SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL"

Átírás

1 SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek községképi, községrendezési, környezetvédelmi, ellátási, közlekedés-biztonsági, valamint tulajdonosi szempontok figyelembevételével határozzák meg a közterületek használatának rendjét. 2. (1) A rendelet hatálya Sávoly Község közigazgatási területén lévő és az önkormányzat tulajdonában álló, vagy más tulajdonában álló, de az önkormányzatnak hasznosításra átadott és közterületnek minősülő területekre terjed ki. (2) Közterületnek minősül az ingatlan-nyilvántartásba közterületként bejegyzett bel- és külterületi föld és földrészlet, így különösen a zöldterületek, parkok, játszóterek, utak, utcák, járdák, terek, sétányok, beépítetlen terület stb. (3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetre. (Ptk c. pontja) 3. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelően - állagának sérelme, a forgalom veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával - mindenki szabadon használhatja. (2) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatához - a 4. (3) bekezdését kivéve - a tulajdonos hozzájárulása és a közterületet használó és az önkormányzat által kötött a közterület használatára vonatkozó polgári jogi szerződés szükséges. A tulajdonosi hozzájárulás nem pótolja a külön jogszabályokban előírt bejelentési,

2 2 engedélyezési kötelezettséget. (3) A tulajdonosi hozzájárulás megadása, a használatba adási szerződés megkötése a polgármester átruházott hatásköre. 1 A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ HASZNÁLATA 4. (1) Építéssel nem járó közterület használatra tulajdonosi hozzájárulás különösen a következő célokra adható: a) a közterületbe legalább 20 cm-rel túlnyúló, 1 m 2 felületet meg nem haladó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, reklámhordozó, cégér valamint a közterületbe 1 m-nél kisebb kiugrású üzleti védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez. b) 1 m 2 -nél kisebb felületű hirdető berendezés, információs tábla, valamint transzparens elhelyezéséhez, c) antenna, zászlórúd elhelyezésére (4 m-ig), d) személy taxi várakozóhely céljára, e) autómentő és utánfutója tárolására, f) vendéglátó-ipari kitelepülés (előkert) megvalósításához, g) árusító (vattacukor, cukorka, zöldség, gyümölcs, virág, hírlap, képeslap, stb. értékesítésére szolgáló) pavilon elhelyezéséhez, h) árubemutatás céljára, reklámozási célú árú kirakásához, valamint közterületen időszakos és folyamatos árusításhoz, i) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, egyéb árusító berendezés elhelyezéséhez, j) mozgóbolt üzemeltetéséhez, valamint mozgó szolgáltató tevékenység végzéséhez, k) termőföld, humusz, tárolás céljára, l) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék kihelyezéséhez, tüzelő és egyéb ömlesztett anyag tárolásához, m) cirkuszi és mutatványos tevékenység gyakorlásához, 1 Megállapította: 15/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos: augusztus 29-től.

3 3 n) közhasználatra még át nem adott közterületek (meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosításához, o) a közterület felbontására, amennyiben nem építési engedély köteles, p) alkalmi tűzijáték céljára, q) virágláda, virágkosár elhelyezéséhez, feltéve, hogy az a forgalmat nem akadályozza és kihelyezője azt gondozza, r) ünnepi rendezvény, kiállítás, technikai bemutató, valamint alkalmi vásár, sport- és kulturális rendezvény céljára, s) szerzői jogi védelemben részesülő játék-, riport- és dokumentumfilm forgatásához, (film és televízió felvételre), t) tevékenységüket árusítással egybekapcsoltan végző művészek működéséhez. (2) Építéssel járó közterület használat esetén: a) ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatban szükséges, az építési jogosultságot a tulajdonosi hozzájárulással kell igazolni. b) tulajdonosi hozzájárulás gépkocsi bejáró létesítéséhez akkor adható, ha: 1. a közterületen a gépkocsi bejárót ( útcsatlakozást) szilárd burkolattal építik ki, 2. a szükséges átereszt az építéshatóság által megállapított mérettel saját költségén a kérelmező kiépíti, 3. az áteresz tisztántartásáról gondoskodik. (3) Nem kell a közterület használathoz tulajdonosi hozzájárulás: a) a közterületnek az önkormányzat által történő igénybevételéhez, b) a sajtó munkatársainak, a tájékoztatási feladatuk ellátásához szükséges mértékben, c) fegyveres testületeknek és rendészeti szerveknek, valamint a tűzoltóságnak és mentőknek feladatuk ellátásához szükséges mértékben, d) az úttartozékok, útbaigazító táblák és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, e) a közterületen, illetőleg az alatt, vagy felett elhelyezett távközlési kábelek, közművezetékek hibaelhárítása érdekében végzett munkához, feltéve, hogy a

4 4 munka végzése nem jár együtt burkolat felbontásával, f) a szervezett lomtalanítási akcióban a közterületekre kihelyezett tárgyak tárolásához, a lomtalanítás időtartamára, g) tüzelőanyag 48 órát meg nem haladó tárolására, h) konténer elhelyezésére (költözés és épület felújítás során keletkező szemét, törmelék ideiglenes tárolására) egy hétig terjedő időszakra, (4) Nem adható tulajdonosi hozzájárulás: a) zajos (ideértve a zeneszolgáltatást is) és lakosság nyugalmát egyébként zavaró tevékenység gyakorlásához, b) bűzös, füsttel, korommal vagy gőzzel járó, sugárzó, tűz- és robbanásveszélyes, tevékenység gyakorlásához, ill. ilyen anyagok tárolásához, valamint veszélyes hulladék lerakásához, c) a közlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések és anyagok elhelyezéséhez, d) zöldfelületek igénybevételéhez, kivéve helyi szabályozás szerint kijelölt helyeken hirdető-berendezés elhelyezése, közművek létesítése, javítása, bontása, valamint közterületek felbontása esetén, ha más műszaki megoldás nem lehetséges, e) szerencsejáték és ennek nem minősülő játékautomata működtetéséhez, üzemeltetéséhez, f) olyan tevékenység gyakorlásához, amelynek közterületen való folytatását jogszabály nem teszi lehetővé, g) közerkölcsöt és közízlést sértő tevékenység végzéséhez, valamint szexuális áruk, tárgyak, egyéb dolgok bemutatására és forgalmazására, h) építési munkával kapcsolatos berendezések, eszközök közterületen történő tárolására és ilyen eszközök közterületen történő működtetésére, ha más műszaki megoldás lehetséges. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE 5. (1) A közterület-használathoz tulajdonosi hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelem benyújtása a közterület használat megkezdésére nem jogosít.

5 5 (2) A tulajdonosi hozzájárulást követően a közterület-használó az önkormányzattal köteles a közterület-használatra polgári jogi szerződést kötni. A közterület használat - kivéve 16. (2) bekezdés - csak a szerződéskötést követő időponttal jöhet létre. 6. (1) Amennyiben több építmény elhelyezésére szolgáló közterületet kíván hasznosítani a tulajdonos, vagy ugyanazt a területet egyidőben több közterület-használó kívánja igénybe venni, a hozzájárulás kiadása pályázat útján történik. (2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: a) a hasznosításra meghirdetett közterület helyét (út, utca, tér, házszám, helyrajzi szám), méretét (területét), rendeltetését, felszerelését, a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv megnevezését, b) a közterület-használat célját, és az ott folytatható tevékenység megjelölését, c) a közterület-használat idejét, időtartamát, jellegét, d) a közterület-használati alapdíj összegét, azzal a tájékoztatással, hogy a kérelem előterjesztésének jogát - az egyéb feltételek fennállása esetén - az a pályázó szerzi meg, aki a legmagasabb összegű közterület használati díj fizetésére tesz ajánlatot, e) a pályázati ajánlat benyújtásának, megfizetésének módját, helyét és határidejét, f) a pályázni jogosultak körét, g) pályázati tárgyalás tartása esetén annak helyét és időpontját. (3) A pályázati ajánlatot a polgármesternek címezve, írásban kell benyújtani. (4) A pályázatnak tartalmaznia kell: a) a pályázó nevét, címét, tevékenységét, és az annak gyakorlására jogosító okirat másolatát, b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. 7. (1) Pályázati tárgyalást egynél több pályázat beérkezése esetén kell tartani, a kiírásban szereplő időpontban. A tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben nyújtotta be.

6 6 (2) A pályázati tárgyaláson a pályázó, a polgármester megbízottja, valamint a jegyzőkönyvvezető vesz részt. A tárgyaláson jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) a pályázók nevét, címét, foglalkozását (tevékenységi körét), b) a tárgyalás menetét, az ajánlatok összegét. (3) A pályázat nyertese az, aki a pályázati feltételeknek megfelel, és a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű közterület-használati díj fizetésére tesz ajánlatot. (4) A pályázat nyertese a pályázat eredményének kihirdetését követő 15 napon belül köteles a közterület-használatra szerződést kötni. (5) Ha a pályázat nyertese a szerződést 15 napon belül nem köti meg, illetve bejelenti, hogy a közterületet nem veszi igénybe, a pályázati tárgyaláson részt vett soron következő legmagasabb összegű közterület használati díj fizetési ajánlatot tett pályázó jogosult a közterület-használatra szerződést kötni. 8. (1) Tulajdonosi hozzájárulást határozott időre, ezen belül évre, hónapra, napra lehet adni. Tulajdonosi hozzájárulás adható meghatározott feltételek bekövetkeztéig, illetőleg visszavonásig terjedő időre is. (2) A meghatározott időre szóló hozzájárulás az érvényességi idő lejárta előtt minimum 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható, amennyiben a közterület használat az e rendeletben foglalt feltételeknek megfelel. (3) A tulajdonosi hozzájárulás érvényét veszti: a) ha a tulajdonosi hozzájárulásban meghatározott határidő lejárt, vagy feltétel bekövetkezett, b) ha a közterületen folytatott tevékenységre vonatkozó jogosultság megszűnik, c) ha a közterületet a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használják, d) ha a hozzájárulásban rögzített feltételeket a kérelmező nem teljesíti, e) ha a használó díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig ismételten (másodízben) nem tesz eleget.

7 7 GÉPJÁRMŰVEK TÁROLÁS KÖZTERÜLETEN (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi parkolóhelyek üzemeltetése az önkormányzat feladata, azokat saját hatáskörben üzemelteti. 9. (2) A kialakított parkolóhelyeket térítésmentesen kell üzemeltetni. 10. (1) A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt, továbbá közúti forgalomban résztvevő 3500 kg össztömeget meghaladó gépjármű, jármű (mezőgazdasági munkagép, vontató), mezőgazdasági eszközök (eke, borona, tárcsa, stb.), pótkocsi, lakókocsi, utánfutó ( kivéve autómentő és annak utánfutója ) közterületen nem tárolható, és e területek telephelyként sem jelölhetők ki. (2) A rendelet alkalmazása szempontjából tárolásnak minősül munkanapokon 22 óra és reggel 6 óra között, valamint szabad- és munkaszüneti napokon egész nap, a közterületen az 1 óra időtartamot meghaladó várakozás, kivéve ha a jármű vezetője menetlevéllel igazolja, hogy fuvarban van (szállítmány fel- és lerakása, valamint a szállítmányra történő várakozás stb.). (3) Az (1) bekezdésben foglalt gépjárművek csak saját telephelyen, bértárolásra kijelölt telephelyen, illetve méretei alapján alkalmas építési telken tarthatók. ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEK TÁROLÁSA KÖZTERÜLETEN 11. (1) Közterületen üzemképtelen jármű tulajdonosi hozzájárulás nélkül nem tárolható. (2) Hozzájárulás csak legfeljebb 30 napra, és csak mellék útvonalra adható ki akkor, ha a gépjármű tulajdonosa saját ingatlanán nem oldható meg a tárolás. További tároláshoz tulajdonosi hozzájárulás egy ízben legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. (3) Üzembentartó üzemképtelenné vált járművét, amennyiben tulajdonosi hozzájárulással nem rendelkezik, köteles a közterületről haladéktalanul eltávolítani. (4) A rendelet alkalmazása szempontjából üzemképtelen gépjárműnek minősül a forgalomból kivont, hatósági engedéllyel, jelzéssel nem rendelkező, baleset- vagy más okból megsérült és elhagyott jármű. (5) A jármű üzembentartója a tulajdonosi hozzájárulás alapján tárolt járművek esetén köteles nevét, címét a hozzájárulás másolatát a járművön jól látható helyen (pl.: szélvédő mögött) elhelyezni.

8 8 TILTOTT HELYEN VÁRAKOZÓ, TÁROLT, TELEPHELYEZŐ JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 12. (1) A tiltott helyen várakozó, tárolt és telephelyező járművek az üzembentartó eredménytelen felszólítása esetén az üzembentartó költségére az e célra kijelölt telephelyre szállítható. A telephely (tároló hely) kijelöléséről a képviselőtestület gondoskodik. (2) Ha az üzembentartó személye nem állapítható meg, a jármű azonnal elszállítható. (3) Az elszállításnál a jármú műszaki állapotát szakértő bevonásával meg kell állapítani, és erről jegyzőkönyvet és fénykép (videó) felvételt kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járműben talált tárgyakat is. (4) Az elszállítás és tárolás költségei az üzembentartót terhelik. 13. (1) Ha a jármű üzembentartójának személye megállapítható, a polgármester a tulajdonost, (üzembentartót) felszólítja, hogy járművét a tárolás helyéről 30 napon belül szállítsa el. (2) Ha a tulajdonos, illetve üzembentartó személye vagy kiléte a jármű elszállításakor nem állapítható meg, akkor ennek megállapítására meg kell keresni a szükséges adatok szolgáltatására illetékes szervet. Ezzel egyidejűleg az elszállítást a helyi tömegtájékoztatási eszköz útján közzé kell tenni. 14. (1) Ismeretlen üzembentartó, továbbá a 30 nap elteltével ki nem váltott jármű esetén az elszállítástól számított egy év elteltével értékesítésnek, annak három hónapi eredménytelensége esetén megsemmisítésnek van helye. (2) Az értékesítés során befolyt összeget a költségeknek a levonása után öt évig elkülönített számlán kell kezelni. Ezt követően az összeg fejlesztési célra használható fel. (3) Az üzembentartó vagy a tulajdonos jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és költségekkel csökkentett összegre vonatkozó igényét érvényesíteni, amennyiben jogosultságát igazolja.

9 9 REKLÁM ÉS HIRDETÉSI TEVÉKENYSÉG 15. (1) Sávoly Község központi belterületén 2 m 2 -nél nagyobb hirdető berendezés e rendelet hatálybalépését követően nem helyezhető el. (2) A hirdető berendezés tulajdonosának gondoskodnia kell a berendezés karbantartásáról, az elavult hirdetések eltávolításáról. 16. (1) Hirdetmények és plakátok a belföldi reklám- és hirdetési tevékenységről szóló jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett helyezhetők el. (2) Választással össze nem függő hirdetmény és plakát csak oly módon helyezhető el, hogy az károkozás és környezetszennyezés nélkül eltávolítható legyen. (3) A szükségtelenné, illetve feleslegessé vált, valamint megrongálódott választással össze nem függő falragaszt az elhelyezőknek haladéktalanul el kell távolítaniuk. (4) Választással össze nem függő falragasz nem helyezhető el: a) élő növényzetre, b) elektromos és világító berendezés oszlopára, szekrényére, c) közlekedési jelzőtáblákra, d) autóbuszváró helyiségre. (5) A tilalom ellenére vagy tulajdonosi hozzájárulás nélkül kihelyezett plakátot, falragaszt az elhelyezőnek vagy - ha az elhelyező személye nem állapítható meg akinek az érdekében elhelyezték, haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül el kell távolítania vagy távolíttatnia. 2 KÖZTERÜLET FELBONTÁSÁRA, HELYREÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 17. (1) Utak, járdák, zöldterületek és egyéb közterületek területén, az alatti, vagy feletti létesítmények elhelyezése, áthelyezése, megszüntetése miatt a közterületet felbontani csak a közterület tulajdonosának hozzájárulásával és az abban meghatározott feltételekkel lehet. 2 Beiktatta: 15/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 2. -a. Hatályos augusztus 29-től.

10 10 (2) A tulajdonos előzetes hozzájárulása nélkül közterületet felbontani csak a közmű üzemzavarának halasztást nem tűrő elhárítása érdekében szabad. Ebben az esetben a felbontást követő első munkanapon a hozzájárulást pótlólag meg kell kérni, és a közterület helyreállítását két héten belül végre kell hajtani. (3) A tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a) a bontást kérő nevét, címét, a helyreállításért felelős megnevezését, b) a bontás célját, a helyreállítás módjának leírását, c) a bontás helyét, / helyszínrajz / a bontandó terület nagyságát, d) a bontás időtartamát, a bontás kezdetének és helyreállítás befejezésének időpontját. (4) A parkosított zöldterületeket és a burkolattal ellátott közterületeket szakszerűen kell helyreállítani. A helyreállítás csak szakképesített, illetve arra jogosult és alkalmas szervezet, vállalkozó végezheti. (5) A közterület tulajdonosa a kérelmezővel szemben a közterületek helyreállításával kapcsolatban egy évig garanciális, három évig szavatossági jogokat érvényesít. E kötelezettséget a szerződésben rögzíteni kell. (6) Ha a helyreállítási munka a hozzájárulásban meghatározott határidőre nem készül el, a közterület tulajdonosa azt egyszeri felszólítást követően a kötelezett költségére elvégezteti és követelését polgári jogi úton érvényesíti. E feltételt a szerződésbe kell foglalni. ÉPÍTŐANYAGOK TÁROLÁSA KÖZTERÜLETEN 18. Közterületen építési anyag tárolására - amennyiben az építési telken belül erre nincs lehetőség - kérelemre, csak a szükséges időtartamra ( maximum 1 évre ) és csak a műszakilag indokolt területre adható tulajdonosi hozzájárulás.

11 11 KÖZTERÜLET FILMFORGATÁS CÉLÚ HASZNÁLATA 3 18/A. (1) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevétele esetén a Kormányhivatal megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyására vagy elutasítására, az esetleges egyeztetések lefolytatására a polgármester jogosult. (3) A közterület filmforgatás célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű, illetve a határos magántulajdonú ingatlanok használatát, és nem eredményezhet aránytalan terhet az érintett magántulajdonú ingatlanok tulajdonosai/használói részére. (4) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz a hozzájárulás megadását követően a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. (5) Filmforgatás szempontjából turisztikailag kiemelt közterületnek minősül a település-rendezési eszközökben meghatározott és lehatárolt a) a helyi értékvédelmi (településképvédelmi) területek b) az országos és a helyi jelentőségű természetvédelmi területek c) a Natura 2000 területek és a nemzeti ökológiai hálózat által érintett területek d) a helyi védett művi érték ingatlana és a vele szomszédos ingatlanok e) az egészségügyi, sport és turisztikai rendeltetésű beépítésre szánt különleges területek (6) A turisztikailag kiemelt területeken a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín, technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg az 500 m2 területet. 3 Beiktatta: 15/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 3. -a. Hatályos augusztus 29-től.

12 12 (7) Filmforgatás nem engedélyezhető, a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni, ha a tervezett közterület-használat időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van. (8) A filmforgatás céljából történő közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra engedélyezhető, ettől eltérő időpontban a lakosság nyugalma érdekében csak különösen indokolt esetekben engedélyezhető. (9) A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani: a) a használat teljes időtartama alatt köteles a közterület tisztán- és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni, b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni, c) filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a köteles folyamatosan biztosítani, d) forgalomkorlátozás esetén köteles a lakosságot értesíteni, e) a használat megszűnését követően eredeti állapotba köteles a közterületet helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni. (10) A filmforgatás esetében a közterület-használati díj megállapítása során e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott díjtételt kell alkalmazni. A közterület-használat csak a díjnak az önkormányzat számlájára történő megfizetését követően kezdhető meg. (11) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudomá nyos és ismeretterjesztő témájú filmalkotások. (12) Meghatározott időtartamot, vagy területet el nem érő filmforgatás célú közterület-használat esetén a használót a fel nem használt időtartamra, illetve az el nem foglalt területre kedvezmény illeti meg, mely mértéke 50%. (13 A filmforgatás céljából történő közterület-használatra nem terjednek ki a Rendelet díjszámításra, kérelem benyújtásra, engedélyezésre vonatkozó ren delkezései. Az Mktv., valamint a végrehajtására kiadott, a települési önkormányzat tulaj donában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet és a közigazgatási ható sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

13 13 KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJ 19. (1) A közterület használatáért az e rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott, a közterület-használati hozzájárulásban és szerződésben is rögzített díjat kell fizetni. (2) A díjat az elfoglalt terület és használat időtartama alapján kell megállapítani. A terület, felület (hirdető berendezés) meghatározása során minden megkezdett m 2 -t egésznek kell tekinteni. Az időtartam meghatározásánál minden megkezdett nap, hónap egésznek számít. (3) A fizetendő közterület-használati díj a (2) bekezdés szerinti, továbbá a pályázati eljárás licitálás eredményeként kialakult díj. (4) A szerződést az önkormányzat nevében a Polgármester köti meg. 4 (5) A közterület használatért fizetendő díjat a közterület igénybevétele előtt kell az önkormányzat költségvetési számlájára befizetni vagy átutalni. Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 20. a) a 4. (3) bekezdésében szereplő közterület használatért, b) a közvetlen életveszély elhárításának céljára szükséges területek után, c) építésnél, bővítésnél, felújításnál a jogerős építési engedély érvényességének ideje alatt, 1 évig, d) az építési engedély nélkül végezhető építési, felújítási munkánál 30 napig, azt követően az 1-es sz. melléklet n) pontjában meghatározott díj fizetendő, e) sport és kulturális rendezvényre, f) virágláda, virágkosár elhelyezéséhez szükséges közterületre, g) művészeti kiállításra, vásárra, h) az 1m 2 -nél nagyobb hirdetőfelülettel nem rendelkező, a választás időtartamára szóló és a választással összefüggő, ideiglenes jellegű hirdetőtábla elhelyezéshez. A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT RENDJE Megállapította: 15/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos: augusztus 29-től.

14 14 (1) A közterületet csak úgy szabad használni, hogy a többi terület rendeltetésszerű használatát ne zavarja. (2) A közterület-használat során a területen elhelyezett szerkezetek, tárgyak (hirdetőtáblák) anyagainak és formájának összhangban kell lennie a környezetében lévő létesítmények anyagával és formájával, jó karbantartásukról a tulajdonos köteles gondoskodni. (3) A használó köteles az igénybevett területet folyamatosan tisztán tartani és a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról a hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően gondoskodni. (4) Ha a közterület-használat megszűnik, a használó köteles a saját költségén a közterület eredeti állapotát - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. (5) Szeszesital közterületen kivéve engedélyezett kulturális és sportrendezvények, ünnepségek alkalmával- csak vendéglátó-ipari előkertben árusítható, illetve fogyasztható. A KÖZTERÜLETEK ELLENŐRZÉSE 22. (1) A közterületek állapotát, a közterületek rendeltetésszerű használatát állandóan, a község teljes területére kiterjedően ellenőrizni kell. (2) Az ellenőrzések során figyelemmel kell kísérni: a) az út - és járdaburkolat állapotát, b) közúti jelzőtáblák állapotát, c) köztéri berendezési tárgyak, építmények, növényzet állapotát, d) engedélyezett, illetve engedély nélküli közterület használatokat, f) a közterület tisztaságát, gondozását, g) a rendeletben és a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott kötelezettségek teljesítését. (3) Elemi kár esetén, annak elmúltával azonnal a város teljes területére kiterjedő általános ellenőrzést kell tartani. (4) A közterület-használat jogszerűségének, a hozzájárulásban meghatározott feltételek betartásának ellenőrzését a körjegyző által megbízott hivatali dolgozó végzi. (5) Elsődleges ellenőrzési feladat a jogszerűtlen vagy engedélytől eltérő közterülethasználat megakadályozása.

15 15 (6) Az ellenőrzéssel megbízott hivatali dolgozó a közterületi ellenőrzések során feltárt hiányosságokat és a tett intézkedéseket az ellenőrzés napját követő munkanapon köteles írásban közölni a közterület kezelőjével. A KÖZTERÜLET HOZZÁJÁRULÁS NÉLKÜLI HASZNÁLATÁNAK JOGKÖVETKEZMÉNYEI 23. (1) A közterület-használat tulajdonosi hozzájáruláshoz kötött, de hozzájárulás nélküli használata esetén a használó a hozzájárulás kiadásra jogosult felhívására köteles a használatot megszüntetni és a közterületet az eredeti állapotnak megfelelő módon, a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. (2) Azt, aki a közterületet e rendeletben szabályozott hozzájáruláshoz kötött esetekben hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérő módon használ, a hozzájárulás nélküli, vagy az attól eltérő használat tartamára, az egyébként fizetendő közterület-használati díj megfizetésére köteles. Az önkormányzat, mint tulajdonos, ezen igényét a Ptk. rendelkezései szerint érvényesítheti. (3) Ha a közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon használó a hozzájárulás kiadása feltételeinek egyébként megfelel, kérelmére, a közterülethasználathoz hozzá lehet járulni. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 24. (1) Ez a rendelet április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közterületek használatáról szóló 15/2004.(IV.15.) számú rendelet a hatályát veszti. (3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Sávoly, március 30. Egyed József s.k. Dr. Steiner Györgyi s.k.

16 16 polgármester körjegyző Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteles: Bödőné Dr. Molnár Irén jegyző

17 17 1. melléklet KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK Közterület-használat módja a) a közterületbe legalább 20 cm-rel túlnyúló, 1 m 2 felületet meg nem haladó üzlethomlokzat, kirakatszekrény, reklámhordozó, cégér valamint a közterületbe 1 m-nél kisebb kiug- 60 Ft/m 2 /hó rású üzleti védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez. b) 1 m 2 -nél kisebb felületű hirdető berendezés, információs tábla, valamint transzparens elhelyezéséhez, 200 Ft/m 2 /hó c) antenna, zászlórúd elhelyezésére (4 m-ig), 200 Ft/m 2 /hó d) személy taxi várakozóhely céljára, 300 Ft/m 2 /hó e) autómentő és utánfutója céljára, 160 Ft/m 2 /hó f) vendéglátó-ipari kitelepülés (előkert) megvalósításához, 50 Ft/m 2 /hó g) árusító (vattacukor, cukorka, zöldség, gyümölcs, virág, hírlap, képeslap, stb. értékesítésére szolgáló) pavilon elhelyezéséhez, h/1) árubemutatás céljára, reklámozási célú árú kirakásához, valamint közterületen folyamatos árusításhoz, h/2) időszakos árubemutatás és árusításhoz, i) közterületen lévő, vagy közterületbe nyúló árusító automata, egyéb árusító berendezés elhelyezéséhez, j) mozgóbolt üzemeltetéséhez, valamint mozgó szolgáltató tevékenység végzéséhez 200 Ft/m 2 /hó 350 Ft/m 2 /hó 80 Ft/m 2 /nap 80 Ft/m 2 /hó 100 Ft/m 2 /nap k) termőföld, humusz tárolás céljára 100 Ft/m 2 /hó l) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék kihelyezéséhez, tüzelő és egyéb ömlesztett anyag tárolásához 20 Ft/m 2 /nap m) cirkuszi és mutatványos tevékenység gyakorlásához, 10 Ft/m2/nap n) közhasználatra még át nem adott közterületek (meg nem 20 Ft/m 2 /év nyitott utca) ideiglenes hasznosításához. o) a közterület felbontására, amennyiben nem építési engedély köteles: - másodrendű főutak, összekötő utak mellett (országos közutak, 15 Ft/m 2 /nap - mellékutak, helyi közutak, - kerékpárút, gyalogút, járda és mellettük levő közterület p) alkalmi tűzijáték rendezése céljára 2000 Ft/alkalom q) Filmforgatási helyszín 200 Ft/m2/nap 5 5 Beiktatta: 15/2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet 5. -a. Hatályos augusztus 29-től.

18 18 SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2010.(XII.21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 21/A. (2) bekezdésében, valamint a 26. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. E rendelet hatálya Sávoly Község Önkormányzata közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmazókra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. Talajterhelési díjfizetési kötelezettség 2. (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. (2) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli. (3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára rendelkezésre. (4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

19 19 Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 3. (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózó) a tárgyévet követő év március 31-éig az önkormányzati adóhatóságnak. (továbbiakban: Körjegyző) (2) A Körjegyző részére a települési közműhálózat üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel. (3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság. (4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Körjegyző nyilvántartást vezet. (5) A Körjegyző a kibocsátót terhelő talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Ktdt.) nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit alkalmazza. (6) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság által megjelölt számú talajterhelési díj beszedési számla javára fizeti be. Az önkormányzat talajterhelési díj beszedési számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési önkormányzat környezetvédelmi alapja javára kell átutalni. A talajterhelési díj mértéke 4.

20 20 (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja (A), a (4) bekezdésben meghatározott egységdíj (E), valamint a területérzékenységi (T) szorzó határozza meg. A talajterhelési díj mértéke: ExAxT. (2) A talajterhelési díj alapja (A) a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. (3) A (2) bekezdésben említett átalányt a háztartásban együtt lakó személyek száma x 2 m 3 x 12 hó figyelembevételével kell megállapítani, csökkentve a szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiséggel, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. (4) A talajterhelési díj egységdíjának (E) mértéke 1200 Ft/m 3. (5) A területérzékenységi szorzó (T) a helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján végzett talajterhelés esetén Sávoly község közigazgatási területén a felszín alatti víz állapota szempontjából a fokozottan érzékeny besorolás alapján 3. (6) A vízjogi engedély alapján talajterhelést végző kibocsátó a Ktdt. 3. számú melléklete alapján köteles talajterhelési díjat fizetni. Díjkedvezmény 5. (1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor: a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum), b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150 %-át. (2) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.