17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése Felhasznált irodalom 81.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás 68. 18. Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése 80. 19. Felhasznált irodalom 81."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Belváros - Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Bástya Óvoda 1056.Bp.Bástya u cím: Honlap cím:

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető Az intézmény adatai Az óvoda csoportjainak elnevezése Az óvodai élet szervezése Az óvoda tárgyi feltételei Gyermekkép-Óvodakép Tevékenységközpontú pedagógiai programunk nevelési céljai Nevelési feladataink Tevékenységközpontú pedagógiai programunk nevelési céljainak megvalósulásával a fejlődés várható eredményei A fejlesztés feltételei Az érzelmi és erkölcsi nevelés és a szocializáció biztosítása Az óvodapedagógus és az óvoda dolgozóinak modell szerepe Az egészséges életmód alakítása, környezeti nevelési alapelveink A fejlesztés tartalma Játék és tanulás Társas, közösségi tevékenységek Munkatevékenység Szabadidős tevékenység A gyermeki fejlődés várható eredményei az óvodáskor végére A komplex foglalkozások rendszere A társadalmi érintkezést megalapozó komplex foglalkozások Anyanyelv Matematika Társadalmi gyakorlat belső összefüggéseit tükröző komplex foglalkozások Természet-társadalom-ember Születéstől felnőttkorig Művészeti tevékenységek Mindennapi testnevelés-mozgás Angol nyelv Multikulturális és interkulturális nevelés Tűzvédelmi program Az óvoda hagyományos ünnepei és egyéb rendezvények Intézményünk kapcsolatai A nevelés tervezése és időkeretei Gyermekvédelem A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztése, fejlődésének segítése Szociális hátrányok enyhítését segítő és az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések A pedagógiai munka ellenőrzése-értékelése 67. 1

3 17. Kiemelt figyelmet igénylő gyerekekkel való foglalkozás Az óvodai szakmai dokumentumok egymásra épülése Felhasznált irodalom Legitimációs záradék Érvényességi rendelkezések Mellékletek 86. 2

4 1. B E V E Z E T Ő A program módosítása a 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet 1. számú melléklete az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, valamint a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 6. figyelembevételével készült Az Óvodai nevelés országos alapprogramja (a továbbiakban Alapprogram) szellemében nevelőtestületünk a TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ Óvodai Nevelési Program adaptálását választotta pedagógiai programként. Ennek segítségével lehetőségünk nyílik változatos tevékenységeken keresztül minél több, a valós környezetben nyújtott ismerettel, tapasztalással hozzásegíteni a gyermekeket egyéni fejlődésükhöz. A családokkal együttműködve tudatos, tervszerű pedagógiai munkával, változatos, élményt nyújtó, vidám és sokszínű, az egészséges életet megalapozó óvodai életet teremtünk, ahol a gyermekek gondtalan mindennapok során fejlődnek, gyarapítják ismereteiket, alakul személyiségük. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveink meghatározásánál figyelembe vettük, hogy az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatására, a gyermeki jogok tiszteletben tartására kell irányulnia oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben: - A gyermeket, mint fejlődő személyiséget gondoskodás és különleges védelem illeti meg. - A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák esetenként hiánycsökkentő szerepet töltenek be. 3

5 Az óvodai pedagógiai program elkészítésekkor az Alapprogram mellett figyelembe vettük a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztését. Pedagógiai programunk évi bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatait, eredményeit számba véve, megállta helyét a gyakorlatban. Partnereink nagyszámban elégedettek. A program felülvizsgálata során kisebb kiegészítéseket teszünk. 4

6 1.2. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az óvoda hivatalos elnevezése: Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzat Bástya Óvoda Az óvoda fenntartója: Belváros - Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Az óvoda címe: 1056 Budapest, Bástya u Férőhelyek száma: 150 fő - ebből 3 fő sajátos nevelési igényű gyermek Csoportok száma: 6 Csoportok maximális létszáma: 25 fő Az óvoda vezetője: Ferenczi Kinga 1054 Bp. Bajcsy Zsilinszky u. 56. Az óvodavezető helyettese: Kökény Anikó 1132 Bp. Visegrádi u. 60. Az intézmény alaptevékenysége: Óvodai nevelés Óvodai intézményi közétkeztetés Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése 5

7 1.3. Az óvoda csoportjainak elnevezése FÖLDSZINT VAKOND NYUSZI KATICA EMELET CSIGA SÜNI MACI 1.4. Az óvodai élet szervezése Az óvoda személyi feltételei: Az óvoda személyi feltételei jók, a törvényi előírásoknak megfelelnek. Intézményünk alkalmazotti létszáma: 29 fő Beosztás Létszám Szakvizsgát Országos köznevelési tett szakértő Óvodavezető 1 fő 1 x Óvodavezető helyettes 1 fő Óvodapedagógus 11 fő 1 Gyógypedagógus - 1 fő 1 Logopédus Angol nyelvű 1 fő Óvodapedagógus Pedagógiai asszisztens 2 fő Megjegyzés 1 fő angol nyelvű 6

8 Nevelő munkát közvetlen segítő Adminisztratív dolgozó. Gondnok 9 fő 2 fő 1 fő 7 fő dajkaképző 1 fő gazdasági ügyintéző Programunk színvonalas megvalósításához óvodapedagógusaink a következő továbbképzésekkel, tanfolyamokkal bővítették szakmai ismereteiket. Szenzoros integrációs terápia Sindelar-program Sindelar-Zsoldos program Gósy Mária Beszédpercepciós Diagnosztika Beszédtechnika tanfolyam Múzeumpedagógia Preventív gyógytestnevelés Mentálhigiénia Népi játszóház vezető Dyslexia prevenció Minőségfejlesztő alapismeretek Hang,zene Zenei képzés (Dr. Kokas Klára) Integráció inkluzív nevelés 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 6 fő 1 fő 2 fő 1 fő A mindennapi munka során bebizonyosodott, hogy az óvodánkba kerülő sajátos nevelési igényű, illetve az egyre nagyobb számú részképesség-lemaradással küzdő gyermekek segítése, fejlesztése nagy feladatot jelent óvodapedagógusaink számára. A hatékony fejlesztést a fenntartó által jóváhagyott és biztosított 1 álláshelyen

9 januárjától 1 fő gyógypedagógus logopédus végzettségű munkatárs, valamint szeptember 15-től 1 fő pedagógiai asszisztens alkalmazásával, illetve a 2011.évi CXC tv.2 sz. melléklet értelmében szeptember 1-től még egy fő pedagógiai asszisztens alkalmazásával segítjük. 8

10 1.5. Az óvoda tárgyi feltételei Az 1980-ban megnyílt óvodánk épületének állapota jó, felszereltsége színvonalas. Az intézmény mindhárom szintjén folyamatos, rendszeres karbantartás szükséges a jelenlegi állapot megóvásához. A csoportszobák és kiszolgáló helyiségek mérete, berendezése jó, az adott gyermeklétszámnak megfelelő. Udvari lehetőségeink: A gyermekek levegőztetését, szabad mozgását a kirándulásokon kívül napi rendszerességgel az óvoda használatában lévő zárt kert területén valósítjuk meg. A kert intézményünk kizárólagos használatában van, ahol különféle ügyességi és mozgásfejlesztő játékszerek állnak a gyerekek rendelkezésére. A program megvalósításához szükséges alapvető tárgyi feltételekkel rendelkezünk. Az óvodai játék-és eszközkészlet színvonalunk megőrzéséhez a 20/2012(VIII.31)EMMI rendeletben meghatározott eszköznorma előírásait figyelembe véve a meglévő eszközök folyamatos, tervszerű és rendszeres bővítése szükséges. Az óvodánk programjához rendelt eszközrendszer: Költségvetésből vásárolt játékbútorok, alapvető játékeszközök minden csoportban megfelelő szinten vannak. Cseréjük az elhasználódás mértékének függvénye. Várható eszközigényt a különböző tevékenységekhez fontossági sorrend alapján folyamatosan biztosítjuk. Költségvetési összegen kívüli forrásokat is keresünk tárgyi felszereltségünk javítására / pályázat, alapítványi rendezvény, szponzorok segítségével /. 9

11 Az utóbbi éveket áttekintve megállapítható, hogy költségvetésünk 60% dologi kiadását egyéb lehetőségek 40 %-kal egészítették ki GYERMEKKÉP ÓVODAKÉP (A BÁSTYA óvoda bemutatkozása) Óvodánk a belváros déli részén 1980 őszén nyitotta meg kapuit. Önkormányzat által fenntartott, részben önállóan gazdálkodó intézmény, amely méltán a kerület egyik büszkesége, hiszen a kerületben működő óvodák közt a legfiatalabb, óvoda céljára épített épület. Elsősorban a belvárosban lakók gyermekei veszik igénybe intézményünket, mivel jól megközelíthető, körzeten kívül élő, de a kerületben dolgozó családok is szívesen választják a munkahelyükhöz közel lévő óvodánkat. Egyre nagyobb számban jelentkeznek hozzánk különböző szociokulturális környezetből érkező más nemzetiséghez tartozó gyermekek is. Gyermekközpontú, befogadó óvodai nevelésünk a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára hogy egyformán magas színvonalon és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. A hazájukat elhagyni kényszerülő családok (migráns) gyermekeinek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, társadalmi integrálását. Óvodánk bejáratánál felszerelésre került mozgássérült lift biztosítja a feltételt a mozgáskorlátozottak fogadására is. 10

12 A 150 kisgyermeket két szinten, összesen hat csoportban tudjuk foglalkoztatni. A hozzánk érkező gyermekeken jól tükröződik a városi élet összes problémája. A szennyezett levegő, a kevés mozgás, az egészségtelen táplálkozás, a rohanás, mind az egészséges fejlődést negatívan befolyásoló tényezők. Az óvodánkba kerülő gyermekek szociális háttere nagy eltérést mutat. A szociális támogatásban részesülő gyermekek száma évről évre növekszik, akik részesülnek gyermekvédelmi támogatásban-ingyenes óvodai étkeztetésben, eseti segélyezésben. A családok megváltozott életkörülményei kihatnak a gyermekek fejlődésére, viselkedésére. A munkanélküliség, a megélhetési gondok, a természettől való elszakadás, a technika erőteljes fejlődése, az élmények csökkenése mind negatív tényezők. Mindennapi munkánk során egyre gyakoribb az a tapasztalat, hogy a gyermekek egészséges, élmény gazdag fejlődésének elérésében megnőtt a felelősségünk. A gyermeki magatartás szempontjából az óvodapedagógus és az óvoda valamennyi alkalmazottjának kommunikációja, bánásmódja és viselkedése modell értékű szerepet tölt be. A különleges - egyéni gondoskodást minden kisgyermek számára biztosítjuk. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint gondoskodunk logopédus, pszichológus, fejlesztőpedagógus bevonásáról vagy a jogszabályban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberről. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekeket körülvevő környezeti, személyi és tárgyi feltételek megteremtésére is. A gyermekek személyiségének fejlesztését életkoronként differenciáltan, egyénenként változó testi - lelki szükségletük figyelembevételével, a szülőkkel közösen valósítjuk meg. A megismert programok közül a tevékenységközpontú óvodai nevelési programmal helyi hagyományaink, kezdeményezéseink sok területen mutattak azonosságot, hasonlóságot, s mivel eddig elért eredményeinket jónak tartjuk, megítélésünk szerint e program adaptálása a továbbiakban is segíti eredményes pedagógiai 11

13 munkánk megvalósulását. A program alkalmazása során ez a gyakorlatban is beigazolódott. Nevelőközösségünk aktív, ötletgazdag munkájának köszönhetően pályázatokon elért sikereink és óvodai alapítványunk eredményes működtetése jelentős mértékben hozzájárul óvodánk tárgyi feltételeinek jó színvonalon tartásához. Az COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program sikeres megvalósításával óvodánkban megerősödött a partnerközpontú működés szemlélete. Klubházigazdaként a horizontális tanulás gyakorlati megvalósításának aktív közreműködőjévé vált nevelőtestületünk. A munka során összegyűlt tapasztalatainkat mint felkészítést segítő intézmény kamatoztattuk. Pedagógiai programunkat a változó igényeknek megfelelően a korábbi években kiegészítettük a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelésének programjával, a tehetséggondozással, a játékos angol nyelvvel való ismerkedéssel, mely szorosan kapcsolódik a Tevékenységközpontú pedagógiai programunkhoz és azzal együtt valósítható meg. 12

14 2. A TEVÉKENYSÉGKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK NEVELÉSI CÉLJAI Tevékenységközpontú pedagógiai programunk célja a családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve a gyermekközpontú, sokoldalú tevékeny óvodai élet biztosítása. A tevékenységközpontú óvodai nevelés a 3-7 éves gyermekek szociális életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai célok és feladatok középpontjába az együttműködési és érintkezési (kooperáció és kommunikáció) képességének fejlesztését állítja. Elősegíti az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakoztatását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermekek ellátását is). Óvodai életünket úgy alakítjuk, hogy az a gyermekeknek változatos élményeket és tevékenységeket biztosítson. A sokféle lehetőség az érdekesebbnél érdekesebb manuális és szellemi tevékenységekre, a vidámság, meghittség és változatosság meghatározzák óvodánk egész napi hangulatát. Kiemelten fontos a társas és közösségi élethelyzetekben a kommunikáció és a gyermeki személyiség fejlesztése. Nagy figyelmet fordítunk az egészséges életmód iránti igény kialakítására, a gyermekközpontúság érvényesítésére, a játékban tanulásra. Fontos feladatunk a családokkal való együttműködés a közösségformálás, az esélyegyenlőség megteremtése. 13

15 2.2.Nevelési feladataink A gyermekek mindenekfelett álló érdekének biztosítása Magas szintű óvodai szolgáltatások biztosítása segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakoztatását A másság tiszteletben tartása, elfogadása A gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlesztésének biztosítása Az egyéni differenciált fejlesztés Az egészséges életmód alapjainak kialakítása és megszilárdítása. A változatos, nyugodt, folyamatos játéktevékenység biztosítása. A tevékenységeken keresztül az egyéni fejlettségnek megfelelő ismeretek átadása. A családokkal együttműködve a közösség formálása Esélyegyenlőség elve A fejlődő gyermeki személyiséget, elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi. 14

16 2.3.Tevékenységközpontú pedagógiai programunk nevelési céljainak megvalósulásával a fejlődés várható eredményei Óvodai életünket úgy alakítjuk, hogy az a gyerekeknek változatos élményeket és tevékenységeket biztosítson. A sokféle lehetőség, az érdekesnél - érdekesebb manuális és szellemi tevékenységek, a vidámság, meghittség és változatosság meghatározzák óvodánk egésznapi hangulatát. A csoportszobákban, egyéb helyiségekben, udvaron megteremtjük a változatos tevékenységeket, a jó játék lehetőségét, a biztonságot és nyugalmat. A szülők visszajelzései alapján (partneri igény és elégedettségmérés) tudjuk hogy együttműködési készségüket élvezzük, elveinket elfogadják. Ez ösztönöz és kötelez mindnyájunkat. Minden egészségesen fejlődő kisgyermek az óvodáskor végének elérésekor rendelkezik az iskolai élet kezdetéhez szükséges fejlettséggel. Hitünk és tapasztalatunk szerint az egészségesen fejlődő gyermek óvodáskor végére: Képessé válik elmélyülten tevékenykedni, Érdeklődő, Kíváncsi, Társaival, felnőttekkel nyíltan kommunikál és kooperál, Képes kompromisszumokra, 15

17 Elfogadó és befogadó, Igyekszik megfelelni környezete elvárásainak, Megérti társai és a felnőttek elképzeléseit. 16

18 3.A FEJLESZTÉS FELTÉTELEI Nevelőmunkánk személyi és tárgyi feltételét, a gyermekeket körülvevő környezetet úgy szervezzük, hogy az óvodában töltött idejük aktív, fejlesztő hatású tevékenykedést, elsősorban játékot és a társakkal, valamint a felnőttekkel megvalósuló szeretet kapcsolatokat eredményezzen. A hat világos csoportszobához külön - külön mosdó és öltöző egység tartozik, melyet 1-1 szinten összefüggő folyosó kapcsol össze. Így nyílik lehetőség a kisebb és nagyobb gyerekek közötti kommunikációra, a csoportok közötti átjárhatóságra. Csoportszobáink felszerelését fokozatosan természetes anyagokból készült eszközökre, tárgyakra cseréltük / fa bútorok, - játékok, fonott kosarak, játékok, polcok stb. / A gyermekek mozgásigényét a jól felszerelt tornatermünk, 2 csoportban a galéria ill. a kellemes környezetet nyújtó udvarunk használatával elégítjük ki. Az udvaron a változatos eszközök használatán túl lehetőség van a csoportok együttjátszására is. Az egyéni fejlesztést a csoportszobákon kívül a második szinten berendezett fejlesztő szoba is segíti, ahol különböző készség és képességfejlesztő eszközök állnak a fejlesztő pedagógus, az óvodapedagógus és a gyermekek rendelkezésére. Óvodai alapítványunk, a gyermekek egészséges életmódjának kialakításához, a tudatos környezeti nevelés megszilárdításához nyújt folyamatos támogatást. Így lehetőségünk van rendszeres autóbusz kirándulásra, természetben tett sétákra, múzeum látogatásokra, az étkezés vitamindús kiegészítésére, illetve a mozgás, sportolás lehetőségének támogatására, sporteszköz készletünk bővítésére. Célunk, hogy alapítványunk továbbra is működőképes maradjon. A nagycsaládosok, munka nélkül maradó családok helyzetét a helyi 17

19 Önkormányzat támogatásával igyekszünk javítani: gyermekvédelmi támogatás, ingyenes étkezés ill. rendszeres és esetenkénti nevelési segélyek nyújtásával. A mindennapi tevékenységek szervezésekor figyelembe vesszük a gyermekek javaslatait, véleményét, ötletét. Lehetőség szerint építünk a gyermekeket foglalkoztató élményekre, eseményekre, hogy érezzék, tudják, hogy van beleszólásuk napi életük alakításába. 18

20 4.AZ ÉRZELMI ÉS ERKÖLCSI NEVELÉS ÉS A SZOCIALIZÁCIÓ BIZTOSÍTÁSA A családdal összehasonlítva az óvoda tágabb és tagoltabb szocializációs erőteret hozhat létre. A társas kapcsolatok, az érzelmi és értelmi nevelés együttes hatása lehetővé teszi, hogy a gyerekek fogékonnyá váljanak a közvetített értékek befogadására, empatikussá és toleránssá váljanak. Teret kapnak a gyerekek a szabad önkifejezésre mind a művészeti tevékenységekben, mind a mindennapi játék során. Ezzel egyidejűleg erősítjük bennük a közösséghez való tartozás fontosságát, a gyermekben a mi-tudat kialakulását, melynek révén képes lesz a csoport szokásainak, szabályainak betartására, azok fontosságának megértésére. Ezen képességek kialakulását, erősítését segíti a hagyományok ápolása, a népi kultúra megismerése, pl. látogatás a Szentendrei Skanzenbe, Hagyományok házába, múzeumokba. Hangsúlyos szerepet kap továbbá az óvodai szokások, hagyományok ápolása, az ünnepekre való felkészülés, várakozás erkölcsi nevelő hatása. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálásával elfogadóvá válnak a másság iránt. Óvodánkban évenként megrendezésre kerül a nemzetiségi hét, melynek során az idegen kultúrából érkező migráns családok szokásainak bemutatására van lehetőség. A gyermekek megismerkednek más kultúrákból érkező társaik táncaival, zenéjével, jellemző ételeivel. Kiemelten figyelünk arra, hogy egyetlen gyermeket se érjen hátrányos megkülönböztetés bőrszíne, vallási hovatartozása esetleges testi hibája miatt. Értéket közvetítünk a saját és más kultúrák megismerésén keresztül. Ennek fontos eszköze a pozitívumok kiemelése, a társas kapcsolatok alakítása, alakulása. Meghatározó jelentőségűek a közös élményeken alapuló tevékenységek szervezése, gyakorlása. Az óvodai élet szervezésénél különösen nagy figyelmet fordítunk a 19

21 gyermekek erkölcsi tulajdonságainak és akaratának fejlődését segítő szokás és normarendszerének megalapozására. Változatos tevékenységeken keresztül fejlesztjük segítőkészségüket, önzetlenségüket, feladat és szabálytudatukat. A nyílt, őszinte kölcsönös bizalmon alapuló légkör kialakítására, példaértékű viselkedésre, kommunikációra törekszik az óvoda valamennyi dolgozója Az óvodapedagógus és az óvoda dolgozóinak modell szerepe A gyermeki személyiségjogainak tiszteletben tartása érdekében a köznevelési törvény által előírt titoktartási kötelezettséget és adatvédelmet minden körülmények között biztosítjuk. A gyermekekről, és családjaikról tudomásunkra jutó információkat bizalmasan kezeljük, megőrizzük. Az óvodás gyermekek személyiségének fejlődésében meghatározó szerepet töltenek be az óvodapedagógusok és az őket körülvevő felnőttek. Hisszük és tudjuk, hogy kölcsönösen hatunk egymásra. A nap minden pillanatában érezze minden kisgyermek, hogy szeretet veszi körül és biztonságban van. Az eltelt évek alatt szoros együttműködés eredményeként a dajkák elfoglalták megfelelő helyüket az óvoda pedagógiai munkájában. Ennek alapfeltételeként dajkáink szakirányú végzettséget szereztek. ( dajkaképző ). A dajkák együtt élnek a csoportokkal, / munkaidejük 2/3 részét a csoportban töltik/ így segítve az óvónők munkáját. Gondozási teendőknél segítséget nyújtanak, de nem végzik el a gyerekek helyett a feladatokat. A gyerekekkel közösen étkeznek, jelenlétük példaadó. Ennek feltétele az óvodapedagógussal való jó együttműködés. A beszoktatási időszakban is a munka átszervezésével a csoportokban a nap folyamán lehetőség szerint minél többet legyen a dajka, ezzel megkönnyítve a gyerekek ellátását. Ehhez személyi feltételeink megfelelőek. A mindennapok során érvényesül az elfogadó, toleráns magatartás. 20

22 A pozitív értékek erősítésével, a különbözőségek elfogadásával segítjük a szocializációs nehézségekkel küzdő gyermekeket. Ügyelünk arra, hogy senkit ne érjen fizikai és lelki sérülés. ( zaklatás, bántalmazás) Esetenként segítünk a konfliktusok megoldásában, de célunk, hogy a gyerekek váljanak képessé az önálló konfliktusmegoldásra. A pedagógusi személyiség akkor a legkedvezőbb, ha magatartása együtt érző, elfogadó, barátságos, megértő, érzelmi megnyilvánulásai hitelesek, nyitott, toleráns és kreatív. Nevelőtestületi légkör akkor pozitív hatású, ha jó a közérzet, elégedettség, derű tapasztalható nap mint nap. Ha a testület a döntések részese, elegendő lehetőség adódik az egyéni kezdeményezések megvalósítására, elfogadjuk és tiszteletben tudjuk tartani a másságot. Ez vonatkozik a gyermekeket szerető, melegséget sugárzó dajkákra is és a gyermekekért jól együttműködő nevelőközösségre. Mindehhez elengedhetetlen olyan vezetői munka, mely biztosítja és serkenti a fejlődést, teret ad az ötletek felvetésére, kipróbálására, elősegíti a hibák kiküszöbölését, ösztönzi és serkenti a fejlesztő javaslatokat, törekszik megoldások keresésére. Ennek eredményeképpen létrejöhetett egy alkotó nevelői csapat, és kialakulhatott az egyéni arculatú óvodánk. 21

23 5. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA, KÖRNYEZETI NEVELÉSI ALAPELVEINK Belvárosi óvodaként az egészséges életmódra nevelés, a gyermekek testi fejlődésének elősegítése kiemelten fontos. Igyekszünk minél több időt a szabadban, jó levegőn tölteni a gyerekekkel. A fenntartó által biztosított autóbusszal ezért hetente, csoportonkénti váltásokban buszkirándulást teszünk a természetbe pl. Városligetbe, Normafához stb. Év végi gyermeknapi programunkat is a szabadba szervezzük népi hagyományokra építve. A tanév végén balatoni táborban nyaralhatnak a nagyobb gyerekek, szem előtt tartva a szociális hátrányok csökkentésének elvét. A csoportszobák levegőjét légtisztító berendezéssel javítjuk. Téli időszakban az óvodánkban működő Az Egészséges Gyermekekért Alapítvány jóvoltából só barlangba látogat minden csoport. A gyermekek testi fejlődésének elősegítését és egészségének megőrzését szerves egésznek érezzük. Ennek érdekében minden évben megrendezésre kerül az Egészség hete elnevezésű programsorozatunk, melynek keretében kiemelt hangsúlyt kap az egészséges táplálkozás, a betegségek megelőzése..stb. A Teddy kórház programja is e sorozat része, ahol a gyerekek orvostanhallgatókkal találkozhatnak. Óvodánk aktívan részt vesz a Gondolkodj egészségesen program különböző rendezvényein is. Fontos szerepet kap csoportjaink életében a mindennapos mozgás frissítő torna, mozgásos játékok, tornatermi nagymozgásos foglalkozások, néptánc, udvari szabad játék. Gondoskodunk a gyerekek kiegyensúlyozott, egészséges napirendjének kialakításáról, melynek része a kielégítő táplálkozás, annak megfelelő időbeni rendszeressége és kulturált szokásai, a tisztálkodás rendszeressége és annak jelentősége, a megfelelő pihenési feltételek biztosítása. 22

24 Mindennapi friss gyümölcsökkel, zöldségekkel kínáljuk gyermekeinket, illetve alapítványunk magas rosttartalmú értékes vitaminokat tartalmazó élelmiszerek vásárlásával egészíti ki gyermekeink étrendjét. Minden gyermek számára biztosított az ebéd utáni nyugodt pihenést. A környezettudatos magatartás kialakítására törekszünk, melyek a mindennapi tevékenységek során a következőképpen valósulnak meg: - szelektív hulladékgyűjtés - a hulladék újrahasznosítása, az elkészült tárgyakból kiállítás szervezése - élő sarok gondozása, ápolása (fűszernövények, magok csíráztatása, palántázás) - játszó udvarunkon csoportonként virágos-és veteményeskert kialakítása - Madarak-fák napja megünneplése - Föld napjának megünneplése - Papírgyűjtés Példamutatással, játékos feladatokkal arra neveljük óvodásainkat, hogy víz és energiatakarékos viselkedéssel óvják környezetüket. 23

25 6.FEJLESZTÉS TARTALMA 6.2.Játék és tanulás A játék az a tevékenységi forma, melyet a gyermek örömmel, önként végez. Tevékenységét örömérzés kíséri, átéli az önálló alkotás, a belefeledkezés örömét. A gyermek a külvilágból és saját belső világából származó tagolatlan benyomásait játékában tagolja: Felfedez, rácsodálkozik, tapasztalatot szerez. Eközben fejlődik kreativitása, szociális magatartása. A játék során ismerkedik az őt körülvevő világ tárgyaival, és azok tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel és az emberi kapcsolatokkal. Ennek során cselekvéssel, mozgással, érzékeléssel, észleléssel tapasztalatokat gyűjt, kialakul közösséghez kapcsolódó érzelme. A gyermekek játékukban megjelenítik átélt élményeiket, az őket foglalkoztató eseményeket. Örömmel figyelik és utánozzák a hozzájuk érzelmileg közel álló felnőtteket. A játék személyiségfejlesztő hatását meghatározzák a játékot kiváltó érzelmek. A szabad, őszinte megnyilvánulások által a játék az érzelmi nevelés színterévé válik. Az átélt kapcsolatok sokasága segíti erkölcsi magatartásuk alakulását. A megélt interperszonális kapcsolatok hatással vannak személyiségfejlődésükre. Szerepvállalásaik során átélhetik az alá,- fölé,- mellérendeltségi viszonyból fakadó alkalmazkodás, a vezetés és lemondás érzését, az együttműködés, az együtt játszás és a barátkozás örömét. Az átélt konfliktushelyzetek megoldása által erősödik akaratuk, alakul közösségi magatartásuk. A fejlődés eredményeként a gyermekek képessé válnak társaik örömeinek, szándékainak átélésére is. A játék során leküzdött nehézségek hozzájárulnak problémamegoldó gondolkodásuk fejlődéséhez. 24

26 Játékötleteiket tiszteletben tartva segítjük az önálló helyzetfelismerést és döntést, a megoldáskeresés lehetőségét, mely a problémamegoldó képesség fejlődését segíti. Az óvodapedagógus feladata, hogy szituáció érzékenyen reagáljon a gyermeki élményből fakadó tevékenységekre és tudatosan felhasználja azt a gyermek fejlesztése érdekében. Megfelelő csoportlégkört, helyet, időt, eszközöket és élményszerzési lehetőségeket biztosítson a különböző játékformákhoz. Az óvodapedagógus tudatos jelenléte biztosítja az élményszerű,elmélyült gyermeki játék kibontakozását. Mindezt úgy,hogy a feltételteremtő tevékenysége mellett a szükség és igény szerinti együttjátszásával,támogató,serkentő,ösztönző magatartásával segítse a spontán szabad játék és a közvetett irányítás egyensúlyát. A játék olyan komplex tevékenységforrás, mely számtalan lehetőséget rejt magában. Ezért tudatosan, az egész nap folyamán érdeklődéssel figyeljük a gyermekek játékát, így megértjük személyiségüket és hozzájárulhatunk sokoldalú fejlődésükhöz. A tanulás:óvodás korban a játék és tanulás tevékenysége szorosan összefonódik.a gyermeket tevékenységi vágya, kíváncsisága tapasztalatszerzésre, cselekvésre ösztönzi, s eközben minden pillanatban újabb és újabb felfedezéseket tesz. A gyermek a világot komplex módon érzékeli, észleli és éli meg, ezért a tanulás során is erre építünk. Komplex foglalkozások rendszerén keresztül juttatjuk a gyermekeket ismeretekhez. A játék lehetőségeit felfedezzük és tudatosan sokoldalú tapasztalatszerzést biztosítva juttatjuk a gyermeket újabb ismeretekhez. Játékban tanulás módszerével célunk, hogy a tanulás a gyermekek számára örömmel és önként vállalt tevékenységévé váljék. 25

27 6.2. Társas, közösségi tevékenységek Őszinte, nyílt, biztonságot sugárzó óvodai mindennapok megteremtésével segítjük a közösségi kapcsolatok alakulását. Közös programokat nem csak a csoporton belül, hanem a többi csoporttal közösen is szervezünk, bevonva az óvoda minden dolgozóját (pl.: ünnepek). A társas kapcsolatokban hangsúlyozott szerepet kap a megértés és a tolerancia. A közösen végzett tevékenységek által fejlődik a gyermekek együttműködő és konfliktus megoldó képessége, mely a mindennapi élet alapja. Ennek megvalósítása érdekében megőrizzük és ápoljuk az óvodánkban már kialakított és bevált közösségi szokásainkat, hagyományainkat. Ezek a következők: A csoportokban megünnepeljük a gyerekek születésnapját / a csoportban kialakított módon / Támogatjuk és segítjük a családok közötti barátságok alakulását, közös kirándulásokon veszünk részt. Meghitt óvodai ünnepeket szervezünk hangsúlyt helyezve a hangulati előkészítésre ( pl: Karácsonykor a vendégül látjuk az idősek napközi otthonának lakóit, " szeretetet " adunk.) Évszakonként, ünnepekként más és más feladatokkal, élményekkel gazdagítjuk a gyermekek mindennapjait. ( Ünnepekre készülés - gyűjtőmunka, díszítés, ajándékkészítés, vendégvárás) Színházba, múzeumokba és kiállításokra látogatunk. A nagycsoportosok egyhetes nyaraláson, őszi erdei táborban vehetnek részt, ami után a közösen átélt élmények által megerősödve és ismeretekben gazdagodva kezdhetik el iskolai tanulmányaikat. 26

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne.

A környezet a VILÁG, ami bennünket, embereket körbe vesz, hatalmas és mi mégis úgy- ahogy eligazodunk benne. TEVÉKENY GÉZENGÚZOK! Vázlat: I. Bevezető gondolatok. II. Kultúra átadás. 1.Programunkban a szocializáció és a kultúra összefüggése. 2.Honnan szereznek tapasztalatot gyermekeink? III. Záró gondolatok. I.

Részletesebben

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14)

Óvodánk pedagógiai programjáról. Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket (Mk. 10,14) BEMUATKOZUNK 2011. szeptemberétől lehetőségünk nyílt arra, hogy a szülők számára, akik a gyermekeiket vallási és világnézeti meggyőződésük alapján hitben kívánják nevelni, felajánljuk óvodánkban a keresztyén

Részletesebben

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM

KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI PROGRAMJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ KÉT NEVELÉSI NYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI PROGRAM Készítette: Becskereki Lászlóné Érvényessége: A Városi Óvodák intézménye helyi nevelési programjában meghatározta

Részletesebben

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó!

Magunkról. Címe: Te is tudod, én is tudom, mi is tudjuk, együtt lenni jó! 1 Magunkról Óvodánk Budapest IV. kerületében, Káposztásmegyer 1-en található. Büszkén mondhatjuk, hogy jól felszerelt, pályázat útján kívül, belül megszépült. Programunkban kiemelt helyet kap a mozgás,

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal.

Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29. Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a ma bőven ellátja feladattal. Pedagógiai Program felülvizsgálata 2013.04.29 Okos ember nem gondol a holnaputánra, amikor a "ma" bőven ellátja feladattal. Syndie Maison KE PTSZIKE PTSZI 2013.04.29 A prezentációban megjelenő információk

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT

ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Továbbképzési és vizsgaközpont ANYANYELVI NEVELÉS AZ ÓVODÁBAN, A MONTESSORI PEDAGÓGIA ESZKÖZRENDSZERÉVEL ZÁRÓDOLGOZAT KONZULENS TANÁR: Dr. Szinger Veronika

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról

Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Tájékoztató a Szülők a Gyermekekért Alapítvány önkormányzati támogatásainak felhasználásáról Jegyzőlakás ingyenes használatbavételének engedélyezése Rendszeresen tartunk sérült illetve gerinc-, vagy tartásproblémákkal

Részletesebben

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL INTÉZMÉNYVEZETŐI/SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Készítette: Kovácsné Tobak Márta Intézményvezető, közoktatási szakértő ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉLEMÉNYEZÉSE Intézmény:

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet

KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet KUDARC AZ ISKOLÁBAN Óvoda-iskola átmenet Szász Endre Általános Iskola és AMI Schmidt Márta gyógypedagógus martaschmidt67@gmail.com 2015. május 7. - Ha van négy barackod, és adok még egyet, hány barackod

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN

Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Pőcz Ildikó * JÁTÉKOS ISMERKEDÉS A SZLOVÁK NYELVVEL AZ ÓVODÁBAN Az életünk során az anyanyelvünk átszövi egész lényünket, és meghatározza értelmi, érzelmi intelligenciánkat. Gyermekkorban az anyanyelvi

Részletesebben

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői)

Óvodából-iskolába. (célok és a fejlődés jellemzői) Óvodából-iskolába (célok és a fejlődés jellemzői) Egészséges életmódra nevelés Célunk: a gyermek testi fejlődésének elősegítése, a higiénés nevelés és az egészséget védő jó szokások alakítása, az egészséges

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről

CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről CSANODA-GYERMEKSZOLGÁLTATÓ Családi Napközi Nonprofit Bt. közhasznúsági jelentése 2011. évről Bejegyezve: 2009. október 06. Székhely: 1202 Budapest, Bessenyei u. 10. Cégjegyzék száma: 01-06-782373 Adószáma:

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A tételekhez segédeszközök nem használhatók.

A tételekhez segédeszközök nem használhatók. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazzák.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Javaslat a Keresztény Advent Közösség

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv Intézményi Esélyegyenlőségi intézkedési terv Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján minden lehetséges téren feladat a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Az esélyegyenlőség

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)?

1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? 1. Mit tart az óvoda legfontosabb feladatának (3 választ húzzon alá)? a) a gyermekem sok verset, éneket tanuljon 0 0,0% b) érezze jól magát az óvodában 19 70,4% c) minél többet játsszon 11 40,7% d) barátokat,

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Óvodafejlesztés TÁMOP-3.1.11-12/1-2 Kódszámok: Közép-Magyarországi Régió: TÁMOP-3.1.11-12/1 Konvergencia régiók: TÁMOP-3.1.11-12/2 Az Óvodafejlesztés című uniós pályázat alapvető célja A TÁMOP-3.1.11-12/1-2

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció

Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció Modalitások-Tevékenységek- Tehetség-rehabilitáció. BEMUTATÁS Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, amíg jobban meg nem értjük természetüket.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve

A 2009/2010-es tanévben első- és másodéves óvodapedagógus szakos hallgatók mintatanterve Közös alapozó ismeretek (35 kredit) Társadalomtudomány CTNTFILO Filozófiai gondolkodás története 2 koll. 2/0 CTNTSZAIO Szociológiai alapismeretek 2 koll. 2/0 CTNTMTAO Mai magyar társadalom 2 koll. 1/1

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT JÁTÉK-MOZGÁS-KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE NEVELÉSI KONCEPCIÓ MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT A MOZGÁSFEJLESZTİ PROGRAM CÉLJA: MOZGÁSSAL AZ EGÉSZSÉGÉRT Rendszeres mozgással egészséges életvitel kialakítása,

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban

Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Az egészséges táplálkozás szokásainak kialakítása óvodáskorban Kiskőrösi Batthyány úti óvoda prevenciós tevékenységei Weinhardt Krisztina Óvónő, Egészségnevelési munkaközösség-vezető Rólunk: 7 csoportos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét

EGÉSZSÉGEDRE! A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. Óvodai témahét EGÉSZSÉGEDRE! Óvodai témahét A tényői Napközi Otthonos Óvodában 2010. A projektben résztvevők: Kiscsoport (3-4 éves gyermekek) A témahetet záró napon mindkét gyermekcsoport. Óvodapedagógusok: Pintér Katalin

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév

JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA. Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Tájékoztató 2009/2010-es tanév JÓKAI MÓR ÁLTALÁNOS ÉS NÉMET NEMZETISÉGI ISKOLA Kedves Szülők! 1125 Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ CSIMPILIMPI CSALÁDI NAPKÖZIK 3100 Salgótarján, Május 1 út 72. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Iktatószám: 1778/2015. Javaslat A Reménység

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Zeneterápia, zenei fejlesztés

Zeneterápia, zenei fejlesztés Zeneterápia, zenei fejlesztés A zene ereje I. Az emberi lét központi eleme, valamilyen módon nagy hatással van az egyénre (annak ellenére, hogy nincsenek benne a nyelvre jellemző dolgok, mint fogalmak,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.június 24-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.június 24-ei ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.június 24-ei ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati óvodák nevelési programjának, valamint a Montágh Imre Általános Iskola,

Részletesebben

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Az óvoda hivatalos elnevezése: ŐRISZENTPÉTERI KATICA EGYSÉGES ÓVODA - BÖLCSŐDE Az óvoda pontos címe, elérhetőségei: 9941. Őriszentpéter, Kovácsszer 4/a Tel.:

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.

AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN. Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged. AZ AGRESSZÍV ÉS A SEGÍTŐ VISELKEDÉS ALAKULÁSA ÓVODÁS KORBAN Zsolnai Anikó SZTE BTK Neveléstudományi Intézet zsolnai@edpsy.u-szeged.hu Szociális kompetencia társas viselkedés Nagy József (2000): A szociális

Részletesebben

Zöld Óvoda címpályázat

Zöld Óvoda címpályázat Zöld Óvoda címpályázat Miért jó zöld óvodának lenni? Müllerné Nagy Krisztina Miért jó Zöld Óvodának lenni?» Komoly szakmai rangot jelent, mit csak egy önként vállalt megmérettetéssel lehet elérni, hiszen

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben

Hungaro-Dalton Pedagógiai Innovációs Egyesület. Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Peer-mediáció a forradalmian új megoldás az iskolai konfliktuskezelésben Európa és a világ országaiban egyre több iskolában alkalmazzák a mediációt - nem keverendő a meditáció (elmélkedés) szóval - mint

Részletesebben

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése

Témák. A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése 2013. április 11. Témák A Dugonics utcai óvoda felújítása Német egynyelvű képzés bevezetése Nyári nyitva tartás Dugonics utcai óvoda: június 17.- július 19. Szőnyi utcai óvoda: július 19. augusztus 25.

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben