J e g y z ő k ö n y v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: dr Bencze Miklós Bejelentés nélkül távol: ---- Jelen vannak továbbá: Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Gyulai-Farkas Edina, a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott vezető-helyettese, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Orosz Mihály aljegyző, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Fehérné Szendrei Ibolya, Fodor Imréné, Balogh Károlyné, meghívottak, Lukács Mihály, a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt vezérigazgatója, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy első napirendi pontként tárgyalja meg a testület a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt-vel megkötendő bérleti-használati megállapodást. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. Más javaslat nem volt. határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 48/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 31-i ülése napirendjének elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. Erről: 1./Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben

2 - 2 1./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt-vel megkötendő bérleti-használati megállapodás elfogadásáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület 105/2014.(VIII.19.) Kt. számú határozatával jóváhagyta az önkormányzat és a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt közötti Együttműködési Megállapodást. A Középtiszai Mezőgazdasági Zrt vezérigazgatója jelezte, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott formában nem tudja aláírni a megállapodást, és közölte az általa szükségesnek látott módosításokat. Felkérte Lukács Mihály vezérigazgató urat, ismertesse a testület tagjaival a módosítandó részeket. LUKÁCS MIHÁLY: megköszönte a lehetőséget a megállapodás módosítása hátterének megvilágítására. Úgy gondolja, hogy egy szerződés akkor jó, ha azt mindkét fél megelégedettséggel írja alá. A módosítás okához vissza kell menni a régmúltba, amikor a Középtiszai Állami Gazdaság, majd jogutódja a Mezőgazdasági Zrt működtetett Bánhalmán egy óvodát. A működő óvodát a 90-es évek elején a Zrt az önkormányzatnak térítésmentesen átadta. Időközben a gyerekek létszáma, illetve a munkalehetőségek is változtak Bánhalmán, ezért az óvoda megszűnt, lebontásra került, és napjainkban csak bontási törmelék van az óvoda helyén. A Középtiszai Mg Zrt szeretné ezt a területet a későbbi fejlesztéseihez megszerezni, ezért kezdeményeztek tárgyalásokat a város vezetésével a visszavásárlásra. A mai jogszabályokat figyelembe véve nem lehetséges a korábbi formában történő visszavétel, mivel az önkormányzatnak gazdálkodnia kell a vagyonával, így kialakult egy bérletihasználati megállapodás, amely a sportpálya, és az öltöző bérbeadását jelentené. A szerződés az előzőekhez képest annyiban módosulna, hogy nem hosszú távra, hanem öt évre kötnék, hiszen a Zrt-t érintő jogszabályok is változnak, és nem tudják, hogy a jövőben az a fajta támogatási rendszer, amely kedvezményt ad a cégeknek az adóból fizetendő támogatásokra, meddig lesz érvényes. A szerződés tartalmazza, hogy az 5 éves időtartam lejárta után a feltételek újra tárgyalásával a megállapodás meghosszabbítható. A sportpályát eddig is használta a sportkör. Azt tervezik, hogy a jövőben is támogatják a bánhalmi sportkört, és minden eddiginél nagyobb támogatásra lesz lehetőségük. Szeretnének ebben az évben olyan mértékű támogatást adni, amely az épület felújítását teljesen lefedi, illetve a sportpálya működését lehetővé teszi. Úgy gondolja hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz. Megvan az anyagi lehetőségük az adóból történő támogatás biztosítására, és amíg ez a lehetőségük meg lesz, szeretnének a jövőben is élni vele. A 15 éves időtartamú megállapodástól azért riadtak vissza, mivel gazdasági szervezetként csak a megtermelt javaikat tudják fejlesztésre fordítani, osztani, ezért csak abból tudnak gazdálkodni, amit megtermelnek. Úgy gondolja, hogy az együttműködés szelleme, jellege nem fog változni, a szerződésmódosítás inkább csak az ő biztonságukat fogja szolgálni, mivel az eredetileg 15 évre tervezett megállapodás az ő szemszögükből beláthatatlan hosszú időnek tűnik. Remélik, hogy 15 év múlva is működnek, illetve együttműködnek az önkormányzattal, a tervezett változások a lényeget tekintve a támogatást nem érinti. Kéri a Képviselő-testületet, vegye figyelembe az általa elmondottakat, és a szerződésmódosításhoz járuljon hozzá. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg.

3 - 3 H o z z á s z ó l á s o k VERESNÉ NAGY MARGIT: a bérleti-használati megállapodást 5 évre kötik, a sport és kulturális rendezvények lebonyolításához szükséges helyszín biztosítására. DR GASZPARJAN KAREN: az adásvételi szerződésben az önkormányzat értékesíti a tulajdonát képező volt óvoda épületét bruttó 1,5 millió Ft összegért, a bérleti-használati megállapodásban pedig a 0278/24 hrsz. alatt felvett ingatlan 154 m 2 területű öltöző épületének használatára 5 éves időtartamra bérleti-használati megállapodást kötnek, ugyanennyi összegért.. A két fél szándéka nem változott, csupán a szerződés időtartama csökkent. BALOGH KÁROLYNÉ: a sportpálya egy jótékonysági bál bevételéből lett helyrehozva. Nem szeretné, ha öt év múlva a Középtiszai Mg Zrt vezetése eláll jelenlegi szándékától, és nem használhatják majd a pályát a fiatalok. Szeretné, ha rögzítve lenne, hogy 500 ezer Ft-ból tették rendbe a pályát, és biztosítékot vár a további használathoz. LUKÁCS MIHÁLY: eddig is ingyen használta a sportkör a létesítményt. Szándékuk van a sportkör további támogatására, de 5 évnél hosszabb időre nem tudnak tervezni. Nem látják, hogy a későbbiekben milyen lehetőségeik lesznek, milyen jogszabályok alapján kell dolgozniuk, de szándékuk akkor is lesz a támogatásra. BALOGH KÁROLYNÉ: elfogadja az előző véleményt, de továbbra is úgy látja, hogy amennyiben 5 év múlva a Középtiszai Mg Zrt megvonja a támogatást, a nulláról kellene kezdeni a csapatnak. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: számára is megnyugtatóbb volt az a variáció, ahol a 15 éves időtartam szerepelt, de nyilván figyelembe veszik a Középtiszai Mg Zrt igazgatója által ismertetett indokokat is. Úgy gondolja, hogy az a támogatás, amelyet a fiatalok a cégtől fognak kapni, lehetőséget teremt a sport, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységekhez. Javasolta a Képviselő-testületnek a beterjesztett bérleti-használati megállapodás jóváhagyását. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt-vel megkötendő bérleti-használati megállapodást, és 4 támogató szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 49/2015.(III.31.) Kt. számú határozata az önkormányzat tulajdonát képező, 2135/1 helyrajzi számú, 2776 m 2 nagyságú ingatlan értékesítéséről, valamint Kenderes Városi Önkormányzat és a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt között megkötendő bérleti-használati megállapodás jóváhagyásáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy értékesíti a tulajdonát képező, 2135/1 helyrajzi számú, 2776 m 2 alapterületű ingatlanát a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt (5349 Kenderes, képviseli: Lukács Mihály vezérigazgató) részére, az ingatlan felértékelt árán, bruttó Ft vételárért. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Kenderes Városi Önkormányzat és a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt közötti bérleti-használati megállapodást. A bérleti-használati megállapodás tárgyát képezi a Kenderes külterület 0278/24 hrsz.

4 - 4 alatt felvett ingatlan 154 m2 területű öltöző épülete, 5 éves időtartamra. A bérlemény öt éves bérleti díja bruttó Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza az adás-vételi szerződés, valamint bérletihasználati megállapodás aláírására Pádár Lászlóné polgármestert. A Képviselő-testület egyidejűleg 105/2014.(VIII.19.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Középtiszai Mezőgazdasági Zrt (képviseli: Lukács Mihály vezérigazgató) 5349 Kenderes) 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(III ) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária és Veresné Nagy Margit. SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA:2014. decemberében tárgyalt a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről és olyan döntés született, hogy amennyiben rendelkeznek a reformétkeztetés feltételeinek figyelembevételével kapcsolatos adatokkal, újból döntenek az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról. A beterjesztett rendelet-tervezet az új EMMI rendeletben foglalt szerint tartalmazza az új élelmezési nyersanyagköltségeket. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol a testületnek. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: Kenderes Város Önkormányzatának 7/2015.( III. 31.) rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról Kenderes, március 31. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző

5 n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(III.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában elfogadásra a Képviselő-testületnek. rendeletet alkotta: Kenderes Város Önkormányzatának 8/2015.( III. 31.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról Kenderes, március 31. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző 4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(IV..) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadni a Képviselő-testületnek. rendeletet alkotta:

6 - 6 Kenderes Város Önkormányzatának 9/2015.(IV.1.) rendelete A helyi iparűzési adóról Kenderes, március 31. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző 5. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 50./2015. (III. 31.) Kt. számú határozata VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére pályázat benyújtásáról Kenderes Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére kiírt pályázatra Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani, a VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésének és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatására. A rendezvény és eszközbeszerzés költségeit az önkormányzat évi költségvetésében szereplő általános tartalék terhére biztosítja az alábbi bontásban: Pályázati támogatás (JNSZ megyei Parlagfű-mentesítési Alap) 90% Önerő (10%) Összesen: Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben határozatot hozta:

7 - 7 Kenderes Város Önkormányzatának 51/2015.(III.31.) Kt. számú határozata VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére vonatkozó pályázat önerejének biztosításáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére vonatkozó pályázat önerejét, Ft-ot évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 6. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnok-Abony- Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosítására PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása júniusában sikeres pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1/c/13 kódszámú Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése címmel. A pályázat keretében annak megvalósítása révén a tagönkormányzatok jogszabályban előírt kötelezettségüket tudják teljesíteni, így különösen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiépítésére kerülne sor, mely gyűjtő járművek, műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzésével biztosítható. A projekt további fontos célja, hogy a maradék hulladékok lerakása előtti kezelése biztosított legyen. Annak érdekében, hogy a projekt az előírt határidőn belül befejeződhessen, szükség lesz a visszaigényelt általános forgalmi adó megelőlegezésére. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a naptári éven belül lejáró ezer Ft mértékű likvid hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele, melyről a Társulási Tanács 15/2015.(III.19.) számú határozatában döntött. A 250 millió Ft-os hitelkeret azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a következő fizetési kötelezettség esedékességéig a visszatérülés nem realizálódna, akkor is sor kerülhessen a kiegyenlítésre. H o z z á s z ó l á s FODOR IMRE: a Konzorciumnak az ismertetett pályázat megvalósításával az a célja, hogy a kommunális hulladék mennyiségét csökkentsék, és szelektíven gyűjtsék a szemetet. A pályázat keretében beszerzésre kerülnek szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas kukák, amelyeket Kenderes is fog kapni BODOR TAMÁS: érdeklődött, hogy milyen formában kell a Képviselő-testületnek a kezességvállalást biztosítani?

8 - 8 SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: az önkormányzat döntése alapján kezességvállalást vállal, a határozati javaslatban szereplő, összegben, évi tartaléka terhére. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 52/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot hozza: 1. A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ azonosítószámú pályázat jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást. 2. A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szolnok- Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) általi, naptári éven belül lejáró Ft. összeg mértékű hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét; valamint vállalja (mint a Társulás tagönkormányzata) a tagönkormányzatok egymásra tekintettel vállalt kezességére az ehhez szükséges jelen határozat melléklete szerinti összeg erejéig a tagönkormányzatot terhelő kezességvállalás biztosítását. 3. A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 96. (2) bekezdés szerinti kezességvállalási díjat a hitel kamattal azonos mértékben határozza meg, mely a határozat melléklete szerinti kockázatvállalás arányában illeti meg a tagönkormányzatot. 4. A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum aláírására. Határidő: március 31. Felelős: polgármester Értesülnek: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Orosz Mihály aljegyző, Helyben

9 - 9 4./ Tóth Tiborné alpolgármester, Helyben 5./Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakóirekultivációjának Önkormányzati Társulása 52/2015.(III. 31)Kt. számú határozat melléklete TAGÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS TEKINTETÉBEN A KOCKÁZATVÁLLALÁS ARÁNYA ssz. Tagönkormányzatok Szavazat száma (db) Tagönkormányzatot terhelő kezességvállalás tekintetében a kockázatvállalás aránya(ft) 1 Szolnok Mezőtúr Törökszentmiklós Abony Túrkeve Fegyvernek Újszász Rákóczifalva Kenderes Tószeg Kengyel Szajol Zagyvarékas Jászkarajenő Tiszapüspöki

10 Tiszatenyő Tiszavárkony Tiszajenő Örményes Szászberek Kétpó Kuncsorba Köröstetétlen Vezseny Összesen n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően, tárgyú beszerzési eljárás keretében a beszerzés nyerteseinek kiválasztásáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy a kiküldött előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a legkedvezőbb ajánlatot adó cég ajánlatát fogadja el a testület. Nagyon várják, hogy elkészüljön a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése, mert a jelenlegi gépparkkal és hálózattal a napi munka is nehezen végezhető. H o z z á s z ó l á s o k VERESNÉ NAGY MARGIT: érdeklődött, hogy a legolcsóbb ajánlat milyen géptípusokat jelent, mivel tapasztalata szerint nem minden esetben jó minőségű gépeket szállítanak de nem minden esetben a legolcsóbb ajánlat a legmegfelelőbb. OROSZ MIHÁLY: a legkedvezőbb ajánlat minden tekintetben megfelel az elvárásoknak. Olyan paraméterei vannak az ajánlatnak, amely a megfelelő munkavégzést biztosítják. határozatot hozta:

11 - 11 Kenderes Város Önkormányzatának 53/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően, tárgyú beszerzési eljárás keretében a beszerzés nyerteseinek kiválasztásáról. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően, tárgyú beszerzési eljárás keretében a beszerzés nyerteseinek kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata megadott ajánlatuk alapján az eljárás nyertesének az alábbi céget hirdeti: Telemat Kft Budapest Tompa u. 15/a Ft + ÁFA összeggel. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Telemat Kft Budapest Tompa u. 15/a. 8. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbf. 122/A -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzététele nélküli eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. OROSZ MIHÁLY: a Képviselő-testület márciusi ülésén döntött az eljárás megindításáról, amelyre három árajánlat érkezett. Mind a három árajánlat vonatkozásában hiánypótlást kellett kérniük. A megadott határidőig egy cég nyújtott be hiánypótlást, a másik két cég nem élt a lehetőséggel. Az eljárás nyerteseként a Kunhegyesi Építő KFT ajánlattevő kihirdetését javasolja, nettó Ft összegben. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 54/2015. (III.31.) Kt. számú határozata A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzétételei nélküli eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést m megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság

12 - 12 szakvéleménye és döntési javaslata alapján a fenti elnevezésű közbeszerzési eljárás egyes részeinek nyerteseként megjelöli és kiválasztja a 92/2011.(XII. 30.) NFM rendelet 9. számú melléklete szerint elkészített, csatolt összegezés 11. a.) pontjában megjelölt ajánlattevőt. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 3./ A Képviselő-testület az írásbeli összegezést elfogadja. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 9. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Egyebek a.) PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kisújszállási mentőszolgálat azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogatást kérjen technikai eszközeik fejlesztéséhez. A mentőszolgálatot több éve támogatja az önkormányzat 30 ezer Ft-tal, most is ilyen összegű támogatást javasolt. Kérdés, hozzászólás nem volt. határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 55/2015.(III.31.) Kt. számú határozata A Kisújszállási Mentőállomás támogatásáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 30 ezer Ft támogatást biztosít évi költségvetési tartaléka terhére a Kisújszállási Mentőállomás részére, technikai eszközeik fejlesztéséhez. Erről: 1./ Kisújszállási Mentőállomás, Kisújszállás, Illésy út 7. 2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben

13 - 13 b.) PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület a Szolnoki Hetényi Géza Kórház Csecsemő és Gyermekosztálya részére 1 db kékfény lámpa beszerzéséhez kéri az önkormányzat segítségét, melynek értéke 800 ezer Ft + ÁFA. Az egyesület 2005-ben nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy felkarolja és segítse a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket, valamint az őket gyógyító intézményeket anyagi és természetbeni eszközökkel ellássa. A kékfényt a sárgaság kezelésében alkalmazzák. Az új eszköz beszerzésére a megemelkedett szülésszám miatt van szükség az intézményben, hiszen nemcsak a beteg újszülöttek és koraszülöttek esetében jelentkezik a sárgaság, hanem magas arányban észlelhető az összes szülésszám tekintetében. Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét az egyesület támogatásáról. Kérdés, hozzászólás nem volt. határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 56/2015.(III..31.) Kt. számú határozata Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza Kórház) támogatásáról c.) Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza Kórház) támogatására 10 ezer Ft-ot biztosít évi költségvetési tartaléka terhére. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzatnak lehetősége van egy Dacia Dokker Van Ambiance típusú gépkocsi beszerzésére. A gépjárművel a gyermekétkeztetést biztosítanák, az ételszállítást korszerű gépjárművel tudnák megoldani. A gépjármű vételárát a gyermekétkeztetésre biztosított összegből fedeznék.. A gépjármű bruttó ára Ft, Ft egyéb költség. A jelenlegi gépjármű karbantartása igen költséges, működtetése nem gazdaságos. Kéri a Képviselő-testület döntését a gépjármű vásárlásáról. határozatot hozta:

14 - 14 Kenderes Város Önkormányzatának 57/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Dacia Dokker típusu gépjármű vásárlásáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Dacia Dokker típusú gépjárműt vásárol bruttó Ft Ft egyéb költség összegben. A gépjármű vételárát a évi költségvetésből biztosítja. Az adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat fejleszteni kívánja a Kenderes és Bánhalma közötti szolgáltatások elérhetőségét, amelyhez pályázatot kíván benyújtani mikrobusz beszerzésére, komplex lakossági szolgáltató tevékenység beindításához. DR GASZPARJAN KAREN: a Darányi Ignác terv keretében lesz lehetőség az 5 ezer fő alatti településeknek, szociális, tanyagondnoki feladatok ellátására.100 %-os támogatottságú pályázat benyújtására. határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 58/2015.(III.31.) Kt. számú határozata mikrobusz beszerzésére pályázat benyújtásáról a Földművelésügyi miniszter rendelete által kiírt pályázati alapra Kenderes Város Önkormányzata Földművelésügyi miniszter rendelete által kiírt pályázati alapra pályázatot kíván benyújtani mikrobusz beszerzésére komplex lakossági szolgáltató tevékenység beindításához. Az ÁFA és a saját erő összegét a Képviselő-testület a évi költségvetése terhére biztosítja az alábbiak szerint: Pályázati támogatás ÁFA és saját erő Összesen: Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető, Helyben határozatot hozta:

15 - 15 Kenderes Város Önkormányzatának 59/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység fejlesztésének szükségességéről Kenderes Város Önkormányzata a Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenységnek a mellékelt szakmai program szerinti fejlesztését, szükségesnek tartja, és azt támogatja. A Földművelésügyi miniszter rendelete által kiírt pályázati alapra pályázatot nyújt be a tevékenységhez szükséges mikrobusz beszerzésére. Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 60/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység szakmai programjának elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzata a Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység szakmai programját a mellékelt tartalommal elfogadja. Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. BODOR TAMÁS: a Települési Értéktár Bizottság az elmúlt napokban ülésezett, és úgy döntött, hogy az április végére tervezett 3 napos Gesztenyevirág ünnep megrendezését szeptemberre halasztja Gesztenyefesztivál néven, több bizonytalansági tényező miatt. Egyrészt a benyújtott pályázat eredménye jelenleg még nem ismert, másrészt ebben az időpontban több környező településen Szent György napi rendezvényeket tartanak. Ötletként vetődött fel az is, hogy a városnapot le kellene választani a búcsúvásártól, és a városnapi rendezvények kerüljenek át a Gesztenyefesztivál programjai közé. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jónak tartja ezt a megoldást, annál is inkább, mert a hagyománnyá váló falusi lakodalom is augusztus hónapban kerül megrendezésre. Javasolta, hogy a városnapi rendezvénynek adjanak más nevet, töltsék meg új tartalommal és rendezzék meg más időpontban. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megtörtént az ukrajnai testvértelepüléssel, Grusevóval a testvérvárosi szerződés aláírása, amellyel a kulturális, sport, oktatási területe összehangolását és tapasztalatcseréjét kívánják elősegíteni.

16 - 16 VERESNÉ NAGY MARGIT: a Gesztenyefesztivál szeptemberi megrendezését jó ötletnek tartja. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: érdeklődött az egyházi oktatással kapcsolatos szülői nyilatkozatok eredményéről. NAGYNÉ LENGE MARGIT: még nem tud végeredményt mondani, a szülőket a múlt héten értesítették ki, április 8-ig várják vissza a nyilatkozatokat. VERESNÉ NAGY MARGIT: érdeklődött a vérvétellel kapcsolatos fejleményekről. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: erről a következő napokban tud beszámolni, mivel a mai napon egyeztet a kórház vezetése a környező település orvosaival a vérvétellel kapcsolatosan. Mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 15 óra 15 perckor bezárta. Kmf. (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző

17 J e g y z ő k ö n y v Készült:Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. M U T A T Ó Napirend: Szám: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 31-i ülése napirendjének elfogadásáról 48/ / Az önkormányzat tulajdonát képező, 2135/1 helyrajzi számú, 2776 m 2 nagyságú ingatlan értékesítéséről, valamint Kenderes Városi Önkormányzat és a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt között megkötendő bérleti-használati megállapodás jóváhagyásáról 49/ / Kenderes Város Önkormányzatának 7/2015.( III. 31.) rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 3./ Kenderes Város Önkormányzatának 8/2015.(III.31.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról 4./ Kenderes Város Önkormányzatának 9/2015.(IV.1.) rendelete a helyi iparűzési adóról 5./ VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére pályázat benyújtásáról 50/2015. VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére vonatkozó pályázat önerejének biztosításáról 51/ / Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról 52/ / Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően tárgyú beszerzési eljárás keretében a beszerzés nyerteseinek kiválasztásáról 53/2015.

18 - 2 Napirend: Szám: 8./ A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek 54/2015. épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzétételei nélküli eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 9/ a.) A Kisújszállási Mentőállomás támogatásáról 55/2015. b.) Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza Kórház) támogatásáról 56/2015. c.)dacia Dokker típusú gépjármű vásárlásáról 57/2015. Mikrobusz beszerzésére pályázat benyújtásáról a Földművelésügyi miniszter rendelete által kiírt pályázati alapra 58/2015. Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység fejlesztésének szükségességéről 59/2015. Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység szakmai programjának elfogadásáról 60/2015.