A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének koncepciójára"

Átírás

1 A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójára Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 28. -ban foglalt elıírások alapján az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a következık szerint terjesztem elı: Tisztelt Közgyőlés! A Gyır Megyei Jogú Város évi költségvetési koncepciójának alapját a jövı évre szóló költségvetési törvényjavaslat, a korábban hozott helyi döntések, és a következı évekre szóló gazdasági program adják. A helyi önkormányzatok és az állami költségvetés kapcsolatának keretei Az idei évhez képest, negyedével nagyobb hiánnyal számol a jövı évi állami költségvetés, ami 2010-ben közel milliárd forint kiadást tartalmaz. A jövı évi költségvetés legnagyobb vesztesei: a közlekedés, a mezıgazdaság, a lakástámogatási rendszer, a környezetvédelem és az önkormányzatok. A parlamentnek benyújtott 2010-es költségvetési tervezet ,9 milliárd forint bevétellel és ,3 milliárd forint kiadással számol. A jövı évi tervezett hiány így a GDP 3,8 százaléka, összesen 1.060,3 milliárd forint (eredményszemléletben). 1. sz. melléklet: A 2010-re vonatkozó állami költségvetési törvénytervezet fı makrogazdasági mutatói. Forrás: Pénzügyminisztérium A jövı évi számokban megjelennek a korábbi kormányintézkedések negatív hatásai pl.: a jóléti kiadások, így a családi pótlék és egyes szociális támogatások befagyasztása, a nyugdíjindexálás változása, a szigorított lakástámogatási rendszer, és a 13. havi nyugdíj megszüntetése. Az idei évhez képest közel 156 milliárd forinttal kevesebb összeggel számol a költségvetés-tervezet a társadalombiztosítás és a szociális ellátás területén. Az oktatásra pedig hozzávetıleg 130 milliárd forinttal kevesebb jut. A lakossági energia támogatására 55 milliárd forinttal, a lakástámogatásra 48 milliárd forinttal, a nyugdíjakra pedig 80 milliárd forinttal fordítható kevesebb jövıre. A közösségi közlekedés támogatásának csökkentése 40 milliárd forintot tesz ki. Nagy a visszalépés a környezetvédelem területén, amire közel 85 milliárddal jut kevesebb, de az elızı évinél alacsonyabb elıirányzatot biztosít a büdzsé a mezıgazdaságnak, bányászatnak, iparnak és energiaszektornak is.

2 A településeket érintı elvonás is rendkívüli mértékő: az önkormányzatoktól több mint 120 milliárd forintot vonnak el. A minisztériumok és egyéb intézmények 198 milliárd forinttal kapnak kevesebbet az idei évhez képest (a fejezetek évi tervezett kiadása 3.483,3 milliárd forint). A központi költségvetési szerveknél létszámstop van, a 2010-re tervezett létszám így 261 ezer fı, közel azonos az ideivel. A jövı évben, a válság miatt, várhatóan közel 400 milliárd forinttal kevesebb bevétel folyik az állami költségvetésbe. A központi költségvetés 2010-re 2.331,9 milliárd forint áfa-bevétellel számol, ami a GDP közel 9 százalékát teszi ki. A vállalkozások különadója ugyan megszőnik jövıre, de a társasági adó átalakítása miatt 168 milliárd forinttal többet fizetnek 2010-ben a vállalkozások, így összesen 609 milliárdos bevétellel számol a központi költségvetés. A válság ellenére az idei elıirányzatnál közel 13 százalékkal nagyobb bevételt vár a költségvetés a cégektıl. A bankok jövıre ugyanannyi különadót fizetnek a közösbe, mint idén - 13 milliárd forintot -, az energiaellátó vállalkozások pedig 20 milliárdot, az idei 30 milliárddal szemben. 18 milliárd Ft-tal több tervezett bevételt jelent az EVA emelése is. A személyi jövedelemadóból jövıre 1.881,1 milliárd forint (10 százalékkal kevesebb) bevétele lehet a központi költségvetésnek az adótábla és az adókulcsok módosítása miatt. Az Alkotmánybíróság elıtt lévı (ingatlan)adónembıl, amely az egyes nagy értékő vagyontárgyakat (ingatlanokat, többedik lakást, vízi- és légi jármőveket) terhelné, 50 milliárd forint bevételt vár a költségvetés. Önkormányzatok támogatása, az önkormányzati és a központi költségvetés kapcsolata A helyi önkormányzatok beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is 2010-ben hitelforrások nélkül több mint milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén 1.127,5 milliárd forintot biztosít, amely a évi eredeti elıirányzat (1.289,9 milliárd) mindössze 87,4 %-a. 2. sz. melléklet: Önkormányzati támogatások jogcímenként és összesen millió forintban, a évek összehasonlítása. Forrás: Pénzügyminisztérium A évi Út a munkához program folytatására a kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történı ösztönzése. 2

3 A helyi önkormányzati színházak, zenekarok támogatása a 2009-ben elfogadott szaktörvény új finanszírozási szabályainak megfelelıen átalakul. A fejlesztési támogatások rendszere megváltozik. Megszőnnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is megvalósulhatnak, vagy amelybıl az EU által egyébként is kiemelten kezelt kedvezményezettek részesültek támogatásban. Az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétcsatornás támogatási rendszere átalakul. Az önerı támogatására a gyengébb jövedelmi helyzető önkormányzatoknál a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerı Alap pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást. Az új induló már nem decentralizált céltámogatások kerete 200 millió forint. Új címzett támogatások továbbra sem indulhatnak, tekintettel arra, hogy e célok jelentıs mértékő uniós támogatásban részesülhetnek. A korábbi évek determinációjával együtt címzett- és céltámogatásokra összesen 1 milliárd forint szolgál. Mindezek alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok jövı évi költségvetésbıl származó bevételei reálértéken messze alul fogják múlni az ez évit, ami az intézmények mőködtetését, a fenntartási költségek és kötelezı feladatok finanszírozását ellehetetleníti. A központi források reálértékének drasztikus csökkenése, a saját bevételek központilag tervezett irracionális volta az önkormányzatok összességében azt jelenti, hogy 2009-hez képest 2010-ben a pénzügyi feltételeik tovább romlanak. Az önkormányzatok számára rendelkezésre álló összes bevétel évek óta történı csökkenése változatlan feladatstruktúra mellett az önkormányzati rendszer egészének ellehetetlenülését eredményezheti. Sajnálatos, de hosszú évek óta megállapítható, hogy: a folyamatosan romló gazdálkodási pozíció, a növekvı számú kötelezı feladat finanszírozásához legalább az átlagosan szükséges források biztosításának hiánya mára már az egész önkormányzati rendszer mőködıképességét veszélyezteti. 3

4 GYİR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KONCEPCIONÁLIS CÉLKITŐZÉSEK A VÁROS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MOZGÁSTERE Tisztelt Közgyőlés! A város évi költségvetési koncepciójának, és végleges költségvetésének összeállításakor az elızı fejezetben leírtakon túl, a körülöttünk zajló pénzügyigazdasági válság következményeit, a recessziós folyamatok elhúzódását, forráslehetıségeink további beszőkülését, a kormányzati megszorítások erısödését, a pályázati lehetıségek és források szőkülését is figyelembe kell venni. Ugyanakkor rögzíthetı az is, hogy jövı évi költségvetésünk tartalmával összefüggı kiindulási alapok kijelölésekor a korábbi években megszokott alapvetésektıl nem indokolt eltérni. A megkezdett folyamatok továbbvitelét, az érvényes döntések betartására irányuló szándékot szem elıtt kell tartani, azonban az elmúlt évek során hozott döntéseknek az aktualizálásáról, azoknak a megváltozott helyzethez, a pénzügyi lehetıségekhez történı igazításáról nem szabad megfeledkezni. Költségvetés-összeállítási célkitőzésünk fı vezérlı elveként megismételhetjük tavalyi szándékunkat, hogy a közgazdasági környezet kedvezıtlen alakulása miatt jövı évi költségvetésünk forrásoldalán csak a ténylegesen és reálisan teljesíthetı bevételekkel számoljunk, miközben az indokoltság és takarékosság kritériumait szem elıtt tartó kiadás tervezés keretében jelentıs, a korábbi években megszokottnál nagyobb, az esetleges váratlan helyzetek kezelésére biztonságot adó tartalék számbavételére törekedjünk, és mindezekkel összhangban a korábban hozott döntéseinket folyamatosan tekintsük át, gondoljuk újra, prioritási sorrendünket alakítsuk aktuális lehetıségeinkhez, ha kell, vállaljunk fel megvalósítási ütem-korrekciót, feladat-elhagyást, stb. A következı év gazdálkodásának mozgásterét a bevételi lehetıségek alakulása fogja meghatározni. Az addig nyújtózhatunk, ameddig a takarónk ér alapvetés lényegét komolyan kell vennünk, és lehetıség szerint költségvetésünk véglegezéséig, de a végrehajtás során is folyamatosan a hatékony és eredménycentrikus forrásfelhasználásra kell törekednünk, kiadásaink közt elsıbbséget biztosítva kötelezı feladataink finanszírozásának. A évi költségvetés bevételi lehetıségeirıl jelenleg nem teljes körő, elızetes információk állnak rendelkezésünkre, a következık szerint: A bevételi szerkezet alapvetı arányaiban lényegi változás nem következik be, de a gazdasági recesszió, a pénzügyi-(köz)gazdasági környezet továbbra is kedvezıtlen változása negatívan hat költségvetésünk meghatározó bevételi csoportjainak alakulására: 4

5 az intézmények mőködésével, és az alapvetı igazgatási (szakmai) feladatok ellátásával kapcsolatos (döntıen mőködési) intézményi saját bevételek emelkedésével nem számolhatunk, a jövı évre a helyi adóbevételek stagnálását, de inkább csökkenését prognosztizáljuk. Az iparőzési adófizetés vonatkozásában ugyan reménykedünk abban, hogy az érintettek adófizetı képessége és készsége nem csökken bevételi reményeinket veszélyeztetı mértékben, de reálisan az idei várható teljesítés alatti tervszámban gondolkodunk. A jövı évtıl az iparőzési adóztatással kapcsolatos adóigazgatási eljárás (megállapítás, beszedés, behajtás, stb.) a központi adóhatóság hatáskörébe kerül. Számolni kell azzal, hogy a befolyt adóbevétel számlánkra a korábbi ütemtıl eltérıen érkezik meg, amely várhatóan finanszírozási, kamatbevétel elmaradási problémákat okoz. az utóbbi évekhez hasonlóan, elızetes számításaink az állami költségvetési támogatás csökkenését vetítik elıre: o csökkennek a lakosság arányában és a feladatmutatók alapján igényelhetı központi támogatásaink, o jelentıs többletforrást nem eredményezı átrendezıdésre kerül sor a színházaink mőködtetését segítı támogatás(ok) szerkezetében, a tőzoltóság támogatása is megkurtításra kerül, o a jövıre is fennmaradó jövedelemkülönbség-mérséklés keretében (bár a szabályozás néhány alappillére jelenleg még nem ismert) legalább a évi eredeti szintő elvonással kell számolnunk. Ide kapcsolódik, hogy a szabályozásváltozás miatt várhatóan megszőnı visszaigénylési lehetıség elmaradása jelentıs bevételkiesést eredményez, o a személyi jövedelemadó helyben maradó részaránya nem változik, (8 %) de a számítás alapjának tekintett jövedelmek emelkedésére figyelemmel e bevételi jogcímünk szerény mértékő emelkedését prognosztizáljuk. A költségvetési kapcsolatok elızetes (a beterjesztett költségvetési törvény-tervezet információin alapuló) kalkulációja jelentıs nagyságú, a korábbi éveket meghaladó mértékő, összességében 1,3-1,4 milliárd forint bevételi elıirányzat-csökkenést vetít elıre. Sajnálatos, hogy e vonatkozásban legérintettebbek a város intézmény- és feladatstruktúrájában meghatározó súllyal bíró oktatási és szociális területek -, melyeken a forráscsökkenés átvezetése a teljes ellehetetlenüléshez vezethet. vagyonhasznosítással összefüggésben - elsısorban az ingatlanpiac számunkra is kedvezıtlen, évi mőködésének tapasztalataira is figyelemmel mindössze a évi eredeti szintő vagyonértékesítési bevétel felével számolunk; Az említett tényezık ill. tételek akár több milliárd forint forráselmaradást eredményezhetnek a következı évre, melynek kiadási oldali ellentételezésére (a járulékfizetési kötelmek mérséklıdésén túl) csak a meglévı intézmény- és feladatstruktúra újragondolásával, racionálisabb, takarékosabb, költséghatékonyabb mőködtetésével találhatunk megoldást. 5

6 Természetesen a bevételi lehetıségek áttekintésekor, illetve a jövı évi költségvetés véglegezésekor számolunk a pályázati bevételek lehetıségével, elsısorban a évi zárás alakulásával összefüggésben, lehetıség nyílhat a még rendelkezésre álló (korábbi hitelkeretekbıl) igénybe nem vett rész lehívására, a megvalósítani tervezett fejlesztési, beruházási, felújítási, stratégiai feladatok forrásigényének ismeretében nem zárható ki új hitel felvételének (lehívásának) lehetısége. A jövı évi költségvetés bevételi lehetıségei prognosztizálásakor évrıl (szabad) pénzmaradvány számbavételének nem látszik realitása. A évi költségvetés kiadási oldala (szakmai) tartalmának kialakítása során elsıbbséget kell biztosítani a következıknek: a fejlesztési, stratégiai elképzelések és a pénzügyi lehetıségek közötti összhangot a projektek és projekt-elképzelések folyamatos felülvizsgálatával, a év gazdasági körülményeihez igazítással kell biztosítani, miközben a város jövıjét, fejlıdését meghatározó irányok megvalósítását továbbra is kiemelten kell kezelni. A 2010-es év költségvetésében szerepeltetni kell a következıket: Fejlesztések, beruházások: a Sziget-Révfalu városrészeket összekötı híd építésének folytatását, A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése projekt (KEOP pályázat) megvalósításához vállalt önkormányzati támogatás (2010-re áthúzódó részének) biztosítását, a Széchenyi tér felújítás kivitelezésének folytatását, befejezését, az Új Bácsai út építésének megkezdését, megvalósítását, a korábbi évek üteménél szerényebb mértékben az un. lakóutca program folytatását. Városstratégiai projektek: az Agora-Pólus Gyır pályázat - tervezés, beruházás elıkészítése, Gyır Megyei Jogú Város közösségi autóbusz közlekedésének átalakításával kapcsolatosan vállalt kötelezettségeket (pályázat), a ménfıcsanaki óvoda bıvítés és komplex akadály-mentesítés folytatását, befejezését (pályázat). az intézményeknek költségvetéseiket úgy kell összeállítaniuk, gazdálkodásukat megszervezniük, hogy az ÁFA mértékének változása, az inflációs hatások, stb. miatt sem a tervszámok kialakításakor, sem év közben ellentételezéssel jövıre nem számolhatnak, a kezelésükben lévı létesítmények mőködtetésével összefüggı kiadási többletigények elismerésére nem lesz mód. 6

7 Az intézmények jövı évi gazdálkodási kereteinek kialakítása során (az un. keretszám-levezetésben) a törvényekbıl, helyi döntésekbıl eredı, a feladat-, létszám változásával összefüggı intézkedések áthúzódó hatásának beépítése mellett meg kell jelennie a feladatmutató- és normatíva változás várost érintı hatásából az intézményre esı résznek. Egyes kulturális intézményeink (Gyıri Nemzeti Színház, Gyıri Balett, Vaskakas Bábszínház, Gyıri Filharmonikus Zenekar) esetében az állami támogatás szerkezeti átrendezıdésével kell számolni. A Tőzoltóság esetében nem lesz lehetıség az állami támogatás csökkenésének ellentételezésére. tudomásul kell venni, hogy (állami költségvetési szándék és forrásbiztosítás hiányában) a város által foglalkoztatottak jövedelme a évben sem emelkedik (sıt nominál- és reálértéken egyaránt csökkenni fog). a pályázatokat, azok önkormányzati saját forrás igényét, a pályázati célkitőzések megvalósíthatóságát át kell tekinteni. A projektek pontosításával a kiadási igények mellett ki kell munkálni a kapcsolódó bevételeket a tényleges realizálhatóság ütemének megfelelıen. Változatlanul érvényes elvnek kell tekinteni, hogy csak a nyertes pályázatokkal összefüggésben, és csak az adott évi ütem megvalósításához rendelkezésre álló forrás(ok) erejéig vállalható és teljesíthetı kifizetés. Az eseti támogatási szerzıdések megkötését megelızıen kifizetés csak a támogatási szerzıdés megkötési feltételei erejéig teljesíthetı. Keresni kell a lehetıségét az elbírálás alatt lévı, ill. benyújtandó pályázatok önerejének fedezetére a költségvetésben forrás elkülönítésére, ill. esetlegesen elızetes kötelezettségvállalás formájában történı forrásbiztosításra. a források szőkösségére tekintettel a jövıben fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a költségvetésben szereplı elıirányzatok felhasználására, új feladatok, kiadások vállalására csak részletes költség elıkalkuláció és elıirányzat-felhasználási ütemterv ismeretében kerülhet sor. az oktatás területén új szakmai feladatok indítására nem lesz mód, az erıforrásokat a térségi integrált szakképzési központ (TISZK) létrehozásával kapcsolatos célkitőzések megvalósítására, az erre a célra rendelkezésre álló forrásoknak a támogatási szerzıdés szerinti felhasználására kell koncentrálni. az úthálózattal, a közlekedési körülmények javításával összefüggésben, 2010-ben, elsısorban a 2009-es évrıl áthúzódó feladatok befejezésére kell koncentrálni. Azzal kell számolni, hogy az Útkezelı Szervezet hatáskörébe tartozó úthídkezelési (üzemeltetés, fenntartás, stb.) feladatokra a évi eredeti szintnél kisebb összeg biztosítására lesz lehetıség, és jelentısen mérséklıdni fog az un. lakóutca-korszerősítési, közlekedésfejlesztési elıirányzat is. 7

8 a városüzemeltetésre maximum a évi eredeti költségvetésben szerepeltetett elıirányzatnak megfelelı összeg biztosítására lesz lehetıség, miközben a feladatellátással szembeni elvárások - a lakosságot közvetlenül érintı területek kiemelt kezelése (köztisztaság, parkok, zöldterületek felújítása, idegenforgalmi idényre felkészülés, temetıi létesítmények korszerősítése) természetesen továbbra is fennmaradnak. A gazdaságosabb feladatellátás és az elvárások maradéktalan megvalósításához szükséges forrásokat a KOMSZOL Kft-nek kell kigazdálkodnia. a helyi autóbusz tömegközlekedés lebonyolításával összefüggésben a Kisalföld Volán Zrt. részére (költség és eredménytérítés címén) maximum a évi eredeti támogatási szint biztosítására lehet törekedni. A helyi autóbusz-közlekedési díjszabás megállapításával kapcsolatos szakmai tárgyalások során akár a teljesített km további csökkentése útján is a költségek csökkentését kell célul kitőzni. szociális ellátási területen a folyamatban lévı szakmai programok befejezésén túl további bıvítésre, költségelıirányzat emelésre, új programok indítására (ezzel kapcsolatos elızetes kötelezettségvállalásra) nem lesz lehetıség. a szociális segélyezés területén biztosítani kell a városi szociális háló elért mőködési szintjét, és a helyi lehetıségek feltárásával törekedni kell a segély helyett munka program kiszélesítésére. a város közvetett egészségügyi kiadásai között továbbra is szerepeltetni kell (a évinél nem magasabb összegő) elıirányzatot a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gép-mőszer vásárlásának támogatásával, a foglalkoztatás-egészségüggyel, valamint az egészségügyi alapellátásban résztvevı vállalkozó háziorvosok költség-átvállalásával kapcsolatosan. a városban mőködı mikro- és kisvállalkozások munkahelymegtartó képességének elısegítése érdekében folytatni kell a munkahelymegırzés támogatásának gyakorlatát de számolnunk kell az ezzel kapcsolatos elıirányzat csökkentésével. a vagyonhasznosítási, vagyonigazgatási kiadások terv(program)szerőségének emelésével az e célra szükséges elıirányzat csökkentésére kell törekedni. sajnálatos, de 2010-ben az intézményi létesítmények állagmegóvására fordítható elıirányzat jelentıs csökkenésével kell számolni. A tényleges szükséglettıl elmaradó, az elızı években megszokott elıirányzatnál jelentısen alacsonyabb elıirányzat-felhasználás hatékonyságának javítását kell célul kitőzni. A jövıben is folytatni kell a Szemünk Fénye Program nyújtotta lehetıségek kihasználását, de a megtérülési paraméterek javításával az intézményeket (a várost) terhelı költségek csökkentésére kell törekedni. 8

9 a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános-, cél- és egyéb tartalékokat a 2009-es gyakorlat szerint, de magasabb összeggel szükséges tervezni. a rendelkezésre álló források és felhasználási szándékok pontosításával biztosítani kell a lakásgazdálkodás alapszerő kezelését, mőködését. a kisebbségi önkormányzatok városi támogatása várhatóan nem emelkedik, de továbbra is számolhatnak az állami támogatás összegének rendelkezésre állásával, és természetesen az önkormányzatnak (a tiszteletdíj és járulékai kiadások fedezetének biztosítására irányuló) támogatásával. a végleges költségvetési mozgástér ismeretében (függvényében) a sportcélú támogatások vonatkozásában a költségvetési fıösszeg 1 %-ának megfelelı szint biztosítását kell megcélozni. a hivatalban központilag kezelt elıirányzatoknak az elızı évi szinten tartására - minden esetben - valószínőleg nem lesz lehetıség. Az elıirányzatok szükségességét felül kell vizsgálni, részletes költségvetéssel kell alátámasztani, az új elıirányzati jogcím megállapítási igényeket pedig mellızni kell. A város jelentısen korlátozódó pénzügyi mozgásterére figyelemmel az alábbi területeken a 2009-es szint alatt, vagy legfeljebb azon a szinten lehet elıirányzat-igénnyel élni: o a különbözı keretek, külsı szervek, személyek (civil szervezetek, alapítványok, egyházak, stb.) felé irányuló támogatások, a különbözı, évfordulókhoz kapcsolódó, kitüntetési, elismerési, jutalmazási tartalmú elıirányzatok kialakításánál, o az ingyenes termálfürdı-bérlet biztosítás gyakorlatának folytatásánál, o a településrészi önkormányzatok, a polgárırség, és a rendırség támogatásának megállapításánál, o az önkormányzati testületi, bizottsági, egyéb igazgatási stb. elıirányzatok tervezésénél, o a város idegenforgalmával, a városmarketing-tevékenységgel összefüggı programok, események, rendezvények megtervezése, megvalósítása, támogatásának megállapítása és felhasználása során. 9

10 Határozati javaslat 1. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta, és azzal fogadta el a Polgármester által elıterjesztett évi költségvetési koncepciót, hogy az abban foglaltakat a évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti. 2. A Közgyőlés a következı költségvetési idıszak szőkös erıforrásait a város fejlesztésére, a megkezdett feladatok, folyamatok befejezésére, a város fejlıdését meghatározó, befolyásoló, kedvezı folyamatok fenntartására, a lakossági közérzetjavulást eredményezı városüzemeltetési feladatellátásra kívánja összpontosítani. A Közgyőlés úgy látja, hogy az intézményhálózat és ellátott feladatstruktúra hatékony mőködésére törekedve keresni kell az ellátási színvonal emelését nem csorbító, de költségtakarékos mőködést biztosító megoldásokat, a költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek, mind a kiadások területén tovább kell keresni azokat a megoldásokat, melyekkel a költségvetési egyensúly fenntartható, a város mőködıképessége megırizhetı, a kötelezı önkormányzati feladatellátás feltételei biztosíthatóak. Felelıs: Borkai Zsolt polgármester Határidı: a végleges költségvetés elıterjesztéséig Gyır, november 19. Az elıterjesztést megtárgyalta: a Közgyőlés bizottságai a városi Érdekegyeztetı Fórum Borkai Zsolt polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyzı Az elıterjesztést látta: Simon Róbert Balázs Dr. Ottófi Rudolf Németh Zoltán Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester alpolgármester alpolgármester alpolgármester Az elıterjesztést összeállította: Pénzügyi Osztály 10

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére

A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT. Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére A Polgármester elıterjesztése JAVASLAT Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetésére Az államháztartásról, valamint az önkormányzatokról szóló törvények elıírásai alapján Gyır Megyei Jogú Város 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

A Polgármester előterjesztése JAVASLAT. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepciójára

A Polgármester előterjesztése JAVASLAT. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepciójára A Polgármester előterjesztése JAVASLAT Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének koncepciójára Az önkormányzatokról valamint az áliamháztartásról szóló törvényekben foglalt előírások

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS évi költségvetési rendeletének tervezetérıl. Dr. Cseke László kamarai tag könyvvizsgáló, engedély szám: 001430. 7400 Kaposvár, Kazinczy F. u. 36. tel/fax:82-427-456, 06-30-288-54-23, e-mail:kondit@t-online.hu FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY SZEKSZÁRD

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat J e g y z ı j e Tét, Fı u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: jegyzo@tet.hu

Tét Város Önkormányzat J e g y z ı j e Tét, Fı u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: jegyzo@tet.hu Tét Város Önkormányzat J e g y z ı j e Tét, Fı u. 88. 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: jegyzo@tet.hu Tisztelt Képviselıtestület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII..törvény

Részletesebben

A POLGÁRMESTER ELİTERJESZTÉSE. Javaslat a helyi iparőzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására

A POLGÁRMESTER ELİTERJESZTÉSE. Javaslat a helyi iparőzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására .napirendi pont A POLGÁRMESTER ELİTERJESZTÉSE Javaslat a helyi iparőzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására Tisztelt Közgyőlés! A helyi iparőzési adó meghatározott részének célirányos

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 2. Melléklet: 2 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 2-i ülésére Tárgy: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

mindösszesen: 11.798.220,- Ft támogatásra jogosult.

mindösszesen: 11.798.220,- Ft támogatásra jogosult. VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselı-testület! A költségvetési koncepció készítése évente visszatérı feladata a Képviselı-testületnek. A következı évi költségvetés

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s

Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. E l ı t e r j e s z t é s 1 3. számú elıterjesztés Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Ügyiratszám: 1722/2015. E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2015. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

Határozati javaslat:

Határozati javaslat: Határozati javaslat: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (V. 30.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Állami Számvevıszék Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 65. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni.

A saját bevételeinket igyekeztünk túlteljesíteni, illetve pályázatok útján növelni. Kodály Zoltán Általános Iskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. (32) 411-688, 411-557 Fax: (32) 423-085 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Salgótarján Múzeum tér 1. Tárgy: Szöveges beszámoló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 48. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi Közbeszerzési Tervének jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl

Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl 1 Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testületének az 3/2011.(III.04.)számú rendelete az Önkormányzat 2011.évi költségvetésérıl Homokmégy Községi Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl 1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 208. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat fennmaradó folyószámla hitelkeret átütemezésérıl E L İ T E R J E S Z T É S A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2013. július

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl

Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012.(II. 23.) önkormányzati rendelete a 2012. évi önkormányzati költségvetésrıl Dunabogdány Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. február 19-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1656-2/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-ei ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési rendelet I.- III. negyedévi teljesítésérıl Iktatószám: 3-119/2013.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ

NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ NYÍRMÁRTONFALVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL BESZÁMOLÓ Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról TISZTELT KÉPVISELİ-TESTÜLET! Az Államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 14 MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat "Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása pályázati (KEOP-2012-5.5.0/A) önerı biztosításának jóváhagyására E L İ T

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 2010. évi KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ JELENTÉS SZÖVEGES INDOKOLÁS Gazdálkodás 1 1) Szervezeti változások 2010. évben az Intézet fejlıdését

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

62/2011. számú elıterjesztés

62/2011. számú elıterjesztés 62/2011. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei

A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei 10. számú melléklet A költségvetési és zárszámadási rendeletek mellékleteinek tartalmi követelményei Az államháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az Államháztartás mőködési

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102 MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. (.) önkormányzati rendelete a lakások és egyéb építmények építéséhez, kialakításához

Részletesebben

61/2010. számú elıterjesztés

61/2010. számú elıterjesztés 61/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati rendelet 28. (7)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 11-i ülésére

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinet Elıterjesztés Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága számára Tárgy: DDOP-5.1.2/B-11 kódszámú

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 31-i ülésére Elıterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Javaslat a Győr Megyei Jogú Város Közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó

A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról december hó Magyar Államkincstár A társadalombiztosítási alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2009. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Fıosztálya Budapest, 2010. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 30. (péntek) napjára 7.30 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 102. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 2013. évi mőködésérıl E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl 1 Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E L İ T E R J E S Z T É S - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztetı ügyleteibıl

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl

Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelete Budakeszi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı

Áfa bevételek visszatérülések nı ÁH-on kívül mőködési célú pe. átvétel non-profit szervtıl nı TERVEZET Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010.(II. 24.) KNÖT rendelet módosításáról Kiszombor

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 238. MELLÉKLET: - TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010-2012. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY november 29. III. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendelet oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY november 29. III. évfolyam 10. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendelet oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2011. november 29. III. évfolyam 10. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendelet... 5. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 24-én megtartott munkaterv

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete február 13-i ülése 3. napirendi pontjához. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. február 13-i ülése 3. napirendi pontjához Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011.évi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 255. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat a 2. Számú Óvoda és Bölcsıde tekintetében családi napközi létesítésével kapcsolatos DDOP-3.1.3/D-11 számú pályázat benyújtására E L İ T E

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009.

ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. ÜZLETI JELENTÉS TEST-VÉR MAGÁNBIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. A PÉNZTÁR VAGYONI, PÉNZÜGYI, JÖVEDELMI HELYZETE, VÁRHATÓ FEJLŐDÉS... 3 2. A MÉRLEG FORDULÓNAPJA UTÁN BEKÖVETKEZETT LÉNYEGES

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás november -i ülésére Esély Szociális Társulási Tanács 2040 Budaörs Szabadság út 134. ELŐ TERJESZTÉS az Esély Szociális Társulás 2013. november -i ülésére Tárgy: Az Esély Szociális Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth u. 41. Tel./fax: 88/

Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth u. 41. Tel./fax: 88/ Szıc Község Önkormányzata Polgármesterétıl 8452 Szıc, Kossuth u. 41. Tel./fax: 88/513-525 e-mail: szoc@pr.hu 2. napirendi pont Ügyszám: 9-35/2014. Elıkészítette: Lovasi Erika Becseiné Zsikó Gizella Elıterjesztı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP 1.1.1/B pályázattal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

Elıterjesztés a évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl

Elıterjesztés a évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl Elıterjesztés a 2009. évi költségvetés I. féléves teljesítésérıl Tisztelt Képviselı-testület! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 2/2009. (III. 5.) sz. rendeletével hagyta jóvá Önkormányzatunk

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím

Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím 1.a sz. melléklet Nagymányok Nagyközség Önkormányzata 2008. évi költségvetésének Pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Sorsz. Bevételi jogcím Eredeti Mód. Teljesít. 1. I. Mőködési bevételek 122599 140458

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Ötvöskónyi Község Önkormányzat Polgármesterétől 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51. Előterjesztés Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26.-i ülésére Tárgy: Ötvöskónyi Község Önkormányzatának

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben