A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ"

Átírás

1 A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ

2 Tartalomjegyzék I. Az Esély a vállakozásra projekt rövid összefoglalója... II. Iparûzés magyar állampolgárok részére Ausztriában... III. Határon átnyúló szolgáltatás nyújtása Ausztria felé... IV. Konkrét esetek feldolgozása... V. Hasznos honlapok... 2

3 I. Az Esély a vállakozásra projekt rövid összefoglalója I. 1 Esély a vállalkozásra projekt koncepciója Az Esély a vállalkozásra projekt az Európai Unió bôvítését követô alkalmazkodási periódusokban kíván útmutatást nyújtani a kis- és középvállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatások, vállalkozás alapítás és vállalkozások közötti kooperáció terén. Célja a folyamatos és fenntartható határon átnyúló tapasztalat- és információcsere megkönynyítése, az ismereteknek a lehetô legtöbb gazdasági szereplôhöz való eljuttatása, ezáltal a vállalkozói kapacitások és képességek fejlesztése a térség gazdaságában rejlô lehetôségek kiaknázása érdekében. I. 2 A projekt céljai és célcsoportjai A projekt közvetlen célja a határon átnyúló gazdasági együttmûködés ösztönzése, beleértve a turizmust is. A pályázat az osztrák magyar határ két oldalán már mûködô, illetve induló vállalkozások eredményesebb piaci szerepléséhez, ismereteinek bôvítéséhez kíván támogatást nyújtani. A projekt távlati céljai közé tartozik a meglévô gazdasági potenciál továbbfejlesztése, a transzparens üzleti környezet megteremtése a határmenti területen induló vállalkozások számára. A terv támogatja a határon átnyúló üzleti tevékenység kiszélesítését, ösztönzi az új üzleti vállalkozások indítását a határ mindkét oldalán. Fontosnak tartja a gazdasági együttmûködés lehetôségeinek tudatosítását a vegyesvállalatok alapítása céljából. A projekt célcsoportjába elsôsorban olyan tudatos ipari, zömében építôipari és mellékágazataival foglalkozó magyar és osztrák kis- és középvállalkozások tartoznak, akik ausztriai, valamint magyar gazdasági és üzleti kapcsolatok kiépítésére, új vállalkozások alapítására, valamint kooperációra törekszenek. 3

4 I. 3 A projekt fő tevékenységei Nyitókonferencia, melynek célja a projekt ötlet beültetése a köztudatba, a program nyilvánosságának biztosítása a sajtó segítségével és a vállalkozók érdeklődésének felkeltése. A projekt megvalósítása közben tanulmányozzuk a Burgenlandi Gazdasági Kamara tanácsadói tevékenységét és ezt felhasználva fejlesztjük a magyar tanácsadói gyakorlatot. Tanácsadó napok megtartása Győr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyében. A személyes kérdésfelvetés módot ad a legszükségesebb gyakorlati információk megszerzésére. Burgenlandi szeminárium és kooperációs találkozó, a tapasztalatszerzést, kapcsolatépítést szolgálja, ezzel is elősegítve az osztrák magyar vállalkozások közti kooperációt. Egy burgenlandi vagy Bécs környéki tanulmányúton szintén személyes tapasztalatszerzésre nyílik lehetőség, egy már sikeresen letelepedett vállalkozás példáján keresztül. Konklúzióként elkészül az Esély a vállalkozásra kiadvány, amely a leggyakoribb kérdésekre nyújt válaszokat a kis- és középvállalkozásoknak. Záró workshop, melynek célja a megvalósult programok kiértékelése, fenntartásának biztosítása és további kapcsolódó projekt ötletek generálása. A tanácsadás és a kiadvány legfőbb kérdéskörei a leggyakrabban felmerült vállalkozói megkeresések alapján a következő témákat érintik: 4 határon átnyúló szolgáltatásnyújtás feltételeinek megismerése, Ausztriában, illetve Magyarországon használatos vállalkozási formák megismerése, a két ország cégalapítási feltételrendszerének elsajátítása, kooperációs partnerek keresése.

5 II. Iparûzés magyar állampolgárok részére Ausztriában II. 1 Letelepedési és szolgáltatási szabadság Az EGT-szerzôdés hatálybalépésével Ausztriában is a letelepedési és szolgáltatási szabadság EU-jogszabályai vannak érvényben. A letelepedési szabadság biztosítja az iparûzônek, hogy egy másik EGT/EU-tagállamban szabadon alapítson és mûködtessen vállalkozást. A szolgáltatási szabadság lehetôséget nyit az iparûzô elôtt, hogy tevékenységét, akár átmeneteileg is a határokon túl, egy másik tagállamban végezze. Az EGT/EU-tagállamok polgárai, akik Ausztriában ipari tevékenység gyakorlása céljából telepszenek le, vagy megrendelt ipari munkákat kívánnak elvégezni, az osztrák polgárokkal azonos jogállásúak az állampolgárság tekinetetében. Nincs egyenlô elbánás a kéményseprôknél, a számukra a tartományi jog szerint átruházott feladatok tekintetében, valamint a fegyveres erôknél a katonai fegyverek és lôszerek tekintetében. A magyar állampolgárok vízum- és letelepedési szabadságot élveznek amennyiben nincs belföldi fenntartás ha ipart szeretnének, mint az osztrákok bejelenteni és ûzni. Az EGT/EU-tagállamok polgárainak azonban az iparûzéshez az Ausztriában szükséges engedélyeket kell beszerezniük. Az osztrák iparûzési törvény (GewO 94) szerint megkövetelt szakmai képesítés igazolása a következôk szerint történhet: Megléte egy az osztrák képzettségekrôl szóló rendeletben meghatározott belföldi képzettség igazolásának (pl. Osztrák mestervizsga-, képesítési bizonyítvány) vagy 5

6 Megállapítása a személyes alkalmasságnak a Tartományi Fônökségen vagy a Magisztrátuson keresztül. (pl. Szakmunkásbizonyítvány és mellete a szakmában eltöltött többéves gyakorlat, tanfolyamok elvégzése) vagy Elismertetése a Magyarországon önállóan végzett iparûzésnek az EU/EGT- Elismerésrôl szóló rendelet értelmében (ez többek között a kézmûvesek, a közvetítôk és a gasztronómia számára van kilátásba helyezve) az Osztrák Szövetségi Gadasági és Munkaügyi Minisztérium végzése alapján, vagy Egyenértékû elfogadtatása egy Magyarországon megszerzett szakmai képesítésnek (pl. diploma) az adott osztrák szakmai képesítéssel (ez pl. a tervezô irodák, vállalati tanácsadók stb. esetén lehetséges) az Osztrák Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium végzése alapján. II. 2 Az iparengedély kiváltása Ausztriában Az iparengedély kiállításáért felelôs Hivatalok Bécsben: az iparûzés székhelyéhez területileg tartozó Elôljárósági Hivatal. A tartományokban: a Járási Fônökség ill. Magisztrátus (Eisenstadt és Rust városokban) Az iparûzési kérelemnek az illetéke 43,- Euro, illetve további ügyvezetô kinevezése esetén még 13,- Euro kifizetésével kell számolni. Mely elôfeltételeket kell teljesíteni az iparendedély kiváltásához? Általános feltételek: Iparigazolványt akkor kap, ha az alábbi általános feltételeket teljesíti: Osztrák állampolgárság vagy EGT/EU-polgár, illetve végzés az azzal azonos jogállásról Saját jogosultság (betöltött 18. életév) 6

7 Nem állnak fenn kizáró okok (pl. csôd, gazdasági bûncselekmény, bírósági elmarasztaló ítélet) Megfelelô telephely, szükség esetén engedély az üzemi létesítmény használatára. Ezeket az általános feltételeket a szabad iparûzéséhez is igazolni kell. Különleges feltételek Bizonyos tevékenységekhez (ezek az ipar törvényben az iparjegyzékben felsorolt kisipari tevékenységek és kötött engedélyköteles és nem engedélyköteles kötött ipar) mindig az ipar típusához elôírt képesítési igazolást kell bemutatni. Milyen képesítéseket kell igazolni? Az ipar jellege szerint az általános elôfeltételek mellett különleges feltételeket is teljesíteni kell. Ellenôrizze ezért, hogy rendelkezik-e az elôírt szakmai és kereskedelmi képesítésekkel és a megfelelô, ezeket igazoló bizonylatokkal (szakiskolai bizonyítvány, mester-, illetve képesítô bizonyítvány vagy más, a vonatkozó, a képesítést igazoló rendeletben megnevezett igazolásokkal, pl. alkalmazási idôk). Ipar típusa és a képesítés igazolása Szabad ipar: Képesítési igazolásra (vizsga, iskola, stb.) nincs szükség. Az iparengedélyt azonban ki kell váltani. Kisipari tevékenységek: Sikeresen letett mestervizsga VAGY az érintett kisipari (kézmûipari) tevékenységet oktató iskola elvégzése (pl. Egyetem, szakfôiskola, szakközépiskola, mesteriskola, stb.), amihez a különbözô hoszszúságú gyakorlati idô hozzátartozik. Részipar: Szakmai záróvizsga vagy szakmai tevékenység vagy a vonatkozó iskola vagy tanfolyam. Nem engedélyköteles kötött ipar: Az ipar jellegétôl függôen különbözô képesítési igazolásokra van szükség. Az elôírásban szerepelhet a gyakorlati idô, képzések, meghatározott vizsgák vagy ezek kombinációja. 7

8 Engedélyköteles kötött ipar: Az adott képesítési igazoláson (gyakorlati idô, képzés, vizsga) kívül hatósági engedélyre is szükség van. Mit tegyünk, ha nincs képesítési igazolás? Azok a személyek, akiknek a formálisan elôírt képesítés az adott iparra nincs teljes mértékben a birtokukban, bizonyos feltételek mellett kérhetik a felmentést a képesítés igazolása alól. A felmentés a következô esetekben adható meg: Ha nem áll fenn kizáró ok az iparûzéssel kapcsolatban. Ha a felmentést kérô eddigi képzési fejlôdésébôl és tevékenységébôl feltételezhetô, hogy rendelkezik az iparûzéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és tapasztalatokkal (teljes körû alkalmasság). Ha feltételezhetô a kérelmezô tényleges alkalmassága. Ha a kérelmezôtôl az elôírt képesítési bizonyítvány megszerzése az életkora (kb. a 45. életévtôl), nem megfelelô egészségi állapota vagy egyéb fontos személyes ok miatt nem várható el. Ha különleges helyi sajátosságok miatt a felmentés megadható. A kérelemnek a következôket kell tartalmaznia: Önéletrajz Szakmai, illetve iskolai fejlôdésmenete Üzem átvételérôl, vagy alapításról van-e szó? Az az idôpont, amikortól az önálló tevékenység megkezdését tervezi A tervezett tevékenység leírása Utalás az elvégzett továbbképzô tanfolyamokra, a már letett olyan egyéb vizsgákra, amelyek a képesítési igazolásnál nem voltak elôírva; szükség esetén azon okok felsorolása, amelyek miatt az elôírt képesítési igazolások (pl. nem megfelelô egészségi állapot) megszerzése nem elvárható (különösen a felmentést kérelmezô idôs kora). 8

9 Utalás a különleges helyi viszonyokra, amelyek a felmentés mellett szólnak. A képesítési igazolás alóli felmentést az iparhatóságnál kell kezdeményezni. A képesítési vizsgára bocsátás hiányzó feltételeinek esetén is kérhetô felmentés a feltételekre vonatkozóan annak érdekében, hogy letehesse a vizsgát, amely felmentést a Járási Fônökségnél lehet kérni. A felmentési kérelemben olyan okokat kell megadni, melyekbôl kiderül, hogy a felmentést kérelmezô tanulmányi elômenetele és az eddigi tevékenysége alapján várható a vizsga sikeres letétele. Amenyiben az iparûzés feltételeit nem teljesíti, mert a képesítési igazolást nem tudja felmutatni, és a felmentést nem tudja igénybe venni, ez még nem jelenti, hogy iparûzôként nem önállósíthatja magát! Fennáll annak a lehetôsége, hogy a hiányzó képesítési igazolást az Önnél alkalmazott, az iparûzési törvény elôírásának megfelelô ügyvezetôvel pótolja. Az ügyvezetônek azonban rendelkeznie kell a hiányzó képesítési igazolással (minimum 20-órás bejenetési kötelezettség!) Hogyan juthatunk iparûzési jogosultsághoz? Tájékoztatásért forduljon elôször a helyileg illetékes Osztrák Gazdasági Kamrara Cégalapítási Szolgálatához. Amennyiben az Ön által tervezett tevékenység szabad, vagy nem engedélyköteles kötött iparhoz vagy kisiparhoz tartozik, akkor ezt be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes járási fônökségen (Bécsben a Kerületi Elöljárósági Hivatalnál). Az engedélyköteles kötött ipar esetében a tartományi fônök illetékes. Csak akkor menjen az ipari hatósághoz, ha minden feltétel, mint az ágazat, az ipari tevékenység típusa, a vállakozás neve, a székhely, a finanszírozás, a vállalkozás cégformájának megválasztása, a saját személyét érintô feltételek tisztázva vannak. Az engedélyköteles kötött ipari tevékenység megkezdése iránti kérelmet a tartományi fônöknek kell benyújtani; minden egyéb iparûzést a járási fônökségen/elöljáróságon (saját alapszabállyal rendelkezö városok esetén) kell bejelenteni. 9

10 Az iparûzési bejelentésnek, illetve az (engedélyköteles kötött) ipari tevékenység megkezdése iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: Személyi adatok (név, születési idô, lakhely, állampolgárság) Az ipar pontos megjelölése (szabad ipar esetén a tervezett tevékenység pontos megjelölését); az iparkatalógusban megnevezett tevékenységek esetén elegendô az ott megadott megjelölés (ÖNACE-kód = TEÀOR!) A tevékenység végzésére tervezett székhely megjelölése. Az iparûzés bejelentéséhez, illetve az engedély iránti kérelemhez a következô iratokat kell mellékelni: Egyéni vállalkozásnál: Születési anyakönyvi kivonat Ideiglenes bejelentett lakcím Ausztriában Állampolgárság igazolása Bejelentôlap Adott esetben házassági anyakönyvi kovonat, ill. a házasság felbontását igazoló okirat Adott esetben a felsôfokú végzettség igazolásának az okiratai Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat arról, hogy nem állnak fenn az iparûzési tevékenységet kizáró okok Adott esetben a képesítés igazolása (pl. bizonyítványok), illetve a felmentési végzés Társaságok esetén: Az üzleti vállalkozás, ill. a korlátolt felelôsségû társaság három hónapnál nem régebbi cégkivonata vagy A kereskedelmi jogi, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetén a társasági szerzôdés Nyilatkozat az iparûzési tevékenységet bejelentô, illetve az engedélyt kérô részérôl az 10

11 iparûzési törvény szerinti ügyvezetô kinevezése esetén (pl. a vállalkozójelölt hiányzó képesítésének helyettesítése miatt) Amennyiben kinevezésre kerül egy az iparûzési törvény elöírásainak megfelelô ügyvezetô: Születési anyakönyvi kivonat Állampolgárság igazolása Bejelentôlap Adott esetben házassági anyakönyvi kovonat, ill. a házasság felbontását igazoló okirat Adott esetben a felsôfokú végzettség igazolásának az okiratai Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A területi betegbiztosítási pénztár igazolása az iparûzési törvény szerinti ügyvezetô esetén Adott esetben a képesítés igazolása Ügyvezetöi nyilatkozat (nyilatkozat a mûködésrôl, ill. arról, hogy vele szemben nem állnak fenn kizáró okok. II. 3 A cégformák áttekintése (lásd a mellékletben található táblázatban) II. 4 Biztosítási és adófizetési kötelezettségek Vállalkozói társadalombiztosítás A vállalkozói társadalombiztosítás keretein belül kötelezô biztosítással kell rendelkeznie az összes Egyéni vállalkozónak, A közkereseti társaság, ill. kisüzemi közkereseti társaság társasági tagjainak, A betéti társaság, ill. kisüzemi betéti társaság beltagjának, A kft. ügyvezetö társasági tagjának, ha nem az általános társadalombiztosítási törvény szerint kell kötelezô biztosítással rendelkeznie, 11

12 Az új önálló tevékenységet végzôknek is rendelkezniük kell kötelezô biztosítással, ha átlépnek egy bizonyos kisösszegû jövedelmi határt. Ez a személyi kör beteg-, nyugdíj- és balesetbiztosítással rendelkezik. A biztosítás általában a bejelentés napjával kezdôdik, az engedélyköteles, kötött iparok esetében az engedély kiadásával. A balesetbiztosítást mindig fizetni kell! Mértéke: 87,60 /év 7,30 / hónap A társadalombiztosítás a következôket tartalmazza: Nyugdíjbiztosítás 15,25% Betegbiztosítás 9,1% A nyugdíj- illetve betegbiztosítás a nyereség után fizetendô, tehát a bevétel és kiadások után megmaradt nyereség alapján történik a számítás. Az újonnan alapítokra akik elôször rendelkeznek kötelezô biztosítással az elsô három évben kedvezményes szabályozás vonatkozik. Betegbiztosítás A betegbiztosítási járulékok esetén az elsô két évben nincs utólagos számítás!!! Tárgyév 1. és 2. évben Összegek Fix: 48,94 havonta, magasabb bevétel esetén sem kell többet fizetni Betegbiztosítás elôzetesen 48,94 3. évben Amennyiben a társadalombiztosítási járulékalap meghaladja a 537,78 / hó, akkor a különbség után a járulékalapot 9,1%-kal kell beszorozni (a legmagasabb járulékalap: 4.375) Az utólagos fizetési kötelezettség összege így elérheti a havi 349,19 12

13 Nyugdíjbiztosítás Tárgyév Összegek Nyugdíjbiztosítás elôzetesen 82,01 / hó 1. és 2. és 3. év Az utólagos befizetés mértéke így elérheti akár 585,18 / hó összeget Amennyieben a társadalombiztosítási járulékalap meghaladja a 537,78 / hó, akkor a különbség után utólagos fizetési kötelezettség áll fenn a 15,25%-nak megfelelôen (a maximális járulékalap 4.375). Társadalombiztosítási összegek az elsô és második évben Tárgyév Betegbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Balesetbiztosítás Összesen Havonta 48,94 82,01* 7,30 138,25 Összegek 146,82 246,03* 21,90 414,75 Évente 587,28 984,12* 87, ,00 Társadalombiztosítási összegek a harmadik évben Tárgyév Betegbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Balesetbiztosítás Összesen Havonta 48,94* 82,01* 7,30 138,25 Összegek Negyedévente Negyedévente 146,82* 246,03* 21,90 414,75 Évente 587,28* 984,12* 87, ,00 Megjegyzés: Amikor az adóbevallás alapján véglegesek a naptári évre vonatkozó bevételek, akkor kell véglegesen rögzíteni a társadalombiztosítási járulékokat. A *-gal jelölt összegek esetén akkor kell utólagos befizetéssel számolni, ha a tényleges bevételek magasabbak voltak, mint az ideiglenesen megállapított besorolás. Azok a kisvállalkozások melyek forgalma nem éri el a és a nyereség nem haladja meg a 3.997,92 a beteg- ill. nyugdíjbiztosítás fizetése alóli mentességet kérvényezhetnek. 13

14 De ezesetben az iparûzôk biztosítójától semmiféle szolgáltatást nem vehetnek igénybe! A legfontosabb adónemek: Forgalmi adó: a nettó összeg 0%-, 10%- vagy 20%-a, Jövedelemadó: a jövedelem 0 50%-ig ( adómentesség!) Társasági adó: a nyereség 25%-a Béradó: a kereset 0 50%-a, mínusz TB-járulék és adómentes összegek Komunális adó: a bruttó bérösszeg 3%-a Munkáltatói hozzájárulás a családi terheket kiegyenlítö alaphoz + pótlék a fedezeti öszszeghez: a bruttó bérösszeg 4,5%-a + 0,36 tól 0,44%-ig III. Határon átnyúló szolgáltatás nyújtása Ausztria felé A május 1-i bôvítés után a csatlakozási szerzôdés értelmében átmeneti idöszak következett be, amely alatt a régi EU-tagállamok saját munkaerôpiacuk védelmében nemzeti korlátozásokat vezethettek be a munkaerô szabad áramlására vonatkozóan az új tagállamokból. Ausztria élt e jogával s nem nyitotta meg munkaerôpiacát az új tagállamok polgárai felé (Málta és Ciprus kivételével). Ezen védintézkedések maximum 7 évig tarthatóak fenn (2+3+2 év). A határon átnyúló szolgáltatás azt jelenti, hogy anélkül, hogy Ausztriában székhellyel ill. telephellyel rendelkezne egy magyar vállalkozó felvehet megrendeléseket egy osztrák megbízótól ill. a szabad áruforgalom értelmében szabadon értékesítheti az általa elôállított ill. forgalmazott terméket, viszont az áruval közvetlenül összefüggésbe hozható szolgáltatás nyújtásánál már az osztrák nemzeti szabályozásokat, illetve a munkaerô bevonására vonatkozó korlázozásokat kell figyelembe venni (pl. be- ill. összeszerelési munkák). 14

15 A csatlakozási szerzôdésben Ausztria a következô ágazatokat jelölte meg, és notifikáltatta az Unió illetékes Bizottságánál: Kertészeti szolgáltatások (TEÁOR: 01.41) Köfaragás és megmunkálás (TEÁOR: 26.7) Acél- és könnyûfémszerkezetek elôállítása (TEÁOR: 28.11) Építôipar és mellékágazatai (TEÁOR: ) Ôrzô-védô szolgáltatások (TEÁOR: 74.60) Épületek, raktárak és tömegközlekedési jármûvek takarítása (TEÁOR: 74.70) Otthoni betegápolás (TEÁOR: 85.14) Szociális ellátás, gondozás (TEÁOR: 85.32) Ezen úgynevezett érzékeny ágazatokban a határon átnyúló szolgáltatásoknál a munkaerôre vonatkozóan minden esetben kiküldetési vagy munkavállalási engedélyt kell beszerezni az osztrák külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény rendelkezései alapján a helyileg illetékes Munkaügyi Hivatalnál (AMS). Minden esetben a helyi munkaerôpiac felülvizsgálata után adható csak ki az engedély! Az építôiparban és mellékágazataiban (magas-, mélyépítés, szerelési munkálatok, gépek üzemeltetése) nem adható ki kiküldetési engedély, minden esetben munkavállalási engedély kérvényezése szükséges!!! Az engedély iránti kérelmet mindig az osztrák megrendelônek kell a helyileg illetékes AMS-nél benyújtani. Természetesen a kiküldetés idejére a magyar munkavállalókra az osztrák bér-és munkafeltételek vonatkoznak, azaz a magyar foglalkoztató az ausztriai kiküldetés idejére az osztrák kollektív szerzôdésben foglaltak szerint kell, hogy a béreket kifizesse (minden szakmában külön van megállapítva a minimálbér)! A liberalizált ágazatokban a kiküldendô dolgozók részére nem engedélyeztetési, hanem csupán bejelentési kötelezettség vonatkozik, 15

16 az osztrák bér-és munkafeltételek betartására vonatkozóan. Kiküldetés engedélyeztetése a helyi munkaerôpiac felülvizsgálata nélkül Amennyiben indokolt, pl. üzembehelyezésnél, garanciális javítás ill. szervízelési munkák esetén hogy a magyar gyártó cég dolgozói végezzék el a munkát, úgy a meglévô magánjogi szerzôdés alapján az illetékes Osztrák Munkaügyi Hivatal a helyi munkaerôpiac felülvizsgálata nélkül is kiállíthatja a kiküldetési engedélyt (a projekt idôtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, illetve a kiküldetésben lévôk max. 4 hónapra kaphatják meg az engedélyt)! Határon átnyúló szolgáltatás nyújtása további munkaerô bevonása nélkül A szolgáltatások szabad áramlásának elve biztosítja, hogy az EU polgárainak joguk van szolgáltatásokat nyújtaniuk bármely tagállamban, akár állandó, akár ideiglenes alapon. A munkaerôpiaci korlátozások csakis a munkavállalókra vonatkoznak, vagyis a vállalkozó egyedül szabadon nyújthat határon átnyúló szolgáltatásokat, bizonyos feltételek mellett. Mivel az Európai Unió nem rendelkezik az iparengedélyek kiadásáról, így ez a nemzeti hatóságok körébe tartozik. Az EU a maga részérôl csak annyit vár el, hogy a tagországok az engedélyek kiadásakor a más tagállamok polgárainak kérelmeit ugyanúgy bírálják el, mint sajátjaikét. Ennek értelmében az elsô határon átnyúló szolgáltatást megelôzôen a magyar egyéni vállalkozónak el kell fogadtatnia Ausztriában a Magyarországon megszerzett iparengedélyét, mert Ausztriában az osztrák iparûzési feltételeknek kell megfelelni. Tehát azon szakmákban, melyeknél Ausztriában igazolni kell a szakképesítést, ugyanazon feltételeknek kell eleget tenni a magyar vállalkozóknak, mint az osztrák kollégáiknak. 16

17 A határon átnyúló szolgáltatás alapfeltételei: Magyarországon érvényes iparengedéllyel kell rendelkezni Amennyiben az adott tevékenység Ausztriában szakképesítéshez kötött, úgy elismertetése a Magyarországon önállóan végzett iparûzésnek, ill. szakmai alkalmasságnak, vagy (Anerkennung gem. 373 c GewO) egyenértékû elfogadtatása egy Magyarországon megszerzett szakmai képesítésnek (pl. Diploma) az adott osztrák szakmai képesítéssel (Gleichhaltung gem. 373 d GewO) Az elsô határon átnyúló szolgáltatást megelôzôen kell a kérelmet (Antrag auf Anerkennung/ Gleichhaltung) benyújtani az Osztrák Gazdasági és Munkaügyi Minisztériumba, melyhez a következô dokumentumokat kell csatolni: Az állampolgárság igazoló okmány Erkölcsi bizonyítvány (nem idösebb, mint 3 hónap) A Magyarországon megszerzett szakképesítés illetve iparûzés igazolása (Ezen igazolást kizárólagosan az Oktatási Minisztérium Ekvivalencia Központja állíthatja ki!) Magyar Ekvivalencia és Információs Központ 1055 Budapest, Szalay utca Tel.: +36 1/ , fax: +36 1/ , Internet: Ezen okmányokat hitelesített fordításban kell csatolni a kérelmhez és elküldeni a következô címre: An das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abt. I/9 Stubenring 1 A-1011 Wien 17

18 A kérelmet csakis az elsô határon átnyúló szolgáltatást megelôzôen kell benyújtani, s kivárni az Osztrák Minisztérium végzési határozatát. Amennyiben az egyéni vállalkozó pozitív határozatot kap úgy annak birtokában valóban szabadon nyújthat szolgáltatást egyedül Ausztria egész területére vonatkozóan, anélkül, hogy telephelyet létesítene. Amennyiben azonban munkavállalóit is szeretné hozni, úgy azokra a már leírt engedélyeztetési eljárások vonatkoznak! Közösségi adószám igénylése Magyarországon Továbbá a szolgáltatásokra vonatkozóan a szolgáltatás helye lesz a meghatározó, így bizonyos esetekben az osztrák ÁFA-törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni, s be kell jelentkezni osztrák adóalanynak is. Pl. ha nem másik cégnek, hanem magánszemélynek nyújtanak közvetlenül szolgáltatást, ill. közvetlenül a fogyasztónak adják el termékeiket! Finanzamt Graz-Stadt Conrad- von- Hötzendorf-Straße A-8010 Graz Tel.: /881-0 Fax: / Továbbra is Magyarországon maradnak adózók, Ausztriában csakis az ott keletkezett forgalom után kell az ÀFA-bevallásokat negyedéves vagy havi rendszerességgel benyújtani! Eszerint a befizettett ÀFA-t módjukban áll visszaigényelni is Ausztriában! Ha valaki Magyarországon pl. alanyi jogon ÀFA-mentességet élvez, az csakis az ország határain belül érvényes, Ausztriában az osztrák ÀFÀ-val emelt összegrôl kell a számlát kiállítani! Amennyiben nem áll szándékukban céget alapítani Ausztriában, s a meglévô magyarországi vállalkozásuk által szeretnének határon átnyúló szolgáltatást nyújtani, úgy az osztrák ügyfelek megrendeléseit csak Magyarországon vehetik fel! 18

19 IV. Konkrét esetek feldolgozása IV.1 Festô egyéni vállalkozó Ausztriában a festô-és mázoló szakma mesterviszgához kötött tevékenység. Amennyiben Ön Magyarország-i mestervizsgával rendelkezik, úgy azt el kell fogadtatni az Osztrák Munkaügyi és Gazdasági Minisztériumnál. Ha mestervizsgája nincs, de szakmunkásbizonyítványa igen, s mellette igazolni tud legalább három éves önálló vállalkozói múltat festôként, akkor van esélye arra, hogy kérelmét a minisztérium pozitívan bírálja el. Természetesen a pozitív határozat csakis Önt egyedül jogosítja majd fel a határon átnyúló szolgáltatás nyújtására ( érzékeny ágazat). Munkavállalóit nem viheti magával! Amenyiben magánszemélyeknek fog szolgáltatni úgy be kell jelentkeznie a Graz-i Adóhivatalhoz is! IV.2 Szabadtéri színpadok, sátrak felállítása inkl. Technika BT Amennyiben elôre gyártott elemek meghatározott idôre történô, helyszíni összeszerelésérôl, illetve felállításáról van szó, úgy a követkeôök szerint kell eljárni. Magánjogi szerzôdést kell kötni az osztrák megbízóval. Mivel ez a tevékenység nem szakképesítéshez kötött, így nem kell a szakmai alkalmasságot külön elfogadtatni, amennyiben Magyarországon érvényes iparengedéllyel rendelkezik. Abból kiindulva, hogy munkavállalóira is szüksége lesz a felépítés során, részükre kiküldetési igazolást kell beszerezni a helyi Munkaügyi Központnál. A kérelem beadásakor a magyar munkáltatónak nyilatkoznia kell az osztrák munka- és bérfeltételek betartásáról és igazolni kell, hogy a kiküldendô munkavállalói határozatlan idôre szóló munkaszerzôdésben vagy legalább egy éve munkaviszonyban állnak, továbbá, hogy biztosítva vannak (igazolás a magyarországi TB-töl: E 101- es formanyomtatvány). 19

20 IV.3 Kômûvesmester egyéni vállalkozó Ausztriában az építôiparon belül nincs külön kômûvesmester, hanem kivitelezési munkák esetén az építômesteri szakképesítés megléte szükségeltetik. Ezen építômesterek egyébként családi házak tervezési munkálatait is végezhetik, nem kell külön építészmérnöki diplomával rendelkezniük. Ìgy tehát, ha Ön kômûves munkálatokat szeretne végezni Ausztriában úgy az építômesteri képesítés hiányában- ezt az iparágat csakis a kômûves munkálatokra leszûkítve ûzheti, miután az oszták minisztériumnál elfogadtatta a magyar mestervizsgáját. Mivel e tevékenység is az érzékeny ágazatok közé tartozik, Ön is csak egyedül nyújthat határon átnyúló szolgáltatást, további munkaerô bevonása nélkül! Attól függôen, hogy ausztriai megbízója cég vagy magánszemély, az utóbbi esetében kell, hogy a Graz-i Adóhivatalnál is bejelentkezzen. IV.4 Kertépítés KFT Ausztriában a kertészeti munkák szakképesítéshez kötöttek. Ennek megfelelôen a KFT részérôl pl. ügyvezetô (egy személy) kérheti meg a Magyarországon megszerzett képesitésének az elismertetését, illetve adott esetben diplomájának (pl. kertészmérnök) egyenértékû elfogadtatását. Figyelem a képzettség mellet egyéves gyakorlat igazolása is szükséges! Mivel e tevékenység is az érzékeny ágazatok közé tartozik, csakis az a személy dolgozhat, akinek a nevére szól a BMWA által kiállított végzés. Ammenyiben a KFT munkavállalóit is szeretné bevonni az ausztriai megrendelések teljesítésekor, úgy részükre minden egyes projektre kiküldetési engedély beszerzése szükséges! IV.5 Fodrász egyéni vállalkozó Amennyiben egy ausztriai szalonban szeretné e szolgáltatást kínálni, úgy elengedhetetlen az osztrák iparengedély kiváltása! Ha azonban 20

21 csak alkalomszerûen, meglévô magyarországi üzlete mellett, úgymond mobil fodrászként szeretne elôre felvett megrendeléseket magánházaknál teljesíteni, úgy el kell fogadtatnia a Magyarországon megszerzett képesítését, illetve meglévô fodrász iparengedélyét. Mivel a fodrász mestervizsgához kötött iparág, így ha csak szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkezik, mellette minimum három éves önálló vállalkozói múltat is igazolni kell. Továbbá Önre is az osztrák ÁFA-törvény fog vonatkozni, ugyanis vendégköre kizárólag magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatásokat, melyek teljesítése Ausztriában fog történni. IV.6 Hidegburkoló - KKT A társasági tagok mindegyikének lehetôsége van arra, hogy külön-külön elfogadtassák a Magyarországon megszerzett mestervizsgájukat Ausztriában. Amenyiben az elôírt szakképesítést nem tudják igazolni, úgy egy hat éves önálló vállalkozói múltat kell igazolni az adott területen. Természetesen a munkaerô bevonására vonatkozóan itt is korlátozások vannak érvényben, ennek megfelelôen csakis munkavállalási engedély beszerzése után dolgozhatnak a magyar KKT alkalmazottai Ausztriában. IV.7 Pékség KFT Amennyiben a már Magyarországon elkészített, megsütött pékárut szeretnék közvetlenül a fogyasztóknak (mobil árusítás) értékesíteni Ausztriában úgy arra az Osztrák Iparûzési jog (GewO 94 gem. 53a ) mindenféle helyi korlátozás nélkül lehetôséget nyújt. Természetesen elôfeltétel, hogy Magyarországon a pékség érvényes iparengedéllyel rendelkezzen. Továbbá bejelentkezési kötelezettség a Graz-i Adóhivatalnál. Természetesen a sofôrök részére kiküldetési igazolást kell a helyi AMS-nél kérvényezni, melyben a magyar munkáltató vállalja az osztrák bér-és munkafeltételek betartásását. 21

22 IV.8 Takarítás egyéni vállalkozó Az egyszerûbb úgynevezett bejárónôi feladatok elllátása vagyis magánházaknál történô takarítási munkálatok elvégzéséhez iparengedély megléte ugyan szükséges, viszont szakképesítést nem kell igazolni. E tevékenységbe tartoznak még a kisebb házkörüli munkák, így pl. a fûnyírás, hólapátolás, járda tisztán tartása stb. Ez a szabad ipar már nem elegendô azonban az irodaházak takarítási munkálatainak elvégzéséhez. Mivel nem kell szakképesítést igazoltatni, így nincs külön engedélyeztetési eljárás sem, viszont Önre is vonatkozik a bejelentkezési kötelezettség a Graz-i Adóhivatalnál! Továbbá ne feledje, hogy a takarítás is az érzékeny ágazatok közé tartozik, így csakis Ön egyedül nyújthat határon átnyúló szolgáltatást, meglévô érvényes magyarországi iparengedélyének birtokában! IV.9 Piacozás egyéni vállalkozó Ha Magyarországon rendelkezik érvényes iparengedéllyel, úgy ausztriai piacokon, vásárokon szabadon árusíthatja portékáját. Természetesen a helyre engedélyt kell beszereznie pl. Az Önkormányzattól vagy a helyi Paci Felügyelôségtôl, attól függôen, hogy ki a mûködtetô. Továbbá a Graz-i Adóhivatalhoz is be kell jelentkeznie. Ha munkavállalóit is szeretné magával hozni, úgy részükre kiküldetési igazolás beszerzése szükséges. Nem szükséges, de érdemes a magyar iparigazolványt németre lefordíttatni, s szükség esetén azt felmutatni az ellenôrzô osztrák hatóságok felszólítására. IV.10 Kürtôskalács készítô egyéni vállalkozó Ha csak helyszíni értékesítésrôl van szó, mint pl. a piaci árus esetében, úgy hasonlóképp kell eljárni. Viszont, ha az elôre elkészített tésztát a helyszínen süti készre úgy pék- vagy cukrász szakképesítését is el kell fogadtatni az Osztrák Munkaügyi és Gazdasági Minisztériumnál. 22

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás

Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás Vállalkozási infrastruktúra, cégalapítás A leggyakoribb osztrák cégformák vázlatos áttekintése Polgári jogi társaság (Pjt., németül: GesbR.) A tagok felelősségére irányadó szabály az, hogy az összes társasági

Részletesebben

Európából jöttem Ausztria. Írta: Net Admin 2007. május 01. kedd, 01:00

Európából jöttem Ausztria. Írta: Net Admin 2007. május 01. kedd, 01:00 Cégalapítás Az EGT-szerződés hatálybalépésével Ausztriában is a letelepedési szabadság EU-szabálya érvényesül, amely biztosítja az iparűzőnek, hogy másik EGT/EU-tagállamban szabadon alapítson és működtessen

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállalók számának alakulása a 2011 májusi ausztriai munkaerőpiaci

A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállalók számának alakulása a 2011 májusi ausztriai munkaerőpiaci A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött munkavállalók számának alakulása a 2011 májusi ausztriai munkaerőpiaci nyitás óta Eures-T Pannónia éves konferencia Budapest, 2012 március 28.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselőtestületének 19/2010. (IV. 23.) önkormányzati rendelete a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról A Belváros-Lipótváros Budapest

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

Családnév/vezetéknév: Utónév: VSNR (születési dátum): Ápolási díj fokozata

Családnév/vezetéknév: Utónév: VSNR (születési dátum): Ápolási díj fokozata A Szociális Minisztérium Szolgáltatója Tartományi Irodája részére Érkeztetési bélyegző Tárgy: 24 órás gondozás támogatására vonatkozó anyagi juttatás önálló kereső tevékenységet folytató gondozó váltása

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

Start up: Hogyan alapítsunk vállalkozást?

Start up: Hogyan alapítsunk vállalkozást? Start up: Hogyan alapítsunk vállalkozást? Lanzenkirchen, 2012. október 12. Mag. Dieter Bader Alsó-Ausztriai Gazdasági Kamara Vállalkozásalapítási Szolgálat Az üzleti ötlet Az üzleti ötletet kritikusan

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1......

Kérelem. a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1...... 1 Kérelem a 2012. évi CXXVII (VII. 24.) törvény 38.. szerinti Állategészségügyi szolgáltatói engedély (Praxis engedély) kiállítására 1 1. Az Praxis engedélyt kérelmező vállalkozás (önálló állategészségügyi

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén)

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén) Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) Munkavállaló, társas vállalkozó

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter.... /2006. (..) ÖTM rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter... /2006. (..) ÖTM rendelete ingatlan-értékbecslés területén az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Information zur Versicherung und Besteuerung in den SDL Stand: Juli 2014

Information zur Versicherung und Besteuerung in den SDL Stand: Juli 2014 Adózás Ausztriában: Az adó szempontjából két lehetséges út van egy prostitucióra engedélyezett helységben dolgozni. 1) Alkalmazotti viszony a szexiparban dolgozó személy és a helységet müködtetö személy

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNY KIADÁSA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSA Azok a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemélyek, akik a saját gazdaságában a meghatározott termékek előállítására irányuló tevékenységet

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe.

Hatáskörrel rendelkező szerv. Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület. Öttevény Község közigazgatási területe. Hatáskörrel rendelkező szerv Öttevény Község Jegyzője 9153 Öttevény, Fő utca 100. Illetékességi terület Öttevény Község közigazgatási területe. Elérhetőség Öttevényi Polgármesteri Hivatal 9153 Öttevény,

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet

Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1. I.Fejezet Ócsa Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1991./XII.2./ ÖK. rendelete a helyi adókról 1 I.Fejezet 1.. 2 A Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2. -a, valamint a Helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM gyógyszertámogatás megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):...

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA

GINOP GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS INDOKOLTSÁGA ÉS CÉLJA Az intézkedés kiemelt célja, hogy javuljon a fiatalok gyakornoki képzésben való részvétele, képzettsége, szakmai gyakorlati

Részletesebben

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban

Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban 1/5 Munkavállalókat terhelő adók és járulékok Németországban I. Társadalombiztosítási járulékok 1. A társadalombiztosítás jellemzői Németország a világ egyik leghatékonyabb szociális ellátórendszerével

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó

... utca/út/tér/park/köz/stny./rp./krt... házszám...ép./lph... em.,... ajtó BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szociális és Köznevelési Osztály 1139. Budapest XIII., Béke tér 1. elektronikus elérhetőség: szoco@bp13.hu KÉRELEM Önkormányzati segély Elhunyt személy

Részletesebben

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/

Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010.(XI. 15.) Ör. rendelete az iparűzési adóról /egységes szerkezetben/ Baks Község Önkormányzata a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉRELEM az ápolási támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési

Részletesebben

ARKCONSULTING KFT. Kisadózó vállalkozások tételes adója 2013.

ARKCONSULTING KFT. Kisadózó vállalkozások tételes adója 2013. ARKCONSULTING KFT. Kisadózó vállalkozások tételes adója 2013. Sz KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA - KATA A 2013-ban bevezetésre került új adónem számos lehetőséget biztosít azok számára, akik saját

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:...

Név:... Kamarai tagsági nyilvántartási szám: Lakás címe:... Értesítési cím (ha nem azonos a lakáscímmel):... Napközbeni telefon:... A mérnöki kamara tölti ki Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Debrecen, Arany János u. 45. Iktatás kelte: Iktató neve: Iktató szám: KÉRELEM A MÉRNÖKI KAMARA ÁLTAL ADHATÓ TELEPÜLÉSTERVEZÉSI, ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 21/1995. (XII.6.) számú. rendelete. az idegenforgalmi adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/1995. (XII.6.) számú rendelete az idegenforgalmi adóról Az 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Tokaj Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Képzési kínálat. Ausztriában dolgozó magyar munkavállalóknak

Képzési kínálat. Ausztriában dolgozó magyar munkavállalóknak Burgenland Képzési kínálat Ausztriában dolgozó magyar munkavállalóknak Jelentkezni lehet (magyar nyelven is): 0043 800 244155 vagy, e.schuetzenhofer@bfi-burgenland.at vagy www.bfi-burgenland.at (KURSE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László

TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL. összeállította: Lengyelfi László TÁJÉKOZTATÓ A TŰZVÉDELMI TERVEZŐI JOGOSULTSÁGOKRÓL ÉS A JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSÁRÓL összeállította: Lengyelfi László Az elmúlt időszakban a tervezői jogosultságok megszerzésével kapcsolatos

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

EU Kék Kártya iránti kérelem

EU Kék Kártya iránti kérelem EU Kék Kártya iránti kérelem Kérelmet átvevő hatóság: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelem adatbevitelét végző szerv: EU Kék Kártya kiadása első alkalommal beutazás helye: Arcfénykép beutazás ideje:...

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 6/2001. (XII.14.) KT.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 6/2001. (XII.14.) KT.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 6/2001. (XII.14.) KT.sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi.

Szakmagyakorlási tevékenységet a szakterülete szerint hatáskörrel rendelkező területi szakmai kamara engedélyezi. A TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVEZÉSI VALAMI T AZ ÉPÍTÉSÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI JOGOSULTSÁG SZABÁLYAIRÓL [104/2006. (IV. 28.) KORM. RE DELET] A rendelet hatálya az alábbi szakmagykorlási

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések Fiatal Gazda pályázat 2015 Hogyan zajlik a pályázás? Felkészülés: Az ügyfeleinknek át kell gondolniuk milyen tevékenységet folytatnának, ami megfelel a pályázat előírásainak.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

TARGONCA TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE

TARGONCA TÁJÉKOZTATÓ A RÉSZTVEVŐ RÉSZÉRE F E D E R A L T R U S T C O M P A N Y K O R L Á T O L T F E L E L Ő S S É G Ű T Á R S A S Á G Iroda: 1048 Budapest, Megyeri út 202. Telefon: 798 42 18 Mobil: 06 20 / 373 8889 Web: www.gkivizsga.com; www.targoncavizsga.com;

Részletesebben

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf.

Á Általános iskola 5-8. évf. K Középiskola 7-13. évf. DUNAHARASZTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁGA ÁLTAL KIÍRT "DUNAHARASZTI DIÁKÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZAT 2011" Beadási határidő: 2011. június 24. 10 óra Aláírás nélküli

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Újhartyán Város Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról

Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete. a helyi iparűzési adóról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2002. (XII. 27.) KT. számú rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben az időközi módosításokat tartalmazó 9/2003. (III. 28.), a

Részletesebben

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem

1. A nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásban szereplő adataim alapján hatósági bizonyítvány kiállítását kérem Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 96/E. alapján EU/EGT tagállamban, Svájcban vagy Magyarországgal szociálpolitikai, illetve

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának 30/2012. (XII. 12.) sz. Önkormányzati rendelete a helyi adókról EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás

10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás 10/2009. (XI. 09.) rektori utasítás az 1/2012. (III. 1.) rektori utasítással egységes szerkezetbe foglalt, a Budapesti Gazdasági Főiskolán használatos munkaügyi iratmintákról és nyomtatványokról BUDAPEST

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete

Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete Kisar Község Önkormányzata Képviselő-testületének (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) 12/2004. (XII. 16.) Önkormányzati rendelete - a helyi iparűzési adóról - A képviselő-testület a helyi önkormányzatról

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 42/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelete az idegenforgalmi adóról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 35/2014.(XII.19.) számú önkormányzati rendelettel.)

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek)

Új Szöveges dokumentum. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ (hátrányos helyzetűek) TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozatás bővítését szolgáló támogatásról (bértámogatás) hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén

Részletesebben

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából

Tartózkodási engedély kérelem családi együttélés biztosítása céljából BEVÁNDORLÁSI ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI HIVATAL Tartózkodási kérelem családi együttélés biztosítása céljából Kérelmet átvevő hatóság: Gépi ügyszám: Kérelem adatbevitelét végző szerv: Tartózkodási kiadása első

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben