J e g y z ő k ö n y v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán, Bodor Tamás, Kocsmár Gyula, Veresné Nagy Margit önkormányzati képviselő, Tóth Tiborné alpolgármester. Bejelentéssel távol: dr Bencze Miklós Bejelentés nélkül távol: ---- Jelen vannak továbbá: Nagyné Lenge Margit, az Apáczai Csere János Általános Iskola igazgatója, Gyulai-Farkas Edina, a Tarka-Barka Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde megbízott vezető-helyettese, Süvegesné Bakondi Mária, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályának vezetője, Dr Gaszparjan Karen jegyző, Orosz Mihály aljegyző, Fodor Imre, a Polgármesteri Hivatal vezető főtanácsosa, Fehérné Szendrei Ibolya, Fodor Imréné, Balogh Károlyné, meghívottak, Lukács Mihály, a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt vezérigazgatója, Kun Sándorné jegyzőkönyvvezető. - PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a 7 fős testületből 6 fő van jelen, egy fő bejelentéssel van távol. Az ülés határozatképes. Javasolta a meghívón szereplő napirendi pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy első napirendi pontként tárgyalja meg a testület a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt-vel megkötendő bérleti-használati megállapodást. Kérte, akinek van más javaslata a napirendi pontokat illetően, tegye meg. Más javaslat nem volt. határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 48/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 31-i ülése napirendjének elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pádár Lászlóné polgármester napirendekre tett javaslatát elfogadta. Erről: 1./Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, Helyben

2 - 2 1./ n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt-vel megkötendő bérleti-használati megállapodás elfogadásáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Képviselő-testület 105/2014.(VIII.19.) Kt. számú határozatával jóváhagyta az önkormányzat és a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt közötti Együttműködési Megállapodást. A Középtiszai Mezőgazdasági Zrt vezérigazgatója jelezte, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott formában nem tudja aláírni a megállapodást, és közölte az általa szükségesnek látott módosításokat. Felkérte Lukács Mihály vezérigazgató urat, ismertesse a testület tagjaival a módosítandó részeket. LUKÁCS MIHÁLY: megköszönte a lehetőséget a megállapodás módosítása hátterének megvilágítására. Úgy gondolja, hogy egy szerződés akkor jó, ha azt mindkét fél megelégedettséggel írja alá. A módosítás okához vissza kell menni a régmúltba, amikor a Középtiszai Állami Gazdaság, majd jogutódja a Mezőgazdasági Zrt működtetett Bánhalmán egy óvodát. A működő óvodát a 90-es évek elején a Zrt az önkormányzatnak térítésmentesen átadta. Időközben a gyerekek létszáma, illetve a munkalehetőségek is változtak Bánhalmán, ezért az óvoda megszűnt, lebontásra került, és napjainkban csak bontási törmelék van az óvoda helyén. A Középtiszai Mg Zrt szeretné ezt a területet a későbbi fejlesztéseihez megszerezni, ezért kezdeményeztek tárgyalásokat a város vezetésével a visszavásárlásra. A mai jogszabályokat figyelembe véve nem lehetséges a korábbi formában történő visszavétel, mivel az önkormányzatnak gazdálkodnia kell a vagyonával, így kialakult egy bérletihasználati megállapodás, amely a sportpálya, és az öltöző bérbeadását jelentené. A szerződés az előzőekhez képest annyiban módosulna, hogy nem hosszú távra, hanem öt évre kötnék, hiszen a Zrt-t érintő jogszabályok is változnak, és nem tudják, hogy a jövőben az a fajta támogatási rendszer, amely kedvezményt ad a cégeknek az adóból fizetendő támogatásokra, meddig lesz érvényes. A szerződés tartalmazza, hogy az 5 éves időtartam lejárta után a feltételek újra tárgyalásával a megállapodás meghosszabbítható. A sportpályát eddig is használta a sportkör. Azt tervezik, hogy a jövőben is támogatják a bánhalmi sportkört, és minden eddiginél nagyobb támogatásra lesz lehetőségük. Szeretnének ebben az évben olyan mértékű támogatást adni, amely az épület felújítását teljesen lefedi, illetve a sportpálya működését lehetővé teszi. Úgy gondolja hogy ez egy hosszú távú együttműködés lesz. Megvan az anyagi lehetőségük az adóból történő támogatás biztosítására, és amíg ez a lehetőségük meg lesz, szeretnének a jövőben is élni vele. A 15 éves időtartamú megállapodástól azért riadtak vissza, mivel gazdasági szervezetként csak a megtermelt javaikat tudják fejlesztésre fordítani, osztani, ezért csak abból tudnak gazdálkodni, amit megtermelnek. Úgy gondolja, hogy az együttműködés szelleme, jellege nem fog változni, a szerződésmódosítás inkább csak az ő biztonságukat fogja szolgálni, mivel az eredetileg 15 évre tervezett megállapodás az ő szemszögükből beláthatatlan hosszú időnek tűnik. Remélik, hogy 15 év múlva is működnek, illetve együttműködnek az önkormányzattal, a tervezett változások a lényeget tekintve a támogatást nem érinti. Kéri a Képviselő-testületet, vegye figyelembe az általa elmondottakat, és a szerződésmódosításhoz járuljon hozzá. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, hozzászólása van, tegye meg.

3 - 3 H o z z á s z ó l á s o k VERESNÉ NAGY MARGIT: a bérleti-használati megállapodást 5 évre kötik, a sport és kulturális rendezvények lebonyolításához szükséges helyszín biztosítására. DR GASZPARJAN KAREN: az adásvételi szerződésben az önkormányzat értékesíti a tulajdonát képező volt óvoda épületét bruttó 1,5 millió Ft összegért, a bérleti-használati megállapodásban pedig a 0278/24 hrsz. alatt felvett ingatlan 154 m 2 területű öltöző épületének használatára 5 éves időtartamra bérleti-használati megállapodást kötnek, ugyanennyi összegért.. A két fél szándéka nem változott, csupán a szerződés időtartama csökkent. BALOGH KÁROLYNÉ: a sportpálya egy jótékonysági bál bevételéből lett helyrehozva. Nem szeretné, ha öt év múlva a Középtiszai Mg Zrt vezetése eláll jelenlegi szándékától, és nem használhatják majd a pályát a fiatalok. Szeretné, ha rögzítve lenne, hogy 500 ezer Ft-ból tették rendbe a pályát, és biztosítékot vár a további használathoz. LUKÁCS MIHÁLY: eddig is ingyen használta a sportkör a létesítményt. Szándékuk van a sportkör további támogatására, de 5 évnél hosszabb időre nem tudnak tervezni. Nem látják, hogy a későbbiekben milyen lehetőségeik lesznek, milyen jogszabályok alapján kell dolgozniuk, de szándékuk akkor is lesz a támogatásra. BALOGH KÁROLYNÉ: elfogadja az előző véleményt, de továbbra is úgy látja, hogy amennyiben 5 év múlva a Középtiszai Mg Zrt megvonja a támogatást, a nulláról kellene kezdeni a csapatnak. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: számára is megnyugtatóbb volt az a variáció, ahol a 15 éves időtartam szerepelt, de nyilván figyelembe veszik a Középtiszai Mg Zrt igazgatója által ismertetett indokokat is. Úgy gondolja, hogy az a támogatás, amelyet a fiatalok a cégtől fognak kapni, lehetőséget teremt a sport, illetve a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló tevékenységekhez. Javasolta a Képviselő-testületnek a beterjesztett bérleti-használati megállapodás jóváhagyását. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt-vel megkötendő bérleti-használati megállapodást, és 4 támogató szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 49/2015.(III.31.) Kt. számú határozata az önkormányzat tulajdonát képező, 2135/1 helyrajzi számú, 2776 m 2 nagyságú ingatlan értékesítéséről, valamint Kenderes Városi Önkormányzat és a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt között megkötendő bérleti-használati megállapodás jóváhagyásáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy értékesíti a tulajdonát képező, 2135/1 helyrajzi számú, 2776 m 2 alapterületű ingatlanát a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt (5349 Kenderes, képviseli: Lukács Mihály vezérigazgató) részére, az ingatlan felértékelt árán, bruttó Ft vételárért. A Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta Kenderes Városi Önkormányzat és a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt közötti bérleti-használati megállapodást. A bérleti-használati megállapodás tárgyát képezi a Kenderes külterület 0278/24 hrsz.

4 - 4 alatt felvett ingatlan 154 m2 területű öltöző épülete, 5 éves időtartamra. A bérlemény öt éves bérleti díja bruttó Ft. A Képviselő-testület felhatalmazza az adás-vételi szerződés, valamint bérletihasználati megállapodás aláírására Pádár Lászlóné polgármestert. A Képviselő-testület egyidejűleg 105/2014.(VIII.19.) Kt. számú határozatát hatályon kívül helyezi. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Középtiszai Mezőgazdasági Zrt (képviseli: Lukács Mihály vezérigazgató) 5349 Kenderes) 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(III ) önkormányzati rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Süvegesné Bakondi Mária és Veresné Nagy Margit. SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA:2014. decemberében tárgyalt a Képviselő-testület a rendelet-tervezetről és olyan döntés született, hogy amennyiben rendelkeznek a reformétkeztetés feltételeinek figyelembevételével kapcsolatos adatokkal, újból döntenek az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról. A beterjesztett rendelet-tervezet az új EMMI rendeletben foglalt szerint tartalmazza az új élelmezési nyersanyagköltségeket. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet elfogadásra javasol a testületnek. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi rendeletet alkotta: Kenderes Város Önkormányzatának 7/2015.( III. 31.) rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról Kenderes, március 31. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző

5 n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(III.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában elfogadásra a Képviselő-testületnek. rendeletet alkotta: Kenderes Város Önkormányzatának 8/2015.( III. 31.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról Kenderes, március 31. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző 4. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015.(IV..) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról A napirenddel kapcsolatban szóbeli kiegészítést tett Veresné Nagy Margit. VERESNÉ NAGY MARGIT: a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a beterjesztett formában javasol elfogadni a Képviselő-testületnek. rendeletet alkotta:

6 - 6 Kenderes Város Önkormányzatának 9/2015.(IV.1.) rendelete A helyi iparűzési adóról Kenderes, március 31. (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző 5. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 50./2015. (III. 31.) Kt. számú határozata VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére pályázat benyújtásáról Kenderes Város Önkormányzata a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére kiírt pályázatra Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani, a VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésének és kapcsolódó eszközbeszerzés támogatására. A rendezvény és eszközbeszerzés költségeit az önkormányzat évi költségvetésében szereplő általános tartalék terhére biztosítja az alábbi bontásban: Pályázati támogatás (JNSZ megyei Parlagfű-mentesítési Alap) 90% Önerő (10%) Összesen: Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben határozatot hozta:

7 - 7 Kenderes Város Önkormányzatának 51/2015.(III.31.) Kt. számú határozata VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére vonatkozó pályázat önerejének biztosításáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére vonatkozó pályázat önerejét, Ft-ot évi költségvetési tartaléka terhére biztosítja. Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 6. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnok-Abony- Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosítására PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása júniusában sikeres pályázatot nyújtott be a KEOP-1.1.1/c/13 kódszámú Települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztése, informatikai korszerűsítése címmel. A pályázat keretében annak megvalósítása révén a tagönkormányzatok jogszabályban előírt kötelezettségüket tudják teljesíteni, így különösen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kiépítésére kerülne sor, mely gyűjtő járművek, műanyag hulladékgyűjtő edények beszerzésével biztosítható. A projekt további fontos célja, hogy a maradék hulladékok lerakása előtti kezelése biztosított legyen. Annak érdekében, hogy a projekt az előírt határidőn belül befejeződhessen, szükség lesz a visszaigényelt általános forgalmi adó megelőlegezésére. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a naptári éven belül lejáró ezer Ft mértékű likvid hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevétele, melyről a Társulási Tanács 15/2015.(III.19.) számú határozatában döntött. A 250 millió Ft-os hitelkeret azt a célt szolgálja, hogy amennyiben a következő fizetési kötelezettség esedékességéig a visszatérülés nem realizálódna, akkor is sor kerülhessen a kiegyenlítésre. H o z z á s z ó l á s FODOR IMRE: a Konzorciumnak az ismertetett pályázat megvalósításával az a célja, hogy a kommunális hulladék mennyiségét csökkentsék, és szelektíven gyűjtsék a szemetet. A pályázat keretében beszerzésre kerülnek szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas kukák, amelyeket Kenderes is fog kapni BODOR TAMÁS: érdeklődött, hogy milyen formában kell a Képviselő-testületnek a kezességvállalást biztosítani?

8 - 8 SÜVEGESNÉ BAKONDI MÁRIA: az önkormányzat döntése alapján kezességvállalást vállal, a határozati javaslatban szereplő, összegben, évi tartaléka terhére. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 52/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény alapján a következő határozatot hozza: 1. A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szolnoki térségi regionális hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel című KEOP-1.1.1/C/ azonosítószámú pályázat jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást. 2. A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szolnok- Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása (továbbiakban: Társulás) általi, naptári éven belül lejáró Ft. összeg mértékű hitel, adósságot keletkeztető ügylet igénybevételét; valamint vállalja (mint a Társulás tagönkormányzata) a tagönkormányzatok egymásra tekintettel vállalt kezességére az ehhez szükséges jelen határozat melléklete szerinti összeg erejéig a tagönkormányzatot terhelő kezességvállalás biztosítását. 3. A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 96. (2) bekezdés szerinti kezességvállalási díjat a hitel kamattal azonos mértékben határozza meg, mely a határozat melléklete szerinti kockázatvállalás arányában illeti meg a tagönkormányzatot. 4. A Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert jelen határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére, valamennyi dokumentum aláírására. Határidő: március 31. Felelős: polgármester Értesülnek: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Orosz Mihály aljegyző, Helyben

9 - 9 4./ Tóth Tiborné alpolgármester, Helyben 5./Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakóirekultivációjának Önkormányzati Társulása 52/2015.(III. 31)Kt. számú határozat melléklete TAGÖNKORMÁNYZATOT TERHELŐ KEZESSÉGVÁLLALÁS TEKINTETÉBEN A KOCKÁZATVÁLLALÁS ARÁNYA ssz. Tagönkormányzatok Szavazat száma (db) Tagönkormányzatot terhelő kezességvállalás tekintetében a kockázatvállalás aránya(ft) 1 Szolnok Mezőtúr Törökszentmiklós Abony Túrkeve Fegyvernek Újszász Rákóczifalva Kenderes Tószeg Kengyel Szajol Zagyvarékas Jászkarajenő Tiszapüspöki

10 Tiszatenyő Tiszavárkony Tiszajenő Örményes Szászberek Kétpó Kuncsorba Köröstetétlen Vezseny Összesen n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően, tárgyú beszerzési eljárás keretében a beszerzés nyerteseinek kiválasztásáról PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: javasolta, hogy a kiküldött előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a legkedvezőbb ajánlatot adó cég ajánlatát fogadja el a testület. Nagyon várják, hogy elkészüljön a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése, mert a jelenlegi gépparkkal és hálózattal a napi munka is nehezen végezhető. H o z z á s z ó l á s o k VERESNÉ NAGY MARGIT: érdeklődött, hogy a legolcsóbb ajánlat milyen géptípusokat jelent, mivel tapasztalata szerint nem minden esetben jó minőségű gépeket szállítanak de nem minden esetben a legolcsóbb ajánlat a legmegfelelőbb. OROSZ MIHÁLY: a legkedvezőbb ajánlat minden tekintetben megfelel az elvárásoknak. Olyan paraméterei vannak az ajánlatnak, amely a megfelelő munkavégzést biztosítják. határozatot hozta:

11 - 11 Kenderes Város Önkormányzatának 53/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően, tárgyú beszerzési eljárás keretében a beszerzés nyerteseinek kiválasztásáról. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően, tárgyú beszerzési eljárás keretében a beszerzés nyerteseinek kiválasztásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. Kenderes Város Önkormányzata megadott ajánlatuk alapján az eljárás nyertesének az alábbi céget hirdeti: Telemat Kft Budapest Tompa u. 15/a Ft + ÁFA összeggel. A szerződés megkötésével megbízza Pádár Lászlóné polgármestert. Erről: 1./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Telemat Kft Budapest Tompa u. 15/a. 8. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Előterjesztés A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbf. 122/A -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzététele nélküli eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról Szóbeli kiegészítést tett Orosz Mihály. OROSZ MIHÁLY: a Képviselő-testület márciusi ülésén döntött az eljárás megindításáról, amelyre három árajánlat érkezett. Mind a három árajánlat vonatkozásában hiánypótlást kellett kérniük. A megadott határidőig egy cég nyújtott be hiánypótlást, a másik két cég nem élt a lehetőséggel. Az eljárás nyerteseként a Kunhegyesi Építő KFT ajánlattevő kihirdetését javasolja, nettó Ft összegben. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és 6 fő egyhangú szavazatával az alábbi határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 54/2015. (III.31.) Kt. számú határozata A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzétételei nélküli eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyban készült előterjesztést m megtárgyalta és az alábbi határozatát alkotja meg: 1./ Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bírálóbizottság

12 - 12 szakvéleménye és döntési javaslata alapján a fenti elnevezésű közbeszerzési eljárás egyes részeinek nyerteseként megjelöli és kiválasztja a 92/2011.(XII. 30.) NFM rendelet 9. számú melléklete szerint elkészített, csatolt összegezés 11. a.) pontjában megjelölt ajánlattevőt. 2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 3./ A Képviselő-testület az írásbeli összegezést elfogadja. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 3./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 9. n a p i r e n d i p o n t m e g t á r g y a l á s a Egyebek a.) PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kisújszállási mentőszolgálat azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogatást kérjen technikai eszközeik fejlesztéséhez. A mentőszolgálatot több éve támogatja az önkormányzat 30 ezer Ft-tal, most is ilyen összegű támogatást javasolt. Kérdés, hozzászólás nem volt. határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 55/2015.(III.31.) Kt. számú határozata A Kisújszállási Mentőállomás támogatásáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 30 ezer Ft támogatást biztosít évi költségvetési tartaléka terhére a Kisújszállási Mentőállomás részére, technikai eszközeik fejlesztéséhez. Erről: 1./ Kisújszállási Mentőállomás, Kisújszállás, Illésy út 7. 2./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 3./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben

13 - 13 b.) PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület a Szolnoki Hetényi Géza Kórház Csecsemő és Gyermekosztálya részére 1 db kékfény lámpa beszerzéséhez kéri az önkormányzat segítségét, melynek értéke 800 ezer Ft + ÁFA. Az egyesület 2005-ben nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy felkarolja és segítse a gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeket, valamint az őket gyógyító intézményeket anyagi és természetbeni eszközökkel ellássa. A kékfényt a sárgaság kezelésében alkalmazzák. Az új eszköz beszerzésére a megemelkedett szülésszám miatt van szükség az intézményben, hiszen nemcsak a beteg újszülöttek és koraszülöttek esetében jelentkezik a sárgaság, hanem magas arányban észlelhető az összes szülésszám tekintetében. Kérte a Képviselő-testület tagjainak véleményét az egyesület támogatásáról. Kérdés, hozzászólás nem volt. határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 56/2015.(III..31.) Kt. számú határozata Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza Kórház) támogatásáról c.) Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza Kórház) támogatására 10 ezer Ft-ot biztosít évi költségvetési tartaléka terhére. Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai, Helyben 2./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 3./ Dr Gaszparjan Karen jegyző, Helyben 4./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzatnak lehetősége van egy Dacia Dokker Van Ambiance típusú gépkocsi beszerzésére. A gépjárművel a gyermekétkeztetést biztosítanák, az ételszállítást korszerű gépjárművel tudnák megoldani. A gépjármű vételárát a gyermekétkeztetésre biztosított összegből fedeznék.. A gépjármű bruttó ára Ft, Ft egyéb költség. A jelenlegi gépjármű karbantartása igen költséges, működtetése nem gazdaságos. Kéri a Képviselő-testület döntését a gépjármű vásárlásáról. határozatot hozta:

14 - 14 Kenderes Város Önkormányzatának 57/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Dacia Dokker típusu gépjármű vásárlásáról Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Dacia Dokker típusú gépjárműt vásárol bruttó Ft Ft egyéb költség összegben. A gépjármű vételárát a évi költségvetésből biztosítja. Az adásvételi szerződés aláírására felhatalmazza Pádár Lászlóné polgármestert. Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztálya, Helyben PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: az önkormányzat fejleszteni kívánja a Kenderes és Bánhalma közötti szolgáltatások elérhetőségét, amelyhez pályázatot kíván benyújtani mikrobusz beszerzésére, komplex lakossági szolgáltató tevékenység beindításához. DR GASZPARJAN KAREN: a Darányi Ignác terv keretében lesz lehetőség az 5 ezer fő alatti településeknek, szociális, tanyagondnoki feladatok ellátására.100 %-os támogatottságú pályázat benyújtására. határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 58/2015.(III.31.) Kt. számú határozata mikrobusz beszerzésére pályázat benyújtásáról a Földművelésügyi miniszter rendelete által kiírt pályázati alapra Kenderes Város Önkormányzata Földművelésügyi miniszter rendelete által kiírt pályázati alapra pályázatot kíván benyújtani mikrobusz beszerzésére komplex lakossági szolgáltató tevékenység beindításához. Az ÁFA és a saját erő összegét a Képviselő-testület a évi költségvetése terhére biztosítja az alábbiak szerint: Pályázati támogatás ÁFA és saját erő Összesen: Erről: 1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./ Süvegesné Bakondi Mária Pénzügyi és Városgazdálkodási Osztályvezető, Helyben határozatot hozta:

15 - 15 Kenderes Város Önkormányzatának 59/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység fejlesztésének szükségességéről Kenderes Város Önkormányzata a Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenységnek a mellékelt szakmai program szerinti fejlesztését, szükségesnek tartja, és azt támogatja. A Földművelésügyi miniszter rendelete által kiírt pályázati alapra pályázatot nyújt be a tevékenységhez szükséges mikrobusz beszerzésére. Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben határozatot hozta: Kenderes Város Önkormányzatának 60/2015.(III.31.) Kt. számú határozata Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység szakmai programjának elfogadásáról Kenderes Város Önkormányzata a Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység szakmai programját a mellékelt tartalommal elfogadja. Erről:1./ Pádár Lászlóné polgármester, Helyben 2./Dr. Gaszparjan Karen jegyző, Helyben PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: kérte, akinek közérdekű kérdése, bejelentése van, tegye meg. BODOR TAMÁS: a Települési Értéktár Bizottság az elmúlt napokban ülésezett, és úgy döntött, hogy az április végére tervezett 3 napos Gesztenyevirág ünnep megrendezését szeptemberre halasztja Gesztenyefesztivál néven, több bizonytalansági tényező miatt. Egyrészt a benyújtott pályázat eredménye jelenleg még nem ismert, másrészt ebben az időpontban több környező településen Szent György napi rendezvényeket tartanak. Ötletként vetődött fel az is, hogy a városnapot le kellene választani a búcsúvásártól, és a városnapi rendezvények kerüljenek át a Gesztenyefesztivál programjai közé. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: jónak tartja ezt a megoldást, annál is inkább, mert a hagyománnyá váló falusi lakodalom is augusztus hónapban kerül megrendezésre. Javasolta, hogy a városnapi rendezvénynek adjanak más nevet, töltsék meg új tartalommal és rendezzék meg más időpontban. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy megtörtént az ukrajnai testvértelepüléssel, Grusevóval a testvérvárosi szerződés aláírása, amellyel a kulturális, sport, oktatási területe összehangolását és tapasztalatcseréjét kívánják elősegíteni.

16 - 16 VERESNÉ NAGY MARGIT: a Gesztenyefesztivál szeptemberi megrendezését jó ötletnek tartja. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: érdeklődött az egyházi oktatással kapcsolatos szülői nyilatkozatok eredményéről. NAGYNÉ LENGE MARGIT: még nem tud végeredményt mondani, a szülőket a múlt héten értesítették ki, április 8-ig várják vissza a nyilatkozatokat. VERESNÉ NAGY MARGIT: érdeklődött a vérvétellel kapcsolatos fejleményekről. PÁDÁR LÁSZLÓNÉ: erről a következő napokban tud beszámolni, mivel a mai napon egyeztet a kórház vezetése a környező település orvosaival a vérvétellel kapcsolatosan. Mivel más bejelentés, kérdés nem volt, az ülést 15 óra 15 perckor bezárta. Kmf. (:Pádár Lászlóné:) polgármester (:Dr Gaszparjan Karen:) jegyző

17 J e g y z ő k ö n y v Készült:Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének március 31-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. M U T A T Ó Napirend: Szám: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testülete március 31-i ülése napirendjének elfogadásáról 48/ / Az önkormányzat tulajdonát képező, 2135/1 helyrajzi számú, 2776 m 2 nagyságú ingatlan értékesítéséről, valamint Kenderes Városi Önkormányzat és a Középtiszai Mezőgazdasági Zrt között megkötendő bérleti-használati megállapodás jóváhagyásáról 49/ / Kenderes Város Önkormányzatának 7/2015.( III. 31.) rendelete az élelmezési nyersanyagköltség megállapításáról 3./ Kenderes Város Önkormányzatának 8/2015.(III.31.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások intézményi térítési díjának, és az ellátottak személyi térítési díjának megállapításáról 4./ Kenderes Város Önkormányzatának 9/2015.(IV.1.) rendelete a helyi iparűzési adóról 5./ VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére pályázat benyújtásáról 50/2015. VI. Kenderesi Parlagfűmentesítési nap 2015 rendezvény megszervezésére vonatkozó pályázat önerejének biztosításáról 51/ / Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati Társulása által igénybe veendő, adósságot keletkeztető ügylethez szükséges kezességvállalás biztosításáról 52/ / Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése információbiztonsági törvény előírásainak megfelelően tárgyú beszerzési eljárás keretében a beszerzés nyerteseinek kiválasztásáról 53/2015.

18 - 2 Napirend: Szám: 8./ A kenderesi Tengerészeti és Néprajzi Kiállítótermek 54/2015. épület-felújítása tárgyú, építési beruházásra irányuló, nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 122/A -ra tekintettel szabályozott hirdetmény közzétételei nélküli eljárásban az eljárás nyerteseinek kiválasztásáról 9/ a.) A Kisújszállási Mentőállomás támogatásáról 55/2015. b.) Országos Egyesület a Mosolyért Alapítvány (Hetényi Géza Kórház) támogatásáról 56/2015. c.)dacia Dokker típusú gépjármű vásárlásáról 57/2015. Mikrobusz beszerzésére pályázat benyújtásáról a Földművelésügyi miniszter rendelete által kiírt pályázati alapra 58/2015. Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység fejlesztésének szükségességéről 59/2015. Kenderes-Bánhalma közötti komplex lakossági szolgáltató tevékenység szakmai programjának elfogadásáról 60/2015.

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 24-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. április 11-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévőkről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 4-én 7.00 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 15-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 26-án 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 31-én 13.30 órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes, Bodor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 25-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről.- Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 26-án tartandó ülésére a Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. szeptember 21-én 13 óra 40 perckor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. január 21-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzata Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. június 25-én 13.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. március 24-én 15 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/1/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. augusztus 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 57-58. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 57/2015.(VIII.7.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 11-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

Kompenzációs Megállapodás

Kompenzációs Megállapodás Z-25/2013. (I.31.) számú határozat 1. sz. melléklete Kompenzációs Megállapodás amely létrejött egyrészről: Szolnok-Abony-Szajol-Rákóczifalva települési szilárd hulladéklerakói rekultivációjának Társulása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. szeptember 2-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. június 21-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 30-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 31-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

9/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat

9/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 31-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 9/2013. (I. 31.) önkormányzati képviselő-testületi határozat a 2004. június 15-én

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 9-én 15 óra 15 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-27/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. május 6-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.)

23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 241/2010. (XI.17.sz. Kth.) Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.:12.497-2/2010. 23/2010. számú 2010. november 17.-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 241/2010. (XI.17.sz.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat

Jegyzőkönyv. 61/2014. (VI. 19.) Kt. határozat Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 19-én, 13:30 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

29/2013. számú. 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 5053-2/2013. 29/2013. számú 2013. november 22-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 190-192/2013. (XI. 22.)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 22-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 34-4/2013. Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Császártöltés község Képviselő-testületének 2013. június 4-én 8,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-61/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 04-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 11. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 13. du. 17 órai kezdettel tartott üléséről. JELEN VANNAK: Botka Sándor alpolgármester Ceglédi Zoltánné dr.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről.

Ortaháza Község Önkormányzata. Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. 32/10/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13- án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 69/2013.(VIII.13.) kt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én megtartott soron következő képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Boldog István polgármester Kecskés Mihályné

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 09-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 93/2014.(IX.09.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 10-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-15/2014. ikt.sz. I-1/9-15/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 4-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7. Tel.: 57/ Fax: 57/

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jászkisér, Fő út 7.   Tel.: 57/ Fax: 57/ J á s z k isér V á r o s Ö n k o r mányzata K é p v iselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt.sz.: 403-31/2012. 19. Jegyzőkönyv Jászkisér Város

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 178 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2013. június 26. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Hercegfalvi

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 116 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 22- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A Községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 4 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. november 05. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 12-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2015. augusztus 03. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (4233 Balkány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. augusztus 9-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről. Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. július 30-i rendkívüli üléséről Ikt. szám: 588-1/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (103-104/2012.) TÁRGYSOROZAT 1) Épületenergetikai fejlesztések

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kétpó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. július 21-én megtartott soron kívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak:boldog István polgármester Enyedi Ferencné képviselő

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 21. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 21. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 05-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-19/2014. iktatószám 19. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus

Részletesebben

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő

dr. Üveges István polgármester Barcsák Pálné képviselő Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Orosz Ferenc alpolgármester Tőzsér László képviselő ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 11/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/ Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. október 10-én,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 75 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. július 2-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15-én 14 órakor tartott rendes, nyílt üléséről. - Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 11. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 43/2013.(IV.11.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben