A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés"

Átírás

1 A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja többek között rendszeres testedzés biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem, a megelőzés és rekreáció fontos eszköze. A helyi önkormányzatokról szóló törvény a települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közszolgáltatások körében a sport támogatását. Az Önkormányzat a sportcélú létesítményeink működtetésével, a sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges életmód kialakítását. A testnevelés és a sport fontos szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. Az elmúlt időszakban a szociális, a kulturális és az oktatási alapfeladatok tömege zúdult a helyi önkormányzatokra. A rendszerváltás éveiben elkezdődött, s napjainkban is jól érzékelhető változások, az állam szerepvállalásának csökkenése, az állami, szövetkezeti tulajdonú báziscégek megszűnése, tőkeerős szponzorok hiánya és az anyagi gondok egyaránt éreztetik hatásukat a magyar sportéletben ugyanúgy, ahogyan Kazincbarcikán is. Ezek a változások komolyan megrendítették azokat az intézményeket, mechanizmusokat, amelyek a sportot sajátos közintézményként tartották fenn a korábbi évtizedekben. Az átalakulás folyamata még a mai napig sem zárult le, hiszen országunk az Európai Unióhoz történt csatlakozásával újabb változásokon mehet keresztül. Mindezek következtében a sport az elmúlt években jelentős veszteséget szenvedett, nem közpénzből történő finanszírozása számottevően csökkent. A Sportkoncepció megalkotásának szükségességét az előbbiekben elemzett jelentős változások mellett az erősödni látszó ellentmondás is indokolttá teszi, hogy amíg a versenysport, élsport területén kimagasló eredményeket és nemzetközi sikereket érnek el a magyar sportolók, addig a társadalom, a lakosság széles rétege igen rossz egészségi és edzettségi állapotban van. Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete 227/2004. (X. 29.) számú határozatával elfogadta Kazincbarcika Város Sportkoncepcióját amely, 2004-től ig négy évre meghatározta az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, az önként vállalt feladatait, tájékoztatást adott a sportágazat szereplőinek az önkormányzat szerepvállalásának irányáról és mértékéről. A 2009-től ig terjedő sportkoncepció az Európai Sport Chartával, a Nemzeti Sportstratégiával összhangban készült, alapdokumentumként figyelembe vette a Magyar Köztársaság Alkotmányát, az önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvényt, a sportról szóló évi I. törvényt. A célok meghatározásánál figyelembe vette a sportot érintő változásokat, a sport egyes területeinek igényét.

2 2 A sportkoncepció célja A Sportkoncepció a következő 4 évre ( ) szabályozza a legfontosabb feladatokat, meghatározza a sportágazatban kötelezően és önként vállalat feladatok körét, kereteit, valamint az önkormányzat szerepvállalásainak irányát és mértékét a sport feladatainak ellátásában. A cél az, hogy a ig terjedő Sportkoncepcióval egy olyan dokumentum kerüljön kidolgozásra mely a korábban elfogadott koncepció értékeit megtartja az elért eredményeket értékeli, a megváltozott körülményekhez igazodva pozitív szerepet tölt be a testkultúra fejlesztésében, valamint segítse a sport alábbi, társadalmilag hasznos funkcióinak beköltését: egészségmegőrzés, betegség megelőzés; nevelés, személyiségformálás; a mozgásműveltség és cselekvés biztonságfejlesztése; közösségi együttélés és társadalmi mobilitás segítése; szórakozás és szórakoztatás. I. Alapelvek A sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: Iskolai testnevelés és diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. Fő funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés. Jelentős szerepet játszik a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának folyamatában. A sport ezen ágazata - eltérően a többi ágazattól nem önkéntességen alapul, hiszen kötelező iskolai tantárgyról van szó. Ebből adódóan sok tekintetben más elbírálás alá esik a testnevelés, mint az önkéntesen végzett sporttevékenység, vagy az üzleti sport. Szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének természetes eszköze, amely életkortól, és nemtől függetlenül űzhető. A szabadidősport alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására, a sportpiac egészének egyre jelentősebb hasznot termelő ágazata; Verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés versengés lehetőségét. Ma már jelentős piaci tényezőt jelent sok ország gazdaságában. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is.

3 I.2. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai: 3 Az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1). tartalmazza a települési önkormányzatok sport tevékenységének ellátására vonatkozó feladatát, hatáskörét. A sporttevékenységet közvetlenül érintő jogszabály a évi I. törvény (Sporttörvény) mely tételesen felsorolja a települési és megyei önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait. Ezek alapján: A sportról szóló évi I. törvény 55. (1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak megvalósításáról, b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit. (2) A helyi önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a Közoktatási Törvényben meghatározottak szerint biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket. 55. (5) A helyi önkormányzatok a sporttal kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvény szerint normatív hozzájárulásban részesülnek. 55. (6) Az e törvényben meghatározott feladatai alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget. Az önkormányzati sportfeladatok jogszabályi hátterének áttekintésénél meg kell említeni a következő jogszabályokat is: ~ évi LXXIX. törvény a közoktatásról ~ évi LXV. törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről ~ 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról ~ 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről ~ 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről ~ 54/2004. (III. 31.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról

4 4 ~ 89/1994. (VI. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról ~ 16/2004. (V. 18.) OM GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről II. A sport egyes területeinek helyzete, lehetséges fejlesztési módjai II.1. Óvodai testnevelés II.1.1. Helyzetelemzés Az óvodai testnevelés során a kisgyermek először találkozik megtervezett, egységes intézményi rendszerben végzett testneveléssel. A különböző szakirodalmak alapján az ember 3-12 éves kora között gyűjti a legtöbb tapasztalatot, a legmaradandóbb élményeket mozgáskultúrájának kialakításához. Az óvodai mozgásfejlesztés nagyon fontos az életkori sajátosságoknak megfelelő motoros képességek kialakítása szempontjából, melynek személyi feltételei biztosítottak. Több óvodapedagógus rendelkezik mozgásfejlesztő végzettséggel. Kazincbarcikán jelenleg működő Kazincbarcikai Összevont Óvodák közül 2 tagóvoda rendelkezik tornateremmel, a többi épületben tornaszoba működik. Az óvodák többségében szabadtéri játékokkal felszerelt udvaron folynak a tavasztól őszig tartó időszakban a szabadtéri foglalkozások. Az intézmények eszközellátottsága mind a mennyiségi, mind a minőségi jellemzők tekintetében javuló tendenciát mutat. Az óvodák egyre korszerűbb és biztonságosabb játék-, és sportszerekkel bővítik eszköztárukat. Az óvodák a szervezett testnevelési foglalkozásokon túl megfelelő színvonalon biztosítják a kisgyermekek számára a kötetlen mozgásos tevékenységek lehetőségét és az ahhoz szükséges tárgyi, valamint személyi feltételeket. A Városi Fedett Uszodában rendszeres uszodai foglalkozások tartására nyílik lehetőség. II.1.2. A fejlesztés irányai és feladatai A tárgyi feltételek Kazincbarcika Város fenntartásában működő tagóvodákban adottak. A tárgyi feltételek megléte mellet fontos az óvónők szakmai képzettsége is, hiszen elsődleges szempont, hogy a mozgásos foglakozások a kisgyermekek életkorának, és főként fizikai és pszichikai képességeinek megfelelően kerüljenek megtartásra. Az önkormányzatnak ezért érdeke a fenntartásában álló óvodákban dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása a felnövekvő generációk fizikai állapotának javítása érdekében. Az óvodáknak fontos szerepük van a következő nemzedékek egészségre nevelésében, valamint a sportnak és a rendszeres testmozgásnak az emberek életmódja szerves részévé válásában. Ezért is kiemelt célként kell kezelni e terület megfelelő szakmai szinten történő támogatását, a mindennapi testmozgás megszervezését, s a nevelési pedagógiai programokban az e területre vonatkozó feladatok végrehajtását.

5 5 II.2. Iskolai testnevelés, diáksport II.2.1. Helyzetelemzés A közoktatásban való részvétel minden gyermek számára kötelező, amelynek időtartamát az évi LXXIX. törvény 6. -a (2.) bekezdése szabályozza. A közoktatásban történő részvétel időszaka a gyermekek legfontosabb biológiai, pszichikai, pszicho-szociális, kognitív, valamint fizikai fejlődésének időszakára korlátozódik. Az iskolai testnevelés és a diáksport ezért különös jelentőséggel bír. A szellemi és a fizikai terhelés összehangolásában a nevelési, oktatási intézményeknek nagy szerepe van. Az iskolai testnevelés oktatásához szükséges tárgyi és személyi feltételrendszer a város iskoláiban adott a tantervben meghatározott anyag elsajátításához. Az ehhez szükséges intézményi kereteket a fenntartó önkormányzat biztosítja. A kötelező tanórán kívüli iskolai sportot a 16/2004. (V. 18.) számú, az iskolai sporttevékenységről szóló OM-GyISM együttes rendelete szabályozza. A jogszabály meghatározza, hogy a diáksportra, iskolai sportra biztosított támogatást a mindennapos testedzés feladataihoz kötődően, mely költségekre lehet felhasználni. Az iskolai sportkörök (ISK) megalakítása az oktatási intézmények többségében természetes igényként jelenik meg. Az ISK-k fő célja, hogy a kötelező testnevelési órák mellett biztosítsa a tanulók egyéni igényeihez és képességeihez mérten mozgásigényük kielégítését, valamint gazdagítsa a különböző sportágakkal kapcsolatos mozgásos és tárgyi ismereteket. A mindennapos testnevelés biztosítása a nevelési, oktatási intézményekben csak a sportköri, illetve az ISK foglalkozásokkal, valamint diáksport egyesületi formában oldható meg. Az iskolai sportkör feladatait az iskolával kötött megállapodás alapján az iskolában működő diáksport egyesület is elláthatja. II.2.2. A fejlesztés irányai és feladatai A közoktatás területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a rendszeres testnevelés és a diáksport fejlesztésének szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be és érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerébe. Az iskolai testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a rendszeres, kulturált testmozgás és sport iránti igényt. A kerettantervek lehetővé teszik más tárgyak óraszámának csökkentése nélkül- a testnevelési órák számának növelését a fenntartó önkormányzat által működtetett közoktatási intézményekben. Célként kell megfogalmazni a mindennapos testedzést. A testi nevelés hatékonyságát a tanórai testnevelésre épülő diáksport tevékenység fejlesztésével is növelni kell. A kötelező testnevelési órák száma nem éri el azt a mértéket, amellyel biztosítható lenne a tanulók fizikai képességeinek és mozgásműveltségének hatékony fejlesztése. Biztosítani szükséges ezért, hogy a diákok önszerveződésére épülő iskolai sportkörök révén kielégíthessék

6 6 mozgásigényüket, és ehhez szakképzett pedagógus nyújtson segítséget. Meg kell teremteni a lehetőségét, hogy a tanulók igényeinek megfelelő sportcsoportokat működtessenek az ISK-k, DSK-k. Az iskolákban működő sportkörök azonban lehetőséget kell, hogy nyújtsanak a minőségi, teljesítményorientált sporttevékenységhez is amellyel a későbbiekben az élsport területén való eredményes részvételhez teremtik meg az alapokat tanítványaik számára. A továbbiakban is nagy gondot kell fordítani a sportban az átlagosnál tehetségesebb tanulókra, továbbfejlesztésük érdekében sportszakosztályokat működtető intézményekbe, sportegyesületekbe szükséges irányítani őket. A városban működő iskolák szinte mindegyike eredményesen szerepel évről-évre a megyei, valamint az országos felmenő rendszerű diákolimpiai versenyeken, amelyek közül nem egy Kazincbarcikán került megrendezésre. Az önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, hiszen az alapot jelent a versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése tekintetében is. Szükséges ezen túl a sport létesítményhálózatának, és eszközellátottságának korszerűsítése, fejlesztése. A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet 2006-ban pályázatot írt ki közoktatási típusú sportiskolák módszertani központjainak kialakítására. A pályázaton a Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája sikeresen vett részt. A sportiskolai képzés a 2007/2008-as tanévtől indult be. Az elmúlt tanévben sportiskolai képzést indított a Surányi Endre Szakképző Iskola és Kollégium is. A sportiskolai osztály bevezetéséhez megtörtént az intézmények pedagógiai programjának átdolgozása, mely a fenntartó jóváhagyásával hatályossá vált. Munkájukat a kazincbarcikai sportegyesületek segítik. Az önkormányzat feladatának tekinti a továbbiakban is a felmenő rendszerű versenyeztetés városi szintig történő támogatását, illetve a legfelsőbb szintig eljutó egyéni és csapatsportágakban kiemelkedő tevékenységet folytató, eredményt elérők, és felkészítőik elismerését. II.3. Gyógytestnevelés, fogyatékkal élők sportja II.3.1. Helyzetelemzés A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók közel 60%-a valamilyen mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás, hipertónia. Kisiskolás korban még remény van arra, hogy a gyermekek természetes igényű mozgása, szakember felügyeletével a további kóros elváltozásokat lassíthatja, megállíthatja, legjobb esetben visszafordíthatja. A város iskoláiban az iskolaorvos végzi a tanulók gyógytestnevelésre utalását. Az alapfokú oktatási intézményekben a gyógytestnevelési foglalkozások központosítva történnek. A középiskolák többségében is megoldott ez a kérdéskör.

7 7 Városunkban a gyógytestnevelés tevékenységét az intézményekben szakképzett gyógytestnevelők látják el. A Városi Fedett Uszodában 2000 júniusától foglalkoznak csoportos gyógyúszással, melyet 18 éves kor alatt a társadalombiztosítás támogat. A foglalkozásokat jelenleg 2 főállású szakképzett tanár, gyógyúszó oktató, valamint egy óraadó tanár tartja. A heti gyógyúszó órák száma az utóbbi két évben 29 óra, a kezelésben részesülő gyermekek száma jelenleg 250 fő. Szakmai indokok alapján a gyógyúszás feladatait a közeljövőben átveszi a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által fenntartott Egységes Kistérségi Pedagógiai Szakszolgáltató Központ. II.3.2. A fejlesztés irányai és feladatai Az elkövetkezendő időszakban is körültekintően kell megszervezni a gyógytestnevelés és gyógyúszás oktatásra utaltak számára a foglalkozásokat, kezeléseket. A fogyatékkal élők helyzetét figyelembe véve egészségük megőrzése, életminőségük javítása érdekében Kazincbarcika Város Önkormányzata kiemelt feladatának tekinti az érintettek számára a sportolási feltételek megteremtését, versenyzési lehetőségek biztosítását. Ennek érdekében: ~ a sportolás, mozgás lehetőségét biztosítja; ~ szponzorok segítségével támogatást juttat a speciális versenyek rendezéséhez (pl.: Látássérültek Tekebajnoksága, Mohos Kupa, Fogyatékosok Megyei Atlétikaversenye, Tanulásban Akadályozott Tanulók Labdarúgó Tornája). ~ az önkormányzat fontos feladatának tekinti a tornatermek, sportudvarok, egyéb sportlétesítmények fokozatos akadálymentesítését a tárgyi és létesítmény ellátottság javítását. ~ (2006-ban fejeződött be a Városi Sporttelep teljes körű akadálymentesítése, s folyamatosan történik pályázat útján az oktatási és egyéb önkormányzati fenntartású intézmények akadálymentesítése.) II.4. Versenysport II.4.1. Helyzetelemzés A versenysport, ezen belül az élsport a jövőben is a testkultúra húzó ágazata marad. A sportról szóló törvényben a települési önkormányzatok kötelező feladatai között nem szerepel a versenysport tevékenység támogatása.

8 8 Nemzetközi, de már egyre inkább magyar tapasztalatok alapján is elmondható, hogy azoknak a sportágaknak a fejlődése várható a jövőben, amelyek a gazdasági szféra egyre erősödő támogatását élvezik, illetve amelyek népszerűsége olyan mértékű, hogy akár a média, akár más gazdasági társaságok jelentős üzleti hasznot remélhetnek az adott sportág szponzorálása révén. A sport is olyan gazdasági tényezővé válik, amely egyre inkább igényli modern marketingeszközök alkalmazását. A versenysport szférájában is egyre inkább megjelennek olyan sportágak, amelyek Magyarországon csupán néhány éves, vagy évtizedes hagyományra tekinthetnek vissza, és elsősorban rekreációs célokat szolgálnak. Kazincbarcikán 23 sportegyesület működik. A sportegyesületekből 17 versenysporttal foglalkozik, melyekben elsősorban az utánpótlás nevelés dominál. A sportegyesületekben 34 szakosztályban 23 sportág közül választhatnak az érdeklődők. A jelenlegi sportági választék a következő: ritmikus gimnasztika, atlétika, birkózás, karate, súlyemelés, labdarúgás, röplabda, modellezés, teke, turisztika, sakk, kézilabda, úszás, búvárúszás, vízilabda, tenisz, íjászat, kosárlabda, jégkorong, gyorskorcsolya, műkorcsolya, ökölvívás, thai-box. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ minden évben számos hazai és nemzetközi versenynek ad otthont. Városunk Önkormányzata a sportlétesítmények használatát a bérleti díj átvállalásával biztosítja a sportegyesületek részére. Ezen felül működési támogatásban is részesülnek a sportegyesületek. II.4.2. A fejlesztés irányai és feladatai A rendelkezésre álló szűkös anyagi források ellenére az önkormányzat fontosnak tartja a helyi verseny-és élsport teljes körű fenntartását, támogatását. A gazdasági társasági formában működő sportszervezeteket (Kazincbarcikai Sport Club FC. Kft., Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika Kft.) kiegészítő támogatásban részesíti Kazincbarcika Város Önkormányzata. A megelőző időszakokban Kazincbarcika város több országos, sőt nemzetközi sporteseménynek adott otthont. (Masters Súlyemelő Világbajnokság, Opel Kupa, Röplabda Élcsapatok Európa Kupája, Felnőtt Országos Szabadfogású Birkózó Bajnokság, Kick-Box Magyar Bajnokság, stb.) Az ilyen rangos sportrendezvények a város hírnevét öregbítik, és gazdasági, valamint turisztikai értelemben is jelentős haszonnal járnak, így azok további támogatása kívánatos. Főként a nemzetközi és országos sportesemények esetében egyre nagyobb elvárások fogalmazódnak meg a sportlétesítményekkel kapcsolatban.

9 9 Érdemes továbbra is vizsgálni, hogy a város milyen nemzetközi események lebonyolításának adhat otthont a jövőben, illetve milyen fejlesztések szükségesek a versenyképesség növeléséhez ezen a területen. A tárgyi feltételrendszer fejlesztése mellett a pénzügyi lehetőségek figyelembevételével a jövőben is támogatni szükséges a kiemelkedő eredményeket elérő sportegyesületek csapatait, egyéni sportolóit. II.5. Utánpótlás-nevelés II.5.1. Helyzetelemzés Az utánpótlás-nevelés a versenysport speciális ágazata, melynek feladata az utánpótlás-korú sportolók felkészítése és versenyeztetése. Eredményes felnőtt versenysport megteremtésének alapja az utánpótlás nevelés, amely biztosítja az egymás után következő generációk közötti folytonosságot a sportban, valamint keretet biztosít a tehetséges sportolók kiválasztásához. A fent említetteken kívül azonban az utánpótlás-nevelés sokkal fontosabb feladatának kell tekintenünk az abban résztvevő fiatalok egészségi és edzettségi, valamint pszichikai állapotának javítását, illetve a sporttevékenység során a pozitív erkölcsi tulajdonságok kialakítását. Az önkormányzat ezért is tekintette fontos feladatának az eddigiekben is a sportegyesületi keretek közt folyó utánpótlás-nevelés támogatását. A következő sportegyesületek igyekeznek nagy gondot fordítani az utánpótlásnevelésre: Kazincbarcikai Városi Sportegyesület, Kazincbarcikai Sport Club FC Kft., Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika Kft., Kazincbarcikai Városi Sakk Club, Kazincbarcikai Ördögök Jégkorong Egyesület, Zúzmara Korcsolya Club, Küzdő Sportegyesület, KSK Delfin Vízisport Klub, Sláger Kazincbarcikai Kosárlabdázók Sportegyesülete, Női Röplabda Club Kazincbarcika, Barcikai Tenisz Club, Victory Box Kazincbarcikai Sportegyesület. Városunk sportéletét jellemzi, hogy a sportegyesületek számára juttatott önkormányzati támogatás és az egyesület saját erőforrásai együttesen is csak nehezen tudják biztosítani a szakterület fejlődését, szinten tartását. II.5.2. A fejlesztés irányai és feladatai A sport valamennyi szférájában tudatosítani szükséges, hogy az utánpótlás-nevelő szakemberek munkája a jövő nemzedékek fizikai, pszichikai és erkölcsi fejlesztésére irányul, ezért ezek a szakemberek kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülést érdemelnek. A támogatási rendszerhez az eddigieknél nagyobb mértékben kell figyelembe venni az utánpótlás-nevelés eredményességét, az e téren végzett kiemelkedő szakmai munkát. Az önkormányzat fontos feladatának kell tekintse, hogy

10 10 az iskolai, és a diáksport versenyrendszer szélesítésével minél több fiatalt vonjon be a versenyszerű sport keretei közé. A tudatos, tervszerű utánpótlás-nevelés érdekében meg kell szervezni a tehetség korai felismerésének, kiválasztásának hatékony módszereit, ezt követően a megfelelő intézményekbe, sportegyesületekbe való irányításukat. A kazincbarcikai sportolók hazai és nemzetközi sikerei jó hírét keltik városunknak. Mindezt figyelembe véve az utánpótlás-nevelés támogatását kiemelten kell kezelni. ~ Azon egyesületek, vagy egyesületek azon szakosztályai kapjanak kiemelt támogatást, amelyek a kiváló oktató és nevelőmunka eredményeként példamutatóan működő műhelyeket alakítottak ki és a szeptembertől beinduló sportiskolai programban részt vesznek. ~ A mindenkori támogatás mértékét a foglalkoztatott gyermekek, versenyzők létszáma és eredményessége határozza meg, valamint az a tény is, hogy kapcsolódik-e valamely városi egyesület, szakosztály felnőtt csapatához és mennyiben erősíti annak szakmai munkáját. ~ Azon szakosztályok versenyzői kapjanak kiemelt támogatást, akik országos bajnokságon, nemzetközi versenyeken eredményeket érnek el, illetve Európa bajnokságon, világbajnokságon, olimpián részt vesznek. ~ A kiemelt sportágakban szereplő egyesületek, szakosztályok az önkormányzattól kapott támogatás fejében kötelesek a tárgyévi pénzeszközátadási megállapodásban foglalt feltételeknek eleget tenni. II.6. Szabadidősport II.6.1. Helyzetelemzés A lakosság, és ezen belül az ifjúság egészségi-, edzettségi állapota nem kielégítő, melynek alapvető oka a mozgásszegény életmód. A Magyarországon születő gyermekek várható életkora a jelenlegi statisztikák alapján a legrövidebbek közt van Európában. Ennek egyik oka a tanulók egyoldalú (főként szellemi) túlterhelése. Igazán fejlett testkultúra azokban az országokban alakulhat ki, ahol a gazdasági feltételek hozzájárulnak ahhoz, hogy a lakosság magas életszínvonalának megléte következtében több időt és pénzt fordítsanak szabadidejük sportolással való eltöltésére. A rekreációs sportok nagymértékben hozzájárulnak a társadalom munkaképességének megőrzéséhez, illetve újratermeléséhez, így fontos annak támogatása. A szabadidősport tehát kétségtelenül rendelkezik gazdasági haszonnal főként ha azt is figyelembe vesszük, hogy a szabadidősport fejlődése újabb és újabb vállalkozások beindítását idézheti elő. A szabadidősport nem eredményorientált, hanem főként kedvtelésből, az egészség megőrzéséért, a szabadidő hasznos eltöltéseként végzett sporttevékenység, testedzés.

11 11 A szabadidősport megjelenési formái 1. Szervezett formában megrendezésre kerülő szabadidősport esemény. 2. Spontán, egyéni formában vagy önszerveződő közösségek kezdeményezésére végzett szabadidősport-tevékenység. 3. Vállalkozások által rendezett szabadidősport programok. A jövőkutatók szerint a XXI. század gazdaságának, társadalmának egyik legdinamikusabban fejlődő területe, stratégiai ágazata lesz. Az állandó stressz, a mozgásszegény életmód, az egészségtudat megjelenése e terület alapvető felértékelődéséhez vezet. A fejlett piacgazdasággal rendelkező országokban az 1980-as évek közepétől érzékelhető látványos változás a lakosság szabadidősportja terén. Hazánkban, különösen Kazincbarcikán nem ez a jellemző, hiszen a 80-as évektől tartó gazdasági visszaesésben a lakosság nagy részének jövedelme csökkent, az infláció pedig a háztartások kiadási szerkezetét is megváltoztatta. Mindezek következtében csökken mind a fizetőképes kereslet, mind a sportszórakoztatásra, sportolásra fordítható szabadidő, mivel a csökkenő jövedelmek, főleg a sportszolgáltatások iránt leginkább érdeklődő fiatalok széles társadalmi rétegét kényszerítik többletmunka vállalására. Tény azonban az is, hogy városunkban is tapasztalható a lakosság egy szűkebb részének fokozatosan növekvő érdeklődése a testedzés egyes divatos formáinak szolgáltatásszerű igénybevételére. Megjelentek azon sportegyesületek, civil szervezetek, amelyek a tagok egészsége megőrzése érdekében szerveznek rendszeres foglalkozásokat. (Modellmix SE., Természetbarát Egyesület, Nimród SE., Ideál Klub stb.) A különböző szervezetek által rendezett a sportot népszerűsítő konferenciák, városi szintű szabadidő sportrendezvények évről évre már hagyományosan kerülnek megrendezésre. (Szuper Játékos Sportverseny, Intézmények, vállalatok, vállalkozások teremlabdarúgó tornája, Kistérségi Szabadidős Sportnap, Drogmentes Magyarországért futás.) Örömteli, hogy az utazási, szállás és egyéb költségek növekedése sem gátolta a helyi turisztikai egyesület működését, így egyre több jelentős programot szerveznek. Az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ Városi Sporttelepe szép, tiszta létesítményeivel, hagyományteremtő rendezvényekkel próbál minél nagyobb tömegeket megnyerni a szabadidősportnak. Emellett sokan veszik igénybe a vállalkozások által biztosított szabadidősport foglalkozásokat is. (City Gym, Sivatagi Szolár és Testedző Szalon).

12 12 II.6.2. A fejlesztés irányai és feladatai A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe állítása szemléletváltozást igényel. A városnak ösztönözni kell a különböző szabadidősportok, önfenntartó szerveződések elterjedését. Lehetőség szerint támogatni kell a nagy tömegeket mozgósító szabadidősport rendezvényeket, és ezen rendezvények népszerűsítését, s a jövőben emelni szükséges azon rendezvények számát, amelyek a lakosság széles körét mozgósítják. Az utóbbi időben újabb igények jelentek meg a kazincbarcikai fiatalok részéről. Az ún. extrém sportok az egész világon, így Magyarországon is egyre nagyobb teret hódítanak. Városunkban is egyre több fiatal hódol azoknak a sportágaknak, amelyek a városi kultúra részeként az ott található adottságokra épülve alakultak ki. Mivel a fiatalok számára nem áll rendelkezésre a városban olyan, - ezen sportok számára alkalmas - kijelölt pálya, ahol sportolhatnának, így azt az utcákon, és köztereken teszik sokszor a lakosság bosszúságára. Ennek figyelembevételével szükséges lenne egy terület kijelölése, kialakítása ahol az extrém sportokat kedvelő fiatalok szervezetten tölthetnék el szabadidejüket. Kazincbarcika földrajzi adottságai kiváló lehetőséget biztosítanak a különböző szabadidő sportok űzésére (kerékpározás, gyaloglás, lovaglás stb.), amely idegenforgalmi szempontból is nagy jelentőséggel bír. Érdemes nagyobb figyelmet szentelni olyan sportlétesítmények fejlesztésére, amelyek a szabadidősportok szerelmeseinek nyújtanak szélesebb körű felhasználhatóságot. A szabadidősport tárgyi feltételrendszerének fejlesztése érdekében folytatni kell a pályázatokból megvalósuló játszóterek, sportolásra alkalmas szabadtéri területek kiépítését, fejlesztését, a Városi Sporttelep létesítményeinek, pályáinak felújítását. Pályázati források bevonásával megvalósítandó feladatok: ~ EU szabványnak megfelelő, korszerű, őrzött játszóterek kialakítása. ~ Városi Sporttelepen lévő munkacsarnok, tornacsarnok burkolatának cseréje, világításának korszerűsítése. ~ Extrém sportok tárgyi feltételrendszerének kialakítása. ~ Műfüves pályák építése. További feladataink: ~ A sok embert rendszeresen megmozgató szabadidősport programok meghirdetése, szervezése, lebonyolítása. ~ A nagyobb résztvevői létszámot felvonultató, városmarketing szempontjából is jelentős rendezvények lehetőség szerinti anyagi, erkölcsi, szakmai segítése. ~ A szabadidősport segítésének továbbra is egyik leghatékonyabb módja a sportlétesítmények önkormányzati fenntartása.

13 13 ~ Célzottan a város intézményeinek, cégeinek, vállalatainak bevonásával szervezett szabadidős sportrendezvények számának növelése. III. Sportlétesítmények III.1. Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények A városban lévő sportlétesítmények legnagyobb része az Önkormányzat tulajdonában van. Ezek működtetését részben az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ (Városi Sporttelep, Tornacsarnok), részben pedig a 100 %-os önkormányzati tulajdonú Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. (Városi Fedett Uszoda, Műjégpálya) végzi. III.2. Nem önkormányzati tulajdonban álló sportlétesítmények: BorsodChem Zrt.: tekepálya LURA Kft. Városi Strandfürdő: salakos teniszpályák III.3. A fejlesztés lehetőségei és feladatai Az elkövetkező időszak kiemelt feladatai: ~ A pénzügyi lehetőségek figyelembevételével továbbra is biztosítani kell a sportlétesítmények üzemeltetési, működési és felújítási forrásait. ~ Törekedni kell a divatos szabadidősportágak gyakorlási feltételeinek megteremtésére. ~ A fedett és szabadtéri sportlétesítmények akadálymentesítésével segíteni kell a fogyatékos és egészségkárosodott sportolók testedzését. ~ A felújítások, üzemeltetések és új sportlétesítmények építése érdekében minél több pályázati lehetőséggel kell élni. ~ A sportegyesületek részére a továbbiakban is szükséges a kedvezményes létesítményhasználatot biztosítani, működési támogatást nyújtani. ~ Az Önkormányzat sportfeladatainak ellátása érdekében szükséges biztosítani a sportintézmények fenntartásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket. Jelentősebb szükséges felújítások, beruházások: ~ A Műjégpálya rekonstrukciója.

14 14 ~ Városi Sporttelep pályáinak, kerítéseinek, lelátóinak felújítása. ~ Továbbra is vizsgálni szükséges egy 2000 férőhelyes, nemzetközi méretű sportcsarnok megépítésének lehetőségét, pályázati források, illetve a vállalkozói szféra bevonásával. ~ Városi Fedett Uszoda szolgáltatói helyiségcsoport kialakításának folytatása, kerítés elkészítése, parkírozó szakaszos kialakítása. ~ A Balatonszepezdi Ifjúsági Tábor területén rönkházak építtetése, gyermekfürdők, WC-k felújítása. ~ A Tornacsarnok világításának és padlózatának teljes rekonstrukciója (pályázati források bevonásával). ~ A Városi Sporttelep Munkacsarnok sportpadlójának teljes cseréje (pályázati források bevonásával). ~ Műfüves labdarúgópálya kialakítása (pályázati források bevonásával). IV. A sport támogatásának rendszere A sport támogatásának rendszere a Sportkoncepcióban meghatározott, és elfogadott elvekre, feladatokra épül. Csak azok a sportegyesületek, sportszervezetek részesülhetnek önkormányzati támogatásban, amelyek az 1. sz. mellékletben megfogalmazott alapelveknek és feltételeknek megfelelnek. Az Önkormányzat alapvetően kétféle támogatást nyújt a sportegyesületek, illetve oktatási intézmények számára. Közvetlen pénzügyi támogatás: ~ működési támogatás: (élsport, utánpótlás-nevelés, versenysport, diáksport, szabadidősport); ~ rendezvénytámogatás: hazai és nemzetközi sportrendezvények. Közvetett támogatás: ~ pénzügyi lehetőségek függvényében létesítmény fenntartás, felújítás és fejlesztés; ~ az Önkormányzat tulajdonában és fenntartásában lévő sportlétesítmények sportcélokra történő kedvezményes biztosítása.

15 15 IV.4. Az önkormányzati sporttámogatás mértéke, felosztása A város sportéletének zavartalan működése érdekében az Önkormányzat törekszik arra, hogy a mindenkori költségvetésben megfelelő összegű hosszabb távon is tervezhető - működési támogatást biztosítson a sportlétesítmények fenntartási, felújítási és fejlesztési keretén felül. A sporttámogatásra fordítható összeget, a tervezhető bevételek és kiadások függvényében, a képviselő-testület évenként, a költségvetési rendeletében határozza meg úgy, hogy az lehetőség szerint érje el az éves költségvetési főösszeg 3%-át amely sporttámogatásként a következőket tartalmazza: ~ sportcélú intézmény- és létesítmény-fenntartás és működtetés, ~ sportegyesületek működési és bérleti díj támogatása, valamint a nevelésioktatási intézmények számára kedvezményes, illetve térítésmentes létesítményhasználat. A sporttámogatási keret felosztásáról a szakmai javaslatok figyelembevételével az 1. sz. mellékletben megfogalmazott alapelvek alapján Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Művelődési- Oktatási és Sport Bizottsága véleményezése után a Képviselő-testület dönt. IV.5. A sportlétesítmények használata Az Önkormányzat a tulajdonában és fenntartásában lévő sportlétesítmények használatát biztosítja a jogi személyiséggel rendelkező városi sportszervezetek, illetve iskolai sportkörök számára külön programozás alapján. A létesítményhasználat programozását a működtető Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, valamint a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. végzi. IV.6. Záró rendelkezések 1. Az önkormányzati költségvetésben szereplő sporttámogatások felosztásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete jogosult dönteni. 2. Kazincbarcika Város Önkormányzata sporttal kapcsolatos támogatását a jogszabályokban meghatározott és azok alapján működő sportegyesületek élvezhetik. A megítélt sporttámogatás pénzeszköz átadási megállapodással történik. 3. A sporttámogatásban részesülő szervezetek a támogatás összegének felhasználásáról az Önkormányzat által meghatározott formában, időpontig

16 16 kötelesek tételesen elszámolni. Ennek elmulasztása esetén a támogatott kizárja magát a további, önkormányzat által biztosított támogatásokból is. 4. Az újonnan megalakult sportszervezetek a bejegyzésüket követő egy éven belül nem részesülhetnek önkormányzati támogatásban. 5. Kazincbarcika Város Önkormányzata az általa támogatott sportszervezet részéről igényt tart az önkormányzati rendezvények megszervezésével, lebonyolításával kapcsolatos teendőkben való közreműködésre, illetve azokon való aktív részvételére. V. Önkormányzati sportigazgatás, sportirányítás Kazincbarcika városban a helyi testnevelés és sportmozgalom igazgatását, irányítását az Önkormányzat Képviselő-testülete közvetlenül, bizottságain és az Intézményirányító Osztályon keresztül közvetve látja el. Az önkormányzat számára az önkormányzati törvényben és a sporttörvényben előírt feladatok ellátását, a sportkoncepcióban rögzített önkormányzati feladatok hivatali szintű előkészítését, a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottsággal együttműködve, annak javaslattételi jogát figyelembe véve, az Intézményirányító Osztály koordinálja. Kazincbarcika Város Önkormányzatának sporttal kapcsolatos feladatait Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1995. számú rendelete (Kazincbarcika Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete) szabályozza. A Művelődési- Oktatási és Sport Bizottság működését és feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza. A Sporttörvény értelmében a helyi Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai: ~ meghatározza a sport fejlesztési koncepcióit és gondoskodik annak megvalósításáról; ~ együttműködik a helyi sportszervezetekkel, sportszövetségekkel; ~ fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; ~ megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit; ~ biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket; ~ a főnél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésből a sportra fordítható összeget. (Kazincbarcika Város Önkormányzata 36/2004. (XI. 29.) sz. rendelete.)

17 17 V.1. Az Önkormányzat sportszakmai munkáját elősegítő társadalmi szervezetek, intézmények, gazdasági szervezetek Városi Diáksport Bizottság: Tagjai az iskolai sportkörök elnökei. Feladatai a városban és vonzáskörzetében működő diáksport szervezetek szakmai munkájának összefogása, koordinálása, javaslattétel a városi és városkörnyéki diákolimpiai bajnokságok és egyéb diáksport rendezvények versenynaptárának összeállítására, kiírására, azok szervezésére, lebonyolítására. Sportegyesületek: A sportegyesületek önálló jogi személyként, társadalmi szervezetként működnek, melyek felett az évi II. tv. értelmében a nyilvántartási és felügyeleti szerepet a helyi tanácsoktól a megyei bíróságok és főügyészségek vették át. A sportfeladatok ellátása tekintetében helyi szinten a tevékenységek összehangolását a rendszeres koordináció segíti. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft A sportlétesítmények üzemeltetését, a szolgáltatások elvégzését az Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, valamint a Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. látja el, a diák- és szabadidősport területén szorosan együttműködve az alap- és középfokú nevelési-oktatási intézményekkel, összevont óvodákkal. VI. Kapcsolatrendszer Az Önkormányzat az Intézményirányító Osztályon, valamint sportszakemberein keresztül együttműködik az országos, megyei, városi sportszervezetekkel. Kapcsolatot tart a sportban érdekelt társadalmi, gazdasági szervezetekkel, a nevelési-oktatási intézményekkel, a Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással, valamint a médiával. A sportélet színesebbé tétele érdekében a már meglévő hazai és nemzetközi kapcsolatok mellett folyamatosan, a lehetőségek figyelembevételével szükséges kialakítani a testvérvárosokkal a tervszerű sportkapcsolatokat, beleértve a sportszakemberek tapasztalatcseréjét is. VII. Sportszövetségek A Városi Labdarúgó Szövetség és a Körzeti Labdarúgó Szövetség a Megyei Labdarúgó Szövetség iránymutatása alapján végzi a helyi szabadidősport, valamint a körzeti labdarúgó bajnokság irányítását.

18 18 A tanulóifjúság tanórán kívüli rendszeres sportolásának szervezését a Diáksport Bizottság koordinálja, mely tevékenységét a Magyar Diáksport Szövetség irányelvei alapján a B-A-Z. Megyei Diáksport Tanács szakmai útmutatásával végzi. VIII. Jutalmazási rendszer Az Önkormányzat feladatának tekinti és gondoskodik a sport valamely területén kimagasló eredményt elért sportolók, szakemberek, sportvezetők erkölcsi elismeréséről. A kimagasló eredmények jutalmazására vonatkozó rendszert a többször módosított 7/2001. (III. 23.) sz. Önkormányzati rendelet rögzíti. IX. Európai Unió és a sport kapcsolata Az Európai Unió, illetve az EU Tanács sporttal kapcsolatos álláspontja: ~ a sport tömeges jelenség ~ a sport nagy fontossággal bír, hozzájárul az EU célkitűzéseinek eléréséhez, ~ tradicionális értékek hordozója, ~ alapvető jogok megismerésének, gyakorlásának, a demokratikus ismeretek megszerzésének színtere: képviseleti jog, szabályok tiszteletben tartása, környezet tisztelete tolerancia kialakítása ~ elősegíti a munkavállalást: munkahelyteremtés, egészségmegőrzés ~ testvérvárosi és partnerkapcsolatok a sport területén, ~ az élsport szerepe fontos, kihat az antidopping mozgalomra, ~ minden korosztály sportja fontos, ~ külön helyi létesítmények kellenek az élsport és a szabadidősport számára ~ a sport szerepe hangsúlyos: bűnmegelőzés, drogellenesség, testi-lelki egészség, rehabilitáció, stb. ~ a sport kedvelt emberi tevékenység ~ a sport áthidalja az etnikai, kulturális különbözőségeket, kirekesztés ellenes, ~ a sport fontos gazdasági tényező. Az EU Tanács jelszava: SPORT MINDENKINEK!

19 19 Magyarország május 1-jén az Európai Unió tagja lett. Ebből eredően bizonyos korlátozások mellett Magyarországra is érvényes az EU hivatalos joganyaga, melynek lényeges eleme, hogy az EU-n belül szabad a tőke, a munkaerő, a termékek és szolgáltatások áramlása. Ez a sport szféráját is nagymértékben érinti, hiszen segíti a sportolók külföldi munkavállalását, valamint a sportvállalkozások szabad letelepedését. X. A koncepció megvalósítása A Sportkoncepcióban megfogalmazott elképzelések megvalósítását elősegíti a következetes végrehajtásra való törekvés, valamint a széles körű nyilvánosság biztosítása. A Sportkoncepció végleges elfogadását követően az abban szereplő feladatok, célkitűzések megvalósítását Kazincbarcika Város Önkormányzatának 36/2004. (XI. 29.) sz. sportrendelete értelmében kell végezni.

20 20 1.sz. melléklet Sportegyesületek önkormányzati támogatásának elvei I. A támogatás általános elvei 1.) Önkormányzati támogatást csak a jogszabályban előírt formában működő sportszervezet kaphat. 2.) Az egyesület tevékenységét Kazincbarcika város közigazgatási területén fejti ki. 3.) Az újonnan alakult egyesületek a törvényes bejegyzést követően jogosultak a létesítményhasználatra, működési támogatásban pedig egy év múlva részesülhetnek. 4.) A sportszervezet az alábbi célokra használhatja fel az önkormányzati támogatást: ~ edzői bérek, ~ játékvezetői-, versenybírói díjak fedezetére, ~ sportolók utazási-, szállás-, étkezési költségeire (edzőtáborozásra), ~ sportszerek, sportfelszerelések vásárlására, ~ adminisztrációs és postai költségekre. 5.) Nem támogatja azokat a sportszervezeteket amelyek(nek): ~ köztartozása van, ~ az önkormányzati támogatással nem számolnak el, ~ a támogatást nem rendeltetés szerint használja fel, ~ nem tesznek eleget helyi adatszolgáltatási kötelezettségüknek. II. a.) b.) c.) d.) 6.) Kazincbarcika Város Önkormányzata és a sportszervezet a működési támogatásról támogatói szerződést köt. A sportszervezet a támogatás összegének felhasználásáról január 15-ig, illetve július 15-ig köteles tételes, számlákkal igazolt elszámolást adni az Önkormányzat felé. Kazincbarcikai Város Önkormányzata a sportlétesítmények bérleti díjához fedezetet biztosít a sportegyesületeknek, melyet az Önkormányzat, a sportegyesület és az üzemeltető (Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, Timpanon Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.) megállapodásban rögzít. A támogatás elosztásának elvei A sportszervezet tradíciói, a város hírnevének öregbítése. A bajnokság, verseny minősége (osztály). Az utánpótlás-nevelés színvonala (létszám, eredményesség). Az egyesület eredményessége.

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására

Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez. Dombrád Város 2015-2019 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadására DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL ---------------------------------------------------------- ---- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:.../2015. ELŐTERJESZTÉS -

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2004. (V.27.) önkormányzati rendelete a sportról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként elismerve a sport kiemelkedő

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. március 29-i soron következő n y í l t ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. március 29-i soron következő n y í l t ülésének jegyzőkönyvéből Keszthely Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Titkárság 8360 Keszthely, Fő tér 1. Tel.: 83/505-530; Fax.: 83/505-501 E-mail: titkarsag@keszthely.hu K I V O N A T Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Testnevelés és Sportkoncepciója kiegészítése

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tapolca Város Testnevelés és Sportkoncepciója kiegészítése 7. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/291/2009 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók Tapolca Város Testnevelés

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA 2011. A sportkoncepció szükségessége I. BEVEZETÉS A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31.

Sportágfejlesztési Program ismertetése. Budapest, 2013. október 31. Magyar Birkózó Szövetség Sportágfejlesztési Program ismertetése Budapest, 2013. október 31. A sportágfejlesztési program céljai Igazolt versenyzői létszám növelése Egyesületi rendszer megerősítése, minőségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020.

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. Záradék: Pilis Város Sportkoncepcióját, valamint Sportlétesítmény felújítási Programját Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. -i nyilvános és

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Harkány Város Képvisel -testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 08-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2015. (VI.08.) KT. sz.

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben)

M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben) M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat 6/2014.(II.21.) sz. rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Sportkoncepciójának felülvizsgálatáról

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ifjúsági és Sport Bizottsága 2017. február 14. napján, a Kaposvári

Részletesebben

Iskolai Sportkör szakmai programja

Iskolai Sportkör szakmai programja Iskolai Sportkör szakmai programja 2010-2011. tanév Összeállította: Fábosné Józsa Zsuzsanna Keresztesné Lengyel Erzsébet Bognár Tamás Czirják György Tápiószecső, 2010. szeptember 1. 1 A szakmai program

Részletesebben

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22.

J a v a s l a t. az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására. Ó z d, november 22. J a v a s l a t az Ózdi Sportszervező Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására Ó z d, 2012. november 22. Előterjesztő: Ózdi Sportszervező Iroda vezetője Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY ISKOLAI SPORTKÖRI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA

ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA ASCENDE, SUPERIUS A DUNAKESZI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA BEMUTATÁSA Sportiskolai kontrolling 2014. április 2. STATISZTIKÁINK 46,5 fő pedagógus, 1 fő adminisztratív

Részletesebben

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására

J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására J A V A S L A T az Ózd Város Önkormányzata közigazgatási területén működő társadalmi sportszervezetek támogatásának pályázati kiírására Ó z d, 2014. február 13. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA A TÉGLÁS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2015-2020. évekre 1 I. BEVEZETÉS A sportról szóló 2004. évi I. törvény kinyilvánítja, hogy a nemzet értékei között tartja számon a sport által elért eredményeket, és elismeri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

2. számú melléklet. Ép testben ép lélek. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának

2. számú melléklet. Ép testben ép lélek. Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának 2. számú melléklet Ép testben ép lélek Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzatának Sportkoncepciója 2016-2019 2 Bevezetés A nemzetközi, az országos és a helyi társadalmi, gazdasági változásokhoz igazodva,

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sportkoncepciója 2009. 1. A sportkoncepció célja, feladata

Sportkoncepciója 2009. 1. A sportkoncepció célja, feladata 1 Sportkoncepciója 2009. 1. A sportkoncepció célja, feladata A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1) bekezdése alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 448/ 2006. Előadó: Dr. Debrey Attila/Baranyi Lászlóné Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS- RENDELETTERVEZET Helyi sportegyesületek önkormányzati

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.) r e n d e l e t e a város sporttevékenységének támogatásáról (

Részletesebben

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök

Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök NEMZETI SPORT INTÉZET Dr. Szabó Tamás a Nemzeti Sport Intézet főigazgatója MOB-alelnök LEZÁRULT EGY KORSZAK A tehetséggondozó programok 9-10 évesek. Új struktúra áll fel. Új források jelennek meg. HÁROM

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

DÉVAVÁNYA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA

DÉVAVÁNYA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA DÉVAVÁNYA VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2019 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 1.1 Dévaványa város bemutatása... 3 1.2 A sportkoncepció szükségessége... 3 2. Alapelvek...4 2.1 A sportpolitika általános alapelvei...

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Utánpótlás-nevelési programok

Utánpótlás-nevelési programok Utánpótlás-nevelési programok Héraklész Bajnok program A sportolók kiválasztása, képzése. A felnőtt kor küszöbére a korosztályos nemzetközi színvonalat elérő versenyzők felnevelése Héraklész Csillag Program

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól és a helyi sporttevékenység támogatásáról Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról 1. oldal 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1 Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2005. (IV.11.), a 16/2006. (III.21.), a 15/2010. (IV.30.), a 20/2010. (V.28.),

Részletesebben

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁMOSSZABADI Jóváhagyta: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozatával Vámosszabadi Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési

Részletesebben

~~ól Weeber Tibor. Ch1. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

~~ól Weeber Tibor. Ch1. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Ch1 Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Sportközpont alapító okiratának módosításáról számú előterjesztés I. Tartalmi

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat

Magyar Úszó Szövetség. Képesítési Szabályzat Magyar Úszó Szövetség Képesítési Szabályzat A Magyar Úszó Szövetség (a továbbiakban: Szakszövetség) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. (1) bekezdésének f) pontja, a 77. p) pontja, a sport

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I/223-1/2011/I. Üi.: Kovács Gábor/Dr. Debrey Attila Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó

Részletesebben