Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat intézményében megvalósuló feladatbővülésről A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.) vonatkozó rendelkezései értelmében a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Többcélú Intézmény) főigazgatója által a fenntartóhoz március 8-án eljuttatott kérés, amely szerint a tanulásban akadályozott fiatalok számára kínált programmal bővíteni szeretnék az intézmény tevékenységét, Kotv (1) bek. 15. pontja szerint átszervezésnek minősül. (A program a döntéshozók számára elektronikus formában az előterjesztéshez csatolva, vagy írott formában terjedelmi okok miatt a Polgármesteri Hivatalban ismerhető meg.) Mivel tehát átszervezésről van szó, nemcsak a pedagógiai program megfelelő kiegészítése, módosítása, hanem az alapító okirat módosítása is meg kell, hogy történjen. A döntés meghozatala során a Kotv. több rendelkezését is szem előtt kell tartani. 1. A feladatbővülést meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy milyen többletterhet jelent ez az önkormányzat számára. A Kotv. 88. (5) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat a meglévő intézmény feladatát akkor bővítheti, ha a működés megkezdéséhez, illetve új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthető. A döntéshez be kell szerezni a... megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét.. A feladatok ellátásához a szükséges személyi és tárgyi feltételek a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményben jelenleg is rendelkezésre állnak. Sem a tárgyi feltételek, sem a foglalkoztatottak száma tekintetében nem szükséges tehát költségnövekedéssel járó terheket vállalni. A 2010/2011. tanév indulásakor várható tanulólétszám-csökkenés, a ki- és belépő évfolyamokon mutatkozó különbség azt eredményezheti, hogy az intézmény számára megállapított időkeret nagy valószínűséggel tovább csökken. Azonban ezzel a feladatbővüléssel ez mérsékelhető, vagyis a városunkban és környékén tapasztalható foglalkoztatottsági problémák súlyosbodását a feladatbővülés némiképp enyhítené. De mindezeket figyelembe véve is - a legfontosabb érv a feladat vállalása mellett az, hogy a program hiánypótló és esélynövelő a sajátos nevelési igényük miatt hátrányba kerülő fiatalok számára.

2 2 2. Ugyancsak meg kell vizsgálni a tervezett lépést a Kotv. 88. (6) bekezdésében foglaltak szerint: A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szereznie a... megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő ellátását. A független közoktatási szakértő személyére a helyi önkormányzat megkeresésére a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.. A független közoktatási szakértő véleményének beszerzése megtörtént. (Szintén elektronikusan teljes terjedelmében csatolva az előterjesztéshez. Írott változata a Polgármesteri Hivatalban megismerhető) Lényege: A szakértői tájékozódás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának régi-új közoktatási intézménye a fent részletezettek szerint az átszervezés esetén továbbra is képes ellátni mindazon közoktatási szolgáltatásokat, melyeket az intézményben jelenleg nyújtanak. A személyi feltételek a feladatellátáshoz továbbra is rendelkezésre állnak, egészében megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ugyanígy az építményi és tárgyi feltételek is. A feladatbővülés a szülőknek és az iskolahasználó tanulóknak könnyebbséget jelent, mert a 10. évfolyam befejezése után nem kell más településre szakképző iskolában járni, Püspökladányban is elérhetővé válik a speciális szakiskola szolgáltatás. Ebből egyértelműen következik, hogy az átszervezés miatt a tanulók és szüleik szempontjából hátrányos intézkedés nem történik, aránytalan teher nem keletkezik. A közoktatásról szóló törvény 121. (1) bekezdése 3. és 21. pontjában foglaltak tekintetében az átszervezésnek jogszabályi akadálya nincs. Az átszervezés megvalósításához javaslom az Alapító Okiratnak az előterjesztésben szereplő (Az elnevezésben az Előkészítő szó helyett Speciális szó szerepeljen; a szakfeladat szerinti besorolást ki kell egészíteni; az évfolyamok számának felsorolásakor a Speciális szakiskolában történő nevelés-oktatás évfolyamon. szerepeljen) elfogadását. Az intézmény átszervezéshez és Alapító Okiratának módosításához kapcsolódóan elkészült az intézmény Pedagógiai Program kiegészítése, mely megfelel a jogszabályi és szakmai elvárásoknak. A Pedagógiai Program módosítását a fenntartó önkormányzat képviselő testületének elfogadására javaslom. 3. Az előzőekben idézett jogszabályi helyek szövegében néhány kifejezés értelmezését is megadja a közoktatási törvény. Az értelmező rendelkezések körében (121. ) találjuk a következőket: (1) bek. 3. pontja aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentős költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. e változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szük-

3 3 séges időtartam jelentősen megnövekszik; a nevelési-oktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni); (1) bek. 15. pontja intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. (5) bekezdésének b., pontjában meghatározottak módosulásával jár; (1) 22. pontja megfelelő színvonalon való további gondoskodás: ha az új feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. számú mellékletében meghatározott előírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévő pedagógiai szolgáltatások (pl. a nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a nyelvi környezetben; nem szűnik meg tagozatos oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sajátos nevelése és oktatás, tanulási nehézséggel küzdők nevelése, oktatás) igénybevétele; A 121. (1) bek. 15. pontjában említett törvényi hely a következő: 37. (5) bek. b) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezési jogot, az intézmény székhelyének, és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,. A feladatbővülés tehát alapító okirat módosítással is jár, ez a következő részeket érinti az intézmény jelenleg hatályos dokumentumában: - Az elnevezésben az Előkészítő szó helyett a Speciális szó kell, hogy szerepeljen a közoktatási törvény 27. (10) bekezdés a) pontjára figyelemmel. - Ugyanez a változás a tagintézmények elnevezésénél is meg kell, hogy jelenjen. - A szakfeladat szerinti besorolást ki kell egészíteni a következő szövegrészekkel: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti (853212), illetve gyakorlati (853222) oktatása a szakképzési évfolyamokon.. - Az évfolyamok számának felsorolásakor a kiegészítés a következő: Speciális szakiskolában történő nevelés-oktatás évfolyamon.. A Kotv (3) bekezdésben foglalt véleményezési eljárást is le kell folytatni. Ez megtörtént, lényege: a vélemények ismeretében a fenntartónak a tervezett feladatbővítést támogatni, a pedagógiai program kiegészítését az átvett program, tanterv alapján jóváhagyni érdemes. Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

4 4 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) Támogatja a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak bővülését a tanulásban akadályozott fiatalok részére bevezetendő Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program szerint. 2.) Módosítja az intézmény alapító okiratát a következő pontokon: - Az intézmény neve: Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat szövegben az Előkészítő szó helyébe a Speciális szó kerül. - A tagintézmények, intézményegységek, neve és címe: felsorolásban az Előkészítő Szakiskola szövegrészben szintén a Speciális szó kerül, az Előkészítő szó helyébe; - a Működési köre: kiegészül az alábbi szövegrésszel: valamint a Speciális Szakiskola esetében a kötelező felvételt biztosító szakiskolák hatályos jegyzéke szerinti települések ; - a Szakfeladat szerinti besorolása: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) szövetrészben a (9-10. évfolyam helyébe a (9-12. évfolyam) szövegrész kerül, illetve - a felsorolás kiegészül a következőkkel: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon , valamint Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - az Évfolyamok száma: gyógypedagógiai tagozaton évfolyam szövegrészben a évfolyam helyébe a évfolyam szövegrész kerül; 3.) Biztosítja a feladatbővülés miatt szükséges működési feltételeket. Határidő: Felelős: május 15., illetve folyamatos Arnóth Sándor polgármester Petőné Papp Margit főigazgató Püspökladány, április 13. A r n ó t h Sándor polgármester

5 Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE, ÉLETVEZETÉSRE FELKÉSZÍTŐ PROGRAM Tanulásban akadályozottak részére [2010]

6 Tartalom Szerkezeti felépítés A program jogi alapjai A speciális szakiskolába kerülő fiatalok rétegződése A program elméleti alapjai Az életkezdésre felkészítés iskolai koncepciója Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő készségfejlesztő program A program alapelve A program általános célja Program általános követelményei Módszertani ajánlások A program szerkezete A képzési modell A modulok részletezése 1. Állampolgári ismeretek 2. Család és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismeretek 5. Konyhai ismeretek Értékelés (minősítés) 1. Az értékelés szempontjai 2. Az értékelés formái 3. Az értékelés rendszeressége 4. A szöveges értékelés tartalma 5. Átfogó szöveges értékelés formái 2

7 6. A program/modul elvégzésének igazolása A program alapját képezi: Csíki Magdolna: Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program tanulásban akadályozottak részére. 3

8 Alapfokú oktatás évfolyamok Középfokú oktatás 9. évfolyam 10. évfolyam Megszilárdító szakasz 11. évfolyam 12. évfolyam A követelmények teljesítéséről átfogó szöveges értékelés a képzés befejezésekor. Sem írásbeli, sem szóbeli vizsga nincs. Az ismeretek elsajátításáról az év végi gyakorlaton adnak számot bemutatással a szintetizálás szintjén. Kt. 27. (10). Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő évfolyamok A Továbblépni képes B Részt vett Szakmai képzésbe bekapcsolódhat Felügyelet mellett hasznos munkavégzésre képes Rehabilitációs munkahelyen, állandó felügyelet, irányítás mellett részmunkafolyamatok végzésére képes 4

9 A PROGRAM JOGI ALAPJAI A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A 2/2005. (III.1) OM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei kiadásáról évi XXVI. törvény a fogyatékosok esélyegyenlőségéről 11/1994. MKM rendelet Az intézmény jóváhagyott pedagógiai programja, helyi tanterve A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBA KERÜLŐ FIATALOK RÉTEGZŐDÉSE A speciális szakiskola az értelmileg sérült, tanulásban akadályozott fiatalok középfokú képzését biztosítja. Munkába álláshoz, életkezdésre felkészítő képzés keretében intézményes keretek között tanulhatnak azok a fiatalok, akik szakmatanulásra nem képesek. A képzés lényegi azonossága, hogy ráépül az alapfokon és a évfolyamokon folytatott nevelésre-oktatásra. Megalapozott elméleti ismeretanyagot képességfejlesztő tevékenységeken keresztül valósít meg, ügyel az alapkészségek és jártasságok, a problémák gyakorlati feldolgozásának folyamatára. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program-modul elsajátításában részt vehetnek azok a fiatalok, akik gyenge értelmi képességük miatt, gyenge teljesítményt nyújtanak, határesetek vagy alacsony szinten álló IQ-val rendelkeznek. Az egyéni képességek, a támogatás és a perspektíva mindenki számára különböző. A speciális szakiskolára nagy feladat hárul az értelmi fogyatékos fiatalok családi életre nevelésében, általában a szocializációban. A fiatalok egy része nem tud és nem mer kapcsolatokat teremteni, családot alapítani. 5

10 A nevelésnek az egészséges életmódra felkészítéstől a társas kapcsolatok alakításáig, a szexuális élet kérdéseitől a családtervezésig minden olyan területre ki kell terjednie, amely a felnőtté válás folyamatában felmerül. A PROGRAM ELMÉLETI ALAPJAI Az életkezdésre felkészítés iskolai koncepciója A közoktatási törvény módosítása értelmében az általános iskola 8 évfolyamos. A évfolyam a középfokú oktatás általános műveltséget megalapozó szakasza, és ez a speciális szakiskolai szerkezetre is vonatkozik. A speciális szakiskola tanulója lehet az a fiatal, akinek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében erre javaslatot tett. Intézményünk pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazásra került a Kt. 27. (10) bekezdés alapján a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása. A feladatellátás szegregált keretek között történik. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program későbbiekben részletezett modelljeinek alapja az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés-oktatás. A speciális szakiskola a program elsajátításának képzési keretét biztosítja. A választható modulokban a tananyag biztosítja, hogy a legkülönbözőbb képességű fiatalok számára is legyen fejlesztő a program, jöjjön létre az átjárhatóság a speciális szakiskolák között, fejlődjön a speciális oktatás metodikája, csökkenjen a lemorzsolódás, alakuljon ki az egyéni képességekre szabott optimális képzési idő. Az iskola átjárható. Az életkezdésre felkészítő évfolyamon pótolni lehet mindazokat a közismereti és szocializációs hiányokat, amelyeket a tanulók képességei és az iskolák eltérő tantervei miatt szükségképpen és nagymértékben jelentkeznek. Biztosított a komplex felkészítés, lehetővé teszi számukra a későbbi irányítás melletti eredményes munkavégzést, esetlegesen a munka-erőpiaci beilleszkedést. 6

11 AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE, ÉLETVEZETÉSRE FELKÉSZÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM A program alapelve A tanítás-tanulás folyamatában a gyakorlat-centrikusság elve érvényesül, ennek szolgálnia kell: A fogyatékosság által módosult képességek fejlesztését. Az önálló életvitel alapkészségének erősítését integrált ismeretanyag feldolgozásával. A konkrét tapasztalatszerzés, a gyakorlati úton elsajátított ismeretanyag a pontos képzetek kialakításának biztos alapja. A program általános célja Cél a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a nevelés, az oktatás és a képzés egységében. Tartalmazza a közismereti felzárkóztató képzést, a műveltségi hiányok pótlását, szinten tartását, a szakmai előkészítést, valamint a habilitációt és rehabilitációt, a gondolkodási funkciók korrekcióját is. Ezért elsődleges célkitűzés a fiatalok tanulási képességeinek fejlesztése, fejlettségüknek, életkoruknak megfelelően, akadályozottságuk figyelembe vételével történik: A hosszabb időkeret biztosításával az alapvető tanulási és önálló tanulási képességek fejlesztése, az ismeretek megszilárdítása, az egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése. Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, kultúránk, a szülőföldünk, népünk, identitásunk megismertetése. A helyes környezet- és társadalom-szemlélet megerősítése, a környezettel való harmonikus együttélésre, a testi és lelki egészségre nevelés. A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismertetése, önbecsülésük erősítése. Az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése. 7

12 A társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók viselkedésének, magatartásának formálása, kompenzáló megoldások elsajátítása és azok kitartó végzése. Esélyegyenlőség biztosítása az iskola átjárhatóságával, a gyermek felkészítése az általa elsajátítható legmagasabb szakképesítés megszerzésére. A képzési idő alatt olyan ismeretek nyújtása, amelyek az iskolából kikerülő fiatalok hátrányos helyzetét (munkaerő-piaci, önálló életvezetési) csökkentik. Ezért fejlesztjük önmenedzselő, konfliktuskezelő képességüket, gyakoroltatjuk a munkavégzéssel összefüggő viselkedéskultúrát, a balesetmentes munkavégzés szabályait, a munka esztétikus végzésére nevelünk. Fejlesztjük a tanulók tudását, szociabilitását, neveltségi szintjét, esztétikai érzékét, erkölcsét és munkaerkölcsét. A képzési programban résztvevő fiatalok, a sérülés fokától függően, legyenek képesek eljutni az önállóság általuk elérhető legmagasabb szintjére, optimális esetben az önálló életvitelre. Ez jelenti a szakmai irányú továbbtanulást, vagy azt, hogy a társadalomba beilleszkedve munkájukból önállóan, rendezett módon élni és boldogulni tudjanak, valamint a mindennapi élethelyzetek minél önállóbb megoldásához szükséges ismeretek elsajátítását az állampolgári lét, az egészségvédelem a családi élet, a háztartásvezetés és gazdálkodás területeiről. Program általános követelményei A program követelményrendszere figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, a haladási ütemben mutatkozó nagyobb eltéréseket, ezért a minimum-követelmények kerültek megfogalmazásra. Az eltérő adottságok indokolják a követelmények elsajátításához szükséges képzési idő meghatározását is. A modulok részletes tartalmi leírása, követelményei tartalmazzák azokat az elsajátítási szinteket, amelyeket a tanulóknak a képzési idő végére el kell sajátítaniuk. 8

13 Módszertani ajánlások Alkalmazott módszerek A speciális szakiskola tanulóinak tanulási képességei, sajátosságai jelentősen eltérnek más középfokon tanulók tanulási tevékenységeitől, de még egymáshoz viszonyítottan is. Ezért indokolt, hogy az ismeretátadás a tárgyak, jelenségek, folyamatok, eljárások bemutatása útján a karakterisztikus jegyek felismertetésével, kiemelésével történjen. A pedagógusnak kerülnie kell a hosszadalmas, sok adatot tartalmazó magyarázatot, előadást. Az ismeretek gyakorlati feldolgozásában kiemelt hangsúlyt kell kapjon a rendszerezés, sok szempontú folyamatszervezés (a feltételek, az eszköz- és anyagszükségletek, a feladatok számbavétele a tevékenység megkezdése előtt, alatt és után), a feltételek és az alkotóelemek változtatásával végrehajtott feladatmegoldás, a döntési kényszerhelyzetek teremtése. Lehetőséget kell biztosítani az önálló tevékenységre, a tapasztalatok elmondására, az összehasonlításra, a vitára. Igaz, a tanulók nagy többsége csak fokozatosan, apró lépésekben készíthető fel önálló tevékenységre. Ezért, kezdetben minden területen meghatározó jelentőségű a pedagógus és a gyermek közös tevékenysége. A tanulók fejlődésmenetétől függően csökkenthető a pedagógus segítő beavatkozása. Speciális feladat: egyéni fejlesztési programmal a feladatok több szempontú differenciálása (kognitív képességek, motiválhatóság, kommunikációs képességek, lényegi személyiségvonások stb.), az egyéni vagy különleges igények figyelembevételével történő meghatározása. A tanítás-tanulás folyamata tevékenységrendszerre épül, ezért szükséges a tanmenet készítésénél figyelembe venni a modulok kapcsolódási pontjait, s azokat összehangolni. Tanításmetodikai alapelvek: Egyéni és csoportmunka, differenciált munkaformában a tanítás - tanulás együttes rendszerében a felfedezés/tetés. A tevékenykedtetés, a játékosság, a vita módszereivel. Tanulási technikák megtanítása. 9

14 Az ismeretszerzés folyamatában jellemző vonás a sokkönyvűség. Nem a tankönyveké az elsődleges szerep. A házi könyvtár kialakítása meghatározója az információhoz jutásnak. Minden olyan könyv, kiadvány, folyóirat, napilap, hirdetési újság, tankönyv, amely az ismereteket célirányosan a tanulók által feldolgozható formában tartalmazza. Az együttműködés és a kommunikációs képességek fejlesztése érdekében a feladat meghatározása és a végzett munka minősítése egyéni és csoport-szintű legyen. A programmal kapcsolatos teendők ütemezése: A program minimum feltételeinek biztosítása. A program bevezetése. Pontos, rendszeres feljegyzés a program tartalmi megvalósításáról a feltételek biztosításáról. Összegzés félévente. Rendszeres partneri elégedettség mérés az interjú és/vagy a kérdőív módszerével. SWAT analízis Módosítási, kiegészítési javaslatok összegyűjtése, megvalósítása. Részletes tárgyi- és taneszköz igény elkészítése év végére. Tematikus tanmenet készítése az előző pontok alapján. 10

15 A program szerkezete A program szerkezete moduláris, valamennyi modulon belül fellelhetők a kapcsolódási pontok. Jellemzője a komplexitás; ezt az elsajátítás módszerei, eszközei, feltételei, szervezési és időkeretei határozzák meg. A modulok együttes alkalmazása a képzés eredményességét segítik. A komplexitás azonban nem zárja ki a modulok önálló alkalmazását. A tanórák, foglalkozások felhasználhatóságának arányai Modell ÓRASZÁM MODULOK Heti 1. év 2. év 1. Állampolgári ismeretek 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek Háztartási ismeretek 5. Konyhai ismeretek 11

16 A KÉPZÉSI MODELL A modell iskolai és tanórai keretek között is megvalósítható. Valamennyi modul együtt, de külön-külön is beépíthető a speciális szakiskolai képzésbe. Lehetőség van más modulok adaptálására is a tanulói és munkaerő piaci igények szerint. A modell moduljainak részletes leírása, feltételei A modulok részletezése cím alatt találhatók. A program kétéves képzési időre készült. Lehetőséget nyújt a helyi sajátosságokból eredő módosításokra, kiegészítésekre (más modulok beépítése) és a képzés összehangolására. Az egyes modulok úgy vannak megszerkesztve, hogy a tanítás folyamatában a kapcsolatok és összefüggések a modulok részei és a modulok között egyértelműek. A kapcsolódó témákat összehangoljuk. A gyógypedagógus egyik feladata, hogy biztosítsa a tanulók számára az egyes modulok és azok részei közötti összefüggések meglátását, megértését. Másik feladata, hogy biztosítsa a képzésben segítők munkájának összehangolását. Az önálló életkezdési és életvezetési képességek kialakításában elsődleges szerep jut a családnak, a családi nevelésnek. A speciális szakiskolai tanulók többségénél nincs biztos családi háttér. Gyakoriak a mikrokörnyezeti ártalmak (csonka család, alacsony értelmi színvonal, minimális jövedelem, munkanélküliség, gyermekek elhanyagoltsága, esetleg állami gondoskodás, intézményben nevelkedés), amelyek még inkább erősítik a tanulók hátrányos helyzetét. Az értékek közvetítésében jelentős szerep hárul az iskolára, ezért kell a képzésnek minden olyan területre kiterjednie, amely a felnőtté válás folyamatában felmerül. Az ismeretszerzés direkt módon kialakított családmodellel, családi szerepek és munkamegosztások alkalmazásával történik. Gyógypedagógus irányításával a segítők és a tanulók közösen tervezik és szervezik meg a napi tevékenységeket. Óraszámok alakulása: napi 6 óra, heti 30 óra. Az előre elkészített havi tervekből minden pénteken a következő hétre lebontott tervet ajánlatos készíteni. 12

17 Feltételek A modell megvalósításához nélkülözhetetlen feltétel egy intézményrész, esetleg családi ház (üresen álló szolgálati lakás), ahol modulok gyakorlati tartalma elsajátítható. A helyiségek berendezéseit, tárgyi felszereléseit a családi háznak, lakásnak megfelelő funkciók alapján szükséges kialakítani. Tárgyi feltételek: Helyiségek: legalább szoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra, előtér. A ház körüli kert, esetlegesen állattartásra alkalmas épületek/műhely. Részletes felszerelési és eszközigény a program kipróbálása során készül. Pénzügyi igények (minimum): Az intézmény költségvetéséből havi ellátmány biztosítása kb Ft/hó összegben, valamint Személyi feltételek: A tanulócsoport létszáma: maximum 10 fő A gyakorlati tapasztalás útján történő ismeretszerzés e formájában a 10 fő foglalkoztatása egyszerre, egy időben sok. A segítők bevonásával 3-5 fős kiscsoportok kialakításával minden tanuló számára biztosítható az ismeretek, tevékenységek készség- és képességszintű elsajátítása. A családon belüli szerepek, kapcsolatok, munkamegosztások begyakorlása, rögzítése mindenki számára biztosított. Pedagógus: 1 fő gyógypedagógus - főiskolai végzettség. 1 fő pedagógus főiskolai végzettség. Fő feladatuk a képzés összefogása, irányítása, szervezés. Az állampolgári ismeretek, családismeret és egészségügyi ismeretek témákban az elméleti és gyakorlati ismeretnyújtásban elsődleges szerepe van. Együttműködés a családdal, a szülői házzal nemcsak családlátogatások és szülői értekezletek formájában, hanem szülői fórumok szervezésével is. A fórumok témája: az iskolában elsajátított 13

18 ismereteket hogyan alkalmazzák otthon a tanulók, illetve segítségnyújtás a szülőknek az önállóságra nevelésben. Segítők: 2 fő segítő szakember - középfokú végzettség + szakképesítés. 1 fő pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens. 1 fő karbantartó/ ezermester. A segítők állandó és közvetlen segítői a gyógypedagógusoknak, pedagógusoknak. A komplex modell csak akkor lehet eredményes, ha a munkamegosztás érvényesül. A 3-5 fős csoportok egyszerre, egy időben más és más munkatevékenységet végeznek. Ezeknek a kiscsoportos foglalkozásoknak a háztartási, a konyhai és a gazdálkodási ismeretek modulokban van elsődleges szerepük. A férfi segítőszerepe azért fontos, mert azokat a munkatevékenységeket, amelyeket tipikusan férfimunkának nevezünk, azt ők mutatnák be és gyakoroltatnák a gyerekekkel. A képzésben nem állandó jelleggel iskolaorvos és védőnő is részt vesz. Feladatuk a családismeret és egészségügyi ismeretek témáinak feldolgozását segíteni. A MODULOK RÉSZLETEZÉSE A programban megjelenő modulok szükségességét hosszú évek tapasztalata igazolja. Igényli a szülő, igényként jelentkezik azon fiatalok részéről, akiknek teljesítménye az enyhén értelmi fogyatékosok alsó övezetébe esik, esetleg annyira határesetek, hogy nehéz tisztán meghatározni az övezetet. Az értelmi sérülés mellett jellemző, hogy a tanulók között magas a veszélyeztetettek száma. Az egyre terjedő devianciák, a társadalomban kialakulóban lévő hibás értékszemlélet (a tanulás, a szakmaszerzés nem érték), mind azt indokolja, hogy az iskolának döntő szerepe van az önálló életvezetésre illetve a családi életre való felkészítésben. Az értelmi fogyatékos tanulók esetében is a NAT egységes követelményrendszerét kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz igazodva célszerű kiemelten kezelni a 14

19 társadalom játékszabályainak megtanítását. A konfliktuskezelés technikájának kialakításával segítséget kapnak gyermekeink a társadalomban, s ez által, az életben való eligazodáshoz. 1. Állampolgári ismeretek E tantárgy - integrálva a szociológia, valamint az állam és jog néhány, a nevelés szempontjából megkülönböztetett fontosságú elemét - egyrészt fejleszteni hívatott a fiatalok társadalmi tájékozottságát és tájékozódási képességét, másrészt alapot ad a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. Az ismeretanyag elsajátításához nélkülözhetetlen a rádió, a tévé adásainak, az írott sajtó politikai, gazdasági, társadalmi híreinek, információinak rendszeres figyelemmel kísérése. A szerzett információkból a tanuló tanulja meg kiemelni azokat a lényeges adatokat, amelyek személyéhez közvetlen, vagy közvetve kapcsolódnak. Célja: Elemi szintű ismeretek nyújtása az alkotmányról, a PTK-ról, a BTK-ról: kiemelten a munkához való jog, a választójog, a családjog, tulajdonjog területeiről, valamint a társadalmi devianciákból eredő, a bűnözés következményeként érvényre jutó büntetőjogról. A törvények betartásának tudatosítása az intézményi házirend alapján. A tanulók reális önismeretének fejlesztése adottságaik, képességeik, érzelmi-akarati tulajdonságaik, vágyaik, érdeklődési köreik, szociális kapcsolataik, képességeik feltárásával. A szóbeli és írásbeli kommunikációs formák elsajátíttatásával segítséget nyújtani a tanulók számára céljaik megfogalmazásához, megalapozottabb döntések meghozatalához. Megismertetni a munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályokat, feltételeket, a munkanélküli állapottal együtt járó tennivalókat. Jártasság szerzése egyszerű ügyintézésben. 15

20 A tömegkommunikációs eszközök értő használata: kiemelten a szelektív tévénézés szokásainak, a műsorfüzetben való önálló tájékozódásnak, az életkori határ jelzésének ismeretének alkalmazásával. Tájékozódjanak, informálódjanak azokról a fontosabb társadalmi, politikai, gazdasági eseményekről, amelyek hazánkkal, lakóhelyükkel, személyükkel kapcsolatosak. Követelmények: Tanári segítséggel értelmezze az alkotmányt, tudjon megnevezni alkotmányos jogokat (pl. munkához való jog, választójog), kötelességeket. Nevezze meg a PTK és a BTK alapvető különbségeit (állampolgárok védelme, bűnözés következménye). Szerezzen jártasságot egyszerű hivatalos ügyek intézésében: nevezze meg, hol tud a környezetében hivatalos nyomtatványokat beszerezni, sorolja fel, melyek a számára legfontosabbak. Tudjon önéletrajzot pontosan, helyesen megírni. Tudja az alábbi nyomtatványokat önállóan kitölteni: lakcím bejelentő, segélyigénylő, családi pótlékigénylő. Tudja, hogy a helyi önkormányzatnál problémái megoldásához hová fordulhat Pl.: Műszaki osztály: lakásépítés-felújítás, Adócsoport: adózással kapcsolatos ügyintézés, Gyámügyi hivatal: szociális problémák-gyermeknevelési támogatás, segélyek. Mutasson be szituációs helyzetgyakorlat keretében egy hivatalos ügyintézést. Alkalmazza a helyes viselkedési és magatartási szabályokat. A Munkaügyi Központból, hirdetési újságokból tudjon információt szerezni munkalehetőségekkel kapcsolatban. A kínálatból válassza ki azt, amelyik a számra a legmegfelelőbb. 16