Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Video minőség a z I P T V hálóz a t b a n Horvát h R ób e rt Máj u s C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 1

2 Video 2.0 Vál t o z ó üz l e t i m o d e l l e k Lakosság i sz e g m e n s Személy re szabo tt tartalo m, i gény szeri nt bármi ly en fo rrásból, bármi ly en berendezésre Üz l e t i sz e g m e n s Személy essé teszi, javi tja az üzleti ko mmuni kác i ót, egy üttműködést U n i f i e C m u n i d om cati on s O n -D e m an d Vi de o Broadcast TV Vi de o S oci al N e tw ork i n g Search, D o w n l o ad, B ro ad cas t, P u b l i s h TV on the Move C o m m u n i cat e C o l l ab o rat e C o n n ect Te l e P re se n ce I p arág sp e ci f i k u s al k al m az ások Új le h e t őség e k, új ki h i váso k a z i nf ra st ru kt úráva l sze mb e n C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 2

3 G G Video min őség t er ület én elér t er edmén y ek Int e g rált Vi d e o C a ll A d mi ssi o n C o nt ro l 1 VO D R e q u e st R SVP-C A C 2 N-PE D e n y o r A dmit PE-A G 4 B PM D SL A M Winner B ro a d b a nd Wo rld F o ru m O c t o b er F i g y e le mme l va n a h álóza t i t o po lóg i ára, e lőf i ze t őre Ko nzi szt e ns ru g a lma s h álóza t I m p a c t L a y e r 2 L a y e r 3 L i n k i n Me tr o 5 0 K 5 0 m s <1s 10 K V S O N od e 2 3 s <1s V H O N od e 10 0 K ~ 2 3 s <1s S ou r c e a t S H E 1M > 2 3 s <1s y o rs h álóza t i f e lépülés, b ármi ly e n me g h i b áso d ásra C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 3

4 VQ E r endsz er ism er t et ő V is u a l Q u a lit y E x p erienc e ( V Q E ) VQ E-T - T e c h n o lógia D e d ikált A pplia n c e VQ E-S - Sze r v e r I n te g rált Se rv ic e s M o d u l VQ E-C - Klie n s Nyilt f o rrás kód ST B, H A G v a g y P C S-A ST B I n te g rálás A megoldás sz erver olda li k omp onensb ől (V Q k omp onensb ől (V Q E -C ) t evődi k össz e E -S ), és k li ens olda li H i b a j a vi t ást ny új t gy engéb b mi nőségű előf i z et ői sz a k a sz ok, k a p c sola t ok eset én (p l. D S L ) N a gy G O P méret t el rendlek ez ő vi deo st rea mek sz ámára gy ors c sa t orna vált ás t esz leh et ővé Q u a li t y of E x p eri enc e moni t ori ng, rész let es I P T V c soma g st a t i sz t i k ák a la p j án C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 4

5 M iér t v a n sz ükség hib a j a v it ásr a c som a g v esz t és eset én? Video Streams nagy on érz ékeny a c somag vesz tésre V i deo jel tömöri tett, mi nden c so mag több M P E G keretet i s ho rdo zhat Bármely c so magvesztés valószi nüleg érzékelhető, válto zó i dejű meghi báso dást eredmény ez Ököl szabály : 2 órás fi lm alatt max egy látható meghi báso dás legy en a következőkre fo rdi tható le: M P E G -2 SD tartalo M bp s: C so magvesztési arány ( P L R): ( 7 x x 8 ) / ( 3, 7 5 0, x x 2 ) = < x M P E G -4 A V C vagy SM P T E V C -1 H D tartalo m estén legalább 6 M bp s sávszélesség P L R o f ( 7 x x 8 ) / ( 6, 0 0 0, x x 2 ) = < x T ip iku san c somag vesz tést eredmény ez nek: ST B ko dek ji tter buffer túlc so rdulás elkerülhető de-ji tteri ng és shap i ng alkamazásával Ro uter buffer túlc so rdulás E lkerülhető C A C + D i ffserv p ri o ri zálás L eg k rit ik u s a b b : Bi t hi ba a fi zi kai li nken ( T i p i kus BE R a D SL vo nalo n nagy ságrendű) B it h ib a IP T V esetén különösen rossz, mert C R C ellenőrz és miatt c somag vesz tést eredmény ez. Worst c ase B E R P L R -t eredmény ez h et (p erc enként egy láth ató megh ib ásodás!!!) C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 5

6 P r obléma f elv et és a sz olgált a t ó sz emsz őgéből A D 2 0 % SL vonalaknak akár a leh et alac sony minőségű Vonali kondic iók / b it h ib aarány változ ó I mp ulzus zaj, tranzi es eletro mo s állap o t, ro ssz c satlako zás, hőmérséklet stb. D SL A M X X H i ba arány nem feltétlenül a szakasz ho sszától függ A D SL 2 + különösen érzékeny az i mp ulzus zajra O p c iók az előf iz etői érp ár h angolására Érp ár c sere, c satlako záso k megúji tása I ntenzi v üzemeltetési i gény drága A p rob léma sz olgáltatási f eh ér f oltokat eredmény ez 7600 D SL M X X o d e m Bi zo ny o s o ttho no k nem kép esek, alkalmasak a vi deo szo lgáltatás i gény bevételére C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 6

7 VQ E t ec hnológia előny ei Jó minőségű video sz olgáltatás ny új tását tesz i leh etővé az előf iz etői sz akasz on P roaktiv értesités IP T V c somag statisz tikák alap j án V Q E -S D SL A M H i ba küszöb és értesi tés beálli tás Video sz olgáltatási terület kiterj esz tése b evétel növelés C sökkenti az üz emeltetési költséget K eveseb b h elp desk h ivás K eveseb b kisz állás Javitj a a video sz olgáltatás minőségét, növeli az ügy f él loj alitását és c sökkenti a lemorz solódást C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 7 D SL M o d e m

8 M m Ált a lános hálóz a t i dia gr a m V H O V SO / C O C O C u s t o m e r P r e m i s e s VQ E-S x D SL ST B N P E e tr o Hálóza t U P E D SL A M H A G VQ E-C in te gr ác iós le h e tőség O p c i o n ál i s V Q E -S ( H e a d -e n d f u n k c i ó) L 3 M u l t i c a s t o u t b o u n d i n t e r f és z I G M P -n a l a p u l. PC C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 8

9 VQ E Video hia b j a v it ás m űködése if ra m e b p p 2 Szabván y o s üze n e t e t k üld a V Q E -n e k 1 ST B c so m ag ve szt ést d e t e k t ál if ra m e ST B 4 M u lt i c ast st r e am bi zt o si t j a az e lsőd le g e s f o r ást 3 D SL A M V Q új r a k h i án c so m E üld i a y zó ag o t H i b a j av i t ás ke v e se b b m i n t m s al at t M u ltic ast video f orrás sz ab vány os R T P f ormátu mb a c somagolva ST B VQ E -kliens f igy eli a b ej övő c somagok R T P sorsz ámait és reagál h a sz ükséges C is c o S y s te m s, In c. A ll r ig h ts r e s e r v e d. 9

10 M iér t v a n sz ük ség a c sa t or n a v ált ás gy or sit ásár a? C sa t o r n a v ál t ás k ésl e l t e t ésén e k d e f i n i c i ój a : F e lh a sználó ált a l ke zd e mény e ze t t új TV c sa t o rna és a TV c sa t o rna e lső képéne k a képe rny őn t ört énő me g j e le nése közöt t e lt e lt i d ő M i ér t k e l l a c sa t o r n a v ál t ást g y o r si t a n i? Késle lt e t és h o ssza b b IP TV e se t én mi nt a d i g i t áli s C A TV-nél ( t i pi ku sa n na g y o b b G O P mére t e t h a sznál a z IP TV) A d u rva me g o ld ás a G O P mére t éne k c sökke nt ése, d e e nne k ne g a t i v me llékh a t ása a szávszéle sség j e le nt ős növe ke d ése Eze n f e lül a c sa t o rna vált ási i d ő vált o zó A késle lt e t és és a nna k vált o zása, i ng a d o zása a f e lh a sználói élmény re ne g a t i v h a t ássa l le h e t C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 10

11 Tip iku s I P TV c sa t or na v ált ás Csatornaváltási id ő főb b össz e te vői IG M P L eave/ Join M P E G stream inf ormác ió P rogram A ddress T ab le, E nc ry p tion C ontrol M essages, I-f rame késleltetés G rou p of P ic tu res (G O P ) méret f üggő R endelkez ésre álló sávsz élesség (b u rst) D e-j itter és M P E G dekóder f eltöltés DSLAM ( IGMP Snooping) Vége a r égi M I G M P L e a v e ST B J o in, c sa tla ko zás a z új str e a mh e z Új M u ltic a st Str e a mn e k u ltic a st Str e a m ST B U se r R e q u e sts C h a n n e l C h a n ge F e lh a szn áló látja a z új T V c sa to r n át a kép e r n y őn D e ko de r v e szi a de kódo lásh o z szüksége s in f o r mác ióka t i-f r a me, de c r y p tio n ke y s, C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 11

12 e e e M S k áláz h a t ó sz a bv án y os gy or s c sa t or n a v ált ás S T B C is c o V Q E -v el Új c sato rna i gény lés Új c sato rna uni c ast V Q E -től Új c sato rna ulti c ast ( V Q E megálli tja U ni c asto t) Régi c satro na vi deo stream if ra m b p if ra m b p b p if ra m b p b p if ra m e 1-3 más o d p erc V Q E nélk ül VQE t e c h no lóg i a < 1 máso d pe rc a t e lj e s c sa t o rna vált ási i d ő C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 12

13 M e VQ E gy or s c sa t or na v ált ás I G M P L ea v e VQ E je lzés Time V Q E I n f o T o Pr ime D e c o de r a n d R e p o r t B u r st Sh a p e I G M P J o in S T B Új M u ltic a st Str e a m U n ic a st Str e a m u ltic a st Str e a m Ve zér lő üze n e te k ST B e gy e siti a z u n ic a st és mu ltic a st str e a me ke t és e ldo b ja a du p likált in f o r mác iót S z ab v án y os c sat or n av ál t ás - R e al -T i m T r an sp or t C on t r ol P r ot oc ol ( R T C P ) C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 13

14 Video M inőség M egf igy elés V isu al Q u ality of E x p e rie nc e ( Q O E ) M onitoring le h e tőség e t b iz tosit a h ib a h álóz aton b e lüli iz olálására E lőf iz etőnkénti Q u ality M onitoring segitségével, a h ib a D SL A M -ig, ac c ess p ortig vagy akár otth oni h álóz atig is b eh atárolh ató! V Q E -ve l össz e kap c solva a p aram éte re k m e g m u tatják, h og y a g y ors c satornaváltás és a h ib ajavitás m e nny ire m űköd ik jól, m e nny ire h atékony C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 14

15 VQ E - össz ef ogla ló B i z t o si t j a, h o g y a z I P T V m i n őség i e l m én y t t u d j o n n y új t a n i Va lós i d e j ű vi d e o h i b a j a vi t ás Eli m i n álj a a D S L v on a la kon e g y m ástól f üg g e tle n ül j e le n tke z ő b i t h i b áka t Eld ob ott I P c som a g ok új r a küld ése ke v e se b b m i n t 10 0 m s-on b e lül Skálázh a t ó, h a lóza t i a la pú, g y o rs c sa t o rna vált ás K on z i ste n s f e lh a sz n álói élm én y b i z tosi tása Másod p e r c a la tti c sa tor n a v átási id ő P ro b lémás t e rüle t e k d i a g no szt i zálása D S L v on a la k m e g f i g y e lése, h i b ák küsz üb sz i n t sz e r i n ti j e le n tése C is c o S y s te m s, In c. A ll r ig h ts r e s e r v e d. P h ase 1 : N etw ork A p p lianc e P h ase 2 : C isc o E dge R ou terb e integrálva V Q E d o e s f o r V i d e o w h a t D o lb y d id fo r S te re o 15

16 C i s c o S y s t e m s, I n c. A l l r i g h t s r e s e r v e d. 16