RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata"

Átírás

1 1 RADIOLÓGIA A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata Írta: DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. HÜTTL KÁLMÁN A duplex ultrahang (UH) vizsgálat olcsó és veszélytelen eljárás, ami optimális obliteratív és egyéb természető érbetegségek rutin vizsgálatára. Ez különösen igaz a cerebrovascularis betegségekre, melyek anatómiai szubsztrátuma az esetek többségében az UH számára is hozzáférhetı cervicalis szakaszon helyezkedik el. A carotis és vertebralis rendszer duplex UH vizsgálatának indikációi az alábbiakban foglalhatók össze: 1. Elsı, non-invazív mőszeres vizsgálatként o transiens vagy definitív féltekei tünetekkel járó cerebrovascularis inzultus; o tünetmentes carotis zörej; o nagy rizikójú mőtétet (pl.: extracorporalis szívmőtét) megelızı szőrés; o vertebrobasilaris tünetegyüttes, subclavian steal gyanúja esetén; 2. Nyomonkövetésre o ismert, de mőtéti indikációt nem képezı érelváltozás; o érsebészeti beavatkozás vagy angio-plastica után; 3. Egyéb o differenciál diagnosztika tisztázatlan hátterő neurológiai tünetek esetén; o nyaki tumorok topographiai viszonyainak és keringésének vizsgálata. Hazánkban egyre több UH laborban adottak a feltételek a carotis rendszer duplex UH vizsgálatára. Ugyanakkor a témával kapcsolatosan magyar nyelven viszonylag kevés irodalom áll rendelkezésre [1]. Cikkünkben saját tapasztalatainkra és a szakirodalomra támaszkodva kívánunk áttekintést adni a carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálatának módszertanáról, külön kiemelve a color duplex képalkotás nyújtotta elınyöket. A témával kapcsolatos fizikai és technikai ismereteket mélységükben nem érintjük, velük kapcsolatban utalunk a vonatkozó szakirodalomra [2., 3]. A vizsgálat kivitelezése A vizsgálat technikai kivitelezéséhez ajánlatos mindenkinek kialakítani egy vizsgálati protokollt, mely biztosítja az egyes vizsgálatok összehasonlíthatóságát, alaposságát [4., 5., 6]. A beteg legjobban fekvı helyzetben, ellenkezı irányba fordított fej és leeresztett váll mellett vizsgálható. A carotis villa és az interna proximalis szakasza ilyenkor jól hozzáférhetı. A "B" módú vizsgálatot keresztmetszeti és két hosszmetszeti síkban kell elvégezni. Elsı lépésként keresztmetszeti síkban áttekintve a carotisok cervicalis szakaszát, tisztázhatók a lefutási sajátosságok, különös tekintettel az elágazás viszonyaira. Már ekkor felmérhetık a lument szőkítı jelentısebb plaque-ok. Ezt "B" módú hosszmetszeti vizsgálat követi, majd pulzus Dopplerrel a clavicula és a rnandibula között lépésrıl lépésre végig kell vizsgálni elıször a carotis communist, majd az internát és externát. A carotis communisról, ép szakaszán áramlási spectrum

2 2 rögzítendı. Ezt követi az interna és az externa azonosítása, ami kulcsfontosságú. A morfológiai sajátságok mellett legfontosabb támpontunk a két ér eltérı áramlási mintája (ld. késıbb), ami egy-egy jellegzetes áramlási spectrum felvételével dokumentálandó. Törekedni kell a carotis interna minél hosszabb szakaszának megjelenítésére. Ez erıteljesen ellenkezı irányba fordított fej és posterolateralis transducer helyzet mellett érhetı el. A carotis internáról rutinszerően bulbaris és postbulbaris szakaszán rögzítendı áramlási spectrum. Ha a carotis rendszeren bárhol érfali eltérést észlelünk, dokumentálandó a plaque-ok elhelyezkedése, mérete lehetıleg állománya és felszíni sajátságai. Áramlási spectrumot a szőkület magasságában, valamint pre- és poststenoticusan kell rögzíteni az áramlás tengelyében, ahol a maximális áramlási sebesség észlelhetı. A normális carotis rendszer 2D képe Az artéria fala az ultrahang képen két párhuzamos echo formájában jelenik meg, amelyek közül a külsı az adventitiának, a belsı az intimának felel meg [7], A kettı közötti echomentes sáv reprezentálja a médiát. Az intima reflexió normálisan sima kontúrú, vékony és az adventitiával párhuzamos. Az intima csak akkor ábrázolódik élesen, ha az ultrahang nyaláb merılegesen esik be. így az intima ábrázolódása alapján ellenırizhetı, hogy a hosszmetszeti kép az ér tengelyében készült-e, illetve, hogy keresztmetszeti kép esetén a transducer pontosan me- rıleges-e az artéria hossztengelyére. A carotis communis közvetlenül a vena jugularis mellett, annál rendszerint kissé mélyebben halad. A két ér könnyen elkülöníthetı, mivel az artéria fala vastagabb, keresztmetszete jellegzetesen kör alakú, pulzációt mutat, és a transducerrel nem nyomható össze. A vena ezzel szemben összenyomható, és kalibere a légzéssel összefüggésben is széles határok között változik. A bifurcatioban a carotis interna és externa helyzete és alakja alapján általában megkülönböztethetı (1. ábra). Az interna rendszerint dorsalisabb és lateralisabb helyzető, és a processus mastoideus felé halad. Proximalis szakasza, a bulbus caroticus, jellegzetes formájú, tágabb kaliberő. Az externa ventromedialis elhelyezkedéső, és az arc felé halad. Kalibere kisebb, és rendszerint a biíürcatio fölött nem sokkal leadja elsı ágát, az a. thyroidea superiort. Morfológiai jegyek alapján, fıként kóros esetekben, a két ág nem mindig különíthetı el egyértelmően. Speclrum analízis A carotis rendszer egyes szakaszainak sajátos áramlási mintája a cerebralis és a perifériás artériák eltérı áramlási rezisztenciájából fakad [8]. Az agyat ellátó verıeres rendszer alacsony ellenállású, relatíve nagy volumenő vér áramlik át rajta. Az alacsony perifériás rezisztencia következtében az áramlás a teljes szívciklus ideje alatt anterograd irányú, az áramlási sebesség diastoléban csak fokozatos csökkenést mutat. Ennek a carotis interna áramlási spectrumán széles platószerő systolés hullám és viszonylag magas végdiastolés sebesség felel meg (2/a ábra). A perifériás verıeres rendszer ezzel szemben magas ellenállású. Diastoléban nincs számottevı áramlás, az áramlási sebesség gyorsan nullára csökken, esetleg rövid idıre retrográd áramlás jelentkezik. A carotis externa ágrendszere a perifériás artériákhoz hasonlóan viszonylag magas ellenállású (2/b ábra). Az áramlási görbén keskeny systolés hullám jellemzi, amit diastoléban alacsony sebességő anterograd áramlás követ. A carotis communis áramlási görbéje jellegében az interna és az externa között áll, közelebb a lényegesen nagyobb

3 3 volument áteresztı internához (2/c ábra). Color duplex képen a normális áramlás egyenes érszakaszon általában laminaris jellegő, azaz az ér perifériája és centruma között a színintenzitás fokozatosan változik. Egyes esetekben, pl. kanyarulatban, elágazódásban a legmagasabb sebességő áramlás tengelye excentrikus. Itt kóros eltérés nélkül is látható turbulencia. Ennek egyik jellegzetes helye a bulbus caroticus, ahol örvény képzıdés figyelhetı meg: az externával szemközti fal mentén az áramlás kis területen retrográd irányú[9]. Az örvény nagyságát anatómiai faktorok befolyásolják, mint pl. a bulbus tágassága és az elágazás szöge. A carotis interna és externa eltérı sajátságai a color duplex képen is megfigyelhetık, ami azonosításukat spectrum analízis nélkül is lehetıvé teszi. Az internában hullámzó, de diastoléban is folyamatos színintenzitás látható, míg az externában az áramlási jel diastoléban eltőnhet. Az externa azonosítását megkönnyíti még, hogy elágazódásai könnyebben felismerhetık color duplex módban. A normális a. vertebralis Az a. vertebralis vizsgálata két helyen lehetséges, eredésénél és a pars costotransversalisnak megfelelıen a C 3-6 csigolyák processus transversusai között. Az arterioscleroticus laesiok 90%-a az eredésnél helyezkedik el [10]. Ez a szakasz azonban az eseteknek csak mintegy 35-45%-ában ábrázolható. A processus transversusok közötti szakasz könnyen felkereshetı, egyenes lefutású, benne megbízható áramlásmérés végezhetı. A carotis communis vizsgálatakor a transducert kissé lateral felé irányítva, a carotisnál valamivel mélyebben felismerhetı a processus transversusok által okozott hangárnyékolás. Közöttük cranio-caudalis echomentes sávként ábrázolódik az a. vertebralis, ami normálisan 2-3 mm széles (3. ábra). Az esetek kb. 18%-ában az echomentes sáv megtartott áramlás mellett sem ábrázolódik. Ilyen esetekben a duplex vizsgálat helyének megválasztásában a color módban kapott áramlási jel segíthet. Az a. vertebralis áramlási spectruma a carotis internával megegyezı alacsony rezisztenciájú mintát követ, rendszerint annál alacsonyabb végsys- tolés és diastolés sebességekkel. Kóros eltérések a carotis rendszeren Leggyakrabban az érfal atheroscleroticus elváltozásait és azok haemodynamicai hatását keressük. Az atheroscleroticus folyamat legkorábbi UH jele az intima és a média réteg megvastagodása az érintett artériák falában, az intima echogenitásának fokozódásával. Az atheroscleroticus plaque-oknak megfelelıen az érlumenbe domborodó felrakodások láthatók, melyek color duplex képen áramlás kiesést okoznak [6., 11]. Megkülönböztethetünk alacsony, közepes, valamint magas echogenitású plaqueokat. Az alacsony echogenitású plaque-ok fıként lipideket tartalmaznak, B módú képen nehezen detectalhatók. A közepes echogenitású plaque-okban a lipidek mellett nagyobb mennyiségő kollagénrost is van. Ezek echogenitása a m. sternocleidomastoideusénál alacsonyabb, vagy azzal megegyezik, de az adventitiáénál alacsonyabb. A plaque-ok magas echogenitását calcificatiojuk okozza. A calcium tartalom, valamint a vastagság függvényében hangárnyékolást is okoznak. A plaque-ok állománya lehet inhomogén, egyes részeinek eltérı lipid-, kollagén- és calcium tartalma miatt. A plaque-ban keletkezı bevérzés is inhomogenitást okoz, alacsony echogenitású területként megjelenve. Számos vizsgálatot végeztek arra vonatkozóan, milyen összefüggés van a plaque-ok

4 4 szerkezete és a betegek klinikai tünetei között [12], Ezek közül egyesek arra utaltak, hogy inhomogén szerkezető plaque-ok gyakrabban láthatók cerebrovascularis szempontból szimptomatikus betegek carotis rendszerén. Ez alátámasztani látszik azt a feltételezést, hogy a plaque-ok bevérzése fontos szerepet játszik a cerebrovascularis betegségek pathogene- sisében [13., 14], A plaque-ok felszíni sajátságainak klinikai szignifikanciájáról a felmérések nem hoztak kellıen egybehangzó eredményt. A fı kérdés, hogy van-e a plaque felszínén exulceratio, ez valószínőleg csak kellı óvatossággal ítélhetı meg. Amennyiben jó minıségő képen biztosan sima kontúr látható, az exulceratio kizárható. Exulceratio csak abban az esetben írható le, ha mind hossz-, mind keresztmetszeti képen a plaque felszíne excavált, és az excavatioban color Dopplerrel áramlás detectalható [6., 15]. Mivel ennek megítélése még color Dopplerrel sem könnyő, elégségesnek tartjuk a plaqueok esetleges felszíni egyenetlenségeinek megemlítését [6]. Alapvetı követelmény az atheroscleroticus elváltozások pontos cranio-caudalis kiterjedésének és vastagságának megadása. A stenosis mértékének, lehetıleg pontos meghatározása képezi a duplex vizsgálat legfontosabb részét. Az artériás stenosisok kvantifikálása a morfológiai kép és haemodynamicai hatásuk alapján történhet. Enyhe fokú, haemodynamicai hatással nem járó stenosis mérése csak a morfológiai kép alapján lehetséges. Ennek klasszikus módja az angiographián látható diaméter redukció százalékos megadása. A nemzetközi szakirodalom és a hazai gyakorlat is ezt a módszert használja leggyakrabban [17]. Ugyanakkor a 2D UH vizsgálat lehetıvé teszi a keresztmetszeti redukció közvetlen mérését és százalékos megadását is, ami pontosabb a diameter stenosis mérésénél, mivel aszimmetrikus stenosis esetén független a mérés irányától [6], Kivitelezéséhez a képen körülrajzolandó az artéria residualis lumene. Inhomogén, egyenetlen kontúrú plaque-ok esetén ez kevésbé megbízhatóan végezhetı, a stenosis mértéke könnyen alábecsülhetı. Color Doppler ezt a hibaforrást is csökkenti. A stenosis méréshez szükséges még az eredeti lument is kijelölni, ami nem okoz nehézséget, mert az echomentes média sáv jelzi a subintimalisan terjedı plaque-ok basisát. Teljes elzáródás esetén az atheroscleroticus érelváltozásokkal összefüggésben, vagy azoktól függetlenül az érlument thrombus tölti ki. A thrombusok echogenitása és ezzel együtt kimutathatósága függ koruktól [18], Az egészen friss thrombus igen alacsony echogenitású, általában nem ismerhetı fel B módú képen, csak color Doppler segítségével az áramlás hiánya alapján (4. ábra). Így friss carotis thrombosis áramlásmérés nélkül csupán B kép alapján nem zárható ki. Az idımúlásával és a thrombus szervülésével az echogenitás nı, így régi thrombus általában közepes, esetleg magas echogenitású. Ultrahang képen a plaque-ok biztosan nem különíthetık el a környezetükben, illetve felszínükön képzıdı fali thrombusoktól. Thrombosis kimutatása felmerülhet a vena jugularis internában is, ami elsısorban centralis vénás kanülálás vagy mediastinalis folyamat szövıdményeként alakulhat ki. A lument kitöltı thrombus mellett ilyenkor jellegzetes, hogy a vena nem nyomható össze, és áramlás nem detectalható. Bár önmagukban ritkábban képezik UH vizsgálat indikációját, mellékleletként gyakran találkozunk a carotis rendszer elsısorban arterioscleroticus és hypertoniás hátterő lefutási rendellenességeivel (coiling, kinking). Ezek ábrázolása és áramlásuk megítélése különös gondot és néha nem kevés idıt igényel, amit a color duplex technika jelentısen megkönnyít. Itt említendık a primer vagy postoperatív carotis aneurysmák, amelyekben az áramlás turbulens, lelassult lehet. A lument részben

5 5 thrombus töltheti ki. Ritka, de color duplex vizsgálattal jól azonosítható elváltozás a glomus caroticurn tumora. B módú képen rendszerint a carotis villában ülı, azt széttoló, echoszegény, jól körülírt térimé látható. Color duplex módban ábrázolódik a tumor jellegzetes hyper- vascularisatioja [19]. A Doppler eltérések értékelése A verıeres szőkületek enyhébb esetben nem okoznak az áramlási sebességben értékelhetı változást. Kb. 50%-os diaméter (azaz kb. 70%-os keresztmetszeti) stenosis szükséges ahhoz, hogy az áramlási sebesség emelkedése bekövetkezzen, ezt tekintjük a haemodynamicai szignifikancia határának [20]. Az ennél kisebb fokú stenosisok mérése csak morfológiai úton történhet, ahogy azt már korábban leírtuk. A nagyobb fokú stenosisok megítélésére a morfológiai mérés már önmagában nem elég megbízható: a stenosis mértéke könnyen alul-, vagy túlbecsülhetı. Külön kiemelendık a bul-bus caroticus stenosisai, amelyek a bulbus fiziológiás tágulata miatt csak elırehaladottabb stádiumban okoznak áramlási sebesség emelkedést. így akár 80-90%-os stenosis is elıfordulhat a bulbusban szignifikáns haemodynamicai hatás nélkül. Az áramlási eltérést okozó stenosisok mértékének meghatározása mindig az áramlási spectrum alapján történik, az áramlási sebesség mérésével és jellegzetes sebesség arányok kiszámításával. A spectrum analízissel történı stenosis becslés jól korrelál az angiographiás és intraoperatív adatokkal [21]. Klinikai és prognosztikai szempontból különös jelentısége van a 80%-nál nagyobb mértékő stenosisoknak [22], A közelmúltban befejezett NASCET (North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial) eredményei egyértelmően igazolták, hogy a rekonstruktív carotis mőtét ezen esetekben jelentısen csökkenti a stroke elıfordulást [23]. Ezért a carotis rendszer duplex vizsgálatának egyik fı célja a haemodynamicailag szignifikáns, ezen belül is elsısorban a kifejezett, 80%-ot meghaladó mértékő stenosisok felismerése. Haemodynamicailag szignifikáns stenosisban és az azt distalisan közvetlenül követı érszakaszon az áramlás sebessége emelkedik. A megnövekedett sebesség mérése képezi a stenosis diagnosztikájának alapját. Négy alapvetı paraméter használata ajánlott a stenosisok mértékének meghatározásához: a systolés csúcssebesség, a diastolés csúcssebesség, a systolés és diastolés sebesség ráció [6]. A systolés csúcssebesség a stenosisok detektálására alkalmas legérzékenyebb és legkönnyebben reprodukálható paraméter. Értéke normálisan cm/s alatt van. 50%-os diaméter stenosis fölött a systolés csúcssebesség a stenosis mértékével együtt nı [24, 25], Kb. 250 cm/s fölött komoly, 80%-ot meghaladó stenosissal van dolgunk. Igen nagyfokú stenosisok esetében, fıként, ha az hosszabb segmentumot érint, a systolés sebesség további növekedést nem mutat, értéke eshet az enyhén emelkedett, vagy akár normális tartományba. A systolés csúcshullám kiszélesedése és a beszőkült systolo-diastolés sebesség különbség utal ilyenkor az áramlás kóros jellegére. A végdiastolés csúcssebesség 40 cm/s-ig tekinthetı normálisnak. Értéke kb. 60%-os stenosis fölött kezd el emelkedni, és a kritikusnak tekinthetı 80%-os mérték fölött emelkedésének üteme kifejezetté válik, értéke ekkor meghaladja a 100 cm/s-ot (5. ábra). Ezáltal a klinikailag szignifikáns nagyfokú stenosisok elkülönítésében a végdiastolés csúcssebesség emelkedésének fontos kórjelzı szerepe van [1, 4, 6]. A fenti sebesség kritériumok használatakor szem elıtt kell tartani, hogy a systolés és diastolés sebességet különbözı élettani és pathológiai

6 6 tényezık befolyásolják, mint pl. a vérnyomás, perctérfogat, aritmiák, aorta vitiumok, a perifériás pr. compliance csökkenése... stb. Ezért a normálisnak tekinthetı értékek meglehetısen széles határok között változhatnak. Pl. hyper- toniás, diffúz arteriosclerosisban szenvedı betegnél a normális systolés sebesség jóval magasabb értékő lehet, míg az alacsony perctérfogat mind a systolés, mind a diastolés sebességet csökkenti. Maguk az obstructív elváltozások is módosíthatják az áramlási sebesség alakulását, amennyiben a carotis rendszeren aszimmetrikusan helyezkednek el. Például egyik oldali carotis interna occlusio, vagy súlyos, tandemszerően elhelyezkedı stenosisok mellett megnövekedhet az ellenoldali carotis rendszeren átáramló vér mennyisége és így az áramlás sebessége is [26]. Ez bármely stenosis túlértékelésének veszélyével jár. Az ilyen haemodynamicai hatások kiküszöbölésére és a mérési adatok mintegy standardizálására két index vezethetı be. A systolés sebesség ráció a stenosisban és a carotis communis normális szakaszán mérhetı systolés csúcssebességek hányadosa. A végdiastolés ráció hasonlóképpen számítandó a végdiastolés csúcssebességbıl [6], A systolés sebesség ráció 1,5 fölött tekinthetı kórosnak, míg 3,7 fölötti érték nagyfokú, 80% fölötti stenosisra utal. A végdiastolés ráció határértéke 2,6 körüli, és 5,5 fölött bizonyít kritikus stenosist. Ha a stenosisban mérhetı áramlási sebesség értékek egyértelmően nagyfokú stenosisra utalnak, a sebesség rációk kiszámítására nincs szükség. Enyhébb sebességemelkedés, vagy határértékek mellett azonban kiszámításuk elengedhetetlen, mivel döntıen módosíthatják az elváltozások megítélését. A kifejezett stenosisok nemcsak elıfordulásuk helyén, hanem a distalisabb és proximalisabb érszakaszon is jellegzetes spectrum változást hoznak létre. Ennek kimutatását célozza a hullámforma elemzés, melynek során a kétoldali carotis communisban és interniában detectálható, normálisan alacsony rezisztenciájú áramlási mintát hasonlítjuk össze. Ha a Doppler mintavétel helyétıl distalisan a communis, vagy az interna lumenét kifejezetten szőkítı, ezáltal a keringési ellenállást növelı elváltozás van, az áramlási spectrum hasonlóvá válik a magas rezisztenciájú externa spectrumához, azaz a systolés csúcssebesség kisebb fokú csökkenése mellett a végdiastolés csúcssebesség kifejezetten csökken, esetleg nulla lesz, a systolés hullám keskennyé válik [27]. Ez legkifejezettebben a carotis communison észlelhetı interna occlusio mellett, de az interna hasonló áramlás változása is jelezhet a cranialisabb érszakaszon rezisztencia emelkedést okozó stenosist (6. ábra). Az áramlásmérés helyétıl proximalisan elhelyezkedı nagyfokú stenosis az áramlási spectrumot lelapítja, mind a systolés, mind a diastolés csúcssebesség csökken, a systolés hullám kiszélesedik [28]. A hullámforma változásai számszerően is leírhatók a rezisztencia és pulzatilitási indexekkel. A hullámforma elemzéséhez tartozik a spectrum szélesség vizsgálata. Normális laminaris áramlás és keskeny (1-2 mm) mintavételi tartomány mellett a systolés csúcsnak megfelelıen keskeny a spectrum, majd diastoléban kissé kiszélesedik. A spectrum rendellenes kiszélesedése, a "systolés ablak" betöltıdése turbulenciát jelez. Ez elıfordulhat szignifikáns sebesség eltérést még nem okozó atheroscleroticus elváltozások, valamint jellegzetes a szignifikáns stenosist követı poststenoticus turbulencia következtében [29]. Az a. vertebralis kóros elváltozásai Az a. vertebralisok eredése körüli stenosisok, amennyiben ábrázolhatók, a carotis rendszernél leírtakhoz hasonló áramlási spectrum változásokat okoznak. Ennek

7 7 kvantifikálása azonban kevéssé megbízható és reprodukálható [4], Az ér középsı szakaszán felvett áramlási spectrum csak indirekt információt ad esetleges proximális stenosisról. Ez nem differenciálható a viszonylag gyakran elıforduló féloldali vertebralis hypoplasiától. Az a. vertebralissal kapcsolatos elsıdleges és legtöbb terápiás konzekvenciával bíró kérdés az áramlás iránya, ami az ér azonosítása esetén egyértelmően meghatározható. Nehézséget az az eset jelenthet, amikor az a. subclavia nagyfokú stenosisa mellett incomplet steal alakul ki, azaz a vertebralis áramlási iránya alternáló a szívciklus egyes szakaszaiban [4]. Steal syndroma gyanúja az azonos oldali felsı végtag compressios tesztjével támasztható alá. A felkarra felhelyezett vérnyomásmérı mandzsettát kb. 5 percre a systolés vérnyomás fölé kell pumpálni. Leeresztése után steal esetén az azonos oldali a. vertebralisban a retrográd áramlás sebességének és intenzitásának növekedése észlelhetı, amit a felsı végtagi reaktív hyperaemia okoz. Az a. subclavia és a felsı végtagi artériák vizsgálata további támpontot nyújthat a steal syndroma diagnosisához. A duplex ultrahang-vizsgálat hibaforrásai A képalkotásban csak a határfelületre 90 -ban, vagy ahhoz közeli szögben beesı nyalábok vesznek részt, ezáltal csak az ultrahang nyalábra merıleges felszínek ábrázolandók élesen. Ezt a hátrányt csökkenti a minél többirányú megközelítés. Zavaró tényezı lehet az elülsı érfal durva meszesedése által okozott hangárnyék, ami lehetetlenné teszi mind az áramlásmérést, mind a szemközti érfalrészlet megjelenítését [6]. A spectrum analízis értékelését torzító legelemibb hibaforrás a mintavétel helyének nem megfelelı megválasztása. A stenosis mértéke csak a maximális sebességemelkedés helyén felvett spectrum alapján ítélhetı meg. Nehéz feladat a totális és szubtotális occlusiok differenciálása. Az igen szúk residualis lumenben alacsony sebességő és beszőkült aplitúdójú az áramlás, ami a Doppler érzékenység nem megfelelı beállítása mellett nem detektálható, és teljes elzáródásnak véleményezhetı. E hibákat a color Doppler zömében kiküszöböli: a teljes érszakasz áramlásának áttekintésével a kóros áramlású helyek rögtön felismerhetık és célzottan végezhetı spectrum analízis, ami nagymértékben meggyorsítja a vizsgálatot. Egyértelmőbb a residualis lumen kijelölése és a teljes occlusio elkülönítése nagyfokú stenosistól. Mind a color Doppler, mind a hagyományos spectrum analízis adatait torzítja a rossz szögválasztás. Ha a Doppler nyaláb és az áramlás tengelye által bezárt szög nagyobb 60 -nál, a szög beállítás minimális hibái i s jelentıs eltérést eredményeznek a mért áramlási sebesség értékben. 90 -os beesés kö zelében a Doppler jel nem detectálható, mert ilyenkor a cos co = 0. Ezáltal color duplex módban az UH nyalábra merılegesen lefutó érszaka- szokban nem látható áramlási jel, ami nem tévesztendı össze occlusioval. A vizsgálat értékelését zavaró mőtermék az ún. aliasing, aminek részletes magyarázatától itt eltekinthetünk. Lényege, hogy adott frekvenciájú pulzus Doppler bizonyos értéknél magasabb áramlási sebességet nem képes mérni. Az áramlási spectrum ezen érték fölé esı részét a gép a zéró vonal alatt a retrográd irányú áramlási sebesség tartományba vetítve ábrázolja. Ez elkülönítendı fordított irányú áramlástól. A legtöbb berendezésnél mód van az alapvonal leszállítására a negatív sebességtartomány beszőkítése árán. Az aliasing folyamatos hullámú Dopplerrel

8 8 nem jelentkezik, így a kezdetben carotis vizsgálatra is alkalmazott CW Dopplerek ebben a vonatkozásban hasznos kiegészítıi lehetnek az ultrahang labornak. Irodalom 1. Harkányi Z.: Cerebrovascularis betegségek duplex-vizsgálata. In: Harkányi Z. (ed.): Duplex Ultrahang. Springer Hungarica. Budapest, pp (1991) 2. Taylor, K. J. W., Holland, S.: Doppler US I. Basic principles, instrumentati- on, and pitfalls. Radiology; 174: (1990) 3. Scoutt, L. M., Zawin, M. L., Taylor, K. J. W.: Doppler US II. Clinical applica- tions. Radiology, 174: (1990) 4. Caroll, B. A.: Carotid sonography. Radiology, 178: (1991) 5. Bluth, E. I., Wetzner, S. M., Stavros, A. T. et al: Carotid duplex sonography: A multicenter recommendation for standardized imaging and Doppler criteria. Radiographics, 8: (1988) 6. Zwiebel, W. J., Knighton, R.: Duplex examination of the carotid arteries. Seminars in US, CT and MRI,. 11: (1990) 7. Pignoli, P. P" Tremoli, ET., Poli, A. el al: Intimal plus médiai thickness of the arterial wall: a direct measurement with ultrasound imaging. Circulation, 74: (1986) 8. Blackshear, W. M" Phillips, D. ]., Chikos, P. M.: Carotid artery velocity patterns in normál and stenotic ves- sels. Stroke, 1: (1980) 9. Middleton, W. IX, Foley, W. IX, Lawson, T. L.: Flow reversal in the normál carotid bifurcation: color Doppler flow imaging analysis. Radiology, 167: (1988) 10. Delcker, A., Diener, H. C.: Color-coded duplex sonography in the evalua- tion of vertabral arteries. Bildgebung. 59: (1992) 11. Weinberger, J., Marks, S. J., Gaul, J. J. et al: Atherosclerotic plaque et the carotid artery bifurcation: Correlation of ultrasonographic im-aging with morfology. J. Ultrasound Med., 6: (1987) 12. Seeger, J. M., Klingman, N.: The relationship between carotid plaque composition and neurologic symptoms. J. Surg. Res. 43: 78-85, (1987) 13. Bluth, E. I., Kay, D., Merritt, C. L. B. et al: Sonographic characteriza-tion of carotid plaque: detection of hemorrha- ge. AJR, 146: (1986) 14. Leaky, A. L, McCollum, P. T" Feeley, T. M. et al: Duplex ultraso- nography and selection of patients for carotid endarterectomy: plaque morphology or luminal norrowing. J. Vasc. Surg., 8: (1988) 15. Bluth, E. I., McVay, L. V., Merritt, C. R. B. et al: The identification of ulce- rativ plaque with high resolution duplex carotid scanning. J. Ultrasound Med. 7: (1988) 16. A magazinbab nincs 16. sorszám.

9 9 17. Fox, A. J.: How to measure carotid stenosis. Radiology, 186: (1993) 18. Sigel, B., Machi, J., Beitler, J. L., Justin, J. R.: Red cell aggregation as a cause of blood flow echogenicity. Radiology, 148: (1983) 19. Delcker, A., Diener, H. C., Miiller, R. D., Haase, R.: Carotid body tumor: Appearance on color-flow Doppler sonography. VASA, 20: (1991) 20. May, A. G., Van de Berg, L., Deweese J. A.: Critical arterial stenosis. Sur- gery, 54: (1963) 21. Zwiebel, W. J., Austin, C. W., Sackett, J. F. et al: Correlation of high-resolution, B- mode and continuous-wawe Doppler sonography with arteriog- raphy in the diagnosis of carotid stenosis. Radiology, 149: (1983) 22. Brown, P. B" Zwiebel, W. J" Call, C. K.: Degree of cervical carotid artery stenosis and hemispheric stroke: Duplex US findings. Radiology, 170: (1989) 23. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial Collabora- tors. Beneficial effect of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N. Eng. J. Med., 325: , (1991) 24. Withers, C. E" Gosink, B. B., Keightley, A. M. et al: Duplex carotid sonog- paphy: peak systolic velocity in quantifying internal carotid artery stenosis. J. Ultrasound Med., 9: (1990) 25. Jacobs, N. M., Grant, E. G., Shellinger, D., ByrdM. C., Richardson, J. D., Cohan, S. L.: Duplex carotid sonography: criteria for stenosis, accuracy and pitfalls. Radiology, 154: (1985) 26. Hayes, A. C., Johnston, W., Baker, W. H. et al: The effect of contralateral disease on carotid Doppler frequency. Surgery, 103: (1988) 27. Breslau, P. J" Feli, G" Phillips, D. J., et al: Evaluation of carotid bifurca- tion disease: The role of common carotid velocity wave form patterns. Arch. Surg. 117: (1982) 28. Kotval, P. S.: Doppler wave form parvus and tardus: a sign of proximal flow obstruction. J. Ultrasound Med., (1989) 29. Douville, Y., Johnston, K. W., Kassatn, M.: Determination of the he- modynamic factors which influence carotid Doppler spectral broadening. Ultrasound Med. Biol. 11: (1985) Dr. Balázs György Fıvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórháza CT és Intervenciós Radiológiai Osztály 1089 Budapest, Ülló'i út 86. Érbetegségek: 1994/ oldal

RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata

RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata Írta: DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. HÜTTL KÁLMÁN A duplex ultrahang (UH) vizsgálat olcsó és veszélytelen eljárás, ami optimális obliteratív és egyéb

Részletesebben

A CAROTIS-VERTEBRALIS RENDSZER COLOR DOPPLER ULTRAHANGVIZSGÁLATA. Dr. Jakab Zsuzsa, Dr. Dósa Edit

A CAROTIS-VERTEBRALIS RENDSZER COLOR DOPPLER ULTRAHANGVIZSGÁLATA. Dr. Jakab Zsuzsa, Dr. Dósa Edit A CAROTIS-VERTEBRALIS RENDSZER COLOR DOPPLER ULTRAHANGVIZSGÁLATA Dr. Jakab Zsuzsa, Dr. Dósa Edit A color Doppler (CD) ultrahangvizsgálat a legelterjedtebb és a legfontosabb képalkotó módszer a carotis

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A betegek követésének jelentısége carotis rekonstrukció után Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT Napjainkban a carotis villa kóros elváltozásaira

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA. PhD értekezés TÉZISEK

Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA. PhD értekezés TÉZISEK Dr. Szentgyörgyi Réka AZ ARTERIA CAROTIS INTERNA EXTRACRANIALIS SZŰKÜLETÉNEK RADIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKÁJA ÉS TERÁPIÁJA PhD értekezés TÉZISEK Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Radiológiai Klinika

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTHER TAMÁS, DR. TARR MIKLÓS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTHER TAMÁS, DR. TARR MIKLÓS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY

Részletesebben

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

OBSTRUVTIV UROPATHIÁK. Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika OBSTRUVTIV UROPATHIÁK Kis Éva Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika A HÚGYÚTI RENDSZER VIZSGÁLATA Prenatalis ultrahang Prenatalis MR Postnatalis ultrahang Mictios cystourethrographia

Részletesebben

KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK

KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció A végtagok vérellátási zavara az ischaemia klinikai állapota. A kritikus végtagischaemia megjelölés

Részletesebben

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ Szívsebészet Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ A humán érpálya A szívburok Humán koszorúerek I Humán koszorúerek II Humán koszorúerek III Szívizom scintigraphia Szívizom kóros perfúzió A

Részletesebben

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül

A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül A neurosonológia alkalmazási lehetőségei az acut stroke diagnosztikájában és therapiájában a teljesség igénye nélkül Dr. Molnár Sándor A thrombolysis időablakán belül lévő, potenciálisan revascularisatiora

Részletesebben

VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika

VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika VESEBETEGSÉGEK KÉPALKOTÓ DIAGNOSZTIKÁJA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális diagnózis Segítség a klinikusnak a terápia választásában

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. FORGÁCS SÁNDOR, DR. GREXA ERZSÉBET, DR. VERZÁR ZSÓFIA Bevezetés Az infrarenalis

Részletesebben

A supraaorticus artériák TOF MR- és kontrasztanyagos MR-angiográfiája során szerzett kezdeti tapasztalatok

A supraaorticus artériák TOF MR- és kontrasztanyagos MR-angiográfiája során szerzett kezdeti tapasztalatok MR-DIAGNOSZTIKA Klinikoradiológiai közlemény A supraaorticus artériák TOF MR- és kontrasztanyagos MR-angiográfiája során szerzett kezdeti tapasztalatok Tasnádi Tünde, Kardos Klára BEVEZETÉS A békéscsabai

Részletesebben

Vérkeringés. A szív munkája

Vérkeringés. A szív munkája Vérkeringés. A szív munkája 2014.11.04. Keringési Rendszer Szív + erek (artériák, kapillárisok, vénák) alkotta zárt rendszer. Funkció: vér pumpálása vér áramlása az erekben oxigén és tápanyag szállítása

Részletesebben

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében

Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Echocardiographia szerepe a strukturális szívbetegségek felismerésében Varga Albert Szegedi Tudományegyetem Kardiológus múlt század Kardiológus XXI. század Kardiológiai diagnosztika 1970 XXI.szd. Anamnézis

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Kvantitatív agyi vérátfolyás rezerv vizsgálatok 99mTc-HMPAO SPECT-tel nyaki verıér szőkületben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Kvantitatív agyi vérátfolyás rezerv vizsgálatok 99mTc-HMPAO SPECT-tel nyaki verıér szőkületben 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Kvantitatív agyi vérátfolyás rezerv vizsgálatok 99mTc-HMPAO SPECT-tel nyaki verıér szőkületben Írta: DR. GARAI ILDIKÓ, DR. SZOMJÁK EDIT, DR. TÓTH CSABA, DR. VARGA JÓZSEF, DR. BÁNK

Részletesebben

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A TELJES SZÍV- ÉS ÉRRENDSZERI RIZIKÓ ÉS CSÖKKENTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI Dr. Páll Dénes egyetemi docens Debreceni Egyetem OEC Belgyógyászati Intézet A HYPERTONIA SZÖVŐDMÉNYEI Stroke (agykárosodás) Szívizom infarktus

Részletesebben

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika

Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák. Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonalis embólia Akut Aorta Szindrómák Szukits Sándor PTE - KK - Radiológiai Klinika Pulmonális Embólia - Kivizsgálási taktika Klinikai valószínűség Scoring rendszerek: Wells Genfi Pisa-Ped Módosított

Részletesebben

A genitális tractus ultrahang vizsgálata újszülöttkorban. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika- Budapest

A genitális tractus ultrahang vizsgálata újszülöttkorban. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika- Budapest A genitális tractus ultrahang vizsgálata újszülöttkorban Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika- Budapest Egészséges újszülött leány Mit vizsgálunk? Hogyan vizsgálunk? Életkornak megfelelı

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A visszerek duplex ultrahang vizsgálata

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A visszerek duplex ultrahang vizsgálata 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A visszerek duplex ultrahang vizsgálata Írta: DR. BIHARI IMRE Az alsó végtagi visszér rendszer duplex UH vizsgálatának célja hazánkban eddig a rnélyvénák acut thrombosisának, illetve

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia

CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia Chronic CerebroSpinal Venous Insufficiency = Krónikus Központi Idegrendszeri Vénás Elégtelenség Paolo Zamboni olasz érsebész felesége SM betegsége kapcsán kezdett

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Klinikai Radiológiai Tanszék által a 2010/2011-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TK témák V Védőnő szakirány GY Gyógytornász szakirány Képalkotó iagnosztikai

Részletesebben

HEMS oktatási anyag Szerzők

HEMS oktatási anyag Szerzők Prehospitális FAST vizsgálat (Focused Assessment with Sonography in Trauma) HEMS oktatási anyag Szerzők Dr. Sóti Ákos Jóváhagyta Verzió / dátum v1.1, 2015.4.14. Érvényes visszavonásig Vonatkozik JOGOK

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika

KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika KÉPALKOTÓ MÓDSZEREK A GYERMEK GASTROENTEROLÓGIÁBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. Gyermekklinika GASTROINTESTINALIS TRACTUS KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA: INDIKÁCIÓ Fejlıdési rendellenességek - Atresia,

Részletesebben

Válasz Prof. Dr. Horváth Örs Péter, MTA doktorának opponensi bírálatára

Válasz Prof. Dr. Horváth Örs Péter, MTA doktorának opponensi bírálatára Válasz Prof. Dr. Horváth Örs Péter, MTA doktorának opponensi bírálatára Hálásan köszönöm Prof. Dr. Horváth Örs Péter Klinika Igazgató Úrnak, hogy sokirányú egyéb elfoglaltsága mellett idıt szakított MTA

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK

CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK Agyi elváltozások: Lágyulás Vérzés CEREBROVASZKULÁRIS KÓRKÉPEK Éreredetű okai: Fejlődési eredetű érelváltozások aneurysmák vaszkuláris malformációk

Részletesebben

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása

Alkatrészek tőrése. 1. ábra. Névleges méret méretszóródása 1. Alapfogalmak Alkatrészek tőrése Névleges méretnek nevezzük a munkadarab nagyságrendjének jellemzésére szolgáló alapméretet, ez a mőszaki rajzon minden esetben feltüntetésre kerül. Tőrés használatának

Részletesebben

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika

MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK. KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK KIS ÉVA Semmelweis Egyetem ÁOK Budapest I. sz. Gyermekklinika MELLKASI ULTRAHANGVIZSGÁLATOK A legtöbb mellkasi kórkép diagnosztizálásához elegendı a röntgenfelvétel Néha az

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. AAA új mőtéti megoldása: stentgraft. Bevezetés

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. AAA új mőtéti megoldása: stentgraft. Bevezetés 1 AAA új mőtéti megoldása: stentgraft ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. VARGA ZSOLT, DR. GREXA ERZSÉBET, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ Bevezetés

Részletesebben

. Trachea. R main bronchus. L main bronchus. L pulm artery. RUL pulm vein. R (desc) pulm artery. RLL and RML veins. Aortic arch. S. vena cava 0.

. Trachea. R main bronchus. L main bronchus. L pulm artery. RUL pulm vein. R (desc) pulm artery. RLL and RML veins. Aortic arch. S. vena cava 0. Cardiovascularis képalkotó diagnosztika Balázs György Tóth Attila SE Kardiológiai Központ Radiológiai Diagnosztika Cardiovascular képalkotó diagnosztikai módzserek Röntgen vizsgálati technikák» Katéteres

Részletesebben

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA

AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA AZ UROGENITÁLIS RENDSZER KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATA Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika Kávészünet-14 Siófok 2012 május 11-13 KÉPALKOTÓ VIZSGÁLATOK FELADATA Morfológiai és funkcionális

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Kétféle mérési módszer, azonos boka-kar index értéket ad?

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Kétféle mérési módszer, azonos boka-kar index értéket ad? 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Kétféle mérési módszer, azonos boka-kar index értéket ad? Írta: DR. SIPOS GYÖRGY, DR. DERNÓCZY-POLYÁK ADRIENN Rövidítések: BKI - boka-kar index, FRR- felsı végtagi szisztolés vérnyomás,

Részletesebben

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése

Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia. A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Vérnyomásmérés, elektrokardiográfia A testhelyzet, a légzés, a munkavégzés hatása a keringési rendszerre. A mérési adatok elemzése és értékelése Pszichológia BA gyakorlat A mérést és kiértékelést végezték:............

Részletesebben

NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK

NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK NEUROSONOLÓGIAI VIZSGÁLATOK PROTOKOLLOK Összeállította a Magyar Neurosonológiai Társaság Vezetősége 2000. június 16. 1. Fejezet: Extracraniális Doppler vizsgálatok Alapfogalmak Fizikai alapok A Doppler

Részletesebben

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika

Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Hogyan mérjünk vérnyomást? Ki a hypertoniás? Dr. Kis Éva I.Sz. Gyermekklinika Mikor mérjünk vérnyomást? >3 évnél idısebb gyermekek vérnyomását a fizikális vizsgálat során meg kell mérni Csak megfelelı

Részletesebben

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók

Matematikai alapok és valószínőségszámítás. Középértékek és szóródási mutatók Matematikai alapok és valószínőségszámítás Középértékek és szóródási mutatók Középértékek A leíró statisztikák talán leggyakrabban használt csoportját a középértékek jelentik. Legkönnyebben mint az adathalmaz

Részletesebben

Hemodinamikai alapok

Hemodinamikai alapok Perifériás keringés Hemodinamikai alapok Áramlási intenzitás (F, flow): adott keresztmetszeten idıegység alatt átáramló vérmennyiség egyenesen arányos az átmérıvel Áramlási ellenállás (R): sorosan kapcsolt,

Részletesebben

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu p le r Dop sra ol o r á iás C lkalmaz tegór Felso ka minden a készülék www.sonoscape-ultrahang.hu 2009 2008 Entrepreneurial Company Award Product Quality Leadership Award Vállalati profil A SonoScape a

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az arteria carotis extracranialis szakaszának aneurysmáiról - electiv és rupturált aneurysma-esetünk kapcsán

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az arteria carotis extracranialis szakaszának aneurysmáiról - electiv és rupturált aneurysma-esetünk kapcsán 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Az arteria carotis extracranialis szakaszának aneurysmáiról - electiv és rupturált aneurysma-esetünk kapcsán Írta: DR. LITAUSZKY KRISZTINA, DR. TÓTH CSABA, DR. BODNÁR FRUZSINA, DR.

Részletesebben

ESETISMERTETÉS. Intima pótlás thrombendarteriectomia után: Enduring

ESETISMERTETÉS. Intima pótlás thrombendarteriectomia után: Enduring 1 ESETISMERTETÉS Intima pótlás thrombendarteriectomia után: Enduring Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. VARGA ZSOLT, DR. GREXA ERZSÉBET A femoro-poplitealis

Részletesebben

A gerinc ultrahangvizsgálata. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika

A gerinc ultrahangvizsgálata. Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika A gerinc ultrahangvizsgálata Kis Éva Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika Cutan markerek (normal újszülött populatio:4,8%) Magas rizikó: 1. sacralis behúzódás a bırın >5mm, >2,5 cm el az anus felett

Részletesebben

A perifériás verőérbetegségek diagnosztikája, akut és krónikus ellátása

A perifériás verőérbetegségek diagnosztikája, akut és krónikus ellátása A perifériás verőérbetegségek diagnosztikája, akut és krónikus ellátása Járai Zoltán Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Általános Kardiológiai Profil, Budapest Előadásvázlat A perifériás verőérbetegség jelentősége

Részletesebben

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08.

Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Esetismertetés II. Dr. Bekő Gabriella Uzsoki Kórház Központi Laboratórium 2013.11.08. Anamnézis K.Z-né 51 éves nőbeteg Egyéb irányú orvosi beavatkozás során osteoporosis szakrendelésen észlelték hypercalcaemiáját

Részletesebben

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07.

Esetbemutatás. Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás Dr. Iván Mária Uzsoki Kórház 2013.11.07. Esetbemutatás I. 26 éves férfi 6 héttel korábban bal oldali herében elváltozást észlelt,majd 3 héttel később haemoptoe miatt kereste fel orvosát antibiotikumos

Részletesebben

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Vertebroplastica osztályunkon dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Osteoporosis

Részletesebben

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód

Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István: Idıfelhasználás és életmód (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Andorka Rudolf Falussy Béla Harcsa István (1990):

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek Írta: DR. SÓTONYI PÉTER, DR. SZABÓ ATTILA, DR. SZÉPHELYI KATALIN, DR. TORONYI ÉVA, DR. NEMES

Részletesebben

AKTUÁLIS. A tünetmentes artéria carotis szőkület és a stroke kockázata A "doktor dilemmája" & Egy erısen veszélyeztetett csoport azonosítása (ACSRS)

AKTUÁLIS. A tünetmentes artéria carotis szőkület és a stroke kockázata A doktor dilemmája & Egy erısen veszélyeztetett csoport azonosítása (ACSRS) 1 AKTUÁLIS A tünetmentes artéria carotis szőkület és a stroke kockázata A "doktor dilemmája" & Egy erısen veszélyeztetett csoport azonosítása (ACSRS) Írta: A. N. NICOLAIDES, MS, FRCS A "doktor dilemmája"

Részletesebben

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport

Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gépgyártástechnológiai Szakcsoport Forgácsolás és szerszámai 13. Gyalulás, vésés, üregelés

Részletesebben

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum A hasüregben találhat lható kötıszövettel bélelt b tér, t mely a hashártya hátsh

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ INTERAKTÍV VIZSGAFELADATHOZ. Szonográfus szakasszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet

Fiatal férfi beteg sikeres kombinált neurointervenciós idegsebészeti-sugársebészet A carotisarteria szűkületének javasolt ellátási módját alapvetően befolyásolja, ha a szűkület mindkét oldalon szignifikáns mértékű, ha a szűkület oka előzetes nyaki besugárzás, illetve ha a betegnek intracranialis

Részletesebben

Nagyító alatt a szélütés - a stroke

Nagyító alatt a szélütés - a stroke Nagyító alatt a szélütés - a stroke A WHO (Egészségügyi Világszervezet) szerint 2020-ra a szívbetegségek és a stroke lesznek világszerte a vezetõ okok úgy a halálozás, mint a rokkantság területén. Az elõrejelzések

Részletesebben

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika

Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben. Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Extracranialis arteria carotis dezobliteráció symptomás betegekben Oláh László Debreceni Egyetem, Neurológiai Klinika Carotis dezobliteráció Történeti áttekintés 1953 De Bakey, Houston - CEA 1954 Eastcott

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS. A Kárpát-medence az északi félgömbi mérsékelt övezet középsı sávjában, a valódi mérsékelt

Részletesebben

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika

LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK. Pulmonológiai Klinika LÉGZÉSFUNKCIÓS VIZSGÁLATOK PhD kurzus Prof. Dr. Magyar Pál Pulmonológiai Klinika GYORS REVERZIBILITÁS TESZT Milyen gyógyszerrel végezzük? 400 µg β2 agonista vagy 800 µg antikolinerg szer,

Részletesebben

Biofizika és orvostechnika alapjai

Biofizika és orvostechnika alapjai Biofizika és orvostechnika alapjai Ultrahang diagnosztika 1. Egy kevés fizika 2. Az ultrahang élettani hatásai 3. Egyszerű kísérletek fejben 4. Az ultrahang létrehozása 5. A mód 6. B mód 7. M mód 8. A

Részletesebben

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén

ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén ESR-spektrumok különbözı kísérleti körülmények között A számítógépes értékelés alapjai anizotróp kölcsönhatási tenzorok esetén A paraméterek anizotrópiája egykristályok rögzített tengely körüli forgatásakor

Részletesebben

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú

NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú NOAC-kezelés pitvarfibrillációban. Thrombolysis, thrombectomia és kombinációja. Az ischaemiás kórképek szekunder prevenciója. A TIA új, szöveti alapú meghatározása. (Megj.: a felsorolt esetekben meghatározó

Részletesebben

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma.

Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. Magyarországon több mint 2 millió hypertoniás él. 2025-re az előrejelzések szerint további 60 százalékkal megnő az érintettek száma. A magasvérnyomásos populációban emelkedett vércukor értéket (5,6 mmol/l

Részletesebben

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István

III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei. Dr. Barna István III. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2012. A 2011. év szűrővizsgálatainak eredményei Dr. Barna István Vérnyomás A szűrésben részvevők 29 százalékának normális a vérnyomása; 23 százalék az emelkedett

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika

A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI. Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika A GASTROINTESTINALIS TRAKTUS FEJLİDÉSI RENDELLENESSÉGEI Kis Éva Semmelweis Egyetem Budapest I. sz. Gyermekklinika VIZSGÁLÓMÓDSZEREK Nativ hasi rtg Felsı passage és követés Irrigoscopia Ultrahang CT MR

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata

Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata Dr. Szomják Edit Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Történeti áttekintés I. A kezdetek - 300 éve a patológusok:

Részletesebben

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu

Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Az Implantológia radiológiai vonatkozásai Dr. Ackermann Gábor gabor@dentesthic.hu www.fogaszati-radiologia.hu Röntgenvizsgálat célja Diagnosztika/tervezés Műtét közben ellenőrzés Követéses vizsgálat Felvételi

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Rövidítések: mélyvénás trombózis -MVT; krónikus vénás elégtelenség - KVE; pulmonalis embolia - PE; vena cava filter - VCF.

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Rövidítések: mélyvénás trombózis -MVT; krónikus vénás elégtelenség - KVE; pulmonalis embolia - PE; vena cava filter - VCF. 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új lehetıség a mélyvénás trombózis kezelésében Írta: DR. SZATMÁRI FERENC, DR. PAUKOVICS ÁGNES, DR. BARTEK PÉTER, DR. STEINBACH MÁRTA, DR. HORVÁTH SZERÉNA, DR. KÉKI MIKLÓS, DR. CZIGÁNY

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Computer Tomographiával (CT) modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Új ultrahang-ábrázolási technika: SonoCT. Csôregh Éva, Jakab Zsuzsa, Harkányi Zoltán. 28 Érkezett: 2001. január 5. Elfogadva: 2001. január 31.

Új ultrahang-ábrázolási technika: SonoCT. Csôregh Éva, Jakab Zsuzsa, Harkányi Zoltán. 28 Érkezett: 2001. január 5. Elfogadva: 2001. január 31. ÚJ DIAGNOSZTIKAI ELJÁRÁSOK Elôzetes közlemény Új ultrahang-ábrázolási technika: SonoCT Csôregh Éva, Jakab Zsuzsa, Harkányi Zoltán BEVEZETÉS Az ultrahang-diagnosztika legújabb fejlesztése napjainkban a

Részletesebben

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája

A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája MRT XXVIII. Kongresszusa, Budapest, 2016. június 23-25. A gyermekkori onkoterápia hasi szövődményeinek képalkotó diagnosztikája Koller Orsolya, Harkányi Zoltán, Kovács Éva Heim Pál Gyermekkórház, Radiológiai

Részletesebben

Hangterjedés szabad térben

Hangterjedés szabad térben Hangterjeés szaba térben Bevezetés Hangszint általában csökken a terjeés során. Okai: geometriai, elnyelőés, fölfelület hatása, növényzet és épületek. Ha a hangterjeés több mint 100 méteren történik, a

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika

Elektrofiziológia neuropátiákban. Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika Elektrofiziológia neuropátiákban Dr.Nagy Ferenc Pécs Neurológiai Klinika Elektrofiziológia neuropátiákban A diagnózishoz elengedhetetlen Segít a patofiziológia megértésében LEMS, MMN, AMAN Elektrofiziológia

Részletesebben

Új lehetőségek a supraaortikus erek endovaszkuláris kezelésében

Új lehetőségek a supraaortikus erek endovaszkuláris kezelésében Új lehetőségek a supraaortikus erek endovaszkuláris kezelésében Doktori tézisek Dr. Nemes Balázs Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola Témavezető: Dr. Hüttl Kálmán egyetemi tanár,

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

11.2.1. Nyílt sérülések

11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1. Nyílt sérülések 11.2.1.01. Mely esetben beszélünk nyílt sérülésrıl? a) ha a sérülés ruhátlan testfelületen történik b) ha a csontvég átszakítja az izomzatot c) ha a kültakaró megsérül d) ha kórházi

Részletesebben

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat

Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Cardiovascularis (szív- és érrendszeri) kockázat Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/7 Cardiovascularis kockázatbecslő tábla Fatális szív- és érrendszeri események előfordulásának kockázata 10 éven belül Nő

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: VEM Rúdszerkezet sajátfrekvenciája ÓE-A05 alap közepes haladó

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium

M E G O L D Ó L A P. Egészségügyi Minisztérium Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsga befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató M E G O L D Ó L A P szakmai

Részletesebben

Koponya ultrahangvizsgálat Anatómia és fejlıdési rendellenességek. Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I.Gyermekklinika

Koponya ultrahangvizsgálat Anatómia és fejlıdési rendellenességek. Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I.Gyermekklinika Koponya ultrahangvizsgálat Anatómia és fejlıdési rendellenességek Várkonyi Ildikó Semmelweis Egyetem I.Gyermekklinika Koponya ultrahang (valójában agy-) Nem invazív, ismételhetı, ágy mellett végezhetı

Részletesebben

CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika

CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN. Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CYSTOSUS HASI TERIMÉK CSECSEMİ- ÉS GYERMEKKORBAN Kis Éva Semmelweis Egyetem, Budapest I. sz. Gyermekklinika CYSTA: zárt üreg, kórós, vagy normálism epithelium határolja, folyadékot tartalmaz PSEUDOCYSTA:

Részletesebben

Sinusthrombosis újszülöttkorban - két eset bemutatása - Szabó Cecília, MRE Bethesda Gyermekkórháza, Intenzív Osztály

Sinusthrombosis újszülöttkorban - két eset bemutatása - Szabó Cecília, MRE Bethesda Gyermekkórháza, Intenzív Osztály Sinusthrombosis újszülöttkorban - két eset bemutatása - Szabó Cecília, MRE Bethesda Gyermekkórháza, Intenzív Osztály Újszülöttkori sinusthrombosis előfordulási aránya, tünetei Incidencia 0-18 éves korban:

Részletesebben

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen Azonosító szám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0011 Az orvosi

Részletesebben

Peripheriás artériás betegség. Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October

Peripheriás artériás betegség. Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October Peripheriás artériás betegség Prof. Dr. Pál Soltész Angiológiai tanszék 2013 October Etiológia 1. Atherosclerosis 2. Nem-atheroscleroticus - Buerger kór - Fibromuscularis dysplasia - A. poplitea kompressziós

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Érsebészeti beavatkozások a felsı végtagok artériáinak megbetegedései miatt

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Érsebészeti beavatkozások a felsı végtagok artériáinak megbetegedései miatt 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Érsebészeti beavatkozások a felsı végtagok artériáinak megbetegedései miatt Írta: DR. LACZKO ÁGNES, DR. ACSADY GYÖRGY ES DR. NEMES ATTILA A felsı végtagok artériás eredető keringészavarai

Részletesebben