Foglalkoztatási terhek és adókulcsok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Foglalkoztatási terhek és adókulcsok"

Átírás

1 Foglalkoztatási terhek és adókulcsok Elemzésünkben arra teszünk kísérletet, hogy a foglalkoztatási költségeknek a módosított adótörvényekbıl következı ez évi és lehetséges jövı évi változásait áttekintsük. Emellett rövid kitekintést teszünk az európai országok lineáris és progresszív jövedelemadóztatási gyakorlatára. A foglalkoztatás költsége, mint versenyképességi tényezı Az ország gazdasági versenyképességének összetevıi A különbözı országok gazdasági versenyképességének megítélésével kapcsolatos kérdéseknek a világban nagy irodalma van. Számtalan összetevıje van annak, hogy egy befektetési döntés megítélésénél az üzletemberek milyen objektív, illetve szubjektív körülményeket mérlegelnek. Ezek a legtágabban vett társadalmi, politikai gazdasági környezet milyenségétıl a konkrét jogszabályi, infrastrukturális feltételek vizsgálatáig terjedhet. Többnyire elfogadottnak tekinthetı az a vélekedés, hogy az adórendszer milyensége, ezen belül az adó mértéke csak egy versenyképességi tényezı a sok közül. A Világbank Doing Business 1 címmel évrıl évre közzéteszi azt az összehasonlító elemzését, amelyben egységes módszertan alapján, elıre meghatározott indikátorok segítségével rangsorolja a világ országait a versenyképesség szempontjából, külön figyelve azokra a pozitív vagy negatív elmozdulásokra, amelyek az egyes országokban az elızı évhez képest tapasztalhatók. Az általuk alkalmazott rangsorolási szempontok a következık: a vállalkozás indítása (Starting a Business) az építési engedélyezéssel való foglalkozás (Dealing with Construction Permit) az ingatlan-nyilvántartás (Registering Property) a hitelhez jutás (Getting Credit) a befektetık védelme (Protecting Investors) az adófizetés (Paying Taxes) a határon átnyúló kereskedelem (Trading Across Borders) a szerzıdések betartatása (Enforcing Contracts) a vállalkozás megszőntetése (Closing a Business) A Paying Taxes témakörében értékelt adók és járulékok a következık: a nyereségvagy társasági jövedelemadó, a munkáltató által fizetett társadalombiztosítási járulékok és munkát terhelı adók, az ingatlan-adó, az ingatlan átruházási adók, az osztalék adója, a tıkenyereség-adó, a pénzügyi tranzakciók adója, a hulladékgyőjtési adók, a gépjármő- és az útadók és minden más kisebb adók és díjak. Ezen adókkal kapcsolatban mérik az adófizetés gyakoriságát, az adókkal kapcsolatos adminisztrációra fordított idıt, a nyereségadó, a társaságot a foglakoztatással kapcsolatban terhelı adók és járulékok, valamint egyéb adók mértékét. Az ország gazdasági versenyképességének megítélésében a világszerte alkalmazott standardok szerint tehát az adózás egy tényezı a sok közül, de az adózási kérdések vizsgálatán belül nem 1 Ld.: 1

2 foglalkoznak azzal, hogy a munkavállalók vagy a vállalkozások tulajdonosai milyen mértékő adót fizetnek a magánszemélyként megszerzett jövedelmük után. Munkaerıköltség és adóék Az elıbbieket némileg finomítva mégsem mondhatjuk azt, hogy a személyi jövedelemadó mértéke közömbös a foglalkoztatás szempontjából. A foglalkoztatott által fizetett jövedelemadó beépül a foglalkoztatási költségbe, s jelentıs módon befolyásolhatja annak mértékét. Tekintettel arra, hogy a munkavállalók a nettó keresetben érdekeltek, a korábbinál magasabb mértékő személyi jövedelemadó ugyanolyan mértékő nettó jövedelem biztosításához magasabb bruttó kereset kifizetését követeli meg a munkáltatótól. (Természetesen ez függ a munkaerı-piaci helyzettıl, a munkavállalók érdekérvényesítési képességétıl, az esetleges állami ráhatástól stb.) Mielıtt a magyarországi munkaerıköltségek alakulását vizsgálnánk, nézzük, milyen pozíciónk van (volt) ezen a téren Európában (1. sz. ábra). 1. sz. ábra. A teljes átlagos havi munkaerıköltség Euró/hó Bulgaria Romania Latvia Lithuania Slovakia Poland Estonia Hungary Czech Republic Malta Portugal Slovenia Cyprus Spain Finland Austria Germany France Belgium United Kingdom Denmark Sweden Luxembourg Forrás: A 27-es adatok szerint a magyar átlagos munkaerıköltség közel 3,8-szerese a bolgárnak, kétszerese a románnak, de csak 14%-kal több a szlovák és 6%-kal a lengyeltıl, ugyanakkor a cseh munkaerıköltségnek csak 88%-a, a szlovénnek pedig nem egészen 59%-a. Jelentısen alacsonyabb ugyanakkor a fejlett európai országoktól, mert a magyar munkavállalók foglalkoztatási költsége 27-28%-a a finn, az osztrák és a német, negyede a francia, a belga és az egyesült királyságbeli és 22-23%-a a dán és a svéd alkalmazottakénak. 2

3 Ha néhány kiválasztott ország példáján vásárlóerı-paritáson vizsgáljuk a munkaerı költségeit, némileg árnyaltabb képet kapunk (2. számú ábra). 2. sz. ábra Foglalkoztatási költség és összetétele 29 (vásárlóerı-paritáson) 6 5 dollár Szlovákia Lengyelország Magyarország Cseh Közt, Portugália Olaszország Spanyolország Görögország Írország Finnország Franciaország Hollandia Belgium Németország Ausztria Luxemburg Forrás: OECD Taxing Wages 29 Nettó jövedelem Jövedelemadó Munkáltatói járulék Munkavállalói járulék Vásárlóerı-paritáson a magyar átlagos munkaerı-költség 17-18%-kal magasabb a lengyelnél és szlováknál és 4-6%-a között van a fejlett európai országokénak. Szembetőnı ugyanakkor, hogy az összköltségen belül Belgium és Németország mellett Magyarország esetében volt a legmagasabb az állam felé - a munkavállalók és a munkáltatók által - fizetett közterheknek a teljes munkaerıköltséghez viszonyított aránya (az ún. adóék). Az adóék csökkentésére irányuló, 29-ben hozott kormányzati intézkedések egyidejőleg alapvetıen az alsó középosztálynak, az átlagkereset körül keresıknek kedveztek. A személyi jövedelemadó tényleges alsó kulcsát ugyan 18-ról (a szuperbruttósítás bevezetésével) 21,6%-ra emelték, viszont az alsó kulcs sávhatárát havi bruttó 162 ezer forintról 328 ezer forintra növelték. A teljes mértékő adójóváírás igénybevételére jogosító értékhatár havi bruttó 14 ezer forintról 29 ezer forintra, a csökkentett mértékő adójóváírás értékhatára 23 ezer forintról 38 ezer forintra emelkedett. A teljes összegő adójóváírás nominális értéke havi forintról 15.1 forintra emelkedett, bár a tényleges növekedés ettıl kisebb, ugyanis azt a szuperbruttósított adóalapból lehetett igénybe venni (a 29-es adójóváírás szuperbruttósított értéke 1.41 forint lett volna). A munkaadók terheit enyhítette, hogy az általuk fizetendı járulékokat 5 százalékponttal csökkentették. Az intézkedések következtében látványosan csökkent az átlagkereset körül keresık esetében az adóék mértéke, míg a kiemelkedıen nagy jövedelmek esetében kismértékő növekedés (pl. 1 millió forintos havi bruttó keresetnél 61,4%-ról 62,1%-ra) következett be. (3. sz. ábra) az adóalap a bruttó jövedelem 127%-a 3

4 3. sz. ábra Az adóék változása Adóék mértéke (%) ,6 4,5 54,6 46,3 58,6 51,9 6,2 61,1 61,7 61,7 58,9 6,1 57,3 54, Havi bruttó jövedelem (ezer forint) A 211-re vonatkozó szabályok szerint az összevonás alá esı jövedelmeket terhelı 21,6% tényleges alsó adókulcs egységesen 2,3%-ra csökkent, ugyanakkor a munkavállalók által fizetendı nyugdíjjárulék,5 százalékponttal növekedett. (A tıkejövedelmek adója már 211-ben is 16%.) Az adójóváírás havi maximuma a korábbi havi 15,1 ezer forintról 12,1 ezer forintra csökkent. A maximális adójóváírást jelenleg havi bruttó 18 ezer forintig lehet igénybe venni (szemben a korábbi 29 ezer forinttal), a bruttó 26 ezer forintos havi jövedelem felett pedig a lehetıség teljesen megszőnt (ez 21-ben 38 ezer forint volt). Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy önmagában az egykulcsos adó bevezetésének csak pozitív hatása lett volna a nettó jövedelmekre, azonban ezt a pozitív hatást az alsóbb jövedelmi kategóriákban semlegesítette az adójóváírásra jogosult munkavállalók körének szőkülése és az adójóváírás mértékének csökkenése, valamint a foglalkoztatottakat terhelı nyugdíjjárulék mértékének emelése. Ennek következtében a 293 ezer forint bruttó jövedelem alatt keresık nettó havi keresete változatlan bruttó jövedelem mellett csökkent. Ez a csökkenés pl. 1 ezer forint bruttó jövedelem esetében 2,9%-os, 26 ezer forint esetében 3,2%-os volt. Ezzel szemben pl. egy havi bruttó 44 ezer forintot keresı dolgozó közel 1%-kal, az 1 millió forint havi bruttót keresı pedig 26%-kal több jövedelmet kap kézhez. Tekintettel arra, hogy nemcsak a munkavállalók, de a kormányzat is elvárta a munkáltatóktól, hogy ezt - az alsóbb jövedelem-kategóriákban jelentkezı - jövedelemcsökkenést a munkavállalók felé kompenzálják, az adószabályok változása a munkáltatóknál jelentısen növelte a foglalkoztatási költségeket. (A foglalkoztatási költségek szempontjából elvileg nincs jelentısége annak a ténynek, hogy a gyermekkedvezményre jogosult a kormányzat által 9 ezer fıre becsült, de jövedelmi viszonyaikat tekintve nem ismert összetételő munkavállalók egyértelmően jól jártak az új adószabályokkal, mert az egyenlı munkáért egyenlı bért elve azt követelné meg, hogy a munkáltató ne tegyen különbséget az azonos munkát végzı dolgozók bérezésében arra való tekintettel, hogy a munkavállalónak van-e gyereke vagy nincs.) 4

5 Az átlagkereset szintjén számított adóék a 21 évi 46,4%-ról 211-ben 48,9%-ra növekedett. Az adóék változásában (4. sz. ábra) is látszik az adójóváírás csökkentése miatti nettó jövedelemcsökkenés az alsóbb jövedelmi kategóriákban. 4. sz. ábra Az adóék változása Adóék mértéke (%) ,2 4,5 48,1 46,3 6,1 58,9 57,3 54,9 51,6 51,9 51,6 51,6 51,6 51, Havi bruttó jövedelem (ezer forint) A jövedelemcsökkenés a (legalább) változatlan nettó jövedelem iránti igény miatt a foglalkoztatási költségek növelését követeli meg. A munkáltatók többletterheit rövid távon nem kompenzálhatja a magasabb jövedelmek esetében tapasztalható adóék-csökkenés, hiszen az adóváltozás miatt nem lehet a munkavállalók havi fizetését csökkenteni. (Ennek csak hosszabb távon lehet hatása, ha a magasabb jövedelmőek fizetését a munkáltató esetleg éveken keresztül nem emeli.) Az adójóváírás esetleges megszőntetésének hatása Abban az esetben, ha a sajtóban felvetıdött találgatásoknak megfelelıen a félszuperbruttó fenntartása mellett az adójóváírás teljes egészében megszőnne, az adóék jövedelemtıl függetlenül 49,9%-ra állna be (5. sz. ábra). Ez a 21-eshez képest a 1 ezer forintos havi bruttó kereset mellett 9,4 százalékpontos, 2 ezer forintos bruttó keresetnél 3,6 százalékpontos emelkedést, 7 ezer forintnál pedig 1,2 százalékpontos csökkenést eredményezne a munkáltatók foglalkoztatási költségeihez viszonyított közterhekben. az adóalap a bruttó jövedelem 113,5%-a 5

6 5. sz. ábra Az adóék (lehetséges) változása Adóék mértéke (%) ,1 58,9 57,3 54,9 49,9 49,9 51,6 51,9 49,9 51,6 49,9 51,6 49,9 51,6 49,9 51,6 49,9 48,1 46,3 42,2 4, Havi bruttó jövedelem (ezer forint) Az adójóváírás teljes megszőnése azt jelentené, hogy a 227 ezer forint alatti bruttó jövedelmek esetében jelentıs nettójövedelem-csökkenés következne be, ami érintené az egy és két eltartott gyermek után adóalap-csökkentı kedvezményt igénybe vevı magánszemélyeket is, akiknél 211-ben még a kedvezmény ellensúlyozta az adójóváírás csökkenését. Abban az esetben, ha az adójóváírás megszőnésével egyidejőleg a szuperbruttósítás is megszőntetésre kerülne, az adóék 48,2% lenne, ami a közterhekben 1,7 százalékpontos könnyebbséget jelentene az elızı változathoz képest mind az alacsony jövedelmő alkalmazottak, mind munkáltatóik részére. A közbeszédben felvetıdött egy olyan szélsıséges változat is, hogy 212-ben a jelenlegi szuperbruttó adóalap nem csökkenne félszuperbruttóra, és emellett teljes egészében megszőntetésre kerülne az adójóváírás. Ez a nehezen elképzelhetı - változat a havi bruttó 26 ezer forint alatt keresık esetében a következı mértékő jövedelem-csökkenést eredményezné: Havi bruttó kereset Nettó jövedelem csökkenése (%) 1. 16, , , , ,8 2. 6, , , 6

7 Forintösszegben kifejezve a nettó jövedelemcsökkenést az 6. sz. ábrán szemléltetjük: 6. sz. ábra Jövedelemcsökkenés (Ft) A nettó jövedelemcsökkenés mértéke a szuperbruttó fenntartása és az adójóváírás teljes megszőntetése esetén Havi bruttó jövedelem (ezer forint) Egy ilyen változat esetén ahhoz, hogy a jelenleg 1 ezer forintos bruttó fizetésben részesülı munkavállaló ugyanazt az összegő nettó bért megkaphassa, a bruttó fizetését 19.6 forinttal kellene emelni, ami a munkáltatójától 25.6 forint többletráfordítást követelne, míg pl. a 2 ezer forintos bruttó kereset forintos emelést igényelne, forint plusz munkáltatói teher mellett. Adókulcsok Európában Az utóbbi idıben sok szó esik a többkulcsos adózás visszaállításának (illetve egy bizonyos szolidaritási adó bevezetésének) szükségességérıl, illetve lehetıségérıl, ezért célszerőnek látjuk annak áttekintését, hogy az európai országok milyen adókulcsot (adókulcsokat) alkalmaznak. Az országok többségében az alacsonyabb jövedelmő adózók részére bizonyos adójóváírás jellegő mentességeket, kedvezményeket biztosítanak, illetve sok helyen alkalmazzák a családi adózást. Ezek ismertetésétıl tekintve, hogy most csak az adókulcsok alkalmazására, mint technikára koncentrálunk eltekintünk. Az általunk bemutatott adókulcsok az egyedülálló, gyermektelen magánszemélyek jövedelmére vonatkoznak. Családi adózás esetén a nemzeti szabályozások különbözı módon egyenlítik ki a különbözı típusú (az egygyermekes egyedülállótól a többgyermekes házastársakig) családok esetében az adótábla progresszivitását. Az egykulcsos adózás a kelet-közép európai országok sajátossága, mert a világ fejlettebb országaiban általában a többkulcsos adózást tartják igazságosnak (7. sz. ábra). 7

8 7. sz. ábra A legmagasabb adókulcs és az adókulcsok száma (% ) db Bulgária Szerbia Oroszország Ukrajna Litvánia Cseh Közt. Románia Dánia Szlovákia Magyarország Észtország Norvégia Lettország Spanyolország Finnország Lengyelország Luxemburg Franciaország Írország Szlovénia Olaszország Horvátország Németország Görögország Portugália Ausztria Egyesült Királyság Belgium Hollandia Svédország A legmagasabb adókulcs mértéke Adókulcsok száma Forrás: adatainak felhasználásával, illetve az ebben nem szereplı országok estében: A következı táblázatban összegyőjtöttük néhány egykulcsos adózást alkalmazó közép- keleteurópai ország adókulcsainak mértékét: Ország Adókulcs % Cseh Köztársaság 15 Észtország 21 Románia 16 Szlovákia 19 Szlovénia 16 Oroszország 13 Szerbia 12 Montenegró 9 Ukrajna Lettország 25 Litvánia 15 Bulgária 1 8

9 A gazdaságilag fejlettebb országokban a progresszív adótáblát úgy igyekeznek kialakítani (ld. részletesebben a mellékletben), hogy a magasabb adóterhelés fokozatosan jelentkezzen a jövedelem növekedése esetén. A kétkulcsos adótábla hátránya, hogy túlzottan hirtelen következik be a növekedés abban az esetben, ha a két kulcs közül az egyik viszonylag alacsony, a másik viszonylag magas. (Ahogyan az nálunk az utóbbi években tapasztalható volt.) A progresszió mértékére nincs általánosan elfogadott megoldás. A kétkulcsos adótáblától egészen a 17 kulcs alkalmazásáig (Luxemburg) találunk példákat Európában. Ennek szemléltetésére bemutatjuk néhány ország által alkalmazott többkulcsos adótábla progresszivitásának kialakítását (7. sz. ábra) Néhány ország progresszív adótáblája 7. sz. ábra Az adó mértéke (%) Éves bruttó jövedelem (ezer euró) Ausztria Belgium Finnország Franciaország Németország Olaszország A fejlett európai országokban mint látjuk azt tartják igazságosnak (és arányosnak), ha a megszerzett személyi jövedelmük után a nagyobb jövedelemmel rendelkezık nagyobb arányban járulnak hozzá a közterhek viseléséhez. (A tıkejövedelmeknek az általunk alkalmazottnál általában lényegesen magasabb adóztatásáról nem is beszélve.) El kell ismerni persze, hogy a valódi családi adózás kialakítása bonyolultabb a többkulcsos, progresszív adórendszerben, de egy megfelelıen kialakított adótábla és az informatika mai elterjedtsége mellett álláspontunk szerint annak megismerése és alkalmazása egy átlagos magyar adózónak nem okozhat különösebb nehézséget. Ha viszont a családi adózáson továbbra is csak a gyermekkedvezmény házastársak közötti megoszthatóságát értjük, a lineáris és progresszív adózás között csak egy számtani mőveletben (az ún. számított adó kiszámításában) van különbség. Dr. Szikora János 9

10 Melléklet A fejlett uniós országok adókulcsai a 21-es szabályok alapján (Forrás: Ország Adókulcsok száma Sávok határai Euróban, kivéve: Svédország (SEK) és Dánia (DKK) Adókulcs % Ausztria 4 Belgium 5 Dánia 2 Finnország 5 Franciaország 5 Németország 4 Görögország 9 Írország 2 Olaszország , , , , , , , ,

11 Luxemburg 17 Hollandia 4 Norvégia , , , , ,55 Portugália , , , , , , ,88 Spanyolország 4 Svédország (helyi 3 jövedelemadóval együtt) Egyesült Királyság 3 Szlovénia , , , , ,

A személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok változásának hatása a nettó bérekre a 2010-2012-es években

A személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok változásának hatása a nettó bérekre a 2010-2012-es években A személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok változásának hatása a nettó bérekre a 1-1-es években A munkaviszonyból és más hasonló jellegő (köztisztviselıi, kormánytisztviselıi, közalkalmazotti stb.)

Részletesebben

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon!

Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! 2013. június 15., szombat 10:51 (NAPI) Ilyen adóváltozásokat javasol az EU - mutatjuk, kik járnának jól Magyarországon! Az Európai Bizottság már egy ideje egyre hangsúlyosabban forszírozza, hogy a munkát

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés 2005-ben több mint 1460 MWp PV Éves növekedés>40% EU a legnagyobb piac Bevezetés

Részletesebben

Az adóemelésekrıl adójóváírás

Az adóemelésekrıl adójóváírás Az adóemelésekrıl A jövı évi adóváltozások jelentıs adóemeléseket mutatnak. A korábbi 25%-ról 27% emelkedik az áfa általános kulcsa, jelentısen növekszik a jövedéki adó, bevezetésre kerül a baleseti adó,

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban

Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Mire, mennyit költöttünk? Az államháztartás bevételei és kiadásai 2003-2006-ban Kiadások változása Az államháztartás kiadásainak változása (pénzforgalmi szemléletben milliárd Ft-ban) 8 500 8 700 9 500

Részletesebben

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás

(Törzskönyvezett) Név Dózis Gyógyszerforma Alkalmazási mód. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás. Arimidex 1 mg Filmtabletta Orális alkalmazás I. MELLÉKLET FELSOROLÁS: MEGNEVEZÉS, GYÓGYSZERFORMÁK, GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY- DÓZIS(OK), ALKALMAZÁSI MÓD(OK), FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJA(I) A TAGÁLLAMOKBAN 1 Ausztria Belgium Bulgária Ciprus

Részletesebben

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december

A PISA 2003 vizsgálat eredményei. Értékelési Központ december A PISA 2003 vizsgálat eredményei Értékelési Központ 2004. december PISA Programme for International Students Assessment Monitorozó jellegű felmérés-sorozat Három felmért terület Szövegértés, matematika,

Részletesebben

Az Otthonteremtési Program hatásai

Az Otthonteremtési Program hatásai Az Otthonteremtési Program hatásai NEMZETI MINŐSÉGÜGYI KONFERENCIA 2016. szeptember 16. Balogh László Pénzügypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 2016. Szeptember 16.

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

Logisztika és versenyképesség Magyarországon

Logisztika és versenyképesség Magyarországon Közlekedésfejlesztés Magyarországon Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Logisztika és versenyképesség Magyarországon Chikán Attila Egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem Elnök, Magyar Logisztikai,

Részletesebben

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról

Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról Munkaidő-szab{lyoz{s Európ{ban A Policy Solutions közpolitikai h{ttérelemzése az Európai Unió egyes tag{llamainak munkaidő-szab{lyoz{s{ról 2011. augusztus Vezetői összefoglaló A munkaidőre vonatkozó szabályozás

Részletesebben

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban

Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Nyugdíjasok, rokkantsági nyugdíjasok az EU országaiban Biztosításmatematikus, ONYF ESSPROS (European System of integrated Social Protection Statistics) A szociális védelem integrált európai statisztikai

Részletesebben

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN

ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN ADÓVERSENY AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN Bozsik Sándor Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar pzbozsi@uni-miskolc.hu MIRŐL LESZ SZÓ? Jelenlegi helyzetkép Adóverseny lehetséges befolyásoló tényezői Az országklaszterek

Részletesebben

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás

A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata. A tagállamokban alkalmazott eljárás A Régiók Bizottsága tagjainak kinevezési folyamata A tagállamokban alkalmazott eljárás ÖSSZEFOGLALÓ Az Európai Unióról szóló szerzıdés célkitőzései között szerepel az, hogy a szerzıdı felek tovább viszik

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.8.9. C(2016) 5091 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A kötelezettségszegési eljárások keretében a Bizottság által a Bíróságnak javasolt rögzített összegű és kényszerítő bírságok

Részletesebben

Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei

Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei Berta Dávid: A személyi jövedelemadó csökkentésének előnyei A munkához kapcsolódó adóterhek 2010 óta érdemben csökkentek Magyarországon, azonban nemzetközi összehasonlításban még így is magasak. A magyar

Részletesebben

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások

A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások A magyar építőipar számokban és a 2015. évi várakozások Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton 2012. évben volt ~1600 Mrd Ft értékkel. 2013-ban

Részletesebben

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15.

Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Egyenlı bérek és a recesszió hatása a nıi dolgozókra Dr. Jane Pillinger Az EPSU Kollektív Szerzıdéskötési Konferencia számára készült bemutató Pozsony, 2010. szeptember 14-15. Miért állnak fenn a nemek

Részletesebben

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1.

A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban. Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. A rejtett gazdaság okai és következményei nemzetközi összehasonlításban Lackó Mária MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2005. június 1. Vázlat Definíciók dimenziók Mérési problémák Szubjektív adóráta A szubjektív

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon

Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Közlekedésbiztonsági trendek az Európai Unióban és Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter, az MTA doktora KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem, Győr egyetemi

Részletesebben

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3.

Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. Határtalan adózás ott fizetsz ahol keresel? IX. Elektronikus Kereskedelem Konferencia 2012. május 3. E-kereskedelem: hol kell adóznom, kell adóznom? E-kereskedelmi tevékenység adózása komplex terület,

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.10. COM(2016) 85 final ANNEX 4 MELLÉKLET a következőhöz: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai migrációs stratégia szerinti kiemelt

Részletesebben

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon

Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Fotovillamos napenergia-hasznosítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász

dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász dr. Lorenzovici László, MSc orvos, közgazdász egészségügy közgazdász Rólunk Piacvezetők Romániában Kórházfinanszírozás Kórházkontrolling, gazdálkodásjavítás Egészséggazdaságtani felmérések 2 Az egészségügyről

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki

Azon ügyfelek számára vonatkozó adatok, akik részére a Hivatal hatósági bizonyítványt állított ki Amerikai Egyesült Államok Ausztrália Ausztria Belgium Brunei Ciprus Dánia Egyesült Arab Emírségek Egyesült Királyság Finnország Franciaország Görögország Hollandia Horvátország Irán Írország Izland Izrael

Részletesebben

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban

1. Az államadósság alakulása az Európai Unióban Magyarország éllovas az államadósság csökkentésében Magyarország az utóbbi két évben a jelenleg nemzetközileg is egyik leginkább figyelt mutató, az államadósság tekintetében jelentős eredményeket ért el.

Részletesebben

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS

8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.19. COM(2015) 545 final 8. KÖLTSÉGVETÉS-MÓDOSÍTÁSI TERVEZET A 2015. ÉVI ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ SAJÁT FORRÁSOK EURÓPAI ADATVÉDELMI BIZTOS HU HU Tekintettel: az Európai

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

Horváth Gábor főtitkár

Horváth Gábor főtitkár . Horváth Gábor főtitkár Előadó szándéka A parlament előtt levő földforgalmi törvény mellett nincs hatástanulmány (jogalkotásról szóló törvény) Objektív hatásfelméréshez: Ismerni kellene mit sikerül megszülni

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVII. ÉVFOLYAM 2011 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Hordósy Rita Király Gábor Pályakövetési tipológia Ábra és melléklet torgyik judit a nyelvtanulás európai

Részletesebben

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3.

Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája. Mi lesz veled, egyetem? november 3. Polónyi István A felsőoktatási felvételi és a finanszírozás néhány tendenciája Mi lesz veled, egyetem? 2015. november 3. A felvételi Összes jelentkező Jelentkezők évi alakulása az előző évhez v Összes

Részletesebben

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG,

A BELGA KIRÁLYSÁG, A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG, A CSEH KÖZTÁRSASÁG, A DÁN KIRÁLYSÁG, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG, ÍRORSZÁG, JEGYZŐKÖNYV AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ, AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSHEZ ÉS AZ EURÓPAI ATOMENERGIA-KÖZÖSSÉGET LÉTREHOZÓ SZERZŐDÉSHEZ CSATOLT, AZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEKRŐL SZÓLÓ

Részletesebben

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia

2006.12.26. Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Elgépiesedő világ, vagy humanizált technológia Az emberi szenvedés kalkulusai Az utóbbi 15 évben lezajlott a kettős átmenet A társadalmi intézményrendszerekbe vetett bizalom csökken Nem vagyunk elégedettek

Részletesebben

Mobilitásgarancia füzet

Mobilitásgarancia füzet Mobilitásgarancia füzet Minőségi használt autók. Garanciával. Mobilitásgarancia Fontos tudnivalók Kérjük, figyelmesen olvassa el a klubkártya használatáról szóló jelen fejezetet, mielőtt szolgáltatásainkat

Részletesebben

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18.

Kerékpározás Európában. Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Kerékpározás Európában Bodor Ádám EuroVelo Director, a.bodor@ecf.com Budapest 2013.09.18. Európai Kerékpáros Szövetség www.ecf.com 2 Célunk: A kerékpározas aránya duplázódjon meg 2020-ra Európában! 3 Többféle

Részletesebben

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás

Menü. Az Európai Unióról dióhéjban. Továbbtanulás, munkavállalás Az Európai Unióról dióhéjban Továbbtanulás, munkavállalás Dorka Áron EUROPE DIRECT - Pest Megyei Európai Információs Pont Cím: 1117 Budapest Karinthy F. utca 3. Telefon: (1) 785 46 09 E-mail: dorkaa@pmtkft.hu

Részletesebben

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente.

Egészségügyi ellátások. Alapellátás és Járóbeteg-ellátás: Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Egészségügyi ellátások Ausztria: Alapellátás és Az ellátásért 10 eurót kell fizetni a biztosítottnak évente. Átlagban 8-10 eurót kell fizetni naponta, de ez tartományonként változik. 28 nap a felső korlát.

Részletesebben

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9.

Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja, november 9. A harcsatenyésztés fejlesztésének lehetősége itthon Lengyel Péter, Udvari Zsolt Földművelésügyi Minisztérium Horgászati és Halgazdálkodási Főosztály Legyen Magyarország a harcsatenyésztés európai központja,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A magyar építőipar számokban

A magyar építőipar számokban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Landesfachverband der Bauunternehmer A magyar építőipar számokban 1. Az építőipari termelés alakulása A magyar építőipari termelés hat éves csökkenés után mélyponton

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1.

Szerződő fél Ratifikáció/Csatlakozás Hatályba lépés dátuma. Albánia Csatlakozás: 2000. június 1. 2000. szeptember 1. Az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló Római Egyezmény (1998. évi XLIV. törvény az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek

Részletesebben

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június

ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék OKTATÁSGAZDASÁGTAN. Készítette: Varga Júlia. Szakmai felelős: Varga Júlia június OKTATÁSGAZDASÁGTAN OKTATÁSGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék,

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Gyermektelenek és egygyermekesek

Gyermektelenek és egygyermekesek Adócsökkentés: kiszámoltuk, mennyivel marad több a zsebedben 2015.05.02 13:38 A kormány múlt héten bejelentett tervei szerint jövőre a mostani 16 százalékról 15 százalékra csökken a személyi jövedelemadó

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága

A magyarországi közbeszerzések átláthatósága A magyarországi közbeszerzések átláthatósága Ligeti Miklós Transparency International Magyarország info@transparency.hu miklos.ligeti@transparency.hu Közbeszerzések a számok tükrében Közbeszerzések összértéke

Részletesebben

A nő mint főbevásárló

A nő mint főbevásárló A nő mint főbevásárló Csillag-Vella Rita, GfK Médiapiac 2016 1 Glamour napok a budapesti Aréna plázában akkora a tömeg, hogy ma (szombat) délután a 2800 férőhelyes parkolóban elfogytak a helyek. (Pénzcentrum.hu)

Részletesebben

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján

A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján A külföldi állampolgárok magyarországi munkavállalásának f bb jellemz i 2009. I. negyedévében, az ÁFSZ adatai alapján Röviden az egyes engedély-típusokról és a bejelentési kötelezettségr l, mely a Magyarországon

Részletesebben

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE

Képzés és munkaerpiac. Galasi Péter BCE Képzés és munkaerpiac Galasi Péter BCE Oktatás és munkaer-piaci kimenetek Alapmutatók: Részvételi (aktivitási) ráta Foglalkoztatási ráta Mukanélküliségi ráta Inaktivitási ráta Részvételi ráta EU25 Holla

Részletesebben

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C

12366/1/16 REV 1 zv/gu/kb 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. szeptember 23. OR. en 12366/1/16 REV 1 SOC 540 EMPL 354 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 15778/1/13 REV 1 SOC 900 Tárgy:

Részletesebben

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája?

Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai egészségbiztosítási kártyája? MEMO/11/406 Brüsszel, 2011. június 16. Egészség: Készülünk a nyaralásra mindig Önnél van az európai kártyája? Nyaralás: álljunk készen a váratlan helyzetekre! Utazást tervez az EU területén, Izlandra,

Részletesebben

SZERVIZKÖZLEMÉNY SZÁRÍTÓGÉP

SZERVIZKÖZLEMÉNY SZÁRÍTÓGÉP SZERVIZKÖZLEMÉNY SZÁRÍTÓGÉP Elégtelen szárítás a hőszivattyús szárítógépeknél A HIBA ISMERTETÉSE: Bizonyos esetekben az ügyfelek arra panaszkodhatnak, hogy a szárítógép elégtelenül szárítja meg a ruhaneműt.

Részletesebben

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés

adóreform A knyvd-i adózás fajtái Értékelés Ökológiai adóreform A knyvd-i adózás fajtái alapképzés visszaforgatás a költségvetés finanszírozása ökológiai adóreform zöld áht reform (= ökol. adóref. + támogatási ref. + zöld közbeszerzés) Értékelés

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred

XXIII. TÉGLÁS NAPOK. 2008. november 7. Balatonfüred XXIII. TÉGLÁS NAPOK 2008. november 7. Balatonfüred Tájékoztató az iparág helyzetéről Európa, illetve Magyarország Előadó: Kató Aladár Európában a lakáspiac az építés motorja 19 ország építési teljesítménye

Részletesebben

Hatályba lépés: január 06.

Hatályba lépés: január 06. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. január 06. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról

Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról április 21. Jelentés a évi kormányzati hiányról és adósságról Az Eurostat sajtóközleménye az Európai Unió mutatóiról 215. április 21. Jelentés a 214. évi kormányzati hiányról és adósságról Az eurózóna és az EU-28-ak tagállamainak kormányzati hiánya a GDP 2,4, illetve

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Gyermekgondozás (bölcsőde) és az európai szemeszter

Gyermekgondozás (bölcsőde) és az európai szemeszter Gyermekgondozás (bölcsőde) és az európai szemeszter Az európai szemeszter A gazdaságpolitikai koordináció folyamata Fontos események: Éves növekedés felmérés (November) Ország-jelentések (Február) Nemzeti

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása

Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Szerkesztők Szamel Katalin - Balázs István Gajduschek György - Koi Gyula Í^XompLex Wolters Kluwer csoport TARTALOM BEVEZETŐ 25 A közigazgatási modellek kialakulásának

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján

Tisztelt Ügyfelünk! 1) Biztosítási jogviszony az EGT tagállamban végzett kereső tevékenység alapján Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 2009. január 1-től hatályos 80. (5) bekezdése értelmében a Közösségi rendelet vagy a

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés

Nemzetközi kitekintés. 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Nemzetközi kitekintés 350 milliárd Euró, 1000 milliárd Ft leírt követelés Leírási veszteség 2013. (EU27) EU átlag: 2.8%-tól 3.0%-ig Jelmagyarázat Magyarázat A fizetési idő a különböző szektorokban (EU27)

Részletesebben

Környezetvédelmi Főigazgatóság

Környezetvédelmi Főigazgatóság Környezetvédelmi Főigazgatóság Főbiztos: Stavros Dimas Főigazgató: Mogens Peter Carl A igazgatóság: Kommunikáció, Jogi Ügyek & Polgári Védelem B igazgatóság: A Természeti Környezet Védelme Osztály: Természetvédelem

Részletesebben

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság

A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere november 29., Magyar Statisztikai Társaság A fizetésimérleg-statisztika és a külföld számla új közvetlen adatgyűjtési rendszere 2010. november 29., Magyar Statisztikai Társaság Sisakné dr. Fekete Zsuzsanna Magyar Nemzeti Bank Statisztika Fizetésimérleg-statisztika

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA)

Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Munkaerő-piaci alapismeretek (BA) Korén Andrea MUNKAGAZDASÁGTAN A munkagazdaságtana közgazdaságtan azon részterülete, amely a munkaerő-piacot és ezen piac jellemzőinek (bér, foglalkoztatás, munkanélküliség)

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon A fotovillamos energiaátalakítás helyzete Magyarországon Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés Sugárzási energia Elözmények, mai helyzet, növekedés Napelemes berendezések Potenciál Európai helyzetkép Sugárzási

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum. A magyar és román adórendszer összehasonlítása

Penta Unió Oktatási Centrum. A magyar és román adórendszer összehasonlítása Penta Unió Oktatási Centrum A magyar és román adórendszer összehasonlítása Név: Polyák Judit Szak: Nemzetközi adószakértő Konzulens: Dr. Kenyeres Sándor Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 1 1 MAGYARORSZÁG ÉS

Részletesebben

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary

Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés. Ilosvai Péter, IT Services Hungary Magyarország versenyképessége az IKT szektorban A tudás mint befektetés Ilosvai Péter, IT Services Hungary IT Services Hungary, a legnagyobb IT szolgáltató központ Magyarországon Tevékenységünk: Nemzetközi

Részletesebben

A változatos NUTS rendszer

A változatos NUTS rendszer Nomenclature of Territorial Units for Statistics GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR, GÖDÖLLŐ A változatos NUTS rendszer Péli László RGVI Statisztikai Célú Területi Egységek Nomenklatúrája, 1970-es évek

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós SOLART-SYSTEM Kft. 1. Bevezetés A megújuló energiaforrások, ezen belül a fotovillamos technológiák alkalmazása

Részletesebben

Az EUREKA és a EUROSTARS program

Az EUREKA és a EUROSTARS program Az EUREKA és a EUROSTARS program Mészáros Gergely vezető-tanácsos 2014.03.13. Az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttműködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének és világpiaci versenyképességének

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában

Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában Medve-Bálint Gergő és Boda Zsolt: Átpolitizált intézményi bizalom Közép- és Kelet-Európában ESS konferencia 2016. november 17. Az intézményi bizalom mintázatai K-Európában 1) Alacsonyabb szint, de nagyobb

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

Type of activity Field or subject Target group Number of participants

Type of activity Field or subject Target group Number of participants Date/Duration/ Venue 7th of January 10-11th of January 14-18th of January 22th of January 22th of January 4-8th of February 27th of February February Type of activity Field or subject Target group Number

Részletesebben

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway

Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei. 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei 2015. április 1. Amway Nemzetközi Szponzorálás Irányelvei Ez a irányelv minden olyan európai piacra vonatkozik, ahol az Amway 2015. április 1-én saját leányvállalatai

Részletesebben

versenyképess Vértes András 2007. május 10.

versenyképess Vértes András 2007. május 10. Magyarország g hosszú távú versenyképess pessége: kihívások és s lehetőségek Vértes András 2007. május 10. Az elmúlt 10-15 év egészében Magyarország versenyképesnek bizonyult! az áruk és szolgáltatások

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 2006.7.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 208/3 A BIZOTTSÁG 1156/2006/EK RENDELETE (2006. július 28.) az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben előírt, az egységes támogatási rendszer részleges vagy szabad

Részletesebben

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező)

TANÁCS. L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) L 314/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.11.15. II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS A TANÁCS HATÁROZATA (2006. november 7.) a 77/388/EGK irányelv 28. cikke (6) bekezdésében

Részletesebben

Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január)

Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január) Közzététel: 2015. február 11. Következik: 2015. február 12. Építőipar Sorszám: 23. Januárban 1,4%-kal csökkentek a fogyasztói árak (Fogyasztói árak, 2015. január) Januárban a fogyasztói árak átlagosan

Részletesebben

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap

A EUROSTARS2 program. Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes. H2020 ICT Információs nap A EUROSTARS2 program Csuzdi Szonja főosztályvezető-helyettes H2020 ICT Információs nap 2014.02.20. A kezdetek - az EUREKA program 1985-ben létrehozott kormányközi együttmőködés, Cél: Az európai ipar termelékenységének

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista

M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista M2M Net EU díjcsomag szolgáltatói lista Partner Country Partner Provider Name Ausztria Hutchison 3G Austria (Ausztria) Mobilkom Austria (Ausztria) ONE GmbH (Ausztria) T-Mobile A (Ausztria) Belgium Base

Részletesebben

ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél

ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél ebérbarométer Hírlevél Pályainformációs Hírlevél 2013. február Konzultálj! Egyénre szabott pályainformációs konzultáció és tanácsadás az álláskeresés, az állásra jelentkezés témakörében előzetes bejelentkezéssel!

Részletesebben