JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének március 31-én megtartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. március 31-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének március 31-én megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének március 31-én megtartott üléséről a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Hegedűs Márta dr.móré Lórántné Tóth István képviselők dr.csetneki Judit háziorvos Volczné Simka Marianna intézményvezető Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fő települési képviselő közül 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére felkéri dr.móré Lórántné alpolgármestert és Dávidházi Ferenc képviselőt. Ismerteti a napirendi javaslatot, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

3 1. NAPIRENDI PONT: Javaslat a megüresedett háziorvosi praxis folytatására Béki József polgármester kérdezi dr. Móré Lórántné képviselőt, néhai dr. Móré Lóránt háziorvos özvegyét, hogy a kiküldött háziorvosi szerződéshez kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. dr.móré Lórántné képviselő elmondja, hogy nagyon kevés esély volt a praxis eladására, de szerencsére sikerült egy, az ő néhai férjéhez hasonlóan agilis, tettre kész fiatal orvossal megállapodnia. Ahogyan Lóri is megkapott annak idején az induláshoz minden segítséget, kéri, hogy ugyanúgy segítse Csetneki doktornőt is a testület amiben csak lehet. Ők a rendelőben mindent meg fognak tenni a jó együttműködés érdekében és kéri a testületet, hogy azt a 60 ezer forint havi támogatást kapja tovább a doktornő is. Kéri a doktornőt, röviden mutatkozzék be a testületnek Dr.Csetneki Judit megköszöni a lehetőséget és röviden ismerteti eddigi életútját, iskoláit. Tisztában van vele, hogy elődje kiváló kolléga volt, ezért nagy kihívás ez a feladat, annál is inkább, mert bár sok helyen helyettesített már és ügyeletet is ellát több helyen, de saját állandó körzete még nem volt. Szándékában áll itt letelepedni, szerinte ez fontos, hisz az ellátottak között éli majd a mindennapjait. Tisztában van azzal, hogy az orvosnak nem csak a gyógyítás a feladata, hanem az egészségnevelés, a betegségmegelőzés is, ehhez úgy érzi, van sok ötlete. Az eddig megszokott, bevált rendelési időkön nem szeretne változtatni, törekedni fog a jó együttműködésre. Tóth István képviselő köszönti dr. Csetneki Juditot, jól választott, hisz Bekecs nagyon jó hely, itt nem jellemző az intrika, viszonylag csendes falu. Szerinte is bizonyos nehézséget jelent majd, hogy dr.móré Lóránt az előd, erre számítson Doktornő! Kívánja, hogy ő is, mint az elődje, hosszú ideig szolgálja a falu lakosságát, jó egészséget kíván a munkához. Béki József polgármester elmondja, hogy a megbízási szerződésben két függő dolog van, amit júniusig kell mejd a testületnek eldöntenie. Egyik az eszközök biztosításának módja, másik pedig a havi 60 ezer forint támogatás, ami a költségvetésbe ez éven nincs betervezve. Tóth István képviselő szerint mivel dr.móré Lóránt háziorvos is kapta, hadd kapja ezt meg Csetneki doktornő is. Bodnár Jánosné jegyző emlékezteti a képviselő-testület tagjait arra, hogy a takarékossági okból a költségvetés összeállításánál minden támogatást megszűntettek. Mivel az orvosi rendelő épülete nem az önkormányzat tulajdonában van, az önkormányzatnak bérleti díjat kell majd fizetnie a tulajdonosnak, dr.móré Lórántné képviselőnek. Erről is döntenie kell majd a testületnek.

4 Tóth István képviselő szerint vigyázni kell a támogatással, mert az ÖNHIKI pályázatnál ez hátrányba hozhatja az önkormányzatot, hiszen akinek módjában áll támogatást adni, az nem lehet rászoruló. Béki József polgármester ismerteti a napirenddel kapcsolatos határozati javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 97/2011.(III.31.) önkormányzati határozat: Tárgy: Háziorvosi körzet praxis jogának folytatása Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Béki József polgármester előterjesztésében megtárgyalta a halálozás miatt megüresedett háziorvosi körzet folytatására vonatkozó határozati javaslatot. 1. Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Dr. Móré Lóránt elhalálozása miatt megüresedett háziorvosi körzet (telephely: Bekecs, Honvéd u. 39.) praxis jogát az örökösök június elsejével Dr. Csetneki Judit részére el kívánják idegeníteni. 2. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy június 1-től a felnőtt háziorvosi körzet háziorvosaként Dr. Csetneki Juditot a működtetési jog birtoklási ideje alatt, megbízási szerződéssel, területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladat ellátásával bízza meg. 3. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a mellékelt szerződésminta alapján a megbízási szerződést írja alá, miután Dr. Csetneki Judit az ÁNTSZ által kiadott működtetési jogot engedélyező, jogerőre emelkedett határozatának eredeti példányát bemutatta. 4. Bekecs Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy április 1. napjától a praxis változás végleges lebonyolításáig - helyettesítő háziorvosként a háziorvosi feladatokat Dr. Csetneki Judit lássa el. Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester Határidő: június 1.

5 2. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Bekecsi Gyermekekért Alapítvány elmúlt 5 éves tevékenységéről Béki József polgármester kérdezi Volczné Simka Marianna intézményvezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos anyagot? Volczné Simka Marianna az alapítvány kuratóriumának elnöke annyit fűz hozzá, hogy a beszámolóját a kuratórium tagjai is átnézték. Sok területen sikerült támogatni a gyermekeket és bár nagyon aktív kuratóriumra talált, sajnálatos módon nagyon kevés a pályázati lehetőség. Ezúton köszöni a felajánlott adó 1 %-ot mindenkinek. dr.móré Lórántné képviselő azt kérdezi, hogy mikor ülésezik a kuratórium, mert ez a beszámolóból számára nem derült ki. Ezen kívül hiányolja, hogy a diákok távolabbi pályafutását nem kíséri nyomon az alapítvány. Segíthetné például a szegény sorsú középiskolásokat is mondjuk felszereléssel. Volczné Simka Marianna elmondja, hogy minden évben egyszer, ősszel üléseznek, de ha kell, akár havonta is összeülnek igény szerint. Az alapítványt ő úgy működteti, ahogyan elődjétől átvette, nem is gondolt a középiskolásokra eddig. Tóth István képviselő is bábáskodott az alapítvány születésénél, örül, hogy a Dávidházi Ferencné és az ő nyugdíjazása után sem szűnt ez meg. Örül a szép eredményeknek. Javasolja az erdélyi testvérfalu gyermekeivel a csereüdültetés beindítását, hiszen ez most a törekvés a Kormány részéről is. Dávidházi Ferenc képviselő ezt már egy évtizeddel ezelőtt is javasolta. Volczné Simka Marianna ezért is mondta a múlt ülésen, hogy szeretne ő is kijutni az erdélyi testvér településre, hogy építhessen kapcsolatokat ilyen céllal. Elmondja továbbá, hogy eltelt öt év, az alapítvány kuratóriumának megbízatása az ősszel le fog járni, az új kuratórium megválasztásához kellene testületi határozat. Bodnár Jánosné jegyző azt mondja, hogy ez nem szerepelt az előterjesztések között, de az októberi ülésre napirendre lehet tűzni. Addig tart a jelenlegi kuratórium megbízatása és van elegendő idő a döntés előkészítésére. Más hozzászólás a napirendhez nem volt, Volczné Simka Marianna beszámolóját a képviselőtestület határozat hozatal nélkül fogadta el.

6 3. NAPIRENDI PONT: Javaslat a település esélyegyenlőségi tervének felülvizsgálatára Bodnár Jánosné jegyző előterjesztését a meghívóval együtt kézhez kapták a képviselőtestület tagjai. Tóth István képviselő javasolja vita nélküli elfogadásra az előterjesztett határozati javaslatot. A képviselő-testület ezzel egyetértett és 6 egybehangzó igen szavazattal a következő határozatot hozta: 98/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Települési esélyegyenlőségi program Bekecs Község Önkormányzata Képviselő-testülete Bodnár Jánosné jegyző előterjesztésében megtárgyalta a helyi önkormányzati esélyegyenlőségi program elkészítésére vonatkozó javaslatot. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a helyi önkormányzati esélyegyenlőségi program elkészítésére, oly módon, hogy a helyzetelemzés és az intézkedési tervjavaslat együtt kerüljön elkészítésre és megtárgyalásra. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az esélyegyenlőségi szakértő kijelölése iránt intézkedjen. Felelős: a határozat végrehajtásáért, polgármester, jegyző Határidő: június NAPIRENDI PONT: Javaslat természetgyógyászati park (Kneip program) beindítására Falussy Józsefné képviselő előterjesztésében előbb a hideg-melegvizes kúra lényegét, eredetét mutatja be, a terápia szülőatyját, dr. Sebastian Kneipet, majd kivetítőn magát a terápiás eljárást és az ahhoz szükséges minimális feltételeket, melyeket pl. a Nagypáliban látottak alapján 3 ember képes előteremteni. Ki lehet egészíteni a fürdőkert és a fogorvosi rendelő udvarának parkosításával, gyógynövények kiültetésével is. Szerinte rendkívül kicsi költséggel, a lakosság segítségével megvalósítható. A lakosság segítségét lehet kérni a játszótér őrzéséhez is.

7 Tóth István képviselő szerint semmi nincs ingyen, minden bizonnyal ennek is lesz költségvonzata. Tereprendezés kell, kerítkezni kell, kultúrált mellékhelyiségeket kell kialakítani. Attól is függ a kivitelezhetőség, hogy lesznek-e közmunkások, vagy sem. Szerinte tervezőnek nem kell ezt megmutatni, mert az jelentősen megdrágítaná. A napközi udvarral való összenyitást nem javasolja, mert a focizás, a gyermekjáték megzavarja a kúra nyugalmát. Béki József polgármester úgy véli, először is fel kell mérni, mi mennyiből valósítható meg. Elmondja, hogy jelenleg 4 fő közmunkás van, egy beteg, egy pedig leszámolt. dr.móré Lórántné képviselő szerint ehhez a beruházáshoz jól jönne a vállalkozók segítsége fuvarban, földmunkában. Dávidházi Ferenc képviselő úgy tudja, Erdélyből elhozni egy kamion kavicsot olcsóbb, mint idehaza üzletben megvenni. A játszótéren ki kellene írni minden játékra, hogy milyen korú és súlyú gyermek használhatja. A segítésre elsősorban azokat kellene megszólítani, akiket már valamilyen formában segített az önkormányzat. Tóth István képviselő viszont azt javasolja, hogy ezzel vegyék le a terhet a polgármester és a jegyző válláról és csinálják meg maguk az egészet. Béki József polgármester javasolja, hogy az előkészítés, tervezés koordinálásával bízza meg a képviselő-testület Falussy Józsefné, Dávidházi Ferenc és Tóth István képviselőket. Ismerteti az erre vonatkozó határozati javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg a következő határozatot: 99/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Kneip-szerű természetgyógyászati park kialakításának megtervezése Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Falussy Józsefné előterjesztésében megtárgyalta a Kneip-szerű természetgyógyászati park kialakítására vonatkozó javaslatot. A képviselő-testület megbízza Falussy Józsefné, Dávidházi Ferenc és Tóth István képviselőket, hogy a park kialakítására vonatkozó tervek részleteit dolgozzák ki és tegyenek javaslatot a megvalósítás lehetőségére és módjára. Határidő: április 30. Felelős: Falussy Józsefné, Dávidházi Ferenc, Tóth István képviselők

8 5. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról és a két ülés között tett intézkedésekről Béki József polgármester jelentése írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve, azt a képviselőtestület határozat hozatal nélkül fogadta el. 6. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Béki József polgármester a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását terjeszti a képviselő-testület elé. Elmondja, hogy törvény szerint az önkormányzati választást követő hat hónapon belül felül kell vizsgálni a társulási megállapodást. A Társulás ezt február 25-i ülésén megtette, az elfogadott módosításokat határozatba foglalta. Ahhoz, a módosítások életbe léphessenek, az kell, hogy a tag önkormányzatok is határozattal fogadják el azokat. Ismerteti a társulási megállapodás módosításait és a határozati javaslatot. A képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 100/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás február 25-én tartott ülésén a Társulási Megállapodás módosításáról meghozott 9/2011.(II.25.) számú határozatát e l f o g a d j a. Határidő: azonnal Felelős: Béki József polgármester

9 Béki József polgármester egy másik Társulási Megállapodásra vonatkozó módosítást is a testület elé terjeszt, ez Jegyzői Kollégium társuláson belüli feladataira, és a pénzügyi alap működésére vonatkozik. E módosítás életbelépése után lehetősége lesz a Kistérségi Társulásnak pl. arra, hogy az eddigi fejlesztési célú támogatások mellett működési célra is adjon tagjai részére visszatérítendő támogatást, úgymond kamatmentes kölcsönt. Ismerteti a módosításokat és a határozati javaslatot. A képviselő-testület egyhangúan, 6 igen szavazattal hozta meg az alábbi határozatot: 101/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás március 11-én tartott ülésén a Társulási Megállapodás módosításáról meghozott 10/2011.(III.11.) számú határozatát e l f o g a d j a. Határidő: azonnal Felelős: Béki József polgármester Volczné Simka Marianna iskola igazgató az Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot terjeszt a testület elé. A javasolt módosítás az ellátandó alaptevékenységeket érinti, az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatását. Ez jelenleg szerepel az Alapító Okiratban, de nincs ilyen gyermek a tanulók között, sőt gyógypedagógus sincs. Ezért szeretné, ha ez nem szerepelne tovább az okiratban. dr.móré Lórántné képviselő kérdése: ez akkor azt jelenti, hogy ilyen fogyatékos gyermeket nem vehet fel az iskola jövőben? Volczné Simka Marianna iskola igazgató válasza: igen. Az előterjesztés alapján a képviselő-testület 6 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta:

10 102/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: ÁMK alapító okiratának módosítása. Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Volczné Simka Marianna intézmény igazgató előterjesztésében megtárgyalta az ÁMK (II. Rákóczi Ferenc Informatika-Matematika tagozatos Általános Iskola, Lurkóház Napköziotthonos Óvoda, Művelődési Ház) Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot. A képviselő-testület a javaslattal egyetértve az intézmény 31/2009. (IV.29.) számú önkormányzati határozatával egységes szerkezetben kiadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: Az Alapító Okirat 6. pontja Az ellátandó alaptevékenysége: fejezet 4. bekezdés a./ pontját a./ enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók integrált nevelése, oktatása hatályon kívül helyezi. Felhívja az intézmény igazgatót, és a jegyzőt, hogy a módosítással kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Határidő: április 15. Felelős: Volczné Simka Marianna intézmény igazgató Bodnár Jánosné jegyző Béki József polgármester megemlíti, hogy a múlt ülésen szó volt a legyesbényei önkormányzattal történő esetleges intézményfenntartói társulás létrehozásáról. Azóta levél érkezett a legyesbényei önkormányzat vezetőitől ebben a témában, melyet személyes beszélgetés követett. Konkrét számításokat is végeztek, melyek ismeretében majd a legyesbényei önkormányzat dönt, hogy szeretné-e ezt a társulást, vagy nem. Legyesbénye azt szeretné, ha helyileg minden maradna a régiben, de ebből anyagi haszna egyik félnek sem lenne. Minimum a 7. és 8. osztályoknak Bekecsre kellene járniuk, de ezt az ő önkormányzatuk a lakossággal szemben nem vállalja fel. Náluk egyébként is a 6. osztállyal van a gond és egyébként is csak egy évről lenne szó. Aránytalanul sok munkával járna a társulás létrehozása a várható anyagi előnyhöz képest, ami gyakorlatilag nulla, tehát szerinte nincs értelme. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy konkrét visszajelzés nem érkezett még, csak egy kérés, hogy a testület a döntését napolja el április hónapra, mert a bizonytalan jogszabályi környezet miatt még hezitál a legyesbényei önkormányzat. Falussy Józsefné képviselő pedig úgy véli, hogy Bekecsnek igenis szüksége lenne a társulásra, mert gond lesz a gyermeklétszámmal.

11 Bodnár Jánosné jegyző a döntés elnapolásáról szóló határozati javaslatot ismerteti a képviselő-testület tagjaival, akik ez alapján 6 igen szavazattal, egyhangúlag hozták meg a következő határozatot: 103/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Döntés elnapolása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Legyesbénye Települési Önkormányzat kérését megtárgyalta és az intézményfenntartói társulás létrehozásával kapcsolatos döntését a kérésnek megfelelően következő ülésére elnapolja. Határidő: április 30. Felelős: Béki József polgármester Tóth István képviselő elhagyja az ülést, így a jelen lévő képviselők száma 5 főre változott. Béki József polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a múlt ülés óta a római katolikus templom díszkivilágításának költségeit külön mérőóra méri. Ez alapján a világítás költsége kb. havi 15 ezer forint, melyet célszerű lenne támogatásként odaadni az egyháznak, hiszen a két másik templom ingyen kapja az éjszakai díszkivilágítást, illetve azok költsége az önkormányzat közvilágítási kiadásában van benne. Bálint János képviselő a kiégett reflektor izzókat a jövőben ingyen energiatakarékosra cseréli majd. Ismerteti a határozati javaslatot. A képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alább következő határozatot hozta: 104/2011.(III.31.) önkormányzati határozat Tárgy: Római katolikus egyház támogatása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a római katolikus templom díszkivilágítását biztosító külön mérőóra által mért villamos energia számlákkal igazolt költségét félévente egy összegben támogatás címen a római katolikus egyház részére megtéríti. Határidő: a határozat megküldésére Felelős: Béki József polgármester

12 Béki József polgármester tájékoztatja a képviselő-testület arról, hogy a négy település által létrehozott Szerencs Térségi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Kft. (SZHK Kft.) bele fog olvadni a Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft-be. Nagyon rég óta együttműködik a két cég, bizonyára többen észre is vették már, hogy ZHK feliratú autókkal szedik Bekecsen is a hulladékot. A két cég egybeolvadásának az az oka, hogy az Abaúj-Zempléni Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás pályázatot nyert egy komplett rendszer kialakítására, pl. technológiai fejlesztés, eszközvásárlás, stb. Ezt a komplett rendszert csak egy cég működtetheti, de térségünkben kettő SZHK és a ZHK Kft.) működik. Közbeszerzési eljárás keretében nagy valószínűséggel az SZHK-nál nagyobb ZHK. Kft. fog nyerni, de akkor az SZHK-t alapító négy település ebből a fejlesztésből kimarad. Az ésszerűség, ennek a négy településnek az érdeke is azt diktálja, hogy ez az egyesülés lérte jöjjön. Dávidházi Ferenc képviselő kérdezi, hogy a ZHK-n belül milyenek a tulajdoni arányok? Béki József polgármester elmondja, ott is az önkormányzatoké a nagyobb tulajdoni hányad, 51 %, 49 %-ban pedig a Mento Kft. a tulajdonos. Ismerteti a határozati javaslatot, mely javaslat alapján a képviselő-testület 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 105/2011.(III.31.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: SZHK Kft. beolvadásához hozzájárulás Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zempléni ZHK. Kft. társasági szerződése módosítási tervezetére, illetve az egyesülési szerződés tervezetére utalva hozzájárul, hogy az SZHK Kft. a Zempléni ZHK. Kft-be beolvadjon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság taggyűlésén az egyesülést támogatóan szavazzon. Határidő: április 9. Felelős: Béki József polgármester Béki József polgármester a meghívóval együtt elküldte a képviselőknek a Korzó Tervező Stúdió, illetve Terhes Dénes koncepcióterv készítésére vonatkozó árajánlatát. Kérdezi, hogy a képviselő társaknak mi a véleménye.

13 dr.móré Lórántné képviselő szerint nagyon drága! Béki József polgármester úgy véli, hogy a terv, ha el is készítteti az önkormányzat, az még engedélyeztetésre, pályázatra nem alkalmas. Az árából viszont rengeteg fát tudna venni az önkormányzat. Falussy Józsefné képviselő azt látta, hogy a lakosság már elkezdte az ingatlanok előtti fásítást, tájékoztatni kellene őket az önkormányzat szándékáról. Bodnár Jánosné jegyző kiegészíti azzal, hogy nem csak a szándékról, hanem a közművek elhelyezkedéséről, azok védőtávolságáról is. Béki József polgármester ezzel egyetért, de amíg a beruházás teljesen be nem fejeződik, addig elegendőnek tartja csak a szándékot közölni a lakossággal, ezt a következő hírlevelében meg is teszi. Tájékoztatja továbbá a testület tagjait arról, hogy a testvértelepülés részére elküldte a meghívólevelet, ők erre válaszoltak is. Nekik augusztus első két hétvégéje felelne meg, erről kellene dönteni, ő az augusztus i időpontot javasolja. Ez a képviselő-testület jelen lévő tagjainak is megfelelt, kérték, hogy ezt közölje a torboszlói delegáció képviselőjével.. Egy későbbi döntés lesz a kirándulási útvonal kiválasztása, melyhez két úti célt javasol: Sátoraljaújhely-Libegő-Zempléni körút, vagy a Tiszató és környéke. Kéri, gondolkodjanak el rajta, vagy ha van más ötlet, azt is szívesen veszi. Az úti célról későbbi ülésen dönt majd a testület. Dávidházi Ferenc képviselőt telefonon keresték meg a Honvéd utca 53. számú ingatlan örökösei, hogy a szomszédban lakó Dolányi Kálmánék miatt nem tudnak vevőt találni az ingatlanra. Dolányiéktól éktelen bűz, állandó kiabálás és a gondozatlan kertből sok gaz megy át az ő ingatlanukra. Arra kérik az önkormányzatot, próbáljon hatni rájuk, hogy a portájukat tartsák rendben. Hegedűs Márta képviselő szülei laknak Dolányiék másik oldalán, vagyis nekik hátsó szomszédjuk az illető család. Ők természetüknél fogva nem fognak panaszra jönni az önkormányzathoz Dolányiék ellen, de tény, hogy a kertjük rendben tartása kétszer annyi fáradtságukba telik, mint másnak, mert valóban rendkívül elhanyagolt a Dolányiék kertje, és onnét a felmagzó gyomok akadály nélkül terjednek. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, hogy Dolányiékat már többször felszólította a portájuk rendben tartására, de tudomást sem vesznek róla. Büntetni lehetne őket, de nincs letiltható jövedelmük. Dávidházi Ferenc képviselő azt javasolja, hogy mivel ők rendszeresen kérnek segélyt az önkormányzattól, a megítélt segélyt ne kapja kézhez addig, amíg a lakókörnyezetét rendbe nem teszi.

14 Béki József polgármester bejelenti, hogy a továbbiakban személyi, illetve önkormányzati hatósági ügyek tárgyalása miatt az Ötv. 12..(4).bek. a,/ pontja alapján zárt ülés megtartására kerül sor. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Az ülésen más indítvány nem hangzott el, ezért Béki József polgármester bezárta azt. K.m.f. Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: dr.móré Lórántné alpolgármester Dávidházi Ferenc képviselő