Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat intézményében megvalósuló feladatbővülésről A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kotv.) vonatkozó rendelkezései értelmében a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Többcélú Intézmény) főigazgatója által a fenntartóhoz március 8-án eljuttatott kérés, amely szerint a tanulásban akadályozott fiatalok számára kínált programmal bővíteni szeretnék az intézmény tevékenységét, Kotv (1) bek. 15. pontja szerint átszervezésnek minősül. (A program a döntéshozók számára elektronikus formában az előterjesztéshez csatolva, vagy írott formában terjedelmi okok miatt a Polgármesteri Hivatalban ismerhető meg.) Mivel tehát átszervezésről van szó, nemcsak a pedagógiai program megfelelő kiegészítése, módosítása, hanem az alapító okirat módosítása is meg kell, hogy történjen. A döntés meghozatala során a Kotv. több rendelkezését is szem előtt kell tartani. 1. A feladatbővülést meg kell vizsgálni abból a szempontból, hogy milyen többletterhet jelent ez az önkormányzat számára. A Kotv. 88. (5) bekezdése szerint: A helyi önkormányzat a meglévő intézmény feladatát akkor bővítheti, ha a működés megkezdéséhez, illetve új feladatok ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint a költségvetési fedezet rendelkezésre áll, illetve megteremthető. A döntéshez be kell szerezni a... megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét.. A feladatok ellátásához a szükséges személyi és tárgyi feltételek a többcélú, közös igazgatású közoktatási intézményben jelenleg is rendelkezésre állnak. Sem a tárgyi feltételek, sem a foglalkoztatottak száma tekintetében nem szükséges tehát költségnövekedéssel járó terheket vállalni. A 2010/2011. tanév indulásakor várható tanulólétszám-csökkenés, a ki- és belépő évfolyamokon mutatkozó különbség azt eredményezheti, hogy az intézmény számára megállapított időkeret nagy valószínűséggel tovább csökken. Azonban ezzel a feladatbővüléssel ez mérsékelhető, vagyis a városunkban és környékén tapasztalható foglalkoztatottsági problémák súlyosbodását a feladatbővülés némiképp enyhítené. De mindezeket figyelembe véve is - a legfontosabb érv a feladat vállalása mellett az, hogy a program hiánypótló és esélynövelő a sajátos nevelési igényük miatt hátrányba kerülő fiatalok számára.

2 2 2. Ugyancsak meg kell vizsgálni a tervezett lépést a Kotv. 88. (6) bekezdésében foglaltak szerint: A helyi önkormányzat a közoktatási intézményét akkor szervezheti át, ha az adott tevékenységről, szolgáltatásról továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodik oly módon, hogy annak igénybevétele a gyermeknek, tanulónak nem jelent aránytalan terhet. Ennek eldöntéséhez be kell szereznie a... megyei önkormányzat fejlesztési tervre épített szakvéleményét. A helyi önkormányzat közoktatási szakértő véleményét köteles beszerezni tervezett intézkedésének véleményezése céljából. A közoktatási szakértőnek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a javasolt megoldás biztosítja-e az adott tevékenység, szolgáltatás e bekezdésben meghatározottak szerint történő ellátását. A független közoktatási szakértő személyére a helyi önkormányzat megkeresésére a közoktatási feladatkörében eljáró oktatási hivatal tesz javaslatot.. A független közoktatási szakértő véleményének beszerzése megtörtént. (Szintén elektronikusan teljes terjedelmében csatolva az előterjesztéshez. Írott változata a Polgármesteri Hivatalban megismerhető) Lényege: A szakértői tájékozódás tapasztalatai alapján megállapítható, hogy Püspökladány Város Önkormányzatának régi-új közoktatási intézménye a fent részletezettek szerint az átszervezés esetén továbbra is képes ellátni mindazon közoktatási szolgáltatásokat, melyeket az intézményben jelenleg nyújtanak. A személyi feltételek a feladatellátáshoz továbbra is rendelkezésre állnak, egészében megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, ugyanígy az építményi és tárgyi feltételek is. A feladatbővülés a szülőknek és az iskolahasználó tanulóknak könnyebbséget jelent, mert a 10. évfolyam befejezése után nem kell más településre szakképző iskolában járni, Püspökladányban is elérhetővé válik a speciális szakiskola szolgáltatás. Ebből egyértelműen következik, hogy az átszervezés miatt a tanulók és szüleik szempontjából hátrányos intézkedés nem történik, aránytalan teher nem keletkezik. A közoktatásról szóló törvény 121. (1) bekezdése 3. és 21. pontjában foglaltak tekintetében az átszervezésnek jogszabályi akadálya nincs. Az átszervezés megvalósításához javaslom az Alapító Okiratnak az előterjesztésben szereplő (Az elnevezésben az Előkészítő szó helyett Speciális szó szerepeljen; a szakfeladat szerinti besorolást ki kell egészíteni; az évfolyamok számának felsorolásakor a Speciális szakiskolában történő nevelés-oktatás évfolyamon. szerepeljen) elfogadását. Az intézmény átszervezéshez és Alapító Okiratának módosításához kapcsolódóan elkészült az intézmény Pedagógiai Program kiegészítése, mely megfelel a jogszabályi és szakmai elvárásoknak. A Pedagógiai Program módosítását a fenntartó önkormányzat képviselő testületének elfogadására javaslom. 3. Az előzőekben idézett jogszabályi helyek szövegében néhány kifejezés értelmezését is megadja a közoktatási törvény. Az értelmező rendelkezések körében (121. ) találjuk a következőket: (1) bek. 3. pontja aránytalan teher: ha a gyermek, tanuló az óvodai nevelést iskolai nevelést és oktatást lényegesen nehezebb körülmények között vagy jelentős költségnövekedés mellett tudja igénybe venni, figyelembe véve a gyermek, tanuló életkorát, sajátos nevelési igényét (pl. e változás miatt a nevelési-oktatási intézmény eléréséhez szük-

3 3 séges időtartam jelentősen megnövekszik; a nevelési-oktatási intézményt csak tömegközlekedési eszközzel, többszöri átszállással lehet megközelíteni); (1) bek. 15. pontja intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak e törvény 37. (5) bekezdésének b., pontjában meghatározottak módosulásával jár; (1) 22. pontja megfelelő színvonalon való további gondoskodás: ha az új feltételek között folyó óvodai nevelés, iskolai oktatás, kollégiumi nevelés személyi és tárgyi feltételei megfelelnek a szabványoknak, a közoktatási törvény 1. és 3. számú mellékletében meghatározott előírásoknak, s továbbra is biztosítottak a meglévő pedagógiai szolgáltatások (pl. a nemzeti vagy etnikai kisebbségi óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás a nyelvi környezetben; nem szűnik meg tagozatos oktatás, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók sajátos nevelése és oktatás, tanulási nehézséggel küzdők nevelése, oktatás) igénybevétele; A 121. (1) bek. 15. pontjában említett törvényi hely a következő: 37. (5) bek. b) A közoktatási intézmény alapító okirata tartalmazza az intézmény típusát, alaptevékenységét, nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatait, tagintézményét, a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezési jogot, az intézmény székhelyének, és valamennyi telephelyének címét, nevelési-oktatási intézmény esetén az intézménybe felvehető maximális gyermek-tanulólétszámot, a tagozat megnevezését, iskola esetén az évfolyamok számát alapfokú művészetoktatás esetén a művészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,. A feladatbővülés tehát alapító okirat módosítással is jár, ez a következő részeket érinti az intézmény jelenleg hatályos dokumentumában: - Az elnevezésben az Előkészítő szó helyett a Speciális szó kell, hogy szerepeljen a közoktatási törvény 27. (10) bekezdés a) pontjára figyelemmel. - Ugyanez a változás a tagintézmények elnevezésénél is meg kell, hogy jelenjen. - A szakfeladat szerinti besorolást ki kell egészíteni a következő szövegrészekkel: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti (853212), illetve gyakorlati (853222) oktatása a szakképzési évfolyamokon.. - Az évfolyamok számának felsorolásakor a kiegészítés a következő: Speciális szakiskolában történő nevelés-oktatás évfolyamon.. A Kotv (3) bekezdésben foglalt véleményezési eljárást is le kell folytatni. Ez megtörtént, lényege: a vélemények ismeretében a fenntartónak a tervezett feladatbővítést támogatni, a pedagógiai program kiegészítését az átvett program, tanterv alapján jóváhagyni érdemes. Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztésben és a határozati javaslatban foglaltak elfogadására.

4 4 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1.) Támogatja a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak bővülését a tanulásban akadályozott fiatalok részére bevezetendő Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program szerint. 2.) Módosítja az intézmény alapító okiratát a következő pontokon: - Az intézmény neve: Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat szövegben az Előkészítő szó helyébe a Speciális szó kerül. - A tagintézmények, intézményegységek, neve és címe: felsorolásban az Előkészítő Szakiskola szövegrészben szintén a Speciális szó kerül, az Előkészítő szó helyébe; - a Működési köre: kiegészül az alábbi szövegrésszel: valamint a Speciális Szakiskola esetében a kötelező felvételt biztosító szakiskolák hatályos jegyzéke szerinti települések ; - a Szakfeladat szerinti besorolása: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) szövetrészben a (9-10. évfolyam helyébe a (9-12. évfolyam) szövegrész kerül, illetve - a felsorolás kiegészül a következőkkel: Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon , valamint Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon - az Évfolyamok száma: gyógypedagógiai tagozaton évfolyam szövegrészben a évfolyam helyébe a évfolyam szövegrész kerül; 3.) Biztosítja a feladatbővülés miatt szükséges működési feltételeket. Határidő: Felelős: május 15., illetve folyamatos Arnóth Sándor polgármester Petőné Papp Margit főigazgató Püspökladány, április 13. A r n ó t h Sándor polgármester

5 Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE, ÉLETVEZETÉSRE FELKÉSZÍTŐ PROGRAM Tanulásban akadályozottak részére [2010]

6 Tartalom Szerkezeti felépítés A program jogi alapjai A speciális szakiskolába kerülő fiatalok rétegződése A program elméleti alapjai Az életkezdésre felkészítés iskolai koncepciója Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő készségfejlesztő program A program alapelve A program általános célja Program általános követelményei Módszertani ajánlások A program szerkezete A képzési modell A modulok részletezése 1. Állampolgári ismeretek 2. Család és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek 4. Háztartási ismeretek 5. Konyhai ismeretek Értékelés (minősítés) 1. Az értékelés szempontjai 2. Az értékelés formái 3. Az értékelés rendszeressége 4. A szöveges értékelés tartalma 5. Átfogó szöveges értékelés formái 2

7 6. A program/modul elvégzésének igazolása A program alapját képezi: Csíki Magdolna: Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program tanulásban akadályozottak részére. 3

8 Alapfokú oktatás évfolyamok Középfokú oktatás 9. évfolyam 10. évfolyam Megszilárdító szakasz 11. évfolyam 12. évfolyam A követelmények teljesítéséről átfogó szöveges értékelés a képzés befejezésekor. Sem írásbeli, sem szóbeli vizsga nincs. Az ismeretek elsajátításáról az év végi gyakorlaton adnak számot bemutatással a szintetizálás szintjén. Kt. 27. (10). Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő évfolyamok A Továbblépni képes B Részt vett Szakmai képzésbe bekapcsolódhat Felügyelet mellett hasznos munkavégzésre képes Rehabilitációs munkahelyen, állandó felügyelet, irányítás mellett részmunkafolyamatok végzésére képes 4

9 A PROGRAM JOGI ALAPJAI A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A 2/2005. (III.1) OM rendelet a Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvei kiadásáról évi XXVI. törvény a fogyatékosok esélyegyenlőségéről 11/1994. MKM rendelet Az intézmény jóváhagyott pedagógiai programja, helyi tanterve A SPECIÁLIS SZAKISKOLÁBA KERÜLŐ FIATALOK RÉTEGZŐDÉSE A speciális szakiskola az értelmileg sérült, tanulásban akadályozott fiatalok középfokú képzését biztosítja. Munkába álláshoz, életkezdésre felkészítő képzés keretében intézményes keretek között tanulhatnak azok a fiatalok, akik szakmatanulásra nem képesek. A képzés lényegi azonossága, hogy ráépül az alapfokon és a évfolyamokon folytatott nevelésre-oktatásra. Megalapozott elméleti ismeretanyagot képességfejlesztő tevékenységeken keresztül valósít meg, ügyel az alapkészségek és jártasságok, a problémák gyakorlati feldolgozásának folyamatára. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program-modul elsajátításában részt vehetnek azok a fiatalok, akik gyenge értelmi képességük miatt, gyenge teljesítményt nyújtanak, határesetek vagy alacsony szinten álló IQ-val rendelkeznek. Az egyéni képességek, a támogatás és a perspektíva mindenki számára különböző. A speciális szakiskolára nagy feladat hárul az értelmi fogyatékos fiatalok családi életre nevelésében, általában a szocializációban. A fiatalok egy része nem tud és nem mer kapcsolatokat teremteni, családot alapítani. 5

10 A nevelésnek az egészséges életmódra felkészítéstől a társas kapcsolatok alakításáig, a szexuális élet kérdéseitől a családtervezésig minden olyan területre ki kell terjednie, amely a felnőtté válás folyamatában felmerül. A PROGRAM ELMÉLETI ALAPJAI Az életkezdésre felkészítés iskolai koncepciója A közoktatási törvény módosítása értelmében az általános iskola 8 évfolyamos. A évfolyam a középfokú oktatás általános műveltséget megalapozó szakasza, és ez a speciális szakiskolai szerkezetre is vonatkozik. A speciális szakiskola tanulója lehet az a fiatal, akinek a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében erre javaslatot tett. Intézményünk pedagógiai programjában és helyi tantervében megfogalmazásra került a Kt. 27. (10) bekezdés alapján a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek oktatása. A feladatellátás szegregált keretek között történik. Az önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő program későbbiekben részletezett modelljeinek alapja az óvodai nevelés és az általános iskolai nevelés-oktatás. A speciális szakiskola a program elsajátításának képzési keretét biztosítja. A választható modulokban a tananyag biztosítja, hogy a legkülönbözőbb képességű fiatalok számára is legyen fejlesztő a program, jöjjön létre az átjárhatóság a speciális szakiskolák között, fejlődjön a speciális oktatás metodikája, csökkenjen a lemorzsolódás, alakuljon ki az egyéni képességekre szabott optimális képzési idő. Az iskola átjárható. Az életkezdésre felkészítő évfolyamon pótolni lehet mindazokat a közismereti és szocializációs hiányokat, amelyeket a tanulók képességei és az iskolák eltérő tantervei miatt szükségképpen és nagymértékben jelentkeznek. Biztosított a komplex felkészítés, lehetővé teszi számukra a későbbi irányítás melletti eredményes munkavégzést, esetlegesen a munka-erőpiaci beilleszkedést. 6

11 AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE, ÉLETVEZETÉSRE FELKÉSZÍTŐ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM A program alapelve A tanítás-tanulás folyamatában a gyakorlat-centrikusság elve érvényesül, ennek szolgálnia kell: A fogyatékosság által módosult képességek fejlesztését. Az önálló életvitel alapkészségének erősítését integrált ismeretanyag feldolgozásával. A konkrét tapasztalatszerzés, a gyakorlati úton elsajátított ismeretanyag a pontos képzetek kialakításának biztos alapja. A program általános célja Cél a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a nevelés, az oktatás és a képzés egységében. Tartalmazza a közismereti felzárkóztató képzést, a műveltségi hiányok pótlását, szinten tartását, a szakmai előkészítést, valamint a habilitációt és rehabilitációt, a gondolkodási funkciók korrekcióját is. Ezért elsődleges célkitűzés a fiatalok tanulási képességeinek fejlesztése, fejlettségüknek, életkoruknak megfelelően, akadályozottságuk figyelembe vételével történik: A hosszabb időkeret biztosításával az alapvető tanulási és önálló tanulási képességek fejlesztése, az ismeretek megszilárdítása, az egyénre szabott tanulási módszerek és technikák kiépítése. Az általános emberi értékek megismertetése, elfogadtatása, kultúránk, a szülőföldünk, népünk, identitásunk megismertetése. A helyes környezet- és társadalom-szemlélet megerősítése, a környezettel való harmonikus együttélésre, a testi és lelki egészségre nevelés. A jól működő képességek tudatos fejlesztése, értékeik, adottságaik megismertetése, önbecsülésük erősítése. Az állóképesség, az erőnlét fokozása, a kitartás, az akarat fejlesztése. 7

12 A társadalmi beilleszkedés érdekében a tanulók viselkedésének, magatartásának formálása, kompenzáló megoldások elsajátítása és azok kitartó végzése. Esélyegyenlőség biztosítása az iskola átjárhatóságával, a gyermek felkészítése az általa elsajátítható legmagasabb szakképesítés megszerzésére. A képzési idő alatt olyan ismeretek nyújtása, amelyek az iskolából kikerülő fiatalok hátrányos helyzetét (munkaerő-piaci, önálló életvezetési) csökkentik. Ezért fejlesztjük önmenedzselő, konfliktuskezelő képességüket, gyakoroltatjuk a munkavégzéssel összefüggő viselkedéskultúrát, a balesetmentes munkavégzés szabályait, a munka esztétikus végzésére nevelünk. Fejlesztjük a tanulók tudását, szociabilitását, neveltségi szintjét, esztétikai érzékét, erkölcsét és munkaerkölcsét. A képzési programban résztvevő fiatalok, a sérülés fokától függően, legyenek képesek eljutni az önállóság általuk elérhető legmagasabb szintjére, optimális esetben az önálló életvitelre. Ez jelenti a szakmai irányú továbbtanulást, vagy azt, hogy a társadalomba beilleszkedve munkájukból önállóan, rendezett módon élni és boldogulni tudjanak, valamint a mindennapi élethelyzetek minél önállóbb megoldásához szükséges ismeretek elsajátítását az állampolgári lét, az egészségvédelem a családi élet, a háztartásvezetés és gazdálkodás területeiről. Program általános követelményei A program követelményrendszere figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait, a haladási ütemben mutatkozó nagyobb eltéréseket, ezért a minimum-követelmények kerültek megfogalmazásra. Az eltérő adottságok indokolják a követelmények elsajátításához szükséges képzési idő meghatározását is. A modulok részletes tartalmi leírása, követelményei tartalmazzák azokat az elsajátítási szinteket, amelyeket a tanulóknak a képzési idő végére el kell sajátítaniuk. 8

13 Módszertani ajánlások Alkalmazott módszerek A speciális szakiskola tanulóinak tanulási képességei, sajátosságai jelentősen eltérnek más középfokon tanulók tanulási tevékenységeitől, de még egymáshoz viszonyítottan is. Ezért indokolt, hogy az ismeretátadás a tárgyak, jelenségek, folyamatok, eljárások bemutatása útján a karakterisztikus jegyek felismertetésével, kiemelésével történjen. A pedagógusnak kerülnie kell a hosszadalmas, sok adatot tartalmazó magyarázatot, előadást. Az ismeretek gyakorlati feldolgozásában kiemelt hangsúlyt kell kapjon a rendszerezés, sok szempontú folyamatszervezés (a feltételek, az eszköz- és anyagszükségletek, a feladatok számbavétele a tevékenység megkezdése előtt, alatt és után), a feltételek és az alkotóelemek változtatásával végrehajtott feladatmegoldás, a döntési kényszerhelyzetek teremtése. Lehetőséget kell biztosítani az önálló tevékenységre, a tapasztalatok elmondására, az összehasonlításra, a vitára. Igaz, a tanulók nagy többsége csak fokozatosan, apró lépésekben készíthető fel önálló tevékenységre. Ezért, kezdetben minden területen meghatározó jelentőségű a pedagógus és a gyermek közös tevékenysége. A tanulók fejlődésmenetétől függően csökkenthető a pedagógus segítő beavatkozása. Speciális feladat: egyéni fejlesztési programmal a feladatok több szempontú differenciálása (kognitív képességek, motiválhatóság, kommunikációs képességek, lényegi személyiségvonások stb.), az egyéni vagy különleges igények figyelembevételével történő meghatározása. A tanítás-tanulás folyamata tevékenységrendszerre épül, ezért szükséges a tanmenet készítésénél figyelembe venni a modulok kapcsolódási pontjait, s azokat összehangolni. Tanításmetodikai alapelvek: Egyéni és csoportmunka, differenciált munkaformában a tanítás - tanulás együttes rendszerében a felfedezés/tetés. A tevékenykedtetés, a játékosság, a vita módszereivel. Tanulási technikák megtanítása. 9

14 Az ismeretszerzés folyamatában jellemző vonás a sokkönyvűség. Nem a tankönyveké az elsődleges szerep. A házi könyvtár kialakítása meghatározója az információhoz jutásnak. Minden olyan könyv, kiadvány, folyóirat, napilap, hirdetési újság, tankönyv, amely az ismereteket célirányosan a tanulók által feldolgozható formában tartalmazza. Az együttműködés és a kommunikációs képességek fejlesztése érdekében a feladat meghatározása és a végzett munka minősítése egyéni és csoport-szintű legyen. A programmal kapcsolatos teendők ütemezése: A program minimum feltételeinek biztosítása. A program bevezetése. Pontos, rendszeres feljegyzés a program tartalmi megvalósításáról a feltételek biztosításáról. Összegzés félévente. Rendszeres partneri elégedettség mérés az interjú és/vagy a kérdőív módszerével. SWAT analízis Módosítási, kiegészítési javaslatok összegyűjtése, megvalósítása. Részletes tárgyi- és taneszköz igény elkészítése év végére. Tematikus tanmenet készítése az előző pontok alapján. 10

15 A program szerkezete A program szerkezete moduláris, valamennyi modulon belül fellelhetők a kapcsolódási pontok. Jellemzője a komplexitás; ezt az elsajátítás módszerei, eszközei, feltételei, szervezési és időkeretei határozzák meg. A modulok együttes alkalmazása a képzés eredményességét segítik. A komplexitás azonban nem zárja ki a modulok önálló alkalmazását. A tanórák, foglalkozások felhasználhatóságának arányai Modell ÓRASZÁM MODULOK Heti 1. év 2. év 1. Állampolgári ismeretek 2. Családismeret és egészségügyi ismeretek 3. Gazdálkodási ismeretek Háztartási ismeretek 5. Konyhai ismeretek 11

16 A KÉPZÉSI MODELL A modell iskolai és tanórai keretek között is megvalósítható. Valamennyi modul együtt, de külön-külön is beépíthető a speciális szakiskolai képzésbe. Lehetőség van más modulok adaptálására is a tanulói és munkaerő piaci igények szerint. A modell moduljainak részletes leírása, feltételei A modulok részletezése cím alatt találhatók. A program kétéves képzési időre készült. Lehetőséget nyújt a helyi sajátosságokból eredő módosításokra, kiegészítésekre (más modulok beépítése) és a képzés összehangolására. Az egyes modulok úgy vannak megszerkesztve, hogy a tanítás folyamatában a kapcsolatok és összefüggések a modulok részei és a modulok között egyértelműek. A kapcsolódó témákat összehangoljuk. A gyógypedagógus egyik feladata, hogy biztosítsa a tanulók számára az egyes modulok és azok részei közötti összefüggések meglátását, megértését. Másik feladata, hogy biztosítsa a képzésben segítők munkájának összehangolását. Az önálló életkezdési és életvezetési képességek kialakításában elsődleges szerep jut a családnak, a családi nevelésnek. A speciális szakiskolai tanulók többségénél nincs biztos családi háttér. Gyakoriak a mikrokörnyezeti ártalmak (csonka család, alacsony értelmi színvonal, minimális jövedelem, munkanélküliség, gyermekek elhanyagoltsága, esetleg állami gondoskodás, intézményben nevelkedés), amelyek még inkább erősítik a tanulók hátrányos helyzetét. Az értékek közvetítésében jelentős szerep hárul az iskolára, ezért kell a képzésnek minden olyan területre kiterjednie, amely a felnőtté válás folyamatában felmerül. Az ismeretszerzés direkt módon kialakított családmodellel, családi szerepek és munkamegosztások alkalmazásával történik. Gyógypedagógus irányításával a segítők és a tanulók közösen tervezik és szervezik meg a napi tevékenységeket. Óraszámok alakulása: napi 6 óra, heti 30 óra. Az előre elkészített havi tervekből minden pénteken a következő hétre lebontott tervet ajánlatos készíteni. 12

17 Feltételek A modell megvalósításához nélkülözhetetlen feltétel egy intézményrész, esetleg családi ház (üresen álló szolgálati lakás), ahol modulok gyakorlati tartalma elsajátítható. A helyiségek berendezéseit, tárgyi felszereléseit a családi háznak, lakásnak megfelelő funkciók alapján szükséges kialakítani. Tárgyi feltételek: Helyiségek: legalább szoba, konyha, fürdőszoba, éléskamra, előtér. A ház körüli kert, esetlegesen állattartásra alkalmas épületek/műhely. Részletes felszerelési és eszközigény a program kipróbálása során készül. Pénzügyi igények (minimum): Az intézmény költségvetéséből havi ellátmány biztosítása kb Ft/hó összegben, valamint Személyi feltételek: A tanulócsoport létszáma: maximum 10 fő A gyakorlati tapasztalás útján történő ismeretszerzés e formájában a 10 fő foglalkoztatása egyszerre, egy időben sok. A segítők bevonásával 3-5 fős kiscsoportok kialakításával minden tanuló számára biztosítható az ismeretek, tevékenységek készség- és képességszintű elsajátítása. A családon belüli szerepek, kapcsolatok, munkamegosztások begyakorlása, rögzítése mindenki számára biztosított. Pedagógus: 1 fő gyógypedagógus - főiskolai végzettség. 1 fő pedagógus főiskolai végzettség. Fő feladatuk a képzés összefogása, irányítása, szervezés. Az állampolgári ismeretek, családismeret és egészségügyi ismeretek témákban az elméleti és gyakorlati ismeretnyújtásban elsődleges szerepe van. Együttműködés a családdal, a szülői házzal nemcsak családlátogatások és szülői értekezletek formájában, hanem szülői fórumok szervezésével is. A fórumok témája: az iskolában elsajátított 13

18 ismereteket hogyan alkalmazzák otthon a tanulók, illetve segítségnyújtás a szülőknek az önállóságra nevelésben. Segítők: 2 fő segítő szakember - középfokú végzettség + szakképesítés. 1 fő pedagógiai/gyógypedagógiai asszisztens. 1 fő karbantartó/ ezermester. A segítők állandó és közvetlen segítői a gyógypedagógusoknak, pedagógusoknak. A komplex modell csak akkor lehet eredményes, ha a munkamegosztás érvényesül. A 3-5 fős csoportok egyszerre, egy időben más és más munkatevékenységet végeznek. Ezeknek a kiscsoportos foglalkozásoknak a háztartási, a konyhai és a gazdálkodási ismeretek modulokban van elsődleges szerepük. A férfi segítőszerepe azért fontos, mert azokat a munkatevékenységeket, amelyeket tipikusan férfimunkának nevezünk, azt ők mutatnák be és gyakoroltatnák a gyerekekkel. A képzésben nem állandó jelleggel iskolaorvos és védőnő is részt vesz. Feladatuk a családismeret és egészségügyi ismeretek témáinak feldolgozását segíteni. A MODULOK RÉSZLETEZÉSE A programban megjelenő modulok szükségességét hosszú évek tapasztalata igazolja. Igényli a szülő, igényként jelentkezik azon fiatalok részéről, akiknek teljesítménye az enyhén értelmi fogyatékosok alsó övezetébe esik, esetleg annyira határesetek, hogy nehéz tisztán meghatározni az övezetet. Az értelmi sérülés mellett jellemző, hogy a tanulók között magas a veszélyeztetettek száma. Az egyre terjedő devianciák, a társadalomban kialakulóban lévő hibás értékszemlélet (a tanulás, a szakmaszerzés nem érték), mind azt indokolja, hogy az iskolának döntő szerepe van az önálló életvezetésre illetve a családi életre való felkészítésben. Az értelmi fogyatékos tanulók esetében is a NAT egységes követelményrendszerét kell alapul venni. Ennek során a tanulók lehetőségeihez, korlátaihoz igazodva célszerű kiemelten kezelni a 14

19 társadalom játékszabályainak megtanítását. A konfliktuskezelés technikájának kialakításával segítséget kapnak gyermekeink a társadalomban, s ez által, az életben való eligazodáshoz. 1. Állampolgári ismeretek E tantárgy - integrálva a szociológia, valamint az állam és jog néhány, a nevelés szempontjából megkülönböztetett fontosságú elemét - egyrészt fejleszteni hívatott a fiatalok társadalmi tájékozottságát és tájékozódási képességét, másrészt alapot ad a demokratikus közéletben való tudatos részvételre. Az ismeretanyag elsajátításához nélkülözhetetlen a rádió, a tévé adásainak, az írott sajtó politikai, gazdasági, társadalmi híreinek, információinak rendszeres figyelemmel kísérése. A szerzett információkból a tanuló tanulja meg kiemelni azokat a lényeges adatokat, amelyek személyéhez közvetlen, vagy közvetve kapcsolódnak. Célja: Elemi szintű ismeretek nyújtása az alkotmányról, a PTK-ról, a BTK-ról: kiemelten a munkához való jog, a választójog, a családjog, tulajdonjog területeiről, valamint a társadalmi devianciákból eredő, a bűnözés következményeként érvényre jutó büntetőjogról. A törvények betartásának tudatosítása az intézményi házirend alapján. A tanulók reális önismeretének fejlesztése adottságaik, képességeik, érzelmi-akarati tulajdonságaik, vágyaik, érdeklődési köreik, szociális kapcsolataik, képességeik feltárásával. A szóbeli és írásbeli kommunikációs formák elsajátíttatásával segítséget nyújtani a tanulók számára céljaik megfogalmazásához, megalapozottabb döntések meghozatalához. Megismertetni a munkaviszonyhoz kapcsolódó szabályokat, feltételeket, a munkanélküli állapottal együtt járó tennivalókat. Jártasság szerzése egyszerű ügyintézésben. 15

20 A tömegkommunikációs eszközök értő használata: kiemelten a szelektív tévénézés szokásainak, a műsorfüzetben való önálló tájékozódásnak, az életkori határ jelzésének ismeretének alkalmazásával. Tájékozódjanak, informálódjanak azokról a fontosabb társadalmi, politikai, gazdasági eseményekről, amelyek hazánkkal, lakóhelyükkel, személyükkel kapcsolatosak. Követelmények: Tanári segítséggel értelmezze az alkotmányt, tudjon megnevezni alkotmányos jogokat (pl. munkához való jog, választójog), kötelességeket. Nevezze meg a PTK és a BTK alapvető különbségeit (állampolgárok védelme, bűnözés következménye). Szerezzen jártasságot egyszerű hivatalos ügyek intézésében: nevezze meg, hol tud a környezetében hivatalos nyomtatványokat beszerezni, sorolja fel, melyek a számára legfontosabbak. Tudjon önéletrajzot pontosan, helyesen megírni. Tudja az alábbi nyomtatványokat önállóan kitölteni: lakcím bejelentő, segélyigénylő, családi pótlékigénylő. Tudja, hogy a helyi önkormányzatnál problémái megoldásához hová fordulhat Pl.: Műszaki osztály: lakásépítés-felújítás, Adócsoport: adózással kapcsolatos ügyintézés, Gyámügyi hivatal: szociális problémák-gyermeknevelési támogatás, segélyek. Mutasson be szituációs helyzetgyakorlat keretében egy hivatalos ügyintézést. Alkalmazza a helyes viselkedési és magatartási szabályokat. A Munkaügyi Központból, hirdetési újságokból tudjon információt szerezni munkalehetőségekkel kapcsolatban. A kínálatból válassza ki azt, amelyik a számra a legmegfelelőbb. 16

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

CSÍKI MAGDOLNA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta: GAÁL ÉVA

CSÍKI MAGDOLNA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM. Tanulásban akadályozottak részére. Lektorálta: GAÁL ÉVA Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára CSÍKI MAGDOLNA ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE, ÉLET- VEZETÉSRE FELKÉSZÍTŐ PROGRAM Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: GAÁL ÉVA Budapest, 2001

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 01 Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére

Előterjesztés. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8495/2006. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 2/a. számú melléklet Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Gimnázium Alapító Okiratának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (A Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 8557-2/2010. Tájékoztató - a képviselı-testületnek - az óvoda, iskolabıvítéssel

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező):

Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 1 Hallgató neve: EHA kódja: Szak: Évfolyam: Munkarend (nappali/levelező): 2 Kedves Hallgató! Kezében a Csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó szak hospitálási naplóját tartja, amellyel könnyíteni és rendszerezni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kisgyermekgondozó, -nevelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 61 02 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-71 /2010. JAVASLAT Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 8885/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Közgyűlés 2006.szeptemberi ülésére Tárgy: BKMÖ Kecskeméti Közoktatási, Szakszolgálati és Gyermekvédelmi Intézménye (Kecskemét)

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI HELYI TANTERV RENDÉSZET ÁGAZATHOZ 468 Tantárgyak, témakörök Fegyveres szervek és vagyonvédelem I. A magyarországi fegyveres szervek története Fegyveres szervek alapismeretek A fegyveres szervek

Részletesebben

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM

RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM RIDENS SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA és KOLLÉGIUM Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804 Telefonszám: 35/300-352 Faxszám: 35/300-585 Honlap: www.ridens.hu Email

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1

S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 S Z É C H É N Y I S Á N D O R Á L T A L Á N O S I S K O L A É S Ó V O D A ALAPÍTÓ OKIRATA 1 (Átfogó felülvizsgálata és módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő

Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Tanárképzés főiskolai és egyetemi szinten. Egészségtan tanár (1995-2005) kb. 1000-1200 fő Egészségfejlesztés-tanár MA ( 2005-) képzés kb 150 fő Szakterületi ismeretek Az egészségfejlesztés célja, fogalma,

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN

KÉPZÉSI KÍNÁLATUNK A 2017/2018 TANÉVRE VONATKOZÓAN Feltételeket ld. alább részletezve. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ RIDENS Szakgimnázium, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Cím: 2660 Balassagyarmat Nyírjes, Nyírjespuszta 5. OM azonosító: 100804

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben