tozást azoknak a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek helyén, vagy a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tozást azoknak a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek helyén, vagy a"

Átírás

1 A tıke t szabad áramlása A tıke t szabad áramlása A Római R Szerzıdés s rendelkezett arról, hogy a tagállamok töröljenek t el minden, a tıke t szabad mozgását t akadályoz lyozó tozást azoknak a személyeknek a vonatkozásában, akik a tagállamokban telepedtek le, valamint szüntessenek meg minden, a felek állampolgárságán, lakóhely helyén, vagy a tıkebefektetés s helyén n alapuló megkülönb nböztetést. Alapelv, hogy minden Unióbeli természetes vagy jogi személyhez kötıdık tıkemozgás s tozása vagy a diszkrimináci ció bármely formája tilos. A jogszabály nem csupán n az EU-tagorsz tagországok gok egymás s közötti k viszonylatában, hanem elvben (egyoldalúan) an) harmadik ország g felé is érvényes: azaz, amennyiben e harmadik országgal kötött k tt megállapod llapodás s erre lehetıséget nyújt, az EU oldalán n sem állhat tozó tényezı a szabad tıkeáramlás útjában. A mindezek alól l kivételes jelleggel felmentést adó úgynevezett védzáradékokat külön n kritériumok riumok határozz rozzák meg. A tıke t szabad áramlásának megvalósul sulása sa több t lépcsıben következett k be. Az elsı,, 1960-as irányelv még m g csupán n a hosszú távú tıkemozgás egy részr szénél l nyitott utat a szabad áramlás s elıtt. Az 1962-es második m irányelv ezt kiterjesztette az értékpapírok piacára. Az Egységes ges Piac bevezetésével vel egy idıben, 1986-ban elfogadott harmadik direktíva tette teljessé a hosszú távú tıkemozgás s felszabadítását. t. Teljes liberalizálását t csak 1988-ban rögzr gzítették július j 1-i 1 i hatállyal -,, ez alól l azonban még m (a rövid r távút tıkemozgás s esetében) Spanyolország és Írország g kétéves, k Görögország és s Portugália ötéves átmeneti mentességet kapott. A folyamatra végül v l a Maastrichti Szerzıdés s tett pontot, amely január r 1-jével 1 helyezte teljes körően k hatályba a tıke szabad mozgásáról l intézked zkedı jogszabályt. A szabad befektetések körébe k tartozik az úgynevezett második m ingatlan és s elvben a földvásárlás s joga is, amelynek biztosítása sa alól egyetlen tagállam sem élvez mentességet. A szabadság konkrét értelmezése és végrehajtása azonban már m r módot m ad bizonyos behatárol rolásra. Adott földterf ldterületek letek értékesítése se különbözı feltételekhez telekhez köthetk thetı (termıföldn ldnél elıírhat rható például a gazdálkod lkodói i tevékenys kenység fenntartása, sıt, s a leendı gazda végzettsv gzettsége ge is). 1

2 Emellett egyes esetekben - így védelmi v célokra igénybe vett területekn leteknél - kivételt lehet tenni. Mindezek alkalmazására sokféle példp ldát t kínál k l az egyes tagállamok napi gyakorlata. (Magyarország ötéves átmeneti mentességet kapott a közössk sségi jog alkalmazása alól l a másodlagos m lakóhely tekintetében.) A tıke t szabad áramlása nem sértheti s a tagállamok azon jogát, hogy a tıkemozgt kemozgásra vonatkozó bejelentési kötelezettsk telezettséggel, valamint az adózás és s a pénzp nzügyi szervezetek felügyelet gyeletével összefüggésben megelızz zzék k a nemzeti jogszabályok megsért rtését. t. A tıke t szabad áramlása tovább bbá hat tozható a közrend és s közbiztonsk zbiztonság g védelmv delmében. A személyek szabad áramlása A munkaerı szabad mozgása llalók Szabadfoglalkozásúak ak Egyéb b személyek Drorsz%C3%A1g.html /hu/bal/eu/aktualit asok/munkavallalas munkavallalas_eu_ban_0805.htm között k mintegy ezer magyar állampolgár r vállalt v munkát t egy másik EU tagállamban. A legnépszer pszerőbb célpont Ausztria, Nagy-Britannia és Németország, holott ez utóbbiban továbbra is fennállnak a munkaerıpiaci tozások. Legkésıbb 2011-ben teljes mértm rtékben és véglegesen megnyílik az EU munkaerıpiaca! A llalók k szabad mozgása Jog az állásajánlat elfogadására; Ebbıl l a célbc lból l törtt rténı szabad mozgás joga a tagállamokon belül; l; Jog egy adott tagállamban való tartózkod zkodásra llalás s céljc ljából; l; Jog a munkaviszony megszüntet ntetése után a tagállam terület letén n való maradáshoz (bizonyos feltételek telek megléte esetén). 2

3 Szabad munkaerıáraml ramlás? A tagállamok nemzeti munkaerıpiacuk védelmv delmében - közvetlenül l a bıvítést követk vetıen en bizonyos feltételekkel telekkel alkalmazzák az alapelvet. Milyen llalási jogokkal élhetnek az EU tagállamok állampolgárai? Minden állampolgár r az adott ország állampolgáraival azonos feltételekkel, telekkel, vagyis llalási engedély nélkn lkül l vállalhat v munkát, vagy alapíthat vállalkozv llalkozást. Amennyiben három h hónapnh napnál l tovább kíván k n a kiválasztott EU tagországban gban maradni, akkor tartózkod zkodási engedély lyért kell folyamodnia. Ehhez csak a munkaszerzıdésre sre van szüks kség, vagy pedig - vállalkozók k esetében - igazolni kell, hogy az általuk üzletszerően en folytatandó tevékenys kenység g nem esik nemzeti tozás s alá. Az engedély megadása lényegl nyegében automatikus, általában öt évre szól, amit (kérésre) automatikusan meghosszabbítanak tanak. Nincs szüks kség g tartózkod zkodási engedélyre, ha a munka szezonális jellegő,, vagy ha a llaló rendszeresen - legalább hetente - visszatér r az állandó lakóhelye szerinti tagországba gba (péld ldául határmenti llalás esetén). A tartózkod zkodási engedélyt megtagadhatják k attól a kérelmezk relmezıtıl, l, aki nem tud a megélhet lhetésére alapot nyújt jtó feltételeket teleket igazolni,, vagy az országban való tartózkod zkodása közrendet, közbiztonságot vagy közegk zegészségügyi gyi szabályokat (a betegségek gek jogszabályban felsoroltak) veszélyeztethet lyeztethet,, illetve olyan foglalkozást (péld ldául köztisztviselk ztisztviselıi) i) szeretne folytatni, amit a tagállami nemzeti jogszabályok szerint csak az adott ország állampolgára tölthett be. A tartózkod zkodási engedély egyébk bként automatikusan biztosított. tott. A szabad llalásból l következik k a legfontosabb jog, az általános diszkrimináci ció-mentesség. Eszerint a munkafeltételek, telek, a munkajogi szabályoz lyozás, illetve díjazd jazás s tekintetében a közösségi llalót t nem szabad megkülönb nböztetni,, vagy bármilyen b hátrh tránnyal sújtani. Az adott ország g saját állampolgárainak járój szociális jogok egy része r is automatikusan megilleti a más m s tagországb gból érkezetteket is. (nemzeti juttatások igénybev nybevételére, a betegség, g, anyaság, munkanélk lküliség g vagy munkahelyi baleset esetére folyósítand tandó járandóságokra, stb. vonatkozik) 3

4 Ezek a szabályok érvényesek a más m tagországban gban letelepedı közösségi llaló - vagy vállalkozv llalkozó - családtagjaira is. (Családtagnak számít t a házastárs, valamint a 21 év v alatti, valamint az eltartott közös k s gyermek és s a közvetlen k felmenık. VállalkozV llalkozók k esetében a házasth zastárs saját t eltartott gyermeke is e kategóri riába tartozik. ) Korlátoz tozások az új csatlakozókkal kkal kapcsolatban az Európai Unió által kért k átmenet kizárólag a magyar, stb. llalók új, tagállami munkaerıpiacra jutására vonatkozik. Amennyiben a magyar llaló legálisan lisan már r jelen volt v a csatlakozás s idıpontj pontjában a munkaerıpiacon (ha elıírt, akkor rendelkezik llalási engedéllyel), akkor minden más s szempontból l egyenlı bánásmód d illeti meg a régi tagállamok llalóival összehasonlítva, mind jogait, mind kötelezettségeit illetıen. en. A csatlakozási si tárgyalt rgyalásokon megállapod llapodás s született arról, hogy a jelenlegi tagállamok legfeljebb hét h évre hatj tozhatják k a magyar munkaerı szabad piacra jutását.. Az úgynevezett éves átmeneti idıszakot szabályoz lyozó megállapod llapodás szerint a csatlakozást st követk vetı elsı két évben a tagállamok továbbra is saját t nemzeti joguk rendelkezéseit alkalmazták. k. Ennek keretében azonban a tagállamok saját hatásk skörükben kben a munkaerı teljesen szabad piacra jutását t is biztosíthatt thatták. A munkaerıpiacukat május m 1-jével 1 megnyitó tagállamok Nagy-Britannia Britannia: : A munkaerıpiacra való bejutás lküli. li. Az EU8-akb akból érkezı llalóknak ugyanakkor kötelezk telezıen en regisztráltatniuk kell magukat (Workers( Workers Registration Theme). A regisztráci ció monitoring célú.. Amennyiben a llaló regisztráltatta magát, és s megfelel a jogszabályban foglalt feltételeknek, teleknek, jogosulttá válik a gyermek után n járój adókedvezm kedvezményekre, gyermek után n járój támogatásra, llalói i adókedvezm kedvezményre, lakhatási támogatt mogatásra. Írország A munkaerıpiacra való bejutás lküli. li. 38/74/ Svédorsz dország A munkaerıpiacra való bejutás s lkülili /eu25/sved/munkavall alas.html Amennyiben egy tagállam nem értesítetteette a Bizottságot, úgy a harmadik év v kezdetétıl (2006 május) m a nemzeti jog helyett a szabad munkaerımozg mozgást biztosító közösségi jog lépett hatályba az adott ország és Magyarország g viszonylatában. A Bizottság g jelentése alapján n a Tanács felülvizsg lvizsgálta lta az átmeneti rendelkezések érvényesülést, st, vagyis megvizsgálta, hogy az új tagállamok llalói i milyen mértm rtékben jelentek meg a régi r tagállamok piacain. 4

5 Az objektív v jelentés s ismeretében a tagállamok - természetesen a saját t megfontolásaik alapján, figyelembe véve ve a Bizottság g konklúzi zióit it -,, dönthettek d úgy, hogy fenntartják k a tozásokat továbbra is. (Az a tagállam, amely két k éven túl t l is fenn kívánta k tartani az új tagállamok llalóival szembeni tozásokat, a kétéves idıszak letelte elıtt köteles k volt értesíteni teni errıl l a szánd ndékáról l az Európai Bizottságot. De ezt követk vetıen en természetesen bármikor b dönthet d a tozás s eltörl rlése mellett). A munkaerıpiacukat május 1-jével 1 megnyitó tagállamok Finnország: A munkaerıpiacra való bejutás s lküli. li. Új, monitoring célúc regisztráci ciós s rendszer. Szorgalmazza a tagállami munkaügyi felügyeletek szorosabb együttm ttmőködését különösen a külfk lföldi ldi llalók, kiküld ldött llalók és s az alvállalkoz llalkozói szerzıdések sek vonatkozásában. Görögország A munkaerıpiacra való bejutás s lküli. li. Portugália A munkaerıpiacra való bejutás lküli. li. Spanyolország A munkaerıpiacra való bejutás s lküli. li. Olaszország július j 27-tıl l a munkaerıpiacra való bejutás s tozások nélküli. li. A munkaerıpiacukat korlátlanul nem megnyitó, de a munkaerıpiacra való bejutásban jelentıs könnyítéseket bevezetı országok Belgium május m 1-jétıl 1 l a munkaerıhi hiányos foglalkozások esetében B típust pusú,, munkaerı-piaci vizsgálat nélkn lkül, l, öt t nap alatt kiadásra kerülı llalási engedélyt kell csak beszerezni. Részletes R foglalkozási lista régir giónként nt (flamand, vallon és s brüsszeli régir gió) ) változv ltozó. Franciaország május m 1-jétıl 1 l hét h ágazatban, összesen 61 foglalkozási szakmában, munkaerı-piaci helyzet vizsgálata nélkül l adják k ki a llalási engedélyt. A teljes lista magyar nyelven elérhet rhetı július j 1-jétıl 1 l Franciaország g megnyitotta munkaerıpiac piacát t az EU8 tagállamok állampolgárai elıtt. A döntd ntés s nem érinti a román és s bolgár r llalókat. Luxemburg Három szektorban tekintett ttek el 2006-tól a munkaerı-piaci helyzet vizsgálat latától l a llalási engedély kiadásakor. Ezek a következk vetkezık voltak: mezıgazdas gazdaság, g, szılımővel velés és vendégl glátóipar november 1-jétıl 1 l tozás s nélkn lkül megnyitotta munkaerıpiac piacát t az EU8 tagállamok llalói i elıtt. 5

6 Hollandia Fenntartott otta a az engedélyez lyezési rendszert, amelynek keretében kétfk tféle eljárás létezett: A típusú engedélyez lyezési eljárás a munkaerı-piaci helyzet vizsgálat latával. Ez az eljárás általánosnak tekinthetı. B típusú engedélyez lyezési eljárás munkaerı-piaci helyzet vizsgálata nélkn lkül. l. Ezen szakmák k felsorolását háromhavonta aktualizálja lja a holland hatóság, annak megfelelıen, en, hogy az adott idıszakban mely szakmában mutatkozik hiány. E rövidr vidített eljárás s idıtartama két k t hét. h május m 1-jével 1 tozás s nélkn lkül megnyitotta munkaerıpiac piacát t az EU8 tagállamok llalói i elıtt. Dánia Megırizve az engedélyez lyezési rendszert, gyorsított ották és s egyszerősített ették az elbírálási eljárást. Egyes hiányszakm nyszakmák k esetében kivételek vannak az általános engedélyez lyezési eljárás s alól. l. Ezekben a szakmákban kban akár r három h éves tartózkod zkodási engedély és s azonnali llalási engedély is kiadható (a munkaerı-piaci helyzet vizsgálata nélkn lkül). l). Ilyen szakmák k példp ldául: ápolónı,, orvos, egyes mérnöki tevékenys kenységek május m 1-je 1 óta nem kell llalási engedély azon EU8, illetve a román és s bolgár állampolgároknak, akik olyan munkáltat ltatónál l vállalnak v munkát, amely kollektív v szerzıdés s alapján n foglalkoztatja llalóit, ennek megfelelıen en ilyen esetben a régi r EU-tag tagállamok állampolgárai esetén n alkalmazott eljárás s vonatkozik többek t között k a magyar llalókra is. (Dáni niában a munkaadók k 70 %-a% a valamely kollektív v szerzıdés s hatálya alá tartozik.) akik magasan képzett k kutatónak, tanárnak, illetve szakembereknek minısülnek, és s akiket kollektív v szerzıdés hatálya alá tartozó munkaadó,, de egyéni munkaszerzıdéssel ssel alkalmaz. Az ötödik év v letelte után, amennyiben még m mindig lennének nek tagállamok, amelyek nemzeti tozásokat alkalmaztak, elvileg további két k évre meghosszabbíthatj thatják k azt, de csak ha komoly munkaerı-piaczavar piaczavarást tudnak igazolni. Továbbra is erısen tozó országok Ausztria A tozás s fennmaradt mind az egyéni munkaerımozg mozgásra, mind a határon átnyúló szolgáltat ltatás s keretében megvalósul suló kiküldet ldetésre vonatkozóan, an, meghatározott tevékenys kenységek esetében. Egyedüli könnyk nnyítés, hogy az új j EU-tag tagállamok már m r Ausztriában dolgozó állampolgárainak családtagjai automatikusan megkapják k a llalási és tartózkod zkodási engedélyt május m 1-jétıl január r 1-jétıl 1 l Ausztria könnyk nnyített eljárást vezetett be 50 szakmában, mely további 15-tel bıvült július j 1-jétıl. 1 Ez azt jelenti, hogy az Ausztriában meghatározott éves maximális foglalkoztatási engedély ly-számok (kvóták) k) túlléphetık, amennyiben a kérelmezk relmezı a meghatározott szakmákban kban kíván k n munkát vállalni. Ezeket az engedélyeket az Arbeitsmarktservice (http://www.ams.at munkaerı-piaci vizsgálat nélkn lkül l adja ki. 6

7 Németország Az z induló tozás s változtatv ltoztatás s nélkn lkül fennmaradt mind az egyéni munkaerımozg mozgásra, mind a határon átnyúló szolgáltat ltatás s keretében megvalósul suló kiküldet ldetésre vonatkozóan, an, meghatározott tevékenys kenységek esetében október 16-ától l NémetorszN metország g a gépészg sz-,, autóipari ipari-, elektrotechnikai (villamos-) és s ezzel rokon mérnm rnöki szakmákban kban egyetemi vagy fıiskolai f végzettsv gzettséggel ggel rendelkezı EU8, illetve román és s bolgár állampolgárok számára teszi lehetıvé a szabad llalást, egyéb tekintetben fenntartotta a korábbi engedélyeztet lyeztetési rendszerét. Az Európai Gazdasági TérsT rség államai A három h nem EU-tag EGT-tag tagállam esetében Norvégia könnyített piacra jutást biztosít t az EU8 tagországok gok állampolgárai számára, Izland május m 1-jétıl 1 megnyitotta munkaerıpiac piacát, Liechtenstein vonatkozásában pedig a többi EGT-tag tagállam viszonylatához hasonlóan an Magyarország g is részese r maradt a liechtensteini kvótarendszernek. Garanciális szabályok cserébe A csatlakozást st követk vetıen en közösségi preferenciát alkalmaznak a magyar llalók k javára, a nem EU-tag tagállamból érkezı llalókkal szemben; Magyarországnak gnak elméleti leti lehetısége, hogy viszonosság g alapján n hasonló tozásokat alkalmazzon az átmeneti idıszak alatt a tozásokat fenntartó tagállamok llalóival szemben, és s bizonyos feltételekkel telekkel munkaerı-piaci védintézkedést az újonnan csatlakozó tagállamokkal. 12 hónapos h szabály A fıszabf szabálytól l eltérıen en nincs szüks kség g engedélyre az EU tagállama, illetve az EU-val azonos megítélés s alá esı állam polgárának további foglalkoztatásához, ha a külföldi ldi a csatlakozás s idıpontj pontjában vagy azt követk vetıen en legalább 12 hónapra h érvényes llalási engedéllyel rendelkezett, illetve legalább ugyanennyi idıtartamban engedélymentesen, megszakítás s nélkn lkül állt foglalkoztatásra irányul nyuló jogviszonyban. Munkaerıpiaci viszonosság Az EU-hoz Magyarországgal ggal azonos idıpontban csatlakozó országok egymás s között k a szabad llalást biztosító közösségi szabályoz lyozást kötelesek k biztosítani, tani, azaz munkaerıpiacukat egymás s között k a csatlakozást stól l kötelesek k megnyitni A Groener eset, 1989 A holland állampolgárságú tanárn rnı részmunkaidıs mővészeti tanárk rként dolgozott Írországban egy állami oktatási intézm zményben. Teljes idejő állásért folyamodott, amit az ajánl nlások ellenére sem kapott meg azért, mert az ír r nyelvbıl l nem volt képes k letenni a szóbeli vizsgát. Az ír r szóbeli egyébk bként mindenkire vonatkozó követelmény volt, annak ellenére, hogy az órák k nyelve nem ez. A miniszterhez címzett c kérelmk relmét visszautasított tották. A Bíróság B g az oktatási intézm zmény javára döntd ntött tt (kisebbségi nyelvek védelme). v 7

8 Az Antonissen eset,1991 Antonissen belga állampolgá llampolgárké rként érkezett az Egyesü Egyesült Kirá Királysá lyságba ben és sikertelenü sikertelenül pró próbált ott munká munkát szerezni. Egy idı idıre bö börtö rtönbe is kerü került ká kábítószerrel tö törté rténı visszaé visszaélés miatt, és dö dönté ntés szü született a kiutasí kiutasításáról. Bí Bírói dö dönté ntést kért, tö többek kö között arra vonatkozó vonatkozólag, hogy a Közössé sség állampolgá llampolgárai té tényleg csak a munkavá á llalás igazolá igazolásának a birtoká birtokában jogosultakjogosultak-e letelepedni egy má másik tagá tagállamban. Az Antonissen eset, 1991 A Bí Bíróság dö dönté ntése: A Szerzı Szerzıdés ezen ré részé szének célja a munkavá ó llalók szabad mozgá mozgásának biztosí biztosítása. Ha az állampolgá llampolgárok csak akkor költö ltözhetné zhetnének egy má másik tagá tagállamba, amikor má már rendelkeznek munkaajá munkaajánlattal, akkor azok akik sikerrel kereshetné kereshetnének munká munkát egy tagá tagállamban, kirekesztetté kirekesztetté válná lnának. Ugyanakkor kü különbsé nbség van a má már munká munkával rendelkezı rendelkezı és a munká munkát keresı keresı polgá polgárok kö közt. A tagá tagállamoknak megvan az a joga, hogy a bizonyos idı idın belü belül munká munkát nem szerzı szerzı más tagá tagállambeli polgá polgárokat kiutasí kiutasítsá tsák. 8

9 9

2012. évi I. tv. A Munka TörvT évi LXXXVI. tv. a hatálybal. ezzel kapcsolatos tv-ek. Dr. Tornyai Magdolna december 7.

2012. évi I. tv. A Munka TörvT évi LXXXVI. tv. a hatálybal. ezzel kapcsolatos tv-ek. Dr. Tornyai Magdolna december 7. 2012. évi I. tv. A Munka TörvT rvénykönyvenyve 2012. évi LXXXVI. tv. a hatálybal lybalépésével összefüggı átmeneti rendelkezések és ezzel kapcsolatos tv-ek módosításáról Dr. Tornyai Magdolna 2012. december

Részletesebben

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda

Foglalkoztatási. és s Szociális Hivatal lat ltató Iroda FIATALOK A KÖZÉLETBENK CIVIL ARÉNA AZ ÁLLAMPOLGÁRI RÉSZVR SZVÉTEL FEJÉR MEGYÉBEN C. MŰHELYKONFERENCIAM 2009.SZEPTEMBER 25. Foglalkoztatási és s Szociális Hivatal Mobilitás s Országos Ifjúsági Szolgálat

Részletesebben

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20.

üzleti, Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, Szerbiában ban REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési Konferencia a gazdaságfejleszt 2009. október 20. REEVOLUTIO Regionális Fejlesztési si Konferencia Magyar-Szerb területi együttm ttmőködések a gazdaságfejleszt gfejlesztés s szolgálat latában 2009. október 20. Szerbia makrogazdasági gi jellemzıi, üzleti,

Részletesebben

forrás csadó mesterszak

forrás csadó mesterszak Az emberi erıforr forrás tanácsad csadó mesterszak helyzete és s kihívásai az NYME-AK AK-n Dr. Szretykó György Tanszékvezet kvezetı,, egyetemi docens 2010. február r 17. A mesterszak képzk pzıhelyei Pécsi

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar KöztK ztársaság kormánya Roma Integráci ció Évtizede Program elnöks kségének átadása Szűcs Erika miniszter Szociális és s Munkaügyi Minisztérium 2008. június j 24. Roma Integráci ció Évtizede

Részletesebben

Az EU jogrendje. I. EK=elsı igazán n nemzetek feletti II. folytatott. joga, stb.) -Alanyi jogforrások. Bizonságpolitika

Az EU jogrendje. I. EK=elsı igazán n nemzetek feletti II. folytatott. joga, stb.) -Alanyi jogforrások. Bizonságpolitika Az EU jogrendje A nemzetközi zi jog és s az EK jog A jogforrási rendszer tagolása Az elsıdleges közössk sségi jog 2009.02.23. Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi Tanszék - Az alapító szerzıdé - Az

Részletesebben

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ

GÖDÖLLŐ. Szent István n Egyetem. Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ Szent István Egyetem GÖDÖLLŐ Szent István n Egyetem GÖDÖLLŐ Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ SZIE - ÚMVP KÉPZK PZŐ INTÉZM ZMÉNY A Felnőttképzési és Szaktanácsadási Központ sikeresen pályázott

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági. gi integráci Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 4. A regionális gazdasági gi integráci ciók k elmélete lete Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. 1 Az Uruguay-fordul forduló után Nyugtalanító

Részletesebben

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13.

TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK. MST, Balatonfüred 13. TÁRSADALMI SZÜKS KSÉGLETEK SZOCIÁLIS VÉDELMI V RENDSZEREK MST, Balatonfüred 2006. október 12-13. 13. ÁLTALÁNOS MEGKÖZEL ZELÍTÉS A szociális védelem v meghatároz rozása Társadalmi szüks kségletek Nemzetközi

Részletesebben

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka

Balatonföldv. szló. Az operativitás s korszaka Balatonföldv ldvár,, 2007. május m hóh Molnár r LászlL szló Az operativitás s korszaka 1 Gyorsforgalmi úthálózat 2002 562 km 2002-2007 2007 + 543 km 1103 km 2007-2013 2013 + 1271 km 2374 km (Forrás: NIF)

Részletesebben

A négy alapszabadság. Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság. Áru

A négy alapszabadság. Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság. Áru Európai Uniós ismeretek A négy alapszabadság Alapvetı jogok az Európai Közösségben a 4 alapszabadság EGK cél: a tagállamok közös piacának kiépítése közös piac: olyan terület, ahol az áruk, szolgáltatások,

Részletesebben

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007.

DÉRI MIKSA PROGRAM. magyar részvr DERI_EUREKA_07. Budapest, 2007. DÉRI MIKSA PROGRAM Pályázat az Eureka programban való magyar részvr szvétel támogatt mogatására DERI_EUREKA_07 Pá felhívás Budapest, 2007. A Nemzeti Kutatási és s Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-

Részletesebben

A személyi jövedelemadj vedelemadó változásai Siklósin siné Antal Gyöngyi Nemzetgazdasági gi Minisztérium Jövedelem és s Forgalmi Adók k főosztf osztálya Tematika I. Évközi változv ltozások Az egyes gazdasági

Részletesebben

Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása

Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása Áruk, szolgáltatások, tőke és személyek szabad mozgása Az áruk szabad áramlása Esetjogok 1 Az EU jogszabályi rendszere Elsődleges jog: A szerződések (alapító, csatlakozási, stb) Másodlagos jog az EU intézményei

Részletesebben

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi

Munkaviszony létesl. A Munka TörvT. 16/2010. (V.13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli. állampolgárok magyarországi Jogszabályi hátth ttér Munkaügy a kivitelezésben A Munka TörvT rvénykönyvéről l szóló 1992. évi XXII. törvt rvény (Mt.) 2010. évi LXXV. törvt rvény az egyszerűsített foglalkoztatásr sról 16/2010. (V.13.)

Részletesebben

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél

Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Controlling tevékenység a FIDIC és a német VOB szerinti építési szerzıdéseknél Gazdasági keretfeltételek Recesszív piac NémetorszN metországban Szigorú szerzıdési si feltételek telek és s nyomott árak

Részletesebben

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása

A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása A nem állami nyugdíjrendszerek európai szabályozása Párniczky Tibor IX. Pénztárkonferencia - Eger - 2006. november 8.-9. Tájékoztató Melyik Európa? A szabályozás területeiről Tagok jogai Intézményi szabályozás

Részletesebben

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.

Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. Nyugat Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft. térségi TDM szervezet a Nyugat-Balaton partján 1. Elızm zmények Nyugat Balaton mostohahelyzete vízminıségi problémák nincs image, nincs terv Tourinform

Részletesebben

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban

Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Aktuális pályázati lehetıségek a Közép-magyarországi Régióban Elıadó: Ronbergerné Türk Edina, gazdasági témacsoport-vezetı Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Aktuális pályp lyázati lehetıségek a Közép-Magyarországi

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer

Az Alapítv. azon belül l a legelesettebb emberek. kséges feltételrendszer. telrendszer Az Alapítv tvány céljac A Segítő Kéz z Alapítv tvány 1999-ben alakult, így már r 11 éve dolgozik a szociális ellátásban azon belül l a legelesettebb emberek segítésében. Az Alapítv tvány időskor skorúak

Részletesebben

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing

legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing A webáruh ruházak működésével kapcsolatos legfontosabb adatvédelmi delmi és s direktmarketing kérdések 2014. március m 19. Alapfogalmak Az informáci ciós önrendelkezési jogról és s az informáci ciószabadságról

Részletesebben

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa

A Felügyel tapasztalatainak összefoglalásasa A Felügyel gyelőségellenőrzési tapasztalatainak összefoglalásasa Pados RóbertR Hulladékgazd kgazdálkodási osztályvezet lyvezető Szombathely, 2015. február r 12. Célkit lkitűzéseink A Felügyel gyelőség

Részletesebben

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat

Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat Munkavállalás az EU/EGT tagállamokban az EURES hálózat 1 A témák ismertetése A közösségi munkavállalás alapelvei Az átmeneti időszak A munkavállalás sajátosságai az egyes tagországokban Az EURES hálózat

Részletesebben

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója

DR. STEINER ARNOLD. ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat. Magyar Medikai Gyárt. rigazgatója Köszönti Önöket: DR. STEINER ARNOLD Magyar Medikai Gyárt rtók és s Szolgáltat ltatók Klaszter Elnöke MEDICOR Elektronika Zrt. Vezérigazgat rigazgatója Az Új j Széchenyi Terv 7 kiemelt programot tartalmaz:

Részletesebben

Mozgásszabads. sszabadság

Mozgásszabads. sszabadság Mozgásszabads sszabadság 1 Alkotmányjogi szabályoz lyozás Alk. 58. (1)-(3) (3) Alk. 69. (2)-(3) (3) Alk. 65. - menedékjog PPJNE 12-13. 13. cikk EJEE 4. Kiegész szítı jegyzıkönyv 2-4. 2 cikk EUMSZ, Alapjogi

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható.

Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A flexicurity közös k s alapelvei felé: több és s jobb munkahelyet rugalmasság és s biztonság révén Europai Közösség, 2007 A forrás megjelölésével szabadon sokszorosítható. A munkaerőpiac jellemzői Gyors

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban

sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai ágazatban A közössk sségi marketing hiánya és s annak vonzatai a hazai halászati ágazatban Egyedül l nem megy, egyedül l nem megy! Sebestyén n Attila kereskedelmi igazgató Hortobágyi Halgazdaság g Zrt. Szarvas,

Részletesebben

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség

grehajtása Projektek végrehajtv MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi az eszmének nek Goethe ellenőrz Output hatás Inputok A jogszerűség 1 Projektek végrehajtv grehajtása MOTTÓ A A tapasztalás s majd mindig paródi diája az eszmének nek Goethe 2 Az ellenőrz rzés, monitoring és értékelés s kapcsolata Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. sek. (Budapest, dr. Kriesch Attila Igazgató Távollévők k között k kötött, k tt, határon átnyúló szerződések sek (Budapest, 2015. március 19.. ) dr. Kriesch Attila Igazgató Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai Fogyasztói Magyarország szakmai

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A jelenlegi szabályaik fenntartását szándékozó tagállamok irányában folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy kötelesek biztosítani azokat a minim

A jelenlegi szabályaik fenntartását szándékozó tagállamok irányában folyamatosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy kötelesek biztosítani azokat a minim A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTERE Országgyaj s Hivatala rzrk. 2004 MARC 0 5. Irományszám :,k, MO I Őry Csaba úr országgyűlési képviselő részére Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselőcsoportja B

Részletesebben

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm

Régiós támogatás s feltételei: telei: A legalább 6 hónapja h foglalkoztatott munkavállal llaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból, rendes felm Kösz szönt ntöm a konferencia résztvev sztvevőit! Észak-alföldi ldi Regionális Munkaügyi Központ K Kisvárdai Kirendeltsége Vargáné Maklári Zsuzsanna 2009.március 25 Munkahelymegőrz rzés s támogat mogatása:

Részletesebben

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság

2009. szeptember 24.,, Biharugra. Schmidt András KvVM Természetvédelmi Szakállamtikárság Szakmai rendezvény ny az extenzív v halastavi gazdálkod lkodásról és s a kárókatonáról 2009. szeptember 24.,, Biharugra A kárókatona k katona probléma Magyarországon gon és s az Európai Unióban Schmidt

Részletesebben

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények. Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár. 2008.

Nemzetközi. zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények. Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár. 2008. Nemzetközi zi gazdasági gi ismeretek 3. Nemzetközi zi kereskedelmi egyezmények Dr. Bernek Ágnes, fıiskolai tanár Harsányi János FıiskolaF 2008. szeptember 1 A GATT 1947 Általános Vámtarifa V és Kereskedelmi

Részletesebben

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal

tisztességes versenyért Gazdasági Versenyhivatal A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességes versenyért rt Dr. Zavodnyik József Gazdasági Versenyhivatal 2006 A A verseny esetén n közérdek, k hogy nemes verseny legyen Kuncz Ödön, 1924 a a tisztességtelen

Részletesebben

Székesfeh. számú rendelete

Székesfeh. számú rendelete Székesfeh kesfehérvár r Megyei Jogú Város Önkormányzat nyzat KözgyK zgyűlése a pénzbeli p és s természetben nyújtott szociális és s gyermekvédelmi ellátásokr sokról l szóló 5/2003.. (IV( IV.22.) számú

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Az prét t TT. Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság

Az prét t TT. Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság Az Ebergıci láprl prét t TT védetté nyilvánítása Takács GáborG Fertı-Hans Hanság g Nemzeti Park Igazgatóság Védetté nyilvánítási eljárás ismertetése se Jogszabályi hátth ttér A természet védelmv delmérıl

Részletesebben

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika

Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé. áért. Politika 1 Az OMMF a foglalkoztatás biztonságáé áért Az új j Nemzeti Munkavédelmi Politika 2008. június j 16. 2 A munkavédelem mint állami feladat A Magyar KöztK ztársaság g Alkotmánya - az állam garantálja a legmagasabb

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24.

NKTH Innotárs. program KKVENT_8. pvállalatok nemzetköziesed. ziesedése. Benke Zoltán Phd hallgató, IKU Innováci. Tatabánya, 2010. november 24. NKTH Innotárs program KKVENT_8 A magyar kis- és s középvk pvállalatok nemzetköziesed ziesedése a mérnm rnöki tevékenys kenységet, mőszaki m kutatás- fejlesztést st végzv gzı vállalatok körébenk Benke Zoltán

Részletesebben

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande

SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) Domenico Campogrande SODICO projekt 2013/02/20. /02/20.,, Budapest (HU) «A szociális partnerek és s a paritásos alapok szerepe az EU építőiparában» Domenico Campogrande a FIEC szociális igazgatója 1. A FIEC és s az építőipar

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

szakképz 2009. július 27-tıl

szakképz 2009. július 27-tıl Saját t dolgozó képzési költségeinek elszámol molása a szakképz pzési hozzájárul rulás s terhére re 2009. július 27-tıl Szakképz pzési hozzájárul rulás s felhasználása sa gyakorlati képzk pzést nem folytató

Részletesebben

A munkanélk polarizálts. gon. Lıcsei. Hajnalka. Budapest, 2010 nov. 27. Tudományegyetem. nyegyetem,, Budapest

A munkanélk polarizálts. gon. Lıcsei. Hajnalka. Budapest, 2010 nov. 27. Tudományegyetem. nyegyetem,, Budapest A munkanélk lküliség g területei polarizálts ltsága Magyarországon gon Lıcsei Hajnalka Eötvös Loránd Tudományegyetem nyegyetem,, Budapest Regionális Tudományi Tanszék Budapest, 2010 nov. 27. Vázlat 1)

Részletesebben

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei

A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei A földgáz nagykereskedelem jelene és jövőbeli lehetőségei Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás Siófok, Hotel Azúr 2005. október 5-6. Viktor László Földgáz közüzemi nagykereskedelem igazgató Tartalom

Részletesebben

Az Európai Unió története

Az Európai Unió története Az Európai Unió története 1945-1959 1959 Béke Európában az együttm ttműködés s kezdetei EU gyökerei a II. világh gháborúig nyúlnak vissza Az európaiak eltökélt lték, hogy hasonló öldöklés és s pusztítás

Részletesebben

Egy sikeres akkreditálás eredményei

Egy sikeres akkreditálás eredményei Az akkreditált státusz tusz gúzsba g köt? k Egy sikeres akkreditálás eredményei és s tanulságai Tölgyfa Margit, Liszt Ferenc, Kovács L. GáborG Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, K Laboratóriumi riumi

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24.

Az adóss. ltatás tapasztalatai. 2012.02.24. Az sságkezelési szolgáltat ltatás tapasztalatai. Lehetıségek Korlátok Nagyné Messinger TímeaT 2012.02.24. Elızm zmények Az elmúlt lt években több t célprogram c indult Problémák: jó tapasztalatok tovább

Részletesebben

Munkavállalás külföldön

Munkavállalás külföldön Munkavállalás külföldön 10+1 jó tanács, ha külföldön akar dolgozni 1. Soha ne higgyen a túl csábító ajánlatoknak! Ne feledje: sehol nincs kolbászból a kerítés. Egy átlagos magyar munkavállaló külföldön

Részletesebben

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre.

LLALKOZÁS LLALKOZÓ? MILYEN TEVÉKENYS NEM vonatkozik a tv? KENYSÉG KI LEHET EVÁLLALKOZ. kenység: rendszeresen. mellett folytatva. grehajtói kenységre. EGYÉNI VÁLLALKOZV LLALKOZÁS EGYÉNI VÁLLALKOZÁS JOGI SZABÁLYOZÁSA az egyéni vállalkozv llalkozóról és s az egyéni cégrc gről 2009. évi CXV. törvt rvény 1 2 MILYEN TEVÉKENYS KENYSÉGRE NEM vonatkozik a tv?

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Az iskolaegészs. 5. Budapest

Az iskolaegészs. 5. Budapest Az iskolaegészs szségügyigyi ellátás s aktuális kérdései Dr. Kaposvári JúliaJ 2009. október 5. Budapest A 19/2009 (VI. 18.) Eü.M.. rendelet Mi változott? v Az újszülöttek Egészs szségügyi gyi Könyvvel

Részletesebben

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31.

Komplex munkaerőpiaci integráci. ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai. Kellermann Éva csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós s programok magyarországi gi tapasztalatai Kellermann Éva tréner, pályp lyázati tanácsad csadó 2006. január r 31. Komplex munkaerőpiaci integráci ciós programok Kifejezetten

Részletesebben

zi Lifelong Learning Konferencia

zi Lifelong Learning Konferencia Magyar Nemzeti és s Nemzetközi zi Lifelong Learning Konferencia A. Szekció beszámol moló EULLearNDis The European University Lifelong Learning Network Dissemination EULLearN the European University Lifelong

Részletesebben

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16.

PROJEKTTERVEZÉS. Page 1. A program definíci. A projekt definíci. Olyan egymásra melynek minden eleme, 1Art. 2Art. 3Art 2009.02.16. 2009.02.16. PROJEKTTERVEZÉS Art A program definíci ciója Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenys kenységi lánc, l melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb k a szélesebb közössk sséget

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Kecskemét, dr. Kriesch Attila. Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. bemutatkozása jogviták. (Kecskemét, dr. Kriesch Attila. Igazgató Az Európai Fogyasztói i K bemutatkozása határon átnyúló panaszok és jogviták (Kecskemét, 2014. november 6.) 6 dr. Kriesch Attila Igazgató Európai Fogyasztói i K Az előadáson elhangzottak kizárólag az Európai

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar

zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nemzeti KözszolgK zszolgálati lati Egyetem Rendészettudom szettudományi kar Nyíltnap 2013. január r 25. Alapképz pzési szakok a RTK-n nappali munkarend Bőnügyi igazgatási alapképz pzési szak bőnügyi hírszerzh

Részletesebben

Lucz Zoltánn nné főosztályvezető Jövedelem és s forgalmi adók főosztály Személyi jövedelemadj vedelemadó Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadj vedelemadó mértéke valamennyi (összevont( adóalapba

Részletesebben

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1.

DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. A KODOLÁNYI JÁNOS J FŐISKOLÁN N FOLYÓ KÉPZÉS EGYSÉGES GES PEDAGÓGIAI GIAI ELVEI DR. VENTER GYÖRGY Siófok, 2008. szeptember 1. VÍZIÓ A Kodolányi János J Főiskola F küldetk ldetését megfogalmazó dokumentum

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22.

LT Consorg A TDM. Dr. Lengyel Márton. 2007. február r 22. LT Consorg A TDM Dr. Lengyel Márton Siófok 2007. február r 22. Tartalom I. A TDM lényege l II. A TDM aktualitása III. Gyakorlati teendt eendık I. A TDM lényegel TDM = Tourism Destination Management A magyar

Részletesebben

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai

A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai A szolgáltatásnyújtás teljesítési helyének aktuális 2011. évi adójogszabályai Előadó: RABB Andrea, okl.nki.áfa, adóellenőrzési adószakértő, Moklasz nemzetközi alelnök 1 Folyamatos változások a szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

A projektek pénzp menedzselése

A projektek pénzp menedzselése 1 A projektek pénzp nzügyi menedzselése A folyamat tevékenys kenységei 1. A támogatt mogatás s felhasználásához hoz kapcsolódó szabályok megismerése se 2. Pénzügyi elemzés és s tervezés 3. Finanszíroz

Részletesebben

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés

MOTTÓ. Page 1. nzügyek, avagy határozza meg a tudatot. Ha ide néznn. znél, vad aranyszíved. Óh, hullna az arany, hullna egyre. nzügyi menedzselés Azok a fránya pénzp nzügyek, avagy A A lél határozza meg a tudatot 1Art Ha ide néznn znél, vad aranyszíved Összeszorulna. Könnyed K eredne S úszó,, sötét s t gályg lyánk szőnyeg nyegére Óh, hullna az arany,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 103 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Unió és az Egyesült Arab Emírségek közötti, a rövid távú tartózkodásra

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

Stratégiai tervezési alapismeretek

Stratégiai tervezési alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Magyar-szlov. Márta.

Magyar-szlov. Márta. Magyar-szlov szlovák k agglomeráci ció Pozsony környk rnyékén Vajka,, 2010. május m 19. A civil társadalom t szerepe a szuburbán integráci cióban Dr. Nárai Márta (naraim@rkk.hu) Kikölt ltözés s motiváci

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: /2008-SzMM Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 14352 - /2008-SzMM ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező átmeneti szabályokról szóló

Részletesebben

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28.

UNDP-SZMM Cserehát Program. nyezések az egyenlı. A Cserehát és s a Kosice Program. 2008. október 28. UNDP-SZMM Cserehát Program Szlovákia kia-magyarország g közötti k határon átnyúló kezdeményez nyezések az egyenlı lehetıségek gekért és s társadalmi t fejlıdésért A Cserehát és s a Kosice Program Varga

Részletesebben

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı

település Regisztrált szervezet 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı 60 település 185 Regisztrált szervezet A lehatárolt térst rség 31,9% közszféra 37,3% civil szervezet 30,8% vállalkozó Lakosságszám: 44.000 fı Stratégiai vázlatv Balaton-felvid felvidéki Akciócsoport csoport

Részletesebben

BÉRKÖLTSÉG OPTIMALIZÁLÁSA CAFETERIA. SZJA változások. Az államháztartás 2013.évi elıirányzatának adóbevételei

BÉRKÖLTSÉG OPTIMALIZÁLÁSA CAFETERIA. SZJA változások. Az államháztartás 2013.évi elıirányzatának adóbevételei Bérterhek az EU országaiban BÉRKÖLTSÉG OPTIMALIZÁLÁSA CAFETERIA Írország Egyesült Királyság Portugália Szlovákia Spanyolország Dánia Görögország Lengyelország Csehország Finnország Hollandia Svédország

Részletesebben

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai

A gyógyászati segédeszköz forgalmazás, házhoz szállítás szabályozásának aktualitásai Gyógy gyászati segédeszk deszközök k on-line értékesítése, se, a házhoz h száll llítás s szabályoz lyozás változásai,,webáruházak, webshopok és webpatikák egészséggel kapcsolatos termékek online értékesítése''

Részletesebben

Az időskor skorú tanulás jellegzetességei gei dr. Striker SándorS 2012. május m 23. Újvárosháza Minőségi öregedés az élethosszig tartó tanulás segítségével - TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR 2010-0003 Minden élettelen

Részletesebben

rnök alapszak Pannon Egyetem, Mérnöki Kar

rnök alapszak Pannon Egyetem, Mérnöki Kar Környezettudományi nyi Intézet Limnológiai Intézeti Tanszék Biomérn rnök alapszak (BSc) Pannon Egyetem, Mérnöki Kar A képzk pzés s céljac A képzk pzés s célja c biomérn rnökök képzése, akik alkalmasak:

Részletesebben

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

makrogazdasági (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006. Ásványolajok jövedéki szabályoz lyozását érintő aktuális változások, makrogazdasági gi kérdések (BIOÜZEMANYAGOK) Készítette: Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága Jövedéki Igazgatóság Budapest 2006.

Részletesebben

Most mit kell tennem? Joga van hozzá?

Most mit kell tennem? Joga van hozzá? Most mit kell tennem? Joga van hozzá? Jogok és s kötelezettsk telezettségek a klinikai szakpszichológusi munkában a jogász sz- pszichológus szemével Klinikai pszichológiai kötelezk telezı szinten tartó

Részletesebben

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus.

52 522 05 0010 52 01 Létesítményi energetikus Energetikus 52 522 05 0010 52 02 Megújuló energiaforrás Energetikus. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. február 15-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Bársony János alpolgármester Kránicz József Tibor képviselı

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

reformprogram végrehajtv 2007.

reformprogram végrehajtv 2007. A szak- és s felnőttk ttképzést érintő reformprogram végrehajtv grehajtásához hoz szüks kséges törvények módosm dosításáról 2007. A FIATAL MUNKAVÁLLALÓK (15-24 ÉVES) FOGLALKOZTATÁSI RÁTÁI AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva

mint forrás Hálózati munka Pataki Éva A szociális hálóh mint erőforr forrás Hálózati munka Pataki Éva A képzk pzés s az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Teoretikus hátterekh Szociálökol kológiai elv (Germain( Germain/Gitterman):

Részletesebben

Az adózás rendjér szóló törvény változásai

Az adózás rendjér szóló törvény változásai Az adózás s rendjéről szóló törvény változásai 2011. A gyakorlatot segítő Képviseleti szabályok változások Képviselet a miniszter hatásk skörébe tartozó eljárásokban az Art. szerint. Képviselői i mentesülés

Részletesebben

A titkos adatgyőjt. Dr. Kis LászlL. szló (2014)

A titkos adatgyőjt. Dr. Kis LászlL. szló (2014) A titkos adatgyőjt jtés s a büntetıeljárásban I. Dr. Kis LászlL szló (2014) I. Titkos adatgyőjt jtés Titkos informáci ciógyőjtés s (bőnüld ldözési célú) Titkos adatszerzés 1994. évi XXXIV. tv. (Rtv( Rtv.),

Részletesebben

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész

Mit tudunk az Európai Unióról? 3.rész 2009 július 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása nincs Give Mit értékelve tudunk az Európai Mérték Még 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Tájékoztatás/ismeret hiányból fakad az EU-szkepticizmus? A magyar lakosságnak vajon

Részletesebben

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató

Európai Fogyasztói Központ. E-kereskedelem. (Szeged, dr. Kriesch Attila Igazgató E-kereskedelem és s fogyasztóvédelem a jogszerű és s fogyasztóbar barát t e-shop, e gyakorlati kérdések és s válaszok v a vállalkozv llalkozások részr szére, különösen tekintettel az új j magyar szabályoz

Részletesebben

LEADER Program: partnerségben

LEADER Program: partnerségben LEADER Program: partnerségben Kárpát-medencei TérsT rség Rajnai GáborG ECOVAST Egyesület Esztergom 2008.05.14. 1 LEADER Térségi programozás!? Links (Kapcsolat) between Actions for the Development of the

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben