Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a hitel átütemezési lehetıségekrıl"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ A RAIFFEISEN BANKNÁL FIZETÉSI NEHÉZSÉG ESETÉN ELÉRHETİ HITEL ÁTÜTEMEZÉSI LEHETİSÉGEKRİL MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Bankunknál 2008 óta érhetık el a lakossági Ügyfelek számára fizetéskönnyítési, illetve átütemezési lehetıségek. Ahogy a törlesztési problémák ügyfelenként és családonként eltérıek, ezáltal ezen problémák kezelése is egyedi megoldást igényel. A többféle lehetıség közül a jelenlegi és várható családi jövedelmi helyzet alapján mindig egyénileg kell mérlegelni, hogy a fizetési nehézségekre mi jelentheti a legmegfelelıbb választ. A megfontolt döntés elıtt érdemes megismerni és egymással is összevetni a szóba jöhetı lehetıségeket. Az alábbi pontok ehhez nyújtanak hasznos információkat és megfontolandó szempontokat. A megoldási lehetıségek ismertetése elıtt röviden összefoglaljuk a devizahitelek törlesztésére vonatkozó speciális szabályokat, amelyek a forint/deviza árfolyam rendkívüli gyengülése esetén kiemelt fontosságúak. TARTALOMJEGYZÉK 1. Miért változik a havi törlesztırészlet? Milyen módon csökkenthetı a havi törlesztırészlet? Milyen lehetıségek vannak, ha nem képes rendezni a késedelmes, lejárt tartozását? Nemzeti Eszközkezelı Milyen módon szőntethetı meg a deviza-árfolyamkockázat? Megtakarítási célú életbiztosítás fedezető, piaci kamatozású Raiffeisen Jelzáloghitelek törlesztési módjának módosítása (annuitásos, tıketörlesztést is tartalmazó havi törlesztırészlet számításra való áttérés Igénybevétel feltételei - Általános feltételek Hogyan jelezhetı a Bank számára a fizetési nehézség? Összefoglaló táblázat a Raiffeisen Bank által nyújtott fizetéskönnyítési lehetıségekrıl Miért változik a havi törlesztırészlet? Hogyan kerülnek elszámolásra a havonta esedékes törlesztırészletek? Mi alapján kerül meghatározásra a forint törlesztırészlet deviza alapú, forintban folyósított és törlesztett hitelek esetén? Amennyiben Ön a Raiffeisen Banknál felvett deviza alapú lakossági kölcsönét forintban fizeti vissza (a szerzıdésben a havi törlesztırészlet forintban került meghatározásra), akkor az árfolyam változása a forintban meghatározott havi fizetési kötelezettségét az árfolyam elszámolási perióduson belül nem befolyásolja. Az adott árfolyam elszámolási periódus ideje alatt Önnek változatlan forintösszeget kell törlesztenie, amely összeget az esedékesség napján a lakossági Ügyfelekre érvényes forint/deviza középárfolyamon váltja át a Bank. A évi LXXVII. törvény 21. (1) bekezdése értelmében január 1-jét követıen az érintett hitelszerzıdések esetében a forintosítás megtörténtéig deviza vagy devizaalapú fogyasztói jelzálog kölcsönszerzıdés esedékes törlesztırészletének, valamint a devizában meg-

2 állapított bármilyen költség, díj vagy jutalék forintban meghatározott összegének megállapítása során alkalmazandó árfolyam svájci frank alapú hiteleknél 256,47 HUF/CHF, euró alapú hiteleknél 308,97 HUF/EUR. Az árfolyamváltozás a havi esedékességkor a fennálló tıketartozás javára vagy terhére kerül elszámolásra. Kiemelten felhívjuk Ügyfeleink figyelmét arra, hogy a forint árfolyam jelentıs gyengülése esetén elıfordulhat, hogy az adott hónapban a forintban fizetett összeg a devizában fizetendı kamat, illetve egyéb díjak összegére sem nyújt fedezetet, azaz a befizetett törlesztırészlet összege kevesebb, mint az esedékesség napján érvényes árfolyammal számított fizetendı kamat, illetve egyéb díjak összege. Ebben az esetben a kölcsönszerzıdésben meghatározott módon a fennálló tıketartozás növekszik. Az árfolyam elszámolási periódus induló napján a Bank a fennálló az árfolyamváltozások miatti havi elszámolásokkal növelt, illetve csökkentett tıketartozás, a hátralevı futamidı, az aktuális kondíciók és a fentiek szerint megállapított devizaárfolyam alapján meghatározza a havonta forintban fizetendı törlesztırészlet összegét. Az árfolyam elszámolási periódus letelte után a törlesztırészlet változhat a hiteldíj, illetve a devizaárfolyam változása miatt. Példa az árfolyamkockázat bemutatására Ha Ön igényelt egy forint összegő euró alapú kölcsönt és az átszámításkor érvényes forint/euró átváltási árfolyam 250 Ft/euró, akkor az Ön euróban fennálló tartozása euró volt. Ha ugyanekkor a forint/euró árfolyama 310 lett volna, akkor az forint összegő kölcsön euróban került volna rögzítésre, tehát 774 euróval kevesebb tıkével tartozott volna a Banknak. A visszafizetésnél az Ön számára az a kedvezıbb, ha egy devizaegységet minél kevesebb forintért ad el Önnek a Bank. Ha az Ön euróban meghatározott havi törlesztırészlete például 400 euró - és a törlesztés esedékességekor az árfolyam 300 forint/euró - akkor a törlesztéshez Ft konvertálására lesz szükség. Ha az esedékességkor az árfolyam 350 forint/euró lenne, akkor mindehhez Ft-ra lenne szüksége. Tehát, ha a törlesztés esedékességekor egy euróért több forintot kell fizetni, mint a kölcsön felvételének idején, akkor a forint törlesztırészlet összege emelkedni fog. 2. Milyen módon csökkenthetı a havi törlesztırészlet? Futamidı növelés A havi törlesztırészlet mértéke csökkenthetı a futamidı növelésével, amellyel hosszabb távú megoldást biztosítunk Önnek a hitel havi törlesztırészletének csökkentésére. Kérjük, futamidı növelés esetén mérlegelje, hogy ezzel az eredeti lejárathoz képest hosszabb idıre kötelezi el magát a hitel törlesztésére, így - a teljes futamidıre vetítve - összességében nagyobb kamat-, illetve egyéb díjteher megfizetésére vállal kötelezettséget. A futamidı növelése nem azonos mértékben csökkenti különbözı hitelek esetében a hitel havi törlesztırészletének összegét, vagyis a futamidı meghosszabbítása nem arányosan csökkenti a havonta fizetendı törlesztés összegét. Általánosságban elmondható, hogy azonos mértékő futamidı növelés annál jobban csökkenti a havi törlesztırészletet, minél rövidebb a hitel hátralévı futamideje, illetve minél alacsonyabb a hitel kamata.

3 Futamidı módosítás fedezet nélküli személyi kölcsön esetében Személyi kölcsön esetében a hitel futamideje legfeljebb 3 évvel növelhetı. Futamidı módosítás jelzálogkölcsön esetében Lakáshitel illetve Személyi kölcsön ingatlanfedezettel termékek esetében a hitel futamideje legfeljebb 10 évvel növelhetı, azzal a feltétellel, hogy a módosított futamidı legfeljebb 40 év lehet. A futamidı módosítását a hitel futamideje alatt egy alkalommal igényelheti. Futamidı módosítás Generali GL 78 biztosítás fedezete mellett nyújtott jelzáloghitelek esetében Generali GL 78 biztosítás fedezete mellett nyújtott jelzáloghitelek esetében minimum 5, maximum 10 év futamidı hosszabbítás igényelhetı az eredetileg igényelt futamidıhöz tartozó lejárathoz képest úgy, hogy az ügylet maximum futamideje lakáshiteleknél és ingatlanfedezetes személyi kölcsön esetén egyaránt 35 év lehet. A futamidı növeléssel az adós, adóstárs maximum életkora nem haladhatja meg a 70. életévet. Biztosítással vegyes hitelkonstrukció esetében az ügylet futamidejének növelésével a Bank felé fizetendı kamat, kezelési költség nem változik, mivel a havi törlesztırészlet rendszeres tıketörlesztést nem tartalmaz. A biztosítási lejárat növekedésével a biztosító felé havonta megfizetendı biztosítási díj összege csökken. A biztosítás havi díjának csökkenésérıl a biztosító tájékoztatja az ügyfeleket, erre vonatkozóan Bankunk nem készít kalkulációt. Fontos tudnivalók a futamidı hosszabbítás díjairól A futamidı hosszabbítás a kölcsönszerzıdés módosításával jár, azonban Bankunk jelenleg eltekint a szerzıdésmódosítás díjának felszámításától. A kölcsönszerzıdés módosítása esetén amennyiben az eredeti kölcsönügylet tekintetében közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat megtételére került sor a közjegyzıi okiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat módosítása, valamint közokiratba foglalt kölcsönszerzıdés esetén közokiratba foglalt szerzıdésmódosítás is szükséges. Ezen kötelezettségvállaló nyilatkozat módosításoknak közvetlenül közjegyzı felé fizetendı díja van, mely az ügyfelet terheli. Törlesztırészlet ideiglenes csökkentése szerzıdésmódosítással A havonta fizetendı törlesztırészlet ideiglenes csökkentése Önnek átmeneti megoldást jelenthet rövid távon a havi törlesztırészlet növekedésébıl adódó terhek ideiglenes kezelésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben az az összeg, amelyet Ön a csökkentett törlesztéső idıszakban havi törlesztırészletként megfizet nem fedezi a havi kamattörlesztés összegét, úgy a meg nem fizetett kamatrész tıkésítésre kerül, amelyet Ön a futamidı hátralévı részében fizet meg. A havi törlesztırészlet ideiglenes csökkentésével Ön az átmeneti idıszakban csak az adott idıszakra ténylegesen meghatározott havi törlesztırészlet egy részét fizeti meg. A törlesztırészlet ideiglenes csökkentésének idıtartama: Az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés egy évre igényelhetı, amelyhez szerzıdésmódosítási kérelmet kell kitöltenie és a Bankhoz benyújtania. A törlesztırészlet ideiglenes csökkentése bármikor megszüntethetı,. A havi törlesztés ideiglenesen csökkentett összege a fizetési könnyítés idıszaka alatt nem változik.

4 Ezen idıszak elteltét követıen újabb könnyítés indokolt esetben ismét igényelhetı - ennek engedélyezésérıl a Bank egyedi elbírálás keretében dönt. A havonta esedékes törlesztırészlet csökkentés lejártát követıen a havi törlesztés az aktuálisan fennálló tartozás, a hatályos kondíciók, illetve hátralévı futamidı alapján kerül meghatározásra. Az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés idıszakának leteltét követıen fizetendı törlesztırészlet összege - az aktuálisan fennálló tartozás és akkor hatályos kondíciók alapján várhatóan meg fogja haladni az ideiglenes törlesztırészlet csökkentés alatt fizetendı törlesztırészlet összegét Jelzálogkölcsönök törlesztırészlet csökkentésénél további elıírás, hogy amennyiben a hátralévı futamidı nem éri el a 7 évet, akkor kötelezı az eredeti hitel hátralévı futamidejét legalább 3, legfeljebb 10 évvel növelni. Egyéb esetekben a futamidı hosszabbítás lehetısége az Ügyfél által választható az életkori szabályok figyelembe vételével. Ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsön esetén nem kötelezı a futamidı meghosszabbítása, azonban ha az átütemezés idıpontjában legfeljebb egy év a hátralévı futamidı tartama, már az átütemezés pillanatában ajánlott a futamidı hosszabbítás. Ellenkezı esetben a könnyített fizetési idıszak lejártát követıen rendkívüli mértékben megemelkedhet fizetési kötelezettsége, illetve a meg nem fizetett rész egy összegben esedékessé válhat. MindigFix személyi kölcsön esetében az átütemezéshez (futamidı növelés, illetve törlesztırészlet csökkentés) Újrakezdés hitel igénybevétele és ezáltal az eredeti kölcsön kiváltása szükséges. Jelzáloghitelek és ingatlan fedezet nélküli személyi kölcsön esetében a fennálló hiteltartozáshoz tartozó aktuális havi törlesztés átmenetileg legfeljebb 50%-kal, illetve jelzálogkölcsönök esetén - váratlan élethelyzetben - akár 70%-kal is csökkenthetı, a felmerülı díjakat) mindenképp meg kell fizetnie. Milyen esetekben van mód a jelzálogkölcsön törlesztırészletének akár 70%- os csökkentésére? 50-70%-os átmeneti törlesztırészlet csökkentés váratlan élethelyzetben igényelhetı. Váratlan élethelyzetnek tekinthetı (adós, adóstárs vagy házastársa vonatkozásában): munkanélküliség, munkabér / jövedelem (ide értve a GYES-, GYED, illetve nyugdíjazás miatti jövedelem csökkenést is) az átütemezendı hitel eredeti jóváhagyásakor figyelembe vett jövedelemhez képest minimum 25%-kal csökkent, az eredeti jóváhagyás óta eltelt idıben bekövetkezett rokkantság, ami jelentıs legalább 25%-os jövedelem-csökkenést okozott, haláleset, igazolt tartós keresıképtelenség, Vis Major (természeti csapások), ingatlanfedezetes ügyletek esetén egyedi elbírálás alapján, a felsorolt okokon kívül egyéb, különös méltányolást érdemlı helyzetekben is módot ad a Bank az említett, akár 50-70%- os átmeneti törlesztırészlet csökkentésre.

5 Fontos tudnivalók a törlesztırészlet ideiglenes csökkentés díjairól A törlesztırészlet ideiglenes csökkentésére lakáshitelek, ingatlanfedezetes személyi kölcsön és ingatlan fedezet nélküli személyi kölcsön esetén van lehetıség. A fenti lehetıség a szerzıdés módosításával jár, azonban a közjegyzıi okirat módosítása nem szükséges, amennyiben nem kerül sor a futamidı módosítására. Bankunk jelenleg eltekint a szerzıdésmódosítás díjának felszámításától. Kérjük, hogy a havi törlesztırészlet mérséklésével kapcsolatos további részletes információkért forduljon bankunkhoz a 8. pontban jelzett módon. Tájékoztatjuk, hogy a szerzıdés módosítás iránti igény benyújtása nem jelenti a kérelem automatikus elfogadását. 3. Milyen lehetıségek vannak, ha nem képes rendezni a késedelmes, lejárt tartozását? Raiffeisen Újrakezdés hitelek (meglévı tartozás kiváltása új ügylet folyósításával) Ft-tól a lejárt tartozás rendezésére, illetve a fedezetlen hitelek (személyi kölcsön, bankszámlahitel, hitelkártya) összevonására fedezetlen Újrakezdés hitel vehetı igénybe Ft feletti tartozás esetén amennyiben az ügyfél rendelkezik a Banknál jelzáloghitellel jelzálog fedezetes Újrakezdés hitel vehetı igénybe. Az Újrakezdés hitelrıl szóló részletes tájékoztatást a Raiffeisen Újrakezdés Hitel Ingatlanfedezettel, illetve a Raiffeisen Újrakezdés hitel fedezet nélkül ügyfél-tájékoztató tartalmazza. 4. Nemzeti Eszközkezelı (felmondott hitelek esetén) A Nemzeti Eszközkezelı Zrt. valamint a Bank együttmőködési megállapodást kötött a hitelszerzıdésbıl eredı kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó, rászorult természetes személyek lakhatási problémáinak megoldása érdekében. A jogszabályi feltételeknek megfelelı Ügyfelek kezdeményezhetik a Banknál ingatlanuk eladását a Nemzeti Eszközkezelı részére. A Bank a kérés beérkezését követıen egyedi eljárás keretében dönt az ingatlan Nemzeti Eszközkezelı által történı megvásárlására vonatkozó kérés támogatásáról. Az ingatlanra a hiteladósnak/zálogkötelezettnek visszavásárlási joga van a Nemzeti Eszközkezelı tulajdonjog-bejegyzése ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követı hatodik hónap elsı napjától a tulajdonjog-bejegyzés ranghelyének alapjául szolgáló kérelem iktatási dátumát követı hatvanadik hónap utolsó napjáig. A Nemzeti Eszközkezelı a korábbi adós/zálogkötelezett részére bérleti jogot biztosít az adott ingatlanra, az Ügyfél és a Nemzeti Eszközkezelı között létrejött bérleti szerzıdésben rögzített bérleti díj és egyéb feltételek szerint.

6 A Nemzeti Eszközkezelı igénybevételének feltételeirıl és az ingatlan megvásárlásának részletes folyamatáról a Tájékoztató a Nemzeti Eszközkezelı mőködésérıl címő ügyfél-tájékoztató tartalmazza. 5. Milyen módon szőntethetı meg a deviza-árfolyamkockázat? Az egyes fogyasztói kölcsönszerzıdések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezésérıl szóló évi LXXVII. törvény hatály alá nem tartozó devizahitelek árfolyamkockázata a hitel forintra történı átváltásával szőntethetı meg. Mielıtt deviza hitelének forintra váltása mellett döntene, munkatársaink kalkulációt készítenek Önnek annak érdekében, hogy össze tudja hasonlítani a meglévı hitelének aktuális havi törlesztırészlete és a hitel forintra történı átváltása esetén számított új törlesztırészlet közötti különbséget a hitel teljes hátralévı futamidejére összesítve. A döntés meghozatalakor fontos mérlegelnie, hogy a devizában fennálló tartozás forintra váltásakor a devizában fennálló tartozás elıtörlesztésre kerül, így az elıtörlesztés idıpontjában érvényes devizaárfolyam határozza meg alapvetıen a forint hitel összegét. Amennyiben a hitel folyósítása óta a forint árfolyama gyengült (egy egység devizáért több forintot szükséges megfizetnie) és Ön forintra váltja át hitelét, úgy azonnal teljes egészében elszenvedi kölcsönügyletének folyósítása és a hitel visszafizetése közötti forint árfolyam gyengülése miatt keletkezı árfolyamveszteséget. Az átváltással az árfolyamkockázat megszőnik, azonban a kamatkockázat továbbra is megmarad. Fontos tudnivalók a forintra történı átváltás díjairól A deviza hitelek forint hitelre történı átváltása új hitel folyósításával és új szerzıdés megkötésével jár. A meglévı deviza alapú hitellel kapcsolatban elıtörlesztési díjat Bankunk jelenleg nem számít fel, azonban az új közjegyzıi okirat költsége Önt terheli. Jelzálog alapú hiteleknél minden esetben szükséges új közjegyzıi okirat kiállítása, fedezetlen személyi kölcsön esetében csak akkor, ha a kiváltásra kerülı ügylethez közokiratba foglalt kötelezettségvállaló nyilatkozat kapcsolódott. 6. Megtakarítási célú életbiztosítás fedezető, piaci kamatozású Raiffeisen Jelzáloghitelek törlesztési módjának módosítása (annuitásos, tıketörlesztést is tartalmazó havi törlesztırészlet számításra való áttérés) A Bank lehetıséget biztosít fizetési nehézség (késedelmesen törlesztett jelzáloghitel és/vagy a Biztosító felé késedelmesen fizetett, jelzáloghitelhez kapcsolódó tıkefedezeti elérési biztosítás/tıkefedezeti elérési életbiztosítás) esetén a hitel törlesztési módjának megváltoztatására. A törlesztési mód megváltoztatására nem kerülhet sor a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérıl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérıl szóló évi LXXV. törvény szerinti rögzített árfolyam alkalmazásának idıszaka alatt. Az ebben a pontban említett hitelek/kölcsönök jellemzıje, hogy az ügyfél a futamidı alatt a Bank felé kizárólag ügyleti kamatot és egyéb díjelemeket fizet, a Bank felé rendszeresen fizetendı havi törlesztırészlet nem tartalmaz tıketörlesztést. A futamidı alatt az Ügyfél a hitel megszőnéséhez szükséges tıke összeget a Biztosító felé fizetendı megtakarítási célú biztosításban győjti. A törlesztési mód megváltoztatását (annuitásos hitellé történı átalakítását) követıen az Ügyfél által a Bank felé fizetendı havi törlesztése az eddigi kamat és egyéb díjelemeken kívül tıketörlesztést is tartalmaz (annuitásos havi törlesztés), amelynek hatására az ügyletbıl fennálló tıke-

7 tartozás a havi törlesztéssel folyamatosan, egyre növekvı mértékben csökken - amennyiben az Ügyfél nem vesz igénybe ideiglenes törlesztırészlet csökkentést. A hitelszerzıdés módosítás feltétele, hogy a jelzáloghitelhez kapcsolódó, tıkefedezeti elérési biztosítás/tıkefedezeti elérési életbiztosítás megszüntetésre kerüljön. Ennek megfelelıen az Ügyfélnek a Biztosító felé fizetendı megtakarítási, illetve megtakarítási és életbiztosításból eredı rendszeres fizetési kötelezettsége - a jelzáloghitellel kapcsolatban megszőnik és kizárólag a Bank felé fogja megfizetni a továbbiakban az esedékes ügyleti tıkét, kamatot, illetve egyéb díjakat. A Generali Biztosítóval közös, kiegészítı kockázati biztosítással kötött jelzáloghitel termékek (Nyitólépés GL78 biztosítások) esetében az ügylethez kapcsolódó hitelfedezeti védelem biztosítás a hitelszerzıdés módosítását követıen is változatlan formában fennmarad. Aegon és Uniqa Biztosítókkal közös jelzáloghitel termékek, valamint a Generali biztosítóval kötött egyéb biztosítások (Mozaik GP20, Aranyszárny Trió GL68, illetve Horizont típusú életbiztosítások GP-40; OVB-40; OVB-41; SI- 40; MBI-40; OPT-40; GP-40H) esetében - amennyiben az annuitásossá alakítást követıen hitelfedezeti védelemben szeretne részesülni - hitelfedezeti védelem biztosítás igénybevételére irányuló szerzıdést szükséges kötnie, mellyel kapcsolatban bankfiókban dolgozó munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre. Az Életbiztosítási szerzıdés alapján a Biztosító által képzett megtakarításból a Bank részére átutalt visszavásárlási érték az Ügyfél fennálló tartozásába díjmentesen részlegesen elıtörlesztésre kerül, így annak összegével csökken az Ügyfél Bank felé fennálló tartozása. A visszavásárlási érték összegérıl a hitelátalakítási csoport munkatársai nyújtanak felvilágosítást. A törlesztési mód megváltoztatása miatt a Bank nem számít fel szerzıdésmódosítási díjat, azonban az egyoldalú tartozáselismerı nyilatkozat/közjegyzıi okirat módosítása szükséges, amelynek költsége az Ügyfelet terheli, valamint az érvényes, banki elvárásoknak megfelelı vagyonbiztosítás bemutatásának kötelezettsége is Ügyfélre hárul. A módosítás beállításának további feltétele, hogy a biztosításból eredı visszavásárlási érték a szerzıdésmódosítás aláírását követı 60 naptári napon belül a Bank részére átutalásra és a fennálló tartozásba betörlesztésre kerüljön. Élı biztosítások esetében ennek folyamatát a Bank kezdeményezi a Biztosító felé. A szerzıdésmódosítás feltétele, hogy azt megelızıen az esetlegesen a Bank felé fennálló, jelzáloghitel ügyletbıl eredı késedelmes tartozást az Ügyfél rendezze. A tartozás rendezése történhet önerıbıl, illetve az Ügyfél által igényelt Újrakezdés hitelbıl. A szerzıdés módosítása nem érinti a jelzáloghitel ügyleti kamat, díj és egyéb kondíciók VII./B Hitelek II.Kivezetett, a Bank által már nem értékesített jelzálog alapú hitelek kondíciós listában meghirdetett mértékét, azok megállapításának/módosításának módját, sem pedig az ügylet devizanemét. Ennek következtében a hitelhez kapcsolódó, az átalakítást megelızıen is fennállt kamatkockázat, illetve deviza alapú hitelek esetében az árfolyamkockázat az átalakítást követıen is fennmarad. Kérjük, hogy a döntés meghozatala elıtt vegye figyelembe a kollégáink által elvégzett tájékoztató jellegő kalkulációt a szerzıdésmódosítást követı várható havi törlesztırészlet összegérıl, a tıkefedezeti elérési biztosítás/tıkefedezeti elérési életbiztosítás aktuális visszavásárlási érték összegét, valamint azt a körülményt is, hogy a módosítással a jelzáloghitelhez kapcsolódó megtakarítási/megtakarítási és életbiztosítás véglegesen megszüntetésre kerül, a továbbiakban abban megtakarítás nem képezhetı.

8 Amennyiben a tıketörlesztést is tartalmazó havi törlesztırészlet megfizetése várhatóan nehézséget okozna Önnek, a módosítással együtt igényelheti a futamidı növelését és a havi törlesztırészlet ideiglenes csökkentését is. 7. Igénybevétel feltételei - Általános feltételek Az alapügyletben szereplı valamennyi személynek a megállapodást alá kell írnia. A banki termékek igénybevételének feltételei Ingatlanra alapított jelzálog fedezető hitelek esetében az adós a hitel végsı lejáratakor nem lehet idısebb, 78 évesnél, fedezetlen hitelek esetében 71 évesnél. Amennyiben az adós a hitel végsı lejáratakor a maximum korhatárnál idısebb, akkor az adóstársnak kell a standard életkorra vonatkozó szabályoknak meg kell felelnie. Átütemezést nem veheti igénybe olyan ügyfél, akinek a számlájára már inkasszóra vonatkozó felhatalmazás került befogadásra. 8. Hogyan jelezhetı a Bank számára a fizetési nehézség? Közvetlenül a Hitelátalakítási Csoportnál a as telefonszámon (a 2-es menüpontot választva), munkanapokon hétfıtıl csütörtökig 8:00-tól 18:00 óráig, pénteken 8:00-15:00 óráig. Bármely bankfiókban személyesen. -ben az címen. Bejelentésével kapcsolatban Bankunk írásban, vagy az Ön által megadott telefonszámon viszszajelez Önnek. Felhívjuk továbbá szíves figyelmét a Magyar Nemzeti Banknak a fogyasztóvédelmi honlapjára (https://felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak) és az ott szereplı termékleírásokra, összehasonlítást segítı alkalmazásokra (hitelkalkulátor, háztartási költségvetés-számító program). 9. Összefoglaló táblázat a Raiffeisen Bank által nyújtott fizetéskönnyítési lehetıségekrıl Tartós fizetéskönnyítés Átmeneti fizetéskönnyítés Jelzálog fedezető kölcsön Személyi kölcsön Bankszámlahitel Hitelkártya Lejárt tartozás Futamidı-hosszabbítás Adósságrendezéssel jelzálog fedezet mellett (Újrakezdés hitel ingatlanfedezettel) Adósságrendezéssel jelzálog fedezet nélkül (Újrakezdés hitel fedezet nélkül) - Raiffeisen átmeneti törlesztırészlet-csökkentés egy évre kerül beállításra egy évre kerül beállításra Deviza/deviza alapú kölcsön forintra váltása Ingatlan értékesítése Nemzeti Eszközkezelı részére Életbiztosítással nyújtott, piaci kamatozású Raiffeisen Jelzáloghitelek törlesztési módjának módosítása