A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója"

Átírás

1 A Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatója a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 63. (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban letelepedett ajánlattevők (alvállalkozók) vonatkozásában A Közbeszerzések Tanácsa a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban Kbt.) 64. (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint tájékoztatja a közbeszerzési eljárások résztvevőit a Kbt. 60. (1) bekezdése, illetve a 61. (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hiányának egyes tagállamokban érvényes igazolási módjairól. A Közbeszerzések Tanácsa megkeresése alapján az alábbiakban közzétett adatokat az Európai Bizottság bocsátotta a Tanács rendelkezésére. Eszerint e tájékoztató kizárólag a tagállamok által az Európai Bizottság számára nyújtott adatszolgáltatáson, azaz a dokumentumok hiteles fordításán alapul. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy az Európai Bizottság jelenleg csak az Európai Unió korábbi 15 tagállama tekintetében rendelkezik megfelelő adatokkal. Ugyanakkor technikai okok miatt az olasz és francia tájékoztatás ismételt megkérése, illetve fordítása még folyamatban van, ezeket a Közbeszerzések Tanácsa a közeljövőben fogja közzétenni. Másrészt a Bizottság az új tagállamokat még nem kereste meg. Tekintettel arra, hogy valamennyi válaszlevélben hivatkozás történik az Európai Közösség közbeszerzési irányelveinek irányadó szakaszaira, így a könnyebb kezelhetőség érdekében a tájékoztatóban ezen rendelkezések ismertetése is szükségesnek mutatkozik. A szolgáltatás nyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK irányelv 29. cikke, illetőleg az árubeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 93/36/EGK irányelv 20. cikk (1) bekezdése, valamint az építési beruházásokra irányuló közbeszerzési eljárások összehangolásáról szóló 93/37/EGK irányelv 24. cikke értelmében: Kizárható a szerződésben való részvételből az ajánlattevő, ha a) csődbe ment vagy felszámolás alatt áll vagy ezekkel összefüggésben bírósági eljárás folyik vele szemben, vagy csődegyezséget kötött, felfüggesztette üzleti tevékenységét, vagy a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében hasonló helyzetben van; b) csődeljárás, kötelező felszámolási vagy ezekkel összefüggő bírósági eljárás, vagy csődegyezségi eljárás vagy bármilyen, a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás alanya;

2 c) szakmai magatartásával kapcsolatos jogsértés miatt jogerős ítélettel elítélték; d) súlyos szakmai kötelességszegést követett el, amelyet az ajánlatkérő bármilyen indokolt eszközzel bizonyítani tud; e) nem tett eleget a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének; f) nem tett eleget az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján fennálló adófizetési kötelezettségének; g) az e fejezetben előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése során hamis nyilatkozatot tett, vagy nem közölte a kért adatokat. A fenti d) és g) pontok hiányát az irányelvek alapján nem kell az ajánlattevőnek (alvállalkozónak) igazolni, így a tagállami válaszok csak az a)-c) és e)-f) pontokra terjednek ki.

3 Ausztria Ausztriában nem létezik olyan általános vagy központi hatóság, amely a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevőkkel kapcsolatban rendszerint szükséges információk kiadására lenne hivatott. A vállalkozások mindenkori helyzetét (alapítás, felszámolás, csőd, stb.) az úgynevezett "Firmenbuch"ba (cégnyilvántartás) vezetik be, amely a polgári bíróságokon ("Handelsgerichte") tekinthető meg. Az adófizetést az illetékes helyi adóhivatal ("Finanzamt"), míg a társadalombiztosítási járulékfizetést az illetékes társadalombiztosítási szerv igazolja. Egy bizonyos üzleti tevékenység folytatásához szükséges érvényes engedélyekkel kapcsolatos információk a "Gewerberegister"-ben (cégjegyzék) vannak nyilvántartva, amely a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium felelősségi körébe tartozik. Bizonyos közigazgatási jogszabálysértések, nevezetesen a jogellenesen végzett munka a "Zentrale Verwaltungsstrafevidenz"-ben (közigazgatási jogszabálysértések központi nyilvántartása) vannak nyilvántartva, és ez szintén a Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium feladatkörébe tartozik. Jelenleg nem létezik olyan hivatalos jegyzék, amely felsorolná a bizonyítottan megfelelt szolgáltatókat, építési beruházókat és áruszállítókat. 1 A klasszikus irányelv cikk szerinti okiratok és igazolások kiállítására jogosult hatóságok és szervek jegyzéke: 1. a 45. cikk 2. bekezdés a) és b) pontja tekintetében: kivonat a cégjegyzékből, cégbíróság; 2. a 45. cikk 2. bekezdés c) pontja tekintetében: a polgármester vagy valamely szövetségi rendőrhatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvány (igazolás a bűnügyi nyilvántartás adatai alapján, Strafregisterbescheinigung); 3. a 45. cikk 2. bekezdés e) pontja tekintetében: az illetékes társadalombiztosító intézet aktuális számlakivonata; 4. a 45. cikk 2. bekezdés f) pontja tekintetében: az illetékes pénzügyi /adóügyi/ hatóság terhelési értesítése. A klasszikus irányelv 47. szakasza szerint mérvadó szakmai nyilvántartások vagy kereskedelmi jegyzékek listája: 1. Szállítási megbízások: IX. függelék A/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke; 1 Azaz Ausztriában nem létezik minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke. 2 A klasszikus irányelv alatt Ausztria a közbeszerzésekkel kapcsolatos új, 2004/18/EK irányelvet érti. Ennek tartalma ugyanakkor pontról-pontra megegyezik a bevezetőben hivatkozott irányelvek megfelelő szakaszaival.

4 2. Szolgáltatási megbízások: IX. függelék B/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke; 3. Építési megbízások: IX. függelék C/ rész: a cégjegyzék, az iparűzési nyilvántartás, a tartományi kamarák tagjainak jegyzéke.

5 Belgium A 93/36/EGK irányelv 20. cikkében, a 93/37/EGK irányelv 24. cikkében és a 92/50/EGK irányelv 29. cikkében foglaltaknak megfelelően az alábbi hatósági igazolások és nyilatkozatok nyújthatók be az irányelvek egyes pontjai alapján: a) a kereskedelmi bírósági iroda b) a kereskedelmi bírósági iroda c) a (szárazbélyegzővel ellátott) erkölcsi bizonyítványt kiállító személy hivatalos lakhelye szerint illetékes polgármester; e) az Országos Társadalombiztosítási Szolgálat (Boulevard Waterloo 76, 1000, Bruxelles) amely jogosult kiállítani a munkaadói járulék befizetéséről szóló igazolást, a Szabadfoglalkozásúak Országos Társadalombiztosítási Intézete, amely jogosult kiállítani a szabadfoglalkozású által befizetett járadékról szóló igazolást f) a Pénzügyminisztérium területi adófelügyelőségei

6 Dánia A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság koordinálja az információk összegyűjtését a többi állami hatóságtól a vállalatok közbeszerzési pályázatokon tett ajánlataival kapcsolatosan. A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság kérelem esetén ún. cégállapotot bemutató igazolást állít ki. A rendszer feladata biztosítani, hogy a dán vállalatok az állami hatóságoktól csak egy úton szerezhessék be azokat az információkat, nyilatkozatokat, stb., amelyekre szükségük van ahhoz, hogy ajánlatukat a közbeszerzési pályázatokon beadhassák. A vállalatoknak így tehát csak azt kell kérniük a Gazdasági- és Társasági Igazgatóságtól, hogy adja ki számukra a cégállapotot bemutató igazolást, amikor szükségük van az állami hatóságoknál beszerezhető információkra ahhoz, hogy ajánlatukkal a közbeszerzési pályázatokon indulhassanak. A Gazdasági- és Társasági Igazgatóság ezután beszerzi a szükséges információkat a többi hatóságtól, azaz a Bűnügyi Nyilvánatartó Hivataltól, a Tulajdonváltozást Nyilvántartó Hivataltól, a Vám- és Adóügyi Hatóságtól, valamint a Munkaügyi Nyugdíjkiegészítő Hivataltól. Miután sikerült beszerezni a szükséges információkat, a Gazdasági- és Társasági Igazgatóság kiállítja a cégállapotot bemutató nyilvános igazolást a vállalat számára. A cégállapotot bemutató igazolási rendszer azonban nem zárja ki, hogy a vállalatok az illetékes hatóságoknál maguk szerezzék be a gazdasági és személyes viszonyaikkal kapcsolatos dokumentumokat és igazolásokat. Ezesetben az illetékes hatóságok a következők: I. Vám- és Adóügyi Hatóság, amely az éppen esedékes adó- és illetékhátralékról szolgál felvilágosítással. II. Munkaügyi Nyugdíjkiegészítő Hivatal, amely az éppen esedékes társadalombiztosítási hozzájárulási hátralékról szolgál felvilágosítással. III. Tulajdonváltozást Nyilvántartó Hivatal, amely a fizetésképtelenségről, felszámolásról, stb. szolgál felvilágosítással. IV. Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, amely az esetleges büntetendő viszonyokról szolgál felvilágosítással.

7 Egyesült Királyság Az Egyesült Királyság nem nevezett ki illetékes hatóságokat vagy testületeket, hogy okmányokat és igazolásokat bocsássanak ki a közbeszerzési szerződések részvételi jelentkezőinek vagy ajánlattevőinek szakmai vagy személyes helyzetéről a 93/36/EK irányelv 20. cikkének, valamint a 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelvnek megfelelően. A fent hivatkozott cikkekkel összhangban, az Egyesült Királyság megfelelő bizonyítékként elfogadja az egyesült királyságbeli szállítóktól, vállalkozóktól vagy szolgáltatóktól az érintett személy által egyesült királyságbeli közjegyző vagy eskükivételi megbízott előtt eskü alatt tett nyilatkozatot, miszerint a fenti cikkekben kizáró okként felsorolt esetek egyike sem áll fenn.

8 Finnország A 92/50/EGK irányelv 29. cikkében hivatkozott igazolások és dokumentumok kiállítására illetékes hatóságok a következők: a) (csőd): Patenttija rekisterihallitus (Finnország Országos Szabadalmi és Regisztrációs Testülete), és Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) b) (Csődbejelentési nyilatkozattal kapcsolatos eljárások): Patenttija rekisterihallitus (Finnország Országos Szabadalmi és Regisztrációs Testülete), és Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) c) (szakmai magatartással kapcsolatos vétségek): Oikeusrekisterikeskus (Jogi Nyilvántartó Központ) e) (társadalombiztosítási járulékok): Verovirasto (adóhivatal) f) (adók): Verovirasto (adóhivatal)

9 Görögország Azoknak a görög hatóságoknak és szervezeteknek a naprakész jegyzéke, amelyek a versenytárgyalásokban résztvevők részére a 93/36/EGK, a 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelv vonatkozó rendelkezései értelmében szükséges okmányok kiadására illetékesek: A/1. A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének a) és b) pontjában szereplő esetekben ez a pályázatban résztvevő szállító székhelye szerint illetékes elsőfokú bíróság (annak csőd-részlege, biztosítási intézkedések részlege, rendkívüli eljárások részlege, a bírósági csődeljárási ügyek jegyzékének részlege, a cégekről és természetes személyekről vezetett nyilvántartások részlege, valamint egytagú választottbírósági részlege). Az a) pont esetében, amely a részvénytársaságok felszámolásáról szól konkrétan, a részvénytársaság székhelye szerint illetékes megyefőnökségi részvénytársasági igazgatóság igazolása szükséges. 2./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének c) pontjában szereplő esetekben, az érintett személy születési helyétől függetlenül az ország teljes területére és külföldre egyaránt, a helyileg illetékes ügyészségek és az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi nyilvántartása 3./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének e) pontjában szereplő esetekben, esettől függően: - a munkaviszonyban álló munkavállalók biztosítását illetően Társadalombiztosítási Intézet (Idryma Koinonikon Asfaliseon, IKA), - a Görög Vállalkozók és Kisiparosok Segélypénztára (Tameio Epaggelmation kai Viotehnon Ellados, T.E.V.E.), - a Kereskedők Biztosító Egylete (Tameio Asfalisis Emporon T.A.E), - a Nyugdíjasok és Közmunka-vállalkozók Segélypénztára (TSMEDE). 4./ A 93/36/EGK irányelv 20. cikk f) pontjában szereplő esetekben, a természetes vagy jogi személy jövedelemadóztatására illetékes Államháztartási Hivatal (Adóhivatal, Dimosia Oikonomikí Ipiresía, DOY). Arra, hogy a 93/36/EGK irányelv 20. cikk a) pontja 2. bekezdésében meghatározott erkölcsi bizonyítványt kiadják, a természetes személy születési helye szerint illetékes elsőfokú bíróság ügyészi hivatala, valamint az Igazságügyi Minisztérium bűnügyi nyilvántartása az illetékes: utóbbi az érintett személy születési helyétől függetlenül az ország egész területére és külföldre vonatkozóan egyaránt. B/ Az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 93/37/EGK irányelv 24. cikkében valamint a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK irányelv 29. szakaszában szereplő igazolások kiadására Görögországban a következő hatóságok és szervezetek illetékesek: 1. az a) és b) pont (a csődbehatás vagy csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt állás, üzleti tevékenység beszüntetése, csődtömeggondnok hivatalos kirendelése, hitelezőkkel kényszeregyezség kötése, tevékenységét felfüggesztő vállalkozás) vonatkozásában: az érintett természetes vagy jogi személy székhelye szerint illetékes

10 elsőfokú bíróság; Konkrétan: a részvénytársaságok és azok felszámolása esetén a Gazdasági Minisztériumnak az, a részvénytársaság székhelye szerint megyefőnökségi szinten illetékes, felügyeleti hivatala, amely a részvénytársaságok cégjegyzékét vezeti. 2. a c) pont (szakmai magatartással kapcsolatos jogsértés miatt jogerős ítélettel történt elmarasztalás) vonatkozásában: a helyileg illetékes elsőfokú bíróság ügyészségi hivatal (születési hely szerint), vagy azoknál, akik külföldön születtek, az Igazságügyi Minisztérium központi bűnügyi nyilvántartásának önálló osztálya; 3. az e) pont (a társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettség teljesítése) vonatkozásában: az érintett szakmai hovatartozása szerint illetékes társadalombiztosítási szervek vagy szervezetek tájékoztató jelleggel: I/ a munkaviszonyban álló munkavállalók biztosítását illetően Társadalombiztosítási Intézet (Idryma Koinonikon Asfaliseon, IKA), II/ a Görög Vállalkozók és Kisiparosok Segélypénztára (Tameio Epaggelmation kai Viotehnon Ellados, T.E.V.E.), III/ a Nyugdíjasok és Közmunka-vállalkozók Segélypénztára (TSMEDE), a Kereskedők Biztosító Egylete (Tameio Asfalisis Emporon T.A.E),. 4. az f) pont (az adófizetési kötelezettség napra készen történt teljesítéséről szóló igazolás) vonatkozásában: a természetes vagy jogi személy jövedelemadóztatása ügyében illetékes Államháztartási Hivatal (Adóhivatal, Dimosia Oikonomikí Ipiresía, DOY), hiteles fórum és a Polgári Szolgáltatási Központok (Kentra Exipiretisis Politikon, KEP. C/1. A 93/37/EGK irányelv 29. cikke értelmében a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékével kapcsolatban: a hivatalos jegyzékeket a Közmunkák Főtitkárságának Műszaki Foglalkozásokról Vezetett Nyilvántartásokért Felelős Igazgatósága vezeti az Ippokratous , GR Athén cím alatt. C/2. A 92/50/EGK irányelv 30. cikkében szereplő nyilvántartások vonatkozásában: lehetőség van az érintett szakma gyakorlásáról közjegyző előtt, eskü alatt tett nyilatkozat benyújtására; a tanulmányok készítésével/kutatással kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozóan szakmai nyilvántartásnak az YPEHODE kutatókról és kutató/tervezőirodákról vezetett nyilvántartása ez, amit a Közmunkák Főtitkárságának Műszaki Foglalkozásokról Vezetett Nyilvántartásokért Felelős Igazgatósága vezet az Ippokratous , GR Athén cím alatt.

11 Hollandia A Holland Királyság Hivatalos Közlönye évfolyam szeptember 18-i rendelet a kormányzati közbeszerzésről szóló, és a közszolgáltató szektor közbeszerzéseiről szóló rendeletek módosításáról (EGK szabályozás végrehajtása) A 3. cikk alá két új cikk került felvételre, mégpedig: 3.a.) cikk 1. Amennyiben az adott pályázó az adott állami megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének a) és b), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés a) és b) pontjában és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének a) és b) pontjában foglalt feltételeknek, az ezt alátámasztó nyilatkozat kiadására jogosult hivatalos szerv a bírósági titkárság vezetője, aki a Csődtörvény 2. cikkének alapján jogosult a pályázót fizetésképtelennek nyilvánítani. 2. Amennyiben a pályázó az adott kormányzati megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének e), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés e) és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének e) pontjában foglalt feltételeknek az ezt alátámasztó tárgyi bizonyíték kiadására jogosult hatóság a munkavállalói biztosítási járulékok esetén az Állami Társadalombiztosítási Intézet; a minden állampolgárra kiterjedő társadalombiztosítási járulékok esetén az adóellenőr, aki az Általános Állami Adózásról szóló törvény 3. cikkének értelmében jogosult a pályázóra adót kivetni. 3. Amennyiben a pályázó az adott kormányzati megbízást illetőn nem felel meg a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének f), a 93/36/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdés f) és a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének f) pontjában foglalt feltételeknek az ezt alátámasztó tárgyi bizonyíték kiadására jogosult hivatal/hatóság az adóellenőr, aki az Általános Állami Adózásról szóló törvény 3. cikkének értelmében jogosult a pályázóra adót kivetni. Egyéb, fent nem meghatározott esetekben (az irányelvek hivatkozott cikkeinek c) pontja szerinti kizáró ok) erkölcsi bizonyítvány, illetve közjegyző előtt tett nyilatkozat csatolható be.

12 Írország A 93/36/EGK irányelv 20. cikkének, a 93/37/EGK irányelv 24. cikkének és a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének e) és f) pontjai vonatkozásában az Adóhivatal általános behajtójának igazolása fogadható el. Az a), b) és c) pontok, valamint a 93/38/EGK irányelv 24. cikk [Közművek] e) és f) pontjainak egyéb rendelkezései vonatkozásában nem rendelkezünk szervekkel, amelyek igazolásokat/dokumentumokat bocsátanak ki; kizárólag a nyilatkozatokra, és ha szükséges, az eskü hatályú nyilatkozatokra támaszkodunk.

13 Luxemburg A 93/36/EGK irányelv 20. szakaszának, a 93/37/EGK irányelv 24. szakaszának és a 92/50/EGK irányelv 29. szakaszának a), b) és c) pontjait illetően Luxemburg az alábbi tájékoztatást adta. A bűnügyi nyilvántartást az állami főügyész felügyelete alá tartozó hivatal vezeti (címe: Parquet Général, 12, Côte d'eich, L-1450 Luxembourg, levélcím: B.P. 15 L Luxembourg). A nyilvántartás a büntetőítélet tárgyát képező személyeket tartalmazza, tehát azokat is, akiket jogszerű vagy csalárd bukásért, illetve hamisításért ítéltek el. Amikor a természetes vagy a jogi személy ellen hozott ítélettel csődeljárás indul, vagy az ítélet kimondja a Társaság megszűnését és felszámolását, a vonatkozó hirdetményt a kinevezett csődgondnok vagy felszámoló-biztos teszi közzé az ítélet idejét követő napokban, legalább két országos napilapban. A közlemény tartalmazza a csődgondnokra (felszámolóra), felszámolóbiztosra, a követelések bejelentésére és a követelések ellenőrzésének napjára vonatkozóan szükséges adatokat. Egyebekben a Mémorial "B" közlöny havonta közli a csődeljárások jegyzékét. A csődöt megállapító ítélet keltétől fogva az adóst jogszerűen megfosztják a kérdéses társaság vezetésének jogától, képviseletét a vagyontömeg tekintetében a csődgondnok látja el. Mivel a csődeljárás alá került társaság irányítását a csődgondnok látja el, kizárt, hogy a Társaság jelentkezzék versenytárgyalásra. A nevezett szakaszok e) és f) pontjaira vonatkozóan hivatkozunk a közbeszerzésről szóló június 30-i törvény végrehajtására kiadott július 7-i nagyhercegi rendelet 86. szakaszára. E szakasz értelmében a kiíró hatóság köteles beszerezni a pályázat megnyerésére esélyes indulótól és adott esetben alvállalkozóitól a Társadalombiztosítási intézmények közös járulékbeszedési, számítástechnikai és nyilvántartó-központja, az Egyenesadó beszedési hatóság és az Illetékhivatal és Vagyonkezelő által kiadott igazolásokat. A kiállított igazolásokból ki kell tűnjék, hogy a kiírás napját megelőző félév során az ajánlattevő eleget tett bejelentési, előlegfizetési és tőketörlesztési kötelességeinek. Amennyiben ezen igazolásokat nem nyújtják be, az érintett ajánlattevő nem hirdethető ki nyertesként. Ha az ajánlattevő korlátozottan gyakorolja gazdálkodási jogait (egyezség), valószínűsíthető, hogy nem kapja meg a nevezett igazolásokat és ilyen módon kizárásra kerül; mindazonáltal, ha bemutatja az előírt igazolásokat, kihirdethető nyertesként.

14 A fent említett július 7-i nagyhercegi rendelet 86. szakaszában hivatkozott szervek címei: * Centre commun de la Sécurité Sociale (Társadalombiztosítási közös központ), 125, route d'esch, L-1471 Luxembourg (levélcím: L-2975 Luxembourg) * Administration des contributions directes (Egyenesadó beszedési hatóság), 45, boulevard Roosevelt, L-2982 Luxembourg * Administration de l'enregistrement et des domaines (Illetékhivatal és Vagyonkezelő), 1-3, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg (levélcím: B.P. 31 L-2010 Luxembourg).

15 Németország A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya a Bizottságnak a pályázók és ajánlattevők szakmai és személyi helyzetéről szóló dokumentumok és igazolások kiállítására illetékes hatóságokkal kapcsolatos megkeresésére az alábbi tájékoztatást adta: A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormányának nem áll módjában, hogy rövid időn belül átfogó összeállítást szolgáltasson a pályázók és ajánlattevők szakmai és személyi helyzetéről szóló dokumentumok és igazolások kiállítására a Németországi Szövetségi Köztársaságban illetékes összes hatóság és szerv nevének, címének és egyéb adatainak feltüntetésével, a közbeszerzési megbízások odaítélésével kapcsolatos irányelvekben foglalt előirányzatok szerint (a 92/50/EGK június 18-i irányelv, a 93/36/EGK június 14-i irányelv, és 93/37/EGK június 14-i irányelv). Alapvetően azonban a következő megállapítások rögzíthetők: 1/ Csődeljárásról, bírósági /csődön kívüli kényszer/egyezségi eljárásokról szóló igazolást, vagy jogerős ítéleteket a mindenkor illetékes járásbíróságtól /helyi/ lehet megkérni. 2/ Az illetékes adóhivatal állítja ki az igazolásokat arról, hogy a pályázók és ajánlattevők eleget tettek-e adó- és járulékfizetési kötelezettségeiknek. 3/ A Társadalombiztosítási törvénykönyv (Sozialgesetzbuch) 4. kötete 28. -ának i) pontja szerinti úgynevezett járulékbeszedési helyek /Einzugstellen/ (betegbiztosító pénztárak) /Krankenkassen/ állítják ki az igazolásokat arról, hogy a pályázók és ajánlattevők eleget tettek a Németországi Szövetségi Köztársaságban érvényes, vonatkozó jogszabályoknak megfelelő társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségeiknek. 4/ A Németországi Szövetségi Köztársaságban működési engedéllyel rendelkező közjegyzőknél ill. a Járásbíróságok előtt lehet eskü hatályú nyilatkozatokat tenni az 1-3. pontban megkövetelt igazolások helyett. A Németországi Szövetségi Köztársaságban közbeszerzési megbízásokat adó szervek nem vezetnek - a Bizottság szervei által szintén kért - jegyzékeket az engedéllyel rendelkező szállítókról, szolgáltatókról és építőipari cégekről. Amennyiben a Bizottságnak az itt megadott, inkább általános jellegű információkon túlmenően további részletes információkra van szüksége, a Szövetségi Kormány kész azokat méltányos határidőn belül összeállítani. Ehhez azonban szükség volna arra, hogy valamennyi tartományi kormány közreműködését kérjük a megfelelő összeállítások elkészítéséhez, hiszen a Németországi Szövetségi Köztársaság föderatív felépítése következtében az egyes szervek és hatóságok illetékessége a tartományok jogköre.

16 Portugália A 93/96/EGK, 93/37/EGK és a 92/50/EGK irányelvek fent jelzett cikkelyeiben előírt feltételek biztosítása érdekében a közbeszerzési eljárások résztvevőinek az alább felsorolt intézményekhez kell fordulniuk, melyek kibocsátják a következő, kötelezően benyújtandó okiratokat: 1. Azt tanúsító okirat, hogy az ajánlattevők/részvételre jelentkezők ellen nincs folyamatban csődeljárás, valamint Hatósági erkölcsi bizonyítvány - a 93/36/EGK és a 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének a), b) és c) pontja - Központi Bűnügyi Nyilvántartó Hivatal, megyei bíróságok és/vagy csődbíróságok; 2. A társadalombiztosítási járulékok megfizetését igazoló okirat - a 93/36/EGK és 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének e) pontja - a Társadalombiztosítási Intézet Pénzügyi Hivatala; 3. Az adók megfizetését igazoló okirat - a 93/36/EGK és a 92/50/EGK irányelvek 20. és 29. cikkelyének f) pontja - a pályázók/résztvevők székhelye szerinti adóhivatalok; 4. Szakmai igazolások - Országos Cégbejegyzési Hivatal; Tájékoztatom továbbá, hogy Portugáliában jelenleg folynak az előkészítési munkálatok abból a célból, hogy kiépítsük az elektronikus közbeszerzési rendszernek egy új módozatát, amelynek egyik lényeges eleme lesz az a számítógépes program, melynek adatbázisa tartalmazni fogja a Beszállító Cégek Országos Jegyzékét, mindezt abból a célból, hogy csökkentsük a bürokráciát, természetesen a közösségi irányelvek által megjelölt célok és módszerek figyelembe vételével. A jövőben ezzel a programmal valósulhat meg a beszállítók és a pályázók akkreditációja.

17 Spanyolország Az Európai Bizottságnak az alábbi adatokat tanúsító hatóságok és szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló megkeresésére (a 92/50/EGK irányelv 29. cikkének a), b) és c) pontjában, a 93/36/EGK irányelv 20. cikkében, valamint a 93/37/EGK irányelv 24. cikkében foglaltak szerint közbeszerzési eljárásban érintett gazdasági társaságokat illetően) Spanyolország az alábbi választ adta: Spanyolországban nincs olyan hatóság vagy szervezet, amelyet az a) és b) pontok vonatkozásában kifejezetten ezen adatok tanúsítására rendeltek. Így a működés vagy a cégnyilvántartás megtekintésével vagy cégkivonat alapján állapítható meg, mivel a céghivatal az illetékes bíróság határozathozatala után köteles közhiteles nyilvántartásba venni ezeket a körülményeket. Ami a c) pontban említett adatokat illeti, azok az Igazságügyi Minisztériumhoz tartozó Bűntettesek Központi Nyilvántartó Hivatalának igazolásával tanúsíthatók.

18 Svédország Közbeszerzési pályázat- okiratok és igazolások kiadására illetékes hatóságok 92/50/EGK irányelv 29. cikke, illetve a 93/36/EGK irányelv 20. cikke, valamint a 93/37/EGK irányelv 24. cikke szerint: A jelölt cikkelyek a) és b) pontjait figyelembe véve okiratok kiadására jogosult hivatal: Szabadalmi és Cégbejegyzési Hivatal (Patentoch Registreringsverket PRV) nyilvántartást vezet a részvénytársaságokról és más társasági formákról. A nyilvántartásban szerepelnek a csőd, felszámolásra, reorganizációra, illetve csődegyezségre vonatkozó adatok. A Hivatal jegyzéket vezet az iparűzési engedélyek végleges és időszakos bevonásáról, valamint vezet egy nyilvántartást a természetes személyek csődeljárásáról és a hagyatéki csődeljárásokról is. A Megyei Önkormányzatok (Lansstyrelserna) vezetnek nyilvántartást a gazdasági tevékenységet is végző társadalmi szervezetekről. Ez a nyilvántartás adatokat tartalmaz többek között a csődeljárásra, közmegegyezési tárgyalásra, felszámolásra, feloszlatásra, illetve reorganizációra vonatkozóan. A járásbíróság (Tingsratterna) arról ad felvilágosítást, hogy mely cégek tárgyai csődeljárásra, felszámolásra, ill. reorganizációra vonatkozó kérelmeknek, továbbá iparűzési engedély visszavonására irányuló kérelmeknek, valamint kereseteknek. A c) pont vonatkozásában okmányok kiadására jogosult hivatal: Országos Rendőr-főkapitányság (Rikspolisstyrelsen) terheltségi nyilvántartást vezet, mely adatokat tartalmaz többek között azokról, akik bűncselekmény következményeként Svédországban kihirdetett ítélet, határozat, szabálysértési eljárás, ill. közrendvédelmi bírság által büntetés terhe alatt állnak. Az e) és f) pontok értelmében okmányok kiadására jogosult hivatal: Az Adóhatóságok és a Végrehajtási Hivatal (Skattermyndighetema, Kronofogdemyndigheten) az esetleges adó-, ill. társadalombiztosítási tartozásokról adhat felvilágosítást.

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel)

Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) Az előzőekben fel nem sorolt tagállamok által az Európai Bizottságnak korábban megküldött információk (az államokat ABC sorrendben tüntetjük fel) BELGIUM... 3 FRANCIAORSZÁG... 4 PORTUGÁLIA... 7 BELGIUM

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ának (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai

Részletesebben

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27.

Dr. Varga Ágnes. 2012. március 27. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról Dr. Varga Ágnes j o g i

Részletesebben

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita

93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet. 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet. Dr. Boros Anita 93/2011. ( XII. 30.) NFM rendelet A hivatalos k ö z b e s z e r z é si t a n á c s a d ó i t e v é k e n y s é g r ő l 310/2011. ( XII. 2 3.) Korm. Rendelet A minősített a j á n l a t t e v ő k h i v a

Részletesebben

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok

A kapcsolt vállalkozások nyereség-kiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás. megszüntetéséről szóló egyezmény 7. cikkére vonatkozó nyilatkozatok ALÁÍRÁSI JEGYZŐKÖNYV A CSEH KÖZTÁRSASÁGNAK, AZ ÉSZT KÖZTÁRSASÁGNAK, A CIPRUSI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LETT KÖZTÁRSASÁGNAK, A LITVÁN KÖZTÁRSASÁGNAK, A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGNAK, A MÁLTAI KÖZTÁRSASÁGNAK, A LENGYEL

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:46614-2011:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2011/S 28-046614 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi letelepedésű

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2006.4.27. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 114/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 629/2006/EK RENDELETE (2006. április 5.) a szociális biztonsági rendszereknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az SZSZBMK Pólus Tömbkórház C épületében lévő büfé üzemeltetési jogának megszerzése A Kiíró neve, címe: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház (röviden: SZSZBMK)

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG

A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG A/3. A JOGI SZEMÉLYEK JOGÁVAL ÉS A GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS JOGANYAG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI (A Ptk. 3:1. -3:48., az egyes jogi személyek átalakulásáról,

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója

A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója A Közbeszerzések Tanácsa módosított útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. -ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a magyarországi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30. napján tartandó rendes testületi ülésére Tárgy: Eljárást lezáró döntés meghozatala a Vizesblokk kialakítása vállalkozási

Részletesebben

Cégbejegyzési kérelem

Cégbejegyzési kérelem 3170 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 31. szám 4. melléklet a 12/2014. (II. 28.) KIM rendelethez 4. melléklet a.. /2014. (.) KIM rendelethez 1. A Cvhr. 1. számú mellékletének Cégbejegyzési kérelem elzésű

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK a Kérelem egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra 7 kitöltendő oldalból, 1 tájékoztató oldalból, továbbá 3 opcionálisan kitöltendő oldalból áll:

Részletesebben

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 10

64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 HU Ung. (Normativer Teil) 1 von 10 64 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 61 Anhänge_ 37-Acc_1995_hu4 Ung. (Normativer Teil) 1 von 10 EGYEZMÉNY AZ OSZTRÁK KÖZTÁRSASÁGNAK, A FINN KÖZTÁRSASÁGNAK, ÉS A SVÉD KIRÁLYSÁGNAK A TÁRSULT VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Oktatás- és képzésszervezés

Oktatás- és képzésszervezés Oktatás- és képzésszervezés A munkaügyi központok ajánlati és képzés-támogatási rendszere Előadó: Veressné dr. Kiss Anna Munkaerő-piaci Eszközök és Képzési Osztály Hajdúszoboszló, Új arculati javaslatok

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Közbeszerzési pályázat

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése

A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A befektetési vállalkozásban történő minősített befolyásszerzés engedélyezése A minősített befolyás fogalma A Bszt. 4. (2) bekezdésének 11. pontja értelmében a minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött

Részletesebben

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu

ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ. 2015. január 23. 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu ELNÖKI TÁJÉKOZTATÓ 2015. január 23. 2015 9 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Budapest, Pf. 166. www.kozbeszerzes.hu info@kt.hu A Közbeszerzési Hatóság Elnökének tájékoztatója a 2015. évre irányadó közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S 77-114847 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114847-2010:text:hu:html HU-Budapest: Papír- vagy kartonregiszter, számlakönyv, iratgyűjtő, űrlap és más irodai papíráru 2010/S

Részletesebben

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás A leggyakoribb osztrák cégformák vázlatos áttekintése Polgári jogi társaság (Pjt., németül: GesbR.) A tagok felelősségére irányadó szabály az, hogy az összes társasági

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 9/09/2009 S181 Európai Közösségek Szolgáltatás Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Kaposvár: Hitelnyújtási szolgáltatások 2009/S 181-260260 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket,

szakmai visszaéléssel vagy bűncselekmény elkövetésével nem vádolták őket, Mi is az e-certis? Az e-certis útmutatással szolgál azokról a dokumentumokról és igazoló dokumentumokról, amelyekre a vállalatoknak szükségük van ahhoz, hogy egy adott uniós országban közbeszerzési szerződésre

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK

BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK BULGÁRIÁNAK ÉS ROMÁNIÁNAK AZ EURÓPAI UNIÓHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁSÁRÓL FOLYTATOTT TÁRGYALÁSOK Brüsszel, 2005. március 31. (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS: TARTALOMJEGYZÉK JOGI AKTUSOK ÉS

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP 1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT FELOLVASÓLAP Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Kapcsolattartó személy neve: Kapcsolattartó személy telefonszáma: Kapcsolattartó személy fax száma: Kapcsolattartó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.)

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.27. C(2012) 1152 final A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2012.2.27.) a vízumkérelmezők által Egyiptomban (Kairó és Alexandria) benyújtandó igazoló dokumentumok jegyzékének

Részletesebben

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓJA AZ EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYÁRÓL A Magyarországon egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai

Részletesebben

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS

Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Pályázati felhívás KARI KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS Az ELTE ÁJTK a (a továbbiakban: KÖB) pályázatot ír ki Kari Kiutazási Támogatás elnyerésére. I. A pályázat célja Azon hallgatók előfinanszírozott, egyszeri Kari

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt okiratok hitelesítésének rendjéről Amennyiben a magyar bíróságok vagy más hatóságok által kiállított okirat külföldi államban kerül felhasználásra, az okiratot

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben

Az "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" c. hirdetmény módosítása

Az Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére c. hirdetmény módosítása Az "Épülettakarítási szolgáltatás beszerzése a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére" c. hirdetmény módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/48 A Pest Megyei Flór Ferenc Kórház részére épület takarítására

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ HU-Budapest: Villamos energia 2009/S 234-334669 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem

Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Végrehajtás korlátozása iránti kérelem Alulírott adós előadom, hogy önálló bírósági végrehajtó előtt számon végrehajtás folyik velem szemben. A végrehajtást kérő: Álláspontom szerint a végrehajtást kérő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. (2) bekezdése és az Adó- és Pénzügyi

Részletesebben

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények megküldésének

Részletesebben

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KÖZPONTI GAZDASÁGI ELLÁTÓ IGAZGATÓSÁG IGAZGATÓ 1145 Budapest, Róna u. 124.; 1903 Bp. Pf.: 314. Városi: 469-2779, BM: 28-617, 28-978 Fax: 469-2754, 28-850 mail: kgei@kgei.police.hu RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

1.sz. melléklet AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Ajánlatkérés iktatószáma: EHEA-22-1/2015 1.sz. melléklet A felsőoktatás szociális dimenziója hátrányos helyzetű csoportok hozzáférése Oldal: 1 / 8 AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT Alulírott. (név) mint a(z) (cégnév,

Részletesebben

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest

JOGI HÍRLEVÉL 2012/3. Ecovis Holding Budapest WWW.ECOVIS.HU WWW.ECOVIS.COM Tartalom HÓNAP témája: Üzleti partnerek közösségi adószámának megerősítése Dr. Balogh Péter Róbert ügyvéd, senior partner, irodavezető Dr. Jean Kornél ügyvéd, senior partner

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. A részvételi határidő: 2015. február 6. 10:00 óra RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Nyomkutató, nyomrögzítő anyagok, eszközök beszerzése BSZKI részére tárgyú, a védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére

Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás elvégzésére 1. A pályázat kiírójának neve, címe, telefon és telefax

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái

A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok. jogalkalmazási problémái A csőd- és felszámolási eljárás során felmerülő cégeljárási feladatok jogalkalmazási problémái Szerző: dr. Bori Beáta Pécs 2014. május I. Bevezetés A magyar fizetésképtelenségi és jogutód nélküli megszűnéssel

Részletesebben

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok

Részletesebben

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében

KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében KONZULTÁCIÓ A TÁRSASÁGOK BEJEGYZETT SZÉKHELYÉNEK MÁSIK TAGÁLLAMBA HELYEZÉSÉRŐL Konzultáció a Belső Piaci és Szolgáltatási Főigazgatóság szervezésében Bevezetés Előzetes megjegyzés: Az alábbi dokumentumot

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az ajánlatkérő a Kbt. 251.. (2) bekezdés szerint az alábbiakban részletezett közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni. Ajánlatkérő kéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban

Részletesebben

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:105047-2010:text:hu:html HU-Csákánydoroszló: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2010/S 70-105047 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958

HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 1/6 HU-Budapest: Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek, a bútorzat és a szoftvercsomagok kivételével 2009/S 169-243958 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok

HU0201-04 sz. Phare projekt. Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok HU0201-04 sz. Phare projekt Segítség a program lebonyolításához: beszerzési szabályok Bevezetés Grant projektek: a Kedvezményezettek alkalmazzák a Phare szabályait 2002. tavasza óta új szabályozás: könnyítések

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket

TÁJÉKOZTATÓ. - mezőgazdasági termelőszervezethez, illetve újonnan alapított mezőgazdasági termelőszervezeteket TÁJÉKOZTATÓ Megjelent a 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278334-2010:text:hu:html HU-Budapest: Gépjármű-felelősségbiztosítási szolgáltatások 2010/S 182-278334 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25.

Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004. Szakmai konzultáció. 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. Tbj. és végrehajtási rendeletének változásai magánnyugdíjat érintő kérdésekben 2004 Szakmai konzultáció 2004. február 25. Varga Éva 2004. 02. 25. 1 1. Jogszabályok A társadalombiztosítás ellátásaira és

Részletesebben

A közjegyzői nemperes eljárások

A közjegyzői nemperes eljárások A közjegyzői nemperes eljárások A nemperes eljárás olyan eljárás amely nem a peres eljárás szabályai szerint zajlik (Kengyel Miklós) Célja eltérő: -perelterelő, permegelőző, perelőkészítő -Jogok, tények

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:367138-2011:text:hu:html HU-Nyíregyháza: Villamos energia 2011/S 226-367138 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

Tagállamok - Építési beruházás - Minősítési rendszer, ajánlati felhívás nélkül - Minősítési rendszer. HU-Budapest: Villamos szerelési munka

Tagállamok - Építési beruházás - Minősítési rendszer, ajánlati felhívás nélkül - Minősítési rendszer. HU-Budapest: Villamos szerelési munka 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132266-2010:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2010/S 88-132266 ELŐMINŐSÍTÉSI RENDSZER EGYES ÁGAZATOKBAN A

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E. a telekadóról Zsámbék Város Képviselő-testületének 30/2011. (XII.16.) számú önkormányzati R E N D E L E T E a telekadóról A Helyi adókról szóló (továbbiakban: Htv.) többször módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdése,

Részletesebben

Név: Alapnyilvántartási szám:

Név: Alapnyilvántartási szám: EGÉSZSÉGÜGYI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Működési nyilvántartás Orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai szakpszichológusok Kérelem Felhívjuk szíves figyelmét, hogy csak a hiánytalanul

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens

54 343 03 0000 00 00 Közbeszerzési referens Közbeszerzési referens Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének. 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A MAGYAR LABDARUGÓ SZÖVETSÉG (MLSZ) Elnökségének 394/2011 (12.05.) számú határozatával elfogadott ESETI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX tv.

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: hatályos: 2015.08.18 - A legalább

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez

16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez 16. számú melléklet a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelethez I. A járművek származás-ellenőrzési nyilvántartásba vételéhez szükséges okmányok 1. A nyilvántartásba vételi eljárás megindítására irányuló kérelem

Részletesebben

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293944-2013:text:hu:html Magyarország-Eger: Villamos energia 2013/S 169-293944 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK

AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK AZ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK SZABÁLYOZÁSÁNAK AKTUALITÁSAI ÉS KAPCSOLÓDÓ JOGÉRTELMEZÉSI KÉRDÉSEK Dr. Lukács Tibor Főtitkár Közbeszerzési Hatóság Szabályozási háttér A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet

22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról Az ágazati párbeszéd bizottságokról

Részletesebben

Postai irányítószám: 4032

Postai irányítószám: 4032 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya:

Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Sportszervezet neve:, bajnoki osztálya: Az MLSZ Pest Megyei Igazgatóság által szervezett férfi felnőtt és fiú utánpótlás-bajnokságokba való digitálisan kitöltött nevezési nyomtatvány mellékletei (2014/2015.)

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE,

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS BEJELENTÉSE, TOVÁBBÁ EGYÉB SZEMÉLYEK BEJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló

Részletesebben