A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója"

Átírás

1 A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők (alvállalkozók) vonatkozásában A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 64. (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit a Kbt. 60. (1) bekezdése, illetve a 61. (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hiányának egyes tagállamokban érvényes igazolási módjairól. A Közbeszerzések Tanácsa megkeresése alapján az alábbiakban közzétett adatokat az Európai Bizottság bocsátotta a Tanács rendelkezésére. Eszerint e tájékoztató kizárólag a tagállamok által az Európai Bizottság számára nyújtott adatszolgáltatáson, azaz a dokumentumok hiteles fordításán alapul. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság jelenleg csak az Európai Unió korábbi 15 tagállama tekintetében rendelkezik megfelelő adatokkal. Ugyanakkor technikai okok miatt az olasz és francia tájékoztatás ismételt megkérése, illetve fordítása még folyamatban van, ezeket a Közbeszerzések Tanácsa a közeljövőben fogja közzétenni. Másrészt a Bizottság az új tagállamokat még nem kereste meg. Tekintettel arra, hogy valamennyi válaszlevélben hivatkozás történik az Európai Közösség közbeszerzési irányelveinek irányadó szakaszaira, így a könnyebb kezelhetőség érdekében a tájékoztatóban ezen rendelkezések ismertetése is szükségesnek mutatkozik. A szolgáltatás nyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK irányelv 29. cikke, illetőleg az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 93/36/EGK irányelv 20. cikk (1) bekezdése, valamint az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 93/37/EGK irányelv 24. cikke értelmében: Kizárható a szerződésben való részvételből az ajánlattevő, ha a) csődbe ment vagy felszámolás alatt áll vagy ezekkel összefüggésben bírósági eljárás folyik vele szemben, vagy csődegyezséget kötött, felfüggesztette üzleti tevékenységét, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében hasonló helyzetben van; b) csődeljárás, kötelező felszámolási vagy ezekkel összefüggő bírósági eljárás, vagy csődegyezségi eljárás vagy bármilyen, a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás alanya;

2 c) szakmai magatartásával kapcsolatos jogsértés miatt jogerős ítélettel elítélték; d) súlyos szakmai kötelességszegést követett el, amelyet az ajánlatkérő bármilyen indokolt eszközzel bizonyítani tud; e) nem tett eleget a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének; f) nem tett eleget az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján fennálló adófizetési kötelezettségének; g) az e fejezetben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis nyilatkozatot tett, vagy nem közölte a kért adatokat. A fenti d) és g) pontok hiányát az irányelvek alapján nem kell az ajánlattevőnek (alvállalkozónak) igazolni, így a tagállami válaszok csak az a)-c) és e)-f) pontokra terjednek ki.

3 Ausztria Ausztriában nem létezik olyan általános vagy központi hatóság, amely a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevőkkel kapcsolatban rendszerint szükséges információk kiadására lenne hivatott. A vállalkozások mindenkori helyzetét (alapítás, felszámolás, csőd, stb.) az úgynevezett "Firmenbuch"ba (cégnyilvántartás) vezetik be, amely a polgári bíróságokon ("Handelsgerichte") tekinthető meg. Az adófizetést az illetékes helyi adóhivatal ("Finanzamt"), míg a társadalombiztosítási járulékfizetést az illetékes társadalombiztosítási szerv igazolja. Egy bizonyos üzleti tevékenység folytatásához szükséges érvényes engedélyekkel kapcsolatos információk a "Gewerberegister"-ben (cégjegyzék) vannak nyilvántartva, amely a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik. Bizonyos közigazgatási jogszabálysértések, nevezetesen a jogellenesen végzett munka a "Zentrale Verwaltungsstrafevidenz"-ben (közigazgatási jogszabálysértések központi nyilvántartása) vannak nyilvántartva, és ez szintén a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium feladatkörébe tartozik. Jelenleg nem létezik olyan hivatalos jegyzék, amely felsorolná a bizonyítottan megfelelt szolgáltatókat, építési beruházókat és áruszállítókat. 1 A klasszikus irányelv cikk szerinti okiratok és igazolások kiállítására jogosult hatóságok és szervek jegyzéke: 1. a 45. cikk 2. bekezdés a) és b) pontja tekintetében: kivonat a cégjegyzékből, cégbíróság; 2. a 45. cikk 2. bekezdés c) pontja tekintetében: a polgármester vagy valamely szövetségi rendőrhatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvány (igazolás a bűnügyi nyilvántartás adatai alapján, Strafregisterbescheinigung); 3. a 45. cikk 2. bekezdés e) pontja tekintetében: az illetékes társadalombiztosító intézet aktuális számlakivonata; 4. a 45. cikk 2. bekezdés f) pontja tekintetében: az illetékes pénzügyi /adóügyi/ hatóság terhelési értesítése. A klasszikus irányelv 47. szakasza szerint mérvadó szakmai nyilvántartások vagy kereskedelmi jegyzékek listája: 1. Szállítási megbízások: IX. függelék A/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke; 1 Azaz Ausztriában nem létezik minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke. 2 A klasszikus irányelv alatt Ausztria a közbeszerzésekkel kapcsolatos új, 2004/18/EK irányelvet érti. Ennek tartalma ugyanakkor pontról-pontra megegyezik a bevezetőben hivatkozott irányelvek megfelelő szakaszaival.

4 2. Szolgáltatási megbízások: IX. függelék B/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke; 3. Építési megbízások: IX. függelék C/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke.

5 Belgium A 93/36/EGK irányelv 20. cikkében, a 93/37/EGK irányelv 24. cikkében és a 92/50/EGK irányelv 29. cikkében foglaltaknak megfelelően az alábbi hatósági igazolások és nyilatkozatok nyújthatók be az irányelvek egyes pontjai alapján: a) a kereskedelmi bírósági iroda b) a kereskedelmi bírósági iroda c) a (szárazbélyegzővel ellátott) erkölcsi bizonyítványt kiállító személy hivatalos lakhelye szerint illetékes polgármester; e) az Országos Társadalombiztosítási Szolgálat (Boulevard Waterloo 76, 1000, Bruxelles) amely jogosult kiállítani a munkaadói járulék befizetéséről szóló igazolást, a Szabadfoglalkozásúak Országos Társadalombiztosítási Intézete, amely jogosult kiállítani a szabadfoglalkozású által befizetett járadékról szóló igazolást f) a Pénzügyminisztérium területi adófelügyelőségei

6 Dánia A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság koordinálja az információk összegyűjtését a többi állami hatóságtól a vállalatok közbeszerzési pályázatokon tett ajánlataival kapcsolatosan. A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság kérelem esetén ún. cégállapotot bemutató igazolást állít ki. A rendszer feladata biztosítani, hogy a dán vállalatok az állami hatóságoktól csak egy úton szerezhessék be azokat az információkat, nyilatkozatokat, stb., amelyekre szükségük van ahhoz, hogy ajánlatukat a közbeszerzési pályázatokon beadhassák. A vállalatoknak így tehát csak azt kell kérniük a Gazdasági- és Társasági Igazgatóságtól, hogy adja ki számukra a cégállapotot bemutató igazolást, amikor szükségük van az állami hatóságoknál beszerezhető információkra ahhoz, hogy ajánlatukkal a közbeszerzési pályázatokon indulhassanak. A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság ezután beszerzi a szükséges információkat a többi hatóságtól, azaz a Bűnügyi Nyilvánatartó Hivataltól, a Tulajdonváltozást Nyilvántartó Hivataltól, a Vám- és Adóügyi Hatóságtól, valamint a Munkaügyi Nyugdíjkiegészítő Hivataltól. Miután sikerült beszerezni a szükséges információkat, a Gazdasági- és Társasági Igazgatóság kiállítja a cégállapotot bemutató nyilvános igazolást a vállalat számára. A cégállapotot bemutató igazolási rendszer azonban nem zárja ki, hogy a vállalatok az illetékes hatóságoknál maguk szerezzék be a gazdasági és személyes viszonyaikkal kapcsolatos dokumentumokat és igazolásokat. Ezesetben az illetékes hatóságok a következők: I. Vám- és Adóügyi Hatóság, amely az éppen esedékes adó- és illetékhátralékról szolgál felvilágosítással. II. Munkaügyi Nyugdíjkiegészítő Hivatal, amely az éppen esedékes társadalombiztosítási hozzájárulási hátralékról szolgál felvilágosítással. III. Tulajdonváltozást Nyilvántartó Hivatal, amely a fizetésképtelenségről, felszámolásról, stb. szolgál felvilágosítással. IV. Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, amely az esetleges büntetendő viszonyokról szolgál felvilágosítással.

7 Egyesült Királyság Az Egyesült Királyság nem nevezett ki illetékes hatóságokat vagy testületeket, hogy okmányokat és igazolásokat bocsássanak ki a közbeszerzési szerződések részvételi jelentkezőinek vagy ajánlattevőinek szakmai vagy személyes helyzetéről a 93/36/EK irányelv 20. cikkének, valamint a 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelvnek megfelelően. A fent hivatkozott cikkekkel összhangban, az Egyesült Királyság megfelelő bizonyítékként elfogadja az egyesült királyságbeli szállítóktól, vállalkozóktól vagy szolgáltatóktól az érintett személy által egyesült királyságbeli közjegyző vagy eskükivételi megbízott előtt eskü alatt tett nyilatkozatot, miszerint a fenti cikkekben kizáró okként felsorolt esetek egyike sem áll fenn.

8 Finnország A 92/50/EGK irányelv 29. cikkében hivatkozott igazolások és dokumentumok kiállítására illetékes hatóságok a következők: a) (csőd): Patenttija rekisterihallitus (Finnország Országos Szabadalmi és Regisztrációs Testülete), és Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) b) (Csődbejelentési nyilatkozattal kapcsolatos eljárások): Patenttija rekisterihallitus (Finnország Országos Szabadalmi és Regisztrációs Testülete), és Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) c) (szakmai magatartással kapcsolatos vétségek): Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) e) (társadalombiztosítási járulékok): Verovirasto (adóhivatal) f) (adók): Verovirasto (adóhivatal)

9 Görögország Azoknak a görög hatóságoknak és szervezeteknek a naprakész jegyzéke, amelyek a versenytárgyalásokban résztvevők részére a 93/36/EGK, a 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelv vonatkozó rendelkezései értelmében szükséges okmányok kiadására illetékesek: A/1. A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének a) és b) pontjában szereplő esetekben ez a pályázatban résztvevő szállító székhelye szerint illetékes elsőfokú bíróság (annak csőd-részlege, biztosítási intézkedések részlege, rendkívüli eljárások részlege, a bírósági csődeljárási ügyek jegyzékének részlege, a cégekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartások részlege, valamint egytagú választottbírósági részlege). Az a) pont esetében, amely a részvénytársaságok felszámolásáról szól konkrétan, a részvénytársaság székhelye szerint illetékes megyefőnökségi részvénytársasági igazgatóság igazolása szükséges. 2./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének c) pontjában szereplő esetekben, az érintett személy születési helyétől függetlenül az ország teljes területére és külföldre egyaránt, a helyileg illetékes ügyészségek és az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi nyilvántartása 3./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének e) pontjában szereplő esetekben, esettől függően: - a munkaviszonyban álló munkavállalók biztosítását illetően Társadalombiztosítási Intézet (Idryma Koinonikon Asfaliseon, IKA), - a Görög Vállalkozók és Kisiparosok Segélypénztára (Tameio Epaggelmation kai Viotehnon Ellados, T.E.V.E.), - a Kereskedők Biztosító Egylete (Tameio Asfalisis Emporon T.A.E), - a Nyugdíjasok és Közmunka-vállalkozók Segélypénztára (TSMEDE). 4./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikk f) pontjában szereplő esetekben, a természetes vagy jogi személy jövedelemadóztatására illetékes Államháztartási Hivatal (Adóhivatal, Dimosia Oikonomikí Ipiresía, DOY). Arra, hogy a 93/36/EGK irányelv 20. cikk a) pontja 2. bekezdésében meghatározott erkölcsi bizonyítványt kiadják, a természetes személy születési helye szerint illetékes elsőfokú bíróság ügyészi hivatala, valamint az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi nyilvántartása az illetékes: utóbbi az érintett személy születési helyétől függetlenül az ország egész területére és külföldre vonatkozóan egyaránt. B/ Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37/EGK irányelv 24. cikkében valamint a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK irányelv 29. szakaszában szereplő igazolások kiadására Görögországban a következő hatóságok és szervezetek illetékesek: 1. az a) és b) pont (a csődbehatás vagy csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt állás, üzleti tevékenység beszüntetése, csődtömeggondnok hivatalos kirendelése, hitelezőkkel kényszeregyezség kötése, tevékenységét felfüggesztő vállalkozás) vonatkozásában: az érintett természetes vagy jogi személy székhelye szerint illetékes

10 elsőfokú bíróság; Konkrétan: a részvénytársaságok és azok felszámolása esetén a Gazdasági Minisztériumnak az, a részvénytársaság székhelye szerint megyefőnökségi szinten illetékes, felügyeleti hivatala, amely a részvénytársaságok cégjegyzékét vezeti. 2. a c) pont (szakmai magatartással kapcsolatos jogsértés miatt jogerős ítélettel történt elmarasztalás) vonatkozásában: a helyileg illetékes elsőfokú bíróság ügyészségi hivatal (születési hely szerint), vagy azoknál, akik külföldön születtek, az Igazságügyi Minisztérium központi bűnügyi nyilvántartásának önálló osztálya; 3. az e) pont (a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítése) vonatkozásában: az érintett szakmai hovatartozása szerint illetékes társadalombiztosítási szervek vagy szervezetek tájékoztató jelleggel: I/ a munkaviszonyban álló munkavállalók biztosítását illetően Társadalombiztosítási Intézet (Idryma Koinonikon Asfaliseon, IKA), II/ a Görög Vállalkozók és Kisiparosok Segélypénztára (Tameio Epaggelmation kai Viotehnon Ellados, T.E.V.E.), III/ a Nyugdíjasok és Közmunka-vállalkozók Segélypénztára (TSMEDE), a Kereskedők Biztosító Egylete (Tameio Asfalisis Emporon T.A.E),. 4. az f) pont (az adófizetési kötelezettség napra készen történt teljesítéséről szóló igazolás) vonatkozásában: a természetes vagy jogi személy jövedelemadóztatása ügyében illetékes Államháztartási Hivatal (Adóhivatal, Dimosia Oikonomikí Ipiresía, DOY), hiteles fórum és a Polgári Szolgáltatási Központok (Kentra Exipiretisis Politikon, KEP. C/1. A 93/37/EGK irányelv 29. cikke értelmében a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékével kapcsolatban: a hivatalos jegyzékeket a Közmunkák Főtitkárságának Műszaki Foglalkozásokról Vezetett Nyilvántartásokért Felelős Igazgatósága vezeti az Ippokratous , GR Athén cím alatt. C/2. A 92/50/EGK irányelv 30. cikkében szereplő nyilvántartások vonatkozásában: lehetőség van az érintett szakma gyakorlásáról közjegyző előtt, eskü alatt tett nyilatkozat benyújtására; a tanulmányok készítésével/kutatással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozóan szakmai nyilvántartásnak az YPEHODE kutatókról és kutató/tervezőirodákról vezetett nyilvántartása ez, amit a Közmunkák Főtitkárságának Műszaki Foglalkozásokról Vezetett Nyilvántartásokért Felelős Igazgatósága vezet az Ippokratous , GR Athén cím alatt.

11 Hollandia A Holland Királyság Hivatalos Közlönye évfolyam szeptember 18-i rendelet a kormányzati közbeszerzésről szóló, és a közszolgáltató szektor közbeszerzéseiről szóló rendeletek módosításáról (EGK szabályozás végrehajtása) A 3. cikk alá két új cikk került felvételre, mégpedig: 3.a.) cikk 1. Amennyiben az adott pályázó az adott állami megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének a) és b), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének a) és b) pontjában foglalt feltételeknek, az ezt alátámasztó nyilatkozat kiadására jogosult hivatalos szerv a bírósági titkárság vezetője, aki a Csődtörvény 2. cikkének alapján jogosult a pályázót fizetésképtelennek nyilvánítani. 2. Amennyiben a pályázó az adott kormányzati megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének e), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés e) és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének e) pontjában foglalt feltételeknek az ezt alátámasztó tárgyi bizonyíték kiadására jogosult hatóság a munkavállalói biztosítási járulékok esetén az Állami Társadalombiztosítási Intézet; a minden állampolgárra kiterjedő társadalombiztosítási járulékok esetén az adóellenőr, aki az Általános Állami Adózásról szóló törvény 3. cikkének értelmében jogosult a pályázóra adót kivetni. 3. Amennyiben a pályázó az adott kormányzati megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének f), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés f) és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének f) pontjában foglalt feltételeknek az ezt alátámasztó tárgyi bizonyíték kiadására jogosult hivatal/hatóság az adóellenőr, aki az Általános Állami Adózásról szóló törvény 3. cikkének értelmében jogosult a pályázóra adót kivetni. Egyéb, fent nem meghatározott esetekben (az irányelvek hivatkozott cikkeinek c) pontja szerinti kizáró ok) erkölcsi bizonyítvány, illetve közjegyző előtt tett nyilatkozat csatolható be.

12 Írország A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének, a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének és a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének e) és f) pontjai vonatkozásában az Adóhivatal általános behajtójának igazolása fogadható el. Az a), b) és c) pontok, valamint a 93/38/EGK irányelv 24. cikk [Közművek] e) és f) pontjainak egyéb rendelkezései vonatkozásában nem rendelkezünk szervekkel, amelyek igazolásokat/dokumentumokat bocsátanak ki; kizárólag a nyilatkozatokra, és ha szükséges, az eskü hatályú nyilatkozatokra támaszkodunk.

13 Luxemburg A 93/36/EGK irányelv 20. szakaszának, a 93/37/EGK irányelv 24. szakaszának és a 92/50/EGK irányelv 29. szakaszának a), b) és c) pontjait illetően Luxemburg az alábbi tájékoztatást adta. A bűnügyi nyilvántartást az állami főügyész felügyelete alá tartozó hivatal vezeti (címe: Parquet Général, 12, Côte d'eich, L-1450 Luxembourg, levélcím: B.P. 15 L Luxembourg). A nyilvántartás a büntetőítélet tárgyát képező személyeket tartalmazza, tehát azokat is, akiket jogszerű vagy csalárd bukásért, illetve hamisításért ítéltek el. Amikor a természetes vagy a jogi személy ellen hozott ítélettel csődeljárás indul, vagy az ítélet kimondja a Társaság megszűnését és felszámolását, a vonatkozó hirdetményt a kinevezett csődgondnok vagy felszámoló-biztos teszi közzé az ítélet idejét követő napokban, legalább két országos napilapban. A közlemény tartalmazza a csődgondnokra (felszámolóra), felszámolóbiztosra, a követelések bejelentésére és a követelések ellenőrzésének napjára vonatkozóan szükséges adatokat. Egyebekben a Mémorial "B" közlöny havonta közli a csődeljárások jegyzékét. A csődöt megállapító ítélet keltétől fogva az adóst jogszerűen megfosztják a kérdéses társaság vezetésének jogától, képviseletét a vagyontömeg tekintetében a csődgondnok látja el. Mivel a csődeljárás alá került társaság irányítását a csődgondnok látja el, kizárt, hogy a Társaság jelentkezzék versenytárgyalásra. A nevezett szakaszok e) és f) pontjaira vonatkozóan hivatkozunk a közbeszerzésről szóló június 30-i törvény végrehajtására kiadott július 7-i nagyhercegi rendelet 86. szakaszára. E szakasz értelmében a kiíró hatóság köteles beszerezni a pályázat megnyerésére esélyes indulótól és adott esetben alvállalkozóitól a Társadalombiztosítási intézmények közös járulékbeszedési, számítástechnikai és nyilvántartó-központja, az Egyenesadó beszedési hatóság és az Illetékhivatal és Vagyonkezelő által kiadott igazolásokat. A kiállított igazolásokból ki kell tűnjék, hogy a kiírás napját megelőző félév során az ajánlattevő eleget tett bejelentési, előlegfizetési és tőketörlesztési kötelességeinek. Amennyiben ezen igazolásokat nem nyújtják be, az érintett ajánlattevő nem hirdethető ki nyertesként. Ha az ajánlattevő korlátozottan gyakorolja gazdálkodási jogait (egyezség), valószínűsíthető, hogy nem kapja meg a nevezett igazolásokat és ilyen módon kizárásra kerül; mindazonáltal, ha bemutatja az előírt igazolásokat, kihirdethető nyertesként.

14 A fent említett július 7-i nagyhercegi rendelet 86. szakaszában hivatkozott szervek címei: * Centre commun de la Sécurité Sociale (Társadalombiztosítási közös központ), 125, route d'esch, L-1471 Luxembourg (levélcím: L-2975 Luxembourg) * Administration des contributions directes (Egyenesadó beszedési hatóság), 45, boulevard Roosevelt, L-2982 Luxembourg * Administration de l'enregistrement et des domaines (Illetékhivatal és Vagyonkezelő), 1-3, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg (levélcím: B.P. 31 L-2010 Luxembourg).

15 Németország A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a Bizottságnak a pályázók és ajánlattevők szakmai és személyi helyzetéről szóló dokumentumok és igazolások kiállítására illetékes hatóságokkal kapcsolatos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta: A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának nem áll módjában, hogy rövid időn belül átfogó összeállítást szolgáltasson a pályázók és ajánlattevők szakmai és személyi helyzetéről szóló dokumentumok és igazolások kiállítására a Németországi Szövetségi Köztársaságban illetékes összes hatóság és szerv nevének, címének és egyéb adatainak feltüntetésével, a közbeszerzési megbízások odaítélésével kapcsolatos irányelvekben foglalt előirányzatok szerint (a 92/50/EGK június 18-i irányelv, a 93/36/EGK június 14-i irányelv, és 93/37/EGK június 14-i irányelv). Alapvetően azonban a következő megállapítások rögzíthetők: 1/ Csődeljárásról, bírósági /csődön kívüli kényszer/egyezségi eljárásokról szóló igazolást, vagy jogerős ítéleteket a mindenkor illetékes járásbíróságtól /helyi/ lehet megkérni. 2/ Az illetékes adóhivatal állítja ki az igazolásokat arról, hogy a pályázók és ajánlattevők eleget tettek-e adó- és járulékfizetési kötelezettségeiknek. 3/ A Társadalombiztosítási törvénykönyv (Sozialgesetzbuch) 4. kötete 28. -ának i) pontja szerinti úgynevezett járulékbeszedési helyek /Einzugstellen/ (betegbiztosító pénztárak) /Krankenkassen/ állítják ki az igazolásokat arról, hogy a pályázók és ajánlattevők eleget tettek a Németországi Szövetségi Köztársaságban érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelő társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeiknek. 4/ A Németországi Szövetségi Köztársaságban működési engedéllyel rendelkező közjegyzőknél ill. a Járásbíróságok előtt lehet eskü hatályú nyilatkozatokat tenni az 1-3. pontban megkövetelt igazolások helyett. A Németországi Szövetségi Köztársaságban közbeszerzési megbízásokat adó szervek nem vezetnek - a Bizottság szervei által szintén kért - jegyzékeket az engedéllyel rendelkező szállítókról, szolgáltatókról és építőipari cégekről. Amennyiben a Bizottságnak az itt megadott, inkább általános jellegű információkon túlmenően további részletes információkra van szüksége, a Szövetségi Kormány kész azokat méltányos határidőn belül összeállítani. Ehhez azonban szükség volna arra, hogy valamennyi tartományi kormány közreműködését kérjük a megfelelő összeállítások elkészítéséhez, hiszen a Németországi Szövetségi Köztársaság föderatív felépítése következtében az egyes szervek és hatóságok illetékessége a tartományok jogköre.

16 Portugália A 93/96/EGK, 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelvek fent jelzett cikkelyeiben előírt feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárások résztvevőinek az alább felsorolt intézményekhez kell fordulniuk, melyek kibocsátják a következő, kötelezően benyújtandó okiratokat: 1. Azt tanúsító okirat, hogy az ajánlattevők/részvételre jelentkezők ellen nincs folyamatban csődeljárás, valamint Hatósági erkölcsi bizonyítvány - a 93/36/EGK és a 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének a), b) és c) pontja - Központi Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, megyei bíróságok és/vagy csődbíróságok; 2. A társadalombiztosítási járulékok megfizetését igazoló okirat - a 93/36/EGK és 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének e) pontja - a Társadalombiztosítási Intézet Pénzügyi Hivatala; 3. Az adók megfizetését igazoló okirat - a 93/36/EGK és a 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének f) pontja - a pályázók/résztvevők székhelye szerinti adóhivatalok; 4. Szakmai igazolások - Országos Cégbejegyzési Hivatal; Tájékoztatom továbbá, hogy Portugáliában jelenleg folynak az előkészítési munkálatok abból a célból, hogy kiépítsük az elektronikus közbeszerzési rendszernek egy új módozatát, amelynek egyik lényeges eleme lesz az a számítógépes program, melynek adatbázisa tartalmazni fogja a Beszállító Cégek Országos Jegyzékét, mindezt abból a célból, hogy csökkentsük a bürokráciát, természetesen a közösségi irányelvek által megjelölt célok és módszerek figyelembe vételével. A jövőben ezzel a programmal valósulhat meg a beszállítók és a pályázók akkreditációja.

17 Spanyolország Az Európai Bizottságnak az alábbi adatokat tanúsító hatóságok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló megkeresésére (a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének a), b) és c) pontjában, a 93/36/EGK irányelv 20. cikkében, valamint a 93/37/EGK irányelv 24. cikkében foglaltak szerint közbeszerzési eljárásban érintett gazdasági társaságokat illetően) Spanyolország az alábbi választ adta: Spanyolországban nincs olyan hatóság vagy szervezet, amelyet az a) és b) pontok vonatkozásában kifejezetten ezen adatok tanúsítására rendeltek. Így a működés vagy a cégnyilvántartás megtekintésével vagy cégkivonat alapján állapítható meg, mivel a céghivatal az illetékes bíróság határozathozatala után köteles közhiteles nyilvántartásba venni ezeket a körülményeket. Ami a c) pontban említett adatokat illeti, azok az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó Bűntettesek Központi Nyilvántartó Hivatalának igazolásával tanúsíthatók.

18 Svédország Közbeszerzési pályázat- okiratok és igazolások kiadására illetékes hatóságok 92/50/EGK irányelv 29. cikke, illetve a 93/36/EGK irányelv 20. cikke, valamint a 93/37/EGK irányelv 24. cikke szerint: A jelölt cikkelyek a) és b) pontjait figyelembe véve okiratok kiadására jogosult hivatal: Szabadalmi és Cégbejegyzési Hivatal (Patentoch Registreringsverket PRV) nyilvántartást vezet a részvénytársaságokról és más társasági formákról. A nyilvántartásban szerepelnek a csőd, felszámolásra, reorganizációra, illetve csődegyezségre vonatkozó adatok. A Hivatal jegyzéket vezet az iparűzési engedélyek végleges és időszakos bevonásáról, valamint vezet egy nyilvántartást a természetes személyek csődeljárásáról és a hagyatéki csődeljárásokról is. A Megyei Önkormányzatok (Lansstyrelserna) vezetnek nyilvántartást a gazdasági tevékenységet is végző társadalmi szervezetekről. Ez a nyilvántartás adatokat tartalmaz többek között a csődeljárásra, közmegegyezési tárgyalásra, felszámolásra, feloszlatásra, illetve reorganizációra vonatkozóan. A járásbíróság (Tingsratterna) arról ad felvilágosítást, hogy mely cégek tárgyai csődeljárásra, felszámolásra, ill. reorganizációra vonatkozó kérelmeknek, továbbá iparűzési engedély visszavonására irányuló kérelmeknek, valamint kereseteknek. A c) pont vonatkozásában okmányok kiadására jogosult hivatal: Országos Rendőr-főkapitányság (Rikspolisstyrelsen) terheltségi nyilvántartást vezet, mely adatokat tartalmaz többek között azokról, akik bűncselekmény következményeként Svédországban kihirdetett ítélet, határozat, szabálysértési eljárás, ill. közrendvédelmi bírság által büntetés terhe alatt állnak. Az e) és f) pontok értelmében okmányok kiadására jogosult hivatal: Az Adóhatóságok és a Végrehajtási Hivatal (Skattermyndighetema, Kronofogdemyndigheten) az esetleges adó-, ill. társadalombiztosítási tartozásokról adhat felvilágosítást.

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel)

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) BELGIUM... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 PORTUGÁLIA... 7 BELGIUM

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója

A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Olaszországban,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése JELENTKEZÉSI LAP

MARKT/2006/02/H hivatkozási számú részvételi felhívás: Pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú elemzése JELENTKEZÉSI LAP JELETKEZÉSI LAP Tisztelt Hölgyem/Uram! A MARKT/2006/02/H hivatkozási számú, a Pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések felhasználó szempontú témában közzétett részvételi felhívásra válaszul csatoltan

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita 93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos k ö z b e s z e r z é si t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g r ő l 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A minősített a j á n l a t t e v ő k h i v a

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 10

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 10 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 Ung. (Normativer Teil) 1 von 10 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁGNAK, A FINN KÖZTÁRSASÁGNAK, ÉS A SVÉD KIRÁLYSÁGNAK A TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134980-2010:text:hu:html HU-Székesfehérvár: Villamos energia 2010/S 90-134980 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1

ZÁRÓOKMÁNY. AA2003/AF/TR/hu 1 ZÁRÓOKMÁNY AA2003/AF/TR/hu 1 I. A ZÁRÓOKMÁNY SZÖVEGE ŐFELSÉGE A BELGÁK KIRÁLYA, A CSEH KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, ŐFELSÉGE DÁNIA KIRÁLYNŐJE, A NÉMETORSZÁGI SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ

MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ MELLÉKLET MINTA DOKUMENTÁCIÓ A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület, Társadalmi megújulás operatív program elitéltek visszavezetése a társadalomba képzési és foglalkoztatási, valamint egyéb reintegrációs

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója 2009. szeptember 23. A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN

Cégbíróság feladatai CÉGNÉV CÉGNÉVBEN CÉGELJÁRÁS 2015.11.25. CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN CÉGELJÁRÁS CÉGBÍRÓSÁG HELYE A BÍRÓSÁGI SZERVEZETBEN Tvszék, mint cégbíróság 1 2 Cégbíróság feladatai cégbejegyzési (változásbejegyzési) adat)cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése, cégnyilvántartásból

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02.

A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. A Biztosítási Alap által a kérelmezőket megillető kártérítések / kárpótlások megállapítására irányuló eljárások 2015. szeptember 02. 1. Mikor jogosult a Biztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) kifizetéseket

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. január 1-től - A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is ellátó kormányhivatal. A NAV felügyeletét a miniszterelnök

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1. számú minta Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy faxszáma: Kapcsolattartó

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. I/12. 1242 Budapest, Pf. 317. Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 www.helsinki.hu TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! A nevében ezennel tisztelettel

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. január 23. 2015 9 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. évre irányadó közbeszerzési

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész

MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK. a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez. A) rész MINŐSÍTÉSI SZEMPONTOK a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez A) rész A kérelmező gazdasági-, pénzügyi alkalmasságát igazoló adatok 1. Mérleg A kérelmező saját vagy jogelődje

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Gönyű Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gönyű Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a

1.1 A Phare támogatással kapcsolatos kötelezettségek meghatározására a Megbízó a Név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. képv.: dr. Ipkovich György polgármester adószám: azonosító: bankszámlaszám: mint megbízó (továbbiakban: Megbízó

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT 2010.5.7. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 119 A/1 V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI PARLAMENT PE/123/S SZÁMÚ ÁLLÁSHIRDETÉS IGAZGATÓ (AD 14-es besorolási fokozat) JOGI SZOLGÁLAT INTÉZMÉNYI

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket,

szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket, Mi is az e-certis? Az e-certis útmutatással szolgál azokról a dokumentumokról és igazoló dokumentumokról, amelyekre a vállalatoknak szükségük van ahhoz, hogy egy adott uniós országban közbeszerzési szerződésre

Részletesebben

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny

Kivonat. 2009. evi LVI. torveny 2009. evi LVI. torveny (a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatas altalanos szabalyairol szolo 2004. evi CXL. torveny modositasarol szolo 2008. evi CXI. torveny hatalybalepesevel es a belso piaci

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 10/2015. ATÁRNOKI POLGÁRMESTERI HIVATAL HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA 1 I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) honlapjának működtetéséhez kapcsolódó feladatok és felelőségi

Részletesebben

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA

AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Szakmai nap és konzultáció közbeszerzők részére 2015. október 21. AZ ÚJ ALKALMASSÁGI FELTÉTELEK ÉS A KIZÁRÓ OKOK GYAKORLATI ALKALMAZÁSA Dr. Hubai Ágnes Hatályos Kbt. Új Kbt. 56. (1) bek. a) pont 62. (1)

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Földhivatali szolgáltatások

Földhivatali szolgáltatások Földhivatali szolgáltatások 1. Betekintés a tulajdoni lap tartalmába: Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2009. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre Pályázati Felhívás MÁV START Zrt. Asztali naptár nyomdai előkészítése és kivitelezése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Kapcsolattartási cím:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Szállítási Tündérkert Bölcsőde berendezési-, és felszerelési eszközök beszerzésére

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról

T/10591. számú törvényjavaslat. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10591. számú törvényjavaslat a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosításáról Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2013.

Részletesebben

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez

ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez Szerv megnevezése: EAK eseményazonosító: ADATLAP a külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezéséhez I. Kérelmező(k) adatai Kérelmező 1 férj/feleség/érintett/egyéb kérelmező Családi és utóneve: Lakcíme:

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366

Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 1 / 9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:432366-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Szállítási szolgáltatások (kivéve szemétszállítás) 2015/S 238-432366 Magyar

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok

Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok Az üzletszerűen végzett ingatlanközvetítői,

Részletesebben

"OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása

OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013 közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása "OKJ gépkezelő tanfolyamok/2013" közbeszerzési eljárás részvételi felhívásának módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/34 Vállalkozási keretszerződés. Nyertes ajánlattevő feladata Ajánlatkérő kijelölt

Részletesebben

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig:

PÁLYÁZAT. I/2. Sport eszközök Irányára: 400.000,-Ft. I/3. Sportcipők. Raktárdíj 2011.05.31-ig: PÁLYÁZAT A Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. (1146 Budapest XIV. ker., Cházár András utca 9.; Cg.sz.: 01-10-043926), mint a "KUTI-SPORT" Kereskedelmi Bt.. fa" (8000 Székesfehérvár,Tapolcsányi u. 9.,

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben