Foglalkoztatási terhek és adókulcsok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkoztatási terhek és adókulcsok"

Átírás

1 Foglalkoztatási terhek és adókulcsok Elemzésünkben arra teszünk kísérletet, hogy a foglalkoztatási költségeknek a módosított adótörvényekbıl következı ez évi és lehetséges jövı évi változásait áttekintsük. Emellett rövid kitekintést teszünk az európai országok lineáris és progresszív jövedelemadóztatási gyakorlatára. A foglalkoztatás költsége, mint versenyképességi tényezı Az ország gazdasági versenyképességének összetevıi A különbözı országok gazdasági versenyképességének megítélésével kapcsolatos kérdéseknek a világban nagy irodalma van. Számtalan összetevıje van annak, hogy egy befektetési döntés megítélésénél az üzletemberek milyen objektív, illetve szubjektív körülményeket mérlegelnek. Ezek a legtágabban vett társadalmi, politikai gazdasági környezet milyenségétıl a konkrét jogszabályi, infrastrukturális feltételek vizsgálatáig terjedhet. Többnyire elfogadottnak tekinthetı az a vélekedés, hogy az adórendszer milyensége, ezen belül az adó mértéke csak egy versenyképességi tényezı a sok közül. A Világbank Doing Business 1 címmel évrıl évre közzéteszi azt az összehasonlító elemzését, amelyben egységes módszertan alapján, elıre meghatározott indikátorok segítségével rangsorolja a világ országait a versenyképesség szempontjából, külön figyelve azokra a pozitív vagy negatív elmozdulásokra, amelyek az egyes országokban az elızı évhez képest tapasztalhatók. Az általuk alkalmazott rangsorolási szempontok a következık: a vállalkozás indítása (Starting a Business) az építési engedélyezéssel való foglalkozás (Dealing with Construction Permit) az ingatlan-nyilvántartás (Registering Property) a hitelhez jutás (Getting Credit) a befektetık védelme (Protecting Investors) az adófizetés (Paying Taxes) a határon átnyúló kereskedelem (Trading Across Borders) a szerzıdések betartatása (Enforcing Contracts) a vállalkozás megszőntetése (Closing a Business) A Paying Taxes témakörében értékelt adók és járulékok a következık: a nyereségvagy társasági jövedelemadó, a munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járulékok és munkát terhelı adók, az ingatlan-adó, az ingatlan átruházási adók, az osztalék adója, a tıkenyereség-adó, a pénzügyi tranzakciók adója, a hulladékgyőjtési adók, a gépjármő- és az útadók és minden más kisebb adók és díjak. Ezen adókkal kapcsolatban mérik az adófizetés gyakoriságát, az adókkal kapcsolatos adminisztrációra fordított idıt, a nyereségadó, a társaságot a foglakoztatással kapcsolatban terhelı adók és járulékok, valamint egyéb adók mértékét. Az ország gazdasági versenyképességének megítélésében a világszerte alkalmazott standardok szerint tehát az adózás egy tényezı a sok közül, de az adózási kérdések vizsgálatán belül nem 1 Ld.: 1

2 foglalkoznak azzal, hogy a munkavállalók vagy a vállalkozások tulajdonosai milyen mértékő adót fizetnek a magánszemélyként megszerzett jövedelmük után. Munkaerıköltség és adóék Az elıbbieket némileg finomítva mégsem mondhatjuk azt, hogy a személyi jövedelemadó mértéke közömbös a foglalkoztatás szempontjából. A foglalkoztatott által fizetett jövedelemadó beépül a foglalkoztatási költségbe, s jelentıs módon befolyásolhatja annak mértékét. Tekintettel arra, hogy a munkavállalók a nettó keresetben érdekeltek, a korábbinál magasabb mértékő személyi jövedelemadó ugyanolyan mértékő nettó jövedelem biztosításához magasabb bruttó kereset kifizetését követeli meg a munkáltatótól. (Természetesen ez függ a munkaerı-piaci helyzettıl, a munkavállalók érdekérvényesítési képességétıl, az esetleges állami ráhatástól stb.) Mielıtt a magyarországi munkaerıköltségek alakulását vizsgálnánk, nézzük, milyen pozíciónk van (volt) ezen a téren Európában (1. sz. ábra). 1. sz. ábra. A teljes átlagos havi munkaerıköltség Euró/hó Bulgaria Romania Latvia Lithuania Slovakia Poland Estonia Hungary Czech Republic Malta Portugal Slovenia Cyprus Spain Finland Austria Germany France Belgium United Kingdom Denmark Sweden Luxembourg Forrás: A 27-es adatok szerint a magyar átlagos munkaerıköltség közel 3,8-szerese a bolgárnak, kétszerese a románnak, de csak 14%-kal több a szlovák és 6%-kal a lengyeltıl, ugyanakkor a cseh munkaerıköltségnek csak 88%-a, a szlovénnek pedig nem egészen 59%-a. Jelentısen alacsonyabb ugyanakkor a fejlett európai országoktól, mert a magyar munkavállalók foglalkoztatási költsége 27-28%-a a finn, az osztrák és a német, negyede a francia, a belga és az egyesült királyságbeli és 22-23%-a a dán és a svéd alkalmazottakénak. 2

