SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA"

Átírás

1 Szám: /2013. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Jóváhagyom! Dr. Bardócz Csaba r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged 2013.

2 I. A felvételi szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába jelentkezési lapot beadott személyekre. II. Általános rendelkezések A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola államilag elismert, rendőr szakképesítést adó, érettségire épülő, kétéves, nappali tagozatos szakképzési évfolyamának felvételi követelményei és felvételi eljárásának rendje kidolgozásra került az alábbiak figyelembe vételével: - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, - a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvény, - a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt) - a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII.22.) Kormányrendelet, - a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra vonatkozó 32/2005. (VI. 30.) BM OM együttes rendelet, - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, továbbá, - az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009.(X. 30.) IRM- ÖM-PTNM rendelet, - a 2012/2013-as tanév rendjéről szóló. 3/2012. (VI.8.) EMMI rendelet, és - az Országos Rendőr-főkapitányság 2013/2014 tanévre szóló felvételi tájékoztatója, valamint A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola (a továbbiakban: Szegedi RSZKI) igazgatója az iskola felvételi szabályzatát elkészítteti és a nevelő testület egyetértését követően jóváhagyja. A Szegedi RSZKI felvételi szabályzatát az iskola igazgatója kiadmányozza és jóváhagyás után az irat nyilvános.

3 - 3 - III. A jelentkezés feltételei A Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába jelentkezhet, aki: - magyar állampolgár vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező olyan személy, aki a magyar állampolgárságot legkésőbb a beiratkozásig megszerzi, életévét betölti a jelentkezés évében, de 35 évesnél nem idősebb, - cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel tartozik.), - állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik, - büntetlen előéletű és életvitele kifogástalan a Hszt. 37/A (1) bekezdés a 37/B. (2) bekezdésének megfelelően. (A Rendőrség a szolgálati törvény alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A kifogástalan életvitel meglétét a Nemzet Védelmi Szolgálat jogosult megállapítani. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják, hogy a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e) - közép- vagy emeltszintű érettségivel rendelkezik vagy eredményes érettségi vizsgát tesz, és érettségi bizonyítványának másolatát július 01-ig az iskolánkra beküldi, - vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálatokon való részvételt, - elfogadja egyes alkotmányos jogainak a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény szerinti korlátozását, amennyiben a tanulmányai befejezése után hivatásos állományba kerül, - hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, továbbá lakóhelyi és családi körülményeinek, illetve korábbi büntetéseire vonatkozó adatainak előzetes vizsgálatához, - vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó - szerződésben foglalt - követelmények, kötelességek teljesítését, - vállalja, hogy felvétele esetén a jelentkezés helyétől eltérő, másik rendészeti szakközépiskolába átirányítható, - befizeti a jelentkezési adminisztrációs költséget (jelen felvételi eljárás időszakában Ft-ot). IV. A jelentkezés folyamata Az Országos Rendőr-főkapitányság minden évben kibocsátja a rendészeti szakközépiskolák következő tanévében induló szakképzésére vonatkozó pályázati felhívását, illetve a felvételi tájékoztatót. A jelentkezés módja: Az Országos Rendőr-főkapitányság honlapjáról (www.police.hu), a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitányságok, valamint a SZRSZKI honlapjáról (www.szrszki.hu) letölthető jelentkezési egységcsomagban található jelentkezési lappal és az 5. pontban előírt dokumentumok csatolásával lehet pályázni 2013.február 15-ig. Minden jelentkező csak egy rendészeti szakközépiskolába nyújthat be jelentkezési lapot.

4 - 4 - A jelentkezés határideje: A jelentkezési lapot és az előírt csatolandó dokumentumokat a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolába személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként lehet eljuttatni február 15-ig. A határidő után beérkezett jelentkezési kérelmeket az iskola elutasítja. A pályázó a jelentkezési anyagát abba a rendészeti szakközépiskolába adja be, ahová felvételt szeretne nyerni. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola az ország egész területéről fogadhat jelentkezőket. A jelentkezéshez szükséges iratok: A jelentkezés a felvételi egységcsomagban található és kitöltendő nyomtatványok, a jelentkezési lapon feltüntetett és az alábbi felsorolásban szereplő dokumentumok benyújtásával történik: - Jelentkezési lap (2013/2. sz. nyomtatvány), melyet olvashatóan, az adatokat pontosan feltüntetve kell (kitöltési útmutató: 2013/3. sz. nyomtatvány) kitölteni. - 1.sz. nyilatkozat (2013/5. sz. nyomtatvány), amelyben a jelentkező vállalja, hogy a szakközépiskola elvégzése után - az aktuális utánpótlási, ill. szolgálati igények alapján - az ország bármely területén, az országos rendőrfőkapitány által meghatározott szervnél, a végzettségének megfelelő hivatásos beosztásba lép, és két évig szolgálatot lát el. - 2.sz. nyilatkozat (2013/6. sz. nyomtatvány), amelyben a jelentkező hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, lakóhelyi- és családi körülményeinek, életvitele kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatoknak a felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő - előzetes ellenőrzéséhez - önéletrajz (esszé jellegű), saját kézzel írva, aláírva, melynek terjedelme nem haladhatja meg a két (A/4 méretű) oldalt, - - háziorvosi igazolás a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez (2013/7. sz. nyomtatvány), - alkalmassági kérdőív (2013/8. sz. nyomtatvány) az egészségi alkalmassági vizsgálathoz, amelyet a jelentkező tölt ki és ír alá, -megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság orvosánál történő vizsgálatra mindenki szerezze be és vigye magával (Ne küldje be a szakközépiskolába a jelentkezési lappal együtt!): o egy évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredményét, o az egészségi állapotával, illetve a korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések, labor és röntgen vizsgálati leletek, stb ) o háziorvosi kérdőív, mely a háziorvossal töltendő ki (2013/9. sz. nyomtatvány), a férfiak: egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredményét, nők: egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati leletet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredményét,

5 az Ft adminisztrációs költség befizetését igazoló postai feladóvevény (szelvény) másolata, amelyen olvashatóan szerepeljen a jelentkező neve és lakcíme, - az érettségi bizonyítvány fénymásolata, ha a pályázó a felvételi évében érettségizik, az érettségi vizsga után köteles haladéktalanul - de legkésőbb július 01-ig - érettségi bizonyítványának fénymásolatát eljuttatni a szakközépiskolába. Amennyiben a megadott határidőre bizonyítványának másolatát nem küldi be az iskolába, a jelentkező a felvételi eljárásból kizárásra kerül. A felvételt nyert pályázónak beiratkozáskor az eredeti érettségi bizonyítványát be kell mutatnia. - kifogástalan életvitel ellenőrzéséhez szükséges nyomtatványok: hatósági erkölcsi bizonyítvány (három hónapnál nem régebbi!!!), amely a rendészeti szakképzés megkezdéséhez a jogszabályokban előírt büntetlen előélet igazolására szükséges. A hatósági erkölcsi bizonyítványt a postahivatalokban beszerezhető hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérőlapon kell igényelni. adatlap (a hivatásos szolgálati viszonyt létesítő személy kifogástalan életvitele ellenőrzéséhez), hozzátartozói nyilatkozat (a hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élő házastárs, élettárs, felnőtt korú hozzátartozó nyilatkozata), önéletrajz (saját kézzel írott, maximum 2 db A/4-es oldal legyen). - mindazon dokumentumok fénymásolata, amelyek igazolják, hogy a pályázó felvételi kedvezményre (többletpontra) vagy mentességre jogosult. A kedvezményre (többletpontra), mentességre jogosító dokumentumokat a felvételi vizsga alkalmával - de legkésőbb július 01-ig - eredetiben vagy közjegyző által hitelesített másolatban be kell mutatni. A dokumentumok bemutatásakor a jelentkező köteles azok fénymásolatát leadni. A határidő után bemutatott, vagy beérkezett dokumentumok alapján a jelentkező már nem kaphat többletpontot. Az a jelentkező, aki egyszeri írásbeli felszólítás ellenére a megadott határidőig nem küldi be az előírt dokumentumokat, vagy az iskolánk által írásban jelzett hiányosságot nem pótolja, az kizárja magát a felvételi eljárásból. A jelentkező által befizetett adminisztrációs költség nem téríthető vissza. V. A felvételi eljárás, vizsgák A jelentkezőnek felvételi eljáráson kell részt vennie. A felvételi eljárás célja a rendvédelmi szervek utánpótlási igényei szerinti számban a választott pályára alkalmas és a szakképzésre beiskolázható személyek kiválasztása. A felvételi eljárásban az a pályázó vehet részt, aki a jelentkezési feltételeknek megfelel és jelentkezési anyaga - az engedélyezett kivételektől eltekintve - teljes. A jelentkező felkészültségét az iskolai felvételi vizsgán szakmai irányultságú műveltségi teszt kitöltésével és fizikai állapotfelméréssel kell megállapítani. A jelentkező a felvételi eljárás valamennyi vizsgálatán, vizsgáján köteles személy azonosságát, hitelt érdemlően igazolni. Személyi igazolványán túl minden olyan hatósági

6 - 6 - igazolvány igazolja a jelentkezőt, amely tartalmazza a nevét, születési helyét és idejét, állampolgárságát, arcképét és saját kezű aláírását. A felvételi eljárás szakaszai: a SZRSZKI-ban végrehajtandó: a szakmai irányultságú általános műveltségi írásbeli vizsga (teszt), és a fizikai-erőnléti alkalmassági vizsgálat, majd az előzetes felvételi ponthatár meghatározása, pályázó lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokon: az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat, a jelentkező ellenőrzése, személyes meghallgatása. a SZRSZKI-ban végrehajtandó: végleges felvételi ponthatár meghatározása, és a felvételi döntés. A jelentkező ellenőrzése Az ellenőrzés során a pályázó lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes rendőri szerv elvégezteti az adategyeztetést, illetve a pályázó lakókörnyezetében a nyílt rendőri információ elkészítését abból a célból, hogy a jelentkező büntetlen előéletű-e, életmódja, életvitele megfelel-e a jövőbeni hivatásos állományba vétel feltételeinek. Az előzetes ellenőrzés végső fázisában a jelentkezőt bemutatkozó meghallgatás céljából behívják a lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes rendőri szervhez, ahol az állományilletékes parancsnok által kijelölt bizottság a meghallgatás zárásaként ismerteti a jelentkezővel az ellenőrzés eredményét. Az iskolai felvételi vizsgák A Szegedi Rendészeti Szakközépiskolán végrehajtásra kerülő felvételi vizsga lebonyolítására március 01 április 15-ig tartó időszakban kerül sor. A pályázó a felvételi eljárás valamennyi vizsgálatán és vizsgáján köteles személy azonosságát, hitelt érdemlően igazolni, ez érvényes személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel történhet. Nem vehet részt a felvételi eljárás iskolai vizsgáin az a jelentkező, aki nem írja alá a jelentkezési egységcsomagban szereplő 1. és 2. számú nyilatkozatot. Az egyes részvizsgák megkezdése előtt a jelentkezők tájékoztatást kapnak a vizsga tartalmáról, a lebonyolítás rendjéről és az értékelés szempontjairól. A jelöltek a tájékoztatás tényét írásban igazolják, csakis ezt követően kezdhetik meg a felvételi vizsgát. A jelentkező a vizsga előtt köteles jelenteni - a felvételi összesítő lapon vagy a nyilatkozaton írásban -, ha egészségi probléma miatt nem tudja a feladatokat, gyakorlatokat megoldani, végrehajtani. Ebben az esetben egy másik vizsga napra kerül behívásra, ez azonban csak egy alkalommal történhet meg. Megkezdett vizsga csak abban az esetben ismételhető meg egy alkalommal, ha a jelentkező a vizsga során a gyakorlatok végrehajtására sérülés miatt alkalmatlanná válik.

7 - 7 - A szakmai irányultságú műveltségi vizsga a jelentkező választott hivatásához kapcsolódó - alapvetően a középiskolai tananyagban, illetve a megadott irodalomban szereplő - társadalmi, történelmi és igazgatási ismeretekben való tájékozottságát méri fel. A teszt jellegű feladatsor megoldása során segédeszköz (lexikon, kézikönyv, stb.) nem használható. Az a jelentkező, aki nem érte el a feladatlap hibátlan megoldásáért kapható pontszám (100 pont) felét (50 pont), "nem felelt meg" minősítést kap. Az a jelentkező, akinek pont között van az elért pontszáma alkalmas minősítést kap. A feladatsor megoldására 60 perc áll rendelkezésre. Betekintés az írásbeli vizsga tesztlapjaiba: A pályázók a kitöltés napján tájékoztatást kapnak elért eredményeikről, pontszámukról. Tesztjeiket a vizsga napján, az értékelést követően óra között tekinthetik meg a Tanulmányi Osztályon. A betekintés során a pályázó kérésére a feladatsor javítási útmutatóját rendelkezésre kell bocsátani. A pályázó az értékeléssel kapcsolatban észrevételt tehet. Javítási hiba esetén azonnal kérhető kiigazítás. A kapott pontszám a végleges eredmény ellen nincs fellebbezési lehetőség. Ajánlott irodalom: - Gimnáziumban vagy szakközépiskolában a évfolyamokon használt, érettségire felkészítő történelem könyvek. - Kukorelli István Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Állampolgári ismeretek középiskolások számára Mindegyik tankönyv esetében annak utolsó - általában ez évi, utánnyomott - kiadása értendő! A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsga célja a jelentkező erőnlétének, terhelhetőségének, fejleszthetőségének felmérése, illetve megállapítása. A gyakorlatok leírását a felvételi szabályzat melléklete tartalmazza. Fizikai alkalmassági vizsgálaton csak az a jelentkező vehet részt, aki rendelkezik a háziorvosa által a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételhez kiállított igazolással. (2013/7. sz. nyomtatvány) A pályázó a vizsga előtt köteles jelenteni, ha egészségi probléma miatt nem tudja a gyakorlatokat végrehajtani. Ebben az esetben a pályázót a szakközépiskola igazgatója egy másik napra hívja vissza, amelyre csak egy alkalommal kerülhet sor. A megkezdett vizsga csak abban az esetben ismételhető meg egy alkalommal, ha a pályázó a vizsga során a gyakorlatok végrehajtására sérülés miatt alkalmatlanná válik. Egyedi elbírálás alapján (betegség illetve sérülésből történő felépülés esetén) megismételt vizsgát a gyógyulást követően 2013.április 15.és május 15-ig tartó időszakban végre kell hajtani. Amennyiben a megjelölt időtartam alatt nem következik be a pályázó gyógyulása, a felvételi folyamatból kizárásra kerül.

8 - 8 - A fizikai felvételi rész megkezdése előtt a jelentkező nyilatkozik, hogy a 2000 m-es síkfutás mellett mely 4 db gyakorlatot mutatja be. A kiválasztott gyakorlatokon ezt követően már nem változtathat. A fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsga korcsoportos, pontértékeléses és kizáró jellegű, követelményeit a 2013/8. számú tájékoztató tartalmazza. A felvételiző fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgájára csak abban az esetben tekinthető teljesítettnek, ha korcsoportjában az egy kötelező (2000 méteres futás) és a hat (fekvőtámasz, felülés, ingafutás, hajlított karú függés, fekve-nyomás, helyből távolugrás) választható gyakorlatok közül négy végrehajtásának értékelése szerint legalább megfelelő minősítést ért el. Megfelelő minősítést akkor kap a pályázó, ha az összesített pontszáma eléri a 80 pontot és a gyakorlatok mindegyikét eredményesen végrehajtotta (nincs 0 pontos kísérlete). A vizsga befejezését követően az eredmény hirdetésekor a pályázókat elért eredményeikről és szerzett pontszámukról a dokumentumok alapján tájékoztatni kell. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. Ez alól kivétel az, ha összeadásbeli számszaki hiba következett be, melynek azonnali korrigálása helyben történhet. Felvételi kedvezmény Aki az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny csapatversenye döntőjének résztvevője volt a tanulmányok megkezdése évében, a versenyen végrehajtott fizikai-erőnléti versenyrészen elért egyéni teljesítménye alapján kérésére mentesülhet a fizikai-erőnléti vizsga alól. Ezen vizsgarészre megkaphatja a versenyrészen elért pontszámát. Pontértékelés A felvételi eljárásban elért szerzett pontszámot a szakmai irányultságú műveltségi teszt megoldására kapott pontszám (max. 100 pont), és a fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgán elért pontszám (max. 125 pont) összeadásával kell megállapítani (max. 225 pont), a többletpontok, kedvezmények nélkül. Az a pályázó, aki a műveltségi vizsga során megfelelt és a fizikai alkalmassági vizsgálaton legalább megfelelő minősítést szerzett, úgynevezett többletpontot kaphat, amennyiben az erre irányuló jogosultságát július 01-ig igazolni tudja. Többletpontot a következőkért kaphat a jelentkező: a) A tanulmányok megkezdését megelőző 3 évben az Országos Középiskolai Rendészeti Tanulmányi Verseny (egyéni versenykategória döntő) I.-X. helyezéséért a helyezéssel ellentétes mértékű (I.=10 pont; X.=1 pontszám, többszöri döntős szereplés esetén is kizárólag egy alkalom, a legmagasabb helyezés vehető figyelembe) 10-1 pont b) Állami nyelvvizsgáért: ( A / B / C típus esetén) - alapfokú állami nyelvvizsga értéke: 2 / 1 / 3 pont - középfokú állami nyelvvizsga értéke: 3 / 2 / 5 pont - felsőfokú állami nyelvvizsga értéke: 5 / 3 / 8 pont

9 - 9 - Az ugyanabból a nyelvből szerzett különböző szintű állami nyelvvizsgából csak a legmagasabb fokú számítható be. Az azonos nyelvből és azonos fokon külön letett A és B típusú nyelvvizsga C típusú nyelvvizsgának számít. c) B kategóriájú gépjárművezetői engedélyért: 8 pontot, d) Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett számítógép-kezelői vagy egyéb, államilag elismert informatikai végzettségért, valamint ECDL bizonyítványért: 5 pontot, e) Az Országos Képzési Jegyzékbe bejegyzett biztonsági őr, fegyveres biztonsági őr, személyés vagyonőr, biztonságszervező I., biztonságszervező II. végzettségért: 5 pontot, f) A belügyi rendészeti ismeretek tantárgyból érettségit tett, vagy a felvételi évében ebből a tárgyból érettségiző jelentkező az e tárgyból kapott érettségi osztályzata alapján a következő többletpontokban részesül. Jeles 8 pont Jó 6 pont Közepes 4 pont Elégséges 2 pont g) A versenyszerű sportolásért 3 éven belül egyesületi igazolás alapján a Jelentkezési lap 14. pont 7-8. alpontja valamelyikének teljesülése esetén az alábbi többletpontokban részesül (A pályázónak csak egy sportágra, a számára legkedvezőbb esetben adható többletpont): - nemzetközi szintű versenyen az ország képviseletében teljesített versenyzésért: 10 pont. - hazai, országos felnőtt, junior versenyen vagy Diákolimpián I-VIII. helyezésért: 5 pont, h) A Rendőrség roma ösztöndíjas résztvevője: 5 pont. A jelentkező felvételi összpontszámát a szerzett pontszám és a többletpontok számtani összege adja.

10 Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat Egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra az a pályázó utalható be, aki a felvételi eljárás szakközépiskolában végrehajtott részében a műveltségi vizsga során és a fizikai alkalmassági vizsgálaton megfelelő minősítést kapott és elérte az igazgató által meghatározott előzetes ponthatárt. A vizsgálatot a majdani hivatásos szolgálati viszony létesítéséhez szükséges egészségi és pszichikai követelményeknek való megfelelés megállapítása céljából végzik el. A jelentkezőt a felvételi eljárást lefolytató rendészeti szakközépiskola utalja be a területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokhoz az egészségi és pszichikai alkalmassági vizsgálat elvégzésére. Az alkalmatlannak minősített jelentkezőt, a vizsgálatot végző orvos illetőleg pszichológus köteles a vizsgálat helyszínén tájékoztatni az alkalmatlanná nyilvánítás pontos okáról. Az alkalmatlan minősítésről kiállított dokumentumon a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy jogorvoslati fellebbezési jogával élni kíván-e. A jelentkezési anyagot és a keletkezett iratokat a területileg illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok - a döntés után 5 napon belül - megküldi a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolának. A hatályos szabályok szerint az egészségi alkalmasságot kizáró fontosabb okokat a jelentkezési egységcsomag 2013/11. számú dokumentuma tartalmazza. VI. A jelentkezők behívása, értesítése A jelentkezőket az iskolai (fizikai-műveltségi) felvételi vizsgáról a szakközépiskola értesíti. Az értesítés minden esetben tartalmazza a vizsgával kapcsolatos összes tudnivalót. Az értesítéseket úgy postázza (levélben vagy ben) a szakközépiskola, hogy a tárgynap előtt legalább 10 nappal a jelentkezőhöz eljusson. Ez alól kivételt képez az az eset, ha a jelentkező az első behívásban, beutalásban szereplő időpontban - igazolt, rajta kívül álló ok miatt - nem tud megjelenni, továbbá a másodfokú vizsgálatra történő beutalás. A pályázót az egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatra, valamint a meghallgatásra a lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerinti rendőri szervhez az illetékes megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálata hívja be. VII. A felvételi döntés A felvételi összesítő adatlapon feltüntetett és nyilvántartott, valamint a felvételi eljárás során becsatolt egyéb okmányok, információk és minősítések alapján a felvételi döntés a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatójának hatáskörébe tartozik. Az a pályázó nyerhet felvételt, akinek összesített pontszáma (szerzett és többletpontok számtani összege) eléri vagy meghaladja a végleges felvételi ponthatárt, az egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálatokon alkalmas minősítést kapott, az ellenőrzésen megfelelt és később sem merült fel vele szemben kizáró körülmény.

11 Pontazonosság esetén a felvételi keretlétszám figyelembe vételével - a pályázó érettségi jegyeinek magasabb átlageredménye dönt. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója július 10 - augusztus 31. között írásban értesíti a jelentkezőket a felvételi döntésről. A felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló értesítésben a jelentkező tájékoztatást kap a ponthatárról és az általa elért eredményről. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója az iskolába felvettek névsorát és a felvétel eredményét megküldi az ORFK-nak. A felvételtől, valamint a szerződéskötéstől visszalépettek és a meg nem jelentek helye a felvételi keretszámnak megfelelően folyamatosan pótlásra kerül tanévkezdésig. Évhalasztás felvételt nyert személynek nem adható. A felvételi eljárás alatt: VIII. Jogorvoslatok a) Jogorvoslati kérelemmel kizárólag a felvételi eljárással kapcsolatos szabályok esetleges megsértése, vagy törvénysértés esetén lehet élni az Országos Rendőrfőkapitányságon, a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A kérelmet a szakközépiskola igazgatójánál lehet előterjeszteni. b) Ha a jelentkező a szakmai irányultságú műveltségi teszt értékelése során, "nem felelt meg", illetőleg a fizikai (erőnléti) vizsgálat értékelése során "nem megfelelő" minősítést kapott, csak eljárási szabálytalanság miatt élhet panasszal. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címzett panaszt a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolára kell benyújtani. A "nem felelt meg" és a nem megfelelő minősítés kizárja a jelentkezőt a felvételi eljárás további részéből. c) Az elsőfokú egészségi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat "alkalmatlan" minősítése ellen fellebbezésnek van helye, melyet a vizsgálat eredményének ismertetetése után azonnal, vagy legkésőbb 8 napon belül lehet benyújtani a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatójához. Az elsőfokú minősítés ellen benyújtott fellebbezés alapján ismételt egészségi vagy pszichológiai alkalmassági vizsgálatra kerül sor. A jelentkezők behívásáról, illetőleg a vizsgálatok eredményeiről történő értesítésről a rendészeti szakközépiskola igazgatója gondoskodik. A felvételi döntés után: a) A teljes felvételi eljárás végén az iskolaigazgatói döntés ellen a pályázó jogorvoslati kérelemmel élhet az értesítés kézhez vételétől számított 15 napon belül. A jelentkező csak a felvétellel kapcsolatos szabályok megsértése vagy törvénysértés esetén élhet jogorvoslati kérelemmel, melyet az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének címezve, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolán kell benyújtania. A beérkezett jogorvoslati kérelmet a keletkezett iratokkal együtt az iskola 5 napon belül felterjeszti az ORFK Humánigazgatási Szolgálat vezetőjének, aki arról 30 napon belül dönt.

12 A másodfokú döntés ellen további fellebbezésnek helye nincs. b) A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója érdemi vizsgálat nélkül elutasítja azt a kérelmet, amely: - elkésett, - nem eljárási szabálysértésre utal, - az alkalmassági ellenőrzés egészségi és pszichológiai másodfokon hozott döntést kifogásolja, - a fizikai (erőnléti) és a szakmai műveltségi teszt pontszámát kifogásolja, - a felvételi ponthatár el nem érése miatt keletkezett. IX. Záró rendelkezések A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója a felvett jelentkezők névsorát, felvételi eredményét megküldi az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola igazgatója a felvételi eljárás befejezése után jelentést terjeszt fel az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Vezetőjének az adott jelentkezési, felvételi időszak adatairól, eredményeiről, a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola tapasztalatairól és javaslatairól.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 23024-200/123./2015. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Jóváhagyom! Dr. Bardócz Csaba r. ezredes rendőrségi főtanácsos igazgató A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged 2015.

Részletesebben

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:...

1. Neve:... neme:... születési neve:... anyja születési neve:... születési helye:...ideje:... év...hó...nap. állampolgársága:... családi állapota:... Beérkezés időpontja: 2015/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel, írógéppel

Részletesebben

1. Neve:... neme:... anyja születési neve:... TAJ száma: személyi igazolvány száma:...

1. Neve:... neme:... anyja születési neve:... TAJ száma: személyi igazolvány száma:... Beérkezés időpontja: 2016/2 Szám: JELENTKEZÉSI LAP RENDŐR TISZTHELYETTES SZAKKÉPESÍTÉS megszerzésére irányuló képzésre A jelentkezési lapot az érvényes okmányok alapján, olvashatóan, nyomtatott nagybetűvel,

Részletesebben

2015/1 T Á J É K O Z T A T Ó

2015/1 T Á J É K O Z T A T Ó 2015/1 T Á J É K O Z T A T Ó a 2015/2016. tanévben induló rendőr szakképzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről 2 A rendészeti szakközépiskolák államilag elismert, rendőr szakképesítést adó,

Részletesebben

2016/1 T Á J É K O Z T A T Ó

2016/1 T Á J É K O Z T A T Ó 2016/1 T Á J É K O Z T A T Ó a 2016/2017. tanévben induló rendőr tiszthelyettes szakképzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről 2 A rendészeti szakközépiskolák államilag elismert, rendőr tiszthelyettes

Részletesebben

2/2017/1. T Á J É K O Z T A T Ó

2/2017/1. T Á J É K O Z T A T Ó 2/2017/1. T Á J É K O Z T A T Ó a 2017/2018. tanévben induló 54 861 01 Rendőr tiszthelyettes szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről 2 A rendészeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2008 ban induló rendőr szakképzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2008 ban induló rendőr szakképzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a 2008 ban induló rendőr szakképzés felvételi követelményeiről és eljárási rendjéről A rendészeti szakközépiskolák államilag elismert rendőr szakképesítést adó érettségire épülő kétéves nappali

Részletesebben

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA

MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 1 MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78., Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 82 Telefon: 46/412-060 Fax: 46/506-965, BM: 31/29-16 OM azonosító: 029328, nyilvántartási szám:

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. KIVONAT AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATÁBÓL (2013/2014. tanév)

ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. KIVONAT AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATÁBÓL (2013/2014. tanév) ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu Intézmény-nyilvántartási szám: 13-0871-05 Intézményakkreditációs

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG Tartalma: 2016/1-2016/1/a Tájékoztató 2016/2 Jelentkezési lap 2016/3 Útmutató a jelentkezési egységcsomag kitöltéséhez 2016/4 A rendészeti szakközépiskolák

Részletesebben

EGYSÉGCSOMAG A RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ

EGYSÉGCSOMAG A RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ EGYSÉGCSOMAG A RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUMBA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ Tartalma: 2/2017/1-2/2017/1/a. Tájékoztató 2/2017/2. Jelentkezési lap 2/2017/3. Útmutató a jelentkezési egységcsomag kitöltéséhez 2/2017/4.

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A FEGYVERES SZERVEK ÉS VAGYONVÉDELEM RENDÉSZETI ÁGAZATI KÉPZÉSBEN TANULÓ ÉS SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁT TEVŐK SZÁMÁRA

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A FEGYVERES SZERVEK ÉS VAGYONVÉDELEM RENDÉSZETI ÁGAZATI KÉPZÉSBEN TANULÓ ÉS SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁT TEVŐK SZÁMÁRA EGYSÉGCSOMAG A FEGYVERES SZERVEK ÉS VAGYONVÉDELEM RENDÉSZETI ÁGAZGATI KÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐ ÉS SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGÁT TEVŐK SZÁMÁRA A RENDÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 1,5 éves képzésére TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSHEZ

Részletesebben

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA

AZ ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA 1. számú melléklet a számú igazgatói intézkedéshez ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Levélcím: 1286 Budapest Pf.: 9. Telefon: 06-1-391-3548; Fax: 06-1-391-3549; BM telefon: 38-030 E-mail: arszki@arszki.hu

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2013/2014. tanév iskolarendszerű szakképzésére felvételizők részére Az oktatási intézmény adatai Név: Magyar Honvédség Altiszti Akadémia (MH

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. 15 fő részére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pályázatot hirdet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ egységes rendvédelmi moduláris szakképzésében résztvevő roma származású fiatalok

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények

A Rendészettudományi Karon alapképzésben és mesterképzésben meghirdetett szakok és a szakokhoz kapcsolódó felvételi/érettségi követelmények NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR NKE-RTK Cím: Budapest, Farkasvölgyi u 12. 1121 Telefonszám: 392-3565, 392-3500/19-240 Fax: 392-3562, illetve 19-416 E-mail: tanig@rtf.hu Honlap: www.rtf.hu

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete a középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmányi ösztöndíjáról Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 9.

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 9. Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2014. szeptember 9. 18 óra Pályaválasztási rendezvények Pályaválasztási kiállítás: Vác Sportcsarnok?

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG

RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLAI JELENTKEZÉSI EGYSÉGCSOMAG Tartalma: 2015/1 Tájékoztató 2015/2 Jelentkezési lap 2015/3 Útmutató a jelentkezési egységcsomag kitöltéséhez 2015/4 A rendészeti szakközépiskolák

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta.

Kérem szíveskedjék megjelölni, hogy a pályázathoz mely dokumentumokat csatolta. 2010. évi 5. számú szabályzata a bírósági fogalmazók felvételi versenyvizsgájának részletes szabályairól szóló 2007. évi 5. számú OIT szabályzat módosításáról Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a

Részletesebben

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 7.

Szülői értekezlet. A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói szeptember 7. Szülői értekezlet A középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás gyakorlati tudnivalói 2016. szeptember 7. 18 óra Pályaválasztási rendezvények Középiskolák 26. börzéje: 2016. szeptember

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A jelentkezési folyamat A továbbtanulási döntés meghozatala Az aktuális felvételi meghirdetések pontos tanulmányozása

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2016/2017.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz

JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz JELENTKEZÉSI ADATLAP bírósági fogalmazói álláshely betöltése iránt benyújtott pályázathoz 1. Pályázó neve 2. Megpályázott bírósági fogalmazói álláshely(ek) bíróságonként, rangsorolva* 1. 2. 3. 3. Pályázó

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

- aktív tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 1135 B u d a p e s t, Szegedi út 37-39. Telefon: 00-(36)-1-220-5690 FAX: 00-(36)-1-220-8921. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017.

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Képzési szerkezet - Többciklusú képzés: Alap, Mester, Doktori - Érettségi utáni lehetőségek: Alapképzés Osztatlan mesterképzés Felsőoktatási szakképzés Felvételi

Részletesebben

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47

Írta: Administrator november 04. péntek, 08:47 - Módosítás: január 24. csütörtök, 12:47 A Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése az iskolarendszerű szakképzések esetében. 1. Bevezető. Az iskola jelen szabályozás kidolgozásához az Emberi

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Szerb Antal Gimnázium

Szerb Antal Gimnázium Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Budapest, Batthyány Ilona u. 12. Tel.: 4001-814; Fax.: 401-0549 E-mail: szag@szag.hu; OM: 035249 A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Felvételi Szabályzata

Részletesebben

TOVÁBBTANULÁS TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN

TOVÁBBTANULÁS TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN TOVÁBBTANULÁS TÁJÉKOZTATÓ A BEISKOLÁZÁSSAL KAPCSOLATBAN 2015. 11. 11. FONTOSABB DÁTUMOK 2015.12.03. Jelentkezési lapok leadása az egységes központi írásbeli felvételi vizsgákra 2015.12.10. Arany János

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód:

Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód: Miskolci Szakképzési Centrum Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma OM kód: 203060 2017/2018. tanévi Beiskolázási Tájékoztatója 1. oldal Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők!

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 2. 5 Budapest Főváros XV kerület Rákospalota-Pestújhely-Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011 (II1) 1 önkormányzati rendelete a nyelvvizsga megszerzésének támogatásáról a 3/2011 (II18) 2 önkormányzati

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára

A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma szakképzési tájékoztatója érettségizettek számára a 2017/2018. tanévre Kedves Érettségiző! A Nyíregyházi SZC Széchenyi

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi

ALAPKÉPZÉSBEN, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK. Képz. terület. KRK bűnügyi igazgatásigazdaságvédelmi NKE-RTK Intézmény elérhetősége: 1121 Budapest, Farkasvölgyi u. 12. Telefon: (1) 432-9000, (1) 392-3565 Fax: (1) 392-3562 Honlap: http://www.uni-nke.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Kari Tanulmányi

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanév az Honvéd altiszt szakképzésére felvételizők részére

A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanév az Honvéd altiszt szakképzésére felvételizők részére A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia felvételi tájékoztatója a 2017/2018. tanév az 54 863 02 Honvéd altiszt szakképzésére felvételizők részére Az oktatási intézmény adatai Név: Magyar Honvédség Altiszti

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVBEN INDULÓ RENDŐR SZAKKÉPZÉSRŐL A Rendőrség rendészeti szakközépiskolai, érettségire épülő, nappali tagozatos szakképzést indít az országos képzési jegyzékben szereplő rendőr

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések

( Egységes szerkezetben a 7/2016.(IV.1.) számú rendelettel) Általános rendelkezések 1 Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási rendjéről, az óvodai

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki

Kelt:. a kérelmező aláírása A területi kamara előzetes észrevételei, közlendői (szakcsoport véleménye): A mérnöki kamara tölti ki A mérnöki kamara tölti ki Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TERVEZŐI, ILL. SZAKÉRTŐI ENGEDÉLY MEGADÁSÁRA, VAGY MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA Név:.....................................................................................

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 43/2005. (VI. 30) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA SZERVEZETT KÖZPONTI GYAKORNOKI RENDSZERBEVÉTELI ELJÁRÁSRÓL BUDAPEST

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 036742 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu E-mail: akta@hbsz.sulinet.hu

Részletesebben

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.

Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár i és Informatikai Szakgimnáziuma 9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12. OM azonosító: 203063 Elérhetőségek: Web: http://www.hbsz-szhely.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL

A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK I HATÁLLYAL A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2016.09.01-I HATÁLLYAL 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 6. (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói Fontosabb határidők 2015. február 15. jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben 2015. február 23. hitelesítés 2015. július

Részletesebben

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS

HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL ÓVODAI BEIRATKOZÁS HIRDETMÉNY A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE SZÓLÓ ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁSRÓL Budakeszi Város Önkormányzata, mint a Pitypang Sport Óvoda, a Budakeszi Szivárvány Óvoda, a Budakeszi Bölcsőde, a Mosolyvár

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya

/2014. XII. 19- 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az Esélyegyenlőségi Program keretében biztosított támogatásokról a) módosította a

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail:

Részletesebben

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus ELTE TÓK Intézmény elérhetősége: Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em.

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola

Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakképző Iskola és Általános Iskola Cím: H-2400 Dunaújváros, Kőris utca 17. OM azonosító: 200290 Tel / Fax: 06-25-431-890 Web: www.pok.suli.hu E-mail: info@pok.suli.hu

Részletesebben

A szabályzat hatálya 1. A

A szabályzat hatálya 1. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Budapest A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklete AZ ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról

Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról 1 Tájékoztató a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység végzéséhez szükséges igazolásról A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakközépiskolája (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2015/2016.

Részletesebben

Hatályos augusztus 1. napjától!!!

Hatályos augusztus 1. napjától!!! Hatályos 2016. augusztus 1. napjától!!! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján

Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola Térítési- és Tandíj Szabályzata a 8/2014. (X.10.) KLIK elnöki utasítás alapján I. Fejezet Általános rendelkezés 1. (1) A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy

Részletesebben

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza.

hatályos: 2014.10.20 - A szakvizsgára vonatkozó hatályos rendelkezéseket a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A Nemzeti Vizsgabizottság tájékoztatója rendkívüli vizsgaidőszakra szakvizsgákra jelentkezésről és vizsganaptáráról a 2014. december 1. 2015. január 31. közötti vizsgaidőszakra I. Általános tudnivalók

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben