Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről"

Átírás

1 Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18. (1) és (2) bekezdése, valamint 29. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy megállapítsa az önkormányzat által a helyi sajátosságoknak megfelelõ, a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a gyermekek veszélyeztetettségének megelõzéséhez, megszüntetéséhez igénybe vehetõ ellátások egyes formáit, szervezeti kereteit, az eljárási és jogosultsági szabályokat, továbbá azok igénybevételének és érvényesítésének módját, feltételeit és garanciáit a Gyvt-ben és a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.)Kormány rendeletben (továbbiakban: Gyer.) foglaltakkal összhangban. A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Szentlőrinc város területén a/ tartózkodó magyar állampolgárokra, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire, b/ a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében a fentiekben foglaltakon túlmenõen kiterjed az Európai Szociális Kartát megerõsítõ országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. (3) E rendelet szerint kell eljárni az (1) bekezdésben meghatározott személyeken kívül Szentlőrinc város közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével, vagy elháríthatatlan kárral járna.

2 2 3. Szentlőrinc Város Képviselõ-testülete a gyermekek védelmére az alábbi ellátási formákat biztosítja: a.) pénzbeli és természetbeni ellátás: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgálat, - gyermekek napközbeni ellátása, (bölcsõdei, óvodai, általános iskolai napközi otthonos ellátás) II. FEJEZET Eljárási rendelkezések 4. (1) E rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet - a rendeletben foglalt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások kivételével - Szentlőrinc Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályának Szociális Csoportjánál (7940 Szentlőrinc, Templom tér 8.) terjesztheti elõ a szülõ, vagy más törvényes képviselõ (továbbiakban: kérelmezõ) az egyes ellátási formákra a hivatal által rendszeresített nyomtatványon. (2) Hivatalból is indulhat eljárás a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó jelzés alapján. Ebben az esetben a pénzbeni sé természetbeni ellátáok megállapítását kezdeményezheti a nevelési-oktatási intézmény, gyámahtóság, további más családvédelemmel foglalkozó személy, illetve a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet is. 5. (1) A kérelemnek tartalmaznia kell: - a kérelmezõ, valamint a gyermek(ek) és a közös háztartásban élõ közeli hozzátartozók személyazonosító adatait, valamint vagyoni és jövedelmi viszonyait, - társadalombiztosítási azonosító jelüket, - állampolgárságukat, illetve bevándorolt vagy menekült státuszukat, - jogosultság megállapításához szükséges adatokat. (2) A számítógépen vezetett adatnyilvántartásra, az adatok kezelésére, a Gyvt rendelkezései az irányadók. 6. (1) Az ellátások iránti kérelemhez - a jogosultság megállapításához - csatolni kell a Gyer.65. (1) bekezdésében felsoroltakat, illetve vagyonvizsgálat esetén a felhívástól számított 8 napon belül a Gyer. 6. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot. (2) A jövedelmet kérelmezõ és családjában élõk három havi nettó átlagkeresetérõl szóló jövedelemigazolással, alkalmi munkavégzés esetén alkalmi munkavállalói

3 3 könyvben munkáltatói igazolással, munkanélküli járadékban részesülõk esetében a Munkaügyi Központ által kiadott határozat másolatával, jövedelemnélküliek esetében a regisztráltságot igazoló munkanélküli kiskönyvvel, a gyermek tartós betegségét, illetve fogyatékosságát szakorvosi igazolással, az elhalálozást halotti anyakönyvi kivonattal, a várandósságot terheskönyvvel, a nevelésbe vételt, illetve annak megszûnését gyámhivatali határozattal, a kórházi kezelést az ellátást végzõ intézmény által kiadott igazolással, a tanulói jogviszonyt iskolalátogatási igazolással, az óvodai és a bölcsõdei nevelést a gyermek napközbeni ellátását végzõ intézmény igazolásával, az iskoláztatással kapcsolatos eseti kiadásokat számlával, vagy az iskola által kiadott igazolással kell bizonyítani. Az elemi kár tényét az önkormányzat környezettanulmány útján állapítja meg. (3) Adathiányosan elõterjesztett kérelem esetén a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a kérelmezőt - megfelelő határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra kell felhívni. 7. (1) A jövedelem számításnál a Gyvt. 5.. r.) pontjában foglaltakat kell alkalmazni, mely szerint jövedelemnek a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. 4. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak minõsülnek. (2) Az ellátásban részesülõ köteles a jogosultság feltételeit érintõ lényeges tények, körülmények megváltozását 15 napon belül jelezni. (3) Jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybe vett ellátás esetén az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemûen igénybevevõt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére. (4) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenõlegesen elrendelni. Az ellátás megtérítése az igénybevétel jogosulatlanságáról való lehet tudomásszerzéstõl számított 3 hónapon belül rendelhetõ el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtõl, illetve az ellátás megszűnésétõl egy év már eltelt. (5) A (4) és (5) bekezdés szerinti megtérítést Szentlőrinc Város Polgármestere rendeli el, indokolt esetben legfeljebb 12 hónapra részletfizetés engedélyezhetõ. (6) A megtérítést méltányosságból, környezettanulmány alapján Szentlőrinc Város Polgármestere elengedheti, csökkentheti, illetve részletfizetést engedélyezhet, ha a jogosulatlanul felvett támogatás visszafizetése a családban élõ gyermek(ek) megélhetését veszélyezteti. (7) Átruházott hatáskörben hozott érdemi döntés ellen a határozat kézbesítésétõl számított 15 napon belül Szentlőrinc Város Képviselõ-testületéhez címzett, Szentlőrinc Város Polgármesteréhez benyújtott, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. (8) A Képviselõ-testület határozata ellen - jogszabálysértésre való hivatkozással- 30 napon belül keresettel lehet folyamodni a Baranya Megyei Bírósághoz.

4 4 Környezettanulmány 8. (1) A Szociális Csoport ügyintézője a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásokra irányuló kérelem elbírálásához környezettanulmányt készít. (2) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a hivatal ügyintézője más ügy kapcsán részletes információkkal rendelkezik és feltételezhető, hogy a tudomásszerzés óta az ügyfél javára lényeges változás nem következett be. Az ellátások rendszere A gyermekek védelmét a képviselő-testület az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátások keretében biztosítja: 9. a.) pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás. b.) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások - gyermekjólti szolgálat - gyermekek napközbeni ellátása ( bőlcsödei, óvodai, általános iskolai napköziotthonos ellátás) Ellátások folyósítása 10. (1) A támogatások kifizetése a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal pénztárából, külön kérelem esetén banki vagy postai átutalással a Szociális Csoport által készített kimutatás alapján. Ellátások felülvizsgálata 11. (1) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a Gyvt (2) bekezdése értelmében a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél 3 hónap, egyéb jövedelmeknél pedig 1 év. III. FEJEZET Pénzbeli és természetbeni ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 12.

5 5 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos hatáskört Szentlőrinc Város Jegyzője (továbbiakban jegyző) gyakorolja. 13. (1) A jegyző megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb összege) a 130%-át, aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a Gyvt. 20. (3) vagy (4) bekezdésében foglalt feltételeknek; b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 120%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a Gyvt. (7) bekezdésben meghatározott értéket. (2) A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában, b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít. (3) A pénzbeli támogatás esetenkénti összegét az Országgyűlés a költségvetési törvényben határozza meg. 14. A kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható. A jogosultság elbírálásánál vagyoni helyzet vizsgálatát akkor lehet elrendelni, ha az önkormányzat hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány megállapításai alapján a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatoknak. 15. (1) Meg kell szüntetni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre megállapított jogosultságot: a) ha megállapítást nyert, hogy a kérelmező szándékosan valótlan adatot közölt, vagy olyan körülményt hallgatott el, amely figyelembevételével nem lett volna jogosult a kedvezményre, a jogosultság megszűnésének napjától, b) ha a kérelmező nem tett eleget e rendelet 7. (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettségének, a jogosultság megszűnésének napjától, c) ha a jogosultság feltételei megszűntek, illetve megváltoztak a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének változása miatt, a ténymegállapítás napjától,

6 6 d) ha a gyermek tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták, a jogosultság megszűnésének napjától, illetve ilyen esetben nem kerülhet sor a kedvezményre való jogosultság megállapítására sem. (2) A kedvezményre való jogosultság megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 16. (1) A képviselő-testület a gyermeket Ft-tól Ft-ig terjedő mértékben rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, feltéve, hogy a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 120 %-át. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásával idõszakos létfenntartási gondnak, illetve létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetnek tekinthetõ különösen: a/ - szülõ balesete, halála, - családot ért elemi kár, - szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya gyermekének megtartásához, illetve a gyermek fogadásának elõkészítéséhez kapcsolódó kiadás, - szülõ, gyermek betegsége. b/ - gyermek tartós, vagy átmeneti nevelésbe vételének megszûnése, illetve családba történõ visszahelyezése, - gyermektartásdíj megelõlegezésére való jogosultság objektív hiánya, - gyermek iskoláztatásával járó rendkívüli kiadás, - a gyermek láthatását elõsegítõ kiadás. 17. Iskoláztatás céljára rendkívüli gyermekvédelmi támogatás nem állapítható meg azon tanulói, vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkezõ gyermeknek, aki a tárgyév július hónapjában központi támogatásban részesül. 18. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is megállapítható, különösen a védelembe vett gyermekek számára. Természetbeni ellátásként nyújtható különösen ha a kérelem az általános iskolás gyermek tankönyv- és tanszerellátásának támogatására, a tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalására irányul. (2) Az (1) bekezdésben foglalt esetekben a támogatás közvetlenül az oktatási intézmény gyermekvédelmi felelősének, illetve a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának, valamint az egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézménynek is kifizethető.

7 7 (3) A Képviselő-testület a természetben nyújtott ellátásokkal kapcsolatos hatáskör gyakorlását a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egy naptári éven belül legfeljebb egy alkalommal állapítható meg. (2)A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás egyszeri mértéke gyermekenként legfeljebbb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéig állapítható meg. (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapításáról, összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. (5) A rendkívüli támogatás megállapításával kapcsolatos hatáskörének gyakorlását a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át. A Bizottság döntése elleni fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 (tizenöt) napon belül lehet előterjeszteni a képviselő-testülethez címezve. IV. FEJEZET Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 20.. (1) Szentlőrinc Város Képviselõ-testülete személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként gyermekjóléti szolgálatot, a gyermekek napközbeni ellátására bölcsődei, óvodai, iskolai napközi otthonos ellátást biztosít. (2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevétele önkéntes. (3) Ha a gyermek védelme az önkéntes igénybevétellel nem biztosított, a települési önkormányzat jegyzõje a védelembe vétellel egyidejûleg kötelezi a szülõt, hogy folyamatosan vegye igénybe a gyermekek napközbeni ellátását. Gyermekjóléti Szolgálat 21.. (1) A gyermekjóléti szolgáltatást a Szociális Szolgáltató Központ Szentlőrinc keretében a Gyermekjóléti Szolgálat látja el. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történõ nevelésének elõsegítése érdekében a/ a gyermeki jogokról és a gyermek fejlõdését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájárulás segítése, b/ a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelõzését célzó tanácskozás, vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,

8 8 c/ a szociális válsághelyzetben lévõ várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehetõ ellátáshoz való hozzájutás szervezése, d/ a gyermek, illetve családjának segítése az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban, e/ a család segítése az átmeneti gondozást szükségessé tevõ okok megszüntetésében, illetve a gyermek mielõbbi hazakerülésének elõsegítése, f/ a szabadidõs programok szervezése, g) hivatalos ügyek intézésének segítése. (3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelõzése érdekében a/ a veszélyeztetettséget észlelõ és jelzõ rendszer mûködtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elõsegítése a megelõzõ rendszerben, b/ a veszélyeztetettséget elõidézõ okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése. (4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében a/ családgondozás, a családban jelentkezõ mûködési zavarok ellensúlyozása, b/ a családi konfliktusok megoldásának elõsegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, c/ az egészségügyi és a szociális ellátás - különösen a családsegítõ szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése, d/ javaslat készítése a gyermek családjából történõ kiemelésére, a leendõ gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. (5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében a/ a családgondozás biztosítása - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végzõ intézménnyel együttmûködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülõ és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, b/ az utógondozás biztosítása a gyermek családjába történõ visszailleszkedéséhez. (6) A Gyermekjóléti Szolgálat segíti a gyermeket, illetve a családját az átmeneti gondozáshoz való hozzájutásban. A Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója segítséget nyújt a családnak az átmeneti gondozást szükségessé tevõ okok megszüntetésében, illetve elõsegíti a gyermek mielõbbi hazakerülését. (7) A Gyermekjóléti Szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési - oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében a/ folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élõ gyermekek szociális helyzetét veszélyeztetettségét, b/ meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést, c/ elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét,

9 9 d/ szervezi és mûködteti a helyettes szülõi hálózatot, e/ segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását, f/ felkérésre környezettanulmányt készít, g/ kezdeményezi a települési önkormányzatnál az új ellátások bevezetését, h/ vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, i/ biztosítja a gyermekjogi képviselõ munkavégzéséhez szükséges helyiségeket. (8) A Gyermekjóléti Szolgálat eljárása kérelemre, vagy a védõnõi szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos, a nevelési - oktatási intézmény, nevelési tanácsadó, rendõrség, ügyészség, bíróság, társadalmi szervezetek, egyházak, valamint a jegyzõ, a gyámhivatal, vagy bármely állampolgár - a gyermek veszélyeztetettségére utaló - jelzése alapján indul. A Gyermekjóléti Szolgálat felhívja a jelzõrendszer tagjait jelzési kötelezettségük írásban -krízishelyzet esetén utólagosan - történõ teljesítésére. (9) A kérelmet elõterjeszteni, vagy jelzést tenni a Gyermekjóléti Szolgálatnál munkanapokon óráig személyesen a Szentlőrinc, Deák Ferenc u. 20/b szám alatt vagy telefonon az 73/ telefonszámon lehet. Bölcsõdei ellátás 22.. (1) A bölcsõde olyan szolgáltató intézmény, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a gyermek számára. Bölcsõdébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, fogyatékos gyermek az ötödik életévének betöltéséig, illetve annak az évnek december 31-éig vehetõ fel, amelyben a gyermek harmadik életévét, a fogyatékos gyermek az ötödik életévét betölti. (2) A bölcsõde vállalhatja a hat éven aluli fogyatékos gyermek korai fejlesztését, gondozását, fejlesztõ felkészítését, amennyiben ennek tárgyi és személyi feltételeivel rendelkezik. (3) A bölcsõde az alapellátáson túl szolgáltatásként speciális tanácsadással, idõszakos gyermekfelügyelettel, gyermekhotel mûködtetésével, vagy más gyermeknevelést segítõ szolgáltatásokkal segítheti a családokat. (4) A gyermek bölcsõdébe történõ felvételét a szülõ hozzájárulásával a/ a körzeti védõnõ, b/ a házi gyermekorvos vagy háziorvos, c/ a szociális, illetve családgondozó, d/ a gyermekjóléti szolgálat, e/ a gyámhatóság is kezdeményezheti. (5) A bölcsõdei ellátás igénybevételét az - (1) - (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - az intézmény vezetõjének intézkedése alapozza meg. (6) A bölcsõdei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának

10 10 megfelelõen biztosítani kell a/ a gondozás-nevelés feltételeit, b/ az étkeztetést. (7) Az intézményvezetõnek meg kell szüntetni a bölcsõdei ellátást, ha a bölcsõde orvosának szakvéleménye szerint a gyermek egészségi állapota miatt bölcsõdében nem gondozható, vagy magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlõdését. (8) Az intézményvezetõ megszüntetheti a bölcsõdei ellátást: - ha a gyermek - alapos indok nélkül - legalább 6 hétig nem vette igénybe az ellátást, - ha a térítési díj fizetésére kötelezett e kötelezettségének kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget és ezáltal egy hónapos hátraléka keletkezett. (9) Ha a törvényes képviselõ vitatja az intézményvezetõ intézkedését, az intézkedés kézhezvételétõl számított 8 napon belül a Képviselõ-testülethez fordulhat jogorvoslatért. (10) Ha az igénybevételre e rendelet 21.. (3) bekezdés alapján védelembe vételi eljárás során kötelezték a törvényes képviselõt, akkor a megszüntetés intézkedését megelõzõen az intézményvezetõ köteles jelzéssel élni a jegyzõ felé. Óvodai ellátás, iskolai napközi 23.. Az óvodai ellátás, iskolai napközis ellátás igénybevételére a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendõ térítési díj 24.. (1)A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni a/ a bölcsõdében, c/ az óvodában, d/ a nyári napközis otthonban, napközis táborban, f/ az általános iskolai menzai ellátás étkeztetésére. (2) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhetõ. (3) A bölcsõdei alapellátáson túli gyermeknevelést segítõ szolgáltatásért (játszócsoport, gyermekfelügyelet, stb.) a 133/1997. (VII.29.) Kormány. számú rendelet 11. (4) bekezdésében meghatározott mértékű térítés kérhetõ.

11 11 (4) A gyermekek napközbeni ellátása keretében az intézményi térítési díj mértékét Szentlőrinc Város Képviselõ-testületének külön rendelete határozza meg. (5) A külön rendeletben, illetve a Gyvt (5) bekezdésében szabályozott normatív kedvezmények figyelembevételével a térítési díjat az intézmény vezetõje állapítja meg, melyrõl az ellátás igénybevétele után, de legkésõbb az igénybevételtõl számított 30 napon belül értesíti a térítési díj megfizetésére kötelezettet. (6) A normatív kedvezményben részesülõ gyermekétkeztetés igénylési kérelméhez csatolni kell: - a rendszeres gyermekvédelmi ellátást megállapító határozatot, - három, vagy többgyermekes családoknál a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát gyermekeinek számáról, - tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, tanuló esetén szakorvosi igazolást. (7) Ha a fizetésre kötelezett a térítési díj mértékét vitatja, az értesítés kézhezvételétõl számított 8 napon belül a Képviselõ-testülethez fordulhat jogorvoslatért. 25. (1) A személyi kedvezmény megállapításához a jövedelemszámítást a Gyvt. 19. (2)- (3) bekezdéseiben foglaltak szerint kell elvégezni. (2) A térítési díj iránti kérelmet az intézmény vezetõjénél kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal által elkészített formanyomtatványon, a feltüntetett mellékletek egyidejû csatolásával. (3) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján kedvezmény nem állapítható meg, vagy a csatolt nyilatkozatok valóságtartalmát tekintve kétség merül fel, az intézményvezetõ a kérelmet haladéktalanul továbbítja a Képviselõ-testülethez. (4) A gyermek ellátását biztosító intézmény vezetõjének jelzése alapján a díjkedvezménybõl keletkezõ térítési díjkülönbözet támogatás átutalásra kerül az intézmény részére. (5) Az intézményvezetõ a térítési díjkedvezmény megállapításáról értesíti Szentlőrinc Város Jegyzõjét. V. fejezet Vegyes és záró rendelkezések 26. (1) E rendelet július 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet által nem szabályozott kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályiról szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított évi XXXI. törvény, a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló, többször módosított 149/1997. (IX.10.) Kormány rendeletben foglalt eltérésekkel.

12 12 (3) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2004 (VI.25.) önkormányzati rendelete és a módosításáról szóló 18/2006. (IX.15.) önkormányzati rendelet. (4) Jelen rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. Dr. Győrvári Márk polgármester Dr. Karakán Béla jegyzõ ZÁRADÉK: A fenti rendeletet a Képviselő-testület a június 28. napján tartott ülésén alkotta meg.a rendelet kihirdetve Szentlőrinc város honlapján és a Lőrinc Tv. Képújságján.A rendelet június 29. napján került kihirdetésre Dr. Karakán Béla jegyző

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe

Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzat 11/2003(IX.12.) rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról egységes szerkezetbe Zákány Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Daruszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (VII.06.) ÖKT. számú rendelete Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Önkormányzata Képviselő-testülete 56/2008. (XI. 28.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Baja Város Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

3/2006. (II. 16.) rendelete

3/2006. (II. 16.) rendelete 1 Nagykörű Község Önkormányzatának 4/2007. (II. 15.) és 21/2007. (XI. 29.) rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 3/2006. (II. 16.) rendelete a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi

Részletesebben

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról 1 Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2..

A RENDELET CÉLJA 1.. A RENDELET HATÁLYA 2.. Tarnaméra Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004. (IV. 01.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni, valamint személyes gondoskodást nyújtó ellátásáról. Tarnaméra Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja

Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról. A rendelet célja Döbrököz Község Önkormányzatának 4/2006 (III.18.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Döbrököz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tokorcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2003.(XI.1.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Egységes szerkezetben a 4/2006 (II.16) és a 8/2006(V.19), 2/2009.(I.23.), a 10/2009.(III.20.)

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VIII.14.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Felsőpakony Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Kosd Község Önkormányzat Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2009. (X. 29.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kosd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2009.(VIII.27.) Kt. számú rendelete A gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 10/2008.(IX.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete

KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete KÖVEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 12/2005./X.11./Ö.r. Számú rendelete A RENDSZERES ÉS RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ 6/1998./IV.27./ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL (Egységes szerkezetben a 6/2003./VI.25./Ö.r.,

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról

ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2006.(IV.21.) RENDELETE A gyermekvédelem helyi szabályozásáról Újrónafő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I.

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló. 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE. I. HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 8/2003. (IX.11.) ÖR. számú RENDELETE Hajdúbagos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004.(XII. 25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról

Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának 10/2006. (V. 31.) r e n d e l e t e a helyi gyermekvédelmi ellátásokról Vanyola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete

Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete Pusztavacs Községi Önkormányzat 16/2004.(VIII.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Pusztavacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák Magyarszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6./2005. (XI. 3.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5./2005. (IX. 29.) sz. Rendelet módosításáról A képviselő-testület a gyermekek

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2003. (XII.11.) ÖR. SZ. RENDELETE A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2003. (XII.11.) ÖR. SZ. RENDELETE A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2003. (XII.11.) ÖR. SZ. RENDELETE A GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Nyárlőrinc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE

JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE JÁSZSZENTANDRÁS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2009./III.30./ RENDELETE A gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól. ( egységes szerkezetben) Jászszentandrás

Részletesebben

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.15.) Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hort Község Önkormányzat Képviselő-testülete eredeti jogalkotói hatáskörben, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat. 10 /2001. (V. 25.) rendelete Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 10 /2001. (V. 25.) rendelete A személyes gondoskodást nyújtó helyi gyermekvédelmi ellátások formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I.

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I. Sand Község Önkormányzatának 7/2010. (VII.30.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a

Részletesebben

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (IV.30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 8/2005. (IX.26.), 13/2005. (XII.15.) rendelettel.)

Részletesebben

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1..

I. RÉSZ. I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1.. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2009.(V. 13.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól a 29/2013. (XII.19.) sz. rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szövege

Részletesebben

Általános rendelkezés

Általános rendelkezés Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 29.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (A 6/1999 (IV.20.); 10/2003. (VII.17.); 10/2004. (IV.30.); 10/2005. (X.28.)

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete

Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 18/2003. (VII.1.) Ör. rendelete Tolna Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2011.(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/201(V.27.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Karakószörcsök község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Mosonszolnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1998.(IV.01.) ÖKT számú RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről I. rész Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Módosítva: Hatályba léptetve: 42/2004. (XII.15.) 2004. XII.15. 1/2005.

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csomád község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2004. (I. 12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetbe foglalva a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 8/2004.(XI.08.)

Részletesebben

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 20.) r e n d e l e t e. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1234

UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 20.) r e n d e l e t e. A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1234 UZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IX. 20.) r e n d e l e t e A gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1234 (Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2012.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Nyáregyháza Község Önkormányzatának

Nyáregyháza Község Önkormányzatának Nyáregyháza Község Önkormányzatának 9/2006. (VI.21.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nyáregyháza község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 8/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 8/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Zsámbék Város Képviselő-testületének 8/2007. (III.21.) számú R E N D E L E T E a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Zsámbék Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról.

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 1 /2006.(II.10.) rendelete. a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1 /2006.(II.10.) rendelete a gyermekvédelmi ellátás helyi szabályozásáról. Karakószörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányát

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi szabályairól

A gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2004. (II. 16.) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól [Módosította a 16/2004. (V. 28.), a 4/2005. (II. 16.) 1, a 24/2005. (XII.21.),

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2004. (VI. 21.) sz. rendelet a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodás helyi rendszeréről. Gölle Község Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról együttes szerkezetben az 7/2004. / VI.18./ ÖR számú, 8/2005. /IX.16/és a 8/2013.(XII.10.)számú rendeletekkel.

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról együttes szerkezetben az 7/2004. / VI.18./ ÖR számú, 8/2005. /IX.16/és a 8/2013.(XII.10.)számú rendeletekkel. Egyházashollós Község Képviselőtestületének 5/1998./IV.21./ÖR sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról együttes szerkezetben az 7/2004. / VI.18./ ÖR számú, 8/2005. /IX.16/és a 8/2013.(XII.10.)számú

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2004.(IV.22.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2004.(IV.22.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nagykereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2006. (I.25.) KT.sz. r e n d e l e t e

Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2006. (I.25.) KT.sz. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestületének 2/2006. (I.25.) KT.sz. r e n d e l e t e a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint a gyermekek napközbeni ellátásáról (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben