ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 14 -i soron következő ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 14 -i soron következő ülésére"

Átírás

1 Napirend: 2. ELŐTERJESZTÉS Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember 14 -i soron következő ülésére Tárgy: Beszámoló Lesencetomaj Települési Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előterjesztő : Mészáros László polgármester Előterjesztést készítette: Töreky Ottóné TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET! Az államháztartás a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítás állami feladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának rendszere, melynek rendjéről a többször módosított évi XXXVIII. törvény rendelkezik. A többször módosított évi XX. törvény a kimondja, hogy a képviselőtestület gazdálkodási feladata és hatásköre meghatározni gazdasági programját, megalkotni a helyi önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb rendeleteket. A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról a polgármester gondoskodik, aki a féléves gazdálkodás végrehajtásáról köteles beszámolni a Képviselőtestületnek. Az önkormányzat I. félévi gazdálkodásának végrehajtásáról szóló beszámolót mind szöveges, mind számszaki formában a következőképpen mutatom be: Az önkormányzat gazdálkodásának bevételi előirányzata eredetiben ezer Ft, módosított előirányzatban ezer Ft, teljesítése ezer Ft összegben jelentkezik. A kiadási előirányzat eredetiben ezer Ft, módosított előirányzatban ezer Ft, teljesítése ezer Ft összegben jelentkezik. Az önkormányzat évi bevételei forrásonként: Normatív állami hozzájárulás eredeti előirányzata ezer Ft, módosított előirányzata ezer Ft, teljesítése ezer Ft összegben valósult meg, amely 65,2 %-os. Átengedett bevételek címén kapja meg az önkormányzat a személyi jövedelemadó meghatározott mértékét különböző jogcímeken. Összesen ezen bevétel eredeti előirányzata ezer Ft, módosított előirányzata ezer Ft, teljesítése ezer Ft. A bevétel teljesítése 53,6 %-ban történt meg. Gépjárműadó bevételből ezer Ft. folyt be az I. félév során, az eredetileg tervezett 8500 ezer Ft 50 %-a. Helyi adók címén az önkormányzatnak évben magánszemélyek kommunális adója, építményadó és iparűzési adó jogcímen keletkezik bevétele. Az adó beszedése itt is elkülönített számlán, az adószámlán történik. A beszedett helyi adót meghatározott időszakonként teljes egészében a költségvetési elszámolási számlára utalja át az adóhatóság. A gazdasági évben az eredeti ezer Ft, a módosított ezer Ft előirányzattal szemben ezer Ft összeg beszedésére került sor. Az adóbevételeken kívül 266 ezer Ft. késedelmi pótlék folyt be az I. félév során. Építményadó címén az eredeti előirányzatban tervezett ezer Ft összeggel szemben 1001 ezer Ft folyt be az önkormányzat költségvetési számlájára, a teljesítés 52.6 %-os az eredeti előirányzathoz képest. Magánszemélyek kommunális adójából ezer Ft összeg folyt be az önkormányzat számlája javára, az eredeti előirányzat ezer Ft, a teljesítés 60,6 %-os. Iparűzési adó címén eredetileg ezer Ft összeg került tervezésre, a bevétel mértéke ezer Ft, a bevétel beszedése 56,4 %-os. Az önkormányzatnak több jogcímen keletkezik saját bevétele jogcímenkénti részletezését a mellékletek tartalmazzák.

2 Saját bevételek részletezése jogcímenként: A laktanyából származó ágfa, talpfa, hulladék vas értékesítéséből az I. félév során 176 ezer Ft. folyt be. Lakbérek, bérlemények bevételéből 1400 ezer Ft. folyt be, nagyobb többsége a laktanyai ingatlanok bérbeadásából, a fodrászüzlet bérleti díja 42 ezer Ft volt. Terembérlet címén 100 ezer Ft került tervezésre, a módosított előirányzat 100 ezer Ft, a teljesítése 29 ezer Ft összegben jelentkezik. Kamatbevétel címén kerül elszámolásra a költségvetési elszámolási számla, az adó és egyéb számlák forgalma után a pénzintézet által fizetett kamat, mely 21 ezer Ft összegben jelentkezik. Egyéb működés célú bevételek között 25 ezer Ft. sírhely bevétel, 1 ezer Ft. gondozási díj, és 6 ezer Ft. MEP többletbevétel /szűrővizsgálat támogatása/ jelentkezik. Általános forgalmi adó címén pedig ezer Ft folyt be, mely tartalmazza a kiszámlázott, valamint az iskolai beruházás utáni fordított ÁFA összegét is ezer Ft. bevétel keletkezett az óvodás, illetve a menzás étkezők térítési díjából. Az alkalmazottak, a vendégek a pedagógusok, valamint a szociális étkezők térítési díja jogcímen 5683 ezer Ft. bevétel keletkezett, mely nem tartalmazza az ÁFA összegét. Az egészségügyi alapellátás működési költségeinek finanszírozására az OEP által teljesített utalások után ezer Ft-ban képződött bevétele az önkormányzatnak. A bevétel tartalmazza az iskola-egészségügyi és a védőnői ellátás finanszírozását. Közös fenntartású intézmények működési költségeihez a társult Önkormányzatok ezer Ft. támogatást nyújtottak. A Többcélú Kistérség az i. félév során 7829 ezer Ft. támogatást adott a közoktatási intézmény működési kiadásinak támogatására. Ez az összeg 250 ezer Ft. mozgókönyvtári támogatást is tartalmaz. A évi személyi jövedelem adó országos elszámolása után az önkormányzat 357 ezer Ft. összeget kapott. Államháztartáson belülre és kívülre továbbszámlázott működési szolgáltatás bevétele jelentkezik 475 ezer Ft összegben, mely a fodrászüzlet, a gyermekjóléti szolgálat, a háziorvosi szolgálat épületének közműköltségeit tartalmazza. A közhasznú foglalkoztatás támogatására 170 ezer Ft. támogatás érkezett, mégpedig a december havi kifizetések után. A csatorna hálózat üzemeltetésre átadása miatt 2008.VI. és 2009 I. negyedévre vonatkozóan 549 ezer Ft. koncessziós, eszközhasználati díjat utalt a DRV Rt. Csatorna érdekeltségi hozzájárulás címén ezer Ft. folyt be. Felhalmozás célú átvett pénzeszközként 1475 ezer Ft. érkezett a ban elkészült 2 db buszváró támogatására, 100 ezer Ft-.ot kapott az óvoda lengőhinta vásárlásra a Megyei Önkormányzattól. A Lesence Völgye Általános Iskola lesenceistvándi alsó tagozatos intézmény nyílászáró cseréjének saját erő biztosítására a lesenceistvándi Önkormányzat 1891 ezer Ft. pénzeszközt biztosított. A függő bevétel 1236 ezer Ft., ez az összeg a december hóban leutalt évi normatív állami támogatás előlegének átkönyveléséből származó negatív előjelű pénzforgalom nélküli mozgás. Az önkormányzat kiadásait röviden összefoglalva és feladatonként részletezve mutatom be: Az önkormányzat évi gazdálkodásának I. félévi kiadásait a mellékletek ábrázolják. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban ezer Ft, módosított előirányzatban ezer Ft, a teljesítés ezer Ft. Az előirányzat felhasználása a módosított előirányzathoz képest 56 %-os. 1. Helyi utak fenntartása szakfeladat teljesítése A szakfeladaton eredetileg 420 ezer Ft összeg került tervezésre dologi kiadásra, a felhasználás 23 ezer Ft. 2. Önkormányzat igazgatási tevékenysége szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton kerül tervezésre és elszámolásra a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos kiadások köre. A lakosság által megválasztott polgármester és a kisegítő miatt a létszámkeret 1 főben, a személyi jellegű juttatások felhasználása ennek vonatkozásában 1947 ezer Ft összegben jelentkezik. A dologi kiadások felhasználása 5514 ezer Ft összegben jelentkezik.

3 A dologi kiadások között kisebb készletbeszerzés, közüzemi díjak kifizetése, postaköltség, pénzforgalmi juta- lék, munkabiztonsági szolgáltatás, továbbszámlázott szolgáltatás, telefondíjak, valamint egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások kerültek elszámolásra. Átadott pénzeszközök részletezése a 7. számú melléklet bemutatásánál történik. A 28. számú mellékletben kimutatott átadott pénzeszközökből ezen a szakfeladaton a társadalmi szervezetek támogatása 360 ezer Ft összegben került elszámolásra. Az I. félév során 250 ezer Ft-ot kapott a polgárőrség, 20 ezer Ft-ot az állatmenhely alapítvány, 20 ezer Ft-ot a polgárvédelem, 50 ezer Ft-ot a helyi nyugdíjas klub és a Leader csoport részére 20 ezer Ft-ot utaltunk át. 53 ezer Ft. kifizetésére került sor a vállalkozó orvos részére a évi iskola egészségügyi feladatok elvégzése miatt. Felhalmozási kiadásként a évben kapott szakmai és informatikai fejlesztési támogatásból az iskola és óvoda részére megtörtént a beszerzés 3500 ezer Ft. értékben. Elkészült az iskola tetőszerkezetének, valamint a lesenceistvándi iskola nyílászáróinak cseréje ezer Ft. összegben. 30 ezer Ft. kifizetése történt meg az óvoda felújításával kapcsolatos terv elkészítésére. Ezen a szakfeladaton a felsorolt beruházások ÁFA összege 3819 ezer Ft. 3. Főzőkonyha szakfeladat teljesítése A szakfeladaton 5 fő konyhai dolgozó alkalmazásával kapcsolatosan 2950 ezer Ft. személyi juttatás és 876 ezer Ft. munkaadót terhelő járulék jelentkezik. A dologi kiadások az óvodások, menzások, az alkalmazottak, a pedagógusok illetve a vendég és szociális étkezők élelmiszer beszerzésével kapcsolatos költségeket és a közműdíjakat tartalmazza 6033 ezer Ft összegben. A szakfeladat teljesítése az eredeti előirányzathoz képest 46 %-os. 4. Város- és községgazdálkodás szakfeladat teljesítése A szakfeladaton kerül kimutatásra a közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások köre évtől a közcélú foglalkoztatás szabályai változtak. Közfoglalkoztatási tervet kellett az Önkormányzatnak készíteni, melynek alapján történik a foglalkoztatás. A kifizetett személyi juttatások és azok járulékai utólag kerülnek elszámolásra, leigénylésre. A támogatás 95 %-os. Az I. félév során átlagosan 6 fő / változó létszám, változó Hónapok miatt / közcélú foglalkoztatásával kapcsolatban felmerült 2356 ezer Ft. személyi juttatás került elszámolásra. A munkaadót terhelő járulékok kifizetett összege 472 ezer Ft. Ezen a szakfeladaton dologi kiadások kerülnek elsősorban tervezésre és elszámolásra. A szakfeladat dologi kiadásainak teljesítése ezer Ft összegben és 61 %-ban jelentkezik. A közcélú foglalkoztatás céljára szolgáló szerszámok, gépek üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzése, alkatrészek vásárlása, kisjavítások költsége stb. szerepel a dologi kiadások között. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás címén 329 ezer Ft került kifizetésre a lakosságnak a közműfejlesztési hozzájárulás 15 % visszafizetése miatt. 144 ezer Ft. kifizetése történt meg a Hősök parkja felújításának tervezésére. 5. Családsegítés szakfeladat teljesítése A szakfeladaton a dologi kiadások a továbbszámlázott közüzemi számlák kiegyenlítését tartalmazzák. A közüzemi díjak továbbszámlázásra kerülnek a Lesenceistvánd székhelyű társulás felé, azonban továbbszámlázott kiadásként is megjelennek a dologi kiadások között. 6. Közvilágítás szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a községben lévő közvilágítási lámpatestek fogyasztásának költsége és a karbantartás kiadása. A szakfeladat előirányzatának felhasználása ezer Ft összegben és 55 %- ban teljesült. Felhalmozási kiadásként a telkek közvilágítással való ellátásának II. ütemére 1278 ezer Ft. összeg kifizetése történt meg. 7. Önkormányzatok elszámolásai szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton kerülnek elszámolásra a pénzeszközátadások közül az alábbiak: Lesence Völgye Közös fenntartású Általános Iskola finanszírozása ezer Ft. Itt kerül kimutatásra a Körjegyzőség támogatására átadott 6514 ezer Ft. 595 ezer Ft. került átutalásra a Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíjként, orvosi ügyelet támogatására, valamint szakszolgálati feladatok támogatására..

4 8. Háziorvosi Szolgálat szakfeladat teljesítése Lesencetomaj és Lesencefalu települési Önkormányzatok Képviselőtestületei a Háziorvosi Szolgálat évi költségvetését együttes ülésen elfogadták. A jóváhagyó határozat és Lesencetomaj települési Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelete végrehajtását, a Szolgálat évi gazdálkodásának I. félévi teljesülését számszaki és szöveges tartalomban az alábbiak szerint mutatom be. A Háziorvosi Szolgálat évi költségvetésének főösszege eredeti előirányzatban ezer Ft, módosított előirányzatban 4737 ezer Ft, a teljesítés 2342 ezer Ft összegben és 49 %-ban jelentkezik. A költségvetési létszámkeret a gazdasági évben 1 fő. A személyi juttatás előirányzat a módosított előirányzathoz képest 797 ezer Ft összegben és 55 %-ban teljesül. A munkaadót terhelő járulékok felhasználása 227 ezer Ft. A dologi kiadás előirányzat felhasználása 63 %-os, a módosított előirányzathoz képest. Felhalmozási kiadásként 884 ezer Ft. kifizetése történt meg az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban. 9. Védőnői Szolgálat szakfeladat teljesítése A Védőnői Szolgálat finanszírozásában feladatot vállal az Országos Egészségbiztosítási Pénztár ( OEP ) is. Az OEP évben meghatározott finanszírozása a feladatellátást teljes egészében nem tudja szolgálni. A Szolgálat éves költségvetési létszámkerete 1 fő, mert a védőnő főállású, a kisegítő heti 1 órában mellékfoglalkoztatásban külső munkavállalóként látja el a feladatát február 1-től a kinevezett védőnő szülési szabadsága miatt megbízási díjas védőnőt kell alkalmaznunk. A foglalkoztatottakkal összefüggően került tervezésre és elszámolásra a személyi juttatás 661ezer Ft. összegben és 42 %-ban, a munkaadókat terhelő járulék 182 ezer Ft összegben és 38 %-ban. A dologi kiadások köre a Szolgálat működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek elszámolására szolgál, ezen a jogcímen 118 ezer Ft összeg került kifizetésre. 10. Művelődési Házak tevékenysége szakfeladat teljesítése Lesencetomaj Önkormányzat Művelődési Háza és Kultúrháza fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek ezen a szakfeladaton elszámolásra. A létszámkeret 2 fő után került tervezésre és felhasználásra a személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata. 1 fő közalkalmazott, 1 fő kisegítő munkavállaló foglalkoztatásban résztvevő szerepel az intézmény létszámkeretében. A személyi juttatás és a munkaadót terhelő járulékok felhasználása 52 %-os. A dologi kiadások között teljesültek a működési és közműköltségek elszámolásai. A felhasználás 656 ezer Ft összegben és 40 %-ban jelentkezik. 480 ezer Ft. kifízetése történt meg az I. félév során felhalmozási kiadásként, tervezési költségre. 11. Sportfeladatok szakfeladat teljesítése Ezen a jogcímen a sportöltöző áram- és vízdíját és fenntartási költségeit fizeti az önkormányzat. A teljesítés 44 ezer Ft összegben jelentkezik. Itt kerül elszámolásra a Sportegyesületnek nyújtott támogatás, mely 2009 I. félévben 200 ezer Ft. volt. 12. Köztemető fenntartása szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton a ravatalozó épületének áram- és vízdíja kerül elszámolásra. Ezen a jogcímen 174 ezer Ft összeget tervezett az önkormányzat. A felhasználás 35 ezer Ft összegben jelentkezik. Az eredetileg betervezett felhalmozási kiadásból 282 ezer Ft. kifizetése történt tervezési költségre. 13. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások szakfeladat teljesítése A szakfeladat juttatásai jogcímenként az 25. számú mellékletben kerültek feltűntetésre. A szakfeladat teljesítése főösszegében ezer Ft összegben jelentkezik. Az előirányzat tartalmazza az ápolási díj után fizetendő TB járulékot 481 ezer Ft összegben. Egyes ellátásokat a központi költségvetés utólagosan az elszámolás után térít meg az önkormányzat részére. - rendszeres szociális segély címén 1679 ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat. - Rendelkezésre állási támogatásként 1516 ezer Ft. kifizetése történt - időskorúak szociális járadéka jogcímen kifizetett ellátás után bizonyos esetekben 90 %-nak egyes személyek vonatkozásában 100 %-nak megfelelő összeget térít meg a központi költségvetés. Lesencetomaj

5 községben kifizetett szociális járadék után pedig 100 %-nak megfelelő térítést kapunk. Az előirányzat felhasználása 222 ezer Ft összegben jelentkezik. - lakásfenntartási támogatást a lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások mérséklésére igényelhetik a rászorulók. Ezen a jogcímen 953 ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat. A kifizetést követően a lakásfenntartási támogatás 90 %-a az állami költségvetésből visszaigényelhető, kivéve a havi 500 Ft-os helyi támogatást, mely az I. félévben 79 ezer Ft. volt. - ápolási díjban a közeli hozzátartozójukat ápoló személyek részesülnek. Jelenleg 13 fő részére folyósítja az önkormányzat ezt a szociális ellátást, az előirányzat részben az önkormányzat költségvetését terheli. 3 fő részesül központilag támogatott ellátásban. A kifizetett ellátások összege 2008 ezer Ft. 14. Rendszeres gyermekvédelmi ellátások szakfeladat teljesítése A szakfeladat juttatásai jogcímenként a 25. számú mellékletben kerültek feltűntetésre. A felhasználás 348 ezer Ft, mely az eredeti előirányzat 39 %-a. - beiskolázási támogatás címén 293 ezer Ft-ot fizetett ki az önkormányzat, az ingyenes tankönyvtámogatás realizálásához, a testületi határozat végrehajtására. - Bursa Hungarica ösztöndíj jogcímen 25 ezer Ft került kifizetésre. - Arany János tehetségkutató támogatást 30 ezer Ft összegben fizettünk ki. 15. Eseti pénzbeli szociális ellátások szakfeladat teljesítése A szakfeladat kiadásait jogcímenként az 25. számú melléklet tartalmazza. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 1025 ezer Ft, módosított előirányzatban ezer Ft, teljesítése 746 ezer Ft. - eseti szociális segély címén a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a polgármester által megállapított ellátások kifizetése került elszámolásra. Ezen a jogcímen 212 ezer Ft összeget fizettünk ki. - temetési támogatás címén a lesencetomaji lakosként elhunyt személy méltó eltemetéséhez járul hozzá az önkormányzat Ft/alkalom összegben. 60 ezer Ft került kifizetésre. - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása jogcímen a mozgáskorlátozott személyek kaphatnak közlekedési támogatást, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételeknek kérelmük megfelel. Ezen a jogcímen kifizetett 35 ezer Ft összeget teljes egészében megtéríti a központi költségvetés, a leutalt támogatással azonos összegben módosításra kerül a költségvetésről szóló rendelet. - közgyógy igazolvány térítése címén 62 ezer Ft-ot fizettünk ki méltányosság miatt. - köztemetés címén 212 ezer Ft. kifizetése történt meg, azonban ennek a kifizetésnek 66 ezer Ft. ÁFA tartalma is volt, mely kimutatása a dologi kiadások között szerepel. 16. Eseti gyermekvédelmi támogatás szakfeladat teljesítése A szakfeladat kiadásait jogcímenként az 25. számú melléklet tartalmazza. A kiadások főösszege eredeti előirányzatban 50 ezer Ft, módosított előirányzatban 270 ezer Ft, a teljesítése 15 ezer Ft. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás jogcímen felhasználásra 15 ezer Ft összegben került sor. A dologi kiadások előirányzatának módosítására a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének idejére a vásárolt élelmezés tervezése 220 ezer Ft. összegben. 17. Vízrendezés szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton került tervezésre és elszámolásra a belterületi árkok karbantartásának költségigénye. 85 ezer Ft összeget fizetett ki az önkormányzat, mely felhasználás az eredeti előirányzathoz képest 10 %-os. 95 ezer Ft-ot fizettünk ki érdekeltségi hozzájárulás címén a Vízügy részére. 18. Fogászat szakfeladat teljesítése Ezen a szakfeladaton kerül tervezésre és elszámolásra a fogorvosi ellátással kapcsolatban az önkormányzatot terhelő kötelezettségvállalások kiegyenlítése. 120 ezer Ft-ot adtunk át a fogászati működési költségek támogatásához a vállalkozó orvos részére. 19. Saját vagy bérelt ingatlanok kezelése

6 Ezen a szakfeladaton kerül kimutatásra a laktanyával kapcsolatos kiadások köre. betervezésre. A dologi kiadások teljesítése 4637 ezer Ft, mely az előirányzat 51 %-a. A kiadások tartalmazzák az őrzés-védelemre, áramdíjra, erdőtelepítésre, felmérésre kifizetett összegeket. 69 ezer Ft. került átadásra a laktanyai ingatlanok után a Vízmű részére, érdekeltségi hozzájárulás címén. 20. Óvodai intézményi étkeztetés Ezen a szakfeladaton került kimutatásra az óvodás gyermekek étkeztetésével kapcsolatos dologi kiadások köre. A dologi kiadások nagyrészt az élelmiszer, tisztítószer beszerzést tartalmazza. Ennek I. félévi teljesítése ezer Ft. 21. Óvodai nevelés, iskolai előkészítés A szakfeladaton 6 fő közalkalmazott személyi juttatása került kimutatásra. A felhasznált személyi juttatások összege 7750 ezer Ft. A munkaadót terhelő járulékok teljesítése 2370 ezer Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a módosított előirányzathoz képest 54 %-os. A I. félévi dologi kiadások teljesítése 679 ezer Ft, mely készletbeszerzést, és közműdíjakat tartalmaz. A I. félévi gazdálkodás záró pénzkészlete ezer Ft. Az Önkormányzat I. félévi gazdálkodása zavartalan volt. Az önkormányzat fizetési kötelezettségeinek az év folyamán maradéktalanul és határidőben eleget tett, számla sorba-állításra nem került sor. Az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája fizetőképessége fenntartható volt. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete nagymértékben rendeződött. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjenek. Lesencetomaj, augusztus 07. Előterjesztést látta Mészáros László polgármester Dr. Takács Nóra Körjegyző

7 Határozati javaslat./2009. (IX..) sz. Lt. Képviselő-testületi határozat Lesencetomaj önkormányzat képviselő-testülete a Lesencetomaj Települési Önkormányzat I. félévi költségvetés teljesítésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban kiadási főösszegét ezer Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint : Bevételek ezer forintban Megnevezés Er.előirány. Módosított Teljesítés Intézményfinanszírozás működési Önkormányzat költségvetési támogatás Intézményi saját bevétel Előző évi pénzmaradvány Összesen Kiadások ezer forintban Megnevezés Er.előir. Módosított Teljesítés Felhalmozási kiadás Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai Munkaadókat terelő járulékok Átadott pénzeszköz működtetés Készletbeszerzések Szolgáltatások (telefon, villany, víz, karbantartás üzemeltetési kiadások) Különféle dologi kiadások (áfa, belföldi kiküldetés, reprezentáció) Egyéb folyó kiadások: adók, díjak stb Költségvetési tartalék Függő kiadás Kiadások összesen: Határidő: szeptember 15. Felelős: Mészáros László polgármester Dr. Takács Nóra körjegyző