Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. részlet"

Átírás

1 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT részlet

2 A Kabinetiroda feladata A Kabinetiroda vezető a Vezérigazgató közvetlen felügyelete alatt álló önálló szervezeti egység vezetőjeként, közvetlenül segíti a Vezérigazgató munkáját, a Vezérigazgatói titkárság, valamint a Nyugdíjasház(ak) irányításán keresztül különös tekintettel az alábbiakra - - Szervezi a Vezérigazgató programját - Szervezi, felügyeli és ellenőrzi a Társaság iktatási/irattári ügymenetet - Előkészíti az igazgatósági, a felügyelőbizottsági és az alapítóbizottságai, illetve a Fővárosi közgyűlés üléseken szereplő társasági előterjesztésű napirendeket, kezeli az ahhoz kapcsolódó dokumentumokat - nyugdíjasházi feladatok teljes körű irányítása, felügyelete, illetve az ehhez kapcsolódó együttműködés a tulajdonos szakterületi vezetőivel, hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, társszervezetekkel - A feladatellátásához kapcsolódó jelentéskötelezettségek teljesítése, szabályzatok készítése - Az asszisztencia nélküli felsővezetők adminisztratív munkájának támogatása, illetve részükre beszerzések intézése a Vezérigazgatói titkárságon keresztül - A nem informatikai iroda-felszerelés/berendezés társasági szintű biztosítása - A társasági rendezvények szervezése, felügyelete - A gépek és gépjárművek beszerzésének előkészítése és bonyolítása - A társasági honlap aktualizálása - A társasági honlap(ok) felügyelete, naprakészsége biztosítása - A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó jelentéskötelezettségek teljesítésében való közreműködés - Az üzletvitelhez, a cégképviselethez szükséges formanyomtatványok elektronikus és nyomtatott változata biztosítása - A mobil és vezetékes telefon ügyintézés, valamint tisztítószer beszerzés - A kézbesítői tevékenység irányítása - Kapcsolattartás a hatásköre vonatkozásában a tulajdonos szervezeti egységeivel, hatóságokkal, közreműködő szervezetekkel - A Társaság székhelyén működő recepció működtetése. A Vezérigazgatói titkárság feladata - Segíti, szervezi a Vezérigazgató munkáját - Ellátja a társaság központi iktatási/irattári tevékenységét - Támogatja a Vezérigazgató helyettes, a Kabinet főtanácsos és az asszisztencia nélküli igazgatóságokkal rendelkező igazgató(k) adminisztrációs ügyeit - Elvégzi a belső előírások (kivétel: Vezetői iránymutatás, Igazgatói utasítás) teljes körű ügykezelését - Kezeli, nyilvántartja az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság, Fővárosi Közgyűlés előterjesztéseket, határozatokat - Jegyzőkönyv vezetési feladatokat lát el - Nyilvántartja, kezeli a belső előírásokat, a Társaság bélyegzőit. A Nyugdíjasház(ak) feladata: A nyugdíjasházak biztonságos személyi, tevékenységi és műszaki működtetése a Közszolgáltatási szerződésben rögzített tevékenység keretében az ott rögzített feladatellátással, a nővérszolgálat és a gondnoki teendők vitele, ami a koordinátor(ok) munkafeladatai körében kerül kivitelezésre. - Nyugdíjasházi nővér szolgálatot ellátók munkarendjének kialakítása, munkaidő-beosztásának készítése, feladataik meghatározása, munkaköri leírások aktualizálása, munkájának felügyelete - munkaértekezlet tartása, továbbképzések szervezése

3 - Nyugdíjasházi ellátottak komfortérzetének javítását előmozdító kezdeményezések előterjesztése, problémáik kezelése, problémák jelentése megoldási javaslat készítésével és megküldésével a Kabinetiroda vezetője részére - mentális/fizikális állapotuk javításának segítése - életmód-és egészségügyi tanácsadása - fogadóóra tartása havi rendszerességgel előre kijelölt időpontban - szükség esetén orvos, mentő hívása - elhalálozásuk ügyintézése - lakógyűlések megszervezése és azokon való részvétel továbbá - Nyugdíjasházi gondnokok munkájának szervezése, felügyelete, feladataik meghatározása, munkaköri leírásuk aktualizálása. - Bérlemény átadás-visszavétel lebonyolítása, adminisztrálása jegyzőkönyvvel, a kapcsolódó írásos tájékoztatás megtétele a Fővárosi Önkormányzat irányába. - Évente teljes körű bérleményellenőrzés elvégzése, adminisztrálása jegyzőkönyvvel, a kapcsolódó írásos tájékoztatás megtétele a Fővárosi Önkormányzat irányába. - Éves közszolgáltatási szerződéshez szükséges adminisztratív feladatok ellátása. - Nyugdíjasházak működésével, műszaki állapotukkal, javítási és karbantartási munkálatokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok készítése és megküldése közvetlen felettese részére. - Nyugdíjasházban elvégzett eseti munkák ellenőrzése. - Eseti feladatok ellátására ajánlatkérés, ajánlatok értékelése, a kapcsolódó szerződés aláírásra történő előkészítése. - Hibabejelentés megtétele az Építési és Vállalkozási Iroda felé, szerződött alvállalkozó részére a hiba kijavítására. - Bérlők műszaki jellegű panaszainak, észrevételeinek kivizsgálása, javaslattétel intézkedésre felettesének. - Jelentés készítése felettese részére a kezelt ingatlanok műszaki állapotáról. - Épületekkel kapcsolatos adminisztráció vezetése. - A munka-és tűzvédelmi oktatások előkészítése, valamint a munkaköri feladataihoz tartozó vonatkozó jogszabályi és belső előírások betartásának ellenőrzése, a szükséges intézkedés-tétel előterjesztése a munkahelyi vezető részére. - BFVK Zrt. céges szintű tisztítószer rendelése a nyugdíjasházakra és az egyéb lakóingatlanokra. Igények bekérése a gondnokoktól, ingatlanfelelősöktől, ezek összesítése, megrendelés leadása. - kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat illetékes osztályaival. A Humánpolitikai igazgatóság feladata A HR igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja a minőségirányítási, a foglalkozás-egészségügyi és a belső PR tevékenységet, a Humán erőforrás kezelési iroda munkáját, valamint a Jogi iroda tevékenysége ellátását biztosítja - különös tekintettel az alábbiakra - : - a humánstratégia kialakítása, megvalósítása - a Társaság emberi erőforrás-gazdálkodási, személyügyi (továbbiakban lehet: HR) tevékenységének végrehajtása, valamint a humán erőforrás eljárások kidolgozása és a nyilvántartó rendszer működtetése - a Társaság stratégiai terveiben szerepeltetett képzési, fejlesztési, minőségirányítási tevékenység szervezése, a minőségirányítási rendszer alakítása - a SZMSZ módosítási javaslatok fogadása, a szükséges módosítások útján az SZMSZ egységes szerkezetbe foglalása, - a jóváhagyott szervezetfejlesztés végrehajtása, - a munkavégzés személyi feltételeinek Vezérigazgató által jóváhagyott - társasági szintű tervezése, szervezése - kapcsolattartás az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság tagjaival, a tulajdonos humán erőforrás szakterületével - a munkavállalói képviseletekkel való együttműködés

4 - a szervezeti egység fejlesztésének, korszerűsítésének tervezése, végrehajtása a Társaságéval összhangban - vagyon-nyilatkozatok nyilvántartása, tárolása - a fenntartható fejlődés, a környezeti fenntarthatóság kezelése, koordinációja - a humánpolitikai belső előírások készítése, módosítása - részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - fogadja, és intézi a szakterületi vezetőktől érkezett a munkavállaló részére járó a munkakör betöltéséhez szükséges időközi vizsga-és egyéb képzési kötelezettséghez kapcsolódó oktatásszervezést, a szükséges megelőző/ védőoltások beszerzését - PR tevékenység koordinálása - takarítói és karbantartói feladatok ellátásának koordinálása Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére a Társaság és a Fővárosi Önkormányzat között létrejött Megállapodás, illetve a hatályos közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően. A Jogi iroda feladata - Vezérigazgató munkája közvetlen támogatása - A Társaság tevékenységi körébe tartozó ügyekben okiratokat szerkeszt, ellenjegyez - Vezérigazgató meghatalmazása alapján a hatóságok, az állami, az önkormányzati és a közigazgatási szervek előtt a társaság jogi képviseletének ellátása - Részvétel a Társaság szabályzatai készítésében, így különösen a Szervezeti és Működési Szabályzat jogi kontrolljában - Részvétel a Fővárosi Közgyűlés és a Gazdasági Bizottság részé előterjesztések jogi előkészítésében, kontrolljában - Közreműködés a Társasággal kötendő közszolgáltatási szerződések kidolgozásában, módosításában. - Jogi tanácsadás a Társaság felsővezetői részére a szakterületük vonatkozásában - Kapcsolattartás a Főpolgármesteri Hivatal jogi szakterületeivel - A társasági szintű belső előírások kiadás előtti jogi véleményezése, ellenjegyzése - A humán erőforrás kezelés munkája támogatása, a munkaviszonnyal/közfoglalkoztatotti jogviszonnyal összefüggő jognyilatkozatok, szerződések és a humánpolitikai szakterületi belső előírások készítésével, ellenjegyzésével, jogi állásfoglalás nyújtásával - A társasági foglalkozási rehabilitációs ügyek intézése a humán erőforrás kezelési szakterülettel közös feladatellátással - HR szakterületi Felügyelő Bizottság, Igazgatóság, Fővárosi Közgyűlés, stb. előterjesztések készítése - HR szakterületi közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése - A kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - Pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések, ajánlatkérések intézése A Humán erőforrás kezelési iroda feladata - a társasági feladatok ellátásához szükséges munkaerő mennyiségi és minőségi összetételben történő biztosítása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése, kötelező közzététel adatfeltöltése - a toborzási-kiválasztási folyamatok bonyolítása és nyomon követése együttműködve a munkavállalót igénylő szervezeti egység vezetőjével - a munkavállalók személyi anyagának nyilvántartása és az adatok folyamatos karbantartása, kiemelt figyelmet fordítva a személyiségi jogok védelmére és az adatvédelmi előírásokra - a fluktuációval kapcsolatos adminisztrációs teendők végzése, a munkaviszonyt megszüntető munkavállalók részére kérésük esetén - működési bizonyítvány kiállítása - a Jogi irodával együttműködve a munkaviszony megszün(tet)ése ügyintézése

5 - az újonnan felvett munkavállalók beilleszkedésének támogatása - a munkaerőhiány és a munkaerőtöbblet kezelése - teljesítményértékelési rendszer működtetése - bér-és társadalombiztosítási ügyintézés - a prémiumokkal, az eseti jutalmazásokkal kapcsolatos nyilvántartás és ügyintézés - a személyi jellegű ráfordítások terhére elszámolt megbízási díjakhoz kapcsolódó szerződések átadása a központi szerződés nyilvántartás ellátójához, - a szervezeti átalakítások, módosítások HR nyilvántartó rendszerhez szükséges kódolása, átvezetése - a munkavállalók munkaviszonyból eredő kötelezettségszegése miatti hátrányos jogkövetkezmény alkalmazására szóló eljárási határozatok nyilvántartása, jogerőre emelkedést követő végrehajtási intézkedések megtétele - személyügyi statisztikák készítése, elemzése - társasági foglalkozási rehabilitációs ügyek intézése a jogi szakterülettel közös feladatellátással - a humán erőforrás gazdálkodás területét érintő belső szabályzatok és intézkedések tervezetének összeállítása, jogi kontrollra küldése, - a humán erőforrás terv és az éves képzési terv összeállítása, a költségek tervezése és a költségfelhasználás folyamatos figyelése - közfoglalkoztatotti jelentéskötelezettségek teljesítése - hatóságokkal, felügyeleti szervekkel, a tulajdonossal való együttműködés a munkaerővel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések kapcsán - oktatásszervezés, a beiskolázások ügyintézése, tanulmányi szerződések kötése - közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése, a kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - A Belső ellenőrzés felé jelzi a bérszámfejtéshez adatot, jelentést, jelenléti ívet, munkaidő elszámolást határidőre nem szolgáltatókat, a munkakör átadás-ávételt nem biztosítókat, a munkaköri leírást nem nyújtókat - pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések intézése - Kapcsolattartás a Munkaügyi Központtal A Minőségirányítás feladata - A Társaság minőségirányítási rendszerének újjáalakítása, működtetése és a továbbfejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása, a Társaságon belüli koordinációval. - Kapcsolattartás a minőségirányítási audit szerződéses partnerekkel - Minőségirányítás kézikönyv, belső eljárásrendek készítése koordinációja - közbeszerzési eljárásokban való részvétel, ajánlatkérések intézése, a kapcsolódó teljesítések szakmai és mennyiségi ellenőrzése, a beérkező számlák ellenjegyzése - pályázatok írása, pályáztatások, hirdetések intézése - a szakterületekről/vezérigazgatói titkárságról érkező hatályos belső előírások elektronikus formában való közzététele. A Foglalkozás-egészségügy feladata - a munkavállalók és a közfoglalkoztatottak munkaköri előzetes, valamint a munkavállalók időszakos, soron kívüli és záró alkalmassági vizsgálatai végzése, nyilvántartása - foglalkozási megbetegedések kivizsgálása - a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos helyzetfelmérés, - egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás, valamint a veszélyforrások feltárásában, és a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, higiénés feladatok megoldásában való közreműködés a munkavédelem támogatására

6 A PR feladata - a Táraság arculati szabályozásának kontrollja, fejlesztése - kommunikációs kampányok, akciók tervezésében való részvétel - a belső kommunikációs rendszer fejlesztése és működtetése, - a belső kiadványok gondozása - kapcsolattartás a Fővárosi Önkormányzat sajtó -s szakterületével Az Ingatlangazdálkodási igazgatóság feladata Az Ingatlangazdálkodási igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja az Ingatlankezelési és hasznosítási, valamint a Biztonsági iroda és ezen belül a munka-és tűzvédelmi, elsősegélynyújtói tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -. - A jóváhagyott társasági stratégia célkitűzéseinek és az éves üzleti tervben megfogalmazott - működési területére vonatkozó feladatok végrehajtása - A közvetlen beosztottak munkája irányítása és ellenőrzése - A vállalkozási tevékenységek segítése érdekében rendszeres kapcsolattartás a potenciális megrendelőkkel - Kapcsolattartás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal, közmű társaságokkal, hatóságokkal, valamint a társasággal megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban lévő gazdasági társaságokkal vagy magánszemélyekkel - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - A Társaság közmű- és energiaszámláinak ellenőrzése, kifizetés engedélyezése, A tovább számlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a gazdasági szakterület részére - A szabványok és műszaki előírások betartatása az egész társaságra vonatkozóan - Műszaki ellenőrzés és a műszaki ellenőrzési feladatok koordinációja, ellenőrzése - Az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartásához, felújításához való hozzájárulás - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek, munkavállalók hatékony, ellenőrzött és költségtakarékos működtetése. Az Ingatlankezelési és hasznosítási iroda feladata kivételével a nyugdíjasház(ak), illetve a Projektszervezet - Nem-lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése - Részvétel társasházi közgyűléseken - Nem-lakás és lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltethetőségének biztosítása (gépészeti, elektromos, építészeti kiépítések, stb.) - Környezetvédelmi üzemeltetés (KÜJ és KTJ alapján) - Nem-lakás és lakás célú helyiségek üzemelésének ellenőrzése - Nem-lakás és lakás célú helyiségek átadás-átvételében történő eljárás, jegyzőkönyvezés - Nem-lakás és lakás célú helyiségek rovar- és rágcsálóirtásának elvégeztetése - Nem-lakás és lakás célú helyiségek liftügyelete, kazánügyelete - Korszerűsítési pályázatok lebonyolítása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése, adatfeltöltése - Ingatlanőrzés - Porta és gondnoki szolgálat ellátása - Közüzemi és energiagazdálkodási feladatok ellátása - Hulladék elszállíttatás - Külső területek tisztántartása - Kémények tisztíttatása - Tervek készítése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - Szabályzatok készítése, alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása

7 - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése - A belső ellenőrzési, HR tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Közreműködés a szervezet fejlesztésének, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában - Ár- és költséggazdálkodás, adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - A Társaság közmű- és energiaszámláinak ellenőrzése, kifizetés engedélyezése, a továbbszámlázáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás biztosítása a gazdasági szakterület részére - A Társaság közmű- és energiafogyasztásának ésszerűsítésére javaslattétel, a jóváhagyott módosítás végrehajtása, ellenőrzése és elemzése - Irodán belüli fejlesztések, különböző távú beruházások megtervezése, engedélyezésre való felterjesztése, végrehajtása, ellenőrzése és elemzése - Vagyonvédelmi tevékenység megszervezése, működtetése - A munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása; az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése, - Munka- és védőruha, védőital szervezeti egység szintű biztosítása - nem-lakás és lakás célú ingatlanok meghirdetése - Bérleti jogviszonyt megelőző versenyeztetési eljárás előkészítése, lebonyolítása, tulajdonosi hozzájárulás beszerzése, a pályázati felhívás elkészítése, Bérlők ajánlatainak fogadása, a beérkezett ajánlatok érvényességi szempontból történő ellenőrzése, a legkedvezőbb ajánlatot tevő bérlő kiválasztása, valamint a bérleti szerződés feltételeire vonatkozó javaslattétel. - Szerződéskötést megelőző egyeztetések folytatása, ezt követően bérleti szerződés tervezet készítése - kapcsolattartás az ingatlannal kapcsolatosan közös képviselő, lakótársak, közműcégek felé, részvétel közgyűléseken - Bérlő jogszabályt sértő magatartása, illetve szerződésszegése esetén a vonatkozó jogszabályok által erre az esetre biztosított jogok gyakorlása - tulajdonosi érdekek képviselete és érvényre juttatása - A bérlővel való folyamatos kapcsolattartás és egyéb bérlői kötelezettségek teljesítésének érvényesítése, szükség esetén helyszíni szemle keretében. - Birtokbaadás, birtokbavétel - A Társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Hasznosítható ingatlanok felkutatása, hasznosíthatóság feltételeinek megteremtése, javaslattétel a hasznosítás módjára - Műszaki ellenőrzés és a műszaki ellenőrzési feladatok koordinációja, ellenőrzése - A bérlők szerződésszerű magatartásának folyamatos ellenőrzése, szerződésszegés esetén a szükséges intézkedések megtétele - Bérbeadás feltételeinek meghatározása, pályázati anyagok előkészítése, bérleti jogviszony létrehozása, megszüntetése - Pályázati eljárások lebonyolítása - Közbeszerzésekben való eljárás - Előterjesztések készítése - Ingatlan hirdetések megszervezése, koordinálása valamint fűtői feladatellátás a Társaság egészére vonatkozóan (a nyugdíjasházak tekintetében is!) A Biztonsági iroda feladata A jogszabályi előírások, a Társaság tulajdonosa, illetve a Vezérigazgató által meghatározott biztonságpolitika és biztonságstratégia alapján, egységes rendszerszemlélet alkalmazásával tervezi, szervezi, szabályozza, felügyeli és ellenőrzi a Társaság biztonságvédelmét, ami kiterjed az üzletbiztonságra, a vagyonvédelemre, a munka-és tűzvédelmi tevékenységek ellátására. Ezen belül - a Társaság jó hírnevét, reputációját veszélyeztető jelenségek, tendenciák feltárása - a biztonságvédelmi tevékenységi körbe tartozó hatósági megkeresések teljes körű, társasági szintű kezelése (jellemzően jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági, rendvédelmi, biztonsági, ügyészségi-, és bírósági szervek, hatóságok adat és információ igényeinek teljesítésére) - a társasági szintű krízis/válság-, konfliktuskezelés (biztonságvédelmi közreműködés az üzletmenet folytonosság érdekében)

8 - a biztonságtechnikai rendszerek, fejlesztések üzemeltetése támogatása - a társaság biztonságtechnikai tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése valamint a munka-és tűzvédelem, elsősegélynyújtás feladatai irányítása, aminek keretein belül: - A Társaság munka és tűzvédelmi tárgyú iratainak, szabályzatainak készítése és naprakész állapotban tartása - Biztonságtechnikai, munka és tűzvédelmi, elsősegélynyújtói jogszabályok betartása, betartatása és betartásának ellenőrzése - A Társaság tulajdonában és üzemeltetésében, illetve kezelésében lévő ingatlanokban a helyiségek tűzvédelmi osztályba sorolásának elkészítése, valamint ahol azt a rendelet előírja a létesítmény tűzriadó tervének elkészítése - A munkahelyek, munkaeszközök munkavédelmi szempontból történő vizsgálata, a veszélyforrások feltárása, és javaslattétel azok kiküszöbölésére - Részvétel a hatóságok által a társaságnál tartott munka és tűzvédelmi szemléken, valamint üzembe helyezési és használatbavételi eljárásokon, intézkedés a feltárt hiányosságok megszüntetéséről - Az éves vonatkozó vezetői ellenőrzési ütemterv összeállítása - A munkavállalók tűzvédelmi szakvizsgára való felkészítésének, továbbképzésének megszervezése, illetve gondoskodás azok végrehajtásáról - A tűz-és munkavédelmi oktatás szervezése és elvégzése - Javaslattétel a hatékony biztonságtechnikai eszközök, berendezések beszerzésére, valamint gondoskodás szabályszerű elhelyezésükről, használhatóságunkról, karbantartásukról és szükségszerű pótlásukról - A munkahelyi/üzemi balesetek ügyintézése, részvétel a felelősség feltárását célzó vizsgálatokban, mentésben, a mentés irányításában, dokumentálásba - A Társaság munkahelyein az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek vizsgálata, értékelés, a vonatkozó kockázatértékelés/kockázatelemzés folyamatos felülvizsgálatáról való gondoskodás, szabályozás - Javaslattétel a munkahelyi veszélyek megszüntetésére, vagy ha az nem lehetséges, akkor csökkentésére - A védőruhák, védőeszközök és védőfelszerelések munkakörönkénti szükségletének meghatározása - A védőital, védőruha, védőfelszerelés, munkaruha társasági szintű beszerzése, biztosítása, aminek keretein belül a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges védőszemüveg ügyintézése - Új technológia bevezetésénél a szükséges védőeszközök meghatározásában való közreműködés - Elsősegélynyújtók képzése és működése biztosítása - Tűzriadó terv készítése - A tűzoltó készülékek és tűzoltó berendezések megléte biztosítása, állapotának és nyilvántartásának ellenőrzése minden létesítményben. A Gazdasági igazgatóság feladata A Gazdasági igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint irányítja a Gazdasági Igazgatóság Pénzügyi iroda, Számviteli iroda, valamint a Portfoliókezelést - különös tekintettel az alábbiakra - : - A működési területére vonatkozó jogszabályok, irányelvek, az Igazgatóság által jóváhagyott tervek és üzletpolitikai célkitűzések alapján a társaság számviteli, pénzügyi, kontrolling és portfoliókezelési tevékenységének irányítása - A Társaság gazdálkodásának, a gazdasági események dokumentálási munkájának irányítása, gazdasági tevékenységének felügyelete - A Társaság számviteli politikájának kialakítása és folyamatos aktualizálása a Számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével - A pénzkezelés rendjének kialakítása, működtetése, ellenőrzése - A közbeszerzés irányítása, társasági szintű koordinálása, ügyvitele - Társasági szintű, illetve szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások elkészítése, folyamatos, de legalább évenkénti felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása

9 - A Társaság tervezési rendszerének, adatszükségletének és az ehhez szükséges információs rendszer kialakításában történő részvétel, a humán erőforrásokhoz köthető költség és kockázati elemek kezelése figyelemmel a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltakra is - Közreműködés a vezetői információs rendszer kialakításában, annak folyamatos karbantartásában, fejlesztésében - A Társaság éves üzleti tervének és fejlesztési tervének összeállítása - A Társaság éves beszámolójának, negyedévenkénti és éves üzleti jelentésének elkészítése - Részvétel a társaság közszolgáltatási keretszerződésének és éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában - A közszolgáltatási szerződésben a gazdasági területet érintően előírt beszámolási kötelezettségek határidőben történő teljesítése - A szervezeti egységek költség-és létszámkerete meghatározása, tartása felügyelete - Az adó- és járulékkötelezettségek határidőben történő bevallása, befizetése - A Társaság gazdaságos működésének, eszközei hatékony felhasználásának elősegítése, az ehhez szükséges feltételek megteremtése - A Társaság szerződéses kötelezettségeiből adódó adatszolgáltatási kötelezettségek elkészítése, illetve az elkészítésének az irányítása - A Társaság pénzügyi egyensúlyának folyamatos biztosítása, az átmenetileg szabad pénzeszközök hatékony elhelyezése az érvényes jogszabályokkal összhangban - A Társaság hosszútávon befektethető pénzeszközeit érintően befektetési javaslatok kidolgozása - A Társaság saját tulajdonát képező értékpapírjainak, pénzügyi befektetéseinek kezelése, nyilvántartása, ellenőrzése - Intézkedés a Társaság követeléseinek behajtására - Költség elszámolási rendszer kidolgozása, ellenőrzése - A Társaság gazdasági eseményeinek és folyamatainak rendszerszemléletű nyomon követése, értékelése, elemzése, gazdasági döntések előkészítése - Elemzések és előterjesztések készítése a Társaság gazdasági területét érintően - A könyvvizsgálóval és a belső ellenőrrel történő kapcsolattartás, információ és adatszolgáltatás biztosítása - A Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású kötelező közzététellel (bankszámlák feletti rendelkezési jogosultsággal rendelkezők, személyre szóló juttatási elemek meghatározásával) való együttes szerkesztése - A Társaságnál a területét érintően a számítógépes adatszolgáltatás fejlesztéséről való gondoskodás - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki. - A Társaság tervezési rendszerének, adatszükségletének és az ehhez szükséges információs rendszer kialakítása, figyelemmel a közszolgáltatási keretszerződésben foglaltakra is - A közszolgáltatási szerződés(ek)hez és az éves üzleti tervhez az irodákkal folytatott tervtárgyalások előkészítése, azokon történő részvétel - Részvétel az egyes irodákra, igazgatóságokra továbbá a Társaság egészére vonatkozó éves üzleti tervek, bevételi, költség és beruházási tervek kialakításában - Részvétel a Társaság éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában - Folyamatos gazdaságossági számítások, elő- és utókalkulációk ellenőrzése - Költségérzékeny, eredményorientált irányításhoz használható mérőszámok kialakítása és alkalmazása a vezetői információs rendszer keretén belül - Folyamatos költségelemzés, annak alapján prognózisok készítése - A Társaság humánerőforrás és pénzügyi folyamatainak folyamatos elemzése - A beruházási tervek megvalósulásának elemzése - Az Éves üzleti tervben és a közszolgáltatási szerződés(ek)ben foglaltak megvalósulásának folyamatos ellenőrzése, szükség esetén javaslattétel a Vezérigazgató felé - Az irodák rendszeres teljesítményértékelése - Közreműködés a vezetői információs rendszer kialakításában, annak folyamatos karbantartásában, fejlesztésében - Eljár a vagyonnyilatkozatra kötelezett, de vagyon-nyilatkozattételt nem teljesítőkkel szemben, a bérszámfejtéshez, a közszolgáltatási szerződés teljesítéséhez, elszámolásához adatot, jelentést határidőre nem szolgáltatókkal, a munkakör átadás-ávételt nem biztosítókkal, a munkaköri leírást

10 nem nyújtókkal szemben, ami mellett kiemelt hangsúllyal végzi a közfoglalkoztatás időszakában - a közfoglalkoztatás folyamata közbenső szabályossági ellenőrzését - A vonatkozó jogszabályi és belső előírások alapján a közbeszerzési tevékenység ellátása, a közbeszerzési eljárások bonyolítása, adminisztrálása, vagyonnyilatkozati kötelezettségek teljesítésében való közreműködés valamint közbeszerzési eljárások személyi és összeférhetetlenségi feltételeinek ellenőrzése - Kialakítja és szolgáltatja a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszert, valamint a költségérzékeny, eredményorientált irányításhoz használható mérőszámokat, valamint költségelemzést és annak alapján prognózist készít, átfogó pénzügyi-számviteli kontrollingot teljesít. A Pénzügyi iroda feladata - A számlavezető bankkal való napi kapcsolattartás, a Társaság bankforgalmának lebonyolítása, hitel, garancia és készpénzigény esetén a (jóváhagyott) kereten belüli forrás biztosítása - Bankforgalmi és pénzügyi feladatok ellátása, pénztárkezelés - Számlázási feladatok, közmű számlákkal kapcsolatos ügyintézés - Követelés behajtás - Hitel-és pénzügyi tranzakciók lebonyolítása - Pénzügyi adatszolgáltatás a Társaság vezetése részére - Szakmai együttműködés az Igazgatóságokkal, irodákkal - Rövid, közép és hosszú távú pénzügyi, likviditási, kiszámlázási tervek összeállítása, naprakész nyilvántartása, jóváhagyatása, az eredmények kiértékelése, a szükséges módosítások végrehajtása. Ezen adatok naprakész szolgáltatása a társaság vezetése számára - Közreműködés a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszer kialakításában és folyamatos működtetésében, az információs igényeken alapuló adatgyűjtési és szolgáltatási rendszer meghatározásában - A Társaság szerződéseinek központi nyilvántartása (amibe szerepeltetni kell a személyi jellegű ráfordítások terhére elszámolt megbízási díjakhoz kapcsolódó szerződéseket is) - A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság szerződéseinek közzététele a Társaság honlapján - Adatszolgáltatás az önkormányzatok, adóhatóság és bankok részére a jogszabályok és a szerződések alapján - A Társaság éves üzleti terv pénzügyi tervjavaslatainak előkészítése együttműködve a szervezeti egységek vezetőivel - A jóváhagyott éves üzleti terv teljesítésének folyamatos elemzése, az eltérések okainak feltárása, kiértékelése, előrejelzések összehangolása, javaslattétel az eltérések kiküszöbölésére - A közszolgáltatási szerződés keretében végzett idegen pénzeszközök kezelése, számlázási, elszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatok ellátása - Statisztikai jelentések készítése A Számviteli iroda feladata - Közreműködés a társaság számviteli politikájának kialakításában és karbantartásában a számviteli törvény rendelkezéseivel összhangban, valamint az adó és társadalombiztosítási jogszabályok figyelembevételével - Közreműködés a Társaság belső elszámolási rendszerének kialakításában - A Társaság számvitel-politikája és a számviteli törvény alapján a könyvvezetési, beszámolókészítési és értékelési elvek betartásával a főkönyvi könyvelés megszervezése és folyamatos elvégzése - Főkönyvi zárlatok, éves mérlegbeszámolók és eredmény-felosztási javaslat készítése, gazdasági elemzések értékelése - Mérlegek, elemzések készítése - Eredmény-és költségkimutatások és azok elemzésének elkészíttetése, a szükségessé váló intézkedések megtétele, bevonva az érintett szervezeteket - Javaslattétel a céltartalék képzésére, illetve az értékvesztések elszámolására

11 - A Társaság információs igényeinek megfelelő adatszolgáltatás a főkönyvi és analitikus könyvviteli rendszerekből - A társasági adóbevallások készítése, leltárak készíttetése - Szakmai együttműködés az irodákkal - Közreműködés a gazdasági események értékeléséhez szükséges információrendszer kialakításában és folyamatos működtetésében, az információs igényeken alapuló adatgyűjtési és szolgáltatási rendszer meghatározása - A Társaság vezetése, illetve a Közgyűlés által jóváhagyott éves üzleti terv teljesítésének folyamatos terv/tény elemzése, az eltérések okainak feltárása, kiértékelése, előrejelzések összehangolása, javaslattétel az eltérések kiküszöbölésére - Statisztikai jelentések készítése - A közszolgáltatási szerződés keretében végzett speciális feladatellátás A Portfoliókezelés feladata A társasági részesedésekből képzett portfolióvagyon vagyongazdálkodási feladatairól a Társaság belső előírása rendelkezik, különös tekintettel a feladatellátással kapcsolatos kontroll tevékenységre, jelentés kötelezettségek körére, időbeliségére, aminek keretein belül valósul meg: - a stratégiai portfolióvagyon vagyonkezelése - az üzleti/értékesítendő portfolióvagyon kezelése, vagyonelemek értékesítése - a portfolióvagyonba tartozó gazdasági társaságok által fizetett és a Fővárosi Önkormányzatot megillető osztalék beszedése - a portfolióvagyonba tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában értékelések végzése - elemzések végzése nem a portfolióba tartozó önkormányzati társaságok esetén és - egyéb, a portfolióba nem tartozó társasági részesedések értékelése. A Stratégiai és vagyon-nyilvántartási igazgatóság feladata A Stratégiai igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. A Vezérigazgató utasítása szerint végzi a vagyon-nyilvántartást, irányítja az Ingatlanfejlesztési iroda, az Ingatlanértékelési és stratégiai iroda, valamint az Informatika tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -. - A Társaság kezelésében, vagy tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatos stratégia alkotási folyamat kialakítása - Önkormányzat vagyongazdálkodási és lakásgazdálkodási stratégiájához kapcsolódó feladatok ellátása - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - az ingatlan gazdálkodáshoz kapcsolódó ingatlanok vizsgálatának, értékelésének, - hasznosításra való előkészítésének, és - a kiemelt és magasabb hozzáadott értéken hasznosítható önkormányzati ingatlan - fejlesztések döntés előkészítő feladatainak, valamint - a társaság kezelésében vagy tulajdonában lévő vagyonnyilvántartás bővített és - integrált informatikai rendszerben való megszervezésének és működtetésének irányítása - Részt vesz a társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki. Az Ingatlanfejlesztési iroda feladata A városfejlesztési koncepciótervezéshez és várostervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a kiemelt ingatlanokra vonatkozóan: - fejlesztésre alkalmas potenciális ingatlanok azonosítása az ingatlanvagyon nyilvántartás és vagyonstratégiai szempontok figyelembevételével - jelenleg futó kezdeti fázisban lévő kiemelt önkormányzati ingatlanok fejlesztésében és beruházás szervezésében való részvétel

12 - döntés előkészítés, javaslattétel olyan kiemelt ingatlanfejlesztési beruházások életre hívására, amelyek magasabb hozzáadott értéken hasznosítják az ingatlanokat - új kiemelt önkormányzati ingatlanok fejlesztésére hasznosítási alternatívák megfogalmazása, hasznosítási számítások végzése és szabályozási tervekkel, tanulmány tervekkel kapcsolatos előkészítő tevékenységek ellátása az Önkormányzat saját vagyongazdálkodása keretében és vagy külső beruházók bevonásával - ingatlanfejlesztés megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása A városfejlesztési koncepciótervezéshez és várostervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása a nem kiemelt ingatlanokra vonatkozóan: - Önkormányzat városfejlesztési elképzelései megvalósításának elősegítése - terület- és településfejlesztési lehetőségek azonosítása, elemzése, javaslata - fővárosi építési keretszabályzat készítése, karbantartása, felülvizsgálata - fővárosi településszerkezeti terv módosítása, karbantartása, szükség esetén új terv készítése - Fővárosi Városfejlesztési Koncepció szerinti városfejlesztési projektek előzetes megvalósíthatósági tanulmányainak, dokumentációinak az előkészítése, elkészítése - közreműködés a főváros városképe szempontjából meghatározó épített környezet védelmére vonatkozó javaslatok előkészítésében, valamint a vonatkozó hatályos rendelet felülvizsgálatában és folyamatos karbantartásában - részvétel a fővárosi településrendezési eszközökre, szabályozási tervekre, szabályzatokra épülő adatállomány létrehozásában és folyamatos karbantartásában - közreműködés településrendezési szerződés készítésében a szerződés műszaki tartalmára vonatkozóan, és az ehhez szükséges szabályozási terv, szabályzat módosítások illetve tanulmánytervek készítésében. A településrendezési szerződések keretében tervezett beruházások műszaki tartalmának meghatározásában való részvétel: - Fővárosi Önkormányzat kezdeményezésű ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatos Fővárosi szabályozási tervek vagy szabályzatok módosítását igénylő településrendezési szerződések előkészítése - külső piaci kezdeményezésű ingatlan fejlesztésekkel kapcsolatos Fővárosi szabályozási tervek vagy szabályzatok módosítását igénylő településrendezési szerződések előkészítése - megkötött településrendezési szerződések és az azokban foglalt önkormányzati jogok és külső beruházói kötelezettségek, vállalások nyilvántartása - Településrendezési szerződések keretében megvalósult beruházások műszaki tartalmának észrevételezésében és számonkérésében való részvétel - településrendezési szerződésekkel kapcsolatos, az Önkormányzatot érintő jogi, gazdasági, ingatlangazdálkodási feladatok ellátása - településrendezési szerződések szerinti külső beruházói vállalások műszaki tartalmának észrevételezése, számonkérése, valamint a településrendezési szerződések nyilvántartása és telekalakítási feladatok ellátása. Az Ingatlan értékelési és stratégiai iroda feladata Az ingatlanok értékesítése - ingatlan és piac vizsgálat - értékesítési forma meghatározása, pályáztatás - szerződéssel kapcsolatos adminisztráció - tulajdonos és az ügyfél kapcsolat biztosítása. A külső partnerrel történő fejlesztés pályáztatása - megvalósíthatósági tanulmányok alapján a követelményrendszer adaptálása pályázati formába - pályáztatás lefolytatása - Önkormányzat tulajdonosi döntésének meghozatala érdekében az előterjesztés elkészítése - tulajdonos képviselete Az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok leltározása - helyszínelés, adategyeztetés, műszaki felmérés, érték megállapítás - leltározás és a bizonylatokról összesített jegyzék készítése. Az ingatlanok értékbecslése - helyszíni szemle, műszaki és piaci adatok beszerzése

13 - értékbecslési módszer kiválasztása - érték meghatározása, a szakértői anyag és számítások készítése, következtetések levonása. Az ingatlanok előkészítése hasznosításra és fejlesztésre - tulajdonjogi és építésjogi előkészítés - nyilvántartási állapot feltüntetése - műszaki előkészítés, az ingatlan műszaki állapotának meghatározása, adatszolgáltatás a vagyonnyilvántartás, az ingatlangazdálkodás és az Önkormányzat felé. Az Informatika feladata A Társaság informatikai rendszerek működtetése - A számítógépes rendszerek megvalósításának, bevezetésének, karbantartásának és a számítástechnikai eszközök biztosításának ügyintézése - A Társaság számítógépes adatszolgáltatásának fejlesztéséről, valamint a társaság informatikai rendszeréhez szükséges szoftverekről, hardverekről, valamint azok folyamatos működtetéséről való gondoskodás - Az informatikai biztonság megteremtése, az Informatikai szabályzat elkészítése, aktualizálása, a szabályzat tartásának ellenőrzése - Az informatikai hozzáférési jogosultságok kezelése, és a jelentkező igények kezelése. A Vagyon-nyilvántartás feladata Az tulajdonos, a Fővárosi Önkormányzat önkormányzati ingatlanvagyon meglévő nyilvántartási rendszerének bővítését biztosító ingatlangazdálkodási szemléletű informatikai rendszer létrehozása, a rendszer megtervezése és beszerzése, bevezetése, adatokkal való bővítése - Önkormányzati ingatlanvagyon tulajdonosi, gazdálkodási, kontrolling szemléletű nyilvántartási rendszerrel való bővítésének megtervezése, előkészítése, adatokkal való feltöltése - Önkormányzati ingatlanvagyon nyilvántartási rendszer és a gazdálkodási szemléletű nyilvántartási rendszer összekapcsolásának megtervezése, működésének összehangolása - ingatlanokkal kapcsolatos rajzos, CAD-es dokumentumok (térképek, helyszínrajzok, tervrajzok, stb.) megjeleníthetősége, felhasználása - vagyonstratégiai döntések előkészítésére alkalmas adatok biztosítása, a bővített önkormányzati vagyon-nyilvántartási, informatikai rendszerben lévő elemek elemzése alapján - megfelelő ingatlangazdálkodási, és értékadatok térinformatikai rendszer alatt történő megjelenítése, értékháló kialakítása. Meglévő állapot értékelés és javaslattétel a városszerkezetben történő beavatkozásra, rehabilitációk végrehajtásár - az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok ingatlanvagyonának felmérése és nyilvántartása, az Önkormányzati portfolióvagyon meglévő nyilvántartási rendszerének bővítését biztosító tulajdonosi (jogi, gazdálkodási, kontrolling) szemléletű informatikai rendszer létrehozása, a rendszer megtervezése és beszerzése, adatokkal való bővítése: A Vállalkozási igazgatóság feladata A Vállalkozási igazgató tevékenységét közvetlenül a Vezérigazgatónak alárendelten végzi. Irányítja az Építési és Vállalkozási Iroda tevékenységét - különös tekintettel az alábbiakra -: - A jóváhagyott társasági stratégia célkitűzéseinek és az éves üzleti tervben megfogalmazott - működési területére vonatkozó feladatok végrehajtása - Részvétel a társaság közszolgáltatási keretszerződésének és éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában, szakterületi megvalósításában - A közvetlen irányítása alá tartozók munkája irányítása és ellenőrzése - Kapcsolattartás a tevékenységi körébe tartozó ügyekben az önkormányzatokkal, közszolgáltatókkal és közmű társaságokkal, hatóságokkal, felügyeleti és társszervezetekkel, a Munkaügyi Központtal, a tulajdonossal, az Igazgatósággal, a Felügyelő Bizottsággal, valamint a társasággal megbízási, vagy vállalkozási jogviszonyban lévő gazdasági társaságokkal vagy magánszemélyekkel

14 - Részt vesz a Társaság és valamely külső partner között fennálló a szakterületét érintő vitás ügyek békés rendezése érekében tartott egyeztetéseken, a megoldás módjára javaslatokat dolgoz ki - A belső előírások, jogszabályi rendelkezések, szabványok és műszaki előírások betartása ellenőrzése - Az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartásához, felújításához való hozzájárulás - Az irányítása alá tartozó szervezeti egységek hatékony, költségtakarékos működtetése - Beruházás lebonyolítás - Terveztetés - Tenderbonyolítás - Kivitelezők kiválasztása - Költségbecslés készítése - Közfoglalkoztatás ügyintézésében való közreműködés, jelentések készítésével, munkaidő elszámolások nyilvántartásával, jelentésével - A Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - A Fővárosi Önkormányzat (továbbiakban: Főváros) műszaki képviselete - Ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok költségbecslése - Bérleti szerződések műszaki vonatkozásainak ellenőrzése (értéknövelő beruházásokra irányuló tervanyag ellenőrzése, a beruházási munkák műszaki ellenőrzése, költségbecslése) - Felújítások, karbantartások műszaki és költségellenőrzése, ha az meghaladja a karbantartó és javító egység felkészültségét - Műszaki előkészítés - Konzultáció az építési hatósággal, felügyeleti szervekkel, az alapítóval, közműszolgáltatóval, stb. - Beruházói, műszaki ellenőri feladatok ellátása - Beruházási program készítése - Ütemterv(ek) ellenőrzése - Teljesítésigazolások kiállítása, számlázás ellenőrzése - Részvétel az átadás-átvételi (ingatlan, munkakör, stb.) eljáráson - Zöld Iroda tevékenység folytatása, azaz a fenntartható környezet érdekében történt ajánlások és eljárások figyelembevételével mérnöki tevékenység végzése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - A szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások készítése, bevezetése alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása - Az igazgatóságon belüli minőségügyi rendszer kialakítása; a társaság hatályos minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése, ill. minősíttetése - A belső ellenőrzési tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Részvétel a szervezet fejlesztésében, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában, közbeszerzési eljárásokban - Ár- és költséggazdálkodás - Adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - Vállalkozási tevékenység megszervezése, szabályozása, irányítása és ellenőrzése - A szervezet tevékenységének szervezése, irányítása és ellenőrzése - A megrendelői észrevételek, reklamációk, kártérítési igények felülvizsgálata, kezelése, elemzése, a szükséges intézkedések megtétele - Az irodára vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása, az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése - Fogadja a beérkező hibabejelentéseket, a javítást megszervezi, elvégzi - Intézi az elszámolás rendezését - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, anyag-, eszköz-, és időelszámolásokat, munkaidő elszámolásokat - Figyelemmel kíséri az ingatlanok üzemképességét, műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges beavatkozások elvégzésére

15 - A Társaság szavatossági kötelezettségével kapcsolatos ügyek felügyelete, valamint a szavatossági jellegű peres ügyekben és az egyezség megkötésére irányuló tárgyalásokon való eljárás Társasági gépjárművek használata koordináció, vonatkozó nyilvántartások, elszámolások, jelentéskötelezettségek ellátása és részvétel a társaság informatikai fejlesztési igényeinek kidolgozásában. Az Építési és Vállalkozási iroda feladata - a projektszervezeti feladatellátás kivételével - : - Fogadja a beérkező hibabejelentéseket, a javítást megszervezi, elvégzi - Műszaki ellenőrzés - Tenderbonyolítás - Kivitelezők kiválasztása - Költségbecslés készítése - Közfoglalkoztatás ügyintézésében való közreműködés, jelentések készítésével, munkaidő elszámolások nyilvántartásával, jelentésével, a Munkaügyi Központtal való kapcsolattartással - a Társaság honlapjának szakterületi vonatkozású fejlesztése, szerkesztése - Felújítások, karbantartások, javítások műszaki és költségellenőrzése - Műszaki előkészítés - Konzultáció az építési hatósággal, felügyeleti szervekkel, az alapítóval, közműszolgáltatóval, stb. - Beruházói, műszaki ellenőri feladatok ellátása - Részvétel az utó-felülvizsgálaton - Ütemterv(ek) ellenőrzése - Számlázás ellenőrzése - Részvétel az átadás-átvételi (ingatlan, munkakör, stb.) eljáráson - Zöld Iroda tevékenység folytatása, azaz a fenntartható környezet érdekében történt ajánlások és eljárások figyelembevételével mérnöki tevékenység végzése - A társaság üzleti tervében meghatározott célok megvalósítása - A szervezetre vonatkozó szabályzatok, utasítások készítése, bevezetése, jegyzékbe foglalása, alkalmazásuk ellenőrzése, évenkénti felülvizsgálata, módosítása - A Társaság hatályos minőségbiztosítási rendszerének működtetése - Alvállalkozók, beszállítók kiválasztása, minősítése - A belső ellenőrzési tevékenységhez adatszolgáltatás biztosítása - Részvétel a SZMSZ kidolgozásában és aktualizálásában - A Társaság üzleti tervének elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás - Részvétel a szervezet fejlesztésében, korszerűsítésének tervezésében, végrehajtásában - Ár- és költséggazdálkodás - Adatszolgáltatás a gazdasági elemzésekhez - A Vállalkozási igazgatóság működési körében jelentkező megrendelői észrevételek, reklamációk, kártérítési igények felülvizsgálata, kezelése, elemzése, a szükséges intézkedések megtétele - A szervezeti egységre vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi szabályzatok, rendelkezések és előírások betartása, az ezekkel kapcsolatos tevékenység megszervezése, végrehajtása és ellenőrzése - Az elszámolások rendezése - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, anyag-, eszköz-, és időelszámolásokat, rendezi a teljesítés igazolásokat, munkaidő elszámolásokat - Figyelemmel kíséri az ingatlanok üzemképességét, műszaki állapotát, javaslatot tesz a szükséges beavatkozások elvégzésére.

16 A Bálna Projektszervezet Szervezeti és Működési Szabályzata részlet II. FEJEZET A PROJEKTSZERVEZET STRUKTÚRÁJA ÉS VEZETÉSE A Projektszervezet szervezeti összetétele II.1. A Projektszervezet - a BFVK. Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt eltérésekre is figyelemmel - a BFVK. Zrt.-n belül elkülönülten működő szervezeti egység, amely további önálló szervezeti egységekre nem tagolódik. II.2. A Projektszervezet strukturális felépítését jelen Szabályzat 1. számú melléklete szemlélteti. II.3. A Projektszervezet nem önálló szervezeti egységei: (a) a Hasznosítási Csoport (b) az Üzemeltetési Csoport (c) a Jogi Csoport (d) a PR/Marketing Csoport, valamint (e) a Titkárság II.4. A Projektszervezet Hasznosítási Csoportjának feladatkörébe tartozó ügyek (ügytípusok) különösen a következők: (a) A Központ rendezvényhelyszíneinek, illetőleg bérleményeinek hasznosításával összefüggő mindennemű kapcsolattartás, továbbá a helyszíni bejárások lebonyolítása. (b) Az üzleti partnerek igényeinek egyeztetése a Projektszervezet vezetőivel, valamint a hasznosítási szakemberekkel. (c) A Központ helyiségeinek és egyéb hasznosítható területeinek bérbe (használatba) adásával kapcsolatos előkészítő és ügyviteli tevékenységek ellátása, ide értve különösen a pályázati eljárások előkészítésében és lebonyolításában való részvételt, a szerződéstervezetek tartalmi kontrollját, valamint a megkötött szerződések teljesítésének nyomon követését. (d) Részvétel potenciális üzleti partnerek felkutatásában, illetve az ehhez kapcsolódó egyeztetésekben a Központ minél nagyobb arányú kihasználtsága, továbbá jövedelmezőségének elősegítése céljából. II.5. A Projektszervezet Üzemeltetési Csoportja a projektigazgató irányításával ellátja a Központ üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi feladatot. Ennek keretében biztosítja különösen: (a) A Központ folyamatos, rendeltetésszerű üzemeltetését, illetve használatát lehetővé tevő műszaki feltételek és paraméterek állandó jellegű fenntartását, valamint az ezzel összefüggő feladatok elvégzését.

17 (b) A használatbavételi eljárások lezárását követően a bérlemények rendeltetésszerű üzemeléséhez szükséges feltételeket. II.6. A Projektszervezet Jogi Csoportja (a) Közreműködik a beszerzési/közbeszerzési eljárások lebonyolításában és ellenőrzésében. (b) Előkészíti: (c) Biztosítja: (i) A hatályos bérleti szerződések módosítására és megszüntetésére, valamint az új bérleti jogviszonyok létrehozására irányuló szerződések tervezeteit. (ii) A Projektszervezet működésére vonatkozó szabályzatokat, utasításokat és más kötelező tartalmú belső előírásokat. (iii) A Projektszervezet működési körébe tartozó egyéb jogi dokumentumokat. (i) Az üzemeltetés körébe tartozó karbantartási, állagmegóvási, üzemfenntartási feladatokkal összefüggő szerződéskötések, valamint egyéb, az üzemeltetéshez és hasznosításához kapcsolódó, jogi vonatkozású dokumentumok előkészítését. (ii) A bérleti szerződések által rögzített feltételek hiánytalan teljesülésének jogi szempontú ellenőrzését. (iii) A Budapest Főváros Közgyűlése, valamint bizottságai részére készítendő előterjesztések megszövegezését, illetőleg jogi előkészítését. (iv) A Projektszervezet, valamint a BFVK Zrt. jogi érdekeinek érvényre juttatását a bérlőkkel, illetve más természetes vagy jogi személyekkel szemben. (v) A Központ üzemeltetése és hasznosítása során észlelt garanciális, szavatossági hiányosságok, illetve hibák kijavítása kapcsán szükségessé váló jogi aktusok kidolgozását és érvényesítését. II.7. A Projektszervezet PR/Marketing Csoportja az alábbi feladatköröket látja el: (a) A Központ arculatát érintő szabályozás kontrollja, szükség szerinti fejlesztése. (b) Sajtófigyelés és ezzel összefüggő elemzések készítése. (c) Sajtóközlemények, háttéranyagok írása. (d) Közreműködés a Központot érintő kommunikációs kampányok és akciók tervezésében, valamint végrehajtásában. (e) Közreműködés a Központ éves kommunikációs tervének és költségvetésének megtervezésében, továbbá a kommunikációs terv, illetve a költségvetési keret megtartásának nyomon követésében. (f) A Projektszervezet kommunikációs stratégiájának megvalósítása, illetőleg a Projektszervezet működésével összefüggő oktatási tevékenységek. (g) A Központ honlapjának szerkesztése és fejlesztése a jogszabályi, illetve a munkáltatói előírások betartásával. Ennek keretén belül ellátja különösen a PR/Marketing információk szövegezését, tartalmuk naprakészen tartását, szerkesztését, továbbá biztosítja a Központ honlapján közzétett információk koherenciáját, adatok egyezését a BFVK Zrt. honlapjának tartalmával. (h) A Projektszervezet belső kommunikációs rendszerének fejlesztése és működtetése.

18 (i) Folyamatos közreműködés a Projektszervezet szervezeti egységei közötti kommunikáció javításában. (j) A Központ működésével összefüggő kiadványok gondozása, megjelentetése, továbbá közreműködés új kiadványok, reklámanyagok tervezésében és kivitelezésében. (k) A BFVK Zrt. e feladat ellátására kijelölt szervezeti egységén keresztül kapcsolatot tart Budapest Főváros Önkormányzatának sajtóért felelős szakterületével. (l) A Központ hasznosítására irányuló tevékenységek folyamatos figyelemmel kísérése, javaslattétel a hasznosítás eredményesebbé, hatékonyabbá tételére, valamint közreműködés új üzleti partnerek felkutatásában. (m) A Központ hasznosításának időközi helyzetét bemutató elemzések készítése. (n) Közreműködés a Központ üzemeltetésével és hasznosításával összefüggő információs programok tervezésében, szervezésében és lebonyolításában. (o) Közreműködés a Központ szolgáltatásaival szembeni kedvező közvélekedés kialakításában és folyamatos javításában. II.8. A Projektszervezet Titkárságának feladatkörébe tartozik különösen: (a) A szóbeli és írásbeli kapcsolattartással összefüggő feladatok ellátása (ide értve különösen a telefonok, telefax készülékek és egyéb irodatechnikai berendezések kezelését, az elektronikus, illetve papír alapú dokumentumok kiküldését és fogadását, valamint a futárszolgálat igénybevételéhez kapcsolódó ügyintézést). (b) Az iratkezelési feladatok ellátása (ide értve különösen a beérkező, valamint kiküldésre kerülő dokumentumok nyomon követhető formában történő iktatását, nyilvántartását, kezelését, illetve tárolását). (c) A BFVK Zrt. szervezeti egységeivel történő kapcsolattartás és együttműködés. (d) A Központ, a Projektszervezet, valamint a projektigazgató programjának nyilvántartása, koordinálása, továbbá szakmai egyeztetések és találkozók megszervezése. (e) A Központba érkező üzleti partnerek és más hivatalos vendégek fogadása. (f) A vezetői értekezletek adminisztrációs teendőinek ellátása. (g) A Projektszervezet működési körébe tartozó szabályzatok, utasítások, illetve más vezetői előírások kiküldése és nyilvántartása. (h) A munkavégzéshez szükséges irodaszerek beszerzése. (i) A Projektszervezet bélyegzőinek elkészíttetése, valamint a bélyegzők központi nyilvántartásának elősegítése. (j) Halasztást nem tűrő ügyekben, eseti jelleggel iratok kézbesítése a Projektszervezet és a BFVK Zrt. székhelye között. (k) A közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos jogszabályi és munkáltatói előírások betartása, a szakterületi illetékességű közzétételi adatok szolgáltatása.

19 A Projektszervezet vezetése II.9. A Projektszervezet vezetői: (a) a projektigazgató, (b) az üzemeltetési vezető, valamint (c) a koordinációs igazgató A Projektigazgató II.10. A Projektszervezetet - a Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos által alkotott jogszabályokra, határozatokra és egyéb kötelező érvényű rendelkezésekre, illetőleg a BFVK Zrt. által kiadott szabályzatokra, kötelező tartalmú belső utasításokra és más kapcsolódó előírásokra is figyelemmel - a BFVK Zrt. vezérigazgatójának közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt álló projektigazgató vezeti. II.11. A projektigazgató saját hatáskörében, személyes felelősséggel ellátja az alábbi feladatokat. II A projektigazgató a munkavállalók tevékenységének irányításával és koordinálásával összefüggő munkaügyi feladatai körében: (a) Felel az irányítása alá tartozó munkavállalók munkaköri leírásainak, illetve ezek szükség szerinti módosításának elkészítéséért. (b) A folyamatos, valamint szakszerű munkavégzés személyi, illetve tárgyi feltételeinek biztosítása mellett irányítja, összehangolja és ellenőrzi a feladatok hatékony végrehajtását biztosító munkafolyamatokat, továbbá az irányítása alá rendelt munkavállalók tevékenységét. Ellenőrzési kötelezettsége kiterjed különösen: (i) (ii) a szakmai munka színvonalára; a közösségi magatartásra, a munkafegyelemre és a munkaügyi szabályok betartására; (iii) a munkavédelmi, környezetvédelmi, minőségirányítási, valamint tűzrendészeti előírások érvényre juttatására; (iv) (v) (vi) (vii) (c) Biztosítja: (i) (ii) (iii) a hatékony működést elősegítő fejlesztések előmozdítására; a társasági vagyon védelmére; a bizonylati fegyelemre, továbbá a Projektszervezet költség-, és létszámkeretének mindenkori megtartására. az irányítása alá tartozó munkavállalók ismereteinek és felkészültségének folyamatos fejlesztését; a munkaidő-nyilvántartás naprakész, pontos és nyomon követhető vezetését; a bérszámfejtéshez kapcsolódó jelentések elkészítését, és határidőben történő továbbítását a Humánpolitikai Igazgatóság részére;

20 (iv) a szabadság kiadásához kapcsolódó döntési és adminisztratív tevékenységek ellátását, valamint a rendkívüli munkavégzés elrendelésével összefüggő kötelezettségek teljesítését. (d) Elsősorban jelentések készítésével és munkaidő-elszámolások nyilvántartásával közreműködik a közfoglalkoztatással kapcsolatos ügyintézésében. II A projektigazgató a Központ üzemeltetésével összefüggő feladatai körében: (a) Közreműködik az ISO szabvány szerinti minősítés hatályának fenntartására, illetőleg a minőségirányítási rendszer megújítására vonatkozó álláspont kialakításában. (b) Felel a terveztetéssel, pályáztatással összefüggő feladatok ellátásáért, a kivitelezők kiválasztásáért, valamint a költségbecslések elkészítéséért. (c) Felel a Központ honlapjának szerkesztéséért, fejlesztéséért és naprakész tartalmáért. (d) A garanciális kötelezettségekkel kapcsolatban biztosítja Budapest Főváros Önkormányzatának megfelelő színvonalú műszaki képviseletét. (e) Elkészíti, felülvizsgálja, valamint szükség esetén módosítja az éves/többéves üzemeltetési-, hasznosítási- és PR terveket, továbbá ezek teljesítéséről jelentésben tájékoztatja a BFVK Zrt. vezérigazgatóját. (f) Szükség szerint javaslatot tesz a Központ beruházási programjára. II A projektigazgató a Központ hasznosításával összefüggő feladatai körében: (a) A BFVK Zrt. jóváhagyott stratégiai célkitűzéseivel, valamint éves üzleti tervével összhangban felel a Központ működési körébe tartozó hasznosítási feladatok ellátásáért. (b) Irányítja, felügyeli, valamint ellenőrzi a Központot érintő építési, kivitelezési és beruházási tevékenységeket, valamint ennek keretében a belső szabályzatok, jogszabályi rendelkezések, szabványok és műszaki előírások betartását. II A projektigazgató a Projektszervezet működésével összefüggő feladatai körében: (a) Biztosítja a Budapest Főváros Önkormányzata, mint a BFVK Zrt. tulajdonosa, továbbá a BFVK Zrt. Igazgatósága, valamint vezérigazgatója által a Központ vonatkozásában meghatározott feladatok részletes tervezését, illetve a végrehajtás koordinálását. (b) Közreműködik a BFVK Zrt. stratégiájának kialakításában, üzleti terveinek kidolgozásában, a végrehajtás ellenőrzésében, továbbá a közszolgáltatási-, és a BFVK Zrt. tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásában. (c) A BFVK Zrt. vezérigazgatójának jóváhagyásra előkészíti a Projektszervezet Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Központ Házirendjét, illetve a Projektszervezet működési körébe tartozó egyéb szabályzatokat, és kötelező tartalmú belső utasításokat, valamint ezek szükség szerinti módosítását. (d) Részt vesz a BFVK Zrt. közszolgáltatási keretszerződésének, és a mindenkori éves közszolgáltatási szerződésének összeállításában, valamint szakterületi megvalósításában. (e) Ellátja a feladat-, és hatáskörébe utalt ellenőrzési tevékenységeket. II A projektigazgató a kapcsolattartással, együttműködéssel, tájékoztatással és érdekképviselettel összefüggő feladatai körében: (a) A tevékenységére vonatkozó jogszabályoknak, egyéb szervezeti előírásoknak, illetőleg vezérigazgatói utasításoknak megfelelően képviseli a Projektszervezetet és a Központot külső szervezetek, hatóságok, hivatalok, valamint természetes és jogi személyek előtt.