K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló évi ÁNTSZ tájékoztatóról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I V O N A T. 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata. A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló 2009. évi ÁNTSZ tájékoztatóról"

Átírás

1 8/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló évi ÁNTSZ tájékoztatóról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte Heves megye lakosságának egészségi állapotáról szóló évi ÁNTSZ tájékoztatót. A képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

2 13/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Lakómosó Bt. bérleti kérelmének jelenlegi állásáról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte a Lakómosó Bt. bérleti kérelmének jelenlegi állásáról szóló tájékoztatót. A képviselı-testület a tájékoztatót tudomásul vette. K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

3 7/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata A Lırinci Kutyahőség Közhasznú Alapítvány kérelmérıl A Lırinci Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta a Lırinci Kutyahőség Közhasznú Alapítvány kérelmérıl szóló elıterjesztést és az alábbiakat határozta: A Lırinci Városi Önkormányzat Képviselı-testülete egyetért a Lırinci Kutyahőség Közhasznú Alapítvány célkitőzéseivel, létrehozásával, melynek jogszerő mőködéséhez az alábbi támogatással kíván hozzájárulni: 1. Az önkormányzat 150 eft anyag költségig vállalja az ebek biztonságos tartását szolgáló 4 db mozgó kennel elkészítését. 2. Abban az esetben, ha az alapítvány felvállalja a városunkban kóborló ebek befogását és az azzal kapcsolatban felmerülı teendıket, úgy önkormányzatunk a 400 eft-ból idıarányosan járó, egyszeri összeget biztosít 2010-ben, melynek feltétele az alapítvánnyal kötendı szerzıdés megkötése. Határidı: május 30. Felelıs: Princz Ádám jegyzı K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

4 Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testülete 12/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Lırinci, 089/3 hrsz-ú és 087. hrsz-ú ingatlan haszon-bérbeadásáról 1. Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testülete megismerte a Lırinci 089/3 hrsz-ú ingatlan bérbeadására beadott pályázatok tárgyú elıterjesztést és úgy döntött, hogy a Lırinci, 089/3 és a 087. helyrajzi számú földterület haszonbérletére kiírt pályázatot a Képviselı-testület érvényteleníti. 2. Az Önkormányzat Képviselı-testülete a gazdálkodáshoz szükséges idı rövidsége miatt (sürgetı tavaszi munkák) nem nyílt pályázat keretében, hanem az 5 ajánlattevı részvételével meghívásos licitet hirdet a két földterület bérbevétele céljából. A két földterület bérleti díjára együttesen hektárban meghatározva kerüljön sor a licitálásra. 3. Az összesen 11 hektár 8828 m 2 területre az induló licitösszeg: Ft/ha/év. A licitlépcsı: Ft. 4. A haszonbérleti szerzıdés idıtartama: a haszonbérleti szerzıdés megkötésétıl számított minimum 5 év. 5. A nyertes ajánlati összeg évre vonatkozik, mely az ezt követı évekre a KSH által az elızı években kimutatott, hivatalos inflációval növekszik. 6. Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete átruházza hatáskörét a Pénzügyi Bizottságra, hogy az az eljárást lefolytassa, és abban eredményt hirdessen. Felkéri Lırinci város jegyzıjét, hogy a haszonbérleti szerzıdést a Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntése alapján elıkészítse, és felhatalmazza Lırinci város ét, hogy a haszonbérleti szerzıdést aláírja. Határidı: Az 1. pont vonatkozásában: február 11. A 2-5. pont vonatkozásában: február 11. A 6. pont vonatkozásában: - eljárás lefolytatása és eredményhirdetés: február szerzıdés elıkészítése és aláírása: február 23. Felelıs: - Pénzügyi Bizottsága - Víg Zoltán - Princz Ádám jegyzı (végrehajtásáért a pénzügyi iroda) Lırinci, K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı

5 9/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Lırinci város évi közfoglalkoztatási tervének elfogadásáról Lırinci Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Lırinci város évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervének elfogadására vonatkozó elıterjesztést megismerte. A Képviselı-testület a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 37/A (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lırinci város évre vonatkozó közfoglalkoztatási tervét elfogadja. Határidı: december 31. Felelıs: Lırinci város jegyzıje K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

6 Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 10/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzatának hivatalos közbeszerzési szakértıjérıl évekre Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete döntése alapján Lırinci Város Önkormányzatának közbeszerzési eljárások lefolytatásához FİBER Zrt. OKFON Kft. TOMTRI Kft. (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén u. 14.) közös külsı cégek segítségét kívánja igénybe venni a mellékelt megbízási szerzıdés alapján február 12-tıl december 31-ig. Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza Víg Zoltán t a megbízási szerzıdés aláírására. Határidı: február 12. Felelıs: Víg Zoltán K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

7 Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testületének 6/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Hozzájárulásról Lırinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerzıdésének felbontásához Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta a Petrik Zsolttal a Lırinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan eladására november 24-én kötött adásvételi szerzıdés felbontásáról szóló elıterjesztést, mely ügyben az alábbi döntést hozza: Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul, hogy az önkormányzat (mint eladó) és Petrik Zsolt 1014 Budapest, Tóth Árpád sétány 29. III/14. szám alatti lakos (mint vevı) között a Lırinci, 067/28. helyrajzi számú ingatlan adásvétele tárgyában bruttó Ft-os összegben kötött szerzıdés felbontásra kerüljön, és a vevı által a vételárból az önkormányzat részére készpénzben megfizetett összegbıl Ft a befizetı számlaszámára visszautalásra kerüljön, amennyiben a felbontást kezdeményezı Petrik Zsolt átvállalja az ingatlan értékesítésével kapcsolatban az eladónál felmerült bruttó Ft költséget (értékbecslés: bruttó Ft, hirdetési díj: bruttó Ft) és a szerzıdés felbontásával járó ügyvédi szolgáltatás ellenértékét. Határidı: február 19. Felelıs: Víg Zoltán Princz Ádám jegyzı K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,

8 Lırinci város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2010. (II. 15.) önkormányzati RENDELETE A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a felsıoktatásban résztvevı hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendı egyes térítésekrıl szóló 51/2007. (III.26.) kormányrendelet (a továbbiakban kormányrendelet) végrehajtása céljából az alábbi helyi rendeletet alkotja a Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázatról. 1. Lırinci Város Önkormányzata rendszeres anyagi segítséget kíván nyújtani: a) a felsıoktatásban tanuló, hátrányos szociális helyzető, rászoruló lırinci fiatalok, b) valamint a Lırinci Város közigazgatási területén élı EU bármely tagállamának hátrányos szociális helyzető állampolgárai részére, aki magyar felsıoktatási intézményben végzik tanulmányaikat. 2. A Bursa Hungarica Felsıoktatási Ösztöndíjpályázathoz csatlakozva kérelmet a) Lırinci állandó lakóhellyel rendelkezı, b) valamint EU-s tagállamból származó polgár tekintetében Lırinciben tartózkodási hellyel rendelkezı hallgató nyújthat be, aki államilag elismert felsıoktatási intézmény nappali tagozatán, elsı diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat. 3. Az ösztöndíj fedezetét Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a szociális kiadások költségvetési keretébıl biztosítja a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott összegben. 4. (1) Az ösztöndíjpályázat kiírását az Egészségügyi, Szociális Bizottság a központi kiírásnak megfelelıen az adott évben közzéteszi. (2) Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétıl függetlenül történik. 5. (1) Az ösztöndíjpályázat eljárása során a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelıen kizárólag maguknak a pályázóknak adható felvilágosítás. (2) A pályázó személyazonosító igazolványszám és személyes adatainak megadásával igazolja magát.

9 6. (1) Pályázati őrlapokat a Polgármesteri Hivatalban lehet kérni, vagy a honlapról letölthetı. (2) A kérelmek jogosságát az Egészségügyi, Szociális Bizottság bírálja el, és állítja fel a rangsort. 7. A kérelmek beadási és elbírálási határideje az adott évben a központi kiírásnak megfelelıen történik. 8. (1) A határidın túl benyújtott vagy formailag nem megfelelı pályázatokat a bizottság a bírálatból kizárja és írásban indokolja. (2) Az Egészségügyi, Szociális Bizottság minden határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja. (3) Az elbírálás során a bizottság fajra, nemre, bırszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel jár el. 9. Az Egészségügyi, Szociális Bizottság a határidın belül benyújtott, formailag megfelelı pályázatok esetében a támogatás összegét pályázónként állapítja meg. 10. (1) Az Egészségügyi, Szociális Bizottság az általa megítélt támogatások összesített adatait 3 munkanapon belül az önkormányzat hirdetıtábláján közzéteszi. (2) A listának az A és B típusú támogatottak szerinti bontásban a pályázók és a támogatottak számát, az összes megítélt támogatást, a támogatás átlagos mértékét kell tartalmaznia. 11. (1) Az A típusú ösztöndíj 10 hónapra, azaz 2 egymást követı tanulmányi félévre szól. A megítélt ösztöndíjak összegét a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Ütemterve szerint a Pénzügyi Iroda két részletben, a tárgy év tavaszi szemeszterére január 31-ig, az ıszi szemeszterére augusztus 31-ig utalja az OKM Támogatáskezelı számlaszámára. (2) A B típusú ösztöndíj 3x10 hónapra, azaz 6 egymást követı tanulmányi félévre szól. A megítélt ösztöndíjak összegét a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Ütemterve szerint a Pénzügyi Iroda két részletben, a döntés évét követı tanév ıszi szemeszterére augusztus 31-ig, tavaszi szemeszterre január 31-ig utalja az OKM Támogatáskezelı számlaszámára. 12. (1) A bizottság határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról abban az esetben, ha a támogatásban részesített elköltözik Lırinci város közigazgatási területérıl.

10 (2) A határozat az A típusú ösztöndíj esetében csak a meghozatalát követı tanulmányi félévtıl, a B típusú ösztöndíj esetében csak a meghozatalát követı tanulmányi évtıl ható hatállyal hozható meg. 13. Az ösztöndíjasok szociális rászorultságát a bizottság évente egyszer köteles felülvizsgálni. 14. (1) A szociális rászorultság vizsgálatakor a kormányrendelet 21. (1) (2) bekezdéseiben felsorolt szempontokat kell vizsgálni. (2) Szociálisan rászorult a kérelmezı, ha a) rendszeresen mérhetı jövedelmek esetén: - a havi jövedelme a kérelem beadása elıtti három hónap átlagában, - a családjában a kérelem beadása elıtti három hónap átlagában, b) egyéb jövedelmeknél a kérelem beadása elıtti egy év átlagában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja öregségi nyugdíj másfélszeresét. meg a mindenkori 15. A jelen rendeletben meghatározott feltételeket a következık szerint kell igazolni: (1) A háztartás tagjainak számát, azt, hogy a nagykorú gyermek jövedelemmel nem rendelkezik, az igénylı büntetıjogi felelıssége mellett tett nyilatkozatával. (2) A havi jövedelmet: - önadózónál az adóbevallási ív másolatának csatolásával, - munkáltatói keresetigazolással, - fizetett, illetve kapott tartásdíjat a jogerıs ítélet, egyezség másolatával, - a nyugdíjfolyósító igazolásával vagy határozatával, - családtámogatási ellátás esetén a folyósító szerv igazolásával, - munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ igazolásával / határozatával kell igazolni. 16. A kérelemhez csatolni kell: - a pályázati őrlapot 1 példányban, - érvényes iskolalátogatási igazolást, - jövedelemigazolásokat, - különbözı okiratokat (orvosi igazolás, anyakönyvi kivonat, bírósági végzés stb.) Záró rendelkezések 17. (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

11 (2) Jelen rendelet hatálybalépésével az 5/2004. (I. 22.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. Princz Ádám sk. jegyzı Kihirdetési záradék: kihirdetés dátuma aláírás Lırinci,

12 2/2010.(II. 15.) önkormányzati RENDELETE Lırinci Város évi költségvetésérıl Lırinci Város Önkormányzata - az önkormányzat költségvetésének megállapítása céljából - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 1.. (6) bekezdés b./ pontja és 10.. (1) bekezdés d./ pontja, valamint az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján a Magyar Köztársaság évi költségvetését tartalmazó évi CXXX. törvény figyelembevételével a következıket rendeli: 1. A rendelet hatálya az önkormányzati szerveken kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkezı, illetıleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülı magán- és jogi személyekre terjed ki. 2. Lırinci Város Önkormányzata évi költségvetésének Bevételi fıösszegét: eft-ban Kiadási fıösszegét: eFt-ban állapítja meg. A hiány pótlására és a pénzügyi egyensúly megteremtésére eft likviditási hitel és eft felhalmozási hitel elıirányzatot állapít meg. 3. (1) A évi költségvetés mérlegét bevételi forrásonként és fıbb kiadásonként az 1. sz. melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a 2. -ban megállapított bevételi fıösszeget - bevételi forrásonként - a következık szerint állapítja meg: Intézményi mőködési bevételek eft Helyi adók eft Átengedett központi adók eft Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek eFt Önkormányzatok költségvetési támogatása eft Felhalmozási és tıkejellegő bevételek eft Támogatás értékő bevételek - mőködési célú támogatás értékő bevételek eft o ebbıl Szervezetfejlesztésre Európai Uniós támogatás eft

13 - felhalmozási célú támogatás értékő bevételek eft o ebbıl: o Rákóczi út felújítására Európai Uniós forrásból támogatás eft o Március 15. Gimnázium, Szakképzı Iskola és Kollégium felújítására Európai Uniós forrásból támogatás eft Államháztartáson kívülrıl kapott végleges pénzeszköz átvétel: - felhalmozási célú eft Likviditási hitel eft Felhalmozási célú hitelfelvétel eFt Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele: - önkormányzati pénzmaradvány eft Önkormányzati bevétel összesen: eft (3) A saját bevételek részletezését intézményenként a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Képviselı-testület a 2. -ban megállapított kiadási fıösszegét a következık szerint állapítja meg: Önkormányzati költségvetési szervek mőködési kiadásai - költségvetési szervek mőködési kiadásai eft - Polgármesteri Hivatal kiadásai: eft Városüzemeltetési feladatok eft Szociális feladatok eft Polgármesteri Hivatal eft Városi Kulturális, Sportintézmény és Könyvtár eft Lırinci Városi Zeneiskola AMI eft Egyéb feladatok eft Pénzügyi mőveletek kiadásai eft - kamatkiadások eft Felhalmozási kiadások önkormányzati keretbıl: - Beruházás (5/a. sz. melléklet) eft - Felújítás (5/b. sz. melléklet) eft - Pénzügyi mőveletek eft Hitelek és kamatok eft Céltartalék - Polgármesteri keret eft - 2% jutalomkeret közalkalmazottak eft Önkormányzati kiadás összesen: eft

14 (5) A mőködési kiadás intézményenkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (6) A Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti és kiemelt elıirányzatonkénti kiadási részletezést a 4. sz. melléklet határozza meg. (7) Felújítási és beruházási elıirányzatok feladatonkénti felsorolását a 5/a. sz. melléklet és 5/b sz. melléklet szerint határozza meg, Európai Uniós forrásból származó támogatások szerinti bontásban. (8) A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszám adatait a 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A költségvetési évet követı két év várható elıirányzatait, irányszámait a 7. sz. melléklet részletezi. (10) Lırinci Város Önkormányzat költségvetésének fejezet- és címrendjét a 8. sz. melléklet szerint határozza meg. (11) Lırinci Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntésekbıl származó kötelezettségeit célok szerint, évenkénti bontásban a 9. sz. melléklet tartalmazza. (12) Lırinci Város Önkormányzata közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet részletezi. (13) Lırinci Város Önkormányzata a 11. sz. mellékletben szereplı címek alapján részesül normatív állami támogatásban. (14) Lırinci Város Önkormányzata által felvett beruházási hitelekrıl és azok kamatairól szóló kimutatást a 12. sz. melléklet részletezi. (15) Lırinci Város Önkormányzata évi elıirányzat felhasználási és likviditási tervét a 13. sz. melléklet tartalmazza. 4. A Képviselı-testület felhatalmazza a t, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetıit a évi költségvetésben elıírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. A költségvetés évközi módosításának szabályai 5. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással testületi döntéssel megváltoztathatja. (2) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelıirányzat esetén I. félévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítandó a rendelet.

15 (3) Az évközi központi elıirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselı-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával. Az önkormányzati költségvetési szervekre vonatkozó rendelkezések 6. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó és az önállóan mőködı költségvetési szerv vezetıje elıirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi elıirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi elıirányzatát megemelheti. (2) Saját hatáskörő elıirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következı években nem járhat. (3) Az elızı évi pénzmaradvány a felügyeleti szerv felülvizsgálatát követıen elıirányzat-módosítás után használható fel. (4) A saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-módosításról az intézmények az I. félévi, az I-III. negyedévi és az éves gazdálkodásról szóló beszámoló keretében adnak számot. (5) Fentieken túlmenı elıirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a Képviselı-testület rendelete alapján történhet. (6) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el. (7) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé. (8) Az intézményfinanszírozás az intézmény által szolgáltatott ütemterv szerint, igény alapján, részletekben történik az intézmény bankszámlára való utalással. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések 7. A átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja: - Rendelkezik a céltartalék felhasználásáról évi 5 millió Ft összeghatárig. Felhasználásáról a beszámolás félévente történik. - A közfoglalkoztatási tervvel összhangban a közfoglalkoztatottak tervezett száma 30 fı.

16 Záró rendelkezés 8. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1. napjától kell alkalmazni. Princz Ádám sk. jegyzı Kihirdetési záradék: kihirdetés napja aláírás Lırinci,

17 11/2010. (II. 11.) önkormányzati határozata Lırinci I. számú (Mátravidéki Erımő) körzet háziorvosi álláspályázat kiírásáról Lırinci Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Lırinci város I. számú háziorvosi körzetének felnıtt háziorvosi állására pályázatot ír ki. Pályázati feltételek: - a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrıl szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11. (1)-(2) bekezdés szerinti képesítési elıírásoknak való megfelelés - az önálló orvosi tevékenységrıl szóló évi II. törvényben, valamint a 18/2000. (II.25.) Kormányrendeletben rögzített mőködési jog megszerzése - Magyar Orvosi Kamarai tagság - büntetlen elıélet Pályázathoz csatolandó dokumentumok: - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány - részletes személyi és szakmai önéletrajz - orvosi diplomát és a szakvizsgát igazoló dokumentumok másolata - mőködési jogról szóló határozat, bizonyítvány másolata - OONY igazolvány másolata (Orvosok Országos Nyilvántartásába vételrıl) - Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata - Nyilatkozat a pályázat elbírálásában résztvevık iratbetekintési jogáról - nyilatkozat nyílt/zárt ülés tartásáról Alkalmazás: - vállalkozási jogviszonyban - 3 szobás összkomfortos szolgálati lakás amely a rendelıvel egybeépített - és egy személygépkocsi tárolására alkalmas garázs térítésmentesen történı biztosítása 1 év idıtartamra A pályázat beadási határideje: az Egészségügyi Közlönyben történt megjelenéstıl számított 30 nap

18 2 Kinevezés: az elbírálást követıen azonnal A pályázat benyújtásának címzettje: Lırinci Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Víg Zoltán 3021 Lırinci, Szabadság tér 26. Bıvebb felvilágosítás kérhetı: Lırinci Város Polgármesteri Hivatal Víg Zoltán Princz Ádám jegyzı Telefon: 37/ A pályázat megjelenési helyei: Egészségügyi Közlöny Medicus Universal szaklap KÖR Felelıs: Princz Ádám jegyzı Határidı: döntést követıen azonnal K.m.f. Román Ernı sk. aljegyzı Lırinci,