3 Ha néhány kiválasztott ország példáján vásárlóerı-paritáson vizsgáljuk a munkaerı költségeit, némileg árnyaltabb képet kapunk (2. számú ábra). 2. sz. ábra Foglalkoztatási költség és összetétele 29 (vásárlóerı-paritáson) 6 5 dollár Szlovákia Lengyelország Magyarország Cseh Közt, Portugália Olaszország Spanyolország Görögország Írország Finnország Franciaország Hollandia Belgium Németország Ausztria Luxemburg Forrás: OECD Taxing Wages 29 Nettó jövedelem Jövedelemadó Munkáltatói járulék Munkavállalói járulék Vásárlóerı-paritáson a magyar átlagos munkaerı-költség 17-18%-kal magasabb a lengyelnél és szlováknál és 4-6%-a között van a fejlett európai országokénak. Szembetőnı ugyanakkor, hogy az összköltségen belül Belgium és Németország mellett Magyarország esetében volt a legmagasabb az állam felé - a munkavállalók és a munkáltatók által - fizetett közterheknek a teljes munkaerıköltséghez viszonyított aránya (az ún. adóék). Az adóék csökkentésére irányuló, 29-ben hozott kormányzati intézkedések egyidejőleg alapvetıen az alsó középosztálynak, az átlagkereset körül keresıknek kedveztek. A személyi jövedelemadó tényleges alsó kulcsát ugyan 18-ról (a szuperbruttósítás bevezetésével) 21,6%-ra emelték, viszont az alsó kulcs sávhatárát havi bruttó 162 ezer forintról 328 ezer forintra növelték. A teljes mértékő adójóváírás igénybevételére jogosító értékhatár havi bruttó 14 ezer forintról 29 ezer forintra, a csökkentett mértékő adójóváírás értékhatára 23 ezer forintról 38 ezer forintra emelkedett. A teljes összegő adójóváírás nominális értéke havi forintról 15.1 forintra emelkedett, bár a tényleges növekedés ettıl kisebb, ugyanis azt a szuperbruttósított adóalapból lehetett igénybe venni (a 29-es adójóváírás szuperbruttósított értéke 1.41 forint lett volna). A munkaadók terheit enyhítette, hogy az általuk fizetendı járulékokat 5 százalékponttal csökkentették. Az intézkedések következtében látványosan csökkent az átlagkereset körül keresık esetében az adóék mértéke, míg a kiemelkedıen nagy jövedelmek esetében kismértékő növekedés (pl. 1 millió forintos havi bruttó keresetnél 61,4%-ról 62,1%-ra) következett be. (3. sz. ábra) az adóalap a bruttó jövedelem 127%-a 3

4 3. sz. ábra Az adóék változása Adóék mértéke (%) ,6 4,5 54,6 46,3 58,6 51,9 6,2 61,1 61,7 61,7 58,9 6,1 57,3 54, Havi bruttó jövedelem (ezer forint) A 211-re vonatkozó szabályok szerint az összevonás alá esı jövedelmeket terhelı 21,6% tényleges alsó adókulcs egységesen 2,3%-ra csökkent, ugyanakkor a munkavállalók által fizetendı nyugdíjjárulék,5 százalékponttal növekedett. (A tıkejövedelmek adója már 211-ben is 16%.) Az adójóváírás havi maximuma a korábbi havi 15,1 ezer forintról 12,1 ezer forintra csökkent. A maximális adójóváírást jelenleg havi bruttó 18 ezer forintig lehet igénybe venni (szemben a korábbi 29 ezer forinttal), a bruttó 26 ezer forintos havi jövedelem felett pedig a lehetıség teljesen megszőnt (ez 21-ben 38 ezer forint volt). Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy önmagában az egykulcsos adó bevezetésének csak pozitív hatása lett volna a nettó jövedelmekre, azonban ezt a pozitív hatást az alsóbb jövedelmi kategóriákban semlegesítette az adójóváírásra jogosult munkavállalók körének szőkülése és az adójóváírás mértékének csökkenése, valamint a foglalkoztatottakat terhelı nyugdíjjárulék mértékének emelése. Ennek következtében a 293 ezer forint bruttó jövedelem alatt keresık nettó havi keresete változatlan bruttó jövedelem mellett csökkent. Ez a csökkenés pl. 1 ezer forint bruttó jövedelem esetében 2,9%-os, 26 ezer forint esetében 3,2%-os volt. Ezzel szemben pl. egy havi bruttó 44 ezer forintot keresı dolgozó közel 1%-kal, az 1 millió forint havi bruttót keresı pedig 26%-kal több jövedelmet kap kézhez. Tekintettel arra, hogy nemcsak a munkavállalók, de a kormányzat is elvárta a munkáltatóktól, hogy ezt - az alsóbb jövedelem-kategóriákban jelentkezı - jövedelemcsökkenést a munkavállalók felé kompenzálják, az adószabályok változása a munkáltatóknál jelentısen növelte a foglalkoztatási költségeket. (A foglalkoztatási költségek szempontjából elvileg nincs jelentısége annak a ténynek, hogy a gyermekkedvezményre jogosult a kormányzat által 9 ezer fıre becsült, de jövedelmi viszonyaikat tekintve nem ismert összetételő munkavállalók egyértelmően jól jártak az új adószabályokkal, mert az egyenlı munkáért egyenlı bért elve azt követelné meg, hogy a munkáltató ne tegyen különbséget az azonos munkát végzı dolgozók bérezésében arra való tekintettel, hogy a munkavállalónak van-e gyereke vagy nincs.) 4

5 Az átlagkereset szintjén számított adóék a 21 évi 46,4%-ról 211-ben 48,9%-ra növekedett. Az adóék változásában (4. sz. ábra) is látszik az adójóváírás csökkentése miatti nettó jövedelemcsökkenés az alsóbb jövedelmi kategóriákban. 4. sz. ábra Az adóék változása Adóék mértéke (%) ,2 4,5 48,1 46,3 6,1 58,9 57,3 54,9 51,6 51,9 51,6 51,6 51,6 51, Havi bruttó jövedelem (ezer forint) A jövedelemcsökkenés a (legalább) változatlan nettó jövedelem iránti igény miatt a foglalkoztatási költségek növelését követeli meg. A munkáltatók többletterheit rövid távon nem kompenzálhatja a magasabb jövedelmek esetében tapasztalható adóék-csökkenés, hiszen az adóváltozás miatt nem lehet a munkavállalók havi fizetését csökkenteni. (Ennek csak hosszabb távon lehet hatása, ha a magasabb jövedelmőek fizetését a munkáltató esetleg éveken keresztül nem emeli.) Az adójóváírás esetleges megszőntetésének hatása Abban az esetben, ha a sajtóban felvetıdött találgatásoknak megfelelıen a félszuperbruttó fenntartása mellett az adójóváírás teljes egészében megszőnne, az adóék jövedelemtıl függetlenül 49,9%-ra állna be (5. sz. ábra). Ez a 21-eshez képest a 1 ezer forintos havi bruttó kereset mellett 9,4 százalékpontos, 2 ezer forintos bruttó keresetnél 3,6 százalékpontos emelkedést, 7 ezer forintnál pedig 1,2 százalékpontos csökkenést eredményezne a munkáltatók foglalkoztatási költségeihez viszonyított közterhekben. az adóalap a bruttó jövedelem 113,5%-a 5

6 5. sz. ábra Az adóék (lehetséges) változása Adóék mértéke (%) ,1 58,9 57,3 54,9 49,9 49,9 51,6 51,9 49,9 51,6 49,9 51,6 49,9 51,6 49,9 51,6 49,9 48,1 46,3 42,2 4, Havi bruttó jövedelem (ezer forint) Az adójóváírás teljes megszőnése azt jelentené, hogy a 227 ezer forint alatti bruttó jövedelmek esetében jelentıs nettójövedelem-csökkenés következne be, ami érintené az egy és két eltartott gyermek után adóalap-csökkentı kedvezményt igénybe vevı magánszemélyeket is, akiknél 211-ben még a kedvezmény ellensúlyozta az adójóváírás csökkenését. Abban az esetben, ha az adójóváírás megszőnésével egyidejőleg a szuperbruttósítás is megszőntetésre kerülne, az adóék 48,2% lenne, ami a közterhekben 1,7 százalékpontos könnyebbséget jelentene az elızı változathoz képest mind az alacsony jövedelmő alkalmazottak, mind munkáltatóik részére. A közbeszédben felvetıdött egy olyan szélsıséges változat is, hogy 212-ben a jelenlegi szuperbruttó adóalap nem csökkenne félszuperbruttóra, és emellett teljes egészében megszőntetésre kerülne az adójóváírás. Ez a nehezen elképzelhetı - változat a havi bruttó 26 ezer forint alatt keresık esetében a következı mértékő jövedelem-csökkenést eredményezné: Havi bruttó kereset Nettó jövedelem csökkenése (%) 1. 16, , , , ,8 2. 6, , , 6

7 Forintösszegben kifejezve a nettó jövedelemcsökkenést az 6. sz. ábrán szemléltetjük: 6. sz. ábra Jövedelemcsökkenés (Ft) A nettó jövedelemcsökkenés mértéke a szuperbruttó fenntartása és az adójóváírás teljes megszőntetése esetén Havi bruttó jövedelem (ezer forint) Egy ilyen változat esetén ahhoz, hogy a jelenleg 1 ezer forintos bruttó fizetésben részesülı munkavállaló ugyanazt az összegő nettó bért megkaphassa, a bruttó fizetését 19.6 forinttal kellene emelni, ami a munkáltatójától 25.6 forint többletráfordítást követelne, míg pl. a 2 ezer forintos bruttó kereset forintos emelést igényelne, forint plusz munkáltatói teher mellett. Adókulcsok Európában Az utóbbi idıben sok szó esik a többkulcsos adózás visszaállításának (illetve egy bizonyos szolidaritási adó bevezetésének) szükségességérıl, illetve lehetıségérıl, ezért célszerőnek látjuk annak áttekintését, hogy az európai országok milyen adókulcsot (adókulcsokat) alkalmaznak. Az országok többségében az alacsonyabb jövedelmő adózók részére bizonyos adójóváírás jellegő mentességeket, kedvezményeket biztosítanak, illetve sok helyen alkalmazzák a családi adózást. Ezek ismertetésétıl tekintve, hogy most csak az adókulcsok alkalmazására, mint technikára koncentrálunk eltekintünk. Az általunk bemutatott adókulcsok az egyedülálló, gyermektelen magánszemélyek jövedelmére vonatkoznak. Családi adózás esetén a nemzeti szabályozások különbözı módon egyenlítik ki a különbözı típusú (az egygyermekes egyedülállótól a többgyermekes házastársakig) családok esetében az adótábla progresszivitását. Az egykulcsos adózás a kelet-közép európai országok sajátossága, mert a világ fejlettebb országaiban általában a többkulcsos adózást tartják igazságosnak (7. sz. ábra). 7

8 7. sz. ábra A legmagasabb adókulcs és az adókulcsok száma (% ) db Bulgária Szerbia Oroszország Ukrajna Litvánia Cseh Közt. Románia Dánia Szlovákia Magyarország Észtország Norvégia Lettország Spanyolország Finnország Lengyelország Luxemburg Franciaország Írország Szlovénia Olaszország Horvátország Németország Görögország Portugália Ausztria Egyesült Királyság Belgium Hollandia Svédország A legmagasabb adókulcs mértéke Adókulcsok száma Forrás: adatainak felhasználásával, illetve az ebben nem szereplı országok estében: A következı táblázatban összegyőjtöttük néhány egykulcsos adózást alkalmazó közép- keleteurópai ország adókulcsainak mértékét: Ország Adókulcs % Cseh Köztársaság 15 Észtország 21 Románia 16 Szlovákia 19 Szlovénia 16 Oroszország 13 Szerbia 12 Montenegró 9 Ukrajna Lettország 25 Litvánia 15 Bulgária 1 8

9 A gazdaságilag fejlettebb országokban a progresszív adótáblát úgy igyekeznek kialakítani (ld. részletesebben a mellékletben), hogy a magasabb adóterhelés fokozatosan jelentkezzen a jövedelem növekedése esetén. A kétkulcsos adótábla hátránya, hogy túlzottan hirtelen következik be a növekedés abban az esetben, ha a két kulcs közül az egyik viszonylag alacsony, a másik viszonylag magas. (Ahogyan az nálunk az utóbbi években tapasztalható volt.) A progresszió mértékére nincs általánosan elfogadott megoldás. A kétkulcsos adótáblától egészen a 17 kulcs alkalmazásáig (Luxemburg) találunk példákat Európában. Ennek szemléltetésére bemutatjuk néhány ország által alkalmazott többkulcsos adótábla progresszivitásának kialakítását (7. sz. ábra) Néhány ország progresszív adótáblája 7. sz. ábra Az adó mértéke (%) Éves bruttó jövedelem (ezer euró) Ausztria Belgium Finnország Franciaország Németország Olaszország A fejlett európai országokban mint látjuk azt tartják igazságosnak (és arányosnak), ha a megszerzett személyi jövedelmük után a nagyobb jövedelemmel rendelkezık nagyobb arányban járulnak hozzá a közterhek viseléséhez. (A tıkejövedelmeknek az általunk alkalmazottnál általában lényegesen magasabb adóztatásáról nem is beszélve.) El kell ismerni persze, hogy a valódi családi adózás kialakítása bonyolultabb a többkulcsos, progresszív adórendszerben, de egy megfelelıen kialakított adótábla és az informatika mai elterjedtsége mellett álláspontunk szerint annak megismerése és alkalmazása egy átlagos magyar adózónak nem okozhat különösebb nehézséget. Ha viszont a családi adózáson továbbra is csak a gyermekkedvezmény házastársak közötti megoszthatóságát értjük, a lineáris és progresszív adózás között csak egy számtani mőveletben (az ún. számított adó kiszámításában) van különbség. Dr. Szikora János 9

10 Melléklet A fejlett uniós országok adókulcsai a 21-es szabályok alapján (Forrás: Ország Adókulcsok száma Sávok határai Euróban, kivéve: Svédország (SEK) és Dánia (DKK) Adókulcs % Ausztria 4 Belgium 5 Dánia 2 Finnország 5 Franciaország 5 Németország 4 Görögország 9 Írország 2 Olaszország , , , , , , , ,

11 Luxemburg 17 Hollandia 4 Norvégia , , , , ,55 Portugália , , , , , , ,88 Spanyolország 4 Svédország (helyi 3 jövedelemadóval együtt) Egyesült Királyság 3 Szlovénia , , , , ,

A személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok változásának hatása a nettó bérekre a 2010-2012-es években

A személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok változásának hatása a nettó bérekre a 2010-2012-es években A személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok változásának hatása a nettó bérekre a 1-1-es években A munkaviszonyból és más hasonló jellegő (köztisztviselıi, kormánytisztviselıi, közalkalmazotti stb.)

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15.

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Egyenlı bérek és a recesszió hatása a nıi dolgozókra Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Miért állnak fenn a nemek

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Horváth Gábor főtitkár

Horváth Gábor főtitkár . Horváth Gábor főtitkár Előadó szándéka A parlament előtt levő földforgalmi törvény mellett nincs hatástanulmány (jogalkotásról szóló törvény) Objektív hatásfelméréshez: Ismerni kellene mit sikerül megszülni

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Hordósy Rita Király Gábor Pályakövetési tipológia Ábra és melléklet torgyik judit a nyelvtanulás európai

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18.

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Kerékpározás Európában Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Európai Kerékpáros Szövetség www.ecf.com 2 Célunk: A kerékpározas aránya duplázódjon meg 2020-ra Európában! 3 Többféle

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

A nő mint főbevásárló

A nő mint főbevásárló A nő mint főbevásárló Csillag-Vella Rita, GfK Médiapiac 2016 1 Glamour napok a budapesti Aréna plázában akkora a tömeg, hogy ma (szombat) délután a 2800 férőhelyes parkolóban elfogytak a helyek. (Pénzcentrum.hu)

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE Képzés és munkaerpiac Galasi Péter BCE Oktatás és munkaer-piaci kimenetek Alapmutatók: Részvételi (aktivitási) ráta Foglalkoztatási ráta Mukanélküliségi ráta Inaktivitási ráta Részvételi ráta EU25 Holla

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép Sugárzási

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013

Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Várakozások és eredmények - Hogy bizonyított az egykulcsos SZJA? Csizmadia Áron 2013 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés 2. Előzmények 3. A gyakorlati alkalmazás 4. A magyarországi bevezetés 5. Az egykulcsos

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum. A magyar és román adórendszer összehasonlítása

Penta Unió Oktatási Centrum. A magyar és román adórendszer összehasonlítása Penta Unió Oktatási Centrum A magyar és román adórendszer összehasonlítása Név: Polyák Judit Szak: Nemzetközi adószakértő Konzulens: Dr. Kenyeres Sándor Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 1 1 MAGYARORSZÁG ÉS

Részletesebben

Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből?

Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből? Örülök, hogy élek Tényleg hiányzik az innováció a kkv- kből? Fürjes Balázs Vezérigazgató Századvég Gazdaságkutató Zrt. Vezérigazgató találkozó, Innováció és Verseny Hazai pályán Spirit Hotel, Sárvár, 2013.

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1036 JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január)

Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január) Közzététel: 2015. február 11. Következik: 2015. február 12. Építőipar Sorszám: 23. Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január) Januárban a fogyasztói árak átlagosan

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO

ADÓZÁS GYAKORLAT. SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO ADÓZÁS GYAKORLAT SZJA; Járulékok; ÁFA; TAO Személyi jövedelem adó SzJA A jövedelemadók általános jellemzői Közvetlen tárgya a jövedelem Adózási egységre (személyre) vetik ki A közfelfogás a legigazságosabbnak

Részletesebben

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében

Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Az önadózó magánszemélyek 2004. évi jövedelmei és adózása Vas megyében A magánszemélyeknek az előző évet érintő személyi jövedelemadó bevallásukat ebben az évben 2005. május 20-ig kellett

Részletesebben

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6.

Richter Csoport. 2014. 1-9. hó. 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Richter Csoport 2014. I-III. negyedévi jelentés 2014. november 6. Összefoglaló 2014. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: -2,8% ( ), +1,2% (Ft) jelentős forgalom visszaesés Oroszországban, Ukrajnában

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, XXX SEC(2007) 707 A BIZOTTSÁG BELSŐ SZOLGÁLATAINAK MUNKADOKUMENTUMA Kísérő dokumentum a következőhöz: A Bizottság fehér könyve az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28.

Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Honvári Patrícia MTA KRTK MRTT Vándorgyűlés, 2014.11.28. Miért kikerülhetetlen ma a megújuló energiák alkalmazása? o Globális klímaváltozás Magyarország sérülékeny területnek számít o Magyarország energiatermelése

Részletesebben

Fogyasztói árak, 2007. február

Fogyasztói árak, 2007. február Közzététel: 2007. március 13. Sorszám: 47. Következik: 2007. március 14. Ipar Fogyasztói árak, 2007. február 2007. februárban az egyhavi átlagos fogyasztóiár-emelkedés 1,2% volt, 2006. februárhoz viszonyítva

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában

Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége www.mszosz.hu Szakszervezeti tisztségviselők munkaidő-kedvezménye Európában A munkavállalói érdekképviseletek a legtöbb országban kedvezményeket élveznek a működésüket

Részletesebben

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem

Az energiapolitika szerepe és kihívásai. Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika szerepe és kihívásai Felsmann Balázs 2011. május 19. Óbudai Szabadegyetem Az energiapolitika célrendszere fenntarthatóság (gazdasági, társadalmi és környezeti) versenyképesség (közvetlen

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

A Tanács. A pilléres szerkezet. A Közösség fő szervei. Az Európai Unió szerkezete 3. Az Európai Unió szerkezete. 2. pillér. 3. pillér.

A Tanács. A pilléres szerkezet. A Közösség fő szervei. Az Európai Unió szerkezete 3. Az Európai Unió szerkezete. 2. pillér. 3. pillér. A Tanács EU Európa Tanács Brussels Strasbourg Európai Unió 27 tagállam Európa Tanács 47 tagállam A pilléres szerkezet EU ELSŐ PILLÉR (EK) alapvetően közösségi jellegű Az Európai Unió szerkezete 3. MÁSODIK

Részletesebben

ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél

ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél 2013. február Konzultálj! Egyénre szabott pályainformációs konzultáció és tanácsadás az álláskeresés, az állásra jelentkezés témakörében előzetes bejelentkezéssel!

Részletesebben

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey

Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a. kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey Az Európai Bizottság mellett működő ESF (European Science Foundation) a kilencvenes évek közepe óta támogatja és szervezi a European Social Survey elnevezésű nagyszabású nemzetközi project előkészítő munkálatait.

Részletesebben

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén

Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén Miért jobb? Egyedülálló előnyök koronária betegek esetén A Procoralan kizárólagos szívfrekvencia csökkentő hatásának legfontosabb jellemzői Hatékonyan csökkenti a szívfrekvenciát Javítja az összehúzódás

Részletesebben

AES Borsodi Energetikai Kft

AES Borsodi Energetikai Kft Biomassza energetikai i célú felhasználásának tapasztalatai Szabó Zoltán AES Borsodi Energetikai Kft 2010. február 24. Tartalom Az AES Corporation és az AES Borsodi Erőmű Megújuló energiatermelésre való

Részletesebben

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei

Az információs társadalom és a digitális egyenlőtlenségek főbb irányai és teljesítményei Projektzáró workshop (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005) Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Az információs társadalom és a digitális

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17.

KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE. SZOMBATHELY, 2013. október 17. KORMÁNYZATI KEZDEMÉNYEZÉSEK, A FIATALOK MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE SZOMBATHELY, 2013. október 17. Az egy főre jutó bruttó hazai termék a Nyugat-Dunántúlon Egy főre jutó bruttó hazai termék Megye, régió ezer

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban

A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban A CTOSZ álláspontja az EU Bizottság cukor reform tervével kapcsolatban Budapest, 24. szeptember hó A Cukorrépatermesztők Országos Szövetsége Elnökségének 24. szeptember 17-i határozata: Az EU Bizottság

Részletesebben

Az emulticoop Szociális Szövetkezet bemutat(koz)ása Pro Bono díj átadó Budapest, 2011 március 21.

Az emulticoop Szociális Szövetkezet bemutat(koz)ása Pro Bono díj átadó Budapest, 2011 március 21. Az emulticoop Szociális Szövetkezet bemutat(koz)ása Pro Bono díj átadó Budapest, 2011 március 21. 1 Előzm zmények -GyENP A társadalmi különbségek parttalan növekedése A szegénység kiterjedésének és mélységének

Részletesebben

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula

Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok. 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula Postai liberalizáció szakszervezeti tapasztalatok 2011. szeptember 29. Választmány dr. Berta Gyula 3. postai irányelv (2008/6/EK) Az EU egyik legfontosabb célkitűzése az egységes belső piac megteremtése

Részletesebben

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január)

Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Közzététel: 2014. február 14. Következik: 2014. február 20. Népmozgalom Sorszám: 26. Januárban változatlan maradt a fogyasztóiár-színvonal (Fogyasztói árak, 2014. január) Januárban változatlan maradt a

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az euró-mutatókról április 22. Jelentés a 2009. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU27 tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 6,3%-a illetve 6,8%-a. Az

Részletesebben

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei

A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei A flexicurity EU-s modelljeinek gyakorlati szempontú bemutatása, és a hazai megvalósítás lehetıségei Vojtek Éva, szociálpolitikus, PTE BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék 2011. február 24. A

Részletesebben

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása

2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása MAGYARORSZÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 2014. január március 1. A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalmának alakulása A Központi Statisztikai Hivatal elızetes adatai 1 szerint 2014 márciusában a kereskedelmi

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Dr Lakatos Mária BME Pénzügyek Tanszék. Lakatos Mária

Dr Lakatos Mária BME Pénzügyek Tanszék. Lakatos Mária Dr BME Pénzügyek Tanszék Általában az adó- illetve társadalombiztosítási elvonási rendszer két külön, egymástól független rendszerként jelenik meg, kettőjük kölcsönhatását alig, vagy nem elemezték eddig

Részletesebben

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20.

EOS Cégcsoport. Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül. Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. EOS Cégcsoport Követelés kezelési lehetőségek az EU-n belül és kívül Somodi Bernadett Értékesítési vezető Budapest, 2014.02.20. Tartalomjegyzék Az EOS világszerte Mire van szükségem, ha az export piacra

Részletesebben