Néhány hónap választ el bennünket attól,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Néhány hónap választ el bennünket attól,"

Átírás

1 FÓRUM A radiológia jövôképe az EU-csatlakozás küszöbén Baranyai Tibor Néhány hónap választ el bennünket attól, hogy az Európai Unió (EU) tagjai legyünk. Reményeink szerint az európai államok közösségének modern országává válunk, ahol valóban az egyik legfontosabb érték az egészség. A célok elérésének tehát fontos feltétele, hogy javuljon az ország lakosságának egészségi állapota. Ha pedig megbetegszik valaki, akkor hatékony egészségügyi ellátás szolgálja elsôsorban a hazai lakosságot, de emellett elôtérbe kerül az EU állampolgárainak gyógyítása, az EU-n belül az egységes ellátási színvonalnak a biztosítása. Az egészségügyi és szociális kormányzat kiemelten fontos feladata egyebek mellett az egészségügyi reform, a népegészségügyi program, a nyugdíjreform, valamint a romákkal kapcsolatos teendôk végrehajtása. Az egészségügyi és szociálpolitikai kérdések az EU-ban nemzeti hatáskörbe tartoznak és csak azok a problémák jelennek meg közösségi szinten, amelyek az egészséges belsô piac kialakítását, fenntartását és fejlôdését segítik. Ebbôl következôen nincs és nem is lesz egységes uniós egészség- és szociálpolitika, nincs egységes egészségügyi és szociálpolitikai rendszer. Azonban az unió tagállamai szolidáris társadalmak és európai szociális modellben gondolkodnak, amelynek keretében a lakosság szociális és egészségügyi biztonsága és védelme alapvetô feladat. Az egészséget értéknek és befektetésnek tekintik, mivel a gazdaság versenyképessége csak egészséges munkaerôvel biztosítható. Széles körû norma- és intézkedési rendszer alakult ki az egészség védelmére a gazdaság minden területén, amely normákat jórészt már mi is teljesítettük. A népegészségügyi szempontok figyelembevételével megfogalmazódott az új népegészségügyi stratégia, amelynek fô céljai arra irányulnak, hogy a keleteurópai országokban tapasztalható az EUátlagnál rosszabb megbetegedési és halálozási adatok javuljanak. Ezenfelül a gyógyító ellátásban minden tagországnak biztosítania kell, hogy a közösségi normáknak megfelelô szolgáltatást nyújthasson minden uniós polgár számára. Az egészségügy és azon belül a radiológia jövôképét nagymértékben befolyásolhatják azok a közösen elfogadott irányelvek, amelyek biztosítják a személyek szabad áramlását (diplomák, szakképesítések kölcsönös elismerése, munkavállalás, szociálpolitika stb.), a szolgáltatások nyújtásának szabadságát (szabadfoglalkozású tevékenységek), a fogyasztóvédelmet és a fogyasztók egészségének védelmét, együttmûködést a kutatásokban, tudományos tevékenységben és az ehhez kapcsolódó keretprogramokban. Az új kórháztörvény, az orvosok jogállását szabályozó törvénykezés olyan változtatásokat indukálhat, amelyek a tulajdonosi szerkezetben jelentôs módosulásokat okozhatnak, új mûködési formák jöhetnek létre, külsô tôke bevonása segítheti az egészségügyben tapasztalható lemaradás megszüntetését. Míg korábban bárki, bármilyen formában egészségügyi tevékenységet végezhetett, ha mûködési engedélye volt (azon az elven, amely szerint min- DR. BARANYAI TIBOR: Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház, Röntgen- és Izotópdiagnosztikai Osztály; H-9400 Gyôri út Fórum

2 dent szabad, amit nem tilt jogszabály), s a közérdek védelmét szolgáló ésszerû szabályok rendszere hiányzott, addig a jelenlegi EU-konform rendeletek világos elveket fektetnek le. Az egészségügyi szolgáltatás bármilyen törvényesen megengedett szervezeti formában folytatható, segítséget nyújt az egészségügyi ellátórendszerünk felzárkóztatásához. Nem zár ki diszkriminatív módon egyetlen befektetôi kört sem, így a kormányprogram végrehajtásához szükséges források kiegészülhetnek az új befektetések révén. A radiológiai ellátást érintô új elem, hogy a tôkebevonással felgyorsulhat a gép- és mûszerfejlesztési program, az új technikák hamarabb és szélesebb körben kerülhetnek be a betegellátásba, kiszélesedhet a komfortosítási program is. A kialakuló versenyhelyzet dinamizálhatja az egészségügyi piacot. Hosszú távú, korrekt, átlátható és garantált feltételeket biztosító piac jöhet létre, amelyre szükség is van a kiszámíthatóság miatt. A radiológiai ellátásban az újabb és modernebb eszközök megkönnyítik a munkavállalók tevékenységét és csökkentik a munkahelyi ártalmakat. Nagyon fontos elem, hogy a szakmai képzettségtôl függô magasabb jövedelemszerzés lehetôsége is megteremtôdik rugalmasabb munkavállalási feltételek biztosítása mellett. A differenciált juttatások rendszerének kiépülése kívánatos, amely priorizálja a jobb munkavégzést. A vállalkozói tôke innovatív jellege miatt érdekelt az új technológiák bevezetésében. Ezt mutatja a már gyakorlatban megvalósult radiológiai vállalkozások viselkedése és felfogása, hiszen az egészségügy biztos és hosszú távú piac, de a befektetôk számára egyben erôs versenyterep is, ahol csak a legmodernebb eszközökkel és módszerekkel lehet fennmaradni. A jogszabályok meghatározzák az egészségügyi ellátási kötelezettség különbözô szintjeit. Az új törvény szerint a tulajdonosnak módja lesz arra, hogy döntsön, kivel és hogyan kívánja ellátni ezeket a feladatokat, figyelembe véve a tulajdonos jelenlegi forráslehetôségét, amely nagyon sok egészségügyi intézménynél szûkös. Az egészségügyi tevékenység finanszírozásának javítása a társadalom teherbíró képességének figyelembevételével történhet. Az egészségügynek prioritást kell élveznie, hiszen nem korlátozható az eddigi egészségügyi szolgáltatások igénybevétele, ehhez viszont új források ellenôrzött bevonása szükségessé válhat. Fô szempont az egészségügyi tevékenység szakmai színvonalának védelme. Mindezek a lehetôségek azonban számos veszélyforrást hordoznak, amivel számolni kell (profitszerzésbôl adódó pénzkivonás, kiszolgáltatottság). Vagyis a változtatás érdeksérelmekkel is járhat, de egy érdek mindenekfelett áll az egészségügyben, ez a betegellátás érdeke, benne a beteg és a rendszerben dolgozók érdekeivel egyaránt. A betegellátás biztonsága, a kórházi gyógyítómunkában folyó különbözô szakmai tevékenységek nem lehetnek pártpolitikai csatározás témái, tárgyai, hanem közös gondolkozással és cselekvéssel a betegek érdekét érvényesítô konszenzus kell, hogy vezérelje minden lépésünket. Miért is fontos tehát ez a lehetôség a magyar radiológiának? A kérdést összefoglalóan megválaszolva, a következôk emelhetôk ki: A radiológia jelentôs invesztíciót igénylô terület. Az elavult, amortizálódott eszközpark sürgôs megújítása szükséges. Gyors technológiai fejlôdést tesz lehetôvé. A szûkülô humán erôforrásból adódóan az átszervezés szükségessége (allokáció, teleradiológia) nyilvánvalóvá válik. Exportcikk lehet az egészségügy; a speciális radiológiai együttmûködés a telemedicina kiépítésével és alkalmazásával új távlatokat nyithat. Nemcsak a személyek, hanem a szolgáltatások szabad áramlására is lehetôség kínálkozik, a magyar radiológiának ez utóbbival kellene élnie. Aki élni tud az új szabályokkal, annak lehetôség, aki nem, annak korlát; a piac nemzetközivé válásával jelentkezô kihívás mindenkit érint. A magyarországi radiológiai kapacitás ismert, áraink versenyképesek. A kereslet valószínûleg bôvül, amelynek kielégítéséhez szabad forrás egyrészt állami, fôként magánforrás rendelkezésére áll a piacon. Igazi korlát a minôség és a szemlélet. Ezen a területen nagyon nagyot kell elôrelépnünk. A továbbképzések mellett sokat lendítene elôre az országos teleradiológia kiépítése. A Z EU-CSATLAKOZÁS UTÁN VÁRHATÓ REGIONÁLIS KÖRNYEZET Az elmúlt év során a csatlakozással kapcsolatos jogharmonizáció keretében világossá vált, hogy az egészségügy problémái erôteljesen hatnak a társadalom mûködésének legkülönfélébb területeire. Az M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(1):

3 is bebizonyosodott, hogy a problémák jelentôs részében csak közös fellépéstôl, a nemzeti határokon, sôt, az unió határain is túlnyúló intézkedésektôl, széles körû nemzetközi összefogástól várható eredmény. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az egységes európai piac, az alapvetô szabadságjogok (a munkaerô, a termékek, a szolgáltatások, a tôke szabad áramlása) akarva-akaratlanul is nagy hatást gyakorolnak az egészségügyi szolgáltatásokra, az egészségügyi ellátásra, ezen belül a radiológiai szolgáltatásra. A tagállamok önálló hatáskörének, az egységes piacnak és a gazdasági élet egyik legjelentôsebb szektorát alkotó egészségügyi szolgáltatásoknak az összefonódását és a kapcsolatok komplexitását könnyen felismerhetjük. Elegendô csupán az egészségügyi dolgozók munkaerôpiacának problémájára, az egészségügyi szolgáltatások határoktól független, határokon átnyúló igénybevételére, az ezzel kapcsolatos adatvédelemre és biztosítási kérdésekre vagy a gyógyszerek és az orvosi eszközök szabad forgalmára gondolnunk. (Bizonyos szakmákban komoly orvoshiány van Nyugaton is, így a radiológiában, pszichiátriában, patológiában stb.) Az európai együttmûködés meghatározó dokumentumai közül már a korábbiak, a Római Szerzôdés (1957) és az Egységes Európai Okmány (1986) is tartalmaztak egészségügyi vonatkozású követelményeket, például a munkahelyi biztonsággal, a négy alapvetô szabadságjoggal, az élelmiszer-védelemmel kapcsolatosan. Az egészségügy jelentôségéhez méltó kezelésének elsô jelei a Maastricht-i Szerzôdésben (1993) lelhetôk fel, igazi szemléletváltásnak, fordulópontnak azonban az 1997-ben megkötött Amsterdami Szerzôdést tekintjük, amelynek 152. cikkelye egyértelmûen és határozottan kötelezi a tagállamokat arra, hogy az egészség védelmének magas szintjét bármely közösségi politika kidolgozása és végrehajtása során fontos szempontként kezeljék és biztosítsák. Az EU és a felvételre váró országok között meglehetôsen széles szakadék tátong az általános jólét és a lakosság egészségi állapotát illetôen egyaránt. Az európai közösségbe felveendô országokban: a lakosság általános egészségi állapota roszszabb; a nem fertôzô betegségek halálozási mutatói jóval kedvezôtlenebbek; a csecsemôhalálozás értéke magasabb; a születéskor várható élettartam 2 8 évvel alacsonyabb; néhány fertôzô betegség, mint a tuberkulózis vagy egyes nemi úton terjedô betegségek például a szifilisz elôfordulása gyakoribb, mint az unió államaiban. Az EU-ban az eleve magasabb GDP jóval nagyobb hányadát fordítják az egészségügyre, mint a csatlakozó országokban, amelyekben általában súlyos gazdasági és strukturális problémákkal, állandó forráshiánnyal küzd az egészségügyi szektor. A csatlakozást követôen több körülménnyel számolni kell. Például azzal, hogy az uniós és a felvételre váró országokban különbözhetnek az egészségügy prioritásai. Számítanunk kell arra is, hogy megindulhat az egészségügyi dolgozók migrációja (többek között a jelentôs fizetésbeli eltérések miatt), ami a radiológiai ellátás területén is komoly problémákat okozhat. Ennek bizonyos mértékû kompenzálását eredményezheti az erdélyi, kárpátaljai orvosok bevándorlása. Azonban ezek az orvoskollégák általában frissen végzett diplomások, akiknek a munkavállalási engedély megszerzése idôigényes, a magyarországi rezidensi rendszerbe való beilleszkedésük is problematikus. A radiológiai szakmának sürgôsen el kellene gondolkoznia azon, hogy az orvosi erôforrás várható további csökkenését hogyan lehetne megállítani. A sokat vitatott funkcionális és teljes privatizáció gyakorlata azt mutatja, hogy a radiológus kollégákat ebben a rendszerben mind anyagilag, mind szakmailag sokkal jobban megbecsülik, folyamatos továbbképzésük fedezete biztosított. A technikai fejlesztés általában e mûködési formákban dinamikusabb, mint a közalkalmazotti jogviszonyban, mivel az egészségügyi intézmények tulajdonosai tisztelet a kivételnek nem jó gazdái a rendszernek. A fejlesztés, pótlás, beruházás esetleges, lokális lobbizás eredménye, s nem tudatos, tervszerû, szakmai alapon nyugvó visszapótlásról, szinten tartásról, fejlesztésrôl van szó. Hazánkban a radiológiai ellátás gyakorlatának nagy hibája, hogy évek óta nem sikerült meghatározni az egészségügyi piachoz, az ellátandó feladathoz igazodó szintû és allokációjú diagnosztikai szolgáltatást. A radiológiai ellátás biztonsága sokat javulhatna, ha az ágazati és informatikai minisztérium, az ezzel foglalkozó vállalatok bevonásával országosan kiépülne a teleradiológiai rendszer, amely egyrészt javítaná a diagnosztikai biztonságot, a diagnosztizálás pontosságát, másrészt az orvosi erôforrás jelentôs megtakarítását érhetnénk el. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a radiológiai értékelés je- 38 Fórum

4 lentôs részét a radiológusok saját otthonukban is elvégezhetnék, ami az ügyeleti ellátás szempontjából is nagy jelentôségû, különös tekintettel az erre vonatkozó újabb rendeletekre, illetve rendelettervezetekre. Új és másfajta betegség-ellenôrzési és prevenciós rendszerek válhatnak szükségessé. Arra is lehet számítani, hogy a jó színvonalú, megfelelô hotelszolgáltatású egészségügyi ellátórendszerek felé az EU-ból az olcsóbb ellátás miatt betegáramlás indul. Ehhez azonban megfelelô szakmai garanciákat kell biztosítani, és a gyakorlatban is be kell bizonyítani gyógyítótechnológiánk nyugatival azonos értékét, amelyre garancia a megfelelô protokollok alkalmazása. Nagyon fontos a PR-tevékenység, amelynek egyik fontos eleme a szakmánkat és az intézeteket reprezentáló honlapok elkészítése több nyelven. Vagyis külön kérdéskört jelent a páciensek szabad áramlása, amely komoly kihívást jelenthet minden intézmény számára pozitív és negatív értelemben egyaránt. Fokozott figyelmet kell fordítani többek között: az egészséget jelentôsen károsító dohányipari termékekkel kapcsolatos törvényekre; a fogyasztóvédelemre (például élelmiszerek); az elismert egészségügyi szakok, szakmák meghatározására, a szakmai képzés követelményeire, a szakmai ellenôrzés és a szakképzés minôségére (ismeretes, hogy a magyar orvosi diplomát az EU-ban elismerik); a szakorvosi nyilvántartások létrehozására és nyomon követésére; a hatósági jogkörrel rendelkezô egészségügyi intézmények megerôsítésére; az ISO-minôsítés megszerzésére; nemzeti szakmai kapcsolatok erôsítésére. A Z EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER HAZAI VISZONYAI Az ellátási szükségletet döntôen a lakosság egészségi állapota szabja meg, ami azonban a gazdasági és társadalmi hatások következményeként alakul ki és változik. Magyarországon a háziorvosi praxisok privatizációja után is magas maradt a kórházközpontú egészségügyi infrastruktúra fenntartására fordított relatív költség. Az orvosok és a szakdolgozók fizetése a közelmúltbeli 50%-os béremelés ellenére is megszégyenítôen alacsony az európai átlaghoz viszonyítva. Az egészségügyi rendszerben használt berendezések, felszerelések a legtöbb helyen elavultak, az ellátórendszer allokációja nem megfelelô. Felesleges párhuzamosságok észlelhetôk, máshol bizonyos speciális ellátás még regionálisan sincs biztosítva. A legtöbb helyen a magas szintû hotelszolgáltatás, az orvosi berendezések és technológia feltételei hiányoznak, az eszközök folyamatos pótlása, korszerûsítése, cseréje akadozik. Nincs megfelelô koncepció erre vonatkozóan. Az amortizáció a mai napig nem épült be az OEP-finanszírozásba, a tulajdonosok pedig általában nem rendelkeznek megfelelô beruházási forrással. A népesség rohamos elöregedése fokozza az egészségügy nehézségeit, mivel nincsenek jól elválasztható tiszta viszonyok az ezzel kapcsolatos gyógyító-szociális gondoskodó feladatok között. Az egészségügyi reform végrehajtása késik, illetve koncepciója nem kiforrott, hiányzik a társadalmi konszenzus. Jelentôs elôrehaladás a magyar egészségügyben és a radiológiai ellátásban is a 2001 júniusában elfogadott, tíz évre szabott népegészségügyi program. Végrehajtása során azonban nem elég következetes a rendszer, sem szakmai, sem szakmapolitikai szempontból, így az elvárható siker megkérdôjelezhetô. A program hatékonyságának mérésére elengedhetetlen egy összehasonlítást segítô szakmai mutatórendszer, amellyel nemzetközi szinten lehet öszszehasonlítani az adatokat. Ennek lényege, hogy az EU-n belül megvalósuló népegészségügyi programok hatékonyságát egységes szempontok szerint mérjük, figyelembe véve a végsô célt, az európai lakosság mortalitásának csökkentését. Tudomásul kell azonban venni, hogy a lakosság egészségének megtartása, megôrzése, a megromlott egészség helyreállítása pénzbe kerül, és ami költséges és pénzfedezetet igényel, arra vonatkoznak a piac törvényei. Az egészség a lakosság alapszükséglete. A finanszírozás terhe nem hárítható át teljes egészében a végsô fogyasztóra (a páciensre), de az ingyenes ellátás szemlélete helyett tudatosítani kell az emberekben az értéken történô szolgáltatás adatait. Ennek ismeretében társadalmi megegyezés szerint szóba jöhet az egészségügyi ellátás részleges payment és co-payment finanszírozása, de csak rendkívül indokolt esetben és az egészségügyi ellátás bizonyos szûk szférájában. Az egészségügyi szolgáltatások terén az alábbi tényezôk miatt nem érvényesülnek a versenypiaci feltételek: M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(1):

5 Az orvos monopolhelyzetben van, de alapvetôen kínálati a piac. A kínálat területileg korlátozott. A betegek informáltsága nem teljes körû, sem a betegségrôl, sem a szolgáltatás valós piaci értékérôl. A beteg differenciálatlan keresletet támaszt az orvossal szemben. A kínálatban megjelenô szolgáltatások homogenitásáról nem lehet beszélni. Az egészségügyi piacon a vevôk szuverenitása nem adott. A szolgáltatás rugalmas igénybevételére nincs lehetôség. Ilyen feltételek mellett a klasszikus mikrogazdasági haszonmaximalizálás nem vezet eredményre. Tovább bonyolítja az egészségügy finanszírozásának kérdését, hogy az elméletileg lehetséges négy finanszírozási mód közül (eseti önfinanszírozás, profitérdekelt magánbiztosítók nyújtotta támogatások, társadalombiztosítási rendszer és adókból fedezett egészségügyi ellátás) a központi elosztás javára történô eltolódás érzékelhetô. A közfinanszírozás iránti bizalom nem véletlen. A technikai fejlôdés, a gyors diagnosztizálás és a modern terápiás eszközök és módszerek túl drágává teszik az ellátást, s ha ezt a betegnek kellene fizetnie, akkor kevesen jutnának hozzá a magas szintû szolgáltatáshoz. A tisztán magánbiztosítási vagy vegyes rendszer sem biztosít mindenki számára ilyen jellegû hozzáférhetôséget. Egy piacorientált egészségügyben elengedhetetlen a finanszírozási rendszer átalakítása, a szektor alulfinanszírozottságának fokozatos megszüntetése, hiszen a mai hazai teljesítményfinanszírozás nincs szinkronban a különbözô szakmai és mûködési színvonalú kórházak tényleges teljesítményével (mennyiségi és minôségi teljesítmények). A zárt kassza közgazdaságilag értelmezhetetlen, hiszen a teljesítmény növekedésével párhuzamosan csökken az elvégzett munka értéke, miközben a ráfordítás jelentôsen nô. Ez az ellentmondás lehetetlenné teszi a progresszív elôremutató gondolkodást és cselekvést, veszélyezteti az elvárható tisztességes betegellátást. Természetesen a társadalom egészének figyelembe kell vennie, hogy mi az, ami szakmailag szükséges és kívánatos, illetve mi az, ami pénzügyileg lehetséges. A két szempont összhangjának megvalósítása kompromisszum nélkül nem képzelhetô el. Az állam az intézmények tulajdonosaként egyrészt fenntartja azok épületeit, mûszereit, tehát a vagyoni eszközöket, másrészt a költségvetés egészségbiztosítási alapjából az OEP-en keresztül finanszírozza azok mûködését, szigorúan szabályozza a pénzeszközök felhasználási módját. Amíg az OEP csak a mûködést finanszírozza, de a beruházásfedezet, hitelfedezet, az egyéb tôkeköltségek, amortizációs költségek nem a HBCS-ben és a járóbetegpontban teljesítményarányosan jutnak el az intézményekhez, addig nem valósul meg az a cél, hogy a pénzmozgás kövesse a beteg mozgását. Fontos szempont az EU-tagországok és Magyarország társadalombiztosítási rendszereinek összehangolása. Ennek érdekében szükséges a kétoldalú és többoldalú kapcsolatok erôsítése, az adminisztrációs struktúra megteremtése, összehangolása, az intézményi kapacitás regionális, multiregionális egyeztetés utáni meghatározása, fejlesztése. Sajnálatos módon Magyarországon a gazdaság jövedelemtermelô képességének növekedésével összhangban az egészségügyi ráfordítások nem növekedtek, hanem reálértékben folyamatosan csökkentek. A gazdasági átalakulással párhuzamosan megváltozott az egészségügyi forráskérdés és forráselosztás rendszere. Az egyik legnagyobb probléma az egészségügyi jogi környezet inkonzisztenciája. A legtöbb gondot a tulajdonlás és fenntartás egymástól való teljes elkülönülése okozza. A politikai és jogi környezet jelentôs hatást gyakorol az egészségügyre. Jóllehet az EU egészségügyi jogalkotása más területekhez képest szegényesnek tûnik, számos részkérdés, konkrét probléma megoldására született stratégia. Az esetek egy részében kötelezô érvényû jogszabályokat is elfogadtak, más esetekben az egységes szemlélet és összehangolt elvárások alapján cselekvési programokat, munkaterveket dolgoztak ki, illetve az utóbbi idôben több precedens értékû EU-bírósági döntés is napvilágot látott. (Például deklarálják, hogy az állampolgár szabadon dönthet arról, melyik határon túli egészségügyi szolgáltatást vagy terméket veszi igénybe, választja.) Az EU-ban napirenden szereplô egészségügyi vonatkozású feladatok túlnyomó többsége a magyar társadalom számára is súlyos nehézséget jelent, a megoldásuk érdekében tett erôfeszítés alapvetô érdekünk, nemzeti feladatunk. A munkajogi szabályainkat harmonizálni kell az EU munkajogi normáival, direktíváival, illetve az EU-bíróság gyakorlatával. A közösségi jog nem ír elô kötelezô törvényalkotást, így a normaalkotás mellett jelentôs szerepet kaphatnak a kollektív 40 Fórum

6 szerzôdések. A magyar munkajogi jogharmonizáció azonban elsôsorban törvényalkotás útján valósul meg (Munka törvénykönyve, közalkalmazotti törvény, köztisztviselôi törvény, egységes közszolgálati törvény stb.). Számolni kell azzal, hogy az EU-bíróság nemcsak jogalkalmazó, hanem jogalkotó is. A dolgozók közvetlenül nem fordulhatnak hozzá, nemzetközi bíróságok viszont igen, sôt, a Legfelsôbb Bíróság egyenesen köteles, ha az elôtte folyó vita közösségi joggal összefügg. A jogharmonizáció számos hatással van a magyar egészségügyre is: a szakképesítések kölcsönös elismerése terén; a munkaidôre és pihenôidôre vonatkozó rendelkezések tekintetében, munkajogi jogutódlás szabályai vonatkozásában. A négy alapszabadság közül az egyik a munkavállalók szabad áramlása, amelyhez a szakképesítések kölcsönös elismerése szükséges. Magyarországon 1994 óta a közösségi követelményeknek megfelelôen folyik a képzés. Ha a Római Szerzôdés letelepedési szabadságát is figyelembe vesszük, akkor az elôbbiek miatt komoly feladatunk lesz a munkaerô megtartása. A munkaidô és pihenôidô tekintetében a törvényben megfogalmazott irányelv a mérvadó (93/104. és 2000/32.). Magyarországon az általános szabályok mellett speciális szabályok, kormányrendeletek és kollektív szerzôdések tartalmazzák az irányelveket. Az EU-jog nem ismeri el az ügyelet és a készenlét fogalmát, hanem munkaidôrôl és pihenôidôrôl beszél, az ügyeletvégzést munkaidônek tekinti, a készenlétet pedig pihenôidônek. A dolgozók számára az éves munkaidôkeret meghatározása komoly gondot jelenthet az egészségügyi ellátásban, ezért javaslat van az irányelv módosítására (például arra, hogy az ügyelet ne teljes ideje legyen munkaidô). Az ellentmondások ismertek, de ha elvileg határozzuk meg az egészségügyi tevékenység végzésének feltételeit és a tevékenység végzésének alapvetô szabályait összhangban az uniós elvekkel és a Munka törvénykönyvével, akkor két alapkövetelmény fontos: a betegek joga a pihent egészségügyi dolgozóhoz; a dolgozónak a pihenéshez való joga. Ezzel kapcsolatosan felmerül az önként vállalható túlmunkakeret fogalma is, különösen a privát szférában. Mindezek értelmezéséhez meg kell teremteni az egészségügyi dolgozókat megilletô speciális kedvezményeket és a túlmunka kiemelt elismerésével kapcsolatos érdekeltségi rendszert. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem igen fontos kérdés. A radiológiai ellátás kapcsán számos alapvetô munkavédelmi direktívának kell megfelelni (például a képernyô elôtti munkavégzésre vonatkozóan, a biológiai expozíció, a kémiai és sugárvédelmi biztonság vonatkozásában). Az orvostechnikai eszközöknél a biztonsági és minôségi követelményeket elôíró irányelvek érvényesek annak érdekében, hogy az eszközök ne veszélyeztethessék a páciens, a kezelô vagy esetleg egy harmadik személy egészségét, biztonságát, életét. Mindezek ellenére az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának kialakítása, mûködtetése, finanszírozása, a társadalombiztosítás módja deklaráltan nemzeti hatáskörbe tartozó és a jövôben nemzeti fennhatóság alatt maradó terület. Az egészségügyi ellátórendszer feladatait és mûködésének feltételeit tehát a gazdasági, jogi, szociális és egészségügyi tényezôk együttesen határozzák meg. Ebben a feltételrendszerben kell olyan változásokat elérni az egészségügy szerkezetében, amelyek jobban illeszkednek a lakosság valós szükségleteihez, jobban szolgálják az egészség megôrzését, és a megbetegedettek számára a gyógyulás lehetôségét, jobban hasznosítják a rendelkezésre álló szûkös forrásokat. A radiológia szempontjából mutatkozó pozitív és negatív hatások ismeretében a szakmának arra kell törekednie, hogy országosan jöjjön létre a radiológiai ellátás allokációs térképe, pontosan meghatározva az egyes egységek ellátási szintjét és feladatát. E térkép elkészítésekor figyelembe kell venni a különbözô tulajdonosi formában mûködô szolgáltatásokat, követve a szektorsemleges finanszírozás elvét. Ki kell építeni a teleradiológiai rendszert, amelynek az elôzôekben vázoltak szerint a szakmai okok mellett fontos szerepe van a munkaerô-megtakarításban. A radiológiai diagnosztika szolgálatában álló konvencionális és modern eszközök visszapótlásához, az amortizáció kezeléséhez központi forrás biztosítása szükséges céltámogatás formájában. A radiológiai szakma finanszírozásában ügyelni kell arra, hogy a szakmai fejlesztések következtében megjelenô új módszerek minél korábban kerüljenek be az elismert finanszírozási körbe, elôsegítve ezzel a modern eljárások elterjedését. M AGYAR R ADIOLÓGIA 2004;78(1):

7 Ha nem kerül sor az egészségügyben jelentôs, átfogó béremelésre, a hiányszakmák, illetve a hálapénzzel nem honorált szakterületek külön preferálása még akkor is szükséges, ha ez nehezen egyeztethetô össze a teljesítményfinanszírozási rendszerrel. Elképzelhetô az is, hogy ezeket a szakmákat jobban preferálják, magasabb szinten finanszírozzák, ezáltal nagyobb bértömeg elosztása válna lehetôvé. Ezek kényszermegoldások, de a szakma védelmét szolgálnák és az elvándorlást csökkentenék. A szakorvosképzés jelenlegi gyakorlata elviekben jó. A képzés szakmai tartalma is az európaival kompatibilis. A probléma az utánpótlás biztosítása szempontjából abból adódik, hogy nincs érdeklôdés a szakma iránt. Tudnunk kell azonban, hogy a radiológus szakképesítés a jövôben fel fog értékelôdni. Ennek tudatosítása szükséges lenne a medikusok körében. A szakdolgozói fôiskolai képzés nagyobb számban lenne kívánatos, tekintettel arra, hogy az asszisztensi kompetencia kiszélesítéséhez szélesebb körû tudás szükséges (például a multislice-ct-technika elterjedésével, gyári protokollok birtokában a kontrasztanyag beadásának felvétele az asszisztensi kompetencialistába). Tekintettel azonban arra, hogy évek óta a szakdolgozói létszám is csökken, fenn kell tartani a munka melletti kétéves asszisztensi képzést is. Ajánlott irodalom 1. Bodor Sz, ifj. Bodor Sz, Bordás I, Méreg G. Trendvonalak az egészségügyben. Budapest, Az évi CLIV. törvény az egészségügyrôl. Népjóléti Minisztérium /2002. (III. 28.) EüM rendelet az egészségügyi közintézmény szakmai fejlesztési programjának szakmai szabályairól évi CVII. törvény az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról. 5. Magyarország egészségügyi rendszere. Magyarország lakosságának egészségi állapota. WHO/Europe, HFA Database, CIA. The World Fact Book, Hidasi Zs. Az egészségügyi finanszírozás forrásképzési rendszerének alternatívái Magyarországon. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2001;39(4). MAMMOGRÁFIÁS EMLÔRÁKSZÛRÉS A Zala Megyei Kórház Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztálya március 23-án akkreditált regionális továbbképzést szervez Mammográfiás emlôrákszûrés a gyakorlatban címmel. A tanfolyamra az északnyugat-dunántúli emlôszûrô központok jelentkezését várjuk (maximum 25 fô). Helyszín: Zala Megyei Kórház, Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. Részvételi díj nincs. Jelentkezési határidô: március 9. Jelentkezés en: vagy írásban, postai úton: Zala Megyei Kórház Radiológia és Izotópdiagnosztikai Osztály, 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 1. Étkezési igényét kérjük jelezze elôre! Ebéd ára: 312 Ft/fô. Program: : Az ÁNTSZ szerepe az emlôrákszûrés szervezésében dr. Belencsák Ágnes : Emlôrákszûrés szervezési tapasztalatai megyei kórházi keretek között dr. Nagy Gyöngyi : Minôségbiztosítás a mammográfiában, quality control a gyakorlatban dr. Milics Margit, dr. Szôke Jenôné : Hogyan fedezzük fel a kis emlôrákot a szûrés során? dr. Somogyi Rita : Mammográfiás szûrésben felfedezett emlôlaesiók analízise, differenciáldiagnosztikája dr. Milics Margit : Szûrésleolvasás gyakorlat. Vezeti: dr. Milics Margit, dr. Somogyi Rita : Kiemelt esetek elemzése dr. Gábor Valéria, dr. Nagy Gyöngyi, dr. Milics Margit, dr. Somogyi Rita 42 Fórum

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN

TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN TUDOMÁNY ÉS TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁS A K+F+I RENDSZERBEN Fonyó Attila Osztályvezető Nemzeti Erőforrás Minisztérium Felsőoktatásért és Tudománypolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság Tudománypolitikai

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszer-stratégia 2014-2020. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály A hazai élelmiszer-feldolgozás jelentősége Miért stratégiai ágazat a magyar élelmiszer-feldolgozás? A lakosság

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI

HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI HRH KIHÍVÁSOK ÉS MENEDZSMENT A GYAKORLATBAN FEKVŐBETEG ELLÁTÁS ÉS INTÉZMÉNYEI SZEMSZÖGE ÉS TAPASZTALATAI dr. Rácz Jenő NEMZETI EGÉSZSÉGÜGYI EMBERI ERŐFORRÁS MUNKAKONFERENCIA BUDAPEST, 2013. MÁJUS 29. VAN-E

Részletesebben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben

Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben Kapcsolt energia termelés, megújulók és a KÁT a távhőben A múlt EU Távlatok, lehetőségek, feladatok A múlt Kapcsolt energia termelés előnyei, hátrányai 2 30-45 % -al kevesebb primerenergia felhasználás

Részletesebben

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL STRATÉGIAI EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL (ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE ) Gyöngyös, 2014. december 4-5. Az áttekintő vizsgálat

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Egészségügyi ágazati humánerőforrás monitorng az adatok tükrében. Bélteki Zsolt 2015. október 20.

Egészségügyi ágazati humánerőforrás monitorng az adatok tükrében. Bélteki Zsolt 2015. október 20. Egészségügyi ágazati humánerőforrás monitorng az adatok tükrében Bélteki Zsolt 2015. október 20. Az egységes ágazati humánerőforrás rendszer Jogszabályi háttér: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény

Részletesebben

Komplex mátrix üzleti képzések

Komplex mátrix üzleti képzések 1.sz. melléklet Komplex mátrix üzleti képzések A munkaerőpiac elismeri a szakjainkat, 3 szak a TOP10-ben szerepel, emiatt továbbra is lesz kereslet A K-M, P-SZ, T-V alapszakok iránt folyamatos piaci igény

Részletesebben

Munkavédelem - kockázatértékelés

Munkavédelem - kockázatértékelés Munkavédelem - kockázatértékelés Simon Gábor államtitkár A munkavédelem mint érték és jövőkép A munkavállaló számára biztonságos és egészséges munkavégzés, hosszú távú munkavégző képesség mentális egészség,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből

Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Bérfejlesztés 2013. Kivonat a szakmai szervezetek észrevételeiből Szakmai szervezet Általános javaslatok Forráselosztás 2013 orvos - szakdolgozó - egyéb eü.-s Egyéb pénzügyi javaslat Emberi erőforrás intézkedési

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc ÚMVP I. tengely A minőség és a hozzáadott érték növelése a mezőés erdőgazdaságban,

Részletesebben

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök

Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai. 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Gazdaság és felsőoktatás Egymásrautaltság együttműködés lehetőségei, távlatai 2013. Április 18-19. Bihall Tamás MKIK alelnök Életszínvonal, életminőség Magyarország versenypozícióját a magyar gazdaság

Részletesebben

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához

A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához A járóbeteg szakellátás szempontjai HR policy kialakításához Dr Pásztélyi Zsolt M.Sc. elnök 1 315 független összesen intézmény, (db) TVK (német pont/hó) 50 100 ezer alatt 106 100 ezer- 1 millió között

Részletesebben

Stratégiai döntés előkészítő

Stratégiai döntés előkészítő DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje 2014. június 30. DOKUMENTUM ADATLAP A projekt címe: A pályázat kódszáma: Fejlesztési

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló

OSAP Bér- és létszámstatisztika. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Vezetõi összefoglaló 2003 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Vezetői összefoglaló Az OSAP 1626/02 nyilvántartási számú bérstatisztika adatszolgáltatóinak köre a

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

Harmadik országból érkező idénymunkások

Harmadik országból érkező idénymunkások Harmadik országból érkező idénymunkások Szerkesztői bevezető Jelen tanulmánykötet szerkesztési elvei között szerepelt, hogy a Magyarországot és az Európai Uniót érintő migráció kapcsán a lehető legtöbb

Részletesebben

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II.

A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. A kórházak XXI. századi kihívásai, innováció, és a korszerű menedzsment-technika szükségessége a vezetésben II. dr. Baráth Lajos SZTE mesteroktató Gazdasági igazgató Károlyi Sándor Kórház MEN Debrecen

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei

Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Egyetemi HR rendszerek megújításának lehetıségei Dr. Endrei Dóra orvos-igazgató Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Dr. Saághy Andrea Pécsi Tudományegyetem Gazdasági Fıigazgatóság Közgazdasági Igazgatóság

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév

Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Jelentés az egészségügyi magánszféráról 2004 I. negyedév Budapest, 2004. Július vállalkozások pesszimista kilátások A GKI-EKI Egészségügykutató Intézet Kft. 2002 óta végzi az egészségügyben működő vállalkozások

Részletesebben

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei

A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei A népegészségügyi célból végzett szűrővizsgálatok tapasztalatai és a jövő tervei Dr. Budai András Országos Tisztifőorvosi Hivatal Budapest, 2010. június 14. Daganatok Rosszindulatú daganatos megbetegedés

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA KÖZEL A NÉMET PIAC 2014. szeptember 23. Dr. Bárdos Krisztina ügyvezető igazgató A közhasznúság szolgálatában AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? Kutatás-fejlesztés,

Részletesebben

Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok. Szeged, 2011. április 27-28.

Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok. Szeged, 2011. április 27-28. Uniós munkavállalók szabad mozgása Magyar és Román tapasztalatok Szeged, 2011. április 27-28. HUMÁNERŐFORRÁS MEGBECSÜLÉS, MINT A KÓRHÁZ JÖVŐKÉP PROGRAMJÁNAK RÉSZE A humán erőforrás megléte és minősége

Részletesebben

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia

Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon. Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Egészségügyi Emberi Erőforrás Kihívások Magyarországon Dr. Szócska Miklós Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum I. Országos Konferencia Fizetés és juttatások A környező infrastruktúra minősége Helyszín (ország,

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter

Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv Dr. Gaál Péter evita Szakmai Fórum, 2011. március 24. Helyszín: Nemzeti Innovációs Hivatal, Budapest Életvitelt segítő informatika és a Semmelweis terv

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5.

A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. A KÖZÉPTÁVÚ LOGISZTIKAI STRATÉGIA ÉS VÉGREHAJTÁSA KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS 2014. szeptember 5. AZ IFKA KIK VAGYUNK MI? A közhasznúság szolgálatában Kutatás-fejlesztés, innováció Foglalkoztatás-bővítés Nemzeti

Részletesebben

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök

- a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége. dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök - a kisvállalkozások feltőkésítésének szükségessége dr. Csuhaj V. Imre Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, elnök 1. Jövőkép és koncepció hiánya Hazánkban a Széchenyi Terv volt az első és utolsó gazdaságpolitika

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 3. számú melléklet a 2. napirendi ponthoz ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 Ökoszféra- Projekt Kft PARTNERSÉG 2007-13 KONZORCIUM

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése

központi programok Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése A KSZK részvételével megvalósuló központi programok (Roma Diplomások Programja Pályakezdők Ösztöndíjas Foglalkoztatási Programja) és a kapcsolódó gyakorlati tapasztalatok összegzése dr. Barta Zsuzsanna

Részletesebben

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22

Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből. Mező Csaba 2009.01.22 Intelligens fogyasztásmérés az elosztói engedélyesek szemszögéből Mező Csaba 2009.01.22 Cél 2006/32 EK irányelv Célok Biztosítani a lehetőségét az energiahordozók (gáz, villamos energia, hőmennyiség, víz)

Részletesebben

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6

JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 JAVASOLT RED REFORMOK 2012 DECEMBER 6 Pannonia Ethanol Zrt. Helyszín: Dunaföldvár, Tolna megye Alakult: 2009 Fő befektetése az Ethanol Europe Renewables Limited vállalatnak Termelés kezdete: 2012 március

Részletesebben

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János

Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János Dr. Kóti Tamás, Soós Mányoki Ildikó, Dr. Daróczi János 2013. szeptember 14. Bevezetés A Szent Kristóf Szakrendelő kontrolling és minőségbiztosítási csoportja 2009 óta végez részletes szakmai és gazdasági

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat. Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló 2004 Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet Az OSAP 1626/04 nyilvántartási számú bér- és létszámstatisztika adatszolgáltatóinak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

A betegjogvédelem jövője

A betegjogvédelem jövője A betegjogvédelem jövője Mogyorósi Dorottya dr. med, dr. jur Európai Betegjogi Nap, Budapest 2011. április 18. Kérdés Hol járunk már az éden fáitól! Világunk büszke madarának csőrében porladunk. Hullám

Részletesebben

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon

A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon A társadalmi vállalkozások helyzete Magyarországon Veszprém, 2011. szeptember 30. Tóth Laura Vállalkozásfejlesztési munkatárs NESsT ltoth@nesst.org 1 A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva

Tendenciák a segélyezésben. Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Tendenciák a segélyezésben Hajdúszoboszló 2010. június Kőnig Éva Mit is vizsgálunk? időszak: 2004-2008/2009 ebben az időszakban történtek lényeges átalakítások ellátások: nem mindegyik támogatás, csak

Részletesebben

Alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések. Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Állami Szívkórház, Balatonfüred

Alaptevékenységgel kapcsolatos ellenőrzések. Ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység megnevezése: Állami Szívkórház, Balatonfüred Sorsz. 1 2 Ellenőrzési jelentés iktatószáma 00301/2010 18/7/2010) 00303/2010 405015) KD REP Finanszírozási és ártámogatási osztály Vp. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 3 00305/2010 ÁNTSZ 4 5

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Az egészségügyi rendszer

Az egészségügyi rendszer Az egészségügyi rendszer Egészséggazdaságtan és biztosítás, 2. elıadás Tantárgyi tematika- emlékeztetı 1. Bevezetés: az egészségügyi rendszer problematikája, hazai és külföldi példák 2. Az egészségügyi

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A cím alcímként három országos hatáskörű szervet, a Nemzetbiztonsági Hivatalt, az Információs Hivatalt és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot (a továbbiakban

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR. Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Adatlap eszközt nem igénylő* új eljárás előzetes befogadási kérelméhez *az új eljárás nem igényli az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló)

Összefoglaló. 1. 1. A teljes mintából származó reprezentatív adatok (vezetői összefoglaló) Összefoglaló Az Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesületének felméréséről a gazdasági- műszaki terület dolgozói elvándorlásának alakulásáról (2012. november) I. Általános megállapítások 1. 1. A teljes

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében

Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében Határon átnyúló együttmőködés a TÁMOP 2. prioritása keretében A TÁMOP 2. prioritás tartalma A gazdaság és a munkaerıpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés.

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése. Javaslat GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. napirendi pont Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester előterjesztése Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az egészségügyi szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában

Új Szöveges dokumentum A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában A gyermekek jogai az Európai Szociális Kartában Az Európa Tanács keretében elfogadott Európai Szociális Karta (1961), illetve a jelen évezred szociális és gazdasági jogait egyedülálló részletességgel felmutató,

Részletesebben

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN

GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN GYERMEKEK AZ EGYSÉGES SZABÁLYOZÁS LOKÁLIS MEGVALÓSÍTÁS METSZÉSPONTJAIN Darvas Ágnes (ELTE TáTK-MTA GYEP) Helyzet és válaszok Gyerekszegénység, gyerekjólét elmúlt évtizedek kiemelt témája miért? Beavatkozás

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9.

Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. Változóban a hazai alapellátás rendszere- Hogyan tovább otthonápolás? MOHE XVII. Otthoni Szakápolási Kongresszus Ráckeve, 2015. október 8-9. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról Előzmények

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében

A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében A vasúti képzési rendszer átalakítása a megrendelői és szabályozói követelmények változása tükrében Zsoldos Marianna Humán Erőforrás Igazgató MÁV ZRt. 1 Adottságaink Munkavállalók összetétele a végzett

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes

A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe. Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes A Magyar Posta aktualitásai és jövőképe Előadó: Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes 1 Magyar Posta aktuális adatai 2 Árbevétel megoszlás 2011 Kb. a tevékenységek 1/5-e ÁFA-köteles Pénzforgalom 13% Egyéb

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során

Tudománypolitikai kihívások a. 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Tudománypolitikai kihívások a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret tervezése során Dr. Kardon Béla Főosztályvezető Tudománypolitikai Főosztály Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság A kormányzati K+F+I

Részletesebben

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B

SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat

OSAP 1626. Bér- és létszámstatisztika. Egészségügyi ágazat OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika Egészségügyi ágazat Vezetõi összefoglaló Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2006 Vezetői összefoglaló Az egészségügyi ágazat létszám- és bérstatisztika (nyilvántartási

Részletesebben

KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK

KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK KITERJESZTETT SZOLGÁLTATÁSI IDŐ PROBLÉMÁK LEHETŐSÉGEK MEGOLDÁSOK Bevezető Állandóan visszatérő probléma a támogató szolgálatok szolgáltatási ideje, mivel a napi 8 óra szolgáltatási idő általában kevés,

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén

A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén A foglalkozás-egészségügyi és a háziorvos együttműködése a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések felderítése és gondozása területén Dr. Sárkány Csaba háziorvos, üzemorvos MIÉRT? TÉNYEK, SZÁMOK,

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai

Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Az NFT I. ROP képzési programjai és a területfejlesztés aktuális feladatai Sára János főosztályvezető Területfejlesztési Főosztály 2008. április 3. Az NFT I. Regionális Operatív Programjának két képzési

Részletesebben