DOKUMENTHISTORIE DOKUMENTUM TÖRTÉNET. Verzió. Leírás. Dátum. Felelős [Version] [Beschreiben] [Datum]

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DOKUMENTHISTORIE DOKUMENTUM TÖRTÉNET. Verzió. Leírás. Dátum. Felelős [Version] [Beschreiben] [Datum]"

Átírás

1

2 2/7 DOKUMENTUM TÖRTÉNET DOKUMENTHISTORIE Verzió Leírás Dátum Felelős [Version] [Beschreiben] [Datum] [Verantwortliche] 1. Hatálybaléptetés május 1. Dr. Strbka János ÖSSZEFOGLALÁS Az IKB Pénzügyi Lízing Zrt. és az IKB Leasing Kft. (továbbiakban: IKB) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy nemcsak ügyfeleket, hanem mindazon személyeket, akik az ügyfeleikké válnak a lehető leghatékonyabban szolgálják ki. Jelen ajánlati szabályzat a finanszírozási ajánlatkérési, ajánlattételi eljárással kapcsolatos tevékenység folyamatát, az ajánlatkéréshez benyújtásához szükséges információk, dokumentumok körét, az eljárási módok, azok esetleges díjaiknak a meghatározását tartalmazza. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény HATÁLYBALÉPTETÉS Jelen ajánlati szabályzat a hatálybalépését követően benyújtott ajánlatkérésekre, valamint az olyan folyamatban lévő finanszírozási ajánlatokra kell alkalmazni, ahol még nem került sor az indikatív ajánlat kiadására. 2/7

3 3/7 1. TÁRSASÁGOK, CSOPORT, HONLAP 1.1 IKB Pénzügyi Lízing Zrt. Az IKB Pénzügyi Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság [székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.] a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által a cégjegyzékszámon bejegyzett, 1999-ben alapított pénzügyi vállalkozás, amely Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet december 18-án kelt 2575/1999. számú határozata alapján korlátozás nélkül jogosult pénzügyi lízing pénzügyi tevékenységet, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete július 3-án kelt E-I-664/2007. számú határozata alapján kizárólag gazdálkodó szervezetek részére hitel- és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezni, beleértve a követelésvásárlást is. 1.2 IKB Leasing Kft. Az IKB Leasing Korlátolt Felelősségű Társaság [székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.] a cégjegyzékbe a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által a cégjegyzékszámon bejegyzett, szintén 1999-ben alapított, de pénzügyi vállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, amelynek főtevékenysége gép, tárgyi eszköz bérbeadása operatív lízingszerződések megkötése útján. 1.3 Az IKB LEASING honlapja. Az IKB LEASING nemzetközi márkanév, magyar nyelvű honlapja: a Jelen Szabályzat alkalmazása során IKB elnevezés alatt mind az IKB Pénzügyi Lízing Zrt-t, mind pedig az IKB Leasing Kft-t érteni kell, kivéve, ha valamelyik társaság külön nevesítésre kerül. 1.4 IKB Csoport. IKB Csoport alatt az IKB Deutsche Industriebank AG érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások, illetve a német IKB Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások és leányvállalatok tagjai tartoznak, amelyek felsorolása jelen Szabályzat mellékletében, valamint a weboldalon megtalálható. 1.5 Hirdetmény. Az IKB az Ügyfelek széles körének szóló értesítési, tájékoztatási kötelezettségének hirdetmény útján tesz eleget, így különösen, de nem kizárólagosan hirdetményben teszi közzé a jelen Szabályzat, bármely ÁSZF módosítását, a valamint a szolgáltatások nyújtásának és díjának egyéb specifikus feltételeit, összegeit. A Hirdetmény nyilvános és bárki számára megismerhető, és az IKB ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben rendelkezésre áll, illetőleg kérésre IKB rendelkezésre bocsátja. 2. FINANSZÍROZÁSI MÓDOK 2.1 Finanszírozási ügyletek. Finanszírozási ügyletek alatt az alábbi termékek értendők: (a) kölcsön (b) pénzügyi lízing (c) operatív lízing. 2.2 Kölcsön. Az IKB Pénzügyi Lízing Zrt. a hitelintézeti törvény definíciója szerinti fogyasztási, lakossági kölcsönt nem nyújt. Az IKB Pénzügyi Lízing Zrt. az Eszköz gazdálkodó szervezetnek minősülő Ügyfél általi megvásárlása céljából éven belüli vagy éven túli lejáratú, végtörlesztéses, annuitásos vagy lineáris törlesztésű kölcsönt nyújt, amelynek minimális összege forint (vagy annak megfelelő deviza), maximális összege Euro. A kölcsön konkrét pénzügyi feltételeit a Finanszírozási Szerződés tartalmazza. 2.3 Pénzügyi lízing (zárt vagy nyílt végű). Az IKB Pénzügyi Lízing Zrt. megvásárolja az Eszközt abból a célból, hogy azt (a) zártvégű vagy (b) nyíltvégű formában az Ügyfélnek pénzügyi lízingbe adja. 3/7

4 4/7 2.4 Visszlízing. A visszlízing a pénzügyi lízingnek azon speciális változata, amikor az Ügyfél eladja az IKB-ban a saját tulajdonában álló eszközt azzal a kikötéssel, hogy azt nyomban vissza is lízingeli, így ebben az esetben az Ügyfél egyben az Eszköz Szállítója is (ún. sale and lease back = add el és lízingeld vissza). 2.5 Operatív lízing. Az IKB Leasing Kft. megvásárolja az Eszközt abból a célból, hogy annak használati jogát meghatározott időre az Ügyfélnek átengedje, azaz az eszközt operatív lízingbe (bérbe) adja. A futamidő lejártával az Eszköz visszakerül az IKB birtokába. 2.6 Eszköz. A Finanszírozási Szerződésben meghatározott, az Ügyfél saját kockázatára és felelősségére kiválasztott, lízingügylet esetén az IKB-nek megvásárlásra kijelölt, és a Finanszírozási Szerződés alapján a Finanszírozott Összeg és az Önerő felhasználásával az IKB által az Ügyfél által kiválasztott Szállítótól megvásárlásra kerülő vagy kölcsönügylet esetén az Ügyfél által az IKB által nyújtott Kölcsön felhasználásával megvásárolt dolog. 3. KAPCSOLATFELVÉTEL, ÜGYFÉLKÖR, ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS 3.1 Kapcsolatfelvétel. Az IKB nem kötelezhető arra, hogy bármely hozzáforduló személy részére nyújtsa szolgáltatásait, vagy már meglévő Ügyfelei részére további szolgáltatásokat nyújtson. Az IKB a szerződéskötést belső eljárási rendje, belső szabályzatai alapján, az adott ügylet vagy Ügyfél sajátosságait, körülményeit mérlegelve, csak és kizárólag a saját, elsősorban kockázatvállalási szempontokat figyelembe vevő mérlegelési szempontjai szerint indoklás nélkül megtagadhatja, s ezen megtagadás miatt kártérítésre nem kötelezhető. A hitelbírálati döntés közlését megelőzően az IKB által tett, akár szóbeli, akár írásbeli nyilatkozatok, illetve magatartások, sem közvetlen, sem közvetett formában nem tekinthetők szerződéskötésnek vagy szerződéskötésre, szerződéskötésre való kötelezettségvállalásra utaló magatartásnak. Az IKB fenntartja továbbá magának a jogot, hogy meghatározott Ügyfelek vagy ügyletek esetében a jelen Szabályzatban, ÁSZF-ekben közzétett feltételektől, ellenértéktől és kondícióktól eltérő, egyedi feltételekkel nyújtsa szolgáltatásait. Az Ügyfél nem követelheti viszont, hogy számára az IKB az adott szolgáltatást a jelen Szabályzatban, ÁSZF-ben meghatározottaktól különböző feltételekkel nyújtsa. 3.2 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség. Az IKB köteles az Ügyfelet, illetőleg Biztosítéknyújtókat írásban nyilatkoztatni arra vonatkozóan, hogy társasági ügyleteik során saját, vagy más (személy, jogi személy, szervezet) tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében járnake el a pénzmosás megelőzésére és megakadályozására irányadó jogszabályok betartása érdekében. Ennek érdekében az Ügyfél köteles az azonosításhoz szükséges okmányokat az IKB részére bemutatni. Az Ügyfél az üzleti kapcsolat létesítésekor megadott azonosító adatokban illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásról a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül köteles az IKB-t értesíteni. Amennyiben bármikor kétség merül fel a tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, az IKB az Ügyfelet a tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel. Amennyiben az Ügyfél vagy a tényleges tulajdonos adatai nem állapíthatók meg, illetve nem szerezhetők be, az IKB az üzleti kapcsolat létesítését megtagadja. 3.3 Együttműködési kötelezettség. Az IKB és az Ügyfél üzleti kapcsolatuk fennállása során egymás jogos érdekei figyelembevételével, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és a jelen Szabályzatban, ÁSZF-ben vagy a Finanszírozási szerződésben konkrétan meghatározott, értesítési kötelezettséget kiváltó eseteken túl is kötelesek egymást a lehető 4/7

5 5/7 legkorábbi időpontban tájékoztatni minden, a Finanszírozási vagy Biztosítéki szerződés teljesítése szempontjából jelentős tényről, adatról, körülményről és azok megváltozásáról. A tájékoztatás, értesítés költségét az a fél viseli, akinél az értesítési kötelezettség felmerült. 3.4 Ügyfél ajánlatkérése. Ügyfél az ajánlatkérése során közli az IKB-val legalább az Eszköz megnevezését és az Eszközre vonatkozó alapvető műszaki, jogi információkat (specifikáció), a Szállító árajánlatát, az igényelt finanszírozás típusát, összegét, az Önerő mértékét, tervezett futamidő hosszát, a finanszírozás devizanemét, a nyújtandó biztosítékokat. 3.5 Az IKB indikatív finanszírozási ajánlata. Az IKB és az Ügyfél ajánlatkérése alapján indikatív [nem kötelező erejű] ajánlatot ad az Ügyfélnek. 3.6 Mandátumlevél. Az IKB indikatív finanszírozási ajánlata feltételrendszerének teljes mértékű elfogadása jeléül az Ügyfél mandátumlevelet ad át az IKB-ban, amelyben kizárólagosan megbízza az IKB-t az adott Eszközre vonatkozó finanszírozási kérelme alapján a döntéshozatali eljárás lefolytatására. 4. DÖNTÉSHOZATALI ELJÁRÁS 4.1 Ügyfélminősítés. A finanszírozási kérelem elfogadásának feltétele az IKB hatályos ügyfélés partnerminősítési szabályzatában valamint a mindenkor érvényes kockázatvállalási szabályzatában foglalt feltételeknek való megfelelés. Az ügyfélminősítés alapját az ügyfél vagyoni helyzetét, fizetőképességét és fizetőkészségét tükröző hiteles információk képezik. Ilyenek pl. a számviteli előírásoknak megfelelő különböző típusú beszámolók és egyéb információk, az Ügyféltől független információk. Az IKB jogosult az Ügyfél teljesítési képességének meghatározása céljából a személyi, hitel és kockázati adataira vonatkozó tájékoztató és ilyen információkat tartalmazó dokumentumokat - akár elektronikus úton, akár telefonon - bekérni, és azok valódiságát ellenőrizni és tárolni. A szolgáltatott dokumentumoknak (ha attól az IKB el nem tekint) - kivéve az elektronikus úton továbbított dokumentumokat - eredetinek vagy közjegyző által hitelesítettnek kell lenniük. Amennyiben az Ügyfél harmadik személyt érintő dokumentumot, igazolást nyújt be, az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy az adatkiadáshoz a harmadik személy megfelelő hozzájárulását beszerezze. 4.2 Fedezetértékelés. Ügyfél az elbírálás lefolytatása érdekében átadja az IKB részére az általa kiválasztott Eszköz adatait, és megad minden, az IKB által az elbíráláshoz igényelt információt. Az elbírálás keretében IKB elvégzi az Eszköz tekintetében a fedezetértékelést a vonatkozó szabályzata alapján. 4.3 Finanszírozást kizáró okok. Az IKB kizárhatja a finanszírozásból az Ügyfelet, ha tudomására jut, hogy (a) (b) (c) az Ügyfél ellen felszámolási-, csőd,- vagy végrehajtási eljárás indult, vagy a közeljövőben valamely ilyen eljárás megindítása várható, az Ügyfél vagy gazdálkodó szervezet ügyfél képviselője, tagja ellen büntetőeljárás folyik, vagy ilyen eljárást kezdeményeztek, vagy az Ügyfélnek az IKB Csoport bármely tagjával szemben tartozása áll fenn, és annak megfizetése iránt bírósági, közjegyzői eljárás van folyamatban, 5/7

6 6/7 (d) az Ügyfél valótlan adatokat közölt, vagy az IKB olyan jellegű információ birtokába jutott, amelynek ismeretében az Ügyfél finanszírozása nem áll érdekében (érdekmúlás). 4.4 A Biztosítékok meghatározása. Az IKB az Ügyféllel csak abban az esetben köt Finanszírozás szerződést, ha az Ügyfél vagy az IKB által elfogadott harmadik személy megfelelő biztosítékot nyújt. Az IKB által megkövetelt biztosítékokat a Hitelező a mindenkor érvényes ügyfél- és partnerminősítési szabályzata szerint elvégzett minősítés eredményének, valamint a kockázatvállalási szabályzatában foglalt feltételek szerint meghatározott ügyleti fedezettség alapján határozza meg, azzal, hogy elsődlegesen az Eszköz képezi a fő biztosítékot. Az IKB fenntartja annak jogát, hogy egyéni elbírálás alapján a jelen Szabályzatban, vagy az ÁSZF-ben körülírt biztosítékoktól eltérő biztosítékokat is elfogadjon. A szerződő felek által közösen kiválasztott biztosítékot a Finanszírozási Szerződésben határozzák meg. Amennyiben az IKB kéri, a Felek vagy az Ügyfél köteles a Biztosítéki Szerződést közjegyzői okiratba foglalni. Az IKB általában az alábbi biztosítékokat igényelheti: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás (inkasszós jog) készfizető kezesség közokiratba foglalt kötelezettségvállalás vagy tartozáselismerés vételi vagy visszavásárlási kötelezettségvállalás zálogjog alapítása ingóságra, vagyonra zálogjog alapítása követelésre zálogjog alapítása gépjárműre jelzálogjog ingatlanon pénzóvadék biztosítéki célú engedményezés bankgarancia vételi jog ingóságon pari passu (egyenrangúság elve) negative pledge (teheralapítási tilalom) jogvesztés kikötése 4.5 Döntés előkészítése. Az IKB az Ügyfél által benyújtott dokumentumokat tételesen, tartalmi és formai szempontból átvizsgálja és amennyiben azokat a mindenkor hatályos jogszabályok, a jelen Szabályzat, az ÁSZF rendelkezései és belső finanszírozási szabályzatai szerint rendben levőnek találja, megkezdi a Finanszírozási szerződésnek és annak mellékleteinek (pl. Biztosítéki szerződés) előkészítését. Az IKB a Finanszírozási szerződés megkötése előtt felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a Finanszírozási szerződés jelen Szabályzat és az ügyletspecifikus ÁSZF alapján jön létre, és az Ügyfél a Finanszírozási szerződés aláírásával igazolja, hogy az azokban foglaltakat megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta. 4.6 Értesítés a döntésről. Amennyiben az IKB a Finanszírozási szerződés megkötése mellett dönt, erről értesíti Ügyfelet és Ügyfél köteles a Finanszírozási Szerződést aláírni, a biztosítékokat nyújtani. 4.7 Ajánlattételi díj. Amennyiben az Ügyfél a Mandátumlevél aláírása után az ajánlatkérését visszavonja, vagy a Finanszírozási Szerződést az IKB döntésétől számított 4 héten belül nem köti meg, az IKB jogosult ajánlattételi díjat felszámítani. Az ajánlattételi díj mértéke a 6/7

7 7/7 Finanszírozott összeg 2 %-a, amelyet az Ügyfél az IKB által kibocsátott számla alapján köteles megfizetni. 5. VEGYES RENDELKEZÉSEK 5.1 Kapcsolattartás módja. Az IKB az Ügyféllel különböző módokon keresztül tart kapcsolatot, melyek jelenleg a következők: írásbeli-, személyes-, telefonos-, telefaxos-, elektronikus ( ) kapcsolat. Az Ügyfél tudomással bír arról, hogy telefon használata esetén a telefonhálózat működése során a telefonon továbbított adatok jogosulatlan harmadik személyek számára esetlegesen ismertté válhatnak, ezért az IKB nem felelős a telefonvonalak, valamint az Ügyfél által igénybe vett telefonkészülék használatából eredő károkért. Az IKB Finanszírozási szerződést, illetve a szerződésmódosításokat kizárólag írásban köti. 7/7