ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére 2004-ben készítette el a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Vas Megyei Szervezete a hulladékgazdálkodási tervet. Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 34/2004. (IX. 28.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről 3. -a előírja, hogy a képviselőtestület a hulladékgazdálkodási tervet két évente felülvizsgálja, a benne foglaltak végrehajtásáról beszámolót állíttat össze. A évre vonatkozó hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat elkészült a MTESZ Vas Megyei Szervezete (9700, Szombathely, Széll Kálmán u. 54.) által, mely a fent említett helyi rendelet mellékletét képezi. A terv véleményezésre került az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által. A Felügyelőség 3 pontban javasolta a dokumentáció átdolgozását. Ezek az alábbiak: 1. A terv 2 éves beszámolójában a tervezési időszakból eltelt 2 év tapasztalatait kell összegezni, felül kell vizsgálni a tervben foglaltak megvalósulását, szükség esetén pedig módosítani kell a tervben foglaltakon. A beszámolóban a évi időszakot kellene vizsgálni a 2004-es terv bázisévéhez viszonyítva. 2. Az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokról, a közterületen elhullott állati tetemekről, az iskolák, óvodák konyháiban keletkező elhasznált olajról nem tartalmaz mennyiségi adatokat a beszámoló. 3. Az állati eredetű hulladékok jelentős része nem veszélyes hulladék, ez azonban a beszámolóból nem állapítható meg. Az előterjesztés mellékletét képező hulladékgazdálkodási tervben látható, hogy a fenti észrevételek pontosításra, véleményezésre kerültek. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés és a felülvizsgálat elfogadására. Tisztelettel: Berta-Dobos Eszter sk. Műszaki ügyintéző HATÁROZATI JAVASLAT Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a MTESZ Vas Megyei Szervezete által felülvizsgált évre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervet elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán, polgármester Műszaki csoport

2 Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2010. (II. 19.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 34 /2004. (IX. 28.) rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. -ában kapott felhatalmazása alapján a helyi hulladékgazdálkodási tervet az alábbi rendeletben hirdeti ki: 1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Répcelak, február 18. Dr. Németh Kálmán polgármester Dr. Kiss Julianna jegyző A rendelet kihirdetve: Répcelak, február 19. Dr. Kiss Julianna sk. jegyző

3 RÉPCELAK, CSÁNIG, NICK, URAIÚJFALU, VÁMOSCSALÁD TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ II

4 1. BEVEZETÉS A helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítéséért a települések Önkormányzata a felelős, a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdése alapján: Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. A Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1) bekezdése alapján: A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. Jelen beszámoló a helyi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célok megvalósulását elemzi, az elemzés eredményének megfelelően szükség szerint kiegészíti, illetve módosítja az eredeti hulladékgazdálkodási tervet. A helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai: 1. Az állapotértékelés adatainak módosítása az eltelt 2 évre vonatkozóan. 2. Jelen beszámoló fő fejezetei megegyeznek a helyi hulladékgazdálkodási terv főbb fejezeteivel. 3. A tervben kitűzött célok megvalósításának az elemzése, határidőre nem teljesített célok csúszásának okai. 4. Új célok kitűzése a jelenlegi állapot figyelembe vételével, a jogszabályokban foglaltak teljesítése érdekében. 2. JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS ADATOK A Beszámoló Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád Hulladékgazdálkodási tervéhez készült. A Beszámoló elkészítéséért felelős szervek: Répcelak Város Önkormányzata (Répcelak, Bartók Béla u. 38.) Csánig Község Önkormányzata (Csánig, Petőfi u. 2.) Nick Község Önkormányzata (Nick, Rákóczi u. 14.) Uraiújfalu Község Önkormányzata (Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.) Vámoscsalád Község Önkormányzata (Vámoscsalád, Fő u. 102.) Az eredeti tervet 2004-ben a készítette: MTESZ Vas megyei Szervezete (Szombathely, Széll Kálmán u. 54.) A tervet 2007-ben felülvizsgálta: MTESZ Vas megyei Szervezete (Szombathely, Széll Kálmán u. 54.) A tervet 2009-ben felülvizsgálta: MTESZ Vas megyei Szervezete (Szombathely, Széll Kálmán u. 54.)

5 A jelen dokumentumban bázisként a és évi adatok szolgáltak. Amennyiben ezek nem álltak rendelkezésre vagy nem léteztek, akkor a legújabb információforrást, műszaki becsléseket kellett használni. Adathiány esetén a n.a. jelölést alkalmaztuk. A mennyiségi adatok a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet által előírt hulladékokra vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséből, a Nyugat-dunántúli Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervéből, Landfill Hulladéklerakó Információs Rendszerből, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Vas megye statisztikai évkönyve 2007-ből származó adatokból, illetve a közszolgáltatók és az Önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott adatokból állnak. STATISZTIKAI ADATOK A TELEPÜLÉSEKRŐL (2007) Település Területe (km 2 ) Népesség (fő) Lakáso k száma (db) Közüzem i vízhálóza ttal ellátott lakások (db) Közüzemi szennyvízhálózatra csatlakoztatott lakások (db) Közüzemi szennyvízhálózatra nem csatlakozta tott lakások (db) Répcelak 13, Csánig 8, Nick 11, Uraiújfalu 19, Vámoscsalád 11, Rendszere s hulladékgy űjtésbe bevont lakás (db) Település Lakosságna k szolgáltatot t víz (m 3 ) Lakosságnál keletkezett szennyvíz (m 3 ) Regisztrált vállalkozás Kft. (db) Regisztrált vállalkozás Bt (db) Regisztrált vállalkozás Egyéni vállalkozás (db) Répcelak Csánig Nick Uraiújfalu Vámoscsalád

6 3. A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE A táblázatokban lévő jelölések jelentése: n.a.: feltételezhetően keletkezett hulladék, de mennyiségéről és sorsáról nincs adat -: A településen a bázisévben nem keletkezett az adott hulladék, mely az önkormányzat felelősségi körébe tartozik. KELETKEZŐ HULLADÉKOK EREDETE A harmadik fejezetben feltüntetett hulladékok minden esetben a lakosságtól vagy az önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézményektől (pl. Önkormányzat, iskolák, óvodák, orvosi rendelők, temető, öregek otthona stb.) származnak. A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE Hulladék megnevezése és EWC kódszáma Répcela k Csánig Nick Uraiújfal u Mennyiség t/év Vámosc salád Települési szilárd hulladék EWC Kevert települési hulladék Települési szilárd hulladék 50 8, EWC Lom hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap ,2 - - Építési-bontási hulladékok és egyéb inert n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Hulladékolajok (iskolák, óvodák, egészségügyi n.a n.a n.a n.a n.a intézmények elhasznált olaja) Akkumulátorok és szárazelemek n.a n.a n.a n.a n.a Elektromos és elektronikai hulladékok 0,087 n.a n.a n.a n.a Kiselejtezett gépjárművek n.a n.a n.a n.a n.a Egészségügyi hulladékok EWC * 0,011 n.a n.a n.a n.a (intézmények) Állati eredetű hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik n.a n.a n.a n.a n.a Azbeszt n.a n.a n.a n.a n.a

7 Hulladék megnevezése és EWC kódszáma Répcela k Csánig Nick Uraiújfal u Mennyiség t/év Vámosc salád Nem veszélyes hulladékok Egészségügyi hulladékok (intézmények) n.a n.a n.a n.a n.a Közterületen elhullott állati tetemek n.a n.a n.a n.a n.a Csomagolási hulladékok összesen (becsült ténylegesen nem szelektíven gyűjtött) Gumi n.a n.a n.a n.a n.a Egyéb hulladék (rácsszemét EWC ) 0,775 n.a 0,235 n.a n.a Települési folyékony hulladék mennyiségének becslése: Települési folyékony hulladéknak nevezzük a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett, szennyvízgyűjtőkben gyűjtött szennyvizet. Közüzemi szennyvízhálózatra nem csatlakozott lakások száma (KSH adatok 2007) X (átlag fő / lakás) X 25,55 m 3 /fő /év (70 l /fő/nap-ból számítva) (1 m 3 ~1t) Mivel a szennyvízgyűjtők nagy része nem zárt és szivárgásmentes, a szennyvíz nagy része elszikkad illetve elpárolog, ezért az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége ennél jóval kevesebb. (lásd bővebben 6. fejezet) Település Közüzemi szennyvízhálózatra nem csatlakoztatott lakások (db) Átlag fő / lakás Átlagos szennyvíz keletkezés m 3 /fő /év Keletkező folyékony hulladék mennyisége m 3 Répcelak 98 ~2,38 25, Csánig 173 ~2,29 25, Nick 57 ~2,42 25, Uraiújfalu 379 ~2,35 25, Vámoscsalád 158 ~2,32 25, Csomagolási hulladék mennyiségének becslése: A hulladékok szelektív gyűjtése még nem teljes körűen megoldott a településeken, ezért meghatároztuk a települési szilárd hulladék mennyiségét és becsült minőségi összetételét. Mivel hulladékanalízist nem végeztek a begyűjtött hulladékokról, ezért szakmai becslést alkalmaztunk az egyes komponensek mennyiségének meghatározására, felhasználva az eddig elvégzett hazai felmérések eredményeit. Répcelak Csánig Nick Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék (%) Mennyiség(t/év) papír üveg fém műanyag (Csomagolási hulladék összesen:) (30) szerves anyag textil veszélyes egyéb szervetlen

8 Települési szilárd hulladék összesen 100 %

9 A HULLADÉKMENNYISÉG VÁLTOZÁSA A TERVEZÉSI IDŐSZAK ALATT Répcela Csánig Nick Uraiújfal Vámoscsalád k u Hulladék megnevezése év Mennyiség t/év Települési szilárd hulladék EWC Kevert települési hulladék Települési szilárd hulladék EWC Lom hulladék Települési folyékony hulladék EWC Kommunális szennyvíziszap EWC Veszélyes hulladékok Elektromos és elektronikai hulladékok Egészségügyi hulladékok EWC * (intézmények) Nem veszélyes hulladékok Egyéb hulladék EWC Rácsszemét 2003 n.a n.a n.a n.a n.a 2006 n.a n.a n.a n.a n.a , m m , n.a n.a n.a n.a n.a 2006 n.a n.a n.a n.a n.a ,087 n.a n.a n.a n.a 2003 n.a n.a n.a n.a n.a ,46 n.a n.a 0,21 n.a ,011 n.a n.a n.a n.a 2003 n.a n.a ,775 n.a 0,235 n.a n.a

10 A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv nem sorolja a műszaki védelem nélküli lerakókon és a műszaki védelemmel ellátott lerakókon elhelyezett hulladékokat a felhalmozott hulladékok közé, de ha a településeken található hulladékok valós mennyiségét akarjuk megismerni fontos e kérdéssel is foglalkozni. Az ilyen módon lerakott hulladékmennyiségek azonban az anyagmérleg táblázatban nem kerülnek feltüntetésre. Nem veszélyes hulladékok Település Mennyiség (m 3 )* Települési szilárd hulladék Répcelak 0138 hrsz (rekultiváció megvalósult) Répcelak 076/26 hrsz Nick 0133/2 hrsz Vámoscsalád 0172 hrsz (2007-ben felszámolták) 8750 *Műszaki védelem nélküli és műszaki védelemmel ellátott lerakókon elhelyezett mennyiségek (Forrás: Landfill) II.2.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Település Állati eredetű hulladékok Vámoscsalád 0212/1 hrsz dögkút Mennyiség (t) n.a

11 A TELEPÜLÉSEKRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE A településekre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok Répcelak Csánig Nick Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék megnevezése és beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállítot kiszállított beszállítot (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) EWC kódszáma Települési szilárd hulladék EWC Települési szilárd hulladék EWC Települési folyékony hulladék EWC ebből 658 helyi 61,5 ebből 50 helyi 118 ebből 5 helyi kiszállított (t/év) - - 8, n.a n.a Kommunális szennyvíziszap , EWC Építési-bontási hulladékok és egyéb n.a n.a - n.a - n.a - n.a - n.a inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Fentieken kívül 3005 tonna gazdálkodó szervezetektől származó települési folyékony hulladékot szállítottak a be a Répcelaki szennyvíztisztítóba tonna gazdálkodó szervezettől származó kommunális szennyvíziszap Vámoscsalád település területén injektálásra került.

12 A településekre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok Répcelak Csánig Nick Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék megnevezése és beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállított (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) EWC kódszáma Veszélyes hulladékok Hulladékolajok (óvodák, iskolák, - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a egészségügyi intéznények elhasznált olaja) Akkumulátorok és szárazelemek - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a Elektromos és elektronikai - 0,087 - n.a - n.a - n.a - n.a hulladékok Kiselejtezett gépjárművek - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a Egészségügyi hulladékok EWC *( intézmények) - 0,011 - n.a - n.a - n.a - n.a Állati eredetű hulladékok - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Nem veszélyes hulladékok Közterületen elhullott állati tetetek - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a Egészségügyi hulladékok - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a (intézmények) Csomagolási hulladékok összesen - 18,9-3, ,2-3,5 ténylegesen szelektíven gyűjtött Gumi Egyéb hulladék (rácsszemét) - 0, , kiszállított (t/év)

13 A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA Az adott településről begyűjtött nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Répcelak Csánig Nick Hulladék megnevezése H É L E H É L E H É L E t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % Települési szilárd hulladék EWC Települési szilárd hulladék , EWC Települési folyékony hulladék n.a n.a EWC Kommunális szennyvíziszap ,2 100 EWC Építési-bontási hulladékok n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok H (hasznosítás) anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség (pl. injektálás talajba) É (égetés) energianyerés céljából végzett hasznosítás L (lerakás) műszaki védelemmel ellátott lerakóra műszaki védelemmel ellátott lerakóra E (egyéb kezelt) szennyvíztisztítóra tengelyen szállított, és égetés, amely nem párosul energiahasznosítással

14 Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék megnevezése H É L E H É L E t % t % t % t % t % t % t % t % Települési szilárd hulladék EWC Települési szilárd hulladék EWC Települési folyékony hulladék n.a n.a EWC Kommunális szennyvíziszap EWC Építési-bontási hulladékok n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok H (hasznosítás) anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség É (égetés) energianyerés céljából végzett hasznosítás L (lerakás) műszaki védelemmel ellátott lerakóra műszaki védelemmel ellátott lerakóra E (egyéb kezelt) szennyvíztisztítóra tengelyen szállított

15 Az adott településről begyűjtött kiemelten kezelendő hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Répcelak Csánig Nick Hulladék megnevezése H É L E H É L E H É L E t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % Veszélyes hulladékok Hulladékolajok n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a Akkumulátorok és szárazelemek n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - Elektromos és elektronikai hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0, n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Kiselejtezett gépjárművek n.a n.a n.a n.a n.a n.a Egészségügyi hulladékok - - n.a n.a - - 0, n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a EWC * (intézm) Állati eredetű hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Nem veszélyes hulladékok Közterületen elhullott á.t. n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Csomagolási hulladékok összesen 18, , Gumi Egyéb hulladék (rácsszemét) , , H (hasznosítás) anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség É (égetés) energianyerés céljából végzett hasznosítás L (lerakás) műszaki védelemmel ellátott lerakóra E (egyéb kezelt) égetés, amely nem párosul energiahasznosítással

16 Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék megnevezése H É L E H É L E t % t % t % t % t % t % t % t % Veszélyes hulladékok Hulladékolajok n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a Akkumulátorok és szárazelemek n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - Elektromos és elektronikai hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Kiselejtezett gépjárművek n.a n.a n.a n.a Egészségügyi hulladékok - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a EWC * Állati eredetű hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Nem veszélyes hulladékok Egészségügyi hulladékok (intézmények) - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a Közterületen elhullott állati tetemek n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Csomagolási hulladékok összesen 4, , Gumi Egyéb hulladék (rácsszemét) H (hasznosítás) anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség É (égetés) energianyerés céljából végzett hasznosítás L (lerakás) műszaki védelemmel ellátott lerakóra E (egyéb kezelt) égetés, amely nem párosul energiahasznosítással

17 4. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A településen keletkező hulladékok kezelésénél a következő hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni: Törvény évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (továbbiakban Hgt) Kormányrendelet 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 50/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 192/2003. (XI.26.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 241/2001. (XII. 10.) Korm. Rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről 271/2001. (XII. 21.) Korm. Rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról 126/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről 224/2004. (VII. 22.) Korm. Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről 267/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról Miniszteri rendeletek 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

18 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 2/2002. (VII. 9.) KvVM rendeletó a titán-dioxid gyártás hulladékairól 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A felülvizsgálat időpontjában hatályos önkormányzati helyi rendeletek: Település Rendelet száma Címe 20/2006.(IX. 15. ) rendelet A környezet védelméről Répcelak Csánig Nick 22/2004. (IV.30.) rendelet A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 23/2002. (XII.20.) rendelet A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 34/2004. (IX.28.) rendelet Hulladékgazdálkodási terv 14/2002. (XII.13.) rendelet Hulladékszállítási közszolgáltatásról (szilárd) 16/2003. (XI.26.) rendelet Hulladékszállítási közszolgáltatásról (folyékony) 19/2004. (IX.8.) rendelet Hulladékgazdálkodási terv 13/2004. (IX.28.) sz. rendelet Hulladékgazdálkodási terv 15/2006. (XII.15.) sz. rendelet A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról 9/2004. (VI.21.) sz. rendelet Települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 3/2007. (III. 20.) sz. rendelet Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 4/2007. (III. 20.) sz. rendelet A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 18

19 Település Rendelet száma Címe 26/2004. (IX.15.) rendelet Hulladékgazdálkodási terv Uraiújfalu 13/2004. (IV.08.) rendelet Az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 8/2004. (II.23.) rendelet Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 11/2004. (IV. 8.) rendelet A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról 23/2004. (IX.14.) rendelet Hulladékgazdálkodási terv Vámoscsalád 10/2002. (X.01.) rendelet Az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. 6/2004. (III.18.) rendelet Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉS A TERÜLETEN FOLYÓ HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK ISMERTETÉSE A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat - az önkormányzat jegyzője, - az illetékes környezetvédelmi felügyelőség látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések) az érintett szakhatóságok bevonásával. A területen folyó, hulladékbegyűjtésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek Engedélyes neve Cím Telephelyei Tárgy Engedély száma Engedély érvényességi ideje Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Szabó Norbert Körmend, Rákóczi u. 5. Szombathely, Weither Károly u. 4. Sárvár, Cukorgyár u. Répcelak, 076/26. hrsz Harasztifalu, Nyárfa sor Szombathely, Erdei iskola út 0908/2. és 0908/4. hrsz Sárvár, Cukorgyár u. begyűjtés, szállítás egységes környezethasználati engedély egységes környezethasználati engedély begyűjtés, szállítás, előkezelés veszélyes hulladék begyűjtés 02/692-36/ / / H477-4/ /2/ / / / komposztálás / begyűjtés, szállítás 390-1/

20 Engedélyes neve Cím Telephelyei Tárgy Engedély száma Engedély érvényességi ideje Florasca Környezetgazdálkodási Kft. Megoldás Kft. ATEV Zrt. Innowest Kft. Biofilter Zrt. Sopron, Csányi u. 14. Szombathely, Körmendi u. 92. Budapest, Illatos u. 23. Szombathely, Sugár u. 2. Budapest, Cirmos u. 3. Körmend, Legény u 3. Szombathely, Körmendi u. 92. Győr Répcelak, Vámoscsalád Törökbálint Lepsény, Csévharaszt szállítás / szállítás / szállítás / előkezelés / ártalmatlanítás 02/ / egységes környezethasználati engedély hasznosítás begyűjtés, szállítás H /2007. engedély az illetékes MSZHtól n.a / AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK A tervidőszakban kialakításra került Répcelakon 5 db, Uraiújfalun 3 db, Csánig és Vámoscsalád közigazgatási területén 1-1 db gyűjtősziget. A szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók az alábbiak: papír műanyag üveg A későbbiekben speciális intézkedéseket kell bevezetni a következő kérdésekben: - Szelektív hulladékgyűjtési módok megoldása Nick településen, a többi településen a meglévő rendszer bővítése. - Nick település szennyvíztisztítóján keletkező szennyvíziszap hasznosítási lehetőségeinek feltérképezése. - Nick településen a települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó rendelet kiadása. - A települési folyékony hulladék mennyiségének csökkenése érdekében Répcelak és Nick településen a szennyvízhálózatra való rákötés arányát növelni kell, Vámoscsalád, Csánig, Uraiújfalu településeken a szennyvízcsatorna hálózatot kiépíteni, a rákötési arányt folyamatosan növelni. 20

21 6. A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA Nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek a felülvizsgálat időpontjában Település Hulladé k EWC Települési szilárd hulladékok Répcelak Vámoscsalád Csánig Nick Uraiújfalu Répcelak Nick Begyűjtő, szállító neve Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Székhely (település) Begyűjtő kapacitása (t/év) Körmend, Rákóczi u Szombathely, Jászai Mari u Szabó Norbert Sárvár, Cukorgyár u. 8. Települési folyékony hulladék Répcelak Vámoscsalád Csánig Uraiújfalu Szabó Norbert Sárvár, Cukorgyár u Kezelő megnevezése Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Vasivíz Zrt Répcelak, Szombathely vagy Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Rt Lövő Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft (Körmend, Rákóczi u. 5.) bemutatása A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-t 1992-ben a Müllex Umwelt- und Säuberungs-GesmbH és Körmend Város Önkormányzata hozta létre. A Kft. tevékenysége települési szilárd hulladékkezelésből, ipari hulladékok gyűjtéséből, hulladék újrahasznosításából, nemzetközi áruszállításból tevődik össze. A cég hulladékszállítást szolgáló eszközei: 2 db MAN típusú présfelépítményű hulladékszállító tehergépkocsi 1 db MAN típusú forgódobos felépítményű hulladékszállító tehergépkocsi 2 db MAN típusú konténerszállító tehergépkocsi 2 db MAN típusú kis méretű teherszállító gépjármű 2 db VW típusú teherszállító gépjármű A települési szilárd hulladékok gyűjtésére a Kft. a lakosság részére literes gyűjtőtartályokat, illetve gyűjtőzsákokat biztosít. A települési szilárd hulladékot hetente illetve kéthetente szállítják el a településekről, évente 1-2 alkalommal lomtalanítást szerveznek. A hulladék ártalmatlanítása a Kft. üzemeltetésében lévő répcelaki (Répcelak 076/26 hrsz) hulladéklerakón történik. 21

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról

Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról melléklet az./2008.(.) Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendeletéhez Sopron Megyei Jogú Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról 2007. 1. Bevezetés...4 1.1. Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól Opten Törvénytár Opten Kft. I. 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A 2010.01.01.

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(IX. 13.) rendelete. Hidegség Község Hulladékgazdálkodási Tervéről

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(IX. 13.) rendelete. Hidegség Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2005.(IX. 13.) rendelete Hidegség Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS CSÁNIG KÖZSÉG NICK KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

RÉPCELAK VÁROS CSÁNIG KÖZSÉG NICK KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE RÉPCELAK VÁROS CSÁNIG KÖZSÉG NICK KÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE TARTALOMJEGYZÉK 1. A tervkészítés általános adatai... 4 1.1. Alapfogalmak és terminológia... 5 Hulladékfajták... 5 Kezelési terminológia...

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette:

2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016. 2011. 2000. évi XLIII. Tv. és a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendeletek alapján készítette: az Ország Közepe Önkormányzati Társulás megbízásából

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2008. (IV.18.) SZ. RENDELETE A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL ÉS A KÖZTISZTASÁGRÓL Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az egyes helyi közszolgáltatások

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VIII.27.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (Az 1/2005. (II.25.)

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV BALATONFÖLDVÁR Balatonföldvár HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI 2009. Készítette: ÖKO-TOP Kft. 04-2004 Aktualizálta: a Zöldfok Zrt adatai alapján 2/44 TARTALOMJGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. A tervkészítés általános adatai... 6 I.1.

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelete MÁRTÉLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról és annak díjáról szóló 2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelettel módosított 30/2013. (XI. 27.)

Részletesebben

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA

A RENDELET TÁRGYI HATÁLYA Nagyrada Község Önkormányzatának 8/2007. (XI.27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodásról (Egységes szerkezetben a 9/204. (XI.28) /203.(IX.3) 8/203.(V.3.) /2009.(XII.7.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése

1. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás tartalma, a Közszolgáltató megnevezése Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról.

a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2002./XII.13/ SZÁMÚ RENDELETE a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról. Egységes szerkezetben a 16/2004(XII.17,

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. szeptember 17-18.

Részletesebben

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok

A magyarországi hulladékösszetétel alakulása. vizsgálati tapasztalatok FKF ZRt. Környezetvédelmi osztály A magyarországi hulladékösszetétel alakulása vizsgálati tapasztalatok XV. Nemzetközi Köztisztasági Szakmai fórum és kiállítás 2008.Április 22-24. Szombathely A hulladékbegyűjtéshez,

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (VI. 28.) önkormányzati rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/211. (VI. 28.) önkormányzati rendelete A helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelete az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezeléséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. (2) bekezdés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Pátka Község Önkormányzata 2/2014 (II.5.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE

A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE A SZOMBATHELYI VAGYONHASZNOSÍTÓ ÉS VÁROSGAZDÁLKODÁSI ZRT. KÖZSZOLGÁLTATÓI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Készítette: Csonka György Egységvezető SZOVA Zrt. 2013.02.25 Tartalomjegyzék 1. A cég bemutatása...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S

Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S Szentes város helyi hulladékgazdákodási terve 2004-2008 S Z E N T E S 2004. június BEVEZETÉS Szentes város helyi hulladékgazdálkodási terve a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 35. alapján,

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI MARCALI VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Marcali város helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014.(IV.30.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei

4. Az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató jogai és kötelezettségei, a közszolgáltatás kötelező igénybevételének módja és feltételei Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.27.) sz. önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Visnye Község Önkormányzatának

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30.

Vácszentlászló Község Önkormányzata. 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről. Kihirdetve: 2000. XII. 30. Vácszentlászló Község Önkormányzata 9/2000. /XII.30./ sz. rendelete A helyi közszolgáltatók kötelező igénybevételéről Kovács Sándor s.k. polgármester dr. Král László s.k. körjegyző Kihirdetve: 2000. XII.

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

Hulladékmenedzsment a fémiparban Chrenkóné Sárközi Erika Hulladékgazdálkodási szakértő, iroda vezető ENCOTECH Kft. A hulladékgazdálkodásban érintettek köre: mindenki A vállalati hulladékmenedzsment feladata:

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet 33/2011.(XII.28.) önkormányzati rendelet A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Időállapot: 2013. május 3. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2011.(XII.28.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015 (III.31.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről (kivonat)

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.) Ör-el, valamint a 2011. évi díjakat megállapító 20/2010. (XII.16.) Ör-el)

(egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.) Ör-el, valamint a 2011. évi díjakat megállapító 20/2010. (XII.16.) Ör-el) Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2007. (XII.13.) Ör. sz. rendelete a települési folyékony hulladék szállításáról és ártalmatlanításáról (egységes szerkezetben a 15/2009. (X.15.)

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. KE 4.6. / 6 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ. 2011. december

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ. 2011. december ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ 2011. december Tartalomjegyzék 1. Érd Megyei Jogú Város 2007-2011 közötti időszakra készült hulladékgazdálkodási tervének beszámolója...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 11.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV Készítette: A.K.S.D. Városgazdálkodási Kft. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV HOSSZÚPÁLYI MIKROTÉRSÉG (Hosszúpályi Monostorpályi - Hajdúbagos) Hosszúpályi Monostorpályi Hajdúbagos Vonatkoztatási időszak: 2005-2010.

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Ötvöskónyi község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint:

Részletesebben

Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Zöldpolitikája:

Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Zöldpolitikája: Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Zöldpolitikája: Tótkomlós Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala fontos céljának tekinti, hogy igyekezzen csökkenteni az összes keletkezett hulladék

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről

Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Mátraballa Községi Önkormányzat 1/2005. (I.27.) rendelete Mátraballa Község Hulladékgazdálkodási Tervéről Mátraballa Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2009. (XII. 30.) Ök. sz. rendelete a város hulladékgazdálkodásáról egységes szerkezetben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2009. (XII. 30.) Ök. sz. rendelete a város hulladékgazdálkodásáról egységes szerkezetben Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2009. (XII. 30.) Ök. sz. rendelete a város hulladékgazdálkodásáról egységes szerkezetben Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2004. (IX. 15.) sz. rendelete a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1)-(3)

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 7/1999./V. 26./ Ktr. számú rendelete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatás igénybevételéről (egységes szerkezetben)

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (V.19.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2011. (IX. 22.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Nagyhegyes Község Önkormányzatának

Részletesebben

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hulladékká vált gépjárművek Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hazai szabályozás alapja A hulladékká vált gépjárművekről 267/2004. (IX.27) Korm. rendelete 286/2006 (XII.23.)Korm. rendelet

Részletesebben

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Avagy mit szabad csinálnia a hulladéknak és mit nem? A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Előzmények dióhéjban 2000 előtt nincs átfogó hulladék(gazdálkodási) törvény

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg.

Abony Város Önkormányzata hulladékgazdálkodási tervét e rendelet 1. számú melléklete szerint határozza meg. Abony Város Önkormányzat 29/2009. (XII. 08.) sz. rendelete Abony Város Önkormányzatának az Abony város 2010-2016 időszakra szóló hulladékgazdálkodási tervéről Abony Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról, a település közigazgatási területén Bucsa Község

Részletesebben

Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe

Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe Országos Nulla Hulladék Találkozó 2013.03.01. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület szilvia@emla.hu A programot a Nemzeti

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év

60 % 40 % Mai óra tartalma. 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése HULLADÉKFELDOLGOZÁS. Magyarországon 200 450 kg/fő/év 4 4,5 millió t/év HULLADÉKFELDOLGOZÁS 4.óra A települési szilárd szelektív gyűjtése Prof.Dr. CSŐKE BARNABÁS Miskolci Egyetem, Eljárástechnikai Tanszék Mai óra tartalma Szilárd települési hulladékok mennyiségi és minőségi

Részletesebben

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére.

A jelen rendeletben meghatározott gyűjtőedények ellenértékét az ingatlanhasználó fizeti meg a közszolgáltató részére. Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő - Testületének /2015. (..) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 20/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben