JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének március 31-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének március 31-én megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének március 31-én megtartott üléséről a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hegedűs Márta dr.móré Lórántné Tóth István képviselők dr.csetneki Judit háziorvos Volczné Simka Marianna intézményvezető Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr.móré Lórántné alpolgármestert és Dávidházi Ferenc képviselőt. Ismerteti a napirendi javaslatot, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

3 1. NAPIRENDI PONT: Javaslat a megüresedett háziorvosi praxis folytatására Béki József polgármester kérdezi dr. Móré Lórántné képviselőt, néhai dr. Móré Lóránt háziorvos özvegyét, hogy a kiküldött háziorvosi szerződéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr.móré Lórántné képviselő elmondja, hogy nagyon kevés esély volt a praxis eladására, de szerencsére sikerült egy, az ő néhai férjéhez hasonlóan agilis, tettre kész fiatal orvossal megállapodnia. Ahogyan Lóri is megkapott annak idején az induláshoz minden segítséget, kéri, hogy ugyanúgy segítse Csetneki doktornőt is a testület amiben csak lehet. Ők a rendelőben mindent meg fognak tenni a jó együttműködés érdekében és kéri a testületet, hogy azt a 60 ezer forint havi támogatást kapja tovább a doktornő is. Kéri a doktornőt, röviden mutatkozzék be a testületnek Dr.Csetneki Judit megköszöni a lehetőséget és röviden ismerteti eddigi életútját, iskoláit. Tisztában van vele, hogy elődje kiváló kolléga volt, ezért nagy kihívás ez a feladat, annál is inkább, mert bár sok helyen helyettesített már és ügyeletet is ellát több helyen, de saját állandó körzete még nem volt. Szándékában áll itt letelepedni, szerinte ez fontos, hisz az ellátottak között éli majd a mindennapjait. Tisztában van azzal, hogy az orvosnak nem csak a gyógyítás a feladata, hanem az egészségnevelés, a betegségmegelőzés is, ehhez úgy érzi, van sok ötlete. Az eddig megszokott, bevált rendelési időkön nem szeretne változtatni, törekedni fog a jó együttműködésre. Tóth István képviselő köszönti dr. Csetneki Juditot, jól választott, hisz Bekecs nagyon jó hely, itt nem jellemző az intrika, viszonylag csendes falu. Szerinte is bizonyos nehézséget jelent majd, hogy dr.móré Lóránt az előd, erre számítson Doktornő! Kívánja, hogy ő is, mint az elődje, hosszú ideig szolgálja a falu lakosságát, jó egészséget kíván a munkához. Béki József polgármester elmondja, hogy a megbízási szerződésben két függő dolog van, amit júniusig kell mejd a testületnek eldöntenie. Egyik az eszközök biztosításának módja, másik pedig a havi 60 ezer forint támogatás, ami a költségvetésbe ez éven nincs betervezve. Tóth István képviselő szerint mivel dr.móré Lóránt háziorvos is kapta, hadd kapja ezt meg Csetneki doktornő is. Bodnár Jánosné jegyző emlékezteti a képviselő-testület tagjait arra, hogy a takarékossági okból a költségvetés összeállításánál minden támogatást megszűntettek. Mivel az orvosi rendelő épülete nem az önkormányzat tulajdonában van, az önkormányzatnak bérleti díjat kell majd fizetnie a tulajdonosnak, dr.móré Lórántné képviselőnek. Erről is döntenie kell majd a testületnek.

4 Tóth István képviselő szerint vigyázni kell a támogatással, mert az ÖNHIKI pályázatnál ez hátrányba hozhatja az önkormányzatot, hiszen akinek módjában áll támogatást adni, az nem lehet rászoruló. Béki József polgármester ismerteti a napirenddel kapcsolatos határozati javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 97/2011.(III.31.) önkormányzati határozat: Tárgy: Háziorvosi körzet praxis jogának folytatása Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében megtárgyalta a halálozás miatt megüresedett háziorvosi körzet folytatására vonatkozó határozati javaslatot. 1. Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Móré Lóránt elhalálozása miatt megüresedett háziorvosi körzet (telephely: Bekecs, Honvéd u. 39.) praxis jogát az örökösök június elsejével Dr. Csetneki Judit részére el kívánják idegeníteni. 2. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy június 1-től a felnőtt háziorvosi körzet háziorvosaként Dr. Csetneki Juditot a működtetési jog birtoklási ideje alatt, megbízási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladat ellátásával bízza meg. 3. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződésminta alapján a megbízási szerződést írja alá, miután Dr. Csetneki Judit az ÁNTSZ által kiadott működtetési jogot engedélyező, jogerőre emelkedett határozatának eredeti példányát bemutatta. 4. Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy április 1. napjától a praxis változás végleges lebonyolításáig - helyettesítő háziorvosként a háziorvosi feladatokat Dr. Csetneki Judit lássa el. Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester Határidő: június 1.

5 2. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Bekecsi Gyermekekért Alapítvány elmúlt 5 éves tevékenységéről Béki József polgármester kérdezi Volczné Simka Marianna intézményvezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot? Volczné Simka Marianna az alapítvány kuratóriumának elnöke annyit fűz hozzá, hogy a beszámolóját a kuratórium tagjai is átnézték. Sok területen sikerült támogatni a gyermekeket és bár nagyon aktív kuratóriumra talált, sajnálatos módon nagyon kevés a pályázati lehetőség. Ezúton köszöni a felajánlott adó 1 %-ot mindenkinek. dr.móré Lórántné képviselő azt kérdezi, hogy mikor ülésezik a kuratórium, mert ez a beszámolóból számára nem derült ki. Ezen kívül hiányolja, hogy a diákok távolabbi pályafutását nem kíséri nyomon az alapítvány. Segíthetné például a szegény sorsú középiskolásokat is mondjuk felszereléssel. Volczné Simka Marianna elmondja, hogy minden évben egyszer, ősszel üléseznek, de ha kell, akár havonta is összeülnek igény szerint. Az alapítványt ő úgy működteti, ahogyan elődjétől átvette, nem is gondolt a középiskolásokra eddig. Tóth István képviselő is bábáskodott az alapítvány születésénél, örül, hogy a Dávidházi Ferencné és az ő nyugdíjazása után sem szűnt ez meg. Örül a szép eredményeknek. Javasolja az erdélyi testvérfalu gyermekeivel a csereüdültetés beindítását, hiszen ez most a törekvés a Kormány részéről is. Dávidházi Ferenc képviselő ezt már egy évtizeddel ezelőtt is javasolta. Volczné Simka Marianna ezért is mondta a múlt ülésen, hogy szeretne ő is kijutni az erdélyi testvér településre, hogy építhessen kapcsolatokat ilyen céllal. Elmondja továbbá, hogy eltelt öt év, az alapítvány kuratóriumának megbízatása az ősszel le fog járni, az új kuratórium megválasztásához kellene testületi határozat. Bodnár Jánosné jegyző azt mondja, hogy ez nem szerepelt az előterjesztések között, de az októberi ülésre napirendre lehet tűzni. Addig tart a jelenlegi kuratórium megbízatása és van elegendő idő a döntés előkészítésére. Más hozzászólás a napirendhez nem volt, Volczné Simka Marianna beszámolóját a képviselőtestület határozat hozatal nélkül fogadta el.

6 3. NAPIRENDI PONT: Javaslat a település esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálatára Bodnár Jánosné jegyző előterjesztését a meghívóval együtt kézhez kapták a képviselőtestület tagjai. Tóth István képviselő javasolja vita nélküli elfogadásra az előterjesztett határozati javaslatot. A képviselő-testület ezzel egyetértett és 6 egybehangzó igen szavazattal a következő határozatot hozta: 98/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Települési esélyegyenlőségi program Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bodnár Jánosné jegyző előterjesztésében megtárgyalta a helyi önkormányzati esélyegyenlőségi program elkészítésére vonatkozó javaslatot. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a helyi önkormányzati esélyegyenlőségi program elkészítésére, oly módon, hogy a helyzetelemzés és az intézkedési tervjavaslat együtt kerüljön elkészítésre és megtárgyalásra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az esélyegyenlőségi szakértő kijelölése iránt intézkedjen. Felelős: a határozat végrehajtásáért, polgármester, jegyző Határidő: június NAPIRENDI PONT: Javaslat természetgyógyászati park (Kneip program) beindítására Falussy Józsefné képviselő előterjesztésében előbb a hideg-melegvizes kúra lényegét, eredetét mutatja be, a terápia szülőatyját, dr. Sebastian Kneipet, majd kivetítőn magát a terápiás eljárást és az ahhoz szükséges minimális feltételeket, melyeket pl. a Nagypáliban látottak alapján 3 ember képes előteremteni. Ki lehet egészíteni a fürdőkert és a fogorvosi rendelő udvarának parkosításával, gyógynövények kiültetésével is. Szerinte rendkívül kicsi költséggel, a lakosság segítségével megvalósítható. A lakosság segítségét lehet kérni a játszótér őrzéséhez is.

7 Tóth István képviselő szerint semmi nincs ingyen, minden bizonnyal ennek is lesz költségvonzata. Tereprendezés kell, kerítkezni kell, kultúrált mellékhelyiségeket kell kialakítani. Attól is függ a kivitelezhetőség, hogy lesznek-e közmunkások, vagy sem. Szerinte tervezőnek nem kell ezt megmutatni, mert az jelentősen megdrágítaná. A napközi udvarral való összenyitást nem javasolja, mert a focizás, a gyermekjáték megzavarja a kúra nyugalmát. Béki József polgármester úgy véli, először is fel kell mérni, mi mennyiből valósítható meg. Elmondja, hogy jelenleg 4 fő közmunkás van, egy beteg, egy pedig leszámolt. dr.móré Lórántné képviselő szerint ehhez a beruházáshoz jól jönne a vállalkozók segítsége fuvarban, földmunkában. Dávidházi Ferenc képviselő úgy tudja, Erdélyből elhozni egy kamion kavicsot olcsóbb, mint idehaza üzletben megvenni. A játszótéren ki kellene írni minden játékra, hogy milyen korú és súlyú gyermek használhatja. A segítésre elsősorban azokat kellene megszólítani, akiket már valamilyen formában segített az önkormányzat. Tóth István képviselő viszont azt javasolja, hogy ezzel vegyék le a terhet a polgármester és a jegyző válláról és csinálják meg maguk az egészet. Béki József polgármester javasolja, hogy az előkészítés, tervezés koordinálásával bízza meg a képviselő-testület Falussy Józsefné, Dávidházi Ferenc és Tóth István képviselőket. Ismerteti az erre vonatkozó határozati javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg a következő határozatot: 99/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Kneip-szerű természetgyógyászati park kialakításának megtervezése Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Falussy Józsefné előterjesztésében megtárgyalta a Kneip-szerű természetgyógyászati park kialakítására vonatkozó javaslatot. A képviselő-testület megbízza Falussy Józsefné, Dávidházi Ferenc és Tóth István képviselőket, hogy a park kialakítására vonatkozó tervek részleteit dolgozzák ki és tegyenek javaslatot a megvalósítás lehetőségére és módjára. Határidő: április 30. Felelős: Falussy Józsefné, Dávidházi Ferenc, Tóth István képviselők

8 5. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről Béki József polgármester jelentése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve, azt a képviselőtestület határozat hozatal nélkül fogadta el. 6. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Béki József polgármester a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását terjeszti a képviselő-testület elé. Elmondja, hogy törvény szerint az önkormányzati választást követő hat hónapon belül felül kell vizsgálni a társulási megállapodást. A Társulás ezt február 25-i ülésén megtette, az elfogadott módosításokat határozatba foglalta. Ahhoz, a módosítások életbe léphessenek, az kell, hogy a tag önkormányzatok is határozattal fogadják el azokat. Ismerteti a társulási megállapodás módosításait és a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 100/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás február 25-én tartott ülésén a Társulási Megállapodás módosításáról meghozott 9/2011.(II.25.) számú határozatát e l f o g a d j a. Határidő: azonnal Felelős: Béki József polgármester

9 Béki József polgármester egy másik Társulási Megállapodásra vonatkozó módosítást is a testület elé terjeszt, ez Jegyzői Kollégium társuláson belüli feladataira, és a pénzügyi alap működésére vonatkozik. E módosítás életbelépése után lehetősége lesz a Kistérségi Társulásnak pl. arra, hogy az eddigi fejlesztési célú támogatások mellett működési célra is adjon tagjai részére visszatérítendő támogatást, úgymond kamatmentes kölcsönt. Ismerteti a módosításokat és a határozati javaslatot. A képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal hozta meg az alábbi határozatot: 101/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás március 11-én tartott ülésén a Társulási Megállapodás módosításáról meghozott 10/2011.(III.11.) számú határozatát e l f o g a d j a. Határidő: azonnal Felelős: Béki József polgármester Volczné Simka Marianna iskola igazgató az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot terjeszt a testület elé. A javasolt módosítás az ellátandó alaptevékenységeket érinti, az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatását. Ez jelenleg szerepel az Alapító Okiratban, de nincs ilyen gyermek a tanulók között, sőt gyógypedagógus sincs. Ezért szeretné, ha ez nem szerepelne tovább az okiratban. dr.móré Lórántné képviselő kérdése: ez akkor azt jelenti, hogy ilyen fogyatékos gyermeket nem vehet fel az iskola jövőben? Volczné Simka Marianna iskola igazgató válasza: igen. Az előterjesztés alapján a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:

10 102/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: ÁMK alapító okiratának módosítása. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Volczné Simka Marianna intézmény igazgató előterjesztésében megtárgyalta az ÁMK (II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika tagozatos Általános Iskola, Lurkóház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház) Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot. A képviselő-testület a javaslattal egyetértve az intézmény 31/2009. (IV.29.) számú önkormányzati határozatával egységes szerkezetben kiadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 6. pontja Az ellátandó alaptevékenysége: fejezet 4. bekezdés a./ pontját a./ enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása hatályon kívül helyezi. Felhívja az intézmény igazgatót, és a jegyzőt, hogy a módosítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: április 15. Felelős: Volczné Simka Marianna intézmény igazgató Bodnár Jánosné jegyző Béki József polgármester megemlíti, hogy a múlt ülésen szó volt a legyesbényei önkormányzattal történő esetleges intézményfenntartói társulás létrehozásáról. Azóta levél érkezett a legyesbényei önkormányzat vezetőitől ebben a témában, melyet személyes beszélgetés követett. Konkrét számításokat is végeztek, melyek ismeretében majd a legyesbényei önkormányzat dönt, hogy szeretné-e ezt a társulást, vagy nem. Legyesbénye azt szeretné, ha helyileg minden maradna a régiben, de ebből anyagi haszna egyik félnek sem lenne. Minimum a 7. és 8. osztályoknak Bekecsre kellene járniuk, de ezt az ő önkormányzatuk a lakossággal szemben nem vállalja fel. Náluk egyébként is a 6. osztállyal van a gond és egyébként is csak egy évről lenne szó. Aránytalanul sok munkával járna a társulás létrehozása a várható anyagi előnyhöz képest, ami gyakorlatilag nulla, tehát szerinte nincs értelme. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy konkrét visszajelzés nem érkezett még, csak egy kérés, hogy a testület a döntését napolja el április hónapra, mert a bizonytalan jogszabályi környezet miatt még hezitál a legyesbényei önkormányzat. Falussy Józsefné képviselő pedig úgy véli, hogy Bekecsnek igenis szüksége lenne a társulásra, mert gond lesz a gyermeklétszámmal.

11 Bodnár Jánosné jegyző a döntés elnapolásáról szóló határozati javaslatot ismerteti a képviselő-testület tagjaival, akik ez alapján 6 igen szavazattal, egyhangúlag hozták meg a következő határozatot: 103/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Döntés elnapolása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Legyesbénye Települési Önkormányzat kérését megtárgyalta és az intézményfenntartói társulás létrehozásával kapcsolatos döntését a kérésnek megfelelően következő ülésére elnapolja. Határidő: április 30. Felelős: Béki József polgármester Tóth István képviselő elhagyja az ülést, így a jelen lévő képviselők száma 5 főre változott. Béki József polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a múlt ülés óta a római katolikus templom díszkivilágításának költségeit külön mérőóra méri. Ez alapján a világítás költsége kb. havi 15 ezer forint, melyet célszerű lenne támogatásként odaadni az egyháznak, hiszen a két másik templom ingyen kapja az éjszakai díszkivilágítást, illetve azok költsége az önkormányzat közvilágítási kiadásában van benne. Bálint János képviselő a kiégett reflektor izzókat a jövőben ingyen energiatakarékosra cseréli majd. Ismerteti a határozati javaslatot. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alább következő határozatot hozta: 104/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Római katolikus egyház támogatása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a római katolikus templom díszkivilágítását biztosító külön mérőóra által mért villamos energia számlákkal igazolt költségét félévente egy összegben támogatás címen a római katolikus egyház részére megtéríti. Határidő: a határozat megküldésére Felelős: Béki József polgármester

12 Béki József polgármester tájékoztatja a képviselő-testület arról, hogy a négy település által létrehozott Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. (SZHK Kft.) bele fog olvadni a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft-be. Nagyon rég óta együttműködik a két cég, bizonyára többen észre is vették már, hogy ZHK feliratú autókkal szedik Bekecsen is a hulladékot. A két cég egybeolvadásának az az oka, hogy az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatot nyert egy komplett rendszer kialakítására, pl. technológiai fejlesztés, eszközvásárlás, stb. Ezt a komplett rendszert csak egy cég működtetheti, de térségünkben kettő SZHK és a ZHK Kft.) működik. Közbeszerzési eljárás keretében nagy valószínűséggel az SZHK-nál nagyobb ZHK. Kft. fog nyerni, de akkor az SZHK-t alapító négy település ebből a fejlesztésből kimarad. Az ésszerűség, ennek a négy településnek az érdeke is azt diktálja, hogy ez az egyesülés lérte jöjjön. Dávidházi Ferenc képviselő kérdezi, hogy a ZHK-n belül milyenek a tulajdoni arányok? Béki József polgármester elmondja, ott is az önkormányzatoké a nagyobb tulajdoni hányad, 51 %, 49 %-ban pedig a Mento Kft. a tulajdonos. Ismerteti a határozati javaslatot, mely javaslat alapján a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: SZHK Kft. beolvadásához hozzájárulás Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni ZHK. Kft. társasági szerződése módosítási tervezetére, illetve az egyesülési szerződés tervezetére utalva hozzájárul, hogy az SZHK Kft. a Zempléni ZHK. Kft-be beolvadjon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén az egyesülést támogatóan szavazzon. Határidő: április 9. Felelős: Béki József polgármester Béki József polgármester a meghívóval együtt elküldte a képviselőknek a Korzó Tervező Stúdió, illetve Terhes Dénes koncepcióterv készítésére vonatkozó árajánlatát. Kérdezi, hogy a képviselő társaknak mi a véleménye.

13 dr.móré Lórántné képviselő szerint nagyon drága! Béki József polgármester úgy véli, hogy a terv, ha el is készítteti az önkormányzat, az még engedélyeztetésre, pályázatra nem alkalmas. Az árából viszont rengeteg fát tudna venni az önkormányzat. Falussy Józsefné képviselő azt látta, hogy a lakosság már elkezdte az ingatlanok előtti fásítást, tájékoztatni kellene őket az önkormányzat szándékáról. Bodnár Jánosné jegyző kiegészíti azzal, hogy nem csak a szándékról, hanem a közművek elhelyezkedéséről, azok védőtávolságáról is. Béki József polgármester ezzel egyetért, de amíg a beruházás teljesen be nem fejeződik, addig elegendőnek tartja csak a szándékot közölni a lakossággal, ezt a következő hírlevelében meg is teszi. Tájékoztatja továbbá a testület tagjait arról, hogy a testvértelepülés részére elküldte a meghívólevelet, ők erre válaszoltak is. Nekik augusztus első két hétvégéje felelne meg, erről kellene dönteni, ő az augusztus i időpontot javasolja. Ez a képviselő-testület jelen lévő tagjainak is megfelelt, kérték, hogy ezt közölje a torboszlói delegáció képviselőjével.. Egy későbbi döntés lesz a kirándulási útvonal kiválasztása, melyhez két úti célt javasol: Sátoraljaújhely-Libegő-Zempléni körút, vagy a Tiszató és környéke. Kéri, gondolkodjanak el rajta, vagy ha van más ötlet, azt is szívesen veszi. Az úti célról későbbi ülésen dönt majd a testület. Dávidházi Ferenc képviselőt telefonon keresték meg a Honvéd utca 53. számú ingatlan örökösei, hogy a szomszédban lakó Dolányi Kálmánék miatt nem tudnak vevőt találni az ingatlanra. Dolányiéktól éktelen bűz, állandó kiabálás és a gondozatlan kertből sok gaz megy át az ő ingatlanukra. Arra kérik az önkormányzatot, próbáljon hatni rájuk, hogy a portájukat tartsák rendben. Hegedűs Márta képviselő szülei laknak Dolányiék másik oldalán, vagyis nekik hátsó szomszédjuk az illető család. Ők természetüknél fogva nem fognak panaszra jönni az önkormányzathoz Dolányiék ellen, de tény, hogy a kertjük rendben tartása kétszer annyi fáradtságukba telik, mint másnak, mert valóban rendkívül elhanyagolt a Dolányiék kertje, és onnét a felmagzó gyomok akadály nélkül terjednek. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy Dolányiékat már többször felszólította a portájuk rendben tartására, de tudomást sem vesznek róla. Büntetni lehetne őket, de nincs letiltható jövedelmük. Dávidházi Ferenc képviselő azt javasolja, hogy mivel ők rendszeresen kérnek segélyt az önkormányzattól, a megítélt segélyt ne kapja kézhez addig, amíg a lakókörnyezetét rendbe nem teszi.

14 Béki József polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban személyi, illetve önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása miatt az Ötv. 12..(4).bek. a,/ pontja alapján zárt ülés megtartására kerül sor. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Az ülésen más indítvány nem hangzott el, ezért Béki József polgármester bezárta azt. K.m.f. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: dr.móré Lórántné alpolgármester Dávidházi Ferenc képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes

17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes 17/2011. Karancsság Község Önkormányzata és Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2011. november 30-án megtartott együttes ülésének jegyzőkönyve 1 Jegyzőkönyv Készült: Karancsság Község

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd és Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2016. február 27-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015.november 19-én (csütörtök) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L

Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Szám: 279-6/2012. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24. napján 7 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1 Nagytevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 9. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 179/2013.(VIII.9.) önkormányzati 180/2013.(VIII.9.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2010. augusztus 30-án 13 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Jelen van: Tóth István elnök,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Ikt.sz.: 570 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2014. április 22 én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 9-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. május 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI KISBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs és Vének községek Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2012. július 11-én (szerdán) 17,30 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. /2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 16-án (kedd) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én tartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán polgármester Juhász Imre alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Határozatok: Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.augusztus 28-i rendkívüli nyilvános képviselő-testületi ülésről Határozatok: 47/2014 ( VIII.28.) sz. határozat: Helyi Választási Bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről EGYHÁZASHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV a 2014. december 22-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésről Rendeletek: 10/2014. (XII. 23.) sz. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-14/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 30-án

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 10-én a Sárbogárdi Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről. Tárgya: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 1/2013.(I.30.) Rendelet száma: 1/2013.(I.30.) Tárgya: A 139/2012.(XI.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2014/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 10-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én, 17 órakor kezdődő üléséről Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Bakai Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. január 05-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 1/2015.(I.05.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 2/2015.(I.05.)

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Uraiújfalu, Vasegerszeg,Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád községek képviselő-testületeinek 2014. december 18-án 17 óra 30 perckor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2010. október 14.-én 15 45 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt)

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. 10. Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről (zárt) ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án 20.30 órakor kezdődő zárt testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: SZ/17-13/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 15. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 26.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 5 példányban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Perkupa község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. november 30-án tartott nyílt - képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Molnár Zoltán Molnár Sándor Szemánszki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v

8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d. J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Monostorapáti 8296 H e g y e s d Száma: 332-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestülete,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. rendszerek kialakítása című pályázat benyújtása. házszámozás szabályairól Községi Önkormányzat Lövő 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 57/2014.(VIII.11.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 58/2014.(VIII.11.) KEOP-2014-4.10.0/N fotovoltaikus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth utca 5. 91-10/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. november 26-án 16.30 órakor a barbacsi Önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 268-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. november 20-án 10,00 órai kezdettel

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. december 15-én megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. december 15-én megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. december 15-én megtartott közmeghallgatásról és falugyűlésről Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben