Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 oly fontos segítséget ad elképzelésünk tisztázásáról, amiért a világ meg az egyházak számára sürgető üzenetet küld, a vancouveri Világkonferenciának is, hogy közülünk 4000-en, kilenc napon át sürgetjük a bibliai evangélizáció prioritását. Tudjuk, hogy a S~entlélek egyik legfontosabb ajándéka az egyház számára az evangélizáció és az evangélista. "Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul" (Ef 4 : ll). Fülöpöt evangélistának nevezi a Biblia (ApCs 21 : 8), Timótheust Pál megbízza "végezd az evangélista munkáját" (2Tim 4 : 5). Mégis zűrzavar van az evangélizálás, annak üzenete, módszerei és eredményei tekintetében. A legutóbbi római katolikus konklávé egyikén, amikor megválasztották az új pápát, félreérthető jelet adtak. Az a szokás, hogy a bíborosok titkos szavazását fekete füst feltörése jelzi. Amikor az új pápát megválasztották, vegyszert adnak az égő anyaghoz úgy, hogy fehér legyen a füst, ami jelzi a döntés meghozatalát. Ezen a választáson nem adagoltak elég sok vegyszert, és szürke füst jött ki. A külső, csodálkozó tömeg zavarba jött, van-e új pápájuk, vagy nincs? Azt hiszem, ez megfelelő illusztrációja annak a zavarnak, ami a mai evangélizációs munka tekintetében fennáll. Még nem bírjuk vállalni amit Isten elvár tőlünk. "Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni?" (IKor 14 : 8). Szolgálatom korábbi éveiben soha nem fordult elő velem, hogy ezt körül kellett volna írnom magamnak. Számomra egyszerű volt a "lelkek megnyerése". Most azonban tudatára kellett jönnöm, hogy kissé többről van itt szó: és egyetértek Verkuyl professzorral, aki. azt állítja, prédikáció, szolgálat, közösség és jelenlét mind benne foglaltatik az evangélizálásban. Az evangélizáció egyesek szerint egyszeruen többek bevonása az egyházba. A megváltás Krisztus által familiáris kapcsolat, nem csupán egy organizációval ápolt tagság. Mások az evangélizációt a társadalom szerkezetének megváltoztatására irányuló kísérletnek definiálják. Illetve vannak egyesek, akik az ember személyes, morális, Isten előtti felelősségétől eltérően olyan koncepciót hirdetnek, amely szerint minden ember meg van mentve. Azt mondják, az ember nem veszett el, és nincs "ítélet napja". Az evangélizáció bibliai értelemben egyénekre vonatkozik; és az egyének viszonyulására Istenhez, valamint az embertársaikkal való felelősségükre és kapcsolatára. Az utóbbi három-négy évben, saját igehirdetéseimben súlyponti kérdés lett a tanítványság. Azt hiszem, hogy az emberek - kivált a fiatalok - a szívük megváltoz- 71

2 tatásáról beszélnek, és bizonyos, hogy soha nem volt "keményebb kihívás", mint Jézus Krisztus kihívása. Ő soha nem egy részkegyelmet kínál. Soha nem csökkenti a színvonalát alacsonyabbra, mint az Isten országába való belépés. I. Indítóok Elérkeztünk az első alapvető kérdéshez: Mi indít minket evangélizációra? Miért ment Pál apostol helyről helyre, áldozatot vállalva néhány ember szenvedéséért? Különböző szenvedéseiről a 2. Korintus 11 : ban ír.. Pál szavaiból az első indítóok a 2Kor 5 : l4-ben tűnik ki:.krisztus szeretete szorongat minket". Meg vagyok a szeretet legnagyobb cselekményéről győződve, amely csak Isten szeretete a Krisztusban. Sokszor kérdést tesznek fel nekünk az evangélizáció és a társadalmi események közötti kapcsolatról. Mivel az evangélizációnak prioritása van, ezért a társadalmi események és a társadalmi érdeklődés is kapcsolatban vannak vele.nekünk erőteljesenkell képviselnünk a fajok megértését. Felelősségünk kell legyen, ami több, mint az "érdek". Tennünk kell valamit az éhező világért. Dolgoznunk kell és imádkoznunk kell a világbékéért, amikor az egyes államok fegyverkeznek. A történelem legnagyobb társadalmi megmozdulásai között azok voltak az igazi evangéliumi ébredés gyümölcsei, amely mozgalmakat Isten által felkent evangélisták igehirdetése irányított. Az anglikán egyház egyik püspöke mondta nekem, hogy nem tud hazájában olyan nagy társadalmi megmozdulésről, amelynek ne lett volna az evangéliumi ébredésbe nyúló gyökere. Evangélizációnk másik inditóoka a közelítő ítélet. Pál apostol ezt mondja: "Mivel tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg" (2Kor 5 : 11). Amikor Pál Athénben nagy beszédét tartotta a főtéren, ezt mondta: "Isten... azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki, mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott..." (ApCs 17 : ).. A szekularizált világ mind többet beszél Armageddonról és a világvégéről. Angliában nemrég egy újság szerkesztője ezt írta: "Közel van a leszámolás napja". Egy amerikai kormánytisztviselő ezt mondta:,,néha az az érzés kerekedik felül bennem, hogy egy domb tetején ülünk, látjuk, amint két vasúti szerelvény rohan egymás felé egyazon vágányon." Előttem pedig úgy tűnik, ez az az idő, amikor a keresztyén evangélistának a megváltás reménységét kell prédikálnia, amit Jézus Krisztusban nyertünk, naponként hangsúlyozva az Úr imájából: "Jöjjön el a te országod, 72

3 legyen meg a te akaratod úgy a földön, mint a mennyekben...", amelyré ezután választ kapunk. Az ítélet ama napjának ünnepélyes fényében a legnagyobb, amire az embernek szüksége van: az a békesség Istennel. De a mi legfőbb inditékunk az Úr Jézus Krísztusnak a parancsa. Nem azért jegyeztük mi el egymást az evangélizációval, mert akartuk, vagy mert mi ezt választottuk, vagy azért, mert szeretünk evangélízálni, hanem azért, mert erre fel lettünk szolitva. Alárendeltek vagyunk. A mi Urunk mondta, menjetek és prédikáljatok, szerezzetek tanítványokat, és nekünk ez a felszólítás éppen elég indíték. Az evangélizációs passzivitás engedetlenség. II. Üzenet Annak veszélyében élünk, hogy elfeledkezünk arról, amit,,kell" tennünk, például "újonnan kell születnetek" (Jn 3 : 7); ami azonban újszövetségi helyek egyike, amelyeknyomatékosak. Péter apostol hirdette: "Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnének" (ApCs 4 : 12). Milliók élnek Amerikában és Európában, akiknek még nem világos az, evangélium. Kommunikációinkból kimaradt, tehát ezeknek a népeknek csak homályos gondolatuk van arról, hogy mit jelent Jézus Krisztus igazi követőjének lenni. Az 1960-as olimpiai játékok idején az egyik magazin közölt egy karikatúrát, amely egy futót mutatott Maratonból (a klasszikus történet szerint), amint a győzelem üzenetét viszi, ahogy éppen botladozva és zihálva a palotába ér, letérdepel a király elé, az arcán zavartság, szemében üres tekintet és azt mormolja: "Elfelejtettem az üzenetet." Van úgy, hogy prédikációt hallgatok a rádióban vagy a televizióban, vagy vallásos folyóiratokat olvasok, és gyakran csodálkozom: Nem felejtettük el az üzenetet? Jézus Krisztus a halálával és feltámadásával,vált az evangéliummá. Ö nemcsak új erkölcsi törvények adományozója, és nem is a boldog élet kalauza. Ö Istentől küldött üzenet; csak Krisztusban, az ő halálában és feltámadásában mentetünk meg. Pál apostol az IKor 15 : 3-4-ben összegezi az evangéliumot:,,krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint. Eltemették, és - ugyancsak az Írások szerint - feltámadt a harmadik napon..." 73

4 ut. Módszerek Miután itt vagyunk, tanulmányozzuk az evangélizáció különféle módszereit, E rnódszerek közül több is új lesz számotokra. Többet e módszerek közül hazavihettek saját ha.zátokba, és eszközként használhatjátok majd, hogy az embereket Krisztus száméra megnyerjétek. Menjünk vissza2000 évet a történelemben, hogy ami nagy Megbízónktól eredetiben vegyük át a megbízatást, aki mínket azokhoz küld, akik még Róla nem hallottak. Először, pünkösd volt, a Szent Szenem kitöltésének nagy napja a korai egyházban; amit ezután hamarosan üldözni kezdtek. Az üldözés közben a kis egyház szétszöratott.ígen sokan távoliterületekre kerültek.ahová mentek, mindenütt azt a módszert alkalmaztak, ami rendelkezésükre állt: bementek a zsinagógákba mindaddig, amíg onnan ki nem dobták őket. Ezután az utcasarkokon prédikáltak, amig börtönbe nem kerültek. Ezután felhasználták magát a börtönt. Később leveleket írtak. Van néhány levelünk a tanítvá-. nyoktól, mínt Pétertől, Páltól, Jánostól. Ezután könyveket írtak. Ezek után az evangélium nyomaira bukkanunk. Egy rövid idő után több könyv is készült, mint Szent Agoston könyve. A keresztyének minden lehetséges eszközt felhasználtak, hogy Krisztus evangéliumát prédikálják. Nekünk is fel kell tárnunk minden törvényes módot a keresztyénségnek evilágort való terjesztésére. A módszer és a szervezés nem elég önmagában, de fontos lehet. Szellemi ütközetet kell vívnunk. Az evangélista és az evangélízációs munka ki van téve a Sátánnak és erőinek. Amikor elvetettük az evangélium magvát, a Sátán maris elvetette a gyomok magvát, hogy megvakítsa azoknak a lelkét, akik jelen voltak az evangélizáción. Nem szabad lebecsülnünk a Sátán stratégiáját. Ö felhasználja a csalás, az erőltetés és a tévedés minden fajtáját, hogy megpróbálja lerontani az evangélium hatásosságát. Nem tárgyalhatunk tehát módszerekről anélkül, hogy el ne ismernénk az Isten módszerét, amellyel hat az emberekre. Kétségtelenül Istennek a módszere, hogy a férfiak és nők szívére hat, őket szenteli meg és hívja el Szent Szelleme által, egyidejűleg alkalmassá teszi őket arra, hogy bizonyságot tegyenek mindenütt, ahová lsten küldi őket. Ebben a mi időnkben a legnagyobb, amire szükségünk van, Jézus Krisztus egyházának a megújulása. Egy olyan generációval élünk együtt, amely egyáltalán nem képes áttörni a Sátán megsemmisítő erejét, kizárólag a Szent Szellemnek a természeti erők feletti hatalmával. Ha az egyházat már a születésekor megáldotta Isten természetfeletti áldásokkal, kicsoda mondhatná azt, hogy az egyház tanúbizonyságát itt és most nem áldaná meg az Isten minden hatalmával?

5 Mától szánútva kilenc nappal, ha majd elhagyjuk Amszterdam városát, legyen mindennapi imádságunk: "Ö, Urunk, szítsd fel az ébredés lángjait, és kezdd el bennem!" Éppúgy, mint említettük korábban Bejrútról, úgy tizenhat évszázaddal ezelőtt, Ágoston, Hippó püspöke (ma Tunéziához tartozik) szörnyű hírt hallott egy másik városról, amely akkor elpusztult. Krisztus után 410-ben Róma, az ismert világ fővárosa, művelődéstörténelmi központ, éppúgy, mint Bejrút az akkori üzleti világ sarkpontja, lángokban állt. Pogány hadak megsemmisítették Rómát, és Ágoston a pusztuló város hírére elkeseredett. Szent Ágoston odaült az asztalához, és írt egy huszonkét kötetes munkát "Isten városá"-ról. Az első 10 könyv leírja az ember városát - ezek lehetnének mai nagyvarosok, amelyeket az ember épített a maga dicsőségére, saját szolgálatára, hogy az emberek űzhessék kedvteléseiket bennük, "Az emberek városa épül" - írja Szent Ágoston - "és mindig le fog dőlni". Itt van a kezemben egy újság. Az emberek által épített városokról szól, és közli mindazt, ami e városok rombolásáról szól, és ezt mind az emberek bűne okozta. Itt van a kezemben Isten szent Igéje: Ez Isten városának folyamatos épüléséről szól, amely az emberiség megváltásáraépül. Fel vagyunk szólítva, én is fel vagyok szólítva, hogy álljunk "az emberek városának" romjaira, és hirdessük az Isten városa igazságánaklétezését. Joh Wesley ezt mondta egy munkatársának: "Semmi mást nem kell tenned, csak ments lelkeket. Ennélfogva töltsd minden idődet ebben a mun-. kában... az a feladatod, hogy annyi lelket ments meg, amennyit csak bírsz, annyi bűnöst segíts bűnbánatra, amennyit csak lehetséges, és minden erőddel építsd őket a szentségben, amely nélkül ők nem láthatják meg az Istent. D. L. Moody azt csinálta, hogy kiment Chicago utcáira, akivel csak találkozott, mindenkinek traktátusokat adott, és Jézusról beszélt nekik. Ezt mondták róla: "A bolond Moody." Egy amerikai fekete férfi, az evangéliumnak egy nagyon szerény szolgája elment Angliába egy imaházba, oda, ahol W. Booth, az Üdvhadsereg alapítója megtért, és amikor a lelkekre gondolt, akiket az ő szolgálata által Krisztus akkorára megáldott, rátette fekete kezét a bronz ern1éklapra, ami jelezte a helyet, ahol Booth megtért. és hangosan imádkozott: "Tedd meg Uram még egyszer! Uram, tedd meg még egyszer!" Ez az én imádságom is, ezen a konferencián. Uram, tedd meg még egyszer! Tedd meg azt, amit az apostolok elhívásakor megtettél! Tedd meg azt, amit pünkösdöt követően megtettél! Tedd meg mindazt, amit csak akarsz tenni a mi szívünkben! Uram, használd fel 75

6 ezt a konferenciát, hogy megerősödjenek a kezeink, és kiterjesszük a mi reménységeinket. Uram, tedd ezt meg velünk a Te Szent Szellemeddel! Most társaimmal imádkozunk, hogy Isten küldjön vissza minket azokra a különböző helyekre, ahol dolgozunk, és adjon a szánkra új éneket, amelyet majd ama napon énekelni fogunk, mint a Jelenések könyve S-ik részében írva áll: "És új éneket énekelt ekképpen:»méltö vagy Uram... mert megölettél és véreddel vásároltad meg őket az Isten számára minden törzsból és nyelvból, minden nemzetból és népból, királyokká és papokká tetted őket a mi Istenünk szamára!«(jel S : 9-10)." Ma este a pátmoszi Jánossal mondjuk: "Méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás" (u. o. 12. v.). Fordította: Szebeni Olivér Építkeztünk Isten iránti mélységes hálával mondjuk, immár múlt időben, a eimül adott szót: építkeztünk, jóllehet, nem fáradtunk bele, hiszen a bizonyságok fellege vett körül bennünket a három év alatt, amíg tartott a munka. Isten velünkléte mindig új és új erőt adott a testvéri összefogásra! Azóta is, valahányszor találkozunk az építkezésben összeforrt testvérekkel, emlékeink, közös élményeink örömkönnyeket csalnak szernünkbe, s magasztaljuk Urunkat a sok-sok segítségért, az áldozat áldott lehetőségéért. Akkor pihentünk igazán jót, amikor jól kidolgoztuk magunkat. A napi órás fizikai munka után még a sok-sok megbeszélés, tervezgetés a holnapra, anyagbeszerzési gondok, utazgatá- sok akkor felette fárasztóak voltak, most mind-mind nagyon szép emlék. Istené a dicsőség, hogy sohasem éreztük magunkat egyedül, mindig velünk volt Ö, aki ígérte naponkénti támogatását. Hálásak vagyunk az Állami Egyházügyi Hivatalnak, a megyei, a városi építési hatóságnak, a Várostervező Vállalatnak, egyházunk elnökségének, az Országos Építési és Zeneügyi Bizottságnak, hogy mindig megfelelő mértékű segítséget nyújtottak. Eszközök voltak Isten szent kezében, hogy munkánk pontos, gyors és esztétikus legyen. Mindezért egyedül Istené a dicsőség! Hálásak vagyunk külföldi testvéreinknek is, akik közel hatszázezer forinttal járultak hozzá kiadásainkhoz. Az országos testvéri 76

7 összefogás is megközelítette ezt az összeget. Gyülekezetünk a három év alatt önkéntes adományként mintegy négymillió' forintot tett áldozatul az Úr oltárára, hálás szívvel azért, hogy Isten ajándéka oly bőséges volt ez idő alatt is, hogy nem éheztünk, nem kellett ezért jószágainkat eladni, nem kopott le rólunk ez idő alatt a ruhánk. S ha arra gondolunk, az marad meg, amit az Úrért odaadtunk, akkor azt mondhatjuk, mint a korintusiak, hogy örömmel vették, hogy adhatnak az Úrnak. úgy gondolom, sohase fogjuk megtudni, ki tett a perselybe 100 OOO forintot építésre, mert,káleb" jeligére tette! Áldassék érte az Úr neve! De ezenkívül is sokan és sokat, még erejükön felül is adtak az Úrnak. Közben sokat imádkoztak, hogy sorainkon rést ne üssön lelkünk ellensége, mert ő sohase nézi tétlenül, ha az Úr népe összefog. Imaházunk, bibliaköti termeink, kiszolgálóhelyiségeink és az új lelkipásztorlakás ünnepélyes használatbavétele május 21~22-én volt, amikor egyházunk elnöke, Laczkovszki János testvér és dr. J. D. Hopper testvér hirdette az Igét. Az áldott üzenetek visszhangzanak a szívekben. Emlékeztetett Laczkovszki testvér arra, he.gy egy nagy építkezésben előfordulhatnak testi és lelki sérülések is. A testi sebek begyógyultak, a lelkieknek is be kell gyógyulni! Így épül a lelkiház, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy az Úr szép háza betöltse küldetését ebben a városban is. Elnökünk testvéri jószívből fakadó intése, tanítása hitünk szerint megtermi a jó gyümölcsöt Istenünk örömére és a gyülekezet javára májusától - beleértve a bontást is - mintegy 630 napot dolgoztunk, átlagban napi fővel. Gyülekezetünknek közel 240 tagja vállalt részt a fizikai munkában. De sok más gyülekezet is felkeresett bennünket és segített, 31 gyülekezetből 13 testvér. Lehet, némelyeknek más a véleménye, de nekünk, békésieknek ez az imaház a legszebbek közé tartozik. Szeretnénk nagyon megbecsülni és továbbra is sokat fáradozni érte és Isten országa építéséért, mert tudjuk, hogy az megmarad, amit az Úr Jézus Krisztusért tettünk! Papp József 77

8 Az új békési baptista imaház küls6 képe 78 Az új imaház bels6 képe

9 Hírek az Evangéliumi Pünkösdi Közösség életéből KU3ÖVÍTETT L~LlOr. Á.BZTORI ERTEKEZLETEINK Az évi szckssos őszi értekezletünket 1984, december 3-án és 4-én tartottuk ffitlg. Gyülekezeteink részéről jelen, veltak közösségünk lelkipásztorai, a gyülekezetek helyi megbízottat és a szakbizottságok tagjai. A gyülekezeti élettel és szolgálattal kapcsolatos tanítások és előadások mellett ezen az értekezleten született meg a Beszámoló közgyűlés elé terjesztendő javaslat 'él Jelölő Bizottság összetételére vonatkozóan. Értekezletünk külföldi vt(.llqlige volt Jakob Zopfi testvér, a svájpi pünkösdlek vezetője és a Pünkösdi Európa Konferencia (PEK.) elnöke. * Az évi szokásos tavaszi értekezletünkre április 2'J-én és 23 án került sor, ahol kö,~psségünk lelkipásztorai, helyi rnegbígottai és a szakbizottságok tagjai míután meghallgatták Fábián Attila. Kovács Béla és, Telegdi Jó~ 4 lelkipásztor testvérek előadásgit, hitelvi kérdéseket beszéltek meg. Az első két ~ a közös - rnegbeszélés tárgyát képező téma: A Szentirds ~fi a Szentháromság. Elhatározás izületett arra nézve is, hogy ezután minden alkalommal megbeszélésre és szükség szerint kiegészítésre, vagy megfelelő.módon átdolgozásra kerül közösségi hitelveink egy-egy pontja. Közösségünk hivatalos vendége ez alkalommal Ioan Berar testvér volt feleségével. Testvérünk az erdélyi kerületben élő pünkösdlek elnöke, és április 22-től május 4-ig tartózkodott nálunk. Beszámoló közgyúlés február 25-én és 26-án tartottuk közösségünk Beszámoló közgyűlését, amelyre gyülekezeteink küldöttei, helyi megbízottai, közösségünk lelkipásztorai, II szakbizottságok tagjai és az Országos Központ munkatársai volt~ hivatalosak. A közgyűlés résztvevői meghallgatták Deák József testvér ~lnöki, Tóth László testvér alelnökí és 79

10 Makovei János testvér titkári beszámolóját közösségünk életének évi eseményeíről, és a hozzászőlások után elfogadták azokat! Fontos eseménye volt a közgyűlésnek a Jelölő Bizottság rnegválasztása, a korábbi Kibővített Lelkipásztori Értekezleten kidolgozott szerint. A Je javaslat előterjesztése lölő Bizottság elnöke Tfirst Gyula testvér, a Budapest, Dózsa György úti gyülekezet presbitere lett. Közgyűlésünk nagyra becsült éis kedves vendégei voltak: az Állami Egyházügyi Hivatal részéről dr. Nagy Ferenc főelőadó, a Magyarországi Szabadegyházak Tanácsa részéről Viczidn János főtitkár testvér, aki fel is szólalt, és értékes útbaigazítást és testvéri tanácsokat adott a jelenlévőknek! Vendégeink Külkapcsolataink és a testvéri közösség ápolása érdekében számos hivatalosan is meghívott vendég látogatott el hozzánk az elmúlt időszakban. Bo Hornberg testvér, a J önköpingi Pünkösdi Gyülekezet első pásztora Svédországból érkezett, és július 19-től 26-ig volt közösségünk vendége. A vezetőinkkel folytatott. megbeszélésen túlmenően testvérünk látogatást tett a két budapesti és a péceli gyülekezetben. A Szabadegyházak Tanácsa részéről Szakács József elnök testvér, az Állami Egyházi Hivatal ré- széről pedig Kovács András főosztályvezető-helyettes és dr. Nagy Ferenc főelőadó fogadták Bo Hörnberg testvért. * Lennart Steen svéd evangélista október 12-l7-ig tartózkodott nálunk. Ő is találkozott a közösség vezetőivel, majd a Pécsi' Pünkösdi Gyülekezetben tett látogatást. Evangéliumi tanítássorozata felejthetetlen marad azok számára, akik ezeken az alkalmakon részt vehettek. - * Daniel Warn, a Lundi Pünkösdi Gyülekezet első pásztora hivatalos vendégként tett látogatást nálunk november 8-IS-ig. Ittléte során a Soltvadkerti és a Kískőrösi Púnkösdi Gyülekezetben vett részt az összejöveteleken. * Gunnar Ohlovsson, az Uppsalai Pünkösdi Gyülekezet első pásztora és JTohn Hall, a Farbror Eriks Gyermeksegitő Misszió vezetője december l-s-ig voltak vendégeink, akik ez alkalommal részt vettek az újjáépült péceli pünkösdi imaház megnyitási ünnepségén is! * Jakob Zopfi, a: svájci pünkösdlek vezetője és a Pünkösdi Európa 80

11 Konferencia elnöke ugyancsak december I-S ig volt vendégünk. Részt vett a Kibővített Lelkipásztori Értekezleten és a péceli imaház megnyitóünnepségén. Vendégünket fogadta hivatalában Szakács József testvér, a Szabadegyházak Tanácsa elnöke is! * loan Berar testvér és felesége Romaniéból - akikről már fentebb hírt adtunk - Makovei János titkár testvér kíséretében több gyülekezetet látogatott meg, így: Bakonycsernyén, Csetényben, lnárcson, Tápiószentmártonban, Méhkeréken és Sülysápon. A testvéri jó kapcsolatok ápolásában nagy jelentőségű vólt ez a látogatás. Onnepség az Öregek Éve alkalmából december 30-án a Gizella úti imaházban és az Országos Központ székházának helyiségeiben kedves ünnepségre került sor az öregek Éve alkalmából. Az ünnepségre meghívtuk gyü Jelcezeteink időseit, elsősorban azobt, akik vatamilyen kiemelkedőbb szolgálatot végeztek a közösségi munkában, de szép számmal voltak a meghívottak között egyszerű gyülekezeti tagok is. Az ünnepi alkalommal a péceli gyülekezet ifjúsága és a gyermekek szolgáltak. A meghívottakat a bensőséges ünnepi alkalom keretében megajándékoztuk, és szeretetvendégségen örvendeztünk együtt velük! Imaház megnyitása <h:ömnapja volt a Péceli Gyülekezlinek december 4-én. ÁIdozatos és kemény munkával töltött napok után november hó végére befejeződött az imaház újjáépítése. Az új épület minden előzetes elképzelést felülmúló szépséggel Isten neve dicsőségét hirdeti, és nagyon őszinte köszönetre fakaszt bennünket mindazok felé, akik lehetövé tették, hogy ez az istenháza megépüljön. Köszönet az építőknek, az anyagi segítséget nyújtóknak - mindenkinek! Hiszszük, hogy az ünnepélyes keretek között megnyitott imaházban sokan találják majd meg lelki békéjüket. üdvösségüket! A megnyitás ünnepi szelgálatát Deák József elnök testvér végezte. Isten igéjével ifj. Simonfalvi Lajos testvér szolgált. Makovei János 81

12 A balatonfüredi új adventista imaház Az Evangéliumi Pünkösdi Közösség péceli imaháza december 4-S-én volt a megnyitása 82

13 Az ÉlőIsten Gyülekezeteinek tatabányai imaterme Az Élő Isten Gyülekezeteinek bicskei imaháza 83

14 Az Élő Isten Gyülekezeteiről A bicskei imaház bővítési rnunkálatai 1983-ban fejeződtek be. A már meglévő épülethez még egy helyiség építése vált szükségessé, megbeszélések, zenepróbák megtartására, valamint szeretetvendégségek rendezésére. Az új épületrészt Isten iránti hálával és örvendező szívvel vette használatba a gyülekezet. A tatabányai imaház renoválási munkálatai 1983 tavaszán kezdődtek el. Miután a helyiségek javítása és festése május hónapban elkészült, nyár elején a külső munkák elvégzésére került sor. Az ünnepélyes megnyitás, hálaadó istentisztelet keretében, ősszel volt. A budapesti gyülekezetben, május 21-én megtartott ifjúsági ünnepély keretében, hálaadással emlékeztünk meg Csizmadia Dániel evangéliumi szolgálatának 35 évesjubileumáról. Cs.D. Hírek a H. N. Adventista Egyház életéből ORSZÁGOS LELKESZERTEKEZLET A Budapesti Központi Kápolnában szeptember 6-9-ig országos lelkészértekezletet tartottunk. Az értekezlet továbbképző-jellegű volt, tematikáját az Euro-Afrikai Divízió 1982 nyarán megtartott bibliakonferenciáin elhangzott előadások határozták meg. A bevezető igehirdetésben Zarka Dénes egyházelnök beszélt arról, hogy a próféciák tanulmányozása és hirdetése egyházunk alapvető küldetése, s ezért örvendetes dolog, hogy azok a lelkipásztorok, akik nyáron részt vettek a Divízió által összehívott bibliai konferenciákon (NDK-Friedensau és Franciaország-Collonges-sous-Saleve), most átadhatják a hallottakat a lelkészkar tagjainak. Előadásokat tartottak: Erdélyi László "A feltételes próféciák és a 84

15 késleltetett paruzla ; dr. Szigeti Jenő "Az eszkatologikus próféciák hermeneutikája"; Szilvasi Józse! "Az ítéletről szóló tanítás a Szentírásban" címmel. Továbbá Szőllősi Árpád Dániel l-6. fejezetének, Fazekas Károly Dániel fejezetének és Bánfine Rooz Magdolna a Jelenések könyvének evangéliumi üzenetét tárta fel. Írásmagyarázatot tartott: Kárpáti Petronella, Fekete István, Sztán János és ÓcsaiSándor. Az értekezleten részt vett H. Knott az Euro-Afrikai Divízió szombatiskola-belmis kára. "A prédikátor nemcsak elméleti tan Az értekezleten S munkája" című előa evangélizáió munkár gyakorlatban is bem végezzük ezt az ala tevékenységet. testvér, a SZET eln tást adott közérdek Az országos le közös úrvacsorai i zárult. AZ EGYHÁZTANÁCS PLENÁRIS ÜLÉSE Az Egyháztanács január 4-én plenáris ülést tartott, amelyen az egyház évi munkájának eredményéről, valamint az 1983-as évi tervekről volt szó. Az ülésen az Állami Egyházügyi Hivatal képviseletében jelen volt Kovács András főosztályve Az Állami Egyhá vendégeit Zárka Dén köszöntötte, majd m számolóját, amelybe sát, akik hozzájárul egyházterületek muakáját, valamint és a gazdálkodását. B megköszönte minda

16 késleltetett paruzia"; dr. Szigeti Jenő "Az eszkatologikus próféciák hermeneutikája"; Szilvdsi József "Az ítéletről szóló tanítás a Szeritírásban" címmel. Továbbá Szőllősi Árpád Dániel l-6. fejezetének, Fazekas Károly Dániel fejezetének és Bdnfiné Roóz Magdolna a Jelenések könyvének evangéliumi üzenetét tárta fel. Írásmagyarázatot tartott: Kárpáti Petronella, Fekete István, Sztán János és Ócsai Sándor. Az értekezleten részt vett H. Knott az Euro-Afrikai Divízió szombatiskola-belmisszió osztálytitkára. "A prédikátor evangélizációs munkája" círnű előadássorozatában nemcsak elméleti tanítást adott az evangélizáló munkáról, hanem a gyakorlatban is bemutatta, hogyan végezzük ezt az alapvető lelkészi tevékenységet. Az értekezleten Szakács József testvér, a SZET elnöke tájékoztatást adott közérdekű kérdésekről. Az országos lelkészértekezlet közös úrvacsorai istentisztelettel zárult. AZ EGYHÁZTANÁCS PLENÁRIS ÜLESE Az Egyháztanács január 4-én plenáris ülést tartott, amelyen az egyház évi munkájának eredményéről, valamint az 1983-as évi tervekről volt szó. Az ülésen az Állami Egyházügyi Hivatal képviseletében jelen volt Kovács András főosztályvezető-helyettes, valamint dr. Nagy Ferenc főelőadó. Az Egyháztanács plenáris ülését Zarka Dénes egyházelnök igei bevezetése nyitotta meg. Erdélyi László országos titkár beszámolt az 1982-es év kiadói munkájáról, valamint további terveinkről. Az egyházkerületeken végzett rnunkáról dr. Szigeti Jenő, Fazekas Károly és Szőllősi Árpád területi elnök testvérek számoltak be. Az Állami Egyházügyi Hivatal vendégeit Zarka Dénes egyházelnök köszöntötte, majd megtartotta beszámolóját, amelyben értékelte az egyházterületek és az osztályok munkáját, valamint az egyház pénzgazdálkodását. Beszámolójában megköszönte mindazok fáradozását, akik hozzájárultak elmúlt évi eredményeinkhez. Kovács András főosztályvezetőhelyettes az Állami Egyházügyi Hivatal üdvözletét tolmácsolta. Beszélt arról, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal nagyra értékeli az egyházvezetés munkáját. Az állam és az egyház kapcsolatáról elmondta, hogy az szilárd elvekre épül, és zavartalanul fejlődik. Külkapcsolatainkról szólva elmondta, hogy az 85

17

18 Állami Egyházügyi Hivatal a magyar állam idevonatkozó törvényét tekinti mérvadónak, és a törvényes kereteken belül támogatja, szorgalmazza egyházunk kapcsolatát a Divízióval és a Generál Konferenciával. A plenáris ülést követően szívélyes légkörű beszélgetésre került sor, amelyen részt vettek az Állami Egyházügyi Hivatal képviselői, valamint Zarka Dénes elnök, Erdélyi László, Oláh Károly, Oláh István, dr. Szigeti Jenő és Árvai Henrik testvérek. AZ EURO-AFRIKAI DIVfzIÖ VEZETÖiNEK LÁTOGATÁSA Látogatást tettek hazánkban Edwin Ludescher, az Euro-Afrikai Divízió elnöke, dr. J. Zürcher titkár és P Kunze segédpénztáros. A vendégeket március 29 én fogadta Miklós Imre államtitkár. A hivatalos megbeszélésen a H. N. Adventista Egyház részéről jelen volt: Zarka Dénes elnök, Erdélyi László titkár és Oláh Károly pénztáros. AZ EURO-AFRIKAI DIVfzIÖ EVKÖZI ŰLESE FRIEDENSAUBAN Az Euro-Afrikai Divízió története során először tartotta május 30-tól június 2-ig - szocialista országban bizottsági ülését. A hely kiválasztását két történelmi tény is motiválta. Száz esztendővel ezelőtt indult el Európában a hivatalosan szervezett adventista misszió, amikor J. N Andrews először érkezett Európába. Friedensau a legrégebbi, ma is működő adventista lelkészképző intézet és diakóniai központ a kontinensen. A másik történelmi tény Luther Márton születésének ötszázadik évfordulója, melyről sokoldalúan megemlékeztek e divízióülésen. Egy nagyon jelentős előadás hangzott el D. Leuter testvértől "A reformáció és az advent-mozgalom" CÍmen. Kirándulást tettek a jelenlévők Wittenbergbe, ahol megtekintették az újjárendezett Luther-ház kiállítását, valamint a Melanchton-házat. A divíziő-ülés munkájában a magyar unió képviseletében Zarka Dénes egyházelnök és dr. Szigeti Jenő területi elnök vettek részt. Az ülésen megtárgyalt 52 napirendi pont képet adott a divízióban folyó 87

19 munkáról. Számot vetett az elmúlt év eredményeivel, melyek közül itt csak a lélekmentési eredményre utaltunk. Az elmúlt évben a Divízió területén lévő 2883 gyülekezet lélekkel szaporodott. A Divízió tervezett, különböző munkaprogramjaiba a magyar unió is több ponton bekapcsolódik. Sok hasznos eszmecserét folytattak vezető testvéreink a többi unió képviselőivel. Reménységünk, hogy e beszélgetések és tárgyalások egyházi életünk kibontakozódását, a ránk bízott üzenet további terjedését szolgálják. AZ EURO-AFRIKAI DIVtZIÖ BELMISSZIÖ OSZTÁLYÁNAK KONFERENCIÁJA Az Euro-Afrikai Divízió Belmiszszió Osztálya június 6-10-ig konzultatív találkozót rendezett. A találkozó helye Svájcban, a Krattigen melletti Oertlimattban, az ottani szeretetotthon új épületében volt. A Belmisszió Osztály találkozóján képviselve volt a svájci, a két nyugatnémet, az NDK, spanyol, Franko belga, portugál, olasz, csehszluvák, ausztriai és a magyar unió. Magyarországi egyházunkat Erdélyi László titkár testvér képviselte, aki beszámolt belmissziómunkánkról, a lelkészek és az igehirdetők eredményeiről, könyvkiadásunkról. E konferenciákon a tanácskozásokon, beszámolókon túl igehirdetések és módszertani előadások hangoztak el. A misszió az állandóan változó világban egyre inkább az egyes tagok személyes, példamutató, a társadalom és a közösség számára hasznos emberi életek bizonyságtétele által fejlődik. "Az aratás 1000 napja" program - amit a Divízió célul tűzött ki - az egész közösség célkitűzése lett, amely sok országban már eredményekben mutatkozik. LÁTOGATÁS A SZOVJETUNIÖBAN ELŐ TESTVEREINK KÖZÖTT A szovjetunióbeli Adventista Egyház vezetőjének, M. P Kulakav testvérnek meghivására, április 14-től 28-ig öttagú delegá- dó járt a Szovjetunióban, a Magyarországi Adventista Egyház képviseletében. A delegáció tagjai voltak: Zarka Dénes egyházelnök fele- 88

20 A magyar delegáció Lvovban városnézésen Szovjetuniá - lvovi gyülekezetben Igét hirdet Zarka Dénes egyházelnök 89

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban

Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban Önkéntes ifjúsági munkatársképzés Beregszászban A Beregszászi Református Egyházközség 2009-ben indította el önkéntes ifjúsági munkatársképzését Beregszászban, eleinte hat önkéntes tanuló és két önkéntes

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. március 27-én Mezőkövesden, az Ipartestületek

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP

TAKI! (Találd ki!) 2014. 10. 05. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP TAKI! (Találd ki!) 2014.09.21. ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP Keresd meg a megadott szavakat a táblázatban és húzd ki: ÁCSORGÓ, MUNKÁS, DÉNÁR, SZŐLŐ, PIAC, INTÉZŐ, BÉR, GAZDA, UTOLSÓ, ELSŐ, BARÁTOM, ROSSZ, SZEM A

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén

JEGYZŐKÖNYV. amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén JEGYZŐKÖNYV amely készült a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) közgyűlésén Az ülés helye: VIP 1 terem, Lurdy Ház, Budapest Az ülés kezdő időpontja: 2012. május 31.

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról

Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról Összefoglaló az adakozásról és a borítékos adakozás módjáról ~ azoknak, akik komolyan akarják venni adakozási szokásaikat ~ Kik adakozzanak? Amikor a Biblia adakozásról beszél, azt Isten népére vonatkoztatja.

Részletesebben

EURÓPAI CSELEKVÉS NAPJA Felmérés 2010.

EURÓPAI CSELEKVÉS NAPJA Felmérés 2010. HÍRLEVÉL 2010 nyár EURÓPAI CSELEKVÉS NAPJA Felmérés 2010. A Parkinson-kór által okozott, Európa szerte tapasztalható növekvő társadalmi és gazdasági teher rámutat, hogy változtatásokra van szükség a kezelés

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet)

JEGYZŐKÖNYV. a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről. Jelenléti ív szerint (1. számú melléklet) Békés Megyei Lovas Szövetség JEGYZŐKÖNYV a Békés Megyei Lovas Szövetség elnökségi üléséről Időpont: 2012. június 18. 17 00 óra Helye: Békéscsaba, Pásztor u. 34. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint (1. számú

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén

amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén J e g y z ő k ö n y v amely felvételre került a Budapesti Unitárius Egyházközség (1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.) közgyűlésén A közgyűlés helye: A közgyűlés időpontja: 1055 Budapest, Nagy Ignác u. 2-4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Iktatószám: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Ripka András Emberjogi tanácsnok Napirendi pont:... ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. február 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy:

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014.

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013 2014. Készítette: Bencsik Tiborné DÖK segítő tanár Szarvas; 2013. szeptember 1. Iskolánk diákönkormányzata elsődlegesen a tanulók érdekeinek képviseletére jött létre.

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai

A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai A Keresztényekért Alapítvány 2010. évi aktivitásai 1. 2010. év január 6-án, az Európai Bizottság Szociális, Foglalkoztatási és Antidiszkriminációs Bizottságának megkeresésére kérdőívet töltött ki és küldött

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008

Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Hogyan lett könyvvé az Újszövetség? APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT Budapest, 2008 Az Újszövetség megbízhatósága? autográf MBT, 1990 Biztosan kihagyták azokat, amik nem illettek az Egyház elképzelésébe! Alapfogalmak

Részletesebben

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Szerző: Horváth-Lukács Judit

Szerző: Horváth-Lukács Judit Örömteli családi ünnepségre készülünk! Bendegúz, legidősebb unokám, 6. születésnapja lesz a vasárnap. A szülinapi torta kapcsán jutottak eszembe a következő gondolatok. Kedves Olvasóm! Hadd meséljek el

Részletesebben

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA

AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA AZ IGAZGATÓ BESZÁMOLÓJA Az elmúlt három hónap a Regionális Központ új épületén folyó munkálatok befejezése és az épület felszerelésének jegyében telt el. Megtörtént az épület műszaki ellenőrzése, hivatalos

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. NYILVIÍNOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGIÍRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent ls/ván tér 7. lk/o sz.: I. 341-812008. E/oodó: Opauszki Zoltán Mell.: Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal III. évf. 3. szám - 2012 Pünkösd -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK)

1989. november - egyhetes evangélizáció a debreceni Ref. Nagytemplomban. 1989. december - hivatalos kapcsolatfelvétel a Liebenzelli Misszióval (NSZK) DIÓHÉJ BIBLIA SZÖVETSÉG 1989-2009. A Biblia Szövetség története Dióhéj -ban 1989.05.01. - megalakul a Biblia Szövetség (BSZ) a Budapest, Kálvin téri ref. gyülekezeti teremben. Elfogadják a szervezet hitvallását

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben