K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló évi ÁNTSZ tájékoztatóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról"

Átírás

1 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló évi ÁNTSZ tájékoztatóról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló évi ÁNTSZ tájékoztatót. A képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

2 13/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Lakómosó Bt. bérleti kérelmének jelenlegi állásáról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Lakómosó Bt. bérleti kérelmének jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót. A képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

3 7/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Lırinci Kutyahőség Közhasznú Alapítvány kérelmérıl A Lırinci Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Lırinci Kutyahőség Közhasznú Alapítvány kérelmérıl szóló elıterjesztést és az alábbiakat határozta: A Lırinci Városi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Lırinci Kutyahőség Közhasznú Alapítvány célkitőzéseivel, létrehozásával, melynek jogszerő mőködéséhez az alábbi támogatással kíván hozzájárulni: 1. Az önkormányzat 150 eft anyag költségig vállalja az ebek biztonságos tartását szolgáló 4 db mozgó kennel elkészítését. 2. Abban az esetben, ha az alapítvány felvállalja a városunkban kóborló ebek befogását és az azzal kapcsolatban felmerülı teendıket, úgy önkormányzatunk a 400 eft-ból idıarányosan járó, egyszeri összeget biztosít 2010-ben, melynek feltétele az alapítvánnyal kötendı szerzıdés megkötése. Határidı: május 30. Felelıs: Princz Ádám jegyzı K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

4 Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testülete 12/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Lırinci, 089/3 hrsz-ú és 087. hrsz-ú ingatlan haszon-bérbeadásáról 1. Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Lırinci 089/3 hrsz-ú ingatlan bérbeadására beadott pályázatok tárgyú elıterjesztést és úgy döntött, hogy a Lırinci, 089/3 és a 087. helyrajzi számú földterület haszonbérletére kiírt pályázatot a Képviselı-testület érvényteleníti. 2. Az Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdálkodáshoz szükséges idı rövidsége miatt (sürgetı tavaszi munkák) nem nyílt pályázat keretében, hanem az 5 ajánlattevı részvételével meghívásos licitet hirdet a két földterület bérbevétele céljából. A két földterület bérleti díjára együttesen hektárban meghatározva kerüljön sor a licitálásra. 3. Az összesen 11 hektár 8828 m 2 területre az induló licitösszeg: Ft/ha/év. A licitlépcsı: Ft. 4. A haszonbérleti szerzıdés idıtartama: a haszonbérleti szerzıdés megkötésétıl számított minimum 5 év. 5. A nyertes ajánlati összeg évre vonatkozik, mely az ezt követı évekre a KSH által az elızı években kimutatott, hivatalos inflációval növekszik. 6. Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete átruházza hatáskörét a Pénzügyi Bizottságra, hogy az az eljárást lefolytassa, és abban eredményt hirdessen. Felkéri Lırinci város jegyzıjét, hogy a haszonbérleti szerzıdést a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése alapján elıkészítse, és felhatalmazza Lırinci város ét, hogy a haszonbérleti szerzıdést aláírja. Határidı: Az 1. pont vonatkozásában: február 11. A 2-5. pont vonatkozásában: február 11. A 6. pont vonatkozásában: - eljárás lefolytatása és eredményhirdetés: február szerzıdés elıkészítése és aláírása: február 23. Felelıs: - Pénzügyi Bizottsága - Víg Zoltán - Princz Ádám jegyzı (végrehajtásáért a pénzügyi iroda) Lırinci, K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı

5 9/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Lırinci város évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról Lırinci Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Lırinci város évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervének elfogadására vonatkozó elıterjesztést megismerte. A Képviselı-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 37/A (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lırinci város évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét elfogadja. Határidı: december 31. Felelıs: Lırinci város jegyzıje K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

6 Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 10/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzatának hivatalos közbeszerzési szakértıjérıl évekre Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntése alapján Lırinci Város Önkormányzatának közbeszerzési eljárások lefolytatásához FİBER Zrt. OKFON Kft. TOMTRI Kft. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.) közös külsı cégek segítségét kívánja igénybe venni a mellékelt megbízási szerzıdés alapján február 12-tıl december 31-ig. Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Víg Zoltán t a megbízási szerzıdés aláírására. Határidı: február 12. Felelıs: Víg Zoltán K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

7 Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 6/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Hozzájárulásról Lırinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerzıdésének felbontásához Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a Petrik Zsolttal a Lırinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan eladására november 24-én kötött adásvételi szerzıdés felbontásáról szóló elıterjesztést, mely ügyben az alábbi döntést hozza: Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat (mint eladó) és Petrik Zsolt 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 29. III/14. szám alatti lakos (mint vevı) között a Lırinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan adásvétele tárgyában bruttó Ft-os összegben kötött szerzıdés felbontásra kerüljön, és a vevı által a vételárból az önkormányzat részére készpénzben megfizetett összegbıl Ft a befizetı számlaszámára visszautalásra kerüljön, amennyiben a felbontást kezdeményezı Petrik Zsolt átvállalja az ingatlan értékesítésével kapcsolatban az eladónál felmerült bruttó Ft költséget (értékbecslés: bruttó Ft, hirdetési díj: bruttó Ft) és a szerzıdés felbontásával járó ügyvédi szolgáltatás ellenértékét. Határidı: február 19. Felelıs: Víg Zoltán Princz Ádám jegyzı K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

8 Lırinci város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2010. (II. 15.) önkormányzati RENDELETE A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a felsıoktatásban résztvevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet (a továbbiakban kormányrendelet) végrehajtása céljából az alábbi helyi rendeletet alkotja a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatról. 1. Lırinci Város Önkormányzata rendszeres anyagi segítséget kíván nyújtani: a) a felsıoktatásban tanuló, hátrányos szociális helyzető, rászoruló lırinci fiatalok, b) valamint a Lırinci Város közigazgatási területén élı EU bármely tagállamának hátrányos szociális helyzető állampolgárai részére, aki magyar felsıoktatási intézményben végzik tanulmányaikat. 2. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozva kérelmet a) Lırinci állandó lakóhellyel rendelkezı, b) valamint EU-s tagállamból származó polgár tekintetében Lırinciben tartózkodási hellyel rendelkezı hallgató nyújthat be, aki államilag elismert felsıoktatási intézmény nappali tagozatán, elsı diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat. 3. Az ösztöndíj fedezetét Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális kiadások költségvetési keretébıl biztosítja a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott összegben. 4. (1) Az ösztöndíjpályázat kiírását az Egészségügyi, Szociális Bizottság a központi kiírásnak megfelelıen az adott évben közzéteszi. (2) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétıl függetlenül történik. 5. (1) Az ösztöndíjpályázat eljárása során a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelıen kizárólag maguknak a pályázóknak adható felvilágosítás. (2) A pályázó személyazonosító igazolványszám és személyes adatainak megadásával igazolja magát.

9 6. (1) Pályázati őrlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni, vagy a honlapról letölthetı. (2) A kérelmek jogosságát az Egészségügyi, Szociális Bizottság bírálja el, és állítja fel a rangsort. 7. A kérelmek beadási és elbírálási határideje az adott évben a központi kiírásnak megfelelıen történik. 8. (1) A határidın túl benyújtott vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bizottság a bírálatból kizárja és írásban indokolja. (2) Az Egészségügyi, Szociális Bizottság minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja. (3) Az elbírálás során a bizottság fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el. 9. Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatok esetében a támogatás összegét pályázónként állapítja meg. 10. (1) Az Egészségügyi, Szociális Bizottság az általa megítélt támogatások összesített adatait 3 munkanapon belül az önkormányzat hirdetıtábláján közzéteszi. (2) A listának az A és B típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét kell tartalmaznia. 11. (1) Az A típusú ösztöndíj 10 hónapra, azaz 2 egymást követı tanulmányi félévre szól. A megítélt ösztöndíjak összegét a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Ütemterve szerint a Pénzügyi Iroda két részletben, a tárgy év tavaszi szemeszterére január 31-ig, az ıszi szemeszterére augusztus 31-ig utalja az OKM Támogatáskezelı számlaszámára. (2) A B típusú ösztöndíj 3x10 hónapra, azaz 6 egymást követı tanulmányi félévre szól. A megítélt ösztöndíjak összegét a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Ütemterve szerint a Pénzügyi Iroda két részletben, a döntés évét követı tanév ıszi szemeszterére augusztus 31-ig, tavaszi szemeszterre január 31-ig utalja az OKM Támogatáskezelı számlaszámára. 12. (1) A bizottság határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik Lırinci város közigazgatási területérıl.

10 (2) A határozat az A típusú ösztöndíj esetében csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl, a B típusú ösztöndíj esetében csak a meghozatalát követı tanulmányi évtıl ható hatállyal hozható meg. 13. Az ösztöndíjasok szociális rászorultságát a bizottság évente egyszer köteles felülvizsgálni. 14. (1) A szociális rászorultság vizsgálatakor a kormányrendelet 21. (1) (2) bekezdéseiben felsorolt szempontokat kell vizsgálni. (2) Szociálisan rászorult a kérelmezı, ha a) rendszeresen mérhetı jövedelmek esetén: - a havi jövedelme a kérelem beadása elıtti három hónap átlagában, - a családjában a kérelem beadása elıtti három hónap átlagában, b) egyéb jövedelmeknél a kérelem beadása elıtti egy év átlagában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja öregségi nyugdíj másfélszeresét. meg a mindenkori 15. A jelen rendeletben meghatározott feltételeket a következık szerint kell igazolni: (1) A háztartás tagjainak számát, azt, hogy a nagykorú gyermek jövedelemmel nem rendelkezik, az igénylı büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozatával. (2) A havi jövedelmet: - önadózónál az adóbevallási ív másolatának csatolásával, - munkáltatói keresetigazolással, - fizetett, illetve kapott tartásdíjat a jogerıs ítélet, egyezség másolatával, - a nyugdíjfolyósító igazolásával vagy határozatával, - családtámogatási ellátás esetén a folyósító szerv igazolásával, - munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolásával / határozatával kell igazolni. 16. A kérelemhez csatolni kell: - a pályázati őrlapot 1 példányban, - érvényes iskolalátogatási igazolást, - jövedelemigazolásokat, - különbözı okiratokat (orvosi igazolás, anyakönyvi kivonat, bírósági végzés stb.) Záró rendelkezések 17. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

11 (2) Jelen rendelet hatálybalépésével az 5/2004. (I. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Princz Ádám sk. jegyzı Kihirdetési záradék: kihirdetés dátuma aláírás Lırinci,

12 2/2010.(II. 15.) önkormányzati RENDELETE Lırinci Város évi költségvetésérıl Lırinci Város Önkormányzata - az önkormányzat költségvetésének megállapítása céljából - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1.. (6) bekezdés b./ pontja és 10.. (1) bekezdés d./ pontja, valamint az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetését tartalmazó évi CXXX. törvény figyelembevételével a következıket rendeli: 1. A rendelet hatálya az önkormányzati szerveken kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkezı, illetıleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülı magán- és jogi személyekre terjed ki. 2. Lırinci Város Önkormányzata évi költségvetésének Bevételi fıösszegét: eft-ban Kiadási fıösszegét: eFt-ban állapítja meg. A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére eft likviditási hitel és eft felhalmozási hitel elıirányzatot állapít meg. 3. (1) A évi költségvetés mérlegét bevételi forrásonként és fıbb kiadásonként az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a 2. -ban megállapított bevételi fıösszeget - bevételi forrásonként - a következık szerint állapítja meg: Intézményi mőködési bevételek eft Helyi adók eft Átengedett központi adók eft Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek eFt Önkormányzatok költségvetési támogatása eft Felhalmozási és tıkejellegő bevételek eft Támogatás értékő bevételek - mőködési célú támogatás értékő bevételek eft o ebbıl Szervezetfejlesztésre Európai Uniós támogatás eft

13 - felhalmozási célú támogatás értékő bevételek eft o ebbıl: o Rákóczi út felújítására Európai Uniós forrásból támogatás eft o Március 15. Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium felújítására Európai Uniós forrásból támogatás eft Államháztartáson kívülrıl kapott végleges pénzeszköz átvétel: - felhalmozási célú eft Likviditási hitel eft Felhalmozási célú hitelfelvétel eFt Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele: - önkormányzati pénzmaradvány eft Önkormányzati bevétel összesen: eft (3) A saját bevételek részletezését intézményenként a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Képviselı-testület a 2. -ban megállapított kiadási fıösszegét a következık szerint állapítja meg: Önkormányzati költségvetési szervek mőködési kiadásai - költségvetési szervek mőködési kiadásai eft - Polgármesteri Hivatal kiadásai: eft Városüzemeltetési feladatok eft Szociális feladatok eft Polgármesteri Hivatal eft Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár eft Lırinci Városi Zeneiskola AMI eft Egyéb feladatok eft Pénzügyi mőveletek kiadásai eft - kamatkiadások eft Felhalmozási kiadások önkormányzati keretbıl: - Beruházás (5/a. sz. melléklet) eft - Felújítás (5/b. sz. melléklet) eft - Pénzügyi mőveletek eft Hitelek és kamatok eft Céltartalék - Polgármesteri keret eft - 2% jutalomkeret közalkalmazottak eft Önkormányzati kiadás összesen: eft

14 (5) A mőködési kiadás intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadási részletezést a 4. sz. melléklet határozza meg. (7) Felújítási és beruházási elıirányzatok feladatonkénti felsorolását a 5/a. sz. melléklet és 5/b sz. melléklet szerint határozza meg, Európai Uniós forrásból származó támogatások szerinti bontásban. (8) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszám adatait a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A költségvetési évet követı két év várható elıirányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet részletezi. (10) Lırinci Város Önkormányzat költségvetésének fejezet- és címrendjét a 8. sz. melléklet szerint határozza meg. (11) Lırinci Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza. (12) Lırinci Város Önkormányzata közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet részletezi. (13) Lırinci Város Önkormányzata a 11. sz. mellékletben szereplı címek alapján részesül normatív állami támogatásban. (14) Lırinci Város Önkormányzata által felvett beruházási hitelekrıl és azok kamatairól szóló kimutatást a 12. sz. melléklet részletezi. (15) Lırinci Város Önkormányzata évi elıirányzat felhasználási és likviditási tervét a 13. sz. melléklet tartalmazza. 4. A Képviselı-testület felhatalmazza a t, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetıit a évi költségvetésben elıírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A költségvetés évközi módosításának szabályai 5. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással testületi döntéssel megváltoztathatja. (2) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelıirányzat esetén I. félévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítandó a rendelet.

15 (3) Az évközi központi elıirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselı-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések 6. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó és az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje elıirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi elıirányzatát megemelheti. (2) Saját hatáskörő elıirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következı években nem járhat. (3) Az elızı évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követıen elıirányzat-módosítás után használható fel. (4) A saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot. (5) Fentieken túlmenı elıirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselı-testület rendelete alapján történhet. (6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el. (7) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé. (8) Az intézményfinanszírozás az intézmény által szolgáltatott ütemterv szerint, igény alapján, részletekben történik az intézmény bankszámlára való utalással. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések 7. A átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja: - Rendelkezik a céltartalék felhasználásáról évi 5 millió Ft összeghatárig. Felhasználásáról a beszámolás félévente történik. - A közfoglalkoztatási tervvel összhangban a közfoglalkoztatottak tervezett száma 30 fı.

16 Záró rendelkezés 8. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Princz Ádám sk. jegyzı Kihirdetési záradék: kihirdetés napja aláírás Lırinci,

17 11/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Lırinci I. számú (Mátravidéki Erımő) körzet háziorvosi álláspályázat kiírásáról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lırinci város I. számú háziorvosi körzetének felnıtt háziorvosi állására pályázatot ír ki. Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11. (1)-(2) bekezdés szerinti képesítési elıírásoknak való megfelelés - az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvényben, valamint a 18/2000. (II.25.) Kormányrendeletben rögzített mőködési jog megszerzése - Magyar Orvosi Kamarai tagság - büntetlen elıélet Pályázathoz csatolandó dokumentumok: - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - részletes személyi és szakmai önéletrajz - orvosi diplomát és a szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata - mőködési jogról szóló határozat, bizonyítvány másolata - OONY igazolvány másolata (Orvosok Országos Nyilvántartásába vételrıl) - Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata - Nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevık iratbetekintési jogáról - nyilatkozat nyílt/zárt ülés tartásáról Alkalmazás: - vállalkozási jogviszonyban - 3 szobás összkomfortos szolgálati lakás amely a rendelıvel egybeépített - és egy személygépkocsi tárolására alkalmas garázs térítésmentesen történı biztosítása 1 év idıtartamra A pályázat beadási határideje: az Egészségügyi Közlönyben történt megjelenéstıl számított 30 nap

18 2 Kinevezés: az elbírálást követıen azonnal A pályázat benyújtásának címzettje: Lırinci Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Víg Zoltán 3021 Lırinci, Szabadság tér 26. Bıvebb felvilágosítás kérhetı: Lırinci Város Polgármesteri Hivatal Víg Zoltán Princz Ádám jegyzı Telefon: 37/ A pályázat megjelenési helyei: Egészségügyi Közlöny Medicus Universal szaklap KÖR Felelıs: Princz Ádám jegyzı Határidı: döntést követıen azonnal K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

S Z A B Á L Y Z A T. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról S Z A B Á L Y Z A T a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról Aszód Város Önkormányzat Képviselı -testülete a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatásról

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tata Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított. 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete 1 Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének 25/2012. (III.29.) önkormányzati rendeletével módosított 21/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanulók ösztöndíj támogatásáról

Részletesebben

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete Rezi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2006. (XI.30.) önkormányzati rendelete a felsőoktatási intézményekben tanuló rezi fiataloknak adható

Részletesebben

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA

KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Nádudvar Városi Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fı út 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének. 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 16/2008. (IX.12.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Rákóczifalva Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl

Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl 1 Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testületének 1/ 2007. (II.22.) számú rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl Tiszaigar Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-1/2011. Tárgy: Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 7. szám alatti épületben

Részletesebben

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról

Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2006.(IX.26.) rendelete a felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjról 1. (1) A támogatás célja, hogy Cserszegtomaj Község Önkormányzata a nappali

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról.

Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. Kiskörei Önkormányzat 3/2004.(II. 5.) rendelete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról. A képviselı-testület A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 32/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben térítésmentesen, valamint térítési díj és tandíj ellenében biztosított köznevelési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

B TÍPUSÚ A 2010/2011. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2011/2012.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN PÁLYÁZATI CSOMAG

B TÍPUSÚ A 2010/2011. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2011/2012.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN PÁLYÁZATI CSOMAG 2011. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA A 2010/2011. TANÉV II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2011/2012.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (III.24.) sz. R E N D E L E T E Az elsı lakáshoz jutók helyi támogatásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

"A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok számára Hajdúhadház Város Önkormányzata- Csatolandó mellékletek köre

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105

Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 /2013. Tárgy:BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2014. Melléklet:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

Egységes szerkezetben

Egységes szerkezetben Hatályosítás ideje: 2015. 05. 28. Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V.28.) számú rendelettel, a 17/2011.

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Határozathozatal: egyszerű többség IX-2/2014. Nyü. Ügyiratszám:.2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelı aláhúzandó) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 12576/2010. Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat

206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat 1 206/2012. /X.11./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete: a/ Csatlakozni kíván a felsőoktatási intézmények hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatói,

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3 / 2011 / (II. 10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Makó Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről 1 Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 2./2015./III.16./ R e n d e l e t e az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vatta

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 3/2012.(II.15.)

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda. Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Mőszaki Iroda E L İ T E R J E S Z T É S Közbeszerzési tanácsadói keretszerzıdésre ajánlati felhívás Tisztelt Képviselı-testület! A Képviselı-testület 2008.

Részletesebben

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet

4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet ülésérıl készült könyvébıl: 4/2008. (II. 29.) Önkormányzati Rendelet Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2007. évi költségvetésérıl szóló a 15/2007. (VI.

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl

Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat Képviselı testületének 15/2005. (XI.14.) rendelete az elsı lakáshoz jutás önkormányzati támogatásának feltételeirıl Csesznek községi Önkormányzat képviselı testülete a helyi

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 9450/2010. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 229. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjrendszer 2008/2009. évi fordulójához történı csatlakozásra E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 20-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pomáz Város Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériumával együttmőködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról.

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete A lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Várvölgy Község Jegyzıjének Várvölgy Kossuth u. 67. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság iránti kérelem Alulírott.. (születési név:.. Szül. hely:.. szül. idı:.. an.:.. családi állapot:..) Várvölgy,

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hajmáskér Község Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériumával együttmőködve ezennel kiírja 2014. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről 1 Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 17/2005.(VIII.25.) számú rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 23/2010.(XI.24.),

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 12/2005. (V. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Város Önkormányzat

Részletesebben

A Szőcsi Önkormányzat

A Szőcsi Önkormányzat A Szőcsi Önkormányzat 16/2001.(XI.27.) r e n d e l e t e a köztisztviselık szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól 1 [egységes szerkezetbe

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10 /2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének helyi szabályairól Kápolnásnyék Község Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 335/2004. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2004. február 11-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2013. évi költségvetése. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2013. évi költségvetése. Az önkormányzat bevételei Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és az azt megalapozó önkormányzati rendeletek módosításáról Zsámbok

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29-án (hétfő) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 7. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 29-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja, 2015. I. félévi pályázati kiírás Előadó: Dr. Benczik

Részletesebben

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.)

2/2012. (II.29.) 17/1994. (IV.26.) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások és helyiségek elidegenítésérıl szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről

Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről Isaszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011.(II.16.) önkormányzati rendelete Isaszeg Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésről 1 Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek - a Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben