ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL 1940 1941. A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI"

Átírás

1 1 '. o "i ÉRTESÍTŐ AZ ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK MUNKÁJÁRÓL ÖTVENEDIK KÖTET A SZAKOSZTÁLY VÁLASZTMÁNYÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI DR VITÉZ BERDE KÁROLY rs DR. KROMPECHER ISTVÁN KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOSTUDOMÁNYI KOLOZSVÁR, 1942 SZAKOSZTÁLYA

2 Felelés kiadó: Dr. Krompecher István. Minerva-nyomda Rt. Kolozsvár Felelés vezeté: Major József.

3 BEKÖSZÖNTŐ. Két évi kényszerű szünetelés után új formájában is a régi célkitűzéseivel indul útjára Értesítőnk új sorozata,, mégpedig immár átvert, e d ik kötetéve l. A történelem kerekének napjainkban átélt zökkenése Orvostudományi Szakosztályunk hatvannégy esztendő óta folyamatos munkáját nem tudta megszakítani, csupán e munka eredményeinek nyilvános közzétételét gátolta meg ideig-óráig. Észak-Erdély felszabadulásával és a Ferenc József-Tudományegyetemnek régi székhelyére történt visszatérésével, annak a szent egységnek a jegyében, amiben az egyetem orvosi fakultása 1879-től 1918-ig az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi Szakosztályával élt, a Szakosztály munkájának és az irányításának nagyobbik részét megint az egyetem orvosi fakultásának tagjai vállalták el. Amikor a két testvérintézmény egyöntetű bizalma alapján kitüntetés gyanánt vállaljuk az Értesítő szerkesztését, hálás elismeréssel emlékezünk meg azokról, akik az idegen megszállás évtizedei folyamán nem hagyták kialudni a lángot az orvostudomány müvelésének és népszerűsítésének erdélyi magyar oltárán. Kötelességet rovunk le velük szemben, amidőn új sorozatunk emez első füzetében összegyűjtjük és közreadjuk az ö utolsó és legnehezebb esztendejük törekvéseinek emlékeit, s annak az átmeneti időnek tudományos termékeit, amíg fakultásunk maga vállalta a régi keretekben az új élet megindítását. A múlt iránti tisztelettel, s a termékeny jövőbe vetett bizalommal indítjuk útjára az Értesítőt, ami ma sem kíván más célt szolgálni, mint azt, amit Högyes Endre közel hét évtizeddel ezelőtt Szakosztályunk számára kitűzött: szellemi kapcsolatba egyesíteni Kolozsvárott az orvostudományok különböző ágaival, foglalkozó erőket". Ehhez a munkához hívjuk társul a Ferenc József-Tudományegyetem orvosi karcinak, s Erdély orvosközönségének, minden tudománykedvelő és művelő tagját, és ehhez kérjük az egyetemes magyar orvosi rend érdeklődését és jóindulatát. Kolozsvár, december 6. vitéz BERDE KROMPECHER KAROLY ISTVÁN

4 Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának a m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem régi székhelyére, Kolozsvárra tört visszatérése alkalmából 1941 március hó 30-án tartott Ünnepi Díszülés elhangzott beszédek. Dr. Koleszár László, az EME. Orvostudományi Szakosztálya elnökének megnyitó beszéde: Mélyen tisztelt díszközgyűlés! Mondjuk el a magyar imádságot: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában, Ámen! Van szerencsém üdvözölni a Ferenc József-Tudományegyetem körünkben megjelent miniszteri biztosát, dr. Szily Kálmán ő excellentiáját, Kolozsvár sz. kir. város és Kolozs várinegye főispánját, Inczédy- Joksman Ödön öméltóságát, a Ferenc József-Tudományegyetem rectorát, Bartók György ö magnificentiáját, tudománykaraink dékánjait, köztük dr. vitéz Berde Károly orvoskari dékán öméltóságát, Kolozs vármegye alispánját, dr. Gaal Elemér öméltóságát, szakosztályunk tiszteletbeli elnökét, Veress Ferenc professzor öméltóságát, az E. M. E. központi választmánya, képviseletében megjelent Kántor Lajos titkár urat, úgyszintén a megjelent hölgyeket és urakat s a díszközgyűlésünket ezennel megnyitom. Van szerencsém bejelenteni, hogy üdvözlő táviratot illetve levelet intéztek szakosztályunkhoz ez alkalomból H ó m a n Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter úr őnagyméltósága, a Magyar Tudományos Akadémia, a debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem tanácsa, a szegedi egyetem orvosi kara, Korányi Sándor, Grósz Emil, Balogh Ernő, Jeney Endre, Tomcsik József professzor urak, és szakosztályunk legrégibb tagja, Máthé Dénes egyetemi ny. r. tanár úr. Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! november 23-án, 82 évvel ezelőtt Erdély Széchenyijének, Mikó Imre grófnak hívó szavára a kolozsvári vigadó nagyterme zsúfolásig megtelt hazafias érzéstől lángoló főurakkal, nemesekkel, polgárokkal. A 48-as szabadságharc leveretése utáni absolutismus korában rendkívüli eset volt, hogy egy nemzeti álom beteljesedhetett: a bécsi udvar^ megengedte, hogy Kolozsvár székhellyel megalakuljon az Erdélyi Múzeum Egyesület, nem hiába fáradott annyit Mikó, nem hiába tűrt annyi éven át a bécsiek részéről oly sok megaláztatást!

5 6 Koleszár: Megnyitó beszéd Nagy volt a lelkesedés, amikor a titkos.szavazás egyöntetű eredményeként az egyesület nyelve a magyar lett, csörögtek a díszes magyar kardok, a kócsagtollas süvegeket magasan lobogtatták, és nem akart szűnni a nemzeti érzésnek e győzedelmes megnyilatkozása. Az erdélyi lélek új utakat talált, s az új élet lehetőségei nyomán fakadó áldozatos munka, céltudatos előretörés a kultúra és a tudomány terén rövid 10 év multán már az országházban is felszínre hozta az erdélyi egyetem alapításának szükségességét. Ebben a döntő tényező az Erdélyi Múzeum-Egyesület volt az ő táraival, melyek a magasabb színvonalú tanítás céljaira igen alkalmasnak kínálkoztak ben a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem első professzorai az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnökének. Mikó Imrének kezébe tették le hivatali esküjüket. A Múzeum-Egyesület a tudományos élet nagy fellendülését yarta. az egyetemtől. Ezzel szemben a professzorok intézeteik berendezésével és fölszerelé.-ével voltak elfoglalva és egyiküknek sem tetszett a szakosztályok feletti központi gyámkodás. Az egyesületi tudományos elet megcsappant, meggyérültek "az ülések, megszűntek a közönség koreben igen kedvelt népszerűsítő előadások is, a közművelődés óriási karara. Néhány év múlva az egyetem orvosi karán mozgalom indult egy orvos természettudományi Társulat alapítására, amely Genersich Antal professzor elnöklete alatt három éven át összetartotta Kolozsvár orvosait és természettudományokkal foglalkozó tanárait. Számo.- ülésen referáltak saját kísérletek eredményeiről s érdekesebb betegek bemutatásával nagy vonzóerőt gyakoroltak a gyakorlatot folytató orvosokra. Az E. M. E. elnöksége látva az új Társulat eredményes működését, elhatározta, hogy a maga kebelében újra felállítja a korábban {^ezett? de elsorvadt szakosztályokat ben március 27-ikén tartott Erdélyi Múzeum-Egyesületi közgyűlésen a kolozsvári orvosi természettudományi társulat bejelentette a Múzeum-Egyesület keretén belül újból megalakult orvostermészettudományi szakosztályba való beolvadását. Kis.» elnökké Genersicb professzort választották meg. f Rövid idő alatt az új szakosztály tartalomban es látogatottságban nem remélt eredményeket éri el ben e szakosztály ülésén ismertette Hőgyes Endre a labvrint izgatás és a nystagmus közti összefüggés lefedezését, ami nevét halhatatlanná tette. A szakosztály sulyat emelte, hogvaz üléseken elhangzott előadásokat es hozzászólásokat a.múzeum- Egyesület által kiadott Értesítőben publikálhattak. Ennek első szeikesztője is Hőgyes Endre volt. Az évek hosszú sora alatt megsokasodott úgy az orvosi, mint a természettudományi előadások száma, s az 1906-ban tartott közgyűlés szükségszerűen kimondta az orvosi szakosztály különválását a termeszeitudományitól..,.., - t A szakosztályi élet nagy fellendülését mutatja, hogy mar ^éjenként voltak tudományos ülései. Az orvostudomány rohamos gloflem" anyagot szolgáltatott a dolgozó orvosgenerácionak. A sebeszei inori törése, a Röntgen-sugár térhódítása, a serológia laboratóriumi es l,

6 Koleszár: Megnyitó beszéd agyi alkalmazása s a többi modem klinikai fölfedezés és gyógyító eljárás mind referálás és megvitatás alá került. Szakosztályunkban bangzott el az első vétó a Koch-féle tuberculinkezelés ellen; a Röntgen-sugarak törvényszéki orvostanban való alkalmazásának jelentősége itt került először tárgyalásra, innen indult hódító útjára a tárgyi bizonyítékok jelentőségének óriási fontossága a törvényszéki orvostanban. Itt mutatták be először Magyarországon a spastikus bénulás gyógyítására kieszelt gerinccsatorna föltárással kapcsolatos ideggyök átmetszés sikeresen operált eseteit; szakosztályunkban hangzottak el a malária kóroktanát tisztázó kísérletek eredményei. A tudományos élet 1914-ben hirtelen megtorpant, a szakosztály tagjainak nagyrésze hadbavonult. A tudományos ülések elnéptelenedtek. az előadások a háború követelményeihez simultak. Kezdett a régi rend felbomlani, az itthon maradottak vállaira több munka nehezedett, a megélhetési gondok elvonták az orvosokat a kutató munkától, a laboratóriumok a hadsereg igényeit is alig tudták kielégíteni, elmélyedő kutató munkáról szó sem lehetett többé. Az összeomlás előtt az utolsó szakülés 1918 dec. 18-án volt. Ezután négyévi kényszerszünet következett. A Ferenc József-Tudományegyetemtől elszakadt erdélyi orvosok elzárva az anyaországtól és a müveit nyugattól, megfosztva az egyesületi élet lehetőségétől, tudományos tevékenységük kielégítésére 1920 őszén orvosi lapot alapítottak Erdélyi Orvosi Lap címmel, amely azonban sehogy sem tudta pótolni az elvesztett tudományos fórumot ben összefogtak a Múzeum-Egyesület orvosi szakosztályának itt maradt tagjai, s nagy utánjárással sikerült az összegyülekezésre engedélyt szerezni. Közgyűlést hirdettek, melyen elhatározták, hogy a régi szakosztályi működést nem hagyják feledésbe menni, bár klinikai és intézeti háttérrel nem rendelkeznek, mégis megkísérlik a tudományos munkálkodás megindítását. Veress Ferenc professzor és munkatár>ai vállalták a megszálló hatalom részéről legyőzhetetlennek mutatkozó akadályok leküzdését. Tudományos ülések tartását nem engedélyezték, mert Egyesületünk jogi személyisége nem nyert megerősítést, majd amikor ez rendeződött, a megszálló hadsereg parancsnokló tábornoka azl kívánta, hogy egy egész évre előre mutassuk be az előadások címét. Mennyi utánjárás, mennyi megaláztatás, mennyi előszobázás után kaptunk egy-egy ülésre engedélyt! Nem csoda, ha egy ideig az összegyülekezésre a nem megengedett módot alkalmaztuk: Kávéházak füstös külön termében gyűltünk össze, itt tartottuk tudományos üléseinket, de az államhatalom ébersége miatt csakhamar be kellett látnunk, hogy így Egyesületünk létével játszunk. Újra vállaltuk az ülésrendezés sziszifuszi munkáját. Ezután tudományos előadásainkon az államrendőrségi (szigmanca) detektívek vigyáztak, hogy államellenes kijelentések ott ne hangozzanak el. Jóindulatúlag arra is figyelmeztették az elnökséget, hogy e szó magyar" és Budapest" ne szerepeljen előadásainkon, nehogy a magyar nyelvet nem ismerő regáti detektív rosszindulatú feljelentése kellemetlen következményeket vonjon maga után. Mi azonban ennek a i

7 8 Koleszár: Megnyitó beszéd figyelmeztetésnek ellenére hangosan hirdettük a magvai' orvostudomány eredményeit. _ Üléseinket hol itt, hol ott tartottuk. Egyideig az Iparkamara adott hajlékot, ahol a megszállás első idejében sok magyar tisztviselő volt, ezeknek rohamos elüldözésével nekünk is kiadták az utunkat. Új otthont találtunk a Magyar Kaszinóban, ahol néha, amikor engedélyt nem kaptunk ülés tartására, fehérasztal mellett tartottuk meg tudományos összejöveteleinket, Sajnos, az érdeklődés évről-évre fogyott, a még hivatalos állásban levő kartársak feletteseik szigorú tiltó figyelmeztetése szerint elmaradtak üléseinkről, sőt társaságunkat is kerülték. A megszállás első tíz esztendejében a létért való nehéz küzdelem, a fokozott megélhetési gondok, az új életre való berendezkedésben keresendő az oka annak, hogy a szakosztályi élet nehezen lendült föl. Energiánkat most a népszerűsítő előadások tartására fordítottuk. A nagyközönségben hálás hallgatóságot találtunk, előadásaink alkalmával az unitárius kollégium díszterme zsúfolásig megtelt. Közben szomorúan kellett konstatálnunk, hogy az Erdélyi Orvosi Lapot tovább fenntartani nem tudjuk, egy bástyánk megint összeomlott. Űj célkitűzésekkel igyekeztünk az otthonuktól megfosztott s egykét szobában esaládosté>l meghúzódott orvos tagokat az egyesületi életbe tömöríteni. Továbbképző orvosi kurzusok rendezését helyeztük kilátásba, amit a tagok lelkes örömmel fogadtak. Érdeklődésünkre a budapesti orvosprofesszorok szívesen vállalkoztak egyesületünkben előadás tartására. Sajnos azonban tervünk nem valósulhatott meg, mert a kolozsvári román egyetem professzorai egyöntetűen tiltakozásukat jelentették be az illetékes miniszternél. A továbbképző kurzus bukásából új eszme született. Orvos-nagygyűléseket fogunk rendezni a nagyobb vidéki városokban! 1930-ban a MYizeum-Egyesiilet marosvásárhelyi vándorgyűlésével kapcsolatosan megrendeztük első kongresszusunkat, amelynek -ikerét mindennél fényesebben mutatja, hogy 4 ülésben 46 előadás és 30 hozzászólás hangzott el. A nagygyűlés erkölcsi és tudományos sikerének következménye volt, hogy föllendült a szakosztályi élet. A nagygyűlés munkálatait emlékkönyv alakjában megjelentettük, s a 236 oldalas munkál megküldtük az erdélyi orvosoknak, egy-egy példányt pedig eljuttattunk az anyaországba is. Ezután hirdetett tudományos üléseinken már kezdtek a vidéki kartársak is megjelenni, most már hivatalfőnöki intelemre nem volt szükség, ekkor már magyar orvos állami állásban nem volt. Tudományos törekvéseinkbe az űj programmunk szerint bevontuk az orvosnövendékeket is, ezek közül nagyon kevesen merészkedtek körünkben megjelenni. Az átkos megszállás második évtizedében kezdett fellendülni az egyesületi élet. A közös sors, egymásnak a megbecsülése, eddig még sohasem tapasztalt közelségbe hozta szakosztályunktagjait, általában a kisebbségi orvosokat. A tagok közmegelégedését váltotta ki a választmány ama határozata, hogy díszes ezüst serleget szerezzünk be, hogy azzal, mint szimbo-

8 Koleszár: Megnyitó beszéd 9 lummal, évenként tartandó díszlakomán áldozzunk a Ferenc József- Tudományegyetem elhunyt nagy tanárai emlékének. Serlegavató ünnepségünkön nagy számban jelentek meg a Ferenc József-Tudományegyetemen végzett erdélyi kisebbségi orvosok. Az első serleg vacsorát Purjesz professzor emlékének szenteltük. Ez olyan nagyszabású és fényes sikerű ünnepély volt. hogy ilyent rendezni többé nem volt módunkban, az oláhság irigykedése miatt. A kisebbségi sorsba való beilleszkedéssel, s a gazdasági helyzet javulásával kapcsolatosan az egyesületi élet nem remélt arányokban fejlődött l>en szakosztályunk tudományos előadásainak száma a háború előtti időkre emlékeztet: egy év alatt 22 ülés, amellett 11-ik orvoskongresszusunk 32 előadással. Midőn a jövőre vonatkozóan a legvérmesebb reményeket szőttük, keserű csalódás érte egyesületünket, tagjaink egy része az egyesületi élet konjunktúráját kihasználva, megalapította a Paul Ehrlich orvostudományi társaságot, rést ütve ezzel az eddigi egységen. Aggodalmunk alaptalannak bizonyult. Szakosztályunk hamar kiheverte a hűtlenségnek ezt a formáját. Ezután magyar tagtársaink nemzeti önérzetüktől hajtva, kötelességszerűen sohasem hiányoztak hirdetett tudományos üléseinkről. Az erdély orvosi életnek nagy eseménye volt, amikor 1934-ben az Erdélyi Múzeum-Egyesület központjának az áldozatkészsége folytán életrekeltettük háború előtti tudományos folyóiratunkat, az Értesítőt, mely szakosztályunk üléseinek tudományos súlyát érezhetően emelte. Az "előadóknak nagy segítségére volt az ez évben megszerzett nagy modern Zeiss vetítőgép. Érdekes jelenség, mely Brassóban tartott harmadik nagygyűlésünket jellemzi, hogy arra nemzeti és vallásfelekezeti különbség nélkül özönlöttek az orvosok Erdély minden részéből. Szakosztályunknak ez a nagy népszerűsége volt az oka. hogy a két év múlva Temesváron rendezendő kongresszusunkat a hatóság az utolsó napon tiltotta be. Nagy volt a megdöbbenésünk, 'ü előadót és 300 résztvevőt sürgönvileg kellett értesítenünk, hiába volt minden kilincselés a minisztériumokban, kárbaveszett a megrendezés nagy összegű kiadása. Ez a hajthatatlan-ág és lelketlenség a mind jobban életrekapó kisebbségellenes politika egyik bizonyságtétele volt. Ezzel a sikertelenséggel szakosztályi életünkben újból hanyatló korszak kezdődik. Üléseink megrendezése még az első időknél is nehezebbé vált: megtörtént, hogy amint szokás volt, utolsó pillanatban adta ki a rendőrség a hadtest ülési engedélyét, azért katonai engedélyt, mivel városunkban állandóan ostromállapot volt, de arra is volt példa, hogv az engedélyi nem is kaptuk meg s az ülés utáni nap érdeklődésünkre megtudtuk, hogy a katonaságnál elveszett a kérvényünk. Az állandóan fokozódó bizonytalanság és a kisebbségi zaklatás folytán a lelkes táltor kezdett megfogyatkozni, de még voltunk olyan erősek, hogy 1938-ban Tordán az E. M. E. vándorgyűlésével kapcsolatosan nagysikerű ly-ik orvoskongresszust rendezhettünk. Ttt már lépten-nyomon detektivekkel voltunk körülvéve, de a 4 ülésben 38 előadás

9 10 Koleszár: Megnyitó beszéd megtartását megakadályozni nem sikerült, azokon csak tudományról volt szó. Az ezután következő idő már az egyesületi élet agóniája volt. Tagjaink nagyrésze mindegyre katonai összpontosításra volt behíya, sokat közülük hónapokig ott felejtettek Beszarábia kulturálatlan zónáin; akik hazajöttek, szétszóródott praxisukat próbálták helyreállítani, mások meg a behívásra való előkészületben fáradtak el: tudományos munkálkodásra sem idő, sem kedv nem jutott. Ilyen viszonyok között még gondolni sem lehetett, hogy az l!»40. évben esedékes vándorgyűlést, illetve orvosi nagygyűlésünket megtartsuk. Ehelyett egyebet értünk meg: Északerdély és vele Kolozsvár boldog felszabadulását! Mélyen tisztelt Közgyűlés! Ha az elmúlt 22 év mérlegét felállítjuk, kitűnik, hogy az elnyomatás nehéz korszakában tartottunk 145 tudományos ülést, azon elhangzott 159 előadás, 164 hozzászólás, 46 betegbemutatás, 20 referátum, 20 emlékbeszéd. A 4 orvoskongresszuson elhangzott 140 előadás. A szakosztály tudományos folyóirata, az Értesítő, megjelent 5 kötetben, 12Ó1 oldalon, a 4 kongresszusi emlékkönyv 608 oldalon. Ami tőlünk telt, mindent megtettünk. Hogy több eredményt nem tudunk fölmutatni, az nem a mi lelkesedésünk hiányán múlott. Ma hálát adunk az Egek Urának, hogy az Erdélyi Múzeum-Egvesület Orvostudományi Szakosztálya meghajthatja lobogóját a hazatért m. kir. Ferenc József-Tudományegyetem.'lőtt, bízva abban, hogy az a tudományos élet, melynek parazsát a 22 éves elnyomatás idején hamu alatt olyan* féltve megőriztük, az ö segítségével újra lángra lobban és fénye dicsőségesen bevilágítja a magyar orvostudomány egét. Adja Isten, hogy úgy legyen! Dr. vitéz Berde Károly orvostudomány kari dékán üdvözlő beszéde: Tekintetes Díszközgyűlés! Méltóságos Elnök Ür! A Ferenc József-Tudományegyetem orvosi kara nevében megilletődve és tisztelettel üdvözlöm az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvostudományi szakosztálvát ezen a határmesgyén, ami hátratekintve ket, szenvedésekben gazdag évtizedet, előre nézve pedig egy új virágzás korszakait választja el egymástól. t # f,.,., Testvér üdvözli a testvért, az egymás támogatására es kiegésznesére hivatott egvik antimeron a másikat. A z E. M. E. orvosi szakosztályának és fakultásunknak célkitűzései ugyanazok, csak módszereikben van különbség. Mindketten a magyar orvostudomány messze világit«) fáklyáját kívánják szolgálni. Fakultásunk az elektromos arain, ami az táplálja, a szakosztály pedig a készülék, ami az áram belső energiait a közösség közkincsévé alakítja.

10 vitet Berde: Üdvözlő beszéd 11 Aki a magyar tudományosságot szolgálja Erdélvben, annak tisztában kell lennie azzal, hogy a nyugateurópai, u. n. latin-germán kultúrának keletre tolt legszélsőbb őrhelyén áll. Ettől keletre és délre tőlünk merőben eltérő szellem és más kultúrkör éli a maga külön világát. Az erdélyi magvai' tudományos élet a maga emberi és nemzeti munkája mellett egyúttal azt a nagy eszmét szolgálja, amit általában Európának" szoktunk nevezni. Az orvostudományok európai értelemben vett művelése akkor szökkent merész sudárba íven a helyen, amikor fakultásunk és az E. M. E. erre a célre testvérül összefogott. Az egykori Institutum Medicochirurgicum" tanárai, Laffer József, Keresztes Elek, Eckstein János. Szőcs József egymagukban, társak és szervezetek nélkül még monologizálni sem tudtak a tudomány müvelésének síkján. A XIX. század közepéig kellett várni, hogy Erdélyben is megszülessék az orvos-természettudományok számára a fórum, a tudós számára pedig a rostrum. amelyről akár az egész világ nyilvánossága előtt beszélhet. Az anyaországi példák alapján, a Bugát Pál és a Balassa János teremtő, valamint a Markusovszky Lajos. Poór Imre és id. Szily Kálmán megtartó és fejlesztő munkájával párhuzamosan megtermékenyült az erdélyi lélek is és a Bőgyes Endre, Genersich Antal. Jendrassik Jenő és derék támogatóik kezén megszületett az E. M. E. orvosi szakosztálya. A szükség érzésének sorsközössége a cselekedetek sorsközösségébe kapcsolta az egyesületet és egyetemünket, kettejük együttműködése pedig tiszteletreméltóan magas fokra emelte a tudományok művelését Erdélyben. Hogy müven gazdag volt ennek az együttműködésnek az eredménye, azt az iq1k-évi összeomlással és az oláh megszállással bekövetkezett kényszert'» a szörnyű törésnek a súlya alatt sem estek kétségbe, hanem megragadták azt ami még megmaradt: a messzeröpítő gépek helyett az egyszerű, életmentő evezőlapátot. És haladtak tovább az úton. Nem úgy, ahogy szerették volna, hanem csak úgy, ahogy lehetett. De fenntartották a felszínen a hajót Férfiak voltak a viharban, kicsiny mécsessé zsugorodott egykori hatalmas láng gondos, áldozatos őrzői és megtartói. A Filep Gyula emléke, Veress Ferenc, Gyergyai Árpád, Koleszár László és a köréjük sorakozó erdélyi kartársaink személye előtt tisztelettel állunk meg mi. a hazatértik, és hálánk veszi körűi mindnyájukat, a szent örökség átmentéséért. S most itt állunk egy új virágzás küszöbén. A Ferenc József-Tudományegyetem orvosi kara újból tudományos fórumaid óhajtja az 1'] M. E. orvosi szakosztályát. Mégpedig változatlanul úgy, ahogy az a világháború előtt volt: a szükség sorskózössége által hajtva a cselekedetek sorsközösségében. Hozzuk és felajánljuk képességeink szerinti szellemi erőinket: az idősebbek tapasztalatait, tudását, vezető képességet, kritikáját, s a fiatalok lendületét, célkitűzéseit és munkakedvét. És hozzuk intézeteink és klinikáink anyagát, reméljük, hogy nemsokára gazdagnak mondható felszerelését, bár jól tudjuk Cajal figyelmeztetése

11 12 vitéz Benle: Üdvözlő beszéd szerint, hogy a tudományos munka nem annyira az anyagi eszközökön, mint csaknem kizárólag az emberen múlik", Három lába vagyon az erdélyi széknek" írta negyed évezreddel ezelőtt, az erdélyi három nemzetre célozva, nagyajtai Cserei Mihály üsd ki az egyiket s felborul az szék." Két szárnya van az erdélyi tudományos élet géniuszának legyen szabad képben beszélni nekem is : egyetemünk és az E. M. E. Csak akkor tud ez a géniusz magasan ívelni, ha coordináltan összeműködnek szárnyai. Ehhez a coordinált szárnyaláshoz kívánok új erőt, a korszellem megértését és gazdag sikereket! Dr. Pataki Jenő ünnepi előadása: Orvoslás a régi Erdélyben. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület orvosi szakosztályának ez évi első ülésén az elnöki megnyitó során szakosztályunk működésének történeti áttekintése keretében egy sötét korszak tudományos törekvéseivel s küzdelmeivel ismerkedtünk meg, melyet egy negyven éves eredményes múlt után mért teánk a végzet. Az orvosi tudomány Erdélyben ekkor már terebélyes fává nőtt s erős gyökerei, melyekből az éltető erői vette, messze ágaztak szét a múlt homályába. Ebbe a múltba kívánok betekintési nyújtani. A múltban való elmerülés nem csak felüdítő, de sok vonatkozásban tanulságos is lebet. Ezt a multat a ma szemüvegén nézve lekicsinyelnünk nem szabad, hiszen a múlt talajából nőtt ki a jelen s bontakozik ki a jövő. Ezt a multat a ma szemüvegén nézve lekicsinyelnünk nem szabad, biszen a múlt talajától nőtt ki a jelen s bontakozik ki a jövő. Ha szép Erdélyünk egészségügyének s orvosi működésének múltjával akarunk megismerkedni, legalább négy századdal kell vk^szamenniink. Körülbelül akkor kapunk egy bár hézagos történeti képet Erdély orvosi világáról. Az azelőtti időkben a testi bajokban szenvedő ember a legfelsőbb hatalomboz fordult esdeklésével. és kapkodott fűhöz-fához; a szó valódi értelmében a füvekhez és fákboz fordult, ezektől várta szenvedése megváltását ösztöne vezette erre s azután a szerzett tapasztalat mutatta a követendő utat. A tapasztalatok összegyűjtése által keletkezett az ú. n. tudós emberek és asszonyok, kik a bozzájuk fordulókon bivatásszerííen^ segíteni próbáltak. Ez volt az orvoslás ébrényi korszaka. Nem csak nálunk, de mindenütt. Majd a papok vették át a hitélet ápolása mellett a testi bajok gondozását is. Ez a kapcsolat sokáig fennállott abban az időben is, amikor maitanult orvosaink voltak; még a XVIII. században is.

12 Pataki: Orvoslás a régi Erdélybet) 13 Tanult orvosokat Erdélyben először a XVI. században találunk. Főleg a szász varosokban s fejedelmeink udvarában, önszántukból telepedtek le egyesek nagyobb városokban, alkalmasnak találván a talajt érvényesülésükre. Az orvosi működés mellett más foglalkozás elöl sem tértek ki. Tanári s tanítói állást foglaltak el. A fejedelmi orvosok hívásra jöttek az udvarokba s diplomáciai küldetésekben is részt vettek. Ezek mind idegenek voltak. Olaszok és németek. De magyar orvos nevével is találkozunk már. A XVI. századból egyet ismerünk. HUNYADI FERENcet, a poétát, ki ékes rigmusokban megírta Trója veszedelmét. Előbb Báthory István lengyel király, utóbb Báthory Zsigmond fejedelem udvari orvosa. Nagyműveltségű s nagytekintélyű orvos, korának kedvelt költőije, kit Bethlen János naplójában igen jocosus embernek mond. A XVII. század gyérszámú orvosai közül felemlítendő PÉTSI ANDRÁS, kit 100 frt. fizetéssel fogadott fel Kolozsvár városa hivatalos orvosának. Ekkor már nagyobb városok orvost szerződtettek amikor kaptak. A városi orvosnak szerződésben kikötött kötelessége volt a szegények gyógyítása s járványok idején a közegészség terén való ténykedés, ezalatt a városról távoznia nem volt szabad. [smert orvosok voltak továbbá: a székelyföld Árkos községéből származott két unitárius vallású Árkosi: ÁRKOSI CELEI BENEDEK és ÁRKOSI THEGZŐ BENEDEK, kiket 1660 körül majdnem egyidőben vitt el ifjan a dühöngő pestis; a sok hányattatást szenvedett BENEDEKI ENYEDI SÁMUEL, egyszersmind az enyedi kollégium tanára s korai halála mint alvinci papot vitt a. sírba; TOLNAI ISTVÁN ref. pap, tanár és orvos egy személyben. Bethlen Miklós.kancellár említi róla önéletiratában, hogy colocynth-kenőcsöt alkalmazott kis lánykájánál külsőleg geleszta elhajtása céljából s oly csillapíthatatlan hasmenést okozott, hogy szegényke belehalt. Többet tudunk KÖPECZI JÁNOS orvosi működéséről. Köpeczit ban fogadta udvari orvosául Apafiné: Bornemisza Anna fejedelemasszony s az udvari személyzet mellett magát a fejedelemasszonyt is több ízben gyógyította. Rendes konvenciója volt, melyet évenként megújítottak. Eszerint évi 200 fr. fizetésén kívül járandósága volt: 10 sing gránátposztó,."> pár kordovány csizma, egy rókabörhát bélés, 30 köböl búza, S0 veder bor, 200 tyúk, húsra 32 frt., 182 font szalonna. 2 makkos verő disznója, továbbá ecet, vaj, méz. köles, borsó, árpakása, sajt, faggvú. 200 káposztafej, széna, fa, fehér és asztali kenyér stb. meghatározott mennyiségben. Egyizben a fejedelemasszonynak, ki súlyos torokfájásban szenvedett, nyelvesapja leereszkedett, külsőleg skorpióolajat rendelt, mi skorpiókból készült; főleg mérges állatok marása ellen használták, de gyulladások ellen is, hogy ezekből kiszíjja a tüzes mérget. Ha őnagysága írtóznék ettől, igen jó a liliomolaj és a mandulaolaj is írja Köpeczi. IV a kenésnél többet ér: 1. a köti"», csak melegen a torkára kössék; 2. A száj mosása Pomagranal héjáitól, galnesböl, isoppal, sállyával s kevés tinisóval készített szájvízzel, melybe egy kis szalmiákot is

13 1t Pataki: Orvoslás a régi Erdélyben bocsát bele az ember; 3. Gyantával kell füstölni a fejet, mert a torokban a nedvesség a főből száll alá." Minden udvar és nagyobi) úri ház u. n. patikaládával volt ellátva. Kezelni rendesen az úrnő szokta. Innen látja el első segéllyel szükség esetén az orvos megérkezéséig háza népét, mi orvosi útmutatásra tortént. Maga az orvos is legtöbb esetben a patikaládát használta, kiválasztván gazdag tartalmából a szükséges patikaszert. Berendezése, a szerek beszerzése, felülvizsgálása az udvari vagy házi orvos kötelességei közé tartozott. A fejedelemasszony udvarában két ilyen patikaláda volt, egy nagyobb s egy kisebb. A nagyobbik egy erre a célra szánt szobában állott, számtalan fiókkal és rekesszel s bennök rengeteg patikaszerrel._ A kisebbik arra szolgált, hogy utazások alkalmával magukkal vigyek. Hogy fogalmunk legyen róla, mutatványul közlök tartalmukból. Gazdag volt olajokban, legalább féle. Volt ott köménymagolaj, narancshéjolaj. kámforolaj, anisolaj, spikinardolaj; a rózsa-, szegfű-, mandulaolaj mellett ott díszeleg a koponyaolaj is, no meg a gilisztaolaj. Sok közülök a szépségápolás szolgálatában állott, vagy illatszerül használták. Sokféle balzsam: balsamum sulphuris, skarlát ellen való balzsam stb. Porok: sárkánypor, szarvas szarvának a pora, drágakövek pora, klárispor, emberkoponyapor, gólya zúzáról levont hártya pora, stb. A különös orvosságok sorában ott foglal helyet a kígyószarv, múmia, sárkányfog, szarvas szívének csontja, márciusi nyúlszem, vérko, öreg és apró bezoár stb.. Ezek a patikaszerek nagy kelendőségnek örvendtek a fejedelmi udvarban. Növényi gyógyszerek nincsenek közöttük, mind az állat- és ásványvilágból valók". Sokukat amulett gyanánt hordták a nyakba akasztva, mint óvszert, így a csukafogat, sárkányfogat, különböző drágaköveket, bezoárkövet. Kz utóbb hatalmas védöszer a pestis ellen. Pedig ekkor már ezek a különös orvosságok és orvosságos kövek csak hamar háttérbe szorultak s helyüket a növényvilágból vett orvosszerek foglalták el.,. Köpeczi is ebből a patikaládából látta el betegeil az udvarnál. * A XVI L század utolsó tizedeiben kezd gyakoribb lenni a külföldre való utazás a tudomány és műveltség megszerzése végett. Kezdett felébredni a magyar nemzeti öntudat, a tudományos kiképzés vagya, mindenki érezte elmaradottságunkat. Érezték ezt a nagybirtokosaink is, Erdélv főurai s azt is. hogy a nagy vagyonnal kötelességek is járnak. \ tudomány forrásai messze voltak. Ilyen nagy útra elbujdosni szegény emberek fiai Bzánták rá magukat, akik jelesen kerültek ki a középiskolákból. Földmívesek, iparosok s legfőképpen protestáns papok fiai. Egveseket városok, eklézsiák, főiskolák küldtek ki. hogy szaporítsak a tanult emberek számát. Ezekhez nagy segítségül.járultak főuraink alapítványai A Wass, Bánffy, Bethlen. Rhédey csaladok mellett mindé-