ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról"

Átírás

1 ELŐTERJESZTÉS A hulladékgazdálkodási terv módosításáról A évi XLIII. Törvény előírja a hulladékgazdálkodási terv elkészítését. Öt önkormányzat (Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád) részére 2004-ben készítette el a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Vas Megyei Szervezete a hulladékgazdálkodási tervet. Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 34/2004. (IX. 28.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről 3. -a előírja, hogy a képviselőtestület a hulladékgazdálkodási tervet két évente felülvizsgálja, a benne foglaltak végrehajtásáról beszámolót állíttat össze. A évre vonatkozó hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálat elkészült a MTESZ Vas Megyei Szervezete (9700, Szombathely, Széll Kálmán u. 54.) által, mely a fent említett helyi rendelet mellékletét képezi. A terv véleményezésre került az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által. A Felügyelőség 3 pontban javasolta a dokumentáció átdolgozását. Ezek az alábbiak: 1. A terv 2 éves beszámolójában a tervezési időszakból eltelt 2 év tapasztalatait kell összegezni, felül kell vizsgálni a tervben foglaltak megvalósulását, szükség esetén pedig módosítani kell a tervben foglaltakon. A beszámolóban a évi időszakot kellene vizsgálni a 2004-es terv bázisévéhez viszonyítva. 2. Az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokról, a közterületen elhullott állati tetemekről, az iskolák, óvodák konyháiban keletkező elhasznált olajról nem tartalmaz mennyiségi adatokat a beszámoló. 3. Az állati eredetű hulladékok jelentős része nem veszélyes hulladék, ez azonban a beszámolóból nem állapítható meg. Az előterjesztés mellékletét képező hulladékgazdálkodási tervben látható, hogy a fenti észrevételek pontosításra, véleményezésre kerültek. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés és a felülvizsgálat elfogadására. Tisztelettel: Berta-Dobos Eszter sk. Műszaki ügyintéző HATÁROZATI JAVASLAT Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a MTESZ Vas Megyei Szervezete által felülvizsgált évre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervet elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Németh Kálmán, polgármester Műszaki csoport

2 Répcelak Város Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2010. (II. 19.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről szóló 34 /2004. (IX. 28.) rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. -ában kapott felhatalmazása alapján a helyi hulladékgazdálkodási tervet az alábbi rendeletben hirdeti ki: 1. A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Répcelak, február 18. Dr. Németh Kálmán polgármester Dr. Kiss Julianna jegyző A rendelet kihirdetve: Répcelak, február 19. Dr. Kiss Julianna sk. jegyző

3 RÉPCELAK, CSÁNIG, NICK, URAIÚJFALU, VÁMOSCSALÁD TELEPÜLÉSEK HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA BESZÁMOLÓ II

4 1. BEVEZETÉS A helyi hulladékgazdálkodási tervek elkészítéséért a települések Önkormányzata a felelős, a Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 35. (1) bekezdése alapján: Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki. A Hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 37. (1) bekezdése alapján: A különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket - kidolgozói - hat évre készítik el és 2 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. A terveket a Nemzeti Környezetvédelmi Programban, a tervezési területre vonatkozó környezetvédelmi programban, a terület- és településfejlesztési, valamint terület- és településrendezési dokumentumokban foglaltakkal összhangban kell kialakítani. Jelen beszámoló a helyi hulladékgazdálkodási tervben rögzített célok megvalósulását elemzi, az elemzés eredményének megfelelően szükség szerint kiegészíti, illetve módosítja az eredeti hulladékgazdálkodási tervet. A helyi hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai: 1. Az állapotértékelés adatainak módosítása az eltelt 2 évre vonatkozóan. 2. Jelen beszámoló fő fejezetei megegyeznek a helyi hulladékgazdálkodási terv főbb fejezeteivel. 3. A tervben kitűzött célok megvalósításának az elemzése, határidőre nem teljesített célok csúszásának okai. 4. Új célok kitűzése a jelenlegi állapot figyelembe vételével, a jogszabályokban foglaltak teljesítése érdekében. 2. JELENLEGI ÁLLAPOT BEMUTATÁSA ÁLTALÁNOS ADATOK A Beszámoló Répcelak, Csánig, Nick, Uraiújfalu, Vámoscsalád Hulladékgazdálkodási tervéhez készült. A Beszámoló elkészítéséért felelős szervek: Répcelak Város Önkormányzata (Répcelak, Bartók Béla u. 38.) Csánig Község Önkormányzata (Csánig, Petőfi u. 2.) Nick Község Önkormányzata (Nick, Rákóczi u. 14.) Uraiújfalu Község Önkormányzata (Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.) Vámoscsalád Község Önkormányzata (Vámoscsalád, Fő u. 102.) Az eredeti tervet 2004-ben a készítette: MTESZ Vas megyei Szervezete (Szombathely, Széll Kálmán u. 54.) A tervet 2007-ben felülvizsgálta: MTESZ Vas megyei Szervezete (Szombathely, Széll Kálmán u. 54.) A tervet 2009-ben felülvizsgálta: MTESZ Vas megyei Szervezete (Szombathely, Széll Kálmán u. 54.)

5 A jelen dokumentumban bázisként a és évi adatok szolgáltak. Amennyiben ezek nem álltak rendelkezésre vagy nem léteztek, akkor a legújabb információforrást, műszaki becsléseket kellett használni. Adathiány esetén a n.a. jelölést alkalmaztuk. A mennyiségi adatok a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet által előírt hulladékokra vonatkozó nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséből, a Nyugat-dunántúli Statisztikai Régió Hulladékgazdálkodási Tervéből, Landfill Hulladéklerakó Információs Rendszerből, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott Vas megye statisztikai évkönyve 2007-ből származó adatokból, illetve a közszolgáltatók és az Önkormányzatok által rendelkezésre bocsátott adatokból állnak. STATISZTIKAI ADATOK A TELEPÜLÉSEKRŐL (2007) Település Területe (km 2 ) Népesség (fő) Lakáso k száma (db) Közüzem i vízhálóza ttal ellátott lakások (db) Közüzemi szennyvízhálózatra csatlakoztatott lakások (db) Közüzemi szennyvízhálózatra nem csatlakozta tott lakások (db) Répcelak 13, Csánig 8, Nick 11, Uraiújfalu 19, Vámoscsalád 11, Rendszere s hulladékgy űjtésbe bevont lakás (db) Település Lakosságna k szolgáltatot t víz (m 3 ) Lakosságnál keletkezett szennyvíz (m 3 ) Regisztrált vállalkozás Kft. (db) Regisztrált vállalkozás Bt (db) Regisztrált vállalkozás Egyéni vállalkozás (db) Répcelak Csánig Nick Uraiújfalu Vámoscsalád

6 3. A TERVEZÉSI TERÜLETEN KELETKEZŐ, HASZNOSÍTANDÓ VAGY ÁRTALMATLANÍTANDÓ HULLADÉKOK MENNYISÉGE ÉS EREDETE A táblázatokban lévő jelölések jelentése: n.a.: feltételezhetően keletkezett hulladék, de mennyiségéről és sorsáról nincs adat -: A településen a bázisévben nem keletkezett az adott hulladék, mely az önkormányzat felelősségi körébe tartozik. KELETKEZŐ HULLADÉKOK EREDETE A harmadik fejezetben feltüntetett hulladékok minden esetben a lakosságtól vagy az önkormányzat felelősségi körébe tartozó intézményektől (pl. Önkormányzat, iskolák, óvodák, orvosi rendelők, temető, öregek otthona stb.) származnak. A KELETKEZŐ HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE Hulladék megnevezése és EWC kódszáma Répcela k Csánig Nick Uraiújfal u Mennyiség t/év Vámosc salád Települési szilárd hulladék EWC Kevert települési hulladék Települési szilárd hulladék 50 8, EWC Lom hulladék Települési folyékony hulladék Kommunális szennyvíziszap ,2 - - Építési-bontási hulladékok és egyéb inert n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Veszélyes hulladékok Hulladékolajok (iskolák, óvodák, egészségügyi n.a n.a n.a n.a n.a intézmények elhasznált olaja) Akkumulátorok és szárazelemek n.a n.a n.a n.a n.a Elektromos és elektronikai hulladékok 0,087 n.a n.a n.a n.a Kiselejtezett gépjárművek n.a n.a n.a n.a n.a Egészségügyi hulladékok EWC * 0,011 n.a n.a n.a n.a (intézmények) Állati eredetű hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a Növényvédő-szerek és csomagoló eszközeik n.a n.a n.a n.a n.a Azbeszt n.a n.a n.a n.a n.a

7 Hulladék megnevezése és EWC kódszáma Répcela k Csánig Nick Uraiújfal u Mennyiség t/év Vámosc salád Nem veszélyes hulladékok Egészségügyi hulladékok (intézmények) n.a n.a n.a n.a n.a Közterületen elhullott állati tetemek n.a n.a n.a n.a n.a Csomagolási hulladékok összesen (becsült ténylegesen nem szelektíven gyűjtött) Gumi n.a n.a n.a n.a n.a Egyéb hulladék (rácsszemét EWC ) 0,775 n.a 0,235 n.a n.a Települési folyékony hulladék mennyiségének becslése: Települési folyékony hulladéknak nevezzük a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett, szennyvízgyűjtőkben gyűjtött szennyvizet. Közüzemi szennyvízhálózatra nem csatlakozott lakások száma (KSH adatok 2007) X (átlag fő / lakás) X 25,55 m 3 /fő /év (70 l /fő/nap-ból számítva) (1 m 3 ~1t) Mivel a szennyvízgyűjtők nagy része nem zárt és szivárgásmentes, a szennyvíz nagy része elszikkad illetve elpárolog, ezért az elszállított települési folyékony hulladék mennyisége ennél jóval kevesebb. (lásd bővebben 6. fejezet) Település Közüzemi szennyvízhálózatra nem csatlakoztatott lakások (db) Átlag fő / lakás Átlagos szennyvíz keletkezés m 3 /fő /év Keletkező folyékony hulladék mennyisége m 3 Répcelak 98 ~2,38 25, Csánig 173 ~2,29 25, Nick 57 ~2,42 25, Uraiújfalu 379 ~2,35 25, Vámoscsalád 158 ~2,32 25, Csomagolási hulladék mennyiségének becslése: A hulladékok szelektív gyűjtése még nem teljes körűen megoldott a településeken, ezért meghatároztuk a települési szilárd hulladék mennyiségét és becsült minőségi összetételét. Mivel hulladékanalízist nem végeztek a begyűjtött hulladékokról, ezért szakmai becslést alkalmaztunk az egyes komponensek mennyiségének meghatározására, felhasználva az eddig elvégzett hazai felmérések eredményeit. Répcelak Csánig Nick Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék (%) Mennyiség(t/év) papír üveg fém műanyag (Csomagolási hulladék összesen:) (30) szerves anyag textil veszélyes egyéb szervetlen

8 Települési szilárd hulladék összesen 100 %

9 A HULLADÉKMENNYISÉG VÁLTOZÁSA A TERVEZÉSI IDŐSZAK ALATT Répcela Csánig Nick Uraiújfal Vámoscsalád k u Hulladék megnevezése év Mennyiség t/év Települési szilárd hulladék EWC Kevert települési hulladék Települési szilárd hulladék EWC Lom hulladék Települési folyékony hulladék EWC Kommunális szennyvíziszap EWC Veszélyes hulladékok Elektromos és elektronikai hulladékok Egészségügyi hulladékok EWC * (intézmények) Nem veszélyes hulladékok Egyéb hulladék EWC Rácsszemét 2003 n.a n.a n.a n.a n.a 2006 n.a n.a n.a n.a n.a , m m , n.a n.a n.a n.a n.a 2006 n.a n.a n.a n.a n.a ,087 n.a n.a n.a n.a 2003 n.a n.a n.a n.a n.a ,46 n.a n.a 0,21 n.a ,011 n.a n.a n.a n.a 2003 n.a n.a ,775 n.a 0,235 n.a n.a

10 A FELHALMOZOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS MENNYISÉGE Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv nem sorolja a műszaki védelem nélküli lerakókon és a műszaki védelemmel ellátott lerakókon elhelyezett hulladékokat a felhalmozott hulladékok közé, de ha a településeken található hulladékok valós mennyiségét akarjuk megismerni fontos e kérdéssel is foglalkozni. Az ilyen módon lerakott hulladékmennyiségek azonban az anyagmérleg táblázatban nem kerülnek feltüntetésre. Nem veszélyes hulladékok Település Mennyiség (m 3 )* Települési szilárd hulladék Répcelak 0138 hrsz (rekultiváció megvalósult) Répcelak 076/26 hrsz Nick 0133/2 hrsz Vámoscsalád 0172 hrsz (2007-ben felszámolták) 8750 *Műszaki védelem nélküli és műszaki védelemmel ellátott lerakókon elhelyezett mennyiségek (Forrás: Landfill) II.2.2. Szelektíven gyűjtött, kiemelten kezelendő hulladékáramok Település Állati eredetű hulladékok Vámoscsalád 0212/1 hrsz dögkút Mennyiség (t) n.a

11 A TELEPÜLÉSEKRE BESZÁLLÍTOTT ÉS ONNAN KISZÁLLÍTOTT HULLADÉKOK TÍPUSA ÉS ÉVES MENNYISÉGE A településekre beszállított és onnan kiszállított nem veszélyes hulladékok Répcelak Csánig Nick Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék megnevezése és beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállítot kiszállított beszállítot (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) EWC kódszáma Települési szilárd hulladék EWC Települési szilárd hulladék EWC Települési folyékony hulladék EWC ebből 658 helyi 61,5 ebből 50 helyi 118 ebből 5 helyi kiszállított (t/év) - - 8, n.a n.a Kommunális szennyvíziszap , EWC Építési-bontási hulladékok és egyéb n.a n.a - n.a - n.a - n.a - n.a inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok Fentieken kívül 3005 tonna gazdálkodó szervezetektől származó települési folyékony hulladékot szállítottak a be a Répcelaki szennyvíztisztítóba tonna gazdálkodó szervezettől származó kommunális szennyvíziszap Vámoscsalád település területén injektálásra került.

12 A településekre beszállított és onnan kiszállított, kiemelten kezelendő hulladékáramok Répcelak Csánig Nick Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék megnevezése és beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállított kiszállított beszállított (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) (t/év) EWC kódszáma Veszélyes hulladékok Hulladékolajok (óvodák, iskolák, - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a egészségügyi intéznények elhasznált olaja) Akkumulátorok és szárazelemek - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a Elektromos és elektronikai - 0,087 - n.a - n.a - n.a - n.a hulladékok Kiselejtezett gépjárművek - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a Egészségügyi hulladékok EWC *( intézmények) - 0,011 - n.a - n.a - n.a - n.a Állati eredetű hulladékok - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Nem veszélyes hulladékok Közterületen elhullott állati tetetek - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a Egészségügyi hulladékok - n.a - n.a - n.a - n.a - n.a (intézmények) Csomagolási hulladékok összesen - 18,9-3, ,2-3,5 ténylegesen szelektíven gyűjtött Gumi Egyéb hulladék (rácsszemét) - 0, , kiszállított (t/év)

13 A TERVEZÉSI TERÜLET ÉVES HULLADÉKMÉRLEGÉNEK BEMUTATÁSA Az adott településről begyűjtött nem veszélyes hulladékok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Répcelak Csánig Nick Hulladék megnevezése H É L E H É L E H É L E t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % Települési szilárd hulladék EWC Települési szilárd hulladék , EWC Települési folyékony hulladék n.a n.a EWC Kommunális szennyvíziszap ,2 100 EWC Építési-bontási hulladékok n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok H (hasznosítás) anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség (pl. injektálás talajba) É (égetés) energianyerés céljából végzett hasznosítás L (lerakás) műszaki védelemmel ellátott lerakóra műszaki védelemmel ellátott lerakóra E (egyéb kezelt) szennyvíztisztítóra tengelyen szállított, és égetés, amely nem párosul energiahasznosítással

14 Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék megnevezése H É L E H É L E t % t % t % t % t % t % t % t % Települési szilárd hulladék EWC Települési szilárd hulladék EWC Települési folyékony hulladék n.a n.a EWC Kommunális szennyvíziszap EWC Építési-bontási hulladékok n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - és egyéb inert hulladékok Mezőgazdasági és élelmiszeripari nem veszélyes hulladékok Ipari és egyéb gazdálkodói nem veszélyes hulladékok H (hasznosítás) anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség É (égetés) energianyerés céljából végzett hasznosítás L (lerakás) műszaki védelemmel ellátott lerakóra műszaki védelemmel ellátott lerakóra E (egyéb kezelt) szennyvíztisztítóra tengelyen szállított

15 Az adott településről begyűjtött kiemelten kezelendő hulladékáramok kezelési arányainak bemutatása (hulladékmérleg) Répcelak Csánig Nick Hulladék megnevezése H É L E H É L E H É L E t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % t % Veszélyes hulladékok Hulladékolajok n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a Akkumulátorok és szárazelemek n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - Elektromos és elektronikai hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0, n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Kiselejtezett gépjárművek n.a n.a n.a n.a n.a n.a Egészségügyi hulladékok - - n.a n.a - - 0, n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a EWC * (intézm) Állati eredetű hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Nem veszélyes hulladékok Közterületen elhullott á.t. n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Csomagolási hulladékok összesen 18, , Gumi Egyéb hulladék (rácsszemét) , , H (hasznosítás) anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség É (égetés) energianyerés céljából végzett hasznosítás L (lerakás) műszaki védelemmel ellátott lerakóra E (egyéb kezelt) égetés, amely nem párosul energiahasznosítással

16 Uraiújfalu Vámoscsalád Hulladék megnevezése H É L E H É L E t % t % t % t % t % t % t % t % Veszélyes hulladékok Hulladékolajok n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a n.a n.a n.a n.a - - n.a n.a Akkumulátorok és szárazelemek n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - Elektromos és elektronikai hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Kiselejtezett gépjárművek n.a n.a n.a n.a Egészségügyi hulladékok - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a EWC * Állati eredetű hulladékok n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Növényvédő-szerek és csomagolóeszközeik Azbeszt Egyéb hulladék Nem veszélyes hulladékok Egészségügyi hulladékok (intézmények) - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a - - n.a n.a Közterületen elhullott állati tetemek n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Csomagolási hulladékok összesen 4, , Gumi Egyéb hulladék (rácsszemét) H (hasznosítás) anyagában történő hasznosításra átadott mennyiség É (égetés) energianyerés céljából végzett hasznosítás L (lerakás) műszaki védelemmel ellátott lerakóra E (egyéb kezelt) égetés, amely nem párosul energiahasznosítással

17 4. A HULLADÉKKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS ALAPVETŐ MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK A településen keletkező hulladékok kezelésénél a következő hatályos jogszabályokat kell figyelembe venni: Törvény évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról (továbbiakban Hgt) Kormányrendelet 242/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól 50/2001. (IV. 3.) Korm. Rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 98/2001. (VI. 15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 192/2003. (XI.26.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról 213/2001. (XI. 14.) Korm. Rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 241/2001. (XII. 10.) Korm. Rendelet a jegyző hulladékgazdálkodási feladat- és hatásköréről 271/2001. (XII. 21.) Korm. Rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 164/2003. (X. 18.) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további kormányrendeletek módosításáról 126/2003. (VIII. 15.) Korm. Rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről 224/2004. (VII. 22.) Korm. Rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről 264/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételéről 267/2004. (IX. 23.) Korm. Rendelet a hulladékká vált gépjárművekről 109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet az elemek és az akkumulátorok hulladékainak visszavételéről 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról Miniszteri rendeletek 4/2001. (II. 23.) KöM rendelet a hulladékolajok kezelésének részletes szabályairól 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól 9/2001. (IV. 9.) KöM rendelet az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik kezelésének részletes szabályairól

18 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről 2/2002. (VII. 9.) KvVM rendeletó a titán-dioxid gyártás hulladékairól 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz- 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről A felülvizsgálat időpontjában hatályos önkormányzati helyi rendeletek: Település Rendelet száma Címe 20/2006.(IX. 15. ) rendelet A környezet védelméről Répcelak Csánig Nick 22/2004. (IV.30.) rendelet A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 23/2002. (XII.20.) rendelet A települési szilárd hulladék összegyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi közszolgáltatásról 34/2004. (IX.28.) rendelet Hulladékgazdálkodási terv 14/2002. (XII.13.) rendelet Hulladékszállítási közszolgáltatásról (szilárd) 16/2003. (XI.26.) rendelet Hulladékszállítási közszolgáltatásról (folyékony) 19/2004. (IX.8.) rendelet Hulladékgazdálkodási terv 13/2004. (IX.28.) sz. rendelet Hulladékgazdálkodási terv 15/2006. (XII.15.) sz. rendelet A helyi környezet védelméről és a település tisztaságáról 9/2004. (VI.21.) sz. rendelet Települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 3/2007. (III. 20.) sz. rendelet Az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról 4/2007. (III. 20.) sz. rendelet A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról 18

19 Település Rendelet száma Címe 26/2004. (IX.15.) rendelet Hulladékgazdálkodási terv Uraiújfalu 13/2004. (IV.08.) rendelet Az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 8/2004. (II.23.) rendelet Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról 11/2004. (IV. 8.) rendelet A helyi környezet védelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a településtisztaságról 23/2004. (IX.14.) rendelet Hulladékgazdálkodási terv Vámoscsalád 10/2002. (X.01.) rendelet Az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtését és elszállítását, valamint ártalommentes elhelyezését biztosító közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. 6/2004. (III.18.) rendelet Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK ÉS A TERÜLETEN FOLYÓ HULLADÉKKEZELÉSRE ELŐÍRT KÖVETELMÉNYEK ISMERTETÉSE A tervezési területen, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos hatósági feladatokat - az önkormányzat jegyzője, - az illetékes környezetvédelmi felügyelőség látja el, (engedélyek kiadása, ellenőrzések) az érintett szakhatóságok bevonásával. A területen folyó, hulladékbegyűjtésre kiadott környezetvédelmi hatósági engedélyesek Engedélyes neve Cím Telephelyei Tárgy Engedély száma Engedély érvényességi ideje Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft. Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Szabó Norbert Körmend, Rákóczi u. 5. Szombathely, Weither Károly u. 4. Sárvár, Cukorgyár u. Répcelak, 076/26. hrsz Harasztifalu, Nyárfa sor Szombathely, Erdei iskola út 0908/2. és 0908/4. hrsz Sárvár, Cukorgyár u. begyűjtés, szállítás egységes környezethasználati engedély egységes környezethasználati engedély begyűjtés, szállítás, előkezelés veszélyes hulladék begyűjtés 02/692-36/ / / H477-4/ /2/ / / / komposztálás / begyűjtés, szállítás 390-1/

20 Engedélyes neve Cím Telephelyei Tárgy Engedély száma Engedély érvényességi ideje Florasca Környezetgazdálkodási Kft. Megoldás Kft. ATEV Zrt. Innowest Kft. Biofilter Zrt. Sopron, Csányi u. 14. Szombathely, Körmendi u. 92. Budapest, Illatos u. 23. Szombathely, Sugár u. 2. Budapest, Cirmos u. 3. Körmend, Legény u 3. Szombathely, Körmendi u. 92. Győr Répcelak, Vámoscsalád Törökbálint Lepsény, Csévharaszt szállítás / szállítás / szállítás / előkezelés / ártalmatlanítás 02/ / egységes környezethasználati engedély hasznosítás begyűjtés, szállítás H /2007. engedély az illetékes MSZHtól n.a / AZ EGYES HULLADÉKTÍPUSOKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS INTÉZKEDÉSEK A tervidőszakban kialakításra került Répcelakon 5 db, Uraiújfalun 3 db, Csánig és Vámoscsalád közigazgatási területén 1-1 db gyűjtősziget. A szelektíven gyűjtött hulladékfrakciók az alábbiak: papír műanyag üveg A későbbiekben speciális intézkedéseket kell bevezetni a következő kérdésekben: - Szelektív hulladékgyűjtési módok megoldása Nick településen, a többi településen a meglévő rendszer bővítése. - Nick település szennyvíztisztítóján keletkező szennyvíziszap hasznosítási lehetőségeinek feltérképezése. - Nick településen a települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó rendelet kiadása. - A települési folyékony hulladék mennyiségének csökkenése érdekében Répcelak és Nick településen a szennyvízhálózatra való rákötés arányát növelni kell, Vámoscsalád, Csánig, Uraiújfalu településeken a szennyvízcsatorna hálózatot kiépíteni, a rákötési arányt folyamatosan növelni. 20

21 6. A HULLADÉKOK KEZELÉSE, A KEZELŐTELEPEK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK, A KEZELÉSRE FELHATALMAZOTT VÁLLALKOZÁSOK HULLADÉKOK GYŰJTÉSE ÉS SZÁLLÍTÁSA Nem veszélyes hulladékokat begyűjtő szervezetek a felülvizsgálat időpontjában Település Hulladé k EWC Települési szilárd hulladékok Répcelak Vámoscsalád Csánig Nick Uraiújfalu Répcelak Nick Begyűjtő, szállító neve Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Székhely (település) Begyűjtő kapacitása (t/év) Körmend, Rákóczi u Szombathely, Jászai Mari u Szabó Norbert Sárvár, Cukorgyár u. 8. Települési folyékony hulladék Répcelak Vámoscsalád Csánig Uraiújfalu Szabó Norbert Sárvár, Cukorgyár u Kezelő megnevezése Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Zrt. Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft Vasivíz Zrt Répcelak, Szombathely vagy Sopron és Környéke Víz és Csatornamű Rt Lövő Müllex-Körmend Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft (Körmend, Rákóczi u. 5.) bemutatása A MÜLLEX-KÖRMEND Hulladékgyűjtő és Hasznosító Kft-t 1992-ben a Müllex Umwelt- und Säuberungs-GesmbH és Körmend Város Önkormányzata hozta létre. A Kft. tevékenysége települési szilárd hulladékkezelésből, ipari hulladékok gyűjtéséből, hulladék újrahasznosításából, nemzetközi áruszállításból tevődik össze. A cég hulladékszállítást szolgáló eszközei: 2 db MAN típusú présfelépítményű hulladékszállító tehergépkocsi 1 db MAN típusú forgódobos felépítményű hulladékszállító tehergépkocsi 2 db MAN típusú konténerszállító tehergépkocsi 2 db MAN típusú kis méretű teherszállító gépjármű 2 db VW típusú teherszállító gépjármű A települési szilárd hulladékok gyűjtésére a Kft. a lakosság részére literes gyűjtőtartályokat, illetve gyűjtőzsákokat biztosít. A települési szilárd hulladékot hetente illetve kéthetente szállítják el a településekről, évente 1-2 alkalommal lomtalanítást szerveznek. A hulladék ártalmatlanítása a Kft. üzemeltetésében lévő répcelaki (Répcelak 076/26 hrsz) hulladéklerakón történik. 21