ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: , tevékenységi engedély száma: 782/1997/F. ÁPTF határozat, 321/1998. ÁPTF határozat, kelt: , ),(a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII törvény (a továbbiakban: Fnyhtv.), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) Korm. rendelet, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény, a Polgári Törvénykönyv (Ptk.), a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény, és egyéb hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével forintban fogyasztók részére hitelt és/vagy kölcsönt nyújt egyrészt felhasználási célhoz kötötten, vagy attól függetlenül, másrészt ingatlan-, vagy egyéb fedezet mellett vagy külön fedezet nélkül. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Takarékszövetkezet által az Ügyfél részére biztosított hitel, illetve nyújtott kölcsön vonatkozásában a hitel és kölcsön nyújtásával kapcsolatos szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF, a Takarékszövetkezet üzletszabályzatának vonatkozó rendelkezései, a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződésekre vonatkozó mindenkori hatályos Hirdetmények, valamint az adott szolgáltatásra vonatkozó egyedi szerződések ideértve a kölcsön, illetve hitel biztosítékait tartalmazó egyéb szerződéseket is amennyiben ilyenek megkötésre kerülnek együttesen alkotják a Takarékszövetkezet és az Ügyfél, illetve Ügyfelek között fennálló jogviszony alapját. Ahol a jelen ÁSZF rendelkezése szerződést említ, ott a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti hitel-, illetve kölcsönjogviszonyra vonatkozó jelen bekezdésben felsorolt szabályrendszer összességét kell érteni, kivéve, ha a szövegkörnyezetből más következik. Az egyedi szerződésben, a Hirdetményben, az ÁSZF-ben és az Üzletszabályzatban található szerződési feltételek közötti esetlegesen eltérő rendelkezés esetén elsődlegesen az egyedi szerződés, másodlagosan a Hirdetmény, harmadlagosan jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Az Ügyfél jelen ÁSZF-et az egyedi szerződés aláírásával fogadja el, melynek megismerését a Takarékszövetkezet a szerződéskötés előtt a vonatkozó jogszabályokban előírtak szerint biztosítja az Ügyfél részére. A Takarékszövetkezet ügyfelei részére az ÁSZF-et a kirendeltségeiben, valamint a honlapján közzéteszi, ilyen módon azt bárki által folyamatosan elérhetővé teszi, illetve az Ügyfelek részére a Takarékszövetkezet ingyenesen rendelkezésre bocsátja. A Takarékszövetkezet a szerződés aláírása előtt tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy mely hatályban lévő Hirdetmények, a Takarékszövetkezet hatályos Üzletszabályzatának mely részei vonatkoznak a szerződésre, és az ügyfél kérésére a teljes hitelszerződés tervezetének egy példányát (mintaszerződés) a Takarékszövetkezet díj- és költségmentesen rendelkezésre bocsátja az Ügyfél részére, amennyiben a Takarékszövetkezet az Ügyféllel szerződést kíván kötni. A Takarékszövetkezet szerződéskötéskor az Ügyfél részére az aláírt egyedi szerződést, jelen ÁSZF-et, a szerződésre vonatkozó Hirdetmény(eke)t, a jelen ÁSZF alkalmazása esetén a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának a jelen ÁSZF-fel nem érintett szerződéses feltételek vonatkozásában a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti hitel-, illetve kölcsönjogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit, és az esetlegesen a felek között létrejött szerződés részét képező egyéb dokumentumokat, tájékoztató anyagokat tartós adathordozón átadja. I. fejezet: FOGALMAK A jelen ÁSZF alkalmazása tekintetében az alábbi fogalmak az itt meghatározott jelentéssel bírnak: 1

2 "Adós": az a Fogyasztó, aki a Takarékszövetkezettel hitelszerződést köt, amely alapján a Takarékszövetkezet kölcsönösszeget vagy hitelkeretet bocsát az Adós rendelkezésére, és aki a kölcsön összegét és járulékait köteles a szerződésben foglaltak szerint vissza-, illetve megfizetni. Állampapír átlaghozam : a) 1 a változó vagy a legfeljebb egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga, b) 2 az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott ötéves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga. "ÁSZF": a jelen Általános Szerződési Feltételek. "Biztosíték : Gyűjtőfogalom, mely magában foglalja azon fedezeteket (pl.: ingatlan, kezesség stb.), melyekből a Takarékszövetkezet a nem szerződésszerű adósi teljesítés esetén választása szerint kielégítést kereshet, azaz amely felhasználásával kinnlevősége megtérülhet. "Biztosítéki szerződés : Az Adós vagy valamely harmadik személy (Biztosítéknyújtó) által az Adós szerződésből származó kötelezettségei teljesítésének biztosítására nyújtott, a szerződésben felsorolt, vagy a szerződés mellékleteként megkötött, ill. azzal összefüggésben megkötött megállapodásokat jelenti. "Biztosítéknyújtó": a hitelszerződés alapján az Adósnak a Takarékszövetkezettel szemben a hitelszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettsége teljesítésének biztosítása érdekében a Takarékszövetkezet felé biztosítékot nyújtó személy, amennyiben az nem azonos az Adóssal. "BUBOR": (Budapest Interbank Offered Rate): azt az éves százalékban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatlábat jelenti (a magyar bankok egymásnak felajánlott hitelkamatainak napi szintű, speciális átlagolása), amelyet a Magyar FOREX Club szabályzatának mindenkori előírásai szerint állapítanak meg a Magyar Nemzeti Bank közreműködésével és a Reuters monitor "BUBOR" oldalán (vagy ennek hiányában a Telerate monitor megfelelő oldalán) BUBOR-ként megjelenik. "Devizabelföldi : az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa, a tizennégy éven aluli magyar állampolgár, bevándorolt és letelepedett esetében a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa (a továbbiakban együtt: hatósági igazolvány) van, illetve azokkal rendelkezhet. "Egyedi szerződés": Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött hitelszerződés azon része, amely a Takarékszövetkezet Üzletszabályzatához és a jelen ÁSZF-hez képest további, vagy azoktól eltérő szerződéses feltételeket tartalmaz, amely feltételek alkalmazása elsőbbséget élvez az Üzletszabályzatban, vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített feltételekhez képest, amennyiben az egyedi szerződés feltételei eltérnek az Üzletszabályzat, vagy az ÁSZF rendelkezéseitől. "Egyenlegközlés": A Takarékszövetkezet által az Adós részére évente egy alkalommal ingyenesen, ezen felül pedig térítés ellenében adott tájékoztatás az Adós hiteltörlesztéséről és a fennálló tartozásáról. 2

3 "Egyenlegközlési díj": A Takarékszövetkezet által az Adós igénye alapján részére térítés ellenében nyújtott egyenlegközlésért fizetendő díj. "Értékbecslés : Az Adós vagy a Biztosítéknyújtó által biztosítékul felajánlott (jelzálogjoggal terhelendő) ingatlanra vagy egyéb vagyontárgyra vonatkozó szakvélemény, mely az adott ingatlan, egyéb vagyontárgy forgalmi értékét állapítja meg. A Takarékszövetkezet kizárólag az általa elfogadott értékbecslők értékelését fogadja el a hitelbírálathoz. "Értékbecslési költség": Az Adós által a Takarékszövetkezet részére felajánlott biztosíték, fedezet értékének meghatározásáért fizetendő díj. Éven belüli (rövid) lejáratú hitel : A Takarékszövetkezet által egy évre vagy annál rövidebb futamidőre folyósított kölcsön. Éven túli lejáratú hitel: A Takarékszövetkezet által egy évnél hosszabb futamidőre folyósított kölcsön. "Fogyasztási kölcsön" vagy fogyasztói kölcsön : a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához vagy szolgáltatás igénybevételéhez, továbbá a felhasználási célhoz nem kötötten a évi CLXII. törvény (Fnyhtv) hatálya alá tartozó fogyasztónak nyújtott kölcsön. "Fogyasztó": az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. "Folyósítási díj": a hitelszerződés alapján a Takarékszövetkezet által az Adós részére nyújtott kölcsön százalékában és legalacsonyabb és vagy legmagasabb konkrét összegben meghatározott jutalék, amit az Adós fizet a Takarékszövetkezet részére, amely nem foglalja magában a kölcsön Adós részére készpénzben történő kifizetésének vagy más fizetési számlára történő átutalásának költségeit. "Fedezet felülvizsgálati költség : A fedezetül szolgáló ingatlan vagy ingóság értékének, értékszakértő (értékbecslő) által a Takarékszövetkezet megbízásából történő felülvizsgálatának ellentételezésért fizetett költség. "Futamidő : Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az Adósnak a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely időszakban az Adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A futamidő kezdőnapja amennyiben jelen ÁSZF, illetve az egyedi szerződés vagy jogszabály kötelezően eltérően nem rendelkezik a kölcsön folyósításának napja, e nap egyben az első ügyleti év és az első kamatperiódus kezdő napja. A futamidő utolsó napja a lejárat napja. "Havi zárlati díj": Amennyiben az Adós fizetési számlát nyit a Takarékszövetkezetnél, úgy az Adós által a fizetési számla kivonat előállításáért, valamint az Adós részére történő megküldéséért vagy részére történő rendelkezésre tartásáért az aktuális fizetésiszámla keretszerződés alapján fizetendő díj. "Hirdetmény : A Takarékszövetkezet üzlethelyiségeiben kifüggesztett tájékoztató, mely tartalmazza a kamatok, díjak, jutalékok, költségek aktuális típusát, mértékét, esedékességét és más szerződéses elemeket, amelyet a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan megváltoztatni. "Hitel": a Takarékszövetkezet által az adós részére rendelkezésre tartott hitelkeret, vagy folyósítandó, illetve folyósított kölcsön egyaránt értendő, amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik. "Hitelbiztosítéki nyilvántartásba való jelzálogjog bejegyzésével és törlésével kapcsolatos díj": Az Adós által arra a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzéssel kapcsolatban fizetendő díj, költség ha az Adós/Biztosítéknyújtó az Adós részére nyújtott kölcsön fedezeteként jogot, követelést vagy olyan ingóságot bocsát a Takarékszövetkezet részére, amely vonatkozásban a jelzálogjog alapításának a feltétele, hogy az a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. "Hitelbírálat": az Adós általi hitelkeret rendelkezésre tartására, illetve kölcsön nyújtására előterjesztett kérelemre vonatkozó összetett takarékszövetkezeti kockázatelemzési munkafolyamat, mely a konkrét hiteligény kapcsán állapítja meg, hogy a Takarékszövetkezet folyósít-e kölcsönt Adós 3

4 részére, illetve amennyiben igen, úgy milyen futamidő mellett legfeljebb milyen összegben. A Takarékszövetkezet saját hitelbírálati szabályzata alapján többek között vizsgálja az igénylő vagyoni - jövedelmi viszonyait, fizetési fegyelmét, a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét. "Hitelbírálati díj": az Adós által benyújtott hitel- vagy kölcsönkérelem bírálati eljárásáért az Adós által a Takarékszövetkezet részére fizetendő díj. Ahol a Takarékszövetkezet által a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó bármely hitelszerződéssel kapcsolatban átadott, illetve kibocsátott bármely dokumentum hitel előkészítési díj -at említ, ott a jelen ÁSZF szerinti hitelbírálati díj (a továbbiakban jelen ÁSZF alkalmazásában: hitelbírálati díj) értendő. "Hitelfedezeti életbiztosítási költség": Az Adós által a kölcsön fedezetének biztosítása érdekében kötött életbiztosítás díjának költsége. "Hitelkeret": a Takarékszövetkezet által az Adós rendelkezésére tartott fizetési számlához kapcsolódó keretösszeg, amelynek terhére a Takarékszövetkezet kölcsönt folyósít az Adós részére. "Hitelkeret beállítási jutalék": a hitelkeret megnyitásáért az Adós által a Takarékszövetkezet részére fizetendő díj. "Hitelkérelem": az Adósnak hitelkeret rendelkezésre tartására, vagy kölcsön folyósítására irányuló kérelme. "Hitelszerződés": olyan szerződés, amely alapján a Takarékszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart az Adós rendelkezésére, és a keret terhére a szerződésben meghatározott feltételek szerint kölcsönszerződés kötésével kölcsönt folyósít az Adós részére, vagy egyéb hitelművelet (kezességi szerződés, garancia szerződés stb.) végzésére vonatkozó más szerződést köt Adóssal. Amennyiben a szövegösszefüggésből más nem következik, úgy a hitelszerződés alatt a kölcsönszerződést is érteni kell. "Hitelnyújtás": a hitelkeret rendelkezésre tartása, kölcsön folyósítása az Adós részére "Hirdetmény": Takarékszövetkezet által a hitelszerződésekre vonatkozóan meghatározott és közzétett kamatokat, díjakat és költségeket tartalmazó kondíciós lista, amely feltételekkel nyújtja a Takarékszövetkezet a szolgáltatását. "Honlap": weboldal. "Ingatlan-biztosítási költség": Az Adós által a kölcsön fedezetéül felajánlott és a Takarékszövetkezet által fedezetként elfogadott ingatlanra kötött vagyonbiztosítás díjának költsége. "Jelzálogjog : Jelzálogjog alapján a Takarékszövetkezet a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha az Adós nem teljesít. A zálogtárggyal való felelősség terjedelme ahhoz a követeléshez igazodik, amelynek biztosítására a zálogtárgy szolgál. Kiterjed a kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is. Jelzálogjog esetén a zálogtárgy a Biztosítéknyújtó birtokában marad, aki jogosult a dolog rendeltetésszerű használatára, hasznosítására, köteles azonban annak épségét megőrizni. Ha az Adós, a Biztosítéknyújtó vagy harmadik személy a zálogtárgy épségét veszélyezteti, a Takarékszövetkezet kérheti a veszélyeztető cselekmény megtiltását és a veszély elhárításához szükséges intézkedések elrendelését. Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani. Ingatlanra vonatkozó jelzálogjog alapításához az erre irányuló szerződésen felül a jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése szükséges "Jelzáloghitel": a fogyasztó részére ingatlanra alapított jelzálogjog - ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is - fedezete mellett nyújtott hitel. "Jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének és törlésének költsége": Az Adós által fizetendő díj, arra az esetre, ha az Adós a részére nyújtott kölcsön fedezeteként ingatlant bocsát a 4

5 Takarékszövetkezet részére. Az egyedi szerződésben a szerződéskötéskor aktuális mérték kerül rögzítésre, azonban annak mértéke a hitelszerződés futamideje alatt a Takarékszövetkezet érdekkörén kívül eső okból változhat, az Adós az aktuális igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére köteles. Kamatváltoztatási mutató : A hitelezés refinanszírozási költségeihez és a hitel nyújtásához kapcsolódó, az üzleti kockázat körén kívül álló, a Takarékszövetkezet (hitelezők) által nem befolyásolható, tőle független, valamint általa el nem hárítható körülményekben bekövetkező változást objektív módon kifejező, kamatmódosítás számításának alapjául szolgáló és a nyilvánosság számára hozzáférhető viszonyszám. Kamatfelár : a referencia-kamatlábon felül az ügyleti kamat részeként fizetendő kamat, az ügyleti kamat és a referenciakamat különbségeként meghatározott kamatrész. Kamatfelár-változtatási mutató : a kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutató. "Kamatperiódus : A kölcsön ügyleti kamatára vonatkozó azon időszak, amely alatt a megállapított ügyleti kamat mértéke állandó, és egyoldalúan nem változtatható. "Késedelmi kamat": az Adós bármilyen fizetési késedelme ideértve az ügyleti kamat fizetési határidejének elmulasztását is esetén a hitelszerződésben rögzített, az Adós által a Takarékszövetkezet részére fizetendő kamat. "Kölcsön": kölcsönszerződésben megjelölt, a Takarékszövetkezet által az Adósnak a szerződésben meghatározott időpont szerinti kamattal vagy anélkül történő visszafizetési kötelezettség mellett egyszer vagy hitelszerződés alapján az Adós részére biztosított hitelkeret terhére nyújtott kölcsön esetén többször nyújtott pénzösszeg. "Kölcsön felvételének, vagy átutalásának díja": Amennyiben a kölcsön összege az Adós Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlájára kerül folyósításra, akkor a kölcsön összegének a fizetési számláról készpénzben történő felvételéért, illetve a fizetési számláról történő átutalásáért az aktuális (hatályos) hirdetményben szereplő készpénz felvételért, illetve eseti átutalásért az Adós által fizetendő díj. "Kölcsön-, vagy hitelszerződés alapján fennálló követelés fizetési számláról történő teljesítésének díja": A kölcsön vagy hitel törlesztése, vagy bármely a kölcsönnel vagy hitellel kapcsolatosan felmerült költség, díj, járulék vagy jutalék fizetési számláról történő teljesítése esetén az Adós által (a fizetési számlán), az aktuális (hatályos) vonatkozó hirdetményben meghatározott mértékű, fizetendő díj. "Kölcsönszerződés": olyan szerződés, amely alapján a Takarékszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott pénzösszeget az Adós rendelkezésére bocsát, az Adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződésben meghatározott feltételek szerint visszafizetni. "Közjegyzői költség ": A Takarékszövetkezet által megjelölt okiratok közjegyzői okiratba foglalásáért fizetendő költség. Az egyedi szerződésben a szerződéskötéskor aktuális mérték kerül rögzítésre, azonban annak mértéke a hitelszerződés futamideje alatt a Takarékszövetkezet érdekkörén kívül eső okból változhat, az Adós az aktuális költség megfizetésére köteles. "Központi hitelinformációs rendszer (a továbbiakban: KHR) ": olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja a hitelképesség differenciáltabb megítélésének és ezáltal a hitelezésnek szélesebb körű lehetővé tétele, valamint a referenciaadat-szolgáltató pénzügyi intézmények biztonságosabb működése érdekében a hitelezési kockázat csökkentésének elősegítése. 5

6 Lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés : ingatlanra alapított jelzálogjog ideértve az önálló zálogjogként alapított jelzálogjogot is fedezete mellett megkötött olyan hitel illetőleg kölcsönszerződés, - amelyben a felek által okiratban rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása vagy - amelynek igazolt célja az előző bekezdésben meghatározott célokra nyújtott kölcsön kiváltása és ennek összege kizárólag a hitelnyújtók közötti árfolyamkülönbség miatt, valamint az eredeti hiteltartozás lezárásához és az új hitel folyósításához kapcsolódó igazolt díjakkal, költségekkel haladhatja meg az eredeti hiteltartozás kiváltásakor fennálló összeget. Lakáscélú jelzáloghitel olyan jelzáloghitel, amelyet a Takarékszövetkezet lakáscélú hitel- vagy kölcsönszerződés alapján nyújt. "Lakossági kölcsön": a fogyasztási kölcsön, valamint az ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá közműfejlesztésre, vagy ezen célú kölcsönök kiváltására a fogyasztónak nyújtott kölcsön. "Magatartási Kódex": a Magatartási Kódexet aláíró pénzintézetek által a piaci önszabályozás keretében évben elfogadott és magukra nézve kötelezőnek elismert megállapodás, amely a lakosság részére nyújtott hitelezési tevékenység teljes körében alkalmazandó és követendő magatartási szabályokat határozza meg a megállapodást aláíró pénzintézetek részére. A Magatartási Kódex amelynek a Takarékszövetkezet alávetette magát a Takarékszövetkezet honlapján magyar nyelven érhető el. "Prolongációs díj": az Adós által írásban kért és a Takarékszövetkezet által jóváhagyott, a hitelszerződésben eredetileg meghatározott futamidő meghosszabbításának költsége, amit az Adós megtérít a Takarékszövetkezet részére. "Referencia kamatláb": a hitelszerződéseknél a szerződéses kamat meghatározásánál alapul szolgáló báziskamatláb. A Takarékszövetkezet referenciakamatként ha az egyedi hitelszerződés másként nem rendelkezik a 3, 6 vagy 12 havi BUBOR-t, vagy a Magyar Nemzet Bank által meghatározott jegybanki alapkamatot vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (továbbiakban ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett 3 éves vagy 5 éves állampapír átlaghozamot és az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult - a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletnek megfelelően számított - átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagát alkalmazhatja. "Rendelkezésre tartási jutalék": a hitelszerződésben az Adós rendelkezésére tartott, de igénybe nem vett hitelkeret százalékában meghatározott díja, amit az Adós fizet a Takarékszövetkezet részére. "Rendkívüli ügyintézési díj": Adós igénye alapján felmerülő, a hitelszerződésben meghatározott szolgáltatásokon felüli többletszolgáltatások nyújtásáért ideértve a rendkívüli ügyintézést is, amennyiben arra nem a Takarékszövetkezet hibájából, vagy mulasztásából kerül sor az Adós által a Takarékszövetkezet részére fizetendő díj. "Számlatulajdonos": a Takarékszövetkezettel pénzforgalmi számlának nem minősülő fizetési számlaszerződést kötő természetes személy. "Számlavezetési díj": Amennyiben az Adós fizetési számlát nyit a Takarékszövetkezetnél, úgy a vonatkozó fizetésiszámla-szerződés alapján a Takarékszövetkezet által kezelt fizetési számla fenntartásáért és kezeléséért fizetendő összeg. "Személyi hitel": felhasználási célhoz nem kötött fogyasztási kölcsön. "Szerződés": az egyedi hitel-, illetve kölcsönszerződés, a jelen ÁSZF, az egyedi szerződésre vonatkozó hirdetményeknek és az Üzletszabályzatnak az egyedi szerződésre vonatozó 6

7 rendelkezéseinek az összessége, amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik. A szerződés alatt a hitelszerződés és a kölcsönszerződés egyaránt értendő, amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik. "Szerződéskötési díj": a hitelszerződés megkötéséért az Adós által fizetendő díj. "Szerződésmódosítási díj": a hitelszerződés, vagy a hitelszerződéshez kapcsolódó biztosítéki szerződések módosítása ide nem értve a Takarékszövetkezet által végrehajtott egyoldalú szerződésmódosítást, illetve a jelen ÁSZF szerinti automatikus szerződésmódosulást esetén az Adós által a Takarékszövetkezet részére fizetendő díj. "Tartós Adathordozó": olyan eszköz, amely az Ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. "Térkép másolat, valamint tulajdoni lap lekérésének adminisztrációs díja": A Takarékszövetkezet által előírt térkép másolat, valamint tulajdoni lap a Földhivatal informatikai rendszeréből történő lekérésének díja, amennyiben a térképmásolatot és a tulajdoni lapot nem az Adós adja át a Takarékszövetkezet részére. Az egyedi szerződésben a szerződéskötéskor aktuális mérték kerül rögzítésre, azonban annak mértéke a hitelszerződés futamideje alatt a Takarékszövetkezet érdekkörén kívül eső okból változhat, az Adós az aktuális díj megfizetésére köteles. "Türelmi idő : A hitel folyósításától számított azon időszak, amely alatt még nem kell a tőketartozás törlesztését megkezdeni, csak a kiszámított kamatot kell megfizetni. "Ügyfél": az Adós, a Számlatulajdonos, és a Biztosítéknyújtó, valamint az a természetes személy, aki hitelkeret rendelkezésre tartása, illetve kölcsön folyósítása iránt terjeszt elő kérelmet. "Ügyleti kamat": a szerződésben meghatározott kamat, amelynek mértéke eltérő megállapodás hiányában változó, illetve a jogszabályokban, jelen ÁSZF-ben, a vonatkozó Hirdetményekben és az egyedi szerződésben meghatározott feltételek alapján a Takarékszövetkezet által egyoldalúan változtatható. A referencia kamatlábhoz kötött kamat esetében az ügyleti kamat az adott ügyletre alkalmazott érvényes referencia kamatláb és az egyedileg meghatározott kamatfelár összege, melynek mértéke a referencia kamatláb változásához igazodóan változik. Az Adós által igénybe vett hitelösszeg rögzített vagy változó százalékában, éves szinten meghatározott pénzösszeg. "Zárlati díj": A hitelszerződés alapján létrejött jogviszony lezárásáért fizetendő költség. II. fejezet AZ ÁSZF HATÁLYA 1. Jelen ÁSZF hatálya azon hitelszerződésekre terjed ki, amelyek esetében a felek által aláírt egyedi szerződés a jelen ÁSZF-et alkalmazni rendeli. 2. Jelen ÁSZF napján lép hatályba. Jelen ÁSZF rendelkezéseit amennyiben a felek ezt szerződésben kikötötték a hatályba lépését követően keletkezett és az ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra teljes körűen kell alkalmazni. III. fejezet A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. A Takarékszövetkezet hitelt hitelszerződés alapján nyújt az Adós részére. A hitelszerződést írásba kell foglalni, amely tartalmazza a konkrét szerződéses feltételeket az Ügyfél és a 7

8 Takarékszövetkezet jogait, kötelezettségeit, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, amennyiben erre vonatkozóan a felek között külön szerződés nem jött létre, valamint a jogszabályok által meghatározott egyéb tartalmi követelményeket. 2. A Takarékszövetkezet a évi CLXII. törvényben (Fnyhtv.) meghatározottak szerint, ezen törvény mellékletét képező, a hitel típusának megfelelő formanyomtatvány kitöltésével ad tájékoztatást papíron, vagy más tartós adathordozón az Ügyfél által megadott információk alapján az Ügyfél részére azt megelőzően, hogy az ügyfelet bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné. Jelzáloghitel esetén az Fnyhtv ában foglaltak szerint nyújt a Takarékszövetkezet tájékoztatást az Ügyfél részére. A Takarékszövetkezet ezen tájékoztatással egyidejűleg köteles az Ügyfél részére a hitel fő jellemzőire, az igénybe veendő hitelnek az ügyfél pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására, és a fizetés elmulasztásának következményeire kiterjedően felvilágosítást adni annak érdekében, hogy az felmérhesse, hogy a hitel igényeinek és pénzügyi teljesítőképességének megfelel-e. A Takarékszövetkezet vállalja továbbá, hogy ezen túlmenően a Magatartási Kódex II. pontjában foglaltakról (szerződés előtti hitelezői magatartás általános elvei) írásban tájékoztatja az Ügyfelet, illetve az abban foglaltakat biztosítja. Az Ügyfél kérése esetén amennyiben a Takarékszövetkezet az Ügyféllel szerződést kíván kötni a hitelszerződés tervezetének egy példányát (mintaszerződés) díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen az ügyfél rendelkezésére bocsátja. A hitelszerződés megkötésekor az Ügyfelet azonosítani kell a pénzmosás megelőzőséről szóló jogszabályok rendelkezései szerint. A Takarékszövetkezet a fogyasztó részére adott, a hitelszerződés megkötése előtti előzetes tájékoztatása kapcsán egyebekben az Fnyhtv ai szerint köteles eljárni. 3. Hitelt csak kérelemre hitelbírálat alapján a jelen ÁSZF-ben, valamint a kockázatvállalásra, hitelezésre vonatkozó szabályzatokban foglalt, illetve a megkötendő egyedi ügylet sajátosságaira tekintettel meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén nyújt, illetve tart rendelkezésre a Takarékszövetkezet. 4. A Takarékszövetkezet hitel-, illetve kölcsöntípusonként a Hitelezési szabályzatok mellékletét képező szerződéstípusokat használja. 5. Hitelt az e célra szolgáló Takarékszövetkezet által biztosított nyomtatványon lehet igényelni. Az igényléshez mellékelni kell az igénybevételre vonatkozó jogosultság elbírálásához szükséges okiratokat és az egyéb dokumentumokat is. 6. Az az Ügyfél, aki a hitelkérelem elbírálásához szükséges azt befolyásoló tényt, vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok, rendelkezéseinek megfelelően felelősséggel tartozik. Amennyiben e tény a szerződés megkötését megelőzően jut a Takarékszövetkezet tudomására, a hitelkérelmet elutasítja, illetve a pozitív hitelbírálati döntést követően a szerződéskötést megtagadja, vagy a szerződéskötést követően pedig a megkötött szerződés(ek)et azonnali hatállyal felmondhatja. 7. A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél által közölt adatok felülvizsgálatára, ellenőrzésére, amelyhez a szükséges adatokat az Ügyfél köteles az erre irányuló felszólítás esetén a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani. 8. A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél tájékoztatása mellett - az Ügyfél valamint az igényelt és/vagy felvett hitel adatait a KHR-be továbbítani a Központi Hitelinformációs Rendszerről (KHR) szóló évi CXXII. törvényben meghatározott esetekben. (lásd: Takarékszövetkezet Üzletszabályzatának 1. fejezet 7. pontja) A KHR kezeli azon természetes személy adós azonosító 8

9 adatait, aki a hitelszerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbérösszeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint kilencven napon keresztül fennállt. 9. A kölcsön folyósítása, törlesztése 9.1. A hatályos hitelszerződés alapján Ügyfél részére történő hitelnyújtás együttes feltételei: A Takarékszövetkezet illetékes döntési fórumának jóváhagyó határozatát követően a hitel fedezetét biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó szerződések írásba foglalása, a szerződő felek általi aláírása A hitelszerződés hatálybalépése A felajánlott és a Takarékszövetkezet által elfogadott fedezetek rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása a Takarékszövetkezet felé Az engedélyezett kölcsön összegét a Takarékszövetkezet a kölcsönszerződést aláíró, egyetemlegesen kötelezett adósok bármelyikének javára jogosult teljesíteni Az engedélyezett kölcsön folyósítása történhet egy összegben, vagy több részletben készpénzfizetéssel, átutalással az Adós által megjelölt számlára lakossági folyószámlára átvezetéssel, a hitelcélt megtestesítő számla ellenében, egyéb módon. A Takarékszövetkezet a hitelszerződésbe foglalt folyósítási feltételek teljesítését követően 10 munkanapon belül az egyedi hitelszerződésben meghatározottak szerint a kölcsön összegét az egyedi szerződésben rögzített bankszámlára vezeti át. A folyósítás módját az egyedi hitelszerződés tartalmazza A kölcsön törlesztése Az ügyfél a kölcsönt eltérő megállapodás hiányában havi törlesztő részletekben köteles a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlára visszafizetni A törlesztő részlet a következő szempontok figyelembevételével kerül kialakításra: Adós nettó jövedelme Adós által vállalt és a Takarékszövetkezet részéről jóváhagyott visszafizetési határidő egyedi ügylet sajátosságai, konstrukciós szabályai Az Adós a felvett kölcsönt a szerződésben foglalt feltételek szerint köteles visszafizetni. A törlesztés a kölcsönszerződésben meghatározott időpontban a szerződésben részletezett ütemben esedékes A hitelszámlára történt jóváírásról és terhelésről a Takarékszövetkezet minden ügyleti év végén elszámolást küld az Adósnak Az Adós által a Takarékszövetkezet részére fizetett összeg az alábbi sorrendben kerül jóváírásra: elsősorban költségekre, díjakra, jutalékokra, azután a kamatra és végül a tőketartozásra. 9

10 A hitelszerződésben rögzített bármilyen fizetési kötelezettség teljesítése akkor szerződésszerű, ha a szerződésben megjelölt időpontig a fizetendő összeg a Takarékszövetkezet számláján jóváírásra kerül Fókusz Folyószámla hitelek esetében a folyószámlára érkező jóváírással, készpénz befizetéssel a fennálló hitel összege csökken, ami a még rendelkezésre álló hitelkeret összegét növeli Az Adós köteles az előtörlesztés esetén előzetesen legalább 10 munkanappal korábban a Takarékszövetkezet részére az előtörlesztést bejelenteni. 10. A Takarékszövetkezet az esedékes, felszólítás ellenére meg nem fizetett tartozást, annak járulékait, valamint a követelés érvényesítésével esetleges felmerülő költségeket az Ügyféllel szemben a felek eltérő megállapodása, vagy eltérő jogszabályi felhatalmazás hiányában jogosult bírósági úton érvényesíteni. 11. Takarékszövetkezet jogosult és köteles a hitel nyújtása előtt és annak lejárati ideje alatt tájékozódni az Adós vagyoni viszonyáról, a hitel fedezetéről, értékéről és érvényesíthetőségéről, az Ügyfél pedig e körben köteles a Takarékszövetkezettel együttműködni. IV. fejezet A HITELEZÉS FOLYAMATA 1. A hitelezési folyamat részei: az ügyfél előzetes tájékoztatása, hitelkérelem benyújtása és átvétele, hitelkérelem engedélyezésre való előkészítése, fedezetértékelés, hitelbírálat, engedélyezés vagy elutasítás, szerződéskötés, (ideértve a biztosítéki szerződéseket is), kölcsönszámla megnyitása, hitelnyújtás, szükség esetén a kölcsön célszerinti felhasználásának ellenőrzése, az Adós vagyoni, gazdasági helyzetének, a kötött biztosítékok meglétének, állapotának folyamatos ellenőrzése a hitel visszafizetéséig, szerződésszerű teljesítés esetén a hitelszerződés alapján létrejött jogviszony megszüntetése, ennek elmaradása esetén a kölcsön és járulékainak behajtásához szükséges intézkedések megtétele. 2. A hitelezési folyamat részletes szabályait a takarékszövetkezet Hitelezési és Kockázatvállalási belső szabályzatai tartalmazzák. 10

11 V. fejezet AZ ADÓS HITELKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA 1. A Takarékszövetkezet a hitelkérelmet az elbíráláskor hatályban lévő jogszabályok és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) rendelkezései, valamint a Takarékszövetkezet kockázatvállalásra, hitelezésre vonatkozó, továbbá az adósminősítésre és a fedezetek értékelésére vonatkozó belső előírásai szerint bírálja el és engedélyezi. 2. A hitelbírálathoz a Takarékszövetkezet az Ügyfél részére előzetesen átadja a hitelkérelem benyújtásához szükséges dokumentumok listáját, kitöltendő adatlapokat. Az Ügyfél ezen iratanyagot kitöltve, az abban szerepeltetett adatok valódiságát igazoló dokumentumokat csatolva írásos hitelkérelmet nyújt be a Takarékszövetkezethez. 3. Az Ügyfél hitelképességét a Takarékszövetkezet a rendelkezésére álló információk alapján értékeli. Az információk az Ügyfél által nyújtott tájékoztatáson, az általa benyújtott vagy a Takarékszövetkezet által beszerzett dokumentumokon és a hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. Az Adós hitelképességét a Takarékszövetkezetnek minden egyes hitelbírálatkor meg kell vizsgálnia. A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait a 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet, valamint a Takarékszövetkezet erre vonatkozó belső szabályzata tartalmazza. 4. A hitelbírálat során alkalmazandó törvényi és egyéb jogszabályi előírások, és belső szabályok tekintetében a Takarékszövetkezet valamennyi írásos szabályzattal rendelkezik, melyben előírtakat a döntéshozók kötelezően alkalmaznak. A szabályzatokban és ügyrendekben előírtaktól a jogszabályokban előírt rendelkezések betartása mellett azonban az illetékes döntéshozó testület üzletpolitikai illetve, Ügyfél akvizíciós érdekek szem előtt tartásával eltérhet, és meghatározhat egyedi kondíciókat, biztosítéki folyósítási, és egyéb feltételeket. VI. fejezet A HITELSZERZŐDÉS TARTALMA 1. A hitelszerződés egyértelműen és tömören tartalmazza: 1.1. a hitel típusát, a szerződés tárgyát 1.2. a szerződő felek nevét (cégnevét) és levelezési címét (székhelyét), 1.3. a hitelközvetítő nevét (cégnevét) és levelezési címét (székhelyét), 1.4. a hitel futamidejét, 1.5. a hitel teljes összegét és lehívásának, folyósításának, módját, feltételeit, 1.6. termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel esetén a termék vagy szolgáltatás megnevezését és készpénzárát, 1.7. a hitelkamatot és a hitelkamat feltételeit, szerződéskötéskori mértékét, esetlegesen a vonatkozó referencia-kamatlábat, valamint a hitelkamat módosításának gyakoriságát, feltételeit és eljárási szabályait, valamint amennyiben az egyes hitelkamatok alkalmazásának feltételei eltérnek egymástól, úgy tájékoztatást a hitelkamat módosításának gyakoriságára, feltételeire és eljárási szabályaira valamennyi hitelkamat tekintetében, továbbá amennyiben a hitelszerződésre vonatkozó Hirdetmény az egyes költségek, díjak, jutalékok mértékét több módon is meghatározza, úgy az egyedi szerződésre vonatozóan alkalmazandó mértéket, 11

12 1.8. a teljes hiteldíj mutatót a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva, annak kiszámításánál figyelembe vett valamennyi feltételével, 1.9. a fogyasztó által fizetendő teljes összeget, a fogyasztó által fizetendő törlesztő részletek összegét, számát, és a törlesztés gyakoriságát, esetlegesen a törlesztő részleteknek a különböző hitelkamatú tartozásra történő elszámolásának sorrendjét, határozott időtartamra vonatkozó tőketörlesztés esetén a fogyasztó arra vonatkozó jogát, hogy a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen a hitelszerződés fennállása alatt jogosult megkapni, ha a fogyasztó a tőke törlesztésétől elkülönítetten köteles megfizetni a hitelkamatot és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást - ideértve díjat, költséget, jutalékot -, ennek gyakoriságát, esedékességét, összegét, egyéb feltételeit, a fizetési számlához vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszközhöz kapcsolódó valamennyi jutalékot, díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget, kivéve, ha a fizetési számla fenntartása nem kötelező, a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást ideértve díjat, jutalékot és költséget és módosításuk feltételeit, ideértve a kezelési költség meghatározásának az adott egyedi szerződés esetén alkalmazandó módszerét, a teljesítés feltételeit, és a jogosult személyét, számlaszámát, amennyiben a jogosult nem a Takarékszövetkezet, a késedelmi kamatot vagy az egyéb olyan fizetési kötelezettséget, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, a fizetés elmulasztásának következményeit, adott esetben a közjegyzői díjra vonatkozó fizetési kötelezettséget, a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott, azonnali hatályú rendkívüli felmondást megalapozó egyéb lényeges szerződésszegéseket, adott esetben a biztosítékok és a biztosítás meghatározását, a feleket megillető elállási, illetve felmondási jog részletes feltételeit, következményeit, a kapcsolt hitelszerződések esetén az ügyfelet megillető elállási, illetve visszatartási jogosultság fennállását és gyakorlásának feltételeit, az előtörlesztéshez való jogot, gyakorlásának módját, az előtörlesztés esetleges költségeinek fennállását és azok számítási módját, rendelkezésre áll-e a fogyasztó számára a szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére olyan lehetőség, amelynek a Takarékszövetkezet aláveti magát, a felügyeleti hatóság nevét és székhelyét, ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg törlesztését, hanem a hitelszerződésben vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, azt az előírást, hogy a részletek megfizetése nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését, kivéve, ha a szerződésben a felek erről megállapodtak, futamidő a szerződés hatálybalépésének feltételeit. 2. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés egyértelműen és tömören tartalmazza: 12

13 2.1. Az egyedi hitelszerződések tartalmára vonatkozó felsorolásnak pontjaiban és pontjaiban meghatározottakat, 2.2. a hitel teljes díját a hitelszerződés megkötésének időpontjára vonatkoztatva, 2.3. olyan fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret esetén, amely alapján nyújtott kölcsönt a Takarékszövetkezet felszólítására kell visszafizetni, a Takarékszövetkezet jogát, hogy bármikor jogosult a hitel teljes összegének visszafizetését követelni, 2.4. az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és jogkövetkezményeit, valamint 2.5. a hitelkeret szerződés megkötését követően felmerülő, a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatást - ideértve a díjat, jutalékot, költséget -, és ezek módosításának feltételeit. 3. Jelzáloghitelre vonatkozó szerződés egyértelműen és tömören tartalmazza: Az 1.9., 1.11, és 1.20 alpontokban foglaltak kivételével az 1. pontban foglaltakat. VII. fejezet BIZTOSÍTÉKOK A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó biztosítékokra vonatkozó részletes szabályokat a Takarékszövetkezet Üzletszabályzata, valamint a Takarékszövetkezet és az Ügyfelek között létrejött egyedi szerződések tartalmazzák. VIII. fejezet A HITELDÍJ 1. A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat kizárólag a Fnyhtv. hatálya alá tartozó hitel és pénzügyi lízing esetén kell alkalmazni. 2. A THM az Ügyfelek megfelelő tájékoztatásául, a különböző hitelajánlatok összehasonlítására szolgál. A teljes hiteldíj mutató mértékét a Takarékszövetkezet Hirdetményben közzéteszi, illetve egyéb kereskedelmi kommunikáció során erre felhívja ügyfelei figyelmét és köteles biztosítani, hogy az ügyfél a kölcsönszerződés aláírása előtt megismerhesse azt. A jelzáloghitelre vonatkozó nyilvános tájékoztató és ajánlattétel a THM értékét azzal a kiegészítéssel tartalmazza, hogy a) a THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat, b) deviza alapú forint hiteleknél a THM értéke nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, c) változó kamatozású kölcsönöknél a THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. Lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált jelzáloghitel esetén a kereskedelmi kommunikációban a THM értékét a legrövidebb megtakarítási idejű lakás-takarékpénztári termék figyelembevételével, havi 20 ezer forint folyamatos betételhelyezést feltételezve kerül meghatározásra. 3. A THM meghatározása a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010 (III.25.) Korm. rendelet és az aktuális feltételek figyelembevételével történik, melynek mértéke a feltételek változása esetén változhat. 13

14 4. A THM a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve. 5. A THM számításánál a Takarékszövetkezet a következő tételeket veszi figyelembe: a fogyasztó (Adós) által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Takarékszövetkezet számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Takarékszövetkezet előírja, ideértve különösen a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját, b) építésnél a helyszíni szemle díját, c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket a jelen fejezet 6. pont f) alpontjában foglalt kivétellel, d) a hitelközvetítőnek fizetendő díjat, e) az ingatlant terhelő jelzálogjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének díját, nem lajstromozott ingóságot terhelő jelzálogjog hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzésének költségeit, f) térképmásolat, valamint tulajdoni lap lekérésének adminisztrációs díját, valamint g) a biztosítás és garancia díját (kivéve jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját). A c) pont alkalmazásánál, ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a Takarékszövetkezetnél elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem szükséges. A THM meghatározásánál figyelembe veendő fenti tételek mértékét, valamint az esetlegesen figyelembe veendő további tételeket és azok mértékét az egyedi szerződések tartalmazzák. 6. A THM számításánál a Takarékszövetkezet a következő tételeket nem veszi figyelembe: a) a prolongálás költsége, b) a késedelmi kamat, c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a hitelszerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik, d) a közjegyzői díj, e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett a vételáron felüli díj függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a Takarékszövetkezet nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött hitelszerződésben egyértelműen és külön feltüntették. 7. A THM kiszámításának képlete: C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első 14

15 D l : hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, t : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam k években és töredékévekben kifejezve, ezért t = 0, 1 s : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja l közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, X: a THM értéke. A képletet az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni: a) a felek által különböző időpontokban teljesített törlesztések és folyósítások összege és azok teljesítési ideje eltérő lehet; b) a kezdő időpont az első hitelfolyósítás időpontja; hitelkártya esetén a kezdő időpont a Takarékszövetkezet által nyilvánosan meghirdetett elszámolási időszak első napja; c) a kiszámítás során használt időtartamokat években vagy töredékévekben kell kifejezni; d) egy évet 365 napból (vagy szökőév esetén 366 napból), 52 hétből vagy tizenkét egyenlő hosszúságú hónapból állónak kell tekinteni, egy ilyen hónapot 30,41666 napból állónak kell tekinteni függetlenül attól, hogy szökőévről van-e szó; e) a számítás eredményét százalékos formában, legalább egy tizedesjegy pontossággal kell meghatározni A THM számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a hitelszerződés a hitelszerződés szerinti futamidő alatt a hitelszerződés szerint kerül teljesítésre. Ha a THM meghatározásához szükséges feltételek a hitelszerződésben nem szerepelnek vagy a hitelszerződést megelőző tájékoztatásnál és a kereskedelmi kommunikáció során nem ismertek, a THM-et a 8.2. pontban bekezdésben meghatározott feltételek figyelembevételével kell kiszámítani A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni: a) ha a hitelszerződés nem határozza meg a hitel lehívásának időpontját, a teljes hitelösszeget azonnal lehívottnak kell tekinteni; b) ha a hitelszerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; c) olyan határozatlan idejű hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek, a THM kiszámításánál ca) a hitel futamidejét az első lehívás időpontjától számított egy évnek, a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozások megfizetését az utolsó részlettel együtt történő teljesítésnek kell tekinteni, cb) - ha a fogyasztó az első lehívás után egy hónappal kezdi el törleszteni a tőkét egyenlő havi részletekben vagy a tőketartozást minden egyes fizetési időszakban egyetlen részletben teljes összegben vissza kell fizetni - a teljes tőkeösszeg egymást követő lehívásait és visszafizetéseit egy éves időszakra vonatkozóan kell figyelembe venni, vagy cc) a kamatokat és más díjakat a lehívásoknak és visszafizetéseknek megfelelően és a hitelszerződésben foglaltak szerint kell figyelembe venni; d) ha a hitelszerződés különböző módokat biztosít a lehívásra, amelyekhez eltérő kamatok és díjak kapcsolódnak, a teljes hitelösszeget az adott hiteltípusnál leggyakoribb lehívási módra alkalmazandó legmagasabb kamattal és díjjal kell figyelembe venni; 15

16 e) ha a hitelszerződés szerint a fogyasztó szabadon hívhatja le a hitelt, de a hitelszerződés a lehívás különböző módjainál összegre és időtartamra vonatkozó korlátokat tartalmaz, a hitelt a legkorábbi időpontban lehívottnak kell tekinteni a korlátok figyelembevételével; f) olyan hitelszerződés esetén, amely nem minősül fizetési számlához kapcsolódó hitelnek és nem tartozik a c) pont hatálya alá, a THM kiszámításánál fa) - ha a tőketörlesztés időpontja vagy összege nem állapítható meg - a törlesztést a hitelszerződésben meghatározott legkorábbi időpontban és a hitelszerződésben meghatározott legalacsonyabb összegben történő megvalósulással kell figyelembe venni, vagy fb) - ha a hitelszerződés megkötésének időpontja és az első lehívás időpontja nem ismert - az első lehívás időpontjának azt az időpontot kell tekinteni, amelytől számítva a legrövidebb idő telik el a fogyasztó első törlesztésének időpontjáig; g) fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén, ha a hitel időtartama nem ismert, a hitel futamidejét három hónapnak kell tekinteni és ha a hitelszerződésnek ga) feltétele egy meghatározott összeg meghatározott időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy ez az összeg - vagy a befizetendő minimumösszegre vonatkozó előírás esetén a minimumösszeg - a hitelszerződésben meghatározott időközönként jóváírásra kerül úgy, hogy első alkalommal a lehívás után egy teljes időszakkal kerül jóváírásra, ezt követően pedig minden alkalommal lehívásra kerül a hitelkeretből rendelkezésre álló rész; gb) nem feltétele egy meghatározott összeg meghatározott időközönként a fizetési számlán történő jóváírása, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy a teljes hitelösszeg a hitelszerződés teljes időtartamára lehívásra kerül, a fizetési számlán a futamidő során nem történik jóváírás és a teljes tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozás visszafizetésére egy összegben kerül sor a futamidő végén; h) ha a hitel legmagasabb összegéről még nem állapodtak meg, azt forintnak kell tekinteni; i) * ha a törlesztés időpontja vagy összege a hitelszerződés vagy a c), f) és g) pontban meghatározott feltételek alapján nem állapítható meg, a THM-et akként kell kiszámítani, hogy ia) a kamatfizetés a tőketörlesztéssel együtt történik, ib) az egy összegben meghatározott, kamatnak nem minősülő díj megfizetésére a szerződés megkötésekor kerül sor, ic) a több részletben fizetendő kamatnak nem minősülő díj az első tőketörlesztés időpontjától rendszeres időközönként kerül kifizetésre és a kifizetések összegei - ha ezek összegszerűen nem ismertek - egyenlő összegek, és id) a fogyasztó az utolsó részlettel együtt kifizeti a tőke-, kamat- és egyéb esetleges díjtartozásokat; j) ha a hitelszerződés szerint a hitel kamata az első időszakra rögzített kamat, ezt követően új kamatot fognak megállapítani, amit rendszeres időközönként hozzáigazítanak a megállapodás szerinti mutatóhoz, a rögzített kamatozású időszakot követően a megállapodás szerinti mutatónak a THM kiszámításakor érvényes értékén alapuló kamattal, mint változatlan kamattal kell számolni; k) ha a Takarékszövetkezet egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a hitelszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor A 8.2.c) pont alkalmazásában a határozatlan idejű hitelszerződés olyan határozott futamidő nélküli hitelszerződés, amely esetében a kölcsönt egy adott időszakon belül vagy egy adott időszakot követően teljes összegben vissza kell fizetni, de a visszafizetést követően a kölcsön újra lehívható Jelzáloghitelre vonatkozó különös szabályok Jelzáloghitel esetén 7. pontban meghatározott képletet az alábbiak figyelembevételével kell alkalmazni: a) állami kamattámogatással nyújtott jelzáloghitelnél az állam által átvállalt összeget nem kell figyelembe venni a támogatás jogszabályban meghatározott időtartamáig, 16

17 b) az ingatlan készültségi fokának függvényében szakaszosan, de előre nem meghatározható időpontokban folyósított jelzáloghitel esetén úgy kell tekinteni, hogy az egész hitel az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, c) az ingatlan készültségi fokának függvényében, de előre nem meghatározható időpontokban tartott helyszíni szemléknél úgy kell tekinteni, hogy a helyszíni szemlék várható díja az első hitelfolyósítás időpontjában kerül kifizetésre, d) ha a takarékszövetkezet a jelzáloghitelt vagy az ingatlanon alapított önálló zálogjogot egy jelzáloghitelintézetnek adja el, az eladásig terjedő időszakot 2 hónapnak kell tekinteni, e) ha a helyszíni szemlék száma előre nem határozható meg, két szemle díját kell figyelembe venni Jelzáloghitel esetén a hitelhez szükséges vagyonbiztosítás díját a THM számításánál nem kell figyelembe venni. 9. A THM mértékének törvény alapján történő korlátozása 9.1. A Takarékszövetkezet valamennyi az Fnyhtv. hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában - a VIII. fejezet 9.2. pontjában foglaltak kivételével fogyasztónak minősülő Adósnak nem nyújthat olyan hitelt, amelynek teljes hiteldíj mutatója meghaladja a jegybanki alapkamat 24 százalékponttal növelt mértékét A teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét a) hitelkártya-szerződéshez vagy fizetési számlához kapcsolódó, továbbá kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelek esetében, illetve b)a mindennapi élet felszerelési tárgyainak, tartós fogyasztási cikkeinek (ide nem értve a gépjárművet) megvásárlásához és szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott hitelek (áruhitelek) esetében, amennyiben a hitel folyósítása közvetlenül az áruhitellel érintett termék értékesítőjének, illetve a szolgáltatás nyújtójának történik A VIII. fejezet 9.1. és 9.2. pont vonatkozásában az érintett naptári félévet megelőző hónap első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes időtartamára. IX. fejezet HITELKAMATOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK 1. Ügyleti kamat 1.1. Az Adós a Takarékszövetkezet részére a hitelszerződésben, illetve a vonatkozó hatályos Hirdetményben rögzített ügyleti kamatot (hitelkamatot) köteles megfizetni a kölcsönösszeg felhasználásának ellenértékeként. Az ügyleti kamat felszámítás kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja a szerződésben meghatározott utolsó törlesztés időpontját megelőző nap. Amennyiben a felek vagy a felek bármelyike a szerződést ezen időpont előtt megszüntetik vagy a szerződés ezen időpont előtt megszűnik, úgy az ügyleti kamat a szerződés megszüntetésének, illetve megszűnésének időpontjáig jár, ezt követően pedig a Takarékszövetkezet késedelmi kamatot jogosult felszámítani, amennyiben az Adós fizetési késedelembe esett. Amennyiben az Adós az ügyleti kamatot annak esedékességekor nem fizeti meg, úgy a késedelem idejére a Takarékszövetkezet a meg nem fizetett ügyleti kamat után is jogosult késedelmi kamatot felszámítani Az ügyleti kamat számításának képlete: Az ügyleti kamat számításának képlete kamatperiódushoz nem kötött hitelek esetében: 17

18 Ügyleti kamat = tőke x napok száma x ügyleti kamatláb 360 x 100 Tőke: Napok száma: Ügyleti kamatláb: A felvett és még vissza nem fizetett kölcsön összege. A kamatfizetéssel érintett napok száma. A szerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke. Az ügyleti kamat számításának képlete kamatperiódushoz kötött hitelek esetében: Ügyleti kamat = tőke x napok száma x ügyleti kamatláb 360 x 100 Tőke: Napok száma: Ügyleti kamatláb: A felvett és még vissza nem fizetett kölcsön összege. Az érintett kamatperiódus napjainak száma. A szerződésben meghatározott ügyleti kamat mértéke Kamatfizetési periódus (az otthonteremtési támogatással nyújtott hitelek kivételével) a) Kamat, kamatfelár periódus Az ügyleti kamat, kamatfelár 3 éves vagy annál rövidebb futamidejű hitelek esetén fix, azaz a Takarékszövetkezet által egyoldalúan nem módosítható. Három évnél hosszabb futamidejű, kamat (kamatfelár) periódushoz kötött kamatozású hitelek esetén az ügyleti kamat a kamatperióduson belül fix mértékű. Ezen hitelek esetében az ügyleti kamat (kamatfelár) mértékét a Takarékszövetkezet kamat periódusonként jogosult felülvizsgálni és egyoldalúan megváltoztatni az egyedi szerződésben és jelen ÁSZF-be foglalt, módosításra okot adó feltételek felmerülése esetén. A 3 évet meghaladó futamidejű szerződések esetén, amennyiben az egyedi kölcsönszerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik és a felek által nem fix kamat vagy kamatfelár kerül alkalmazásra, úgy a kamat (kamatfelár) periódus (az utolsó kamatperiódust kivéve) 3 évet meghaladó, de 18 évnél nem hosszabb futamidejű hitelek esetén 3 év, a 18 évet meghaladó futamidejű hitelek esetén 5 év. Az első kamatperiódus ha jogszabály vagy jelen ÁSZF vagy az egyedi szerződés eltérően nem rendelkezik a folyósítás (több részletben történt folyósítás esetén az első részfolyósítás) napján kezdődik, és a folyósítás napjától számítottan az eltelt kamatperiódus utolsó évének ugyanazon hónapja, ugyanazon napját megelőző napig tart. Ezt követő kamatperiódusok az előző kamatperiódus utolsó napját követő napon kezdődnek, és a kezdőnapjuktól számítottan az eltelt aktuális kamatperiódus utolsó évének ugyanazon hónapja, ugyanazon napját megelőző napig tartanak, kivéve az utolsó kamatperiódust, amely a 3, illetve 5 éves kamatperiódus időtartamánál rövidebb is lehet, amennyiben a kölcsön hamarabb jár le vagy hamarabb kerül visszafizetésre. Az előzőek alapján az új kamatperiódusok a kamatperiódus időtartama elteltével az adott kamatperiódusban a folyósítás hónapjának és napjának megfelelő napon kezdődnek. Amennyiben az adott kamatperiódus kezdőnapja az év adott hónapjában hiányzik (február 29.), úgy azon kamatperiódus kezdőnapja a hónap utolsó napja (február 28.). Jelen ÁSZF-ben kamatperiódus alatt értelemszerűen a kamatfelár-periódust is érteni kell. 18

19 b) Referenciakamat periódus Referenciakamat alkalmazása esetén (az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában) a referenciakamat az adott referencia-kamatperióduson belül állandó, mértéke a referencia-kamatperiódus alatt megegyezik negyedéves referenciakamatperiódus esetén a referencia-kamatperiódus 1. napját megelőző negyedév utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamat mértékével, féléves referenciakamatperiódus esetén a referencia-kamatperiódus 1. napját megelőző félév utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamat mértékével, éves referenciakamatperiódus esetén a referencia-kamatperiódus 1. napját megelőző év utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referenciakamat mértékével. Amennyiben az adott referenciakamatot azon a napon, amely napi referenciakamat mérték alapján kerül meghatározásra a szerződés szerinti referenciakamat nem került jegyzésre, akkor az azt megelőző legutolsó jegyzett referenciakamat mérték az irányadó. A kölcsön folyósításának napja a referencia-kamatperiódus időtartamától függetlenül az első referencia-kamatperiódus kezdő napja. A referenciakamat-periódus (az első és az utolsó kamatperiódust kivéve) 3 hónapos, 6 hónapos vagy 1 éves időtartamú lehet, amennyiben a felek ettől eltérően nem rendelkeznek. Az első kamatperiódus negyedéves kamatperiódus esetén annak a naptári negyedévnek az utolsó napjáig, féléves kamatperiódus esetén pedig annak a naptári félévnek az utolsó napjáig tart, amelyben a kamatperiódus megkezdődött, éves kamatperiódus esetén pedig annak a naptári évnek az utolsó napjáig tart, amelyben a kamatperiódus megkezdődött. Az ezt követő kamatperiódusok kezdete az előző kamatperiódus zárónapját követő nap, utolsó napja, negyedéves kamatperiódus esetén a naptári tárgynegyedév utolsó naptári napja, féléves kamatperiódus esetén pedig a naptári félév utolsó napja, éves kamatperiódus esetén pedig a naptári év utolsó napja, az utolsó kamatperiódus utolsó napja pedig a hitel lejáratának, a hitelszerződés megszűnésének napja, illetve lejárat előtti visszafizetés estén a kölcsön teljes visszafizetését megelőző nap Kamatfizetési periódus (referencia-kamat periódus, kamatfelár-periódus) otthonteremtési támogatással nyújtott hitelek esetében Az ügyleti kamat kamatperiódusonként állandó. Az egyes referencia-kamatperiódusok a szerződéskötés napjától számított, egyenként egy éves időtartamúak (amely alól az utolsó kamatperiódus kivételt képezhet.) Az első referencia-kamatperiódus a szerződéskötés napján kezdődik (ami egyben a futamidő 1. napja is) és a következő év azonos napját megelőző napig tart (ügyleti év). Az ezt követő kamatperiódusok kezdete az előző kamatperiódus zárónapját követő nap. Az utolsó referencia-kamatperiódus a hitel lejáratának, a hitelszerződés megszűnésének napja, illetve lejárat előtti visszafizetés esetén a kölcsön teljes visszafizetését megelőző nap. A Takarékszövetkezet a kamattámogatás időtartama alatt a kölcsön ügyleti kamatának (kamatfelárnak) az egyoldalú módosítására nem jogosult, hanem az csak a referenciakamat változásának megfelelően változhat. 19

20 A Takarékszövetkezet által az ügyleti év fordulónapján érvényes referencia-hozam alapján érvényesített ügyleti kamat módosítása nem minősül egyoldalú kamatemelésnek. A kamattámogatási időszak lejártát követően a kamatfelár periódus, amennyiben a hátralévő futamidő meghaladja a 3 évet, 3 év, és ez esetben a kamattámogatás lejártát követően a kamatfelár megváltoztatható. Ez esetben az első kamatfelár-periódus kezdőnapja a támogatás lejártát követő nap. A kamatfelár-periódus meghatározására, illetve mértékének megváltoztatására egyebekben a IX. fejezet 1.3. a) pontban, a X. fejezetben, valamint az egyedi szerződésbe foglalt rendelkezések az irányadóak. 2. Késedelmi kamat 2.1. Amennyiben az Adós a hitelszerződésben foglalt bármilyen fizetési kötelezettségének (kivéve a késedelmi kamatfizetési kötelezettséget) az esedékesség időpontjában nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet a késedelem időtartamára a lejárt és esedékessé vált tartozások után az egyedi szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot jogosult felszámítani. Az ügyleti kamat késedelmes teljesítését kivéve minden fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamatnak az egyedi szerződésben meghatározott százalékponttal növelt összege. Az ügyleti kamat késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kamat mértéke az egyedi szerződésben a lejárt ügyleti kamat összegének %-ában meghatározott mérték A késedelmi kamat számításának képlete: Az ügyleti kamat késedelmes teljesítését kivéve minden fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén: Késedelmi kamat = tőke x napok száma x (ügyleti kamatláb + Y%) 360 x 100 Tőke: A késedelemmel érintett tőke összege. Napok száma: A fizetési késedelemmel érintett napok száma. Y: A Takarékszövetkezet által késedelem esetére szerződésben meghatározott százalékpont mértéke Az ügyleti kamat késedelmes teljesítése esetén: Késedelmi kamat = ügyleti kamat x napok száma x Y% 360 x 100 Ügyleti kamat: A késedelemmel érintett ügyleti kamat összege. Napok száma: A fizetési késedelemmel érintett napok száma. Y: A Takarékszövetkezet által késedelem esetére szerződésben meghatározott százalékpont mértéke A február 1. napjától az Adós késedelmes teljesítése esetén a késedelem időtartamára a Takarékszövetkezet legfeljebb olyan mértékű késedelmi kamatot számíthat fel az Adóssal szemben, amely nem haladja meg a hitelszerződésben kikötött ügyleti kamat másfélszeresének legfeljebb 3 százalékponttal növelt mértékét, és nem lehet magasabb, mint a kölcsönszerződésekre az Fnyhtv. 17/A. -ban meghatározott teljes hiteldíj mutató maximális mértéke. 20

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT on the calculation of the annual percentage rate of charge Kihirdetve: Budapest, 2016. június 1. Promulgated on: 1 st June, 2016 Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK

H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK Tiszavasvári Takarékszövetkezet 4440 Tiszavasvári, Kossuth L. út 1. H I R D E T M É N Y - LAKOSSÁGI HITELEK 2011. augusztus 01-től Kiegészítő Kamattámogatásos építési és új lakásvásárlási hitel 2008. november

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

Üzletszabályzat a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (Hatályos: 2014. március 15-től)

Üzletszabályzat a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (Hatályos: 2014. március 15-től) Üzletszabályzat a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről (Hatályos: 2014. március 15-től) A fogyasztóknak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK III/A TAKARÉK OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Hatályos: január 1-től A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig,

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. június 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28.

Hirdetmény. Hatályos: november 1-től. Közzététel napja: október 28. Hirdetmény A Sopron Bank Zrt. által a 341/2011. (XII. 29.) és a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletek alapján kamattámogatással nyújtott lakossági jelzáloghitelek kondícióiról 1 Hatályos: 2016. november

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től

Hirdetmény. Érvényes 2015.04.01-től Hirdetmény Az otthonteremtési kamattámogatásával nyújtott lakáscélú kölcsönök kondícióiról valamint A fiatalok, valamint többgyermekes családok kamattámogatott lakáscélú kölcsöneinek kondícióiról és A

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2017.01.01-től visszavonásig Lakáscélú jelzáloghitel Hitel célja lakásvásárlás, építés,

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820 Fax: (+36-82) 553-821 E-mail: info@somogytakarek.hu www.somogytakarek.hu Cégjegyzékszám:14-02-000320 Adószám: 10115521-2-14 KSH: 10115521-6419-122-14

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza. Takarék

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Ikt.sz. 8368/2016. A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben