A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója"

Átírás

1 A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők (alvállalkozók) vonatkozásában A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 64. (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit a Kbt. 60. (1) bekezdése, illetve a 61. (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hiányának egyes tagállamokban érvényes igazolási módjairól. A Közbeszerzések Tanácsa megkeresése alapján az alábbiakban közzétett adatokat az Európai Bizottság bocsátotta a Tanács rendelkezésére. Eszerint e tájékoztató kizárólag a tagállamok által az Európai Bizottság számára nyújtott adatszolgáltatáson, azaz a dokumentumok hiteles fordításán alapul. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság jelenleg csak az Európai Unió korábbi 15 tagállama tekintetében rendelkezik megfelelő adatokkal. Ugyanakkor technikai okok miatt az olasz és francia tájékoztatás ismételt megkérése, illetve fordítása még folyamatban van, ezeket a Közbeszerzések Tanácsa a közeljövőben fogja közzétenni. Másrészt a Bizottság az új tagállamokat még nem kereste meg. Tekintettel arra, hogy valamennyi válaszlevélben hivatkozás történik az Európai Közösség közbeszerzési irányelveinek irányadó szakaszaira, így a könnyebb kezelhetőség érdekében a tájékoztatóban ezen rendelkezések ismertetése is szükségesnek mutatkozik. A szolgáltatás nyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK irányelv 29. cikke, illetőleg az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 93/36/EGK irányelv 20. cikk (1) bekezdése, valamint az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 93/37/EGK irányelv 24. cikke értelmében: Kizárható a szerződésben való részvételből az ajánlattevő, ha a) csődbe ment vagy felszámolás alatt áll vagy ezekkel összefüggésben bírósági eljárás folyik vele szemben, vagy csődegyezséget kötött, felfüggesztette üzleti tevékenységét, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében hasonló helyzetben van; b) csődeljárás, kötelező felszámolási vagy ezekkel összefüggő bírósági eljárás, vagy csődegyezségi eljárás vagy bármilyen, a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás alanya;

2 c) szakmai magatartásával kapcsolatos jogsértés miatt jogerős ítélettel elítélték; d) súlyos szakmai kötelességszegést követett el, amelyet az ajánlatkérő bármilyen indokolt eszközzel bizonyítani tud; e) nem tett eleget a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének; f) nem tett eleget az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján fennálló adófizetési kötelezettségének; g) az e fejezetben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis nyilatkozatot tett, vagy nem közölte a kért adatokat. A fenti d) és g) pontok hiányát az irányelvek alapján nem kell az ajánlattevőnek (alvállalkozónak) igazolni, így a tagállami válaszok csak az a)-c) és e)-f) pontokra terjednek ki.

3 Ausztria Ausztriában nem létezik olyan általános vagy központi hatóság, amely a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevőkkel kapcsolatban rendszerint szükséges információk kiadására lenne hivatott. A vállalkozások mindenkori helyzetét (alapítás, felszámolás, csőd, stb.) az úgynevezett "Firmenbuch"ba (cégnyilvántartás) vezetik be, amely a polgári bíróságokon ("Handelsgerichte") tekinthető meg. Az adófizetést az illetékes helyi adóhivatal ("Finanzamt"), míg a társadalombiztosítási járulékfizetést az illetékes társadalombiztosítási szerv igazolja. Egy bizonyos üzleti tevékenység folytatásához szükséges érvényes engedélyekkel kapcsolatos információk a "Gewerberegister"-ben (cégjegyzék) vannak nyilvántartva, amely a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik. Bizonyos közigazgatási jogszabálysértések, nevezetesen a jogellenesen végzett munka a "Zentrale Verwaltungsstrafevidenz"-ben (közigazgatási jogszabálysértések központi nyilvántartása) vannak nyilvántartva, és ez szintén a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium feladatkörébe tartozik. Jelenleg nem létezik olyan hivatalos jegyzék, amely felsorolná a bizonyítottan megfelelt szolgáltatókat, építési beruházókat és áruszállítókat. 1 A klasszikus irányelv cikk szerinti okiratok és igazolások kiállítására jogosult hatóságok és szervek jegyzéke: 1. a 45. cikk 2. bekezdés a) és b) pontja tekintetében: kivonat a cégjegyzékből, cégbíróság; 2. a 45. cikk 2. bekezdés c) pontja tekintetében: a polgármester vagy valamely szövetségi rendőrhatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvány (igazolás a bűnügyi nyilvántartás adatai alapján, Strafregisterbescheinigung); 3. a 45. cikk 2. bekezdés e) pontja tekintetében: az illetékes társadalombiztosító intézet aktuális számlakivonata; 4. a 45. cikk 2. bekezdés f) pontja tekintetében: az illetékes pénzügyi /adóügyi/ hatóság terhelési értesítése. A klasszikus irányelv 47. szakasza szerint mérvadó szakmai nyilvántartások vagy kereskedelmi jegyzékek listája: 1. Szállítási megbízások: IX. függelék A/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke; 1 Azaz Ausztriában nem létezik minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke. 2 A klasszikus irányelv alatt Ausztria a közbeszerzésekkel kapcsolatos új, 2004/18/EK irányelvet érti. Ennek tartalma ugyanakkor pontról-pontra megegyezik a bevezetőben hivatkozott irányelvek megfelelő szakaszaival.

4 2. Szolgáltatási megbízások: IX. függelék B/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke; 3. Építési megbízások: IX. függelék C/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke.

5 Belgium A 93/36/EGK irányelv 20. cikkében, a 93/37/EGK irányelv 24. cikkében és a 92/50/EGK irányelv 29. cikkében foglaltaknak megfelelően az alábbi hatósági igazolások és nyilatkozatok nyújthatók be az irányelvek egyes pontjai alapján: a) a kereskedelmi bírósági iroda b) a kereskedelmi bírósági iroda c) a (szárazbélyegzővel ellátott) erkölcsi bizonyítványt kiállító személy hivatalos lakhelye szerint illetékes polgármester; e) az Országos Társadalombiztosítási Szolgálat (Boulevard Waterloo 76, 1000, Bruxelles) amely jogosult kiállítani a munkaadói járulék befizetéséről szóló igazolást, a Szabadfoglalkozásúak Országos Társadalombiztosítási Intézete, amely jogosult kiállítani a szabadfoglalkozású által befizetett járadékról szóló igazolást f) a Pénzügyminisztérium területi adófelügyelőségei

6 Dánia A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság koordinálja az információk összegyűjtését a többi állami hatóságtól a vállalatok közbeszerzési pályázatokon tett ajánlataival kapcsolatosan. A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság kérelem esetén ún. cégállapotot bemutató igazolást állít ki. A rendszer feladata biztosítani, hogy a dán vállalatok az állami hatóságoktól csak egy úton szerezhessék be azokat az információkat, nyilatkozatokat, stb., amelyekre szükségük van ahhoz, hogy ajánlatukat a közbeszerzési pályázatokon beadhassák. A vállalatoknak így tehát csak azt kell kérniük a Gazdasági- és Társasági Igazgatóságtól, hogy adja ki számukra a cégállapotot bemutató igazolást, amikor szükségük van az állami hatóságoknál beszerezhető információkra ahhoz, hogy ajánlatukkal a közbeszerzési pályázatokon indulhassanak. A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság ezután beszerzi a szükséges információkat a többi hatóságtól, azaz a Bűnügyi Nyilvánatartó Hivataltól, a Tulajdonváltozást Nyilvántartó Hivataltól, a Vám- és Adóügyi Hatóságtól, valamint a Munkaügyi Nyugdíjkiegészítő Hivataltól. Miután sikerült beszerezni a szükséges információkat, a Gazdasági- és Társasági Igazgatóság kiállítja a cégállapotot bemutató nyilvános igazolást a vállalat számára. A cégállapotot bemutató igazolási rendszer azonban nem zárja ki, hogy a vállalatok az illetékes hatóságoknál maguk szerezzék be a gazdasági és személyes viszonyaikkal kapcsolatos dokumentumokat és igazolásokat. Ezesetben az illetékes hatóságok a következők: I. Vám- és Adóügyi Hatóság, amely az éppen esedékes adó- és illetékhátralékról szolgál felvilágosítással. II. Munkaügyi Nyugdíjkiegészítő Hivatal, amely az éppen esedékes társadalombiztosítási hozzájárulási hátralékról szolgál felvilágosítással. III. Tulajdonváltozást Nyilvántartó Hivatal, amely a fizetésképtelenségről, felszámolásról, stb. szolgál felvilágosítással. IV. Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, amely az esetleges büntetendő viszonyokról szolgál felvilágosítással.

7 Egyesült Királyság Az Egyesült Királyság nem nevezett ki illetékes hatóságokat vagy testületeket, hogy okmányokat és igazolásokat bocsássanak ki a közbeszerzési szerződések részvételi jelentkezőinek vagy ajánlattevőinek szakmai vagy személyes helyzetéről a 93/36/EK irányelv 20. cikkének, valamint a 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelvnek megfelelően. A fent hivatkozott cikkekkel összhangban, az Egyesült Királyság megfelelő bizonyítékként elfogadja az egyesült királyságbeli szállítóktól, vállalkozóktól vagy szolgáltatóktól az érintett személy által egyesült királyságbeli közjegyző vagy eskükivételi megbízott előtt eskü alatt tett nyilatkozatot, miszerint a fenti cikkekben kizáró okként felsorolt esetek egyike sem áll fenn.

8 Finnország A 92/50/EGK irányelv 29. cikkében hivatkozott igazolások és dokumentumok kiállítására illetékes hatóságok a következők: a) (csőd): Patenttija rekisterihallitus (Finnország Országos Szabadalmi és Regisztrációs Testülete), és Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) b) (Csődbejelentési nyilatkozattal kapcsolatos eljárások): Patenttija rekisterihallitus (Finnország Országos Szabadalmi és Regisztrációs Testülete), és Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) c) (szakmai magatartással kapcsolatos vétségek): Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) e) (társadalombiztosítási járulékok): Verovirasto (adóhivatal) f) (adók): Verovirasto (adóhivatal)

9 Görögország Azoknak a görög hatóságoknak és szervezeteknek a naprakész jegyzéke, amelyek a versenytárgyalásokban résztvevők részére a 93/36/EGK, a 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelv vonatkozó rendelkezései értelmében szükséges okmányok kiadására illetékesek: A/1. A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének a) és b) pontjában szereplő esetekben ez a pályázatban résztvevő szállító székhelye szerint illetékes elsőfokú bíróság (annak csőd-részlege, biztosítási intézkedések részlege, rendkívüli eljárások részlege, a bírósági csődeljárási ügyek jegyzékének részlege, a cégekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartások részlege, valamint egytagú választottbírósági részlege). Az a) pont esetében, amely a részvénytársaságok felszámolásáról szól konkrétan, a részvénytársaság székhelye szerint illetékes megyefőnökségi részvénytársasági igazgatóság igazolása szükséges. 2./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének c) pontjában szereplő esetekben, az érintett személy születési helyétől függetlenül az ország teljes területére és külföldre egyaránt, a helyileg illetékes ügyészségek és az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi nyilvántartása 3./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének e) pontjában szereplő esetekben, esettől függően: - a munkaviszonyban álló munkavállalók biztosítását illetően Társadalombiztosítási Intézet (Idryma Koinonikon Asfaliseon, IKA), - a Görög Vállalkozók és Kisiparosok Segélypénztára (Tameio Epaggelmation kai Viotehnon Ellados, T.E.V.E.), - a Kereskedők Biztosító Egylete (Tameio Asfalisis Emporon T.A.E), - a Nyugdíjasok és Közmunka-vállalkozók Segélypénztára (TSMEDE). 4./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikk f) pontjában szereplő esetekben, a természetes vagy jogi személy jövedelemadóztatására illetékes Államháztartási Hivatal (Adóhivatal, Dimosia Oikonomikí Ipiresía, DOY). Arra, hogy a 93/36/EGK irányelv 20. cikk a) pontja 2. bekezdésében meghatározott erkölcsi bizonyítványt kiadják, a természetes személy születési helye szerint illetékes elsőfokú bíróság ügyészi hivatala, valamint az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi nyilvántartása az illetékes: utóbbi az érintett személy születési helyétől függetlenül az ország egész területére és külföldre vonatkozóan egyaránt. B/ Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37/EGK irányelv 24. cikkében valamint a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK irányelv 29. szakaszában szereplő igazolások kiadására Görögországban a következő hatóságok és szervezetek illetékesek: 1. az a) és b) pont (a csődbehatás vagy csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt állás, üzleti tevékenység beszüntetése, csődtömeggondnok hivatalos kirendelése, hitelezőkkel kényszeregyezség kötése, tevékenységét felfüggesztő vállalkozás) vonatkozásában: az érintett természetes vagy jogi személy székhelye szerint illetékes

10 elsőfokú bíróság; Konkrétan: a részvénytársaságok és azok felszámolása esetén a Gazdasági Minisztériumnak az, a részvénytársaság székhelye szerint megyefőnökségi szinten illetékes, felügyeleti hivatala, amely a részvénytársaságok cégjegyzékét vezeti. 2. a c) pont (szakmai magatartással kapcsolatos jogsértés miatt jogerős ítélettel történt elmarasztalás) vonatkozásában: a helyileg illetékes elsőfokú bíróság ügyészségi hivatal (születési hely szerint), vagy azoknál, akik külföldön születtek, az Igazságügyi Minisztérium központi bűnügyi nyilvántartásának önálló osztálya; 3. az e) pont (a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítése) vonatkozásában: az érintett szakmai hovatartozása szerint illetékes társadalombiztosítási szervek vagy szervezetek tájékoztató jelleggel: I/ a munkaviszonyban álló munkavállalók biztosítását illetően Társadalombiztosítási Intézet (Idryma Koinonikon Asfaliseon, IKA), II/ a Görög Vállalkozók és Kisiparosok Segélypénztára (Tameio Epaggelmation kai Viotehnon Ellados, T.E.V.E.), III/ a Nyugdíjasok és Közmunka-vállalkozók Segélypénztára (TSMEDE), a Kereskedők Biztosító Egylete (Tameio Asfalisis Emporon T.A.E),. 4. az f) pont (az adófizetési kötelezettség napra készen történt teljesítéséről szóló igazolás) vonatkozásában: a természetes vagy jogi személy jövedelemadóztatása ügyében illetékes Államháztartási Hivatal (Adóhivatal, Dimosia Oikonomikí Ipiresía, DOY), hiteles fórum és a Polgári Szolgáltatási Központok (Kentra Exipiretisis Politikon, KEP. C/1. A 93/37/EGK irányelv 29. cikke értelmében a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékével kapcsolatban: a hivatalos jegyzékeket a Közmunkák Főtitkárságának Műszaki Foglalkozásokról Vezetett Nyilvántartásokért Felelős Igazgatósága vezeti az Ippokratous , GR Athén cím alatt. C/2. A 92/50/EGK irányelv 30. cikkében szereplő nyilvántartások vonatkozásában: lehetőség van az érintett szakma gyakorlásáról közjegyző előtt, eskü alatt tett nyilatkozat benyújtására; a tanulmányok készítésével/kutatással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozóan szakmai nyilvántartásnak az YPEHODE kutatókról és kutató/tervezőirodákról vezetett nyilvántartása ez, amit a Közmunkák Főtitkárságának Műszaki Foglalkozásokról Vezetett Nyilvántartásokért Felelős Igazgatósága vezet az Ippokratous , GR Athén cím alatt.

11 Hollandia A Holland Királyság Hivatalos Közlönye évfolyam szeptember 18-i rendelet a kormányzati közbeszerzésről szóló, és a közszolgáltató szektor közbeszerzéseiről szóló rendeletek módosításáról (EGK szabályozás végrehajtása) A 3. cikk alá két új cikk került felvételre, mégpedig: 3.a.) cikk 1. Amennyiben az adott pályázó az adott állami megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének a) és b), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének a) és b) pontjában foglalt feltételeknek, az ezt alátámasztó nyilatkozat kiadására jogosult hivatalos szerv a bírósági titkárság vezetője, aki a Csődtörvény 2. cikkének alapján jogosult a pályázót fizetésképtelennek nyilvánítani. 2. Amennyiben a pályázó az adott kormányzati megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének e), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés e) és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének e) pontjában foglalt feltételeknek az ezt alátámasztó tárgyi bizonyíték kiadására jogosult hatóság a munkavállalói biztosítási járulékok esetén az Állami Társadalombiztosítási Intézet; a minden állampolgárra kiterjedő társadalombiztosítási járulékok esetén az adóellenőr, aki az Általános Állami Adózásról szóló törvény 3. cikkének értelmében jogosult a pályázóra adót kivetni. 3. Amennyiben a pályázó az adott kormányzati megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének f), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés f) és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének f) pontjában foglalt feltételeknek az ezt alátámasztó tárgyi bizonyíték kiadására jogosult hivatal/hatóság az adóellenőr, aki az Általános Állami Adózásról szóló törvény 3. cikkének értelmében jogosult a pályázóra adót kivetni. Egyéb, fent nem meghatározott esetekben (az irányelvek hivatkozott cikkeinek c) pontja szerinti kizáró ok) erkölcsi bizonyítvány, illetve közjegyző előtt tett nyilatkozat csatolható be.

12 Írország A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének, a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének és a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének e) és f) pontjai vonatkozásában az Adóhivatal általános behajtójának igazolása fogadható el. Az a), b) és c) pontok, valamint a 93/38/EGK irányelv 24. cikk [Közművek] e) és f) pontjainak egyéb rendelkezései vonatkozásában nem rendelkezünk szervekkel, amelyek igazolásokat/dokumentumokat bocsátanak ki; kizárólag a nyilatkozatokra, és ha szükséges, az eskü hatályú nyilatkozatokra támaszkodunk.

13 Luxemburg A 93/36/EGK irányelv 20. szakaszának, a 93/37/EGK irányelv 24. szakaszának és a 92/50/EGK irányelv 29. szakaszának a), b) és c) pontjait illetően Luxemburg az alábbi tájékoztatást adta. A bűnügyi nyilvántartást az állami főügyész felügyelete alá tartozó hivatal vezeti (címe: Parquet Général, 12, Côte d'eich, L-1450 Luxembourg, levélcím: B.P. 15 L Luxembourg). A nyilvántartás a büntetőítélet tárgyát képező személyeket tartalmazza, tehát azokat is, akiket jogszerű vagy csalárd bukásért, illetve hamisításért ítéltek el. Amikor a természetes vagy a jogi személy ellen hozott ítélettel csődeljárás indul, vagy az ítélet kimondja a Társaság megszűnését és felszámolását, a vonatkozó hirdetményt a kinevezett csődgondnok vagy felszámoló-biztos teszi közzé az ítélet idejét követő napokban, legalább két országos napilapban. A közlemény tartalmazza a csődgondnokra (felszámolóra), felszámolóbiztosra, a követelések bejelentésére és a követelések ellenőrzésének napjára vonatkozóan szükséges adatokat. Egyebekben a Mémorial "B" közlöny havonta közli a csődeljárások jegyzékét. A csődöt megállapító ítélet keltétől fogva az adóst jogszerűen megfosztják a kérdéses társaság vezetésének jogától, képviseletét a vagyontömeg tekintetében a csődgondnok látja el. Mivel a csődeljárás alá került társaság irányítását a csődgondnok látja el, kizárt, hogy a Társaság jelentkezzék versenytárgyalásra. A nevezett szakaszok e) és f) pontjaira vonatkozóan hivatkozunk a közbeszerzésről szóló június 30-i törvény végrehajtására kiadott július 7-i nagyhercegi rendelet 86. szakaszára. E szakasz értelmében a kiíró hatóság köteles beszerezni a pályázat megnyerésére esélyes indulótól és adott esetben alvállalkozóitól a Társadalombiztosítási intézmények közös járulékbeszedési, számítástechnikai és nyilvántartó-központja, az Egyenesadó beszedési hatóság és az Illetékhivatal és Vagyonkezelő által kiadott igazolásokat. A kiállított igazolásokból ki kell tűnjék, hogy a kiírás napját megelőző félév során az ajánlattevő eleget tett bejelentési, előlegfizetési és tőketörlesztési kötelességeinek. Amennyiben ezen igazolásokat nem nyújtják be, az érintett ajánlattevő nem hirdethető ki nyertesként. Ha az ajánlattevő korlátozottan gyakorolja gazdálkodási jogait (egyezség), valószínűsíthető, hogy nem kapja meg a nevezett igazolásokat és ilyen módon kizárásra kerül; mindazonáltal, ha bemutatja az előírt igazolásokat, kihirdethető nyertesként.

14 A fent említett július 7-i nagyhercegi rendelet 86. szakaszában hivatkozott szervek címei: * Centre commun de la Sécurité Sociale (Társadalombiztosítási közös központ), 125, route d'esch, L-1471 Luxembourg (levélcím: L-2975 Luxembourg) * Administration des contributions directes (Egyenesadó beszedési hatóság), 45, boulevard Roosevelt, L-2982 Luxembourg * Administration de l'enregistrement et des domaines (Illetékhivatal és Vagyonkezelő), 1-3, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg (levélcím: B.P. 31 L-2010 Luxembourg).

15 Németország A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a Bizottságnak a pályázók és ajánlattevők szakmai és személyi helyzetéről szóló dokumentumok és igazolások kiállítására illetékes hatóságokkal kapcsolatos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta: A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának nem áll módjában, hogy rövid időn belül átfogó összeállítást szolgáltasson a pályázók és ajánlattevők szakmai és személyi helyzetéről szóló dokumentumok és igazolások kiállítására a Németországi Szövetségi Köztársaságban illetékes összes hatóság és szerv nevének, címének és egyéb adatainak feltüntetésével, a közbeszerzési megbízások odaítélésével kapcsolatos irányelvekben foglalt előirányzatok szerint (a 92/50/EGK június 18-i irányelv, a 93/36/EGK június 14-i irányelv, és 93/37/EGK június 14-i irányelv). Alapvetően azonban a következő megállapítások rögzíthetők: 1/ Csődeljárásról, bírósági /csődön kívüli kényszer/egyezségi eljárásokról szóló igazolást, vagy jogerős ítéleteket a mindenkor illetékes járásbíróságtól /helyi/ lehet megkérni. 2/ Az illetékes adóhivatal állítja ki az igazolásokat arról, hogy a pályázók és ajánlattevők eleget tettek-e adó- és járulékfizetési kötelezettségeiknek. 3/ A Társadalombiztosítási törvénykönyv (Sozialgesetzbuch) 4. kötete 28. -ának i) pontja szerinti úgynevezett járulékbeszedési helyek /Einzugstellen/ (betegbiztosító pénztárak) /Krankenkassen/ állítják ki az igazolásokat arról, hogy a pályázók és ajánlattevők eleget tettek a Németországi Szövetségi Köztársaságban érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelő társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeiknek. 4/ A Németországi Szövetségi Köztársaságban működési engedéllyel rendelkező közjegyzőknél ill. a Járásbíróságok előtt lehet eskü hatályú nyilatkozatokat tenni az 1-3. pontban megkövetelt igazolások helyett. A Németországi Szövetségi Köztársaságban közbeszerzési megbízásokat adó szervek nem vezetnek - a Bizottság szervei által szintén kért - jegyzékeket az engedéllyel rendelkező szállítókról, szolgáltatókról és építőipari cégekről. Amennyiben a Bizottságnak az itt megadott, inkább általános jellegű információkon túlmenően további részletes információkra van szüksége, a Szövetségi Kormány kész azokat méltányos határidőn belül összeállítani. Ehhez azonban szükség volna arra, hogy valamennyi tartományi kormány közreműködését kérjük a megfelelő összeállítások elkészítéséhez, hiszen a Németországi Szövetségi Köztársaság föderatív felépítése következtében az egyes szervek és hatóságok illetékessége a tartományok jogköre.

16 Portugália A 93/96/EGK, 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelvek fent jelzett cikkelyeiben előírt feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárások résztvevőinek az alább felsorolt intézményekhez kell fordulniuk, melyek kibocsátják a következő, kötelezően benyújtandó okiratokat: 1. Azt tanúsító okirat, hogy az ajánlattevők/részvételre jelentkezők ellen nincs folyamatban csődeljárás, valamint Hatósági erkölcsi bizonyítvány - a 93/36/EGK és a 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének a), b) és c) pontja - Központi Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, megyei bíróságok és/vagy csődbíróságok; 2. A társadalombiztosítási járulékok megfizetését igazoló okirat - a 93/36/EGK és 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének e) pontja - a Társadalombiztosítási Intézet Pénzügyi Hivatala; 3. Az adók megfizetését igazoló okirat - a 93/36/EGK és a 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének f) pontja - a pályázók/résztvevők székhelye szerinti adóhivatalok; 4. Szakmai igazolások - Országos Cégbejegyzési Hivatal; Tájékoztatom továbbá, hogy Portugáliában jelenleg folynak az előkészítési munkálatok abból a célból, hogy kiépítsük az elektronikus közbeszerzési rendszernek egy új módozatát, amelynek egyik lényeges eleme lesz az a számítógépes program, melynek adatbázisa tartalmazni fogja a Beszállító Cégek Országos Jegyzékét, mindezt abból a célból, hogy csökkentsük a bürokráciát, természetesen a közösségi irányelvek által megjelölt célok és módszerek figyelembe vételével. A jövőben ezzel a programmal valósulhat meg a beszállítók és a pályázók akkreditációja.

17 Spanyolország Az Európai Bizottságnak az alábbi adatokat tanúsító hatóságok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló megkeresésére (a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének a), b) és c) pontjában, a 93/36/EGK irányelv 20. cikkében, valamint a 93/37/EGK irányelv 24. cikkében foglaltak szerint közbeszerzési eljárásban érintett gazdasági társaságokat illetően) Spanyolország az alábbi választ adta: Spanyolországban nincs olyan hatóság vagy szervezet, amelyet az a) és b) pontok vonatkozásában kifejezetten ezen adatok tanúsítására rendeltek. Így a működés vagy a cégnyilvántartás megtekintésével vagy cégkivonat alapján állapítható meg, mivel a céghivatal az illetékes bíróság határozathozatala után köteles közhiteles nyilvántartásba venni ezeket a körülményeket. Ami a c) pontban említett adatokat illeti, azok az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó Bűntettesek Központi Nyilvántartó Hivatalának igazolásával tanúsíthatók.

18 Svédország Közbeszerzési pályázat- okiratok és igazolások kiadására illetékes hatóságok 92/50/EGK irányelv 29. cikke, illetve a 93/36/EGK irányelv 20. cikke, valamint a 93/37/EGK irányelv 24. cikke szerint: A jelölt cikkelyek a) és b) pontjait figyelembe véve okiratok kiadására jogosult hivatal: Szabadalmi és Cégbejegyzési Hivatal (Patentoch Registreringsverket PRV) nyilvántartást vezet a részvénytársaságokról és más társasági formákról. A nyilvántartásban szerepelnek a csőd, felszámolásra, reorganizációra, illetve csődegyezségre vonatkozó adatok. A Hivatal jegyzéket vezet az iparűzési engedélyek végleges és időszakos bevonásáról, valamint vezet egy nyilvántartást a természetes személyek csődeljárásáról és a hagyatéki csődeljárásokról is. A Megyei Önkormányzatok (Lansstyrelserna) vezetnek nyilvántartást a gazdasági tevékenységet is végző társadalmi szervezetekről. Ez a nyilvántartás adatokat tartalmaz többek között a csődeljárásra, közmegegyezési tárgyalásra, felszámolásra, feloszlatásra, illetve reorganizációra vonatkozóan. A járásbíróság (Tingsratterna) arról ad felvilágosítást, hogy mely cégek tárgyai csődeljárásra, felszámolásra, ill. reorganizációra vonatkozó kérelmeknek, továbbá iparűzési engedély visszavonására irányuló kérelmeknek, valamint kereseteknek. A c) pont vonatkozásában okmányok kiadására jogosult hivatal: Országos Rendőr-főkapitányság (Rikspolisstyrelsen) terheltségi nyilvántartást vezet, mely adatokat tartalmaz többek között azokról, akik bűncselekmény következményeként Svédországban kihirdetett ítélet, határozat, szabálysértési eljárás, ill. közrendvédelmi bírság által büntetés terhe alatt állnak. Az e) és f) pontok értelmében okmányok kiadására jogosult hivatal: Az Adóhatóságok és a Végrehajtási Hivatal (Skattermyndighetema, Kronofogdemyndigheten) az esetleges adó-, ill. társadalombiztosítási tartozásokról adhat felvilágosítást.