MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birodalom államháztartása sohasem volt mentes pénzügyi zavaroktól,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birodalom államháztartása sohasem volt mentes pénzügyi zavaroktól,"

Átírás

1 FAZEKAS RÓZSA MAGYARORSZÁG ÁLLAMHÁZTARTÁSA ÉS ADÓRENDSZERE A XIX. SZ. ELSŐ FELÉBEN I. A Habsburg Birdalm államháztartása shasem vlt mentes pénzügyi zavarktól, de a XVIII. századra különösen megnőttek kiadásai. Az európai nagyhatalmi álláshz szükséges nagy hadsereg és a növekvő bürkratikus apparátus költségeit a bevételek békeidőben is a l i g, hábrúban pedig egyáltalán nem fedezték, ami az államadósság hihetetlen méretű felduzzadását eredményezte. A rekrdt a napóleni hábrúk idején érte e l. 80-ben a Habsburg Mnarchia évi bevétele kereken 20 millió, az államadósság pedig 500 mi - ió frint vlt. Ilyen körülmények között természetesen a krmányzat minden eszközzel az állami jövedelmek növelésére törekedett. Magyarrszág és a Mnarchia másik felének adórendszere a XIX. század elején már lényegesen különbözött egymástól. Míg Magyarrszágn 848-ig fennmaradtak a feudális-rendi krszak adózási visznyai, addig az sztrák és cseh tartmánykban a XIX. század első felében már egy plgári típusú, differenciált adórendszer vlt érvényben, amelynek alapvető pillérei, a földadó és a közvetett adók vltak.2 Magyarrszágn a nemesség ellenállása miatt nem lehetett áttérni egy mdernebb adózási rendszerre. 3 i t t a kincstár bevételeit tvábbra is az ún. rendes, i l l e t v e rendkívüli jövedelmek alktták, 4 amelyeknek beszedésével és felhasználásával több hatóság is fglalkztt. Az államháztartás bevételeinek legnagybb részét a Magyar Kamara kezelte. A hatáskörébe tartzó jövedelmek több csprtba srlhatók. Az első kettőbe a kamarai és a krnabirtkkn flyó gazdálkdásból származók, i l l e t v e a királyi felségjg alapján szedett jövedelmek tartztak: a sóregále és a harmincadvám. A harmadik csprtt a különböző jgcímen kivetett adók képezték. A zsidókat a XVIII. század közepétől kötelezték arra, hgy különadót, ún. tlerenciális taksát fizessenek. Az adót Mária Terézia eredetileg rendkívüli hadisegélyként vetette ki az örökösödési hábrú idején, annak fejében, hgy a zsidóság nem teljesített katnai szlgálatt. I I. József uralkdásától, a z s i dók katnáskdásától kezdve aznban elvesztette hadiadó jellegét. Ekkrtól nem keresztény mivltuk miatt, megtűrésük fejében rótták ki rájuk a tleranciáiis taksát. Az , majd az évi rszággyűlésen is határ-

2 zat született a türelmi adó eltörléséről, de az uralkdó nem jár u l t hzzá. Végül V. Ferdinánd 846-ban teljesítette a zsidók kérését azzal a feltétellel, ha k i f i z e t i k az évek alatt felhalmzódtt adóhátralékt. A 2,5 millió frint tartzást sikerült a tárgyaláskn,2 millióra lefaragni.5 A katlikus püspökök és apátk ún. egyházi segélypénzt f i z e t tek, amely hsszú ideig a "vérépítési segedelem" nevet viselte, utalva arra, hgy bevezetésekr, a XVII. században mire frdíttták. Valójában az egyházi vagyn megadóztatását jelentette. A következő adófajta a szabad királyi vársk és a szepesi vársk taksája, amely a királynak mint földesuruknak járt. A kamarai kezelésben lévő jövedelmek negyedik csprtját a pstából, a lttóból, és a különböző illetékekből beflyó bevételek képezték. Az ötödik csprtba a rendkívüli jövedelmeket srltam. A legjelentősebbek a magyar udvari kancelláriánál és a váltótörvényszékeknél f i z e t e t t taksák, a magszakadási örökségek, a megürült római és görög katlikus püspökségek és érsekségek jövedelm e i, a k a m a r a i bírságk és kbztatásk, és az e l admányztt k a marai jószágk jövedelmei. Külön szólunk a bányászatról és a pénzverésről, a hadiadóról, a háziadóról, valamint a deperditáről, mivel ezek a jövedelmek nem tartztak a Magyar Kamara hatáskörébe." Az 790. évi rszággyűlés fglalkztt a bányászatból származó jövedelmek kezelésének kérdésével. Az elfgadtt 22. törvénycikk aznban súlys ellentmndást tartalmaztt. Egyrészt kimndta a bányajövedelemnek a Magyar Kamara alá rendelését, másrészt v i sznt fönntarttta az uralkdónak azt a jgát, hgy a bányaügy gazdasági szabályzását, mint királyi jgkörhöz tartzót, saját elhatárzása szerint végezze. Az uralkdó élve jgéval a magyarrszági bányászat jövedelmének kezelésére a bécsi Bányakamarát jelölte k i. A hadiadót 850-ig ismert frmájában 75-ben vezették be, amikr a rendek az udvar kívánságára megszavazták az állandó hadsereg felállításáról szóló 8. törvénycikket. A nemesség hzzájár u l t az állandó hadsereg intézményének létrehzásáhz, de adómentességéről nem mndtt le, ezért nem maradt más megldás, minthgy a hadsereg fenntartásénak minden terhét - beleértve a katnai szlgálatt is - a jbbágyk és a vársk vállaira helyezték. A hadiadó összegének meghatárzása, kivetése, i l l e t v e beszedése csak az rszággyűlés beleegyezésével történhetett. A hadiadót a törvényhatóságk hajttták be, a kivetéssel és beszedéssel kapcslats ügyeket, számadáskat a Helytartótanács ellenőrizte. Az adó felhasználásáról a birdalmi katnai igazgatás magyarrszági szervei, a hadbiztsságk és a hadipénztárak döntöttek. A hadiadó összege a XVIII. század e l e j i 2,5 millió frintról

3 a század végére 4 millió fölé emelkedett, és ezen a szinten stabilizálódtt. Az évi rszággyűlésen a rendek f r i n t hadiadót és tbrzásra 75 ezer f r i n t t ajánlttak meg. Ezt az összeget fgadták el a későbbi rszággyűlések is egészen 848-ig, de a megszavaztt adómennyiséget nem fglalták törvénybe. 7 Az állandó hadsereg fenntartáséhz Magyarrszág aznban nemcsak a pénzben f i z e t e t t hadiadóval járult hzzá, hanem kaszárnyák híján a jbbágyknak és a vársknak k e l l e t t gndskdniuk az rszágban állmászó katnaság elszálláslásáról és ellátásáról i s. Az 683 óta kiadtt hadi regulamentum szerint a jbbágyk a katnák ellátására szükséges cikkeket biznys meghatárztt árn tartztak szállítani, tekintet nélkül a flyó árakra. Az 75. évi regulamentum alapján - amely csekély váltztatással 848-ig érvényben maradt fnt kenyéradagért 2 krajcárt, 6 fnt zabért 4,8 fnt szénéért 2 krajcárt f i z e t e t t a kincstár a jbbágyknak.^a kincstár által térített és a reális ár között időnként nagy vlt a különbség. A jbbágynak ebből a számára hátránys e l számlásból származó vesztesége az ún. deperdita, amely lykr megközelítette a pénzben kirótt hadiadó összegét. Magyarrszági sajátsság, hgy az államháztartás bevételeiből csak a felsőszintű igazgatás költségeit biztsíttták, a megyei közigazgatás és a szabad királyi vársk kiadásait a törvényhatóságk által megállapíttt, k i v e t e t t és behajttt háziadőból fedezték. A háziadóval kapcslats ügyek ellenőrzése is a Helytartótanács feladatai közé t a r t z t t, tudta és jóváhagyása nélkül az adó összegét nem emelhették. A törvényhatóságk a háziadóból f i zették a tisztségviselőket és az alkalmazttaikat, a közigazgatás, az igazságszlgáltatás, a közlekedés stb. költségeit. 9 A bevételek áttekintése után meg k e l l vizsgálnunk, mire frdíttták a beflyt jövedelmeket. A közvetlenül a birdalmi krmányszervek pénztáraiba kerülő bányajövedelmeket és a hadiadót, valamint a Magyar Kamara bevételeinek egy jelentős részét, amely a közpnti krmányzat kiadásaihz való hzzájárulás címén a birdalmi kincstárba "vándrlt", a hadsereg fenntartáséra, a bécsi udvartartás céljára és az államadósságk fedezésére frdítttáklo A Magyar Kamara bevételeinek másik - a közös költségekhez való hzzájárulás összegével vetekedő - részét a jövedelmek kezelési költsége v i t t e e l. A fentebb említett felsőszintű igazgatás - a Helytartótanács, a Magyar Kamara, a Királyi Kúria, a Kerületi Táblák és a Számvevőség. - működtetésére frdíttt pénz a bevételeknek csak egy kis töredékét j e l e n t e t t e.

4 A középszintű közigazgatás, igazságszlgáltatás, és az ktatás költségeit pedig nem a kamarai bevételekből, hanem az előbbit a háziadéból, az utóbbit a tanulmányi és vallásalapból, a szerzetes rendek vagynából, valamint a községi jövedelmekből finanszírzták. Mivel a Magyar Kamara iratanyagéból minden költségvetést, számvevőségi és pénztári kimutatást kise ejteztek 2 ezért a magyar államháztartás bevételeinek és kiadásainak számszerű, egy hsszabb időre kiterjedő bemutatása a Tafeln zur S t a t i s t i k der Oesterreichischen Mnarchie 3 alapján lehetséges, amelyet a 30-as évek elejétől rendszeresen minden évben kiadtak. A Tafeln szerint 328 és 846 között Magyarrszág államháztartásának bruttó bevétele knvenciós frintról re nőtt. A mindenkri bevétel 50 és 60 % közötti részét a kezelési költség tette k i, a felsőszintű igazgatásra frdíttt öszszeg 3-4 % körül mzgtt, a közpnti krmányzat kiadásaihz való hzzájárulás mértéke pedig % között a l a k u l t. 4 A bécsi udvar és a magyar rszággyűlés között állandó vita f l y t a pénzügyek miatt. A magyar plitikusk a pénzügy önállótlanságét, és az állami jövedelmek kisajátítását sérelmezték, és többek között ebben látták az rszág gazdasági elmaradttságénak két. Ezzel szemben a bécsi udvar azt hangztatta, hgy Magyarrszág az örökös tartmánykhz visznyítva aránytalanul kevéssel járul hzzá - főleg a nemesség adómentessége miatt - a Mnarchia közös költségeihez. 5 Weninger Vince számításai szerint a közös kiadáskhz 827-ben az örökös tartmányk , Magyarrszág f r i n t t a l járult hzzá, vagyis 2.2 %-kt v i s e l t e a közös költségeknek, 847-ben az örökös tartmányk , Magyarrszág f r i n t t f i z e t e t t be a közös kasszába. Az sztrák tartmányk aznban a b e f i z e t e t t összegből 24 milliót sztrák vasúti részvények vásárlására frdítttak, amit nem lehet közös költségnek nevezni. Enélkül Magyarrszág 847-ben a közös kiadásk közel egyharmadát állta. 5 Weninger adatai azt mutatják, hgy az örökös tartmányk l a kssága több adót f i z e t e t t ugyan, mint a magyar krna rszágainak nem nemes népessége, de ebből többet is kaptt vissza. Az örökös tartmánykban az állami adóból fedezték az egész közigazgatás, a közktatás nagy részének költségeit, ebből építették az utakat és j u t t t belőle még a gazdasági élet fejlesztésére i s. Ezzel szemben Magyarrszág (a nemesség adómentessége, a f e j l e t l e nebb gazdaság miatt) kisebb jövedelemmel rendelkezett ugyan, de t i s z t a bevételének nagy részét a Mnarchia közös költségeire, és nem az rszág intézményhálózatának és infrastruktúrájának kiépítésére, bővítésére használta.* 7 Magyarrszág gazdasági fejlődésére kedvezőtlenül hattt az i s, hgy a magyar állami jövedelmek nagy része - a közös birdalmi költségekhez való hzzájárulás frmájában - k i f l y t az r-

5 szagból, és az örökös tartmányk gazdasági vérkeringésébe került. Ausztria iparát nemcsak a vámplitika f e j l e s z t e t t e, hanem az i s, hgy a közpnti birdalmi igazgatásra, az udvartartásra szánt összeget nagyrészt Ausztriában költötték e l, s a hadsereg f e l s z e relését is az örökös tartmányk ipara szlgáltattaj8 Magyarrszág legfeljebb a hadsereg élelmezéséhez járulhattt hzzá, és azknak a hadfelszerelési cikkeknek a pótlásáhz, amiket a céhek is elő tudtak állítani. II. Az állami, önkrmányzati és községi adókat a XIX. század első felében csaknem kizárólag a nem nemesek fizették. 9 Az 330-as, 40-es években a liberális plitikusk a plgári átalakulást a nemesség és a jbbágyság érdekeinek egyeztetésével képzelték e l. A feudalizmusból a kapitalizmusba való békés átmenet prgramjának egyik fnts eleme a közteherviselés megvalósítása vlt. A refrmrszággyűéseken aznban csak kisebb eredményeket sikerült elérni. Az 836. évi. törvénycikk leszögezte, hgy a jbbágytelken ülő nemeseknek úrbéri természetű vágyntárgyaik után a földesúri szlgáltatáskn kívül hadi- és háziadét is fizetniük k e l l. Ezt aznban 848-ig nem tudták általánsítani. Ugyancsak az évi diétán fgadták el a rendek, hgy ezentúl az rszággyűlési követek költségeit a megyék nemessége fedezze. A nemesi adómentességen ütött újabb rést az a határzat, amely szerint a Pest-Buda között felépülő hídn mindenki köteles majd hídvámt f i z e t n i. Tvábblépésre csak 848 márciusában került sr, amikr a rendek lemndtak feudális kiváltságaikról, így az adómentességről i s. X Az 850-ig alkalmaztt adórendszer 772-ben nyerte el végleges frmáját, a krábbi gyakrlat alapvető elemeinek megőrzése mellett. Ettől kezdve az adóbevallás, - kivetés és - behajtás módja szinte semmit sem váltztt. A XVIII. század eleje óta az egy összegben megajánltt hadiadót nem közvetlenül vetették ki az adózó háztartásra, hanem hárm lépcsőben. Először az rszággyűlés vagy a nádri cncursusk egy mesterséges adókulcs, a prta 20aapján felszttták az egész rszágra meghatárztt adót a törvényhatóságk között. Az egyes törvényhatóságk prtaszámának megállapítása rendkívül kényes feladat vlt, mert nem lehetett mindenki megelégedésére dönteni. Mindig akadtak lyan megyék, vársk - nem is kevesen -, amelyek

6 skallták prtaszámukat, és ebből következően a rájuk eső adó hányadát. Több próbálkzás történt az rszág, i l l e t v e az egyes közigazgatási egységek prtaszámának bjektív szempntk szerinti meghatárzására, vagyis az adózó személyek és adótárgyak pnts számbavételére, de valamennyi vállalkzás kudarct v a l l t t. (696., 75., 720., 828. évi prtalis összeírásk). A prtalis összeírásk sikertelenségét a közpnti krmányszervek és a magyar nemesség érdekellentéte kzta. A közpnti hatalm arra törekedett, hgy minél több adóhz jussn, hiszen állandó pénzügyi nehézségekkel küszködött a hábrúk, a hadsereg, az államapparátus fenntartásának növekvő költségei miatt. Ezzel szemben a vármegyék nemességének az érdeke azt diktálta, hgy necsak saját adómentességét óvja, hanem tegyen meg mindent a jbbágyait sújtó állami adóterhek csökkentéséárt i s. Ennek legegyszerűbb módja az vlt, hgy az rszágs és megyei összeírásk srán eltitklták az adózó személyek és az adótárgyak - leginkább az állatállmány - számának növekedését, és a Helytartótanácshz rendszeresen beterjesztett jelentéseikben sötét színekkel ecsetelték a megye teherbíró képességének rmlását. A cnscriptiók használhatatlansága miatt a nádri cncursusk az rszágt jól ismerő hadbiztsk jelentései alapján alkttak képet a megyék adózóinak állaptáról és így határzták meg a prtaszámt. 2 Magyarrszág (Hrvátrszággal együtt) prtáinak számát utljára 79-ben 6346-ban állapíttták meg. 2 2 Az rszágra kivet e t t hadiadó összege ekkr frint -vlt, egy prtára tehát 692 frint esett. Ezek után az egyes megyék adójának kiszámítása egyszerű szrzási műveletre egyszerűsödött. (Szatmár megye prtaszáma79, hadiadója: f r i n t. A megye persze nem mindig tudta behajtani a kivetett adó teljes összegét. Az egyre növekvő hátralék miatt aztán váltztt az adó végösszege.) A következő lépcsőben a megyék a rájuk szintén egy összegben kivetett adót a dicának nevezett adókulcs szerint szttták f e l a kebelükben található községek között. A dica (rvás) a jbbágy vagynának és jövedelmének a mértékegysége vlt. A megyei felsztás alapját azk a d i c a l i s cnscriptiók képezték, amelyeket minden évben a szlgabírák és esküdtjeik állítttak össze. 772 előtt a megyei közgyűlési utasításk írták elő, hgy hány darab állat, hány köböl gabnatermés, hány frint jövedelem képezzen egy dicát. Az adókivetés szempntjai nemcsak megyénként, hanem egy megyén belül időszaknként is váltztak, valahányszr a közgyűlés indkltnak látta a váltztt visznykhz jbban alkalmazkdó új adókirvási utasításk kiadását. 2 3

7 Az úrbérrendezés után Mária Terézia szükségesnek t a r t t t a, hgy az egész rszág területén egységes elvek szerint történjen az adózók teherbíró képességének megállapítása. Utasítására a Helytartótanács 772. július 30-án adta ki 330. számú rendeletét, amelyben részletesen szabályzta az adókivetési eljárást, meghatárzta az adó alá es adótárgyak körét, i l l e t v e azt, hgy a különböző adótárgyak közül mennyi számítsn egy dicénak. 2 4 Az egy dicát képező adótárgyak száma természetesen az idők flyamán váltztt. Az 772. évi adókivetési szabályzat a szlgabírék feladatává t e t t e a községekre egy összegben kirótt adónak jbbágycsaládk s z e r i n t i szétsztását i s. Ezt a munkát aznban a gyakrlatban a községek elöljárósága végezte, a földesurak ellenőrzése mellett. A községi bírók vagy a szlgabíró által ősszel elkészített bevallás, vagy a saját ún. házi összeírásuk alapján vetették ki az adót. Erre az újabb adatfelvételre azért vlt szükség, mert a dical i s összeírásk az rszágs p r t a l i s cnscriptiókhz hasnlóan nem a valós helyzetet rögzítették. Heves megye t i s z t i főügyésze az 840-es évek elején egy úriszéki tárgyalásn kemény szavakkal i l l e t t e krának adórendszerét. "Hazánkban az egész adóügy s annak kivetési módja rendszertelen, s biznytalan alapn nyugvó. A helységekben egyedi bemndás után jegyeztetnek f e l a megrvandó czikkek, s jól tudjuk, miként minden egyes adózó önkönnyebbségét keresve, shasem mndja be a valót, hanem amit lehet e l t i t k l, csakhgy kevesebb adóval rvattassék meg, úgy hgy el lehet mndani bízvást, hgy egész adóztatási rendszerünk valótlanságn s csalékny alapn épül."25 Arra aznban nem tért ki a főügyész, hgy az ellenőrizhetetlen, váltzó adótárgyak csökkentését saját tiszttársai is elősegítették. Néhány évtizeddel krábban Berzeviczy Gergely "A parasztnak állaptáról és természetéről Magyarrszágn" című munkájában ezt sem hallgatta e l. A d i c a l i s összeírás "általáns hazugságra törekszik, mert adózási képességük és hasznélvezeteik önkéntes bevallása közben a parasztk shasem mndják meg az igazat, ami az összeírk előtt igen jól tudva van.( ) így történik, hgy az ly községben, ahl hármszáz ökör vagy tehén vagy ló létezik, tt az összeírás alkalmával a l i g ötvenet találnak. Azt mndják ezen művelet makacs védelmezői, hgy magukban a hazugságkban igazságs arány létezik,, mivel mindenütt hazudnak. Hanem ez a kifgás nagyn gyermekes, mert hát ki fg szabad hazudásban igazságs arányt feltétel e z n i, és miképp tudhatja az A. községbeli paraszt, hgy a B. községbeli minő mértékét fgja a hazugságnak alkalmazni? Vagy hgyan tudja az összeíró szlgabíró eltalálni, hgy társa a szmszéd járásban ezen hazugságt miképp mérlegeli? Mert hiszen mind-

8 kettőnek kötelessége vigyázni, nehgy járásának adófizetői túlterheltessenek. Nem akarm fejtegetni, hgy mennyire felfrgatja a laksk erkölcseit, gyengíti a hatóságk iránti t i s z t e l e t e t, és megsemmisíti a közbizalmat, ha látják, hgy ezek a nyilvánvaló hazugságk, melyek hivatalból állíttatnak elő, közszentesítés ált a l erősíttetnek meg."26 Ha frrásérték szempntjából vizsgáljuk az adókivetés alapjául szlgáló cnscriptiókat, megállapíthatjuk, hgy a községi jegyző vagy bíró által készített "házi" összeírásk rögzítették legpntsabban az adózó személyek számát és vagyni helyzetét. De ezek sem "tökéletesek"! A rknsági és egyéb kapcslatk ebben az esetben is nagymértékben beflyáslták az adatfelvételt. Az adózás rendjét meghatárzó 772. évi rendelet lényegében 850-ig érvényben maradt. A császári krmányzat 85-től vezette be az sztrák mintájú adóztatási eljárást. Az egyenes adókkal - föld-, ház-, házbér-, jövedelem-, kereseti adó - a jövedelemfrrást, i l l e t v e magát a jövedelmet, a közvetett adókkal a só, a cukr, a hús, a dhány, a br, a sör és a szesz fgyasztását adóztatták, emellett bélyeg és illeték lervásának kötelezettségével terhelték a jgi és gazdasági ügyleteket. Az egyenes adók kivetésének alapjául a bevallás, i l l e t v e a jövedelembecslés szlgált.27

9 J e g y z e t e k./ Magyarrszág története Főszerk., Mérei Gyula, V/l. kötet. Bp Ausztria az első állam Európában, amely 78-ban a birdalmhz tartzó Lmbardiában hzzákezdett a földadókataszter elkészítéséhez. A munkálatk lassan haladtak előre és csak 760-ban készültek e l. Az sztrák örökös tartmánykban Mária Terézia 756-ban fejeztette be a földadó refrmját, amely aznban még nem felmérésen, hanem az érdekeltek saját becslésén alapult, és különbséget tett a paraszti és a nemesi birtk között. I I. József földadószabályzása az első, amely a t i s z t a jövedelmet vette alapul, s a megadóztatás egyenlőségének elvét mndta k i. Életbeléptetését Ausztriában is megakadályzták a földbirtksk. Ilyen előzmények után a XIX.század első évtizedeiben tértek át a földadóra. 3. / Magyarrszágn I I I. Kárly tett először kísérletet az évi, majd az évi rszággyűlésen arra, hgy e l fgadtassa a rendekkel a nemesi és nem nemesi földek azns elbírálás alá eső felmérésének, i l l e t v e megadóztatásának tervét. A nemesség tiltakzása aznban visszavnulásra késztette a közpnti hatalmat. Hsszú szünet után majd I I. József tért vissza a terv megvalósításáhz között erőszakkal keresztülvitte a kataszteri felmérést, de mint ismeretes a l kalmazására nem került sr. 4. / A magyar államháztartás helyzetének alakulásáról a XIX. század első felében lásd: Fényes Elek: Magyarrszág leírása I. rész Pest, (A tvábbiakban: Fényes, 847.) Gyimesi Sándr: Magyar gazdaságtörténet 848-ig. Bp Nagy István: A Magyar Kamara Bp (A tvábbiakban: Nagy, 97.) Benda Kálmán: Pénzügyi válság és devalváció Magyarrszágn 8-ben. In: Emberbarát vagy hazafi? Bp Schwarcz Katalin: Magyarrszág államháztartása ben a Tafeln adatai alapján. Történelmi Szemle, sz., (A tvábbiakban: Schwarcz, 98.) 5. / Gnda László: A zsidóság Magyarrszágn Bp

10 6. / A bányászatból és a pénzverésből származó bevétel egyébként a királyi felségjg alapján szedett jövedelmek közé tartztt,a hadiadó és a háziadó pedig a legjelentősebb és legnagybb tételű adófajtának számíttt. 7. / Grünwald Béla: A régi Magyarrszág Bp / U / Szatmár megyében az 829/30. katnai évben (nvember l-jétől któber 3-ig tart) a háziadó knvenciós frintt tett k i. Ebből a tisztviselők fizetésére 05, a szlgálatban lévők bérére 6 256, napibérekre 6 820, íróeszközökre 330, a rabk tartására 969, a vármegye épületére 462, az utakra, hidakra 70, a katnai épületekre és a katnatartásból származó veszteségekre 3 248, t i s z t i szekerezésre 4 822, a szlgálatban lévők öltözetére 2 687, egyebekre 889 frintt frdítttak. Szablcs-Szatmár-Bereg megyei önkrmányzat Levéltára (A tvábbiakban: SZSZBMÖL.) IV. A évi közgyűlési jegyzőkönyv számú bejegyzése. A megyei tisztviselők és alkalmazttak hatásköréről lásd: Vörös Kárly: A feudális megye bürkráciája. História, sz /Nagy, /Fényes, 847. I /Nagy, /Ferenc császár 829. április 6-i l e i r a t a alapján a Legfőbb Számvevőségi Hatóság vn Metzburg vezetésével 829 nvemberében állíttta össze a Tafeln első kötetét. Az adatk fntssága miatt az évkönyvek államtitkt képeztek, az elkészített száz példányból csak hat kötet tartalmazta a költségvetésre és a hadseregre vnatkzó táblákat. A Tafeln kötetek 842-től elvesztették titks jellegüket, az adatk hzzáférhetővé váltak. A Tafeln köteteiben összegyűjtött s t a t i s z t i kai adatk a Habsburg Birdalm minden lényeges eredményét tükrözték. 4. /Schwarcz, /Nagy, /U. 34.

11 7. /U /U /A vármegyéknek először Mátyás 486. évi dekrétuma engedélyezett adószedési jgt, az rszággyűlésre küldött nemesek e l látására. Ebből a törvényes alapból kiindulva a XVI. században a vármegyék általáns jellegű adózási jghz jutttak, s közszükségleteik fedezésére adót vethettek k i, amelyet a nemesek és a nem nemesek f i z e t n i tartztak. A birtks nemeseket az 723. évi 6. tc. - a Hármaskönyv I. rész 9. cikke a- lapján - felmentette a háziadó fizetése alól. Az armális nemesek tvábbra is kötelesek vltak f i z e t n i. A XVIII. századtól a vársk zöme is adót vetett ki plgáraira közkiadásai fedezésére. A birtks nemesség saját akaratából időnként felajánláskat t e t t, hzzájárult például a hadviselés költségeihez pénzzel és személyes felkeléssel a napóleni hábrúk idején, vagy a 30-as, 40-es években anyagi áldzatt is hztt a nagy nemzeti vállalkzásk - MTA, Ludvika, Nemzeti Színház, Híd - sikeréért. 20. /A XIV. század közepe óta a prta vlt az állami adó egysége. 342-től 598-ig az egy jbbágycsalád birtkában lévő sztatlan belső telek (fundus, prta, a hzzátartzó földterület nélkül) számíttt egy prtának. A telekaprőzódás következtében fkzatsan megszűnt a kapu és a telek aznssága, egy telekhez ugyanis több kapu, több ház tartztt. Egy rövid i - dőre 598 és 606 között az adó alapja a laktt ház l e t t, a benne élő családk és személyek számától, és a hzzátartzó telkiéilmány nagyságától függetlenül. Az 609. évi 62. tc. hsszú időre meghatárzta a prta tartalmát. Ettől kezdve 4 jbbágy, i l l e t v e 2 zsellérgazdaságt számítttak egy prtára. A XVIII. század elejétől a prtaszém teljesen független lett a tényleges jbbágyháztartásk számától, mesterséges a- dószámítási kulccsá váltztt. 2. /Dávid Zltán: Az évi összeírás. In: A történeti s t a t i s z t i k a frrásai (Szerk.: Kvacsics József) Bp /Magyarrszág története Főszerk.: Mérei Gyula, Szerk.: Vörös Kárly V/l. kötet Bp /Sós Imre: Heves és Külső-Szlnk megye évi rvásadó összeírása. Eger, /U /U. 34.

12 26. /Berzeviczy Gergely: A parasztnak állaptáról és természetéről Magyarrszágn. In: Tessedik Sámuel - Berzeviczy Gergely: A parasztk állaptáról Magyarrszágn. Bp /Magyarrszág története Főszerk.: Kvács Endre, Szerk.: Katus László VI/. kötet. Bp /Egy mázsa ekkr mintegy 56 kg vlt. 29. /SZSZBMÖL. IV. A. 7/a. 3. kötet őrmező helység évi összeírása és adófelsztása. 30. /Kapás: kapás az ember által nap alatt munkaeszközeivel megművelhető szőlőterület. A leggyakribb kapásk 750 m-től 200 m 2 -ig terjedtek. 3. /A bérelt mészárszék vagy krcsma jövedelméből 60 váltófrint képez egy dicát. 32. /A közös legelőre járó nagybb marhából 56, a kisebb marhából 04 darab számíttt egy dicának. 33. /Vátófrint: egy ún.knvenciós ezüst frint 2,5 ún. váltófrintt ért hivatalsan, s ténylegesen ez elégítette ki a mindennapi pénzfrgalmi igényeket a XIX. század első felében. Rövidítése: Vft. ( Vft = 60 krajcár) 34. /SZSZBMÖL. IV. A. 7/a 3. kötet 524. Őrmező 35. /SZSZBMÖL. IV. A. 7/a 4. kötet 527. Trnyspálca

13 Az egy dicát kitevő adótárgyak számának váltzása Egy dicát képező adótárgyak száma 772. évi Szablcs megyében Adótárgyak megnevezése rendelet 84/5. 829/30. I. Személyekből; jbbágyfő fiú 6 éven felüli lány 6 éven felüli testvér házas zsellér hazátlan zsellér szlga szlgáló I I. Állatkból: saját igásökör kölcsönvett igásökör h i z l a l t ökör fejőstehén meddő tehén harmadfű tinó másdfű tinó brjú háms ló ménesbeli ló harmadfű csikó másdfű csikó sertés juh

14 Egy dicát képező adótárgyak száma Adótárgyak megnevezése 772. évi Szablcs megyében rendelet 84/5. 829/30. I I I. Ingatlankból: I ház II. rendű I I I I szántó I I. sztály (hld) I I I IV I rét II.. (kaszás) I I I I. 24 szőlő..(kapás) I I I sziivás (pzsnyi mérő) fejet termő kápsztásból egy mázsát28 termő dhányföldből I. 2 _ - vízi I I. sztályú malm I I I I. 4 száraz II. sztályú malm I I I. 6 - Srnkívüli jövedelmekből: - a brsajtő, malm, kcsma, mészárszék és egyéb árenda bérleti díja

15 Egy dicát képező adótárgyak száma 772. évi Szablcs megyében Adótárgyak megnevezése rendelet 84/5. 829/30. - a bérelt kcsmából, mészárszékből, egyéb árendából származó j övedelem mesterség I. I I. sztályú I I I. I. keres- II. sztályú kedés I I I. kalmárság V. Közös hasznvételekből: /4 2/4 2 I. I I. sztályú I I I. _ - közös legelőre járó nagybb marhák száma (Ökör, tehén, ló) I. I I. I I I. sztályú - közös legelőre járó kisebb marhák száma (sertés, juh, kecske) I. I I. I I I. sztályú

16 Frráshely:. / Sós Imre: Heves és külső- Szlnk megye évi rvásadó összeírása. Eger, / Szablcs-Szatmár-Bereg megyei önkrmányzat Levéltára IV. A.. Fasc. 5. N / IV. A csmó 775. darab 838.

17 2. sz. melléklet őrmező község dicalis összeírása az 847/48. katnai évből " I. Dicák kulcsa i c Fizet 3 3 N VI t- O V) Adózók neve > O) «X) % n- 6 ( íven fel i l i r >, C Testvér Zsellér Hazátlan zselllr O CO Szlgáló i- :0 :0 Tehén» a> 4- CD Tinó </> > <*> t/v cu > «z>, S- c t/> Ml> 4-> S- <y =3 Ház 3.rendű "a " :0»t- O +-> «a N <S> Cl ÍO ÍO IM / t/l «0 CL jy; M'> fsl (/) re S- E vrd t/l tsl U tn I- «a> r." -V (/> «t < c CL Q (d l- i/i Wl r 7. «a> Legelü. JZ O (O >,sz n e kisebb marha Vft X. Kleszár József , Pilcsák Mihály 2 I Zubály Mihály Lesku György Debrei András Ragyák György Ariczu György Demeter Mihály Dudás Jáns Pilcsák Györgyné 2 I 0 4 I 7 8. Rakncza Jáns Kurucz Jénsné Kurucz András Janyu Mihály Estők Jáns Geczi Jáns Babjak Jáns ki: bírí /ac ómer tesy 8. Kertész Mihály Angyal György Tóth István Debrei István Szántó András Lakats György Angyal Mihály Sikra Mihály Hrebenkó Györgyné

18 Dicák kulcsa Fizet 3 3 Srszám Adózók neve >. > r XJ % 6 ^ven fel i l i 4- r >> C «Testvér Zsallár Hazátlan zsellér r C" IM tn «WO D> N / s- :0.V :0 Tehén t/> ; tv 4- XT E Tir ló t/> 0» > c> tn > ru CM > < > u r tn *[> +J L. CL) Cl,e r> r> Ház 3.rendű Szántóföld/hld/ S IM tn tn \r O- r r>i 3á -0) N t/> rc i- C «ro V N Cl tn U»QJ O tn s-c WOX < C CL 0 r S- tn <_><-\ tn r _sí Legells. XJ O <C >,X x: CT>.t. <a r r <= e 27: Szakszón Mihál}! f 2 8! Szakszón Mihály Ander András Makszin Jáns Pilcsák Jáns Babjak György Falkusóczki Ján; Lakats Jáns Rakncza Mihály Kleszár Mihály f őbíi ó /«dőrm nteí / 37. Geczi Pál Hatrák Mihály Kleszár György Zajácz András Takács György Ruszki Jáns Ander Jáns Rakncza Jánsné, Kleszőr Mihály Szenes Mihály Puszta Jáns Bernát Jánsné Czifa András Pribilvics Józsc f Dahyilák György be kter /cs 5sz - a< ómer tes/ 52. Pásztr Mihály 8 36 kisebb marha Vft X