A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA

2 A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATA A BM OKF-nél közszolgálati jogviszonyban állók, illetve köztisztviselői munkakört betöltők jogaira és kötelezettségeire, egyes juttatásaira, támogatásaira, a velük szembeni munkáltatói jogkör gyakorlására a BM OKF Közszolgálati Szabályzatát (továbbiakban Szabályzat) a vonatkozó jogszabályokkal és állami irányítás egyéb jogi eszközeivel együttesen kell alkalmazni. A legfontosabb vonatkozó jogszabályokat és állami irányítás egyéb jogi eszközeit a Szabályzat függeléke tartalmazza. I. Munkáltatói jogkörök 1. A Ktv. 6. (1) bekezdése szerinti hivatali szervezet vezetője a főigazgató. 2. A főigazgató kinevezi, megbízza, felmenti a BM OKF köztisztviselőit és gyakorolja valamennyi munkáltatói jogkört a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek köztisztviselői felett. 3. A főigazgató helyettesek a kinevezés, megbízás, felmentés, a fegyelmi és a kártérítési felelősségre vonás kivételével gyakorolják valamennyi munkáltatói jogkört az irányításuk alá tartozó szervezeti egységek köztisztviselői felett. 4. A főosztályvezető a szervezeti egység ügyrendjében meghatározottak szerint részmunkáltatói jogokat gyakorolhat, így különösen a munkavégzéssel kapcsolatos feladatok meghatározása, szabadság, távollét engedélyezése. II. Közszolgálati jogviszony létesítése és megszűnése A közszolgálati jogviszony létesítése 5. A közszolgálati jogviszony létesítésének szándékáról ha a munkakört nem pályázattal vagy álláshirdetés útján kívánja betölteni a szervezeti egység vezetője írásban értesíti a Személyzeti és Oktatási Főosztályt. A kinevezésről döntést hozni, érdemi nyilatkozatot tenni addig nem lehet, amíg a jogviszony létesítés jogszabályban előírt feltételeinek fennállását a Személyzeti és Oktatási Főosztály meg nem állapította. 6. A közszolgálati jogviszony létesítéséhez, illetve a közszolgálati nyilvántartáshoz szükséges adatokat a köztisztviselőnek eredeti okirattal

3 vagy közjegyző, illetve a kibocsátó szerv által hitelesített másolatát kell igazolnia. 7. A közszolgálati jogviszonyba kinevezésről szóló okmány átadása előtt a köztisztviselő köteles a Ktv ában meghatározottak szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a Személyzeti és Oktatási Főosztály képviselője jelenlétében szóban esküt tenni és az eskü szövegét aláírni. Az eskütételt megelőzően fel kell hívni a figyelmét, hogy az esküje végén meggyőződése szerint mondhatja vagy mellőzheti az Isten engem úgy segéljen mondatot és tájékoztatni kell arról, hogy emiatt a közszolgálati jogviszonya fennállása alatt semmiféle hátrányos megkülönböztetés nem érheti. 8. A közszolgálati jogviszony létesítése, illetve új munkakörbe kinevezés előtt a köztisztviselővel közölni kell, ah a betölteni kívánt munkakör fontos és bizalmas munkakörnek számít, ezért nemzetbiztonsági ellenőrzés alá tartozik és részére át kell adni a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez szükséges kérdőívet. Ha a kitöltött kérdőívet a köztisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának átadta, azt úgy kell tekinteni, hogy a kinevezés e feltételét elfogadta. 9. A munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik arra, hogy a köztisztviselővel kinevezését követően megismertessék a jogviszonyára, a munkavégzésre vonatkozó legfontosabb szabályokat, a BM OKF szervezeti felépítését, a szervezeti egysége elhelyezését és munkatársait. Tájékoztatni kell a BM OKF-en működő érdekképviseleti szervekről. 10. A Ktv. 11. (7) bekezdésében előírt tájékoztatást a kinevezésekor a köztisztviselő részére írásban át kell adni. Ha jogszabály vagy belső rendelkezés folytán a tájékoztatás tartalmi körébe vont jogok és kötelezettségek tekintetében változás történt, arról a Személyzeti és Oktatási Főosztály kiegészítő tájékoztatásában értesíti a köztisztviselőt. A tájékoztatásban meg kell jelölni azt a jogszabályt vagy belső rendelkezést, amely az adott jogot vagy kötelezettséget meghatározza. 11. A köztisztviselő részére a kinevezésre jogosult munkáltatói jogkört gyakorló vezető a kinevezésről szóló irattal együtt átadja a munkaköri leírását, melynek átvételét igazoló egy példányát a Személyzeti és Oktatási Főosztály a köztisztviselő személyi anyagában helyezi el a kinevezési okirat mellékletét. 12. A munkaköri leírás csak olyan jellegű és mértékű feladatokat állapíthat meg, amelyeket a munkakört betöltő köztisztviselő a

4 közszolgálati jogviszonyára vonatkozó jogszabályok, így különösen a munkavégzésre és a munkaidőre irányuló rendelkezések alapján felelősségteljesen, az elvárt szakmai színvonalon képes ellátni. A munkaköri leírás tartalmazhatja a hasznosítható ismereteket is. A pályázat 13. A BM OKF köztisztviselői munkaköreinek betöltésére, a jogszabályban meghatározott kötelező eseteken túl, a szervezeti egység vezetőjének kezdeményezésére, a főigazgató, illetve helyettese jóváhagyásával a Személyzeti és Oktatási Főosztály pályázatot ír ki, vagy a sajtóban álláshirdetést ad fel. 14. A pályázat kiírásakor és elbírálásakor a Ktv. 10. (2)-(9) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni. A pályázat elbírálására létrehozott bizottság egyik tagja a Személyzeti és Oktatási Főosztály képviselője. A közszolgálati jogviszony megszüntetése, a munkakör átadása 15. A munkáltatói jogkör gyakorlójának kell gondoskodni arról, hogy a köztisztviselő az utolsó munkában töltött nap előtt a munkaköri feladatait, a nála levő ügyiratokat, nyomtatványokat, a részére kiadott és a szervezeti egység leltárában lévő munkaeszközöket és felszerelési tárgyakat a munkáltatói jogkör gyakorlójának vagy az általa megbízott személy(ek)nek jegyzőkönyvileg átadja (munkakör átadás). A munkáltatói jogkör gyakorlója legalább két munkanappal előbb értesíti a köztisztviselőt a munkakör átadásának idejéről és az átvételre jogosult személy(ek)ről. 16. A Személyzeti és Oktatási Főosztály az utolsó munkában töltött nap előtt legalább 2 munkanappal a köztisztviselőt ellátja a Leszerelő lappal. A köztisztviselő köteles a Leszerelő lapon feltüntetett szerveknél, illetve szervezeti egységeknél elszámolni. Az egyes elszámolások elkészítését és kiadását, valamint az egyéb munkavégzéshez kiadott elszámolás köteles dolgok leadását és annak a Leszerelő lapon történő igazolását (a leszerelést) követően a Személyzeti és Oktatási Főosztály a köztisztviselő munkáltatói igazolványát bevonja és kiadja részre a közszolgálati igazolást. 17. Ha a munkakör átadását, illetve a leszerelést a köztisztviselőnek felróható okból nem sikerült a munkában töltött utolsó nap befejezéséig elvégezni, az át nem adott feladatok és eszközök (dolgok) számbavételére

5 a munkáltatói jogkör gyakorlója bizottságot hoz létre. Az elszámolásokat és a közszolgálati igazolást ebben az esetben is el kell készíteni és azt a köztisztviselőnek meg kell küldeni. Ezzel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban 8 napos határidő kitűzésével felszólítja a Személyzeti és Oktatási Főosztály tájékoztatása, illetve a bizottság megállapításai alapján az elszámolás köteles dolgok, munkaeszközök leadására, illetve hiányuk esetén a kár megtérítésére. 18. A 18. pont rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni akkor is, ha a munkakör változás a BM OKF-en belüli más szervezeti egység munkakörébe kerülés miatt történik. III. Köztisztviselői életpálya A köztisztviselő képzése, továbbképzése 19. A Személyzeti és Oktatási Főosztály a szervezeti egységek javaslatai alapján minden év február 15-ig elkészíti és jóváhagyásra a főigazgatóhoz felterjeszti a BM OKF szervezeti egységeinek éves képzési és továbbképzési tervét (továbbiakban: képzési terv). A képzési terv szervezeti egységekre bontva a BM OKF szervezésében indított nyelvi képzéseket, a tanulmányi szerződéssel vagy anélkül megkezdett egyéb iskolarendszerű képzéseket, valamint az egyes képzési programok rendeltetését, az azzal elérhető képzettséget, annak várható költségeit és forrását, időtartamát, a képzést végző intézmény, szervezet megnevezését. A képzési tervet az új tanév kezdetét követően szeptember 30-ig aktualizálni kell. 20. Az éves képzési tervet jóváhagyását követően a rá vonatkozó mértékben ismertetni kell a köztisztviselővel, aki aláírásával igazolja annak tudomásulvételét. 21. A munkáltatói jogkör gyakorlójának a munkavégzést úgy kell megszerveznie, hogy a köztisztviselő a jogszabályban előírt képzésen, továbbképzésen részt tudjon venni, vizsga kötelezettségének eleget tudjon tenni és ahhoz szükséges felkészülésre elegendő idő álljon rendelkezésére. Ha a köztisztviselő megjelenése halaszthatatlan feladat, hivatali kötelezettség miatt nem biztosítható, erről a munkáltatói jogkör gyakorlója a képzést szervező hivatali egységet haladéktalanul tájékoztatja.

6 Tanulmányi szerződés 22. A tanulmányi szerződést megkötése előtt a Közgazdasági Főosztály vezetője fedezet biztosításáról szóló záradékkal látja el. A tanulmányi szerződés megkötéséhez a főigazgató jóváhagyása szükséges. Tanulmányi szerződés keretében a képzési költségek (tandíj, vizsgadíj, tankönyv, jegyzet, könyvtárhasználat) legfeljebb 50%-a vállalható át. 23. A tanulmányi szerződésbe foglalt tanulmányok folytatásával összefüggő más helységbe történő utazás (MÁV II. osztályú, vagy Volán menetjegy árának megfelelő) és a szállás (legfeljebb *** besorolású szálloda) költségeit az alábbiak szerint kell megtéríteni: a) vonat igénybevétele esetén a megtérítendő költség alapja a köztisztviselőt megillető 50%-os diákigazolvánnyal rendelkező köztisztviselő esetén az annak felhasználásával érvényesíthető legkedvezőbb kedvezménnyel váltott menetjegy ára. Távolsági autóbusz költsége akkor számolható el, ha az utazás vonattal nem lehetséges, vagy az utazás aránytalanul hosszú idővel jár. b) Szállodai elhelyezést akkor lehet igénybe venni, ha a képzés helyén működő belügyi szerveknek nincs saját rendelkezésű és kiadható szálláshelyük. A megtérítendő összeg a szállásköltség 50%-a. c) Az utazáshoz saját gépkocsi igénybevétele esetén is csak az a) pont szerinti vonatjegy ára téríthető meg. 24. Az utazás és a képzés helyén való megjelenés nem minősül kiküldetésnek, ezért annak tartamára napdíj nem számolható el. 25. A tanulmányi szerződés alapján tanulmányokat folytató köztisztviselő a tanulmányi időszakonként (félévenként) az előírt képzési kötelezettségek teljesítéséről köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját. Ha köztisztviselő a tanulmányi és /vagy vizsga kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget és emiatt a tanulmányi időszak megismétlésére kényszerül, a megismételt tanulmányi időszakra eső képzési költségeket maga viseli. 26. Ha a felsőfokú végzettség megszerzését biztosító képzés feltétele nyelvvizsga letétele, a tanulmányi szerződés az ahhoz szükséget nyelvi képzésre is kiterjeszthető. 27. Tanulmányi munkaidő kedvezmény, illetve szabadság kizárólag a képzés szorgalmi és vizsgaidőszakában vehető igénybe.

7 28. A szerződésben vállalt tanulmányi kötelezettség nem teljesítése, vagy ha a közszolgálati jogviszonyt a köztisztviselőnek felróható okból vagy áthelyezés miatt szüntették meg, az addig kifizetett képzési, valamint utazási és szállás költségeket, továbbá az igénybe vett munkaidő-kedvezmény és tanulmányi szabadság idejére elő illetményt vissza kell téríttetni, kivéve áthelyezés esetén, ha az új munkáltató ezeket a költségeket a BM OKF-nek megtéríteni. Ha a köztisztviselő áthelyezésére a Belügyminisztérium hivatali szervezetéhez, vagy más a belügyminiszter irányítása alatt álló szervhez történik és a más szerv a tanulmányi szerződés alapján kifizetett képzési költségeket a BM OKF-nek megtéríti, a szerződés felbontásából származó egyéb megtérítési kötelezettségtől el kell tekinteni. A minősítés, teljesítményértékelés 29. A köztisztviselő teljesítményértékelését a tárgyban kiadott főigazgatói intézkedés előírásai szerint kell elkészíteni. 30. A Személyzeti és Oktatási Főosztály minden év január 31-ig tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját a tárgyévben minősítendő köztisztviselőről és az esedékesség időpontjáról. A minősítés elkészítése előtt a munkáltatói jogkör gyakorlója kikéri a köztisztviselő nyilatkozatát arról, hogy kéri-e a minősítés elkészítésébe bevonni az általa megjelölt érdekképviseleti szerv képviselőjét. IV. A munkavégzés, pihenő idő Munkaidő, munkarend 31. A BM OKF köztisztviselői a hivatali munkaidőrend meghatározására kiadott 35/2000. számú főigazgatói intézkedés szerinti hivatali munkarendben dolgoznak. A munkaidőbe beszámít a napi 30 perces munkaközi szünet. 32. A főigazgató engedélye alapján a szervezeti egység ügyrendjében meghatározott munkakörökben dolgozóknak a hivatali munkarendben meghatározottól eltérő munkarend is kialakítható. Ez azonban nem jelentheti a munkaidő olyan mértékű megváltoztatását, hogy az éjszakai pótlékra jogosító munkaidőnek minősüljön. A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő kérelmére indokolt esetben ha az a hivatali feladatok eredményes ellátását nem veszélyezteti engedélyezheti a hivatali munkakezdés és befejezés idejének a hivatali munkarendtől legfeljebb egy órával való eltérését. 33. A 31., 32. pontokban meghatározottakon, illetve az elrendelt rendkívüli munka esetén kívüli benntartózkodás szabályait a ki-be léptetés rendjét és a benntartózkodás egyéb szabályát a katasztrófavédelem hivatásos szervei

8 elhelyezéséül szolgáló épületekbe történő be- és kilépés, valamint a benntartózkodás rendjére kiadott 93/2000. számú BM OKF intézkedés rendelkezéseit kell alkalmazni. A rendkívüli munkavégzés 34. Hivatali munkaidőn kívüli készenlétet vagy ügyeleti szolgálatot a munkáltatói jogkör gyakorlója csak a szervezeti egység ügyrendjében meghatározott esetekben és indokkal, rendkívüli esetben a főigazgató engedélyével rendelhet el. 35. A rendkívüli munkavégzés tényleges időtartamáról a szervezeti egységeknél naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a munkavégzés időtartamát, valamint az annak ellentételezéseként igénybevett szabadidő időpontját. 36. A nyilvántartásban megfelelő módon jelezni kell, ah a rendkívüli munkavégzés heti pihenőnapon, vagy munkaszüneti napon történik. A rendkívüli munkavégzés elrendeléséről szóló írásbeli utasítások a nyilvántartás mellékletét képezik. Munkavégzés alóli mentesség 37. A köztisztviselői állomány részére fizikai állóképessége fenntartásához és regenerálódásához a havi munkaidő alap terhére heti 2 órában munkavégzés alóli mentességet kell biztosítani. A testedzésre biztosított szabadidő kiadását a szervezeti egységeknél nyilván kell tartani és a felhasználását rendszeresen ellenőrizni kell. A szabadság 38. A szervezeti egységeknél az érintettek előzetes meghallgatását követően, figyelemmel a 39. pontban foglaltakra is, minden év február végéig szabadságolási tervet kell készíteni. A kiadott szabadságról szabadságolási nyilvántartást kell vezetni. A szabadságolási tervet a rá vonatkozó mértékben a köztisztviselővel ismertetni kell. 39. A szabadságolásokat úgy kell ütemezni, hogy az egyidejűleg szabadság miatt távollevők száma a szervezeti egység létszámának 50%-t nem haladhatja meg és valamennyi munkaterület (osztály) folyamatosan rendelkezzen megfelelő felkészültségű ügyintézővel, vagy a feladat ellátása más módon biztosítható legyen.

9 40. A szabadságot az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell igényelni és kiadni. A kitöltött nyomtatványt a szabadságolási nyilvántartás részeként kell kezelni és az irattári terv szerint 5 évig tárolni. V. A köztisztviselő díjazása Az idegennyelv-tudási pótlék 41. A Ktv. 48. (6) bekezdése szerinti jogosultságon túlmenően a köztisztviselő a Ktv. 48. (5) bekezdése szerint jogosult a nyelvpótlékra, ha az Európai Közösség bármely országának, illetve Magyarországgal szomszédos országnak a nyelvéből, továbbá lengyel vagy orosz nyelvből közép vagy felső fokú nyelvvizsgával rendelkezik. 42. Az egyéb nyelvekből szerzett nyelvvizsgával rendelkezők részére nyelvpótlékot egyedi elbírálás alapján a főigazgató állapíthat meg. 43. Az idegennyelv-tudás pótlékra jogosító munkaköröket a BM OKF szervezési állománytáblázata tartalmazza. A gépjárművezetői pótlék 44. A Ktv. 47. (4) bekezdés szerinti gépjárművezetői pótlékra az a köztisztviselő jogosult, aki a tárgyhónapban a munkanapok felében szolgálati úton hivatali (belügyi rendelkezésű) gépkocsit vezetett és legalább 1500 km-t teljesített. 45. Nem jogosult a gépjárművezetői pótlékra, aki olyan gépkocsit vezet rendszeresen, amelynek vezetésére gépkocsivezetői munkakört létesítettek és a munkakör be van töltve, kivéve a gépjárművezető helyettesítés nélküli tartós távolléte esetén. 46. A gépjárművezetői pótlékra jogosultságot a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja és juttatja el az illetmény számfejtést végző szerv felé. Szervezeti egységenként havonta összesíteni kell a gépjárművezetői pótlékra jogosultakat a vezetés szempontjából figyelembe vehető munkanapok száma, a megtett kilométer mennyisége és a vezetett gépkocsi rendszáma alapján. A helyettesítési díj 47. A helyettesítés elrendelése előtt a munkáltatói jogkör gyakorlója a helyettesítési díj költségvetési fedezetéről egyeztetni köteles a Közgazdasági Főosztály vezetőjével.

10 48. A helyettesítési díj mértékét a helyettesítendő munkakörből adódó, illetve a munkakörbe nem tartozó feladat nagyságától függően a munkáltatói jogkör gyakorlója javaslatának figyelembe vételével a főigazgató egyedileg állapítja meg. Az étkezési hozzájárulás 49. A köztisztviselőt étkezési hozzájárulás illeti meg, melyet vásárlási utalvány formájában a tárgyhót követő hónap 5-ig az illetmény-elszámolással együtt részre át kell adni. Az étkezési hozzájárulás mértéke évente főigazgatói intézkedésben kerül meghatározásra. 50. Nem fizethető étkezési hozzájárulás abban a naptári hónapban, amelyben a köztisztviselő nem jogosult illetményre, illetve a szabadság kivételével mentesül a munkavégzés alól. A ruházati költségtérítés 51. A ktv. 49/G. szerinti ruházati költségtérítés kifizetésének és elszámolásának határideje évente főigazgatói intézkedésben kerül meghatározásra azzal, hogy a kifizetés lehetőség szerint a tárgyév március 31- égi történik. Az elszámoláshoz csak az adott évben kiállított számlát lehet benyújtani és elfogadni. 52. A ruházati költségtérítés csak felső ruházat, lábbeli, sapka, kalap, kesztyű, öv, sál (kendő), táska, ing, blúz, nyakkendő, harisnya, zokni vásárlására használható fel. Az elszámoláshoz csak olyan számla nyújtható be, amely tartalmazza a számlakibocsátó nevét, címét, adószámát, a vásárolt termék megnevezését, mennyiségét, egységárát, a számla végösszegét az általános forgalmi adót (ÁFA). A számlán vásárlóként a BM OKF 1149 Budapest Mogyoródi út 43. címet kell feltüntetni és a számlára utólag rá kell írni a köztisztviselő nevét és szervezeti egységét. 53. Ha a közszolgálati jogviszony évközben keletkezik vagy az hat hónapot meghaladóan szünetel (illetmény nélküli szabadság), a ruházati költségtérítés időarányosan jár. Ha pedig a jogviszony évközben szűnik meg kivéve ha a köztisztviselő végkielégítésre jogosult vagy a jogviszony nyugdíjazása vagy a köztisztviselő halála miatt szűnik meg a ruházati költségtérítés időarányos részét vissza kell téríteni. A ruházati költségtérítés időarányos részének számításánál a Mt. 12. (3) bekezdésében meghatározott határidő-számítási szabályokat kell alkalmazni. A részmunkaidős köztisztviselőt a kinevezése (besorolása) szerinti munkaidő arányában illeti meg a ruházati költségtérítés.

11 A közlekedési költségtérítés 54. A BM OKF köztisztviselőit a BKV járataira szóló bérlettel kell ellátni. 55. Ha a közszolgálati jogviszony évközben szűnik meg eltérő rendelkezés hiányában -,a munkában töltött utolsó napon a BKV bérletszelvényt be kell vonni, vagy ha azt a köztisztviselő nem tudja visszaszolgáltatni, az érvényességi időszakból hátra lévő idővel arányosan részét meg kell téríttetni. Az üdültetés 56. A köztisztviselő a külön rendelkezések szerint jogosult a Belügyminisztérium és szervei jóléti, sport és üdültetési intézményeit igénybe venni. Az egészségügyi ellátás 57. A köztisztviselő és a vele együtt élő hozzátartozója jogosult igénybe venni a BM Központi Kórház és Intézményei, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat egyéb alapellátó egységei alapellátását, járó- és fekvőbeteg szakellátását. A lakhatási támogatások 58. Az a köztisztviselő, aki nem rendelkezik Budapest területén önálló lakással vagy bérleménnyel vagy a Budapesten kívüli lakhelyéről a napi rendszeres munkába járáshoz az oda-visszautazás tartama a négy órát meghaladná, belügyi rendelkezésű szállóférőhelyre, illetve lakóegység bérletre tarthat igényt. 59. Az a köztisztviselő, akinek állandó lakása nem Budapesten van és a lakhelyéről a napi rendszeres munkába járáshoz az oda-visszautazás tartama a négy órát meghaladná és Budapesten lakást, lakrészt bérel vagy albérletben van, kérelme alapján bérleti díj, illetve albérleti díj hozzájárulást kaphat. A hozzájárulás kifizetését a munkáltatói jogkört gyakorló vezető engedélyezi. 60. A bérleti, albérleti díjhoz való hozzájárulás összege a díj 50%-a, legfeljebb azonban a mindenkori illetményalap 30%-a A hozzájárulás feltétele a bérleti, albérleti szerződés és a bérbe adó által kiállított, díjfizetésről szóló számla befizetése. Az illetményelőleg

12 61. A köztisztviselő részére eseti kérelem alapján illetményelőleg folyósítható, amennyiben a munkáltatói jogkört gyakorló vezető a Közgazdasági Főosztály vezetőjével egyetértésben engedélyezi ennek kifizetését. 62. Illetményelőleg különösen azon köztisztviselő számára engedélyezhető, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg kérelmét. 63. A köztisztviselőnek adható illetményelőleg felső határát a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összegének ötszörösét, havi besorolási illetményének a személyi jövedelemadó-előleggel, az egészségügyi biztosítási és a nyugdíjjárulékkal csökkentett összege kétszeresét azonban nem haladhatja meg. 64. A felvett illetményelőleget a tárgyévben maximum 6 hónap alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni, fizetési haladék nem engedélyezhető. Abban az esetben, ha a törlesztés ideje alatt szűnik meg a köztisztviselő jogviszonya, a vissza nem fizetett előleg egy összegben és azonnal esedékessé válik. Adózás szempontjából az illetményelőleg kamatmentes kölcsönnek minősül, így a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. Tv. (SZJA) 6. (1) bek. A) pontja szerint a kapott összeg a magánszemélynél nem bevétel, a kifizetéskor sem kell abból adóelőleget levonni. Az Önkéntes nyugdíjpénztári támogatás 65. A BM OKF az önkéntes nyugdíjpénztári tag köztisztviselőt munkáltatói támogatásban részesíti. A támogatás mértéke a havi besorolási illetmény 4%-a. Az egyéb támogatások és szociális ellátások, a szociális bizottság 66. A szociális és kegyeleti támogatási keret felhasználására javaslattételre továbbá a BM OKF köztisztviselői és nyugdíjasai szociális helyzetének figyelemmel kisérésére Szociális Bizottságot kell működtetni. VI. A kártérítési felelősség 67. A munkaköri feladatként meghatározott leltári készletet kezelő köztisztviselő részére kinevezésekor át kell adni az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján kiadott a leltározás rendjét szabályozó főigazgatói intézkedést és annak megismerését a munkaköri leírására rá kell vezetni.

13 68. A leltári készletet kezelő köztisztviselő munkaköri leírásában meg kell nevezni az általa kezelendő leltári körzetet és azt, hogy annak kezelését kizárólagosan vagy mással megosztva végzi. VII. A köztisztviselői érdekegyeztetés 69. A BM OKF-en folyó érdekegyeztetés fóruma a Katasztrófavédelmi Érdekegyeztető Tanács. 70. A BM OKF-en működő érdekképviseleti szervekkel az együttműködés kereteit, az érdekképviseletek részére biztosított működési feltételeket együttműködési megállapodás tartalmazza, amelyet a köztisztviselői állomány részére megismerhetővé tesznek.

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a

Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a Szatymaz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának K ö z s z o l g á l a t i S z a b á l y z a t a A köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény /KTV/ előírásainak megfelelően

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. Murakeresztúr Község önkormányzati Képviselőtestületének 12/2004.(V. 21.) számú rendelete a köztisztviselők munkavégzésének szabályairól, valamint az egyéb juttatásokról Murakeresztúr Község Önkormányzati

Részletesebben

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mérk nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001./IX.05./ Kt. sz rendelete Mérk nagyközség Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők díjazásának egyes szabályi, szociális, jóléti

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT BELFÖLDI KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA A Marcali Városi Kulturális Központ kiküldetési rendjét a 1992.évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. ( ) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 57/2001. (10. 10.) számú rendelete a közszolgálati jogviszony egyes kérdéseiről A közgyűlés a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv.

Részletesebben

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól

Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól Pánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2001./XI.1. / számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól támogatásairól A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 38/2001 (X.19) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Módosította: 37/2003.

Részletesebben

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya

/2003. XI. 24. / A rendelet hatálya 2001-47c Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 47/2001. (XII. 14.) sz. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól a) Módosítások: 21/2002. (V. 10.) ör.

Részletesebben

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete

Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete 163 Heves Megye Önkormányzatának 17/2003. (X. 31.) HMÖ rendelete a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőket és ügykezelőket megillető szociális és jóléti juttatásokról, valamint

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1..

I. Fejezet Bevezető rendelkezések 1.. Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának 7/1995. (IV. 19.) Ök. rendelete Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzatának

Részletesebben

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl

a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl !"# a köztisztviselk közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseirl Szentendre Város Önkormányzatának Képvisel-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2004. (IV.28.) ÖNK. SZ. RENDELETE a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény végrehajtásáról (Egységes szerkezetben a 24/2004.(X.01.)Önk.sz. rendelettel.) A 24/2004.(X.01.)Önk.sz.

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA

I. Fejezet Bevezető rendelkezés A RENDELET HATÁLYA Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2003. (X. 29.) rendelete Kerepes Nagyközség Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről egységes szerkezetben

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2012. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2013.

Részletesebben

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított

Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított Hévízgyörk Községi Önkormányzata Képviselő-testületének a 2/2010.(II.16.)sz. és az 5/2011. (II.12.) sz. rendeletekkel módosított 11/2001.(X.30.). ÖKT. sz. rendelete a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL

15 / (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL BALATONSZEMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15 / 2001. (X. 15.) RENDELETE A KÖZTISZTVISELŐK SZOCIÁLIS, JÓLÉTI, KULTURÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI JUTTATÁSAIRÓL 1 Balatonszemes község Önkormányzati

Részletesebben

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról ÚJLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2004. (VIII.19.) számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Az Újlengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat A Szenátus elfogadta a 43/2015. számú határozatával. 2016. december 15-ig elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben. Módosító határozatok: 90/2016.

Részletesebben

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I.

14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól I. 14/2013. (IV. 15.) ORFK utasítás a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésének eljárási szabályairól Szám: 14/2013. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés igénylésével

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE *

Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * Zsámbék Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2005. (I.31.) Ö.K. számú RENDELETE * A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról Zsámbék

Részletesebben

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL Miskolc 2016. 6.17. sz. Egyetemi Szabályzat SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM TEVÉKENYSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ BELFÖLDI KIKÜLDETÉSEKRŐL

Részletesebben

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01.

Szabályzat a. Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről. Cegléd 2013.08.01. Szabályzat a Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola tevékenységével összefüggő belföldi kiküldetésekről Cegléd 2013.08.01. A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról Balatonboglár Város Önkormányzatának 22/2003.(XI.10.) KT számú rendelete a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról A módosításokkal egységes szerkezetben Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Kisszállás Községi Önkormányzat 14/2001.(XI.1.) RENDELETE A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (a 3/2003.(III.1.) számú rendeleti módosítással egységes

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2001. (XI.4.) Önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről / egységes

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1.

Bevezető rendelkezések 1. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/200.(IX.27.) Ökr. számú r e n d e l e t e A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (módosítva a 30/2003.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATALBAN A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA SZMSZ 8 számú melléklet ök Regionális hivatalvezető Kirendeltség-vezető hivatal vezető-helyettes 1) Kinevezés, kinevezés

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz.

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2001. (XI. 01.) ÖR sz. rendelete Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető Módosítva: 17/2003. (IX.

Részletesebben

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki.

Bevezetı rész. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya a hivatal köztisztviselıire terjed ki. Szekszárdi Önkormányzat 19/2001.(X.2.) rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd

Részletesebben

2005. évi 2. számú szabályzat az egyéb juttatásokról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban: OIT) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 39. q) pontja alapján

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Göndörné Frajka Gabriella jegyző 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 2. napirend: Tárgy: Köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE. A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2001. (X.29.) RENDELETE A Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben / Jászszentandrás

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására

Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására 1. Előterjesztő és készítette: Előterjesztés a közszolgálati tisztségviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a

Részletesebben

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2016. ( VII.25.) számú. r e n d e l e t e

HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 14/2016. ( VII.25.) számú. r e n d e l e t e HODÁSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2016. ( VII.25.) számú r e n d e l e t e a köztisztviselők részére adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és

Részletesebben

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től)

Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) Szociális, jóléti és egészségügyi szabályzat a módosítással egységes szerkezetbe foglalva (hatályos: 2015. január 5-től) XXV-1/618-1/2015. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

40/2001.(XI.16.) ÖKT. sz. rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat A BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELOK ILLETMÉNYKIEGÉSZÍTÉSÉROL ÉS VEZETOI PÓTLÉKÁRÓL, AZ OKET MEGILLETO SZOCIÁLIS, JÓLÉTI ÉS

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8/2001. (XII.15.) sz. Kt. rendelete a 11/2003. (XII.11.) számú Kt. rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Hatályos:2009. március 27. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2001.(IX.28.) Ök. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1.

1. A rendelet hatálya 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 40/2012.(X. 4.) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi számára biztosított juttatásokról, támogatásokról * a módosításokkal

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról

Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról Felsőpakony Község Önkormányzata 9/2011. (X.04.) számú rendelete a köztisztviselők juttatásairól és támogatásáról Felsőpakony Község Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők megbecsülésének, a

Részletesebben

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról

K/3/2017. (I.23.) számú határozata. a Kiküldetési Szabályzat módosításáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/3/2017. (I.23.) számú határozata a Kiküldetési Szabályzat módosításáról Az SZMSZ 3/A. (8) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata XXV-1/00002-1/2017. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rendelkezések

I. fejezet Bevezető rendelkezések NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 11/2001. (XI. 30.) SZ. ÖR. RENDELETE A KÉPVISELŐTESTÜLET HIVATALÁNAK KÖZTISZTVISELŐIT MEGILLETŐ JUTTATÁSOKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Belföldi kiküldetési szabályzat

Belföldi kiküldetési szabályzat Testnevelési Egyetem Belföldi kiküldetési szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 43/2015. sz. határozatával 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat célja, tartalma A Testnevelési Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK. 15/2001. (X. 24.) számú rendelete TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÔTESTÜLETÉNEK 15/2001. (X. 24.) számú rendelete A Polgármesteri Hivatal köztisztviselıinek díjazásáról, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,

Részletesebben

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2001.(X.30) KT sz. rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

3. (1) Rendszeres személyi juttatás a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak ide értve a foglalkoztatott nyugdíjast is alapilletménye,

3. (1) Rendszeres személyi juttatás a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak ide értve a foglalkoztatott nyugdíjast is alapilletménye, 1998. évi 4. számú s z a b á l y z a t a a bíróságok létszámmal és személyi juttatással való gazdálkodásáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (továbbiakban OIT) az 1997. évi LXVI. törvény 39. -ának

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(I.24.) számú RENDELETE Nagykereki Községi Önkormányzat Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések Jánoshalma Város Képviselő-testületének 19/2001(XI.29.) Ör. sz. rendelete (egységes szerkezetben) a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 2/2007.(II.23.), valamint a 34/2009.(XII.15. rendelettel)

(egységes szerkezetben a módositására kiadott 2/2007.(II.23.), valamint a 34/2009.(XII.15. rendelettel) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001./XII.20./ számú rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális és kegyeleti támogatásairól

Részletesebben

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT TAGOKKAL VALÓ ELSZÁMOLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT (Az Alapszabály függeléke) A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályok alkalmazásának kezdőnapja: 2016. június 1. TARTALOMJEGYZÉK 1 A Pénztár

Részletesebben

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya

(egységes szerkezetben) A rendelet hatálya Bocskaikerti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2009.(II.19.) KT. sz. rendelettel módosított 23/2003. (XII. 1.) KT. sz. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKÁBA JÁRÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. augusztus 1-től A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés szabályait

Részletesebben

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is.

1. A rendelet hatálya. 2. (1) E rendelet 7. -ának hatálya kiterjed a Zuglói Önkormányzati Rendészet köztisztviselőire is. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2014. (XI.18.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről /egységes szerkezetben

Részletesebben

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről

JEGYZŐ RENDELETTERVEZET. a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata JEGYZŐ RENDELETTERVEZET a Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről Készítette: Papp Gyuláné humánpolitikai vezető

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete

Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete Csibrák Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2005(III.1.) számú KT. Rendelete a köztisztviselők illetménykiegészítéséről, szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól, valamint a

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR Dékán A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Dékáni Utasítás a BME Cafetéria Szabályzata

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések 1..

I. fejezet. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya és értelmező rendelkezések 1.. 1 Sárvár Város Önkormányzati képviselő-testületének - a 1/2010. /I.29/, a 15/2007. /III.23./, a 7/2003. /II.13./, a 36/2003. /X.16./, valamint a 46/2004. /XII.16./ sz. rendeletekkel módosított - 37/2001.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzata 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. Tel.: 66/585-520. E-mail: bucsa@bucsa.hu JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én (szerdán) délután

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben