A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ"

Átírás

1 A projektet támogatja az EURÓPAI UNIÓ

2 Tartalomjegyzék I. Az Esély a vállakozásra projekt rövid összefoglalója... II. Iparûzés magyar állampolgárok részére Ausztriában... III. Határon átnyúló szolgáltatás nyújtása Ausztria felé... IV. Konkrét esetek feldolgozása... V. Hasznos honlapok... 2

3 I. Az Esély a vállakozásra projekt rövid összefoglalója I. 1 Esély a vállalkozásra projekt koncepciója Az Esély a vállalkozásra projekt az Európai Unió bôvítését követô alkalmazkodási periódusokban kíván útmutatást nyújtani a kis- és középvállalkozásoknak a határon átnyúló szolgáltatások, vállalkozás alapítás és vállalkozások közötti kooperáció terén. Célja a folyamatos és fenntartható határon átnyúló tapasztalat- és információcsere megkönynyítése, az ismereteknek a lehetô legtöbb gazdasági szereplôhöz való eljuttatása, ezáltal a vállalkozói kapacitások és képességek fejlesztése a térség gazdaságában rejlô lehetôségek kiaknázása érdekében. I. 2 A projekt céljai és célcsoportjai A projekt közvetlen célja a határon átnyúló gazdasági együttmûködés ösztönzése, beleértve a turizmust is. A pályázat az osztrák magyar határ két oldalán már mûködô, illetve induló vállalkozások eredményesebb piaci szerepléséhez, ismereteinek bôvítéséhez kíván támogatást nyújtani. A projekt távlati céljai közé tartozik a meglévô gazdasági potenciál továbbfejlesztése, a transzparens üzleti környezet megteremtése a határmenti területen induló vállalkozások számára. A terv támogatja a határon átnyúló üzleti tevékenység kiszélesítését, ösztönzi az új üzleti vállalkozások indítását a határ mindkét oldalán. Fontosnak tartja a gazdasági együttmûködés lehetôségeinek tudatosítását a vegyesvállalatok alapítása céljából. A projekt célcsoportjába elsôsorban olyan tudatos ipari, zömében építôipari és mellékágazataival foglalkozó magyar és osztrák kis- és középvállalkozások tartoznak, akik ausztriai, valamint magyar gazdasági és üzleti kapcsolatok kiépítésére, új vállalkozások alapítására, valamint kooperációra törekszenek. 3

4 I. 3 A projekt fő tevékenységei Nyitókonferencia, melynek célja a projekt ötlet beültetése a köztudatba, a program nyilvánosságának biztosítása a sajtó segítségével és a vállalkozók érdeklődésének felkeltése. A projekt megvalósítása közben tanulmányozzuk a Burgenlandi Gazdasági Kamara tanácsadói tevékenységét és ezt felhasználva fejlesztjük a magyar tanácsadói gyakorlatot. Tanácsadó napok megtartása Győr-Moson- Sopron, Vas és Zala megyében. A személyes kérdésfelvetés módot ad a legszükségesebb gyakorlati információk megszerzésére. Burgenlandi szeminárium és kooperációs találkozó, a tapasztalatszerzést, kapcsolatépítést szolgálja, ezzel is elősegítve az osztrák magyar vállalkozások közti kooperációt. Egy burgenlandi vagy Bécs környéki tanulmányúton szintén személyes tapasztalatszerzésre nyílik lehetőség, egy már sikeresen letelepedett vállalkozás példáján keresztül. Konklúzióként elkészül az Esély a vállalkozásra kiadvány, amely a leggyakoribb kérdésekre nyújt válaszokat a kis- és középvállalkozásoknak. Záró workshop, melynek célja a megvalósult programok kiértékelése, fenntartásának biztosítása és további kapcsolódó projekt ötletek generálása. A tanácsadás és a kiadvány legfőbb kérdéskörei a leggyakrabban felmerült vállalkozói megkeresések alapján a következő témákat érintik: 4 határon átnyúló szolgáltatásnyújtás feltételeinek megismerése, Ausztriában, illetve Magyarországon használatos vállalkozási formák megismerése, a két ország cégalapítási feltételrendszerének elsajátítása, kooperációs partnerek keresése.

5 II. Iparûzés magyar állampolgárok részére Ausztriában II. 1 Letelepedési és szolgáltatási szabadság Az EGT-szerzôdés hatálybalépésével Ausztriában is a letelepedési és szolgáltatási szabadság EU-jogszabályai vannak érvényben. A letelepedési szabadság biztosítja az iparûzônek, hogy egy másik EGT/EU-tagállamban szabadon alapítson és mûködtessen vállalkozást. A szolgáltatási szabadság lehetôséget nyit az iparûzô elôtt, hogy tevékenységét, akár átmeneteileg is a határokon túl, egy másik tagállamban végezze. Az EGT/EU-tagállamok polgárai, akik Ausztriában ipari tevékenység gyakorlása céljából telepszenek le, vagy megrendelt ipari munkákat kívánnak elvégezni, az osztrák polgárokkal azonos jogállásúak az állampolgárság tekinetetében. Nincs egyenlô elbánás a kéményseprôknél, a számukra a tartományi jog szerint átruházott feladatok tekintetében, valamint a fegyveres erôknél a katonai fegyverek és lôszerek tekintetében. A magyar állampolgárok vízum- és letelepedési szabadságot élveznek amennyiben nincs belföldi fenntartás ha ipart szeretnének, mint az osztrákok bejelenteni és ûzni. Az EGT/EU-tagállamok polgárainak azonban az iparûzéshez az Ausztriában szükséges engedélyeket kell beszerezniük. Az osztrák iparûzési törvény (GewO 94) szerint megkövetelt szakmai képesítés igazolása a következôk szerint történhet: Megléte egy az osztrák képzettségekrôl szóló rendeletben meghatározott belföldi képzettség igazolásának (pl. Osztrák mestervizsga-, képesítési bizonyítvány) vagy 5

6 Megállapítása a személyes alkalmasságnak a Tartományi Fônökségen vagy a Magisztrátuson keresztül. (pl. Szakmunkásbizonyítvány és mellete a szakmában eltöltött többéves gyakorlat, tanfolyamok elvégzése) vagy Elismertetése a Magyarországon önállóan végzett iparûzésnek az EU/EGT- Elismerésrôl szóló rendelet értelmében (ez többek között a kézmûvesek, a közvetítôk és a gasztronómia számára van kilátásba helyezve) az Osztrák Szövetségi Gadasági és Munkaügyi Minisztérium végzése alapján, vagy Egyenértékû elfogadtatása egy Magyarországon megszerzett szakmai képesítésnek (pl. diploma) az adott osztrák szakmai képesítéssel (ez pl. a tervezô irodák, vállalati tanácsadók stb. esetén lehetséges) az Osztrák Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium végzése alapján. II. 2 Az iparengedély kiváltása Ausztriában Az iparengedély kiállításáért felelôs Hivatalok Bécsben: az iparûzés székhelyéhez területileg tartozó Elôljárósági Hivatal. A tartományokban: a Járási Fônökség ill. Magisztrátus (Eisenstadt és Rust városokban) Az iparûzési kérelemnek az illetéke 43,- Euro, illetve további ügyvezetô kinevezése esetén még 13,- Euro kifizetésével kell számolni. Mely elôfeltételeket kell teljesíteni az iparendedély kiváltásához? Általános feltételek: Iparigazolványt akkor kap, ha az alábbi általános feltételeket teljesíti: Osztrák állampolgárság vagy EGT/EU-polgár, illetve végzés az azzal azonos jogállásról Saját jogosultság (betöltött 18. életév) 6

7 Nem állnak fenn kizáró okok (pl. csôd, gazdasági bûncselekmény, bírósági elmarasztaló ítélet) Megfelelô telephely, szükség esetén engedély az üzemi létesítmény használatára. Ezeket az általános feltételeket a szabad iparûzéséhez is igazolni kell. Különleges feltételek Bizonyos tevékenységekhez (ezek az ipar törvényben az iparjegyzékben felsorolt kisipari tevékenységek és kötött engedélyköteles és nem engedélyköteles kötött ipar) mindig az ipar típusához elôírt képesítési igazolást kell bemutatni. Milyen képesítéseket kell igazolni? Az ipar jellege szerint az általános elôfeltételek mellett különleges feltételeket is teljesíteni kell. Ellenôrizze ezért, hogy rendelkezik-e az elôírt szakmai és kereskedelmi képesítésekkel és a megfelelô, ezeket igazoló bizonylatokkal (szakiskolai bizonyítvány, mester-, illetve képesítô bizonyítvány vagy más, a vonatkozó, a képesítést igazoló rendeletben megnevezett igazolásokkal, pl. alkalmazási idôk). Ipar típusa és a képesítés igazolása Szabad ipar: Képesítési igazolásra (vizsga, iskola, stb.) nincs szükség. Az iparengedélyt azonban ki kell váltani. Kisipari tevékenységek: Sikeresen letett mestervizsga VAGY az érintett kisipari (kézmûipari) tevékenységet oktató iskola elvégzése (pl. Egyetem, szakfôiskola, szakközépiskola, mesteriskola, stb.), amihez a különbözô hoszszúságú gyakorlati idô hozzátartozik. Részipar: Szakmai záróvizsga vagy szakmai tevékenység vagy a vonatkozó iskola vagy tanfolyam. Nem engedélyköteles kötött ipar: Az ipar jellegétôl függôen különbözô képesítési igazolásokra van szükség. Az elôírásban szerepelhet a gyakorlati idô, képzések, meghatározott vizsgák vagy ezek kombinációja. 7

8 Engedélyköteles kötött ipar: Az adott képesítési igazoláson (gyakorlati idô, képzés, vizsga) kívül hatósági engedélyre is szükség van. Mit tegyünk, ha nincs képesítési igazolás? Azok a személyek, akiknek a formálisan elôírt képesítés az adott iparra nincs teljes mértékben a birtokukban, bizonyos feltételek mellett kérhetik a felmentést a képesítés igazolása alól. A felmentés a következô esetekben adható meg: Ha nem áll fenn kizáró ok az iparûzéssel kapcsolatban. Ha a felmentést kérô eddigi képzési fejlôdésébôl és tevékenységébôl feltételezhetô, hogy rendelkezik az iparûzéshez szükséges ismeretekkel, készségekkel és tapasztalatokkal (teljes körû alkalmasság). Ha feltételezhetô a kérelmezô tényleges alkalmassága. Ha a kérelmezôtôl az elôírt képesítési bizonyítvány megszerzése az életkora (kb. a 45. életévtôl), nem megfelelô egészségi állapota vagy egyéb fontos személyes ok miatt nem várható el. Ha különleges helyi sajátosságok miatt a felmentés megadható. A kérelemnek a következôket kell tartalmaznia: Önéletrajz Szakmai, illetve iskolai fejlôdésmenete Üzem átvételérôl, vagy alapításról van-e szó? Az az idôpont, amikortól az önálló tevékenység megkezdését tervezi A tervezett tevékenység leírása Utalás az elvégzett továbbképzô tanfolyamokra, a már letett olyan egyéb vizsgákra, amelyek a képesítési igazolásnál nem voltak elôírva; szükség esetén azon okok felsorolása, amelyek miatt az elôírt képesítési igazolások (pl. nem megfelelô egészségi állapot) megszerzése nem elvárható (különösen a felmentést kérelmezô idôs kora). 8

9 Utalás a különleges helyi viszonyokra, amelyek a felmentés mellett szólnak. A képesítési igazolás alóli felmentést az iparhatóságnál kell kezdeményezni. A képesítési vizsgára bocsátás hiányzó feltételeinek esetén is kérhetô felmentés a feltételekre vonatkozóan annak érdekében, hogy letehesse a vizsgát, amely felmentést a Járási Fônökségnél lehet kérni. A felmentési kérelemben olyan okokat kell megadni, melyekbôl kiderül, hogy a felmentést kérelmezô tanulmányi elômenetele és az eddigi tevékenysége alapján várható a vizsga sikeres letétele. Amenyiben az iparûzés feltételeit nem teljesíti, mert a képesítési igazolást nem tudja felmutatni, és a felmentést nem tudja igénybe venni, ez még nem jelenti, hogy iparûzôként nem önállósíthatja magát! Fennáll annak a lehetôsége, hogy a hiányzó képesítési igazolást az Önnél alkalmazott, az iparûzési törvény elôírásának megfelelô ügyvezetôvel pótolja. Az ügyvezetônek azonban rendelkeznie kell a hiányzó képesítési igazolással (minimum 20-órás bejenetési kötelezettség!) Hogyan juthatunk iparûzési jogosultsághoz? Tájékoztatásért forduljon elôször a helyileg illetékes Osztrák Gazdasági Kamrara Cégalapítási Szolgálatához. Amennyiben az Ön által tervezett tevékenység szabad, vagy nem engedélyköteles kötött iparhoz vagy kisiparhoz tartozik, akkor ezt be kell jelenteni a tevékenység helye szerint illetékes járási fônökségen (Bécsben a Kerületi Elöljárósági Hivatalnál). Az engedélyköteles kötött ipar esetében a tartományi fônök illetékes. Csak akkor menjen az ipari hatósághoz, ha minden feltétel, mint az ágazat, az ipari tevékenység típusa, a vállakozás neve, a székhely, a finanszírozás, a vállalkozás cégformájának megválasztása, a saját személyét érintô feltételek tisztázva vannak. Az engedélyköteles kötött ipari tevékenység megkezdése iránti kérelmet a tartományi fônöknek kell benyújtani; minden egyéb iparûzést a járási fônökségen/elöljáróságon (saját alapszabállyal rendelkezö városok esetén) kell bejelenteni. 9

10 Az iparûzési bejelentésnek, illetve az (engedélyköteles kötött) ipari tevékenység megkezdése iránti kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia: Személyi adatok (név, születési idô, lakhely, állampolgárság) Az ipar pontos megjelölése (szabad ipar esetén a tervezett tevékenység pontos megjelölését); az iparkatalógusban megnevezett tevékenységek esetén elegendô az ott megadott megjelölés (ÖNACE-kód = TEÀOR!) A tevékenység végzésére tervezett székhely megjelölése. Az iparûzés bejelentéséhez, illetve az engedély iránti kérelemhez a következô iratokat kell mellékelni: Egyéni vállalkozásnál: Születési anyakönyvi kivonat Ideiglenes bejelentett lakcím Ausztriában Állampolgárság igazolása Bejelentôlap Adott esetben házassági anyakönyvi kovonat, ill. a házasság felbontását igazoló okirat Adott esetben a felsôfokú végzettség igazolásának az okiratai Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat arról, hogy nem állnak fenn az iparûzési tevékenységet kizáró okok Adott esetben a képesítés igazolása (pl. bizonyítványok), illetve a felmentési végzés Társaságok esetén: Az üzleti vállalkozás, ill. a korlátolt felelôsségû társaság három hónapnál nem régebbi cégkivonata vagy A kereskedelmi jogi, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetén a társasági szerzôdés Nyilatkozat az iparûzési tevékenységet bejelentô, illetve az engedélyt kérô részérôl az 10

11 iparûzési törvény szerinti ügyvezetô kinevezése esetén (pl. a vállalkozójelölt hiányzó képesítésének helyettesítése miatt) Amennyiben kinevezésre kerül egy az iparûzési törvény elöírásainak megfelelô ügyvezetô: Születési anyakönyvi kivonat Állampolgárság igazolása Bejelentôlap Adott esetben házassági anyakönyvi kovonat, ill. a házasság felbontását igazoló okirat Adott esetben a felsôfokú végzettség igazolásának az okiratai Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A területi betegbiztosítási pénztár igazolása az iparûzési törvény szerinti ügyvezetô esetén Adott esetben a képesítés igazolása Ügyvezetöi nyilatkozat (nyilatkozat a mûködésrôl, ill. arról, hogy vele szemben nem állnak fenn kizáró okok. II. 3 A cégformák áttekintése (lásd a mellékletben található táblázatban) II. 4 Biztosítási és adófizetési kötelezettségek Vállalkozói társadalombiztosítás A vállalkozói társadalombiztosítás keretein belül kötelezô biztosítással kell rendelkeznie az összes Egyéni vállalkozónak, A közkereseti társaság, ill. kisüzemi közkereseti társaság társasági tagjainak, A betéti társaság, ill. kisüzemi betéti társaság beltagjának, A kft. ügyvezetö társasági tagjának, ha nem az általános társadalombiztosítási törvény szerint kell kötelezô biztosítással rendelkeznie, 11

12 Az új önálló tevékenységet végzôknek is rendelkezniük kell kötelezô biztosítással, ha átlépnek egy bizonyos kisösszegû jövedelmi határt. Ez a személyi kör beteg-, nyugdíj- és balesetbiztosítással rendelkezik. A biztosítás általában a bejelentés napjával kezdôdik, az engedélyköteles, kötött iparok esetében az engedély kiadásával. A balesetbiztosítást mindig fizetni kell! Mértéke: 87,60 /év 7,30 / hónap A társadalombiztosítás a következôket tartalmazza: Nyugdíjbiztosítás 15,25% Betegbiztosítás 9,1% A nyugdíj- illetve betegbiztosítás a nyereség után fizetendô, tehát a bevétel és kiadások után megmaradt nyereség alapján történik a számítás. Az újonnan alapítokra akik elôször rendelkeznek kötelezô biztosítással az elsô három évben kedvezményes szabályozás vonatkozik. Betegbiztosítás A betegbiztosítási járulékok esetén az elsô két évben nincs utólagos számítás!!! Tárgyév 1. és 2. évben Összegek Fix: 48,94 havonta, magasabb bevétel esetén sem kell többet fizetni Betegbiztosítás elôzetesen 48,94 3. évben Amennyiben a társadalombiztosítási járulékalap meghaladja a 537,78 / hó, akkor a különbség után a járulékalapot 9,1%-kal kell beszorozni (a legmagasabb járulékalap: 4.375) Az utólagos fizetési kötelezettség összege így elérheti a havi 349,19 12

13 Nyugdíjbiztosítás Tárgyév Összegek Nyugdíjbiztosítás elôzetesen 82,01 / hó 1. és 2. és 3. év Az utólagos befizetés mértéke így elérheti akár 585,18 / hó összeget Amennyieben a társadalombiztosítási járulékalap meghaladja a 537,78 / hó, akkor a különbség után utólagos fizetési kötelezettség áll fenn a 15,25%-nak megfelelôen (a maximális járulékalap 4.375). Társadalombiztosítási összegek az elsô és második évben Tárgyév Betegbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Balesetbiztosítás Összesen Havonta 48,94 82,01* 7,30 138,25 Összegek 146,82 246,03* 21,90 414,75 Évente 587,28 984,12* 87, ,00 Társadalombiztosítási összegek a harmadik évben Tárgyév Betegbiztosítás Nyugdíjbiztosítás Balesetbiztosítás Összesen Havonta 48,94* 82,01* 7,30 138,25 Összegek Negyedévente Negyedévente 146,82* 246,03* 21,90 414,75 Évente 587,28* 984,12* 87, ,00 Megjegyzés: Amikor az adóbevallás alapján véglegesek a naptári évre vonatkozó bevételek, akkor kell véglegesen rögzíteni a társadalombiztosítási járulékokat. A *-gal jelölt összegek esetén akkor kell utólagos befizetéssel számolni, ha a tényleges bevételek magasabbak voltak, mint az ideiglenesen megállapított besorolás. Azok a kisvállalkozások melyek forgalma nem éri el a és a nyereség nem haladja meg a 3.997,92 a beteg- ill. nyugdíjbiztosítás fizetése alóli mentességet kérvényezhetnek. 13

14 De ezesetben az iparûzôk biztosítójától semmiféle szolgáltatást nem vehetnek igénybe! A legfontosabb adónemek: Forgalmi adó: a nettó összeg 0%-, 10%- vagy 20%-a, Jövedelemadó: a jövedelem 0 50%-ig ( adómentesség!) Társasági adó: a nyereség 25%-a Béradó: a kereset 0 50%-a, mínusz TB-járulék és adómentes összegek Komunális adó: a bruttó bérösszeg 3%-a Munkáltatói hozzájárulás a családi terheket kiegyenlítö alaphoz + pótlék a fedezeti öszszeghez: a bruttó bérösszeg 4,5%-a + 0,36 tól 0,44%-ig III. Határon átnyúló szolgáltatás nyújtása Ausztria felé A május 1-i bôvítés után a csatlakozási szerzôdés értelmében átmeneti idöszak következett be, amely alatt a régi EU-tagállamok saját munkaerôpiacuk védelmében nemzeti korlátozásokat vezethettek be a munkaerô szabad áramlására vonatkozóan az új tagállamokból. Ausztria élt e jogával s nem nyitotta meg munkaerôpiacát az új tagállamok polgárai felé (Málta és Ciprus kivételével). Ezen védintézkedések maximum 7 évig tarthatóak fenn (2+3+2 év). A határon átnyúló szolgáltatás azt jelenti, hogy anélkül, hogy Ausztriában székhellyel ill. telephellyel rendelkezne egy magyar vállalkozó felvehet megrendeléseket egy osztrák megbízótól ill. a szabad áruforgalom értelmében szabadon értékesítheti az általa elôállított ill. forgalmazott terméket, viszont az áruval közvetlenül összefüggésbe hozható szolgáltatás nyújtásánál már az osztrák nemzeti szabályozásokat, illetve a munkaerô bevonására vonatkozó korlázozásokat kell figyelembe venni (pl. be- ill. összeszerelési munkák). 14

15 A csatlakozási szerzôdésben Ausztria a következô ágazatokat jelölte meg, és notifikáltatta az Unió illetékes Bizottságánál: Kertészeti szolgáltatások (TEÁOR: 01.41) Köfaragás és megmunkálás (TEÁOR: 26.7) Acél- és könnyûfémszerkezetek elôállítása (TEÁOR: 28.11) Építôipar és mellékágazatai (TEÁOR: ) Ôrzô-védô szolgáltatások (TEÁOR: 74.60) Épületek, raktárak és tömegközlekedési jármûvek takarítása (TEÁOR: 74.70) Otthoni betegápolás (TEÁOR: 85.14) Szociális ellátás, gondozás (TEÁOR: 85.32) Ezen úgynevezett érzékeny ágazatokban a határon átnyúló szolgáltatásoknál a munkaerôre vonatkozóan minden esetben kiküldetési vagy munkavállalási engedélyt kell beszerezni az osztrák külföldiek foglalkoztatásáról szóló törvény rendelkezései alapján a helyileg illetékes Munkaügyi Hivatalnál (AMS). Minden esetben a helyi munkaerôpiac felülvizsgálata után adható csak ki az engedély! Az építôiparban és mellékágazataiban (magas-, mélyépítés, szerelési munkálatok, gépek üzemeltetése) nem adható ki kiküldetési engedély, minden esetben munkavállalási engedély kérvényezése szükséges!!! Az engedély iránti kérelmet mindig az osztrák megrendelônek kell a helyileg illetékes AMS-nél benyújtani. Természetesen a kiküldetés idejére a magyar munkavállalókra az osztrák bér-és munkafeltételek vonatkoznak, azaz a magyar foglalkoztató az ausztriai kiküldetés idejére az osztrák kollektív szerzôdésben foglaltak szerint kell, hogy a béreket kifizesse (minden szakmában külön van megállapítva a minimálbér)! A liberalizált ágazatokban a kiküldendô dolgozók részére nem engedélyeztetési, hanem csupán bejelentési kötelezettség vonatkozik, 15

16 az osztrák bér-és munkafeltételek betartására vonatkozóan. Kiküldetés engedélyeztetése a helyi munkaerôpiac felülvizsgálata nélkül Amennyiben indokolt, pl. üzembehelyezésnél, garanciális javítás ill. szervízelési munkák esetén hogy a magyar gyártó cég dolgozói végezzék el a munkát, úgy a meglévô magánjogi szerzôdés alapján az illetékes Osztrák Munkaügyi Hivatal a helyi munkaerôpiac felülvizsgálata nélkül is kiállíthatja a kiküldetési engedélyt (a projekt idôtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, illetve a kiküldetésben lévôk max. 4 hónapra kaphatják meg az engedélyt)! Határon átnyúló szolgáltatás nyújtása további munkaerô bevonása nélkül A szolgáltatások szabad áramlásának elve biztosítja, hogy az EU polgárainak joguk van szolgáltatásokat nyújtaniuk bármely tagállamban, akár állandó, akár ideiglenes alapon. A munkaerôpiaci korlátozások csakis a munkavállalókra vonatkoznak, vagyis a vállalkozó egyedül szabadon nyújthat határon átnyúló szolgáltatásokat, bizonyos feltételek mellett. Mivel az Európai Unió nem rendelkezik az iparengedélyek kiadásáról, így ez a nemzeti hatóságok körébe tartozik. Az EU a maga részérôl csak annyit vár el, hogy a tagországok az engedélyek kiadásakor a más tagállamok polgárainak kérelmeit ugyanúgy bírálják el, mint sajátjaikét. Ennek értelmében az elsô határon átnyúló szolgáltatást megelôzôen a magyar egyéni vállalkozónak el kell fogadtatnia Ausztriában a Magyarországon megszerzett iparengedélyét, mert Ausztriában az osztrák iparûzési feltételeknek kell megfelelni. Tehát azon szakmákban, melyeknél Ausztriában igazolni kell a szakképesítést, ugyanazon feltételeknek kell eleget tenni a magyar vállalkozóknak, mint az osztrák kollégáiknak. 16

17 A határon átnyúló szolgáltatás alapfeltételei: Magyarországon érvényes iparengedéllyel kell rendelkezni Amennyiben az adott tevékenység Ausztriában szakképesítéshez kötött, úgy elismertetése a Magyarországon önállóan végzett iparûzésnek, ill. szakmai alkalmasságnak, vagy (Anerkennung gem. 373 c GewO) egyenértékû elfogadtatása egy Magyarországon megszerzett szakmai képesítésnek (pl. Diploma) az adott osztrák szakmai képesítéssel (Gleichhaltung gem. 373 d GewO) Az elsô határon átnyúló szolgáltatást megelôzôen kell a kérelmet (Antrag auf Anerkennung/ Gleichhaltung) benyújtani az Osztrák Gazdasági és Munkaügyi Minisztériumba, melyhez a következô dokumentumokat kell csatolni: Az állampolgárság igazoló okmány Erkölcsi bizonyítvány (nem idösebb, mint 3 hónap) A Magyarországon megszerzett szakképesítés illetve iparûzés igazolása (Ezen igazolást kizárólagosan az Oktatási Minisztérium Ekvivalencia Központja állíthatja ki!) Magyar Ekvivalencia és Információs Központ 1055 Budapest, Szalay utca Tel.: +36 1/ , fax: +36 1/ , Internet: Ezen okmányokat hitelesített fordításban kell csatolni a kérelmhez és elküldeni a következô címre: An das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abt. I/9 Stubenring 1 A-1011 Wien 17

18 A kérelmet csakis az elsô határon átnyúló szolgáltatást megelôzôen kell benyújtani, s kivárni az Osztrák Minisztérium végzési határozatát. Amennyiben az egyéni vállalkozó pozitív határozatot kap úgy annak birtokában valóban szabadon nyújthat szolgáltatást egyedül Ausztria egész területére vonatkozóan, anélkül, hogy telephelyet létesítene. Amennyiben azonban munkavállalóit is szeretné hozni, úgy azokra a már leírt engedélyeztetési eljárások vonatkoznak! Közösségi adószám igénylése Magyarországon Továbbá a szolgáltatásokra vonatkozóan a szolgáltatás helye lesz a meghatározó, így bizonyos esetekben az osztrák ÁFA-törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni, s be kell jelentkezni osztrák adóalanynak is. Pl. ha nem másik cégnek, hanem magánszemélynek nyújtanak közvetlenül szolgáltatást, ill. közvetlenül a fogyasztónak adják el termékeiket! Finanzamt Graz-Stadt Conrad- von- Hötzendorf-Straße A-8010 Graz Tel.: /881-0 Fax: / Továbbra is Magyarországon maradnak adózók, Ausztriában csakis az ott keletkezett forgalom után kell az ÀFA-bevallásokat negyedéves vagy havi rendszerességgel benyújtani! Eszerint a befizettett ÀFA-t módjukban áll visszaigényelni is Ausztriában! Ha valaki Magyarországon pl. alanyi jogon ÀFA-mentességet élvez, az csakis az ország határain belül érvényes, Ausztriában az osztrák ÀFÀ-val emelt összegrôl kell a számlát kiállítani! Amennyiben nem áll szándékukban céget alapítani Ausztriában, s a meglévô magyarországi vállalkozásuk által szeretnének határon átnyúló szolgáltatást nyújtani, úgy az osztrák ügyfelek megrendeléseit csak Magyarországon vehetik fel! 18

19 IV. Konkrét esetek feldolgozása IV.1 Festô egyéni vállalkozó Ausztriában a festô-és mázoló szakma mesterviszgához kötött tevékenység. Amennyiben Ön Magyarország-i mestervizsgával rendelkezik, úgy azt el kell fogadtatni az Osztrák Munkaügyi és Gazdasági Minisztériumnál. Ha mestervizsgája nincs, de szakmunkásbizonyítványa igen, s mellette igazolni tud legalább három éves önálló vállalkozói múltat festôként, akkor van esélye arra, hogy kérelmét a minisztérium pozitívan bírálja el. Természetesen a pozitív határozat csakis Önt egyedül jogosítja majd fel a határon átnyúló szolgáltatás nyújtására ( érzékeny ágazat). Munkavállalóit nem viheti magával! Amenyiben magánszemélyeknek fog szolgáltatni úgy be kell jelentkeznie a Graz-i Adóhivatalhoz is! IV.2 Szabadtéri színpadok, sátrak felállítása inkl. Technika BT Amennyiben elôre gyártott elemek meghatározott idôre történô, helyszíni összeszerelésérôl, illetve felállításáról van szó, úgy a követkeôök szerint kell eljárni. Magánjogi szerzôdést kell kötni az osztrák megbízóval. Mivel ez a tevékenység nem szakképesítéshez kötött, így nem kell a szakmai alkalmasságot külön elfogadtatni, amennyiben Magyarországon érvényes iparengedéllyel rendelkezik. Abból kiindulva, hogy munkavállalóira is szüksége lesz a felépítés során, részükre kiküldetési igazolást kell beszerezni a helyi Munkaügyi Központnál. A kérelem beadásakor a magyar munkáltatónak nyilatkoznia kell az osztrák munka- és bérfeltételek betartásáról és igazolni kell, hogy a kiküldendô munkavállalói határozatlan idôre szóló munkaszerzôdésben vagy legalább egy éve munkaviszonyban állnak, továbbá, hogy biztosítva vannak (igazolás a magyarországi TB-töl: E 101- es formanyomtatvány). 19

20 IV.3 Kômûvesmester egyéni vállalkozó Ausztriában az építôiparon belül nincs külön kômûvesmester, hanem kivitelezési munkák esetén az építômesteri szakképesítés megléte szükségeltetik. Ezen építômesterek egyébként családi házak tervezési munkálatait is végezhetik, nem kell külön építészmérnöki diplomával rendelkezniük. Ìgy tehát, ha Ön kômûves munkálatokat szeretne végezni Ausztriában úgy az építômesteri képesítés hiányában- ezt az iparágat csakis a kômûves munkálatokra leszûkítve ûzheti, miután az oszták minisztériumnál elfogadtatta a magyar mestervizsgáját. Mivel e tevékenység is az érzékeny ágazatok közé tartozik, Ön is csak egyedül nyújthat határon átnyúló szolgáltatást, további munkaerô bevonása nélkül! Attól függôen, hogy ausztriai megbízója cég vagy magánszemély, az utóbbi esetében kell, hogy a Graz-i Adóhivatalnál is bejelentkezzen. IV.4 Kertépítés KFT Ausztriában a kertészeti munkák szakképesítéshez kötöttek. Ennek megfelelôen a KFT részérôl pl. ügyvezetô (egy személy) kérheti meg a Magyarországon megszerzett képesitésének az elismertetését, illetve adott esetben diplomájának (pl. kertészmérnök) egyenértékû elfogadtatását. Figyelem a képzettség mellet egyéves gyakorlat igazolása is szükséges! Mivel e tevékenység is az érzékeny ágazatok közé tartozik, csakis az a személy dolgozhat, akinek a nevére szól a BMWA által kiállított végzés. Ammenyiben a KFT munkavállalóit is szeretné bevonni az ausztriai megrendelések teljesítésekor, úgy részükre minden egyes projektre kiküldetési engedély beszerzése szükséges! IV.5 Fodrász egyéni vállalkozó Amennyiben egy ausztriai szalonban szeretné e szolgáltatást kínálni, úgy elengedhetetlen az osztrák iparengedély kiváltása! Ha azonban 20

21 csak alkalomszerûen, meglévô magyarországi üzlete mellett, úgymond mobil fodrászként szeretne elôre felvett megrendeléseket magánházaknál teljesíteni, úgy el kell fogadtatnia a Magyarországon megszerzett képesítését, illetve meglévô fodrász iparengedélyét. Mivel a fodrász mestervizsgához kötött iparág, így ha csak szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkezik, mellette minimum három éves önálló vállalkozói múltat is igazolni kell. Továbbá Önre is az osztrák ÁFA-törvény fog vonatkozni, ugyanis vendégköre kizárólag magánszemélyként veszi igénybe a szolgáltatásokat, melyek teljesítése Ausztriában fog történni. IV.6 Hidegburkoló - KKT A társasági tagok mindegyikének lehetôsége van arra, hogy külön-külön elfogadtassák a Magyarországon megszerzett mestervizsgájukat Ausztriában. Amenyiben az elôírt szakképesítést nem tudják igazolni, úgy egy hat éves önálló vállalkozói múltat kell igazolni az adott területen. Természetesen a munkaerô bevonására vonatkozóan itt is korlátozások vannak érvényben, ennek megfelelôen csakis munkavállalási engedély beszerzése után dolgozhatnak a magyar KKT alkalmazottai Ausztriában. IV.7 Pékség KFT Amennyiben a már Magyarországon elkészített, megsütött pékárut szeretnék közvetlenül a fogyasztóknak (mobil árusítás) értékesíteni Ausztriában úgy arra az Osztrák Iparûzési jog (GewO 94 gem. 53a ) mindenféle helyi korlátozás nélkül lehetôséget nyújt. Természetesen elôfeltétel, hogy Magyarországon a pékség érvényes iparengedéllyel rendelkezzen. Továbbá bejelentkezési kötelezettség a Graz-i Adóhivatalnál. Természetesen a sofôrök részére kiküldetési igazolást kell a helyi AMS-nél kérvényezni, melyben a magyar munkáltató vállalja az osztrák bér-és munkafeltételek betartásását. 21

22 IV.8 Takarítás egyéni vállalkozó Az egyszerûbb úgynevezett bejárónôi feladatok elllátása vagyis magánházaknál történô takarítási munkálatok elvégzéséhez iparengedély megléte ugyan szükséges, viszont szakképesítést nem kell igazolni. E tevékenységbe tartoznak még a kisebb házkörüli munkák, így pl. a fûnyírás, hólapátolás, járda tisztán tartása stb. Ez a szabad ipar már nem elegendô azonban az irodaházak takarítási munkálatainak elvégzéséhez. Mivel nem kell szakképesítést igazoltatni, így nincs külön engedélyeztetési eljárás sem, viszont Önre is vonatkozik a bejelentkezési kötelezettség a Graz-i Adóhivatalnál! Továbbá ne feledje, hogy a takarítás is az érzékeny ágazatok közé tartozik, így csakis Ön egyedül nyújthat határon átnyúló szolgáltatást, meglévô érvényes magyarországi iparengedélyének birtokában! IV.9 Piacozás egyéni vállalkozó Ha Magyarországon rendelkezik érvényes iparengedéllyel, úgy ausztriai piacokon, vásárokon szabadon árusíthatja portékáját. Természetesen a helyre engedélyt kell beszereznie pl. Az Önkormányzattól vagy a helyi Paci Felügyelôségtôl, attól függôen, hogy ki a mûködtetô. Továbbá a Graz-i Adóhivatalhoz is be kell jelentkeznie. Ha munkavállalóit is szeretné magával hozni, úgy részükre kiküldetési igazolás beszerzése szükséges. Nem szükséges, de érdemes a magyar iparigazolványt németre lefordíttatni, s szükség esetén azt felmutatni az ellenôrzô osztrák hatóságok felszólítására. IV.10 Kürtôskalács készítô egyéni vállalkozó Ha csak helyszíni értékesítésrôl van szó, mint pl. a piaci árus esetében, úgy hasonlóképp kell eljárni. Viszont, ha az elôre elkészített tésztát a helyszínen süti készre úgy pék- vagy cukrász szakképesítését is el kell fogadtatni az Osztrák Munkaügyi és Gazdasági Minisztériumnál. 22