílt az önálló vizsgálatok s kutatások lehetősége. Az orvosi tudomány előhareosainak lelkes serege kezdte meg a munkát s ez a munka folyt addig, míg a sötét fellegek el nem borították. A haldoklás jelei akkor sem mutatkoztak, csak szunnyadás állott be. Bujkálva, takarva, féltve élesztgettük a parazsat. Tudtuk, hogy nincsen olyan sötét éjszaka, melyet fel ne váltana a pirkadó hajnal. A hajnal itt van. Bilincseinktől megszabadultunk, szárnyainkról lehullottak a kötelékek. S most a Pápai Páriz Ferencek, Köleséri Sámuelek, Mátyus Istvánok, Nyulas Ferencek, s a többiek áldozatos küzdelmeiből, áldásos hazafias működésükből erőt merítve, mindnyájunknak, idősebbeknek és ifjabbaknak, vezéreknek és közkatonáknak, az értékes új erők bekapcsolásával, újult erővel munkához kell látnunk. Minden földi'engéskor az építőmunka mellett a romokkal is számolni kell. De az eredmény így sem maradhat el. Az E. M. E. orvosi szakosztálya egy szebb és tudományos eredményekben gazdagabb jövő elébe néz. S ezt a jövőt nem várjuk, hozzuk!

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

Szellemi cipó gyermekeknek

Szellemi cipó gyermekeknek Szellemi cipó gyermekeknek Berde Mózsa Kör egy éve Pontosan 2012. június 1-jén, több hónapos tervezés és gondolkodás révén indult útjára a Turulmadár Ifjúsági Iroda keretében, a Berde Mózsa Kör. A nehéz

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

Egy kis állatorvos történelem! A Magyar Országos Állatorvos Egyesület

Egy kis állatorvos történelem! A Magyar Országos Állatorvos Egyesület Egy kis állatorvos történelem! A Magyar Országos Állatorvos Egyesület Alapította: 1880. február 15-én TORMAY BÉLA Előzmények: BENE FERENC orvoskari dekán az 1840. július 25-én tartott kari ülésen felszólalásában

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet

TARTALOM DOKUMENTUMOK. A nemzetiségi anyaszervezet TARTALOM Elõszó................................ 11 Érdekképviseleti lehetõség integrációs alku............ 17 1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban......... 17 2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Kacsó András: Érdemes igent mondani.

Kacsó András: Érdemes igent mondani. Kacsó András: Érdemes igent mondani. Az úgynevezett tanúságtételek több veszéllyel és félreértéssel járnak. A tanúságtevő minden igyekezete ellenére gyakran úgy tűnik, mintha egyéni hőstettről lenne szó,

Részletesebben

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001

Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Családi Nap 6. tematikája; Sárospatak, 2013. július 13. szombat Cím: Rákóczi asztala család kincsei a múzeumban Ajánlott korosztály: óvodástól idős korig mindenkinek Segédanyag: Iskolatörténeti Kiállítás

Részletesebben

A CSÖMÖR ORVOSI ÉS NÉPI GYÓGYÍTÁSA A XVII-XIX. SZÁZADBAN

A CSÖMÖR ORVOSI ÉS NÉPI GYÓGYÍTÁSA A XVII-XIX. SZÁZADBAN A CSÖMÖR ORVOSI ÉS NÉPI GYÓGYÍTÁSA A XVII-XIX. SZÁZADBAN írta: VITA ZSIGMOND (Aiud, Nagyenyed, Román Népk.) A XVI XVIL században sok lázas betegséget neveztek magyarláznak, magyar betegségnek. Morbus hungaricus-nak

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013

PÁLYÁZATI ADATLAP 2013 EMKE Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesület Teleki Társaság Teleki Magyar Ház - http://telekihaz.erdely.org Cím: 430322-RO, Baia Mare-Nagybánya, strada Minerilor Thököly utca nr. 5-7. szám Telefonszám:

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM

A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM A SZERB ANTAL GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ETIKAI KÓDEXE átdolgozása készült: 2011. október Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium nevelőtestülete 2011. október 24-én Elfogadta: a Szerb Antal Gimnázium diákönkormányzata...

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6.

BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA. Európajogi Perbeszédverseny. Szóbeli döntő. Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. BESZÁMOLÓ II. MISKOLCI EU VÁNDORKUPA Európajogi Perbeszédverseny Szóbeli döntő Miskolci Egyetem, 2005. május 4-6. 2005-ben már második alkalommal hirdette meg a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM

A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM A FOGORVOSTUDOMÁNY HELYE AZ ÉLETTUDOMÁNYOK VILÁGÁBAN. A FOGORVOSI TUDOMÁNYÁGAK SZEREPE A GYÓGYÍTÁSBA, A FOGORVOSI TEAM Készítette: Dr. Dézsi Anna Júlia ÉLETTUDOMÁNY Alkalmazott tudományok gyakorlati tevékenység

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu

2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu KOMÁROMI Klapka György Múzeum 2900 Komá rom, Keleme n L. u. 22. Tel./Fax: (36)34 344-697, mobil 06 20 619 1102; emese@ja mk.hu Ikt. szám: 6/2014 Tárgy: Szakmai beszámoló a 3506/01895 számú pályázat elszámolásához

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000

file:///c:/docume~1/barany~1/locals~1/temp/rar$ex26.297... Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Dátum : 2005.12.07. - 2000 Credit: 0000 Dátum : 2005.12.07. - 2000 Adó : ATV Mûsor : Egyenes beszéd (R:) Credit: 0000 - A mûsorvezetõ következõ vendége, Szolnoki Andrea fõpolgármester-helyettes. Öt budapesti kórház indít egy programot, méghozzá

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata

Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata {remegiysz km : I S9 0 11 Érkezett : 2012 FFFR 1 4. Az Országgyűlés...12012 (...) OGY határozata a Máriapócsi Kegyhelyről és a magyar görögkatolikus közösség társadalomba n betöltött szerepér ől Magyarország

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk!

Nekünk is erre kell törekednünk! Mi is erre törekszünk! Minden nemzedéknek van egy különleges és elsőrendű feladata. Az én nemzedékemnek nem az a dolga, hogy mindenáron jobboldali vagy baloldali legyen. Nem az a mi feladatunk, hogy a kizárólagosságot mindig

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása:

Gynostemma. Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Kenneth Anderson: Az Ötlevelű gynostemma (Gynostemma pentahyllum) hatása: Valamennyien hallottunk már arról, hogy a ginzeng mennyire hatékonyan erősíti az immunrendszert és tölti fel energiával a szervezetet.

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara

Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Nem torpan meg a Pázmány legifjabb kara Osztovits Ágnes / 2014.11.22., szombat 11:02 / A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának közel hatszáz hallgatója mit sem észlel

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867.

TORVENYEK THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ EVANG. LYCEUMBAN TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. TORVENYEK A POZSONYI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANG. LYCEUMBAN THEOLOGIAI TUDOMÁNYOKAT HALLGATÓ TANULÓ IFJAK SZÁMÁRA. POZSONYBAN, 1867. WIGAND K. F. KÖNYVNYOMDÁJA. I. SZAKASZ. Felvétel és beiratás. i- Azon

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzata. Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010.

Sonkád Község Önkormányzata. Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010. Sonkád Község Önkormányzata Közmeghallgatás 2010. december 16. Bandics Zsigmond Polgármester 2010. Jegyzőkönyv Készült: Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 16-án 10.00 órai

Részletesebben

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a

Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a Öten érkeztünk Szlovákiából Jászberénybe a XXXIII. Nemzetközi edzőtáborba. Ötünkből három danvizsgára készült. Persze a felkészülésünk már jóval a tábor előtt megkezdődött, viszont itt még módunkban állt

Részletesebben

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon

Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon II. Katolikus megújulás Északkelet-Magyarországon Művelődéstörténeti konferencia a jezsuita rend sárospataki

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer

17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 17. Az idősek egészségügyi ellátása, nyugdíjrendszer 1.Egészségügyi ellátás igénybevétele Az időskorúak gyakrabban szorulnak orvosi kezelésre, gyakrabban utalják őket szakorvoshoz és gyakrabban kezelik

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg

Juhos Krisztina. Ph.D. hallgató. Hôpital d Hautepierre, Strasbourg. Nouvelle Hôpital Civil, Strasbourg. Hôpital Civil, Strasbourg Juhos Krisztina Cím: Magyarország, 3532 Miskolc, Újítók utca 9. Telefon: 06 70 431 51 81 Email: juhoskriszta89@gmail.com Neme: Nő Születési dátum: 1989. 12. 05. Állampolgárság: Magyar KERESETT MUNKAKÖR

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA

NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA NAGY BÉLA * MAURITZ BÉLA A MÚLT MAGYAR TUDÓSAI FÔSZERKESZTÔ SZABADVÁRY FERENC NAGY BÉLA MAURITZ BÉLA A AKADÉMIAI KIADÓ BUDAPEST Megjelent a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával ISBN 978 963 05 8637

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa.

Családfa. Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin) Vágó (Weisz) Gyula. Wágner Henrik ? 1930. Apa. Családfa Apai nagyapa Wágner Henrik? 1930 Apai nagyanya Wágner Henrikné (szül. Korein Mina)?? Anyai nagyapa Vágó (Weisz) Gyula?? Anyai nagyanya Vágó Gyuláné (szül. Grünwald Karolin)?? Apa Wágner Sándor

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről

A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010. évről Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. Tel.: 75/519-300 Fax.: 75/ 414-282 Honlap: www.szilardverseny.hu A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2010.

Részletesebben

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap

Történelmi verseny 2. forduló. A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap Történelmi verseny 2. forduló A) Partium történetéhez kapcsolódó feladatlap 1. Határozd meg Partium fogalmát, és sorold fel a Partiumot alkotó vármegyéket! (3 pont) 2. Az alábbi képeken Partium híres szülöttei

Részletesebben

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége

Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Az ALZHEIMER korai kezelésének jelentősége Kappéter István dr. gyógypedagógus, pedagógiapszichológia tanár, ideg-, elme-, pszichoterápia szakorvos, autodidakta jövőkutató 2005 óta enyhe Alzheimer Kóros

Részletesebben

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról.

Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Mátyás király és a szegény tanító könnyebb szövegek Bevezetőül néhány információt talál a legendás magyar királyról, Hunyadi Mátyásról. Élete dióhéjban Született: 1443. február 24-én Kolozsvárott. Apja:

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ:

A ROSSZ HÍR FOGALMA. A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Dr. Csörsz Ilona A ROSSZ HÍR FOGALMA A jövőképet jelentősen negatívan befolyásoló információ: Rosszindulatú betegségek diagnózisának közlése Krónikus betegségek (pl. diabetes, hypertónia stb.) diagnózisának

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények

Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Köznevelés az iskolában projekt TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Az észak-alföldi MENTORÁLÓ INTÉZMÉNYI címet elnyert nevelési-oktatási és pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények Intézmény neve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. szeptember 22-én Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Rózsavölgyi Jánosné

Részletesebben

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21

KOLOZSVÁR. Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 KOLOZSVÁR Határtalanul Készítette:Pap Krisztina Hódmezővásárhely Kertvárosi Katolikus Általános Iskola 2012.09.21 A népvándorlás századai után, a X. és XI. század fordulóján a régi Napoca helyén, a jelenlegi

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint

Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint Kaposi József Pannonhalma (Szent Márton hegy) kb. 966. Kolostori iskola, a Benedek-rend regulái szerint egyházi, állami hivatalnokok képzése új hitvilág és erkölcsi felfogás terjesztése mindennapok élete

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest.

LİRINTE. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A RÉ- MAJOR, ELİTÉRBEN: JÓKAY IHÁSZ LAJOS Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly Budapest. LİRINTE 1934. A LİRINTEI VÍZIMALOM ZSILIPJE, A ZÚGGÓ Az eredeti kép tulajdonosa: Jókay Károly

Részletesebben

Utazás Radnóti Miklós életében

Utazás Radnóti Miklós életében Utazás Radnóti Miklós életében Radnóti Miklós élete 1909-ben született Zsidó származású Eredeti neve Glatter Születésekor édesanyja meghalt, 12 éves korától nagybátyja nevelte Középiskolás korától írt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint JEGYZŐKÖNYV Készült a Klímabarát Települések Szövetsége elnökségi ülésén Időpont: 2012. szeptember 11. 17.00 Helyszín: Éden Étterem, 1011 Budapest, Iskola u. 31. Jelen vannak: az elnökség tagjai a mellékelt

Részletesebben

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása. - és élelmiszergazdaság X kulturális örökség I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balatonfüredi Városi Értéktár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: Név:

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben