Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy élet a kezedben. ( Dorothy Law Holtz )"

Átírás

1 Egy élet a kezedben Ha a gyerekek kritizálva élnek, Megtanulják, milyen megbélyegezettnek lenni. Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek, Megtanulnak, veszekedni. Ha a gyerekek kicsúfolva élnek, Megtanulnak, szégyenlősnek lenni. Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, Megtanulnak, bűnösnek lenni. Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, Megtanulnak, türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, Megtanulnak, bizalommal élni. Ha a gyerekek megdicsérve élnek, Megtanulják, megbecsülve érezni magukat. Ha a gyerekek méltóságba élnek, Megtanulják az igazságot. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek, Megtanulják, mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megkeresni a szeretetet a világon. ( Dorothy Law Holtz ) A fenti gondolatsorral szeretném pedagógiai programunkat ajánlani, mely hűen tükrözi nevelőtestületünk hitvallását. A ma élő és dolgozó óvodapedagógusoknak megadatott az a szabadság, amely hozzásegít minket ahhoz, hogy munkánkban megvalósíthassuk önmagunkat, saját értékrendünk és ennek megfelelő céljaink szerint alakíthassuk pedagógiai gyakorlatunkat. Szeretnénk megfelelni a szülők által elvárt értékszeretet, egészség, tudás, kultúra, boldogság és boldogulás megvalósításának. Ezen értékek átadása, közvetítése a társadalmi változások következtében a család és még inkább az óvoda feladatává válik. Ez a hitvallás segít bennünket abban, hogy élethivatásunkon túl, valódi és értékes legyen a szakértelem, mellyel a gyermekek nevelését végezzük. Hegyiné Horváth Éva óvodavezető 1

2 ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA, FELADATA, RENDSZERE, NEVELÉSÜNK FŐ ELVEI 2

3 GYERMEKKÉPÜNK Gyermekképünk, abból a tényből indul ki, hogy az ember másokkal nem helyettesíthető, szellemi, erkölcsi és biológiai értelemben is egyedi személyiség és szociális lény egyszerre. A gyermekek fejlődési tempója eltérő, egyéni ütemben, sajátos módon fejlődnek. Személyiségüket genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, természeti, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti együttesen határozzák meg Óvodai nevelésünk mely gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség sokoldalú kibontakoztatására törekszik, biztosítva gyermekeink számára, hogy egyformán magas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. Gyermekképünk tehát olyan gyermeki személyiség megformálása, aki érdeklődő, kreatív, kitartó. Nyitott az őt körülvevő világ iránt, testileg, lelkileg egészséges, edzett. Szereti és védi környezetét. Közösségben jól érzi magát, örömben, nyugalomban, derűs szeretetteljes légkörben éli meg mindennapjait. Az élmények feldolgozását támogató környezetben felnövő gyermek maga is befogadóvá, elfogadóvá, együttműködővé, segítőkésszé válik. Elfogadja és tiszteli népe hagyományait, kultúráját, nemzeti hovatartozására büszke. Gyermekeink fejlődését, sokoldalú fejlesztését az önfeledt, szabad játékkal tudjuk a legjobban kibontakoztatni. Nevelőmunkánk eredményessége, ha az óvodai élet során az eltérőségek figyelembevételével testi, lelki és szociális téren megfelelnek gyermekeink az iskolai munkához szükséges fejlettségi szintnek. Az óvodáskor végére a gyermek a különbözőségekkel természetes módon együtt él, korának megfelelő mértékben empatikus, szolidáris játszótárs, csoporttárs. Nevelőmunkánk során nem az egyéni különbségek eltörlése, hanem a gyermek egyéniségének tiszteletben tartása a feladatunk. 3

4 ÓVODAKÉPÜNK- NEVELÉSI HITVALLÁSUNK Az óvodás gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Célunk olyan pedagógiai környezet kialakítása, ahol a befogadó attitűd természetessé válik, az óvodapedagógusok, a nevelést segítő munkatársak, szülők, gyermekek számára egyaránt. A befogadó közoktatási rendszer kialakításához való aktív hozzájárulásunk része a multikulturális és interkulturális szemléletmód az emberi értékek közvetítése és nevelési gyakorlat kialakítása. Nevelőmunkánk bizalomra és megbecsülésre épül, amelynek során arra törekszünk, hogy testi, szociális és értelmi területen egyaránt kibontakozhassanak a gyermekek egyéni képességei és készségei s ezáltal, könnyebben beilleszkedhetnek az iskolai közösségbe, célunk a hátrányok csökkentése. Nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy testi, szociális és értelmi területen egyaránt kibontakozhassanak a gyermekek egyéni képességei. Szeretetteljes, derűs légkörben, az óvoda dolgozói munkatársi modellel és mintanyújtással gondoskodunk s gyermekek érzelmi biztonságáról, testi, lelki harmóniájáról. Óvodánk pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermekek környezettudatos magatartásának kialakulását. Óvodai nevelésünk során biztosítjuk a nemzeti kisebbséghez tartózó, s hazájukat elhagyni készülő családok gyermekeinek az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, az interkulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét, az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelmét. Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük, de ha olyannak vesszük át, amilyennek lennie kell, akkor azzá tesszük őt, amivé lehetne. ( Goethe ) 4

5 ÓVODÁNK SAJÁTOS ARCULATA Óvodánk két helyszíne a Jutasi lakótelep és az autóbusz pályaudvar szomszédsága. A Haszkovó utcában található Bóbita Óvoda, a város legnagyobb lakótelepén helyezkedik el. A házak zöme tízemeletes. Környékünkön kevés a játszótér és az olyan létesítmény, ahol a gyermekek mozgásvágyukat kielégíthetnék. Az óvoda környezetében élő családok egy része hátrányos helyzetű. A romló gazdasági körülmények hatására kevesebb pénzt és időt tudnak fordítani az egészséges életvitelre. A környéken élő gyermekek egy része érzelmileg szegény környezetben nő fel. A városközpontban fekvő Hársfa Óvoda az autóbusz pályaudvar közelében helyezkedik el, ennek köszönhető a vidéki (bejáró) gyermekek viszonylag magas létszáma. Környezetében elöregedett lakótelepi és kertváros rész tartozik, így az óvodások 70%-a más-más pontról érkezik. A szülők iskolázottsága vegyes képet mutat. o Diplomások, ~ 25% o Érettségizettek ~ 35% o Szakmunkások ~35 % o Alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkezők ~ 5%. A romló gazdasági helyzet következtében egyre több szülő válik munkanélkülivé. A gyermekek ~30%-a elvált szülők gyermeke. Növekvő tendenciát mutat a gyámügyi támogatásban részesülő gyermekek száma, ezért kiemelten foglalkozunk a problémák megoldásával, a gyermekvédelemmel. A családok életfeltételeinek romlása miatt a szülők elvárásai folyamatosan növekednek óvodánkkal szemben. Változatos programokkal igyekszünk színesebbé tenni a gyermekek mindennapjait. Kirándulások, színház ill. bábszínház látogatásokkal, állatkerti sétákkal, óvodai ünnepélyek, rendezvények megszervezésével. Figyelembe véve és az egyéni igényeket felismerve, ellensúlyozni kell az ingerszegény életvitelt. A családok bevonásával történik a gyermeknapi, és a farsangi programok megszervezése. Az ingerszegény és mozgáshiányos életmód miatt kiemelten foglalkozunk: a külső világ tevékeny megismerésével, környezetvédelemmel, testi neveléssel, egészséges életmód megalapozásával, vizuális neveléssel A Bóbita Körzeti Óvodában működik a Veszprémi Egyetemi Úszóklub óvodás csoportja, amelynek kiemelt célja az egészséges életmód megerősítése. Óvodáinkban növekvő tendenciát mutat a beszédzavarokkal és kommunikációs problémákkal küzdő gyermekek száma. Fokozottan figyelünk a kompenzációra, szükség esetén logopédus segítségét kérjük. 5

6 ÓVODÁNK SZERKEZETE BÓBITA ÓVODA Óvodánk önkormányzati fenntartású, önálló gazdálkodású napközi otthonos intézmény, nagy udvarral, ami EU. Szabványos játékkal van felszerelve. 12 csoportos, kihasználtsága 93%-os. Saját tornateremmel és főzőkonyhával rendelkezik, jelenleg tizenegy:- öt homogén és hat heterogén csoporttal. Az álláshelyek száma: 41 fő. HÁRSFA ÓVODA Első épület Négy csoportszobával, tornaszobával, melegítő konyhával rendelkező épület. Hátsó épület Kettő csoportszobával és melegítőkonyhával rendelkező épület. Az első és második épület kihasználtsága 93%-os. Mindegyik csoport homogén. Az álláshelyek száma: 21 fő. Mindegyik épülethez tartozik udvar, amelyet fákkal, bokrokkal próbálunk a környező forgalomtól elzárni. Személyi feltételek: Valamennyi munkatársunk folyamatos együttműködése, összehangolt munkája a befogadó szellemiségű óvoda, az inkluzív nevelés kialakítása érdekében történik. A foglalkozás egészségügyi szolgálat évi egy alkalommal tart szűrést a felnőttek számára. A fogorvos egy új rendelet alapján évi 2 alkalommal tart szűrést. A védőnők évente több alkalommal látogatják az intézményeket. A Hársfa tagóvodában az étkeztetést a Cserhát Vendéglátóipari Kft. Biztosítja. Intézményünkben Szakszervezeti és Közalkalmazotti Tanács működik. Minden csoportban a Szülői Szervezet tagjai képviselik a szülők érdekeit. Óvodáink alapítványai: Vidám Bóbiták Szemünk fénye 6

7 ÓVODAI NEVELÉSÜNK CÉLJA sokoldalú személyiségfejlesztés az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével, hangsúlyozza a szabad játék, fejlesztő hatását a családdal együttműködve sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges testi, szociális és értelmi érettség kialakítása, kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátása (logopédia, gyermekvédelem), megfelelés a társadalom elvárásaival szemben gyermekek környezet tudatos magatartásának megalapozása esélyegyenlőség megteremtése az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés ÓVODAI NEVELÉSÜNK FELADATAI A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS TERÜLETÉN Egészséges életmód terén a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak megalapozása a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása megfelelő szakemberek bevonásával a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés terén kedvező érzelmi hatások biztosítása az óvodába érkezés első pillanatától kezdve, pozitív érzelmi kapcsolat alakuljon ki (óvónő-gyermek, gyermek-dajka, gyermekgyermek), pozitív érzelmi töltés jellemezze biztonságos, derűs, szeretetteljes, családias légkör megteremtése, az én -kép megerősítése, a különböző tevékenységek során és a kapcsolatokban, a gyermek tudjon rácsodálkozni a jóra és szépre környezetében, tisztelje és becsülje azt az óvodában dolgozó munkatársak modellértékű viselkedésükkel formálják a gyermeket. hazaszeretetre nevelés az óvoda segítse a gyermek erkölcsi, szociális érzékenységének fejlődését együttműködés a speciális felkészültségű szakemberekkel, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében 7

8 Értelmi fejlesztés terén A gyermeki kíváncsiságra, érdeklődésre, életkori sajátosságokra, valamint meglevő tapasztalataira építve változatos tevékenységek biztosítása, a természeti és társadalmi környezetből, értelmi képességek, kreativitás fejlesztése, a spontán és tervezetten szerzett tapasztalatainak ismereteinek rendszerezése ösztönző környezet biztosítása Anyanyelvi nevelés terén helyes mintaadással, beszélgető körök szervezésével, a javítgatás elkerülésével logopédus bevonásával a kommunikációs kedv fenntartása, ösztönzése, gyermekek meghallgatása AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE ELÉRENDŐ FEJLETTSÉGI SZINT A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés es az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermekek többsége az óvodáskor végére hat-hét éves korra eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet. Belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben az óvodából iskolássá érik. A rugalmas beiskolázás az életkor figyelembe vétele mellett lehetőséget ad a fejlettség szerinti iskolakezdésre. ÓVODAI NEVELÉSÜNK RENDSZERE Az óvodai nevelés egymásra épülő komplex módon érvényesülő tevékenységek sorozata, amelyek átszövik az óvodai nevelés teljes rendszerét. A rendszer elemei: A nevelési folyamat alapvető keretei: gondozás, egészséges életmódra nevelés, érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az egyes kereteken belül a gyermek tevékenységei: játék munka tanulás 8

9 A fejlesztés tartalmi eszközei: anyanyelvi nevelés a külső világ tevékeny megismerése, matematikai tevékenységek irodalmi nevelés, verselés, mesélés rajzolás, festés, mintázás, kézimunka ének-zene, énekes játék mozgás, testi nevelés Kapcsolatok más nevelési színterekkel: Az óvodai nevelőmunka a nevelés szintjeinek: család, társadalmi intézmények, civil szervezetek, közművelődési intézmények, segítő intézmények szoros együttműködésével lehet csak eredményes. A NEVELÉS ALAPVETŐ KERETEI Gondozás, egészséges életmód alakítása Az óvodai nevelés kiemelkedő kerete, amely a gyermek olyan szükségleteit elégíti ki, mely elősegíti a növekedését, fejlődését, segíti egészségének megőrzését, védelmét, általa jó lesz a közérzete, segíti az egészségügyi szokások kialakulását, testi képességeinek, mozgásának fejlődését. A gondozás kiemelt jelentősége, nevelés folyamatában a kapcsolatépítés a gyermekekkel, önállóságuk fejlődésének elősegítése, együttműködve a gondozást végző többi munkatárssal. Általa fejlődik a gyermek: biztonságérzete önállósága, szokásrendje társas kapcsolatai, segítőkészsége, harmonikus összerendezett mozgása, testi ereje, toleranciája, kitartása, feladattudata egészség védelme, edzése, óvása, megőrzése Érzelmi nevelés, az erkölcsi és a közösségi nevelés Az óvodai nevelési folyamat alapvető, átfogó kerete, gyakorlati módszere, mely lehetővé teszi a társadalom szempontjából értékes tulajdonságok alakítását. A gyermek természeti és társadalmi környezetével való kapcsolatának alakítása, a természet és az ember által létrehozott környezet megismerésére, az emberi munka, alkotások megbecsülésére, hagyományok ápolására nevelés. A környezettudatos magatartás megalapozása, a hazaszeretet az érzelmi viszonyulások, a környezettudatos cselekvési szükségletek, szokások, gondolkodás, értékrend, döntési képességek fejlesztésével, ezek megerősítése, az értékek belsővé válásának elősegítése érzelmi, motivációs hatásokkal, komplex tevékenységi rendszerrel. A közösségi nevelés által biztosíthatók a gyermekek fejlődéséhez szükséges társas kapcsolatok. Az együttes tevékenység, a másokra figyelés, lehetővé teszi a közösségi 9

10 magatartás fejlődését. A közös élményekre épülő társas együttműködés a szocializáció szempontjából is fontos, olyan erkölcsi tulajdonságok kialakulását segíti, mint az együttérzés, hazaszeretet, a beleélés képessége, érzelmek kifejezése, az önzetlenség, figyelmesség, segítőkészség, önfegyelem, önállóság, feladattudat, szabálytudat, a helyes viselkedés, mások elfogadása, alkalmazkodó képesség. A közösségi nevelés serkenti a szocializációt, mely során olyan szabályokat, normákat, magatartásformákat sajátít el a gyermek, ami szükséges a társadalom életében való hatékony részvételhez. KIEMELT NEVELÉSI ELVEINK Az óvodai nevelésnek az emberi személyiség teljes kibontakoztatására, az gyermeki jogok és alapvető szabadságának tiszteletben tartására, megerősítésére kell irányulnia, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben. A gyermeket, mint fejlődő személyiséget, gondozás, különleges védelem illeti meg. Nevelése elsősorban a család joga és kötelessége és ebben az óvodának esetenként hátránycsökkentő szerepe van. Az óvoda összes dolgozójának modell szerepe kiemelkedő, melyben az érzelmeknek és a beszédnek fontos szerepe van, kulturáltságuk legyen minta a gyermek számára, nevelői magatartásuk nyújtson modellt a család számára. Nevelő munkájukat a szeretet, őszinte érdeklődés, elfogadás, nagyfokú tolerancia jellemezze. Rendelkezzenek nagyfokú empátiás készséggel. Türelemmel hagyjanak időt a felfedezésre, ennek örömét éljék át a gyermekekkel. Helyi adottságokból és igényekből adódó kiemelt nevelési feladatok: A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelése megfelelő szakemberek közreműködésével. Az egyre növekvő számú hátrányos és veszélyeztetett gyermekek védelme, fejlesztése, a családdal való kapcsolattartás, együttműködés. Az egészséges környezet biztosítása érdekében az udvari növényzet ápolásával és utánpótlásával ellensúlyozzuk a levegőszennyeződést. Kirándulások szervezésével megismertetjük gyermekeinkkel, a környék szépségét, a természet kincseit. Példamutató magatartásunkkal ösztönözzük óvodásainkat, hogy óvják, védjék a környezetüket. Lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek az ünnepekre való készülődésre, tervezgetésre és kialakítjuk az ezekkel kapcsolatos hagyományokat, identitás tudatot (teremdíszítés, ajándékkészítés, stb.). Udvari játékaink folyamatos fejlesztésével ösztönözzük gyermekeinket a helyes és változatos mozgásformák elsajátítására, ezzel teret biztosítva, mozgásigényük kielégítésére. Folyamatosan gondoskodunk a rajzpályázatokon való részvételről. Biztosítjuk a városban megrendezendő kiállítások és egyéb kulturális programok megtekintését. 10

11 ÓVODAI NEVELÉSÜNK TARTALMA 11

12 NEVELÉSI KERETEK Gondozás, egészséges életmód alakítása Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés Gondozás, egészséges életmódra nevelés A gyermek óvodai beilleszkedése, későbbi szokásainak kialakítása nagyfokú nevelői tapasztalatot igényel. Óvodapedagógusként feladatunk, hogy a gyermek életkorának megfelelő életritmust, folyamatos, nyugalmas napirendet, kiegyensúlyozott élettempót alakítsunk ki. Figyeljünk az egészséges életmód kialakítására: a táplálkozási szokások egészséges életvitel igényének alakítása a testápolás az öltözködés a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése a betegség megelőzésére, a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása. Biztosítsunk lehetőséget a családos beszoktatásra, s figyeljünk a fokozatosságra. Az óvoda minden dolgozójával szemben követelmény, hogy a gyermeket szeretettel fogadja, tapintattal, törődéssel, megértéssel, teljes odaadással segítse beilleszkedését. A gyermekek kedvenc játékaikat, babáikat, a biztonságukat fokozó tárgyaikat elhozhassák magukkal. A beszoktatásnál nem csak a gyermeket szoktatjuk az új környezethez, hanem a szülőt is meg kell nyernünk magunknak. Ismerkedjünk meg az otthoni szokásrendszerekkel, és ezt vegyük figyelembe a nevelés során. Tartsuk szem előtt a gyermekek táplálkozási szokásai közötti nagy egyéni különbségeket. Ne akadályozzuk a gyermeket a testi szükségleteinek kielégítésében. Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek öltözéke célszerű, önállóságukkal és az óvodai élettel összhangban legyen. Biztosítsuk a gyermekeknek megfelelő mozgáslehetőséget mind a csoportszobában, mind a szabad levegőn. Tegyük lehetővé a gyermek szabad mozgását, lehetőség szerint minél több időt töltsön a szabadban. Nyáron biztosítsuk a pancsolás, napfürdőzés lehetőségét. Pihenés alatt megfelelő, nyugodt körülményeket kell teremtenünk. A lehetőségeket figyelembe véve gondoskodnunk kell a tárgyi környezet elrendezéséről, balesetmentessé tételéről. A csoportszoba otthonos legyen, ugyanakkor feleljen meg a gyermekek mozgásigényének. Folyamatos szellőztetéssel biztosítjuk a levegő cseréjét. Legfontosabb feladatunk, hogy megkülönböztetett figyelemmel, gondoskodással vegyük körül a gyermekeket. Szavaink, tekintetünk, hangsúlyunk, mozdulataink, gesztusaink gondozás közben is elfogadást közvetítsenek. 12

13 Feladatunk a gyermek személyes belső környezetének, testi, lelki, szociális egészségének gondozása, környezettudatos magatartás megalapozásával az egészség fejlesztése, védelme, a szülőkkel együttműködve, szükség esetén szakemberek bevonásával. Napirendünk A napirend tervezésekor ügyelünk arra, hogy a nap során érvényesüljön a folyamatosság és a rugalmasság. A napirend igazodik a különböző tevékenységekhez és a gyermek egyéni szükségleteihez, valamint tekintettel van a helyi szokásokra, igényekre. Fontosnak tartjuk a tevékenységek közötti harmonikus arányokat szem előtt tartva a játék kitüntetett szerepét. A napirend általános kerete 11 órás nyitva tartás esetén érvényes. A napirendet az óvodapedagógusok saját csoportunkban a legideálisabb formában alakítják ki, az életkori sajátosságokat figyelembe véve. Természetesen az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható váratlan események, hatására. Hetirend: A hetirend a napirendhez hasonlóan a folyamatosságot, a rendszerességet, nyugalmat segíti elő az óvodai csoportban, és lehetőséget nyújt a szokásrendszer segítségével az óvodások napi életének megszervezéséhez. A hetirend, különösen a nevelési év elején teljesen másképp alakulhat, mint a nevelési év végén. Különösen a beszoktatás idején figyelünk arra, hogy minél lazább, rugalmasabb és alkalmazkodóbb legyen. Az iskolai életre való felkészítés folyamata a hetirend és a napirend pontos betartását helyezi előtérbe. A szervezésnél fontos, hogy jusson elegendő idő a gyermeki tevékenységek, kezdeményezések, ötletek és javaslatok meghallgatására, kipróbálására, vagy közös megvitatására. A rugalmasság a helyzethez való alkalmazkodás elősegíti, hogy a hetirend a gyermek életének észrevétlen szabályozója legyen. A nevelés tervezése: Egy heti nevelési-oktatási terv készítése. A heti terv tartalmazza, a feladatot, célt és az eszközt, az éves terv a feladatokat. A pedagógiai szabadságunkkal élve, a csoportokra vonatkozóan, az egyéni fejlődési ütemek figyelembe vételével tervezzük a folyamatot. A szabadság nem azt jelenti, hogy nincsenek kötöttségek, közösen kialakított szabályok. A szabadság nem jelent, szabadosságot. Hetirend és a napirend összeállítása: A csoportok egymás közötti megegyezése alapján tervezzük. Egyeztetve a különböző foglalkozásokat, a tornaterem beosztását. A napirend összeállításánál is egymáshoz kell alkalmazkodni, ezzel biztosítva a gyermekeknek a nyugodt, folyamatos napirendet. A gyermekek fejlődésének megfigyelését szolgáló feljegyzések vezetése: évente legalább két alkalommal feljegyzéseket készítünk a csoportnaplóba, amelynek másolatát a Fejlődési mappába helyezzük. A nevelőmunka folyamatos értékelése: Háromhavonta egy nagyobb időszak lezárásaként a csoportnaplóban történik az értékelés. 13

14 Táplálkozás A gyermekek kulturált étkezési szokásait már az óvodában megalapozzuk. Étkezésüknél figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, egyéni igényeket, s hogy minden esetben egészséges ételek kerüljenek az asztalra. Ügyelünk az asztal esztétikus rendjére. Különösen odafigyelünk az étkezések előkészületeire, a helyes higiéniai szokásokra. Ügyelünk a főétkezések utáni helyes fogápolásra. Példamutatással segítjük elő az eszközök megfelelő használatát, a kultúrált étkezés szokásait. A napi folyadékszükséglet kielégítésére folyamatosan figyelünk, nyáron vízzel, teával kínáljuk őket. Napi rendszerességgel a gyümölcsnapok beiktatása. Testápolás A helyes testápolási szokásokat és a gyermekek tisztálkodási igényeit folyamatosan alakítjuk ki. Törekedünk a család és az óvodai szokások összehangolására. A tisztálkodási eszközök mindig elérhető helyen legyenek. Az óvodapedagógusok és az óvoda dolgozói, maguk is ügyeljenek személyes gondozottságukra. Öltözködés Megkérjük a szülőket, hogy gyermekeik öltözéke célszerű, önállóságukkal és az óvodai élettel összhangban legyen. Javasoljuk a szülőknek, hogy gyermekeiket rétegesen öltöztessék, legyen mindig tartalék fehérnemű gyermekük ruhazsákjában. Felhívjuk a figyelmüket a kényelmes, stabilan tartó váltócipő fontosságára. Mozgás-edzés Az óvodai nevelés feladatainak teljesítésére a testnevelés két formáját használjuk fel, a mindennapi frissítő testnevelést és a heti két testnevelési foglalkozást. Az udvari élet során a testedzés érdekében szervezünk nagymozgásos játéktevékenységet. Megfelelő időjárás esetén a testnevelés foglalkozásokat is az udvaron tartjuk, kihasználva az udvar adta lehetőségeket. Pihenés alvás Biztosítjuk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő pihenési időt, csendet, nyugalmat. Lehetővé tesszük a kényelmes, laza ruhák használatát. Kedvenc kabalájukat is az ágyba vihetik. Megnyugtató magatartással pihenéshez szükséges légkört teremtünk (mese, halk ének). Lelki egészség fejlesztése, viselkedési szokások formálása A testi, lelki, mentális egészség fejlesztésének célja, hogy elősegítse a kiegyensúlyozott pszichés fejlődést, támogassa a gyermek, környezetéhez történő alkalmazkodást és pozitív hatást gyakoroljon a gyermek személyiségének fejlődésére. A lelki egészség fejlesztésének főbb feladatai az óvodában: - a társas beilleszkedés (integráció) megvalósítása, - a normatartás (adaptáció) elsajátítása és a tevékenységek gyakorlása 14

15 A lelki egészségre nevelés területei az óvodában: - az egészséges napirend gyakorlása, készséggé alakítása, - a hibás viselkedési módok kezelése (leszerelését), - a stressz hatások kompenzálása, - a gyermekektől érkező segítségkérések, az ún. segélykiáltások megértése és megoldása, - szükség esetén esetmegbeszélés kezdeményezése, pszichológus segítségének kérése A feladatok komplex módon kapcsolódnak valamennyi feladathoz, átszövik az óvodai tevékenységeket. Jól szolgálják a feladat megvalósítását, a differenciálásra is alkalmas drámajáték. Tevékenységek Mozogjanak minél többet a gyermekek, használják ki az udvar adta változatos lehetőségeket. Környezetükre legyenek tekintettel, és életkoruknak megfelelően vegyenek részt az udvar ápolásában, a növények gondozásában. Óvják az udvar és a csoportszoba berendezési tárgyait Sajátítsák el a helyes testápolási szokásokat, váljék igényükké a terített asztal és a szalvéta használata. Tanulják meg a helyes evőeszköz használatot. Kóstolják meg az új ízeket. Sajátítsák el az önálló öltözködést, szükség esetén kérjenek segítséget. A fejlődés jellemzői: Minden gyermeket önmagához mérten figyelünk a fejlődésben. 3-4 éves korra: Ismerkednek különböző szokásokkal. A feladatokat a felnőttek segítségével és ellenőrzésével végzik. 4-5 éves korra: Egyre önállóbak a testápolási teendők, az öltözködés, az étkezés, a környezet rendbetartása terén. Kérésükre segítünk, de már jelen van a belső igény is az önállóságra. 6-7 éves korra. Testápolás: önállóan végzik a testápolási teendőket. Vigyáznak a mosdó rendjére, az eszközöket a helyére teszik. Önkiszolgálás: a tevékenységeket teljes önállósággal és biztonsággal végzik. Tevékenységeikben segítséget nyújtanak a társaiknak és a felnőtteknek is. Érzik, hogy a közösségért végzik ezeket a feladatokat. Ügyelnek saját személyük és környezetük gondozottságára, rendjére. Táplálkozás: étkezés közben kultúráltan viselkednek. Igénylik az asztal esztétikus rendjét, helyesen használják az evőeszközöket. Öltözködés: önállóan, helyes sorrendben öltöznek, vetkőznek. Ruhájukat rendben, összehajtogatva rakják el a helyére. Cipőjüket megkötik. Ha fáznak, ha melegük van, segítenek magukon. 15

16 Módszertani alapelvek Vegyük figyelembe a gyermekek eltérő fejlődési ütemét. Törekedjünk az óvoda és a család szokásainak összehangolására. Tegyük lehetővé az utánzást, a tevékenységek gyakorlását, pozitív minta gyakorlásával. A szokások alakításában érvényre juttatjuk a tudatosságot és a következetességet. Biztosítjuk az egészséges testi és lelki fejlődés feltételeit. A nevelési terület kapcsolatai Az anyanyelvi neveléssel, mert a gondozási tevékenységek elképzelhetetlenek párbeszéd nélkül, a gyermek meg kell, hogy értse a szóbeli utasításokat, hogy követni tudja azt. A testi neveléssel, mert felerősíti és kiegészíti annak hatásait. A környezet megismerésére való neveléssel, mert a terítésnél, öltözködésnél lehetőség van a számolgatásra, párosításra, stb. Vizuális neveléssel, mert az ápolt, csinos gyermek látványa az esztétikai érzéküket is fejleszti. Közösségi neveléssel, mert a nagyobb gyermekek felelőséget éreznek a kicsikkel szemben, szívesen segítenek nekik. Érzelmi, erkölcsi és a közösségi nevelés Az érzelmi nevelés eredményeképpen, a gyermekek szívesen járnak óvodába, kötődnek óvodapedagógusukhoz, csoportjukhoz. Az egyén és a közösség nevelése szervesen összefonódik, hangsúlyosan a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésében. A csoport életében az én - től a mi tudat kialakulásáig spontán és szervezett pedagógiai hatásokkal juttatjuk el a gyermekeket. Az óvoda dolgozói elsőszámú modellek, példaképek a társas viselkedés alakulásában. Szervezik a gyermekek életrendjét, és azokat a közös tevékenységeket, amelyekben a társas kapcsolatok formálódnak. A gyermekek alkalmazkodnak egymáshoz, és maguk is alakítják a közösségi szokásokat. A közösségi nevelés a gyerekek napirendjének céltudatos megtervezését igényli, amellyel hozzájárulunk a gyermekek biztonságérzetének, tájékozódásának és szokásainak kialakulásához. Közös élmények szervezésével, közös tevékenységek gyakorlásával elősegítjük a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (figyelmesség, segítőkészség, együttérzés) akaratának fejlődését. A távlatok és hagyományok rendszeréből kiemelkednek az időről időre visszatérő sajátos keretek között lezajló közösségi események, ünnepek. Ezek egyéni színezetű légkört biztosítva mélyítik a gyermekek összetartozását, együttérzését. Különös gondot fordítunk arra, hogy óvodánk ünnepei emelkedjenek ki a mindennapi életünkből. Fontosnak tartjuk az ünnepre való örömteli készülődést, ráhangolódást. Ünnepeink fényét emeli a csoportszobák feldíszítése, gyermekek, felnőttek ünneplő ruhája. Az örömteli várakozás csúcspontja maga az ünnep, ahol óvodapedagógusok bábjátékokkal, közös énekléssel, zenéléssel emelik a közös együttlét hangulatát. A szülők együttműködő támogatásával szervezzük rendezvényeinket, ügyelve arra, hogy ez számukra ne legyen terhes kötelesség. 16

17 Óvodáink hagyományai, ünnepei A gyermekek életével és a családdal kapcsolatos: születésnap, névnap, gyermeknap, Mikulás, Karácsony, Anyák napja. Évszakokkal kapcsolatos: farsang, Húsvét. Társadalmi ünnep: Március 15.-e., a Nemzeti Összetartozás napja; Madarak és Fák napja, Föld napja, Víz világnapja, Állatok világnapja, Környezetvédelmi világnap, A nevelés tervezése Teremtsünk lehetőséget arra, hogy a gyermek kielégíthesse társas szükségleteit, neveljük a gyermekeket az egyéni különbségek tiszteletben tartására, az elfogadáson alapuló magatartásra. Biztosítsunk a nap során folyamatosságot. Támogassuk a baráti kapcsolatok kialakulását. Alakítsuk ki a csoportszoba családias jellegét. Tegyük lehetővé, hogy a legtöbb idő a játékra jusson. Az illemszabályok gyakorlásával érjük el, hogy a gyermekek érkezéskor és távozáskor köszönjenek. Ösztönözzük a szülőket, hogy minél több időt töltsenek gyermekeikkel. Törekedjünk a szülők reális, tapintatos tájékoztatására. Segítsük a gyermeket, hogy megismerje szűkebb és tágabb környezetét, mely a hazaszeretet és a szülőföldhöz kötődés alapja. Az óvodapedagógus viselkedésével, bizalmával, szemléletével, türelmével személyiségének modellértékével hasson a csoportszerveződés folyamatára. Tevékenységek A gyerekek azonosuljanak csoportjukkal, örömmel töltse el őket a közös tevékenység. Legyenek nyitottak társaikkal szemben, ha szükséges segítsék a másikat. Vállaljanak szívesen megbízásokat, alkalomszerű munkákat a csoportért. A közös tevékenységek során gyakorolják a különféle viselkedési szabályokat. Aktívan vegyenek részt az ünnepek előkészületeiben (közös dekoráció, ajándékkészítés, teremrendezés). A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére A gyermekek az óvodába érkezéskor és távozáskor köszöntik egymást és a felnőtteket. Használják az udvariassági formákat. A játékeszközökre vigyáznak, óvatosan bánnak velük. Vigyáznak saját és társaik holmijára, játékára, alkotásaira, munkájuk eredményére. Segítenek egymásnak az öltözködésben. Észreveszik a rendetlenséget, segítenek a megszüntetésében. Tevékenységükben egyre önállóbbak. A közös tevékenységekben aktív szerepet vállalnak. Érdeklődnek egymás iránt, figyelmesen, türelmesen végighallgatják egymás mondanivalóját. Problémáikat igyekeznek önállóan megoldani. Képesek 17

18 együttműködni, elfogadják egymás kérését, ötleteit. Önálló véleményüket vállalják. A felnőttek kéréseit, megbízásait teljesítik. Törekednek az elkezdett feladat befejezésére. Képesek alkalmazkodni egymáshoz a közösség érdekében. Kapcsolata más nevelési színterekkel Anyanyelvi neveléssel: mert a szocializáció folyamán a beszéd a gyermek környezetével való érintkezésnek, önkifejezésnek, gondolkodásnak legfőbb eszköze. A játékkal: mert a közösségi élet fejlesztésének alapvető eszköze, lehetőséget ad a szerepek felcserélésére, mások ötleteinek elfogadására. Lehetőség nyílik a szabályok megértésére, a helyes magatartás gyakorlására. Általa fejlődik a gyermek társas kapcsolata. Munkával: az egymásért és a közösségért végzett munka során. A környezet megismerésére való neveléssel: mert a környezet megismerése közben alakul ki a gyermek társas magatartása. Kialakul nemzeti hovatartozása, hazaszeretete, a népi kultúra iránti érzelmi viszonya. Testneveléssel: mert az együttműködést, egymás segítését, az együttes mozgást segíti. Tevékenységek JÁTÉK Óvodánkban a legfőbb tevékenységi forma a játék. A játékot a belső indíttatás szintjei határozzák meg, amely lehet: cselekvéses, képi és szimbolikus. E tevékenységformából kapjuk a gyerekekről a legtöbb információt ismereteiről, élményeiről, mozgásigényéről, beszédkészségéről, szociális és értelmi fejlettségének egészéről. Feladatok: Biztosítsunk megfelelő eszközöket, helyet és időmennyiséget, derűs, nyugodt légkört. Szem előtt kell tartania, hogy az a gyermek, aki szabadon, kreatívan használhatja az eszközöket, és módja van befejezni az önállóan választott tevékenységeket, aki kijátszhatja magából a feszültségeket, annak fejlődése jó irányba halad. Fontos a személyes kontaktus kialakítása, az óvodapedagógus szeressen játszani, szervezzen motiváló élményeket, így biztosítja az indirekt irányítást. Figyeljünk a gyermekek meglévő ismereteire és tartsuk szem előtt az egyéni fejlődési eltéréseket. Differenciáltan kezeljük a játékos tevékenységek kezdeményezését. Mindig csak annyi szabályt vezessünk be, ami segíti a rugalmas, oldott légkör fenntartását, a szabad játékot, a sokféle manipulációt, az elképzelések valóra válását. Bátran használjunk humoros kifejezéseket és tréfás szavakat, ezáltal odafordulásunkkal serkentjük a játékot. Ügyeljünk arra, hogy a tapasztalatszerzés, ismeretszerzés, pozitív érzelmeket váltson ki a gyermekből, amit játékával megjelenít. 18

19 Udvari játéktevékenység szervezése: Az évszakok által nyújtott udvari játéklehetőségek biztosítása mellett, kapjon nagyobb szerepet a téli időszakban is a benti játékok folytatásának lehetősége (pl. babák, plüss állatok kivitelének lehetősége, labdázás). A szülői szemléletformálás feladatai: A beilleszkedési időszak a legkedvezőbb a játékkal kapcsolatos szülői szemléletformálás megkezdésére, hiszen a modellnyújtás mellett lehetőség adódik a pedagógiai helyzetek rövid indoklására, a játék fontosságát tudatosító érvek közvetítésére is, annak érdekében, hogy elfogadottá váljon a játék prioritására építő óvoda. A gyermeki fejlődés nyomon követése, sikerkritériumai Fontos az egyeztetés az érzelmi nevelés és szocializáció fejezet sikerkritériumaival. Abból a tényből, hogy óvodáskorban a játék a személyiségfejlődés leghatékonyabb eszköze következik, hogy a gyermeki fejlődést is legcélszerűbb egy jól felépített, a játékban való megfigyelés elsődlegességét arányaiban is kifejező szempontrendszer alapján értékelni. Tevékenységek A gyermekek felhasználják játékukhoz a környezetükben lévő játékeszközöket és tárgyakat. A gyermekek a játék során megismerik a játékeszközöket. Magukra vállalják a különböző személyek, állatok szerepét. Szerepjátékuk során kijátsszák élményeiket. A játékszabályoknak megfelelően viselkednek. Tekintettel vannak egymásra, és megkímélik egymás játékait. Önállóan kezdeményeznek, megosztják egymás között a szerepeket. Fantáziájuk segítségével konstruálnak, valós és képzeletbeli tárgyakat. Szívesen barkácsolnak, gyűjtögetnek olyan anyagokat, amelyeket meg tudnak munkálni. A fejlődés jellemzői: 3-4 éves korban a gyermekek tevékenységét a gyakorlójáték és a szerepjátékból kiemelt művelet jellemzi. Cselekvésük a saját személyükkel és a közvetlen környezetükkel kapcsolatos. A gyakorló játék: a. ) verbális gyakorló játék Hangok, szótagok, szavak szabály szerinti ismétlés útján válnak játékká, nem a szöveg, hanem annak ritmusa és a hozzá kapcsolódó mozgás a lényeges. A halandzsa szöveg kitalálása nagy örömforrás a gyermekeknek. 19

20 b.) manipulációs gyakorló játék Megjelenik az építőelemek egymás mellé és egymásra rakása, az autók húzogatása, tologatása, stb. c.) mozgásos gyakorló játék Amikor a gyermek felmászik, lemászik, bebújik, kibújik, stb. Ismételgeti a játékos mozgásokat ugyanabban a formában, ezáltal fejlődik testi képessége, ismerkedik testrészeivel és fejlődnek nagymozgásai. Ezen tevékenységei során a gyermek ismerkedik az őt körülvevő világgal, annak tárgyaival, az anyagok tulajdonságaival, ezáltal matematikai ismereteket szerez. A játék közben alkalmazott tépegetés, öntögetés, gurítás vagy egymásra rakosgatás nagyjelentőségű a gyermek szem-kéz koordinációjának fejlődésében, a testséma gyakorlásában. A kockák szín szerinti válogatása a percepció fejlesztésére is lehetőséget ad, valamint a gyerek vizuális memóriája is fejlődik. A verbális játékok fejlesztik kommunikációs képességüket, szociális érésüket. A 4-5 éves gyermekeknél is megmarad a gyakorló játék, de oda kell figyelnünk arra, hogyha egy gyermeknél hosszú időszakon át tart ez a tevékenység, milyen részfunkciók fejlődési lemaradása okozza, vagy esetleg érzelmi válságot tükröz-e. Szerepjáték: amely a gyakorló játékból bontakozik ki. Tartósan kialakul az együttjátszás igénye, a gyermekek már megértik környezetük egyszerűbb jelenségeit. Az eszközökkel végzett cselekvés, a szereplők magatartása megfelel a szerep által megkívánt tevékenységeknek és emberi kapcsolatoknak. Mozgásos szabályjátékok: amelyek lehetnek testnevelési játékok, dalos játékok, stb. Fontos, hogy az óvodapedagógus sok ilyen játékkal ismertesse meg a gyermekeket, hogy bármikor maguk is eljátszhassák, kezdeményezzék kedvenc játékukat. Ezáltal fejlődnek érzelmeik, közösségi érzésük, tanulják a siker és kudarctűrést, szabálytudatuk magatartást formál. Ebben a korban a szem-kéz koordináció fejlődésére jellemző a finommotorika megjelenése, például a labdázás. A szem-láb koordináció fejlődése is szembetűnő. Értelemfejlesztő szabályjátékok: ahol a szabályok betartása fejleszti önuralmukat, türelmüket, toleranciájukat, kudarc és sikertűrő képességüket. Ezekben a játékokban fejlődik logikus gondolkodásuk, sok matematikai ismeretre is szert tehetnek és gyakorolhatják is azokat (pl. kártyázás, dominózás, stb.). Ezek a játékok sem elválaszthatók a verbális fejlődést szolgáló játékoktól. Ilyenkor a gyermekek állításokat, kérdéseket fogalmaznak meg, problémákat vehetnek fel, szabályt is megfogalmazhatnak. Barkácsolás: Ebben az életkorban a gyerekek segítenek az óvodapedagógusoknak a játékok megjavításában. Ez ösztönzőleg hat saját játékszükségletük kielégítésére, egyszerű eszközök készítésére. E tevékenység közben tapasztalatokat szereznek az anyagok tulajdonságairól, megmunkálhatóságáról. Fejlődik finommotorikus képességük, matematikai ismereteik gyarapodnak, s ismerkednek a munkaformákkal. Közösségi tudatuk is fejlődik az együttmunkálkodás során. Munka közben átélik az alkotás örömét, fejlődik kreativitásuk. A percepció fejlesztése, a tapintásos észlelés fejlesztése, a téri viszonyok felismerése és alkalmazása, a tárgyak készítése közben válik teljessé. A verbális fejlesztésben nagy szerepünk van, ugyanis meg kell neveznünk a különböző technikákat, eszközöket, a munka közben előforduló téri helyzeteket, relációkat. Ha tudatosan használjuk a fogalmakat, akkor a gyermekek elsajátítják és maguk is alkalmazzák ezeket. 20