A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének koncepciójára"

Átírás

1 A Polgármester elıterjesztése J A V A S L A T Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének koncepciójára Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet 28. -ban foglalt elıírások alapján az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját a következık szerint terjesztem elı: Tisztelt Közgyőlés! A Gyır Megyei Jogú Város évi költségvetési koncepciójának alapját a jövı évre szóló költségvetési törvényjavaslat, a korábban hozott helyi döntések, és a következı évekre szóló gazdasági program adják. A helyi önkormányzatok és az állami költségvetés kapcsolatának keretei Az idei évhez képest, negyedével nagyobb hiánnyal számol a jövı évi állami költségvetés, ami 2010-ben közel milliárd forint kiadást tartalmaz. A jövı évi költségvetés legnagyobb vesztesei: a közlekedés, a mezıgazdaság, a lakástámogatási rendszer, a környezetvédelem és az önkormányzatok. A parlamentnek benyújtott 2010-es költségvetési tervezet ,9 milliárd forint bevétellel és ,3 milliárd forint kiadással számol. A jövı évi tervezett hiány így a GDP 3,8 százaléka, összesen 1.060,3 milliárd forint (eredményszemléletben). 1. sz. melléklet: A 2010-re vonatkozó állami költségvetési törvénytervezet fı makrogazdasági mutatói. Forrás: Pénzügyminisztérium A jövı évi számokban megjelennek a korábbi kormányintézkedések negatív hatásai pl.: a jóléti kiadások, így a családi pótlék és egyes szociális támogatások befagyasztása, a nyugdíjindexálás változása, a szigorított lakástámogatási rendszer, és a 13. havi nyugdíj megszüntetése. Az idei évhez képest közel 156 milliárd forinttal kevesebb összeggel számol a költségvetés-tervezet a társadalombiztosítás és a szociális ellátás területén. Az oktatásra pedig hozzávetıleg 130 milliárd forinttal kevesebb jut. A lakossági energia támogatására 55 milliárd forinttal, a lakástámogatásra 48 milliárd forinttal, a nyugdíjakra pedig 80 milliárd forinttal fordítható kevesebb jövıre. A közösségi közlekedés támogatásának csökkentése 40 milliárd forintot tesz ki. Nagy a visszalépés a környezetvédelem területén, amire közel 85 milliárddal jut kevesebb, de az elızı évinél alacsonyabb elıirányzatot biztosít a büdzsé a mezıgazdaságnak, bányászatnak, iparnak és energiaszektornak is.

2 A településeket érintı elvonás is rendkívüli mértékő: az önkormányzatoktól több mint 120 milliárd forintot vonnak el. A minisztériumok és egyéb intézmények 198 milliárd forinttal kapnak kevesebbet az idei évhez képest (a fejezetek évi tervezett kiadása 3.483,3 milliárd forint). A központi költségvetési szerveknél létszámstop van, a 2010-re tervezett létszám így 261 ezer fı, közel azonos az ideivel. A jövı évben, a válság miatt, várhatóan közel 400 milliárd forinttal kevesebb bevétel folyik az állami költségvetésbe. A központi költségvetés 2010-re 2.331,9 milliárd forint áfa-bevétellel számol, ami a GDP közel 9 százalékát teszi ki. A vállalkozások különadója ugyan megszőnik jövıre, de a társasági adó átalakítása miatt 168 milliárd forinttal többet fizetnek 2010-ben a vállalkozások, így összesen 609 milliárdos bevétellel számol a központi költségvetés. A válság ellenére az idei elıirányzatnál közel 13 százalékkal nagyobb bevételt vár a költségvetés a cégektıl. A bankok jövıre ugyanannyi különadót fizetnek a közösbe, mint idén - 13 milliárd forintot -, az energiaellátó vállalkozások pedig 20 milliárdot, az idei 30 milliárddal szemben. 18 milliárd Ft-tal több tervezett bevételt jelent az EVA emelése is. A személyi jövedelemadóból jövıre 1.881,1 milliárd forint (10 százalékkal kevesebb) bevétele lehet a központi költségvetésnek az adótábla és az adókulcsok módosítása miatt. Az Alkotmánybíróság elıtt lévı (ingatlan)adónembıl, amely az egyes nagy értékő vagyontárgyakat (ingatlanokat, többedik lakást, vízi- és légi jármőveket) terhelné, 50 milliárd forint bevételt vár a költségvetés. Önkormányzatok támogatása, az önkormányzati és a központi költségvetés kapcsolata A helyi önkormányzatok beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat is 2010-ben hitelforrások nélkül több mint milliárd forinttal gazdálkodhatnak. Ehhez a központi költségvetés állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó révén 1.127,5 milliárd forintot biztosít, amely a évi eredeti elıirányzat (1.289,9 milliárd) mindössze 87,4 %-a. 2. sz. melléklet: Önkormányzati támogatások jogcímenként és összesen millió forintban, a évek összehasonlítása. Forrás: Pénzügyminisztérium A évi Út a munkához program folytatására a kormány 13 milliárd forinttal több forrást szán. A program továbbfejlesztésének célja az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás hatékonyságának növelése, az érdemi munkavégzés finanszírozási eszközökkel történı ösztönzése. 2

3 A helyi önkormányzati színházak, zenekarok támogatása a 2009-ben elfogadott szaktörvény új finanszírozási szabályainak megfelelıen átalakul. A fejlesztési támogatások rendszere megváltozik. Megszőnnek azon hazai fejlesztési források, amelyek céljai uniós forrásból is megvalósulhatnak, vagy amelybıl az EU által egyébként is kiemelten kezelt kedvezményezettek részesültek támogatásban. Az EU-s támogatással megvalósuló önkormányzati beruházások önerejének kétcsatornás támogatási rendszere átalakul. Az önerı támogatására a gyengébb jövedelmi helyzető önkormányzatoknál a támogatási intenzitás megemelésével kerül sor, az EU Önerı Alap pedig a korábbi évek miatti kötelezettségvállalásokra nyújt forrást. Az új induló már nem decentralizált céltámogatások kerete 200 millió forint. Új címzett támogatások továbbra sem indulhatnak, tekintettel arra, hogy e célok jelentıs mértékő uniós támogatásban részesülhetnek. A korábbi évek determinációjával együtt címzett- és céltámogatásokra összesen 1 milliárd forint szolgál. Mindezek alapján megállapítható, hogy az önkormányzatok jövı évi költségvetésbıl származó bevételei reálértéken messze alul fogják múlni az ez évit, ami az intézmények mőködtetését, a fenntartási költségek és kötelezı feladatok finanszírozását ellehetetleníti. A központi források reálértékének drasztikus csökkenése, a saját bevételek központilag tervezett irracionális volta az önkormányzatok összességében azt jelenti, hogy 2009-hez képest 2010-ben a pénzügyi feltételeik tovább romlanak. Az önkormányzatok számára rendelkezésre álló összes bevétel évek óta történı csökkenése változatlan feladatstruktúra mellett az önkormányzati rendszer egészének ellehetetlenülését eredményezheti. Sajnálatos, de hosszú évek óta megállapítható, hogy: a folyamatosan romló gazdálkodási pozíció, a növekvı számú kötelezı feladat finanszírozásához legalább az átlagosan szükséges források biztosításának hiánya mára már az egész önkormányzati rendszer mőködıképességét veszélyezteti. 3

4 GYİR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KONCEPCIONÁLIS CÉLKITŐZÉSEK A VÁROS ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MOZGÁSTERE Tisztelt Közgyőlés! A város évi költségvetési koncepciójának, és végleges költségvetésének összeállításakor az elızı fejezetben leírtakon túl, a körülöttünk zajló pénzügyigazdasági válság következményeit, a recessziós folyamatok elhúzódását, forráslehetıségeink további beszőkülését, a kormányzati megszorítások erısödését, a pályázati lehetıségek és források szőkülését is figyelembe kell venni. Ugyanakkor rögzíthetı az is, hogy jövı évi költségvetésünk tartalmával összefüggı kiindulási alapok kijelölésekor a korábbi években megszokott alapvetésektıl nem indokolt eltérni. A megkezdett folyamatok továbbvitelét, az érvényes döntések betartására irányuló szándékot szem elıtt kell tartani, azonban az elmúlt évek során hozott döntéseknek az aktualizálásáról, azoknak a megváltozott helyzethez, a pénzügyi lehetıségekhez történı igazításáról nem szabad megfeledkezni. Költségvetés-összeállítási célkitőzésünk fı vezérlı elveként megismételhetjük tavalyi szándékunkat, hogy a közgazdasági környezet kedvezıtlen alakulása miatt jövı évi költségvetésünk forrásoldalán csak a ténylegesen és reálisan teljesíthetı bevételekkel számoljunk, miközben az indokoltság és takarékosság kritériumait szem elıtt tartó kiadás tervezés keretében jelentıs, a korábbi években megszokottnál nagyobb, az esetleges váratlan helyzetek kezelésére biztonságot adó tartalék számbavételére törekedjünk, és mindezekkel összhangban a korábban hozott döntéseinket folyamatosan tekintsük át, gondoljuk újra, prioritási sorrendünket alakítsuk aktuális lehetıségeinkhez, ha kell, vállaljunk fel megvalósítási ütem-korrekciót, feladat-elhagyást, stb. A következı év gazdálkodásának mozgásterét a bevételi lehetıségek alakulása fogja meghatározni. Az addig nyújtózhatunk, ameddig a takarónk ér alapvetés lényegét komolyan kell vennünk, és lehetıség szerint költségvetésünk véglegezéséig, de a végrehajtás során is folyamatosan a hatékony és eredménycentrikus forrásfelhasználásra kell törekednünk, kiadásaink közt elsıbbséget biztosítva kötelezı feladataink finanszírozásának. A évi költségvetés bevételi lehetıségeirıl jelenleg nem teljes körő, elızetes információk állnak rendelkezésünkre, a következık szerint: A bevételi szerkezet alapvetı arányaiban lényegi változás nem következik be, de a gazdasági recesszió, a pénzügyi-(köz)gazdasági környezet továbbra is kedvezıtlen változása negatívan hat költségvetésünk meghatározó bevételi csoportjainak alakulására: 4

5 az intézmények mőködésével, és az alapvetı igazgatási (szakmai) feladatok ellátásával kapcsolatos (döntıen mőködési) intézményi saját bevételek emelkedésével nem számolhatunk, a jövı évre a helyi adóbevételek stagnálását, de inkább csökkenését prognosztizáljuk. Az iparőzési adófizetés vonatkozásában ugyan reménykedünk abban, hogy az érintettek adófizetı képessége és készsége nem csökken bevételi reményeinket veszélyeztetı mértékben, de reálisan az idei várható teljesítés alatti tervszámban gondolkodunk. A jövı évtıl az iparőzési adóztatással kapcsolatos adóigazgatási eljárás (megállapítás, beszedés, behajtás, stb.) a központi adóhatóság hatáskörébe kerül. Számolni kell azzal, hogy a befolyt adóbevétel számlánkra a korábbi ütemtıl eltérıen érkezik meg, amely várhatóan finanszírozási, kamatbevétel elmaradási problémákat okoz. az utóbbi évekhez hasonlóan, elızetes számításaink az állami költségvetési támogatás csökkenését vetítik elıre: o csökkennek a lakosság arányában és a feladatmutatók alapján igényelhetı központi támogatásaink, o jelentıs többletforrást nem eredményezı átrendezıdésre kerül sor a színházaink mőködtetését segítı támogatás(ok) szerkezetében, a tőzoltóság támogatása is megkurtításra kerül, o a jövıre is fennmaradó jövedelemkülönbség-mérséklés keretében (bár a szabályozás néhány alappillére jelenleg még nem ismert) legalább a évi eredeti szintő elvonással kell számolnunk. Ide kapcsolódik, hogy a szabályozásváltozás miatt várhatóan megszőnı visszaigénylési lehetıség elmaradása jelentıs bevételkiesést eredményez, o a személyi jövedelemadó helyben maradó részaránya nem változik, (8 %) de a számítás alapjának tekintett jövedelmek emelkedésére figyelemmel e bevételi jogcímünk szerény mértékő emelkedését prognosztizáljuk. A költségvetési kapcsolatok elızetes (a beterjesztett költségvetési törvény-tervezet információin alapuló) kalkulációja jelentıs nagyságú, a korábbi éveket meghaladó mértékő, összességében 1,3-1,4 milliárd forint bevételi elıirányzat-csökkenést vetít elıre. Sajnálatos, hogy e vonatkozásban legérintettebbek a város intézmény- és feladatstruktúrájában meghatározó súllyal bíró oktatási és szociális területek -, melyeken a forráscsökkenés átvezetése a teljes ellehetetlenüléshez vezethet. vagyonhasznosítással összefüggésben - elsısorban az ingatlanpiac számunkra is kedvezıtlen, évi mőködésének tapasztalataira is figyelemmel mindössze a évi eredeti szintő vagyonértékesítési bevétel felével számolunk; Az említett tényezık ill. tételek akár több milliárd forint forráselmaradást eredményezhetnek a következı évre, melynek kiadási oldali ellentételezésére (a járulékfizetési kötelmek mérséklıdésén túl) csak a meglévı intézmény- és feladatstruktúra újragondolásával, racionálisabb, takarékosabb, költséghatékonyabb mőködtetésével találhatunk megoldást. 5

6 Természetesen a bevételi lehetıségek áttekintésekor, illetve a jövı évi költségvetés véglegezésekor számolunk a pályázati bevételek lehetıségével, elsısorban a évi zárás alakulásával összefüggésben, lehetıség nyílhat a még rendelkezésre álló (korábbi hitelkeretekbıl) igénybe nem vett rész lehívására, a megvalósítani tervezett fejlesztési, beruházási, felújítási, stratégiai feladatok forrásigényének ismeretében nem zárható ki új hitel felvételének (lehívásának) lehetısége. A jövı évi költségvetés bevételi lehetıségei prognosztizálásakor évrıl (szabad) pénzmaradvány számbavételének nem látszik realitása. A évi költségvetés kiadási oldala (szakmai) tartalmának kialakítása során elsıbbséget kell biztosítani a következıknek: a fejlesztési, stratégiai elképzelések és a pénzügyi lehetıségek közötti összhangot a projektek és projekt-elképzelések folyamatos felülvizsgálatával, a év gazdasági körülményeihez igazítással kell biztosítani, miközben a város jövıjét, fejlıdését meghatározó irányok megvalósítását továbbra is kiemelten kell kezelni. A 2010-es év költségvetésében szerepeltetni kell a következıket: Fejlesztések, beruházások: a Sziget-Révfalu városrészeket összekötı híd építésének folytatását, A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése projekt (KEOP pályázat) megvalósításához vállalt önkormányzati támogatás (2010-re áthúzódó részének) biztosítását, a Széchenyi tér felújítás kivitelezésének folytatását, befejezését, az Új Bácsai út építésének megkezdését, megvalósítását, a korábbi évek üteménél szerényebb mértékben az un. lakóutca program folytatását. Városstratégiai projektek: az Agora-Pólus Gyır pályázat - tervezés, beruházás elıkészítése, Gyır Megyei Jogú Város közösségi autóbusz közlekedésének átalakításával kapcsolatosan vállalt kötelezettségeket (pályázat), a ménfıcsanaki óvoda bıvítés és komplex akadály-mentesítés folytatását, befejezését (pályázat). az intézményeknek költségvetéseiket úgy kell összeállítaniuk, gazdálkodásukat megszervezniük, hogy az ÁFA mértékének változása, az inflációs hatások, stb. miatt sem a tervszámok kialakításakor, sem év közben ellentételezéssel jövıre nem számolhatnak, a kezelésükben lévı létesítmények mőködtetésével összefüggı kiadási többletigények elismerésére nem lesz mód. 6

7 Az intézmények jövı évi gazdálkodási kereteinek kialakítása során (az un. keretszám-levezetésben) a törvényekbıl, helyi döntésekbıl eredı, a feladat-, létszám változásával összefüggı intézkedések áthúzódó hatásának beépítése mellett meg kell jelennie a feladatmutató- és normatíva változás várost érintı hatásából az intézményre esı résznek. Egyes kulturális intézményeink (Gyıri Nemzeti Színház, Gyıri Balett, Vaskakas Bábszínház, Gyıri Filharmonikus Zenekar) esetében az állami támogatás szerkezeti átrendezıdésével kell számolni. A Tőzoltóság esetében nem lesz lehetıség az állami támogatás csökkenésének ellentételezésére. tudomásul kell venni, hogy (állami költségvetési szándék és forrásbiztosítás hiányában) a város által foglalkoztatottak jövedelme a évben sem emelkedik (sıt nominál- és reálértéken egyaránt csökkenni fog). a pályázatokat, azok önkormányzati saját forrás igényét, a pályázati célkitőzések megvalósíthatóságát át kell tekinteni. A projektek pontosításával a kiadási igények mellett ki kell munkálni a kapcsolódó bevételeket a tényleges realizálhatóság ütemének megfelelıen. Változatlanul érvényes elvnek kell tekinteni, hogy csak a nyertes pályázatokkal összefüggésben, és csak az adott évi ütem megvalósításához rendelkezésre álló forrás(ok) erejéig vállalható és teljesíthetı kifizetés. Az eseti támogatási szerzıdések megkötését megelızıen kifizetés csak a támogatási szerzıdés megkötési feltételei erejéig teljesíthetı. Keresni kell a lehetıségét az elbírálás alatt lévı, ill. benyújtandó pályázatok önerejének fedezetére a költségvetésben forrás elkülönítésére, ill. esetlegesen elızetes kötelezettségvállalás formájában történı forrásbiztosításra. a források szőkösségére tekintettel a jövıben fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a költségvetésben szereplı elıirányzatok felhasználására, új feladatok, kiadások vállalására csak részletes költség elıkalkuláció és elıirányzat-felhasználási ütemterv ismeretében kerülhet sor. az oktatás területén új szakmai feladatok indítására nem lesz mód, az erıforrásokat a térségi integrált szakképzési központ (TISZK) létrehozásával kapcsolatos célkitőzések megvalósítására, az erre a célra rendelkezésre álló forrásoknak a támogatási szerzıdés szerinti felhasználására kell koncentrálni. az úthálózattal, a közlekedési körülmények javításával összefüggésben, 2010-ben, elsısorban a 2009-es évrıl áthúzódó feladatok befejezésére kell koncentrálni. Azzal kell számolni, hogy az Útkezelı Szervezet hatáskörébe tartozó úthídkezelési (üzemeltetés, fenntartás, stb.) feladatokra a évi eredeti szintnél kisebb összeg biztosítására lesz lehetıség, és jelentısen mérséklıdni fog az un. lakóutca-korszerősítési, közlekedésfejlesztési elıirányzat is. 7

8 a városüzemeltetésre maximum a évi eredeti költségvetésben szerepeltetett elıirányzatnak megfelelı összeg biztosítására lesz lehetıség, miközben a feladatellátással szembeni elvárások - a lakosságot közvetlenül érintı területek kiemelt kezelése (köztisztaság, parkok, zöldterületek felújítása, idegenforgalmi idényre felkészülés, temetıi létesítmények korszerősítése) természetesen továbbra is fennmaradnak. A gazdaságosabb feladatellátás és az elvárások maradéktalan megvalósításához szükséges forrásokat a KOMSZOL Kft-nek kell kigazdálkodnia. a helyi autóbusz tömegközlekedés lebonyolításával összefüggésben a Kisalföld Volán Zrt. részére (költség és eredménytérítés címén) maximum a évi eredeti támogatási szint biztosítására lehet törekedni. A helyi autóbusz-közlekedési díjszabás megállapításával kapcsolatos szakmai tárgyalások során akár a teljesített km további csökkentése útján is a költségek csökkentését kell célul kitőzni. szociális ellátási területen a folyamatban lévı szakmai programok befejezésén túl további bıvítésre, költségelıirányzat emelésre, új programok indítására (ezzel kapcsolatos elızetes kötelezettségvállalásra) nem lesz lehetıség. a szociális segélyezés területén biztosítani kell a városi szociális háló elért mőködési szintjét, és a helyi lehetıségek feltárásával törekedni kell a segély helyett munka program kiszélesítésére. a város közvetett egészségügyi kiadásai között továbbra is szerepeltetni kell (a évinél nem magasabb összegő) elıirányzatot a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gép-mőszer vásárlásának támogatásával, a foglalkoztatás-egészségüggyel, valamint az egészségügyi alapellátásban résztvevı vállalkozó háziorvosok költség-átvállalásával kapcsolatosan. a városban mőködı mikro- és kisvállalkozások munkahelymegtartó képességének elısegítése érdekében folytatni kell a munkahelymegırzés támogatásának gyakorlatát de számolnunk kell az ezzel kapcsolatos elıirányzat csökkentésével. a vagyonhasznosítási, vagyonigazgatási kiadások terv(program)szerőségének emelésével az e célra szükséges elıirányzat csökkentésére kell törekedni. sajnálatos, de 2010-ben az intézményi létesítmények állagmegóvására fordítható elıirányzat jelentıs csökkenésével kell számolni. A tényleges szükséglettıl elmaradó, az elızı években megszokott elıirányzatnál jelentısen alacsonyabb elıirányzat-felhasználás hatékonyságának javítását kell célul kitőzni. A jövıben is folytatni kell a Szemünk Fénye Program nyújtotta lehetıségek kihasználását, de a megtérülési paraméterek javításával az intézményeket (a várost) terhelı költségek csökkentésére kell törekedni. 8

9 a gazdálkodás biztonságát szolgáló általános-, cél- és egyéb tartalékokat a 2009-es gyakorlat szerint, de magasabb összeggel szükséges tervezni. a rendelkezésre álló források és felhasználási szándékok pontosításával biztosítani kell a lakásgazdálkodás alapszerő kezelését, mőködését. a kisebbségi önkormányzatok városi támogatása várhatóan nem emelkedik, de továbbra is számolhatnak az állami támogatás összegének rendelkezésre állásával, és természetesen az önkormányzatnak (a tiszteletdíj és járulékai kiadások fedezetének biztosítására irányuló) támogatásával. a végleges költségvetési mozgástér ismeretében (függvényében) a sportcélú támogatások vonatkozásában a költségvetési fıösszeg 1 %-ának megfelelı szint biztosítását kell megcélozni. a hivatalban központilag kezelt elıirányzatoknak az elızı évi szinten tartására - minden esetben - valószínőleg nem lesz lehetıség. Az elıirányzatok szükségességét felül kell vizsgálni, részletes költségvetéssel kell alátámasztani, az új elıirányzati jogcím megállapítási igényeket pedig mellızni kell. A város jelentısen korlátozódó pénzügyi mozgásterére figyelemmel az alábbi területeken a 2009-es szint alatt, vagy legfeljebb azon a szinten lehet elıirányzat-igénnyel élni: o a különbözı keretek, külsı szervek, személyek (civil szervezetek, alapítványok, egyházak, stb.) felé irányuló támogatások, a különbözı, évfordulókhoz kapcsolódó, kitüntetési, elismerési, jutalmazási tartalmú elıirányzatok kialakításánál, o az ingyenes termálfürdı-bérlet biztosítás gyakorlatának folytatásánál, o a településrészi önkormányzatok, a polgárırség, és a rendırség támogatásának megállapításánál, o az önkormányzati testületi, bizottsági, egyéb igazgatási stb. elıirányzatok tervezésénél, o a város idegenforgalmával, a városmarketing-tevékenységgel összefüggı programok, események, rendezvények megtervezése, megvalósítása, támogatásának megállapítása és felhasználása során. 9

10 Határozati javaslat 1. Gyır Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése megtárgyalta, és azzal fogadta el a Polgármester által elıterjesztett évi költségvetési koncepciót, hogy az abban foglaltakat a évi költségvetés készítés kiindulási alapjának tekinti. 2. A Közgyőlés a következı költségvetési idıszak szőkös erıforrásait a város fejlesztésére, a megkezdett feladatok, folyamatok befejezésére, a város fejlıdését meghatározó, befolyásoló, kedvezı folyamatok fenntartására, a lakossági közérzetjavulást eredményezı városüzemeltetési feladatellátásra kívánja összpontosítani. A Közgyőlés úgy látja, hogy az intézményhálózat és ellátott feladatstruktúra hatékony mőködésére törekedve keresni kell az ellátási színvonal emelését nem csorbító, de költségtakarékos mőködést biztosító megoldásokat, a költségvetési tervezés további szakaszában mind a bevételek, mind a kiadások területén tovább kell keresni azokat a megoldásokat, melyekkel a költségvetési egyensúly fenntartható, a város mőködıképessége megırizhetı, a kötelezı önkormányzati feladatellátás feltételei biztosíthatóak. Felelıs: Borkai Zsolt polgármester Határidı: a végleges költségvetés elıterjesztéséig Gyır, november 19. Az elıterjesztést megtárgyalta: a Közgyőlés bizottságai a városi Érdekegyeztetı Fórum Borkai Zsolt polgármester Törvényességi véleményezésre bemutatva: Dr. Lipovits Szilárd jegyzı Az elıterjesztést látta: Simon Róbert Balázs Dr. Ottófi Rudolf Németh Zoltán Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester alpolgármester alpolgármester alpolgármester Az elıterjesztést összeállította: Pénzügyi Osztály 10

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete

Kadarkút Város Önkormányzatának. 3/2006.(II. 13.) rendelete Kadarkút Város Önkormányzatának 3/2006.(II. 13.) rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó mérlegek

Részletesebben

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása

1. Az adósság és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományának kimutatása BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2006.(II. 17.) KT számú rendelete az önkormányzat költségvetésének elıterjesztésekor, illetıleg a zárszámadáskor a képviselı-testület részére tájékoztatásul bemutatandó

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Kéthely Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8713 Kéthely, Ady Endre u. 1. Ügyiratszám: 1109/2015. 2. számú elıterjesztés E l ı t e r j e s z t é s az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megállapító

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900.

A Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei (eredeti elıirányzat) APEH - Illetékhivatal átutalásai 1.000.000. Épületek, építmények adója 1.900. (eredeti ) Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevétel Igazgatási szolgáltatási díj Okmányirodai bevétel 30.000 Igazgatási szolgáltatási díj 30.000 Bírság

Részletesebben

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete

Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete Sajtoskál Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2009. (IX. 15.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 2/2009. (II. 12.) számú rendelet módosításáról Sajtoskál Községi

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási rendszer bevezetésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 329/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzati kiskincstári finanszírozási

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére 1. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011.

Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 3. Száma: 9214-42011. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı Az elıterjesztés törvényességi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére

Kiosztós anyag. Társulási Tanácsának 2014. június 26-i ülésére Kiosztós anyag Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 214. június 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 214. évi

Részletesebben

Államháztartás Uniós támogatások

Államháztartás Uniós támogatások 45. Közgazdász-Vándorgyőlés Debrecen, 2007. szeptember 20-22. Államháztartás Uniós támogatások Bihary Zsigmond fıigazgató, Állami számvevıszék Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Szekcióülés! Elöljáróban

Részletesebben

A 2./2009 ( II/11. ) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A 2./2009 ( II/11. ) számú önkormányzati rendelet indoklása. A 2./2009 ( II/11. ) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek fıösszege a felhalmozási bevételeket és a hitelfelvétel állományát is beleértve 255 004

Részletesebben

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról

Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása és döntés az önerı biztosításáról Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés E L N Ö K E VI. 825 /2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-i ülésére Tárgya: 2008. évi intézményfejlesztési hazai pályázatok jóváhagyása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére.

E L İ T E R J E S Z T É S A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2011. április 13-i ülésére. Ügyiratszám: 08-8/102-5/2010 Dátum: 2011. április 8. Ügyintézı: Baracsi László Tárgy: A PÉTÁV Kft. 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása Melléklet: CD-n kiküldve E L İ T E R J E S Z T É

Részletesebben

2010. november 25. napján tartandó

2010. november 25. napján tartandó Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Ügyiratszám: 70-11/2010. Sorszám: 3 E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Mőfüves labdarúgó pályák és mőanyag borítású atlétikai pálya projekt állásáról, továbbá javaslat további döntések meghozatalára a II.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 134. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári szünetben E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 24-i ülésére Tárgy:Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl

BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BESZÁMOLÓ a 2009. I. félévi gazdálkodás helyzetérıl BEVÉTELEK: Az Önkormányzat bevételei 54,79 %-ban teljesültek az I.félévben. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK: Az intézményi mőködési bevételek körébe tartoznak a hatósági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 19. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Segesd Község Önkormányzat Polgármesterétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. február 12.-i ülésére. Tárgy:2015. évi költségvetési tervezet Az államháztartásról

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. február 24-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása Elıterjesztı: Elıterjesztést

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve

Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Ordacsehi Község Önkormányzata 2015. évi belsı ellenırzési terve Tisztelt Képviselı-testület! A belsı ellenırzés tervezésének bemutatása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2007. október 31-i ülésére Tárgy: Békés város fejlesztési programjának rövid távú cselekvési terve Elıkészítette: Izsó Gábor polgármester Véleményezı bizottság: Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/ Döntéshozatal módja: Egyszerő szótöbbség

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a 2011. évi

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

I. Pályázati feltételek

I. Pályázati feltételek Pályázati felhívás a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tőzoltóságok tőzoltó laktanya felújításának támogatására A tőzoltóságok több évre szóló technikai fejlesztésének biztosítása érdekében a hivatásos

Részletesebben

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl

Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2011. (II. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl Lócs Községi Önkormányzat Képviselı-testülete (továbbiakban: Képviselı-testület)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet

K I V O N A T. 7/2009.(II.27.) rendelet K I V O N A T Vecsés Város Képviselı-testület 2009. február 26-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Tárgy: 2009. évi költségvetés elfogadása Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 10 egyhangú

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71. Elıterjesztés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. december 9-i ülésére

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 213. március 21-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /213. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1.

HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 1/9 KÉSZÍTETTE: dr. Tölli Katalin al ELLENİRIZTE: Nagy István osztályvezetı HATÁLYBALÉPÉS DÁTUMA: 2011. március 1. 2/9 I. Az osztályon ellátandó feladatokhoz tartozó munkakörök 1. osztályvezetı, városi

Részletesebben

Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat a 2011. évi költségvetési koncepciójára

Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat a 2011. évi költségvetési koncepciójára Elıterjesztés Szank Községi Önkormányzat a 2011. évi költségvetési koncepciójára Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 70. -a értelmében a polgármester a helyi önkormányzati képviselı-testület

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R É T İ L 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/312-250; Fax: 32/422-386; E-mail: polgarmester@salgotarjan.hu Szám:45429/2007. Javaslat a 21. sz. országos

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása. 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe 2006. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Költségvetési szerv megnevezése:

Részletesebben

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl

Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv. Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Szám: 41-4 /2012. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi, Jogi, Fejlesztési és Nemzetiségi Bizottság 2012. március 28-i ülésérıl Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás a bizottság elnöke, Balogh

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 282. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az energiagazdálkodást érintı Állami Számvevıszéki vizsgálat kapcsán elfogadott intézkedési terv végrehajtására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Szekszárdi Önkormányzat 4/2005.(III.1.) rendelete a 2005. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárdi Önkormányzat 4/2005.(III.1.) rendelete a 2005. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárdi Önkormányzat 4/2005.(III.1.) rendelete a 2005. évi költségvetésrıl * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-133/2010. Tárgy: Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Döntés a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás megszőntetésérıl Az elıterjesztést készítette: Nagy

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Újhartyán Község Önkormányzati Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 72. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat A fogyatékos emberek egyenlı esélyő hozzáférésének biztosítása a szociális ágazatban program keretében pályázat benyújtására E L İ T E R J E S Z

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Mőködési Rend 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM NORMATÍV KUTATÁSTÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról

ELİTERJESZTÉS. Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Összeállította: Kalapos Zoltánné Elıterjesztette: Csige Tamás ELİTERJESZTÉS Hajdúsági Többcélú Kistérségi Társulás és munkaszervezetének vagyonátadási javaslatáról Tisztelt Polgármester Úr(ak)! A Hajdúsági

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat 2014. évre tervezett bevételi és kiadási fıösszege: 2.316.058 e Ft, mely egyre csökkenı tendenciát mutat az elmúlt évekhez

Részletesebben

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója 112/2010. (XII. 2.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. áttekintette és megvitatta az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 76. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a telekadóról (t e r v e z e t) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Sajószentpéter Városi Önkormányzat Polgármestere Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. (4) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzetérıl, valamint

Részletesebben

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981

LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981 LETENYE VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-981. napirendi pont ELİTERJESZTÉS Letenye Város Képviselı-testületének 2011. október 6-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl 1 Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 1/2012. (II. 07.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésrıl Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET : - TÁRGY: Beszámoló a 2009. évi közfoglalkoztatási terv végrehajtásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSA

AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK FINANSZÍROZÁSA DR. LADOS MIHÁLY Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Regionális-tudományi és Közpolitikai Tanszék S z é c h e n y i I s t v á n E g y

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1268-2/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében

A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetségének javaslata a doktoranduszok állami juttatásainak tárgykörében A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) Küldöttgyőlése 2009. év február hó 28-i ülésén egyhangú

Részletesebben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 2008. évi üzleti jelentése A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban: Nyugdíjpénztár) gazdálkodását az elmúlt üzleti évben is az érvényben lévı

Részletesebben

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

E G Y E K N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K P O L G Á R M E S T E R É T Ő L ELŐTERJESZTÉS Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 31-i ülésére Tárgy: Egyek Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRA

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRA LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény elıírása alapján

Részletesebben

M U N K A P R O G R A M J A

M U N K A P R O G R A M J A B I Z O T T S Á G A I N A K ** 2 0 1 0. I. f é l é v i tervezett M U N K A P R O G R A M J A 1 Szociális Bizottság A szociális bizottság: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló többször

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ NYÚJTHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL szóló 375/2010. (XII. 31.) Kormányrendelet kapcsán MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATI HIVATALA JOGI OSZTÁLY : 1440 Budapest, Pf.: 5 : 460-0704; Fax: 460-0705; E-mail: zsinat.jog@zsinatiiroda.hu 1146 Budapest, Abonyi u. 21 TÁJÉKOZTATÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSHOZ

Részletesebben

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése

Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése Békés Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetése A 286/2006. (XI. 30.) KT sz. határozattal elfogadott költségvetési koncepciónk szerint az önkormányzat kiemelt feladatai közé sorolta intézményei és

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással

Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Sopron jelene, fejlesztési lehetıségei, kapcsolata a felsıoktatással Dr. Fodor Tamás Sopron Megyei Jogú Város polgármestere 2008. november 17. Sopron Sopron madártávlatból A hőség és a szabadság városa

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére. adó- és pénzügyi irodavezetı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 2. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. november 28-i ülésére Tárgy: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. Szervezeti, személyzeti adatok ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Tát Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala székhelye: 2534 Tát, Kossuth Lajos u.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Idıskorúak Otthona igazgatója Tata, Fényes fasor 2. Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a szociális területen

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a temetıkrıl és a temetkezésrıl szóló 9/2003. (IV. 30) önkormányzati

Részletesebben

Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı 76 fö, 56,6%) tehát a közgyülés határozatképes.

Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı 76 fö, 56,6%) tehát a közgyülés határozatképes. ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR KALOCSA MISKEI ÚT 21 6300 Készült a 2013.05.24-i közgyülésen. JEGYZÖKÖNYV Jelen van: a mellékelt jelenléti iv szerint összesen 43fö (taglétszám összesen fizetı és nem fizetı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 15/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. november 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 65 TARTALOMJEGYZÉK 65/2008.(XI.28.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki Györgyné képviselık, Velki Róbert polgármester J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28-án 14 órakor megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Pásztor Ferenc, Pingiczer Józsefné, Ruzsinszki

Részletesebben

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19.

Kihirdetve: 2008. február 20. - 2008. március 7. Józan Judit jegyzı 6/2009. (II.19.) 2009.02.19. Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2008. (II.20.) rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteiben bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmának

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 235/2010 Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei testületi ülésére Tárgy: Felterjesztés a szociális és munkaügyi miniszter részére

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben