A GYÓGYNÖVÉNY-FELHASZNÁLÁS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. Budapesti Corvinus Egyetem, Gyógy- és Aromanövények Tanszék

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYÓGYNÖVÉNY-FELHASZNÁLÁS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN. Budapesti Corvinus Egyetem, Gyógy- és Aromanövények Tanszék"

Átírás

1 A GYÓGYNÖVÉNY-FELHASZNÁLÁS HELYZETE ÉS PERSPEKTÍVÁI AZ EU CSATLAKOZÁS TÜKRÉBEN BERNÁTH J., NÉMETH É., GOSZTOLA B. Budapesti Corvinus Egyetem, Gyógy- és Aromanövények Tanszék KULCSSZAVAK: gyógy- és aromanövény, növényi drog, gyógytermék, tradicionális növényi gyógyszer, étrend-kiegészítı A gyógynövényeket hazánkban évszázadok óta győjtik, vagy házikertekben termesztik. Magának a nagyobb léptékő árutermelésnek a kialakulása a 19. század végére tehetı. A 20. században lezajló kiemelt fejlesztések eredményeként az ágazat a kertészet egyik sikeres, hungarikumokat elıállító területévé vált. A nem kellıen elıkészített EU csatlakozás hatására a korábban megszerzett pozícióinkat elvesztettük, becslések szerint a gyógynövény ágazat területe ezer hektárra, a győjtött drogok mennyisége a korábbiaknak mintegy felére redukálódott. A hazai gyógynövénytermelés csökkenı trendje homlokegyenest ellentétben áll a nemzetközi folyamatokkal. A 2006 júliusában hatályba lépett VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben például az európai országok gyakorlatát követve közel kétszeresére nıtt a hivatalosan gyógynövényként elismert fajok száma. A gyógynövény termelés és felhasználás bıvülése irányába kellene, hogy hasson az is, hogy az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EC irányelvében rendelkezett az étrend-kiegészítık elıállításáról és forgalmazásáról. Ennek hazai adaptálásaként jelent meg a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet. Ugyancsak a gyógynövények iránti érdeklıdés növekedését jelzi, hogy az Európai Parlament elfogadta a Tradicionális Növényi Gyógyszerkészítmények -rıl szóló 2004/24/EK irányelvet, melynek hazai végrehajtásáról a 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet gondoskodik. Ahhoz azonban, hogy az ágazat termelése a nemzetközi folyamatokat követve ismét növekvı pályára állhasson elkerülhetetlen az ágazat mőködését még ma is hátráltató jogi anomáliák megszüntetése, az ágazat fejlesztési és támogatási stratégiájának újragondolása. 1. A hazai gyógynövény felhasználás tradíciói A gyógynövényeket hazánkban - elsısorban önellátásra - évszázadok óta győjtik, vagy házikertekben termesztik. Magának a nagyobb léptékő árutermelésnek a kialakulása az "ágazatban" csak a 19. század végére tehetı. A I. világháború és az ezzel járó gyógyszerhiány a gyógy- és illóolajos növényekre irányította a figyelmet. Ezt követıen, részben a megalakított Gyógynövény Kísérleti Állomás fejlesztési bázisára támaszkodva Magyarország folyamatosan "gyógynövény nagyhatalommá" vált (BERNÁTH, 2000). Ténylegesen a 20. század, 20-as éveit követı periódusra esik a hazai illóolaj elıállítás (iparág) kialakulása. Ekkor honosították meg a borsosmentát (Mentha x piperita), valamint az angol és francia levendulát (Lavandula x intermedia, L. angustifolia) külföldi eredető nemesített szaporítóanyaggal. A győjtött

2 gyógynövények közül a kamilla ekkor tett szert világhírnévre s vált "nemzeti" termékké. A II. világháború gyógyszer- és teahiánya új lendületet adott a gyógy-, és illóolajos növények kutatásának, a termesztési és feldolgozási módszerek fejlesztésének. Megoldást nyert a Claviceps purpurea drog mesterséges fertızéssel történı elıállítása, majd termesztésbe vonták a szívglikozidokat termelı Digitalis lanata-t. Ezzel a magyar gyógyszeripar fejlıdése új lendületet nyert. A II. világháborút követıen a tagadhatatlan gazdasági, gazdaságpolitikai ellentmondások ellenére gyógynövény termelés sikerágazattá vált. A hazánkban elıállított gyógy-, és illóolajos növények tradicionálisan "nemzeti" termékként jelentek meg az exportpiacon. A gyógynövényekkel hasznosított terület még a 20. század utolsó évtizedeiben is ezer hektár között mozgott. Az elıállított drogtömeg ezer tonna/év volt, melybıl ezer a mezıgazdasági üzemekben termelt (BERNÁTH, 1992; 1993a; 1993c; 1994a; 1995). A 21. századra vonatkozó nemzetközi elırejelzések tanúsítják, hogy a mezıgazdasági eredető termékeken belül, abszolút és relatív értelemben is folyamatosan nı, illetve emelkedni fog a felhasznált gyógy- és egészségmegırzı, táplálkozás-kiegészítı, életkörülmények színvonalát javító, s egyéb speciális rendeltetéső termékek aránya. A TRAFFIC International adatai alapján (LANGE, 1998) Magyarország még a századfordulón is az EU országok jelentısebb beszállítói között szerepelt, mintegy 5480 tonna drogmennyiséggel ( évi átlagadatok alapján). Ugyancsak az ágazat nemzetközi jelentıségét támasztja alá, hogy a TRAFFIC International felmérései alapján a fitomedicinák ("növényi eredető drogpreparátumok") forgalmának növekedése még a gyógyszerfelhasználás növekedésének évi általános ütemét is felülmúlta. Ez a növekedés a felmérés idıszakában világviszonylatban elérte a 10 %-ot, de például Németországban 15 %, Spanyolországban 35 %-os volt. Már az EU csatlakozás elıkészítése során nyilvánvalóvá vált, hogy ezen a bıvülı piacon csak akkor tarthatjuk meg, illetve erısíthetjük meg pozícióinkat ha a nemzeti érdekeinket megfelelı módon érvényesítjük. Ez az érvényesítés nem tekinthetı igazán sikeresnek. Elmaradt az ágazatot szabályozó elavult, mintegy 30 éves kormányrendelet revíziója, nem sikerült fenntartani az ágazat korábban eredményes kutatás-fejlesztését és az EU országok gyakorlatától eltérıen az ide sorolt növényfajokat nem sikerült a jelentısen támogatott "non-food" kategóriába sorolni. Ez az ágazatra sajnálatosan negatív hatást gyakorolt. Bár pontos statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre, de a becslések szerint a gyógynövény ágazat területe ezer hektárra csökkent és a győjtött drog mennyisége is mintegy felére redukálódott. 2. A gyógy- és aromanövények köre, annak bıvülése A hazai gyógynövénytermelés csökkenı trendjével ellentétben a gyógynövények köre és az évente felhasznált mennyiségük világviszonylatban folyamatosan nı. Hazánkban a gyógy- és aromanövények közé sorolható fajok hivatalos listáját korábban két elıírat szabályozta. A 2006 júliusáig hatályban lévı VII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNY (1986) 71 különbözı drogféleséget, 16 illóolajat és 8 zsíros olajat tartalmazott. Ezek közül 63 mérsékelt ( mite ) míg 8 erıs ( forte ) farmakológiai hatású volt. Ezen túlmenıen a kiskereskedelemben forgalmazható

3 gyógy- és aromanövények körét a 203/2002 (IX.14) Kormányrendelet írta elı. A két lista részben fedte egymást. Az erıs hatású növényfajok drogjai (pl. Atropa belladonna, Datura stramonium, Hyoscyamus niger, stb.) nyilvánvalóan nem szerepeltek a kiskereskedelemben árusítható drogok listáján, ezeket csak gyógyszertárakban lehetett forgalmazni. Az EU csatlakozás jelentıs mértékben módosította a gyógy- és aromanövény fajok spektrumát. A fentebb hivatkozott kormányrendelet módosítása ugyan még várat magára, de a 2006 júliusában hatályba lépı VIII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004) már az Európai Gyógyszerkönyv alapján készült, s elıírásai alapján közel kétszeresére nıtt a hivatalosan gyógynövényként elismert fajok száma. Az 1. táblázatban bemutatottak szerint az új gyógyszerkönyvben a növényi eredető drogok száma 113 ra, az illóolajoké 20-ra, a zsírosolajoké 16-ra emelkedett. Ezen túlmenıen még 17 növényi eredető tinktúra és extraktum is bekerült a tételek közé. A bıvülés oka részben arra vezethetı vissza, hogy az utóbbi évek során sikerült számos új növényfaj hatásosságát igazolni (pl. Anthemis nobilis Eleutherococcus sensicoccus, Ginkgo biloba, Silybum marianum, stb.) másrészt több, nálunk ritkábban alkalmazott, faj valamilyen terméke került be a gyógyszerkönyvi listába (pl. Eucalyptus spp., Panax ginseng, Passiflora incarnata, stb.) (1-7 ábra). A Gyógyszerkönyvben szereplı növényi eredető anyagok forgalmazása esetén továbbra is a gyógyszerkönyvi elıíratok jelentenek azok minıségére garanciát. Sokkal kritikusabb a helyzet a 203/2002 (IX.14) Kormányrendeletben felsorolt drogok esetében. Ezekre ugyanis még ma is a teljes egészében elavult 37/1976. évi Miniszter Tanácsi rendelet vonatkozik. A drogokat tárgyaló MSZ elıíratok hatálya megszőnt, de megfelelı elıírat hiányában esetenként még ma is ezek jelentik a minıségi vizsgálatok alapdokumentumait. 3. A gyógy- és aromanövényekbıl elıállított termékek a hazai piacon 3.1. Drogok kiskereskedelmi forgalmazása A gyógy- és aromanövényekbıl elıállított drogokat gyakran további érdemleges feldolgozás nélkül is kiszerelik, kereskedelmi forgalomba hozzák. Ilyenek például a monoteák (pl. hársfatea, kamillatea, stb.). Beszerezhetık a gyógyszertárakban, drogériákban, gyógynövény szakboltokban, esetenként nagyobb üzletláncok kínálatából. A célzott gyógyhatás, de a minıségbiztosítás, valamint a nagyobb gazdasági haszon elérése érdekében mindenütt a világon a magasabb feldolgozottsági fokú termékek elıállítására törekednek. Így e termékkategória jelentısége a jövıben minden bizonnyal csökkenni fog Galenusi készítmények A galenusi termékek legtöbb európai országban fellelhetık, melyeket elsısorban a gyógyszertárakban, esetenként az ott mőködı galenusi laboratóriumokban állítanak elı, nemzeti, esetenként az elıállító saját receptúrája alapján. Ezek a termékek

4 többnyire a következık: species (tea keverék), infusion (vizes extraktum), decoction (forrázással elıállított extraktum), maceratum (hidegvizes feltárással készített extraktum), tinktura (alkohollal készített extraktum), etc. E galenusi termékek jelentısége elsısorban a mind nagyobb számban megjelenı gyógytermékek hatására - az utóbbi két évtized során jelentısen csökkent Gyógytermékek A gyógytermék kategória évi hazai bevezetése nemzeti gyógynövény felhasználásunk egyik sikertörténete (BERNÁTH, 1991; 1993b). A kategória létrehozásánál a törvényalkotók, illetve az elıkészítésbe bevont szakemberek támaszkodtak mindazon etnobotanikai, kémiai, biokémiai, biológiai és farmakológiai ismeretekre, amelyek a 20. század második felében e területen felhalmozódtak (BERNÁTH és NÉMETH, 2003). Az Egészségügyi Minisztérium 10/1987. (VIII.l9) Rendelete alapján elıállított és regisztrált gyógytermékek legtöbbje a hatékonyságra, biztonságra és minıségre vonatkozó hármas követelményrendszernek gyakorlatilag meg is felelt. A gyógytermék kategória eredményességét mutatja, hogy a rendelet hatályba lépésétıl, 1987-tól, ugrásszerően megnıtt a magasabb kiszereltségi fokon elıállított termékek aránya. Korábban, az általános egészségügyi szabályozás elıírásainak betartásával mindössze 11, jellegében hasonló termék kerülhetett a piacra. A gyógytermékek számának növekedési ütemét a 8. ábra mutatja be. Az ábra adatai alapján 1992-ben, 1993-ban és 1995-ben regisztrálták a legtöbb gyógyterméket, évente mintegy 60-at tól egy jelentıs csökkenés következett be, mert megkezdıdött az új Gyógyszertörvény (1998. XXV.) elıkészítése, amely 1998-ban hatályba is lépett. Ez a gyógytermék kategóriát kvázi megszüntette, s mindössze 5 éves türelmi idıt adott arra, hogy e termékeket átminısítsék gyógyszerré, vagy vonják ki a forgalomból (PAÁL, 2000). Az új gyógyszertörvény ahogyan ezt a szakemberek elıre jelezték is - e vonatkozásban nyilvánvalóan szakmailag elhibázott volt, s egyben végrehajthatatlan. Az 5 éves türelmi idı lejártakor a törvényt kényszerően módosítani kellett szeptemberéig továbbra is lehetıvé tették új termékek regisztrációját és a termékek 2011-ig történı forgalmazását. A hibás törvénnyel - az ágazatnak jelentıs kárt okozva - a termékek elıállítását gyakorlatilag blokkolták, amit mutat, hogy 1997 után új termék regisztrációjára alig került sor. A hazánkban regisztrált és forgalmazott gyógytermékek növényspektruma viszonylag széles. A termékek összetételének elemzése alapján mintegy 220 fajt és 400 drogféleséget használtak fel elıállításuk során. Természetesen a gyógytermékekben felhasznált növények és drogok köre nem korlátozódik a VII. Magyar Gyógyszerkönyvre, illetve a Kormányrendeletben (203/2002 (IX.14)) felsorolt fajokra. Számos olyan import eredető növényt is felhasználtak, amelyek az OGYI (Országos Gyógyszerészeti Intézet) engedélyezési folyamatának részeként kerülhettek be a termékekbe. A mellett, hogy a gyógytermékekben alkalmazott gyógy- és aromanövények spektruma igen széles, fellelhetık olyan fajok amelyeket a termékfejlesztık különösen nagy gyakorisággal használtak fel. Ezen fajokat tartalmazza a 2. táblázat. A táblázatban feltüntetett adatok alapján leggyakrabban a Mentha x piperita, Foeniculum vulgare, Marticaria recutita, Melissa officinalis, Thymus vulgaris,

5 Crataegus spp., Eucalyptus spp., Urtica dioica, Citrus aurantium, Frangula alnuus fajok drogja került be a termékekbe. Ezek közül is kiemelkedik a Mentha piperita drogja amely az összes termék 15 %-ban fellehetı. A Foeniculum vulgare, Matricaria recutita és Melissa officinalis drogja is gyakori elıfordulású, hiszen az összes termék mintegy 10 %-a tartalmazza. Ezzel szemben néhány növény drogja csak egy,vagy néhány termékben fordul elı. Ilyenek a Chrysanthemum parthenium, Crocus sativus, Curcuma longa, Drosera rotundifolia, Ilex paraquariensis, Laurus nobile, Menyanthes trifoliata, Phyllanthus emblica, Urginea maritima stb Növényi eredető gyógyszerek A növényi eredető gyógyszerek regisztrációja, mivel ebben az esetben izolált, szerkezet azonosított hatóanyagok felhasználásáról volt szó, hazánkban a szintetikus eredető gyógyszerekkel azonos módon törtét. Ezek többnyire erıs hatású, a társadalom biztosítás által támogatott, receptre kapható, vagy klinikai felhasználásra engedélyezett gyógyszerek. A hazai gyógyszeripar által felhasznált fontosabb növényeket és hatónyagaikat a 3. táblázat tartalmazza. Itt meg kell jegyezni, hogy a hazai termelık szinte kizárólag csak a morfinán alapanyagok nyersanyagbázisának az elıállításában mőködnek közre. A szükséges alapanyag elıállításához mintegy évi ezer hektár mák (Papaver somniferum) termelésére van szükség. 4. Gyógy- és aromanövények felhasználásának új, harmonizált formái 4.1. Étrend-kiegészítık Az utóbbi években egyre nagyobb számban találkozhatunk a piacon olyan termékekkel, amelyek összetételük és indikációjuk alapján az élelmiszerek egy speciális csoportjaként jelennek meg. E termékkategória az USA-ban és Kanadában már viszonylag régen ismert, és az ide sorolható termékeket dietary-supplement megnevezéssel forgalmazzák. Az Európában kialakuló zavaros és országonkénti eltérı értelmezés feloldására az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EC irányelvében rendelkezett az étrend-kiegészítık elıállításáról és forgalmazásáról. Ennek hazai adaptálásaként jelent meg a 37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet. E rendelet alkalmazásában az étrend-kiegészítı a hagyományos étrend kiegészítését szolgáló olyan élelmiszer, amely koncentrált formában tartalmaz tápanyagokat vagy egyéb táplálkozási vagy élettani hatással rendelkezı anyagokat, egyenként vagy kombináltan; adagolt vagy adagolható formában kerül forgalomba (például kapszula, pasztilla, tabletta, port tartalmazó tasak, adagolható por, ampulla, csepegtetıs üveg vagy más hasonló por-, illetve folyadékforma, amely alkalmas kis mennyiség adagolására). A közeljövıben az étrend-kiegészítık elıállításának és forgalmazásának, mind hazai, mind nemzetközi relációban jelentıs bıvülése várható. Ennek okai a következık: - az étrend-kiegészítık elıállítására vonatkozó EU elıírások már jelenleg is EU szinten és végrehajtható módon harmonizáltak és a harmonizációban az EU és nemzeti normák értékarányosan jelennek meg;

6 - a termékek szabad áramlásának elve alapján az étrend-kiegészítık notifikáció útján valamennyi tagországban forgalmazhatók, így az ilyen készítmények elıállítása és forgalmazása gazdasági sikerrel kecsegtet; - az étrend kiegészítık elıállítása az egyéb formában történı regisztráláshoz képest kisebb anyagi-mőszaki befektetést igényel, regisztrációjuk egyszerő, minıségük az általánosan elfogadott élelmiszerekre vonatkozó nemzeti elıírások alapján garantálható (pl. HACCP). Az étrend-kiegészítık vonatkozásában azonban a gyógy- és aromanövények felhasználása szempontjából két fontos kérdés megoldásra vár. Egyrészt pontosítani kell a termékekre felírható javallatok (indikációk) körét, másrészt definiálni kell az ilyen termékekben felhasználható gyógy- és aromanövények spektrumát. Ez utóbbira kiváló kezdeményezésnek tekinthetı az évi Belga Királyi Rendelet évi módosítása, amely alapján a megbízott Tanácsadó Testület kidolgozott és az EU szervekhez tudomásulvétel céljából benyújtott egy tervezetet (DELMULLE, 2006). A tervezet legfontosabb alapelvét szemlélteti a 4. táblázatban bemutatott adatsor. A tervezet alapján a gyógy- és aromanövény kategóriába sorolt fajok nagy része felhasználható lesz az étrend-kiegészítıkben (pl. amelyek a Gyógyszerkönyvekben és a nemzeti gyógynövény listákban fellelhetık). Kikötést csak a szervezetbe napi dózis formájában bejuttatható anyagmennyiség jelent, ami minden esetben kisebb kell hogy legyen, mint a terápiásan hatásosnak igazolt dózis Tradicionális növényi gyógyszerkészítmény A gyógy- és aromanövények gyógyászati célú felhasználását korábban az EU országok többségében alig szabályozták (Bernáth,1994b). Ez alól Németország és Magyarország jelentette a kivételt. A korábban hivatkozott magyar gyógytermék kategória például nemzetközi vonatkozásban is példa értékő volt. A kaotikus helyzet feloldására a humán felhasználásra engedélyezett készítményekrıl szóló 2001/83/EK irányelv kiegészítéseként elfogadták a Tradicionális Növényi Gyógyszerkészítmények -rıl szóló 2004/24/EK irányelvet, melynek hazai végrehajtásáról a 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet gondoskodik. Ez a szabályozási forma a gyógy- és aromanövényeket a gyógyszer kategóriába sorolja. A szabályozás értelmében 2011-tıl gyógyítás céljából már csak e formában regisztrált növényi eredető készítmények forgalmazhatók. A direktíva alkalmazásával kapcsolatban eddig szerzett nemzetközi tapasztalatok azonban ellentmondásosak (WOODFIELD, 2006). Ezek az ellentmondások az alábbiakban jutnak kifejezésre: - Jelenlegi formájában a direktíva elsısorban ország specifikusan alkalmazható, különösen akkor, ha megnı az adott ország engedélyezı hatóságának kompetenciája és a korrekt szakmai állásponton túl a nemzeti specialitásokat is érvényesíti. A 2011-ig regisztrált tradicionális növényi gyógyszerkészítmények száma valószínőleg elsısorban ettıl fog függeni. Jelenleg mindössze 1 termék regisztrációja történt meg Németországban (Klosterfrau). - A növényi gyógyszereket (gyógyszerként regisztrált termékeket) eddig is elıállító, kiemelkedı K+F infrastruktúrával rendelkezı német vállaltok (pl. Bionorica, Madaus) valószínősíthetıen a növényekbıl elıállított termékeket továbbra is inkább

7 gyógyszer és nem tradicionális növényi gyógyszerkészítmény formájában fogja regisztráltatni. - A direktíva alkalmazásának ellentmondásai egy-egy országban a direktíva elıírásait megkerülı szabályozási folyamatokat indított el. Például Franciaországban a monoteák 2011 utáni forgalmazhatósága érdekében elıkészítették, illetve elfogadás elıtt áll a nem gyógyszertárakban forgalmazható növényi drogok listája. Finnországban a most adaptált direktíva szerint pedig e gyógyszernek minısülı növényi eredető termékeket élelmiszer boltokban is lehet majd forgalmazni. - A 2004/24 EC direktíva negatív hatásaként Európaszerte felerısödött az a folyamat amely a gyógynövények többségét megkísérli kivonni a gyógyszertörvény hatálya alól. Azaz a gyógynövény többségét az étrend-kiegészítı, illetve élelmiszer kategóriákba sorolja át. Ezzel e területen is megindult az amerikanizálódás folyamata. Az eredeti célkitőzéssel ellentétben így a gyógynövények felhasználása nem a gyógyszer, hanem a gyógyhatás szempontjából kevésbé definiált irányba mozdul majd el. IRODALOM BERNÁTH, J. (1991): International trends (Possibilities and limitations) in application of phyto-therapeutic products. Newsletter of Med. and Arom. Plants 1. p. 27. BERNÁTH, J. (1992): Production and trade of medicinal and aromatic plants in Hungary affected by recent political and economic changes. Compte Rendu des 3emes Rencontres Techniques et Economiques Plantes Aromatiques et Medicinales."Les Mimosas", Nyons, France p BERNÁTH, J. (1993a): A gyógy- és illóolajos növények termesztésének helyzete, perspektívái. (Hung.) Kertgazdaság, p BERNÁTH, J. (1993b): A növényi eredetü gyógyhatású készítmények hazai spektruma és annak növénybiológiai háttere. (Hung.) Congress Pharmaceuticus Hungaricus IX. Budapest, Abstract p. 55. BERNÁTH, J. (1993c): Introduction and cultivation of traditional and new medicinal and aromatic plant crops in Hungary. Acta Horticulturea 344. p BERÁTH, J (1994a): Dagli orti all`industria storia di una tradizione. Erboristeria Domani. (Ottobre 1994) p BERNÁTH, J. (1994b): Traditional medicine in Europe. in.: Crommelin, D.J.A., Midha, K.K., Nagai, T. (ed) Topics in Pharmaceutical Sciences. Medpharm, Stuttgart p BERNÁTH, J. (1995): Recent advances achieved by the Hungarian medicinal and aromatic plant sector, Comptes-rendus des 4 Recontres Techniques et Economiques Plantes Aromatiques et Medicinales, (Nyons, 5-7 December 1994) Ministere de l`agriculture et de la Foret, Nyons p BERNÁTH, J. (2000): Gyógy- és Aromanövények. Mezıgazda Kiadó, Budapest pp. 667.

8 BERNÁTH, J., NÉMETH, É. (2003): Traditions and up-to-date trends in production and use of phyto-pharmeceuticals in Hungary, Clinical Reserch and Regulatory affairs, p DEL MULLE, L. (2006): Belgian legislation on herbal food supplements. The New Regulatory Framework for Herbal Medicinal Products, IBC Life Sciences, ( Jun. 2006), Vienna, Proceedings II p LANGE, D. (1998): Europe's medicinal and aromatic plants. TRAFFIC International, Cambridge pp. 77. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (1986): VII. kiadás, 3. Medicina Könyvkiadó, Budapest p MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004): VIII. kiadás. 2. Medicina Könyvkiadó, Budapest p PAÁL, T. (2000): Gyógyszernek nem minösülı gyógyhatású készítmények vény nélkül kiadható gyógyszerré való átminısítése. Gyógyszerészet, 44. p WOODFIELD, R. (2006): Implementation of the traditional herbal medicines directive. The New Regulatory Framework for Herbal Medicinal Products, IBC Life Sciences, ( Jun. 2006), Vienna, Proceedings I. p ábra Az Anthemis nobilis (rómaikamilla) virágdrogja (Chamomillae romanae flos) bekerült a VIII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004) tételei közé

9 2. ábra Az Eleutherococcus sensicoccus (tajgagyökér) szárított földalatti része (Eleutherococci radix) bekerült a VIII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004) tételei közé 3. ábra A Ginkgo biloba (páfrányfenyı) szárított levele (Ginkgo folium) bekerült a VIII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004) tételei közé

10 4. ábra A Silybum marianum (máriatövis) termése (Silybi mariani fructus) bekerült a VIII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004) tételei közé 5. ábra Az Eucalyptus spp. (eukaliptusz) szárított levele (Eucalypti folium) bekerült a VIII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004) tételei közé

11 6. ábra A Panax ginseng (ginzenggyökér) szárított gyökere (Ginseng radix) bekerült a VIII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004) tételei közé 7. ábra A Passiflora incarnata (golgotavirág) szárított virágos hajtása (Passiflorae herba) bekerült a VIII. MAGYAR GYÓGYSZERKÖNYV (2004) tételei közé

12 Termékek száma db ábra A regisztrált gyógytermékek számának alakulása a kategória évi bevezetése és megszüntetésének elıkészítése közötti idıszakban

13 1. táblázat A 2006-ban hatályba helyezett VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben szereplı gyógynövények listája fıbb drogcsoportok szerint Drogcsoport megnevezése Herba drogok Levél drogok Gyökér drogok Virág drogok Termés drogok Mag drogok Kéreg drogok Egyéb drogok Teljes növényegyed Illóolaj Zsírosolaj Tinktura Extraktum Porok Keményítı Egyéb termék A drog elıállítására felhasznált növény Ázsiai gázló, észak-amerikai golgotavirág, ezerjófő, fehér üröm, fekete peszterce, galagonya, kanadai és magas aranyvesszı, kerti és spanyol kakukkfő, közönséges aranyvesszı, közönséges cickafark, közönséges orbáncfő, közönséges párlófő, madárkeserőfő, mezei- és vadárvácska, mezei kakukkfő, mezei zsúrló, ıszi margitvirág,réti füzény, réti legyezıfő, réti palástfő, szurokfő, szúrós gyöngyajak, vérehulló fecskefő Boldólevél, borsosmenta, csattanó maszlag, eukaliptusz, hármaslevelő zsálya, jávaitea, kırisfa, lándzsás útifő, nadragulya, nagylevelő csodamogyoró, nyírfa, orvosi citromfő, orvosi ziliz, orvosi zsálya, páfrányfenyı, piros győszővirág, rozmaring, szenna, vidrafő, orvosi medveszılı Ginzeng, gyömbér, igazi édesgyökér, ipekakuána, jávai kurkuma, kankalin, lestyán, macskagyökér, orvosi angyalgyökér, orvosi ziliz, ördögcsáklyagyökér, ratanhiagyökér, szenegagyökér, szúrós csodabogyó, tajgagyökér, tarackbúza, tárnics, tenyeres és orvosi rebarbara, tövises iglice, vérontófő Erdei mályva, fekete bodza, hársfa, hegyi árnika, hibiszkusz, kamilla, keserő narancs, komlótoboz, körömvirág, ökörfarkkóró, pipacs, rómaikamilla, szegfőszeg, valódi levendula Alexandriai szenna, ánizs, boróka, csipkerózsa, édeskömény, friss fekete áfonya, galagonya, keserő édeskömény, kínai csillagánizs, koriander, kömény, máriatövis, paprika, szabalpálma, fekete áfonya, tinnevelly szenna Egyiptomi útifő, görögszéna, házi len, kóladió, nyálkás és homoki útifő Afrikai szilvafa, ceyloni fahéjfa, főzfa, kaszkarabokor, kutyabenge, tölgyfa, vörös kínafa Egyiptomi útifő maghéj, fokhagyma (homeopátiás készítményekhez), jóféle sáfránybibe (homeopátiás készítményekhez), keserő narancs epikarpium és mezokarpium Barnamoszat telep, izlandi zúzmó, nagy csalán (homeopátiás készítményekhez), orbáncfő (homeopátiás készíményekhez) Ánizs, boróka, borsosmenta, ceyloni fahéjfa kéreg, ceyloni fahéjfa levél, citrom, citronella, csökkentett mentoltartalmú mezei mentaolaj, édes narancs, eukaliptusz, kakukkfő, kamilla, kasszia fahéj, keserő édeskömény, keserő narancs virág, levendula, muskotályzsálya, rozmaring, szegfőszeg, teafa Búzacsíra, földimogyoró, kókusz, kukorica, mandula, napraforgó, oliva, repce, sáfrányos szeklice, szezám, szója, hidrogénezett földimogyoróolaj, hidrogénezett gyapotmagolaj, natív lenolaj, natív mandulaolaj, natív ricinusolaj Ceyloni fahéjfa kéreg, genciána, keserő narancs, mirha, ratanhia, standardizált belladonnalevél, standardizált ipekakuána,tormentilla, zsályalevél Galagonya virágos hajtásvég kivonat, kamilla folyékony kivonat, aloé száraz kivonat, belladonnalevél száraz kivonat, rangulakéreg száraz kivonat, ipekakuána folyékony kivonat, szennalevél száraz kivonat, etanolos édesgyökér folyékony kivonat Fokhagyma, uárbab, elladonna, pekakuána gyökér, piumpor, ztramónium levél Burgonya, búza, kukorica, rizs Akáciamézga, karnaubaviasz, mirha, nyers ópium, orvosi aloé, perubalzsam, tolubalzsam, tövises aloé, tragakanta

14 2. táblázat A gyógytermékek elıállításához viszonylag nagy gyakorisággal felhasznált növényfajok A) A kiemelt gyakorisággal (15-69 termékben) felhasznált fajok listája Növényfaj Termékek száma Növényfaj Termékek száma Mentha piperita 69 Cnicus beneductus 19 Foeniculum vulgare 47 Cassia spp. 19 Marticaria recutita 43 Achillea millefolium 18 Melissa officinalis 41 Gentiana lutea 17 Thymus vulgaris 34 Glycyrrhiza glabra 17 Crataegus spp. 31 Hypericum perforatum 16 Eucalyptus spp. 25 Sambucus nigra 16 Urtica dioica 25 Valeriana officinalis 16 Citrus aurantium 24 Angelica officinalis 15 Frangula alnuus 20 Betula pendula 15 Calendula officinalis 19 Salvia officinalis 15 B) A közepes gyakorisággal (5-14 termékben) felhasznált fajok listája Növényfaj Termékek száma Növényfaj Termékek száma Althaea officinalis 14 Agropyron repens 8 Artemisia absinthium 14 Commifora myrrha 8 Taraxacum officinale 14 Humulus lupulus 8 Equisetum arvense 13 Plantago lanceolata 8 Achillea millefolium 12 Rheum spp. 8 Chelidonium majus 12 Zea mays 8 Coriandrum sativum 12 Zingiber officinalis 8 Juniperus communis 12 Carlina vulgaris 7 Rosmarinus officinalis 12 Crocus sativus 7 Pimpinella anisum 11 Elettaria cardamomum 7 Solidago spp. 11 Eugenia caryophyllata 7 Carum carvi 10 Marrubium vulgaris 7 Cinnamomum camphora 10 Myristica fragrans 7 Lavandula officinalis 10 Pinus silvestris 6 Rosa canina 10 Viscum album 6 Agrimonia eupatoria 9 Aloae spp. 6 Allium sativum 9 Acorus calamus 5 Arnica officinalis 9 Citrus limon 5 Centaurium spp. 9 Cichorium intybus 5 Echinacea spp. 9 Leonurus spp. 5 Potentilla anserina 9 Levisticum officinale 5 Primula veris 9 Ribes nigrum 5 Tillia spp. 9 Verbascum phlomoides 5

15 3. táblázat A gyógyszeriparban felhasznált legfontosabb növények és hatóanyagaik Növényfaj Hatóanyag Atropa bella-donna Hioszciamin, atropin, szkopolamin + Berberis spp. Cassia spp. Berberin Szennozidok Catharanthus roseus Vinblasztin, vinkrisztin Claviceps purpurea ++ Ergot alkaloidok + Datura spp. Hioszciamine, atropin, szkopolamin + Digitalis lanata Digoxin Dioscorea spp. Szteroid szapogenin + Hyosciamus spp. Hioszciamin, atropin, szkopolamin + Papaver spp. Silybum marianum Morfinán alkaloidok Szilimarin, szilibin Valeriana spp. Valepotriátok, valerénsav, illóolj Vinca spp. Vincamine + + Más növényi forrást használnak, vagy szintézissel (fermentációval) állítják elı ++ Gomba

16 4. táblázat A Belga Királyi Rendelet alapján életre hívott Tanácsadó Testület javaslata néhány példafaj terápiás és étrend-kiegészítıbe javasolt dózistartományairól (DELMULLE, 2006). Gyógynövényfaj Napi minimális terápiás dózis Napi maximális bevitel étrendkiegészítıben Aesculus hippocastanum mg eszcin 75 mg eszcin Cassia fistula Crtataegus oxycantha mg össz antrakinon szenozid B-re számolva 160 mg extraktum, 3,5 mg flavonoid és/vagy 30 mg procianidin tartalommal 18 mg össz antrakinon szenozid B-re számolva (12 év alatt nem. Szoptatás és terhesség alatt, vayg hosszú alkalmazási idıtartam alatt orvossal kell konzultálni) 2,6 mg flavonoid és/vagy 22,5 mg procianidin tartalommal Echinacea purpurea 6 ml préslé (12 g friss herba), 2 g száraz herba vagy 2,5 g száraz herba Foeniculum vulgare - Nem több mint 0,05 mg/testsúlykilogramm metilkavikol, 12 éveseknél fiatalabbak esetében Ginkgo biloba 120 mg extrakt (28,5 mg flavonoidglükozid és 7,2 mg terpénlakton) 21,6 mg flanonoidglikozid és 5,4 mg terpénlakton(vérkoaguláciot gátló egyéb gyógyszer tartós fogyasztása esetén az orvossal konzultálni kell) Glycyrrhiza glabra mg glycerrizin sav (6 heti alkalmazási korláttal) Hypericum perforatum Extrakt, 1000 µg hipericin tartalommal Extrakt, 700 µg hipericin tartalommal (más gyógyszer fogyasztása esetén orvoddal kell konzultálni) Matricaria recutita Extrakt, 7,5 mg illóolaj (2,5 mg alfa-bizabolol tartalommal) és minimum 7,5 mg apigenin glükoziddal Extrakt, 5,6 mg illóolaj (2,0 mg alfabizabolol tartalommal) és 5,65 mg apigenin glükoziddal Thymus vulgaris - 4 g száraz herba Valeriana officinalis - 3,0 g száraz rizóma Zingiber officinalis 250 g száraz rizóma 190 mg száraz rizóma

2 Gyógynövénytermesztés fogalma, jelentısége

2 Gyógynövénytermesztés fogalma, jelentısége 1 2 Gyógynövénytermesztés fogalma, jelentısége Gyógynövény: - gyógyítás céljára felhasznált növény - gyógyszerkönyvben szereplı drogok nyersanyaga Gyógynövénytermesztés: Gyógynövények győjtése, termesztése,

Részletesebben

NAGY SVÉDCSEPP NATURLAND OLDAT

NAGY SVÉDCSEPP NATURLAND OLDAT NAGY SVÉDCSEPP NATURLAND OLDAT Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz! Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális

Részletesebben

A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira

A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira A gyógynövény alapú készítmények jelene és jövője, figyelemmel a gyógyhatású készítmények gyógyszerré történő átminősítésének tapasztalataira Dr. Horányi Tamás Béres Gyógyszergyár Zrt. Országos Szakmai

Részletesebben

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE

GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE GYÓGYTERMÉKEK JELENE ÉS JÖVŐJE Sárvár 2011. március 24. Országos Gyógyszerészeti Intézet Dr. Szepezdi Zsuzsanna főigazgató A természetes anyagok (növényi szerek) szabályozására 1987-ben került sor elsőként

Részletesebben

Általános drogismeret alapjai

Általános drogismeret alapjai Általános drogismeret alapjai Növényi drog 1. A felhasznált gyógynövény legtöbb hatóanyagot tartalmazó része, amelyet többnyire szárítással tartósítanak és esetleges hámozáson, tisztításon, aprításon kívül

Részletesebben

Gyógynövénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban. Madaras Krisztina

Gyógynövénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban. Madaras Krisztina Gyógynövénytermesztés az ökológiai gazdálkodásban Madaras Krisztina Az ökológiai gazdálkodás jelentősége a gyógynövény ágazatban kezd teret nyerni > szemléletmód A gyógynövény termesztésben kiemelt jelentőség,

Részletesebben

Tartalom. http://d-nb.info/989278638

Tartalom. http://d-nb.info/989278638 Tartalom Üdvözlő szavak 12 Bevezetés 13 Az illatok világa 17 Az illóolajokról 18 A feromonok hatása 19 Az emberi szaglórendszer 24 Hidrolátumok, zsíros növényi olajok és további hordozóanyagok 29 Hidrolátumok

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS

GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉS Gyógynövény fogalma Gyógyszerkönyvben szereplő drogok nyersanyaga. Gyógyításra, ill. egészségvédelemre felhasznált növény. Gyógyításra, gyógyszeripari alapanyagok előállítására, élvezeti

Részletesebben

ILLÓOLAJ Kiszerelés Fogyasztói ár

ILLÓOLAJ Kiszerelés Fogyasztói ár ILLÓOLAJ Kiszerelés Fogyasztói ár BIO Bergamott 5ml 2100 (Citrus bergamia) 10ml 2990 BIO Borsmenta 5ml 1490 (Mentha piperita) 10ml 2200 BIO Citrom 5ml 1290 (Citrus limonum) 10ml 1990 BIO Citromos eukaliptusz

Részletesebben

Szúnyogriasztó oldat Szúnyogcsípések megelőzésére és kezelésére

Szúnyogriasztó oldat Szúnyogcsípések megelőzésére és kezelésére Szúnyogriasztó oldat Szúnyogcsípések megelőzésére és kezelésére Tartósítószermentes arc- és testápolás 100%-ban természetes Argital Szúnyogriasztó oldat egy teljesen természetes eredetű készítmény, amely

Részletesebben

COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN MUNKATERV

COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN MUNKATERV COMENIUS GYÓGYNÖVÉNYEK EURÓPÁBAN GYÓGYNÖVÉNYEK magyarországon MUNKATERV 2010-2012 2010/2012. Munkaterv 1. Gyógynövények Európában - gyógynövények Magyarországon Gyógynövények a gyógyítás szolgálatában

Részletesebben

ALKALMAZÁSI JAVASLAT: Egy teáskanálnyi teakeveréket 250 ml forrásban levő vízzel leforrázunk, lefedve 15-20 percig állni hagyjuk.

ALKALMAZÁSI JAVASLAT: Egy teáskanálnyi teakeveréket 250 ml forrásban levő vízzel leforrázunk, lefedve 15-20 percig állni hagyjuk. BIHARI TEKEVERÉKEK EGÉSZSÉGES MÁJ SZORGOS EPE II. ÖSSZETÉTEL: 21 a Bihar-hegységben kézzel szedett gyógynövény Közönséges kutyabenge Réti legyezőfű Fecsketárnics Gímpáfrány Bíbor kasvirág Mezei katáng

Részletesebben

Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Gyógynövénytermesztés tárgy. Minimumkérdések (BSc szak)

Gyógy- és Aromanövények Tanszék. Gyógynövénytermesztés tárgy. Minimumkérdések (BSc szak) Gyógy- és Aromanövények Tanszék Gyógynövénytermesztés tárgy Minimumkérdések (BSc szak) 2010 1./ Mi a különbség a népi és a tradicionális gyógyászat között? A tradicionális gyógyászat gyakorlatilag változatlan,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA OGYI/29452-11/2010 sz. határozat 2/2 sz. melléklete Bittner Svédcsepp oldat

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA OGYI/29452-11/2010 sz. határozat 2/2 sz. melléklete Bittner Svédcsepp oldat BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA OGYI/29452-11/2010 sz. határozat 2/2 sz. melléklete Bittner Svédcsepp oldat Hatóanyagok: 26 gyógynövény alkoholos kivonata Olvassa el figyelmesen az

Részletesebben

A lakosság gyógynövény ismerete és felhasználási szokásai egy internetes felmérés elemzése

A lakosság gyógynövény ismerete és felhasználási szokásai egy internetes felmérés elemzése 410 GYÓGYSZERÉSZET 2014. június Gyógyszerészet 58. 410-416. 2014. A lakosság gyógynövény ismerete és felhasználási szokásai egy internetes felmérés elemzése Radácsi Péter, Pluhár Zsuzsanna, Varga László,

Részletesebben

Helyettesíthet egyes termékcsoportok. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011

Helyettesíthet egyes termékcsoportok. Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 Helyettesíthet thetőség g az egyes termékcsoportok között Kőszegi Tamás PTE KK Laboratóriumi riumi Medicina Intézet 2011 Alapelvek komplementer módszerek alkalmazása Evidence-based medicine (EBM) elvei

Részletesebben

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA

DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING. By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA DEVELOPMENT OF HUNGARIAN AND AUSTRIAN ORGANIC FARMING By: KOLTAI, JUDIT MAZÁN, MÁRIÓ CSATAI, RÓZSA Keywords: organic farming, development, support systems, marketing. Directive 2092/91/EEC of the European

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEINK NÉPI HASZNÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSÜK NÉHÁNY SZEMPONTJA* Babulka Péter

GYÓGYNÖVÉNYEINK NÉPI HASZNÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSÜK NÉHÁNY SZEMPONTJA* Babulka Péter GYÓGYNÖVÉNYEINK NÉPI HASZNÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSÜK NÉHÁNY SZEMPONTJA* Babulka Péter Bevezetés, nemzetközi kitekintés A hagyományos orvoslásban alkalmazott gyógynövények számát a különböző becslésekben 25-50

Részletesebben

GYÓGYNÖVÉNYEK VIZSGÁLATA MIKROTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL 1. ELŐADÁS. A növényi sejt gyógyászati szempontból fontos alkotói: zárványok és vakuólumok

GYÓGYNÖVÉNYEK VIZSGÁLATA MIKROTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL 1. ELŐADÁS. A növényi sejt gyógyászati szempontból fontos alkotói: zárványok és vakuólumok GYÓGYNÖVÉNYEK VIZSGÁLATA MIKROTECHNIKAI MÓDSZEREKKEL speciálkollégium 1. ELŐADÁS A növényi sejt gyógyászati szempontból fontos alkotói: zárványok és vakuólumok A növényi sejt A sejtfal másodlagos átalakulásai

Részletesebben

A 14 összetett virágesszencia elkísér mindennapjainkban és harmonizálja az élet kulcsfontosságú pillanatait.

A 14 összetett virágesszencia elkísér mindennapjainkban és harmonizálja az élet kulcsfontosságú pillanatait. A 14 összetett virágesszencia elkísér mindennapjainkban és harmonizálja az élet kulcsfontosságú pillanatait. Belépő mindazoknak, akik most fedezik fel a virágesszenciák világát! Az összetett virágesszenciák

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Maurers Svédcsepp oldat 32 gyógynövény alkoholos kivonata

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA. Maurers Svédcsepp oldat 32 gyógynövény alkoholos kivonata BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA Maurers Svédcsepp oldat 32 gyógynövény alkoholos kivonata Mielőtt elkezdi szedni/alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót,

Részletesebben

IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I. 2. Fenntartás - Módosítások. Módosítások. Módosítás típusai

IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I. 2. Fenntartás - Módosítások. Módosítások. Módosítás típusai IPARI KÖTELEZETTSÉGEK I Gyógyszerek törzskönyvezése: 1. új gyógyszer tk beadványa 2. fenntartás 3. felújítás 4. kivonás Dr Szabó Mónika BAYER Hungária Kft Törzskönyvezési vezetı 2. Fenntartás - Módosítások

Részletesebben

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 drogismereti laboratóriumi gyakorlatok az illóolajok jellemzésére szolgáló

Részletesebben

HATÁSOSSÁG KÉRDÉSEI. Csupor Dezső, Hohmann Judit, Szendrei Kálmán

HATÁSOSSÁG KÉRDÉSEI. Csupor Dezső, Hohmann Judit, Szendrei Kálmán GYÓGYNÖVÉNY ALAPÚ ÉTREND KIEGÉSZÍTŐK A BIZTONSÁGOSSÁG ÉS HATÁSOSSÁG KÉRDÉSEI Csupor Dezső, Hohmann Judit, Szendrei Kálmán Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet Étrend

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY-ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK KORSZERŰ GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉSI ISMERETEK

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY-ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK KORSZERŰ GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉSI ISMERETEK BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY-ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK KORSZERŰ GYÓGYNÖVÉNYTERMESZTÉSI ISMERETEK Szerkesztette: Pluhár Zsuzsanna Írták: Bernáth Jenő (1. fejezet) Gosztola Beáta

Részletesebben

Fitoterápia vizsgakérdések-megoldások

Fitoterápia vizsgakérdések-megoldások Az ETI Természetgyógyászati alapismeretek modulvizsga megoldólapjainak felhasználásával készítette: Fábián Andrea vizsgakérdések-megoldások 1 1. Írjon le egy-egy /1-1/ illóolajat, melyek az alábbi panaszok

Részletesebben

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr.

ÉS ÁGAZATI EREDMÉNY DIFFERENCIÁLTSÁGA UDOVECZ GÁBOR dr. KERTÉSZ RÓBERT BÉLÁDI KATALIN dr. DIFFERENTIATION OF COSTS AND RETURNS IN AGRICULTURAL BRANCHES UDOVECZ, GÁBOR KERTÉSZ, RÓBERT BÉLÁDI, KATALIN Keywords: median costs and scatter, market dominating farms, investment return ratio, differentiation

Részletesebben

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja

Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Étrend kiegészítők, ahogy a gyakorló gyógyszerész látja Dr Schlégelné dr Békefi Csilla 1 Gyógyhatású készítmények kereskedelmének átalakulása egyenetlen gyógyszerfogyasztás fejlett ipari országokra esik

Részletesebben

DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI

DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI DROGTÓL A KÉSZÍTMÉNYIG: A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS PROBLÉMÁI Csupor Dezső, Hohmann Judit, Szendrei Kálmán Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet Minőség, minőségbiztosítás,

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Innovációs lehetőségek fitoterápiás készítmények fejlesztésében

Innovációs lehetőségek fitoterápiás készítmények fejlesztésében Innovációs lehetőségek fitoterápiás készítmények fejlesztésében Béni Szabolcs Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet Kötelező Szintentartó Továbbképzés Budapest 2015. február 7. A fitoterápia afitofarmakonokbetegség

Részletesebben

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%)

F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) CSEMETE FASOROK 2010.05.29 F11 Csanytelek Fajok Borítás (%) Ritkás lombozatú két sor szélességű, néhány méter széles (kb. 5 m). Nagyrészt egy soros tölgy, de északi végén két sorossá válik, a második sorban

Részletesebben

Nyilvános Értékelő Jelentés. Mevapass. bevont tabletta. (orvosi citromfűlevél-, valeriána- és észak-amerikai golgotavirág hajtás száraz kivonat)

Nyilvános Értékelő Jelentés. Mevapass. bevont tabletta. (orvosi citromfűlevél-, valeriána- és észak-amerikai golgotavirág hajtás száraz kivonat) Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (orvosi citromfűlevél-, valeriána- és észak-amerikai golgotavirág hajtás száraz kivonat) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Gyógynövénykutató

Részletesebben

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében

FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 termékek az egészség érdekében FLAVIN7 Szervezetünk egészséges működéséhez szükséges anyagok, melyeket élelmiszerek, táplálék kiegészítők, vitamin készítmények révén kaphatja meg a testünk. Ha

Részletesebben

Adatok Sztána és Zsobok környéke népi gyógynövényismeretéhez és népi orvoslási gyakorlatához

Adatok Sztána és Zsobok környéke népi gyógynövényismeretéhez és népi orvoslási gyakorlatához In: Molnár K., Molnár Zs. (szerk.) (2015): Élet és rend a határban. Etnoökológiai Kutatótábor Kalotaszegen. Sztánai Füzetek 19., Művelődés Egyesület Szentimrei Alapítvány, Kolozsvár Sztána, pp. 113 129.

Részletesebben

Drog: gyökér (Ginseng radix),

Drog: gyökér (Ginseng radix), Ginzengfajok (Panax spp.) Ázsiai (koreai v. kínai) ginzeng (P. ginseng) Amerikai ginzeng (P. quinquefolius) Araliaceae (borostyánfélék), K-Ázsia (ázsiai g.), É-Amerika (amerikai g.) évelı, lágyszárú, halványsárga

Részletesebben

A Program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg

A Program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg A Program az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg Minta Üzleti Terv Gyógynövények termesztése és feldolgozása A dokumentum a Hungary Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme keretében

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés

SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Doktori (PhD) értekezés SZENT ISTVÁN EGYETEM, Gödöllı Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Doktori (PhD) értekezés A TERMELİI ÉRTÉKESÍTİ SZERVEZETEK (TÉSZ) LEHETİSÉGEI A ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS TERMELİK KOORDINÁLÁSÁBAN

Részletesebben

2010.10.11. Kereskedelmi forgalomban kapható gyógynövény drogok minısége. Corvinus-Fitolabor. Gyógynövény alapú termékek. Drogok minısítése:

2010.10.11. Kereskedelmi forgalomban kapható gyógynövény drogok minısége. Corvinus-Fitolabor. Gyógynövény alapú termékek. Drogok minısítése: ... Kereskedelmi forgalomban kapható gyógynövény drogok minısége Nádosi Márta, Czirbus Zoltán, Bányai László, Lukács Larina, Bernáth Jenı, Lelik László Gyógynövény alapú termékek Monoteák: fajta drogot

Részletesebben

Cholavit belsőleges oldatos cseppek

Cholavit belsőleges oldatos cseppek Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: borsosmentalevél (Menthae piperitae folium) közönséges cickafark virágos hajtás (Millefolii herba) köménytermés (Carvi fructus) benedekfű (Cardui benedicti herba)

Részletesebben

A szakszerű gyűjtés feltételei Biztos botanikai ismeretek növényfaj azonosítása Rokon fajok ismerete: Egy rokonsági kör növényei együtt gyűjthetők:

A szakszerű gyűjtés feltételei Biztos botanikai ismeretek növényfaj azonosítása Rokon fajok ismerete: Egy rokonsági kör növényei együtt gyűjthetők: GYÓGYNÖVÉNYEK GYŰJTÉSÉNEK ÁLTALÁNOS SZEMPONTJAI A szakszerű gyűjtés feltételei Biztos botanikai ismeretek növényfaj azonosítása Rokon fajok ismerete: Egy rokonsági kör növényei együtt gyűjthetők: Tiliae

Részletesebben

Gyógynövények az élelmiszerek között

Gyógynövények az élelmiszerek között Gyógynövények az élelmiszerek között Budapest, 2011. március 25. Sárvár Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály 1 Az emberi felhasználásra

Részletesebben

ALTERNATÍV ÁLLATGYÓGYÁSZAT FAKULTATÍV TANTÁRGY FITOTERÁPIA

ALTERNATÍV ÁLLATGYÓGYÁSZAT FAKULTATÍV TANTÁRGY FITOTERÁPIA ALTERNATÍV ÁLLATGYÓGYÁSZAT FAKULTATÍV TANTÁRGY 2006/2007. tanév II. félév FITOTERÁPIA Fitoterápia a lógyógyászatban Készítette Marton Zsófia www. loherba.dzsar.hu 06/20-2222 2222-075 Bemutatkozom.. Marton

Részletesebben

Részletes drogismeret

Részletes drogismeret Részletes drogismeret Buglyos fátyolvirág (Gypsophila paniculata) drog: fehér szappangyökér (Saponariae albae radix) A drog a Gypsophila paniculata hámozott gyökere. A hámozatlan gyökér szürkés- v. sárgásbarna,

Részletesebben

2016.04.28. Tropánvázas alkaloidok. Miért pont a tropán alkaloidok? Miért pont a köles? 2013. szeptember - konferencia a kölesről a BGF KVIKen

2016.04.28. Tropánvázas alkaloidok. Miért pont a tropán alkaloidok? Miért pont a köles? 2013. szeptember - konferencia a kölesről a BGF KVIKen Tropán alkaloidok előfordulása étrend-kiegészítőkben és gyógynövény teákban. Valós vagy vélt kockázatok. Lugasi Andrea Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás

Részletesebben

Festőnövények TAVASZ. Csalán /Urtica dioica/ Farkaskutyatej /Euphorbia cyparissias/ Cserszömörce /Cotinus coggyria/

Festőnövények TAVASZ. Csalán /Urtica dioica/ Farkaskutyatej /Euphorbia cyparissias/ Cserszömörce /Cotinus coggyria/ Festőnövények TAVASZ Csalán /Urtica dioica/ Jól ismeri mindenki, a találkozást nem felejtjük el vele. Friss csalánlevéllel halványzöldre festhetjük a gyapjút. Sárgát ad, ha a friss leveleket megfőzzük,

Részletesebben

Növényrendszertan gyakorlatok

Növényrendszertan gyakorlatok Növényrendszertan gyakorlatok 14. gyakorlat Környezettudományi szak Környezetmérnöki szak r: Árvacsalán-virágúak - Lamiales cs: Ajakosok - Lamiaceae (Labiatae) fıként lágyszárúak vagy félcserjék négyélő

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIRKULIN VALERIÁNA KOMLÓVAL MITE/FORTE BEVONT TABLETTA, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

BETEGTÁJÉKOZTATÓ 1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CIRKULIN VALERIÁNA KOMLÓVAL MITE/FORTE BEVONT TABLETTA, ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ? BETEGTÁJÉKOZTATÓ Cirkulin Valeriana komlóval 80 mg/20 mg mite bevont tabletta Cirkulin Valeriana komlóval 160 mg/40 mg forte bevont tabletta macskagyökér száraz kivonata és komlótoboz száraz kivonata Olvassa

Részletesebben

Új! Dr.Hauschka testápoló tejek

Új! Dr.Hauschka testápoló tejek Új! Dr.Hauschka testápoló tejek Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Dr.Hauschka testápoló tej termékcsalád most két új taggal, a Levendula-szantálfa Testápoló balzsammal és a Mandula Testápoló balzsammal

Részletesebben

Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére

Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére regional development fund(erdf) Oktatási anyagok a projekt Traditional and wild című kurzus részére FEHÉRMÁLYVA (Althaea officinalis L.) 1. 7. 2012 http://bs.wikipedia.org/wiki/bijeli_sljez regional development

Részletesebben

Tudományos állásfoglalás (kiegészítés a 2011/02/SZT0001 számon kiadott, 2011. április 13. napján kelt állásfoglaláshoz)

Tudományos állásfoglalás (kiegészítés a 2011/02/SZT0001 számon kiadott, 2011. április 13. napján kelt állásfoglaláshoz) Tudományos állásfoglalás (kiegészítés a 2011/02/SZT0001 számon kiadott, 2011. április 13. napján kelt állásfoglaláshoz) Tudományos állásfoglalás az étrend-kiegészítıkben, egyéb anyagokkal dúsított élelmiszerekben

Részletesebben

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014)

36% more maize was produced (Preliminary production data of main crops, 2014) Release date: 22 January 2015 Next release: 26 January 2015. Vital events, January November 2014 Number 13 36% more maize was produced (Preliminary data of main crops, 2014) In 2014 the of all major crops

Részletesebben

Immunológiai gyógyszerek

Immunológiai gyógyszerek Speciális gyógyszercsoportok forgalomba hozatali engedélyei Immunológiai gyógyszerek Homeopátiás gyógyszerek egyszersített eljárása Növényi szerek Hagyományos növényi gyógyszerek 1 Immunológiai gyógyszerek

Részletesebben

Gincosan kemény kapszula

Gincosan kemény kapszula Gyógyszernév: (páfrányfenyőlevél és ginzenggyökér száraz kivonata) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Radaydrug Kft. Kelt: 2013. augusztus 21. TARTALOM NEM EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREKNEK

Részletesebben

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE

WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE WHY DON T THEY GRAZE DAIRY CATTLE SALAMON, ILDIKÓ MÉSZÁROS, JUDIT NÉMETH, ATTILA TELL, IMRE Keywords: rural development, grass farming, cattle farming, dairy cows. Joining the European Union has opened

Részletesebben

A VERBASCUM PHLOMOIDES L. ÉS A SALVIA SCLAREA L. ÉLETFORMA-

A VERBASCUM PHLOMOIDES L. ÉS A SALVIA SCLAREA L. ÉLETFORMA- BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR GYÓGY- ÉS AROMANÖVÉNYEK TANSZÉK A VERBASCUM PHLOMOIDES L. ÉS A SALVIA SCLAREA L. ÉLETFORMA- TÍPUSOK PRODUKCIÓBIOLÓGIAI ÉRTÉKELÉSE DOKTORI ÉRTEKEZÉS TÉZISEI

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-2002/46 számú előírás. Étrend-kiegészítők. Food supplements

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-1-2002/46 számú előírás. Étrend-kiegészítők. Food supplements MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-1-2002/46 számú előírás Étrend-kiegészítők Food supplements Ezen előírás az Európai Parlament és a Tanács 2002/46/EK irányelve alapján készült. This

Részletesebben

INFUSION. TIENS prémium teák

INFUSION. TIENS prémium teák INFUSION TIENS prémium teák TIENS TEÁK, HOGY JÓ NAPJA LEGYEN A tea az egyik legősibb és legnagyobb becsben tartott ital a világon. Elkészítésének módja és fogyasztása régóta fontos részét képezi a kínai

Részletesebben

Nyilvános Értékelő Jelentés. Sedacomp. bevont tabletta. (észak-amerikai golgotavirág hajtás és macskagyökér száraz kivonatai)

Nyilvános Értékelő Jelentés. Sedacomp. bevont tabletta. (észak-amerikai golgotavirág hajtás és macskagyökér száraz kivonatai) Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Nyilvános Értékelő Jelentés Gyógyszernév: (észak-amerikai golgotavirág hajtás és macskagyökér száraz kivonatai) Nemzeti eljárás A forgalomba hozatali engedély

Részletesebben

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső

TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Csupor Dezső GYÓGYNÖVÉNYEK A Csupor Dezső TERÁPIÁBAN: VESZÉLY VAGY LEHETŐSÉG? Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Gyógynövény Szakosztály Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Farmakognóziai Intézet

Részletesebben

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3-2001/110 számú előírás Méz. Honey

MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV. Codex Alimentarius Hungaricus. 1-3-2001/110 számú előírás Méz. Honey MAGYAR ÉLELMISZERKÖNYV Codex Alimentarius Hungaricus 1-3-2001/110 számú előírás Méz Honey Ezen előírás a Tanács 2001/110/EK irányelvének műszaki tartalmával azonos. This Regulation is equivalent in technical

Részletesebben

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus

laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus laboratóriumi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására

Növekvı arzén adagokkal kezelt öntözıvíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására PANNON EGYETEM GEORGIKON KAR NÖVÉNYVÉDELMI INTÉZET NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÉS KERTÉSZETI TUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Iskolavezető: Dr. Kocsis László, egyetemi tanár Témavezetők: Dr. Nádasyné Dr. Ihárosi Erzsébet,

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA

DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA DR. HETÉNYI LÁSZLÓ MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA gyógyszerellátás 2 egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás egészségbiztosítás egészségügyi szolgáltatás gyógyszerellátás 3 egészségbiztosítás egészségügyi

Részletesebben

független hírújság (megjelenik kéthavonta) ALAPÍTVA: 2006-ban

független hírújság (megjelenik kéthavonta) ALAPÍTVA: 2006-ban FARMAKOGNÓZIAI HÍREK független hírújság (megjelenik kéthavonta) ALAPÍTVA: 2006-ban 2010. FEBRUÁR V. évf. 15. szám Kiadó: Pécsi Tudományegyetem ÁOK, Gyógyszerésztudományi Szak, Farmakognóziai Intézet A

Részletesebben

A-B ; C-D; E-F; G-H ; I-J; K-L; M-N; O-P; R-S; T-U ; V-ZS

A-B ; C-D; E-F; G-H ; I-J; K-L; M-N; O-P; R-S; T-U ; V-ZS Gyógynövények A-B A-B ; C-D; E-F; G-H ; I-J; K-L; M-N; O-P; R-S; T-U ; V-ZS Acsalapu (Petasites hibridus Sch.) Gyógyhatása: Nyálkakiválasztást elősegítő köptető, izzasztó és köhögéscsillapító, légzéskönnyítő,

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT 3. számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) mint védjegyjogosult Bükki nemzeti parki termék elnevezéső

Részletesebben

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN

FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN 4. évfolyam 2. szám 2 0 1 4 101 107. oldal FATERMÉSI FOK MEGHATÁROZÁSA AZ EGÉSZÁLLOMÁNY ÁTLAGNÖVEDÉKE ALAPJÁN Veperdi Gábor Nyugat-magyarországi Egyetem, Erdômérnöki Kar Kivonat A fatermési fok meghatározása

Részletesebben

Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata. Betakarítás ideje

Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata. Betakarítás ideje Fontosabb termesztett gyógynövények néhány jellemzı adata Név Apiaceae család Anethum Szélsıséges graveolens viszonyok -kerti kapor Coriandrum sativum -koriander Pimpinella anisum -ánizs Víz- és talajesebb,

Részletesebben

MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * Logisztikai rendszerek a fenntarthatóság szolgálatában

MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * Logisztikai rendszerek a fenntarthatóság szolgálatában MOSONYINÉ ÁDÁM GIZELLA * Logisztikai rendszerek a fenntarthatóság szolgálatában Logistics Systems for the Concept of Sustainability Members of economy and society have shown great interest in the concept

Részletesebben

Aromás illó monoterpén és fenilpropán származékok

Aromás illó monoterpén és fenilpropán származékok Aromás illó monoterpén és fenilpropán származékok Aromás illó vegyületek bioszintézis útjai 1/ CH fahéjsav fenil-propán származékok. 2/ aromatizálódás H H mentol timol Aromás monoterpének H HC 3 H CH 3

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2009. május 18.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszerkiadó szakasszisztens szakképesítés. 2437-06 Gyógyszerkiadás modul. 1. vizsgafeladat. 2009. május 18. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÚJ ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSALAPÚ TERMÉKKÜLÖNLEGESSÉGEK Dr. Nádasdi Józsefné Szabolcsi Ízek Innovatív Kft.

ÚJ ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSALAPÚ TERMÉKKÜLÖNLEGESSÉGEK Dr. Nádasdi Józsefné Szabolcsi Ízek Innovatív Kft. ÚJ ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSALAPÚ TERMÉKKÜLÖNLEGESSÉGEK Dr. Nádasdi Józsefné Szabolcsi Ízek Innovatív Kft. Kulcsszavak: gyümölcs-, zöldségtermékek, fogyasztó, egészség, élmény, kényelem, helyi. Összefoglalás

Részletesebben

Az egészségre vonatkozó állításokról szóló EU rendelet hatása az ipar szemszögébıl nézve

Az egészségre vonatkozó állításokról szóló EU rendelet hatása az ipar szemszögébıl nézve Az egészségre vonatkozó állításokról szóló EU rendelet hatása az ipar szemszögébıl nézve Arne Speybrouck Regional BD Manager Health and Nutrition May 2010 A gazdaságra gyakorolt hatások összegzése: Célkitőzések

Részletesebben

Oktatási anyagaink az agrár szektorban

Oktatási anyagaink az agrár szektorban Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 II. nemzetközi workshop HUSK/1101/1.1.1/0361 project Oktatási anyagaink az agrár szektorban Kövesd Andrea TREBAG KFT Life Long Learning

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

NÖVÉNYI SZEREK HELYE A MAI GYÓGYSZERKINCSBEN

NÖVÉNYI SZEREK HELYE A MAI GYÓGYSZERKINCSBEN 292 GYÓGYSZERÉSZET 2007. május NÖVÉNYI SZEREK HELYE A MAI GYÓGYSZERKINCSBEN Gyógyszerészet 51. 292 294; 298 300. 2007. Édesgyökér, egy gyógynövény-kaméleon 1. rész Dr. Szendrei Kálmán és dr. Vasas Andrea

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november

A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója. 2013. november A VISONKA Takarmánykeverı és Szolgáltató Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság idıközi vezetıségi beszámolója 2013. november Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverı Szolgáltató

Részletesebben

Természetes eredetű, szerves készítmények használhatósága a növények kondícionálásában. A Fitokondi fejlesztésének története

Természetes eredetű, szerves készítmények használhatósága a növények kondícionálásában. A Fitokondi fejlesztésének története Természetes eredetű, szerves készítmények használhatósága a növények kondícionálásában A fejlesztésének története Dr. Lánszki Imre Batóné Dr. Kapcsos Judit 4.9.9. Vissza a gyökerekhez. 4.9.9. A peszticid-fejlesztés

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fıvárosi Ítélıtábla 2. Kf.27.185/2007/6. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fıvárosi Ítélıtábla a Forever Living Products Egészségügyi Élelmezési és Kozmetikai Termékeket Forgalmazó Kft. (Budapest) felperesnek

Részletesebben

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN

HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN NKTH Innotárs program KKVENT_8 HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI KKV-K A NEMZETKÖZIESEDİ TUDÁSHÁROMSZÖGBEN Dr. Antalóczy Katalin Halász György Imre Tatabánya, 2010. november 24. IKU Innovációs Kutató Központ (Pénzügykutató

Részletesebben

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 2730-06 Gyógyszertári asszisztens gyógyszerellátással kapcsolatos feladatai követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Felnıtt beteg C-vitamin tartalmú készítményt szeretne kérni Öntıl. Tájékoztassa

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS. Minőségbiztosítás alapkövetelményei: Minőségbiztosítás a gyógynövénytermelésben. A minőség 4 szintje:

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS. Minőségbiztosítás alapkövetelményei: Minőségbiztosítás a gyógynövénytermelésben. A minőség 4 szintje: MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS Minőség: a termék vagy a szolgáltatás olyan tulajdonságainak összessége, amelyek alkalmassá teszik arra, hogy a vele szemben támasztott meghatározott vagy elvárható igényeket kielégítse.

Részletesebben

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében

Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Klaszterek és támogatásuk, hatásvizsgálat a NOHAC- Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter esetében Készítette: Bodnár Emese

Részletesebben

Abrakzab ( Avena sativa) Almamenta (Mentha suaveolens variegata) Aloe vera ( Aloe vera) Ánizs (Pimpinella anisum)

Abrakzab ( Avena sativa) Almamenta (Mentha suaveolens variegata) Aloe vera ( Aloe vera) Ánizs (Pimpinella anisum) Abrakzab ( Avena sativa) Emésztést elősegíti,sokféle ásványi agyagot tartalmaz Almamenta (Mentha suaveolens variegata) Lágyabb, mint a többi menta. Frissítő hatású. Aloe vera ( Aloe vera) Védelem a szervezet

Részletesebben

www.tonikum.hu Az ALVEO-t alkotó gyógynövények és fő hatásaik 1. Aloe Vera - Aloe

www.tonikum.hu Az ALVEO-t alkotó gyógynövények és fő hatásaik 1. Aloe Vera - Aloe Az ALVEO-t alkotó gyógynövények és fő hatásaik 1. Aloe Vera - Aloe A csendes gyógyító aloint, antrachinon származékot tartalmaz, és mintegy 200-féle hatóanyagát írták le. Adaptogén hatású, harmonizálja

Részletesebben

Energetikai fitoterápia kutyáknak, lovaknak - Alkalmazási területek, gyógynövénypéldákkal -

Energetikai fitoterápia kutyáknak, lovaknak - Alkalmazási területek, gyógynövénypéldákkal - Marton Zsófia: Gyógynövények a lovak és kutyák étrendjében c. előadás III. rész. Energetikai fitoterápia kutyáknak, lovaknak - Alkalmazási területek, gyógynövénypéldákkal - fertőzések utáni lábadozás,

Részletesebben

Az ellenırzések helyszínei:

Az ellenırzések helyszínei: Az ellenırzések helyszínei: I. Általános területi ellenırzések ÚTMUTATÓ a NAPSUGÁR 2008 akció Élelmiszerlánc-felügyeleti nyári kiemelt ellenőrzés végrehajtásához I./1. Élelmiszerforgalmazó és vendéglátóhelyek,

Részletesebben

A népi gyógyítás és kutatásának néhány kérdése Siklód példáján Popular healing in Siklód and some questions of the research

A népi gyógyítás és kutatásának néhány kérdése Siklód példáján Popular healing in Siklód and some questions of the research WHO (World Health Organisation): Vector Biology and Control Division, XII. Fleas Biology and Control, Geneva, 1983, 874. p. 4. WORSHAM, P. L., MCGOVERN, Th. W., VIETRI, N. J., FRIEDLANDER, A. L., Plague

Részletesebben

Termékkatalógus. www.energyvet.com

Termékkatalógus. www.energyvet.com Termékkatalógus www.energyvet.com Üdvözöljük! Az ENERGYVET a legmodernebb technológiával készült, nagyhatású *bioinformációs termékei különlegesek abból a szempontból, hogy a nyugati és keleti gyógyászati

Részletesebben

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak

Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Megfelelőségi határértékek az étrend-kiegészítőknél Uniós ajánlás a kompetens hatóságoknak Horányi Tamás Magyarországi Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülte Étrend-kiegészítők, gyógyhatású

Részletesebben

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2)

URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) URTICACEAE Csalánfélék P 2+2 v. 5 A 2+2 G (2) SZÁR: - hazánkban lágyszárúak, - tejnedv nélküliek, - gyakoriak a csalánszőrök LEVÉL: - tagolatlan VIRÁG: - négytagú - egy- vagy kétlakiak VIRÁGZAT: - levélhónalji

Részletesebben

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai

Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai 2015. április GYÓGYSZERÉSZET 207 Gyógyszerészet 59. 207-212. 2015. Gyógytea-fogyasztási szokások napjainkban egy felmérés tapasztalatai Peták Zsolt 1 és Csupor Dezső 2 A gyógyteák csoportja jogi és szakmai

Részletesebben

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások:

A célok megvalósítása érdekében létrejövı beruházások: Miközben a fogyasztói oldalon tapasztalható a termék és terményváltás iránti növekvı igény (eredetigazolt, minıségi, egészséges termékek), az ehhez szükséges minıségi termelés és elıállítás szervezeti

Részletesebben

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében

A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében A Közös Agrárpolitika aktualitásai Az állattenyésztést érintı várható változások az EU mezıgazdasági támogatási rendszerében Dr. Vásáry Miklós EU referens, VM Agrárközgazdasági Fıosztály Idıszerő Kérdések

Részletesebben

MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B

MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B KATONAI GÉPÉSZET ÉS ROBOTIKA VÉG RÓBERT LÁSZLÓ MŰSZAKI OKTATÁS SZEREPE A B KATEGÓRIÁS JÁRMŰVEZETŐ KÉPZÉSBEN FUNCTION OF TECHNICAL TRAINING IN DRIVER S EDUCATION OF CATEGORY B A közúti gépjárművezető képzés

Részletesebben

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity

Regional Expert Meeting Livestock based Geographical Indication chains as an entry point to maintain agro-biodiversity How Code of Practice can address the question of biodiversity (indigenous breeds, peculiarities of feeding, rearing traditional or marginalized systems)? Rendek Olga, Kerekegyháza 2009 október 20. 1 2

Részletesebben