Az oktatási segédletek hatályosítása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az oktatási segédletek hatályosítása"

Átírás

1 Az oktatási segédletek hatályosítása I. Áttekintés a tantárgy helyzetéről A közszolgáltatások szervezése és igazgatása című jegyzet megírása és kiadása óta - a közszolgáltatások rendszerében (humán és műszaki infrastrukturális) és azokhoz tartozó közszolgáltatások körében - a közszolgáltatások biztosításáért felelősök körében (állam, önkormányzat) - a szolgáltatás nyújtásának formáiban (saját intézménnyel vagy kiszervezés útján) - a tevékenységet szabályozó hatóságok körében és a szabályozás lényegében nem történt lényegi változás. II. Fejezetenkénti részletes vizsgálat Bár az egyes közszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok többsége megváltozott, ez azonban csak kevéssé érinti a jegyzet, illetve a diasor tartalmát. Csupán a közbeszerzési eljárásra vonatkozó tananyagrész teljes átdolgozására volt szükség, majd annak - a jogszabály időközben bekövetkezett módosításai miatt - ismételt korrigálására. Ennek az a magyarázata, hogy a jegyzet csak alapvető ismereteket nyújt az egyes közszolgáltatásokról, melyeket a megváltozott jogszabályok nem érintenek. 2. fejezet: A közszolgáltatások rendszere pont első bekezdésének első sora: évi LXXXIX. tv. helyett évi LXXIX. tv pont 4. bekezdés második sora: évi LXXX. tv. helyett évi CXXXIX. Tv pont A fenntartói irányítás keretében a fenntartó felsorolás harmadik francia bekezdése folytatásaként: és működteti a minőségfejlesztés rendszerét szövegrésszel egészül ki pont 3. bekezdés: jövedelempótló támogatása kimarad, a rendszeres szociális segély módosul aktív kiskorúak ellátására pont 5. bekezdés : Ide tartoznak nappali ellátást, illetve az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények. mondatból a nappali ellátás kimarad pont 5. bekezdés vége: a közigazgatási hivatalok szövegrész kimarad, helyette: az államigazgatási hivatalok igazolása alapján a Kincstár folyósítja szövegrész kerül pont 5. sz. lábjegyzet: az évi törvény helyesen évi VI. tv. 1

2 pont A villamos energia utáni 13. lábjegyzet számot el kell hagyni, értelemszerűen a lap alján a 13. lábjegyzet kimarad FIGYELEM! EZZEL A LÁBJEGYZETEK SORSZÁMOZÁSA ELTOLÓDIK!!!!! l.l. pont A tankönyv 54. oldalán a harmadik bekezdés utolsó mondata helyébe ennek szabályait a 273/2007. (X.19.) Korm. rend ai tartalmazzák. A tankönyv 55. oldal utolsó előtti bekezdése kiegészül: A 19/2008.(I.30.) Korm. rend. Ennél a szolgáltatásnál is külön szabályokat tartalmaz a szociálisan rászorulókra, védendő fogyasztó -nak nevezve őket pont 16. sz. lábjegyzete a 1/1999. (I. 1.) Korm. rendelet 2. sz. helyébe 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet 3. sz. szövegrész kerül pont A cím javítása szükséges Elektronikus hírközlés -re 3. bekezdés: ( Egyetemes postai...) javasolt a Magyar Posta Rt-t jelöli ki egyetemes szoláltatónak szövegrész után zárójelbe (2003. évi CI tv. 50.) -t feltüntetni pont 23. lábjegyzet (volt 24.lábjegyzet) 241/2000. (XII.23.) Korm. rend helyett: 224/2004. (VII.22.) Korm. rend pont 25. lábjegyzet (volt 26. lábjegyzet) kimarad, mert a hivatkozott ÉVM rendelet január 1-én hatályát veszítette pont 3. fejezet: Közigazgatási funkciók a közszolgáltatások rendszerében Közbeszerzési rendszer (Teljes terjedelmében átdolgozva!!!) A közbeszerzésről 2003-ban új törvényt alkottak, egyben hatályon kívül helyezték a tankönyvben feltüntetett törvényt. A évi CXXIX.törvény megalkotását elsősorban a közbeszerzésre vonatkozó közösségi irányelvek rendelkezéseinek magyar jogrendszerbe történő átültetése indokolta. A törvény az eltelt öt év alatt többször módosult. Jelen kiegészítő jegyzet részletesen tartalmazza a április 1-től hatályos, a évi CVIII. törvénnyel módosított szabályokat, és csupán utal a 2010-ben bekövetkező változásokra. 2

3 A közbeszerzési eljárás alanyai A közbeszerzési eljárás alanyai mindkét értékhatárra vonatkozó eljárás-fajtában - az ajánlatkérő és az ajánlattévő. Az ajánlatkérőket - összhangban a közösségi joggal két csoportra osztja: az ún. klasszikus ajánlatkérőkre és az un. közszolgáltatók köréből kikerült ajánlatkérőkre.(ez az un. különös közbeszerzési eljárás) szerzéseire terjed ki. Az ajánlattévők körét összeférhetetlenségi és kizárási szabályok korlátozzák annak érdekében, hogy az elbírálás pártatlanul történjék. Az ajánlatkérő részéről eljáró személyek és az ajánlattevők között nem lehetnek átfedések és meg nem engedett érdekeltségi kapcsolatok. A közbeszerzés tárgya A közbeszerzési tárgyai: árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés és építési beruházás, építési koncesszió, és - a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések körében - a szolgáltatási koncesszió. Közbeszerzési értékhatárok A törvény külön fejezete rendelkezik az európai közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzésekre, és külön az ezek alatti és egyben a nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre. A különböző értékhatárokhoz a törvény különböző eljárási rendeket is rendel. A közbeszerzés értékét a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, ill. kínált általános forgalmi adó nélkül számított, legmagasabb összegű ellenszolgáltatásban kell meghatározni, melybe bele kell érteni a vételi jog átengedésének értékét. Egybe kell számítani az azonos típusú közbeszerzési tárgyak (pl. csak árubeszerzés tárgyainak) értékét, és ezen belül is azon árubeszerzések, építési beruházások vagy szolgáltatások értékét, amelyekre lehetne egy szerződést kötni. Nincs tehát mód valamilyen dolog önkényes tagolása alapján azt állítani, hogy az több beszerzés, és egyiknek az értéke sem éri el az értékhatárt. (Pl. az egy önkormányzat területén levő utak felújítását indokolatlan lenne földrajzilag tagolni a becsült érték kiszámítása során.) Egybe kell továbbá számítani a közbeszerzési tárgyak értékét, ha a közbeszerzési tárgyak rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással összefügg. Az egybeszámításnál az egy költségvetési évben, illetve tizenkét hónap alatt esedékes beszerzések értékét kell figyelembe venni. A közbeszerzési érték szempontjából irányadó határokat a költségvetési törvények határozzák meg április 1-től új rendelkezés, hogy a Közbeszerzések Tanácsa az ajánlatkérő által megküldött hirdetményt annak továbbküldése, ill. feladása előtt megvizsgálja abból a célból, hogy az megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak. Ezért díjat kell fizetni, ugyanakkor a Tanács a hirdetmények ellenőrzéséért polgári jogi felelősséggel tartozik. 3

4 A közbeszerzési eljárások fajtái Az egyszerűsítés és az átlátható közbeszerzési rendszer kialakítása érdekében felülvizsgálatra került a hatályos közbeszerzési szabályozásnak az a megoldása, amely a közbeszerzés értékéhez igazodóan három eljárási rezsimet - közösségi, nemzeti és egyszerű - rendel alkalmazni a beszerzési igények teljesítésére. A törvénymódosítás a jelenlegi nemzeti eljárásrend és egyszerű eljárás megszüntetésére, és helyettük a közösségi értékhatárt el nem érő közbeszerzésekre egy új egyszerű közbeszerzési eljárást vezet be. l. A közösségi értékhatárokat elérő értékű közbeszerzések A közbeszerzési eljárás nyílt, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd lehet. Főszabályként nyílt eljárást kell alkalmazni. A nyílt eljárás olyan közbeszerzési eljárás, amelyben valamennyi érdekelt ajánlatot tehet. A meghívásos eljárás olyan közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő által kiválasztottak tehetnek ajánlatot. A tárgyalásos eljárásban az ajánlatkérő az általa kiválasztott egy vagy több ajánlattevővel tárgyal a szerződés feltételeiről. Az ún. klasszikus ajánlatkérői kör főszabályként nyílt vagy meghívásos eljárást köteles lefolytatni. Tárgyalásos eljárást és a versenypárbeszédet csak akkor alkalmazhat, amennyiben azt a törvény megengedi.. A törvény taxatíve felsorolja azokat az eseteket, amikor ez utóbbi kétféle tárgyalásos eljárásra sor kerülhet. Egy adott közbeszerzési eljárás lefolytatása során nem lehet áttérni egy más fajta eljárásra. Ettől eltérő esetkört jelent, ha az ajánlatkérő az eljárás eredménytelenségét állapítja meg. Ebben az esetben ugyanis az ajánlatkérő szabadon mérlegelheti, hogy új eljárást indít-e. Amennyiben a közbeszerzést továbbra is meg kívánja valósítani, és így új közbeszerzési eljárás kiírása mellett dönt, ismét az egyes eljárási fajták alkalmazására vonatkozó szabályok szerint kell döntenie arról, hogy milyen eljárási fajtát alkalmaz. Ebben az esetben - amennyiben annak a törvényben meghatározott feltételei fennállnak - az ajánlatkérő tárgyalásos eljárás lefolytatása mellett is dönthet, még akkor is, ha az előző és eredménytelennek nyilvánított közbeszerzési eljárás nyílt eljárás volt, tekintettel arra, hogy ebben az esetben nem egy megindított közbeszerzési eljárás során történő áttérésről van szó, hanem egy új közbeszerzési eljárás megindításáról. A nyílt és a meghívásos eljárás közös jellemzője, hogy az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő pedig az ajánlatához a törvényben meghatározott módon kötve van. Ajánlatkérőnek tehát nincs lehetősége, hogy változtasson a megadott feltételeken, illetve a meghatározott feltételektől eltérő ajánlati elemeket érvényesnek fogadja el, azzal az indokkal például, hogy a dokumentációtól eltérő ugyan a vállalás, de az ajánlatkérő gyakorlatával egyezik. közös jellemzőjük továbbá az is, hogy az eljárás során nem lehet tárgyalni. A nyílt eljárás menete Az eljárás ajánlati felhívás közzétételével indul. A felhívást akkor teheti közzé az ajánlatkérő, ha rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel, vagy arra vonatkozó biztosítékkal, hogy az a teljesítés időpontjában rendelkezésre álljon. 4

5 Az ajánlati felhívást úgy kell elkészíteni, hogy az alapján egyrészt az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tudjanak tenni, másrészt egyenlő esélyük legyen az ajánlattételben. Az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetményt magyar nyelven kell elkészíteni, jogszabályban meghatározott minta szerint. Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzés tárgyát, illetőleg mennyiségét, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, az eredményhirdetés időpontját és a szerződéskötés tervezett időpontját, a dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módját, határidejét, annak beszerzési helyét, pénzügyi feltételeit, az ajánlatok bírálati szempontjait, a közbeszerzési műszaki leírást, a kizáró okokat, az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását, az Európai Unióból származó forrásból is támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre vonatkozó adatokat. Az ajánlatkérő az ajánlati felhívás mellett dokumentációt is köteles készíteni, tekintettel arra, hogy az ajánlati felhívás keretében nem mindig lehet meghatározni a szükséges részletes szerződési feltételeket, vagy a részletes műszaki leírást, illetve az ajánlattételt segítő információkat. A közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásának érdekében az ajánlattevőknek lehetősége van arra, hogy kiegészítő (értelmező) tájékoztatást, illetve konzultációt kérjen az ajánlatkérőtől. A konzultációról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell a ajánlattételi határidőt, melynek a törvény csak a minimumát állapítja meg, Az eredetileg meghatározott ajánlattételi határidőt indokolt esetben egy alkalommal, indokolt esetben meg lehet hosszabbítani, de ezt az eredeti határidő lejárta előtt az ajánlatkérőnek hirdetményben közzé kell tennie. Az ajánlatot főszabályként írásban (egyes esetekben és meghatározott feltételek között elektronikus úton) és zártan, az ajánlati felhívásban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni és folytatni mindaddig, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlatot fel nem bontották. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek. Ezt követi az ajánlatok elbírálása, melynek maximális időtartamát határozza meg a törvény (az eljárás eredményét legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított harminc - építési beruházás esetében hatvan - napon belül, az ajánlati felhívásban meghatározott eredményhirdetési időpontban kell kihirdetni.) Az elbírálást követően kerül sor az eredményhirdetésre, melynek időpontja az, amit az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban meghatározott. Az eredményhirdetésre meg kell hívni az ajánlattevőket, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselőit, illetőleg személyeket. Az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről mind a Közbeszerzési Értesítőben, mind az Európai Unió Hivatalos Lapjában hirdetményt kell közzétenni. Az eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes ajánlattevővel kell megkötni, amely tartalmában nem térhet el az ajánlati felhívásban, az ajánlatban és a dokumentációban foglaltaktól. 5

6 A meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, valamint a versenypárbeszéd két szakaszból áll. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére - pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai szempontok alapján való alkalmasságáról, ill. alkalmatlanságáról dönt. Ebben a szakaszban az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A második szakaszban (ún. ajánlattételi szakasz) történik az alkalmasnak minősített jelentkezők (a kiválasztott ajánlattevők) ajánlattételre való felkérése, valamint az ajánlatok érdemi összehasonlítása és a megadott elbírálási szempont alapján történő értékelése. A meghívásos eljárás ajánlattételi határideje főszabályként az ajánlattételi felhívás megküldésének napjától számított minimum 40 nap, amely előzetes összesített tájékoztató közzététele esetén minimum 26 napra rövidíthető feltéve, hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesülnek. Az ajánlatkérő meghatározhatja az ajánlattevők keretszámát azzal, hogy a részvételre jelentkezők közül legfeljebb a keretszám felső határáig terjedő számú jelentkezőnek küld majd ajánlattételi felhívást. A keretszámot a részvételi felhívásban kell megadni, és annak legalább öt ajánlattevőt kell magában foglalnia. Keretszám meghatározása esetén a részvételi felhívásban meg kell adni az alkalmas jelentkezők közötti rangsorolás módját is arra az esetre, ha a keretszám felső határát meghaladja az alkalmas jelentkezők száma. A tárgyalásos eljárás alkalmazására kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben annak a törvényben tételesen felsorolt feltételei fennállnak. A versenypárbeszéd alkalmazásánál a részvételi felhívásban az ajánlatkérő megjelölheti azokat, akiket az eljárásba való részvételre meg kíván hívni, de mindazok jelentkezhetnek a megjelölteken kívűl, akik alkalmasak a szerződés teljesítésére. Az ajánlattételi szakaszban az ajánlattérők előszö9r megoldási javaslatokat készítenek, erről az ajánlatkérő egy vagy több fordulóban párbeszédet folytat velük. Ezt követően teszik meg a végső ajánlatot, mely elbírálására az előzőekben ismertetett módszer szabályai alkalmazandók. A tárgyalásos eljárás alapvető különbsége a nyílt, illetve a meghívásos eljáráshoz képest, hogy ezen eljárási fajta esetén lehetőség van az ajánlatkérő és az ajánlattevők között tárgyalásra. A tárgyalás célja, hogy az ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetve a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést. A tárgyalásos eljárásnak két fajtája van: a hirdetmény közzétételével induló, illetve a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás. Mindkét forma alkalmazását a jogszabály feltételekhez köti. A hirdetmény közzétételével induló eljárás két szakaszból áll: a hirdetmény formájában közzétett, részvételi felhívással megindított részvételi szakaszból, valamint az ajánlattételi szakaszból. A hirdetmény közzététele nélküli eljárás viszont egyszakaszú eljárás. A tárgyalásos eljárás egyik legfőbb jellemzője, hogy a felek szabadon tárgyalnak a szerződés feltételeiről, az ajánlattevő az ajánlatát, az ajánlatkérő pedig az ajánlattételi felhívását (dokumentációt) módosíthatja, de kötve vannak a közbeszerzés tárgyához és szerződési feltételeiben annyiban, hogy azok csak oly mértékben változtathatók meg, melyekre a tárgyalásos eljárás továbbra is alkalmazható legyen. 6

7 Továbbá a feleket köti az az előírás is, hogy az eredményhirdetést követően nem lehet az ajánlat, illetve az ajánlatkérő elvárásainak tartalmát módosítani, hanem a szerződést a tárgyalás befejezésekor közösen megállapított tartalommal kell megkötni. A tárgyalásos eljárásnál a törvény nem írja elő az ajánlattételi határidő minimális tartamát, azt az ajánlatkérő állapíthatja meg oly módon, hogy elegendő időtartam álljon rendelkezésre - az ajánlattevők egyenlő eséllyel történő - megfelelő ajánlattételéhez. A törvény a tárgyalás menetére nem tartalmaz kötelező szabályokat, csupán annyit mond, hogy az ajánlatkérőnek még a tárgyalások megkezdése előtt döntenie kell arról, hogy hogyan kívánja lefolytatni a tárgyalásokat, ezt még az ajánlattételi felhívásban közzé kell tenni. Gyorsított eljárás A meghívásos, vagy hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárásokban gyorsított eljárás is alkalmazható, ha a sürgősség miatt az ilyen eljárásokra előírt határidők nem lennének tarthatók. Ebben az eljárásban az ajánlatkérő a részvételi határidőt nem határozhatja meg a hirdetmény feladásának napjától számított 10 napnál rövidebb időtartamban, meghívásos eljárás esetén az ajánlattételi határidőre ugyanez a szabály alkalmazandó, mely az ajánlattételi felhívás napjától kezdődik. 2. Nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre vonatkozó rendelkezések, egyszerű közbeszerzési eljárás Az új egyszerű eljárásra vonatkozó szabályok április 1-től lépnek hatályba. Az egyszerűsített eljárás főszabály szerint nyilvánosan, hirdetmény közzétételével indul, szűk körben nyílik lehetőség az eljárás közvetlen, ajánlattételi felhívással történő megindítására. (A hirdetmény nélküli eljárás alkalmazását lehetővé tévő esetek egyrészt megegyeznek a közösségi eljárásrendben a hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás eseteivel, másrészt pedig ezek az esetek is csak akkor vehetők figyelembe, ha a beszerzés becsült értéke nem éri el az adott beszerzési tárgyra vonatkozó nemzeti értékhatár másfélszeresét.) Az eljárási kötelezettség ebben az új (átalakított) eljárásban mind a klasszikus, mind a közszolgáltató ajánlatkérőkre vonatkozik, valamint kiterjed a támogatásban részesülő szervezetekre is. A közbeszerzési tárgyak tekintetében nincs eltérés a közösségi eljárásrend és az egyszerű eljárás hatálya szempontjából, azaz az egyszerű eljárás a klasszikus ajánlatkérők esetében vonatkozik a koncessziós tárgyakra is. Az egyszerű eljárás esetében főszabály szerint a közösségi eljárásrendben irányadó és a jelenlegi nemzeti eljárásrend szerinti kivételeket tartja meg a törvény. Az eljárás rugalmasságot biztosít az ajánlatkérők részére, hiszen mindössze az átláthatóságot és a verseny tisztaságát biztosító garanciális elemek kerültek beépítésre a törvénybe (pl.: szerződéskötési moratórium, eljárás eredményéről szóló tájékoztató), ugyanakkor az egyéb eljárási szabályokról az ajánlatkérő maga dönthet. Így például az ajánlatkérő dönthetne arról, hogy az eljárásban kíván-e tárgyalni, vagy pedig a beérkezett ajánlatok alapján hirdet nyertest. Az ajánlattételi határidő legalább huszonöt nap, ha a dokumentáció rendelkezésre bocsátása és a kiegészítő tájékoztatás megadása elektronikus úton történik, minimum húsz nap. 7

8 További eljárási szabályok: az alkalmassági feltételek tekintetében ugyanazokat a rendelkezéseket kell alkalmazni, mint a közösségi eljárásrendben, az ajánlatok elbírálására az általános szabály irányadó, azaz 30 nap, építési beruházás esetén 60 nap áll rendelkezésre, a szerződéskötési moratórium szabályai is érvényesülnek az általános szabályok szerint, önkéntesen lehetőség van a közösségi eljárásrend szabályainak (pl. keretmegállapodásos eljárás) alkalmazására, A törvény 4. melléklete szerinti szolgáltatások beszerzését az új egyszerű eljárás szabályainak alkalmazásával rendeli el ha a beszerezni kívánt jogi szolgáltatás vagy hivatalos közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás értéke meghaladja (eléri) a közösségi értékhatárt. A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat Minden, a közbeszerzésre, ill. a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt jogorvoslatnak van helye. A Közbeszerzési Döntőbizottság hatáskörébe tartozik minden, a közbeszerzésre, ill. a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályok megsértése miatt indult eljárás lefolytatása, ide értve a megkötött szerződések módosításával és teljesítésével kapcsolatos jogvita elbírálását is. A Döntőbizottság hatáskörébe tartozó egyes eljárásokat közbeszerzési biztos, egyes a törvényben meghatározott esetekben három biztosból álló tanácsban folytatja le. Ez utóbbi döntéseit többségi szavazás alapján hozza. A Döntőbizottság illetékessége az ország egész területére kiterjed. A Közbeszerzési Döntőbizottság eljárása kérelemre vagy hivatalból indul. Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyéb érdekelt (a továbbiakban: kérelmező), akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A kérelem beadására a törvény jogvesztő határidőt állapít meg. Hivatalból való eljárását a következő szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik, ha a feladatkörük ellátása során a törvénybe ütköző magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra: a) a Közbeszerzések Tanácsának elnöke; b) az Állami Számvevőszék; c) a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv; d) államigazgatási hivatal; e) kincstár; f) országgyűlési biztos; g) a közbeszerzéshez támogatást nyújtó, illetve a támogatás felhasználásában jogszabály alapján közreműködő szervezet; h) a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre feljogosított szervezet; i) a Gazdasági Versenyhivatal. A kezdeményezésre a törvény határidőt állapít meg. 8

9 A Döntőbizottság döntését a Közbeszerzések Tanácsa nevében hozza meg.a törvény taxatív felsorolást tartalmaz azokra az esetekre, amikor a kérelmet a Döntőbizottságnak érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania. A Döntőbizottság eljárása során ideiglenes intézkedés során végzéssel engedélyezheti a szerződés megkötését halasztást nem tűrő, kiemelkedően fontos érdekből, ill. a közérdek védelmére, ha annak előnyei meghaladják a szerződéskötéssel járó hátrányokat. A törvény különbséget tesz kis súlyú, illetve súlyos jogsértések között a Döntőbizottság mérlegelésén alapuló jogkövetkezmények szempontjából. A kisebb súlyú jogsértések esetén felhívja a jogsértőt a törvényes eljárás helyreállítására. A súlyos jogsértések esetén, amennyiben a szerződést még nem kötötték meg, megsemmisítheti az ajánlatkérő döntését, elrendelheti az ajánlattevő törlését a minősített ajánlattevői névjegyzékből, eltilthatja az ajánlattevőt a közbeszerzési eljárásokba való részvételtől, ill. bírságot is kiszabhat. Az érdemi határozatot az érintetteknek kézbesíteni kell és azt a Közbeszerzési Értesítőben közzé kell tenni. Jogorvoslat a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi döntése ellen A Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozata ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs, annak felülvizsgálatát a Fővárosi Bíróságtól lehet keresettel kérni. A bíróság a végzések ellen benyújtott jogorvoslatokat tárgyaláson kívül bírálja el, az az ügy érdemére vonatkozó döntések ellen benyújtott kereseteket szintén tárgyaláson kívül bírálja el főszabályként, de tárgyalást tart, ha azt a peres felek azt kérik. A Döntőbizottság köteles szerződés érvénytelenségének kimondása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt pert indítani, ha a törvényben felsorolt érvénytelenségi okok fennállnak, a kisebb jogsértések esetén pedig polgári peres eljárást indíthat től hasonlóan a közbeszerzési eljáráshoz, a jogorvoslati eljárások lefolytatására is csak elektronikus úton lesz lehetőség, ezáltal a határidők is rövidülnek. Szintén 2010-től az eljárások gyorsítása érdekében egy újtipusú un. kombinált pert vezet be a törvényalkotó, mely során egyszerre kérhető a Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata és a már megkötött szerződés érvénytelenségének megállapítása. Ugyancsak 2010-től lehetőség lesz az ún. előzetes vitarendezés -re, emiatt a Döntőbizottság eljárására irányuló kérelem mellékleteként csatolni kell az ajánlatkérő előzetes vitarendezés iránti kérelemre adott válaszát is. 4. fejezet: A közszolgáltató szervezetek gazdasági szabályozása és pénzügyi finanszírozása 4. pont 2. bekezdés: a zárójelben a vállalatok helyett állami vállalatok kifejezést kell használni pont 5.bekezdés: az évi XL törvény helyett a évi CXXIX. törvény közbeszerzésekre vonatkozó szabályait kell alkalmazni, melynek értékhatárai a mindenkori költségvetési törvényben van meghatározva. (Lásd a rész a Közbeszerzési rendszer feladatai címen írottakat.) 9

10 4.3. pont 3. bekezdés: A és évi költségvetési törvény helyett a évi CII. költségvetési törvény 3. számú melléklete tartalmazza a normatív támogatás különböző címeit pont utolsó bekezdés utolsó mondata: Ilyen megoldásokra részben a saját források elégtelensége miatt, részben a döntések hosszú átfutási ideje miatt az EU-s nemzetközi pályázatok esetén is sor kerülhet pont első bekezdés utolsó mondata: A fejlődés iránya az, hogy az állam (önkormányzat)- ahelyett, hogy a közszolgáltatásokat maga nyújtaná- inkább csak szabályozza annak mechanizmusát és ellenőrzi a végrehajtást (kiszervezi a tevékenységeket, különböző társulások formájában láttatja el ezeket a feladatokat, stb.). 10

11 III. Ajánlott irodalom és jogszabálygyűjtemény 1. Balázs István-Kökényesi József (szerk.): Kormányzati működés, helyi költségvetés, közüzemi igazgatás, Közigazgatási Füzetek, 7. sz., Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet, Horváth M. Tamás: Helyi közszolgáltatások szervezése, Pécs-Budapest, Dialóg-Campus, Péteri Gábor (szerk.): Piac - verseny - szerződés, Budapest, "Helyi demokrácia és újítások" Alapítvány. ÚJ ÉS MÓDOSULT JOGSZABÁLYOK 1. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CII. törvény 2. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvényben módosított jogszabályok által bekövetkezett változások az alábbi területeken: a) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény b) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok évi költségvetéséről szóló évi LXXXIV. törvény c) A személyazonosító jel helyébe lépő azonosító módokról és az azonosító kódok használatáról szóló évi XX. törvény d) A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény e) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény f) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény g) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint h) e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény i) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény j) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény k) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és l) közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény m) A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény n) A számvitelről szóló évi C. törvény o) A kulturális örökség védelméről évi LXIV. törvény p) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló évi L. törvény q) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi LXXXVI. törvény r) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló évi XC. törvény s) Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény t) A mozgóképről szóló évi II. törvény u) A felsőoktatásról szóló évi XXXIX. törvény v) A nyugdíjak korrekciós célú emeléséről szóló évi CLXXIII. törvény 11

12 w) A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény módosításáról x) szóló évi LXXXIII. törvény y) A Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény z) A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény aa) A földgázellátásról szóló évi XLII. törvény, és a évi XL. törvény bb) A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi LVII. törvény és ezzel összefüggésben egyes más törvények cc) A villamos energiáról szóló évi LXXXVI. törvény évi CLXXXIII. tv. a vasúti közlekedésről évi XVIII. tv. a távhőszolgáltatásról és a végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm.rend évi C. tv. az elektronikus hírközlésről 96/2003. (VII.15.) Korm. rend. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 188/1999. (XII.16.) Korm. rend. a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat működési engedélyezéséről, valamint a szociális vállalkozás engedélyezéséről 60/2003. (X.20.) EszCsM rend. az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény (státusztörvény) Egyes törvényeknek a tizenharmadik havi illetmény, munkabér kifizetésének rendjével összefüggő módosításáról szóló évi CX. törvény A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról szóló évi CVIII. törvény A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény módosításáról évi CM. törvény Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról szóló évi LXXXI. törvény 327/2008. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet módosításáról 328/2008. (XII.30.)Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.)Korm. rendelet 321/2008.(XII.29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról Készítette: Szöllősiné Dr. Csepeli Ágota Dr. Csáki Ilona (4. fejezet) október Hatályosította: február Szöllősiné Dr. Csepeli Ágota Dr. Csáki Ilona (4. fejezet + Ajánlott irodalom és jogszabályjegyzék)) 12

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16.

- Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés április 16. - Tájékoztató rendezvény Közbeszerzés 2010. április 16. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

Az új közbeszerzési törvény

Az új közbeszerzési törvény Az új közbeszerzési törvény D r. N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a 1 Nyílt eljárás Meghívásos eljárás Tárgyalásos eljárás - hirdetmény közzétételével

Részletesebben

Közbeszerzési tudnivalók 2011.

Közbeszerzési tudnivalók 2011. Közbeszerzési tudnivalók 2011. A közbeszerzés A 2003. évi CXXIX tv. szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban

A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban A közbeszerzések aktuális kérdései az Európai Unióban és a tagállamokban d r N a g y Á g n e s f ő o s z t á l y v e z e t ő K ö z b e s z e r z é s e k T a n á c s a Közzététel és kommunikáció A hirdetmények

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás fajtái. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu

A közbeszerzési eljárás fajtái. dr. Száldobágyi Zsigmond Csongor www.szaldobagyi.hu A közbeszerzési eljárás fajtái 1 Alapvető eljárási fajták nyílt eljárás meghívásos eljárás tárgyalásos eljárás, és ezen belül hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás hirdetmény nélküli tárgyalásos

Részletesebben

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BORSODSZIRÁK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2010 Borsodszirák, 2010. április 15. TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE...3 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG

MUNKAANYAG, A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI MUNKAANYAG IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM IRM/CGKFO/481/2009 MUNKAANYAG a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról Budapest, 2009.

Részletesebben

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos

Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Közbeszerzési Szabályzat 2009.12.11-től hatályos Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5)

1. A Közbeszerzési Szabályzat célja kettős: 1. (2) (3) (4) (5) Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató zrt. Orosháza Fürdő utca 5. 5900 Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. Közbeszerzési Szabályzata Készítette: Bozsár Lajos Közbeszerzési referens Jóváhagyta:

Részletesebben

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET

DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET DEBRECENI KÖZTERÜLET-FELÜGYELET KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2009. ÁPRILIS 1-TŐL Készült a Közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. törvény előírásai alapján 1. oldal, összesen: 10 DEBRECENI KÖZTERÜLET FELÜGYELET

Részletesebben

A minták kitöltési útmutatója

A minták kitöltési útmutatója 31. melléklet a /2004. ( ) IM rendelethez A minták kitöltési útmutatója Általános megjegyzések 1. Jelen rendelet 1. -a szerinti minták a Bizottság 2001/78/EK irányelvével (a közbeszerzési hirdetmények

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV. Győr, 2010. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA (Győr, Széchenyi tér 5.) 2010. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV Győr, 2010. TARTALOMJEGYZÉK A/ ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A közbeszerzési terv felépítése... 3 2. A Kbt.

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: a Képviselőtestület) Kozármisleny Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint intézményei számára,

Részletesebben

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása

A közbeszerzési törvény szabályainak változása. változása A közbeszerzési törvény szabályainak változása ETK zrt. 2010. február Az előadás felépítése Gyakorlati alkalmazási kérdések kezelése a Kbt. módosításában - Formai megközelítés mérséklésére irányuló változások:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján

A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény alapján A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján 2 3 4 5 ...10...11...16...17...17...18...18...22...24...24...26...28...29...31 18. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó...32 19. Összeférhetetlenség...33

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA igazgató P.H. BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 1 A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény közbeszerzési

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009.

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2009. A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI VÁROSELLÁTÓ ÉS BESZERZÉSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen)

Értékelési skála: pont 5 (jeles) pont 4 (jó) pont 3 (közepes) pont 2 (elégséges) 0 50 pont 1 (elégtelen) A 12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján. Szakképesítés, azonosító száma és megnevezése 52 343 01 Közbeszerzési referens Értékelési skála: 91 100 pont 5 (jeles) 81 90 pont

Részletesebben

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya

PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. I. Fejezet Általános rendelkezések. A szabályzat célja. A szabályzat hatálya PERESZTEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Pereszteg község Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles

Részletesebben

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata

Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás Közbeszerzési Szabályzata Taktaközi Önkormányzati Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulás (3922, Taktaharkány, Gépállomás

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2014 A 2014. január 1-től hatályba lépő közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályrendszert a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szabályozza.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata

Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata S/69/2012 1/2012 Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatalának Közbeszerzési Szabályzata Dr. Ferenczi Mária jegyző Kelt: Kiskunhalas, 2012-01-19 1 Bevezető Kiskunhalas Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban:

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA VELEM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA /2011.(VI.28.) számú határozattal elfogadásra került A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A gazdaság

Részletesebben

HIRDETMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK

HIRDETMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK HIRDETMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK Tartalom: 1. Az új Kbt. hirdetményekre vonatkozó szabályai 2. Az új hirdetményminta rendelet eltérései 3. A hirdetménymintákat érintő változásokról általában 4. Átmeneti

Részletesebben

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV

ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV 2011. Módosításokkal egységes szerkezetben A közbeszerzés tárgya és mennyisége I. Árubeszerzés Szállítási Tündérkert Bölcsőde berendezési-, és felszerelési eszközök beszerzésére

Részletesebben

RÉSZEK FEJEZETEK CÍMEK Alcímek -ok Oldal és a (bek)-hez tartozó iratmintamelléklet II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

RÉSZEK FEJEZETEK CÍMEK Alcímek -ok Oldal és a (bek)-hez tartozó iratmintamelléklet II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 5) sz. függelék A közbeszerzekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény TARTALOMJEGYZÉKE a Magyar Közlöny 2003. évi 157. szám alapján, az alkalmazandó IRATMINTÁK (űrlapok) a 15/2004. (IV.25.) IM rendelet (Magyar

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban

Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban Az új törvény alapján bevezetésre kerülő főbb változások a közbeszerzési eljárásokban A bemutató témái: -2012. január 1-től hatályba lépő rendelkezések. Változik az ajánlattétel intézményes formája és

Részletesebben

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV BÖKÖNY ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV Bököny, 2009. április 15. 1 TARTALOM 1. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK TERVEZÉSE ÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 4 1.1. KÖZBESZERZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA...

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése

60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése 60 db Microsoft Windows 10 Pro HUN 64 bit beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is.

1.3. Jelen szabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni a tervpályázati eljárások esetén is. Bodrogkisfalud Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének,

Részletesebben

1. oldal, összesen: 8

1. oldal, összesen: 8 1. oldal, összesen: 8 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

A jogszabály száma és címe: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról

A jogszabály száma és címe: évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény módosításáról A közbeszerzésekről szóló törvény módosítása A jogszabály száma és címe: 2008. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról A jogszabály lényege: A törvény jelentősen

Részletesebben

Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően. Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza 2006. március 29.

Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően. Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza 2006. március 29. Közbeszerzések bonyolítása az aktuális közbeszerzési törvénynek megfelelően Budapest, Oktatási Minisztérium Irodaháza 2006. március 29. dr. Mezeiné dr. Nyitrai Beáta ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT 1. kiadás 1. módosítás 1. oldal DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa a 30-2010/2011. (2011.06.07.) sz. határozatával 2011.06.07-én jóváhagyta, hatályos 2011.06.08-tól. módosítások: - A

Részletesebben

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete

Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete Az igazságügy-miniszter 15/2004. (IV. 25.) IM rendelete a közbeszerzési és a tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról A közbeszerzésekről szóló

Részletesebben

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése

Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Tűzjelző és beléptető rendszer kivitelezése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/145 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárásban Formaruha beszerzése kiszolgálással (eljárás száma: T-337/13.) 1. Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11.

A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. A Kbt. módosult rendelkezései 2009. június 11. Textilipari Műszaki Tudományos Egyesület Dr. Demkó Ivett hivatalos közbeszerzési tanácsadó, főosztályvezető NFGM, Közbeszerzési Főosztály Erőforrást nyújtó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv

ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend éves összesített közbeszerzési terv 8. Napirend ELŐ TERJESZTÉS éves összesített közbeszerzési terv Tisztelt Képviselő-testület! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez

14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS Összegezés az ajánlatok elbírálásáról I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV 2013. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE AZ ÖNKORMÁNYZAT 1/2013.

Részletesebben

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2

Hivatalos név: Nemzeti azonosító szám: 2 Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához Információ és online formanyomtatványok: http://simap.ted.europa.eu I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes

Részletesebben

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA TIVADAR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2/8 Tivadar Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. Törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján, a közbeszerzési eljárások

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai

A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés legfontosabb új szabályai Dr. Várhomoki-Molnár Márta NFM, Közbeszerzési Szabályozási és Tájékoztatási Főosztály Tematika A közbeszerzési szerződés megkötése,

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK /2012. (II.23.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Beszerzési Szabályzatáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2015

NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2015 NYÚL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI TERVE 2015 A 2015. január 1-től hatályba lépő közbeszerzési eljárásokra vonatkozó szabályrendszert a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és annak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közbeszerzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közbeszerzés Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Adóigazgatási és költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata

Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzata Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 22. (1) bekezdésében foglalt kötelezettség alapján

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A 77/2004. (VI.17.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban Kbt.) 6. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya

Szabályzat. 1. A szabályzat hatálya Szabályzat Kiskunhalas, Hősök tere 2. szám alatti Kiskunhalasi Református Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) a közpénzek ésszerű felhasználása átláthatóságának és széles körű nyilvános ellenőrizhetőségének

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A jogorvoslati eljárás tapasztalatai és a törvény módosításának várható következményei. Dr Engler Magdolna

A jogorvoslati eljárás tapasztalatai és a törvény módosításának várható következményei. Dr Engler Magdolna A jogorvoslati eljárás tapasztalatai és a törvény módosításának várható következményei Dr Engler Magdolna Jelenlegi szabályozás 18/2004/EK irányelv 17/2004/EK irányelv Klasszikus ajánlatkérők Közszolgáltatók

Részletesebben

Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében

Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Optikai anyagok beszerzése az ELI lézer kutatóközpont megvalósítása GINOP-2.3.6-15-2015-00001 (ELI-ALPS) nagyprojekt 2. fázisa (P4) projekt keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/39 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Teljesítés helye:

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 1088 Teljesítés helye: Vállalkozási szerződés Portaszolgálat ellátása a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság központi telephelyén -tájékoztató a szerződés 2. számú módosításáról Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/104 Beszerzés

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) 6. (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével Újfehértó Város

Részletesebben

Tájékoztató - Dunakeszi Város belterületén található buszvárók korszerűsítése és rekonstrukciója

Tájékoztató - Dunakeszi Város belterületén található buszvárók korszerűsítése és rekonstrukciója Tájékoztató - Dunakeszi Város belterületén található buszvárók korszerűsítése és rekonstrukciója Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/94 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató eljárás eredményéről:megbízási szerződés a Doktori Iskola (1014 Budapest, Úri u. 21.) című projekt műszaki ellenőri feladatainak ellátása tekintetében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/112

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője

1. Intézményrendszer az új törvényben A Tanács jövője A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új Dr. Kovács László főosztályvezető Közbeszerzések Tanácsa 2011. november 24. A közbeszerzési intézményrendszer változása, régi és új 1 1. Intézményrendszer

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése

A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése A Gávavencsellői Általános Iskola főzőkonyhájának felújítása - eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/35 Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Beszerzés tárgya: Értesítőben történt

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

Kisköre Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés biztosítása napig, szállítással és az étel kiosztásával

Kisköre Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés biztosítása napig, szállítással és az étel kiosztásával Kisköre Város Önkormányzatának feladatkörébe tartozó közétkeztetés biztosítása 2017. 08. 31. napig, szállítással és az étel kiosztásával Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/31 Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA

Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal A BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 2016 BEVEZETÉS Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

BKV vasúti járműjavító Kft. részére általános csapágyak beszerzése-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ

BKV vasúti járműjavító Kft. részére általános csapágyak beszerzése-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ BKV vasúti járműjavító Kft. részére általános csapágyak beszerzése-tájékoztató az eljárás eredményéről KÉ Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/25 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről

/2007. sz. önk. rendelet. Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről 1. számú melléklet /2007. sz. önk. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város intézményeinek helyben központosított beszerzéseiről és közbeszerzéseiről Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére munkavédelmi lábbelik beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről

BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére munkavédelmi lábbelik beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről BKV Vasúti Járműjavító Kft. részére munkavédelmi lábbelik beszerzése - tájékoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/7 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről

A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság figyelem felhívása a konzorciumok jog- és ügyfélképességéről A Közbeszerzési Döntőbizottság a konzorciumok jog- és ügyfélképességével kapcsolatosan a következőkben ismertetett

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103. Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Tájékoztató az eljárás eredményéről - Az ÁSZ adatvagyonának, valamint informatikai és folyamatszervezési rendszereinek feltérképezése, informatikai tanácsadás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/103 Beszerzés

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Erdőtelepítési feladatok ellátása

Erdőtelepítési feladatok ellátása Erdőtelepítési feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/63 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT

BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSRENDRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. július 1-től A beszerzések rendjéről szóló szabályzat A Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

Tartós megtakarítások kezelésének kialakítása a Clavis rendszerben és rendszerkövetés

Tartós megtakarítások kezelésének kialakítása a Clavis rendszerben és rendszerkövetés Tartós megtakarítások kezelésének kialakítása a Clavis rendszerben és rendszerkövetés Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájékoztató nevezett közbeszerzési eljárás eredményéről.

Tájékoztató nevezett közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztató nevezett közbeszerzési eljárás eredményéről. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/127 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése

Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Egyedi gyártású specifikus felületkezelő (CINK-FOSZFÁT) gépsor beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/128 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Perifériák beszerzése

Perifériák beszerzése Perifériák beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/14 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás fajtája: Kbt. 122/A.

Részletesebben