A Nyíregyházi Főiskola esélyegyenlőségi programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyíregyházi Főiskola esélyegyenlőségi programja"

Átírás

1 1 A Nyíregyházi Főiskola esélyegyenlőségi programja Bevezető: Az eltérő fejlődésű, fogyatékossággal élő és támogatásra szoruló személyek száma Magyarországon fokozatosan növekvő tendenciát mutat tól emelkedik a létszámuk s célként is jelentkezik a felsőoktatásba való részvételük növelése így az esélyegyenlőség kérdése és megoldása a Nyíregyházi Főiskola egyik fontos feladatává válik, mint az oktatás területén, a hallgatókra vonatkozóan mind a A fogyatékossággal élő emberek heterogén csoportot alkotnak, eltérő szükségletekkel rendelkeznek. Ezért fontos alapelv, hogy az egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján kell megtervezni. Ezeket a személyeket ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg, mint bármely más hallgatót. Ugyanakkor egy-egy feladat vagy cselekvés végrehajtásához, (a jogok érvényesítéséhez) a testi funkciók és/vagy a testi struktúrák sérülése(i) miatt az esélyek kiegyenlítését szolgáló (a tevékenység akadályozottságát, a részvétel korlátozottságát megszüntető) intézkedésekre van szükség. A Törvényi hátterek meghatározzák ki minősül fogyatékos személynek: 2.2. Esélyegyenlőség. Tehetséggondozás A Nyíregyházi Főiskola Intézményfejlesztési Terve dokumentuma az esélyegyenlőség és tehetséggondozás területén végrehajtandó feladatok meghatározásakor - a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény, - a 29/2002. OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről - a 21/2003. Kormányrendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályozásairól szóló 140/2000. Kormányrendelet, valamint a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV.törvény végrehajtására kiadott 223/1998..Kormányrendelet módosításáról - a 79/2006. Kormányrendelet a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény végrehajtásáról - az Európai Unió Tanácsa november 27-i 2000/78/EK Irányelve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról - az Országgyűlés egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. Törvény követelményeit veszi alapul. A fenti dokumentumok szellemében az intézmény feladata két fő irányban határozható meg: 1. A Nyíregyházi Főiskola, mint munkáltató a főiskolával közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban álló munkatársaknak köteles biztosítani

2 2 - az egyenlő bánásmód követelményét minden munkatárs számára, - az esélyegyenlőség előmozdításának követelményét a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok számára. 2. A Nyíregyházi Főiskola, mint felsőoktatási intézmény köteles megteremteni a hallgatói jogviszonnyal rendelkező fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányának folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételeket. A két, egymástól jól elkülöníthető feladatkör végrehajtásának érdekében a főiskola Esélyegyenlőségi Bizottságot (EB) és a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottságot (FSB) működtet. A Főiskolai Szenátus a Rektor javaslatára a Főiskola közalkalmazotti jogviszonyban álló munkatársai közül Esélyegyenlőségi referenst bíz meg. A Szenátus a Rektor érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetett javaslatára a közalkalmazotti jogviszonyban lévő munkatársai közül Esélyegyenlőségi Bizottságot hoz létre, melynek tagjai: - esélyegyenlőségi referens - jogász - pszichológus - az FDSZ és a Közalkalmazotti Tanács 1-1 képviselője - a főiskolai karok 1-1 képviselője - a Fogyatékossággal Élő Hallgatókat Segítő Bizottság vezetője /fogyatékosügyi koordinátor/. Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladata: - véleményezi az esélyegyenlőségi referens előterjesztéseit - lefolytatja a panasztételi eljárásokat - helyzetfelmérést végez az esélyegyenlőségi terv megvalósulásáról - munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Főiskolai Szenátusnak. A főiskola, mint munkáltató az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség feltételeinek megteremtését célzó intézkedéseiről minden évben Esélyegyenlőségi Tervet készít. Az Esélyegyenlőségi Terv évenkénti elfogadási határideje: november 30. A jelenleg érvényben lévő Esélyegyenlőségi Terv március 31-ig tartó időszakra szól. Általános célkitűzések az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében Intézményi Esélyegyenlőségi Bizottság, esélyegyenlőségi referens, és fogyatékosügyi koordinátor kinevezése Az emberi méltóság tiszteletben tartása jelenlegi főiskolai gyakorlatának felmérése, és a vezetőkkel szemben támasztott követelmények megfogalmazása A belépéstől a kilépésig tartó munkaügyi folyamatok szabályozása A képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése A munkakörülmények felmérése és javítására irányuló intézkedések megfogalmazása, különös tekintettel a 40 év feletti és fogyatékossággal élő munkatársak helyzetének javítására A családos munkatársak számára biztosított kedvezmények kiterjesztése A nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítése és a nyugdíjas dolgozókkal való humánus törődés.

3 3 Konkrét célok és programok az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében Egyenlő bánásmód biztosítása a munkatársak kiválasztása során az információhoz való hozzáférésben a munkafeltételek biztosításában a bérezésben a képzéshez való hozzáférésben a munkahelyi életpálya gondozásában Munkakörülmények javítása, különös tekintettel a 40 év feletti és fogyatékossággal élő munkatársak helyzetének javítására Az emberi méltóság tiszteletben tartása a hallgatók és a munkatársak munkafeltételeinek, és munkakörülményeinek alakításában A hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok helyzetének javításával kapcsolatos intézkedések az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a nők a 40 év felettiek a roma identitásúak a fogyatékossággal élők a családos munkavállalók a nyugdíj előtt állók nyugdíjasok körében. Összhangban a Nyíregyházi Főiskola Esélyegyenlőségi Tervében megfogalmazott célkitűzésekkel a időszakban meg kell teremteni a következő intézkedések feltételeit, a végrehajtást elősegítő lépéseket. Humánerőforrás A főiskola teljes és részmunkaidős foglalkoztatású oktatói állományának létszáma arányban legyen a mindenkori hallgatói létszámmal. Az oktatói kar korösszetételében mutatkozó elöregedési folyamat miatt javítani kell a fiatal munkavállalók alkalmazásának feltételeit Egységes rendszer alapján a főiskola valamennyi karán anyagi támogatásban kell részesíteni a tudományos fokozat megszerzésére irányuló tevékenységet A PhD hallgatók költségeik fedezésére azonos mértékű anyagi támogatásban részesítendők Munkafeltételek-munkakörülmények A Főiskola, mint munkáltató az álláshirdetések megfogalmazásakor és a munkatársak kiválasztása során figyelembe veszi a hátrányos megkülönböztetés tilalmát és biztosítja a jogorvoslat lehetőségét. Az esetleges jogsérelmet szenvedett munkatárs panaszával az Esélyegyenlőségi Bizottsághoz fordulhat A panasztételi eljárás módját az Esélyegyenlőségi Terv tartalmazza

4 4 Meg kell teremteni a feltételét annak, hogy az Esélyegyenlőségi Terv minden munkatárs számára hozzáférhető legyen, annak tartalmával megismerkedhessen Ennek érdekében a főiskola honlapján publikussá kell tenni Az esélyegyenlőségi referens havi rendszerességgel fogadóórát tart a panasszal élők számára A fogadóóra helye: A fogadóóra ideje: A vélt vagy valós jogsérelmet szenvedett munkatárs kérelmét elektronikus formában is benyújthatja az esélyegyenlőségi referenshez Fogyatékossággal élő munkatársak helyzetének javítása A főiskola akadálymentesítése az új beruházások révén EU-konform. A régi épületek rekonstrukciójának tervezésekor figyelembe vettük a fogyatékossággal élő munkatársak és hallgatók igényeit, így az épületek, és helyiségek megközelíthetősége akadálymentessé válik A főiskola területén kialakításra kerültek parkolóhelyek a mozgáskorlátozottak számára. Ezek számát a mindenkori állapotnak megfelelően célszerű változtatni/növelni, vagy csökkenteni/ A jogosulatlan használat esetén a szankcionálás eszközével kell élni. Általános rendelkezés Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának követelménye intézményi helyzetfelmérést tesz indokolttá évi rendszerességgel. A helyzetfelméréshez szükséges adatok a humánerőforrás osztály rendelkezésére álló statisztikai mutatók alapján történik A munkáltató az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok létszámának és igényeinek felmérése érdekében Nyilatkozat formájában informálódhat a munkatársaktól. A Nyilatkozat kitöltése önkéntes. A Humánerőforrás osztály a Nyilatkozatokban szereplő adatokat az Esélyegyenlőségi referens, és az Esélyegyenlőségi Bizottság rendelkezésére bocsátja. A Nyíregyházi Főiskola esélyegyenlőségi programjának főbb irányvonala a főiskolai hallgatók részére: Az oktatás feltételeinek biztosítása: Magában foglalja, a fizikai helyváltoztatáshoz szükséges sajátos körülmények erősítését (akadálymentes közlekedés, egyenlően hozzáférhető fizikai környezet), megfelelő kommunikációs eszközök és technikák használatát. A hagyományos, személyes jellegű módszerek mellett, az integrációt korszerű technikai eszközökkel (internet-hozzáférés, elektronikus levelezés, mobiltelefon használata), és módszerekkel (távoktatás) is elérhetjük. A fogyatékossággal élőket segíteni kell, hogy azonos minőségben és mennyiségben tudják igénybe venni a főiskola szolgáltatásait, mind az

5 5 oktatás, mind a szolgáltatás területén sajátos állapotuk alapján egyéni módszerek elsajátításával sajátítsák el a tanulmányi feladatokat. A fogyatékossággal élő támogatásra szoruló hallgatók számára biztosítani speciális szolgáltatásokat, információkat, tevékenységi formákat, technikai, módszertani és emberi erőforrásokat, melyek lehetővé teszik tanulmányaik megvalósítását, életvitelük kialakítását az intézmény keretein belül. Emellett a jövőben ki kell terjeszteni a hallgatók körét a speciális nevelési szükségletű, hátrányos helyzetű illetve tartósan beteg (cukorbeteg, epilepsziás) hallgatók nevelésével, személyiségfejlesztésével, szakmai szocializációjával, későbbi munkavállalásával kapcsolatos feladatok elősegítése, illetve a felsőoktatás kulturális, mentálhigiénés és szociális kiegyenlítő szerepének kidolgozása, a megfelelő feltételek megteremtésével, az intézmény esélyegyenlőségi feltételeinek a kiszélesítését jelenti. A fogyatékossággal élők esélyegyenlőségét biztosító feltételek: Mozgáskorlátozottak segítése : az intézmény teljes akadálymentesítése, lakóotthonos lakhatási forma megteremtése a kollégiumban, speciális eszközök biztosítása, mely növeli a mozgáskorlátozott hallgatók biztonságát a tantermekben előadótermekben, gyakorlati helyeken (pl.: csúszásgátló, dönthető pad, laptartó állvány, kerekesszékkel megközelíthető asztal, számítógép, stb ). továbbá olyan speciális eszközök kölcsönzési lehetőségének biztosítása (diktafon, speciális toll, ceruza, stb..) mely segítheti a hallgatót a tanulmányaiban. Hallássérültek és látássérültek segítése: biztosítani kell a vizuális szemléltetés lehetőségét az írásbeli vizsgák számonkérések esetén a látássérülés mértékétől függően az intézménynek biztosítani kell speciális technikai eszközöket: magnetofon, megvilágító és nagyító berendezések, számítógépfejhallgatóval és programmal ellátva a főiskola könyvtárában, intézeteiben lehetővé kell tenni az információ hozzáférhetőségét hangkazettán, lemezen, pontírásban vagy nagyításban. a hallgató eddigi tanulmányai alatt is használt segédeszközeinek használatát engedélyezni (pontírógép, számítógép, fülhallgató stb ). a hallgató kérésére az írásbeli vizsgák helyett a szóbeli vizsga lehetőségét illetve az írásbeli számonkérés esetén speciális technikai eszközök használatát biztosítani kell. Más fogyatékossággal élők(diszlexia, dysgrafia, dyscalculia, autista, mutista.)

6 6 a más fogyatékossággal élő hallgatók részére speciális módszertani megközelítést, tanítás- tanulást és szolgáltatás formáit, eszközeit kell biztosítani, és kidolgozni (segédanyagok, speciális eszközök). Esélyegyenlőség az eltérő fejlődésű, eltérő egészségügyi állapotú és hátrányos helyzetű (tartósan beteg, cukorbeteg, epilepsziás, stb ) hallgatók számára Biztosítani kell a tárgyi feltételek kialakítását, speciális eszközök bővítését melyek hozzájárulnak a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak segítéséhez (pl. laptop, pendrive, diktafon, stb kölcsönzése). ki kell bővíteni a segítségre szorulók körét pl.: terhes, kisgyermekes anyák, stb A minőségi, speciális képzés megvalósítása érdekében képzések szervezése, tanulmányok kiadása ajánlott melyek az oktatók tájékoztatását szolgálnák a különböző fogyatákal élő hallgatókra vonatkozó speciális bánásmódról, a számukra biztosítható kedvezményekről (tárgyi, vizsgáztatási). Az intézmény képzési struktúrája Be kell építeni a gyógypedagógiai, esélyegyenlőségi, szociális ellátásra irányuló képzések megvalósításának formáit mind a továbbképzések, tanfolyamok kapcsán. A már kialakított gyógypedagógiai képzéek és kutatások ezekre jó szakmai alapot adnak. A meg növekedett és kiszélesedett jeladatok ellátására a közeljövőben létre kell hozni az Esélyegyenlőségi irodát, melyben a fogyatékossággal élő, szociális ellátásra szoruló, hátrányos helyzetű hallgatók tanulmányi, szociális- esetenként egészségügyi feladataikat végzik főállású munkatársak segítségével. Az iroda az OM támogatási forrásból fedezi költségeit, s emellett pályázatokból, különböző igénybe vehető szolgáltatásokból (eszközkölcsönzés, felügyelet, gondozás, baby-sitter szolgáltatás, stb.) növeli (bővíti) forrásait. Az iroda helyisége az új felújítási tervben szerepel, s eszközeinek beszerzése, már a fogyatékossággal élő hallgatók támogatási forrásából megindult. A továbbiakban cél a központi felvételi tájékoztatás mellett, a középiskolák megkeresésével, nyíltnapok szervezésével külön felhívjuk ezen célcsoport figyelmét arra, hogy az intézmény elkötelezettséget érez e társadalmi probléma iránt, s mind a tárgyi mind a személyi feltételeket biztosítani tudja a különböző fogyatékossági területeken élő hallgatók számára. Az intézmény direkt kapcsolatokat is kialakít a fogyatékossággal élő hallgatókkal a fogyatékosok országos szervezetei, a fogyatékosok speciális intézetei útján. Fogyatékossággal élő Hallgatókat Segítő Tanulmányi és Vizsgabizottság (FSB) o A fogyatékos hallgatók kérelmeinek elbírálását végzi o Meghatározza az intézmény által biztosított anyagi technikai és személyi segítséget fogyatékosság mértéke és típusa alapján

7 7 o Javaslatot tesz intézményi bizottságoknak (diákjóléti, tanulmányi, gazdasági, kollégiumi, hallgatói) a fogyatékosokat érintő szabályok kialakításában illetve annak módosításában o Javaslatot tesz a fogyatékossággal élő hallgatók normatív támogatásának felhasználására, a segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére o Ellenőrzi a tankönyv- és jegyzettámogatásra tett javaslatokat a fogyatékossággal élő hallgatók esetében o Személyes kapcsolatot tart és segíti a fogyatékossággal élő hallgatókat a tanulmányok és vizsgák során előforduló problémák megoldásában. Karok szintjén -kari koordinátorok bevonásával- konzultációs lehetőségeket biztosít a hallgatók tanulmányi munkájának segítésére. o Speciális előkészítő és felzárkóztató programokat kezdeményezhet fogyatékossággal élő hallgatók számára- intézményi és kari szinten.

8 8 Melléklet: A Fogyatékossággal élő Hallgatókat Segítő Bizottság 6 tagból áll. Vezetője az intézményi koordinátor, akit a főiskolai rektor jelöl ki (bíz meg) legfeljebb 5 évre, díjazás mellett. A bizottság további négy tagját a kari főigazgatók jelöl9k ki határozatlan időre. A bizottságba egy tagot a fogyatékos hallgatók közössége választ határozott időre. A bizottság üléseinek és döntéshozatalának rendjéről maga alkotta ügyrendben rendelkezik. A Fogyatékossággal élő Hallgatókat Segítő Bizottság tagjai a NyF-en: 1 Intézményi koordinátor: Göncziné dr. Szabó Terézia főiskolai docens 2 Bölcsészettudományi és Művészeti Kar: Bertóthyné dr. Végvári Erzsébet főiskolai adjunktus 3 Gazdasági és Társadalomtudományi Kar: Nagy Edit főiskolai adjunktus 4 Természettudományi Kar: Vajda Ildikó főiskolai adjunktus 5 Műszaki és Mezőgazdasági Kar: Irinyiné Oláh Katalin főiskolai tanársegéd 6 Pedagógus képző Fakultás: Pázmán Viktória főiskolai tanár 7 Pappné Kisferi Erzsébet (személyi segítő) Nyíregyháza, január 31.