I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. FEJEZET Általános rendelkezések 1."

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2002. ( ) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről A Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 23. -ában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV tv. 16. (1)-ben kapott felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. /1/ A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén 1 a rendszeres hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, birtokosaira vagy használóira, együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetekre és társasházakra (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) terjed ki. A rendszeres hulladékszállításba bevont területek jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A közszolgáltatásba bevont külterületek jegyzékét a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. 2 /2/ A közszolgáltatás az ingatlanon összegyűjtött települési szilárd hulladék rendszeres elszállítására, a közszolgáltatás keretében összegyűjtött települési hulladék ártalmatlanítását szolgáló létesítmény, valamint a begyűjtőhelyek (hulladékgyűjtő udvarok, átrakóállomások, gyűjtőszigetek, gyűjtőpont) létesítésére és működtetésére, a begyűjtött hulladék hasznosításra történő átadására terjed ki. 2. Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladék begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését a BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: közszolgáltató), szervezett közszolgáltatás útján biztosítja. 3. /1/ A rendszeres hulladékszállításba bevont területen az ingatlantulajdonos köteles a szervezett közszolgáltatást igénybe venni. /2/ Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről a Hgt ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. a.) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlantulajdonnal bíró gazdálkodó szervezetekről a jegyző nyilvántartást vezet a cég azonosításához szükséges adatok (a gazdálkodó szerv megnevezése, vállalkozási tevékenységéhez használt és az Ör. hatálya alá eső ingatlanok megjelölése) feltüntetésével. b.) Az a.) pontban megjelölt nyilvántartás elkészítéséhez és folyamatos vezetéséhez szükséges adatokat a nyilvántartás vezetője a közszolgáltató adatszolgáltatása, az 1 Módosította a 19/2005. ( ) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos július 1-től 2 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos július 1-től

2 önkormányzat nyilvántartásai vagy más forrásból szerzett hivatalos tudomása alapján állapítja meg. c.) A jegyző a nyilvántartást a közszolgáltatótól kért alapadatok felhasználásával december 31-ig készíti el és folyamatos vezetéséről a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján gondoskodik. 3 /3/ A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: a.) a közszolgáltatás első igénybevételével, b.) ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási készségét bizonyítja, c.) a szerződés írásba foglalásával. /4/ A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei: a.) a felek megnevezése és azonosító adatai (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlantulajdonos megnevezése és azonosító adatai is) 4 : a felek neve, címe, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén annak székhelye, társasházak, lakásszövetkezetek esetén a közös képviselő neve és címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja neve, születési helye és ideje, a szerződés tárgya, b.) c.) a közszolgáltatás megkezdésének időpontja, d.) a szerződött tárolóedény térfogata és darabszáma, e.) az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja, f.) a szerződés időbeli hatálya, g.) a szerződött gyűjtőedény azonosítására vonatkozó előírások, h.) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott elemek. /5/ A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámlázáshoz szükséges adatokat a szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a közszolgáltatónak. /6/ A közszolgáltató jogosult a rendelet 3. (4) bekezdés a.) pontjában meghatározott személyes adatok kezelésére a közszolgáltatás teljesítése érdekében. A személyes adat kezelése során a közszolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni. 5 /7/ Szünetel a szolgáltatás igénybevétele a bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkező ingatlantulajdonos két naptári hónapnál hosszabb ideig Pécs közigazgatási területén kívül tartózkodik és távollétének várható időtartamát előzetesen (legalább nyolc nappal korábban) bejelenti a közszolgáltatónak. A szünetelésre vonatkozó igénybejelentés megismételhető. A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a közszolgáltató ellenőrizni jogosult. 6 II. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÁS ELLÁTÁSÁNAK RENDJE 4. 3 Kiegészítette a 22/2204. ( ) sz. Ör. 1. -a, amely hatályos július 1-től 4 Kiegészítette a 25/2006. ( ) sz. Ör. 1. -a, amely hatályos július 1-től 5 Módosította a 22/2204. ( ) sz. Ör. 1. -a, amely hatályos július 1-től 6 A 3. -t kiegészítette a 22/2004. ( ) sz. Ör. 1. -a, amely hatályos július 1-től

3 /1/ Települési szilárd hulladékot csak az erre a célra kijelölt és legálisan működtetett hulladéklerakó telepen jelenleg a kökényi hulladéklerakóban (Kökény 059, Szilvás 020/2, 021, 022/2 hrsz) -, hulladék udvarban, vagy a közszolgáltató által alkalmazott egyéb, jogszabályban megengedett módon, a vonatkozó üzemeltetési szabályok és előírások szigorú betartásával szabad elhelyezni. /2/ Az önkormányzat gondoskodik a közszolgáltató javaslata alapján a szükséges gyűjtőpontok, valamint a lerakóhely kijelöléséről, a létesítmények megvalósításáról és működtetéséről a közszolgáltató útján, valamint biztosítja a közterület használatát az indokolt mennyiségű gyűjtőedény kihelyezéséhez, tárolásához és megközelítéséhez. 5. /1/ A hulladékszállítási közszolgáltatás igénybe vétele heti 2 alkalommal kötelező, kivéve a rendelet 4. sz. mellékletében felsoroltakat. 7 Az 1. számú mellékletben megjelölt területen egyedi megállapodás alapján heti 3. szállítás is igénybe vehető. A rendelet 4. számú mellékletében felsorolt és a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében a hulladékszállítási közszolgáltatás heti egy alkalommal kötelezően igénybe veendő szolgáltatás. 8 /2/ A szervezett közszolgáltatást igénybe vevők számára a szabványos tárolóedények használata kötelező, kivéve a 4. sz. mellékletben felsorolt 9 igénybevevők. A közszolgáltatásba bevont külterületek esetében kijelölt gyűjtőponton a közszolgáltató konténert köteles elhelyezni a hulladék gyűjtése és elszállítása céljára, melynek elszállításával tesz eleget a szolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének. 10 /3/ A választható szabványos tárolóedények felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza. A begyűjtés gyakoriságának figyelembe vételével a tárolóedényt úgy kell kiválasztani, hogy arányos legyen a keletkező hulladék mennyiségével, de minimum 70 liter tárolókapacitás rendelkezésre álljon ingatlanonként. /4/ Közösen használt tárolóedény esetén tárolókapacitás kedvezmény illeti meg az egyedülálló ingatlantulajdonost a 70 liter tárolókapacitás 50%-ának mértékéig. /5/ Családi házas övezetben két szomszédos ingatlantulajdonos akik közül legalább az egyik egyedülálló a közszolgáltatóval kötött írásbeli külön megállapodás alapján közös tárolóedényt használhat. /6/ A tárolóedények beszerzéséről (vásárlás, bérbevétel) az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni, kivéve a 4. sz. mellékletben megjelölt területeket, ahol a konténereket a szolgáltató biztosítja A közszolgáltató a települési szilárd hulladékot heti két alkalommal köteles elszállítani, kivéve az egyedi megállapodás alapján történő többszöri szállítást, illetve a 4. sz. mellékletben megjelölt szállítást. 12 A szállítás módjáról és idejéről az 7 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos július 1-től 8 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos július 1-től 9 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos július 1-től 10 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos július 1-től 11 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos július 1-től 12 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 3. -a, mely hatályos július 1-től

4 igénybevevőt a közszolgáltató írásban vagy közzététel útján tájékoztatja, úgyszintén az ünnepnapi szállítás rendjéről is. 13 III.FEJEZET AZ INGATLANTULAJDONOSOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7. /1/ A települési szilárd hulladékot a szállítási napokon elszállítás céljából a közszolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. /2/ Az ingatlantulajdonos a tárolóedényben az ingatlanon szokásosan keletkező hulladékot tömörítés nélkül úgy helyezheti el, hogy annak fedele zárható legyen, valamint az a hulladékszállítás során a közszolgáltató alkalmazottainak egészségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza, az ürítő berendezést ne károsítsa. /3/ A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltatótól vásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának költségét. /4/ Ha a tárolóedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely összetömörödött vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a tárolóedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a tárolóedényt használhatóvá tenni. 8. /1/ A tárolóedényben nem szabad olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, állati hulla, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy robbanó anyag, kő és épülettörmelék, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti a környezetét. /2/ Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben az (1) bekezdésben megjelölt anyagot, tárgyat helyeztek el vagy az túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. A kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével értesíti az ingatlantulajdonost. Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni. /3/ A közszolgáltató jogosult megtagadni a hulladék elszállítását abban az esetben is, ha az ingatlantulajdonos kérelmére a szerződés szünetel. A tárolóedényeket szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és fertőtleníteni. A 770 literes űrtartalomnál kisebb tárolóedények rendszeres tisztítása és fertőtlenítése az ingatlantulajdonos feladata, a 770 litertől 1100 liter űrtartalomig terjedő tárolóedények évi kétszeri tisztításáról az edény használójával kötött szerződés alapján a közszolgáltató gondoskodik, melynek költségét a közszolgáltatás díja tartalmazza Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 3. -a, mely hatályos július 1-től 14 Módosította a 22/2004. ( ) sz. Ör. 2. -a, amely hatályos július 1-től

5 /1/ A közszolgáltató a háztartási hulladékot az ingatlan bejárata előtti járdán, vagy a kapu közelében, vagy kijelölt gyűjtőponton, átmeneti gyűjtőponton, közterületen veszi át. 15 A kijelölt gyűjtőpontokat az 1. és számú melléklet tartalmazza. /2/ Azokon a területeken, ahol a tárolóedényeket a közszolgáltatónak való átadás végett közterületre a forgalom akadályozása, illetve városképi okokból nem lehet kihelyezni, ott a tárolóedények kihelyezéséről az ingatlantulajdonos, vagy külön megállapodás alapján, díj ellenében a közszolgáltató gondoskodik. 11. /1/ A tárolóedényeket bekerített ingatlanoknál a kerítésen belül kell tárolni, azokat csak a hulladékszállítás napján lehet közterületre kitenni. /2/ Az ingatlantulajdonos köteles a tárolóedények előkészítő-, tároló helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani. A begyűjtés alkalmával szennyezett közterület tisztításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. /3/ Tilos a tárolóedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a tárolóedényeknek a gyakorlatban kialakult módon történő ürítését akadályozza. IV. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 12. /1/ A közszolgáltatónak kötelessége biztosítani, hogy a keresletnek megfelelő darabszámú és minőségű szabványos tárolóedény álljon az ingatlantulajdonos rendelkezésére. A tárolóedény a közszolgáltatótól előzetes megrendelés alapján megvásárolható vagy bérbe vehető. /2/ A bérbe adott tárolóedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését külön írásbeli szerződés alapján a közszolgáltató végzi. Ez a szolgáltatás abban az esetben díjmentes, ha a cserét vagy a javítást a szabványosított tárolóedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi szükségessé. /3/ A közszolgáltató köteles a tárolóedények kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni. /4/ A tárolóedényben okozott károkat a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, amennyiben a károkozás neki felróható okból következik be. A közszolgáltatónak az ebből eredő karbantartási munkák, valamint a javítás időtartamára helyettesítő tárolóedényt kell biztosítania. Amennyiben a károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált tárolóedények javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. /5/ Az elhasználódott tárolóedény pótlásáról a mindenkori ingatlantulajdonosnak kell gondoskodnia. /6/ A nagydarabos hulladék (lom), továbbá a naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék mennyiségét meghaladó falomb és kerti hulladék, valamint a háztartási veszélyes hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente legalább két alkalommal a közszolgáltató az általa 15 A 10. (1) bekezdését módosította a 22/2004. ( ) sz. Ör. 3. -a, amely hatályos július 1-től 16 Módosította a 19/2005. ( ) sz. Ör. 4. -a, mely hatályos július 1-től

6 meghirdetett lomtalanítási időszak alatt előzetes tulajdonosi kérelem alapján - térítésmentesen gondoskodik. 17 /7/ A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról a közszolgáltató 3 héttel korábban értesíti a lakosságot. /8/ A közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot a jelen rendeletben írt szabályok szerint köteles rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladéklerakó telepre, illetve annak ártalmatlanításáról más, a szakmai környezetvédelmi szabályokat megtartó módon gondoskodni. V. FEJEZET A KÖZSZOLGÁLTATÁS DÍJA 13. /1/ A hulladékszállításba bekapcsolt ingatlantulajdonosok a közszolgáltatásért díjat kötelesek fizetni. /2/ Közszolgáltatási díj: az egységnyi díjtétel és az ürítési gyakoriság átlagszámának szorzata. Egységnyi díjtétel: a választható tárolóedénynek a rendelet 3. sz. mellékletében rögzített egyszeri ürítési díja a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében 70 l-es tárolóedény alapul vételével meghatározott egyszeri ürítés díja. 18 A díjfizetési időszak időtartama egy év, kezdő időpontja július /3/ Engedményes díj illeti meg a 70 l-es tárolóedényt egyedül használó egyszemélyes háztartásban élő ingatlantulajdonost, valamint a közszolgáltatásba bevont külterületek esetében azt az ingatlantulajdonost, aki Pécs közigazgatási területén belül igazoltan közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és a szolgáltatás szünetelését nem kezdeményezte. 20 Az engedmény mértékét a 3. sz. melléklet tartalmazza. 21 /4/ Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a közszolgáltató számára a közszolgáltatást felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja. 14. /1/ A közszolgáltatás díját a közszolgáltató által megküldött számla alapján köteles megfizetni az ingatlantulajdonos. /2/ Amennyiben a lakásszövetkezetek, társasházak képviseletre feljogosított szerve a közszolgáltató rendelkezésére bocsátja a közszolgáltatási díj ingatlantulajdonosokra történő felosztását tartalmazó határozatot, valamint az ingatlantulajdonosok nevét és személyi illetve azonosító adatait ( 3 /4/ a) pont), a közszolgáltató köteles a díjat tartalmazó számlát az ingatlantulajdonosok nevére kiállítani. A felosztást tartalmazó határozat megváltoztatását a közszolgáltató a bejelentést követő negyedévtől köteles figyelembe venni Módosította a 19/2005. ( ) sz. Ör. 5. -a, mely hatályos július 1-től 18 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 6. -a, mely hatályos július 1-től 19 Kiegészítette a 64/2002. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos december 5-től 20 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 6. -a, mely hatályos július 1-től 21 Módosította a 64/2002. ( ) sz. Ör. 3. -a, mely hatályos december 5-től 22 Kiegészítette a 30/2003. ( ) sz. Ör. 2. -a, mely hatályos július 1-től

7 /3/ A közszolgáltató a számlát az ingatlantulajdonosnak negyedévente, az együttesen használt tárolóedény esetében a lakásszövetkezeteknek, társasházaknak havonta küldi meg. 15. /1/ Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak. A változás bejelentésével egyidejűleg az új tulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltatási szerződés létrejön. Ennek a bejelentésnek a megtételéig a közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. /2/ Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatási szerződés /1/ bekezdésében nem említett elemeiben bekövetkezett változást a közszolgáltatónak bejelenteni. A szerződésmódosítás a közszolgáltatónál írásban vagy az ügyfélszolgálaton szóban kezdeményezhető. A szerződésmódosítást írásba kell foglalni. A választható szabványos tárolóedényekre vonatkozó szerződésmódosítással egyidejűleg az ingatlantulajdonos köteles gondoskodni a tárolóedény lecseréléséről. /3/ Amennyiben az ingatlantulajdonos nem köt írásbeli közszolgáltatási szerződést és az általa használt tárolóedény típusáról a közszolgáltatónak egyáltalán nem tesz bejelentést, a közszolgáltatási díj megállapításánál a közszolgáltató mindaddig jogosult ingatlanonként 1 db 110 liter térfogatú tárolóedény heti kétszeri ürítési gyakoriságát vélelmezni, míg az igénybevételre kötelezett írásban a közszolgáltatási szerződést meg nem köti /1/ Az ingatlantulajdonos megtagadhatja a díj megfizetését, ha a közszolgáltató közszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget. /2/ Nem tagadható meg a díj fizetése az /1/ bekezdés szerint, ha a közszolgáltatót a közszolgáltatás nyújtásában az időjárás vagy más, a Ptk. szerinti elháríthatatlan ok akadályozta és a közszolgáltató az akadály elhárulását követően a lehető legrövidebb időn belül pótolta mulasztását. Elháríthatatlan oknak minősül továbbá az is, amikor a közszolgáltató a tárolóedényt rendszeresített járművével önhibáján kívül nem tudja megközelíteni. 17. /1/ A közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás. /2/ A közszolgáltatót megillető díjhátralék magában foglalja a tőkét, a Ptk a szerinti késedelmi kamatot, valamint a felszólítás költségét. /3/ Amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő díjhátralékos nem tulajdonosa az ingatlannak és a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás eredménytelen, a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek megfizetését a közszolgáltató az ingatlan tulajdonosától, illetve vagyonkezelőjétől követelheti. Közös tulajdonban álló ingatlan esetében a tulajdonosok felelőssége egyetemleges Módosította a 30/2003. ( ) sz. Ör. 3. -a, mely hatályos július 1-től 24 Kiegészítette a 25/2006. ( ) sz. )r. 2. -a, amely hatályos július 1-től

8 /4/ A települési önkormányzat jegyzője által a behajtás eredménytelenségéről kiadott igazolást követő 30 napon belül a közszolgáltató fizetésre felszólítja az ingatlan tulajdonosát, vagyonkezelőjét, melynek eredménytelensége esetén - a 17. (3) bekezdésében meghatározott felelősség alapján - intézkedik a díjhátralék behajtásáról. 25 VI. FEJEZET Közterületen keletkező hulladék gyűjtése és elszállítása 18. /1/ A közterületeken keletkező háztartási és egyéb szilárd hulladékot kizárólag a kijelölt hulladéklerakóban /4.. /1/ bek./ lehet elhelyezni, amelyről az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül, külön szerződés alapján gondoskodik. /2/ Az illegális hulladéklerakók felszámolásáról az önkormányzat a közszolgáltatás keretein kívül gondoskodik. VII. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 19. /1/ Szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki: a.) a tárolóedény tisztántartási és fertőtlenítési kötelezettségét elmulasztja /9. /, b.) tárolóedényt rendeltetéstől eltérően használ, nem háztartási hulladékot rak a tartályba, rothadó, bűzös hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodik /8.. /1/ bek./ c.) tárolóedény mellé a szolgáltatótól vásárolt, jelzett zsák kivételével hulladékot helyez ki /7.. /3/ bek./. 26 /2/ A közterület felügyelet 10 ezer Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal sújthatja az /1/ bekezdés a, b, pontjaiban megjelölt szabálysértések elkövetőit. 27 E rendelet alkalmazásában: VIII. FEJEZET FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Ingatlan: a közszolgáltatásba bevont területen fekvő egylakásos lakó- vagy lakás céljára használt épület, a több lakásos épület lakásonként, illetve a szövetkezeti, társasházi épületben lévő lakás, valamint a nem lakás céljára szolgáló azon helyiségek, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik. Jelen rendelet alkalmazásában ingatlannak minősülnek a gazdálkodó szervezetek nem lakás céljára szolgáló azon helyiségei, amelyekben a fogyasztói tevékenység során hulladék képződik és a hulladék kezeléséről nem gondoskodnak az Ör. 3. /2/ bekezdésében meghatározott módon. 2. Települési szilárd hulladék: 25 Kiegészítette a 25/2006. ( ) sz. )r. 2. -a, amely hatályos július 1-től 26 A 19. (1) bekezdés a.) és b.) pontját a 64/2002. ( ) sz. Ör. 4. -a hatályon kívül helyezte és a c.) pont jelölését a-ra, az e.) pont jelölését c-re módosította 27 A 19. (2) bekezdését módosította a 22/2004. ( ) sz. Ör 4. -a, amely hatályos július 1-től

9 a.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező, b.) közterületi hulladék: közforgalmú és zöldterületen keletkező, c.) háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű hulladék: gazdasági vállalkozásoknál keletkező - külön jogszabályban meghatározott - veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék. 3. Hulladékgyűjtő udvar (hulladékudvar): az elkülönítetten (szelektíven) begyűjthető települési szilárd, valamint a külön jogszabályban meghatározottak szerint a veszélyes hulladékok átvételére és az elszállításig elkülönített módon történő tárolására szolgáló, felügyelettel ellátott, zárt begyűjtőhely. 4. Hulladékgyűjtő sziget (gyűjtősziget): a háztartásokban keletkező, hasznosításra alkalmas, különböző fajtájú, elkülönítetten gyűjtött, háztartási hulladék begyűjtésére szolgáló, lakóövezetben, közterületen kialakított, felügyelet nélküli, folyamatosan rendelkezésre álló begyűjtőhely, szabványosított edényzettel. 5. Gyűjtőpont: : A közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok települési szilárd hulladékának meghatározott vagy meghatározatlan időtartamig átvételére kijelölt hely, ahonnan a közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni vagy a közszolgáltató által kihelyezett tárolóedényből való elszállítással teljesíti a szolgáltató a közszolgáltatási kötelezettségét Átrakóállomás: a települési szilárd hulladék begyűjtésének és szállításának elkülönítésére szolgáló zárt, körülkerített létesítmény, ahol a települési szilárd hulladékot a speciális gyűjtőjárműből zárt rendszerű konténerbe ürítik, illetőleg a zárt konténert (felépítményt) ürítés nélkül a továbbszállításig ideiglenesen tárolják. 7. Települési szilárdhulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és kiszolgáló létesítmények összessége. 8. Nagydarabos hulladék (lom): a településen, a háztartásokból a közszolgáltatás keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzet méreteit meghaladó hulladék. 9. Ártalmatlanítás: a hulladék okozta környezetterhelés csökkentése, környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító hatásának megszüntetése, kizárása - a környezet elemeitől történő elszigeteléssel vagy anyagi minőségének megváltoztatásával -, a Hgt. 3. számú mellékletében felsorolt eljárások valamelyikének alkalmazásával. 10. Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentésére, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása, beleértve a kezelőlétesítmények utógondozását is. 11. Begyűjtés: a hulladéknak a hulladék birtokosaitól történő átvétele a hulladék birtokosa vagy a begyűjtő telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen (gyűjtőpontokon, hulladékgyűjtő udvaron, tároló-, kezelőtelepen) és a további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén. 12. Szállítás: a hulladék telephelyen kívüli mozgatása, beleértve a szállítmányozást és a fuvarozást is. 28 Módosította a 19/2005. ( ) sz. Ör. 7. -a, mely hatályos július 1-től

10 13. Közterület kezelője: Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt. 14. Átmeneti gyűjtőpont: a település szilárd hulladékának átvételére ideiglenes jelleggel (útfelbontás építés, közműfektetés vagy más fontos ok miatt) legfeljebb három hónapi időtartamra kijelölt hely, ahonnan a közszolgáltató a térítésmentesen kihelyezett közösségi gyűjtőedényből történő elszállítással teljesíti közszolgáltatási kötelezettségét. Az átmeneti gyűjtőpontot a közszolgáltató javaslata alapján az önkormányzat jelöli ki és felhívás útján kerül közzétételre. A kihelyezett gyűjtőedényzetnek a gyűjtőpontot igénybe vevő fogyasztók szerződéseiben rögzített mennyiségű hulladék tárolását kell biztosítani Szomszédos ingatlanok: e rendelet alkalmazásában szomszédos ingatlanok, amelyek oldalhatára egymással érintkezik. Ilyennek minősülnek az ugyanazon telken épült önálló épületek és egy ingatlanon lévő nem társasházi lakások. 30 IX. FEJEZET Vegyes hatályba léptető és átmeneti rendelkezések /1/ E rendelet július 1. napján lép hatályba. /2/ A 3. /3/ bekezdés c.) pontja szerinti közszolgáltatási szerződést szeptember 30-áig köti meg a közszolgáltató az ingatlantulajdonosokkal, együttesen használt tárolóedény esetében a lakásszövetkezetekkel, társasházakkal. A közszolgáltatásra vonatkozó szerződési ajánlatot az újonnan keletkező és az e rendelet hatálybalépésekor meglévő közszolgáltatási jogviszony esetén is a közszolgáltató küldi meg az ingatlantulajdonosnak, társasházi és lakásszövetkezeti ingatlantulajdonosok esetében a társasház és a lakásszövetkezet képviselőjének, akinek azt kitöltve és aláírva 30 napon belül vissza kell küldeniük a közszolgáltatónak. /3/ Az ingatlantulajdonosok a 2. sz. mellékletben meghatározott választható szabványos tárolóedényeket szeptember 30. napjáig kötelesek beszerezni. A közszolgáltató szeptember 30. napját követően a nem szabványos, illetve az írásbeli szerződéstől eltérő tárolóedényben levő hulladék elszállítását jogosult megtagadni. /4/ A közszolgáltatási szerződés megkötésére nyitva álló időszakban ( július 1- jétől szeptember 30-áig ) a közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés megkötésének időpontjáig fennálló díjkövetelését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott tárolóedény méretét és díját alapul véve egyösszegben érvényesíti. /5/ A 271/2001. (XII. 21.) Korm. sz. rendelet 2. (2) bek. f.) pontjában írt hulladékgazdálkodással összefüggő egyéb kötelezettség megszegésének minősül ezen rendeletben szabályozott, a közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségek betartásának elmulasztása, mely alapján a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának jegyzője hulladékgazdálkodási bírságot állapít meg. 32 /6/ E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi 56., évi 81., 69/1997. ( ), 29 Kiegészítette a 22/2004. ( ) sz. Ör. 5. -a, amely hatályos július 1-től 30 Kiegészítette a 22/2004. ( ) sz. Ör. 5. -a, amely hatályos július 1-től 31 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 8. -a, mely hatályos július 1-től 32 Kiegészítette a 19/2005. ( ) sz. Ör. 8. -a, mely hatályos július 1-től

11 38/1998. ( ), 25/1999. ( ), 65/1999. ( ), 67/2000. ( ), 67/2001. ( ) számú rendeletei. Dr. Toller László s.k. polgármester Dr. Papp Judit s.k. jegyző Megalkotta a Közgyűlés június hó 27. napi ülésén Kihirdetve: június hó 29. nap

12 Közszolgáltatásba bevont területek utcajegyzéke sz. melléklet Utca neve Gyűjtőpont Gyűjtőpont helye A. u. Abaligeti út Acsády Ignác u. Ady Endre út Aidinger János út Ajtósi Dürer u. Akác u. Akácfa dűlő Akácfa köz Akácos sor Aknász u. Akó dűlő x Hordós dűlő Alajos u. Alkony u. Alkotás u. Alkotmány u. Alpári Gyula u. Alsó Balokány u. Alsó Havi u. Alsó u. Alsógyükési út Alsómakár dűlő Alsómalom u. András u. Andrássy Gyula út Angster József u. Anikó u. Anna u. Antal u. Antónia u. Apáca u. Apáczai Csere János körtér Apafi Mihály u. Aradi vértanúk útja Arany János u. Aranyhegyi dűlő Aranyoskút tér Aranyvessző u. Arasz u. Athinay Simon u. Atléta u. Attila u. Auróra u. Avar u. Ág u. 33 Módosította a 30/2003. ( ) sz. Ör. 4. -a, mely hatályos július 1-től 34 Módosította a 19/2005. ( ) Ör. 9. -a, mely hatályos július 1-től 35 Módosította és kiegészítette a 25/2006. ( ) sz. Ör. 3. -a, mely hatályos július 1-től