EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához"

Átírás

1 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához Budapest, 2010

2 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Az Államreform Operatív Program támogatásával kiadja: Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Miniszterelnöki Hivatal Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ, valamint Kormányzati Személyügyi és Közigazgatási Minõségfejlesztési Szakállamtitkárság Lektorálta: Dr. Dienes-Oehm Egon Külügyminisztérium Minden jog fenntartva! Nyomdai elõkészítés: Pharma Press Kft. Nyomdai kivitelezés: Pharma Press Kft.

3 Tartalomjegyzék Bevezetõ / 5 1. A Tanács belsõ felépítése / A Tanács formációi, az Általános Ügyek Tanácsának és Külügyek Tanácsának szerepe és a tervezés / Az Európai Tanács üléseinek elõkészítése / Részvétel a Tanács ülésein / A Tanács üléseit elõkészítõ bizottságok (Coreper, különleges bizottságok, tanácsi munkacsoportok) / A Tanács Fõtitkárságának szerepe / A Tanács mûködése, eljárásai / A Tanács mûködésének programozása / Általános eljárási szabályok, az ülések összehívása és helyszíne / A tanácsülések napirendjének összeállítása, elfogadása / A napirend jellemzõi / Jogalkotási folyamat és nyilvánosság / Az elnökség szerepe, a tanácsülések lefolytatása / Döntéshozatal a Tanácsban / A szavazásra vonatkozó rendelkezések / Írásos eljárás és csendes eljárás / Titoktartási kötelezettség / Jegyzõkönyv a tanácsülésekrõl / Függelék: a Tanács december 1-jei határozata a Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (2009/937/EU) / Függelék: az Európai Tanács december 1-jei határozata az Európai Tanács eljárási szabályzatának elfogadásáról (2009/882/EU) / 92 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 3

4

5 Bevezetõ Az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 240. cikkének (3) bekezdése rögzíti, hogy (3) A Tanács elfogadja eljárási szabályzatát. Ennek a kézikönyvnek az a célja, hogy a Tanács által december 1- jén a saját mûködésére elfogadott eljárási rendjét (2009./937/EU számú tanácsi határozat, Hivatalos Lap L/325., , 35. oldal, lásd: 1. számú Függelék) az egyes rendelkezésekhez fûzött magyarázatokkal együtt ismertesse. A kézikönyv nagy mértékben épít az EU-elnökségi füzetek I. számában (Dr. Dienes-Oehm Egon, az Európai Unió: alapismeretek, intézmény- és jogrendszer, döntéshozatali mechanizmus) megszerezhetõ ismeretekre, különösen annak a Tanácsot bemutató pontjára (4.1.b oldal), így azokat csak a megértéshez elkerülhetetlenül szükséges mértékben ismétli meg. EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 5

6

7 1. A Tanács belsõ felépítése Az Európai Unió Tanácsa (Council of the European Union, a továbbiakban: a Tanács), sokszor az EU Tanácsa vagy Miniszteri Tanácsként említve az Európai Unió fõ döntéshozó szerve, egyik kulcs intézménye. A Tanács jogilag egységes intézmény, függetlenül attól milyen formációban és ágazati névvel ülésezik A Tanács formációi, az Általános Ügyek Tanácsának és a Külügyek Tanácsának szerepe és a munka tervezése 2. cikk A Tanács formációi, az Általános Ügyek Tanácsa formáció és Külügyek Tanácsa formáció szerepe és a tervezés (1) A Tanács a tárgyalt ügyek függvényében különbözõ formációkban ülésezhet. A tanácsi formációk listáját az Általános Ügyek Tanácsa és a Külügyek Tanácsa kivételével az Európai Tanács minõsített többséggel fogadja el. A tanácsi formációk listáját az I. melléklet tartalmazza. A Tanács a Lisszaboni Szerzõdés hatálybalépése óta jelenleg tíz formációban ülésezik, ezek (esetenként a közkeletû angol rövidítésük feltüntetésével): 1. Általános Ügyek (GAC) 2. Külügyek (FAC) 3. Gazdasági és Pénzügyek (ECOFIN) ideértve a költségvetést is, 4. Bel- és Igazságügy (JHA) ideértve a polgári védelmet is, EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 7

8 5. Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügy és Fogyasztóvédelem (EPSCO) 6. Versenyképesség (Belsõ Piac, Ipar és Kutatás) ideértve az idegenforgalmat is, 7. Közlekedés, Távközlés és Energia (TTE) 8. Mezõgazdaság és Halászat 9. Környezetvédelem 10. Oktatás, Ifjúság és Kultúra (EYC) ideértve az audiovizuális ügyeket is. A mostani tíz tanácsi formáció hosszú évek fejlõdésének eredménye. A 90-es években 20 körüli, majd a jelenlegi évtized elején 16 formáció létezett. A 2002-es júniusi sevillai Európai Tanács ülés kilenc formációról döntött, melyeket az ugyanezen év második felében hivatalban lévõ dán elnökség indított útjára. A jelenlegi tíz formációhoz képest ez azt jelentette, hogy az általános ügyekkel, illetõleg a külkapcsolatokkal foglalkozó tanács egyetlen formációban létezett, mint Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa (GAERC), utóbbiba az európai biztonsági és védelmi politika, a fejlesztési együttmûködés és a kereskedelempolitika is beletartozott. A Lisszaboni Szerzõdés a már korábban két részre tagozódott és külön napirend szerint ülésezõ formailag egységes tanácsi formációt végleg szétválasztotta és 16. cikkének (6). bekezdése második albekezdésében az Általános Ügyek Tanácsa, harmadik albekezdésében pedig a Külügyek Tanácsa létrehozásáról rendelkezett. (Megjegyzendõ, hogy már a kilencvenes évek végén erõs kritika fogalmazódott meg azzal kapcsolatosan, hogy a korábban a külügyminiszterek részvételével ülésezõ Általános Ügyek Tanácsa mindinkább külpolitikai témákkal foglalkozott és az Unió politikáinak, a tanácsi formációk közötti munkamegosztás koordinációjának a szerepe mindinkább háttérbe szorult. Ez eredményezte azt, hogy a sevillai döntés nyomán két nevet viselõ, ám egységes tanácsi formáció ténylegesen szétvált, a Lisszaboni Szerzõdéssel pedig jogilag is elkülönült egymástól a kétféle funkció és feladatkör.) Annak ellenére, hogy a tárgyalt témától függõen a fenti 10 formátum valamelyikében ülésezik, a Tanács jogilag egységes intézmény. 8 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK

9 Ennek az egységességnek két következménye van: egyfelõl bármilyen jogszabály, rendelkezés, amely az Unió hatáskörébe tartozik, bármelyik tanácsi formációban elfogadható. Így például a Környezetvédelmi Tanács a vita nélküli A pontjai között elfogadhat pl. a Bel- és Igazságügyi Tanács által elõkészített tervezetet. Másfelõl az egyes tanácsi formációk között nincs fölé-alárendeltség, kivéve talán az Általános Ügyek Tanácsát, melynek bizonyos koordinatív szerepe van, az intézményi és adminisztrációs témák mellett a több uniós politikát érintõ kérdésekkel is foglalkozik, ilyen módon talán az egyenlõk között elsõ tanácsnak tekinthetõ. Bármilyen új tanácsi formáció létrehozásához az Általános Ügyek Tanácsa egyszerû többséggel hozott döntése szükséges. Szükség esetén kettõ vagy több tanácsi formáció együttes ülést, ún. jumbo ülést tarthat. Ilyen volt 2007 õszén a Bel- és Igazságügyi Tanács és a Foglalkoztatási Tanács együttes ülése a harmadik országból származó munkavállalókkal kapcsolatos szabályozás tárgyalása során. Bár az alapszerzõdés nem rendelkezik az informális miniszteri ülésekrõl, mégis érdemes érinteni, miután az elmúlt idõszakban valamennyi elnökségre jellemzõ lett, hogy számos informális miniszteri ülésre került sor. Emlékeztetni kell arra, hogy a Helsinkiben tartott Európai Tanács 1999 decemberében az akkor bõvítés elõtt Európai Unió hatékony mûködésének elõkészítése érdekében gyakorlati ajánlásokat fogalmazott meg [1]. Ennek E) pontja foglalkozik az informális miniszteri ülésekkel. Eszerint az informális miniszteri ülések célja, hogy lehetõséget teremtsen a miniszterek szabad, kötetlen véleménycseréjére általános témákban. Az informális miniszteri ülések nem tanácsülések, nem helyettesíthetik a Tanács szokásos tevékenységét. Az informális miniszteri ülések során az alábbi szabályokat kell figyelembe venni: i) egy elnökség során maximum 5 informális miniszteri ülés tartható (ez a késõbbiekben kiegészült egy hatodikkal, a védelmi miniszterek formációjával), [1] Presidency Conclusions, Helsinki European Council, 10 and 11 December 1999, Annex III: An Effective Council for an Enlarged Union Guidelines for Reform and Operational Recommendations EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 9

10 ii) iii) iv) hivatalos napirend nem készülhet, miniszterenként legfeljebb két munkatárs vehet részt, a vitához tanácsi dokumentum sem elõtte, sem utána nem készülhet, v) az ülések eredménye nem lehet formális következtetés vagy határozat elfogadása, s ezt bármilyen kiadandó sajtóközleménynek világosan rögzítenie kell. Az elmúlt évek gyakorlata alapján az egyes elnökségek a fenti 5+1- ben meghatározott informális tanácsülésnél többet tartanak, emellett számos egyéb miniszteri találkozót (informal ministerial meeting) és (miniszteri részvétellel zajló) konferenciát is tartanak. Igen gyakori szokássá vált az is, hogy a formális tanácsülések során informális munkaebédre vagy munkavacsorára kerül sor. Ezeken általában csak a miniszterek vesznek részt és olyan érzékeny, politikai kérdéseket vagy horizontális, stratégiai kérdésekt vitatnak meg, melyek esetében a zárt kör és az informális jelleg miatt nagyobb esély lehet a politikai megállapodás elérésére vagy a nyílt, õszinte párbeszédre. Fontos megjegyezni, hogy ezek a munkaebédek vacsorák nem részei a tanácsülésnek és semmilyen döntés, megegyezés nem hozható. Amennyiben ilyen alkalomkor döntés születik, azt a tanácsülésnek a formális keretek között meg kell erõsítenie. 2. cikk (2) Az Általános Ügyek Tanácsa gondoskodik a Tanács különbözõ formációiban folyó munka összhangjáról. Elõkészíti és az Európai Tanács, valamint a Bizottság elnökével együttmûködve figyelemmel kíséri az Európai Tanács üléseit. Az Általános Ügyek tanácsa felel a politikák átfogó koordinációjáért, az intézményi és igazgatási kérdésekért, a több európai uniós politikát érintõ horizontális kérdésekért például a többéves pénzügyi keretért és a bõvítésért, valamint az Európai Tanács által rábízott minden más kérdésért, figyelembe véve a gazdasági és monetáris unió mûködési szabályait. (3) (4) 10 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK

11 (5) A Külügyek Tanácsa az Európai Tanács által meghatározott stratégiai iránymutatások alapján kidolgozza az Unió külsõ tevékenységét, és gondoskodik tevékenységeinek összhangjáról. Ez a tanácsi formáció felel az Európai Unió külsõ fellépésének egészéért, azaz a közös kül- és biztonságpolitikáért, a közös biztonsági és védelmi politikáért, a közös kereskedelempolitikáért, valamint a fejlesztési együttmûködésért és a humanitárius segítségnyújtásért. A Külügyek Tanácsának elnöke az Unió külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõje, akit szükség esetén az e formáción belül a Tanács félévenkénti elnökségét biztosító tagállamot képviselõ személy helyettesíthet. A Lisszaboni Szerzõdés december 1-jei hatályba lépésével tehát a korábbi Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa formailag is kettévált és december hónapban mindkettõ (egymást követõ napokon) megtartotta elsõ ülését már a fentiek szerint újrafogalmazott feladatkörrel. Az Általános Ügyek Tanácsa (ÁÜT) tehát az a tanácsi formáció, amely általános és átfogó hatáskörrel rendelkezik a többi tanácsban folyó munka összhangja, az uniós politikák átfogó koordinációja és a több uniós politikát érintõ horizontális kérdésekért, továbbá mindazokért a kérdésekért, amelyek megoldásával az Európai Tanács õt megbízza. A Külügyek Tanácsa a módosult feladat meghatározás szerint, már nemcsak a közös kül- és biztonságpolitikáért, a közös biztonsági és védelmi politikáért, a közös kereskedelempolitikáért, valamint a fejlesztési együttmûködésért és a humanitárius segítségnyújtásért felelõs, hanem az Európai Unió külsõ fellépésének egészéért is. Az új tanácsi formációkat illetõen hangsúlyozni kell, hogy azok tényleges mûködését illetõen még számos, az eljárási szabályzattal el nem döntött részletkérdés vár tisztázásra. Ezek nagy része a gyakorlatban dõl majd el, meghatározó lesz ebben a tekintetben a spanyol elnökség idõszaka. Különösen a Külkapcsolatok Tanácsának mûködését és a soros elnökséggel való viszonyát illetõen merülnek fel olyan kérdések, amelyekre csak a jövõben adható válasz. Így például a gyakorlatban dõl majd el az, hogy miként érvényesül az a szabály, amely szerint az Unió külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõjét, mint a Külkapcsolatok Tanácsának elnökét szükség esetén e formáción belül a soros elnökséget képviselõ személy helyettesítheti. (Az e rendelke- EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 11

12 zéshez fûzött lábjegyzet szerint: Amikor a Külkapcsolatok Tanácsa a közös kereskedelempolitikai kérdések tárgyalása céljából ül össze, elnökét a 2. cikk (5) bekezdésének második albekezdésében foglaltaknak megfelelõen a féléves elnökség helyettesíti. ) 1.2. Az Európai Tanács üléseinek elõkészítése 2. cikk (3) Az európai tanácsi ülések elõkészítésének módozatairól az Európai Tanács eljárási szabályzatának 3. cikke a következõképpen rendelkezik: a) Az Európai Tanács eljárási szabályzata 2. cikkének (2) bekezdésében elõírt elõkészítés céljából az Európai Tanácsnak az Európai Tanács eljárási szabályzata 1. cikk (1) bekezdésében említett rendes üléseit megelõzõen legalább négy héttel az Európai Tanács elnöke az Európai Tanácsnak a Tanács féléves elnökségét ellátó tagállamot képviselõ tagjával és a Bizottság elnökével szorosan együttmûködve magyarázó jegyzetekkel ellátott napirendtervezetet nyújt be az Általános Ügyek Tanácsának. Az Európai Tanács tevékenységéhez a Tanács más formációi által nyújtott hozzájárulásokat az Általános Ügyek Tanácsának kell továbbítani, legkésõbb két héttel az Európai Tanács ülése elõtt. Az Európai Tanács elnöke az elsõ albekezdésben említettek szerinti szoros együttmûködés keretében kidolgozza az európai tanácsi következtetések irányvonalának tervezetét, valamint adott esetben az európai tanácsi következéstervezeteket és határozattervezeteket, amelyeket az Általános Ügyek Tanácsa vitat meg. Az Általános Ügyek Tanácsának utolsó ülésére az Európai Tanács ülését megelõzõ öt napban kerül sor. Az Európai Tanács elnöke ezen utolsó vita fényében öszszeállítja az ideiglenes napirendet. b) Kényszerítõ és elõre nem látható például az aktuális nemzetközi eseményekkel összefüggésben álló okok kivételével a Tanács semmilyen más formációja vagy elõkészítõ szerv nem vitathat meg az Európai Tanács elé terjesztett kérdést az Általános Ügyek Tanácsának azon ülése, amelynek végén az Európai Tanács ideiglenes napirendjét összeállítják, és az Európai Tanács ülése között. c) Az Európai Tanács ülésének kezdetén elfogadja a napirendjét. Fõszabályként a napirenden szereplõ kérdéseket e bekezdés rendelkezéseivel összhangban elõzetesen meg kell vizsgálni. 12 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK

13 A Lisszaboni Szerzõdés az Európai Tanácsot az Unió fõ intézményei között nevesíti és ezáltal intézményesíti. Ennek következtében a reformszerzõdés hatálybalépésével, december 1-jén az Európai Tanács 2009/882/EU számú határozatával elfogadta saját eljárási szabályzatát (lásd: 2. számú Függelék). Az Európai Tanács üléseit az Általános Ügyek Tanácsa készíti elõ, e feladatköre ellátásának rendjérõl tehát a Tanács eljárási szabályzatának is rendelkeznie kell,visszaidézve az Európai Tanács (EiT) eljárási szabályzatának megfelelõ rendelkezését. Az eljárási szabályzat (továbbiakban ESZ) 2. cikke (3) bekezdése foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ennek a) pontja rögzíti, hogy legalább négy héttel az ülés elõtt kell elkészíteni az EiT annotált (magyarázó jegyzetekkel ellátott) napirendjének tervezetét. Ez a pont rendelkezik arról is (megtartva a korábbi eljárási szabályzat azonos tartalmú szabályát), hogy a Tanács más formációi által nyújtott hozzájárulásokat legkésõbb két héttel az Európai Tanács ülése elõtt kell az Általános Ügyek Tanácsának továbbítani. A gyakorlatban azonban ez a szabály, tekintettel a rendelkezésre álló idõ rövidségére, nem minden esetben teljesül. A b) pontjában szereplõ ÁÜT ülésre általában az EiT hetének hétfõjén kerül sor. Ezt követõen új napirendi pont már nem vehetõ fel az EiT ülésére, kivéve, ha a tagállamok egyhangúlag így nem döntenek. Az EiT ülését megelõzõ ÁÜT és az EiT között más tanácsi formáció nem ülésezhet kivéve elõre nem látható okot (pl. váratlan nemzetközi esemény, amely sürgõs tárgyalást tesz szükségessé) Részvétel a Tanács ülésein Az Európai Unióról szóló szerzõdés 16. cikke (2) bekezdése szerint A Tanács a tagállamok egy-egy olyan miniszteri szintû képviselõjébõl áll, aki felhatalmazással rendelkezik arra, hogy az adott tagállam kormánya nevében kötelezettséget vállaljon. Ez a gyakorlat szerint minisztert, ill. (a parlamenti helyettesítésre jogosult) államtitkárt, vagyis a kormány tagját jelenti, függõen az adott tagállam alkotmányos EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 13

14 berendezkedésétõl, közigazgatási rendszerétõl. Így decentralizált vagy szövetségi államok esetében regionális kormány minisztere (mint pl. Belgium esetében gyakran elõ is fordul) is részt vehet a tanácsülésen, azzal a feltétellel, hogy a központi kormányzat nevében is kötelezettséget vállalhat. 5. cikk Ülések (1) A Tanács ülései, amikor azokon jogalkotási aktus tervezetérõl tanácskoznak, vagy szavaznak, nyilvánosak. Egyéb esetekben a Tanács ülései nem nyilvánosak, kivéve a 8. cikkben említett eseteket. (2) A Bizottságot meg kell hívni, hogy vegyen részt a Tanács ülésein. Ugyanez vonatkozik az Európai Központi Bankra azokban az esetekben, amikor az kezdeményezési jogát gyakorolja. A Tanács azonban úgy határozhat, hogy a Bizottság vagy az Európai Központi Bank jelenléte nélkül tanácskozik. (3) A Tanács és a Bizottság tagjait elkísérhetik az õket segítõ tisztviselõk. Nevükrõl és beosztásukról elõzetesen tájékoztatni kell a Fõtitkárságot. A Tanács meghatározhatja, hogy a Tanács tagjaival együtt küldöttségenként legfeljebb hány személy lehet jelen egyidejûleg a Tanács üléstermében. (4) A Tanács üléseire való belépéshez szükséges a Fõtitkárság által kiállított belépõ felmutatása. Minden tagállam maga dönti el, hogy az alapszerzõdés itt hivatkozott cikkével összhangban miként képviselteti magát az ülésen, az ott napirenden lévõ témánál. Miután ugyanazon tanácsi formációban több miniszter is részt vehet teljes jogú tagként, az elnökség a Tanács napirendjét az összefüggõ napirendi pontok csoportosításával úgy szervezi meg, hogy elõsegítse az illetékes nemzeti képviselõk részvételét, különösen amennyiben egy adott tanácsi formációban világosan elkülöníthetõ témákkal kell foglalkozni. Jó példa erre a Közlekedés, Távközlés és Energia Tanács, ahol a három témát (amely számos tagállam esetében három külön tárca hatáskörébe tartozik) sok esetben külön napokon is tárgyalják, de rendszeresen külön napon kerül sor a Versenyképességi Tanács keretén belül a belsõ piaci, iparpolitikai és 14 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK

15 a kutatás-fejlesztési napirendi pontok tárgyalására. Ily módon a Tanács napirendjén szereplõ különbözõ témákért felelõs miniszterek (államtitkárok) váltani tudják egymást. A Tanács maximalizálhatja, hogy egy-egy tagállami küldöttség részérõl hányan vehetnek részt a tanácsteremben az ülés során. A gyakorlat szerint az ország tábla mögött a miniszter és az állandó képviselõ (helyettes állandó képviselõ) ülnek, míg az ülésteremben további három munkatárs tudja figyelemmel kísérni a tanácsülést. Különbözik ettõl az ECOFIN, ahol a miniszterek egyedül ülnek a tábla mögött, valamint az Mezõgazdasági és Halászati Tanács esetében azok a napirendi pontok, amelyeket a Különleges Mezõgazdasági Bizottság (SCA) készít elõ, itt az állandó képviselõ helyett az SCA szóvivõnek nevezett tagja ül a miniszter mellett. További munkatársak ún. salle d écoute -ban követhetik figyelemmel a tanácsteremben zajló vitát. 4. cikk A Tanács akadályoztatott tagjának képviselete A szavazati jogok átruházásáról szóló 11. cikk rendelkezéseire is figyelemmel, a Tanács akadályoztatott tagja képviseltetheti magát. Amennyiben a Tanács tagja akadályoztatott a részvételben helyette képviselõje is résztvehet az ülésen. Ez általában az állandó képviselõ vagy helyettese (a Coreper II képviselõ a GAC-ban, a FAC-ban, az ECOFIN-ban és a JHA-ban, illetõleg a Coreper I képviselõ a többi tanácsi formációban). Fontos, hogy ebben az esetben szavazati jog nem illeti meg a helyettesítõt, miután szavaznia csak a Tanács tagjainak lehet, ezek pedig a Szerzõdés 203. cikke szerint a tagállam miniszteri szintû képviselõje, miniszter vagy államtitkár. EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 15

16 1.4. A Tanács üléseit elõkészítõ bizottságok (Coreper, különleges bizottságok, tanácsi munkacsoportok) 19. cikk A Coreper, a bizottságok és a munkacsoportok (1) A Coreper feladata a Tanács munkájának elõkészítése és a Tanács által adott megbízatások teljesítése. Minden esetben biztosítja az Unió politikáinak és fellépésének összhangját, továbbá ügyel arra, hogy a következõ elveket és szabályokat betartsák: a) a jogszerûség, a szubszidiaritás, az arányosság és a jogi aktusok indokolásának elvei; b) az Unió intézményeinek és szerveinek hatáskörét meghatározó szabályok; c) költségvetési rendelkezések; d) az eljárásokra, az átláthatóságra és a szövegezés minõségére vonatkozó szabályok. (2) A Coreper, amennyiben másképp nem határoz, elõzetesen megvizsgálja a Tanács ülésének minden napirendi pontját. A Coreper mindent megtesz annak érdekében, hogy a saját szintjén megállapodást érjen el, amelyet elfogadás céljából a Tanács elé terjeszthet. Biztosítja, hogy az ügyeket megfelelõ módon terjeszszék a Tanács elé, és adott esetben iránymutatásokat ad, választási lehetõségeket vagy megoldási javaslatokat mutat be. Sürgõs esetben a Tanács egyhangúlag úgy határozhat, hogy az adott ügyrõl elõzetes vizsgálat nélkül tanácskozik. (3) A Coreper által vagy jóváhagyásával bizottságokat vagy munkacsoportokat lehet létrehozni bizonyos elõre meghatározott elõkészítõ munkálatok vagy tanulmányok elvégzése céljából. A Fõtitkárság gondoskodik az elõkészítõ szervek jegyzékének naprakésszé tételérõl és nyilvánosságra hozataláról. A Tanács elõkészítõ szerveiként kizárólag az e jegyzékben szereplõ bizottságok és munkacsoportok ülésezhetnek. (4) A Coreper elnöke a napirendi pontok függvényében az Általános Ügyek Tanácsának elnökségét betöltõ tagállam állandó képviselõje, vagy állandó képviselõjének helyettese. A Politikai és Biztonsági Bizottság elnökségét az Unió külügyi és biztonságpolitikai fõképviselõjének egy képviselõje látja el. Ha a Tanács minõsített többséggel eltérõen nem rendelkezik a különbözõ tanácsi formációk többi elõkészítõ szervének elnökségét a Külügyek Tanácsa formáció kivételével az adott formáció elnökségét ellátó tagállam egy küldöttje lát- 16 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK

17 ja el. A (3) bekezdés második albekezdésében említett jegyzék felsorolja azokat az elõkészítõ szerveket is, amelyekkel kapcsolatban a Tanács az 1. cikk (4) bekezdésében említett, a Tanács elnökségének gyakorlására vonatkozó európai tanácsi határozat 4. cikkének megfelelõen másfajta elnökségrõl nem határozott. (5) A Tanács azon formációi üléseinek elõkészítésénél, amelyek félévente egyszer, az adott félév elsõ felében üléseznek, a Corepertõl eltérõ bizottságoknak és a munkacsoportoknak az elõzõ félév során tartott ülésein azon tagállam küldöttje elnököl, amely a Tanács említett ülésein az elnöki posztot be fogja tölteni. (6) Amennyiben valamely üggyel lényegében egy meghatározott féléves idõszak során foglalkoznak, úgy azon esetek kivételével, amikor másfajta elnökség alkalmazandó az abban az idõszakban az elnökséget betöltõ tagállam küldöttje a megelõzõ féléves idõszak során is elnökölhet a bizottságok (a Coreper kivételével) és a munkacsoportok ülésein, amikor azok ezen ügyrõl tárgyalnak. Ezen albekezdés gyakorlati végrehajtása a két érintett elnökség közötti megállapodás tárgya. Az Európai Unió költségvetése adott pénzügyi évre vonatkozó vizsgálatának egyedi esetében a Tanácsnak a költségvetés vizsgálatával kapcsolatos napirendi pontok elõkészítésével foglalkozó elõkészítõ szervei (a Coreper kivételével) ülésein azon tagállam küldöttje elnököl, amelyik az adott pénzügyi évet megelõzõ év második féléves idõszakában az elnökséget be fogja tölteni. Ugyanez vonatkozik, a másik elnökséggel egyetértésben, a Tanács üléseinek vezetésére, amikor a kérdéses költségvetési tételekrõl tárgyalnak. Az érintett elnökségek konzultálnak a gyakorlati intézkedésekrõl. (7) Az alábbiakban említett rendelkezésekkel összhangban a Coreper a következõ eljárási határozatokat fogadhatja el, amennyiben az azokkal kapcsolatos pontokat legalább három munkanappal az ülés elõtt felvették ideiglenes napirendjére. Az említett határidõtõl való bármilyen eltéréshez a Coreper egyhangú határozata szükséges: a) a Tanács ülésének Brüsszeltõl vagy Luxembourgtól eltérõ helyen való megtartására vonatkozó határozat [az 1. cikk (3) bekezdése]; b) a Tanács valamely dokumentuma másolatának vagy kivonatának bírósági eljárásban történõ bemutatására vonatkozó engedély [a 6. cikk (2) bekezdése]; c) a Tanácsban zajló nyilvános vita megtartására vagy egy adott, Tanácsban folyó tanácskozás nem nyilvánossá tételére vonatkozó határozat [a 8. cikk (1), valamint (2) és (3) bekezdése]; d) a szavazások eredményeinek, valamint a Tanács jegyzõkönyvében rögzített nyilatkozatoknak a 9. cikk (2) bekezdésében megállapított esetekben történõ nyilvánosságra hozatalára vonatkozó határozat; EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 17

18 e) az írásbeli eljárás alkalmazására vonatkozó határozat [a 12. cikk (1) bekezdése]; f) a Tanács jegyzõkönyvének jóváhagyása vagy módosítása [a 13. cikk (2) és (3) bekezdése]; g) határozat valamely szövegnek vagy jogi aktusnak a Hivatalos Lapban való közzétételérõl [a 17. cikk (2), (3) és (4) bekezdése]; h) a valamely intézménnyel vagy szervvel folytatott konzultációra vonatkozó határozat, amennyiben az ilyen konzultációt a Szerzõdések nem írják elõ; i) a valamely intézménnyel vagy szervvel folytatott konzultáció határidejének kitûzésére vagy meghosszabbítására vonatkozó határozat; j) az EUMSz cikkének (14) bekezdésében említett határidõk meghosszabbítására vonatkozó határozat; k) a valamely intézménynek vagy szervnek küldendõ levél szövegének jóváhagyása. A Coreper legfontosabb feladata a Tanács munkájának elõkészítése. A Coreper valamennyi, a tanácsülésen tárgyalásra kerülõ napirendi pontot megtárgyal. Ez alól az egyetlen kivétel a Különleges Mezõgazdasági Bizottság (Special Committee on Agriculture, SCA), amely a Közös Agrárpolitika tekintetében önállóan, a Coreper tanácselõkészítõ monopóliumával szemben egyedüli kivételként készíti elõ a Mezõgazdasági Tanács napirendi pontjait. Az állat- és növényegészségügyi és élelmiszerbiztonsági, valamint a halászati napirendi pontokat azonban már a Coreper I készíti elõ. A Coreper feladata, hogy a tanácsi munkacsoportban, szakértõi szinten különbözõ okokból nyitva maradt kérdéseket megpróbálja rendezni, vagy a miniszterek számára úgy elõkészíteni, hogy a tanácsülésen a szükséges politikai döntés megszülethessen. A Coreper egyfelõl egyfajta politikai többletet jelent a munkacsoporthoz képest abban a tekintetben, hogy bizonyos mértékig képes, ill. lehetõsége van arra, hogy a szakmai mozgástereken túl politikai kompromisszumokat javasoljon vagy készítsen elõ. Másfelõl a Coreper tudja elvégezni azt a szakmai-technikai munkát, amellyel nem célszerû a miniszteri üléseket terhelni. Ezzel a köztes, kettõs jelleggel kiemelten fontos szerepe van a tanácsi döntéshozatal során. Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy a Coreper bizonyos eljárási határozatok [19. cikk (7) bekezdés] kivételével, nem hozhat döntéseket, nem járhat el a Tanács he- 18 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK

19 lyett. Elõzetes döntéseit minden esetben a tanácsülésen kell formálisan megerõsíteni. A Coreper emellett ellát olyan feladatokat, amelyekkel a Tanács bízza meg. A Coreper dönthet tanácsi munkacsoportok létrehozásáról is. A Tanács Fõtitkársága rendszeresen közzéteszi a tanácsi munkacsoportok listáját, a Tanács elõkészítõ szerveiként kizárólag az e jegyzékben szereplõ bizottságok és munkacsoportok ülésezhetnek. A 19. cikk (5) és (6) bekezdésében szereplõ lehetõségek csak kivételes esetben fordulnak elõ, a két érintett tagállam (az elnökséget egymás után ellátó tagállamok) megállapodása szerint. Jellemzõen ilyen a júliusi, ill. januári elsõ tanácsülések elõzetes napirendjének elfogadása, amennyiben azok június vagy január elején vannak és a 14 napos szabály (lásd: 2.3. fejezet: A tanácsülések napirendjének összeállítása, elfogadása) miatt azokat még a megelõzõ elnökség alatt kell elõkészíteni. Ilyen esetben a soros elnök átadja a szót a napirend bemutatásánál a soron következõ elnökségnek. A Coreper a (7) bekezdésében felsorolt eljárási határozatokat is elfogadhatja. A Coreper üléseket az Antici-csoport (Coreper II) és a Mertenscsoport (Coreper I) készíti elõ. Az Antici és Mertens diplomaták az állandó képviselõk, ill. helyetteseik közvetlen munkatársai, az egyes Coreperek alá tartoró területek koordinátorai. Az állandó képviselõ vagy helyettese akadályoztatása esetén a Coreper ülésen az Antici (Coreper II) vagy a Mertens (Coreper I) diplomata szólalhat fel. A Coreper ülésen az elnök jobb oldalán általában az elnökséget adó ország szakdiplomatája ül, mellette pedig a Tanács Jogi Szolgálatának képviselõje. Az elnöktõl balra ül a Tanács Fõtitkársága részérõl az adott napirendi pontért felelõs igazgatóság fõigazgatója vagy igazgatója, mellette pedig a Fõtitkárság illetékes szakértõje. A Fõtitkárság képviselõi segítik az elnököt az ülés technikai lebonyolításában, jegyzik a tagállamok részérõl jelzett hozzászólási kérelmeket, de az elnöknek szuverén joga, hogy milyen sorrendben ad szót a jelentkezõknek. A tartal- EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK 19

20 mi kérdésekben az elnök elsõ helyen a mellette ülõ szakdiplomatára, a napirendi pontot elõkészítõ tanácsi munkacsoport vezetõjére támaszkodik. Az Antici/Mertens diplomata az elnökséget adó ország táblája mögött ül, fõ feladata a menet közben történõ egyeztetések lefolytatása. Amennyiben a vita szükségessé teszi, a Coreper elnöke zárt ülést is elrendelhet. A Tanács munkamódszereivel kapcsolatos melléklet (V. melléklet) eredeti címe a Kibõvített Tanács munkamódszerei volt. A 2003-ban elfogadott, ajánlás jellegû szabályozás praktikus elõírásokat fogalmaz meg az elnökség, ill. a Tanács számára. Az ülések elõkészítése kapcsán rögzíti, hogy egy ügy csak akkor kerüljön a munkacsoportból a Coreper elé, ha ott ésszerû kilátás van az elõrehaladásra, ill. az álláspontok tisztázására. Ugyanígy egy dosszié csak egy pontosan meghatározott probléma megoldása céljával küldhetõ vissza a munkacsoporthoz. Rögzíti az elnökségnek két ülés között a munka elõmozdításához szükséges intézkedéseket. Lehetõség szerint az egyéb ügyek alá tartozó napirendi pontokat a küldöttségek a Coreper üléseinek elõkészítése keretében és nem magában a Coreperen terjesztik elõ. Az ülések lebonyolítása kapcsán rögzíti, hogy a Tanács napirendjére nem vehetõ fel olyan pont, amely csupán a Bizottság vagy a Tanács valamely tagja beszámolójának ismertetésére szolgálnak, kivéve amennyiben jelentõs új kezdeményezések megtárgyalását tervezik. Az elnökség tartózkodik attól, hogy tisztán tájékoztató jellegû pontokat vegyen fel a Coreper napirendjére. elkerülendõ, hogy egy-egy kérdésben valamennyi tagállam hozzászóljon (tour de table). E gyakorlat csak kivételes körülmények között és különleges kérdések tekintetében alkalmazható. A küldöttségeknek kerülniük kell az elõzõleg felszólalók által már említett megjegyzések megismétlését. A hozzászólás hiányát beleegyezésnek kell tekinteni. Ezen ajánlások jelentõs része átkerül a gyakorlatba, de számos esetben nem sikerült általánosan alkalmazandó módszerként meghonosítani. 20 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata ISSN 1830-4982 HU A TANÁCS FŐTITKÁRSÁGA Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata REFERENCIASZÖVEGEK 2009. DECEMBER Az Európai Tanács eljárási szabályzata A Tanács eljárási szabályzata

Részletesebben

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre

Felkészülés a elsı félévi magyar EU-elnökségre Felkészülés a 2011. elsı félévi magyar EU-elnökségre Bevezetı A Tanács = kormányzati részvétellel Egységes, de különbözı szintek, különbözı formációk /Európai Tanács/ Miniszterek tanácsa (9 tanácsi formáció)

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 9. (OR. en) 16651/13 Intézményközi referenciaszám: 2013/0375 (NLE) PECHE 553 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA az Európai

Részletesebben

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 21 Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 BELSŐ MEGÁLLAPODÁS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAINAK A TANÁCS KERETÉBEN ÜLÉSEZŐ KÉPVISELŐI KÖZÖTT AZ AKCS-EK PARTNERSÉGI

Részletesebben

MEGJEGYZÉSEK A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁHOZ AZ EURÓPAI TANÁCS ÉS A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA

MEGJEGYZÉSEK A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁHOZ AZ EURÓPAI TANÁCS ÉS A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA MEGJEGYZÉSEK A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁHOZ AZ EURÓPAI TANÁCS ÉS A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA MEGJEGYZÉSEK A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATÁHOZ AZ EURÓPAI TANÁCS ÉS A TANÁCS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATA Megjegyzés

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT 2011.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 229/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK EURÓPAI PARLAMENT Az Európai Unió parlamentjei

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE

A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE A DEBRECENI EGYETEM KONZISZTÓRIUMÁNAK MŰKÖDÉSI RENDJE Debrecen 2016. február 9. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 2. A KONZISZTÓRIUM MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 2 3. A KONZISZTÓRIUM

Részletesebben

Határozatok Tára. I. A kormányzati részvétel általános szabályai. II. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság

Határozatok Tára. I. A kormányzati részvétel általános szabályai. II. Az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 134. szám 22645 IX. Határozatok Tára A Kormány 1169/2010. (VIII. 18.) Korm. határozata az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való kormányzati részvétel összehangolásáról

Részletesebben

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13

2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 2011.2.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 55/13 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 182/2011/EU RENDELETE (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az EU intézményei 138.lecke Az intézményrendszer általános jellemzői Az Európai

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 3. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 3. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 3. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0019 (NLE) 5946/17 ADD 1 COEST 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 3. Címzett: az Európai

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.9.6. COM(2016) 552 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: Módosított javaslat a Tanács határozata az egyrészről az Amerikai Egyesült Államok, másrészről az Európai Unió

Részletesebben

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office)

A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE. 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (International Labour Office) A NEMZETKÖZI MUNKAÜGYI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE AZ ILO FŐ SZERVEI 1. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2. Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa 3. Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 4. Regionális

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA

***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2006/0008(COD) 26.1.2009 ***II AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.7.1. COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata

A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata A HTE Infokommunikációs Szakértő Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest, 2013. július 32015 november 26. 1. Bevezetés 1.1. A HTE Választmánya 2011 áprilisában létrehozta az Infokommunikációs

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, október 9. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. október 9. (OR. en) 12978/17 OJ CRP1 34 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2644. ülése Időpont: 2017. október 11. Kezdési idő:

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. FA/TR/EU/HR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY FA/TR/EU/HR/hu 1 FA/TR/EU/HR/hu 2 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE 1. ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI

Részletesebben

TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: március 5., péntek (10.30) I (1)

TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) ÜLÉSE Időpont: március 5., péntek (10.30) I (1) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. március 2. (03.03) (OR. en) 6980/10 OJ CRP1 9 TERVEZETT NAPIREND Ülés: Az ÁLLANDÓ KÉPVISELŐK BIZOTTSÁGÁNAK (I. rész) 2310. ÜLÉSE Időpont: 2010. március 5., péntek

Részletesebben

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról

A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról A TANÁCS 1998. július 17-i 1572/98/EK RENDELETE az Európai Képzési Alapítvány létrehozásáról szóló 1360/90/EGK rendelet módosításáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó

Részletesebben

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10)

(Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG (2008/C 14/10) 2008.1.19. C 14/27 V (Vélemények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK BIZOTTSÁG Pályázati felhívás az emberkereskedelemmel foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról szóló 2007/675/EK bizottsági határozatra vonatkozóan

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.13. C(2014) 1633 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ IRÁNYELVE (2014.3.13.) a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv IV. mellékletének a 2017.

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Szervezeteinek Koordinációs Együttműködése MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Működési Szabályzat ajánlás a regionális koordinációk részére. Egyesületi Elnökség által jóváhagyva: 2011.

Részletesebben

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Szervezeti és Működési Szabályzata Szekszárd 2013. február I. A Szekszárdi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum jogállása, feladatai A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi Községi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Papkeszi, 2009 Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA /MKKSZ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZT/ SZERVEZETI

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje Szám: 04-37-21/2009. Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Ügyrendje 2 Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium ÜGYRENDJE I. Általános rendelkezések 1.. A Kollégium megnevezése,

Részletesebben

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1

A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 A Lisszaboni Szerződés értelmében rendes jogalkotási eljárást előíró jogalapok 1 E melléklet azokat a jogalapokat sorolja fel, amelyek vonatkozásában a Lisszaboni Szerződésben létrehozott rendes jogalkotási

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK és KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSBAN DOLGOZÓK ORSZÁGOS SZAKMAI TANÁCSA (MKKSZ MUNKAÜGYI OSZT) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MEOESZ ŐRZŐ-VÉDŐ SPORTBIZOTTSÁG (továbbiakban ŐVSB) I. Általános rendelkezések 1. Az ŐVSB-t a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Szövetsége (továbbiakban MEOESZ)

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.22. COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió nevében az EGT Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás XIX. mellékletének (Fogyasztóvédelem)

Részletesebben

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai

A Bizottság (European Commission) A Bizottság szervezeti felépítése 2004. november 1-tıl. A Bizottság tagjai 2007-tıl két további tag! A Bizottság (European Commission) Az Európai Bizottság Kormányszerően mőködı, döntéselıkészítı, javaslattevı, egyes esetekben végrehajtó szerv. Szupranacionális jellegő: nem a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 44. számú melléklete Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2006 A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.

Részletesebben

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE

ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA 1450 Budapest, Pf.:214. Telefon: 1-323-2070 Fax: 1-323-2079 e-mail: meszk@meszk.hu ORSZÁGOS ETIKAI BIZOTTSÁG UGYRENDJE Az Országos Elnökség 3/2015. (01.22.) sz.

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG SZAKMAI- ÉS VERSENYBIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E Elfogadta az MKSZ Szakmai- és Versenybizottsága 2012. május 31-én Jóváhagyta az MKSZ Elnöksége 2012. július 3-án 2 Az MKSZ

Részletesebben

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról.

Felkérjük a Tanácsot, hogy vizsgálja meg a szöveget annak érdekében, hogy általános megközelítést lehessen elérni a határozati javaslatról. Conseil UE Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, február 28. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. február 28. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. február 28. Címzett: Biz.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 17.02.2006 COM(2006) 63 végleges 2006/0019 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Közösség és Kanada közötti, a borok és szeszes italok kereskedelméről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.7.6. COM(2015) 325 final 2015/0142 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak a Kormányzati Beszerzési Megállapodáshoz való csatlakozása tekintetében

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7.

M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE június 7. M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE 2012. június 7. 2 M9 TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS ÜGYRENDJE Az M9 Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Tanács) Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.12. COM(2014) 351 final 2014/0179 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió által az EFTA Vegyes Bizottságban az EGT-megállapodás II. mellékletének módosításáról

Részletesebben

A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak.

A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak. 656. A csatlakozási tárgyalások folyamata A csatlakozási tárgyalások 1998. márciusában kezdôdtek meg, és napjainkig legfontosabb fordulói, lépései a következôk voltak. Dátum 1998. március 12. március 30.

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.26. COM(2014) 101 final ANNEX 1 MELLÉKLET JEGYZŐKÖNYV a következőhöz: A Tanács határozata az egyrészről az Európai Közösségek és azok tagállamai, másrészről az Orosz

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása

T/ Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/11545. Magyarország Alaptörvényének ötödik módosítása Előadó: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter Budapest, 2013. június Magyarország Alaptörvényének ötödik

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA KIK azonosító: 135 006 OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu A Laky Ilonka Általános Iskola Intézményi Tanácsának

Részletesebben

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA

2006. június 1., csütörtök: FOGLALKOZTATÁS ÉS SZOCIÁLPOLITIKA AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 30. (30.05) (OR. en) 9806/06 OJ/CONS 31 SOC 271 SAN 149 CONSOM 43 TERVEZETT NAPIREND Küldi: Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK (FOGLALKOZTATÁS, SZOCIÁLPOLITIKA, EGÉSZSÉGÜGY

Részletesebben

A Felügyelő Bizottság eljárási szabályzata

A Felügyelő Bizottság eljárási szabályzata Európai Iskolák Főtitkári Hivatal Pedagógiai csoport Hiv. sz.: 2009-D-225-hu-5 Eredeti: FR A Felügyelő Bizottság eljárási szabályzata Jóváhagyva a Legfelsőbb Tanács 2009. december 2-i, 3-i és 4-i ülésén

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: SZERZŐDÉS JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 69 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Türkmenisztán közötti

Részletesebben

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

ELTE EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Tudományos Bizottság Ügyrendje Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Egyetemi Hallgatói Önkormányzat (továbbiakban: EHÖK) Tudományos Bizottsága (továbbiakban:

Részletesebben

14354/16 ea/kb 1 GIP IB

14354/16 ea/kb 1 GIP IB Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. november 17. (OR. en) 14354/16 TERVEZETT NAPIREND Tárgy: OJ CONS 60 EDUC 370 JEUN 100 CULT 109 AUDIO 121 SPORT 80 Az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSÁNAK 3502. ülése (Oktatás,

Részletesebben

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Magyar Vitorlás Szövetség Technikai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyar Vitorlás Szövetség (MVSZ) Elnöksége (továbbiakban: MVSZ Elnökség) összhangban a MVSZ Alapszabályával, valamint

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.5. COM(2014) 338 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A Tanács határozata az OTIF felülvizsgálati bizottságának 25. ülésén a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezménynek

Részletesebben

Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak

Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Magyarország soros EU elnöksége Tények az EU-ról Fiataloktól Fiataloknak Szeged, 2009. EU-elnökség Hogyan alakul a bővítési folyamat az elnökségünk alatt? A trió-elnökség folytatja a bővítéssel kapcsolatos

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.20. COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett octroi de mer egyedi adóról szóló 2004/162/EK határozatnak

Részletesebben

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre

A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre A Magyar EU elnökség a halászatban, a Közös Halászati Politika változásának lehetséges hatásai a haltermelésre Bardócz Tamás halászati osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Az előadás tartalma: Magyar

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.8. COM(2016) 188 final 2016/0103 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Marshall-szigeteki Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.7.1. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 2866/98/EK rendeletnek az euró litvániai

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.17. C(2014) 4580 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.7.17.) az EN14342 szabvány hatálya alá tartozó bizonyos, bevonat nélküli fa padlóburkolatok

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.11.30. COM(2009)194 végleges/2 2009/0060 (COD) HELYESBÍTÉS A 2009.04.21-i COM(2009)194 végleges dokumentumot törli és annak helyébe lép. A helyesbítés a

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület feladatai 1. (1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület (a továbbiakban:

Részletesebben

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok

(1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság Székhelye: Siófok Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági Műszaki Bizottság MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános rendelkezések 1. A Műszaki Bizottság neve, székhelye (1) A Szervezet neve: Szénhidrogén-szállítóvezetéki Szakági

Részletesebben

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS)

MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) MAGYAR KÖZTISZTVISELŐK, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE (MKKSZ) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI SZERVEZET (TITKÁRI TANÁCS) Ü G Y R E N D J E Elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.14. COM(2016) 799 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) 11263/4/08 REV 4 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. november 18. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2007/0163 (COD) 11263/4/08 REV 4 ADD 1 EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy:

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 1/1. sz. függelék Egységes szerkezetben a 2/2011. (I. 13.) ÜB. sz. módosító határozattal MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A bizottság a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 14. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCSÁNAK SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.10.3. COM(2016) 630 final 2016/0307 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Brazil Szövetségi Köztársaság között az 1994. évi Általános Vámés Kereskedelmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben