ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA"

Átírás

1 ÜZLETI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1A. számú melléklet INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA amely (a továbbiakban: Szerződés ) létrejött egyrészről a Virtual Communications Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszám: Cg székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 5. II. em. 5. adószám: bankszámlaszám: telefonszám: +36 (1) faxszám: +36 (1) mint szolgáltató a továbbiakban: Szolgáltató, másrészről a(z).. cégjegyzékszám: székhely: adószám: bankszámlaszám: telefonszám:..... mint előfizető a továbbiakban: Előfizető, Előfizető és Szolgáltató együttesen: felek, bármelyikük külön: fél között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 1. A szerződés tárgya 1.1. Szolgáltató a mindenkor rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel az Internet Protokollon Nyújtott Telefon Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben ( ÁSZF ) meghatározott telefonszolgáltatást nyújt az Előfizető részére Az internet protokollon nyújtott telefonszolgáltatás olyan telefonszolgáltatás, amely helyhez kötött előfizetői végponton keresztül vehető igénybe, és mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősül A Szolgáltató az internet hálózatán IP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújt. Az előfizetői hozzáférési pont a digitális elosztó/optikai végberendezés ügyfél oldali telefon interfésze. A telefon szolgáltatás esetében digitális elosztó/optikai végberendezés választja el és irányítja az internethasználat és a telefonálás által generált adatforgalmat. A Szolgáltató telefonszolgáltatása során a hang továbbítása nem a hagyományos telefonhálózaton, hanem Internetes hálózaton keresztül történik A szolgáltatás igénybevétele a telefonkapcsolat felépülésével jön létre. Ez nem feltétlenül jelenti tényleges beszélgetés létrejöttét, a szolgáltatás igénybevétele létrejöhet úgy, hogy a hívott oldalon pl. hangposta, üzenetrögzítő, fax, alközpont, modem fogadja a hívást A Szolgáltatás áramkimaradás esetén nem használható.

2 1.6. A jelen szerződés alapján nyújtott internet szolgáltatás jellemzői: Csatlakoztatott végberendezés: Hangcsatornák száma: A Szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételét (a csatlakozás kiépítését) a szolgáltató a jelen szerződésben rögzített díjért. napjáig vállalja az alábbi helyre (csatlakozási pont): 1135 Budapest, Hun utca 2. I. emelet 1.8. A Szolgáltató távközlési hálózatához csatlakoztatható minden olyan távközlő-végberendezés, amely a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait teljesíti. Az Előfizetői tulajdonú végberendezések műszaki megfelelőségéről az Előfizető köteles gondoskodni. Az Előfizető felelősséggel tartozik a tulajdonában és fenntartásában lévő berendezés rendeltetésszerű működéséért és működtetéséért. Az Előfizető a jelen Szerződés hatálya alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató vagy partnerei által felszerelt végberendezések és technikai eszközök teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért teljes felelősséggel tartozik. Az Előfizető köteles a berendezések megsemmisülése vagy értékcsökkenése esetén a szolgáltató által kiállított számla alapján megtéríteni a berendezések értékét. Előfizető tudomásul veszi, hogy a berendezések értékét akkor is megtéríti, ha a szerződés megszűnése esetén 8 napon belül nem teszi lehetővé a Szolgáltató részére a szolgáltatás végberendezésének leszerelését A szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF 1. melléklete tartalmazza. Szolgáltató az ÁSZF-et és azok változásait az ügyfélszolgálatán közzéteszi. Az ÁSZF az ügyfélszolgálaton megtekinthető, arról másolat kérhető, illetve az internetről (http://www.vircomm.hu) elektronikus formátumban elérhető. 2. Fizetési feltételek 2.1. Felek megállapodnak, hogy a Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során az alábbi díjak fizetésére köteles a Szolgáltató részére a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott díjakat köteles megfizetni 2.2. Az Előfizető a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által az adott tárgyhó 5. napjáig kiállított számlája alapján, a számla kiállításától számított 15 napon belül (fizetési határidő) banki átutalás útján fizeti meg. Amennyiben tárgyhó 10. napjáig Előfizető nem kap számlát, ennek tényét a címen tárgyhó 12. napjáig köteles bejelenteni. Amennyiben Előfizető a számla szerinti tartozását a határidőig nem fizeti meg, a Szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámolni a fizetés esedékességétől a fizetés teljesítésének napjáig terjedő időszakra, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, továbbá Szolgáltató jogosult a szolgáltatást az ÁSZF rendelkezései szerint korlátozni, illetve felfüggeszteni. Bármilyen díj akkor tekinthető megfizetetnek, amennyiben az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat A 2.2. pontban meghatározott díj a évben érvényes. Szolgáltató a szolgáltatási díjat minden évben a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző év januártól decemberéig terjedő időszakra számított belföldi ipari értékesítési árindex alapján jogosult egyoldalúan megemelni, melyet az árindex hivatalos közzétételét követően díjközlés formájában jogosult érvényesíteni, tárgyév január 1. napjára visszamenőleges hatállyal.

3 3. A Szerződés hatálya 3.1. Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a hónap utolsó napjával 1 hónapos felmondási idő betartása mellett felmondani. A felmondást indokolni nem kell. 4. Vegyes rendelkezések 4.1. Az ÁSZF 9., 10., 11., fejezetei, valamint az ÁSZF 1. és a 2. számú mellékletei tartalmazzák az Előfizető szerződésszegésére, így a Szerződés megszűnésére, a Szerződés szünetelésének, illetőleg a szolgáltatás korlátozására vonatkozó rendelkezéseket. Az ÁSZF 9. és 12. fejezetei tartalmazzák a Szolgáltató szerződésszegésére vonatkozó rendelkezéseket Az ÁSZF 14. fejezete tartalmazza az Előfizető jogait az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető kötbér mértékét, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértékét, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módját. A Szolgáltató akkor teljesít hibásan, ha a szolgáltatás a garantált sebességet a Szolgáltatónak felróható okból nem teljesíti, a garantált rendelékezésre állás a garantált sebesség tekintetében értelmezendő A Szolgáltatás más címre történő áthelyezésére akkor lehetséges, ha a szolgáltatás technikai feltételei az új címen is adottak. Az áthelyezést írásban kell kérni a Szolgáltatótól Hibabejelentéssel és a számlapanasszal előfizető a szolgáltató ügyfélszolgálatán élhet. Az ÁSZF 2., 12., és 13. fejezetei, illetve a jelen szerződés 4.6. pontja tartalmazza a hibabejelentések és számlapanaszok megtételének és elintézésének módját és helyét. Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben meghibásodás esetén a probléma nem a Szolgáltató érdekkörében fordul elő, úgy a Szolgáltató által kiszámlázott kiszállási díjat kifizeti A Szolgáltató az ügyfélszolgálatának és hibabejelentő szolgálatának elérhetősége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe: Ügyfélszolgálat cím: 1135 Budapest, Hun utca 2. I. emelet nyitvatartási idő: munkanapokon telefonszám: +36 (40) honlap: Hibabejelentő szolgálat elérhetősége: A hibabejelentő telefonszáma: +36 (40) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően a jelen Szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a felek illetve a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a jelen Szerződés keretében biztosított szolgáltatásához a Szolgáltató biztosítja a hívószámot és a hívószám egy társszolgáltató ISDN30 mezőjébe tartozik, úgy ebben az esetben Szolgáltató csak akkor tudja a számhordozást teljesíteni az Előfizető részére, amennyiben a társszolgáltató ezen számok mezőtől független hordozását biztosítja a Szolgáltató részére.

4 5. Záró rendelkezések 5.1. A felek bármelyikét a jelen Szerződés alapján megillető bármely jogról való kifejezett vagy hallgatólagos lemondás nem bír kötelező erővel az adott félre nézve, hacsak nem tesz ilyen értelmű írásbeli nyilatkozatot. Valamely jogról való kifejezett lemondás nem értelmezhető a jelen Szerződés alkalmazásában bármely más jogról, rendelkezésről vagy jogorvoslatról való lemondásnak A jelen Szerződés valamely rendelkezésének jogellenessége, érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát A jelen szerződés illetve bármelyik rendelkezése kizárólag a szerződő felek kifejezett írásbeli megállapodásával, vagy az ÁSZF szerint módosítható, változatható vagy érvényteleníthető. A szerződésmódosítás részletes szabályait az ÁSZF 8. fejezete tartalmazza. A nyilatkozattétel Előfizető részéről történő elmulasztása mint ráutaló magatartás a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minősül. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel Előfizető általi elmulasztása elfogadásnak minősül A jelen szerződésre és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz és a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, valamint bírósághoz fordulhat. Az ÁSZF 19. fejezete tartalmazza az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat Előfizető az Szolgáltató Internet Protokollon Nyújtott Telefon Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) megismerte, egy példányát átvette. Az ÁSZF hatályos szövege a weboldalon elektronikus formában elérhető, megtekinthető és letölthető. Jelen Szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt együttesen, cégszerűen aláírták. Budapest,.. Előfizető Virtual Communications Kft. Szolgáltató

5 EGYÉNI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS 1B. számú melléklet INTERNET PROTOKOLLON NYÚJTOTT TELEFONSZOLGÁLTATÁSRA amely (a továbbiakban: Szerződés ) létrejött egyrészről a Virtual Communications Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzékszám: Cg székhely: 1092 Budapest, Ráday utca 5. II. em. 5. adószám: bankszámlaszám: telefonszám: +36 (1) faxszám: +36 (1) mint szolgáltató a továbbiakban: Szolgáltató, másrészről a(z). születési név: lakcím: születési hely, idő: anyja neve: telefonszám:..... mint előfizető a továbbiakban: Előfizető, Előfizető és Szolgáltató együttesen: felek, bármelyikük külön: fél között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 6. A szerződés tárgya 6.1. Szolgáltató a mindenkor rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel az Internet Protokollon Nyújtott Telefon Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben ( ÁSZF ) meghatározott telefonszolgáltatást nyújt az Előfizető részére Az internet protokollon nyújtott telefonszolgáltatás olyan telefonszolgáltatás, amely helyhez kötött előfizetői végponton keresztül vehető igénybe, és mobil rádiótelefon szolgáltatásnak nem minősül A Szolgáltató az internet hálózatán IP alapú helyhez kötött telefonszolgáltatást nyújt. Az előfizetői hozzáférési pont a digitális elosztó/optikai végberendezés ügyfél oldali telefon interfésze. A telefon szolgáltatás esetében digitális elosztó/optikai végberendezés választja el és irányítja az internethasználat és a telefonálás által generált adatforgalmat. A Szolgáltató telefonszolgáltatása során a hang továbbítása nem a hagyományos telefonhálózaton, hanem Internetes hálózaton keresztül történik A szolgáltatás igénybevétele a telefonkapcsolat felépülésével jön létre. Ez nem feltétlenül jelenti tényleges beszélgetés létrejöttét, a szolgáltatás igénybevétele létrejöhet úgy, hogy a hívott oldalon pl. hangposta, üzenetrögzítő, fax, alközpont, modem fogadja a hívást A Szolgáltatás áramkimaradás esetén nem használható.

6 6.6. A jelen szerződés alapján nyújtott internet szolgáltatás jellemzői: Csatlakoztatott végberendezés: Hangcsatornák száma: A Szerződés tárgyát képező szolgáltatás igénybevételét (a csatlakozás kiépítését) a szolgáltató a jelen szerződésben rögzített díjért. napjáig vállalja az alábbi helyre (csatlakozási pont): 1135 Budapest, Hun utca 2. I. emelet 6.8. A Szolgáltató távközlési hálózatához csatlakoztatható minden olyan távközlő-végberendezés, amely a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait teljesíti. Az Előfizetői tulajdonú végberendezések műszaki megfelelőségéről az Előfizető köteles gondoskodni. Az Előfizető felelősséggel tartozik a tulajdonában és fenntartásában lévő berendezés rendeltetésszerű működéséért és működtetéséért. Az Előfizető a jelen Szerződés hatálya alatt a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, a Szolgáltató vagy partnerei által felszerelt végberendezések és technikai eszközök teljes vagy részleges meghibásodásáért, megrongálódásáért, rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná válásáért, elvesztéséért, megsemmisüléséért teljes felelősséggel tartozik. Az Előfizető köteles a berendezések megsemmisülése vagy értékcsökkenése esetén a szolgáltató által kiállított számla alapján megtéríteni a berendezések értékét. Előfizető tudomásul veszi, hogy a berendezések értékét akkor is megtéríti, ha a szerződés megszűnése esetén 8 napon belül nem teszi lehetővé a Szolgáltató részére a szolgáltatás végberendezésének leszerelését A szolgáltatás részletes leírását az ÁSZF 1. melléklete tartalmazza. Szolgáltató az ÁSZF-et és azok változásait az ügyfélszolgálatán közzéteszi. Az ÁSZF az ügyfélszolgálaton megtekinthető, arról másolat kérhető, illetve az internetről (http://www.vircomm.hu) elektronikus formátumban elérhető. 7. Fizetési feltételek 7.1. Felek megállapodnak, hogy a Előfizető a szolgáltatás igénybevétele során az alábbi díjak fizetésére köteles a Szolgáltató részére a jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott díjakat köteles megfizetni 7.2. Az Előfizető a szolgáltatási díjat a Szolgáltató által az adott tárgyhó 5. napjáig kiállított számlája alapján, a számla kiállításától számított 15 napon belül (fizetési határidő) banki átutalás útján fizeti meg. Amennyiben tárgyhó 10. napjáig Előfizető nem kap számlát, ennek tényét a címen tárgyhó 12. napjáig köteles bejelenteni. Amennyiben Előfizető a számla szerinti tartozását a határidőig nem fizeti meg, a Szolgáltató késedelmi kamatot jogosult felszámolni a fizetés esedékességétől a fizetés teljesítésének napjáig terjedő időszakra, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, továbbá Szolgáltató jogosult a szolgáltatást az ÁSZF rendelkezései szerint korlátozni, illetve felfüggeszteni. Bármilyen díj akkor tekinthető megfizetetnek, amennyiben az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat A 2.2. pontban meghatározott díj a évben érvényes. Szolgáltató a szolgáltatási díjat minden évben a KSH által közzétett, a tárgyévet megelőző év januártól decemberéig terjedő időszakra számított belföldi ipari értékesítési árindex alapján jogosult egyoldalúan megemelni, melyet az árindex hivatalos közzétételét követően díjközlés formájában jogosult érvényesíteni, tárgyév január 1. napjára visszamenőleges hatállyal.

7 8. A Szerződés hatálya 8.1. Felek a jelen Szerződést az aláírás napjától határozatlan időtartamra kötik. A szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, a hónap utolsó napjával 1 hónapos felmondási idő betartása mellett felmondani. A felmondást indokolni nem kell. 9. Vegyes rendelkezések 9.1. Az ÁSZF 9., 10., 11., fejezetei, valamint az ÁSZF 1. és a 2. számú mellékletei tartalmazzák az Előfizető szerződésszegésére, így a Szerződés megszűnésére, a Szerződés szünetelésének, illetőleg a szolgáltatás korlátozására vonatkozó rendelkezéseket. Az ÁSZF 9. és 12. fejezetei tartalmazzák a Szolgáltató szerződésszegésére vonatkozó rendelkezéseket Az ÁSZF 14. fejezete tartalmazza az Előfizető jogait az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén, az Előfizetőt megillető kötbér mértékét, a hiba kijavításának átmeneti vagy tartós lehetetlensége esetén az Előfizetőt megillető díjcsökkentés mértékét, az előfizetői szolgáltatással kapcsolatos viták rendezésének módját. A Szolgáltató akkor teljesít hibásan, ha a szolgáltatás a garantált sebességet a Szolgáltatónak felróható okból nem teljesíti, a garantált rendelékezésre állás a garantált sebesség tekintetében értelmezendő A Szolgáltatás más címre történő áthelyezésére akkor lehetséges, ha a szolgáltatás technikai feltételei az új címen is adottak. Az áthelyezést írásban kell kérni a Szolgáltatótól Hibabejelentéssel és a számlapanasszal előfizető a szolgáltató ügyfélszolgálatán élhet. Az ÁSZF 2., 12., és 13. fejezetei, illetve a jelen szerződés 4.6. pontja tartalmazza a hibabejelentések és számlapanaszok megtételének és elintézésének módját és helyét. Az Előfizető kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben meghibásodás esetén a probléma nem a Szolgáltató érdekkörében fordul elő, úgy a Szolgáltató által kiszámlázott kiszállási díjat kifizeti A Szolgáltató az ügyfélszolgálatának és hibabejelentő szolgálatának elérhetősége és nyitvatartási rendje, illetve internetes honlapjának címe: Ügyfélszolgálat cím: 1135 Budapest, Hun utca 2. I. emelet nyitvatartási idő: munkanapokon telefonszám: +36 (40) honlap: Hibabejelentő szolgálat elérhetősége: A hibabejelentő telefonszáma: +36 (40) Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a megszűnését követően a jelen Szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a felek illetve a részükről eljáró személyek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel Felek rögzítik, hogy abban az esetben, amennyiben a jelen Szerződés keretében biztosított szolgáltatásához a Szolgáltató biztosítja a hívószámot és a hívószám egy társszolgáltató ISDN30 mezőjébe tartozik, úgy ebben az esetben Szolgáltató csak akkor tudja a számhordozást teljesíteni az Előfizető részére, amennyiben a társszolgáltató ezen számok mezőtől független hordozását biztosítja a Szolgáltató részére.

8 10. Záró rendelkezések A felek bármelyikét a jelen Szerződés alapján megillető bármely jogról való kifejezett vagy hallgatólagos lemondás nem bír kötelező erővel az adott félre nézve, hacsak nem tesz ilyen értelmű írásbeli nyilatkozatot. Valamely jogról való kifejezett lemondás nem értelmezhető a jelen Szerződés alkalmazásában bármely más jogról, rendelkezésről vagy jogorvoslatról való lemondásnak A jelen Szerződés valamely rendelkezésének jogellenessége, érvénytelensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a jelen Szerződés egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát A jelen szerződés illetve bármelyik rendelkezése kizárólag a szerződő felek kifejezett írásbeli megállapodásával, vagy az ÁSZF szerint módosítható, változatható vagy érvényteleníthető. A szerződésmódosítás részletes szabályait az ÁSZF 8. fejezete tartalmazza. A nyilatkozattétel Előfizető részéről történő elmulasztása mint ráutaló magatartás a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minősül. Amennyiben a szerződésmódosításra díjváltozás miatt kerül sor, a nyilatkozattétel Előfizető általi elmulasztása elfogadásnak minősül A jelen szerződésre és annak értelmezésére a magyar jogszabályok vonatkoznak. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit tekintik irányadónak Az előfizetői szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos viták rendezése végett az előfizető a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz és a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőséghez, valamint bírósághoz fordulhat. Az ÁSZF 19. fejezete tartalmazza az ezzel kapcsolatos részletes szabályokat Előfizető az Szolgáltató Internet Protokollon Nyújtott Telefon Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) megismerte, egy példányát átvette. Az ÁSZF hatályos szövege a weboldalon elektronikus formában elérhető, megtekinthető és letölthető. Jelen Szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt együttesen, cégszerűen aláírták. Budapest,.. Előfizető Virtual Communications Kft. Szolgáltató

9 1. MELLÉKLET: DÍJAK 1) Szolgáltatás kiépítésének díja:. Ft + ÁFA, azaz. forint plusz ÁFA. 2) Havi díjak. 3) Számlázás típusa. alapú számlázás. 4) Percdíjak Helyi hívás*: Távolsági hívás*: Hazai mobil (T-Mobile, Telenor, Vodafone)*:. Ft + áfa / perc. Ft + áfa / perc.. Ft + áfa / perc *Szolgáltató nem különböztet meg csúcsidőt és csúcsidőn kívüli időszakot. Részletes percdíj táblázatot kérje a Szolgáltatótól. Budapest,.. Előfizető Virtual Communications Kft. Szolgáltató

10 ÁSZF kivonat - Internet protokoll alapú helyhez kötött távbeszélő szolgáltatáshoz 2. számú melléklet 1. Szolgáltató adatai, ügyfélszolgálat elérhetősége, illetve internetes honlapjának címe Szolgáltató cégneve: Virtual Communications Korlátolt Felelősségű Társaság Szolgáltató rövidített cégneve: Virtual Communications Kft. Szolgáltató székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 5. II. em. 5. Szolgáltató telefonszáma: +36 (40) külföldről: +36 (40) fax: +36 (1) Adószám: Cégjegyzékszám: Statisztikai szám jel: Bankszámlaszám: Szolgáltató internetes honlapjának címe: ÁSZF elérhetősége: Elektronikus ügyfélszolgálat elérhetősége: Központi cím: Ügyfélszolgálat elérhetősége: cím: 1135 Budapest, Hun utca 4. I. emelet nyitvatartási idő: munkanapokon 09:00-17:00 telefon: +36 (40) fax: +36 (1) Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tárgyi hatálya a címben specifikált elektronikus Internet Protokoll alapú hangszolgáltatásra terjed ki. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: Szolgáltató, Előfizető, Felhasználó. 3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása A jelen ÁSZF alkalmazásában a szolgáltatás a helyhez kötött telefonszolgáltatást jelenti, amelyek segítségével az Előfizetők az előfizetői végponton keresztül beszéd célú telefonszolgáltatást vehetnek igénybe. 4. Elektronikus ügyfélszolgálat A Virtual Communications Kft. honlapján, a címen elektronikus ügyfélszolgálatot működtet. Az elektronikus ügyfélszolgálatot az Előfizetők egy az Előfizető által előre megadott ügyfélazonosító és egy jelszó segítségével érhetik el (regisztrációkor kell megadni). 5. Az Előfizetői szerződéskötés formai és eljárási szabályai, az előfizetői szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének esetleges időbeli és földrajzi korlátai.

11 A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásáról a Szolgáltató, az Előfizető, illetve igénylő (a továbbiakban együtt: Felek) Előfizetői szerződést kötnek. Utólagos elszámolású un. Postpaid Előfizetői szerződést a felek kizárólag írásban, a Szolgáltató előzetes jóváhagyása mellett köthetik meg. Az írásban megkötött Előfizetői szerződés kötelező mellékleteit jelen ÁSZF 7.1 pontja tartalmazza. Előfizető a Szolgáltató részére a szerződés megkötésekor az igényelt biztonsági korláttal egyenértékű letétet köteles megfizetni biztosítékul. Szolgáltató a megfizetett letétet nyilvántartásba veszi. Szolgáltató köteles az Előfizető számára a letét összegét jóváírni a szerződéskötéstől számított 4. forgalmi számlán, amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által megküldött számlákat határidőre és maradéktalanul megfizette. Amennyiben Szolgáltató a 4. megküldött számlán nem tudja teljes mértékben jóváírni a letét összegét, úgy azt a soron következő számlákon írja jóvá mindaddig, amíg a befizetett letét 100%-ban felhasználásra kerül. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által megküldött számlát nem fizeti meg határidőre, úgy a fizetési határidő napját követő napon a Szolgáltató a befizetett letétből azt kiegyenlíti, de ugyanekkora összeggel csökkenti a biztonsági korlát mértékét is. A késedelmes, vagy pontatlan fizetés a letét felhasználásának határidejét a késedelmes hónapok számával növeli. Egyedi megállapodás keretén belül Szolgáltatónak jogában áll a letét befizetésétől eltekinteni. Rendszeres késedelmes fizetés esetén Szolgáltatónak jogában áll az Előfizető értesítése mellett az Előfizetést korlátozni vagy felfüggeszteni, míg Előfizető a hátralékát, annak minden járulékos költségével együtt 100%-osan ki nem egyenlítette. Kivételes esetben az Előfizetői szerződés ráutaló magatartással is létrejöhet. Ráutaló magatartással létrejöttnek tekinthető a szerződés, amennyiben az igénylő igénybejelentése alapján a Szolgáltató a kért előfizetői szolgáltatást írásos szerződés létrejöttének elmaradása esetén is teljesítette, az igénylő a szolgáltatást igazolható módon igénybe vette. 6. Előfizetői hozzáférési pont Azon hálózati végpont, amelyen keresztül az előfizető egy elektronikus hírközlő végberendezés fizikai és logikai csatlakoztatása révén hálózati funkciókat és a hálózaton nyújtott szolgáltatásokat vehet igénybe. Az elektronikus szolgáltatás átadási pontja a Szolgáltató szerverfarmja, mely a BIX-ben (Budapest Internet Exchange) található, és melyet az Előfizető az Előfizetői hozzáférési pontja és a publikus internet segítségével ér el. A Szolgáltató jogosult az előfizetői hozzáférési pont létesítésekor egyszeri díjat (telepítési díj) felszámítani, abban az esetben, ha az Előfizető a Szolgáltatót bízza meg a hozzáférési pont kialakításával.

12 Azon Előfizetők, akik helyhez kötött távközlési szolgáltatást vesznek igénybe, önállóan alakítják ki a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges Előfizetői végpontot. A szolgáltató ebben az esetben nem jogosult telepítési díjat felszámítani, de az Előfizetőnek írásos, vagy elektronikus formában megkötött szerződésben kell vállalni, hogy a kiépített végpontot kizárólag a szerződésben meghatározott felszerelési helyen üzemelteti. Minden a használatból adódó jogi felelősség ezt követően az Előfizetőt terheli. 7. Az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges Előfizetői adatok listája, az Előfizetői jogviszony létrejötte, legrövidebb szerződési időszak A Szolgáltató az Előfizetői szerződés megkötésekor megkülönbözteti az egyéni (természetes személy) és az üzleti (közületi) előfizetőt. Az Előfizetői szerződés megkötésekor a természetes személy Előfizető köteles nyilatkozni arról, hogy a szolgáltatást egyéni előfizetőként vagy nem egyéni előfizetőként kívánja igénybe venni. Az Előfizető ezt a nyilatkozatát az Előfizetői szerződés hatálya alatt az ügyfélszolgálat igénybevételével bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja, ha ennek feltételei fennállnak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben az Előfizetői szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Előfizető nem, hiányosan, vagy nem a valóságnak megfelelően adja meg, az Előfizetői szerződés nem jön létre. A Szolgáltató az Előfizető által szolgáltatott adatok valódiságának ellenőrzése céljából az alábbi eredeti dokumentumok bemutatását kérheti: - Cégjegyzékben nyilvántartott szervezetek (korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, betéti társaság, közkereseti társaság, közös vállalat, szövetkezet, közhasznú társaság, egyesülés, egyéni cég, oktatói munkaközösség, vízgazdálkodási társulat) esetében: 30 napnál nem régebbi és hatályos adatokat tartalmazó cégbírósági bejegyző végzés, vagy cégkivonat, amennyiben még nincs bejegyezve a Cégbíróság által érkeztetett bejegyzési kérelem teljes példánya, vagy mindezek másolati példánya, aláírási címpéldány, a cégjegyzésre jogosult személyazonosító okmánya, meghatalmazás közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el) - Cégjegyzékben nem nyilvántartott szervezetek (alapítványok, egyesületek, egyházak, politikai pártok, társadalmi szervezetek, szakszervezetek, ügyvédi irodák, stb.) esetében: 30 napnál nem régebbi hatályos adatokat tartalmazó bírósági nyilvántartásba vételről rendelkező végzés, vagy nyilvántartásba vétel előtt az alapszabály bíróság által érkeztetett másolati példánya, a képviseletre jogosult személyazonosító okmánya. Szükséges lehet meghatalmazás közokirati vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában, abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el. - Egyéni vállalkozók esetében: a vállalkozó igazolvány eredeti vagy másolati példánya, személyi azonosító okmány, meghatalmazás közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el)

13 - Természetes személy esetében: személyi azonosító okmány, meghatalmazás teljes bizonyító erejű magánokirati formában (abban az esetben, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el). Jelen pont vonatkozásában személy azonosítására alkalmas dokumentumnak minősül a személyi igazolvány és a lakcímkártya, az új típusú vezetői engedély, az útlevél, a tartózkodási engedély, a letelepedési engedély. A Szolgáltató weboldalán (www.vircomm.hu) megkötött elektronikus szerződés megkötésekor az Előfizetőnek be kell mutatni a szerződéskötéshez szükséges okmányokat. Az elektronikus szerződés megkötésekor az Előfizető magára nézve kötelezően elfogadja az ÁSZF tartalmát. 8. Az Előfizetői szerződés módosításának egyes esetei és a szerződésmódosítás feltételei A szerződés általában a Felek egyező akaratával módosítható. Az egyedi Előfizetői szerződés módosítása írásban, üzletkötőn keresztül, a Szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában személyesen, postai levélben, elektronikus ügyfélszolgálaton egyebekben az Előfizetői szerződés megkötésének szabályai szerint történhet. Az egyedi Előfizetői szerződés elektronikus ügyfélszolgálat igénybevételével történő módosítására az ÁSZF. 4. pontjában foglaltak irányadók. Az ÁSZF - azok minden módosítása esetén a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően - nyilvánosságra kell hozni, a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve honlapján ingyenesen elérhetővé kell tenni, valamint a hatóságnak meg kell küldeni. A Szolgáltató a módosítás hatóságnak történő megküldésének kivételével nem köteles a jelen bekezdésben foglaltakat az ÁSZF azon módosításaira alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti. A Szolgáltató a jelen rendelkezéseinek egyoldalú módosítására jogosult, különösen, ha a Szolgáltató: - a hálózat műszaki paramétereinek megváltozása vagy egyéb indokolt és szolgáltatással összefüggő üzleti ok miatt az előfizetői szolgáltatások körét, illetve a szolgáltatások igénybe vételének feltételeit kívánja változtatni, - a jelen ÁSZF-ben szereplő díjakat meg kívánja változtatni, vagy - jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy - egyéb, vis maior vagy a Szolgáltatón kívül álló bármely körülményben bekövetkezett lényeges változás indokolja. A Szolgáltató a fentiek szerint jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az Előfizetőket értesíteni az előfizetőket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidő betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF-et nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetői díj csökken.

14 9. Az Előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének esetei Az előfizetői szolgáltatás szüneteltetésének bármely esetében a szüneteltetés időtartama alatt az Előfizető hívást kezdeményezni és fogadni nem tud. Ez vonatkozik a segélyhívó számokra is. a) Szolgáltató érdekkörébe tartozó okból, vagy b) az Előfizető érdekkörébe tartozó okból c) mindkét fél érdekkörén kívüli okból (vis maior), vagy d) Magyarország honvédelmi, nemzetbiztonsági, gazdasági és közbiztonsági érdekeinek védelmében a jogszabályok által előírt módon. A szüneteltetés ideje beszámít az éves rendelkezésre állási időbe. 10. Az Előfizetői szolgáltatás korlátozásának feltételei. A Szolgáltató szolgáltatás-korlátozási joga Az Előfizetői szolgáltatás igénybevételének korlátozására a Szolgáltató az Előfizető egyidejű értesítésével a következő esetekben jogosult: a) az Előfizető akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató hálózatának rendeltetésszerű működését, így különösen, ha az Előfizető az előfizetői hozzáférési ponthoz megfelelőség-tanúsítással nem rendelkező végberendezést vagy nem megfelelő interfésszel rendelkező végberendezést csatlakoztatott, b) az Előfizető az előfizetői szolgáltatást a Szolgáltató hozzájárulása nélkül harmadik személy részére továbbértékesíti, vagy azt hálózati szolgáltatás céljára használja, c) az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló első felszólításban megjelölt - de legalább 8 napos; Ft feletti díjtartozás esetén a fizetési határidő lejártát követő 5 naposhatáridő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a Szolgáltatónak nem adott az ÁSZF-ben meghatározott vagyoni biztosítékot, d) Tiltott használat miatti szolgáltatás-korlátozás: amennyiben Előfizető súlyosan megszegi a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi vagy magyarországi törvényeket, jog-, etikai szabályokat, -elveket. e) Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatónál több szerződéssel is rendelkezik, és azok bármelyikén legalább 8 napos lejárt díjtartozása van, Szolgáltató jogosult valamennyi szerződésen korlátozni a nyújtott szolgáltatást. 11. Az Előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei. A határozott idejű szerződés megszűnése A határozott idejű Előfizetői szerződés megszűnik a) a határozott idő leteltével amennyiben a Felek az Előfizetői szerződésben ettől eltérően nem állapodnak meg, b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, c) a természetes személy Előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az átírást nem igényli, d) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén,

15 e) az egyedi Előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, amelyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, f) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, g) a Felek közös megegyezésével. A határozott idejű szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. A határozatlan idejű Előfizetői szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: a) valamelyik fél általi felmondással, b) a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén, c) a természetes személy Előfizető halála esetén, ha nincs átírásra jogosult örökös, vagy az átírást nem igényli, d) a nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén, e) az egyedi Előfizetői szerződésben megjelölt szolgáltatás Szolgáltató általi végleges megszüntetése esetén, amelyről a Szolgáltató a megszűnés időpontját megelőző legalább 60 nappal korábban értesíti az Előfizetőt, f) a Szolgáltató szolgáltatási jogosultságának megszűnésével, g) a Felek közös megegyezésével. A határozatlan idejű szerződés megszűnése az Előfizetőt nem mentesíti az Előfizetői szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól. 12. A szolgáltatások minőségi célértékei, a minőségi célértékek értelmezése, és teljesülésük mérésének módszere, rendelkezésre állás. A minőségi mutatók meghatározását, illetve ezek minimál, és célértékeit az 5. számú melléklet tartalmazza. 13. Az előfizetői szolgáltatások díja Egyszeri díjak: Az Előfizető a Szolgáltató egyes nem rendszeres szolgáltatásaiért alkalmanként a 3. sz. melléklet szerinti egyszeri, illetve adminisztrációs díjakat köteles fizetni Alkalmazásának eseteit az ÁSZF vonatkozó része határozza meg. Előfizetési díjak: Az Előfizető az előfizetői szolgáltatásokért az ÁSZF 3. sz. melléklete szerinti díjakat köteles fizetni. Számlázás módja és a díjbeszedés rendje: A Szolgáltató az esedékes díjakról az esedékesség hónapjában elektronikus számlát, vagy külön igény estén nyomtatott számlát, illetve postai utalványt (sárga csekk) küld az Előfizetőnek postai úton. Előfizető a számla összegét az azon feltüntetett határidőig köteles kiegyenlíteni. Postai úton megküldött nyomtatott számlát és postai utalványon történő fizetési módot, kizárólag az utólagos elszámolású Előfizetők vehetik igénybe. Elektronikus számlához nem igényelhető postai utalvány! A fizetési határidő nem lehet kevesebb a számla keltétől számított 8 naptári napnál. Ha az Előfizető a számlát nem kapja meg, úgy ezt a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles haladéktalanul, de legkésőbb a számlázási fordulónapot követő 10. napig

16 bejelenteni. A Szolgáltató a fel nem számított vagy tévedésből be nem szedett egyszeri és rendszeres díjat, vagy költséget az esedékesség napjától számított egy éven belül számlázhatja. A telepítési díjat, ha ilyen költség felmerül, az előfizető bekapcsolása után fizeti meg az Előfizető a szolgáltató számlája alapján. Az Előfizető kérésére a Szolgáltató a kiállított számlákról adminisztrációs díj ellenében másolatot készít. A Szolgáltató által kiállított számla a mindenkori jogszabályoknak megfelel. A számlázási rendszer zárt, így a Szolgáltató által kiállított számlák aláírás nélkül is érvényesek. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által havi rendszerességgel kiállított számlák fizetési határidejét rendszeresen és jelentősen túllépi, úgy a Szolgáltató jogosult letéti díj megfizetésére kötelezni az Előfizető. A letéti díjat a Szolgáltató maximum 3 hónapig jogosult visszatartani, majd a 3 hónapos időszak leteltét követően azt köteles jóváírni az Előfizető számláján. A három hónapos időszak leteltét követően, amennyiben az Előfizető részére kiállított egy havi számla végösszege nem éri el a letét összegét, az a későbbi telefonszámlákon kerül jóváírásra. Előfizető az általa megkötött utólagos elszámolású Előfizetői szerződésben meghatározhatja a biztonsági limit mértékét. Előfizető a biztonsági limit mértékét a már korábban megkötött Előfizetői szerződés esetében is módosíthatja. Amennyiben az Előfizető által igényelt biztonsági limit mértéke nagyobb, mint bruttó Ft, úgy a Szolgáltató jogosult annak Ft feletti részével megegyező letétet kérni. A letétet a Szolgáltató 3 hónapig jogosult visszatartani, majd a 3 hónapos időszak leteltét követően azt jóváírja az Előfizető számláján, amennyiben az Előfizető részére kiállított havi számlák rendben, határidőre lettek megfizetve. A három hónapos időszak leteltét követően, amennyiben az Előfizető részére kiállított egy havi számla végösszege nem éri el a letét összegét, az a későbbi telefonszámlákon kerül jóváírásra. A Szolgáltató a számla kiállításáért számlázási díjat számol fel, amelynek mértékét a 3. számú melléket tartalmazza. Szolgáltató jogosult a számlázási díjból kedvezményt biztosítani az Előfizetőnek a) ha Előfizető elektronikus számlázási módot és fizetési módként banki átutalást választ; b) Egyedi megállapodás keretében. A kedvezmény mértékét a pont esetében az ÁSZF, b pont esetében egyedi megállapodás tartalmazza. Az Előfizetőt terhelő késedelmi kamat: A Szolgáltató jogosult késedelmi kamat felszámítására abban az esetben, ha az Előfizető a számlán feltüntetett időpontig a számla összegét nem fizeti meg. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdő napja a számlán feltüntetett fizetési határidőt követő nap. A késedelmi kamatfizetési kötelezettség mindaddig fennáll, amíg az Előfizető a számla szerinti összeget nem fizeti be. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a kötelezett késedelmét kimenti. Az Előfizetőt alaptalan számlareklamáció esetén - a befizetési határidőig ki nem egyenlített összeg erejéig késedelmi kamatfizetési kötelezettség terheli. A Szolgáltatót terhelő késedelmi kamat: A Szolgáltató a tévesen felszámított és beszedett díjat késedelmi kamattal növelt értékben köteles haladéktalanul visszafizetni. A Szolgáltató késedelmi kamatfizetési kötelezettségének a kezdő napja a számla befizetésének a napja, végső napja az összeg visszafizetésének napja. A késedelmi kamat mértéke: A késedelmi kamat mértéke, az Előfizető és a Szolgáltató kamatfizetési kötelezettsége esetén is a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese minden naptári napra lebontva, időarányosan alkalmazva.

17 Adminisztrációs díj: Szolgáltató jogosult adminisztrációs díj felszámítására abban az esetben, ha az Előfizető olyan igénnyel áll elő, amelyet a Szolgáltató elektronikus ügyintézés formájában az elektronikus ügyfélszolgálatán elérhetővé tett Előfizető számára. Számváltoztatás, Adatváltoztatás, Hangposta beállítás, Jelszóbeállítás vagy jelszóváltoztatás, Híváslista lekérése, Számla vagy postai készpénzfizetési utalvány (sárga csekk) újraküldés, Távsegítség eszközbeállításhoz, Hangrögzítési anyagok kiküldése. Szolgáltató jogosult adminisztrációs díj felszámítására minden olyan esetben, amely során Előfizető speciális beállítást vagy módosítást kér meglévő előfizetői szerződésével kapcsolatban. Számhasználati díj: Szolgáltató számhasználati díjat számol fel minden, a szolgáltató által biztosított, vagy az Előfizető által a Szolgáltatóhoz hordozott telefonszám használata után. Szolgáltató a díjat havi rendszerességgel számolja fel az ÁSZF 3. sz. melléklete szerint, az ügyfél szerződésének fordulónapján. A díj, a havidíjak számlázási rendjének megfelelően előre fizetendő. Utólagos elszámolású Előfizető esetében a díj a havi számlán jelenik meg, előre fizető szerződés esetében a számhasználati díj az Előfizető egyenlegéből kerül levonásra. Kiegészítő percdíj: A távközlési szektort sújtó különadó bevezetése miatt a Vircomm hálózatából indított hívásokra a Szolgáltató kiegészítő percdíjat számol fel. A kiegészítő percdíj minden esetben megegyezik a kormány által kiszabott díj mértékével. A díj mértékét jelen ÁSZF 3. sz. melléklete tartalmazza. A díj elszámolása perc alapú, valamint minden olyan azonosítóra értendő, amelyről az Előfizető hívást tud kezdeményezni. A kiegészítő percdíj a VirComm hálózatán belüli hívásokra nem vonatkozik. A kiegészítő percdíjat a szolgáltató egy teljes naptári hónapra vonatkozva számolja fel, számlázási időszaktól függetlenül. 14. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok Az Előfizető nyilatkozat tételei: Az Előfizető nyilatkozatait a Szolgáltató ügyfélszolgálatára postai úton feladva vagy személyesen benyújtva vagy digitális aláírással ellátott elektronikus levélben írásban jogosult megtenni A Szolgáltató közzétételi kötelezettsége: A Szolgáltató ügyfélszolgálaton történő közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti: h) a tájékoztatást az ügyfélszolgálati helyiségben és internetes honlapján közzéteszi, továbbá i) az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli tájékoztatást ad. 15. Hibabejelentő elérhetősége, a vállalt hibaelhárítási célértékek, a hibabejelentések nyilvántartásba vételének menete A Szolgáltató a hálózat és az előfizetői szolgáltatások folyamatos és zavartalan biztosítása érdekében az ügyfélszolgálat elérhetőségével azonos feltételek szerinti hibabejelentő szolgálatot működtet. Az Előfizető az előfizetői szolgáltatás meghibásodását a Szolgáltató által biztosított hibabejelentő szolgálatnál elsősorban írásban formában jelentheti be az címen.

18 Hibaelhárítás időtartama: A Szolgáltató köteles az Előfizető által bejelentett, a hibabehatároló eljárása eredményeként valósnak bizonyult érdekkörébe tartozó hibát az 5. számú mellékletben vállalt célértéken belül kijavítani. Nem minősül valós hibának az, ha az Előfizetővel szemben a szolgáltatás korlátozására került sor és a korlátozásról a Szolgáltató az Előfizetőt a hibabejelentéskor értesítette. 16. Az ügyfélszolgálat működése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) Az ügyfélszolgálat működése: A Szolgáltató az Előfizetők és Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, az Előfizetők és Felhasználók tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, amelynek elérhetőségeit jelen ÁSZF 1 sz. pontja tartalmazza. A szolgáltató központi telefonos ügyfélszolgálata elérhető a legalacsonyabb díjú hívás díjánál nem magasabb díjazású hívhatósággal is. Díjreklamáció: Ha az Előfizető a Szolgáltató által felszámított díj összegét vitatja, a Szolgáltató a bejelentést (díjreklamációt) haladéktalanul nyilvántartásba veszi és legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja. E határidő elmulasztása esetén a Szolgáltató a bejelentés megvizsgálásának befejezéséig nem jogosult az Előfizető szerződést felmondani. Az Előfizető díjreklamációját a hivatkozott számla fizetési határidejének lejáratáig teheti meg. Az ezt követően beérkezett számlareklamációkat a Szolgáltató nem köteles befogadni. Az Előfizetői számlareklamáció a számla fizetési határidejére nincs halasztó hatállyal. Kötbérigény kezelése: Az Előfizetőt kötbér illeti meg, ha a Szolgáltató az Előfizető bejelentését az arra az ÁSZF szerint rendelkezésére álló időtartam alatt nem vizsgálta ki. Az előfizetőt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelete alapján kötbér illeti meg, amely az arra okot adó szerződésszegő magatartás bekövetkezésének napjától esedékes. 17. Az Előfizető jogai az előfizetői szolgáltatás hibás teljesítése esetén Előfizető jogai a szolgáltatás hibás teljesítése esetén: A szolgáltatás hibás teljesítése esetén az Előfizető jogait, így különösen az Előfizetőt megillető kötbér mértékét valamint az egyéb igények érvényesítési módját és eljárását az ÁSZF tartalmazza. 18. Előfizetői végberendezés (készülékek) csatlakoztatásának feltételei Hálózathoz csatlakoztatható előfizetői végberendezés: Szolgáltató Előfizető részére alapesetben nem biztosít végberendezést. A végberendezésről az Előfizetőnek kell gondoskodni, amelynek rendeltetésszerű használhatóságáért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltató által biztosított végberendezést használja, az Előfizető az Előfizetői szerződés megszűnésekor köteles Szolgáltatónak visszaadni. Szolgáltató által biztosított végberendezés nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat Előfizető köteles megtéríteni. 19. Adatkezelés, adatbiztonság Adatkezelési szabályzat: A Szolgáltató által nyilvántartott, az Előfizetőre vonatkozó személyes adatok körét, azok részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait jelen ÁSZF 6. sz. melléklete szerinti Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

19 20. A számhordozási eljárás szabályai, számhordozásra vonatkozó jogszabályok évi C. tv. az elektronikus hírközlésről, 46/2004. Korm. rendelet felváltó 13/2012 (IX. 28) NMHH rendelettel módosított- a számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I.24.) NMHH rendelet, 17/2003. IHM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról. 21. A Szolgáltatónál alkalmazott Hűségszerződésekre és Hűségnyilatkozatokra vonatkozó szabályozás. A Szolgáltató - üzleti gyakorlat szerint - hűségszerződés kötésének lehetőségét jellemzően valamilyen akció keretében - az akcióban való részvétel feltételeként - kínálja fel az Előfizetők számára, illetve valamely akcióban való részvétel feltételeként hűségszerződés kötését kívánja meg az Előfizetőtől. A Szolgáltató vállalja, hogy a hűségszerződést kötni nem kívánó fogyasztók, Előfizetők, igénylők részére fenntart hűségnyilatkozat nélküli Előfizetői Szerződésre vonatkozó konstrukciókat, azaz biztosítja, hogy az ÁSZF-ben meghatározott listaáron bárki (a technikai megvalósíthatóságtól függően) hűségszerződés vállalása nélkül szerződést köthessen az akcióban szereplő csomagra. Ebben az esetben azonban Szolgáltató nem köteles a hűségszerződésben kínált kedvezményeket biztosítani, hanem az ÁSZF-ben feltüntetett árakat, díjakat stb. jogosult alkalmazni, továbbá az Előfizetőt az ÁSZF egyéb rendelkezéseiben meghatározott jogok illetik és kötelezettségek terhelik. 22. A felügyeleti szervek címe, telefonszáma, Központi felügyeleti szervek: A hálózat kiépítésével, átépítésével, az előfizetői szolgáltatások műszaki minőségével, a hibabejelentő szolgálat működtetésével kapcsolatos vita esetén Felek az Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatalához (NHH) vagy a Hírközlési Fogyasztói Jogok Képviselőjéhez jogosultak fordulni. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Cím: 1015 Budapest, Ostrom utca Telefon: +36 (1) Az ügyfélszolgálat működtetésével (panaszügyintézés, díjreklamáció, kötbér, kártérítés, stb.) kapcsolatos vita esetén: Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Cím: 1088 Budapest, József krt. 6. Telefon: +36 (1) A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. Törvénybe ütköző magatartása esetén: Gazdasági Versenyhivatal Cím: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Telefon: +36 (1) Az első fokon illetékes bírósági fórum:

20 Az előfizetői jogviszonyból eredő esetleges jogvitáknál a felek kikötik a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét: Budai Központi Kerületi Bíróság Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b. Telefon: +36 (1) Területileg illetékes megyei Nemzeti Fogyasztóvédelmi hatóság hivatalainak elérhetőségei: 23. Az ÁSZF elérhetősége A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF az ügyfélszolgálatán mindenki számára megtekinthetően közzéteszi és arról vagy annak az Előfizető vagy Felhasználó által megjelölt egyes részeiről kérésre másolatot készít a 3. számú mellékletben megjelölt díj ellenében. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF a internetes honlapján mindenki számára megtekinthetően közzéteszi. 24. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A szerződés aláírásával kijelentem, hogy megismertem és megértettem az ÁSZF tartalmát, és azt elfogadom.