Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 277"

Átírás

1 A 38 éves nôbeteg anamnézisében 15 éve spontán abortus, 3 éve halvaszülés szerepel. Harmadik, forszírozott terhességét a 40. gestatiós héten széli sinus vérzés miatt sectio caesareával fejezték be. 4 héttel a szülést követôen erôs fejfájás, jobb oldali látótérkiesés, valamint a hajas fejbôrön borsónyi, fájdalmas terime jelentkezett. A képalkotó eljárások bal oldali occipitalis és cerebellaris oedemával övezett térfoglalást igazoltak. A mellkasi MR, a hasi és kismedencei CT multiplex pulmonalis, renalis és lienalis térfoglalást mutatott. A hajas fejbôr elváltozásából a hisztológiai vizsgálat choricarcinomát igazolt. A rapidan progrediáló neurológiai tünetek miatt urgens idegsebészeti beavatkozással a cerebralis áttétek eltávolítására került sor. Az azonnal megkezdett kemoterápia parenterális EMACO protokoll szerint történt, melyet intratecalis MTX adásával is kiegészítettünk. A kezelés közben erôs, elhúzódó vérzés miatt curettage történt, melynek szövettani vizsgálata malignitást nem igazolt. Az elôzôen észlelt 20 X 30 mm-es submucosus terime miatt 6 hét múlva a kemoterápia változatlan folytatása mellett, a 6. ciklust követôen az uterus eltávolítása is megtörtént. A hisztológiai vizsgálat kórjelzôt már nem tudott kimutatni. A 7. ciklus után a kontroll béta HCG 19 miu/mlre csökkent, a koponya MR tumort nem igazolt, a mellkasi CT-n nagyfokú regressziót, a hasi MR-en a korábbi metasztázisok teljes regressziójaát észleltük. Az esetet a multimodalis együttmûködés igen jó eredménye miatt tartjuk szükségesnek ismertetni, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a pszichés vezetés szükségességére is Kövér E, Faluhelyi Zs, Bódis J 1, Dóczy T 2, Hutvagner S 2 Baranya Megyei Kórház Onkológiai Osztály, 1 Baranya Megyei Kórház Szülészet-nôgyógyászati Osztály, 2 PTE ÁOK Idegsebészeti Klinika Choriocarcinoma ritka esete, terápiás eredménye és taulságai A colorectalis carcinomák (CRC) gyógyszeres kezelésében a klasszikus 5-fluoro-uracil (5-FU) mellett számos új hatóanyagot fejlesztettek ki, amelynek célja a specifi-citás fokozása (Tomudex), kényelmesebb adagolásmód, intratumorális aktiválódás (Xeloda), a mellékhatások csökkentése (UFT,S1) és új támadáspontok kihasználása (Campto). A gyógyszerhatás létrejöttét befolyásoló faktorok (target,aktiváló, lebontó enzimek, genetikai tényezôk stb) igen nagy segítséget jelenthetnek a terápia racionális megtervezéséhez. Munkánk célja volt elsôsorban a fluoropirimidinek hatásában szerepet játszó molekuláris markerek és kombinációjuk prediktív értékének meghatározása a terápia tervezésében valamint a betegség prognózisában. Módszerek: Vizsgálatainkat az OOI Sebészeti osztályán operált 176 colorectális daganatban szenvedô beteg tumor és környezô szöveti mintájában, és/vagy lymphocytáiban végeztük. A pirimidin metabolikus enzimek: timidilátszintáz (TS), timidinkináz (TK) timidinfoszforiláz (TP) és dihidropirimidin-dehidrogenáz (DPD) aktivitását radioenzimológiai módszerekkel, a TS gén polimorfizmusát PCR technikával határoztuk meg. Eredmények: A TS és TK szignifikánsan emelkedett a tumorszövetben a környezô szövettel összehasonlítva, ugyanakkor nem találtunk szignifikáns összefüggést a betegek demográfiai, klinikai és patológiai jellemzôi valamint az enzimaktivitások között. A Kaplan-Meier analízis során szignifikáns összefüggést mutattunk ki a betegek túlélése és a TS aktivitás között (p< 0,012).Hasonló eredményt a TK esetében nem találtunk, azonban a két enzim együttes értékelése a betegség prognózisának pontosabb elôrejelzését segítette. A Cox multivariancia analízis szerint a vizsgált paraméterek közül a Dukes stádium mellett a TS és TK aktivitás szignifikáns prognosztikai faktornak bizonyult (p<0,05 és p<0,01) A pirimidin enzimek alacsony (medián érték alatti) intratumorális szintje az 5-FU-val szembeni érzékenység jó elôrejelzôje. A TS bonyolult transzlációs szabályozás alatt áll és a TS gén-expressziójában szerepet játszik a gén promoter régiójában található 28 bázispárt tartalmazó tandem ismétlôdô szekvencia, melynek alapján a betegek 3 féle genotípusba: homozigota 3/3 és 2/2 illetve heterozigota 3/2 sorolhatók. Összefüggést mutattunk ki a TS gén polimorfizmusa és az enzim katalítikus aktivitás között. A 3/3 genotípus a tumorok esetében szignifikánsan magasabb TS aktivitás emelkedéssel és feltehetôen az 5-FU-val szemben csökkent érzékenységgel jár együtt. Következtetés: a pirimidin metabolikus enzimek vizsgálatának a CRC prognózisának és 5-FU érzékenységének elôrejelzésében szignifikáns prediktív jelentôsége van. Készült az ETT 244/2000 KO és az OM 48/2001 pályázata támogatásával Kralovánszky J, Köves I, Rahóty P, Kovács T, Czeglédi F, Adleff V, Budai B, 1 Katona Cs, Orosz Zs Intézet, 1 Uzsoki u-i Kórház Onkoradiológia A pirimidin metabolikus enzimek prognosztikai jelentôsége emberi colorectalis daganatokban A fej-nyaki laphámrákok primer terápiája a sebészi eltávolítás. Ha ez nem végezhetô el, a másodikként választandó lehetôség a sugárkezelés. Besugárzás után azonban lényegesen rosszabb a prognózis, ezért a terápia hatékonyságának fokozására felmerült az irradiáció kombinálásának lehetôsége citosztatikummal. Citosztatikumként egy alkilálószert, a dibrómdulcitot (DBD) választottuk. Célunk: A besugárzás és a DBD kombinációjából álló kezelés hatékonyságának tanulmányozása in vitro modellen, öszszevetése a radio-monoterápia hatékonyságával. Anyag és módszer: A-431 laphámrák sejtvonalat alkalmaztunk, amelyet 4 Gy Co 60 -g-besugárzásnak, valamint 15/45 mg/ml DBD kezelésnek vetettünk alá. 5 kísérleti csoportot állítottunk be: kezeletlen kontrollcsoportot, csak sugárral ill. csak DBD-vel, valamint a kettô kombinációjával kezelt csoportokat, amelyek egyikénél a DBD-t elôkezelésként, a besugárzás elôtt 24 órával adtuk, a másiknál utókezelésként, a besugárzást követôen 24 órával. Az értékelés a leoltást követô 72 és 96 óra múlva történt. HE-nal festett fedôlemezes tenyészeteken meghatároztuk a sejtszámot, az apoptózis- és mitózis-indexet. Az apoptózis-indexet in situ Apop-Detec reakcióval ellenôriztük. Western-blot analízissel vizsgáltuk különbözô onkoproteinek (bcl-2, PCNA, p53, Rb) szintjét. Statisztikai analízist 2 mintás t-próbával végeztünk. Eredmények: 1. A kombinált kezelés csaknem minden esetben nagyobb mértékû sejtszám-csökkenést okozott, mint az önálló sugárkezelés. 2. Az apoptózis-indexet a kombinált kezelés a radio-monoterápiánál jobban növelte a tenyészet 72 órás leállítása esetén a DBD-t elôkezelésként adva, valamint 96 órás leállítás esetén a DBD-t elô- és utókezelésként adva egyaránt. 3. A mitózis-index csökkentésében nem volt szignifikáns eltérés a különbözô módon kezelt csoportok között. 4. A vizsgált onkoproteinek közül a p53, a Rb és a PCNA szintje minden kezelt csoportban emelkedett a kezeletlen kontrollhoz képest, de az egyes kezelt csoportok között nem volt szignifikáns különbség. A bcl-2 szintjét a kezelések nem befolyásolták. Következtetések: 1. A kombinált kezelést szignifikánsan hatásosabbnak találtuk az önállóan alkalmazott 4 Gy besugárzásnál. 2. A DBD elôkezelés és utókezelés összehasonlításakor egyiket sem találtuk hatásosabbnak a másiknál Kraxner H 1, Tamás L 3, Sáfrány G 4, Hidvégi E 4, JeneyA 2, Répássy G 1, Szende B 2 1 Semmelweis Egyetem Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika, 2 I. sz. Pathologiai és Kísérleti Rákkutató ntézet, 3 Fôvárosi Jahn Ferenc Kórház, 4 Országos Sugárbiológiai Intézet, Kombinált kezelés hatásosságának vizsgálata laphámrák sejtvonalon Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

2 Kremmer T 2 Rosta A, 2 Schneider T, 1 Édesné B M, 1 Vincze B, 3 Ottó Sz, 3 Gergye M Intézet, 1 Biokémiai Osztály, 2 Kemotherápia A Osztály, 3 Klinikai Központi Laboratórium, A szérum savanyú alfa-1- glikoprotein- (AGP) tartalmának meghatározása Hodgkinés non-hodgkinlimfómákban A Hodgkin- és non-hodgkin-limfómák klinikai diagnosztikájának és követésének viszonylag kevés laboratóriumi markere ismeretes. Korábbi vizsgálataink azt mutatták, hogy a humán szérum savanyú alfa-1-glikoprotein- (AGP) tartalmának meghatározása a daganatos megbetegedések számos formájában (gasztroenterológiai, nôgyógyászati tumorok, melanomák, stb.) nem specifikus, de érzékeny markerként alkalmazható. Jelen munkában egyéb diagnosztikai (képalkotó, szövettani, laboratóriumi) eljárásokkal egyértelmûen jellemzett Hodgkin- és non-hodgkin-limfómás beteganyagon vizsgáltuk a szérum AGP-tartalmát a prognosztikai index (kor, stádium, B-tünet, extranodális manifesztáció, LDH aktivitás) függvényében. A szérum AGP-tartalom meghatározását az általunk kidolgozott ioncserélô folyadékkromatográfiás (FPLC) módszerünkkel végeztük (Kremmer és mtsai, 1995). Célzott beteganyagon mintegy 200 mérési adat értékelése azt mutatja, hogy a szérum AGP szint a limfómás betegek 74 százalékában a normális kontroll értékek felsô határa felett egyértelmûen kóros volt (szenzitivitás), ezen belül pedig az esetek 44 százalékánál igen magas (átlagosan 200 mg/dl) értékeket mutatott. Eredményeinket egyéb laboratóriumi adatokkal (LDH, β 2 -mikroglobulin, vvs süllyedés) összevetve megállapítható, hogy a szérum AGP-tartalom meghatározása gyakrabban adott pozitív információt a kórtünet megerôsítésére, és magasabb százalékban támasztotta alá a prognosztikai index megállapításait. Elôzetes számításaink alapján a próba pozitív prediktív értéke: 90% felett van. Hangsúlyozva a próba aspecifikus jellegét eredményeinkbôl arra következtethetünk, hogy a szérum AGP-tartalom mérése a Hodgkin- és non-hodgkin-limfómák diagnózisában és követésében más klinikai és laboratóriumi vizsgálatokkal együtt biokémiai tumor markerként jól használható. Nagyobb beteganyagon további vizsgálatok szükségesek a szérum AGP-szint és a különbözô klinikai paraméterek (IPI, stádium, EGCO status) közötti összefüggések feltárására. A munkát a 0075/2000 ny. sz. FKF és a 1/047 sz. MediChem Pályázat támogatta Kristó K, Farkas M, Pajkos G, Kókai T, Izsó J BM Központi Kórház, CAMPTO monoterápiával és CAMPTO - 5FU/FA kombinált kezeléssel szerzett tapasztalataink metasztatizáló kolorektális daganatok kezelésében. Szerzôk l997 óta kezelnek elôrehaladott stádiumú kolorektális daganatos betegeket CAMPTO-val. Elôadásukban 2o monoterápiát és 12 kombinált kezelést kapott betegükrôl számolnak be. Valamennyi beteg második vonalbeli kezelésként kapta a gyógyszert. Mindkét csoportban vizsgálták a terápiás válaszadás arányát, a progresszióig eltelt idôt, monitorozták a mellékhatásokat, és egyelôre csak a monoterápiát kapott csoportnál a túlélést. A tumorstátusz, az átlagéletkor az ECOG tekintetében a két csoport eléggé homogén, összehasonlítható volt. Monoterápia: 35o mg/m2 CAMPTO 3 hetente, 60 perces infúzióban. Kombinált kezelés: l8o mg/m2 CAMPTO két hetente + 5FU/FA tartós infuziós kezelés (De Gramont protokoll) két hetente, 48 órás inf. Eredmények: Monoterápiás csoport: CR:0/20, PR:3/20, MR:2/20, SD:11/20, PD: 4/20. TTP: 8,9 hónap, medián túlélés: l4,2 hónap. Mellékhatások: Monoterápiás csoport /WHO Gr 3-4/ hasmenés: l6/2o beteg, WHO Gr 3-4 leukopénia: 6/20 beteg A polikemoterápiában részesülô betegcsoport kezelése még nem lezárt, belôlük két beteg progrediált a II. illetve a III. ciklus után, három beteg parciális remisszióba került, hét beteg állapota stabilizálódott. WHO Gr 3 leukopéniája két betegnek volt. Bár ennek a betegcsoportnak a részletes kezelési eredményeirôl csak a MOK idejére tudunk beszámolni, mégis fontosnak és idôszerûnek tartjuk a téma ismertetését, mert egy új, áttörô nemzetközi eredményeket hozó és Magyarországon is hozzáférhetô gyógyszerrôl van szó Kulka J, Krausz J, Tôkés A-M, Jackel M, Szik Á, Kádár A Semmelweis Egyetem, II. sz. Pathologiai Intézet, Osteopontin expressziójának vizsgálata in situ és invazív emlô-karcinómákban Célkitûzés: Az osteopontin (OPN) emlôkarcinómákhoz társuló szöveti mikrokalcifikáció létrejöttében betöltött szerepét, expressziójának esetleges összefüggését jól ismert prognosztikus faktorokkal szerettük volna tisztázni. Választ kerestünk arra a kérdésre is, hogy a mikrokalcifikációk elemösszetétele összefügg-e az OPN jelenlétével ill. a tumor típusával. Beteganyag és Módszer: 26 emlôdaganat OPN-expresszióját vizsgáltuk immunhisztokémiai módszerrel. A mikrokalcifikációk elemösszetételét pásztázó elektronmikroszkóphoz csatlakoztatott energiadiszperzív spektrométerrel mértük ugyanezekben a tumorokban. Eredmények: OPN-expressziót figyeltünk meg a daganaton belül a tumorsejtekben, érfali simaizomsejtekben, normál ductushám myoepithel sejtjeiben, a kalcifikációkat tartalmazó gócok körül extracellulárisan, és macrophagokban. Az OPN-pozitivitás nem mutatott összefüggést az alábbi prognosztikai faktorokkal: tumor grade és típus, tumorméret, nyirokcsomó-érintettség, életkor. Vizsgálatainkban kétféle mikrokalcifikációt találtunk: 1: csak Ca-foszfát tartalmúak, 2: többféle elembôl állók. A mikrokalcifikációk elem összetétele nem mutatott összefüggést a tumor típusával, a DCIS esetekben azonban a Ca átlagos mennyisége nagyobb volt, mint invazív daganatokban. Következtetés: 1. Az OPN jelenléte a kalcifikációs fókuszok közelében, az érfalban megerôsíteni látszik azt a feltevést, hogy az OPN részt vesz a mikrokalcifikáciok kialakulásában. 2. A mikrokalcifikációk elem-összetétele független a tumor típusától. Köszönetnyilvánítás: A vizsgálati anyag a MaMMa Klinikán szûrésen felfedezett és a Budai MÁV Kórházban operált betegekbôl származik. Az elvégzett vizsgálatokhoz a T sz. OTKA pályázat nyújtotta az anyagi hátteret Ladányi A, Tímár J Intézet, Emberi daganatokat infiltráló sejtek funkcionális és prognosztikai jelentôsége A mononukleáris infiltrátum jelenléte illetve mennyisége több tumortípus (pl. non-hodgkin-limfóma, melanóma, gége-, vastagbél-, emlô- és tôdôrák) esetén prognosztikus jelentôségû. Különbözô sejtpopulációk, elsôsorban T-sejtek és ezek alcsoportjai (CD4 +, CD8 + ), dendritikus sejtek, makrofágok infiltrációja összefüggést mutatott a daganatok méretével, stádiumával, invazivitásával, metasztázis-képzésével, illetve a betegek túlélésével. Általános következtetés nem vonható le; jelentôsége van az infiltrátum lokalizációjának (intra- ill. peritumorális), és egyes esetekben a beteg immunkompetenciájának is. Az egyes daganattípusokban a különbözô immunsejt-populációk szerepe ellentmondásos, így pl. a tumor-asszociált makrofágok immunológiai funkciójuk mellett az angiogenezis szabályozásában is részt vesznek. A dendritikus sejtek, mint a legpotensebb antigénprezentáló sejtek, az immunválasz elindításában vesznek részt, mely a CD4 + és CD8 + limfociták közremûködésével jön létre. Az immunsejtek jelenléte azonban önmagában nem jelenti hatásos immunválasz beindulását, s így az infiltráció mértéke sem utal egyértelmûen az immunválasz erôsségére. Ezért az utóbbi idôben a funkcionális megközelítés szerepe egyre nô, így pl. a T-sejtek aktiváltsági állapotának, jelátvitelben részt vevô molekuláik expressziójának, ill. T-sejt-receptor repertoárjának vizsgálata. Az elôadásban az infiltráló sejtek prognosztikai jelentôségének összefoglaló elemzése mellett melanómán és fej-nyaki daganatokon végzett saját vizsgálataink eredményét mutatjuk be. Prognosztikai szerepük mellett a vizsgálatok segítséget jelenthetnek az immunterápiás kezelésmódok tervezésében és követésében is. 278 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

3 Jól ismert tény, hogy a tumoros betegek jelentôs hányada hypercoagulatióra hajlamos. A betegség lefolyása, illetve kezelése során gyakorta fordulhatnak elô trombózisos epizódok. Ezek több különbözô módon jöhetnek létre, például szuperficiális migráló trombophlebitis, mélyvénás trombózis, trombotikus endocarditis, artériás tromboembólia vagy trombocytopéniás purpura alakjában. A pathogenesis multifaktoriális, szerepet játszik a daganatsejtek által termelt calcium dependens cystein protease (cancer procoagulant), predisponaló faktorok (pl. immobilizáció) és a daganatterápia maga. Emlôdaganatos betegek adjuváns kemoterápiája alatt és utána is, különösen pedig az elôrehaladott stádiumú betegeknél, lényegesen magasabb mind a vénás mind az artériás trombózis elôfordulása. Az egyre szélesebb körben, ma már kemoprofilaxisra is alkalmazott tamoxifen is rendelkezik egy enyhe, de szignifikáns trombózis rizikót növelô tulajdonsággal. A dacarbazin adása gyakran társulhat Budd-Chiari szindrómával. Bleomycin, cisplatin és vinblastin kombinációjával kezelt betegeknél myocardiális infarktus és stroke, fluorouracil adásakor cardispasmus kialakulásával is számolnunk kell. A heredaganatok kezelése során alkalmazott bleomycin-cisplatin kombinációk akár 40%- ban is társulhatnak Raynaud szindromával. Gyakran fordul elô, hogy a trombotikus folyamat, melynek diagnosztizálása többnyire nem okoz problémát, hívja fel a figyelmet a háttérben meghúzódó malignus elváltozásra. A daganat miatt operált betegeknél klinikai vizsgálatok bizonyították a kis molekulasúlyú heparinok adásának preventív hatását. Mint ahogy a nagy randomizált trial-ek metaanalízise bizonyította, a már kialakult mélyvénás trombózis iv vagy sc heparin majd perorális anticoagulanssal való kezelése a túlélést szignifikánsan javítja Landherr L, Nagykálnai T Fôvárosi Onkoradiológiai Központ,Uzsoki kórház Trombózis a rosszindulatú daganatos betegekben Három nagy tekintélyû európai szervezet, az onkológiai kutatásokat koordináló EORTC, az Európai Szenológiai Társaság (EUSOMA) és az emlôrákos nôbetegek érdekeit képviselô civil szervezet, az EUROPA DONNA az elôzô évezred utolsó éveitôl közös erôfeszítéseket tesz az emlôrákos betegek magasszínvonalú ellátásáért Európában. Cselekvési programjukat elôször az 1988-ban kiadott Firenzei Nyilatkozatban, majd az ezt kiegészítô Brüsszeli Nyilatkozatban (2000. szeptember) körvonalazták. A regionális emlôrák központokra (Specialist Breast Unit) alapozott egységes európai ellátás követelményrendszerét elôször 2000 végén tették közre (Eur. J. Cancer 36: , 2000). Ennek lényege, hogy az emlôrákos betegek Európában az erre szakosodott multidiszciplináris központokban kell ellátni. A centrumok munkáját az Európai Unió központi egységes akkreditációs követelményei szerint a tagországok Nemzeti Koordinációs Központjai (hazánkban az Intézet) hangolják össze. A Nemzeti Koordinációs Központokat a Federation of European Cancer Societies (FECS) ellenôrzi lakosonként legalább egy centrum szükséges, tehát Magyarországon minimum 30. Ezeknek a szolgáltatási kör teljes vertikumát biztosítaniuk kell a szûréstôl a rehabilitációig (kivéve a sugárterápiát és a bonyolult kemoterápiát, ezekre a kisebb központokból a betegek a nagy központokba irányíthatók). Egy-egy központnak évente legalább 150 újonnan diagnosztizált emlôrákos beteget kell ellátnia. Az ott dolgozó specializált emlôsebészek elôírt évi minimális mûtéti száma 50. Az összefoglaló elôadásban ismertetésre kerülnek a minimum követelmények, a szükséges minôségbiztosítás és minôség-ellenôrzés, valamint data management elôírása Láng I Intézet, Emlôrákos betegek ellátásának európai modellje Vizsgálat célja: Az 1998 májustól 1999 szeptemberig különkeretes taxán kezelésbe vett 65 távoli áttétes emlôrákos betegünk anyagának feldolgozása volt. Módszer: A kórlapok és adatlapok klinikai adatainak retrospektív analízise. Eredmények: 54 beteg adatait tudtuk értékelni. Átlagos életkoruk 48,1 ± 7,7 év volt. Az áttétek lokalizációja: csak csont 3,7%, csont+lágyrész/zsigeri 24,1%, egy szervet érintô zsigeri/lágyrész 48,1%, több s zervet érintô zsigeri/lágyrész áttét 24,1%. Az átlagos követési idô 13,7 ± 8,6 hónap, Taxol kezelésnél 13,9 ± 8,6 hónap, Taxotere terápiánál 13,4 ± 9,0 hónap volt. A progresszióig eltelt idô (TTP) átlaga valamennyi betegre vonatkozóan 7,5 ± 5,2 hónap, a Taxol kezelésnél 7,8 ± 5,6 hónap, Taxotere kezelésnél 7,0 ± 4,7 hónap volt. A taxán/taxol/taxotere kezelést követôen teljes remissziót 14,8/15,6/13,6, részleges remissziót: 27,8/34,4/18,2, stabil betegséget: 22,2/12,5/36,3%-ban észleltünk. Progresszió 31,5/34,4/27,4%-ban fordult elô. Két évvel a kezelés megkezdését követôen a betegek 1/3-a volt életben, közülük mintegy 10% progresszió nélkül, 20% állapotrosszabbodás mellett. Az egyszeres zsigeti/lágyrész-áttétes betegeknél 7,1 ± 5,1, a többszörös zsigeri/lágyrészáttétes betegeknél 9,8 ± 6,3 hónap, az ossealis+zsigeri/lágyrészáttétes betegeknél 6,5 ± 3,9 hónap telt el a progresszióig. A csak csontáttétes betegeket a kis esetszám miatt nem értékeltük. A feldolgozást folyamatosan végezzük, az elôadásban az aktuális esetszámra vonatkozó adatokat ismertetjük. Következtetés: Eddigi tapasztalataink szerint a taxán kezelés meghosszabbítja a távoli áttétes emlôrákos nôbetegek progressziómentes túlélését Láng I, Ganofszky E, Horváth Zs, Szakolczai I, Czeglégi F, Hitre E, Juhos É, Pápai Zs, Szabó E, Telekes A Intézet Másodválasztású taxánnal kezelt IV. stádiumú emlôrákos betegeink kétéves követési adatai Három beteg kapcsán mutatjuk be Taxotere-rel elért eredményeinket, melyek tartós remissziót és a betegek számára jó életminôséget jelentettek. A három beteg közül 2 esetben hónalji nyirokcsomóáttétet adó invazív duktális emlôrák miatt masztektómia és axilláris blokkdisszekció, majd adjuváns kemo-hormon és lokoregionális sugárkezelés történt. Egy beteg esetében már az elsô észlelés alkalmával azonos oldali hónalji áttétet is adó gyulladásos emlôrák mellett multiplex tüdôáttétet is diagnosztizáltak. Itt mûtét nem történt. Egyik esetben az adjuváns kezelés befejezte után 30 hónappal axilláris recidívát és multiplex tüdôáttéteket, valamint megnagyobbodott mediasztinális nyirokcsomókat találtunk, a másik betegnél a posztoperatív kezelés után 16 hónappal szintén pulmonális disszemináció igazolódott. Elsô választásként mindhármuk antraciklin tartalmú kombinált kemoterápiát kapott, majd a nem megfelelô terápiás válasz miatt Taxotere-Carboplatin kezelést kezdtünk. Az utolsó kúra óta eltelt leghosszabb idô 26 hónap, a legrövidebb 9 hónap. Kontroll CT-vizsgálatok a tüdôáttétek változatlan remisszióját írják le, két betegnél idôközben csontáttétek alakultak ki, ezért jelenleg biszfoszfonát- és hormonkezelést kapnak, minimális mozgásszervi panaszokkal, jó általános állapotban élnek. A megfelelô indikációval alkalmazott Taxotere kezelés hosszantartó remissziót eredményezhet jó életminôség mellett Laszip I Petz Aladár Megyei Oktatókórház Onkológia Osztály, Gyôr Tartós remisszió, jó életminôség zsigeri metasztázisokat adó emlôrák palliatív Taxotere kezelését követôen esetismertetés Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

4 112. Lázár Gy, Ormándi K 1, Hajnal Papp R 2, Zöllei I, Szentpáli K, Kallai Á 1, Balogh Á Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, Radiológiai Klinika 1 és Pathológiai Intézet 2 Vizsgálat célja: A nem tapintható emlôelváltozások kezelésében a dróthorog jelöléssel végzett nyitott emlôexciso a nemzetközileg a legelfogadottabb sebészi kezelési eljárás. Munkánkban a módszerrel szerzett tapasztaltainkat, és a nem tapintható, bizonytalan dignitású emlôelváltozások sebészi kezelési taktikáját kívánjuk bemutatni. Módszer/Eredmények: Klinikánkon Január 1. és December 31. között eltelt idôben 110 betegen végeztünk bizonytalan vagy malignus természetû, nem tapintható emlôelváltozás miatt dróthorog jelöléssel nyitott emlôexcisiót. Az emlôelváltozásokat 108 esetben (98,1%) sikerrel távolítottuk el az elsô beavatkozás során. 56 rosszindulatú daganatot észleltünk, melybôl 50 invasiv és 6 in situ ductalis carcinoma volt. A hisztológiai lelet birtokában 48 esetben végeztünk emlômegtartó mûtétet (88,5%) és 8 betegnél módosított radikális mastectomiát. A malignus daganatok 85%-a a Nottinghami prognosztikai index alapján az emlôrákok jó prognosztikai csoportjába tartozott. Következtetések: Nagyszámú korai emlôrák és rákmegelôzô állapot felfedezése csak mammographiás emlôrákszûrô program elindításával lehetséges. Kezelésük radiológus, sebész, patológus és onkológus szoros együttmûködése révén valósítható meg. Nem tapintható emlôdaganatok sebészi kezelése 113. Lengyel E, Somogyi A, Gôdény M, Németh Gy Intézet, Kombinált, külsô és brachyterápiás kezeléssel elért eredmények epipharynxtumoros betegekben Célunk a kombinált, külsô és brachyterápiás sugárkezelés jelentôségének, valamint ezzel a kezelési módszerrel elért eredmények bemutatása orrgarattumoros betegekben. Beteganyag, és módszer: 1992 január és 2000 június között 46 orrgarattumoros beteget kezeltünk az Intézet Sugárterápiás Osztályán kombinált sugárkezeléssel. Az orrgarat brachyterápiás kezelését frakcionáltan (1-5), a teljes dózisú (60-66 Gy) külsô sugárkezelést követôen végeztük. A sugárkezelés elôtt mindig szövettani verifikáció történt. A tumoros státusz rögzítése, a betegkövetés, valamint a korai recidívák diagnosztizálása CT és/vagy MRI segítségével történt. A brachyterápiás kezeléseknek három fô indikációja volt: adjuváns boost kezelés a külsô sugárkezelést követôen 1 héttel, perzisztáló és recidiváló orrgarattumorok. Eredmények: A medián követési idô 60 hónap (range hónap). Nemek szerinti megoszlás: 28 férfi, 18 nô. 19 betegnél boost, 12 betegnél perzisztáló és 15 betegnél lokális recidíva miatt végeztük az intracavitalis after-loading kezeléseket, összesen 204 alkalommal. A daganatok szövettani megoszlása: 30 esetben nasopharyngealis carcinoma, 12 esetben planocellularis carcinoma, 3 esetben lymphoma és 1 esetben melanoma malignum. A brachyterápiát követô 12 hetes komplett remisszió 72% (33/46 beteg). A 60 hónapos medián követési idô alatt a lokál kontroll ráta 63%. Következtetés: A brachyterápia önmagában vagy a külsô sugárkezeléssel kombináltan hatásos és ma már nélkülözhetetlen kezelési forma az orrgarattumorok kezelésében. Az Intézetünkben rutinszerûen bevezetett brachyterápiás kezeléseknek a nemzetközi adatoknak is megfelelôen nagy jelentôsége van az orrgarattumoros betegek túlélési eredményeinek javításában Lengyel Zs 1, Rosta A 2, Várady E 2, Schneider T 2, Molnár Zs 2, Székely J 2, Ésik O 2,3, Trón L 1 1 Debreceni Egyetem, Debrecen, 2 Intézet, 3 Semmelweis Egyetem, A Hodgkin-kór terjedési mechanizmusa nem változik a kórlefolyás során Betegek és módszer: Hetvenegy Hodgkin-kóros (HK) betegben végeztünk egésztest FDG-PET-vizsgálatot staging (23 eset), valamint restaging (48 eset) céljából és meghatároztuk az érintett nyirokrégiókat. Eredmények: Az egyes nyirokrégiók érintettség-gyakoriságai (zárójelben a Kaplan és mtsai által publikált, patológiai eredményekre alapozott elsôdleges stádium-megállapítások adatai szerepelnek, Natl Cancer Inst Monogr, 1973, 36: 291): bal nyakfél és supraclavium 78,9% (vs. 78,6%), mediastinum 83,1% (vs. 60,4%), jobb nyakfél és supraclavium 76,1% (vs. 70,2%), hasi paraaorticus régió 54,9% (vs. 31,6%), lép és léphilus 42,3% (vs. 47,3%), bal axilla 32,4% (vs. 24,9%), bal tüdôhilus 25,4% (vs. 19,6%), jobb axilla 29,6% (vs. 24,9%), jobb tüdôhilus 26,8% (vs. 21,8%), bal parailiacalis régió 15,5% (vs. 13,3%), jobb parailiacalis régió 9,9% (vs. 10,9%), bal infraclavium 8,5% (vs. 3,5%), jobb infraclavium 8,5% (vs. 3,5%) és mesenterium 2,8% (vs. 1,1%). Következtetések: A HK a kulcscsont feletti régiókból indulva, meghatározott sorrendben, elsôsorban retrográd irányú terjedéssel éri el a távolabbi nyirokrégiókat. A jelen tanulmányban meghatározott nyirokrégió-érintettség gyakoriság jól egyezik más szerzôk patológiai eredményekre alapozott elsôdleges stádium-megállapításainak adataival, ami a HK nyirokterjedésében megállapítható törvényszerûségek általános (kezeletlen és kezelt betegekre egyaránt érvényes) jellegére utal Liszkay G, Farkas E, Péley G, Sinkovics I, Fejôs Zs, Bánfalvi T, Gilde K Intézet, Melanoma malignum miatt sentinel nyirokcsomó mûtéten átesett betegek korai követése A vizsgálat célja: A sentinel nyirokcsomó technika, amit szolid tumoroknál, elsôsorban melanoma malignum és emlôtumor eseteiben végeznek, még igazi helyét nem foglalta el a daganatos betegek ellátásában. l03 cutan malignus melanomában szenvedô betegnél végeztünk ôrszem nyirokcsomó-eltávolítást. Követésük során szerzett elsô tapasztalatainkat foglaljuk össze. Az átlagos követési idô 16 hónap (1-40 hó). Módszer: 1997 novembere és 2001 márciusa között intézetünkben közepes és magas rizikójú melanoma miatt jelentkezô 103 beteget vontunk be. A sebészeti beavatkozás napján a tumor köré izotóppal jelzett colloidot adtunk be intradermálisan a sentinel nyirokcsomók kimutatása céljából. A mûtét során a sentinel nyirokcsomókat, amiket elôzetesen kék festékkel vizualizáltunk, gamma próba segítségével kerestük fel. Ezzel egyidejûleg a primer tumor széles excisióját is elvégeztük. Amennyiben a sentinel nyirokcsomó v. nyirokcsomók metasztatikus sejteket tartalmaztak, lehetôleg két héten belül blockdissectio történt. A primer tumor 46 betegnél a törzsre lokalizálódott (44%,) az alsó végtagon helyezkedett el 35 esetben (34%), a felsô végtagon 22 (22%). Az átlagos tumorvastagság 2,4 mm volt (0,2-13,0 mm). Eredmények: Sikeres sentinel mûtétet hajtottunk végre 101 betegnél (98%). Pozitív ôrszem nyirokcsomót találtunk 17 esetben (16%). Három betegnél (3,5%) fejlôdött ki izolált regionális metasztázis negatív sentinel nyirokcsomó eltávolítása után. Tizenötnél (14%) fejlôdött ki intranzit és/vagy távoli áttét. Következtetések: A sentinel nyirokcsomó-mûtétek bevezetése elôrelépést jelent a melanoma malignum kezelésében, azonban további tapasztalatok szükségesek ahhoz, hogy igazi jelentôségét meg tudjuk ítélni a klinikai gyakorlatban. 280 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

5 Bevezetés: Az elôrehaladott daganatos megbetegedés vezetô tünete a fájdalom. A cél az egyénre szabott, megfelelô idôben, megfelelô mennyiségben, lehetôség szerint szájon át alkalmazott gyógyszeres kezelés. A retard morfin készítmények forgalomba hozatalával a fenti elvek követése könnyebbé vált. Az invazív beavatkozások a fentiek miatt háttérbe szorultak. Vizsgálat célja: retrospektív módon vizsgáltuk az osztályunkon 1997 januárja és 2001 májusa között behelyezett periduralis kanül indikációját, hatékonyságát, a behelyezéstôl a halálig eltelt idôt. Beteganyag: Az ismertetett idôszak között 21 betegnél került sor periduralis kanül behelyezésére. Átlagéletkor 57 év (34-82). Primer tumor lokalizációja: colorectalis 11, nôgyógyászati (ovarium+collum uteri) 5, gyomor 3, pancreas 1, cholecysta 1. Valamennyi esetben carcinosis peritonei is kialakult. A periduralis kanül behelyezésének indikációja subileus vagy ileus, hasi fájdalom volt. Marcain, illetve szsz emelt koncentrációban morfium hydrocloridum került beadásra. Eredmények: Az alkalmazott kezelés 3 esetben hatástalannak bizonyult, a kanült néhány napon belül eltávolítottuk. A kanül átlagban 1,5 hónapig volt behelyezve (1 hó 4 hó). Fertôzéses szövôdményt nem észleltünk. Egy esetben a kanül 4 hónap múlva kicsúszott, visszahelyezésére nem volt szükség. Következtetés: A periduralis kanül használata elsôsorban hasi propagatio esetén, carcinosis peritonei okozta fájdalom, passage zavar kezelésére ajánlható. A kanül használatát a beteg, illetve közvetlen hozzátartozója megtanulhatja. Terminalis fázisban a palliativ ellátásban továbbra is helye van Lohinszky J, Kovács Á, Farczády E, Baki M, Szántó J Szent Margit Kórház, Periduralis kanül használata elôrehaladott daganatos betegségben Vizsgálat célja: A tanulmányban a szerzôk az alacsony dózisú Taxol sugárérzékenyítô hatását vizsgálták helyileg elôrehaladott fej-nyaki daganatos betegeknél. Módszer: Huszonhat szájüregi és mesopharynx laphámrákos betegnél külsô sugárkezelést végeztünk. A sugárkezelés mellett heti három alkalommal 2 mg/m 2 dózisú Taxolt adtunk. A klinikai választ, a mellékhatásokat, a progressziómentes és az összes túlélést vizsgáltuk. Eredmények: 8 héttel a kezelés befejezése után a komplett remisszió aránya 30,8%, a részleges remisszióé 34,6%, a változatlan betegségé 11,5% és a progresszív betegségé 23,1% volt. A medián követési idô 25 hónap. A becsült medián össz-túlélés 22 hónap, a becsült medián progressziómentes túlélés 12 hónap. Négy esetben figyeltünk meg grade 4, 13 esetben grade 3 és számos esetben grade 1-2 súlyosságú mellékhatást. Következtetések: A szerzôk által alkalmazott kezelési séma rosszabb válaszarányt eredményezett, mint az irodalomban közölt kombinált kezelési módszerek, bár a kétéves becsült túlélés összevethetô a hasonló betegcsoporton végzett vizsgálatok eredményével. A szerzôk által alkalmazott kezelési módszer elônye, hogy a betegek jól tolerálják, könnyû kivitelezni, költség-hatékonyság aránya megfelelô és nem rontja a betegek általános állapotát, tehát szükség esetén kiegészítô kezelés azonnal végezhetô Lövey J, Koronczay K, Remenár É, Csuka O, Németh Gy Intézet, Alacsony dózisú Taxol sugárérzékenyítés helyileg elôrehaladott fej-nyaki daganatokban Célkitûzés: Meg kívántuk vizsgálni a Taxol (BMS) hatását a besugárzásra A431 humán elszarusodó laphámrák, ECV304 húgyhólyagrák illetve KS-IMM Kaposi sarcoma sejtvonalakon in vitro és in vivo. Anyag és módszer: In vitro tenyésztett daganatsejteket rövididejû 2 Gy besugárzásnak vetettük alá melyet esetenként 7 illetve 100 nm Taxol expozícióval egészítettünk ki. A kezelések hatását megvizsgáltuk a sejtproliferációra illetve a sejtváz-elemek (mikrotubulusok és intermedier filamentumok) eloszlására. A kezelések biológiai hatásait in vivo májmetasztázis modellben teszteltük SCID egérben. Eredmények: Egyik kezelési forma sem befolyásolta a sejtproliferációt in vitro. Ugyanakkor a a konfokális mikroszkópos vizsgálat kimutatta, hogy az interfázisos daganatsejtek sejtvázelemeiben alapvetô változások kelezkeznek: az alacsony dózisú Taxol diszpergálta a mikrotubulusokat, míg a nagyobb dózis a szokásos masszív aggregációt okozta. Ezutóbbi hatást az utó-besugárzás antagonizálta. Érdekes módon hasonló változásokat tapasztaltunk a citokeratin vonatkozásában is. Az in vitro kezelt A431 daganatsejteket SCID egerek lépébe oltottuk és vizsgáltuk a tumorsejtek tumorgenicitását és májáttétképzô képességét. Megállapítottuk, hogy a kezelések mérsékelten gátolják csak a tumorsejtek tumorigenicitását, ugyanakkor modulálni képesek a tumorsejtek áttétképzô képességét: ebbôl a szempontból az alacsony illetve magas dózisú Taxol és irradiáció együttes hatása bizonyult ismételten is a leghatékonyabbnak. Következtetések: Vizsgálataink szerint a Taxolnak jelentôs hatása van az interfázisos tumorsejtek sejtvázára a sejtosztódás mellett. Ennek tekinthetô következményének a Taxol áttétképzést moduláló hatása is, amely szerencsésen egészítheti ki a sugárérzékeny daganatok (pl. fej-nyaki rákok) lokális terápiáját Lövey J, Fazekas K, Ladányi A, Németh Gy, Tímár J Intézet, Sugárterápiás és Tumor Progressziós Osztályai Taxol kezelés kedvezôen modulálja a besugárzás antitumorális hatásait kísérleti rendszerekben Számos daganattípus kezelésében az immunterápia fontos adjuváns terápiává válhat. Az immunrendszer képes idegenként felismerni a daganatsejteket és aktiválódni ellenük. Ez a természetes immunaktiváció túl alacsony a tumor növekedés visszaszorításához, ezért szükséges a daganatsejtek immunogenitásának mesterséges fokozása. Kísérleti rendszerünkben gliomás egereket vakcinálunk olyan gliomasejtekkel, amelyekbe különbözô citokinek és a B7 kostimulátor molekulák génjét juttatjuk be. Nyomon követjük a vakcináció terápiás hatását és az immunaktiváció mértékét. Elôször különbözô citokin géneket juttattunk a vakcinációra használt gliomasejtekbe. A legeredményesebb a GM-CSF-et termelô gliomasejtekkel való vakcináció volt, amikor a tumoros állatok 40%-a túlélt. A terápiás hatás nagymértékben függött a gliomasejtek által termelt GM-CSF mennyiségétôl, alacsonyabb GM-CSF koncentráció hatásosabb volt. A GM-CSF-t termelô vakcinák jelentôs citotoxikus T limfocita aktivációt eredményeznek, a vakcinált állatokban kialakuló tumorok nagyfokú CD4 és CD8 sejtes beszûrôdést mutatnak. Ezután a gliomasejtekbe a B7-1, illetve a B7-2 kostimulátor molekulákat juttatjuk be. Mind a B7-1, mind a B7-2 molekula fokozott expressziója nyomán a gliomasejtek elveszítik tumorigenitásukat. Ebben az esetben is a hatás jobb, ha a sejtek kisebb mértékben termelik a B7 molekulákat. Jelenleg vizsgáljuk a B7-1, illetve a B7-2 molekulákat termelô daganatsejt vakcinák terápiás hatásait Luminczky K, Désaknai Sz, Sáfrány G Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Egér glioma immunogenitásának mesterséges fokozása Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

6 120. Magyarlaki T 1, Buzogány I 2, Sükösd F 3, Nagy J 4 1 Department of Clinical Biochemistry, 2 Urology, 3 Pathology, 4 Nephrology Center, University of Pécs, Hungary Prognostic Clinicopathological Parameters of Renal Cell Carcinoma (RCC) Purpose: Recent tumorbiology research of human renal cell carcinoma (RCC) resulted a more succesful treatment of advanced and metastatic RCCs. Re-evaluation of the prognostic/predictive data aim better patient selection for immune therapy. Materials and Methods: 125 RCC patients diagnosed according to the Heidelberg histological classification, graded, staged, immune treated (Interferon-a+Vinblastin or Broncho-Waxom/Decaris) were followed-up clinically for 36 months. Von Hippel-Lindau protein (pvhl), tumor infiltrating lymphocytes (TIL) and tumoral immune complexes (TIC) were detected by immunohistochemical methods. Results: Oncocytomas defined a better (p<0.02) and sarcomatous RCCs a worse (p<0.01) follow-up prognosis. Metastatic status (related with the stage and grade) was basically determining the clinical outcome (p< ) of the RCC patients. Tumoral immune complexes (TIC) were weak positive, while tumor infiltrating lymphocytes (TIL) weak negative predictors of the succes of Broncho-Waxom/Decaris immune therapy (p<0.05). Conclusions: Histology, grade, stage and matastatic status supplemented with tumor immunity parameters succesfully predict the clinical outcome of RCC patients with immunotherapy Magyarosy E 2, Varga N 1 Rásó E 1 1 Intézet,, 2 Fôvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház, Haematológiai Osztály, Minimális reziduális betegség monitorozása gyermekkori akut leukémiában a WT1 génexpresszió alapján A minimális reziduális betegség (MRD) kimutatásához és a relapszus korai elôrejelzéséhez a citomorfológiai módszerek és a Southern-blott technika érzékenysége nem elegendô, a különbözô DNS markerek kimutatásán alapuló PCR technikák pedig csak a leukémiás esetek 20-30%-ában használhatók. Az utóbbi években számos adat gyûlt össze a WT1 génnek (Wilms tumor 1-es gén) leukémiákban betöltött szerepérôl. A WT1 gén terméke egy cinkujj transzkripciós faktorként funkcionáló fehérje, amely az EGR-1 (early growth response 1-es) DNS konszenzus szekvenciához kötôdve különbözô proliferációs, differenciációs és apoptotikus sejtfolyamatokat irányító gén átíródását szabályozza. A WT1 génnek a normális embrionális vesefejlôdés és a gonádok kialakulásának irányítása mellett kulcsszerepe van a haemopoesis folyamatainak irányításában, és feltehetôen a leukemogenezisben is. Akut leukémiás betegekben a perifériás vérben a WT1 gén expressziójának monitorozása számos kutatócsoport véleménye szerint kiválóan alkalmas a kórlefolyás követésére, az MRD érzékeny kimutatására, a relapszus korai jelzésére. Vizsgálatunkat friss leukémiás és leukémiában nem szenvedô gyermek perifériás vérével kezdtük. Az irodalmi adatokhoz hasonlóan a gyermekkori leukémiák mintegy 70%-a bizonyult WT1-pozitívnak, ugyanakkor fals-pozitív eredményt semmilyen más betegségben nem találtunk (nem-daganatos hematológiai kórképek, lymphadenopathiák, solid tumorok stb.). Jelenleg 38 kezelt leukémiás gyermek állapotának alakulását követjük a WT1 gén expressziójának perifériás vérben történô monitorozásával. Eddigi tapasztalataink szerint a molekuláris biológiai relapszus több hónappal megelôzi a klinikai relapszust. Célunk ezen új, diagnosztikus és prognosztikus marker bevezetése a hazai klinikai gyakorlatba, amely az eddigieknél nagyobb érzékenységgel alkalmas az akut leukémiákban a minimális reziduális betegség kimutatására Maráz R 2, Markó L 1, Hajnal L 1, Boross G 2, Cserni G 3, Szûcs M 1 1 Onkoradiológiai Központ, 2 Általános Sebészet, 3 Pathológia, Kecskemét A neoadjuváns kemoterápia eredményei a lokalisan elôrehaladott emlôrákos betegeknél a Kecskeméti Onkoradiológiai Központban Vizsgálat célja : A szerzôk az elôrehaladott emlôrákos betegek neoadjuváns kemoterápiájával elérhetô eredményeket vizsgálják. Módszer: 21 beteg kapott neoadjuváns kemoterápiás kezelést a Kecskeméti Onkoradiológiai Központban. 7 betegünk III A stádiumba, 14 betegünk III. B stádiumba tartozott. A betegek 62%-a neoadjuváns CEF kemotherápiában, 38%-a neoadjuvans 3M kemotherápiában részesült. Eredmények: A neoadjuváns kemoterápiát követôen 4 betegnél észleltünk változatlan státuszt (stable disease SD), 12 betegünknél a daganat mérete 50%-nál kisebb mértékben csökkent (minor response MR), 5 esetben a daganat mérete 50%-nál nagyobb mértékben csökkent (partial response PR). 5 esetben, tehát a betegek 24%-nál történt emlômegtartó mûtét. 17 esetben, tehát a betegek 81%-nál történt posztoperatív sugárterápia. 16 esetben végeztünk komplett kemoterápiás kezelést. Következtetések: Az emlômegtartó mûtétek aránya az irodalmi adatokhoz képest szerény az általunk kezelt betegek esetében. Ezt magyarázhatja az is, hogy a betegek 67%-a III. B stádiumba tartozott. A neoadjuváns taxán kezeléstôl várható az eredményeink javulása. Hosszabb nyomonkövetést követôen lehet majd végleges következtetéseket levonnunk Marcsek Z, Ádám A, Kocsis Zs Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Kémiai Biztonsági Intézete, Molekuláris és Sejtbiológiai Osztály,. A sejtciklust szabályozó inhibitor mechanizmusok mûködése nyugvó, nem-transzformált humán fibroblaszt kultúrákban A vizsgálat célja: a humán sejtosztódás szabályozásának meghatározó elemei között tartjuk számon a sejtciklus G 1 fázisában specifikusan termelôdô ciklindependens kinázok (cdk) sejtciklusfüggô expresszióváltozását, mûködését. A ciklin-cdk rendszer szabályozza a sejt DNS szintézis (S) fázisba lépését, a ciklin-cdk rendszer aktivitását pedig a p53 fehérje határozza meg cdk-inhibitorokon keresztül. Folyamatosan osztódó sejtpopulációk és malignusan transzformált sejtvonalak esetében a cdk szabályozási mechanizmust már részletesen leírták, azonban a nyugvó állapotban (G 0 /G 1 fázisban) mûködô, a sejtpopuláció nyugalmi állapotát fenntartó mechanizmusokról még keveset tudunk. Módszer: Osztályunkon a cdk rendszer szabályozásának vizsgálatát nem-transzformált humán sejtkultúra modelleken (MRC5 [ECACC ], WI-38 [ATCC CCL75]) végezzük. A sejtek embrionális tüdôbôl indított vonalak, duplikációra képesek, ezt követôen elpusztulnak. Mindkét sejtvonal monolayer formában nô, kontakt gátlást mutat és felfüggeszti osztódását, ha szérummentes táptalajban tartjuk. A kísérleteinkhez használt sejtvonalak molekuláris szempontból is normális szabályozási rendszerrel bírnak, vad-típusú p53-t, ciklin-dependens kinázokat, ciklineket, cdk inhibítorokat és prb-t expresszálnak. Különbözô proliferációs állapotú kultúrákat, a sejtvonalak szérumfüggô növekedési karakterisztikáját kihasználva, hozunk létre: standard körülmények között növô (DMEM +10%FCS, 37 o C, 5%CO 2 ) és szérum-megvonást követôen osztódásukat felfüggesztett párhuzamos kultúrákból izolálunk RNS-t és fehérjét, Northern és Western blotokat készítünk, majd ezeken, az ún. proliferációs panel -eken vizsgáljuk a negatív szabályozási rendszer elemeinek (p53, p21 WAF1, p15, p16) mrns és fehérje expresszióját párhuzamos valamint ismételt kultúrákon. Eredményeink egyértelmûen azt mutatják, hogy a proliferáló kultúrákban más szabályozó mechanizmusok mûködnek, mint az osztódás nyugalmi fázisában lévôkben. A nyugvó kultúrák p53 protein szintje nem korrelál a p21 WAF1 mrns expressziójával, valamint a p53 fehérje szintje nem követi a p53 mrns mennyiségének változását. Következtetések: feltehetôen a normális, nem-transzformált humán fibroblaszt kultúrák nyugalmi állapotának fenntartásában valamely p53-independens mechanizmus játszik meghatározó szerepet. 282 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

7 A vizsgálat célja: A multidrog-rezisztenciáért (MDR) felelôs Pgp pumpafehérje expressziójának, valamint aktiválásának hatását vizsgáltuk in vivo és in vitro körülmények között a sejtek glukózanyagcseréjének intenzitására és a TC- MIBI akkumulációjára. Módszer: KB-V1 MDR-pozitív és KB-3-1 MDR-negatív sejtvonalak és SCID BC-17 egér modellben növesztett tumorjaik 18 FDG PET tumor tracer és 99m Tc-MIBI SPECT tracer akkumulációjának kinetikáját mértük. A sejtek proliferációs indexét áramlási sejtanalizátorral mért DNS eloszlásból számoltuk, a pumpa aktivitását fluoreszcenciás szubsztrát felvételének követésével határoztuk meg. Eredmények: A 99m TCMIBI felvétel szignifikánsan alacsonyabb volt a KB-V1 Pgp expresszált humán karcinóma tumorokban, mint az MDR-KB-3-1 tumorokban (MDR+/MDR- = 0.61±0.13). Az 18 FDG felvéte1re ez az arány fordított volt 1.38±0.06 (n=4). Amikor az állatokat 30 percig elôinkubáltuk verapamillal (0.1 mg/kg) az MDR+ és MDR- tumorokban mért szubsztrát felvétel különbsége szignifikánsan megnôtt. Miközben a verapamil kezelés megnövelte az FDG felvételt az MDR pozitív sejteknél ezzel párhuzamosan lecsökkentette a 99m Tc-MIBI akkumulációt. Következtetések: A két radiofarmakon és a verapamil parallel alkalmazása jó lehetôséget kínál az MDR felelôs Pgp pumpa jelenlétének és mûködésének noninvaziv kimutatására Márián T 1, Szincsák N 2, Nagy H 3, Balkay L 1, Galuska L 4, Mikecz P 1, Trón L 1, Krasznai Z 3 Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, 1 Pozitron Emissziós Tomográf Központ, 2 Bôrklinika és 3 Biofizika és Sejtbiológiai Intézet, 4 Nukleáris Medicina Tanszék, Debrecen A multidrog-rezisztencia in vivo kimutatása 18FDG és 99mTC MIBI párhuzamos használatával A hasnyálmirigy neuroendokrin tumorai ritka elôfordulásuk és változatos tüneteik okán mind diagnosztikus, mind terápiás szempontból változatlanul komoly kihívást jelentenek. Anyag és módszer: A Sebészeti Klinikán január 1. és december 31. között a hasnyálmirigy neuroendokrin tumora miatt operált 20 beteg kórtörténetét elemeztük. Vizsgáltuk a kor és a nem szerinti megoszlást, a különbözô daganatok elôfordulását, a diagnosztikus módszereket, a mûtéti és belgyógyászati kezelés lehetôségeit, a morbiditást és a mortalitást. Eredmények: A betegek közül 14 nô és 6 férfi volt, életkoruk év között mozgott. Tizenegy insulinoma, 2 glucagonoma, 1 somatostatinoma, 1 Vipoma és 5 gastrinoma fordult elô. A diagnózis eléréséhez legeredményesebben alkalmazott vizsgálatok hasi CT, intraoperatív ultrahang, szelektív angiográfia és az octreotid scan voltak. Distalis hasnyálmirigy-resectiót 11 esetben, Beger szerint pancreasfej-resectiót 3 esetben, tumor enucleatiót 4 esetben, explorativ laparotomiát 2 esetben végeztünk. A mûtéttel összefüggô halálozásunk nem volt, további beavatkozást igénylô hasnyálmirigysipoly nem alakult ki. Glucagonoma májáttéte miatt egy esetben sikeres art. hepatica embolisatio történt. Következtetések: A daganatok kicsiny mérete rendkívüli módon megnehezítheti a mûtét elôtti pontos helymeghatározást, ilyen esetekben az intraoperativ ultrahangvizsgálat alkalmazása nélkülözhetetlen. A korszerû diagnosztikához hormontermelô tumorok esetében a hormonok szérumszintjének kvantitatív meghatározása is hozzátartozik. A diagnosztikus nehézségek és az utánkövetés szükségessége miatt a sebész és a gasztroenterológus közötti szoros együttmûködés alapvetô fontosságú Márton J 1, Lénárt Zs 2, Lonovics J 2, Balogh Á 1, Farkas Gy 1 1 Sebészeti Klinika, I. sz. 2 Belgyógyászati Klinika, Általános Orvostudományi Kar, Szegedi Tudományegyetem, Szeged A hasnyálmirigy neuroendokrin tumorai Vizsgálat célja: Meghatározni az onkológiai betegségek elôrehaladott stádiumában a sürgôsségi (palliativ) sebészi/nem sebészi kezelések azon formáit, melyekkel rövid idôn belül a tünetek csökkenése és tartós terápiás hatás érhetô el. Módszer: A Fôvárosi Onkoradiológiai Központ beteganyagán szerzett saját tapasztalatok és a hivatkozások alapján terápiás ajánlásokat szerkesztettünk sürgôsségi kezelésekre. Eredmények: Szolid tumorok szkeletális metasztázisaiban egyéb szervi áttét nélkül a percutan sugárkezelés hatására gyors fájdalomcsökkenés várható, a patológiás fraktúra, kompresszió veszélye elkerülhetô. Ezt követô hormon/bisphosphonat kezeléssel gyakran stabil, progressziómentes állapot érhetô el. Ehhez hasonlóan gyors és gyakran tartós a progresszió kissejtes/nem kissejtes tüdôrák okozta vena cava superior syndroma dekompressziós sugárkezelésével, valamint azt követô radio-kemoterápiával. Következtetés: Sürgôsségi (palliativ) nem sebészi onkológiai kezeléseket korán alkalmazva sebészi kezeléseket (végtag, gerinc fixáció) lehet helyettesíteni. A kezelések általában individuálisak, nem standard protokollok alapján történnek. Nagy betegforgalmú onkológiai klinikákon és központokban célszerû a sürgôsségi kezeléseket is bizonyos értelemben egységesíteni, mindenekelôtt a helyi lehetôségek figyelembevételével Mayer Á Fôvárosi Onkoradiológiai Központ, Sürgôsségi onkológiai állapotok kezelésének korszerû szemlélete A vizsgálat célja: Az ismert, de csak kis gyakorisággal alkalmazott, pozitron emittáló 11 C izotóppal jelzett kolin automatikus szintézisének optimalizálása és a tracer felvétel kinetikájának vizsgálata. Módszer: A 11 C izotópot 11 CO 2 formában állítottuk elô nitrogén targetgáz proton besugárzásával. A 11 CO 2 tartalmú targetgázt 11 CH 3 I-dá, majd szilárd fázisú extrakciós technika alkalmazásával 11 C-kolinná konvertáltuk. A tracer akkumulációs vizsgálatokat Kit 225 K6, JY, A172, DDT1 MF2 és Jurkat sejtvonalakon végeztük. Eredmények: Szilárd fázisú extrakciós technika (SepPak cartridge) használatával sikerült a radioszintézis idôtartamát jelentôsen csökkenteni (40 percrôl 20 percre). Az eredetileg 130 C-ot igénylô szintézis ilyen módon szobahômérsékleten is kivitelezhetô. A hozam 35±9%, a radiokémiai tisztaság 94±5%. A tracer akkumulációja az elsô 60 percben folyamatosan növekszik. A sejtek 11 C-kolin-felvétele inaktív kolin jelenlétében gátolható. A tracer felvétel kinetikája több sejtjellemzô (intracelluláris ph, membránpotenciál) megváltoztatásával is módosítható. Összehasonlítottuk a 11 C-kolin és az 18 F-FDG felvétel kinetikáját a két farmakon egyidejû alkalmazásával. Következtetések: A 11 C-kolin az általunk alkalmazott automatizált módszerrel hatékonyan és nagy biztonsággal állítható elô. A rövid inkubációs idô alatt tapasztalt jelentôs mértékû intracelluláris akkumuláció alapján feltételezhetô, hogy ezzel a radiofarmakonnal viszonylag gyors tumordiagnosztikai vizsgálatok végezhetôk Miklovicz T 1, Mikecz P 1, Szabó E 2, Trón L 1, Márián T 1 Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 1 Pozitron Emissziós Tomográf Központ, 2 MTA TKI PET Kutatócsoport, Debrecen 11C-kolin PET tumortracer automatikus szintézise és akkumulációs kinetikájának in vitro vizsgálata Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

8 128. Moldvay J, Grignon Y, Vignaud J-M, Rochette-Egly C, Martinet Y, Martinet N Pest megyei Tüdôgyógyintézet, Törökbálint, CLERC, Nancy, IGBMC, Strasbourg A retinoid receptorok down-regulációja malignus mesotheliomában A retinol pótlásról azt tartják, hogy az azbeszttel foglalkozóknak védelmet nyújt a mesothelioma kialakulásával szemben, ezért igen fontos a pleura retinoid receptor pattern expressziójának vizsgálata. Munkánk során az RARa, RARb, RXRa és RXRb expressziójának szemi-kvantitatív meghatározására és fluoreszcens RT-PCR révén az egyes m-rns-ek mérésére került sor. Az eredmények megerôsítésére Western blottot alkalmaztunk. Mind 10 hetes spontán abortusz embriókban, mind pedig felnôttekben a pleura valamennyi retinoid receptort expresszálta. Ezzel szemben, a mesotheliomák kb. 50%-ában csökkent az RXRb expressziója és ezen esetek felében az RARb csökkent expressziója is megfigyelhetô volt. Eredményeink összevethetôek egy korábbi vizsgálatunkéval, melynek során nem-kissejtes tüdôrákok 60%-ában találtunk RARb down-regulációt és ezen tumorok egynegyedében csökkent az RXRb expressziója. Eredményeink arra utalnak, hogy a tüdôben az RARb és az RXRb heterodimerizációja jöhet létre. Az RXRb downregulációjáért felelôs mechanizmusok között valószínûleg promoter metiláció is szerepel Molnár Zs Intézet, Hodgkin-kór másodlagos kezelése A diagnosztikus és terápiás eljárások fejlôdésének eredményeként a Hodgkin-kóros betegek döntô többsége az elsôdleges kezelés hatására meggyógyul. Az esetek mintegy 10-15%-ában azonban az elsôdleges kezelés hatástalan, a betegek nem kerülnek komplett remisszióba (primer rezisztencia), illetve teljes-, vagy részleges remissziót követôen 30-35%-ban a betegség kiújulását észleljük. Relapsus radioterápiát követôen: Standard dózisú kemoterápiával a kezeletlen betegekhez hasonló arányban érhetô el teljes remisszió, a betegek 10 éves túlélése 57-71%. Relapsus szisztémás kezelést követôen: A prognózis szempontjából legfontosabb az elsô remisszió idôtartama. Amennyiben a relapsus egy évnél hosszabb remissziót követôen jelentkezik, a standard dózisú kemoterápia sikeres lehet. Ha a relapsus egy éven belül észlelhetô, megfelelô feltételek megléte esetén, eredmény csak ôssejt támogatással végzett nagy dózisú kemoterápiától várható. A helyzet hasonló primer rezisztencia esetén, de az eredmények kedvezôtlenebbek Monostori Zs Intézet, Mellékvese-megnagyobbodás differenciáldiagnosztikája metasztázisok igazolására Vizsgálat célja: Lokálisan mûthetô primer tumor esetén a solitaer mellékveseáttét eltávolítása az 5 éves túlélést javítja, így onkológiai szempontból indokolt. Célunk a képalkotó eljárások diagnosztikus hasznosságát megállapítani új technikák bevezetésével és a noninvazív és invazív módszerek kombinálásával. Módszer: UH és CT által felfedezett kóros mellékveséket MR-rel vizsgáltuk tovább biopszia elôtt. Prospektív vizsgálatban, e pilot study után, kívánjuk meghatározni biopsziák, mûtétek és 2 éves utánkövetés eredényei alapján statisztikai módszerekkel új protokollunkat. Eredményeink: UH-vizsgálattal a 2 cm-nél kisebb áttétek kimutatása nehézkes, szûrôvizsgálatként a CT alkalmas. Az MR-technika a T1-, T2-súlyozott felvételek, dinamikus kontrasztanyagos vizsgálatok és chemical-shift, valamint zsírszupressziós módszerek segítségével az 1 cm-nél nagyobb adenomák, nonfunctionalis adenomák, pheochromocytomák és a metasztázisok elkülönítésében jelentôs szerepet játszik. Mellékvese-terimék noninvazív jellemzése csökkenti a percutan biopszák számát és biztonságosabb utánkövetést tesz lehetôvé. Következtések: Az UH- és CT-vizsgálatok szûrô szerepe mellett az MR-nek az elkülönítô kórismében van meghatározó szerepe. Továbbra sem nélkülözhetôk az invazív biopsziák és gold standard mûtétek valamint a 2 éves után követés a biztos diagnózis felállításában Müller Z, Bánsághy Z, Élô J, Balatoni Zs, Brajnovits T Uzsoki utcai Kórház, Fül-Orr-Gége és Fej- Nyaksebészeti Osztály, Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelôintézet, Radiológiai Osztály, Az ultrahangvezérelt percutan gastrostomia alkalmazása malignus fejnyaki tumoros betegeknél Bevezetés: A szájon át táplálkozni képtelen betegeknél megoldást kell találni, az enteralis táplálás hosszú ideig nem tartható fenn. Osztályunkon általánosan alkalmazott módszer a mesterséges enteralis táplálásra a percutan endoscopos gastrostomia (PEG) óta 452 esetben alkalmaztuk. Azon betegeknél, ahol az endoscop a garatcsövön nem vezethetô át, ez az eljárás nem alkalmazható. Megoldást jelenthet az ultrahangvezérelt percutan gastrostomia. Ez a módszer hazánkban még nem terjedt el. Jelen munkánk célja, hogy a beavatkozás indikációját, technikáját és eredményeit tárgyaljuk. Módszer és betegek: ig 6 betegnél a pathoanatomiai helyzet miatt végeztük el a beavatkozást. A gastrostomiát 5 incurabilis, garat-nyelôcsôtumoros esetben, nyelési képtelenség miatt, palliativ céllal készítettük. Ezen pácienseknél a tápcsatorna-szûkület miatt PEG nem volt kivitelezhetô. Egy alkalommal a mûveletet supraglotticus gégeresectiót követô sebszétválás okozta pharyngocutan fistula miatt végeztük. Eredmény: Hat esetbôl ötnél a beavatkozást sikeresen végeztük. Egy esetben technikai probléma miatt sebészi gastromiára kényszerültünk. Egy betegünknél a fistula záródását eredményezô rekonstrukciós mûtétet követôen a katétert eltávolítottuk, azóta per os táplálkozik. Háromnál a katéter jól mûködik, azon át táplálkoznak. Egy esetben három hónapos alkalmazást követôen a katéter a gyomorból a hasüregbe kicsúszott, emiatt el kellett távolítani és sebészi gastrostomiára kényszerültünk. Következtetés: Az ultrahangvezérelt gastrostomiát jó és biztonságos módszernek tartjuk a mesterséges enterális táplálás biztosítására, fôleg ha a tápcsatorna felsô szakaszának szûkülete miatt PEG nem készíthetô Nádor G, Vincze I, Páldy A, Zsámbókiné Bakacs M, Kabos S, Pintér A Fodor József Országos Közegészségügyi Közp. Orsz. Környezet-egészségügyi Int., Daganatos betegségek miatti mortalitás területi különbségeinek vizsgálata térinformatikai rendszer segítségével A mortalitási adatok területi különbségeinek elemzésére a NEKAP térinformatikai rendszerébe két alternatív eljárás van beépítve. A régióanalízis nagy gyakoriságú, a klaszter-analízis a ritka halálozások területi különbségeinek vizsgálatára alkalmazható. A megfelelô módszer kiválasztására bevezettünk egy kontroll paramétert a kis lakosú települések várható esetszámainak statisztikai vizsgálata alapján, amely egy kritikus érték felett a régió analízist indítja el, ellenkezô esetben a klaszteranalízist. A régióanalízis során a vizsgált halálok szignifikáns eltérésû kedvezô (SHH<1) illetve kedvezôtlen (SHH>1) régióit határozzuk meg. A régiókról értékes információt nyújtó térképeket, valamint részletes leíró adatokat szolgáltat automatikusan a rendszer. Meghatározza a régiókban a halálozás trendjét az idôbeli alakulás vizsgálatára. Kis gyakoriságú eseményeknél az átlagtól eltérô gyakoriság sûrûsödéseit klaszteranalízissel vizsgálhatjuk. Térinformatikai rendszerünkbe két klasztermeghatározó módszert építettünk be (GAM-K, SCAN), melyek hasonló elven mûködnek: a vizsgálandó területre illesztett háló metszetpontjaiba helyezett vizsgáló körökön belül és kívül az eseménygyakoriságok összehasonlításával jelölik ki a klasztereket. Poszterünkön a két vizsgálati módszert, az általuk adott térképi és leíró eredményeket mutatjuk be egyes daganatos betegségek esetén. 284 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

9 Célkitûzés: A kemoradioterápia klinikai alkalmazása évtizedekre vezethetô vissza. Számos tanulmány bizonyította annak elônyös hatásait, különösen fej-nyaki tumoros betegek esetében. Elôadásunkban saját tapasztalataink eredményét dolgoztuk fel, a kemoterápia, ill. sugárterápiára adott prognosztikus faktorok kutatása érdekében. Módszer: ig 30 elôrehaladott stádiumú fej-nyaki tumoros beteg vett részt a vizsgálatban. Randomizáció után a betegek definitív dózisú sugárterápiát (70 Gy a primer tumorra és érintett nyirokcsomókra, 50 Gy a nem érintett nyirokrégiókra), vagy kemoterápiával (100 mg/m 2 Cisplatin 1. nap, 1000 mg/m 2 5-Fluorouracil iv. 120 órán keresztül folyamatos infúzióban 4 hetente) kombinált sugárkezelést kaptak. A kiindulási státuszt és a terápiára adott választ nyaki CT-vizsgálattal dokumentáltuk. Valamennyi beteg esetében elvégeztük a szövettani anyagok bcl-2, cyclin D1, p53, pki67 és grade vizsgálatát. Eredmények: A lokális kontroll szempontjából a két csoport között szignifikáns különbséget nem találtuk. Mellékhatások a kombinált kezelés esetében kifejezettebbek voltak. Az esetek felében pki67 50%-nál magasabb értéket mutatott, a p53 vizsgálat eredménye 60%-ban volt pozitív. Következtetés: Tapasztalataink szerint a kemoradioterápia a sugár-, illetve kemoszenzitív tumorok esetében hatékony kezelési modalitás. A kemo-radioszenzitivitás megállapításához a vizsgált molekuláris biológiai paraméterek segítséget nyújthatnak Nagy B, Thurzó L SZTE Onkoradiológia, Szeged A kemoradioterápia hatásának értékelése molekuláris biológiai markerek függvényében fej-nyaki tumoros betegek esetében Kísérleteinkben a mikrotubulus-károsító nocodazol (100 nm) és a DNS károsító etopozid (50 µm) indukált apoptózisban vizsgáltuk a kaszpáz és a proteaszóma viszonyát HL-60 promyelocitás leukémia sejtvonalban. A kaszpázok gátlása Z-VAD.fmk-val (50 µm), a proteaszóma gátlása MG-132-vel (3 µm) történt. Az apoptotikus sejtek arányát áramlási citométerrel detektáltuk. A kaszpáz- és proteaszóma-aktivitás mérése fluoreszcens szubsztrátjaik (DEVD-AMC, LLVY- AMC) felhasználásával történt. Vizsgálatainkban az etopozid 6 óra után a sejtek 52%-ában okozott apoptózist, amit az MG %-ra, a Z-VAD.fmk 2%-ra csökkentett. Ezzel párhuzamosan a kaszpáz-3 és a proteaszóma-aktivitás egyaránt gátolható volt MG-132-vel és Z-VAD.fmk-val. 20 órás nocodazol kezelés a sejtek 38%-ában okozott apoptózist, amit az MG %-ra, a Z- VAD.fmk 12%-ra csökkentett. Emellett a kaszpáz-3- és proteaszóma-aktivitás egyaránt gátolható volt Z-VAD. fmk-val, azonban az MG-132 csak a proteaszóma aktivitást gátolta, a kaszpáz aktivitást nem. Eredményeink alapján elmondható, hogy HL60 sejtekben az etopozid-indukált apoptózisban a kaszpázok és a proteaszóma párhuzamosan, kölcsönhatva mûködnek, míg a nocodazol-indukált apoptózisban a proteaszóma a kaszpázokat követô szabályozó elemként lép be a folyamatba. OTKAT029611, ETT183/2000 és Bolyai Kutatási Ösztöndíj 134. Nagy K, Nagy E, Barna G, Sebestyén A, Kopper L, Mihalik R Semmelweis Egyetem, I.sz. Pathológiai Intézet A proteaszóma és a kaszpázok szerepe nocodazol és etopozid által indukált apoptózisban Célkitûzés: STAT-3 (Signal transducer and activator of transcription-3) a parciális hepatectomiát követô proliferatív válasz egyik fontos szabályozója. Jelen kísérleteinkben azt vizsgáltuk, hogy ez a transzkripciós faktor kimutatható-e májrákban és a tumorok proliferációja befolyásolható-e STAT-3 modulálásával. Módszer: HCC-t indukáltunk patkányokban Solt-Farber kémiai hepatokarcinogenezis protokollal. Az állatok felét leölés elôtt elôkezeltük dexametasonnal. A STAT-3 aktivitást EMSA-val határoztuk meg. A sejtproliferáció mértékét BrdU beépüléssel, a génexpresszió változásokat pedig Northern hibridizációval tanulmányoztuk. Eredmény: A májtumorokban magas STAT-3 aktivitás volt mérhetô. Dexametason elôkezelés jelentôsen csökkentette mind a STAT-3 aktivitást, mind a sejtproliferációt. A cyclin A expresszió is jelentôsen csökkent a kezelt állatokban, a c-myc, c-jun, c-fos szint azonban nem változott. Következtetés: Eredményeink szerint a májrákok növekedéséhez szükség van aktív STAT-3-ra. Ha specifikusabb inhibitorokkal is sikerül megismételni jelen megfigyelésünket, akkor a STAT-3 újabb terápiás próbálkozások célpontja lehet Nagy P 1, S Aranzazu 2, S Thorgeirsson 2 1 Semmelweis Egyetem I. sz. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Bp, 2 National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA Dexametason mérsékli a STAT-3-aktivitást és a sejtproliferációt HCC-ben in vivo Bevezetés: Az 5-Fluorouracil (5-FU) évtizedek óta széles körben alkalmazott citosztatikum, melyet több féle rosszindulatú daganatos megbetegedés kezelése során alkalmazunk. A készítmény használható monoterápia valamint kombinált kezelések formájában. Egyre jobban elterjed használata nagydózisú, tartós infúzió formájában is. A leggyakoribb mellékhatások hasmenés, hányinger, hányás, csontvelô- valamint nyálkahártya-károsodás. Tudott, de kevésbé ismert mellékhatás a cardiotoxicus hatás. Jelen prospektív vizsgálatunk során a folyamatos 5-FU infúzió mellett fellépô cardiotixicitás gyakoriságát értékeltük. Anyag és módszer: október május 31. között 34 vastagbéldaganat miatt resectiós mûtéten átesett betegnél alkalmaztunk adjuváns kemoterápiát. A betegek átlagéletkora 59 (36-74) év volt. A vizsgált csoportban 11 nô és 23 férfi volt. A kezelés 1. és 2. napja során 200mg/m2 Leukovorin, és 400mg/m2 5-FU bólus infúzió majd 600 mg/m2 5- FU folyamatos infúzió 22 órás adására került sor. A kezelést 14 naponta ismételtük, összesen 12 alkalommal (de Gramont protokoll). A betegeknél a kezelést megelôzôen részletes cardiologiai anamnézis, labor és EKG vizsgálat történt. Cardiotoxicus mellékhatás esetén a betegeknél echocardiographia, coronarographia, laborparaméterek vizsgálata, valamint troponin teszt történt. Eredmények: A vizsgálat során 3 betegnél (8,8%) észleltünk anginás panaszokat. Mindhárom beteg férfi volt. A betegek anamnézisében nem volt cardialis kórelôzmény. A betegek panaszai precordialis fájdalmak formájában jelentkeztek, típusos EKG változásokkal. A laborparaméterek kóros elváltozást nem mutattak. Az acutan elvégzett coronarographia 1 betegnél a LAD-n szignifikáns stenosisát igazolta, a másik két betegnél kóros elváltozás nem volt kimutatható. Így a vizsgálatba bevont betegek 5,8%-ánál észleltünk organikus eltérés nélküli 5-FU kezeléshez köthetô anginás szövôdményt. A betegek cardiologiai medicatióját követôen a kemoterápia szövôdmény nélkül folytatható volt. Következtetés: A folyamatos 5-FU kezelés alkalmazása esetén a cardiotoxicus mellékhatások észlelése különös figyelmet érdemel. A mellékhatás kialakulásának mechanizmusa továbbra sem tisztázott. Megfelelô cardialis monitorozás illetve szükség szerinti medicatio mellett a folyamatos 5-FU infúzió biztonsággal alkalmazható Nagy T, Tamás K, Vándor L, 1 Bodoky Gy Szent László Kórház Onkológiai Osztály,. 1 Országos Kardiológiai Intézet Intenzív Therápiás Osztály,. Cardiotoxicus szövôdmények prospektív vizsgálata 5-Fluorouracil folyamatos infúzió alkalmazása során Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

10 138. Nagykálnai T, Landherr L, Gyuricska A, Zatkóné Puskás G Fôvárosi Ökormányzat Uzsoki utcai Kórház, Onkoradiológiai Központ, Anastrozol (Arimidex) alkalmazása posztmenopauzális emlôrákban Az emlôrák keletkezését, fejlôdését az ösztrogén elôsegíti. Premenopauzában az ösztrogén elvonását végezzük. Posztmenopauzában antiösztrogéneket, esetleg antiprogesztineket, de leginkább az ösztrogének bioszintézisét gátló szereket (aromatáz-gátlókat) adunk: aminoglutethimid, rogletimid, anastrozol, letrozol, fadrozol, formestan, exemestan, stb. A perifériás ösztrogén-produkció lényegesen csökken, és csaknem 100%-os aromatáz-gátlás következik be magában a tumorsejtben is. Elsô vonalban 2 randomizált vizsgálatban (0030 és 0027) az anastrozol (Arimidex) legalább olyan hatásos volt, mint a tamoxifen (TAM), a progresszióig eltelt idô meghosszabbodott. Második vonalban (0004 és 0005 vizsgálatok) az ARI 1 mg-os adagjaival magasabb válaszadási arányt és hosszabb túlélést láttak, mint megestrol acetát 160 mg-os adagjaival (35.4% vs 34% és 56.1 hónap vs 46.3 hónap). A mellékhatások enyhébbek voltak. Anastrozol, letrozol, formestán adagolással olasz kutatók 85%, 69% és 80%-os clinical benefit -et figyeltek meg. Saját 146 posztmenopauzális emlôrákos betegünk adatait részletezzük, az irodalmi adatokkal kb. egyezô eredményekkel Nagykálnai T, Landherr L, Zatkóné Puskás G, Gyuricska A Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Onkoradiológiai Központ, Pamidronát (AREDIA ) infúziókkal szerzett tapasztalatok emlôrák csontáttétes eseteiben A daganatos betegek kb. 2/3-a elôbb-utóbb csontáttétet kap. Emlôrákos betegeknél a csontáttétek gyakorisága függ a prognosztikai faktoroktól, elsôsorban a nodális helyzettôl (N0 esetben 8%, 1-3 pozitív nyirokcsomónál 16%, a >4 pozitív nyirokcsomónál min. 27% a csontáttét incidencia), de befolyásolja a grade, a szöveti felépítés, az életkor, a receptorok státusza, stb. Elôrehaladott emlôrákos betegeknél kb. 70%-os a gyakoriság. A csontáttétes beteg várható élettartama kb. 2-3 év, a lefolyás alatt 2-3 történés (törés, mûtét, stb.) következik be. A bisphosphonátok elôtti idôkben a kezelés mûtétbôl, ill. sugárterápiából állt. Emlôrákos betegeknél a csont-anyagcserét bisphosphonáttal down-regulálva kevesebb a várható csontáttétek száma, 25%-al ritkább a csonttörések száma, jobb az életminôség, enyhül a fájdalom, hosszabb a várható túlélés, csökken a sugárkezelés szükségessége, stb. Ambulanciánkon 1380 pamidronát (AREDIA ) infúziót végeztünk 119 emlôrákos csontáttételes betegnél (átlag 11.6 ciklus). A csontfájdalom 5,9%-ban (7/119) teljesen elmúlt, 54,6%-ban mérséklôdött (65/119). Az életminôség 15,1%-nál lényegesen javult, 41,2%-nál javult (összesen: 56,3%). Orthopéd mûtétre csak 5% (6 beteg) szorult, 2 betegnél (1,7%) volt szükség gerincvelô dekompressziós kezelésre. Az adagolás egyszerû, ambulánsan végezhetô Nagykálnai T Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki u. Kórház, Onkoradiológiai Központ, Epirubicin helye az emlôrák kezelésében 2001-ben Node negatív emlôrákos betegeknél kb. 70%, 10 vagy több pozitív axilláris nyirokcsomó esetén mindössze 30% a várható 5 éves túlélés. Szisztémás kezelés nélkül a St.IIIB betegek mindössze 10%-a él 5 évet. Korai emlôrákban a adjuváns citosztatikus kezelés szignifikánsan javítja a teljes túlélést. A különbözô konszenzus konferenciák node negatív betegeknél is adnak kemoterápiát (terhelô prognosztikai faktorok esetén), de node pozitív esetekben a 6 sorozat CMF hatásosságát a 4 ciklus anthracyklin tartalmú kemoterápiával megegyezônek tartják. Az IBCSG az AC (doxorubicin-cyclophosphamide) kombinációt minden node-pozitív emlôrákos beteggel foglalkozó klinikai vizsgálatban standard-ként használja. A CMF-el összehasonlítva a CEF kemoterápia emelte a recidíva-mentes túlélések arányát minimális toxicitással, ezért az epirubicin-tartalmú ciklusokat lehet az elsô vonalú kemoterápia standardjának tekinteni az általános klinikai gyakorlatban. Az epirubicin ciklusok az életminôség tekintetében is versenyképesek akár a taxánokkal, akár a vinorelbinnel, de dózis-intenzifikációs vizsgálatokra is lehetôséget adnak. Összefoglalja az epirubicin használatának paramétereit Németh Á, Nyárády Z, Olasz L, Ember Á, Ember I PTE ÁOK Human Közegészségtani Intézet In vivo cisplatin kezelés hatása onko- és szuppresszor gének korai aktivációjára Intézetünkben évek óta foglalkozunk érzékeny állattörzsekben in vivo onko- és szuppresszorgének expressziójának vizsgálatával. Számos, kemoterápiás protokollban szereplô karcinogén anyagról bebizonyosodott, hogy szekunder tumorok, vagy másodlagos primer tumorok indukciójában kiemelt szerepe van. A citosztatikus protokollok vizsgálata az interakciók miatt bonyolult, ezért már korábban is komponensenként vizsgáltuk ezeknek a hatását a szekunder tumorok korai felismerése és állatkísérletes modellezése céljából. Az expozíció után a és 72 órával vizsgáltuk a célszervekbôl, illetve a perifériás fehérvérsejtekbôl izolált nukleinsavak (RNS)szintû génexpresszióit, két onkogén c- myc, illetve Ha-ras és egy szuppresszorgén a p53 esetében. E három génnek a korai történésekben, a DNS károsodás utáni reparációban, valamint a folyamatos jelaktiváció fenntartása szempontjából, azaz a daganatos proliferáció megindítása és fenntartása szempontjából kulcsszerepe van. Elôzetes tapasztalataink azt mutatták, hogy a már igen korán kimutatható gén-overexpressziók és a késôbb kialakuló daganatok között összefüggés lehetséges, megfelelô kísérleti rendszerekben. Az alábbi vizsgálatainkban állatkísérletben, génszinten eddig nem vizsgált, igen kiterjedten használt platina tartalmú citosztatikum a Cisplatin vizsgálatáról számolunk be. Elsô vizsgálataink azt mutatják, hogy a cisplatinnak szerepe lehet az onko- illetve szuppresszorgének korai aktivációjában Oláh J, Gyulai R, Varga J, Mohos G, Kapitány K, Papos M 1, Varga E, Korom I, Dobozy A Bôrgyógyászati Klinika, 1 Nukleáris Medicina Intézet, Szeged Sentinel nyirokcsomóbiopsia indikációja melanoma malignumban A sentinel nyirokcsomó technika bevezetésével megvalósíthatóvá vált a selectiv lymphadenectomia, azaz a sentinel nyirokcsomó-pozitivitás alapján elvégzett radicalis blockdissectio végzése melanoma malignumban. Mivel a legfontosabb prognosztikai faktorok egyike és az új TNM rendszerben a daganatbesorolás alapja a nyirokcsomó tumoros érintettsége, így nem elhanyagolható kérdés, hogy kinek és mikor végzünk sentinel nyirokcsomó vizsgálatot. Irodalmi adatok szerint melanoma esetén a sentinel nyirokcsomó-biopsia végzése nem tapintható regionális nyirokcsomók mellett 1 mm feletti tumorvastagság, ulceráció, valamint 1 mm-nél vékonyabb, de a Clark szerinti IV. szöveti szintet beszûrô daganat esetén végzendô. Klinikánkon az elmúlt két évben kezelt 244 melanoma malignumban szenvedô beteg közül 120 esetben elvégzett sentinel nyirokcsomó-biopsiából 58 esetben (48,3%) észleltünk nyirokcsomó micrometastasist. A sentinel nyirokcsomó-pozitív vékony melanomáknál (<1 mm) szignifikánsan több regresszív primer melanomát diagnosztizáltunk, míg vastagabb tumorok esetén gyakoribb volt az ulceráció fennállása. Ismert, hogy a klinikai és hisztológiai regressio nem kedvezô jel a melanoma prognózisát illetôen. A sentinel nyirokcsomó-biopsia végzésével a magasabb rizikójú betegek is kiszûrhetôk, ha a sentinel nyirokcsomó-biopsia indikációjában vékony melanomáknál a klinikai regressziót is figyelembe vesszük. 286 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

11 Bevezetés: Ismert, hogy a subcutan mastectomiák és prothesis beültetések után visszamaradt, minimális emlôszövetben is kialakulhat primer vagy secunder rosszindulatú daganat. A primer daganatok ritkák, felismerésük nem könnyû. Esetismertetés: A 48 éves nôbetegnél öt évvel korábban panaszokat okozó mastopathia miatt mindkét oldalon subcutan mastectomia és prothesis implantatio történt. Ezt megelôzôen több alkalommal végeztek mindkét emlôben excisiót. Az excisiók és a mastectomiák utáni szövettani vizsgálatok malignitást nem jeleztek. Idén áprilisban a jobb oldali mamilla széli része mögül távolítottak el egy szolid, tömött göböt, amelynek részletes hisztológiai vizsgálatakor malignus elváltozás igazolódott. Részletes kivizsgálást követôen májusban történt meg az emlô eltávolítása a prothesissel együtt, valamint az axillaris block-dissectio. Szövôdménymentes sebgyógyulás után a végleges szövettani feldolgozás eredménye alapján posztoperatív onkológiai terápia indult. Következtetések: Malignus elváltozás miatt végzett subcutan mastectomiák után a betegeket rendszeresen ellenôrzik. Benignus folyamat miatt hasonló mûtétet követôen viszont a kontroll gyakran csak esetleges annak ellenére, hogy a visszamaradt kevés emlôszövetben is képzôdhet a késôbbiekben malignus tumor. Ráadásul a plasztikai beavatkozások utáni kivizsgálásoknak speciális igényei vannak (például MR) Orbán L, Papp R, Németh T, Bende J, Nádor K, Halmai Zs Fôvárosi Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelôintézet, Mastopathia miatt végzett mindkét oldali subcutan mastectomia és prothesis implantatio után kialakult primer malignus emlôtumor A hasnyálmirigy daganata az összes malignus megbetegedés 2-4%-át teszi ki. A fejlett országokban így továbbra is emelkedô tendenciát mutat január és június között osztályunkon 41 hasnyálmirigy-daganatban szenvedô beteget láttunk el. Átlagéletkor 59 év (32-80 év, 23 férfi/18 nô). Radikális mûtét történt: 10/41, palliatív beavatkozást 11 betegnél végeztek. A többi betegünknél aspirációs citológiai vizsgálat igazolta a pancreas adenocarcinomát. Kemoterápiás kezelésben részesült 23 fô. Kemo-irradiáció 1 betegnél történt. FAM protokoll szerint kezeltünk 14 beteget. Progresszió fellépése után 4 beteg kezelését folytattuk Gemzar adásával. 1. vonalbeli Gemzar kezelést alkalmaztunk 7 esetben. 2 beteg esetében az általános állapot 5 FU monoterápiát tett lehetôvé. Összes kemoterápiában részesült betegünk közül 14 beteg elhunyt, 8 jelenleg is él, 1 állapotáról nem tudunk. A Gemcitabine növeli az RR arányát és a túlélést. Új Gemcitabine tartalmú protokollok bevezetésével a kezelési eredmények tovább javulhatnak Orbán M, Benyó I, Gerencsér Zs, Szántó J 1, Baki M Szent Margit Kórház, Onkológiai Osztály, Bp, 1 DOTE Onkológiai Tanszék, Debrecen Tapasztalataink hasnyálmirigy-daganatos betegek ellátása során Vizsgálat célja: A nem örökletes emlô- és petefészekrákok esetében a BRCA1 gén expressziójának változása szerepet játszhat a daganatok kialakulásában. Korábbi munkánk során (1) igazoltuk, hogy a gén négy leggyakoribb mrns izoformájának expressziós szabályozása egymástól markánsan elkülönül és eddig ismeretlen transz-faktorok hatására történik. A négy izoforma szekvenciális összehasonlítása kapcsán megfogalmaztunk egy hipotézist, miszerint a gén 11. exonjának két szakasza, mint feltételezhetô Exonic Splicing Enhancer vesz részt az alternatív splicing szabályozásában (2). Vizsgálataink arra irányulnak, hogy mutat-e egyéni variabilitást a négy BRCA1 izoforma egymáshoz viszonyított aránya, illetve hogy a relatív expressziós szintek eltolódása hozzájárul-e a malignus transzformációhoz. Módszerek: 20 összetartozó normál és tumoros emlômintában, illetve a hozzájuk tartozó vér limfocitákban kompetitív RT-PCR módszerrel határozzuk meg a BRCA1 izoformák relatív expresszióját. Eredmények: A minták folyamatos feldolgozása mellett az eddigi eredmények azt mutatják, hogy normál szövetekben az izoformák relatív expressziója nagy egyéni variabilitást mutat; ennek ellenére a malignus transzformációval mindig együttjár a négy izoforma arányának megváltozása. Következtetések: A BRCA1 alternatív splicingjának szabályozási zavara úgy tûnik, hogy a daganatképzôdés velejárója. További funkcionális vizsgálatok dönthetik el, hogy ez mennyiben ok vagy következmény. 1. Orban TI, Olah E. (2001) Biochem Biophys Res Commun, 280: Orban TI, Olah E. (2001) Trends Genet, 17: OTKA (T030039) által támogatott kutatás Orbán T, Köves I, Orosz Zs, Svastics E, Oláh E Intézet, Molekuláris Biológiai Osztály A BRCA1 gén: alternatív splicing és funkcionális hatásai Vizsgálat célja: 15 év alatt 3 betegnél észlelt spontán emlôamputációval találkoztunk. Az elôrehaladott, lokálisan kezdetben mindig bôrfekéllyel járó, hormon- és/vagy kemoterápia során gyógyuló folyamat minden esetben csontáttéttel, egyik betegünknél gerincvelôi kompresszióval is járt. Módszer: esetbemutatás, fotódokumentációval, klinikum ismertetéssel. Szövettani vizsgálaton kívül a lehetséges prognosztikai markereket is meghatároztuk. Eredmények: igyekeztünk a hosszú lefolyásra, a jó terápiás effektusra választ kapni. Következtetések: a spontán emlôamputáció az önvédelmi rendszer aktivitásának következménye? Bemutatjuk az önmagát amputálni képes emlôrák biológiai tulajdonságait és a betegek pszichés állapotát is Osváth M, Dani Á, Pinczés I, Szûcs I, Orbán J Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Megyei Kórháza, Tatabánya Spontán emlôamputáció - esettanulmányok Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

12 147. Ötvös L, Jeney A, Sági Gy, Kopper L, Tímár J, Kovalszky I, Sági J SE I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, MTA Kémiai Kutatóközponti Kémiai Intézet, Az MMP-9 és FUdR kiméra antiszenz oligodezoxinukleotid elôállítása és biológiai hatása. A malignus progresszióban szerepet játszó molekuláris tényezôk között kitüntetett szerepet kapnak a proteázok, mivel ezek biztosítják a tumorsejtek infiltratív növekedéséhez az extracelluláris tér átalakítását. A tumorsejtek áthaladása a bazal membránon a kollagén IV lebontását igényli, amely a matrixmetalloproteázok (MMP) irányításával történik, ennek jelentôségét az áttétképzésben igazolja a malignus progresszió és az MMP aktivitás közötti szoros kapcsolat. Ez a körülmény indokolja, hogy az elmúlt években az újabb daganatelleni gyógyszerek kutatása, többek között, a MMP aktivitás felfüggesztésére irányul. Az MTA KKKI és a Semmelweis Egyetem I. Pathológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet munkacsoportjai az 199O évek elején kezdték meg a kollagenáz IV (MMP-9) antiszenz-oligodezoxinukleotidjainak (AON) a vizsgálatát, amelyeknek a MMP-9-t szelektíven gátló hatásáról, valamint az MMP-9-t termelô sejtek mikroinvazivitásának a csökkenésérôl az elôzôkben már beszámoltunk. ( Annals of Oncology 7: ) Jelen munkánk célja megállapítani, hogy az MMP-9 génbôl levezethetô AON-FUdR kiméra rendelkezik-e antiproliferatív hatással és mennyiben tekinthetô a citotoxikus fluorodezoxiuridin hatékony hordozójának.megvizsgáltuk továbbá, hogy a FUdR jelenléte módosítani képes-e az MMP-9-AON-nek az MMP-9 aktivitását gátló hatását. Az MMP-9 gén közötti nukleotid szekvenciájából (5 -CTGGGCAGATTCCAAACC-3 ) normál foszfodiészter-foszforothioát kimérákat szintetizásítunk, amelyekben 1,3, vagy 6 FUdR helyezkedik el az AON 3 végén. Az FUdR egységek között normal foszfodiesszter, mig az AON-ban kizárólag monotiofoszforsa-o,o-diészter internukleozid kötés volt. Összehasonlítottuk az AON kimérák biológiai hatását az MMP-9 termelô HT-1O8O fibrosarcoma,valamint a nem termelô HT-29 colon carcinoma human tumorsejtvonalakon. Megállapítottuk, hogy az MMP-9 AON a sejtproliferációt csak 1O mg per ml koncentráció felett gátolták, azonban az MMP-9 AON-5-FUdR kimérák antiproliferatív hatása sokkal erôteljesebb és a HT 1O8O tenyészetben meghaladja az 5-FUdR hatását. Az antiproliferatív hatás mellett az AON kimérák jelentôsen gátolják az MMP-9 aktivitását is. Eredményeinket értékelve úgy gondoljuk, hogy az antiszenzoligonukleotid kimérák elôállítása ígéretes megközelítést jelenthet a daganat elleni gyógyszerkutatásban, mivel lehetôséget nyújt a hatóanyagoknak a megfelelô intracelluláris célpont felé történô irányítására, továbbá a génterápia és a citosztatikus kezelés komplex megvalósítására PáldyA, Nádor G, Vincze I, Zsámbókiné Bakacs M, Pintér A Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Környezet-egészségügyi Intézete, A méhnyakrák miatti halálozás, valamint a morbiditás területi eloszlása Magyarországon A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram keretében kialakított környezet-egészségügyi térinformatikai rendszer lehetôséget ad a mortalitási és morbiditási adatok leíró elemzésére. Az eredményesen szûrhetô méhnyakrák a nôk daganatos halálozásának 6%-át teszi ki. Régió- és klaszter analízist végeztünk éves, illetve éves korcsoportos bontásban standardizált halálozási hányados (SHH), illetve standardizált morbiditási hányados (SMH) kiszámításával. A kedvezôtlen (SHH >1 ill. SMH > 1) és kedvezô (SHH < 1 ill. SMH < 1) területekbôl kialakított régiókat, illetve a klasztereket térképen ábrázoltuk. A legutolsó elérhetô nemzetközi (1997) adatok szerint a magyar nôk méhnyakrák miatti halálozása a 4. helyet foglalja el (standardizált halálozási arányszám 6,4/ ), Románia, Litvánia és Észtország után. Országon belül elemezve a halálozást megállapítható, hogy mindkét korcsoportban en és néhányi vidéki településen mutat szignifikáns többletet. A morbiditást vizsgálva a fiatalabb korcsoportban halmozódás figyelhetô meg Csongrád és Békés megye területének nagy részén, Bács-Kiskun, Pest, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megye több településén is. A Dunántúlon Tolna, Somogy és Zala megye több településén mutatható ki morbiditási többlet. Az idôsebbeknél a dél-alföldi megyék morbiditási többlete majdnem összefüggô területen található Pandi E, Czeglédi F, Köves I, Gyergyai F, Horváth Zs, Sulyok Z, Dubecz S, Remenár É, Szabó E, 1 Katona Cs, Kralovánszky J Intézet, 1 Uzsoki u-i Kórház Onkoradiológia, Intratumorális és lymphocytákban mért dihidropirimidin dehidrogenáz-szintek közötti összefüggés vizsgálata rosszindulatú daganatos megbetegedésekben. A dihidropirimidin dehidrogenáz (DPD) az 5-fluorouracil (5-FU) katabolizmus sebességmeghatározó enzime. Korábbi vizsgálataink során (Katona Cs. et al. Oncology 55: 468,1998.; Pandi E. és mtsai. Magyar Onkológia 43/4:257,1999.) összefüggést mutattunk ki az 5-FU kezelés során kialakuló mellékhatások gyakorisága és súlyossága, valamint a lymphocytákban mért DPD szintek között. Vizsgálataink célja volt az intratumorális és a lymphocyta DPD szintek összehasonlítása és összefüggés keresése az enzim változása és a klinikai események (hatás, mellékhatások) között colorectalis daganatokban. Módszerek: A vizsgálatokat 241 colorectalis daganatos és 33 egyéb malignus megbetegedésben szenvedô beteg lymphocytáiban és közülük 86 esetben a colorectalis daganat és környezô szöveti mintákban is elvégeztük. A DPD szinteket radioenzimológiai módszerrel és HPLC technikával határoztuk meg, az értéket [pmol/perc/10 6 ly] vagy [pmol/perc/mg fehérje] egységben adjuk meg. Eredmények: A 274 beteg lymphocytájában mért DPD aktivitás átlagértéke 15,3±9,2 pmol/perc/10 6 ly volt (range 1,2-64,2). Huszonhat esetben (9,4%) 5 alatti, 65 esetben (23%) 10 alatti DPD értéket mértünk, vagyis a betegek 33%-ában az 5-FU kezelés várhatóan súlyos, illetve közepes mellékhatásokkal jár. Nem találtunk összefüggést a lymphocyták és a tumor vagy a környezô szövet (mg fehérjére vonatkoztatott) DPD értékei között. A legalacsonyabb DPD aktivitású csoportban a lymphocytákban mért átlagérték 37,0 a tumorban 23,5 a normál aktivitású csoportban a lymphocytákban 197,5 a tumorban ugyanakkor csak 29,9 pmol/perc/mg fehérje volt. Nem találtunk szignifikáns különbséget a tumor és a környezô szövetben mért DPD értékek között (átlagérték: 26,6 vs 27,1 pmol/perc/mg fehérje) és a két csoport közötti korreláció is gyenge volt (R=0,241). Az 5-FU kezeléssel szembeni érzékenységet befolyásolja az intratumorális DPD szint fokozódása. Egy adott beteg esetében minél magasabb a tu/környezô szövetben mért DPD hányados értéke, annál nagyobb a valószínûsége az 5-FU gyenge terápiás hatásának esetleg hatástalanságának. Betegeinket a tumorban mért DPD medián értéke alapján két csoportra osztva azt találtuk, hogy a medián érték alatti csoportban 1 feletti DPD hányados csak 9/43 esetben (20,9%), míg a medián érték feletti csoportban 29/43 esetben (67,4%) fordult elô. Vizsgálataink arra utalnak, hogy a lymphocytában mért DPD szint mellett a tumor és környezô szövet vizsgálatának eredményei is fontos adatokat szolgáltatnak a betegek fluoropirimidint tartalmazó kezelési protokolljainak egyéni megtervezéséhez. A munka az ETT244/2000 KO és a KEDE alapítvány támogatásával készült. 288 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

13 Célkitûzés: nyelôcsôtumoros anyagunkban analizálni a különbözô therapiás módszerek hatását. Módszer: klinikánkon 1998 óta 22 nyelôcsôtumoros beteget kezeltünk. 16%-uk nô, 84%-uk férfi volt. Átlagéletkoruk 58 (40-74) év. A tumorstádium a következôk szerint oszlott meg: 3 betegnél II/A, 7 betegnél II/B, 5-nél III., 9 betegnél IV. stádium. Szövettanilag a daganatok 70,8%-a laphámcarcinoma, 20.8%-a planocellularis carcinoma, 8,3%-a adenocarcinoma volt. Adjuváns céllal 9, palliatív céllal 13 beteget kezeltünk. Tizenhárom betegnél csak sugártherapiát, 2 betegnél sugártherapiát, majd chemotherapiát, 4 betegnél csak chemotherapiát, 3 betegnél concomittáló chemo-radiotherapiát adtunk. A sugártherapiát 2 Gy-s frakciókban Gy összdózisban, a chemotherapiát Cisplatin-5-FU kombinációval végeztük. Concomittáló chemo-radiotherapia esetén a chemo- és a radiotherapiát egyidejûleg alkalmaztuk. Három beteg esetében HDR after loading kezelést is adtunk. Eredményeink: kezelési eredményeinket az adjuváns céllal kezelt betegek esetében a progresszióig eltelt idôvel, a palliatív célú kezelést kapott esetekben pedig a therapiás válasz analízisével értékeltük. A mellékhatások chemotherapia esetében neutropenia, radiotherapia esetében nyelôcsôégés, nyelési fájdalom volt. A kezelést felfüggeszteni mellékhatások miatt 1-1 beteg esetében kényszerültünk. Következtetések: eredményeink mind a therapiás hatás, mind a toxicitás tekintetében megfelelnek a nemzetközi irodalomban leírtaknak Pap É, Varga Z, Kahán Zs, Thurzó L Onkotherápiás Klinika, Szeged Kezelési eredményeink elôrehaladott nyelôcsôtumoros betegek chemo- és sugártherapiájával A nagydózisú Methotrexat (HDMTX) a gyermekkori osteosarcoma (OSC) és akut lymphoblastos leukémiák (ALL) kezelésében széles körben alkalmazott kemoterápiás szer. A gyógyszer farmakokinetikai paramétereiben esetenként nagy eltérés lehet, amely súlyos toxikus mellékhatásokat eredményez. A kezelés során a gyógyszerszint monitorozása segítséget nyújt a leucovorin rescue kezelés megtervezéséhez. A vizsgálatok célja a kezelés során mért MTX plazmaszint adatok farmakokinetikai szempontok alapján történô értékelése. Betegek és vizsgálati módszer: A vizsgálatokat 25 ALL (14 fiú és 11 leány, életkor 2-12 év) és 12 OSC (5 fiú és 7 lány, életkor 6-18 év) diagnózisú gyerek többszöri HDMTX kezelése során végeztük. Az MTX és fô metabolitja (7-OH-MTX) plazmaszintjeinek meghatározása a kezelés elôtt, majd a kezelés indításától számított 24., 36. és 48. órában rutinszerûen és további idôpontokban, a gyógyszer eliminációjának függvényében, HPLC módszerrel történt. Eredmények: Az OSC-ás betegek esetében a 4 h. infúzió végére kialakuló átlagos MTX plazmaszint a ciklusszámmal emelkedett (elsô kezelés: 1062 µm ( ), hatodik kezelés: 1615µM ( )). ALL-ás betegek esetében a 4 h. infúzió végére, a ciklusszám emelkedésével alig volt tapasztalható emelkedés (elsô: 69.9± 41,2 a negyedik: 70,45±24,2 µm). A gyógyszer toxikus mellékhatásának kivédése szempontjából fontos 48. órában, a kezelési ciklustól függetlenül, OSC-s betegeknél 0,3-0,5 µm, ALL-s betegeknél 0,47-0,48 µm volt az MTX átlagos plazmaszintje. Amenynyiben a kezelés az átlagtól magasabb MTX plazmaszinteket eredményezett, arra már a 24. órában mért érték is utalt, és az esetek többségében toxikus tünetekkel is párosult. Toxikus plazmaszintet mértünk 10/88 ALL (legmagasabb érték 190,8 µm) és 5/82 OSC (legmagasabb érték 66,6 µm) kezelés során. Elhúzódó kiürülés ALL esetében 32 kezelést követôen alakult ki, melyek közül 30 esetben a 66., 1 esetben a 138. és 1 esetben csak a 168. órára csökkent az MTX plazmaszintje 0,2 µm alá. OSC-s betegeink esetében a gyógyszer kiürülése 31/82 kezelést követôen csak 66. órára következett be (MTX<0,2µM), és kiemelkedôen hosszú eliminációt 5 esetben találtunk (234, 166, 162, 90 és 72 óra). A toxikus plazmaszint nem minden esetben párosult hosszú eliminációval. Következtetések: Az MTX szint monitorozása saját eredményeink alapján is szükséges a toxikus mellékhatások csökkentéséhez. Az adatok gyûjtésével, a klinikai események követésével a kezelés biztonságossága mellett a klinikai eredményesség szempontjából is kívánunk adatokat nyerni Pap É, Kovács G 1, Jókúti L 1, Müller J 1, Kralovánszky J Intézet, 1 Semmelweis Egyetem II. Gyermekklinika, Nagydózisú Methotrexat kezelés farmakokinetikai követése gyermekeken Vizsgálat célja: Nehezen hozzáférhetô anatómiai keresztmetszeteken optimális dóziseloszlási viszonyok kialakítása, a besugárzástervezés kínálta lehetôségek áttekintése. Módszer: és között 43 inoperábilis agytumoros gyermeket kezeltünk intézetünkben, valamennyi esetben sugárfizikai terv alapján. Ezek közül 3 betegnél amint erre a feltételek adottak lettek konformális besugárzástervezés történt. Alkalmazott sugárforrások telekobalt, lineáris gyorsítók különbözô energiát alkalmazva. A dóziseloszlási viszonyokat vizsgáljuk céltérfogatban, illetve a környezô anatómiai struktúrákban, különös tekintettel a késôi sugárkárosodások lehetôség szerinti minimalizálására. Erre való tekintettel választottuk meg a biztonsági zóna nagyságát is az anatómiai szelvénytôl függôen 1,5-2 cm-es méretben. Ismertetjük a választott mezônagyságokat, sugárirányokat és a belépési szögeket. Összehasonlítjuk és elemezzük a telekobaltra és a gyorsítókra készült besugárzási terveket. Eredmények és következtetések: A hagyományos és konformális sugárfizikai tervekbôl megállapítható, hogy az utóbbi módszerrel az ép szervek sugárterhelése csökkenthetô, illetve a leadható összgócdózis nagysága a céltérfogatban növelhetô Pap L, Kocsis B, Németh Gy, Glavák Cs Intézet, Sugárterápiás Osztály, Besugárzástervezési kérdések gyermekkori agytörzsi daganatok kezelésében Vizsgálat célja: A colorectalis rák egyik legfontosabb kockázati faktorának minôsül a pozitív családtörténet, amely több autosomalis dominans öröklésmenetet mutató tünetcsoportban is megnyilvánulhat. Ezek egyike a familiaris adenomatosus polyposis (FAP), amelyet legnagyobbrészt az 5. kromoszómán található APC gén csíravonalas mutációi okoznak. Vizsgálataink arra irányultak, hogy hazai FAP családokban meghatározzuk az APC gén mutációs spektrumát, valamint értékeljük a genotípus és fenotípus esetleges összefüggéseit. Módszer: A vizsgálatba beleegyezô és genetikai tanácsadáson megjelent 20 FAP-os család tagjainak vérmintáiból DNS-t izoláltunk, majd az APC gén teljes kódoló régióját polimeráz láncreakcióval amplifikáltuk és kombinált heteroduplex/sscp analízisnek vetettük alá. A variánsokat direkt szekvenálással azonosítottuk. Eredmények: A 20 vizsgált családból 13 esetben (65%) mutattunk ki a gént inaktiváló, a FAP-os fenotípushoz egyértelmûen kapcsolható mutációt, emellett több bizonytalan hatású variáns, illetve polimorfizmus is meghatározásra került. Következtetések: A hazai FAP családok kialakulásának hátterében az esetek mintegy kétharmadában áll az APC gén mutációja. A kimutatott mutációk legnagyobb része (85%) visszatérô jellegû és 6 beteg esetében a forró pontnak tekintett kodonokat érintette. A mutációs spektrum további értékelése nagyobb esetszámú vizsgálat elvégzését teszi szükségessé. OTKA (T030039) és ETT (083/2000) támogatással végzett munka Papp J, Köves I, Oláh E Intézet, Molekuláris Biológiai Osztály, Az APC tumorszuppresszor gén csíravonalas mutációi hazai FAP családokban Magyar Onkológusok Társaságának 24. Kongresszusa Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám

14 154. Paszt A, Lázár Gy, Szentpáli K, Oláh T 1, Balogh Á Szegedi Tudományegyetem ÁOK Sebészeti Klinika, 1 Szegedi Városi Kórház Sebészeti Osztály Nyelôcsô cysta és leiomyoma sikeres videothoracoscopos sebészi kezelése Célkitûzések: A nyelôcsô leiomyoma és cysta malignus átalakulása ritka, azonban panaszokat okozó esetekben sebészi eltávolításuk indokolt. Videothoracoscopos módszerrel a nyelôcsô mellkasi szakaszán elhelyezkedô jóindulatú intramurális elváltozások is eltávolíthatóak, így elkerülhetô a thoracotomia, mely a magas morbiditásért elsôsorban felelôs. Jelen munkánkban két nyelôcsô leiomyoma és egy congenitalis nyelôcsô cysta sikeres videothoracoscopos sebészi kezelésérôl számolunk be. Módszer: A panaszokat okozó elváltozásokat nyelés-rtg., oesophagoscopia, mellkas CT és endoszonográfia segítségével diagnosztizáltuk. A mûtéteket altatásban, izolált intubáció alkalmazásával végeztük, így a mellkasban a mûtéti oldalon, a tüdô légtelenségével tudtuk biztosítani az ideális mûtéti feltárást. A mûtétek során CO 2 insufflatiora nem volt szükség. A mediastinalis pleura behasítását követôen a nyelôcsô falában elhelyezkedô elváltozásokat longitudinális myotomiát követôen kifejtettük. A nyelôcsô nyálkahártyájának épségét intraoperativ endoscopiával ellenôriztük. Eredmények: Minimális vérvesztés mellett (50 ml) a mûtéti idô 70, 120, ill. 180 perc volt. Intraoperativ és postoperativ szövôdményt nem észleltünk. Az elváltozások szövettani vizsgálata igazolta a praeoperativ diagnózist. A betegek a mûtétet követôen a 3. postoperativ naptól kezdôdôen per os táplálkoztak és 5 nap után panaszmentesen távoztak otthonukba. Következtetések: A videothoracoscopos technika biztonságos, kevesebb postoperativ fájdalommal jár és a beteg normális fizikai aktivitásának gyors visszatérését biztosítja. A videothoracoscopos mûtéti technika javasolt a nyelôcsô jóindulatú tumorainak eltávolítására Pápai Zs 1, Bodoky Gy 2, Szántó J 3, Poller I 1, Rahóty P 1, Eckhardt S 1, Szendrôi M 4, Láng I 1 1 Intézet, 2 Szent László Kórház Onkológiai Osztály, 3 Debreceni Egyetemi Klinika, DOTE Onkológiai Osztály, Debrecen 4 SE Ortopédiai Klinika, Bp Elôrehaladott lágyrészsarcomában szenvedô betegek kezelésének hatékonysága VIP (Etoposid, Ifosfamid, Cis-Platin) kombináció alkalmazásával Bevezetés: lágyrészsarcomás betegek gyógyszeres kezelésében csak kevés cytosztatikum bizonyult hatásosnak. A monoterápiában az Etoposid 13%-ban, Dacarbazin 17%-ban, Cis-Platin 23%-ban, Doxorubicin 25%-ban, a Holoxan 30%- ban bizonyult hatásosnak. A korábban alkalmazott kombinációs kezelés a CYVADIC séma, melynek hatékonysága 35% körül volt. A szerzôk ezen adatok alapján VIP kombináció bevezetésével vizsgálták az elôrehaladott lágyrészsarcomás betegek válaszadási arányát. Anyag és módszer: a vizsgálatba bevont betegek szövettanilag igazolt inoperábilis, metasztatikus, vagy helyileg recidivált lágyrészsarcomaban szenvedtek. A betegek általános állapota a WHO skála szerint 0-2, maximális korhatár 75 év, átlagéletkor 42,5 volt január-1999 júniusa között 134 beteg került a vizsgálatba. Az alkalmazott kezelés során 100 mg/m2 Etoposid 5 napon keresztül (1-5 nap), Ifosfamid 3000 mg/m2, napig, 40 mg/m2 Cisplatin napig adására került sor, 28 naponta ismételve. A betegeknél havonta laborvizsgálat, 2 havonta az elváltozás lokalizációja szerinti CT vizsgálat történt. A kezelés hatásosságát, ill. a mellékhatást a WHO feltételei szerint értékeltük. Eredmények: 134 betegbôl 60 beteg reagált a kezelésre. Remissziós ráta 45% volt (CR 9%, PR 36%). 56 betegnél (42%) a vizsgálat során nem volt értékelhetô változás (SD). A remisszió 4,6 hónapig állt fenn. A mellékhatások közül leggyakrabban az alopecia (100%) fordult elô, hányinger-hányás 54%-ban volt megfigyelhetô, leukopéniát 32%-ban észleltünk. Következtetések: az általunk alkalmazott VIP kombináció elôrehaladott lágyrészsarcomás betegeknél hatékonynak bizonyult. A kezelés következtében kialakult mellékhatások elfogadhatóak voltak. Véleményünk szerint a VIP kombináció elôrehaladott lágyrészsarcomas betegeknél rutinszerûen alkalmazható kezelési forma Patonay P, NaszályA Fôvárosi Onkoradiológiai Központ, Fôvárosi Uzsoki utcai Kórház, Irreszekábilis nyelôcsôdaganatok radio-kemoterápiája Vizsgálat célja: Irreszekábilis nyelôcsôdaganatok kombinált citosztatikumos és sugaras kezelése. Módszer: Kuratív, ill. palliatív célú radio-kemoterápia. A kezelés üregi AL HDR besugárzással indul (1., 7., 14. napon 8 Gy gócdózis 0,5 cm gócmélységben), majd a 21. naptól 6-18 MeV külsô besugárzás következik: felsô és középsô harmadi tumoroknál a szuprakláviumot magában foglaló mediasztinális AP-PA opponáló mezôkbôl 30 Gy összgócdózisig, majd 3 D konformális besugárzás formájában kiegészítve 50 Gy összgócdózisig: alsó harmadi tumoroknál 3 D konformális besugárzás formájában, a cöliakális nyirokrégiót magába foglaló céltérfogattal. Kemoterápia: A külsô besugárzással szimultán indul, a kezelés 21., 49. és 77. napján 20 mg/m 2 Cisplatin+600 mg/m 2 5-Fluorouracil iv infúzió adására kerül sor alkalmanként 3 egymást követô napon. Eredmények: 24 irreszekábilis, ill. inoperábilis nyelôcsôtumoros betegek közül 16/24 definitív, 8/24 palliatív radio-kemoterápiás kezelést kapott. Nyelési funkció: 22/24 betegnél a nyelés javult vagy nem változott, 1/24 betegnél romlott a nyelés 1 egységet, 1/24 beteg a kezelés közben elhunyt. Mellékhatás: bôrpír: 24/24 betegnél, átmeneti nyelésromlás: 6/24 betegnél, leukopénia: 2/24 esetben, nyelôcsôsipoly: 2/24 esetben. Egyéb mellékhatást nem észleltünk. Követési idô: kuratív célú terápiánál 17 hónap (6-52 hó), palliatív célú kezelésnél 8,9 hó (3-14 hó). Remisszió idôtartama: definitív radio-kemoterápia esetén: 15 hónap (3-48 hó), palliatív radio-kemoterápiánál 6 hónap (2-13 hó). Következtetések: Nyelôcsôdaganat radio-kemoterápiás kezelése inkább a nyelési funkció és az életminôség javulása, mint a túlélés terén tûnik eredményesnek Patonay P, NaszályA, Klinkó T, Lôvey K Fôvárosi Onkoradiológiai Központ, Uzsoki utcai Kórház, Patológiás csonttörés veszélye A vizsgálat célja: Oszteolitikus metasztázisok komplex ellátásának áttekintése. Módszer: Szupportáció: fájdalomcsillapítás, nagy dózisú szteroid adása, az érintett testrész immobilizálása. Sugárterápia: az áttétes csontterület megavoltos fotonbesugárzása, mint a kezelés érdemi és legfontosabb része. Sugárforrás: 1,3 MeV teleco vagy 6-18 MeV elektrongyorsító készülék. Besugárzási mezô: az érintett csontszakasz 2 cm-es biztonsági zónákkal. Dozírozás: konvencionálisan 10x3 Gy bôrgócdózis, heti 5x3 Gy (de alkalmaznak ettôl eltérô dózisokat is). Biszfoszfonát terápia: az oszteolitikus csont rekalcifikációja, a fájdalomcsillapító hatás, a daganat csontszövetben való megtelepedésének fékezése révén szerepe a csontáttétek kezelésében egyre jelentôsebb. Kemoterápia: csak a kemoterápiára érzékeny daganatok esetében van némi szerepe, az is inkább a sugárterápia után, az elért eredmény konzerválására. Eredmények: A fájdalom már a kezelés közben csökken, a terápia végére sok esetben akár meg is szûnhet. Az osszeális folyamat a kombinált kezelést követôen akár 1 2 évig is nyugalomban maradhat. Következtetés: Oszteolitikus csontáttétek sugár-, biszfoszfonát- és arra alkalmas esetben kemoterápia kombinált alkalmazása inkább a betegek életminôségét mint túlélését javítja. 290 Magyar Onkológia 45. évfolyam 3. szám 2001 MagyAR ONKOLÓGUSOK Társasága

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél

Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Eredményes temozolamid kezelés 2 esete glioblasztómás betegeknél Dr. Mangel László 1,2, Prof. Dr. Dóczi Tamás 3, Dr. Balogh Zsolt 4, Dr. Lövey József 2, Dr. Sipos László 5 Pécsi Tudományegyetem, Onkoterápiás

Részletesebben

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában

Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában Bevacizumab kombinációval elért hosszútávú remissziók metasztatikus colorectális carcinomában G E LE N C S É R V I K TÓ R I A, B O É R K ATA LI N SZ E N T MA RGIT KÓ RH Á Z, O N KO LÓ GIA MAGYOT, 2016.05.05

Részletesebben

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3,

Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Sarkadi Margit1, Mezősi Emese2, Bajnok László2, Schmidt Erzsébet1, Szabó Zsuzsanna1, Szekeres Sarolta1, Dérczy Katalin3, Molnár Krisztián3, Rostás Tamás3, Ritter Zsombor4, Zámbó Katalin1 Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén

Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Sentinel nyirokcsomó biopszia szájüregi laphámrák esetén Dr. Patkó Tamás, dr. Koltai Pál, dr. Remenár Éva, dr. Boér András Országos Onkológiai Intézet Fej-nyak-állcsont és Rekonstrukciós Sebészeti Osztály

Részletesebben

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése

Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Colorectalis carcinomában szenvedő betegek postoperatív öt éves követése Kegyes Lászlóné 1, Némethné Lesó Zita 1, Varga Sándor Attiláné 1, Barna T. Katalin 1, Rombauer Edit 2 Dunaújvárosi Prodia Központi

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL Dr. Krasznai Zoárd Tibor Debreceni Egyetem OEC Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Debrecen, 2011. 10.17. Bevezetés

Részletesebben

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg

Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner Szemeszter 2015.I.félév Jelleg Szabadon választható SE- TK/2015.I./00099 Daganatok és komplex terápiája A tanfolyamot az EEKH elfogadta,

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése

III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák. A fejezet felépítése III./8.3. Lokálisan előrehaladott emlőrák Kocsis Judit A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a helyileg előrehaladott emlődaganat fogalmát, diagnózisát és a terápiás lehetőségeket. A fejezet teljesítését

Részletesebben

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe

Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekbe Bár az emlőrák elsősorban a posztmenopauzális nők betegsége, a betegek mintegy 5,5%-a 40 évesnél, 2%-a 35 évesnél fiatalabb a diagnózis idején. Ezekben a korcsoportokban ez a leggyakoribb daganatos halálozási

Részletesebben

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea

San Antonio Breast Cancer Symposium. Dr. Tőkés Tímea San Antonio Breast Cancer Symposium Dr. Tőkés Tímea San Antonio, Texas, USA Henry B. Gonzalez Convention Center December 10-14, 2013 SABCS 2013 Több, mint 7500 résztvevő, több, mint 70 országból Továbbképzések,

Részletesebben

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest

GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA. Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest GARAT ÉS GÉGEDAGANATOK SUGÁRTERÁPIÁJA Dr. Takácsi-Nagy Zoltán Országos Onkológiai Intézet, Budapest 1. ÉVI kb. 550000 FEJ-NYAK TUMOROS ÚJ BETEG * (összes daganat 3-7 %-a) *60% III.-IV. stádiumú 2. SZÁJÜREGI

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. A patológiai, képalkotó és laboratóriumi diagnosztika jelentősége az onkológiában.

Részletesebben

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai

A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai A terhesség és a laktáció alatt kialakult emlőrák sebészeti vonatkozásai Maráz Róbert Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ A terhességi emlőrák a várandósság

Részletesebben

Sebész szerepe az axilla ellátásában Mersich Tamás Uzsoki utcai Kórház Sebészeti-onkosebészeti Osztály 2014. május 24. Kecskemét Bevezetés A nyirokcsomók sebészi eltávolítása felel a legtöbb szövődményért

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

Fejezetek a klinikai onkológiából

Fejezetek a klinikai onkológiából Fejezetek a klinikai onkológiából Előadás jegyzet Szegedi Tudományegyetem Általános Orvosi Kar Onkoterápiás Klinika 2012. Az emlőrák komplex onkológiai kezelése Az emlőrák progresszív és heterogén betegség.

Részletesebben

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012)

Tumorprogresszió és előrejelzése. Statisztikák. Statisztika - USA Megbetegedés / 10 leggyakoribb (2012) Tumorprogresszió és előrejelzése 1. Statisztikák 2. Kezelési protokollok 3. Jövő 4. Teszt írása Megbetegedés / 1 leggyakoribb (212) Statisztikák Forrás: CA Halálozás / 1 leggyakoribb (212) Statisztika

Részletesebben

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika

A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei. dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika A GI daganatok onkológiai kezelésének alapelvei dr Lohinszky Júlia SE II. sz Belgyógyászati Klinika Onkológiai ellátás Jelentősége Elvei Szemléletváltás szükségessége Klinikai onkológia Kemoterápia kit,

Részletesebben

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK

SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK SUPRACLAVICULARIS NYIROKCSOMÓ DAGANATOK DIFFERENCIÁLDIAGNOSZTIKÁJA CSAPDÁK Péter Ilona¹, Boér András² és Orosz Zsolt¹ Országos Onkológiai Intézet, Humán és Kísérletes Daganatpatológiai Osztály¹ és Fej-Nyak,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája.

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK. 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. PTE ETK KAPOSVÁRI KÉPZÉSI KÖZPONT KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKAI ANALITIKA SZAKIRÁNY SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 1.) A stroke képalkotó diagnosztikája és differenciál diagnosztikája. 2.) Az agy fejlődési rendellenességeinek

Részletesebben

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985.

Publications: 4. Nagykálnai T, Landherr L, Németh GY: Recidiváló epipharynx tumorok lokális rádiumkezelése. Fül-Orr-Gégegyógyászat 31: 97-101, 1985. 1 Publications: 1. Landherr L, Siminszky M, Patonay P, Patyánik M, Stumpf J. Bucca tumoros betegeink 3 és 5 éves túlélési eredményei 285 kezelt esetnél. MFE Szájsebészeti Szekció Kongresszusának gyűjteményes

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM 2015. október 15. (csütörtök) TUDOMÁNYOS PROGRAM 08.30 08.40 Köszöntő Prof. Dr. Mátyus László dékán DE Általános Orvostudományi Kar, Debrecen 08.40 08.45 Megnyitó, Bevezető Dr. Horváth Zsolt 08.45 11.00

Részletesebben

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A

Klinikai Központ Elnök. A Semmelweis Egyetem K l i n i k a i K ö z p o n t E l n ö k é n e k 1/2017. (I.30.) számú U T A S Í T Á S A Ikt.szám:10230/KLINK/2017 egészségügyi szolgáltató jellegére, társadalmi felelősségvállalására, valamint a lakosság egészségi állapota iránt érzett felelősségére tekintettel, orvosszakmai szempontok messze

Részletesebben

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások

Gasztrointesztinális tumorok. Esetbemutatások Gasztrointesztinális tumorok Esetbemutatások 1. Eset: 54 éves férfibeteg 1997 jul.-ban sigma tumor miatt sigma resectio. Szövettan: adenocc. G3, pt3, pn0 (5 nyirokcsomóból) pn0, kevés eltávolított nycs.

Részletesebben

8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem. prognosztikus SE I. sz. Gyermekklinika, Budapest

8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem. prognosztikus SE I. sz. Gyermekklinika, Budapest 8.00-10.00 2005. E45 november 11. péntek Bartók terem E46 Diffúz 7. Gyógyszeres Üléselnökök: nagy B-sejtes Dank onkoterápia lymphomák Magdolna, R-CHOP Rosta András, Horti (10 ) József E47 Primer Célzott

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály

A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában. Cifra János. Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály A sejt és szövettani diagnosztika modern eszközei a diagnosztikában és terápiában Cifra János Tolna Megyei Balassa János Kórház, Pathologia Osztály Szekszárd 2016. Május 6. Patológus feladatai Preoperatív

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet)

Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) Sugárterápia minőségbiztosításának alapelvei Dr. Szabó Imre (DE OEC Onkológiai Intézet) I. Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist az ép

Részletesebben

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió

Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió Emlőtumor agyi áttéteinek korszerű kezelése: a tumorválasz és extracraniális progresszió összefüggései Szentmártoni Gy., Zergényi É., Torgyík L., Tóth A., Szita A., Dank M. SE Radiológiai és Onkoterápiás

Részletesebben

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei

A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A keringı tumor markerek klinikai alkalmazásának aktuális kérdései és irányelvei A TM vizsgálatok alapkérdései A vizsgálatok célja, információértéke? Az alkalmazás területei? Hogyan válasszuk ki az alkalmazott

Részletesebben

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek

E4 A Gyermekkori szervezett lakossági emlőszűrések hatása az emlőműtétek 08.30-09.30 09.00-10.30 Pátria terem 2005. november 10. csütörtök E1 MEGNYITÓ E2 1.Nemzeti Üléselnökök: Rákkontroll Kovács Attila, Program Csonka I. Csaba, Ottó Szabolcs E3 Kásler Ottó jellegzetességei,

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből

A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből A tüdőrák agyi metasztázisainak komplex kezelése az onkopulmonológus szemszögéből Ostoros Gyula Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2007. október 6. Az onkológia jelenlegi legnagyobb kihívása

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN

ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN ÚJDONSÁGOK ELŐREHALADOTT NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK KOMPLEX ONKOLÓGIAI KEZELÉSÉBEN Ph.D. Tézis /rövidített változat/ Dr. Maráz Anikó Témavezető: Dr. Hideghéty Katalin, Ph.D. Szegedi Tudományegyetem Általános

Részletesebben

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL

Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt HU-0115/NA/2008-3/ÖP-9 ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK AZONOSÍTÁSA GENOMIKAI MÓDSZEREKKEL KÖZÖS STRATÉGIA KIFEJLESZTÉSE MOLEKULÁRIS MÓDSZEREK ALKALMAZÁSÁVAL

Részletesebben

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit

A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban között. Dr. Hortobágyi Judit A harkányi gyógyvízzel végzett vizsgálataink eredményei psoriasisban 2007-2011 között Dr. Hortobágyi Judit Pikkelysömörre gyakorolt hatása 2007-től 2009-ig 1. Lokális hatása 2. Szisztémás hatása 3. Állatkísérlet

Részletesebben

Változások az emlő sebészetében

Változások az emlő sebészetében Változások az emlő sebészetében Maráz Róbert, Boross Gábor Bács-Kiskun Megyei Kórház Kecskemét Általános Sebészeti Osztály, Onkoradiológiai Központ Sebészet fejlődése Elméleti ismeretek fejlődése Diagnosztika

Részletesebben

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan

A fejezet felépítése. A.) Általános nevezéktan II./1.4. fejezet: Nevezéktan, stádiumbeosztás Torgyík László, Dank Magdolna A fejezet áttekintése során a hallgató megismerkedik az onkológiai kezelések során használatos kifejezések értemével és a TNM-osztályozás

Részletesebben

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok

Terápiás ablak. Ionizáló sugárzás. Sugárterápia. Röntgen sugárzás. Radioaktív izotópok Ionizáló sugárzás Sugárterápia Lövey József Országos Onkológiai Intézet SE Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Budapest Az elnyelt sugárzás mértékegysége J/kg = Gray 100 % Terápiás ablak T C P N T C P

Részletesebben

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata Dr. Nemes Karolina, Márk Ágnes, Dr. Hajdu Melinda, Csorba Gézáné, Dr. Kopper László, Dr. Csóka Monika, Dr.

Részletesebben

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében

A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében A tüdőcitológia jelentősége a tüdődaganatok neoadjuváns kezelésének tervezésében Pápay Judit SE, I.sz.Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 70. Patológus Kongresszus Siófok 2011. szept. 29 - okt.1.

Részletesebben

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu)

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Immunológia I. 2. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) Az immunválasz kialakulása A veleszületett és az adaptív immunválasz összefonódása A veleszületett immunválasz mechanizmusai A veleszületett

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában

Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Lehetőségek és korlátok a core-biopszián alapuló limfóma diagnosztikában Strausz Tamás Tóth Erika Országos Onkológiai Intézet Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály FiPaT 2012 Elvi alapok WHO klasszifikáció

Részletesebben

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ SENTINEL NYIROKCSOMÓ SZCINTIGRÁFIA EMLŐRÁKBAN- MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Írta: Rajtár Mária 1. Háttér információk és definíciók Az emlőrák sebészi kezelése során az axillaris blockdissectióval eltávolított

Részletesebben

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre Immunológia I. 4. előadás Kacskovics Imre (imre.kacskovics@ttk.elte.hu) 3.1. ábra A vérsejtek képződésének helyszínei az élet folyamán 3.2. ábra A hemopoetikus őssejt aszimmetrikus osztódása 3.3. ábra

Részletesebben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben

Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Egyénre szabott terápiás választás myeloma multiplexben Dr. Mikala Gábor Főv. Önk. Egy. Szt István és Szent László Kórház Haematológiai és Őssejt-Transzplantációs Osztály Mit kell tudni a myelomáról? Csontvelőből

Részletesebben

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia

http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia http://www.rimm.dote.hu Tumor immunológia A tumorok és az immunrendszer kapcsolatai Tumorspecifikus és tumorasszociált antigének A tumor sejteket ölő sejtek és mechanizmusok Az immunológiai felügyelet

Részletesebben

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján)

pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) pt1 colorectalis adenocarcinoma: diagnózis, az invázió fokának meghatározása, a daganatos betegség ellátása (EU guideline alapján) Szentirmay Zoltán Országos Onkológiai Intézet Daganatpatológiai Centrum

Részletesebben

A korai emlőrák egyénre szabott kezelése

A korai emlőrák egyénre szabott kezelése A korai emlőrák egyénre szabott kezelése Ph.D. Tézis Dr. Kelemen Gyöngyi Témavezető: Prof. Dr. Kahán Zsuzsanna Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Onkoterápiás Klinika Szeged 2012 2 1.

Részletesebben

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III. Az élettudományi-klinikai felsőoktatás gyakorlatorientált és hallgatóbarát korszerűsítése a vidéki képzőhelyek nemzetközi versenyképességének erősítésére FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Részletesebben

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Jelentkezési hat.idő 2011.03.01. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Kódszám SE-TK/2011.I./00339 Szemeszter 2011.I.félév Jelleg Kötelezően választható Főcím Állapot A nőgyógyászati daganatok korai diagnosztikája és komplex kezelése. Kolposzkópos tanfolyam

Részletesebben

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése

Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Pajzsmirigy carcinomák nyaki nyirokcsomó metastasisainak percutan ethanol infiltrációs ( PEI ) kezelése Dr. Molnár Krisztián PTE Radiológiai Klinika Prof. Dr. Mezősi Emese PTE I. Belgyógyászati Klinika

Részletesebben

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje

A világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje MGYRKÖZLÖNY 2010. évi 77. szám 16751 2. melléklet a 31/2010. (V. 13.) EüM rendelethez világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási eljárásrendje 1. z eljárásrend tárgyát

Részletesebben

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása. Bevezetés. A fejezet felépítése. Sréter Lídia

II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása. Bevezetés. A fejezet felépítése. Sréter Lídia II./3.12. fejezet: Az ismeretlen kiindulású daganat ellátása Sréter Lídia A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató az ismeretlen kiindulású daganat fogalmát, definícióját, és komplex képet alkothasson

Részletesebben

Finanszírozott indikációk:

Finanszírozott indikációk: Bevacizumab Finanszírozott indikációk: 1. Inoperábilis előrehaladott, metasztatikus vagy kiújuló tüdő adenocarcinoma elsővonalbeli kezelése platinaalapú kemoterápiával kombinációban, majd azt követően

Részletesebben

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink

Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink Az emlő betegek ellátása során elért eredmények, tapasztalataink 2005.-2015. Szerző: Dinka Tibor, Abasiute A. George, Bodócs Ildikó, Kiss Csaba, Kelemen János, Kovács László, Kovács Ottó, Szántó Zoltán,

Részletesebben

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál

a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál TPA és CA 15-3 a legérzékenyebb markerkombináció emlôdaganatoknál Bevezetés Az emlôrák a leggyakoribb rosszindulatú betegség nôknél. Elôfordulásának gyakorisága 100.000 személybôl átlagosan 60 eset (1)

Részletesebben

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK

MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK MÓDOSULT KEMOTERÁPIÁS PROTOKOLLOK (2011. január 1-től) 7515* Kemoterápia, bevacizumab+folfox4 protokoll szerint... 1 7518* Kemoterápia, bevacizumab+xeliri protokoll szerint... 3 (2011. július 1-től) 7271*

Részletesebben

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése

A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése A nem tapintható emlőrák kezelésének multidisciplináris megközelítése Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Oktató Kórház Sebészeti Érsebészeti Osztály*, Nukleáris Medicina Osztály**, Pathológiai Osztály***,

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP)

Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) Humán genom variációk single nucleotide polymorphism (SNP) A genom ~ 97 %-a két különböző egyedben teljesen azonos ~ 1% különbség: SNP miatt ~2% különbség: kópiaszámbeli eltérés, deléciók miatt 11-12 millió

Részletesebben

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A krónikus myeloid leukémia kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály Budapest, 2013. június 26.

Részletesebben

OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin

OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin OncotypeDX Korai emlőrák és a genetika biztosan mindent tudunk betegünkről a helyes terápia megválasztásához? Boér Katalin Korai HR+, HER2- emlőrák kezelése ormonterápia emoterápia - előnye 4,4% lasszikus

Részletesebben

Intraocularis tumorok

Intraocularis tumorok Intraocularis tumorok 25 évvel ezelőtt, ha egy szemben chorioidea melanomát találtunk, akkor a szemet enucleáltuk. Szemben lévő festékes daganat (melanoma chorioideae) Chorioidea melanoma miatt eltávolított,

Részletesebben

2015. szeptember 11. (Péntek)

2015. szeptember 11. (Péntek) 2015. szeptember 11. (Péntek) 8.00 Regisztráció SZTE József Attila Tanulmányi és Informatikai Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. 9.0011.00 Workshopok (regisztráció alapján Klinikai helyszíneken) Pathológiai

Részletesebben

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények

Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Postterápiás követés daganatos betegségekben: mellkasi szerveket érintő korai és késői szövődmények Lipták Zsuzsanna, Bajcsay András, Molnár Zsuzsa, Küronya Zsófia, Nagy Tünde, Ganovszky Erna, Monostori

Részletesebben

Új orális véralvadásgátlók

Új orális véralvadásgátlók Új orális véralvadásgátlók XI. Magyar Sürgősségi Orvostani Kongresszus Lovas András, Szegedi Tudományegyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet Véralvadásgátlók alkalmazási területei posztoperatív

Részletesebben

Minőségbiztosítás a sugárterápiában

Minőségbiztosítás a sugárterápiában Minőségbiztosítás a sugárterápiában Dr. Szabó Imre DEOEC Onkológiai Intézet Sugárterápia Tanszék Irányelvek WHO 1988: Mindazon tevékenység, amely biztosítja a céltérfogatra leadott megfelelő sugárdózist

Részletesebben

Cetuximab. Finanszírozott indikációk:

Cetuximab. Finanszírozott indikációk: Cetuximab Finanszírozott indikációk: 1. Lokálisan előrehaladott fej-nyak carcinoma kezelésére radioterápiával kombinálva, a készítmény alkalmazása a docetaxel-tartalmú kemoterápia és cisplatin-tartalmú

Részletesebben

Modern terápiás szemlélet az onkológiában

Modern terápiás szemlélet az onkológiában Modern terápiás szemlélet az onkológiában Dr. Horváth Anna Semmelweis Egyetem, III.Belgyógyászati Klinika Haemato-Onkológiai osztály Budapest, 1125. Kútvölgyi út 4. TERÁPIÁS SZEMLÉLET VÁLTOZÁSA AZ ONKOLÓGIÁBAN?

Részletesebben

Rituximab. Finanszírozott indikációk:

Rituximab. Finanszírozott indikációk: Rituximab Finanszírozott indikációk: 1. Súlyos rheumatoid arthritis kezelésére, amennyiben előzetes, legalább három hónapig tartó TNF-alfa gátló terápia ellenére a betegség aktivitása megfelelően nem csökken

Részletesebben

III. Szegedi Emlőrák Szimpózium Szeged, 2009. szeptember 17-19.

III. Szegedi Emlőrák Szimpózium Szeged, 2009. szeptember 17-19. Részletes program 2009. szeptember 17. csütörtök 12.00 18.00 Regisztráció a szimpózium helyszínén SZTE Tanulmányi- és Információs Központ (TIK) 6722 Szeged, Ady tér 10. 14.00 14.05 Megnyitó Prof. Dr. Thurzó

Részletesebben

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály

Új terápiás lehetőségek helyzete. Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Új terápiás lehetőségek helyzete Dr. Varga Norbert Heim Pál Gyermekkórház Toxikológia és Anyagcsere Osztály Mucopolysaccharidosisok MPS I (Hurler-Scheie) Jelenleg elérhető oki terápiák Enzimpótló kezelés

Részletesebben

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből

Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Diagnosztikai problémák onkoplasztikai műtétek után a radiológus szemszögéből Bidlek M., Kovács E. Országos Onkológiai Intézet 2013. május 17-18 Szenológiai Kongresszus Kecskemét Műtéti típusok Kozmetikai

Részletesebben

MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA

MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA MAGYAR ONKOLÓGUSOK GYÓGYSZERTERÁPIÁS TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGA (MAGYOT) III. KONGRESSZUSA Támogatja a Magyar Szenológiai Társaság PROGRAM- ÉS ELÕADÁSKIVONATOK 2006. március 16-18. Budapest, Congress Park Hotel

Részletesebben

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER

THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER 1 of 6 12/1/2008 2:33 AM THERMOGRÁFIAI KÉPALKOTÓ RENDSZER Az infravörös monitorozás emisszión alapuló noninvazív képalkotó eljárás. A Budapesti Mûszaki Egyetemen kidolgozott thermográfiai vizsgálati rendszer

Részletesebben

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában

Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Új lehetőségek a tumoros emlőanyagok patológiai feldolgozásában Dr. Lippai Norbert Hetényi Géza Kórház, Szolnok Múlt és jelen Szakmai irányelvek a műtéti preparátumot az eltávolítás után azonnal (maximum

Részletesebben

E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok a klinikai

E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok a klinikai 8.00-10.00 Liszt terem 16. Onko-radio-diagnosztika Üléselnökök: Gődény Mária, 2005. Mayer november Árpád, 11. Horváth péntek Ákos E118 E116 E117 MR Az felhasználásban MR képalkotás alapjai, általános szempontok

Részletesebben

MAGYOT PROGRAMJA In memoriam Horti József dr. A prosztatadaganatok kezelése

MAGYOT PROGRAMJA In memoriam Horti József dr. A prosztatadaganatok kezelése MAGYOT 2011. PROGRAMJA 2011. MÁJUS. 20. Péntek. 09. 30. Megnyitó, köszöntések: Dr. Géczi Lajos Dr. Cseh József Védnökök: Prof. Dr. Oláh Edit Prof. Dr. Kásler Miklós Prof. Dr. Eckhardt Sándor 09. 50. In

Részletesebben

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében

A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Dr. Horváth Ákos DEOEC Sugárterápia Tanszék A sugárterápia szerepe a daganatok kezelésében Onkoterápiás lehetőségek: Lokális: - sebészet - sugárterápia -

Részletesebben

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája

Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Emlőbetegségek komplex diagnosztikája Preoperatív citológiai-patológiai diagnosztika Dr. Hamar Sándor SZTE ÁOK Patológiai Intézet Emlőbetegségek diagnosztikája Az emlőbetegségek diagnosztikájában a nem

Részletesebben

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók.

A.) Biopsziás mintavétel lehetőségei és a biopsziás anyagok kezelésével kapcsolatos tudnivalók. II./2.5. fejezet: Daganatok szövettani diagnosztikája Kulka Janina Ebben a fejezetben a daganatból történő szövettani mintavétel lehetőségeit és értékelését, illetve értékének korlátait, valamint a sebészeti

Részletesebben

1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 1149 Budapest, Pillangó park 12/d. Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága

1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 1149 Budapest, Pillangó park 12/d. Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága Magyar Onkológusok Gyógyszerterápiás Tudományos Társasága 2014. május 15. (csütörtök) 13.00 17.00 Regisztráció 13.30 14.50 Ebéd 14.50 15.00 Megnyitó Gyergyay Fruzsina 15.00 16.40 Tudományos program (MAGYOT)

Részletesebben

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program

eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Agydaganatok sugárterápia iránti érzékenységének növelése génterápiás eljárásokkal Doktori tézisek Szatmári Tünde Semmelweis Egyetem Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola Sugárterápia Program Doktori

Részletesebben

Gyógyszeres kezelések

Gyógyszeres kezelések Gyógyszeres kezelések Az osteogenesis imperfecta gyógyszeres kezelésében számos szert kipróbáltak az elmúlt évtizedekben, de átütő eredménnyel egyik se szolgált. A fluorid kezelés alkalmazása osteogenesis

Részletesebben

Diagnózis és prognózis

Diagnózis és prognózis Diagnózis, prognózis Általános vizsgálat Diagnózis és prognózis Fizikális vizsgálat Endoszkópia Képalkotás Sebészi feltárás A kezelés megválasztása Specifikus elemzés Kórszövettan/citológia Klinikai kémia

Részletesebben

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SUGÁRTERÁPIA BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÓRHÁZ,

Részletesebben

EMLŐDAGANATOK KOMPLEX DIAGNOSZTIKÁJA, KEZELÉSE. Szeged, 2013. október 17. Dr. Valicsek Erzsébet SZTE Onkoterápiás Klinika

EMLŐDAGANATOK KOMPLEX DIAGNOSZTIKÁJA, KEZELÉSE. Szeged, 2013. október 17. Dr. Valicsek Erzsébet SZTE Onkoterápiás Klinika EMLŐDAGANATOK KOMPLEX DIAGNOSZTIKÁJA, KEZELÉSE Szeged, 2013. október 17. Dr. Valicsek Erzsébet SZTE Onkoterápiás Klinika AZ EMLŐRÁK ETIOLÓGIÁJA A nők leggyakoribb rosszindulatú daganata Az összes carcinoma

Részletesebben

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban

Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Diagnosztikai irányelvek Paget-kórban Dr. Donáth Judit Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet, Budapest HALADÁS A REUMATOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA ÉS OSTEOLÓGIA TERÜLETÉN 2012-2014 2015. ÁPRILIS 17.

Részletesebben

A KAQUN-víz hatása onkológiai kezelés alatt álló betegeken. Randomizált vizsgálat.

A KAQUN-víz hatása onkológiai kezelés alatt álló betegeken. Randomizált vizsgálat. A KAQUN-víz hatása onkológiai kezelés alatt álló betegeken. Randomizált vizsgálat. Vizsgálati Protokoll Készítették: Dr. Liszkay Gabriella PhD. Klinikai onkológus-bőrgyógyász Dr. Robert Lyons KAQUN Hungária

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben